ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ"

Transcript

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΎΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΆΣΥΛΟ 1 1. Η επιβολή του μέτρου της κράτησης σε βάρος των αιτούντων άσυλο αποτελεί, κατά την άποψη της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, ανεπιθύμητη ενέργεια. Και μάλιστα πολύ περισσότερο στην περίπτωση των ευάλωτων ομάδων όπως στις ασυνόδευτες γυναίκες, στα παιδιά, στους ασυνόδευτους ανήλικους και σε όσους έχουν ανάγκη ειδικής ιατρικής ή ψυχολογικής φροντίδας. Η ελευθερία από την κράτηση αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και η επιβολή του μέτρου σε πολλές περιπτώσεις είναι αντίθετη με τους κανόνες και τις αρχές του διεθνούς δικαίου. 2. Ακρογωνιαίος λίθος στο ζήτημα της κράτησης είναι το άρθρο 31 της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων 2. Το άρθρο 31 εξαιρεί τους πρόσφυγες, που προέρχονται απευθείας από χώρα όπου η ζωή τους ή η ελευθερία τους απειλείτο, από την επιβολή ποινικών κυρώσεων λόγω της παράνομης εισόδου ή παρουσίας τους στην επικράτεια της χώρας ασύλου, εφόσον παρουσιάζονται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στις αρχές της εν λόγω χώρας και δίδουν επαρκείς εξηγήσεις για την παράνομη είσοδο ή διαμονή τους. Το προαναφερόμενο άρθρο ορίζει επίσης ότι τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα εφαρμόζουν στις μετακινήσεις των προσφύγων μόνον τα απαραίτητα περιοριστικά μέτρα και μόνον μέχρις ότου καθορισθεί το καθεστώς τους ή αποκτήσουν άδεια εισόδου για άλλη χώρα. 3.Από το άρθρο 31 συνάγεται ότι η επιβολή του μέτρου της κράτησης δικαιολογείται μόνον σε περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο. Η επιβολή του μέτρου αυτού σε βάρος των αιτούντων άσυλο που εισέρχονται "απευθείας" παράνομα στη χώρα ασύλου δεν πρέπει να είναι αυτόματη και να παρατείνεται υπέρμετρα. Ο δικαιολογητικός λόγος βρίσκεται στο γεγονός ότι αφού εξετασθούν οι περί ασύλου ισχυρισμοί τους μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι πρόσφυγες, επωφελούμενοι της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 31. Το Πόρισμα Νο. 44 (XXXVII) της Εκτελεστικής Επιτροπής για την Κράτηση των Προσφύγων και των Αιτούντων Άσυλο θέτει συγκεκριμένα τα κριτήρια του όρου "απαραίτητο". Παρέχει επίσης κατευθυντήριες οδηγίες στα Κράτη όσον αφορά την επιβολή του μέτρου της κράτησης και συστάσεις σχετικά με τις διαδικαστικές εγγυήσεις που αναγνωρίζονται στους κρατούμενους. 4.Ο όρος "απευθείας άφιξη" (προέρχονται απευθείας) στην παράγραφο 1 του Άρθρου 31 ρυθμίζει την κατάσταση των προσώπων που εισέρχονται στην χώρα ασύλου προερχόμενοι απευθείας από την χώρα καταγωγής ή από κάποια άλλη χώρα όπου δεν διασφαλίζεται η προστασία τους. Ο όρος καλύπτει και τα πρόσωπα που διασχίζουν μια ενδιάμεση χώρα για μικρό χρονικό διάστημα χωρίς να έχουν υποβάλει αίτημα ασύλου ή χωρίς να τυγχάνουν προστασίας σε αυτήν. Δεν υπάρχει αυστηρό χρονικό περιθώριο που μπορεί να εφαρμοσθεί στην εννοιολογική οριοθέτηση του όρου "προέρχονται α- πευθείας" και πρέπει να εξετάζεται εξατομικευμένα το ουσία βάσιμο. Λαμβάνοντας υ- πόψη την ειδική κατάσταση των προσφύγων και ειδικότερα τον φόβο που συχνά εκφράζουν για τις Αρχές, τα γλωσσικά προβλήματα επικοινωνίας, την έλλειψη ενημέ- 1 Οι κατευθυντήριες αρχές που αποτυπώνονται στο παρόν έγγραφο αφορούν αποκλειστικά την κράτηση των αιτούντων άσυλο. Η κράτηση των προσφύγων διέπεται από το εθνικό δίκαιο και από τις αρχές, τους κανόνες και τα κριτήρια που αποτυπώνονται στη Σύμβαση του 1951 και στα σχετικά κείμενα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 2 Η Σύμβαση του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (Ν.Δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201, τ. Α ) 1

2 ρωσης και το γενικότερο αίσθημα ανασφάλειας καθώς και το γεγονός ότι οι περιστάσεις διαφέρουν σημαντικά από πρόσφυγα σε πρόσφυγα δεν υπάρχει αυστηρό χρονικό περιθώριο που να μπορεί να εφαρμοσθεί μηχανικά στην εννοιολογική οριοθέτηση του όρου «χωρίς υπαίτια καθυστέρηση» [μια από τις προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 31 παρ. 1]. Ο όρος "επαρκείς εξηγήσεις" [πρόκειται για μια άλλη προϋπόθεση που προβλέπεται στο άρθρο 31 (1)] απαιτεί να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες περιστάσεις υπό τις οποίες ο αιτών άσυλο εγκατέλειψε τη χώρα καταγωγής του. Ο όρος «αιτών άσυλο» στο παρόν έγγραφο εφαρμόζεται στα πρόσωπα των οποίων το αίτημα εξετάζεται στα πλαίσια εξέτασης του «παραδεκτού» ή της «προκαταρκτικής διαδικασίας» καθώς και στα πρόσωπα που το αίτημά τους εξετάζεται στα πλαίσια της διαδικασίας καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα. Αφορά επίσης και τους απορριφθέντες σε πρώτο βαθμό αιτούντες άσυλο που έχουν προσφύγει κατά της απορριπτικής του ασύλου απόφασης στα πλαίσια δικαστικής και / ή διοικητικής διαδικασίας. 5. Οι αιτούντες άσυλο δικαιούνται να επικαλούνται την προστασία που αναγνωρίζεται από διάφορα Διεθνή και Περιφερειακά Κείμενα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ορίζουν τις βασικές προϋποθέσεις και κανόνες μεταχείρισης. Ενώ τα Κράτη έχουν την εξουσία ελέγχου της εισόδου των αλλοδαπών στο έδαφός τους, τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με ό,τι προβλέπεται στη νομοθεσία που δημοσιεύεται και διατυπώνει με επαρκή ακρίβεια τη ρύθμιση της ατομικής συμπεριφοράς. Για να είναι νόμιμη η κράτηση των αιτούντων άσυλο θα πρέπει να είναι σύμφωνη όχι μόνο με την εθνική νομοθεσία, αλλά και με το Άρθρο 31 της Σύμβασης του 1951 και το διεθνές δίκαιο. Η κράτηση πρέπει να επιβάλλεται με τρόπο μη διακριτικό και θα πρέπει να υπόκειται σε δικαστική ή διοικητική αναθεώρηση ώστε να διασφαλίζεται σε κάθε εξατομικευμένη περίπτωση ο απαραίτητος χαρακτήρας της και να παρέχεται η δυνατότητα απελευθέρωσης του κρατούμενου όταν ελλείπουν οι λόγοι που την επιβάλουν Αν και οι παρούσες κατευθυντήριες αρχές αφορούν στην κράτηση των αιτούντων ά- συλο θα πρέπει να διασαφηνισθεί και το ζήτημα της κράτησης των ανιθαγενών 4. Αν και οι περισσότεροι ανιθαγενείς δεν είναι αιτούντες άσυλο η αναφορά στο ζήτημα της κράτησής τους επιβάλλεται για λόγους αναγνώρισης της αρμοδιότητας της Ύπατης Αρμοστείας των Η.Ε. για τους Πρόσφυγες όσον αφορά αυτήν την ομάδα αλλά και ε- πειδή τα βασικά κριτήρια και κανόνες μεταχείρισης που αποτυπώνονται στα διεθνή κείμενα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διέπουν την κράτηση εφαρμόζονται εν γένει τόσο στους αιτούντες άσυλο όσο και στους ανιθαγενείς. Η αδυναμία των ανιθαγενών, που αναχώρησαν από την χώρα συνήθους διαμονής τους να επιστρέψουν σ αυτήν αποτελεί συχνά το λόγο της παράνομα παρατεταμένης ή αυθαίρετης κράτησης αυτών των προσώπων σε τρίτες χώρες. Όμοια, έχουν κρατηθεί παρατεταμένα ή επ αόριστον άτομα των οποίων η Χώρα ιθαγένειας αρνείται να τους δεχθεί επειδή απώλεσαν την ιθαγένειά τους ή επειδή αποφασίστηκε η αφαίρεσή της ενόσω βρίσκονταν εκτός της χώρας αυτής, ή που δεν αναγνωρίζονται ως πολίτες της χώρας προορισμού χωρίς αποδεικτικά της ιθαγένειας στοιχεία που είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν υπό συνθήκες κράτησης : στις περιπτώσεις αυτές κρατούνται για όσο καιρό παραμένει αναπάντητο το ερώτημα της Χώρας προορισμού τους. 3 Άποψη της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Υπόθεση 560/1993, 50η Σύνοδος, CCPR/C/D/560/ Στην Ύπατη Αρμοστεία ανατέθηκε να παρέχει τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στα Κράτη σε θέματα ιθαγένειας ή πρακτικών που οδηγούν στην ανιθαγένεια. Βλέπε στο Παράρτημα του παρόντος το Πόρισμα της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ύπατης Αρμοστείας των Η.Ε. για τους Πρόσφυγες Νο. 78 (XLVI) (1995). 2

3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 1 : ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ Οι παρούσες Οδηγίες εφαρμόζονται σε όλους τους αιτούντες άσυλο που κρατούνται ή που βρίσκονται σε κατάσταση κράτησης. Στα πλαίσια του παρόντος εγγράφου η Ύπατη Αρμοστεία των Η.Ε. για τους Πρόσφυγες θεωρεί ότι κράτηση είναι : η στέρηση της προσωπικής ελευθερίας σε ορισμένο ή περιορισμένο χώρο, συμπεριλαμβανομένων φυλακών, κλειστών στρατοπέδων, κρατητηρίων ή ζωνών διέλευσης αεροδρομίων, όπου η ελευθερία κυκλοφορίας είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη και η μόνη δυνατότητα εγκατάλειψης της περιορισμένης ζώνης κράτησης είναι η αναχώρηση από την χώρα. Υπάρχει μια ποιοτική διαφορά μεταξύ της κράτησης και άλλων περιορισμών της ελευθερίας κυκλοφορίας. Δεν θεωρείται ότι τελούν σε κράτηση πρόσωπα σε βάρος των οποίων έχει επιβληθεί το μέτρο του κατ' οίκον περιορισμού και του περιορισμού της διαμονής. Προκειμένου να καθορισθεί αν σε βάρος αιτούντα άσυλο επιβάλλεται το μέτρο της κράτησης πρέπει να ληφθεί υπόψη η σωρευτική συνέπεια των περιορισμών καθώς και ο βαθμός και η ένταση του κάθε περιορισμού. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 2 : ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ «Ως γενική αρχή δεν πρέπει να επιβάλλεται το μέτρο της κράτησης σε βάρος των αιτούντων άσυλο» Σύμφωνα με το άρθρο 14 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το δικαίωμα κάθε ατόμου που καταδιώκεται να ζητά άσυλο και να του παρέχεται άσυλο σε άλλες χώρες αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Κατά την άσκηση αυτού του δικαιώματος οι αιτούντες άσυλο συχνά αναγκάζονται να φθάνουν ή να εισέρχονται παράνομα στη χώρα ασύλου. Η θέση των αιτούντων άσυλο διαφέρει θεμελιωδώς από αυτή των μεταναστών αφού ενδέχεται να αδυνατούν να συμμορφώνονται με τις διατυπώσεις νόμιμης εισόδου στην χώρα ασύλου. Αυτό το στοιχείο καθώς και το γεγονός ότι οι αιτούντες άσυλο έχουν συχνά τραυματικές εμπειρίες θα πρέπει να συνεκτιμώνται κατά την επιβολή περιορισμών της ελευθερίας κυκλοφορίας τους που στηρίζεται στην παράνομη είσοδο ή παρουσία τους στη χώρα ασύλου. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 3 : ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗ- ΣΗΣ Η κράτηση των αιτούντων άσυλο μπορεί να επιβληθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις ε- φόσον προβλέπεται ρητά από την εθνική νομοθεσία που είναι σύμφωνη με τους γενικούς κανόνες και αρχές του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αποτυπώνονται στα διεθνή κείμενα ανθρωπίνων δικαιωμάτων 5. 5 Άρθρο 9(1) του Διεθνούς Συμφώνου Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων (Ν.2462/1997 ΦΕΚ Α! 25). Άρθρο 37 (β) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Ν. 2101/1992, ΦΕΚ Α! 192). Άρθρο 5 (1) (στ) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών : (ν.δ. 53/1974 ΦΕΚ Α! 256 όπως τροποποιήθηκε με Ν. 2400/1996 ΦΕΚ Α! 96). Άρθρο 7(3) της Αμερικανικής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου : «Κανένας δεν συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται αυθαίρετα». 3

4 Στην περίπτωση της κράτησης θα πρέπει να εφαρμόζεται ένα μαχητό τεκμήριο. Όταν υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου που μπορεί να εφαρμοσθούν ως πραγματικά εναλλακτικά της κράτησης μέτρα (όπως η υποχρέωση αναφοράς ή η εγγυοδοσία) θα πρέπει να ε- φαρμόζονται κατά προτεραιότητα εκτός εάν αποδεικνύονται αναποτελεσματικά στην συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι το μέτρο της κράτησης θα εφαρμόζεται αφού εκτιμηθούν όλες οι πιθανές εναλλακτικές λύσεις ή όταν οι μηχανισμοί ελέγχου αποδειχθούν αναποτελεσματικοί στην επίτευξη του νόμιμου σκοπού. Κατά την αξιολόγηση του απαραίτητου χαρακτήρα της κράτησης θα πρέπει να εκτιμηθεί το εύλογο της επιβολής του μέτρου και κατά πόσο αποτελεί κύρωση ανάλογη του σκοπού για τον οποίο επιβάλλεται (αρχή της αναλογικότητας). Εάν κριθεί αναγκαίο θα πρέπει να εφαρμοσθεί χωρίς διάκριση και για την ελάχιστη δυνατή χρονική περίοδο 6. Οι επιτρεπόμενες εξαιρέσεις στη γενική αρχή ότι η κράτηση πρέπει να αποφεύγεται υπό κανονικές συνθήκες πρέπει να προβλέπονται στη νομοθεσία. Σύμφωνα με το Πόρισμα Νο. 44 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ύπατης Αρμοστείας των Η.Ε. για τους Πρόσφυγες επιβάλλεται το μέτρο της κράτησης, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, στους αιτούντες άσυλο προκειμένου : (ι) να διαπιστωθεί η ταυτότητα τους : στις περιπτώσεις που η ταυτότητά τους είναι ακαθόριστη ή αμφισβητείται. (ιι) να καθορισθούν τα στοιχεία στα οποία στηρίζονται οι ισχυρισμοί για την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα : δηλαδή επιτρέπεται η κράτηση προκειμένου να διεξαχθεί μια προκαταρκτική συνέντευξη ώστε να προσδιορισθεί η βάση του αιτήματος ασύλου. Κατά την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας οι Αρχές θα λάβουν γνώση των ουσιωδών στοιχείων που επικαλείται ο αιτών άσυλο και ειδικότερα τους λόγους διαφυγής του από τη χώρα καταγωγής του. Υπογραμμίζεται ότι η προκαταρκτική συνέντευξη δεν διευρύνεται ώστε να περιλαμβάνει την κατ ουσίαν αξιολόγηση των περί α- σύλου ισχυρισμών. Αυτή η εξαίρεση από τη γενική αρχή δεν δικαιολογεί την κράτηση καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα ή για απεριόριστο χρόνο. (ιιι) να εξετάζονται περιπτώσεις όπου οι πρόσφυγες ή οι αιτούντες άσυλο έ- χουν καταστρέψει τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα και/ή τα έγγραφα ταυτότητάς τους ή έχουν χρησιμοποιήσει πλαστά έγγραφα με σκοπό να παραπλανήσουν τις αρχές του Κράτους όπου σκοπεύουν να ζητήσουν άσυλο : πρέπει δηλαδή να εξετασθεί η κακοπιστία του αιτούντα άσυλο να συμμορφωθεί με τη διαδικασία επαλήθευσης και εξακρίβωσής των στοιχείων της ταυτότητάς του. Η κράτηση των αιτούντων άσυλο που χρησιμοποιούν πλαστά έγγραφα ή που ταξιδεύουν χωρίς έγγραφα πρέπει να επιβάλλεται μόνον όταν διαπιστώνεται ότι αποσκοπούν να παραπλανήσουν τις Αρχές ή αρνούνται να συνεργαστούν μ αυτές. Άρα, οι αιτούντες άσυλο που φθάνουν χωρίς έγγραφη τεκμηρίωση στην χώρα ασύλου, επειδή δεν μπόρεσαν να εφοδιασθούν με αυτήν στην χώρα καταγωγής τους δεν πρέπει να κρατούνται αποκλειστικά για το λόγο αυτό. (ιν) να διαπιστωθεί ο κίνδυνος απειλής της εθνικής ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης : πρόκειται για τις περιπτώσεις όπου αποδεικνύεται ότι ο αιτών άσυλο έχει ε- Άρθρο 6 του Χάρτη της Αφρικής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών : «Καθένας έχει δικαίωμα στην ελευθερία και στην προσωπική ασφάλεια. Κανένας δεν μπορεί να στερηθεί την προσωπική του ελευθερία εκτός από τους λόγους και σύμφωνα με τις προϋπόθέσεις που ορίζονται στο νόμο. Ειδικά κανένας δεν μπορεί να συλληφθεί ή να κρατηθεί αυθαίρετα». 6 Άρθρα 9(1) και 12 του Διεθνούς Συμφώνου Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων (Ν.2462/1997 ΦΕΚ Α! 25). Εφαρμόζονται επίσης και τα άρθρα των διεθνών κειμένων που αναφέρονται στην υποσ. 4. 4

5 γκληματική συμπεριφορά ή χαρακτηριστικά συνιστώντας μετά την είσοδό του στη χώρα ασύλου κίνδυνο για τη δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια. Η επιβολή του μέτρου της κράτησης σε βάρος των αιτούντων άσυλο που διατάσσεται για οποιαδήποτε άλλη αιτία που δεν περιλαμβάνεται στις προαναφερθείσες, παραδείγματος χάρη, ως έκφραση της πολιτικής αποθάρρυνσης υποβολής νέων αιτημάτων άσυλου ή αποτροπής της υπαγωγής των αιτούντων άσυλο στη διαδικασία καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα είναι αντίθετη με τους κανόνες του προσφυγικού δικαίου. Η κράτηση δεν πρέπει να επιβάλλεται ως ποινή ή ως πειθαρχικό μέτρο όταν διαπιστώνεται έλλειψη συμμόρφωσης σε διοικητικές επιταγές ή άλλους διοικητικούς θεσμούς που αφορούν στην παραμονή των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, δηλαδή λόγω παραβίασης του κανονισμού των κέντρων υποδοχής και των καταυλισμών των προσφύγων. Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της μη επαναπροώθησης η απόδραση από τον τόπο της κράτησης δεν πρέπει να οδηγεί σε αυτόματη διακοπή της διαδικασίας ασύλου, ούτε σε επαναπροώθηση στην χώρα καταγωγής 7. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 4 : ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΤΡΑ Έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο επιβολής εναλλακτικών της κράτησης μέτρων. Η ε- πιλογή τους εξαρτάται από την προσωπικότητα του αιτούντα άσυλο και από τις ισχύουσες συνθήκες στη χώρα ασύλου. Τα εναλλακτικά της κράτησης μέτρα που μπορεί να επιβληθούν είναι : α. Μηχανισμοί Ελέγχου Υποχρέωση Αναφοράς : Ανεξάρτητα από την εφαρμογή του μέτρου της κράτησης, ο αιτών άσυλο υποχρεούται περιοδικά και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα να παρουσιάζεται στις Αρχές. Σε αυτήν την περίπτωση αφήνεται ελεύθερος με την προσωπική του εγγύηση. Εναλλακτικά ή επιπροσθέτως, τη σχετική εγγύηση μπορεί να παρέχει κάποιο μέλος της οικογένειάς του, κάποια μη κυβερνητική οργάνωση ή μια ομάδα της κοινότητας που μπορούν να διασφαλίσουν την τήρηση της υποχρέωσης του αιτούντα άσυλο να εμφανίζεται περιοδικά στις Αρχές, την εμφάνισή του στη διάρκεια της διαδικασίας καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα καθώς και στις επ ακροατηρίω συζητήσεις της υπόθεσής του και στις συναντήσεις του με τις Αρχές. Κατοικία: Ο αιτών άσυλο δεν κρατείται έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα εφόσον κατοικεί σε συγκεκριμένη διεύθυνση ή στα όρια συγκεκριμένης διοικητικής περιοχής. Υποχρεούται να αναζητά την προηγούμενη έγκριση των αρχών για την αλλαγή της διεύθυνσής του ή για τη μετακίνησή του εκτός της διοικητικής περιοχής του τόπου κατοικίας του. Βέβαια η υποχρέωσή του αυτή δεν θα πρέπει να οδηγεί σε παραβίαση του δικαιώματός του για οικογενειακή συνένωση με την εν στενή ή ευρεία εννοία οικογένειά του 8. β. Εγγυοδοσία : Ο αιτών άσυλο υποχρεούται να κατονομάσει κάποιον εγγυητή που θα είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει την παρουσία του στις συναντήσεις με τις Αρχές, στις επ ακροατηρίω συζητήσεις της υπόθεσής του. Η παράλειψη συμμόρφωσής του με αυτήν την υποχρέωσή του συνεπάγεται κυρώσεις, που συνήθως συνίστανται στην καταβολή κάποιου χρηματικού ποσού, που είναι απαιτητό από τον εγγυητή. γ. Απελευθέρωση με εγγύηση : Αυτό το εναλλακτικό μέτρο εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των κρατουμένων αιτούντων άσυλο που αφήνονται ελεύθεροι. Στις περιπτώσεις 7 Υποεπιτροπή για τη Διεθνή Προστασία των Προσφύγων, Έκθεση EC/ECP/44 Παράγραφος 51(γ). 8 Άρθρο 16 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 5

6 αυτές ευθύνεται προσωπικά ο αιτών άσυλο. Για να μπορεί να εφαρμοσθεί το μέτρο στους αιτούντες άσυλο θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν γι αυτό και το χρηματικό ποσό που αποτελεί την εγγύηση να μην είναι τόσο υψηλό ώστε να καθιστά απαγορευτική για τους αιτούντες άσυλο την εφαρμογή αυτού του μέτρου. δ. Ανοικτά κέντρα παραμονής : οι αιτούντες άσυλο μπορεί να αφήνονται ελεύθεροι με την προϋπόθεση ότι θα διαμένουν σε ειδικά κέντρα παραμονής όπου οι Αρχές ελέγχουν την παραμονή τους. Οι αιτούντες άσυλο έχουν τη δυνατότητα να ζητούν άδεια να αναχωρούν και να επιστρέφουν στο κέντρο σε συγκεκριμένες ώρες. Τα παραπάνω μέτρα, εναλλακτικά της κράτησης, δεν αναφέρονται στο παρόν έγγραφο εξαντλητικά. Αντιπροσωπεύουν κάποιες επιλογές που παρέχονται στις Κρατικές Αρχές, ώστε να ελέγχουν τους αιτούντες άσυλο ενώ ταυτόχρονα τους επιτρέπουν την ά- σκηση του βασικού δικαιώματός τους στην ελευθερία κυκλοφορίας. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 9 Με την εφαρμογή του μέτρου της κράτησης οι αιτούντες άσυλο δικαιούνται των παρακάτω ελάχιστων διαδικαστικών εγγυήσεων : (ι) του δικαιώματος να ενημερώνονται πλήρως για κάθε διαταγή κράτησης, για τους λόγους επιβολής της και για τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζονται κατά την διάρκειά της, σε γλώσσα και με όρους που κατανοούν, (ιι) του δικαιώματος να ενημερώνονται για δικαίωμά τους σε νομικό συμπαραστάτη. Εφόσον αυτό είναι δυνατόν θα πρέπει να τους παρέχεται το «ευεργέτημα της πενίας». (ιιι) του δικαιώματος να προσφεύγουν αυτόματα ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρμόδιας, ανεξάρτητης και αμερόληπτης Αρχής. Το δικαίωμα αυτό συνοδεύεται από το δικαίωμα περιοδικής επανεξέτασης της αναγκαιότητας συνέχισης της κράτησης, όπου οι ενδιαφερόμενοι αιτούντες άσυλο δικαιούνται να παρίστανται είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, 9 Άρθρο 9(2) και (4) του Διεθνούς Συμφώνου Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων (Ν. 2462/1997, ΦΕΚ Α! 25) Άρθρο 37 (δ) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Ν.2101/1992, ΦΕΚ Α! 192). Άρθρο 5 (2) και (4) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ν.δ. 53/1974, ΦΕΚ Α! 256). Άρθρο 7(1) του Αφρικανικού Χάρτη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών: «Καθένας δικαιούται να εξετασθεί η υπόθεσή του ενώπιον δικαστηρίου. Το δικαίωμά του αυτό περιλαμβάνει : α) το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων εθνικών αρχών για πράξεις που παραβιάζουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες του όπως αναγνωρίζονται στις συμβάσεις, στη νομοθεσία, στους κανονισμούς και στα ισχύοντα έθιμα, β) το δικαίωμα να θεωρείται αθώος μέχρι να καταδικαστεί από το αρμόδιο δικαστήριο, γ) το δικαίωμα υπεράσπισής του, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος υπεράσπισής του από δικηγόρο της επιλογής του, δ) το δικαίωμα να δικαστεί σε εύλογο χρόνο από ανεξάρτητο δικαστήριο». Άρθρο 7 (4) και (5) της Αμερικανικής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου : «Κάθε κρατούμενος δικαιούται να πληροφορείται τους λόγους της κράτησής του και να ενημερώνεται εγγράφως για την σε βάρος του απαγγελλομένη κατηγορία Κάθε κρατούμενος παραπέμπεται ενώπιον δικαστηρίου ή άλλου λειτουργού νόμιμα εντεταλμένου να εκτελεί δικαστικά καθήκοντα και δικαιούται να δικασθεί σε εύλογη προθεσμία ή να απολυθεί κατά τη διαδικασία. Η απόλυσή του δυνατόν να ε- ξαρτηθεί από εγγύηση, που εξασφαλίζει την παράστασή του στη δικάσιμο». Πόρισμα Νο. 44 (XXXVII) της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Ε- θνών για τους Πρόσφυγες. Κανόνες Ελάχιστων Κριτηρίων των Ηνωμένων Εθνών για την Μεταχείριση των Κρατουμένων (1955) Κώδικας Αρχών των Ηνωμένων Εθνών για την Προστασία όλων των ατόμων που στερούνται την προσωπική τους ελευθερία (κράτηση ή φυλάκιση) [1988]. 6

7 (ιν) του δικαιώματος είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο να προσβάλλουν τη νομιμότητα της πράξης με την οποία διατάσσεται η στέρηση της προσωπικής τους ελευθερίας και να αντικρούουν τα επιχειρήματα των Αρχών. Αυτό το δικαίωμα πρέπει να καλύπτει όλα τα ζητήματα της υπόθεσης και όχι μόνο τη νόμιμη άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης να διατάσσει το περιοριστικό της ελευθερίας μέτρο της κράτησης, (ν) του δικαιώματος επικοινωνίας με το κατά τόπο γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας, τις εθνικές ή άλλες οργανώσεις προσφύγων και με δικηγόρο. Πρέπει να παρέχονται στους κρατούμενους αιτούντες άσυλο όλα τα απαραίτητα μέσα ώστε να είναι εφικτές οι προαναφερόμενες επικοινωνίες με σεβασμό στο δικαίωμα του ιδιωτικού χαρακτήρα τους. Η κράτηση δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στην εξέταση των αιτημάτων ασύλου. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 6 : ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ 10 Σύμφωνα με τον γενικό κανόνα που αποτυπώνεται στην Κατευθυντήρια Οδηγία 2 και τις Οδηγίες της Ύπατης Αρμοστείας για τα Παιδιά Πρόσφυγες, δεν πρέπει να επιβάλλεται το μέτρο της κράτησης σε βάρος των ανηλίκων αιτούντων άσυλο. Ειδικότερα οι Αρχές υποχρεούνται να εφαρμόζουν και να τηρούν τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και κυρίως : Το άρθρο 2 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού που ορίζει την υποχρέωση των Κρατών να υιοθετούν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να προστατεύεται αποτελεσματικά το παιδί έναντι κάθε μορφής διάκρισης ή τιμωρίας, βασισμένης στη νομική κατάσταση, στις δραστηριότητες, στις εκφρασμένες απόψεις ή στις πεποιθήσεις των γονέων του, των νομίμων εκπροσώπων του ή των μελών της οικογένειάς του, το άρθρο 3 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού που ορίζει ότι σε όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναφορικά με τους ανηλίκους πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του παιδιού, το άρθρο 9 που ορίζει ότι τα παιδιά δικαιούνται να μην αποχωρίζονται παρά τη θέλησή τους από τους γονείς τους, το άρθρο 22 σύμφωνα με το οποίο τα Κράτη μέρη στην Σύμβαση υποχρεούνται να υιοθετούν ειδικά μέτρα νομικής και υλικής φύσης για την προστασία των παιδιών αιτούντων άσυλο και προσφύγων ανεξάρτητα από το αν συνοδεύονται. Το άρθρο 37 της Σύμβασης σύμφωνα με το οποίο η κράτηση του παιδιού πρέπει να αποτελεί το έσχατο μέτρο και να είναι της μικρότερης δυνατής χρονικής διάρκειας. Κατ αρχήν δεν πρέπει να επιβάλλεται το μέτρο της κράτησης σε βάρος των ασυνόδευτων ανήλικων. Εφόσον είναι εφικτό θα πρέπει η φροντίδα τους να επαφίεται στα μέλη της οικογένειάς τους που ήδη κατοικούν στη χώρα ασύλου, εάν όμως αυτό είναι α- νέφικτο οι αρμόδιες Αρχές για την Παιδική Πρόνοια θα πρέπει να υιοθετούν όλες τις α- ναγκαίες ρυθμίσεις φροντίδας τους και ειδικότερα τα αναγκαία μέτρα για την κατάλληλη στέγασή τους και την άσκηση της επιμέλειά τους. Ειδικά διαμορφωμένοι χώροι στέγασης για τα παιδιά ή τις ανάδοχες οικογένειες αποτελούν αποτελεσματικό και αναγκαίο μέτρο που εγγυάται την κατάλληλη ανάπτυξη, τόσο σωματική όσο και ψυχολογική των παιδιών, για το διάστημα που εκκρεμεί η αναζήτηση και η ανεύρεση μονιμότερης λύσης. 10 Άρθρα 3, 9, 20, 22 και 37 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Βλ. Ν. 2101/1992, ΦΕΚ Α! 192). Βλέπε Παράρτημα. Κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για την Προστασία των Ανηλίκων που στερούνται της προσωπικής τους ελευθερίας. Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά Πρόσφυγες του

8 Όταν τα παιδιά συνοδεύονται από τους γονείς τους θα πρέπει να εξετασθούν όλα τα εναλλακτικά της κράτησης μέτρα. Τα παιδιά και οι υπεύθυνοι για την φροντίδα τους δεν πρέπει να κρατούνται παρά μόνο στην περίπτωση που η κράτηση εξασφαλίζει τη διατήρηση της οικογενειακής ενότητας. Εάν όμως τα Κράτη διατάσσουν το μέτρο της κράτησης σε βάρος των παιδιών, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με το άρθρο 37 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σύμφωνα με το οποίο η κράτηση ενός παιδιού πρέπει να αποτελεί το έσχατο μέτρο και να είναι της μικρότερης δυνατής διάρκειας. Εάν παιδιά αιτούντες άσυλο κρατούνται σε αεροδρόμια, σε μεταναστευτικά κέντρα κράτησης ή φυλακές δεν πρέπει να κρατούνται σε συνθήκες φυλάκισης. Είναι αναγκαίο να υιοθετούνται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφυλακίζονται από τους προαναφερόμενους τόπους κράτησης και να μεταφέρονται σε άλλους χώρους στέγασης. Εφόσον αυτό αποδεικνύεται αδύνατο, πρέπει να διαρρυθμίζονται ειδικοί χώροι καθημερινής χρήσης, κατάλληλοι για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Κατά τη διάρκεια της κράτησης τα παιδιά δικαιούνται εκπαίδευσης που μπορεί να πραγματοποιείται εκτός των χώρων κράτησης : με την υιοθέτηση του μέτρου αυτού διευκολύνεται η συνέχιση της εκπαίδευσής τους μετά την αποφυλάκισή τους. Θα πρέπει επίσης να υιοθετούνται μέτρα που εξασφαλίζουν το δικαίωμά τους στην ψυχαγωγία και το παιχνίδι που είναι αναγκαία για την πνευματική ανάπτυξή τους και θα τα ανακουφίσουν από την αγωνία και τα τραυματικά βιώματά τους. Τα παιδιά που τελούν σε καθεστώς κράτησης επωφελούνται των ίδιων ελάχιστων διαδικαστικών εγγυήσεων (που αποτυπώνονται στην Κατευθυντήρια Οδηγία 5) που αναγνωρίζονται στους ενήλικες. Επιπλέον, για τους ασυνόδευτους ανήλικους πρέπει να ορίζεται επίτροπος 11. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 7 : ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Συνεκτιμώντας τις αρνητικές συνέπειες της κράτησης στην ψυχολογική ισορροπία και ευημερία των κρατουμένων θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο της επιβολής εναλλακτικών της κράτησης μέτρων σε βάρος των αιτούντων άσυλο που υπάγονται σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες 12 : - Ασυνόδευτοι ηλικιωμένοι, - Θύματα βασανιστηρίων ή τραυματικών εμπειριών / βιωμάτων, - Πνευματικά ή σωματικά ανάπηρα άτομα. Στις περιπτώσεις όπου εξετάζεται το ενδεχόμενο επιβολής του μέτρου της κράτησης σε βάρος προσώπων που υπάγονται στις προαναφερόμενες κατηγορίες συνιστάται να λαμβάνεται υπόψη βεβαίωση εξειδικευμένου ιατρού που αποφαίνεται για την απουσία των αρνητικών επιπτώσεων της κράτησης στην υγεία και στην ευημερία τους. Επιπλέον, οι κρατούμενοι αυτής της κατηγορίας πρέπει να παρακολουθούνται και να στηρίζονται από εξειδικευμένο προσωπικό. Δικαιούνται να έχουν πρόσβαση, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, στις ειδικές υπηρεσίες που έχουν ανάγκη, σε νοσοκομειακή περίθαλψη, θεραπευτικές συμβουλές κλπ. 11 Κατά προτίμηση ενήλικας που γνωρίζει την γλώσσα και το πολιτισμικό υπόβαθρο του παιδιού, και έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στην ανακούφιση του παιδιού από την αγωνία και την τραυματική εμπειρία που συνεπάγεται για το παιδί η παρουσία του σε ξένο και μη οικείο περιβάλλον. 12 Αν και κατ αρχήν αναγνωρίζεται ότι τα περισσότερα άτομα μπορούν να εκφράσουν τα αιτήματά τους, δυσκολίες ενδέχεται να αντιμετωπίζουν τα θύματα τραυματικών εμπειριών. Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να παρέχεται στους κρατούμενους των οποίων τα ειδικά προβλήματα δεν είναι εμφανή. Ειδικότερα πρέπει εξειδικευμένο προσωπικό να αξιολογεί την κατάσταση των πνευματικά ανάπηρων ατόμων ή των ασυνόδευτων ηλικιωμένων προσφύγων. 8

9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 8 : ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Οι γυναίκες αιτούσες άσυλο, τα κορίτσια, ειδικά όταν φθάνουν ασυνόδευτες στη χώρα ασύλου διακινδυνεύουν, ιδιαίτερα όταν υποχρεούνται να παραμένουν σε κέντρα κράτησης. Ως γενική αρχή πρέπει να αποφεύγεται η κράτηση των ετοιμόγεννων γυναικών και των γυναικών που διάγουν την περίοδο της λοχείας. Όταν διατάσσεται η στέρηση της προσωπικής ελευθερίας των γυναικών θα πρέπει να κρατούνται χωριστά από τους άντρες αιτούντες άσυλο, εκτός εάν είναι συγγενείς. Συνιστάται η απασχόληση γυναικείου προσωπικού στα κέντρα κράτησης των γυναικών, ώστε να τυγχάνουν σεβασμού οι πολιτισμικές αξίες των κρατουμένων γυναικών και να βελτιώνονται οι συνθήκες της προστασίας της σωματικής ακεραιότητας των γυναικών. Οι γυναίκες αιτούσες άσυλο δικαιούνται πρόσβαση σε νομικές και άλλες υπηρεσίες χωρίς διάκριση λόγω του φύλου τους 13. Δικαιούνται επίσης ειδικές υπηρεσίες που ικανοποιούν τις ιδιαίτερες ανάγκες τους 14. Ειδικότερα δικαιούνται πρόσβαση σε γυναικολογικές και μαιευτικές υπηρεσίες. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 9 : ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΝΙΘΑΓΕΝΩΝ Το άρθρο 15 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ορίζει ότι καθένας έχει το δικαίωμα σε μια ιθαγένεια και να μην στερείται αυθαίρετα την ιθαγένειά του 15. Οι ανιθαγενείς που δεν έχουν την ιθαγένεια κάποιου Κράτους σύμφωνα με την περί ιθαγενείας νομοθεσία του δικαιούνται να απολαμβάνουν κατά τη διάρκεια της κράτησης των συνθηκών και κριτηρίων μεταχείρισης που ισχύουν για όλους 16. Η ανιθαγένεια και η έλλειψη δυνατότητας εφοδιασμού με ταξιδιωτικό έγγραφο κάποιου Κράτους δεν πρέπει να οδηγεί σε επ αόριστον κράτηση. Η ανιθαγένεια δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στην άρση του μέτρου της κράτησης. Οι αρχές που διατάσσουν την κράτηση υποχρεούνται να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την επίλυση των προβλημάτων των ανιθαγενών κρατουμένων και την έγκαιρη απελευθέρωσή τους και να λαμβάνουν μέτρα για την εξακρίβωση και επιβεβαίωση της ιθαγένειας του κρατούμενου ώστε να καθορισθεί το Κράτος όπου θα επαναπροωθηθεί ή με διαπραγματεύσεις με το Κράτος της προηγούμενης συνήθους διαμονής του να επιτυγχάνουν την επανεισδοχή του σ αυτό. Εάν διαπιστώνονται σοβαρές δυσκολίες κατά την εφαρμογή των ανωτέρω προτεινόμενων διαδικασιών οι Αρχές μπορούν να αναζητούν τη γνωμοδοτική και τεχνική υποστήριξή τους από την Ύπατη Αρμοστεία των Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, που είναι σύμφωνα με το καταστατικό της αρμόδια για την προστασία αυτής της ομάδας προσώπων. 13 Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρμοστείας των Η.Ε. για τους Πρόσφυγες για την Προστασία των Γυναικών Προσφύγων. 14 Οι γυναίκες, ιδιαίτερα όταν ταξίδευσαν μόνες τους προς τη χώρα ασύλου μπορεί να έχουν εκτεθεί σε βία και εκμετάλλευση πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της εξορίας τους. Έχουν λοιπόν ανάγκη ειδικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. 15 Βλέπε επίσης στο Παράρτημα το Πόρισμα 78 (XLVI) της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ύπατης Αρμοστείας των Η.Ε. για τους Πρόσφυγες. 16 Άρθρο 10 (1) του Διεθνούς Συμφώνου Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων (Ν.2462/1997, ΦΕΚ Α! 25). Κανόνες Ελάχιστων Κριτηρίων των Ηνωμένων Εθνών για την Μεταχείριση των Κρατουμένων (1955) Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για την Προστασία όλων των Προσώπων που τελούν σε καθεστώς οποιασδήποτε μορφής κράτησης ή φυλάκισης του

10 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 10 : ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 17 Οι συνθήκες κράτησης των αιτούντων άσυλο πρέπει να είναι ανθρώπινες και συμφυείς με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Πρέπει να ορίζονται στη νομοθεσία. Αναφέρονται οι εφαρμοζόμενοι κανόνες και αρχές του διεθνούς δικαίου και τα κριτήρια μεταχείρισης των κρατουμένων αιτούντων άσυλο. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι Κανόνες Ελάχιστων Κριτηρίων των Ηνωμένων Εθνών για την Μεταχείριση των Κρατουμένων του 1955, οι Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για την Προστασία όλων των Προσώπων που τελούν σε καθεστώς οιασδήποτε μορφής κράτησης ή φυλάκισης του 1988, οι Κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για την Προστασία των Ανήλικων που στερούνται της προσωπικής ελευθερίας τους και οι Ευρωπαϊκοί Κανόνες για τις Συνθήκες Φυλάκισης. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στα παρακάτω σημεία: (ι) οι αρμόδιες για την κράτηση Αρχές υποχρεούνται να αποσαφηνίζουν κατ αρχήν εάν οι αιτούντες άσυλο κρατούμενοι είναι θύματα βασανιστηρίων ή άλλων τραυματικών εμπειριών, ώστε να τους εξασφαλίζουν μεταχείριση σύμφωνη με την Κατευθυντήρια Οδηγία 7, (ιι) στον διαχωρισμό εντός των χώρων στέρησης της ελευθερίας των ανδρών από τις γυναίκες και των παιδιών από τους ενήλικες (εκτός εάν τα πρόσωπα αυτά συνδέει σχέση συγγένειας), (ιιι) οι αιτούντες άσυλο θα πρέπει να κρατούνται σε ειδικούς χώρους κράτησης. Συνιστάται να μην κρατούνται σε χώρους φυλακών. Εάν δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι χώροι κράτησης για τους αιτούντες άσυλο επιβάλλεται ο διαχωρισμός στους χώρους αυτούς των αιτούντων άσυλο από τους κατάδικους, ή τους φυλακισμένους ή τους προφυλακισμένους, (ιν) στη δυνατότητα τακτικών επαφών και επισκέψεων φίλων, συγγενών, θρησκευτικών, κοινωνικών και νομικών συμβούλων. Πρέπει να προβλέπονται χώροι που εξασφαλίζουν τον ιδιωτικό χαρακτήρα αυτών των επισκέψεων, εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι που το απαγορεύουν. (ν) στη δυνατότητα παροχής κατάλληλης ιατρικής περίθαλψης και ψυχολογικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, (νι) στη δυνατότητα εξασφάλισης χώρου για τη φυσική άσκηση με καθημερινές εσωτερικές και εξωτερικές δραστηριότητες, (νιι) στη δυνατότητα συνέχισης της εκπαίδευσης ή της επαγγελματικής κατάρτισης, (νιιι) στη δυνατότητα άσκησης της λατρείας της θρησκείας τους και διατροφής σύμφωνης με τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, (ιχ) στη δυνατότητα πρόσβασης σε βασικές ανάγκες της καθημερινής διαβίωσης, όπως π.χ. σε κρεβάτια, σε εγκαταστάσεις υγιεινής κλπ. (χ) στη δυνατότητα πρόσβασης σε μηχανισμούς παραπόνων όπου οι ενδιαφερόμενοι κρατούμενοι υποβάλουν άμεσα ή εμπιστευτικά τις αντιρρήσεις τους σχετικά με τους ό- ρους και τις συνθήκες κράτησής τους. Οι διαδικασίες για την υποβολή αυτών των αντιρ- 17 Αρθρο 10 (1) του Διεθνούς Συμφώνου Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων (Ν.2462/1997, ΦΕΚ Α, 25) Κανόνες Ελάχιστων Κριτηρίων των Ηνωμένων Εθνών για την Μεταχείριση των Κρατουμένων του 1955 Κώδικας Αρχών των Ηνωμένων Εθνών για την Προστασία όλων των ατόμων που στερούνται την προσωπική τους ελευθερία (κράτηση ή φυλάκιση) [1988] Κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των Ανηλίκων που στερούνται της προσωπικής τους ελευθερίας του Ευρωπαϊκοί Κανόνες για τις συνθήκες φυλάκισης του

11 ρήσεων καθώς και οι προθεσμίες και οι διαδικασίες προσφυγής θα πρέπει να γνωστοποιούνται στους κρατούμενους σε διάφορες γλώσσες. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η αυξημένη εφαρμογή του μέτρου της κράτησης ως μέτρο περιοριστικό της ελευθερίας κυκλοφορίας των αιτούντων άσυλο λόγω της παράνομης εισόδου τους στην χώρα ασύλου ανησυχεί ιδιαίτερα την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, άλλες Οργανώσεις καθώς και τις Κυβερνήσεις. Το ζήτημα είναι πολύπλοκο και οι παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες αποσκοπούν να διευκολύνουν στην ικανοποίηση των νομικών κριτηρίων και κανόνων που εφαρμόζονται ό- ταν διατάσσεται το μέτρο της κράτησης. Η κράτηση, ως μηχανισμός που αποσκοπεί στην ικανοποίηση συγκεκριμένων ανησυχιών των Κρατών σχετικά με την παράνομη είσοδο επιβάλλεται να εφαρμόζεται με ιδιαίτερα προσεκτικό τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπηρετεί σκοπούς υπόθαλψης των θεμελιωδών αρχών στις οποίες στηρίζεται το καθεστώς της διεθνούς προστασίας. 11

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων *

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Η Εκτελεστική Επιτροπή, Η κατάσταση προστασίας των προσφύγων α) Καλωσορίζει τα κράτη που, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές

Διαβάστε περισσότερα

γ) «Φυλακισμένος» είναι καθένας που στερείται την προσωπική του ελευθερία λόγω καταδίκης

γ) «Φυλακισμένος» είναι καθένας που στερείται την προσωπική του ελευθερία λόγω καταδίκης Κώδικας Αρχών για την Προστασία όλων των Ατόμων που στερούνται την προσωπική τους ελευθερία με οιαδήποτε μορφή κράτησης ή φυλάκιση 1 Υιοθετήθηκε με την από 9.12.1988 υπ' αριθμ. 43/173 Απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά Υιοθετήθηκε στο 17 ο Ετήσιο Συνέδριο του ENOC στις 27.9.2013 στις

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 1 Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 6.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.3.2000, σύμφωνα με το άρθρο 27 Κείμενο: European Treaty Series, No. 166 Προοίμιο Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 27 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ

Α ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ Α ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ «Ενίσχυση της λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής, για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής, σε περιοχές υπό υψηλή πίεση μεταναστευτικών ροών» Καλές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία *

Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία * Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία * Η Εκτελεστική Επιτροπή, α) Υπογραμμίζει με ανησυχία τις διαστάσεις και την πολυπλοκότητα του σύγχρονου προσφυγικού προβλήματος, του πιθανού κινδύνου εμφάνισης νέων προσφυγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ 6 (2005) 1. Μεταχείριση των ασυνόδευτων και των χωρισμένων από την οικογένειά τους παιδιών που βρίσκονται εκτός της χώρας καταγωγής τους

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ 6 (2005) 1. Μεταχείριση των ασυνόδευτων και των χωρισμένων από την οικογένειά τους παιδιών που βρίσκονται εκτός της χώρας καταγωγής τους ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 39 η Σύνοδος 17 Μαΐου 3 Ιουνίου 2005 ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ 6 (2005) 1 Μεταχείριση των ασυνόδευτων και των χωρισμένων από την οικογένειά τους παιδιών που βρίσκονται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Περίληψη Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Το προοίμιο της Σύμβασης Υπενθυμίζει τις Βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών και τις σχετικές με τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελειώδεις Αρχές Θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. για την προστασία των Προσφύγων.

Θεμελειώδεις Αρχές Θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. για την προστασία των Προσφύγων. ΘεμελειώδειςΑρχές ΘέσειςτηςΕκκλησίαςτηςΕλλάδος γιατηνπροστασίατωνπροσφύγων. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία δείχνει μια ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στον ξένο. Άλλωστε και ο Ιδρυτής Της, ο Κύριος Ημων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κκ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΥΠΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΥΠΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΤΥΠΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΑΙΣΙΟ I. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ II. ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ΠΡΟΟΙΜΙΟ Άρθρο 1.- Άρθρο 2.-

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ΠΡΟΟΙΜΙΟ Άρθρο 1.- Άρθρο 2.- Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Υιοθετήθηκε με την από 10.12.1948 υπ αριθμ. 217 Α(ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών Κείμενο: UN Document A/810, p. 71 (1948) ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση

Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση Έγγραφο θέσης της Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ) για τα δικαιώµατα των µεταναστών σε αντικανονική κατάσταση Εισαγωγή Η Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Ανάλυση του περιεχομένου της έννοιας της εναλλακτικής του ασύλου λύσης ή της μετεγκατάστασης εντός της χώρας καταγωγής

ΙΙ. Ανάλυση του περιεχομένου της έννοιας της εναλλακτικής του ασύλου λύσης ή της μετεγκατάστασης εντός της χώρας καταγωγής Η Δυνατότητα Εγκατάστασης σε άλλη Περιοχή της Χώρας Καταγωγής στα πλαίσια του άρθρου 1 Α (2) της Σύμβασης του 1951 και / ή του Πρωτοκόλλου του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων Η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δράση 4: Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην υγεία, την παιδεία και την εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μανιφέστο της AEDH και των μελών της ενόψει των εκλογών του 2014 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2013 1. Ιθαγένεια, δημοκρατία και σεβασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24.2.2014 Προς -Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη -Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

L 180/96 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2013

L 180/96 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2013 L 180/96 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/33/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ιατρική Ένωση

Παγκόσμια Ιατρική Ένωση Δράση: «Κατάρτιση δημοσίων λειτουργών (ιατρικών λειτουργών, ψυχολόγων κτλ) για διαπίστωση βασανιστηρίων και ανίχνευση ειδικών αναγκών σε θύματα βασανιστηρίων» Εκπαιδευτής: Dr. Thomas Wenzel Medical University

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους

Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Αναθεωρημένη), 1949, Νο. 97 Σύμβαση για τους Μετανάστες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση INFO KIT Μέρος 1 Μάης 2011 Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό προορίζεται για τους εθελοντές και τους φορείς που συμμετέχουν στην ΕΕΥ. Δίνει σαφείς πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΙΧ ΧΙ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Τα δικαιώματα του ανθρώπου (droits de l homme,

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Αρχές για την Πολιτική και την Διαδικασία στα πλαίσια εξέτασης αιτημάτων ασύλου Ασυνόδευτων Παιδιών

Κατευθυντήριες Αρχές για την Πολιτική και την Διαδικασία στα πλαίσια εξέτασης αιτημάτων ασύλου Ασυνόδευτων Παιδιών Κατευθυντήριες Αρχές για την Πολιτική και την Διαδικασία στα πλαίσια εξέτασης αιτημάτων ασύλου Ασυνόδευτων Παιδιών ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Γενεύη, Φεβρουάριος 1997 Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΚΛΗΡΗΣ, ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΤΙΜΩΡΙΑΣ (Επικαιροποιημένες κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο .Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3 638, 27. 9.2002 Ν. 1 80 (Ι)/2002 Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελέσματα από την παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα κέντρα κράτησης μεταναστών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 www.msf.gr Εισαγωγή Οι

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Γιατροί Χωρίς Σύνορα- Ελληνικό Τμήμα, 20 Μαΐου 2008 Εισαγωγή Η Ελλάδα βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Θεμελιώδεις Αρχές. Μετάφραση: Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Αθήνα

Ι. Θεμελιώδεις Αρχές. Μετάφραση: Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Αθήνα Κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για την Προστασία των Ανηλίκων που στερούνται της προσωπικής τους ελευθερίας 1 Υιοθετήθηκαν με το από 14 Δεκεμβρίου 1990 Νο. 45/113 ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός 13.12.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/13 ΟΔΗΓΙΑ 2005/85/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη Σελίδα 1 Ενεργοί Δεσμοί (links) Τοποθετήστε τον κέρσορα σε οποιαδήποτε λέξη των δικαιωμάτων (με γαλάζιο χρώμα) που προκηρύσσονται και πιέστε το πλήκτρο του ποντικιού. Αμέσως θα μεταβείτε στο πλήρες κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1. Νομοθεσία για την διαδικασία υιοθεσίας Σύμβαση της Χάγης για την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία στην Διακρατική Υιοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΙΧ XVII ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία του ΟΗΕ. 1 1. Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α.

Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α. Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α. Πρόσβαση στην Ελληνική Επικράτεια Το τελευταίο διάστημα, ένας αυξανόμενος αριθμός Σύρων προσφύγων καταφθάνει στην Ελληνική επικράτεια χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης)

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδική Επιστήμονας : Καλλιόπη Στεφανάκη 1 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 2 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 2 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων 1 Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 83 η Σύνοδος ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Καλλιόπη Στεφανάκη/Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Σύνοψη της παρουσίασης Βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

... 3 .6... 8 2001/55/ 2004/83/ 44 . 3386/2005) ... 14 44 . 3386/2005) ... 299 ... 38 ... 39 ... 41

... 3 .6... 8 2001/55/ 2004/83/ 44 . 3386/2005) ... 14 44 . 3386/2005) ... 299 ... 38 ... 39 ... 41 Οι πρακτικές στην Ελλάδα σχετικά µε τη χορήγηση µη εναρµονισµένων στην ΕΕ καθεστώτων προστασίας Μελέτη για το Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική ιεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ/λου Αίτησης [συμπληρώνεται από τον εταίρο της Α.Σ.] ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.... ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ.. ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Το κείµενο Σε αντιστοιχία µε την ΕΣΔΑ, η οποία κατοχυρώνει τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα, ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης κατοχυρώνει τα κοινωνικά δικαιώµατα. Το κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 8.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό της έρευνάς µας θα ασχοληθούµε µε το συνεχώς αυξανόµενο πρόβληµα της µετανάστευσης. Η παράνοµη µετανάστευση αποτελεί µία ακόµη

Διαβάστε περισσότερα

προς την ιαρκή Επιτροπή ηµόσιας ιοίκησης, ηµόσιας Τάξης και ικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων σχετικά µε

προς την ιαρκή Επιτροπή ηµόσιας ιοίκησης, ηµόσιας Τάξης και ικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων σχετικά µε www.hlhr.gr Υπόµνηµα προς την ιαρκή Επιτροπή ηµόσιας ιοίκησης, ηµόσιας Τάξης και ικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων σχετικά µε Ζητήµατα νοµιµότητας και σκοπιµότητας που προκύπτουν από την κύρωση της από

Διαβάστε περισσότερα

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις ΤΟΜΕΑΣ YΓΕΙΑΣ Δράση 4: Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην υγεία, την παιδεία και την εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων,

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων, ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και την πιλοτική εφαρμογή του. Έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 4 του ν. 4205/2013 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ α/α Τροπο ποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

«Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες «Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 06 Απριλίου 2015 Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες επιθυμεί να θέσει υπόψη της νέας ελληνικής Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/389 ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2010/C 83/02) 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/391 Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύοντας τους. Ανιθαγενείς. Η Σύμβαση του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών

Προστατεύοντας τους. Ανιθαγενείς. Η Σύμβαση του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών Προστατεύοντας τους Ανιθαγενείς Η Σύμβαση του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σήμερα, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα