ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΟΑΣΑ ΑΕ» την 4 η Μαρτίου ΓΡΗΓΟΡΗΣ. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΛΕΝΤΖΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΟΙΚ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. Καταστάσεων. 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Πληροφορίες για την εταιρεία Γενικές πληροφορίες Βάση σύνταξης των συνοπτικών ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων Νέα Πρότυπα και ιερµηνείες Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές (Τροποποιήσεις στα δηµοσιευµένα πρότυπα έναρξης ισχύος 1/1/2014) Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων Ενσώµατα πάγια Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις από συνδεµένες επιχειρήσεις και από Ελληνικό ηµόσιο για χρέη της τ. ΕΑΣ υπό εκκαθάριση Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις Μετοχικό Κεφάλαιο Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος Κύκλος εργασιών Λοιπά έξοδα Λοιπά Έσοδα Φόρος Εισοδήµατος Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη Παροχές βασικών διευθυντικών στελεχών Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού Λοιπές πληροφορίες Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. Καταστάσεων. 2

3 Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Προς τους µετόχους της Εταιρείας «Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.» Εισαγωγή Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη συνοπτική εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (η Εταιρεία) και των θυγατρικών της, της 30ης Σεπτεµβρίου 2014 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της εννεάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. Η ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά ( ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΛΠ» 34). ική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε συµπέρασµα επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. Εύρος Επισκόπησης ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. Βάση για Συµπέρασµα µε Επιφύλαξη Από τον έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1) εν κατέστη εφικτό να αποκτήσουµε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια σχετικά µε τον έλεγχο αποµείωσης της αξίας των ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων και την εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων του Οµίλου ποσού ευρώ 853 εκ. Κατά συνέπεια διατηρούµε επιφύλαξη για την αξία των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων και τις πιθανές επιπτώσεις στα αποτελέσµατα χρήσεως καθώς και στα ίδια κεφάλαια. 2) Στο λογαριασµό της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης του Οµίλου «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» περιλαµβάνεται το αναπόσβεστο υπόλοιπο ποσού ευρώ 24 εκ. (αξία κτήσεως ευρώ 44,6 εκ.) της εταιρείας ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. που αναφέρεται σε αναλογία εσόδων της χρήσης 2004 της εταιρείας Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε., (παράγραφος 2 του αρ. 7 του νόµου 2669/1998), για την αποπληρωµή των δανειακών υποχρεώσεων της τότε µητρικής εταιρείας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. που καταχωρήθηκε στα βιβλία της εταιρείας Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε. ύστερα από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 11ης Ιουλίου Το ποσό αυτό η εταιρεία το θεώρησε ως αντάλλαγµα για την παραχώρηση του συστήµατος και καθόρισε συντελεστή απόσβεσης 5% ετησίως αρχής γενοµένης από 1η Ιουλίου εν κατέστη εφικτό να αποκτήσουµε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια σχετικά µε τα στοιχεία αναγνώρισης και επιµέτρησης σύµφωνα µε το ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία», κατά συνέπεια διατηρούµε επιφύλαξη για την αξία του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου. 3) εν κατέστη δυνατόν να επαληθευθούν, µε επιβεβαιωτικές επιστολές ή άλλες εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες για την θυγατρική εταιρεία ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. απαιτήσεις ποσού ευρώ χιλ. περίπου και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις συνολικού ποσού ευρώ χιλ. περίπου και συνεπώς διατηρούµε επιφύλαξη για την αξία των εν λόγω απαιτήσεων και υποχρεώσεων. 4) Στον λογαριασµό «Λοιπές απαιτήσεις» περιλαµβάνεται και ποσό ,61 το οποίο αφορά προκαταβολή της θυγατρικής εταιρείας ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. σε προµηθευτή για προµήθεια παγίου εξοπλισµού αξίας ,08 βάσει σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού ηµοσίου και του εν λόγω προµηθευτή. Από την επισκόπησή µας προέκυψε ότι ο συγκεκριµένος εξοπλισµός έχει παραληφθεί αρµοδίως αλλά εκκρεµούν τα σχετικά δικαιολογητικά ή αποφάσεις ώστε να προσδιορισθούν οι επιδράσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας και να διενεργηθούν οι σχετικές λογιστικές εγγραφές. Επίσης, µέχρι την έκδοση της παρούσας Έκθεσης, δεν έχει εφαρµοσθεί η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.3920/2011 περί δυνατότητας µεταβιβάσεως χωρίς αντάλλαγµα του συνόλου του τροχαίου και λοιπού υλικού που χρησιµοποιεί η εταιρεία για την άσκηση της δραστηριότητάς της. Από την επισκόπησή µας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουµε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια για την εξέταση των Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. Καταστάσεων. 3

4 πιθανών επιπτώσεων στις οικονοµικές καταστάσεις. Κατά συνέπεια διατηρούµε επιφύλαξη για τις πιθανές επιπτώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις από τα θέµατα αυτά. 5) εν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση µε τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2006 έως 2010 για την θυγατρική εταιρεία ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. 6) Κατά της εταιρίας ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. έχουν ασκηθεί αγωγές, η τελική έκβαση των οποίων καθώς και η πιθανή επίδραση τους στην οικονοµική θέση της Εταιρείας δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε τις αγωγές αυτές. Συµπέρασµα µε επιφύλαξη Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση και εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο «Βάση για συµπέρασµα µε επιφύλαξη» δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ΛΠ 34. Θέµατα Έµφασης Χωρίς να διατυπώνουµε περεταίρω επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στα ακόλουθα: 1) Στην εταιρική Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης στο κονδύλι «Ενσώµατα Πάγια» περιλαµβάνεται και η αναπόσβεστη αξία ποσού χιλιάδων ευρώ που αφορά Λεωφορεία των οποίων η εκµετάλλευσή έχει παραχωρηθεί δωρεάν στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. θυγατρική εταιρεία του Ο.Α.Σ.Α. ΑΕ. Οι συνολικές αποσβέσεις των παγίων αυτών ποσού χιλιάδων ευρώ έχουν επιβαρύνει την καθαρή θέση του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., από τις οποίες ποσό χιλιάδων ευρώ αφορά την τρέχουσα περίοδο Αθήνα, 05 Μαρτίου 2015 Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ηµήτριος Ντζανάτος Γεώργιος Πετρόπουλος Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. Καταστάσεων. 4

5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ & ΟΑΣΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ο Όµιλος Σηµείωση 31/12/ /12/2013 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενεργητικού Ενσώµατα Πάγια Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές Επενδύσεις σε ακίνητα Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Σύνολο Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενεργητικού Αποθέµατα Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις Απαιτήσεις από συνδεµένες επιχειρήσεις και Ελληνικό ηµόσιο (για χρέη της τ.εασ υπό εκκαθάριση) κλπ Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Σύνολο Σύνολο Ενεργητικού Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ίδια Κεφάλαια Μετόχων της Εταιρείας: Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά κεφάλαια Ποσά προοριζόµενα για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου Αποτελέσµατα εις Νέο Ίδια Κεφάλαια Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων Λοιπές προβλέψεις Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος Σύνολο Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις προς συνδεµένες επιχειρήσεις και Ελληνικό ηµόσιο Σύνολο Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. Καταστάσεων. 5

6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Ο Όµιλος Σηµείωση 30/09/ /09/2013 Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων Μικτό Αποτέλεσµα Έσοδα επιχορηγήσεων Μικτό Αποτέλεσµα Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης Λοιπά Έξοδα Λοιπά Έσοδα Αποτέλεσµα Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικά έξοδα Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα Αποτέλεσµα Προ Φόρων (-/+) απάνη / Έσοδο Φόρου Εισοδήµατος Αποτελέσµατα Μετά Από Φόρους (A) Λοιπά Συνολικά Έσοδα (Β) Προσαρµογή πρόβλεψης αποµείωσης θυγατρικής εταιρείας ΣΤΑΣΥ λόγω εφαρµογής Ν.4199/ Σύνολο Λοιπών Συνολικών Εσόδων (Β) Συγκεντρωτικά Συνολικά έσοδα (Α+Β) Κατανέµονται σε: Μετόχους Εταιρείας ικαιώµατα µειοψηφίας Μέσος Σταθµισµένος Αριθµός Κοινών Μετοχών Περιόδου Βασικό Κέρδος/Ζηµία Μετά από Φόρους Ανά Μετοχή σε -0, , , ,03135 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. Καταστάσεων. 6

7 Ο Όµιλος Σηµείωση 1/7-1/7-30/09/2013 1/7-1/7-30/09/2013 Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων Μικτό Αποτέλεσµα Έσοδα επιχορηγήσεων Μικτό Αποτέλεσµα Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης Λοιπά Έξοδα Λοιπά Έσοδα Αποτέλεσµα Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικά έξοδα Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα Αποτέλεσµα Προ Φόρων (-/+) απάνη / Έσοδο Φόρου Εισοδήµατος Αποτελέσµατα Μετά Από Φόρους (A) Λοιπά Συνολικά Έσοδα (Β) Προσαρµογή πρόβλεψης αποµείωσης θυγατρικής εταιρείας ΣΤΑΣΥ λόγω εφαρµογής Ν.4199/ Σύνολο Λοιπών Συνολικών Εσόδων (Β) Συγκεντρωτικά Συνολικά έσοδα (Α+Β) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. Καταστάσεων. 7

8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΜΙΛΟΣ Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεµατικά κεφάλαια Αποτελέσµατα εις νέον Ποσά για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρείας ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο την 01/01/2013 (αναθεωρηµένο) Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1/- 30/09/ Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρήσης 30/09/ Σύνολο µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 30/09/ Υπόλοιπο την 01/01/ Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1/- Απόκτηση θυγατρικών εταιρειών Αποθεµατικά από διαγραφή χρεών βάσει Ν.3920/ Επίδραση εφαρµογής Ν 3920/2011 και 4199/ Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρήσης Σύνολο µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την , Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. Καταστάσεων. 8

9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεµατικά κεφάλαια Αποτελέσµατα εις νέον Ποσά για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο την 01/01/ Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1/-30/09/2013 Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρήσης 30/09/ Σύνολο µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 30/09/ Υπόλοιπο την 01/01/ Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1/- 0 Ποσά προοριζόµενα για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα βάσει εφαρµογής Ν.3920/2011 και 4199/ Καθαρό αποτέλεσµα χρήσης Αποθεµατικά από διαγραφή χρεών βάσει Ν. 3920/ Σύνολο µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. Καταστάσεων. 9

10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/09/ /09/2013 Λειτουργικές δραστηριότητες Αποτέλεσµα Προ Φόρων (Κέρδος / Ζηµία) Πλέον / Μείον Προσαρµογές για: Αποσβέσεις Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακων στοιχείων Προβλέψεις Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Πλέον / Μείον Προσαρµογές για µεταβολές Λογ/µών Κεφαλαίου Κίνησης: Μείωση / (Αύξηση) αποθεµάτων Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) Μείον : Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα Σύνολο εισροών / (εκροών) από Λειτουργικές ραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων συν τα ταµειακά τους διαθέσιµα Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων Εισπράξεις από πωλήσεις και επιχορηγήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων Τόκοι εισπραχθέντες και Εισπράξεις από Λήξεις Οµολόγων Σύνολο εισροών/(εκροών) από Επενδυτικές ραστηριότητες (β) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από Αύξηση Αποθεµατικών Εισπράξεις επιχορηγήσεων Εξοφλήσεις ανείων Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΜΕΤΡΗΤΩΝ & ΙΣΟ ΥΝΑΜΩΝ (Α+Β+Γ) ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ ΛΗΞΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. Καταστάσεων. 10

11 Σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων. 1 Πληροφορίες για την εταιρεία 1.1 Γενικές πληροφορίες Η "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε." (νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου) ιδρύθηκε την 22α εκεµβρίου του 1993 (µε το Ν 2175/1993) ως διάδοχος της "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" - Ο.Α.Σ. η οποία µε τη σειρά της ιδρύθηκε την 1η Ιουνίου του 1977 (µε το Ν.588/77) κληρονοµώντας τα περιουσιακά στοιχεία του ΝΠ Ο.Ε.Α.Σ. του οποίου το έργο ανέλαβε σε µεγάλο βαθµό να συνεχίσει. Βασικός σκοπός της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. είναι ο σχεδιασµός, ο προγραµµατισµός, η οργάνωση, ο συντονισµός, ο έλεγχος και η παροχή του συγκοινωνιακού έργου όλων των µέσων (επίγειων και υπόγειων) µαζικής µεταφοράς που εκτελείται µέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής. Μέχρι και σήµερα είναι η µόνη εταιρεία στην παραπάνω περιοχή µε το συγκεκριµένο αντικείµενο. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Αθήνα (Μετσόβου 15 Τ.Κ ). Η O.Α.Σ.Α. Α.Ε, ανέλαβε και σε µεγάλο ποσοστό κατάφερε να εκσυγχρονίσει το δίκτυο των αστικών συγκοινωνιών της Πρωτεύουσας, τις χρησιµοποιούµενες εγκαταστάσεις, τον απαιτούµενο εξοπλισµό λειτουργίας και υποστήριξης του συγκοινωνιακού έργου και εξυπηρέτησης των επιβατών καθώς και το τροχαίο υλικό. Την δηµοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (τεύχος Α - αριθµ.φύλλου 33) και τέθηκε σε ισχύ ο Ν.3920/2011 ο οποίος νόµος προβλέπει την αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση των θυγατρικών εταιριών του Οµίλου, Ε.ΘΕ.Λ., Η.Λ.Π.Α.Π. και ΗΣΑΠ καθώς και των εταιρειών, «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε. (Α.Μ.Ε.Λ)». και «ΤΡΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΤΡΑΜ)», τη λειτουργία τους κάτω από το πλαίσιο δύο νέων Εταιριών, των ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (για Η.Σ.Α.Π., ΤΡΑΜ, Α.Μ.Ε.Λ.) και Ο.ΣΥ. Α.Ε. (για Ε.ΘΕ.Λ., Η.Λ.Π.Α.Π.), τον επανακαθορισµό των αρµοδιοτήτων του Ο.Α.Σ.Α. και των σχέσεων µε τις παραπάνω Εταιρίες και τέλος την ρύθµιση των θεµάτων προσωπικού. Απώτερος στόχος του εν λόγω Νόµου είναι η βιωσιµότητα των παραπάνω φορέων. Σε εφαρµογή του παραπάνω νόµου την 4/3/2011 συντελέσθηκε η διαδικασία µετασχηµατισµού των συγκοινωνιακών φορέων. Οι αρµοδιότητες εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου ασκούνται πλέον ως εξής: Α) από την Ο.ΣΥ. Α.Ε. µε τα µέσα οδικής µεταφοράς (θερµικά λεωφορεία, ηλεκτροκίνητα λεωφορεία τρόλλεϋ και λοιπά µέσα οδικής µεταφοράς) Β) από τη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. µε τα (επίγεια και υπόγεια) µέσα σταθερής τροχιάς (αστικοί σιδηρόδροµοι, τροχιόδροµοι και λοιπά µέσα σταθερής τροχιάς). Επίσης, ο νόµος προέβλεπε τη διαγραφή των χρεών των εταιρειών που συγχωνεύονται, έναντι του ηµοσίου, του ΟΑΣΑ και του ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταµείων καθώς και των χρεών του ΟΑΣΑ έναντι του ηµοσίου και του ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταµείων. Τα χρέη διεγράφησαν από τις οικονοµικές καταστάσεις και µεταφέρθηκαν ως έχουν στον Κρατικό Προϋπολογισµό. Επίσης ο νόµος προέβλεπε ότι το Ελληνικό ηµόσιο, µέσω του Υπουργείου Οικονοµικών, αναλαµβάνει τον υφιστάµενο οφειλόµενο τραπεζικό δανεισµό (κεφάλαιο και τοκοχρεολύσια) των εταιρειών που συγχωνεύονται και του ΟΑΣΑ. Αναλυτικά η δοµή του Οµίλου καθώς και η µέθοδος ενοποίησης των εταιρειών έχουν ως εξής: Επωνυµία O.Α.Σ.Α. Α.Ε Ο.ΣΥ. Α.Ε. ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Έδρα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Κύρια δραστηριότητα Σχεδιασµός, προγραµµατισµός, οργάνωση, συντονισµός, έλεγχος και παροχή του συγκοινωνιακού έργου όλων των µέσων (επίγειων και υπόγειων) µαζικής µεταφοράς Παροχή συγκοινωνιακού έργου µε µέσα οδικής µεταφοράς Παροχή συγκοινωνιακού έργου µε (επίγεια και υπόγεια) µέσα σταθερής τροχιάς Ποσοστό συµµετοχής Μέθοδος Ενοποίησης Σχέση συµµετοχής Μητρική ,0% Ολική Άµεση 100,0% Ολική Άµεση Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. Καταστάσεων. 11

12 2. Βάση σύνταξης των συνοπτικών ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων Οι συνηµµένες ενδιάµεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε ηµεροµηνία 30 Σεπτεµβρίου 2014 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (.Λ.Π. 34 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις») όπως αυτό εκδόθηκε από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Οι συνηµµένες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν όλη την πληροφόρηση και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και θα πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης εκεµβρίου 2013 που είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της εταιρείας Οι συνηµµένες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν µε βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που εφαρµόστηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31ης εκεµβρίου 2013, µε εξαίρεση τις µεταβολές που έχουν επέλθει σε αυτές λόγω υιοθέτησης από τον Όµιλο νέων ή αναθεωρηµένων.λ.π. -.Π.Χ.Α. ή ιερµηνειών που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά. Οι εν λόγω µεταβολές περιγράφονται στην επόµενη υπ αριθµ 3.1 σηµείωση. 3. Νέα Πρότυπα και ιερµηνείες Ο Όµιλος έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερµηνείες, η εφαρµογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 1 Ιανουαρίου Στην παράγραφο 3.1 παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν εφαρµογή στον Όµιλο και έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2014 καθώς και τα πρότυπα τα οποία είναι µεν υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2014, ωστόσο δεν είναι εφαρµόσιµα στις εργασίες του Οµίλου Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές (Τροποποιήσεις στα δηµοσιευµένα πρότυπα έναρξης ισχύος 1/1/2014) Η εφαρµογή των παρακάτω νέων, αναθεωρηµένων ή τροποποιηµένων προτύπων και διερµηνειών είναι υποχρεωτική για τις οικονοµικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου ή µεταγενέστερα. ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις», ΠΧΑ 11 «Σχήµατα Υπό Κοινό Έλεγχο» (Joint Arrangements), ΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συµµετοχών σε άλλες Οντότητες», ΛΠ 27 «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριµένα τα ΠΧΑ 10, ΠΧΑ 11 και ΠΧΑ 12. Το ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα µοντέλο ενοποίησης που καθορίζει τον έλεγχο ως τη βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων. Το ΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και την ΜΕ 12 «Ενοποίηση Οικονοµικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού». Το ΠΧΑ 11 «Σχήµατα Υπό Κοινό Έλεγχο» καθορίζει τις αρχές αναφορικά την χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση των µελών που συµµετέχουν σε έναν Κοινό ιακανονισµό (Joint Arrangement). Το ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη ΜΕ 13 «Από Κοινού Ελεγχόµενες Οικονοµικές Μονάδες Μη Νοµισµατικές Συνεισφορές από Μέλη µίας Κοινοπραξίας». Το ΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συµµετοχών σε άλλες Οντότητες» συνενώνει, εµπλουτίζει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόµενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις µη ενοποιούµενες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια των ανωτέρω νέων Προτύπων, το IASB εξέδωσε επίσης το τροποποιηµένο ΛΠ 27 µε τίτλο ΛΠ 27 «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και το τροποποιηµένο ΛΠ 28 µε τίτλο ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Τα πρότυπα δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, Σχήµατα Υπό Κοινό Έλεγχο, Γνωστοποιήσεις Συµµετοχών σε άλλες Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΠΧΑ 10, ΠΧΑ 11 και ΠΧΑ 12) Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά µε τις µεταβατικές διατάξεις του ΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την µετάβαση στα ΠΧΑ 10, ΠΧΑ 11 και ΠΧΑ 12 µειώνοντας τις απαιτήσεις παροχής προσαρµοσµένων συγκριτικών πληροφοριών µόνο κατά την προηγούµενη συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά µε τις γνωστοποιήσεις για µη ενοποιούµενες επιχειρήσεις, οι τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης συγκριτικής πληροφόρησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. Καταστάσεων. 12

13 Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΠΧΑ 10, ΠΧΑ 12 ΚΑΙ ΛΠ 27) Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ΠΧΑ 10, ΠΧΑ 12 και ΛΠ 27. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή στην κατηγορία «Επενδυτικές Οντότητες». Το IASB χρησιµοποιεί τον όρο «Επενδυτικές Οντότητες» για να αναφερθεί σε όσες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην επένδυση κεφαλαίων για τις αποδόσεις από την υπεραξία του κεφαλαίου, για εισόδηµα από επενδύσεις ή και τα δύο. Οι επενδυτικές οντότητες θα πρέπει να αξιολογούν την απόδοση των επενδύσεών τους µε βάση την εύλογη αξία. Στην εν λόγω κατηγορία µπορούν να συµπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισµοί διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταµεία, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις του ΠΧΑ 10 σχετικά µε την ενοποίηση, ότι οι επενδυτικές οντότητες θα επιµετρούν συγκεκριµένες θυγατρικές στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων και δεν θα τις ενοποιούν, παραθέτοντας τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Τροποποιήσεις στο ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» - Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων Τον εκέµβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» προκειµένου να παράσχει διευκρινήσεις σχετικά µε τις απαιτήσεις του Προτύπου για τις περιπτώσεις συµψηφισµού χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. Τροποποίηση στο ΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού» - Γνωστοποιήσεις για το Ανακτήσιµο Ποσό Μη-Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων του Ενεργητικού Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισµένου σκοπού στο ΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού». Η παρούσα τροποποίηση ορίζει τις γνωστοποιήσεις που θα πρέπει να πραγµατοποιούνται αναφορικά µε το ανακτήσιµο ποσό ενός στοιχείου του ενεργητικού που έχει υποστεί µείωση της αξίας του, εάν αυτό το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία µείον τα κόστη πώλησης. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. Τροποποιήσεις στο ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση» - Αντικατάσταση παραγώγων και αναστολή της λογιστικής αντιστάθµισης Τον Ιούνιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση». Ο στόχος των προτεινόµενων τροποποιήσεων είναι η εισαγωγή µίας εξαίρεσης περιορισµένου σκοπού, αναφορικά µε την αναστολή της λογιστικής αντιστάθµισης, σύµφωνα µε τις αρχές του ΛΠ 39. Συγκεκριµένα, εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις, προτείνεται µία εξαίρεση όταν ο αντισυµβαλλόµενος ενός παραγώγου που έχει προσδιοριστεί ως µέσο αντιστάθµισης, αντικαθίσταται από έναν κύριο αντισυµβαλλόµενο, ως αποτέλεσµα αλλαγών σε νόµους ή κανονισµούς. Σχετική εξαίρεση θα περιλαµβάνεται και στο ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα». Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. Καταστάσεων. 13

14 4. Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων 4.1 Ενσώµατα πάγια Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού του Οµίλου αναλύονται ως εξής: Ο Όµιλος Α. Αξίες Κτήσης Οικόπεδα Επενδυτικά Κτίρια Επενδυτικά Οικόπεδα Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτίρίων Μηχανή µατα Μεταφορικά µέσα και Σιδηροδροµικά Οχήµατα Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισµός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Σύνολο Ιδιοχρησιµοποιούµενων παγίων Σύνολο Ιδιοχρησιµοποιούµενων και Επενδυτικών παγίων Υπόλοιπα 1/1/ Προσθήκες Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Πωλήσεις ιαγραφές/ καταστροφές Μεταφορές Υπόλοιπα 31/12/ Προσθήκες Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Πωλήσεις ιαγραφές/ καταστροφές Μεταφορές Υπόλοιπα Β. Αποσβέσεις Υπόλοιπα 1/1/ Αποσβέσεις (-) Μειώσεις Υπόλοιπα 31/12/ Αποσβέσεις (-) Μειώσεις Υπόλοιπα Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/ Αναπόσβεστο υπόλοιπο Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων 14

15 Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: Α. Αξίες Κτήσης Οικόπεδα Επενδυτικά Κτίρια Επενδυτικά Οικόπεδα Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτίρίων Μηχανή µατα Μεταφορικά µέσα και Σιδηροδροµικά Οχήµατα Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισµός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Σύνολο Ιδιοχρησιµοποιούµενων παγίων Σύνολο Ιδιοχρησιµοποιούµενων και Επενδυτικών παγίων Υπόλοιπα 1/1/ Προσθήκες Πωλήσεις ιαγραφές/καταστροφές Υπόλοιπα 31/12/ Προσθήκες Πωλήσεις ιαγραφές/καταστροφές Υπόλοιπα Β. Αποσβέσεις Υπόλοιπα 1/1/ Αποσβέσεις Μειώσεις/(µεταφορές) Υπόλοιπα 31/12/ Αποσβέσεις Μειώσεις/(µεταφορές) Υπόλοιπα Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/ Αναπόσβεστο υπόλοιπο εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού τόσο του Οµίλου όσο και της Εταιρείας έναντι δανεισµού. εν υπάρχουν συµβατικές δεσµεύσεις για την απόκτηση παγίων στοιχείων Ενεργητικού την Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. Καταστάσεων. 15

16 4.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού του Οµίλου αφορούν λογισµικά προγράµµατα και δικαιώµατα χρήσης ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων. Η ανάλυση των άυλων στοιχείων του ενεργητικού σε επίπεδο Οµίλου και Εταιρείας έχει ως εξής: Ο Όµιλος Α. Αξίες Κτήσης Λογισµικά ικαιώµατα χρήσης Σύνολο Υπόλοιπα 01/01/ Προσθήκες (-) Μειώσεις Υπόλοιπα 31/12/ Προσθήκες (-) Μειώσεις Υπόλοιπα Β. Αποσβέσεις Υπόλοιπα 01/01/ Αποσβέσεις (-) Μειώσεις Υπόλοιπα 31/12/ Αποσβέσεις (-) Μειώσεις 0 Υπόλοιπα Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/ Αναπόσβεστο υπόλοιπο Α. Αξίες Κτήσης Λογισµικά ικαιώµατα Σύνολο Υπόλοιπα 01/01/ Προσθήκες (-) Μειώσεις 0 Υπόλοιπα 31/12/ Προσθήκες (-) Μειώσεις 0 Υπόλοιπα Β. Αποσβέσεις Υπόλοιπα 01/01/ Αποσβέσεις (-) Μειώσεις Υπόλοιπα 31/12/ Αποσβέσεις (-) Μειώσεις 0 Υπόλοιπα Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/ Αναπόσβεστο υπόλοιπο Επενδύσεις σε θυγατρικές Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων 16

17 Στις ατοµικές καταστάσεις της εταιρείας οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. παρουσιάζονται ως το αποτέλεσµα του κόστους εξαγοράς αυτών µείον τυχόν αποµείωσή τους. Η επιµέτρηση του ανακτήσιµου ποσού έγινε σύµφωνα µε την παράγραφο 20 του ΛΠ 36 και η αξία των Συµµετοχών προσδιορίστηκε στην πραγµατική λογιστική αξία τους. Η αξία των συµµετοχών αναλύεται ως εξής: Εταιρεία Αξία Κτήσης Συµµετοχών 01/01/2014 Συσσωρευµένη Αποµείωση/ Προσαρµογή Αξίας συµµετοχών από προηγούµενες χρήσεις ιαφορές Αποτίµησης συµµετοχών σε Ι.Κ. ιαφορές Αποτίµησης συµµετοχών σε αποτελέσµατα Αξία Συµµετοχών Ο.ΣΥ ΣΤΑ.ΣΥ Σύνολο Εταιρεία Αξία Κτήσης Συµµετοχών 01/01/2013 Απαιτήσεις από Συγκοινωνιακούς φορείς προς κεφαλαιοποίηση Συσσωρευµένη Αποµείωση/ Προσαρµογή Αξίας συµµετοχών από προηγούµενες χρήσεις ιαφορές Αποτίµησης συµµετοχών σε Ι.Κ. 31/12/2013 ιαφορές Αποτίµησης συµµετοχών σε αποτελέσµατα 31/12/2013 Αξία Συµµετοχών 31/12/2013 Ο.ΣΥ ΣΤΑ.ΣΥ Σύνολο Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις Η ανάλυση των απαιτήσεων από πελάτες και λοιπών εµπορικών απαιτήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής: Ο Όµιλος 30/9/ /12/ /9/ /12/2013 Πελάτες εσωτερικού Πελάτες εξωτερικού Ελληνικό δηµόσιο - ηµόσιες Επιχειρήσεις Επιταγές εισπρακτέες/ Γραµµάτια Επιταγές σε καθυστέρηση Πελάτες επισφαλείς Λοιπές απαιτήσεις Αποµείωση απαιτήσεων Σύνολο Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις από συνδεµένες επιχειρήσεις και από Ελληνικό ηµόσιο για χρέη της τ. ΕΑΣ υπό εκκαθάριση Οι Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις από συνδεµένες επιχειρήσεις έχουν ως εξής: Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις από συνδεµένες επιχειρήσεις Ποσά σε Ο Όµιλος 30/9/ /12/ /9/ /12/2013 Φορείς Εσοδα προς Απόδοση Φορείς απάνες προς Κατανοµή Ο.ΣΥ. Α.Ε ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε Σύνολο βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων από συνδεµένες επιχειρήσεις Κατά τη διάρκεια της προηγούµενης χρήσης 2013 διεγράφησαν οι απαιτήσεις από τις συνδεµένες επιχειρήσεις από την προσωρινή ταµειακή διευκόλυνση καθώς και η αντίστοιχη υποχρέωση της ΟΑΣΑ ΑΕ έναντι του Ελληνικού ηµοσίου σε εφαρµογή του Ν.4199/2013. Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. Καταστάσεων. 17

18 4.6 Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις Οι λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: Ο Όµιλος 30/9/ /12/ /9/ /12/2013 Έξοδα επόµενων χρήσεων Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα Απαιτήσεις από πρόστιµα Χρεώστες διάφοροι Απαιτήσεις από Ελληνικό ηµόσιο Επίδικες υποθέσεις κατά Ελληνικού ηµοσίου Προκαταβολές σε προσωπικό Χρηµατικές διευκολύνσεις άνεια προσωπικού Λογαριασµοί προς απόδοση Απαιτήσεις από Ασφαλιστικά ταµεία Χρεώστες επισφαλείς Χρεώστες επίδικοι Προκαταβολές Προµηθευτών Απαιτήσεις από ΣΕΛΜΟ Απαιτήσεις από Τράπεζα Κρήτης Σύνολο λοιπών απαιτήσεων Μείον : Προβλέψη αποµείωσης λοιπων απαιτήσεων Σύνολο καθαρών απαιτήσεων Μετοχικό Κεφάλαιο Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των και διαιρείται σε κοινές ονοµαστικές µετοχές των 3,00 εκάστη. Κάτοχος του συνόλου των µετοχών της Εταιρείας είναι το Ελληνικό ηµόσιο. Σχετικά µε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισµοί, πέραν των όσων υπαγορεύει η ισχύουσα νοµοθεσία. 4.8 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος Το νοµικό καθεστώς και ο τρόπος λειτουργίας από την ίδρυση των εταιρειών του Οµίλου, µε επιχορήγηση µέσω του Ελληνικού ηµοσίου µέρους του λειτουργικού ελλείµµατος µε ετήσιες επιχορηγήσεις - έσοδα και µέρους µε κεφαλαιοποιούµενες επιχορηγήσεις, έχει ως αποτέλεσµα να προκύπτουν συνεχή ζηµιογόνα λογιστικά και φορολογικά αποτελέσµατα και από τις δηλώσεις φόρου εισοδήµατος των χρήσεων να µην προκύπτει τρέχων φόρος. ιενεργήθηκε το σύνολο των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων από προσωρινές διαφορές (από αποτίµηση της ακίνητης περιουσίας του Οµίλου - οικόπεδα, κτίρια - κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στην εύλογη αξία ως τεκµαιρόµενο κόστος, από διαφορές λογιστικών και φορολογικών αποσβέσεων, κλπ). Επίσης διενεργήθηκε αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση (από διαγραφή άυλων περιουσιακών στοιχείων, από διαφορά λογιστικών και φορολογικών αποσβέσεων, από διαφορές προβλέψεων και αποµειώσεων περιουσιακών στοιχείων και από τη µεταφερόµενη φορολογική ζηµιά της πενταετίας) µέχρι του ποσού που υπήρχαν αντίστοιχες φορολογικές υποχρεώσεις χρονικά συσχετιζόµενες. Η όποια διαφορά προκύπτει σε περίπτωση που η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση είναι µεγαλύτερη από την αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση δεν λογιστικοποιείται διότι εκτιµάται ότι δεν θα υπάρχει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα στο µέλλον για να ανακτηθεί. Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. Καταστάσεων. 18

19 ΟΜΙΛΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΝΑΒΑΛΛΟ- ΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΝΑΒΑΛΛΟ- ΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Α ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 0 26% % ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ % % ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΌ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ % % ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΌ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 26% % 0 0 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ % % ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΌ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΝΕΙΑ 0 26% % ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟ ΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ % % ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ % % ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ % % ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΠ % % ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ % % ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΣΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 0 26% % ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ % % ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ % % ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΕΡ Η ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων 19

20 ΟΜΙΛΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΝΑΒΑΛΛΟ- ΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΝΑΒΑΛΛΟ- ΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Β ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ Ι ΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΓΙΩΝ % % ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΣΕ ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΠ % % ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ % % ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 0 26% % ΤΟΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΌ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 0 26% % ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ % % ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟ ΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ % % ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Α-Β ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. Καταστάσεων. 20

21 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΌ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 0 26% % 0 0 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΌ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ % % ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ % % ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΌ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΝΕΙΑ 0 26% % 0 0 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟ ΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ % % ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ % % ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ % % ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΑ ΛΠ % % ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ % % ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΕΡ Η ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. Καταστάσεων. 21

22 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β 1 2 ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΣΕ ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΠ % % ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΠ % % ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΥΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ % % ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Α-Β ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. Καταστάσεων. 22

23 4.9 Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις Τα υπόλοιπα προµηθευτών και λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: Ο Όµιλος 30/9/ /12/ /9/ /12/2013 Προµηθευτές εσωτερικού Ελληνικό ηµόσιο Προµηθευτές εξωτερικού Προµηθευτές παρακρατηµένες εγγυήσεις 0 0 Επιταγές πληρωτέες Σύνολο Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: Ο Όµιλος 30/9/ /12/ /9/ /12/2013 Μισθοί και ηµεροµίσθια πληρωτέα Ασφαλιστικοί οργανισµοί Λοιποί φόροι (πλήν φόρου εισοδήµατος) Λοιποί συγκοινωνιακοί φορείς εκτός οµίλου Υποχρεώσεις στο Ελληνικό ηµόσιο ικαιούχοι αµοιβών εδουλευµένα έξοδα Έσοδα επόµενων χρήσεων Προκαταβολές πελατών Οργανισµοί κοινής ωφελείας Κρατήσεις από αµοιβές προσωπικού για δάνεια Λοιπές βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις προς συνδεµένες επιχειρήσεις και Ελληνικό ηµόσιο Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας προς συνδεµένες επιχειρήσεις από δοσολοπτικούς λογαριασµούς εισιτηρίων, καρτών κλπ. αναλύονται ως εξής: Υποχρεώσεις προς συνδεµένες επιχειρήσεις πληρωτέες την επόµενη χρήση Ποσά σε Ο Όµιλος 30/9/ /12/ /9/ /12/2013 Φορείς Εσοδα προς Απόδοση Ο.ΣΥ. Α.Ε ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων προς συνδεµένες επιχειρήσεις Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων 23

24 4.12 Κύκλος εργασιών Η ανάλυση του κύκλου εργασιών του Οµίλου και της Εταιρείας παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα: Ο Όµιλος 30/09/ /09/2013 Έσοδα από δικαιώµατα 2% επί του συνόλου των συγκοινωνιακών υπηρεσιών Έσοδα από πωλήσεις εισιτηρίων Έσοδα από υπηρεσίες Έσοδα από parking Σύνολο Λοιπά Έσοδα Πωλήσεις άχρηστου υλικού Σύνολο Γενικό Σύνολο /07- Ο Όµιλος 1/07-30/09/2013 1/07-1/07-30/09/2013 Έσοδα από δικαιώµατα 2% επί του συνόλου των συγκοινωνιακών υπηρεσιών Έσοδα από πωλήσεις εισιτηρίων Έσοδα από υπηρεσίες Έσοδα από parking Σύνολο Λοιπά Έσοδα Πωλήσεις άχρηστου υλικού Σύνολο Γενικό Σύνολο Λοιπά έξοδα Τα λοιπά έξοδα, αναλύονται ως εξής: O Όµιλος 30/09/ /09/2013 Φορολογικά πρόστιµα & προσαυξήσεις Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταµείων Ζηµιές από διαγραφή αύλων περιουσιακών στοιχείων Αποζηµιώσεις απόλυσης ή εξόδου Ζηµίες από προκύψασες υποχρεώσεις επίδικων υποθέσεων Ποινικές ρήτρες - τόκοι υπερηµερίας Αποµείωση επενδύσεων σε συµµετοχές Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα Φόροι και Φορολογικά πρόστιµα προηγούµενων χρήσεων Zηµίες από εκποίηση-καταστροφή παγίων Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Εισφορές και προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταµείων προηγ. χρήσεων Λοιπά έξοδα προηγούµενων χρήσεων/ Αποζηµιώσεις προσωπικού προηγουµένων χρήσεων , Ελλείµµατα Τιµολόγια παρελθουσών χρήσεων διαφ. προµηθευτών Προβλέψεις για υποχρεώσεις από επίδικες και λοιπές υποθέσεις Προσαυξήσεις λοιπών υποχρεώσεων Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. Καταστάσεων. 24

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2013 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 1/1- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ ! "! # $ % & ' ( " )! "! # # ) ) ) - / - / 0 / & ) ) ) ) 1 & 2 - & 2 2 3 & 2 - - ' Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 0 2 5η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2002 Ποσά προηγούµενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .Λ.Π. 1 1 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Όµιλος ΧΨΩ Ισολογισµός την 31η εκεµβρίου 20Χ2 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 20Χ2 20Χ1 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Χ Χ Υπεραξία Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2015 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες Καταστάσεις έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.09.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 30.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΛΕΝΤΖΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΛΕΝΤΖΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2013 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής αναφοράς

ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής αναφοράς ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης Μαρτίου 2012 (1 Ιανουαρίου 2012-31 Μαρτίου 2012 ) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΔΕΛΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ. ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΔΕΛΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ. ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2012 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ελληνική Βιοµηχανία Τηλεπικοινωνιών και Συστηµάτων Πληροφορικής σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 31 Μαρτίου 2005 (Μη ελεγµένες) 31 Μαρτίου 2005 Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 (δημοσιευμένα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2007

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2007 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ASPIS BANK A. T. E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 30 Σεπτεµβρίου Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

ASPIS BANK A. T. E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 30 Σεπτεµβρίου Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ASPIS BANK A. T. E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΙΚΗ ΕΤΑΙΙΡΙΙΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Σεπτεµβρίου 2006 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Οι συνηµµένες ενδιάµεσες συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2017 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Μαρτίου 2005 και της 31ης εκεµβρίου 2004 31/3/2005 31/12/2004 31/3/2005 31/12/2004 ΑΝΕΛΕΓΚΤΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγιο Ενεργητικό: Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 9.711.391

Διαβάστε περισσότερα

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005.

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. Περιεχόμενα Ισολογισμός... 3 Κατάσταση αποτελεσμάτων... 5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων... 6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Χρήσεως 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Χρήσεως 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 5 ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΚ 22 100 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2015 Οι συνηµµένες ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL 1/1-31/12/2007 Πωλήσεις 7.485,00 Κόστος πωληθέντων (7.082,00) Μικτό κέρδος 403,00 Έξοδα διοίκησης (6.250,00) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (2.102,00)

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.03.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αυτοκράτορος Ηρακλείου 31, Μαρούσι ΑΡ. Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/02/327/03 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αυτοκράτορος Ηρακλείου 31, Μαρούσι ΑΡ. Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/02/327/03 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αυτοκράτορος Ηρακλείου 31, 151 22 Μαρούσι ΑΡ. Μ.Α.Ε. 52846/01ΑΤ/Β/02/327/03 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5524201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΓΚΙΑΛΙΖΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 η Ιανουαρίου 31 η Μαρτίου 2006) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της Για την εταιρεία «ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε.» παρουσιάζονται οι χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις για την περίοδο 1.1.2015-31.12.2015. Ετήσιες χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις (Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2009) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ της 31 ης εκεµβρίου 2015

Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ της 31 ης εκεµβρίου 2015 Ισολογισµός Ποσά - 31.12.2015 31.12.2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 1.482.359,73 1.524.679,65 Μηχανολογικός εξοπλισµός 547.483,85 590.935,68 Λοιπός εξοπλισµός 33.642,15

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015 (01 Ιανουαρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2015) με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ. 661 00 Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α Εξαµήνου 2007 περίοδος 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα