ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχυδρ. ιεύθυνση:τ.θ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: Α ΑΜ: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΚΑΘΜ/ Ο/3936 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ KATAΣΚΕΥΗ ΒΟΘΡΟΥ-ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΒΟΘΡΟ- ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ". Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός, µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, ύψους δέκα οκτώ χιλιάδων ΕΥΡΩ (18.000,00) (Κ.Α. 5183) για κατασκευή βόθρου-αντλιοστασίου λυµάτων και αγωγού µεταφοράς λυµάτων από κτίριο Αστυνοµίας στο κεντρικό βόθρο-αντλιοστάσιο του Κρατικού Αερολιµένα Θεσσαλονίκης "ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ". Έχοντας υπόψη: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Π ΟΥΡΓΟΣ 1. Το Ν.. 714/70 (ΦΕΚ 238/Α/1970) «Περί ιδρύσεως ιευθύνσεως Εναέριων Μεταφορών στο Υπουργείο Συγκοινωνιών» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 1340/83 (ΦΕΚ 35/Α/1983). 2. Το Π.. 56/89 (ΦΕΚ 28/Α/1989) περί του Οργανισµού της Υ.Π.Α. όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα. 3. To N.3913/11 (ΦΕΚΑ18/11) Περί αναδιοργάνωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις». 4. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/10).

2 5. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προµήθειες ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/ ) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης Κρατικές Προµήθειες». 6. Το Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 ης Νοεµβρίου 2005». 7. Το Π.. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου»» όπω συµπληρώθηκε µε τον Ν (ΦΕΚ 14/Α/ ) «Επείγουσε ρυθµίσει που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµική στρατηγική Το Π.. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/ ) περί ανάληψη υποχρέωση από του διατάκτε. 9. Το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/ ) «Αύξηση αποδοχών ηµοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις». 10. Την µε αρ. Π1/4310/ απόφαση «Εγκρίσεις (εντάξεις-τροποποιήσεις) στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών ΕΠΠ 2011.Τροποποιήσεις στο ΕΠΠ 2010, ΕΠΠ 2009 και ΕΠΠ 2008 µε ΚΑΠ «Συγκροτήµατα θέρµανσης, αερισµού και κλιµατισµού». 11. Το Π.. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές». 12. Το µε αριθ. Υ.Π.Α./ 11/Α/2861/13437/ Εγκριτικό Σήµα σύµφωνα µε το οποίο εγκρίθηκε πίστωση #18.000,00# ευρώ στον Κ.Α για κατασκευή βόθρου-αντλιοστασίου λυµάτων και αγωγού µεταφοράς λυµάτων από κτίριο Αστυνοµίας στον κεντρικό βόθρο -αντλιοστάσιο του ΚΑΘΜ. 13. Την µε αύξοντα αριθµό 2586/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ µε Α Α: 7ΑΡ9465ΦΘΘ-ΛΩΦ και α/α καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας,για κατασκευή βόθρου-αντλιοστασίου λυµάτων και αγωγού µεταφοράς λυµάτων από κτίριο Αστυνοµίας στον κεντρικό βόθρο - αντλιοστάσιο του Κρατικού Αερολιµένα Θεσσαλονίκης "ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ". 14. Τα Π.. 116/2013, 117/2013 (ΦΕΚ151/Α/ ), 118/2013(ΦΕΚ142/Α/ ), 119/2013(ΦΕΚ 153/Α/ )(«Αποδοχή παραίτησης Υπουργών», «Ίδρυση και µετονοµοσία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών>), < ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», αντίστοιχα. 15. Την µε αρ. πρωτ. 10/Α/50277/2655/ απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και δικαιώµατος υπογραφής «Με

3 εντολή Υπουργού» στους ιοικητή, Υποδιοικητές, Γεν. ιευθυντές και λοιπούς Προϊσταµένους Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ (ΦΕΚ 2539/Β/ ), όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αρ. πρωτ. 10/Α/2450/144/ (ΦΕΚ 108/Β/ ), 10/Α/17010/1145/ (ΦΕΚ 1198/Β/ ) και 10/Α/14966/946/ (ΦΕΚ 1587/Α/ ) αποφάσεις. 16. Το Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173/Α/10) «ικαστική Προστασία κατά την σύναψη ηµοσίων Συµβάσεων κ.λ.π.». 17. Τις διατάξεις του Ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204/Α/ ) περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων κλπ. 18. Το Ν.4270/ "Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας- ηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις" 19. Το Ν.4254/2014 "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονοµίας στο πλαίσιο της εφαρµογής του Ν. 4046/2012. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο µειοδοτικό ιαγωνισµό ύψους δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00) µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ για κατασκευή βόθρου-αντλιοστασίου λυµάτων και αγωγού µεταφοράς λυµάτων από κτίριο Αστυνοµίας στο κεντρικό βόθρο-αντλιοστάσιο του Κρατικού Αερολιµένα Θεσσαλονίκης "ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ" σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή του Τµήµατος Τεχνικής Συντήρησης του Αερολιµένα η οποία επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας προκήρυξης.. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό είναι υποχρεωµένοι να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων, προϋποθέσεων και περιορισµών της Προκήρυξης καθώς και της Τεχνικής Περιγραφής επί ποινή αποκλεισµού. Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής (υπεύθυνη δήλωση αποδοχής όρων διαγωνισµού, πιστοποιητικά, τυχόν δικαιολογητικά και έγγραφα που αποδεικνύουν την εµπειρία των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό σε ανάλογη παροχή υπηρεσίας) θα πρέπει να περιέχονται σε σφραγισµένο φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφεται: " ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΘΡΟΥ-ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΒΟΘΡΟ-ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΜ "

4 Οι οικονοµικές προσφορές των συµµετεχόντων θα πρέπει να βρίσκονται σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο ο οποίος θα εσωκλείεται στο φάκελο δικαιολογητικών πάνω στον οποίο θα αναγράφεται: "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΘΡΟΥ-ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΒΟΘΡΟ-ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΜ " Τόπος Χρόνος ιενέργειας ιαγωνισµού Τόπος ιαγωνισµού Ηµεροµηνία ιαγωνισµού Ηµέρα Ώρα Κ.Α.Θ. «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» (Γραφείο Επιτροπής ιενέργειας Πρόχειρων Μειοδοτικών ιαγωνισµών, τηλ: ) ΕΥΤΕΡΑ 12:30 13:00 Οι προσφορές κατατίθενται στην αρµόδια επιτροπή στην παραπάνω διεύθυνση, ηµεροµηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία µας. - Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηµόσια. 1. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. γ) συνεταιρισµοί δ) κοινοπραξίες προµηθευτών Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. Οι παραλήπτες της Προκήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο της Προκήρυξης που θα εκτυπώσουν από άποψη πληρότητας και το συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες

5 διορθώσεις ή τροποποιήσεις. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του εκτυπωµένου αντιγράφου της Προκήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4. Στην περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός δύο (2) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα άσκησης ένστασης. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσµίας, δεν εξετάζονται. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή ΥΠΑ/ΚΑΘΜ. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται από την Επιτροπή ιενέργειας Πρόχειρων Μειοδοτικών ιαγωνισµών του ΚΑΘΜ στα τηλέφωνα: Επί της τεχνικών θεµάτων διευκρινήσεις δίνονται στο τηλέφωνο (κος Ι.Βουλκάκης).. Με Ε.Υ. Ο Αερολιµενάρχης Ακριβές αντίγραφο ΑΧ.ΤΟΠΟΥΖΑΣ Α.Αρβανίτου ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ: Αποδέκτες για ενέργεια -ΚΑΘΜ/ Ο -Πρόεδρο Επιτροπής Αγορών (ΚΑΘΜ) Αµπατζήµπαση Αλέξανδρο Β -ΠΕ5 Αποδέκτες για κοινοποίηση - ιαχειριστή Π.Π. ΚΑΘΜ Ευάγγελο Σκούµπα

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟ :«Κατασκευή βόθρου αντλιοστασίου λυμάτων και αγωγού μεταφοράς των λυμάτων του κτιρίου της Αστυνομίας, στον κεντρικό συλλεκτικό βόθρο-αντλιοστάσιο (Νέο επικλινές) του ΚΑΘΜ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΣ : Κρατικός Αερ/νας Θεσ/νίκης ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπονται υλικά και εργασίες για την κατασκευή του βόθρου-αντλιοστασίου λυμάτων και του αγωγού μεταφοράς των λυμάτων του κτιρίου της Αστυνομίας, στον κεντρικό συλλεκτικό βόθροαντλιοστάσιο (Νέο επικλινές) του ΚΑΘΜ. Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι οι εξής: 1. Εκσκαφή του λάκκου στον χώρο όπου θα γίνει ο βόθρος-αντλιοστάσιο. Θα πρέπει να γίνει μέριμνα για την συνεχή αφαίρεση των υδάτων που θα αναβλύζουν, ώστε να γίνει αποτελεσματική η πήξη του σκυροδέματος. 2. Κατασκευή στεγανού βόθρου-αντλιοστασίου, συνολικού όγκου περίπου 10.00m 3, ωφέλιμου περίπου 2.5m 3, πρωταρχικών εσωτερικών διαστάσεων 2.50Χ2.00Χ2.00 m περίπου, από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 και θα στεγανοποιηθεί εσωτερικά με ειδικό τσιμεντοειδές. Για την καλύτερη στεγανοποίηση των δεξαμενών θα απαιτηθεί η λήψη κατάλληλων μέτρων, όπως: Χρήση δονητή κατά το στάδιο κατασκευής του οπλισμένου σκυροδέματος. Χρήση στεγανωτικού μάζας κατά την κατασκευή του σκυροδέματος. Κατασκευή της δεξαμενής σε τρείς φάσεις, θεμελίωση, περιμετρικά τοιχία και οροφή. Στα σημεία συγκόλλησης παλαιού και νέου σκυροδέματος θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλο συγκολλητικό υλικό. Εσωτερικά της δεξαμενής τα επιχρίσματα θα καλυφθούν με ειδικό στεγανωτικό τσιμεντοειδές βάσης. Πριν το σκυρόδεμα, στον πυθμένα θα τοποθετηθούν σκύρα και κροκάλες για την σταθεροποίηση, λόγω του βαλτώδους εδάφους και κατόπιν θα μπει μπετόν καθαριότητος. Στην πλάκα κάλυψης του στεγανού βόθρου, θα υπάρχουν δύο (2) θυρίδες με καπάκι από χυτοσίδηρο (μαντέμι), η μία για επίσκεψη και καθαρισμό του βόθρου, και η άλλη για την τοποθέτηση και αφαίρεση των αντλιών.

7 Τα φλοτέρ ελέγχου στάθμης θα πρέπει να μη έρχονται σε επαφή με τα επιπλέοντα στερεά και να δημιουργούν προβλήματα, αυτό θα γίνει με την τοποθέτηση καταλλήλου κόφτη από ανοξείδωτο μεταλλικό έλασμα πάχους 2mm και πακτωμένη στα πλευρικά τοιχώματα του βόθρου-αντλιοστασίου. Στον βόθρο-αντλιοστάσιο θα καταλήγει ο αποχετευτικός πλαστικός σωλήνας φ150, ο οποίος θα έρχεται από το τελικό συλλεκτικό φρεάτιο των λυμάτων του κτιρίου. Επί της πλάκας θα πακτωθεί, κατά την ρίψη του σκυροδέματος, σωλήνα φ50, για την εξαγωγή των δύσοσμων παραγόμενων αερίων. Το βάθος του βόθρου-αντλιοστασίου, θα εξαρτηθεί από το βάθος του αγωγού εισόδου της αποχέτευσης φ150 στο τελικό συλλεκτικό φρεάτιο, από την κλίση του αγωγού προς τον βόθρο-αντλιοστάσιο, από το ύψος των αντλιών και από τις στάθμες start-stop των αντλιών, των οποίων η διαφορά στάθμης θα πρέπει να είναι 0,5m, καθώς επίσης και από την διαφορά ύψους του αγωγού φ150 που καταλήγει στον βόθρο-αντλιοστάσιο και της άνω στάθμης (start) των λυμάτων, η οποία διαφορά θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 cm πιο κάτω η άνω στάθμη από το κάτω σημείο του αγωγού φ150. Με τα δεδομένα αυτά, το καθαρό βάθος του βόθρου-αντλιοστασίου θα πρέπει τελικά να γίνει περίπου 2.40m και μεγαλύτερο! Ο πυθμένας και τα πλαϊνά τοιχία θα γίνουν με πάχος οπλισμένου σκυροδέματος 25cm, και η πλάκα 20cm. Η πλάκα του βόθρου θα είναι 10cm τουλάχιστον υπεράνω του εδάφους και του τελικού φρεατίου. Στο πλαϊνό τοιχίο και σε κατάλληλο ύψος θα τοποθετηθεί γαλβανιζέ σωλήνας φ75 - με το κατάλληλο κλαπέ για να μην εισέρχονται τρωκτικά - για υπερχείλιση σε περίπτωση βλάβης του συστήματος. Πάνω στην πλάκα θα είναι πακτωμένα τα κατάλληλα μεταλλικά στηρίγματα των μεταλλικών αγωγών καταθλίψεως φ75 των αντλιών. 1. Ανακατασκευή του τσιμεντένιου τελικού συλλεκτικού φρεατίου 50Χ60cm. Θα πρέπει να υπερυψωθεί και να φθάσει μέχρι την επιφάνεια του εδάφους και θα είναι στο ίδιο υψόμετρο με το κάτω μέρος της οροφής του βόθρουαντλιοστασίου. 2. Εκσκαφή ορύγματος, μήκους δώδεκα (12) m και διαστάσεων 0.40Χ0.80m, όπου θα τοποθετηθεί ο πλαστικός αγωγός φ150, που θα συνδέει και θα μεταφέρει τα λύματα από το τελικό φρεάτιο στον βόθρο-αντλιοστάσιο. Η κλίση του αγωγού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 %. Η σύνδεση του αγωγού με τους δύο χώρων θα είναι στεγανή. Επιχωμάτωση του ορύγματος με ψιλό άμμο έως και υπεράνω του αγωγού και μετά με τα χώματα της εκσκαφής, τα οποία θα πρέπει να πατηθούν καλά. 3. Εκσκαφή ορύγματος, μήκους περίπου 400m και σε βάθος 30cm μόνο, λόγω γραμμών ρεύματος, οπτικών ινών και αγωγών ύδρευσης. Στην ελώδη περιοχή κοντά στον βόθρο-αντλιοστάσιο, ο πλαστικός αγωγός φ75 6 atm πολυαιθυλένιο, θα τοποθετηθεί επιφανειακά σε απόσταση περίπου 15m, ο οποίος θα πρέπει να σκεπασθεί με χώμα κατά την εποχή της ξηρασίας, προς αποφυγή θραύσης από παγετό κατά την διάρκεια του χειμώνα.

8 Στην υπόλοιπη απόσταση και μέχρι την απόσταση των 400m, ο αγωγός θα τοποθετηθεί στο όρυγμα και στην περιοχή που διασχίζει τον δρόμο θα τοποθετηθεί λίγο βαθύτερα και θα σκεπαστεί πρώτα με ψιλή άμμο και μετά θα μπαζωθεί. Για τα υπόλοιπα 150m περίπου θα στηρίζεται στο τοιχίο παράλληλα με το υφιστάμενο επί του τοίχου μπετόν, ο οποίος τελικά θα καταλήξει στον κεντρικό συλλεκτικό βόθρο-αντλιοστάσιο (νέο επικλινές) του ΚΑΘΜ. 4. Τοποθέτηση και στήριξη των δύο τριφασικών υποβρύχιων αντλιών, σύνδεση αυτών με τα αναγκαία υδραυλικά εξαρτήματα (δικλείδες, αντεπίστροφες βάνες, ρακόρ και άλλα στοιχεία σύνδεσης σωλήνων) στο δίκτυο μεταφοράς των λυμάτων. Στον αγωγό της μιας αντλίας θα τοποθετηθεί μεταξύ της αντεπίστροφης βάνας και της δικλείδας, τεμάχιο σωλήνος φ1 και μία βάνα για την περίπτωση ανάγκης να συνδέεται φορητή αντλία, όταν θα υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα. 5. Τοποθέτηση εντός της αποθήκης της Αστυνομίας και σύνδεση του πλήρους ηλεκτρικού πίνακα με τα κατάλληλα ηλεκτρικά στοιχεία, με τις αντλίες και τα φλοτέρ. Η τριφασική παροχή θα ληφθεί από το κτίριο της Αστυνομίας. 6. Εκσκαφή ορύγματος μήκους 12m, διαστάσεων 40Χ80cm. Τοποθέτηση καταλλήλων τριφασικών καλωδίων για την λειτουργία των αντλιών, εντός του αύλακος και μέσα από προστατευτικό μεταλλικό σωλήνα φ75. Σύνδεση των καλωδίων και επιχωμάτωση του ορύγματος αφού προηγουμένως σκεπαστεί ο αγωγός με αρκετή άμμο και τοποθετηθούν κάθετα και πάνω στον αγωγό, μία σειρά τούβλων. Εντός του αγωγού με τα καλώδια μεταφοράς του ρεύματος, θα τοποθετηθεί μεταλλικό σύρμα διαμέτρου 3mm, για μελλοντική προσθαφαίρεση των καλωδίων. Τα αναφερόμενα μεταλλικά εξαρτήματα και στοιχεία θα είναι γαλβανιζέ. Υλικά που θα τοποθετηθούν ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν : 1. Για τον βόθρο-αντλιοστάσιο θα χρειαστούν: Σκύρα, κροκάλες, μπετόν καθαριότητος, οπλισμένο σκυρόδεμα και ειδικό τσιμεντοειδές για την στεγανοποίηση. Δύο καπάκια από χυτοσίδηρο (μαντεμένια) καταλλήλων διαστάσεων, ένα για τις αντλίες και ένα (ανθρωποθυρίδα) για έλεγχο και καθαρισμό του βόθρου. Στην πλάκα θα πακτωθούν τα στηρίγματα των αντλιών και των σωληνώσεων των αντλιών! Με την ρίψη της πλάκας θα πακτωθεί σωλήνας φ2 και ύψους 3m για την εξαγωγή των δύσοσμων παραγόμενων, από την σήψη των λυμάτων, αερίων. 2. Για το σύστημα άντλησης των λυμάτων θα εγκατασταθούν: Δύο (2) τριφασικές ανοξείδωτες υποβρύχιες φυγόκεντρες αντλίες. Η φτερωτή των αντλιών θα είναι τύπου vortex, για λύματα με στερεά έως 50mm ισχύος 1,1 kw(1,5 HP), που να μπορεί να εργασθεί σε αστικά λύματα και ακάθαρτα απόβλητα, αλλά μη διαβρωτικά νερά.

9 Ο κινητήρας θα είναι ασύγχρονος, στεγανός, θα έχει διπλό μηχανικό στυπειοθλίπτη σε λουτρό λαδιού και ο ρότορας να εδράζεται σε ισχυρά ρουλεμάν. Για την αυτόματη λειτουργία των αντλιών, απαιτούνται τρείς (3) αισθητήρες στάθμης (φλοτέρ). Ένα φλοτέρ για start-stop της πρώτης αντλίας και την αυτόματη εναλλαγή λειτουργίας μεταξύ των δύο αντλιών, ένα φλοτέρ για start-stopτης δεύτερης αντλίας και ένα τρίτο φλοτέρ για την σειρήνα συναγερμού υψηλής στάθμης, και φωτεινή προειδοποίηση. Τοποθέτηση ανοξείδωτης κατάλληλης ράβδου, για την στήριξη των φλοτέρ, η οποία να μπορεί να αφαιρείται μαζί με τα φλοτέρ, για συντήρηση, έλεγχο και αντικατάσταση αυτών, καθώς επίσης και για την ρύθμιση της στάθμης start-stop των λυμάτων. Για την υδραυλική σύνδεση των αντλιών με τον αγωγό μεταφοράς των λυμάτων θα χρειαστούν: Διάφορα τεμάχια σωλήνων φ2 και φ3, γωνίες 90 0 φ3 μεγάλης καμπύλης, ένα ταυ φ3, δύο αντεπίστροφες βαλβίδες σφαιρικές φ3, δύο ορειχάλκινες δικλείδες φ3 και δύο ρακόρ φ3 για την σύνδεση και αποσύνδεση των αντλιών για έλεγχο και για επισκευή. Επίσης, μεταξύ δικλείδας και αντεπίστροφης βάνας της μιας αντλίας, να προσαρμοστεί με την βοήθεια ενός ταυ φ3, μιας συστολής φ3 Χφ1 και μιας βάνας φ1, τεμάχιο σωλήνος φ1, έτσι ώστε να μπορεί να συνδεθεί πλαστικός αγωγός και μία φορητή μικρή αντλία, σε περίπτωση μηχανικής ή ηλεκτρικής βλάβης του συστήματος. Τα μεταλλικά εξαρτήματα σωλήνων να είναι γαλβανιζέ. 3. Ένας ηλεκτρικός πίνακας, ο οποίος θα είναι απολύτως στεγανός, ΙΡ55, από χαλυβδοέλασμα DKP, επιμελώς βαμμένος με προστατευτικό χρώμα μετά από επικάλυψη με αντισκωριακά υλικά. Για κάθε αντλία θα φέρει, διακόπτη τριών θέσεων Auto-Off-Manual, εκκινητής με ρελέ-θερμικό, και λυχνίες λειτουργίας-βλάβης. Θα υπάρχει και σύστημα αυτόματης εναλλαγής λειτουργίας των αντλιών, καθώς και συναγερμός με σειρήνα και φωτεινή προειδοποίηση, ο οποίος θα ενεργοποιείται σε περίπτωση υψηλής στάθμης λυμάτων. Για δε την προληπτική συντήρηση των αντλιών θα τοποθετηθούν και δύο ωρόμετρα, ένα για κάθε αντλία. 4. Για την ηλεκτρική σύνδεση των αντλιών με τον ηλεκτρικό πίνακα, θα χρειαστούν κατάλληλα τριφασικά και μονοφασικά καλώδια, που θα περνούν υπογείως, μέσα από γαλβανιζέ σωλήνα 3 μήκους 12m. 5. Για την σύνδεση του τελικού φρεατίου με τον βόθρο-αντλιοστάσιο, θα χρειαστεί πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης φ150. Για την ανακατασκευή του τελικού φρεατίου, θα χρειαστεί σκυρόδεμα με απλό οπλισμό. 6. Για την μεταφορά των λυμάτων από τον βόθρο-αντλιοστάσιο στον κεντρικό συλλεκτικό βόθρο-αντλιοστάσιο (Νέο επικλινές) του ΚΑΘΜ, θα χρειαστεί πλαστικός αγωγός φ75, από πολυαιθυλένιο 6 atm, μήκους 550m περίπου και εξαρτήματα σύνδεσης και στήριξης σωλήνων, καθώς και ψιλή άμμος, για την μερική κάλυψη του πλαστικού αγωγού. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ / ΑΝΑΔΟΧΟΥ

10 Oι ενδιαφερόμενοι που πρόκειται να δώσουν την προσφορά τους και πριν την δώσουν θα πρέπει να λάβουν γνώση του χώρου της εργασίας, τα υλικά και μικροϋλικά που πρόκειται τελικά να χρησιμοποιηθούν, έτσι ώστε ο ανάδοχος αυτού του έργου να μην έχει οικονομικές απαιτήσεις για τυχόν νέα υλικά ή μικροϋλικά που πιθανόν να προκύψουν πέραν των πιο πάνω αναγραφομένων: 1. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και σύμφωνα με τους κανόνες τέχνης και τεχνικής. 2. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να παραδώσει σε πλήρη και κανονική λειτουργία το έργο, χωρίς να υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα, με όλες τις αναγκαίες εργασίες, αφού πρώτα κάνει όλους τους ελέγχους που απαιτούνται σχετικά με την λειτουργία της αντλίας. 3. Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να διορθώσει τυχούσα βλάβη από αστοχία επισκευής, που θα συμβεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, η οποία θα φαίνεται σε έγγραφη εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας. 4. Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να σκεπάσει τον έρποντα πλαστικό αγωγό, που θα μείνει ακάλυπτος στην περιοχή του έλους, κατά την περίοδο τα ξηρασίας. 5. Επειδή κατά την διάρκεια της επισκευής του τελικού φρεατίου, αρχικά, και μετά κατά τις υπόλοιπες εργασίες, θα λειτουργεί η Αστυνομία, θα πρέπει ο ανάδοχος να μεριμνήσει ώστε τα λύματα να τα στέλνει εκτός του υπό κατασκευήν δικτύου αποχέτευσης. Θεσσαλονίκη : Συντάχθηκε Ι. Βουλκάκης (Β, ΤΕ5)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πυθαγόρειο 21-4-2015 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: ΚΑΣΜΑ/ΥΠ/1216

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πυθαγόρειο 21-4-2015 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: ΚΑΣΜΑ/ΥΠ/1216 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΥ «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΨΥ4Ρ465ΦΘΘ-Φ2Ν Πυθαγόρειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΣΜΑ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΣΜΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΥ «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΨΓ5465ΦΘΘ-ΠΚΛ Πυθαγόρειο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Μελέτης : 66/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΕΥΧΗ 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002830052 2015-06-08 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

15PROC002830052 2015-06-08 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΚΤΙΟ 8-6-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΚΑΑΚ/ΥΠ/836 ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΚΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Α.Π. ΚΑΜΚ/212/31-3-2015 Ταχ. Διεύθυνση: 84 600 KAMK Τηλέφωνο: 22890-79001

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003190110 2015-10-20

15PROC003190110 2015-10-20 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, METAΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ( 21) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003122697 2015-10-05

15PROC003122697 2015-10-05 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Ελληνικό, 5/10/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΠ: 21/Β/5303/1970 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003063542 2015-09-18

15PROC003063542 2015-09-18 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 18.9.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/5001/1712 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002812808 2015-05-29

15PROC002812808 2015-05-29 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 29/05/2015 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/3092/575 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003165606 2015-10-14

15PROC003165606 2015-10-14 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Reason: Location: Athens Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.10.14 13:09:27 EEST ΑΔΑ: 6Ι3Κ465ΦΘΘ-ΗΜΨ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001977176 2014-04-08

14PROC001977176 2014-04-08 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α:ΒΙΗΤ1-ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΚΤΙΟ 8-4-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΚΑΑΚ/ΥΠ/582 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΚΤΙΟΥ Ταχ/κή διεύθυνση: 30002

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία 30-06-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία 30-06-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία 30-06-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΔΑΣΤΚ/644 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ «ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Programme co-funded by the European

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΝ-Χ3Η ΑΘΗΝΑ, 18/4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΝ-Χ3Η ΑΘΗΝΑ, 18/4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 18/4/2013 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. ΟΙΚ. 16117 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 33650 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ/κή Διεύθυνση: ΤΘ.70360 16610 Γλυφάδα Πληροφορίες: B. Κουκουλομάτη Τηλέφωνο: 2109972559 FAΧ: 2109972582 e-mail : d21b@hcaa.gr ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ

Ταχ/κή Διεύθυνση: ΤΘ.70360 16610 Γλυφάδα Πληροφορίες: B. Κουκουλομάτη Τηλέφωνο: 2109972559 FAΧ: 2109972582 e-mail : d21b@hcaa.gr ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ(

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002795606 2015-05-22

15PROC002795606 2015-05-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΑΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Α Α: ΩΦ 3Ι-6 9 «Αναρτητέα στο µητρώο» Α ΑΜ: 14PROC002400555 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 9ΤΗΦ6-9Χ2 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Φ.835/26/3856 Σ. 412 Πειραιάς, 28 Αυγούστου 2015 Συνηµµένα: Παραρτήµατα«Α»,«Β»,«Γ»,,«Ε»

Α Α: 9ΤΗΦ6-9Χ2 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Φ.835/26/3856 Σ. 412 Πειραιάς, 28 Αυγούστου 2015 Συνηµµένα: Παραρτήµατα«Α»,«Β»,«Γ»,,«Ε» Α Α: 9ΤΗΦ6-9Χ2 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Φ.835/26/3856 Σ. 412 Πειραιάς, 28 Αυγούστου 2015 Συνηµµένα: Παραρτήµατα«Α»,«Β»,«Γ»,,«Ε» ΘΕΜΑ : Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΚΕ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΚΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002364707 2014-10-27

14PROC002364707 2014-10-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. ΟΙΚ. 41739 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

30.6.2014 4.7.2014 4.7.2014

30.6.2014 4.7.2014 4.7.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου 4 101 77 ΑΘΗΝΑ ΑΡΜΟ ΙΟΣ :Π. ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002183008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Α ΑΜ: 14PROC002183008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ (Α) ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 4.8.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 5533

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 4.8.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 5533 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας Ταχ. /νση: Aγησιλάου 59 Ταχ.Κώδικας: 23100 Πληροφορίες: Κ. Ντουβή, Ε. Μαρούλη Τηλ.: 27310 25363/28503 Fax.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 4.8.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 5533

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 4.8.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 5533 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας Ταχ. /νση: Aγησιλάου 59 Ταχ.Κώδικας: 23100 Πληροφορίες: Κ. Ντουβή, Ε. Μαρούλη Τηλ.: 27310 25363/28503 Fax.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002804718 2015-05-27

15PROC002804718 2015-05-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.Μ.Κ.Ε. 10/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΜΑΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΜΑΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 25/2011 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα