ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. Ο υποβαλλόμενος φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει. -Τη σχετική αίτηση συμμετοχής υπογεγραμμένη από τους γονείς ή τους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. Ο υποβαλλόμενος φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει. -Τη σχετική αίτηση συμμετοχής υπογεγραμμένη από τους γονείς ή τους"

Transcript

1 CONSULATE GENERAL OF GREECE IN SYDNEY ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΔΝΕΫ Σύδνεϋ, 13 Οκτωβρίου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Θ Ε Μ Α : Π ρ ό γρ α μ μ α φ ιλο ξεν ία ς π α ιδ ιώ ν ελλη νικής δ ια σ π ο ρ ά ς σ τη ν κατα σ κήνω σ η της Γ ενικής Γ ρ α μ μ α τεία ς Α π ο δ ή μ ο υ Ε λληνισ μ ο ύ (Γ.Γ.Α.Ε.) σ τη ν Ε π ανομή κατά τον Ιο ύλιο 2015 Παρακαλείσθε να δώσετε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δημοσιότητα στο επισυναπτόμενο έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού (Γ.Γ.Α.Ε.) σχετικά με το πρόγραμμα φιλοξενίας π αιδιώ ν ελληνικής διασποράς. Δέκα (10) παιδιά από τη Νέα Νότιο Ουαλία/Σύδνεϋ ηλικίας 9 έως 13 ετών με έναν τουλάχιστον εκ των γονέων ελληνικής καταγωγής θα φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση της Επανομής (Θεσσαλονίκη) από 14 Ιουλίου έω ς 28 Ιουλίου Στο επισυναπτόμενο έγγραφο της Γ.Γ.Α.Ε. περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με το χρόνο, τόπο, χαρακτηριστικά του προγράμματος, προϋποθέσεις συμμετοχής, διαδικασία υποβολής αιτήσεων και υποχρεώ σεις των φιλοξενούμενω ν παιδιών. Τελευταία ημέρα υποβολής αίτησης και παραλαβής από το Γενικό Προξενείο Σύδνεϋ για τα παιδιά, τα οποία διαμένουν στη Νέα Νότιο Ουαλία/ Σύδνεϋ και θα φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση της Επανομής, έχει ορισθεί η Τρίτη 17 Μαρτίου 2015 ώρα μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους με τα συνημμένα δικαιολογητικά εις διπλούν. Ο υποβαλλόμενος φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ : -Τη σχετική αίτηση συμμετοχής υπογεγραμμένη από τους γονείς ή τους κηδεμόνες (επισυνάπτεται) -Μία (1) πρόσφατη φω τογραφία του παιδιού. -Το Δελτίο Υγείας Κατασκηνω τή υπογεγραμμένο από τους γονείς ή

2 τους κηδεμόνες (επισυνάπτεται). -Βεβαίωση παιδιάτρου (στα ελληνικά ή στα αγγλικά) σχετικά με την καλή σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού, καθώς και τη δυνατότητά του να συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες. -Φωτοτυπία του εν ισχύ ελληνικού ή αυστραλιανού διαβατηρίου του παιδιού ή άλλου δημοσίου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία γέννησης και τα πλήρη στοιχεία γονέω ν και κατοικίας του παιδιού. ΔΥ Ν Η ΤΙΚΑ (που θα συνεκτιμηθούν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης) : -Βεβαίωση σχετικά με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας εκδοθησόμενη από ομογενειακό φορέα επιφορτισμένο με σχετική αρμοδιότητα -Βεβαίωση από ομογενειακούς συλλόγους και οργανώσεις περί συμμετοχής σε δραστηριότητες ή εκδηλώσεις ελληνικού ενδιαφέροντος. Οι προαναφερόμενες δυνητικές βεβαιώσεις πρέπει να είναι στα ελληνικά και να είναι υπογεγραμμένες αρμοδίως από τον Πρόεδρο ή άλλο εξουσιοδοτημένο προς τούτο όργανο του ομογενειακού φορέα ή οργάνωσης. Τυχόν συστατική επιστολή (αναφερόμενη σε επιδόσεις στην ελληνική γλώσσα ή στη συμμετοχή του υποψηφίου σε δραστηριότητες ή εκδηλώσεις της Ο μογένειας) θα συνεκτιμηθεί. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες θα πρέπει να γνωρίζουν, ότι η συγκατάθεσή τους για τη συμμετοχή του παιδιού στο εν λόγω πρόγραμμα θα πρέπει να είναι οριστική, ώστε να μη στερηθούν τη συμμετοχή στο πρόγραμμα άλλοι ενδιαφερόμενοι. Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες παρακαλείσθε να απευθύνεστε απευθείας στη Γ.Γ.Α.Ε. τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας εμφαίνονται στην πρώτη σελίδα του επ ισυναπ τόμενου εγγράφου της Γ.Γ.Α.Ε. Συνημμένες 6 σελίδες

3 r ιιχτ ϊ π r i u r i ιςπ ιυ ιλιν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ( Γ.Γ.Α.Ε.) Φωτογραφία ΕΠΩΝΥΜΟ: Α Ι Τ Η ΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΏΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Γ.Γ.Α.Ε Συμπληρώνεται με ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΝΟΜΑ: ( όπως πτο ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΓΕΝΟΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΔΟΣ: ΛΡΙΘΜ.: TAX.ΚΩΔΙΚΑΣ: ΠΟΛΗ: ΧΩΡΑ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 00.../... ΚΙΝ. FAX. :... ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ TAX.( ):... ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ/ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΛΑΔΑ Α) ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... Δ/ΝΣΗ: ΟΔΟΣ:...ΑΡΙΘΜ.:...ΠΟΛΗ...ΤΗΑ. Β) ΕΠΩΝΥΜΟ:...ΟΝΟΜΑ:... Δ/ΝΣΗ : ΟΔΟΣ :...ΑΡΙΘΜ:...ΠΟΛΗ...ΤΗΛ. ΔΗΛΩΣΗ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ: Υπογράφεται ειο'όσον ΤΟ παιδί παοαιιείνει στην Ελλάδα. TO IΙΛΙΔΙ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΛΜΕΙΝΕί ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΛΤ.ΛΣΚΙ ΙΝΩΤΙΚΙ!Σ ΠΕΡΙΟΔΟΥ. Ο/Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ /ΟΥΣΑ ΓΟΝΕΑΣ:Υπογραφή:... ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞ Ο Υ ΣΙΟ ΔΟ ΤΟ Υ Μ ΕΝ Ο Υ :ΕΠ Ω Ν Υ Μ Ο :... Δ/ΝΣΗ:...ΟΔΟΣ:... ΤΗΑ:... Η παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική. Με την αίτηση συνυποβάλλεται απαραιτήτως συμπληρωμένο το ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ από το οποίο προκύπτει ότι το παιδί έχει κάνει όλα τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια και γνωστοποιείται η κατάσταση της καλής σωματικής και ψυχικής του υγείας. Συνυποβάλλεται απαραιτήτως ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ με την οποία βεβακόνεται η καλή σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού καθώς και η δυνατότητά του να συμμετάσχει σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες. Εάν διαπιστωθεί ιδιαίτερο πρόβλημα σωματικής και ψυχικής υγείας του παιδιού η Γ.Γ.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να διακόιι/ει τιι συμμετοχή του στο πρόγραμμα και ουδεμία ευθύνη ιρέρει για οτιδήποτε ήθελε προ κύψει. ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΟΤΙ ΛΑΒΑΜΕ ΓΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΑΝ ΑΦΕ PONTAI ΣΤΗΝ ΣΧΕΊΊΚΙΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΙΙΣ Γ.Γ.Α.Ε ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ. Παρακαλούμε να απαντήσετε στις ε ής ερωτήσεις: Το παιδί έχει γνιόση της ελληνικής γλώσσας; ΝΑΙ... Ο Χ Ι...ΜΕΡΙΚΗ... Συμμετέχει σε μαθήματα Ελλην. Γλώσσας σε Σχολείο; ΝΑΙ... ΟΧΙ... Ονοματεπώνυμο & υπογραφή Γονέων ή Κηδεμόνων.:. Ημερομηνία /.../......

4 I J_x] 1 I I I ΠΙΤΙΠΙΓΛ 1 L/l ΓΛ ΠΙ IV^UUIM V/ L// 1111 ΙΠ IM1TI 1 ^1.1 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ Επ ώ νυμο...ό ν ο μ α... Ημερ.Γέννησης... Πόλη π ροέλευσης... Χώρα προέλευσης... ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΒΟΛΙΑ (έχουν γίνει κανονικά): ΝΑΙ Q ΟΧΙ I 1. Εμβόλιο τετάνου; ΝΑΙ I I ΟΧΙ 1 Εάν όχι ποια και γιατί:... ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ: ΕΧΕΙ ΠΑΡΟ ΥΣΙΑΣΤΕΙ ΠΟΤΕ ΚΑΤΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ; Α ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ: ΝΑΙ Q O x l Q B. ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ: ΝΑΙ 0X1 [,'-'Ν Γ. ΣΠΑΣΜΟΙ: ΝΑΙ Q ΟΧΙ Q Εάν ΝΑΙ ποιας αιτιολογίας;... Δ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: Ε ΑΛΛΕΡΓΙΑ: Εάν ΝΑΙ τι είδους και σε τι; ΝΑΙ ^ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΤ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ: ΝΑΙ 0X1 Εάν ΝΑΙ σε π ο ια,... Ζ ΛΙΠΟΘΥΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ: ΝΑΙ [ J ΟΧΙ Εάν ΝΑΙ ποιας αιτιολογίας;:... Σε μικροτραυματισμούς η αιμορρανία σταματά σύντομα (σε 15'); ΟΧΙ ΝΑΙ Εάν ΟΧΙ υπάρχει συγκεκριμένη αιτία και π ο ια,... ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΠΟΙΑ/ΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛ Ο ΥΘΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ Α ΡΡΩΣ ΤΙΕΣ; α. ΙΛΑΡΑ ΕΡΥΘΡΑ β Υ ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ» I 1 > δ, ΟΣΤΡΑΚΙΑ ΑΝΕΜ ΟΒΛΟΓΙΑ στ. ΚΟΚΚΥΤΗ ε Έχει περάσει κάποια άλλη σημαντική αρρώστια; ΝΑ! Q ΟΧΙ Q Εάν ΝΑΙ π ο ια ;... Υπάρχει νυκτερινή ενούρηση; ν α Γ Ο Χ Ι... Υπνοβατεί; ΝΑΙ ΟΧΙ α Βρίσκεται τώρα υπό φαρμακευτική θεραπεία; Εάν ΝΑΙ: α. Για ποια α ιτία;... β. Με ποια φάρμακα;... γ. Σε τι δοσολογία:...διάρκεια: Έχει το παιδί κάποια μορφή υπερκινητικότητας; ΝΑΙ Έχει το παιδί κάποια άλλη σοβαρή σωματική ή ψυχική νόσο; ΝΑΙ Εάν ΝΑΙ σε κάτι από τα 2 προαναφερόμενα, παρακαλούμε προσδιορίστε ποια: ΝΑΙ 0X1 ΟΧΙ : ΟΧΙ Μπορεί το παιδί να παίρνει μέρος σε αθλητικές δραστηριότητες; ΟΧΙ : ΝΑΙ Γ ράψτε για το παιδί σας ό,τι άλλο χρήσιμο νομίζετε στην πίσω σελίδα. Εν γνώσει των συνεπειών βεβαιώνουμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία είναι αληθή. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ή ΟΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ... Υπογραφή... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ...Υπογραφή...

5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ{ Γ.Γ.Α.Ε ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Τμήμα Π ρογραμμάτω ν Φ ιλοξενίας Ταχ. Δ/νση ; Ζαλοκώ σ τα 10, Τ.Κ Αθήνα Τηλέφω να : , , FAX : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ Η ΤΟΥΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ Κ ΑΤΑΣΚΗΝΩ ΣΗ ΕΠΑΝΟ Μ ΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ :Τηλ: Φ αξ: Η κατασκήνωση της Γ.Γ.Α.Ε στην Επανομή, βρίσκεται σε πευκόφυτη - παραθαλάσσια περιοχή στην Παραλία Επ ανομής 25 γλμ. νοτιοανατολικά της Θεσσαλονίκης. Τα παιδιά διαμένουν σε πέτρινα κτίσματα, υπό την 24ωρη επίβλεψη στελεχών της κατασκήνω σης. Υ π άρχει γιατρός, νοσοκόμος και συνεργάτης ψυχολόγος. Τα παιδιά λαμβάνουν:π ρω ινό- δεκατιανό- γεύμα- απ ογευματινό- δείπνο. Τα θαλάσσια μπάνια των παιδιών γίνονται σε καθημερινή βάση με τη φροντίδα των ομαδαρχώ ν και των γυμναστώ ν. Στο ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνονται η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, ελληνικών χορών, τραγουδιών, ζωγραφικής, χειροτεχνίας κλπ. Τα παιδιά θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία να συμμετέχουν σε σειρά άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην ουσιαστικότερη γνωριμία με τη σύγχρονη Ελλάδα. Οι επισκέψ εις των σ υγγενώ ν επιτρέπ ονται κάθε Κυριακή Δεν επιτρέπ εται η διανυκτέρευση των π αιδιώ ν εκτός κατασκήνω σης. Τα χρήματα των παιδιών φυλάσσονται από έναν υπεύθυνο της κατασκήνωσης και είναι στη διάθεσή τους όποτε τα ζητήσουν. Κατά την εκτίμησή μας ένα ποσό μεταξύ Ευρώ, είναι επαρκές. Πέραν των δικών μας προσπαθειών και ενεργειών για την ενημέρωση των παιδιών σε θέματα υγείας, καθαριότητας κ.ά., είναι απαραίτητες και οι δικές σας συμβουλές ώστε τα παιδιά να περάσουν ευχάριστα τις διακοπές τους στην πατρίδα. Τα ρούχα των παιδιών να είναι όσο το δυνατόν πιο απλά κι εύχρηστα όπως παντελόνια, σορτσάκια, μπλουζάκια, μαγιό κ.λ.π. Είναι απαραίτητα ένα πουλόβερ και ένα καλοκαιρινό μπουφάν. Στην κατασκήνωση παρέχονται σεντόνια, κουβέρτες, μαξιλαροθήκες εκτός από πετσέτες. Καθ όλο το 24ωρο θα υπάρχει ζεστό νερό για την καθαριότητά τους. Τα παιδιά είναι προτιμότερο να μην φέρουν μαζί τους τιμαλφ ή και αντικείμενα μεγάλης αξίας.

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΓΓΑΕ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Τμήμα Προγραμμάτων Φιλοξενίας ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα 7/10/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 3803 ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση : Ζαλοκώστα 10 Ταχ. Κώδικας: AGHNA Πληροφορίες: Π.Καγιάφα Σ.Γ κένιος Α.Συρίβλη Τηλ: Fax: URL: e- mail: ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Φιλοξενίας Παιδιών Ελληνικής Διασποράς, στις κατασκηνώσεις της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού (Γ.Γ.Α.Ε), κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού διοργανώνει, το καλοκαίρι του 2015, το Πρόγραμμα Φιλοξενίας Παιδιών Ελληνικής Διασποράς, σε κατασκηνώσεις της στην Μαλεσίνα Φθιώτιδας και στην Επανωμή Θεσσαλονίκης, με στόχο μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της εθνικής ταυτότητάς τους και την σύσφιγξη των δεσμών τους με την Γενέτειρα. Παρατίθενται κατωτέρω χρήσιμα στοιχεία, όσον αφορά στην πραγματοποίηση του Προγράμματος καθώς και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων. Xpovoc και Τόπος : Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί σε μία κατασκηνωτική περίοδο, ανά κατασκήνωση, ως ακολούθως: Κατασκήνω ση Επανωμή: από 14 Ιουλίου έως 28 Ιουλίου 2015 (περί τα 145 παιδιά). Κατασκήνω ση Μ αλεσίνας: από 8 Αυγούστου έως 21 Αυγούστου 2015 (π ερί τα 120 παιδιά). Τα πάιδιά θα φιλοξενηθούν σε παραθαλάσσιες πευκόφυτες περιοχές, υπό την συνεχή επίβλεψη στελεχών της κατάσκηνώσεως. Αναλόγως της χώρας προελεύσεώς τους, τα παιδιά θα λάβουν μέρος στην συγκεκριμένη κατασκήνωση που έχει ορίσει η Γ.Γ.Α.Ε. ( βλ. συναποστελλόμενους πίνακες, συν. Α: Επανωμή και Β: Μαλεσίνα στους οποίους αναγράφεται και ο αριθμός συμμετεχόντων, ανά Προξενική Αρχή). Σε περίπτωση που ορισμένοι κατασκηνωτές έχουν διαφορετική προτίμηση μπορούν να το θέσουν υπ όψιν της Γ.Γ.Α.Ε., αλλά η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα τελικής επιλογής της κατασκηνώσεως. Σημειώνεται ότι κατά τον από πλευράς μας καθορισμό των θέσεων συνεκτιμήθηκε και η προηγούμενη ανταπόκριση των ομογενών προξενικής περιφερείας σας, στα τελευταία κατασκηνωτικά Προγράμματα της Γ.Γ.Α.Ε. Επίσης επισημαϊνεται ότι η Γ.Γ.Α.Ε. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να κατανείμει τα παιδιά σε άλλη κατασκήνωση από αυτή που θα έχουν δηλώσει (στην Επανωμή ή στη Μαλεσίνα, αναλόγως του αριθμού των υποβληθησομένων αιτήσεων και λαμβανομένων υπ όψιν και των συγκεκριμένων δυνατοτήτων φιλοξενίας εκάστης κατασκηνώσεως).

7 Μαθήματα ελληνικής γλώσσας και ιστορίας. Επισκέψεις σε αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους, μουσεία και άλλα αξιοθέατα. Εκπαιδευτικά προγράμματα Διδασκαλία παραδοσιακών χορών και τραγουδιών. Παρακολούθηση μουσικών εκδηλώσεων και πολιτιστικών προγραμμάτων Εκδρομές και θαλάσσια μπάνια. Εκπαιδευτικά ομαδικά παιχνίδια, αθλοπαιδιές, ζωγραφική και χειροτεχνία. Οι δαπάνες ταξιδιού θα βαρύνουν τους γονείς. Επίσης οι γονείς θα έχουν την ευθύνη και μέριμνα της μετακινήσεως των παιδιών τους από την πόλη διαμονής τους μέχρι τα αεροδρόμια (Ελευθέριος Βενιζέλος και Μακεδονία Θεσσαλονίκης) ή εφ όσον τα τελευταία μετακινηθούν σιδηροδρομικώς ή οδικώς, μέχρι το σημείο που θα καθορισθεί από την Γ.Γ.Α.Ε. και θα σας γνωστοποιηθεί με μεταγενέστερο τηλεγράφημά μας. Τα αυτά ισχύουν, κατ'αναλογία και για την επιστροφή των παιδιών στην χώρα διαμονής τους. Την ευθύνη διακινήσεως των παιδιών από τα αεροδρόμια Ελευθέριος Βενιζέλος Αθήνας και Μακεδονία Θεσσαλονίκης προς τις κατασκηνώσεις θα έχει η Γ.Γ.Α.Ε. Είναι αυτονόητο ότι όσοι γονείς επιθυμούν, δύνανται να συνοδεύσουν τα παιδιά τους μέχρι τις κατασκηνώσεις και ομοίως να τα παραλάβουν από εκεί την ημέρα λήξεως του κατασκηνωτικού προγράμματος. Οι Προξενικές Αρχές θα κληθούν να γνωστοποιήσουν, σε χρόνο που θα ορισθεί με νεότερο έγγραφό μας, ημερομηνία, τόπο και τρόπο σφίξεως και αναχωρήσεως των παιδιών. Επίσης παρακαλούμε για παροχή κάθε δυνατής συνδρομής προς την κατεύθυνση της συντονισμένης και κατά το δυνατόν ομαδικής μετακινήσεώς τους που όπως είναι ευνόητο θα συμβάλει θετικά στην προσπάθεια για επιτυχημένη έναρξη και ολοκλήρωση του προγράμματος. Προϋπ οθέσεις συμμέτοχης: Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν παιδιά ελληνικής καταγωγής υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Ο ένας εκ των γονέων να είναι ελληνικής καταγωγής. Τα παιδιά να είναι ηλικίας 9 έως 13 ετών. Να μην είναι τέκνα εργαζομένων του Ελληνικού Δημοσίου στο εξωτερικό (εξαιρούνται τέκνα του επιτόπιου προσωπικού). Προθεσμία υπ οβολής αιτήσ εω ν και διαδικασία: Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των ενδιαφερομένων θα απευθύνονται στην Αρμόδια Προξενική Αρχή της περιοχής τους και αφού ενημερωθούν σχετικά με τους όρους συμμετοχής που αναφέρονται στο παρόν τηλεαντιγράφημα και στην συναποστελλόμενη αίτηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν απαραίτητα δύο έντυπα: Ι.τη ν αίτηση συμμετοχής (συν ν) και 2. το δελτίο υγείας κατασκηνωτή (συν δ), τα οποία θα συνυποβληθούν μαζί με μία πρόσφατη φωτογραφία και βεβαίωση παιδιάτρου, που αφορά στην καλή σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού καθώς και στην δυνατότητά του να συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες. Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία δεν θα εξετάζονται, αφού η ακρίβειά τους είναι απαραίτητη για την επιλογή των παιδιών (π.χ. ακριβής ημερομηνία γεννήσεως, την οποία οι Αρχές σας θα επιβεβαιώνουν από το διαβατήριο του υποψηφίου). Την αίτηση και την ενδεχόμενη εξουσιοδότηση, υπογράφουν και οι δύο γονείς ή σε περίπτωση διαζυγίου ο/ η έχων /έχουσα την επιμέλεια του τέκνου. Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους γονείς ότι η επιβεβαίωση της συμμετοχής των παιδιών θα πρέπει να είναι οριστική, ώστε να μην στερηθούν τη συμμετοχή στο πρόγραμμα άλλοι ενδιαφερόμενοι. Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων στις Ελληνικές Διπλω ματικές Αρχές ορίζεται η 17η Μαρτίου 2015 νια την κατασ κήνω σ η Επανω μής και 19η Μαρτίου νια την κατασκήνω σ η Μαλεσι'νας Η συγκέντρωση όλων των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί στις κατά τόπους αρμόδιες Προξενικές Αρχές, οι οποίες αφού ελέγξουν τις αιτήσεις ως προς τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, στη

8 πίνακα. Θεωρούμε σκόπιμο όπως κατά την εξέταση των σχετικών αιτήσεων πλευράς σας τα ακόλουθα; συνεκτιμηθούν από α) Εάν τα παιδιά παρακολουθούν μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε Ελληνικά Σχολεία (ημερήσια ή απογευματινά) ή Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας. β) Εάν σ υμμετέχουν σε δραστηριότητες ή εκδηλώ σεις των Ελληνικώ ν Κοινοτήτω ν ή των οργανω μένω ν φορέω ν της Ο μογένειας γ) Εάν προσεγγίζουν το όριο των 13 ετών και ως εκ τούτου δεν θα έχουν πιθανόν την δυνατότητα να συμμετάσχουν στο μέλλον σε ανάλογα κατασκηνωτικά προγράμματα της Γ.Γ.Α.Ε. Ο ι Π ρ οξενικές Α ρχές π αρακαλούνται όπω ς αποστείλουν όλες τις αιτήσεις στη Γ.Γ.Α.Ε μέχρι την 19η Μαρτίου 2015 νια την κατασκήνωση της Επανωμης και ιιέχρι την 231 Μαρτίου 2015 για την κατασκήνωση της Μαλεσίνας. Εφ' όσον υποβληθούν αιτήσεις, πέραν του προβλεπόμενου αριθμού ανά Προξενική Αρχή, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά, διότι είναι πιθανόν να γίνουν δεκτές και αιτήσεις αναπληρωματικών, σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών σε ορισμένες Αρχές. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις συμμετοχής στις χώρες όπου δεν λειτουργούν Έμμισθες Προξενικές Αρχές, θα παραλαμβάνονται και θα προωθούνται στην Υπηρεσία μας, μερίμνη των οικείων Πρεσβειών ^ παράλληλης διαπιστεύσεως. Υποχρεώσεις Φ ιλ ο ξ ε ν ο ύ μ ε ν ω ν r Τα παιδιά παραμένουν στην κατασκήνωση καθ' όλη τη διάρκεια του Προγράμματος Φιλοξενίας. 'r Δεν επιτρέπεται η έξοδος και η διανυκτέρευσή τους εκτός κατασκηνώσεως. r- Οι γονείς και οι συγγενείς μπορούν να επισκέπτονται τα παιδιά στη κατασκήνωση σε ημέρες και ώρες που θα ορισθούν από τους υπεύθυνους. ^ Σε περίπτωση που τα παιδιά παραμείνουν στην Ελλάδα, μετά το τέλος της κατασκηνωτικής περιόδου, θα πρέπει τούτο να αναφέρεται στην αίτηση συυυετοχής τους. Για την παραμονή των παιδιών στην Ελλάδα, μετά το πέρας της κατασκηνωτικής περιόδου, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση και υπογραφή της αντίστοιχης εξουσιοδοτήσεως στην αίτηση από τους γονείς ή κηδεμόνες τους και η θεώρηση του γνησίου των υπογραφών τους από την αρμόδια Προξενική Αρχή. > Εάν διαπιστωθεί σοβαρό πρόβλημα σωματικής ή ψυχικής υγείας του παιδιού, η ΓΓΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα. Παρακαλούμε τους αποδέκτες του παρόντος όπως δημοσιοποιήσουν τα σχετικά προγράμματα στην ιστοσελίδα τους και προβούν στην έγκαιρη και κατά το δυνατόν ευρύτερη γνωστοποίησή τους στην Ομογένεια της Προξενικής Περιφέρειάς τους. Επίσης παρακαλούμε όπως βοηθήσουν τους ενδιαφερομένους για την ορθή συμπλήρωση της αιτήσεως (ειδικότερα στο σημείο που αφορά στην Εξουσιοδότηση) καθώς και του δελτίου υγείας κατασκηνωτή. Τέλος παρακαλούμε όπως επισημάνετε στους ενδιαφερομένους ότι τα κατασκηνωτικά προγράμματα θα πραγματοποιηθούν μόνο εφ' όσον συγκεντρωθεί ο απαραίτητος εν προκειμένω αριθμός αιτήσεων. Ο Γε\«κός Δ ιευθυντής / Γεώργιος Λ. Μαρκαντωνάτος Π ληρεξούσιος Υπ ουργός Α' Συνημμένα 6: Πίνακας συμμετοχής παιδιών ανά Προξενική Περιφέρεια (συν α και β) - Αίτηση Συμμετοχής (συν γ) Δελτίο Υγείας Κατασκηνωτή (συν δ) Πληροφορίες - Οδηγίες για Γονείς ή Κηδεμόνες (για κατασκήνωση Επανωμής (συν.ε), για κατασκήνωση Μαλεσίνας (συν. στ)

ΘΕΜΑ: Επαναπροκήρυξη υποτροφιών της Κυβέρνησης της Εσθονίας σε Έλληνες υπηκόους για το θέρος 2013 και για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

ΘΕΜΑ: Επαναπροκήρυξη υποτροφιών της Κυβέρνησης της Εσθονίας σε Έλληνες υπηκόους για το θέρος 2013 και για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Aνδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : α) β) γ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : α) β) γ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ Αρ. Πρωτοκόλλου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ημερομηνία : ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 100.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 100.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Πειραιάς, 4-6-2014 O.A.E.E. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 796205 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 15/05/2015 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 162759 Α.Δ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 15/05/2015 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 162759 Α.Δ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 15/05/2015 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 162759 Α.Δ.Α.: ΩΚ36ΟΡΕ1-904 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 20-05- 2013 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 176121 Α.Δ.Α.:ΒΕΝ5ΟΡΕ1-718

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 20-05- 2013 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 176121 Α.Δ.Α.:ΒΕΝ5ΟΡΕ1-718 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 20-05- 2013 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 176121 Α.Δ.Α.:ΒΕΝ5ΟΡΕ1-718 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 13PROC001467602 2013-05-29 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 29-05- 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Προτερ. ΑΠΟΦΑΣΗ. Για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2014. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Βαθμός Προτερ. ΑΠΟΦΑΣΗ. Για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2014. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Aνδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: foitmer.yp@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG Athener Schule ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 25ης Μαρτίου & Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προς: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Τρίπολης. Θέμα: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Παιδικής Κατασκήνωσης Τρίπολης στο «Παράλιο Άστρος»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προς: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Τρίπολης. Θέμα: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Παιδικής Κατασκήνωσης Τρίπολης στο «Παράλιο Άστρος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 02 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προς: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Τρίπολης Θέμα: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Παιδικής Κατασκήνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Να συμπληρωθεί από Παιδίατρο)

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Να συμπληρωθεί από Παιδίατρο) ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Να συμπληρωθεί από Παιδίατρο) Ονοματεπώνυμο : --------------------------------------------------------------------------------------- Ημερομηνία γέννησης :---------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 15/05/2015 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 162759 Α..Α.: ΩΚ36ΟΡΕ1-904 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Αθήνα 29 Ιουν 2012 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΚΙΜΩΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τ.Κ.: 19200 ΤΗΛ:210 5565606-609 Eλευσίνα : 13-05-2015 ΦΑΞ: 210 5565606 Aρ. Πρωτ.: 151 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ. 201/2015 41 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Σκοπός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών, Βασ. Ηρακλείου 12, 546 24 Θεσ/νίκη 03-08-2010 Τρίτη 09.00 π.μ. Αίθουσα Συνεδριάσεων, 8 ος όροφος

Τμήμα Προμηθειών, Βασ. Ηρακλείου 12, 546 24 Θεσ/νίκη 03-08-2010 Τρίτη 09.00 π.μ. Αίθουσα Συνεδριάσεων, 8 ος όροφος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΚΗΣΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 22-06-2010 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 35/951 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ηρακλείου 12 Τ.Κ. : 54624 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 330 060

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α. 02/2014 Ταχ. Δ/νση : Κ. Παλαιολόγου 15 τ.κ. : 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ τηλ. :210 41 98 411 210 4198 251 telefax : 210 4297 917 210 42 96 166 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Α/Α. 02/2014 Ταχ. Δ/νση : Κ. Παλαιολόγου 15 τ.κ. : 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ τηλ. :210 41 98 411 210 4198 251 telefax : 210 4297 917 210 42 96 166 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς 19--05-2014 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ.Πρωτ. 5455 Α/Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011»

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011» ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011» ΜΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ COSMOTE. Ως προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων από τους υποψηφίους έχει ορισθεί η 17/10/2010.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ COSMOTE. Ως προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων από τους υποψηφίους έχει ορισθεί η 17/10/2010. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ COSMOTE Αγαπητοί / ες Σας ενηµερώνουµε ότι η COSMOTE, στο πλαίσιο του προγράµµατος Εταιρικής Υπευθυνότητας, υλοποιεί για ένατη συνεχή χρονιά, πρόγραµµα Υποτροφιών µε στόχο την υποστήριξη των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αθήνα, 08/08/2013 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΔΑ: 75ΚΛ46ΨΖΣΠ-ΜΩΠ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΝΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 8 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 01/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 01/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΕΥΣΧΕΠ Πληροφορίες: Tηλ.: 210-368 4003, 4294 Fax: 210-368 4156 Εmail:christina_argiropoulou@mfa.gr, nikaki.tzina@mfa.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 01/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 06/2015. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Καθαρισμός Α Ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 06/2015. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Καθαρισμός Α Ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 06/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Καθαρισμός Α Ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα