Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "---------------------------"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 22α του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2013 και ώρα µµ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ αριθ. 46/2013 Απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 21/2/2013. Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 46 Απόσπασµα από το υπ αριθ. 5/ Πρακτικό Συνεδριάσεως του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Καρδίτσας Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Οι µάρτυρες ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αριθ. Πρωτ.: 4890/ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προµηθειών έτους 2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 21η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ, στο ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ αριθ. 4266/ έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Καρδίτσας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Αγραφιώτου Ελένη 15) Σούφλα Ουρανία 1) Αρβανιτάκου Σοφία 2) Αναστασίου Απόστολος 16) Χλαπάνας Ηλίας 2) Μουζιούρας Νικόλαος 3) Γούλας Σωτήριος 17) Βερίλλης οµήνικος 3) Νασιάκου Αλεξάνδρα 4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος 18) Γεννάδιος Ιωάννης 4) Τσιούκης Λάµπρος 5) Ζορµπάς Ιωάννης 19) Ντελής Ιωάννης 5) Καρκαλέτση Θεοδώρα 6) Καραγιάννης Νικόλαος 20) Ντούρλιας ηµήτριος 6) Σουφλάκος Βασίλειος 7) Κατσιαβάρας Θωµάς 21) Τέγος Χρήστος 8) Κωστόπουλος ηµήτριος 22) Γιοβάνης Γεώργιος 9) Κωτούλας Φίλιππος 23) Μακροστέργιος Αθανάσιος 10) Μαρκινός Αθανάσιος 24) Τσίπρας Εµµανουήλ 11) Μπατζιάκας Βασίλειος 25) Αρχοντής ηµήτριος 12) Μπουραζάνης Αθανάσιος 26) Τσαντήλας Βασίλειος 13) Παπαγεωργίου Σταύρος 27) Χάρµπας Θωµάς 14) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

2 Το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 µελών, παρόντες ήταν 27), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ιάταξης, παρόντος του ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου Το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προµηθειών έτους 2013 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Την εισήγηση του αν. προϊσταµένου Τµήµατος Προµηθειών Ιω. Κατσαούνου, ο οποίος ανέφερε: Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 28 του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π - Ο.Τ.Α.) και της υπ'αριθµ / Κανονιστικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ 185/93 τεύχος Β') η παραλαβή υλικών γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής, σύµφωνα µε τον τρόπο και κατά το χρόνο που ορίζεται από τη σύµβαση. Η Επιτροπή συγκροτείται για τη συγκεκριµένη κάθε φορά προµήθεια, µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου και σ'αυτήν ορίζεται και ο Πρόεδρός της. Η Επιτροπή αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του ήµου. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον µέλος της Επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και την αριθµ. ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/ (ΦΕΚ 2540/Β / ) Απόφαση του Υπουργού ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης για τη συγκρότηση των επιτροπών διενεργείται δηµόσια κλήρωση µεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για τη συµµετοχή τους στα συλλογικά όργανα, τα οποία διενεργούν τους διαγωνισµούς ή εισηγούνται την ανάθεση ή αξιολογούν ή παρακολουθούν ή παραλαµβάνουν προµήθειες, υπηρεσίες ή έργα. 2. Το υπ'αριθ. πρωτ. 4314/ πρακτικό δηµόσιας κλήρωσης Αποφάσισε οµόφωνα Τη συγκρότηση τριµελών Επιτροπών παραλαβής προµηθειών έτους 2013, οι οποίες αποτελούνται από δηµοτικούς υπαλλήλους ως εξής: α) ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ α) Μπάγκου Μαρία, κλάδου Ε ιοικητικού β) Σδρόλια Παρασκευή, κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόµων γ) Σµυρνιώτη Σύλβια, κλάδου Ε ιοικητικού α) Κριµπά Παρασκευή, κλάδου ΤΕ ιοικητικού - Λογιστικού β) Καφαντάρη Αικατερίνη, κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

3 γ) Νταβανά Ελένη, κλάδου ΠΕ ιοικητικού Πρόεδρος ορίζεται η Μπάγκου Μαρία ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΕΤΩΩΕΗ-3ΜΙ 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ α) Παπακυρίτσης Ιωάννης, κλάδου ΠΕ ιοικητικού β) Καρράς αναστάσιος, κλάδου ΤΕ Λογιστικού γ) Πλεξίδα Ευθυµία, κλάδου ΠΕ ιοικητικού α) Ζάχος Κων/νος, κλάδου Ε ιοικητικού β) Τσατσαρώνη Βασιλική, κλάδου Ε ιοικητικού γ) Γιαννουλάκη Γεωργία, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Πρόεδρος ορίζεται ο Παπακυρίτσης Ιωάννης 3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ α) Ζάρρα Σταυρούλα, κλάδου ΠΕ ιοικητικού β) Κατσαούνος Ιωάννης, κλάδου ΠΕ ιοικητικού γ) Κουκούλης Αθανάσιος, κλάδου ΠΕ ιοικητικού α) Κωστάκης ηµήτριος, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών β) Λυρίτση Φωτεινή, κλάδου Ε ιοικητικού γ) Κοντογεώργου Ευαγγελία, κλάδου ΠΕ ιοικητικού - Οικονοµικού Πρόεδρος ορίζεται η Ζάρρα Σταυρούλα 4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ α) Γκαβαρδίνας Βασίλειος, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων β) ηµητρακοπούλου Μαρία, κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών γ) Βαγενά Ελένη, κλάδου ΤΕ Μηχανικών οµικών Έργων α) Αποστόλου Στέφανος, κλάδου Ε Ηλεκτρολόγων β) Κόφφα Μαρία, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών γ) Καουνάς Αντώνιος, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πρόεδρος ορίζεται ο Γκαβαρδίνας Βασίλειος

4 5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ α) Καµινιώτης Επαµεινώνδας, κλάδου Ε ιοικητικού β) Σιώκας Νέστορας, κλάδου Ε Οδηγών Αυτοκινήτων γ) Ταράτσαλος Γεώργιος, κλάδου Ε ιοικητικού α) Σδόγγος Γεώργιος, κλάδου Ε Οδηγών Αυτοκινήτων β) Νταρντάνης Παναγιώτης, κλάδου Ε Οδηγών Αυτοκινήτων γ) Κωστάµης Θωµάς, κλάδου Ε Οδηγών Αυτοκινήτων Πρόεδρος ορίζεται ο Καµινιώτης Επαµεινώνδας 6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ α) Λάντζος Κων/νος, κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπόνων β) Σκόνδρα Μαρίνα, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων γ) Κοζάρη Ευαγγελία, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων ασοπόνων α) Καρυώτου Ευαγγελία, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων β) Γκόγκου Σοφία, κλάδου ΠΕ ιοικητικού γ) Βούζας Γεώργιος, κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών Πρόεδρος ορίζεται ο Λάντζος Κων/νος 7. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ α) ηµητρίου Σταύρος, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών β) Κόφφα Μαρία, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών γ) Χατζή Ευαγγελία, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών α) Γεωργαντζάς ηµήτριος, κλάδου ΤΕ Μηχανικών β) Μυλωνάς Θεόδωρος, κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών γ) Τσεκούρας Παναγιώτης, κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών Πρόεδρος ορίζεται ο ηµητρίου Σταύρος 8. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ α) Τζώρτζη Παρασκευή, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων β) ουλγεράκη Μαρίνα, κλάδου Ε ενδροκηπουρών - Κηπουρών γ) Αλεξάκης Ηλίας, κλάδου Ε Ηλεκτρολόγων

5 α) Σκόνδρα Μαρίνα, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων β) Γκέκας Ευάγγελος, κλάδου Ε ιοικητικού γ) Ντούρλιας Σωτήριος, κλάδου Ε ενδροκηπουρών - Κηπουρών Πρόεδρος ορίζεται η Τζώρτζη Παρασκευή 9. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ α) Μαυραντζάς Θωµάς, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής β) Κωστάµη Μαρία, κλάδου ΠΕ ιοικητικού γ) Αδάµος Χρήστος, κλάδου Ε ιοικητικού α) Κουκούλης Αθανάσιος, κλάδου ΠΕ ιοικητικού β) Παπαβασιλείου Φωτεινή, κλάδου ΠΕ ιοικητικού γ) Κατσαούνος Ιωάννης, κλάδου ΠΕ ιοικητικού Πρόεδρος ορίζεται ο Μαυραντζάς Θωµάς 10. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ α) Κατσαούνη Ελένη, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών β) Μισαηλίδης Γεώργιος, κλάδου ΤΕ ιοικητικού - Λογιστικού γ) Κοτσάµπαση Κυριακή, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών α) Τσεκούρας Παναγιώτης, κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών β) Κλειδωνάς Γεώργιος, κλάδου Ε Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων γ) Λάππας Αλέξανδρος, κλάδου ΤΕ Μηχανικών Πρόεδρος ορίζεται η Κατσαούνη Ελένη 11. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ α) Μισαηλίδης Γεώργιος, κλάδου ΤΕ ιοικητικού - Λογιστικού β) Μανάκος Απόστολος, κλάδου Ε Οδηγών Αυτοκινήτων γ) Κραµποκούκης ηµήτριος, κλάδου Ε Ηλεκτρολόγων α) Αγγέλου Γεώργιος, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων β) Μπέκας Θωµάς, κλάδου Ε Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων γ) Ζευγαρά Κωνσταντία, κλάδου Ε ιοικητικού Πρόεδρος ορίζεται ο Μισαηλίδης Γεώργιος

6 12. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ α) Κλειδωνάς Γεώργιος, κλάδου Ε Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων β) Πουρδαλάς ηµήτριος, κλάδου Ε Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων γ) Μπέκας Θωµάς, κλάδου Ε Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων α) Μπαµπλέκης ηµήτριος, κλάδου Ε Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων β) Μανάκος Απόστολος, κλάδου Ε Οδηγών Αυτοκινήτων γ) Κλειδωνάς ηµήτριος, κλάδου Ε Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων Πρόεδρος ορίζεται ο Κλειδωνάς Γεώργιος 13. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙ ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ α) Μπάγκου Μαρία, κλάδου Ε ιοικητικού β) Κριµπά Παρασκευή, κλάδου ΤΕ ιοικητικού - Λογιστικού γ) Βούζας Κων/νος, κλάδου ΠΕ ιοικητικού α) Τσίβου Ευαγγελία, κλάδου ΠΕ ιοικητικού β) Κατσαούνος Ιωάννης, κλάδου ΠΕ ιοικητικού γ) Κορνιζίδη Ελένη, κλάδου Ε ιοικητικού Πρόεδρος ορίζεται η Μπάγκου Μαρία 14. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΑΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 α) Σδόγγος Γεώργιος, κλάδου Ε Οδηγών Αυτοκινήτων β) Μπαντέλας Κων/νος, κλάδου Ε Σχολικών Φυλάκων γ) Καλαµίδας Βασίλειος, κλάδου Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων α) Αλεξίου Αθανάσιος, κλάδου Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων β) Σχοινάς Λάµπρος, κλάδου Ε Οδηγών Αυτοκινήτων γ) Πρέπας Γεώργιος, κλάδου Ε Σχολικών Φυλάκων Πρόεδρος ορίζεται ο Σδόγγος Γεώργιος 15. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 α) Καµινιώτης Νικόλαος, κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών β) Σπυροπούλου Αποστολία, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων γ) Φείδης Απόστολος, κλάδου ΥΕ Εργατών

7 α) Νταής ηµήτριος, κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών β) Καλφοπούλου Ιωάννα, κλάδου ΠΕ ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών γ) Γκαραβέλος Κων/νος, κλάδου Ε ιοικητικού Πρόεδρος ορίζεται ο Καµινιώτης Νικόλαος β) ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟΝ Α ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 α) Μαϊδώνη Μήτσιου Ελένη, κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών β) Ψούνου Χριστίνα, κλάδου ΠΕ Εκπαιδευτικών γ) Παπαδήµα Παναγιώτα, κλάδου ΥΕ Εργατών καθαριότητας α) Κυριαζή Μαρία, κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων β) Καπνουτζή Θεοδώρα, κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών γ) Μπαντίδα Γεωργία, κλάδου ΥΕ Εργατοτεχνιτών Πρόεδρος ορίζεται η Μαϊδώνη Μήτσιου Ελένη 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟΝ Β ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 α) Σινάνη Σύλβια, κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών β) Βάρρα Λυδία, κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων γ) Βρόντου Μαριάννα, κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων α) Μπαλιάκου Παναγιώτα, κλάδου ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών - Μαγειρείου β) Μπακάλη Ευσταθία, κλάδου ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών - Καθαριότητας γ) Κατσιαούνη Ελένη, κλάδου Ε ιοικητικού Πρόεδρος ορίζεται η Σινάνη Σύλβια 3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟΝ Γ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 α) Νοτοπούλου Ευαγγελία, κλάδου ΤΕ Νηπιαγωγών β) Αυγουστίου Αικατερίνη, κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων γ) Παπουλάκου Ευθυµία, κλάδου ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών - Καθαριότητας α) Κατσιαούνη Ελένη, κλάδου Ε ιοικητικού β) ηµητρίου Ελένη, κλάδου Ε ιοικητικού γ) Γραπατσά Τζέλλου Ανδρονίκη, κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών

8 Πρόεδρος ορίζεται η Νοτοπούλου Ευαγγελία 4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 α) άµτσια Χαρίκλεια, κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών β) Βαϊτση Μαίρη, κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών γ) Ζαφείρη Αναστασία, κλάδου ΥΕ Εργατών α) Πολυγένη Αλεξάνδρα, κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων β) Ευαγγέλου Θωµάς, κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας γ) Κατσιαούνη Ελένη, κλάδου Ε ιοικητικού Πρόεδρος ορίζεται η άµτσια Χαρίκλεια 5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟΝ Α & Β' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 α) Τσιγάρα Ασπασία, κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών β) εωνά Κλεονίκη, κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών γ) Μούστου Πηνελόπη, κλάδου ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών - Καθαριότητας α) Τοµατσίδου ωροθέα, κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών β) ουµανά Λουκρητία, κλάδου Ε Τυπογράφων Γραφικών Τεχνών γ) Παλάντζα Φανή, κλάδου ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών - Καθαριότητας Πρόεδρος ορίζεται η Τσιγάρα Ασπασία 6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 α) Βλαχοδήµου Παρασκευή, κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών β) Μπαντά Ευαγγελία, κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών γ) Στεργιούλης Σπυρίδων, κλάδου ΥΕ Βοηθών Μαγείρων α) Παππά Αθανασία, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών β) Κατσιαούνη Ελένη, κλάδου Ε ιοικητικού γ) ηµητρίου Ελένη, κλάδου Ε ιοικητικού Πρόεδρος ορίζεται η Βλαχοδήµου Παρασκευή 7. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013

9 α) Κοντού Ιωακείµ Σταυρούλα, κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών β) Λαγοπούλου Σοφία, κλάδου Ε Βοηθών Βρεφοκόµων γ) Γεωργίου Αναστάσιος, κλάδου ΥΕ Καθαριστών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΕΤΩΩΕΗ-3ΜΙ α) Κατσιαούνη Ελένη, κλάδου Ε ιοικητικού β) ηµητρίου Ελένη, κλάδου Ε ιοικητικού γ) Μαλισιώβα Αρετή, κλάδου ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών - Μαγειρείου Πρόεδρος ορίζεται η Κοντού Ιωακείµ Σταυρούλα ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ Αρχοντής, Τσαντήλας και Γιοβάνης, λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 46/2013 Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές Καρδίτσα Πιστό Αντίγραφο Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63 ΘΕΜΑ. Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63 ΘΕΜΑ. Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µήνα Ιανουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 103 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 7/2-4-2012 Πρακτικό Συνεδριάσεως του ημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΑΚ4ΩΕΗ-Ο70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µήνα Οκτωβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 18η του µήνα Απριλίου του

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΑ. Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΑ. Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 30η του μήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 444 ΘΕΜΑ. Έγκριση προκαταρκτικής ιορθωτικής Πράξης στο ΟΤ 879 περιοχής Φαναρίου (Ντάφου Μερόπη κλπ.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 444 ΘΕΜΑ. Έγκριση προκαταρκτικής ιορθωτικής Πράξης στο ΟΤ 879 περιοχής Φαναρίου (Ντάφου Μερόπη κλπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µήνα Σεπτεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 424 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 424 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 12η του µήνα Σεπτεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 2η του µηνός Αυγούστου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 20η του µήνα Μαϊου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 252/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 192 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 192 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 7η του µήνα Απριλίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 602 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 602 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 15η του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2013 και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 320 ΘΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ιαγραφή και επαναβεβαίωση ποσών από κλήσεις Τροχαίας και ηµοτικής Αστυνοµίας.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 320 ΘΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ιαγραφή και επαναβεβαίωση ποσών από κλήσεις Τροχαίας και ηµοτικής Αστυνοµίας. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 19η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης. Επωνυµία Αιτιολογία Ποσό Κ.Α. ΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

Αρ. Έκδοσης. Επωνυµία Αιτιολογία Ποσό Κ.Α. ΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µήνα Απριλίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 204 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 204 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 5η του µήνα Μαϊου του έτους 2014 και ώρα 14.00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Έγκριση αποτελέσµατος διαγωνισµού προµήθειας ειδών ένδυσης της δηµοτικής αστυνοµίας έτους 2012

ΘΕΜΑ Έγκριση αποτελέσµατος διαγωνισµού προµήθειας ειδών ένδυσης της δηµοτικής αστυνοµίας έτους 2012 1 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 415/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 656 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 656 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 3η του µήνα Φεβρουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΟΣΟ Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 1 10/01/01 2258 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Α.Ε. 62,33

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΟΣΟ Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 1 10/01/01 2258 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Α.Ε. 62,33 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΙΕΡΩΕΗ-ΤΧΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα

Διαβάστε περισσότερα

14REQ001916115 2014-03-11

14REQ001916115 2014-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 72/2014 Α Α: ΒΙΚΑΩΕΗ-1Χ2 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του Κανονισμού Πρασίνου του ήμου Καρδίτσας.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του Κανονισμού Πρασίνου του ήμου Καρδίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 550 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 6η του

Διαβάστε περισσότερα

90 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18,5 KW 40Α 2 50,00 100,00 93 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 45 KW 2 220,00

90 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18,5 KW 40Α 2 50,00 100,00 93 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 45 KW 2 220,00 1 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 18 του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 21η του µήνα Οκτωβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της.

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 15 ης Ιουλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 194/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα