ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2008/2064(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη διακυβέρνηση και την εταιρικότητα στο εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, και μια βάση για τα σχέδια στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής (2008/2064(INI)) Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης Εισηγητής: Jean Marie Beaupuy PR\ doc PE v01-00

2 PR_INI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ...8 PE v /12 PR\ doc

3 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη διακυβέρνηση και την εταιρικότητα στο εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, και μια βάση για τα σχέδια στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής (2008/2064(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 158 και 159 της Συνθήκης ΕΚ, έχοντας υπόψη το άρθρο 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υπόψη την Εδαφική Ατζέντα και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη της Λειψίας καθώς και το πρόγραμμα δράσης για την εφαρμογή της Εδαφικής Ατζέντας, έχοντας υπόψη τη μελέτη του θεματικού τμήματος «Διαρθρωτικές πολιτικές και πολιτική συνοχής» σχετικά με τη διακυβέρνηση και την εταιρικότητα στην περιφερειακή πολιτική (PE ), έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (COTER-...) και τη γνώμη της ΕΟΚΕ σχετικά με τη διακυβέρνηση και την εταιρικότητα, έχοντας υπόψη τη διερευνητική γνώμη της ΕΟΚΕ με τίτλο «Προς μια ισορροπημένη ανάπτυξη του αστικού περιβάλλοντος: προκλήσεις και ευκαιρίες», έχοντας υπόψη τον «Πρακτικό Οδηγό σχετικά με τη χρηματοδότηση της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας από την Ε.Ε.» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχοντας υπόψη τον δεύτερο κύκλο του κοινοτικού προγράμματος URBACT ( ) που αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων και ιδίως μεταξύ των επτά νέων θεματικών δικτύων που αφορούν τη διακυβέρνηση, έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A6-0000/2008), A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρακτικές λύσεις που αναμένουν οι συμπολίτες μας στον τομέα των δημοσίων υπηρεσιών (δημόσιες μεταφορές, ύδρευση, κοινωνική στέγαση κλπ.) προϋποθέτουν ορθή διακυβέρνηση σε επίπεδο δύο συμπληρωματικών συστημάτων: αφενός, ενός θεσμικού συστήματος που προβλέπει την κατανομή αρμοδιοτήτων και πόρων μεταξύ του κράτους και των περιφερειακών και τοπικών αρχών αφετέρου, ενός συστήματος εταιρικών σχέσεων μεταξύ των διαφόρων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που είναι αρμόδιοι για το συγκεκριμένο θέμα σε έναν καθορισμένο χώρο, B. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στην υλοποίηση των προγραμμάτων και των σχεδίων που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής θα συμβάλει σε μια αποτελεσματικότερη PR\ doc 3/12 PE v01-00

4 πολιτική συνοχής και θα ενισχύσει το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση πρέπει όχι μόνο να συνυπολογίζει τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές της εδαφικής ανάπτυξης, αλλά επιπλέον να διασφαλίζει τον συντονισμό των συμφερόντων των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε περιοχής προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τοπικές και περιφερειακές προκλήσεις, Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας καλύτερος συντονισμός των διαφόρων δημόσιων πολιτικών και μια επιτυχημένη διακυβέρνηση αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών, E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της ολοκληρωμένης προσέγγισης έχει αναδειχθεί πλέον σε αναγκαιότητα και ότι πρέπει να τεθεί σε ουσιαστική εφαρμογή, ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να οργανωθεί μια αποτελεσματικότερη λειτουργία του συνόλου των διαφόρων αρχών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων χωρίς υποχρεωτικά να εκχωρηθούν νομικές αρμοδιότητες ούτε να συσταθούν νέοι οργανισμοί αλλά καθιστώντας κάθε οργανισμό πιο αποτελεσματικό χάρη στη συνεργασία του με τους υπολοίπους, Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να εξετασθεί μια συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών όσο το δυνατό νωρίτερα στις διαπραγματεύσεις για την κοινοτική νομοθεσία και ιδίως στις διαπραγματεύσεις για το επόμενο νομοθετικό πακέτο για τη συνοχή, H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια των ζωνών «έλξης» για τη διαβίωση και την απασχόληση συνεπάγεται ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κατάλληλη εδαφική μονάδα για τον χειρισμό καίριων ζητημάτων που άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών (μεταφορές, δημόσιες υπηρεσίες, ποιότητα ζωής, απασχόληση και τοπικές οικονομικές δραστηριότητες, ασφάλεια κλπ.), Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνώση των αρχών της διαχείρισης έργου από τους εμπλεκόμενους φορείς στην υλοποίηση της πολιτικής συνοχής είναι παράγοντας-κλειδί για τη βελτίωση και διευκόλυνση της διακυβέρνησης, I. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αξιοποιηθούν οι επιτυχημένες πρακτικές των νέων μεθόδων διακυβέρνησης Διακυβέρνηση και κοινοτικά κονδύλια 1. ζητεί από την Επιτροπή, το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να διασφαλίσουν μια καλύτερη διάρθρωση των διαφόρων κοινοτικών ταμείων (διαρθρωτικά ταμεία, κοινοτικό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης κλπ.) που προωθούν την περιφερειακή και αστική ανάπτυξη 2. καλεί τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να εντατικοποιήσουν τη χρήση της ολοκληρωμένης προσέγγισης στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού PE v /12 PR\ doc

5 3. προτείνει, στο πλαίσιο της μελλοντικής πολιτικής συνοχής, να καταστεί υποχρεωτική η εφαρμογή της αρχής της ολοκληρωμένης προσέγγισης 4. προτείνει, με απώτερο σκοπό την απλούστευση και την αποτελεσματικότητα, να εξετασθεί η σκοπιμότητα της συγχώνευσης στη μελλοντική πολιτική συνοχής των διαφόρων ευρωπαϊκών ταμείων, και ιδίως του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του Ταμείου Συνοχής 5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, να αρχίσουν αμέσως μια διαβούλευση σε θέματα απλούστευσης των διαδικασιών εφαρμογής της πολιτικής συνοχής προκειμένου να ελαττωθεί ο γραφειοκρατικός φόρτος των εμπλεκόμενων φορέων Διακυβέρνηση και εταιρικότητα 6. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει έναν απολογισμό της εφαρμογής της αρχής της εταιρικότητας από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της εκπόνησης των Εθνικών Στρατηγικών Πλαισίων Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, αναδεικνύοντας τους παράγοντες επιτυχίας και αποτυχίας της διακυβέρνησης 7. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει έναν οδηγό για τη διευκόλυνση της υλοποίησης αποτελεσματικών εταιρικών σχέσεων με σεβασμό στο εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο κάθε κράτους μέλους 8. διαπιστώνει ότι η διαδικασία της σύναψης εταιρικών σχέσεων προϋποθέτει την ύπαρξη εταίρων που να διαθέτουν τις αναγκαίες αρμοδιότητες και τους αναγκαίους πόρους και συνεπώς ζητεί από τις διαχειριστικές αρχές να συμβάλουν στην ενίσχυση αυτών των δυνατοτήτων 9. υπενθυμίζει την υποχρέωση διεξαγωγής δημόσιας διαβούλευσης με τους πολίτες σχετικά με τον προγραμματισμό και διαπιστώνει ότι η δημόσια συμμετοχή στην προπαρασκευαστική φάση των επιχειρησιακών προγραμμάτων δεν καρποφόρησε, καλεί συνεπώς την Επιτροπή να αναδείξει τις ορθές πρακτικές που θα επιτρέψουν τη βελτίωση της συμμετοχής των πολιτών στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού 10. ζητεί από τα κράτη μέλη και τις διαχειριστικές αρχές καλύτερη ενσωμάτωση των εταίρων σε όλες τις φάσεις του προγραμματισμού των διαρθρωτικών ταμείων, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης και των συνεδριάσεων των επιτροπών παρακολούθησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση 11. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν όσο το δυνατό συντομότερα τις συγκεκριμένες δράσεις του πρώτου προγράμματος δράσης για την εφαρμογή της Εδαφικής Ατζέντας, ιδίως στο πλαίσιο της γραμμής 3.1. προκειμένου να ενισχυθεί η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση PR\ doc 5/12 PE v01-00

6 12. προτείνει τη συμπερίληψη της διάστασης της διακυβέρνησης στο πλαίσιο της γραμμής 4.1 του πρώτου προγράμματος δράσης για την εφαρμογή της Εδαφικής Ατζέντας βάσει της οποίας ζητείται από το ORATE να αναπτύξει νέους δείκτες για την εδαφική συνοχή 13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αποκεντρώσουν την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής ώστε να καταστεί δυνατή η καλή λειτουργία του συστήματος πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με παράλληλη τήρηση της αρχής της επικουρικότητας και τους καλεί να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την εν λόγω αποκέντρωση 14. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναθέσουν τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων στις περιφερειακές και τοπικές αρχές ώστε να εξασφαλιστεί η ενεργότερη συμμετοχή τους στην εκπόνηση και την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, ή τουλάχιστον να τους χορηγηθούν συνολικές επιχορηγήσεις που θα τους επιτρέψουν να ενταχθούν πλήρως στον μηχανισμό της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης Διακυβέρνηση και εδαφική διάσταση 15. ζητεί από τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη προσαρμόσει την εθνική τους νομοθεσία ώστε να θεσμοθετηθούν οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) να το πράξουν όσο το δυνατόν συντομότερα 16. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς να θέτει υπό αμφισβήτηση την ορθότητα του επιπέδου NUTS II, να αναζητήσει καταλληλότερες εδαφικές μονάδες για την υλοποίηση ουσιαστικών ολοκληρωμένων πολιτικών που να αποσκοπούν στην ανάπτυξη των περιοχών που οριοθετούνται βάσει της ανθρώπινης κινητικότητας και της υλοποίησης συγκεκριμένων έργων και όχι βάσει διοικητικών κατατμήσεων, και ιδίως: στην κλίμακα των ζωνών «έλξης» για τη διαβίωση και την απασχόληση, ήτοι των πόλεων και της γύρω υπαίθρου, στην κλίμακα των περιοχών που απαιτούν ειδικές θεματικές προσεγγίσεις όπως οι οροσειρές, οι λεκάνες απορροής ποταμών, οι παράκτιες περιοχές Διακυβέρνηση και θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17. χαιρετίζει την αυξημένη αναγνώριση των περιφερειακών και τοπικών αρχών και την ενίσχυση της αρχής της επικουρικότητας στη Συνθήκη της Λισσαβόνας και καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εξετάσουν ήδη από τώρα τις απτές συνέπειες αυτών των εξελίξεων 18. διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει στους κόλπους του Συμβουλίου κάποιο σώμα που να ασχολείται ειδικά με την πολιτική συνοχής ώστε να διασφαλίζεται η στρατηγική παρακολούθηση αυτής της πολιτικής η οποία αποτελεί και την πρώτη θέση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ζητεί από τα κράτη μέλη να προβλέψουν στους κόλπους του Συμβουλίου ειδικές συνεδριάσεις των υπουργών που είναι αρμόδιοι για την πολιτική συνοχής 19. χαιρετίζει τη δημιουργία διυπηρεσιακών ομάδων στην Επιτροπή όπως αυτές για το αστικό περιβάλλον και την ολοκληρωμένη προσέγγιση και ζητεί από την Επιτροπή να PE v /12 PR\ doc

7 διευρύνει την εφαρμογή αυτής της διατομεακής προσέγγισης και να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα των εργασιών αυτών των ομάδων 20. δεσμεύεται να μελετήσει την προσαρμογή του εσωτερικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να καταστεί δυνατή η διατομεακή προσέγγιση θεμάτων που αφορούν πολλές κοινοβουλευτικές επιτροπές (προσωρινές ομάδες ή άλλου τύπου), ιδίως στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας για την κοινοβουλευτική μεταρρύθμιση 21. καλεί την Επιτροπή των Περιφερειών να ενισχύσει τις δράσεις της για την ανάπτυξη των πρακτικών διακυβέρνησης τόσο από ποσοτικής όσο και από ποιοτικής άποψης Μέσα προώθησης της επιτυχημένης διακυβέρνησης 22. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων σε θέματα διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το σύνολο των οργανισμών εκπαίδευσης και κατάρτισης, δημόσιων και ιδιωτικών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες κοινοτικές προκλήσεις 23. καλεί τους αιρετούς εκπροσώπους και τους υπαλλήλους των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων που εμπλέκονται στη διαχείριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής να χρησιμοποιήσουν τους χρηματοδοτικούς πόρους της τεχνικής βοήθειας αυτών των προγραμμάτων για την εκπαίδευσή τους σε θέματα διακυβέρνησης ειδικά για αυτά τα προγράμματα και, πιο συγκεκριμένα, για την εκμάθηση των μεθόδων διαχείρισης έργου 24. εκτιμά ότι τα ευρωπαϊκά θεματικά δίκτυα ανταλλαγής ορθών πρακτικών θα πρέπει να διευρύνουν τις δράσεις τους στον τομέα της διακυβέρνησης και με αυτόν τον τρόπο να τις καταστήσουν πιο αποτελεσματικές 25. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της γαλλικής προεδρίας της ΕΕ για την εκπόνηση ενός πλαισίου αναφοράς για τη βιώσιμη και αλληλέγγυα πόλη και ζητεί να συμπεριληφθεί σε αυτό η διάσταση της διακυβέρνησης 26. προτείνει τη θεσμοθέτηση ενός προγράμματος ERASMUS για τους αιρετούς εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης 27. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. PR\ doc 7/12 PE v01-00

8 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η διακυβέρνηση ως προϋπόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της περιφερειακής ανάπτυξης, δεν αρκεί να αποφασιστεί τι πρέπει να γίνει πρέπει πρωτίστως να εδραιωθεί ένας μηχανισμός για το πώς θα γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν, δηλαδή η διακυβέρνηση. Οι πολιτικές στην περιφερειακή και αστική κλίμακα πρέπει να εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική ολοκληρωμένης ανάπτυξης. Πρέπει να δημιουργηθούν οι αναγκαίοι μηχανισμοί ώστε οι διάφορες πολιτικές να μην ανταγωνίζονται η μία την άλλη. Η βελτίωση της διακυβέρνησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της βιώσιμης εδαφικής ανάπτυξης. Επιτόπου, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της περιφερειακής ανάπτυξης παρακωλύονται συχνά λόγω του κατακερματισμού των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων δημόσιων αρχών (κεντρική εξουσία, περιφέρειες, δήμοι κλπ.), κάθε μία από τις οποίες έχει τις δικές της εξουσίες, τον δικό της προϋπολογισμό και τα δικά της χρονοδιαγράμματα. Τα γεωγραφικά και διοικητικά όρια δεν αντιστοιχούν πάντα σε μια εδαφική μονάδα που απαιτεί ομοιογενή αντιμετώπιση σε θέματα μεταφορών, εκπαίδευσης, κοινωνικής στέγης κλπ. Οι δομές πρέπει λοιπόν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών σε ένα κόσμο που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη αλληλεξάρτηση και ταχεία εξέλιξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως κινητήρια δύναμη για τη μετεξέλιξη της διακυβέρνησης Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει σε σημαντικό βαθμό τη διακυβέρνηση στους κόλπους των διαφόρων κρατών μελών. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές, και κυρίως η πολιτική συνοχής, αποτέλεσαν το έναυσμα για μια διαδικασία μετεξέλιξης της διακυβέρνησης: από ένα σύστημα κατά κανόνα συγκεντρωτικό και χαρακτηριζόμενο από την ύπαρξη στεγανών (τόσο γεωγραφικών όσο και τομεακών), η διακυβέρνηση μετεξελίχθηκε σε ένα ολοένα πιο ολοκληρωμένο πολυεπίπεδο σύστημα. Με σεβασμό στο θεσμικό πλαίσιο κάθε κράτους μέλους, στην κατανομή των αρμοδιοτήτων και στην αρχή της επικουρικότητας, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι σε θέση να προαγάγουν τη βελτίωση της διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα: κοινοτικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό. Οι κοινοτικές πρωτοβουλίες, π.χ. URBAN I και II για τις αστικές περιοχές και LEADER για την ύπαιθρο, έχουν αποδείξει ότι οι μέθοδοί τους αποδίδουν. Πρόκειται για μια μεθοδολογία που χαρακτηρίζεται μεταξύ άλλων από μια ολοκληρωμένη εδαφική προσέγγιση, πολυτομεακή και από τη βάση προς τα άνω. Προϋποθέτει τη στενή συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τις τοπικές κοινωνίες. Διαθέτει επίσης διάφορα καινοτόμα μέσα για την προώθηση μιας διαδικασίας διαρκούς μάθησης και δικτύωσης. Βελτίωση της διακυβέρνησης: από την αφηρημένη έννοια στην πρακτική εφαρμογή Η έννοια της ολοκληρωμένης προσέγγισης, δηλαδή η ουσιαστικότερη ολοκλήρωση όλων των πολιτικών με εδαφικό, οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο, καταλαμβάνει ολοένα PE v /12 PR\ doc

9 σημαντικότερη θέση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτή η έννοια προήλθε από την ανάγκη κατάργησης των στεγανών μεταξύ των πολιτικών και διοικητικών δομών. Θεωρείται πλέον απολύτως αναγκαία. Τη συναντούμε σε πολλά κείμενα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και ιδίως στα κείμενα της πολιτικής συνοχής. Αποτελεί πλέον απαραίτητο στοιχείο για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών πολιτικών. Στον βαθμό που η ολοκληρωμένη προσέγγιση ταυτίζεται με την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη διάφορες πτυχές ενός σχεδίου, η διακυβέρνηση αποτελεί τον μηχανισμό υλοποίησής της. Αυτή η σχέση αποσκοπεί στην κατάθεση μιας σειράς συγκεκριμένων προτάσεων που επιτρέπουν τη βελτίωση των συστημάτων διακυβέρνησης. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή της αρχής της εταιρικότητας, που αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής συνοχής σε θέματα διακυβέρνησης. Οι νέες μέθοδοι διακυβέρνησης δεν υποκαθιστούν τους δημόσιους οργανισμούς (ευρωπαϊκούς, εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς) που διατηρούν τις αρμοδιότητες και τους προϋπολογισμούς τους τους δίνουν απλώς τη δυνατότητα να εναρμονίσουν τις πολιτικές τους με τις πολιτικές των υπόλοιπων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που δραστηριοποιούνται στους ίδιους τομείς. Διακυβέρνηση και κοινοτικά ταμεία Η αρχιτεκτονική των διαρθρωτικών ταμείων με τους διάφορους στόχους τους, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τους εμπλεκόμενους φορείς παραμένει εξαιρετικά περίπλοκη, ωστόσο, όλα τα διαρθρωτικά ταμεία αλλά και τα άλλα κοινοτικά ταμεία επιδιώκουν τον ίδιο στόχο, ήτοι την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στις περιφέρειες και τις πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δομή των ταμείων και οι μέθοδοι διακυβέρνησης πρέπει να διασφαλίζουν τη συμπληρωματικότητα των χρηματοδοτικών μέσων και να επιτρέπουν τον βέλτιστο δυνατό συντονισμό. Αυτός ο βέλτιστος συντονισμός θα είναι δυνατός μόνο αν οι δομές είναι απλές και διαφανείς. Η αρχιτεκτονική των διαφόρων ταμείων πρέπει λοιπόν να χαρακτηρίζεται από συνεκτικότητα και συμπληρωματικότητα. Διακυβέρνηση και εταιρικότητα Μια βασική και χαρακτηριστική αρχή της διακυβέρνησης των διαρθρωτικών ταμείων είναι αρχή της επικουρικότητας. Η αρχή της επικουρικότητας κατέστησε τη διακυβέρνηση της πολιτικής συνοχής πιο διαφανή, πιο ανοιχτή και με μεγαλύτερη τάση ολοκλήρωσης, ωστόσο η εφαρμογή της παραμένει ανεπαρκής. Η μελέτη που ζητήθηκε από το τμήμα πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα «Διακυβέρνηση και εταιρικότητα στην περιφερειακή πολιτική» (Governance and Partnership in Regional Policy) έθεσε επί τάπητος τις διαφορές και τις δυσκολίες στην εφαρμογή της αρχής της εταιρικότητας. Στην ουσία δεν υπάρχει ένα και μοναδικό μοντέλο εταιρικότητας αλλά 27 διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά την εφαρμογή αυτής της αρχής, ανάλογα με τα θεσμικά χαρακτηριστικά κάθε κράτους μέλους. Μια επιτυχημένη εταιρική σχέση προϋποθέτει μια κάποια επένδυση στα πρώτα στάδια της διαδικασίας αλλά έτσι εξασφαλίζεται στη συνέχεια εξοικονόμηση χρόνου, χρήματος και PR\ doc 9/12 PE v01-00

10 αποτελεσματικότητας. Στο πλαίσιο του σεβασμού της αρχής της επικουρικότητας και του θεσμικού πλαισίου κάθε κράτους μέλους, η Επιτροπή οφείλει να αναλύσει την εφαρμογή της αρχής της εταιρικότητας στα διάφορα κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους. Επί τη βάσει αυτής της ανάλυσης θα πρέπει να εκπονηθεί ένας οδηγός, κυρίως με στόχο την προώθηση και διάδοση των ορθών πρακτικών. Επιπλέον θα πρέπει να ενισχύονται οι ικανότητες των εταίρων μέσω εκπαιδευτικών δράσεων, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην εταιρική σχέση. Η συμμετοχή των πολιτών είναι ένα σημαντικό στοιχείο της αρχής της εταιρικότητας. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, στην πλειονότητα των περιφερειών, οι πολίτες δεν συμμετείχαν επαρκώς στη διαδικασία αυτή. Πρέπει να αναπτυχθούν νέες μέθοδοι προς αυτή την κατεύθυνση. Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση προϋποθέτει ότι κάθε κλίμακα κοινοτική, εθνική, περιφερειακή ή τοπική διαθέτει τις αναγκαίες αρμοδιότητες και ικανότητες για την υλοποίηση της πολιτικής συνοχής. Η εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας απαιτεί μια κάποια αποκέντρωση της πολιτικής συνοχής. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην εφαρμογή της πολιτικής συνοχής οφείλουν να συνεργαστούν στενά στο πλαίσιο των επιμέρους διοικητικών και θεσμικών δομών. Η επιτυχία ή η αποτυχία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων δεν εξαρτάται από το θεσμικό σύστημα. Το ίδιο ακριβώς σύστημα μπορεί άλλοτε να έχει καλά και άλλοτε άσχημα αποτελέσματα κατά την υλοποίηση των σχεδίων. Είναι σημαντικό να διερευνώνται περισσότερο οι παράγοντες αποτυχίας ή επιτυχίας, ανεξαρτήτως της θεσμικής δομής του εκάστοτε κράτους μέλους. Από αυτή την άποψη, το πρόγραμμα δράσης για την υλοποίηση της Εδαφικής Ατζέντας ή το νέο πρόγραμμα ORATE πρέπει να ενσωματώσουν και τις πτυχές της διακυβέρνησης. Διακυβέρνηση και εδαφική διάσταση Η εδαφική διάσταση αποκτά ολοένα και πιο κεντρική θέση στην πολιτική συνοχής. Η Συνθήκη της Λισσαβόνας συμπεριλαμβάνει την εδαφική συνοχή στους επίσημους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράλληλα με την οικονομική και κοινωνική συνοχή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να δημοσιεύσει το φθινόπωρο την Πράσινη Βίβλο της για την εδαφική συνοχή και στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της διακυβέρνησης. Η ενσωμάτωση της εδαφικής διάστασης στην πολιτική συνοχής καθιστά ταυτόχρονα αναγκαία τη διαβούλευση όσον αφορά το κατάλληλο εδαφικό επίπεδο για τις παρεμβάσεις. Πρέπει επίσης να αναλυθούν νέες έννοιες όπως αυτή της ζώνης «έλξης». Oι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την εδραίωση μιας αποτελεσματικής διακυβέρνησης, διασυνοριακής και διακρατικής, αλλά επί PE v /12 PR\ doc

11 του παρόντος δεν αξιοποιείται επαρκώς λόγω της μη προσαρμογής των νομοθεσιών των κρατών μελών ή και της έλλειψης ουσιαστικής πολιτικής βούλησης. Διακυβέρνηση και θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τα κοινοτικά θεσμικά όργανα πρέπει και αυτά να προσαρμόσουν την τρέχουσα οργάνωσή τους προκειμένου να εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα τις αρχές της ολοκληρωμένης προσέγγισης. Η τρέχουσα κατανομή των αρμοδιοτήτων στο μεν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το σύστημα των κοινοβουλευτικών επιτροπών στη δε Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το σύστημα των Γενικών Διευθύνσεων δεν επιτρέπει τη σωστή αντιμετώπιση πολλών «εγκάρσιων» θεμάτων. Έτσι, για παράδειγμα, τα θέματα των δημόσιων μεταφορών άπτονται της ρύπανσης, του κοινωνικού απεγκλωβισμού των περιφερειών, της αστικοποίησης κλπ., δηλαδή εμπίπτουν στην αρμοδιότητα πολλών και διαφορετικών κοινοβουλευτικών επιτροπών και Γενικών Διευθύνσεων. Επίσης, το ύψος των πόρων που διατίθενται στα διαρθρωτικά ταμεία (36% του προϋπολογισμού της ΕΕ) συνεπάγεται ειδική παρακολούθηση σε επίπεδο Συμβουλίου. Μέσα προώθησης της επιτυχημένης διακυβέρνησης Για να καταστεί λειτουργική η διακυβέρνηση απαιτείται διαχείριση έργου. Η διαχείριση έργου βασίζεται σε μερικούς απλούς κανόνες. Πρόκειται για ένα μέσο που χρησιμοποιείται κυρίως στις επιχειρήσεις. Δεν επιτρέπει απλώς σε μια επιχείρηση να δημιουργήσει ένα νέο προϊόν σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης περιπλοκότητας αλλά μπορεί επίσης να χρησιμεύσει για την επιτυχή έκβαση των σχεδίων που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία. Πρόκειται για ένα μέσο που προσφέρεται για τη ρύθμιση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων μερών και κάνει πράξη την ολοκληρωμένη προσέγγιση. Οι νέες μέθοδοι διακυβέρνησης όπως αυτή της διαχείρισης έργου πρέπει συνεπώς να προωθηθούν και να διαδοθούν. Πρέπει να εγκαινιαστεί μια διαδικασία διαρκούς μάθησης με αποδέκτες πολλούς και διαφορετικούς εμπλεκόμενους φορείς, ιδίως τους αιρετούς εκπροσώπους και τους υπαλλήλους των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων. Επίσης η δημιουργία ενός προγράμματος ERASMUS για τους αιρετούς εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι μια καλή ιδέα προς διερεύνηση για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών στον τομέα της διακυβέρνησης. Τέλος, τα ευρωπαϊκά θεματικά δίκτυα θα πρέπει να διευρύνουν τις δράσεις τους στον τομέα της διακυβέρνησης και με αυτόν τον τρόπο να τις καταστήσουν πιο αποτελεσματικές. Συμπεράσματα Η διακυβέρνηση, και ιδίως η αρχή της εταιρικότητας, αναγνωρίζεται σήμερα ως ο κατ εξοχήν καθοριστικός παράγοντας όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της χρήσης των PR\ doc 11/12 PE v01-00

12 διαρθρωτικών ταμείων. Πολλές θεωρητικές έννοιες έχουν αναπτυχθεί σχετικά αλλά συχνά στερούνται λειτουργικότητας και πρακτικών εφαρμογών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αποδείξει ότι αποτελεί εξαιρετική κινητήρια δύναμη για τη μετεξέλιξη της διακυβέρνησης. Εφαρμόζοντας αυτές τις προτάσεις, θα μπορέσει να διαδραματίσει αυτόν τον ρόλο με σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας προωθώντας έτσι τη βιώσιμη ανάπτυξη των εδαφών. PE v /12 PR\ doc

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 13.11.2013 2013/2008(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL In Vielfalt geeint EL 2010/2211(INI) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL In Vielfalt geeint EL 2010/2211(INI) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 24.11.2010 2010/2211(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης προς την ειδική επιτροπή για τις προκλήσεις πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0273(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0273(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2011/0273(COD) 4.6.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 14-23 Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE488.050v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 1.3.2010 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη χρηστή διακυβέρνηση όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ: διαδικασίες συνδρομής και ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

10667/16 ΠΜ/γπ 1 DGG 2B

10667/16 ΠΜ/γπ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10667/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες FSTR 35 FC 29 REGIO 42 SOC 434

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού (A5-0006/2002),

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού (A5-0006/2002), P5_TA(2002)0059 Περιφερειακή πολιτική και διαρθρωτικά ταµεία Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη διαχείριση της περιφερειακής πολιτικής και τα διαρθρωτικά ταµεία (2001/2066(INI)) Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2011/0273(COD) 2.3.2012 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2040(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2040(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2017/2040(INI) 20.7.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ (2017/2040(INI)) Επιτροπή Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 30.1.2013 2012/2101(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη: ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2288(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2288(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 2012/2288(INI) 10.6.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών: παρέμβαση της Ευρώπης με στόχο τη στήριξη της βιώσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2186(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2186(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 20.11.2013 2013/2186(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ. Πολίτες της ΕΕ: Τα δικαιώματά σας, το μέλλον σας (2013/2186(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των πόλεων στην πολιτική συνοχής

Ο ρόλος των πόλεων στην πολιτική συνοχής ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος των πόλεων στην πολιτική συνοχής 2014-2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Σύνοψη Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 18.7.2013 2013/2097(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε τη διατήρηση της παραγωγής γάλακτος στις ορεινές περιοχές, στις µειονεκτικές

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 21.12.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (104/2011) Θέµα : Αιτιολογηµένη γνώµη της Βουλής των Αντιπροσώπων του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου επί της

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2016)0311 Συνέργειες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 20.6.2013 2013/2064(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον εθελοντισμό και την εθελοντική δραστηριότητα στην Ευρώπη (2013/2064(ΙΝΙ) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

9688/14 ΑΣ,ΠΧΚ/νικ 1 DG G 3 B

9688/14 ΑΣ,ΠΧΚ/νικ 1 DG G 3 B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2014 (OR. en) 9688/14 UD 136 ENFOCUSTOM 63 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14127/16 ΜΜ/μκ 1 DGG 2B

14127/16 ΜΜ/μκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14127/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 8 Νοεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0852/2016 29.6.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με τις συνέργειες

Διαβάστε περισσότερα

13265/16 ΤΤ/μκ/ΚΚ 1 DGG 2B

13265/16 ΤΤ/μκ/ΚΚ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13265/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου FIN 650 FSTR 70 FC 63 REGIO 91 AGRIFIN

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 6.1 Εισαγωγή Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 27.3.2013 2012/2295(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Tamás Deutsch (PE506.093v01-00) σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2326(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2326(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2015/2326(INI) 25.2.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης (2015/2326(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αρκτική, ως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αρκτική, ως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο διαπραγµάτευσης για την «πολυεπίπεδη διακυβέρνηση»

Κείµενο διαπραγµάτευσης για την «πολυεπίπεδη διακυβέρνηση» Κείµενο διαπραγµάτευσης για την «πολυεπίπεδη διακυβέρνηση» Ο Ευρωπαϊκός Όµιλος Εδαφικής Συνεργασίας ΕΟΕΣ Αµφικτυονία διοργάνωσε διήµερη συνάντηση εργασίας µε Θέµα τη Λευκή Βίβλο για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15320/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 127 TOUR 24 REGIO 123 RELEX 908 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή διαβούλευση της ΕτΠ με θέμα τα «Αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά προγράμματα»

Διαδικτυακή διαβούλευση της ΕτΠ με θέμα τα «Αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά προγράμματα» Σχέδιο ερωτηματολογίου έρευνας σχετικά με την έκβαση των διαπραγματεύσεων επί των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων Έκδοση 20.01.2015 Διαδικτυακή διαβούλευση της ΕτΠ με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Όταν πρόκειται να εξετάσει κανείς το νόηµα που πρέπει να δοθεί στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση τα πράγµατα µοιάζουν να είναι πιο περίπλοκα.

Όταν πρόκειται να εξετάσει κανείς το νόηµα που πρέπει να δοθεί στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση τα πράγµατα µοιάζουν να είναι πιο περίπλοκα. ΣΥΜΠΟΣΙΟ " Ποιά Ελλάδα" " Η ευρωπαϊκή διάσταση της διακυβέρνησης" Η διακυβέρνηση ως όρος, έχει µπει εδώ και αρκετό καιρό τόσο στην επιστηµονική- οικονοµική, πολιτική, νοµική, περιβαλλοντική, κλπ, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 8.9.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2014 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 10,72017 2017/2705(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2104(INI) 3.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2038(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2038(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 21.6.2012 2012/2038(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την έκθεση για την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της οδηγίας 2001/84/EΚ για το δικαίωμα παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 30.3.2012 2011/0411(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2119(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2119(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αλιείας 2015/2119(INI) 26.5.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ που περιέχει μη νομοθετική πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 6 Ιουλίου 2000 2000/0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2000 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/98 21.11.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 για την οργανωτική δομή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης και του δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

7896/17 ΧΦ/νικ/ΘΛ 1 DGG 2B

7896/17 ΧΦ/νικ/ΘΛ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2017 (OR. en) 7896/17 FSTR 24 FC 24 REGIO 35 SOC 236 AGRISTR 32 PECHE 132 CADREFIN 38 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Georgi Pirinski, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Georgi Pirinski, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2016/2148(INI) 22.7.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2224(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2224(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2015/2224(INI) 11.11.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα νέα εργαλεία εδαφικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 2014-2020: Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI))

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 27.10.2011 2011/2181(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) Επιτροπή Νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8461/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2055(INI) σχετικά με τη διασύνδεση των μητρώων επιχειρήσεων (2010/2055(INI))

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2055(INI) σχετικά με τη διασύνδεση των μητρώων επιχειρήσεων (2010/2055(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.5.2010 2010/2055(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη διασύνδεση των μητρώων επιχειρήσεων (2010/2055(INI)) Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Εισηγητής: Kurt

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 24.5.2012 2011/0384(COD) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0393(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0393(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2016/0393(COD) 14.6.2017 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2248(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2248(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2014/2248(INI) 19.7.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική. συνοχής της ΕΕ Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολιτική. Συνοχής

Πολιτική. συνοχής της ΕΕ Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολιτική. Συνοχής Πολιτική συνοχής της ΕΕ 2014 2020 Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πολιτική Συνοχής Διάρθρωση της παρουσίασης 1. Ποιος είναι ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ; 2. Γιατί η Επιτροπή προτείνει αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση & place-based προσεγγίσεις στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ. Παράθυρο ευκαιρίας ή αποτυχία του συστήματος; Μανώλης Κουτουλάκης

Αξιολόγηση & place-based προσεγγίσεις στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ. Παράθυρο ευκαιρίας ή αποτυχία του συστήματος; Μανώλης Κουτουλάκης Αξιολόγηση & place-based προσεγγίσεις στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ. Παράθυρο ευκαιρίας ή αποτυχία του συστήματος; Μανώλης Κουτουλάκης Χωροτάκτης Περιφερειολόγος, Ερευνητής Δρ. Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχικές Διαδικασίες κατά τη διαδικασία ΣΠΕ: Πιθανά προβλήματα και προοπτικές

Συμμετοχικές Διαδικασίες κατά τη διαδικασία ΣΠΕ: Πιθανά προβλήματα και προοπτικές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Συμμετοχικές Διαδικασίες κατά τη διαδικασία ΣΠΕ: Πιθανά προβλήματα και προοπτικές Παναγιώτης Γετίμης Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2013/2061(INI) 5.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ηλ-υγεία 2012-2020: καινοτομική

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2253(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2253(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 20.4.2015 2014/2253(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 30η και 31η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2012-2013) (2014/2253(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2053(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2053(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2013/2053(INI) 9.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη γνωμοδότηση για την έκθεση αξιολόγησης του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.7.2007 SEC(2007) 936 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ Συνοδευτικό έγγραφο της Λευκής Βίβλου για τον

Διαβάστε περισσότερα

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 CORLX 492 CFSP/PESC 935 DEVGEN 239 FIN 665 ACP 121 CADREFIN 107 CODUN 41 CIVCOM

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12255/17 AGRI 481 DEVGEN 199 ENV 752 ONU 115 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Η Ειδική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2235(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2235(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 23.3.2015 2014/2235(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0072(CNS) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0072(CNS) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 14.10.2009 2009/0072(CNS) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 18.3.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την απορρόφηση των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής: άντληση διδαγμάτων για τη μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2158(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2158(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 23.3.2011 2010/2158(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον και το μέλλον του στο πλαίσιο της πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2226(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2226(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/2226(INI) 6.4.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το πώς μπορεί η ΚΓΠ να βελτιώσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Προϋπολογισμών 2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0153(COD) 12.5.2005 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2057(INI) 22.7.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές (2008/2057(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2012/2295(INI) 5.3.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια βιοοικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα