ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 00066/10/EL WP 175 Γνώµη 5/2010 σχετικά µε την πρόταση του κλάδου για ένα πλαίσιο εκπόνησης εκτιµήσεων των επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων για τις εφαρµογές RFID Εκδόθηκε την 13η Ιουλίου 2010 Η παρούσα οµάδα εργασίας συστάθηκε βάσει του άρθρου 29 της οδηγίας 95/46/EΚ. Συνιστά ανεξάρτητο ευρωπαϊκό συµβουλευτικό όργανο για την προστασία των δεδοµένων και της ιδιωτικής ζωής. Τα καθήκοντα της οµάδας ορίζονται στο άρθρο 30 της οδηγίας 95/46/ΕΚ και στο άρθρο 15 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ. Καθήκοντα γραµµατείας ασκεί η ιεύθυνση Γ (Θεµελιώδη δικαιώµατα και ιθαγένεια της Ένωσης) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική ιεύθυνση ικαιοσύνης, B-1049 Βρυξέλλες, Βέλγιο, Γραφείο αριθ. LX-46 01/190. ικτυακός τόπος:

2 Πίνακας περιεχοµένων 1 Πλαίσιο Εισαγωγή RFID και προστασία δεδοµένων Στόχοι του πλαισίου εκπόνησης εκτιµήσεων των επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων Σύνοψη του προτεινόµενου πλαισίου Ανάλυση Αξιολόγηση κινδύνων Ετικέτες που φέρονται από πρόσωπα Η RFID στον κλάδο του λιανικού εµπορίου Πρόσθετες παρατηρήσεις Συµπέρασµα

3 1 Πλαίσιο 1.1 Εισαγωγή Στις 12 Μαΐου 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατύπωσε σύσταση για την εφαρµογή αρχών προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων στις εφαρµογές που υποστηρίζονται από ραδιοσυχνική αναγνώριση (RFID) 1. Στο σηµείο 4 της εν λόγω σύστασης ορίζεται ότι «Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι ο κλάδος, σε συνεργασία µε τους σχετικούς φορείς της κοινωνίας των πολιτών, αναπτύσσει ένα πλαίσιο εκπόνησης εκτιµήσεων των επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων. Το εν λόγω πλαίσιο πρέπει να υποβληθεί προς έγκριση στην οµάδα εργασίας για την προστασία δεδοµένων του άρθρου 29 εντός δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας σύστασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (η υπογράµµιση δική µας). Σύµφωνα µε τη σύσταση, µετά τον καθορισµό του πλαισίου εκπόνησης εκτιµήσεων των επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων, τα κράτη µέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι φορείς εκµετάλλευσης RFID εκπονούν εκτίµηση των επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων των εφαρµογών RFID πριν από την εγκατάστασή τους. Τα κράτη µέλη πρέπει να διασφαλίζουν επίσης ότι οι φορείς εκµετάλλευσης RFID θα διαθέτουν τις επακόλουθες εκθέσεις εκτίµησης επιπτώσεων στην αρµόδια αρχή (δηλαδή στην αρχή προστασίας δεδοµένων). Τον Ιούλιο του 2009, µια άτυπη «οµάδα εργασίας RFID», µε επικεφαλής εκπροσώπους του κλάδου, άρχισε να επεξεργάζεται τον ορισµό ενός πλαισίου εκπόνησης εκτιµήσεων των επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων, πραγµατοποιώντας παράλληλα τακτικές συσκέψεις µε ενδιαφεροµένους, συµπεριλαµβανοµένων οµάδων καταναλωτών, φορέων τυποποίησης και πανεπιστηµιακών. Στις 31 Μαρτίου 2010, οι εκπρόσωποι του κλάδου υπέβαλαν για έγκριση στην οµάδα εργασίας του άρθρου 29 πρόταση για ένα πλαίσιο εκπόνησης εκτιµήσεων των επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων. Η παρούσα γνώµη αποτελεί την επίσηµη απάντηση της οµάδας εργασίας στην εν λόγω πρόταση. Στο εξής, η «σύσταση RFID» θα αναφέρεται στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρµογή αρχών προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων στις εφαρµογές που υποστηρίζονται από ραδιοσυχνική αναγνώριση, η οποία δηµοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου Το «προτεινόµενο πλαίσιο» ή απλώς «πλαίσιο» θα αναφέρεται στο πλαίσιο εκπόνησης εκτιµήσεων των επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων, το οποίο διαβιβάσθηκε στην οµάδα εργασίας του άρθρου 29 στις 31 Μαρτίου 2010 και αναπαράγεται στο παράρτηµα της παρούσας γνώµης. 1 3

4 1.2 RFID και προστασία δεδοµένων Τον Ιανουάριο του 2005, η οµάδα εργασίας ενέκρινε ένα έγγραφο εργασίας 2 σχετικά µε ζητήµατα προστασίας των δεδοµένων που σχετίζονται µε την τεχνολογία RFID (WP 105), στο οποίο αναγνωρίζονται τα προφανή οφέλη της τεχνολογίας RFID, αλλά αναδεικνύονται επίσης οι δυνητικοί προβληµατισµοί σε επίπεδο προστασίας δεδοµένων, οι οποίοι προκύπτουν ειδικότερα από «τη δυνατότητα επιχειρήσεων και κυβερνήσεων να χρησιµοποιούν την τεχνολογία RFID για να παρεισφρήσουν στην ιδιωτική σφαίρα των φυσικών προσώπων». Το εν λόγω έγγραφο σηµείωνε ότι «η ικανότητα κρυφής συλλογής διάφορων δεδοµένων που αφορούν όλα το ίδιο πρόσωπο, ιχνηλάτησης φυσικών προσώπων καθώς περπατούν σε δηµόσιους χώρους (αεροδρόµια, σιδηροδροµικούς σταθµούς, καταστήµατα), βελτίωσης προφίλ µέσω της παρακολούθησης της καταναλωτικής συµπεριφοράς σε καταστήµατα, ανάγνωσης των στοιχείων ρούχων και αξεσουάρ που φορούν και φαρµάκων που µεταφέρουν πελάτες είναι όλα παραδείγµατα χρήσεων της τεχνολογίας RFID τα οποία εγείρουν ανησυχίες σε σχέση µε την ιδιωτική ζωή». Το εν λόγω έγγραφο εργασίας υποβλήθηκε ακολούθως σε δηµόσια διαβούλευση. Το αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής συνοψίζεται σε έγγραφο (WP 111) 3, το οποίο δηµοσιεύθηκε από την οµάδα εργασίας τον Σεπτέµβριο του Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι, µολονότι «τα περισσότερα πανεπιστήµια, οι οµάδες προβληµατισµού, οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις που παρέχουν λύσεις ασφάλειας εισηγήθηκαν την αναγκαιότητα κάποιου είδους πρόσθετης καθοδήγησης από την οµάδα εργασίας του άρθρου 29», και ορισµένοι πρότειναν «να συµπληρωθεί η οδηγία για την προστασία των δεδοµένων µε συγκεκριµένους κανόνες για τη RFID», ο κλάδος ζήτησε µια «προσέγγιση αυτορρύθµισης». Στο παγκόσµιο αυτό πλαίσιο, και σε συντονισµό µε ενδιαφεροµένους, µεταξύ των οποίων εκπρόσωποι του κλάδου RFID και οργανώσεις προστασίας των δεδοµένων και των δικαιωµάτων των καταναλωτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε την πρωτοβουλία να διατυπώσει σύσταση 4 «για την εφαρµογή αρχών προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων στις εφαρµογές που υποστηρίζονται από ραδιοσυχνική αναγνώριση», η οποία προορίζεται να παράσχει «καθοδήγηση στα κράτη µέλη σχετικά µε τον σχεδιασµό και τη λειτουργία των εφαρµογών RFID µε νόµιµο, ηθικό και κοινωνικά και πολιτικά αποδεκτό τρόπο, σεβόµενη το δικαίωµα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και διασφαλίζοντας την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα». Η εν λόγω σύσταση, η οποία δηµοσιεύθηκε τον Μάιο του 2009, περιέχει µια ισχυρή καινοτοµία: απαιτεί από τους φορείς εκµετάλλευσης RFID να εκπονούν «εκτίµηση των επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων» πριν από την εγκατάσταση µιας εφαρµογής RFID και να διαθέτουν τα αποτελέσµατά της στην αρµόδια αρχή. Η νέα αυτή προσέγγιση, η οποία συµπληρώνει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που προβλέπεται από την οδηγία για την προστασία των δεδοµένων και την οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, παρέχει την ευκαιρία στον κλάδο να καταδείξει τη δυνατότητα αυτορρύθµισης ως συµπληρωµατικό, ευέλικτο και αποτελεσµατικό εργαλείο στο νοµικό πλαίσιο της ΕΕ εν όψει του ταχέως µεταβαλλόµενου τεχνολογικού τοπίου. Η οµάδα Αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης σχετικά µε το έγγραφο εργασίας 105 της οµάδας εργασίας του άρθρου 29 σχετικά µε ζητήµατα προστασίας δεδοµένων που σχετίζονται µε την τεχνολογία RFI, 4

5 εργασίας στηρίζει 5 «την εκπόνηση εκτιµήσεων επιπτώσεων στην ιδιωτική ζωή, ιδίως για ορισµένες εργασίες επεξεργασίας δεδοµένων οι οποίες θεωρούνται ότι ενέχουν ειδικούς κινδύνους για τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα». Πιστεύει επίσης ότι η επιτυχία ή η αποτυχία της προσέγγισης αυτής είναι πιθανόν να ανοίξει τον δρόµο για τη χρήση εκτιµήσεων επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων σε άλλους τοµείς ή να οδηγήσει σε µια ισχυρότερη κανονιστική προσέγγιση. Σκοπός της σύστασης RFID είναι επίσης να προωθήσει «πληροφόρηση και διαφάνεια σχετικά µε τη χρήση της RFID», ιδίως µέσω της ανάπτυξης «µιας κοινής ευρωπαϊκής σήµανσης, που αναπτύσσεται από Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς Τυποποίησης, µε την υποστήριξη των ενδιαφερόµενων φορέων», µε στόχο «την ενηµέρωση των φυσικών προσώπων σχετικά µε την παρουσία συσκευών αναγνώρισης». Μια τέτοια πρωτοβουλία υποστηρίζεται πλήρως από την οµάδα εργασίας. Παρότι η σύσταση RFID αναφέρεται ρητά στην οδηγία 95/46/ΕΚ, σε ορισµένες περιπτώσεις αποκλίνει από την ορολογία που χρησιµοποιείται παραδοσιακά στη νοµοθεσία για την προστασία των δεδοµένων, ιδίως όταν αναφέρεται σε «πρόσωπα», «φυσικά πρόσωπα» ή «χρήστες». Για την αποφυγή αµφισηµίας, στην παρούσα γνώµη θα χρησιµοποιείται ο όρος «πρόσωπο» για αναφορά σε φυσικό πρόσωπο, όπως στο άρθρο 2 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, ενώ οι λέξεις «Χρήστης» και «Φυσικό Πρόσωπο», µε το αρχικό γράµµα κεφαλαίο, θα διατηρήσουν τη σηµασία που έχουν στη σύσταση RFID. Ειδικότερα, η λέξη «πρόσωπο» µπορεί να χρησιµοποιείται για ευρεία αναφορά τόσο σε «Χρήστες» όσο και σε «Φυσικά Πρόσωπα», που είναι κατά τα άλλα χωριστές κατηγορίες προσώπων σύµφωνα µε τους ορισµούς που παρατίθενται στο σηµείο 3 της σύστασης RFID, οι οποίοι επαναλαµβάνονται στο προτεινόµενο πλαίσιο. Για λόγους συνεκτικότητας µε τη σύσταση RFID, η παρούσα γνώµη θα αναφέρεται επίσης σε «φορείς εκµετάλλευσης RFID» και όχι σε «υπευθύνους επεξεργασίας δεδοµένων», παρότι οι όροι αυτοί δεν είναι απολύτως ισοδύναµοι. Τον Νοέµβριο του 2009, οι ευρωπαίοι νοµοθέτες τροποποίησαν την οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 6 και έκαναν ειδική αναφορά στην τεχνολογία RFID. Στην αιτιολογική σκέψη 56 της οδηγίας 2009/136/ΕΚ, αναγνώρισαν ότι «η ευρεία χρήση αυτών των τεχνολογιών µπορεί να αποφέρει σηµαντικά οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη και, συνεπώς, να συµβάλει σηµαντικά στην εσωτερική αγορά εάν η χρήση τους είναι αποδεκτή από τους πολίτες», αλλά και ότι «προς τούτο χρειάζεται να διασφαλισθεί ο σεβασµός όλων των θεµελιωδών δικαιωµάτων των ατόµων, περιλαµβανοµένου του δικαιώµατος στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των δεδοµένων». Επιπλέον, πρόσθεσαν ότι «όταν οι εν λόγω συσκευές συνδέονται σε διαθέσιµα στο κοινό δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή χρησιµοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών ως βασική υποδοµή, πρέπει να εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες), περιλαµβανοµένων των διατάξεων για την ασφάλεια, για τα δεδοµένα κίνησης και τα δεδοµένα θέσης, καθώς και για το απόρρητο». Ως εκ τούτου, το πεδίο εφαρµογής της 5 6 Βλ. Το µέλλον της ιδιωτικής ζωής: κοινή συνεισφορά στη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε το νοµικό πλαίσιο για το θεµελιώδες δικαίωµα προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, WP 168, Οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, για τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώµατα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία µεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρµόδιες για την επιβολή της νοµοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών. 5

6 οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (το οποίο ορίζεται στο άρθρο 3) αναθεωρήθηκε ώστε να περιλαµβάνει «δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών που υποστηρίζουν συσκευές συλλογής δεδοµένων και ταυτοποίησης». 1.3 Στόχοι του πλαισίου εκπόνησης εκτιµήσεων των επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων Με τη σύσταση RFID, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµιούργησε µια διαδικασία εκπόνησης εκτιµήσεων των επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων, η οποία στοχεύει στην επίτευξη διάφορων οφελών: Πρώτον, η εκπόνηση εκτιµήσεων των επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων θα ευνοήσει την «προστασία της ιδιωτικής ζωής εκ κατασκευής» βοηθώντας τους υπευθύνους επεξεργασίας δεδοµένων να εξετάζουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων πριν από την εγκατάσταση ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας. Αυτό δεν ωφελεί µόνον τα φυσικά πρόσωπα αλλά και τους υπευθύνους επεξεργασίας δεδοµένων, αποφεύγοντας το σηµαντικό κόστος (και συχνά τις µη ικανοποιητικές λύσεις) που προκύπτει συχνά όταν χαρακτηριστικά ιδιωτικής ζωής πρέπει να «ενσωµατωθούν» σε ένα ήδη εγκαταστηµένο προϊόν. εύτερον, η εκπόνηση εκτιµήσεων των επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων θα βοηθήσει τους υπευθύνους επεξεργασίας δεδοµένων να εξετάζουν τους κινδύνους προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων µε συνολικό τρόπο. Πράγµατι, η εκπόνηση εκτιµήσεων των επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων συγκαταλέγεται στα εργαλεία που µπορούν να συµβάλουν στην αξιολόγηση των κινδύνων για την ιδιωτική ζωή και στην εξεύρεση τεχνικών και οργανωτικών µέτρων για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από µη εξουσιοδοτηµένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση, και να καλύψουν άλλες υποχρεώσεις ασφάλειας που θεσπίζονται στο άρθρο 17 της οδηγίας για την προστασία των δεδοµένων και στο άρθρο 4 τη τροποποιηµένης οδηγίας 2002/58/ΕΚ. Η διαδικασία αυτή αποτελεί επίσης ευκαιρία µείωσης της ανασφάλειας δικαίου και αποφεύγει την απώλεια εµπιστοσύνης του κοινού, η οποία θα µπορούσε να επιβαρύνει σε διαφορετική περίπτωση τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδοµένων όταν ζητήµατα προστασίας των δεδοµένων δεν αντιµετωπίζονται κατάλληλα. Τέλος, οι εκπονήσεις εκτιµήσεων των επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων µπορούν να βοηθήσουν τόσο τους υπευθύνους επεξεργασίας δεδοµένων όσο και τις αρχές προστασίας των δεδοµένων να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις πτυχές των εφαρµογών RFID που αφορούν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων. Η εκπόνηση εκτιµήσεων των επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων θα βοηθήσει τους υπευθύνους επεξεργασίας δεδοµένων να κατανοήσουν και να εφαρµόσουν τις αρχές που θεσπίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ, στην πρόσφατα τροποποιηθείσα οδηγία 2002/58/ΕΚ και στη σύσταση RFID. Οι πληροφορίες από τις εκπονήσεις εκτιµήσεων των επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων µπορεί να βοηθήσουν τις αρχές προστασίας των δεδοµένων να προσδιορίσουν βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τον τρόπο εφαρµογής της προστασίας δεδοµένων από τον κλάδο και, στα κράτη µέλη τα οποία απαιτούν προηγούµενο έλεγχο (ορισµένων ή όλων) των εφαρµογών RFID, µπορεί να απλοποιήσουν τη 6

7 διαδικασία τόσο για τις αρχές προστασίας των δεδοµένων όσο και για τους υπευθύνους επεξεργασίας δεδοµένων 7. Επιπλέον, η οµάδα εργασίας αντιλαµβάνεται την ανάπτυξη εκπονήσεων εκτιµήσεων επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων ως παράγοντα που συµβάλλει στην ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου RFID προωθώντας καινοτόµους προσεγγίσεις για την αντιµετώπιση ζητηµάτων προστασίας των δεδοµένων και της ιδιωτικής ζωής, µέσω τεχνολογιών όπως η ανωνυµοποίηση δεδοµένων, η µερική απενεργοποίηση ετικετών, η ελαφρά κρυπτογράφηση κ.λπ. Παρότι το πλαίσιο εκπονήσεων εκτιµήσεων επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων που εξετάζεται στη σύσταση προορίζεται να προωθήσει την «ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής εκ κατασκευής» στοχεύοντας τις εφαρµογές RFID πριν από την εγκατάστασή τους, υπάρχουν ήδη πολλές υφιστάµενες και εγκαταστηµένες εφαρµογές RFID. Η οµάδα εργασίας ελπίζει ότι οι ενδιαφερόµενοι θα αξιοποιήσουν την υπάρχουσα πείρα και θα εκµεταλλευθούν την ευκαιρία αυτή για να δηµιουργήσουν εργαλεία αξιολόγησης τα οποία θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν στις υφιστάµενες εφαρµογές RFID. 1.4 Σύνοψη του προτεινόµενου πλαισίου Το προτεινόµενο πλαίσιο ταξινοµεί πρώτα την εφαρµογή RFID σε τέσσερα δυνητικά επίπεδα. Οι εφαρµογές «Επιπέδου 0», οι οποίες περιλαµβάνουν ουσιαστικά εφαρµογές RFID που δεν επεξεργάζονται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα και στις οποίες τις ετικέτες χειρίζονται µόνον Χρήστες, αποκλείονται από την εκπόνηση εκτιµήσεων επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων. Μολονότι ο όρος «Χρήστης» µπορεί να περιλαµβάνει υπαλλήλους, ο ορισµός του Επιπέδου 0 δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι περιλαµβάνει µια εφαρµογή που σχεδιάσθηκε για την παρακολούθηση υπαλλήλων, καθώς µια τέτοια παρακολούθηση θα απαιτεί την αποθήκευση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα κάπου στην εφαρµογή. Εποµένως, η οµάδα εργασίας συµφωνεί ότι ο αποκλεισµός «εφαρµογών Επιπέδου 0» από τη διαδικασία εκπόνησης εκτιµήσεων επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων δεν είναι πιθανό να θίγει τους στόχους προστασίας των δεδοµένων και της ιδιωτικής ζωής. Οι εφαρµογές Επιπέδου 1 περιλαµβάνουν εφαρµογές στις οποίες δεν πραγµατοποιείται επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όµως τις ετικέτες φέρουν Φυσικά Πρόσωπα. Οι εφαρµογές Επιπέδου 2 είναι εφαρµογές που επεξεργάζονται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, αλλά στις οποίες οι ίδιες οι ετικέτες δεν περιέχουν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. Τέλος, οι εφαρµογές Επιπέδου 3 είναι εφαρµογές στις οποίες οι ετικέτες περιέχουν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. Όπως τονίζεται κατωτέρω στην παράγραφο 2.4, η χρήση των όρων «δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα» είναι κάπως αµφίσηµη στο προτεινόµενο πλαίσιο όταν αναφέρεται σε πληροφορίες που περιέχονται στην ετικέτα. 7 Στο πλαίσιο αυτό, το σηµείο 5 στοιχείο δ) της σύστασης RFID ορίζει ότι οι φορείς εκµετάλλευσης, χωρίς να θίγονται οι λοιπές υποχρεώσεις τους δυνάµει της οδηγίας 95/46/ΕΚ, πρέπει να θέτουν στη διάθεση της αρµόδιας αρχής την έκθεση αξιολόγησης τουλάχιστον έξι εβδοµάδες πριν την εγκατάσταση της εφαρµογής. Ο τρόπος διάθεσης της έκθεσης εκπόνησης εκτιµήσεων επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων (π.χ. κατόπιν αιτήµατος ή µη) θα καθορισθεί από τις εθνικές αρχές προστασίας των δεδοµένων. Ειδικότερα, µπορεί να ληφθούν υπόψη οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε την εφαρµογή, καθώς και άλλοι παράγοντες όπως η ύπαρξη υπευθύνου για την προστασία των δεδοµένων. 7

8 Εάν το επίπεδο µιας εφαρµογής RFID καθορισθεί ως 1 ή ανώτερο, ο φορέας εκµετάλλευσης RFID υποχρεούται να διενεργήσει ανάλυση σε τέσσερα µέρη της εφαρµογής, µε βαθµό λεπτοµέρειας ανάλογο προς τις προσδιοριζόµενες συνέπειες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων. Το πρώτο µέρος αφορά την περιγραφή της εφαρµογής RFID. Το δεύτερο µέρος επιτρέπει την ανάδειξη των µέτρων ελέγχου και ασφάλειας. Το τρίτο µέρος εξετάζει την πληροφόρηση και τα δικαιώµατα του χρήστη. Το τελευταίο µέρος του προτεινόµενου πλαισίου εκπόνησης εκτιµήσεων επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων απαιτεί από τον φορέα εκµετάλλευσης RFID να εξάγει συµπέρασµα για το κατά πόσον η εφαρµογή RFID είναι ή όχι έτοιµη για εγκατάσταση. Ως αποτέλεσµα της διαδικασίας εκπόνησης εκτιµήσεων επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων, ο φορέας εκµετάλλευσης RFID θα εκπονεί σχετική έκθεση την οποία θα διαθέτει στην αρµόδια αρχή. Οι συντάκτες του προτεινόµενου πλαισίου προβλέπουν, για ορισµένες ειδικές ανάγκες του κλάδου, τη δυνατότητα µετατροπής του πλαισίου, εκ µέρους του κλάδου, σε συγκεκριµένα «υποδείγµατα εκπόνησης εκτιµήσεων επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων» για τη διευκόλυνση της εφαρµογής. Στην περίπτωση αυτή, η σχετική έκθεση θα καταρτίζεται µε βάση το κλαδικό υπόδειγµα και όχι το γενικότερο πλαίσιο. 2 Ανάλυση Η οµάδα εργασίας αναγνωρίζει το ευρύ έργο που πραγµατοποίησαν οι συντάκτες του προτεινόµενου πλαισίου και συµφωνεί µε τους κύριους στόχους του, οι οποίοι αναφέρονται στις εισαγωγικές παραγράφους του. Παρότι η γενική περιγραφή του προτεινόµενου πλαισίου δεν εγείρει ιδιαίτερα ερωτήµατα, η οµάδα εργασίας εντόπισε τρία κρίσιµα σηµεία προβληµατισµού στο περιεχόµενό του, και διατυπώνει ορισµένες παρατηρήσεις, όπως αναλύονται στη συνέχεια. 2.1 Αξιολόγηση κινδύνων Στην εισαγωγική παράγραφο του προτεινόµενου πλαισίου δηλώνεται ρητά ότι «σκοπός της διαδικασίας εκπόνησης εκτιµήσεων επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων είναι η ανάδειξη των κινδύνων για την ιδιωτική ζωή που συνδέονται µε µια εφαρµογή RFID [ ] και η αξιολόγηση των µέτρων που λαµβάνονται για την αντιµετώπιση των εν λόγω κινδύνων». Ωστόσο, η κεντρική αυτή αρχή της διαδικασίας εκπόνησης εκτιµήσεων επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων απουσιάζει από το περιεχόµενο του προτεινόµενου πλαισίου. Πράγµατι, ενώ το προτεινόµενο πλαίσιο περιέχει σποραδικές αναφορές σε αξιολόγηση κινδύνων (κυρίως στα εισαγωγικά µέρη του) καµία παράγραφος δεν απαιτεί ρητά από τον φορέα εκµετάλλευσης RFID να προσδιορίζει ή να «αναδεικνύει τους κινδύνους για την ιδιωτική ζωή που συνδέονται µε µια εφαρµογή RFID». Ως εκ τούτου, δεν είναι εφικτό να «αξιολογηθούν τα µέτρα που λαµβάνονται για την αντιµετώπιση των εν λόγω κινδύνων». Αντ αυτού, το προτεινόµενο πλαίσιο απαιτεί µόνον από τον φορέα εκµετάλλευσης RFID να απαριθµεί τα διάφορα µέσα προστασίας και ελέγχου που έχουν θεσπισθεί για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στην εφαρµογή RFID. Αυτό δεν µπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικός τρόπος παροχής εύλογης διαβεβαίωσης 8

9 στον φορέα εκµετάλλευσης RFID ή στην αρµόδια αρχή ότι τα προτεινόµενα µέτρα είναι κατάλληλα ή αναλογικά προς τους κινδύνους, δεδοµένου ότι οι κίνδυνοι αυτοί δεν έχουν προσδιορισθεί εξ αρχής. Η οµάδα εργασίας εκφράζει τη βαθιά λύπη της ως προς το ότι το σηµείο αυτό δεν εξετάσθηκε από τους συντάκτες του προτεινόµενου πλαισίου. Ένα πλαίσιο εκτίµησης επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων πρέπει, εξ ορισµού, να προτείνει µια γενική µέθοδο η οποία να περιέχει ως βασικό στοιχείο της µια φάση αξιολόγησης κινδύνων. Αναµφίβολα, ο κλάδος RFID πραγµατοποιεί ήδη αξιολογήσεις κινδύνων στο πλαίσιο µιας µεθοδολογικής προσέγγισης για τη διαχείριση ασφάλειας των πληροφοριών, όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO/IEC και σε άλλα εθνικά ή διεθνή πρότυπα. Η οµάδα εργασίας είναι πεπεισµένη ότι ο κλάδος RFID µπορεί να αξιοποιήσει τη συγκεκριµένη εµπειρογνωµοσύνη στην παραδοσιακή διαχείριση ασφάλειας των πληροφοριών για να εµπλουτίσει το προτεινόµενο πλαίσιο µε µια σχετική προσέγγιση αξιολόγησης κινδύνων. Αυτό θα έχει επίσης αντίκτυπο σε άλλα συγκεκριµένα στοιχεία του προτεινόµενου σχεδίου, όπως αναφέρεται ειδικότερα στις παραγράφους 2.2, 2.3 και 2.4 της παρούσας γνώµης. Επιπλέον, η αιτιολογική σκέψη 17 της σύστασης RFID θεωρεί ότι η ανάπτυξη του πλαισίου εκπόνησης εκτιµήσεων επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων «πρέπει να βασιστεί στις υφιστάµενες πρακτικές και εµπειρίες που αποκτήθηκαν στα κράτη µέλη, σε τρίτες χώρες και στο πλαίσιο της εργασίας που διεξήγαγε ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια ικτύων και Πληροφοριών (ENISA)». Αυτό παρέχει νόµιµη εντολή στους συντάκτες του προτεινόµενου πλαισίου να εξετάσουν προσεκτικά τη γνώµη που ενέκρινε πρόσφατα ο ENISA σχετικά µε το πλαίσιο εκπόνησης εκτιµήσεων επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων 9 και να ζητήσουν περαιτέρω καθοδήγηση από τον οργανισµό της ΕΕ σχετικά µε την εφαρµογή µιας προσέγγισης αξιολόγησης κινδύνων στο πλαίσιο της RFID. Ο ENISA ανέλαβε ρητά 10 «το καθήκον να προσδιορίσει και να αξιολογήσει τους αναδυόµενους και τους µελλοντικούς κινδύνους ενός συγκεκριµένου σεναρίου Ίντερνετ των πραγµάτων/rfid, ιδίως στο πλαίσιο του σχετικού ρόλου του ENISA, ο οποίος προσδιορίζεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τίτλο «Το Ίντερνετ των πραγµάτων: ένα σχέδιο δράσης για την Ευρώπη 11»». Η οµάδα εργασίας ενθαρρύνει θερµά τον κλάδο να αξιοποιήσει την ευκαιρία αυτή. 2.2 Ετικέτες που φέρονται από πρόσωπα Ένας από τους τρεις κύριους προβληµατισµούς για την προστασία της ιδιωτικής ζωής που τονίζεται στο Έγγραφο εργασίας σχετικά µε ζητήµατα προστασίας των δεδοµένων που σχετίζονται µε την τεχνολογία Βλ. ISO/IEC 27001:2005, Τεχνολογία πληροφοριών Τεχνικές ασφάλειας Συστήµατα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών Απαιτήσεις. Γνώµη του ENISA σχετικά µε την πρόταση του κλάδου για ένα πλαίσιο εκπόνησης εκτιµήσεων των επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων για τις εφαρµογές RFID, Ιούλιος 2010, Βλ. για παράδειγµα την έκθεση του ENISA µε τίτλο «Flying Enabling automated air travel by identifying and addressing the challenges of IoT & RFID technology» (Πτήσεις 2.0 Υλοποίηση αυτοµατοποιηµένων αεροπορικών ταξιδιών προσδιορίζοντας και αντιµετωπίζοντας τις προκλήσεις της τεχνολογίας Ίντερνετ των πραγµάτων & RFID). Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Το Ίντερνετ των πραγµάτων: ένα σχέδιο δράσης για την Ευρώπη, COM(2009) 278, Βρυξέλλες,

10 RFID (WP 105) 12 προκύπτει από τις χρήσεις της τεχνολογίας RFID, οι οποίες συνεπάγονται µεµονωµένη ιχνηλάτηση και απόκτηση πρόσβασης σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. Πράγµατι, τα αντικείµενα µε ετικέτες τα οποία φέρει ένα πρόσωπο περιέχουν µοναδικούς αναγνωριστικούς κωδικούς οι οποίοι είναι αναγνώσιµοι εξ αποστάσεως. Με τη σειρά τους, οι µοναδικοί αυτοί αναγνωριστικοί κωδικοί µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αναγνώριση του συγκεκριµένου προσώπου διαχρονικά, επιτρέποντας την εξακρίβωση της ταυτότητάς του. Αυτό µπορεί να είναι επιθυµητό σε ορισµένες περιπτώσεις, ιδίως εάν το αντικείµενο που φέρει ετικέτα έχει σχεδιασθεί ειδικά για να χρησιµοποιείται ως µηχανισµός ελέγχου πρόσβασης (π.χ. ένα σήµα ή καρτελάκι). Όµως, σε άλλες περιπτώσεις, δηµιουργείται δυνατότητα ιχνηλάτησης 13 ενός προσώπου εν αγνοία του από έναν τρίτο. Όπως αναφέρεται στη γνώµη 4/2007 σχετικά µε την έννοια του όρου «δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα» (WP 136) 14, όταν ένας µοναδικός αναγνωριστικός κωδικός συνδέεται µε ένα πρόσωπο, υπάγεται στον ορισµό των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπεται στην οδηγία 95/46/ΕΚ, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η «κοινωνική ταυτότητα» (όνοµα, διεύθυνση κ.λπ.) του προσώπου παραµένει άγνωστη (δηλαδή η ταυτότητά του µπορεί να εξακριβωθεί, αλλά δεν είναι κατ ανάγκη γνωστή). Επιπλέον, ο µοναδικός αριθµός που περιέχεται σε µια ετικέτα µπορεί επίσης να λειτουργήσει ως µέσο αναγνώρισης εξ αποστάσεως των αντικείµενων που φέρει ένα πρόσωπο, πράγµα το οποίο µπορεί µε τη σειρά του να αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά µε το κοινωνικό καθεστώς, την υγεία του κ.λπ. Εποµένως, ακόµη και στις περιπτώσεις στις οποίες µια ετικέτα περιέχει µόνον έναν αριθµό ο οποίος είναι µοναδικός σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο και κανένα πρόσθετο δεδοµένο προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να δίνεται προσοχή στην αντιµετώπιση δυνητικών ζητηµάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής και ασφάλειας, εάν την ετικέτα πρόκειται να φέρουν πρόσωπα. Η οµάδα εργασίας εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ο κλάδος αναγνώρισε το ζήτηµα αυτό στο πλαίσιο εκπόνησης εκτιµήσεων επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων, απαιτώντας την εκπόνηση σχετικής εκτίµησης όταν «ετικέτες σε αντικείµενα προορίζονται να κατέχονται από φυσικά πρόσωπα» (εφαρµογές «Επιπέδου 1»). υστυχώς, παρά τη δήλωση αυτή, το προτεινόµενο πλαίσιο δεν δίνει συνέχεια στον προβληµατισµό αυτό και δεν καλεί ρητά τον φορέα εκµετάλλευσης RFID να αξιολογεί τα ζητήµατα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων τα οποία µπορούν να ανακύψουν όταν τις ετικέτες φέρουν φυσικά πρόσωπα στην καθηµερινή ζωή. εν αρκεί να εξετασθεί «κατά πόσον η θέση των Φυσικών Προσώπων ή των Χρηστών θα παρακολουθείται µέσω της εφαρµογής RFID 15». Είναι επίσης κρίσιµης σηµασίας να αναλύεται ο κίνδυνος µη εξουσιοδοτηµένης παρακολούθησης εκτός των ορίων της εφαρµογής. Το πλαίσιο παραλείπει επίσης να περιγράψει τα µέτρα που λαµβάνονται για την αντιµετώπιση των εν λόγω κινδύνων. Η οµάδα εργασίας καλεί τον κλάδο να εξετάσει διεξοδικά το ζήτηµα αυτό, αναφέροντάς το µε σαφήνεια στο πλαίσιο ως µέρος µιας αναθεωρηµένης προσέγγισης αξιολόγησης κινδύνων Βλ. υποσηµείωση 2. Βλ. τα παραδείγµατα που παρέχονται στο έγγραφο WP 105, παράγραφος Στην παράγραφο του προτεινόµενου πλαισίου. 10

11 2.3 Η RFID στον κλάδο του λιανικού εµπορίου Ένας από τους κύριους τοµείς εφαρµογής στον οποίο τις ετικέτες µπορεί τελικά να φέρουν φυσικά πρόσωπα, είναι ο κλάδος του λιανικού εµπορίου. Η σύσταση RFID αναγνώρισε τον εν λόγω κλάδο ως κρίσιµο και τον εξετάζει σε συγκεκριµένα σηµεία. Στο σηµείο 11 της σύστασης RFID αναφέρεται ρητά ότι «Οι έµποροι λιανικής πώλησης απενεργοποιούν ή αφαιρούν, στο σηµείο πώλησης, τις ετικέτες οι οποίες χρησιµοποιούνται στις εφαρµογές τους, εκτός εάν οι καταναλωτές [ ] συναινέσουν να διατηρηθούν ενεργές οι ετικέτες». Στο σηµείο 12 επιτρέπεται µια εξαίρεση στον ως άνω κανόνα, καθώς αναφέρεται ότι «Το σηµείο 11 δεν ισχύει εάν από την έκθεση εκτίµησης των επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής ή των δεδοµένων εξάγεται το συµπέρασµα ότι οι ετικέτες οι οποίες χρησιµοποιούνται σε µια εφαρµογή λιανικής πώλησης και παραµένουν ενεργοποιηµένες µετά την αποµάκρυνση από το σηµείο πώλησής τους δεν αποτελούν πιθανή απειλή για την προστασία της ιδιωτικής ζωής ή των δεδοµένων». Αυτό σηµαίνει ότι η απενεργοποίηση στο σηµείο πώλησης αποτελεί τον κανόνα, εκτός εάν η έκθεση εκτίµησης των επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής ή των δεδοµένων εξάγει διαφορετικό συµπέρασµα. Ωστόσο, στην ενότητα του προτεινόµενου πλαισίου εκπόνησης εκτιµήσεων επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων παρέχονται µόνον δύο πιθανά συµπεράσµατα σε µια τέτοια έκθεση: η εφαρµογή RFID είναι είτε «Έτοιµη για εγκατάσταση» είτε «Ανέτοιµη για εγκατάσταση», χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα στον φορέα εκµετάλλευσης RFID να διατυπώσει συµπέρασµα σχετικά µε τη χρήση των ετικετών πέραν του σηµείου πώλησης στις εφαρµογές λιανικού εµπορίου, όπως απαιτείται στη σύσταση RFID. Η οµάδα εργασίας σηµειώνει ότι µερικές εφαρµογές µπορεί να δικαιολογούν ή να απαιτούν τη διατήρηση ορισµένων ετικετών ενεργών πέραν του σηµείου πώλησης στον κλάδο του λιανικού εµπορίου, για ειδικούς σκοπούς. Ωστόσο, η απουσία αναφοράς του συγκεκριµένου παράγοντα στο προτεινόµενο πλαίσιο φαίνεται να υπονοεί ότι όλες οι ετικέτες θα απενεργοποιούνται στο σηµείο πώλησης. Γενικότερα, η οµάδα εργασίας παρατηρεί ότι η δυϊκή επιλογή που προτείνεται στην ενότητα του πλαισίου εκπόνησης εκτιµήσεων επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων φαίνεται περιττά περιοριστική για τους φορείς εκµετάλλευσης RFID αλλά και για το σύνολο του κλάδου RFID. Μια εφαρµογή θα µπορούσε να θεωρηθεί «έτοιµη για ανάπτυξη υπό ορισµένες προϋποθέσεις», οι οποίες θα πρέπει να περιγράφονται στο συµπέρασµα της έκθεσης εκπόνησης εκτιµήσεων επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων. Η οµάδα εργασίας καλεί τους συντάκτες του προτεινόµενου πλαισίου να αποσαφηνίσουν το ζήτηµα της απενεργοποίησης των ετικετών στον κλάδο του λιανικού εµπορίου. Το προτεινόµενο πλαίσιο πρέπει να απαιτεί ρητά από τον φορέα εκµετάλλευσης RFID να εξετάζει το σηµείο 12 της σύστασης RFID στην έκθεση εκπόνησης εκτιµήσεων επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων (για τις εφαρµογές του τοµέα λιανικού εµπορίου). Γενικότερα, µια αναθεωρηµένη προσέγγιση αξιολόγησης των κινδύνων πρέπει να παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία για την εξαγωγή συµπεράσµατος σχετικά µε τις προϋποθέσεις ή την εγκατάσταση µιας εφαρµογής RFID. 11

12 2.4 Πρόσθετες παρατηρήσεις Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω στην παράγραφο 2.2, εάν την ετικέτα φέρει ένα πρόσωπο (είτε Χρήστης είτε Φυσικό Πρόσωπο), και εάν η ετικέτα περιέχει έναν µοναδικό αναγνωριστικό κωδικό 16, τότε η ετικέτα περιέχει εξ ορισµού δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. Εποµένως, εάν εξετασθούν αυστηρά, οι ορισµοί των «εφαρµογών Επιπέδου 1» και των «εφαρµογών Επιπέδου 0» που παρουσιάζονται στην παράγραφο 1.5, περιέχουν µια αντίφαση: στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να ειπωθεί ότι η εφαρµογή RFID δεν επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα εάν τις ετικέτες φέρουν Φυσικά Πρόσωπα ή Χρήστες. Άρα, και βάσει των εν λόγω ορισµών, οι περισσότερες εφαρµογές θα χαρακτηρίζονται ως εφαρµογές Επιπέδου 2. Κατά συνέπεια, οι εφαρµογές Επιπέδου 0 ή Επιπέδου 1 θα ισχύουν µόνον σε σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες τις ετικέτες φέρουν πρόσωπα αλλά δεν έχουν έναν µοναδικό αριθµό. Η οµάδα εργασίας υποθέτει ότι οι συντάκτες του πλαισίου δεν είχαν την πρόθεση να αποδώσουν ένα τόσο περιορισµένο πεδίο στις εφαρµογές Επιπέδου 0 και Επιπέδου 1, και ότι σκοπός των ορισµών τους ήταν να περιλάβουν εφαρµογές οι οποίες επεξεργάζονται µόνον έναν τύπο δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, και συγκεκριµένα τον µοναδικό κωδικό αναγνώρισης της ετικέτας. Όλοι οι ορισµοί επιπέδων µπορούν εύκολα να αποσαφηνισθούν προκειµένου να αρθεί κάθε αµφισηµία. Σε κάθε περίπτωση, ο κατάλληλος ορισµός µιας µεθόδου βασισµένης στην αξιολόγηση κινδύνων µπορεί να έχει επίσης ως αποτέλεσµα την αναδιατύπωση των εν λόγω ορισµών. Η οµάδα εργασίας σηµειώνει ότι το πλαίσιο αναφέρεται σε ετικέτες που «κατέχονται» από Χρήστες ή Φυσικά Πρόσωπα. Η λέξη αυτή είναι υπερβολικά περιοριστική και πρέπει να αντικατασταθεί µε τη λέξη «φέρουν», η οποία καλύπτει µε πολύ καταλληλότερο τρόπο τα εξεταζόµενα σενάρια κινδύνου. Η οµάδα εργασίας πιστεύει ότι η διαδικασία εκπόνησης εκτιµήσεων επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων που προτείνεται στο πλαίσιο πρέπει να περιλαµβάνει µια φάση διαβούλευσης µε τους ενδιαφεροµένους. Αυτό συνεπάγεται γνωµοδότηση εκ µέρους των ενδιαφεροµένων (οµάδων, συνδικαλιστικών οργανώσεων, ενώσεων κ.λπ.) που µπορεί να επηρεάζονται από την εφαρµογή RFID, και ανταλλαγή ιδεών, υποβολή προτάσεων και βελτιώσεις που θα επιτρέπουν την εγκατάσταση της εφαρµογής µε ανοικτό και φιλικό προς την ιδιωτική ζωή τρόπο, επωφελή τόσο για τον φορέα εκµετάλλευσης RFID όσο και για τους επηρεαζόµενους Χρήστες και τα Φυσικά Πρόσωπα. Μια τέτοια φάση διαβούλευσης µε τους ενδιαφεροµένους συµβάλλει σαφώς στην «πληροφόρηση και διαφάνεια σχετικά µε τη χρήση της RFID» καθώς και στις «δράσεις ευαισθητοποίησης» που προβλέπονται στη σύσταση RFID. Η οµάδα εργασίας τονίζει επίσης ότι για ειδικές κατηγορίες δεδοµένων 17 απαιτούνται ειδικές προϋποθέσεις για τη νόµιµη και ασφαλή επεξεργασία τους. Το πλαίσιο πρέπει να παρέχει ισχυρότερη καθοδήγηση στον φορέα εκµετάλλευσης RFID για τα ειδικά ζητήµατα που σχετίζονται µε την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδοµένων. Ο εντοπισµός της χρήσης ειδικών κατηγοριών δεδοµένων πρέπει επίσης να αποτελεί µέρος κάθε διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνων Αναφερόµαστε ευρέως στον «αναγνωριστικό κωδικό ετικέτας» για να καλύψουµε κάθε µοναδικό αριθµό αναγνώρισης (ή σειριακό αριθµό), στον οποίο παρέχεται πρόσβαση στην ετικέτα RFID και ο οποίος επιτρέπει τον µοναδικό χαρακτηρισµό µιας ετικέτας RFID σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο. Άρθρο 8 της οδηγίας 95/46/ΕΚ. 12

13 Το πλαίσιο πρέπει επίσης να παρέχει καθοδήγηση στους φορείς εκµετάλλευσης RFID σχετικά µε τον καταλληλότερο χρόνο και τις καταλληλότερες συνθήκες εκπόνησης εκτιµήσεων επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων στον κύκλο ανάπτυξης ενός προϊόντος RFID, προκειµένου να ενθαρρύνεται πραγµατικά η «ασφάλεια και η προστασία της ιδιωτικής ζωής εκ κατασκευής», όπως υποστηρίζει η σύσταση. 3 Συµπέρασµα Λόγω των ζητηµάτων που αναδεικνύονται στην παρούσα γνώµη, και ειδικότερα της απουσίας σαφούς και συνολικής προσέγγισης αξιολόγησης των κινδύνων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων στο προτεινόµενο πλαίσιο, η οµάδα εργασίας δεν εγκρίνει το προτεινόµενο έγγραφο µε την παρούσα µορφή του. Πρέπει να τονισθεί ότι η συµπερίληψη µιας κατάλληλης διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνων µπορεί σαφώς να διευκολύνει την αντιµετώπιση των περισσότερων από τα άλλα ζητήµατα που εντοπίζονται στην παρούσα γνώµη. Πράγµατι, εάν απαιτείται από τον φορέα εκµετάλλευσης RFID να πραγµατοποιεί αξιολόγηση κινδύνων, αυτός θα εντοπίσει ειδικότερα τους κινδύνους που σχετίζονται µε τη µη εξουσιοδοτηµένη παρακολούθηση των ετικετών RFID που φέρουν τα πρόσωπα. Επιπλέον, στον κλάδο του λιανικού εµπορίου, η διαδικασία µπορεί να συµβάλει στην παρουσίαση σαφών επιχειρηµάτων ώστε να καταδεικνύεται ότι ορισµένες ετικέτες RFID (που χρησιµοποιούνται σε µια ειδική εφαρµογή) οι οποίες «παραµένουν ενεργοποιηµένες µετά την αποµάκρυνση από το σηµείο πώλησής τους δεν αποτελούν πιθανή απειλή για την προστασία της ιδιωτικής ζωής ή των δεδοµένων». Η οµάδα εργασίας είναι πεπεισµένη ότι ο κλάδος µπορεί να προτείνει ένα βελτιωµένο πλαίσιο βασισµένο στα σχόλια που περιγράφονται στην παρούσα γνώµη και δεσµεύεται να ακολουθήσει κάθε σχετική οδό για την περαιτέρω βελτίωση του προτεινόµενου πλαισίου µε σκοπό την ταχεία έγκρισή του. Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2010 Για την οµάδα εργασίας Ο πρόεδρος Jacob KOHNSTAMM 13

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφαλής Πρώτη Ύλη, Ασφαλή & Υγιεινά Τρόφιμα ΗΑλυσίδαΤροφίμων Πρωτογενής Παραγωγή Μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 SWD(2012) 76 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Από τον Φεβρουάριο του 2006, που ιδρύθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα για

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 26.09.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0601/2007, του Αναστάσιου Γκιάτη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του Συλλόγου Εργαζομένων Alpha Bank,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2011 SEC(2011) 1227 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό του εγγράφου Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας Οµάδα Εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία των δεδοµένων 2130/05/EL WP 115 Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.10.2014 COM(2014) 632 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση σχετικά με τη διαθεσιμότητα στοιχείων-κουμπιών χωρίς υδράργυρο για

Διαβάστε περισσότερα

20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03)

20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03) 20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5 Ανακοίνωση της Επιτροπής Υπόδειγµα δήλωσης σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ µιας επιχείρισης (2003/C 118/03) Η παρούσα ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2013 C(2013) 5405 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21.8.2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 Θέμα : Διευκρινήσεις αναφορικά με θέματα της διαδικασίας του ελέγχου καταλληλότητας με σκοπό την ενιαία και συνεπή εφαρμογή του άρθρου 25 παράγραφος 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ.

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε δικαιώµατα για τον επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές και

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων 11 Φεβρουαρίου 2010

Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων 11 Φεβρουαρίου 2010 Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων 11 Φεβρουαρίου 2010 Εισαγωγή Στα πλαίσια της διαφάνειας και της βέλτιστης πρακτικής που ακολουθεί η ιαχειριστική Επιτροπή και η Γενική ιεύθυνση του Ταµείου, υιοθετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα «Νοµοθέτηση και Εφαρµογή» Καλλιόπη Αγγελετοπούλου PSI group Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1 Α. Σύνταγµα 1975/1986/2001

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο.

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο. Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΑΣΙ Συμφωνία στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών: Στις 16 Ιουνίου το Συμβούλιο Υπουργών κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με κείμενο του νέου κανονισμού για τους βιολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/503/13.3.2009 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας. Λαµβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Σύσταση της Επιτροπής

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Σύσταση της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 3/2014

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 3/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 16-06-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3761/16-06-2014 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 3/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα Εργασίας του ΑΡΘΡΟΥ 29 για την προστασία των δεδοµένων

Οµάδα Εργασίας του ΑΡΘΡΟΥ 29 για την προστασία των δεδοµένων Οµάδα Εργασίας του ΑΡΘΡΟΥ 29 για την προστασία των δεδοµένων 00323/07/EL WP 131 Έγγραφο εργασίας σχετικά µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την υγεία στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε http://europedirect.pde.gov.gr Μηνιαιο ενημερωτικο δελτιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441 2613-613 646 info@edic.pde.gov.gr EuropeDirect

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) αποφάσισε να γνωμοδοτήσει επί του ν/σ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 27/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιανουαρίου 2001 για τη σύσταση του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001/80/ΚΕΠΠΑ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.7.2015 COM(2015) 382 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/17-02-2014 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014

Αθήνα, 17-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/17-02-2014 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014 Αθήνα, 17-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/17-02-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Απαιτούμενες Ενέργειες στο Στάδιο Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας I. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών

Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται μεταξύ των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύσταση 1/99

Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύσταση 1/99 5093/98/EL/final WP 17 Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα Σύσταση 1/99 Για τη µη αντιληπτή και αυτόµατη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων

ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων 11601/EL ΟΕ 90 Γνώµη 5/2004 για τις αυτόκλητες κλήσεις µε σκοπό την εµπορική προώθηση σύµφωνα µε το άρθρο 13 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ Εγκρίθηκε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 31.01.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0715/2012 του Lázló Göbölös, (ουγγρικής ιθαγένειας), σχετικά με την ενσωμάτωση της ειδικότητας της καρδιοχειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Στο γενικό πλαίσιο των κανόνων για την ασφάλεια των τροφίμων, η απαίτηση θέσπισης, εφαρμογής και διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα.

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα. Αναθεώρηση της Οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς Σύνορα» Ελάφρυνση των κανόνων που διέπουν τη διαφήμιση Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Θέσεις Προτάσεις ΣΒΒΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης επί του κειμένου των βασικών χαρακτηριστικών της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία «Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας» Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα