ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΛΑΙΟΡΕΜΑΤΟΣ» (αρ. μελ. 53/2017)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΛΑΙΟΡΕΜΑΤΟΣ» (αρ. μελ. 53/2017)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πυλαία, 27 Ιουλίου 2017 Τμήμα Οδοποιίας Υδραυλικών Έργων ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΛΑΙΟΡΕΜΑΤΟΣ» (αρ. μελ. 53/2017) 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Το Ελαιόρεμα αποτελεί μεγάλου μήκους υδατόρεμα η φυσική κοίτη του οποίου αναπτύσσεται στο μεγαλύτερο τμήμα της στην εκτός σχεδίου περιοχή της Πυλαίας. Κατάντη της Περιφερειακής Οδού η κοίτη του ρέματος διέρχεται εντός του αστικού ιστού της Πυλαίας από πολεοδομικές ενότητες στις οποίες εμφανίζεται έντονη οικοδομική δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια για να καταλήξει στην περιφερειακή τάφρο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, που αποτελεί τον αποδέκτη του. Το μήκος της κοίτης του Ελαιορέματος στην εντός σχεδίου περιοχή ανέρχεται σε μ. Σε μήκος 850 μ. περίπου έχουν εκτελεστεί έργα διευθέτησης της κοίτης του με διαμόρφωση της διατομής με συρματόπλεκτα κιβώτια. Χωροθετούνται επίσης το τεχνικό διέλευσης της οδού Κύπρου και το μη ολοκληρωμένο τεχνικό διέλευσης της οδού Βεροίας. Η διευθέτηση του παραπάνω τμήματος της κοίτης του Ελαιορέματος και το υφιστάμενο τεχνικό της οδού Βεροίας κατασκευάστηκαν το 2009 στο πλαίσιο του έργου «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Ελαιορέματος» με φορέα υλοποίησης και χρηματοδότησης την Ε.Υ.Δ.Ε., ως αρμόδια υπηρεσία για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο μείζον πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης μέχρι το τέλος του Η κατασκευή του έγινε με βάση την μελέτη «Μελέτη διαμόρφωσης κόμβου Αιακού Σταγειρίτη Τσέλιου Εγνατίας» που εκπονήθηκε και επικαιροποιήθηκε από το μελετητικό γραφείο «Υδρομελετητική Ε.Ε. - Ν. Μπριός» με δαπάνες του Δήμου Πυλαίας. Για την πλήρη αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, απαιτείται η ολοκλήρωση της διευθέτησης της κοίτης του Ελαιορέματος στο τμήμα που δε συμπεριλήφθηκε στο παραπάνω αναφερόμενο έργο. Πρόκειται για το τμήμα κατάντη του τεχνικού της οδού Βεροίας και ανάντη του γηπέδου ποδοσφαίρου, συνολικού μήκους 510,00 μ. περίπου. Επίσης, είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση του τεχνικού της οδού Βεροίας, ώστε να διευθετηθούν πλήρως τα ύδατα του Ελαιορέματος που διέρχονται της περιφερειακής οδού και επίσης να προστατευτεί η κοίτη του ρέματος τόσο από το επίχωμα της περιφερειακής οδού (επέκταση υφιστάμενων θολωτών οχετών), όσο και από τα μεταβατικά επιχώματα της οδού Βεροίας. Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω, ο Δήμος μας με την υπ αριθμ. 30/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και τις υπ αριθμ. 243, 244 και 245/2011 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, προχώρησε στην ανάθεση μελέτης με τίτλο «Ολοκλήρωση του τεχνικού για τη διέλευση της οδού Βεροίας από το Ελαιόρεμα», η οποία περιλαμβάνει τις εξής τεχνικές μελέτες : 1. «Υδραυλική μελέτη διευθέτησης Ελαιορέματος πλησίον του τεχνικού οδού Βεροίας» (αρ. μελ. 55/2011)

2 2. «Στατική μελέτη ολοκλήρωσης του τεχνικού διέλευσης οδού Βεροίας από το Ελαιόρεμα» (αρ. μελ. 54/2011) 3. «Γεωτεχνική έρευνα ολοκλήρωσης τεχνικού οδού Βεροίας» (αρ. μελ. 53/2011) οι οποίες παραλήφθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ αριθμ. 556/2013 Απόφαση. Η συνολική μελέτη περιλαμβάνει : την διευθέτηση της κοίτης του Ελαιορέματος σε μήκος 508 μ. περίπου με διαμόρφωση της κοίτης τραπεζοειδούς διατομής με συρματόπλεκτα κιβώτια και πλάτος πυθμένα 8,00 μ. Προβλέπεται ακόμη η κατασκευή 6 αναβαθμών με ταυτόχρονη κατασκευή λιθορριπής στη θέση πτώσης των υδάτων και ενίσχυση του πυθμένα, διαμόρφωση κλιμάκων επίσκεψης και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων προστασίας. την ολοκλήρωση του τεχνικού της οδού Βεροίας Ελαιόρεμα ώστε να ολοκληρωθούν τα έργα οδοποιίας της οδού, αλλά και να εξασφαλιστεί η προστασία των πρανών του ρέματος εκατέρωθεν του τεχνικού. Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται η κατασκευή : των μεταβατικών επιχωμάτων και τον εγκιβωτισμό του με οπλισμένη γη της επέκτασης των υφιστάμενων θολωτών οχετών της περιφερειακής οδού και της πλάκας προστασίας τους από την εισροή υλικών εντός αυτών της οδοστρωσίας και πεζοδρόμησης της οδού Βεροίας των έργων αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων της περιοχής του τεχνικού των κιγκλιδωμάτων προστασίας των πλακών πρόσβασης για την αποφυγή καθιζήσεων Στόχος της εκπόνησης της ανωτέρω μελέτης ήταν μετά την ολοκλήρωση και την παραλαβή της, να υποβληθεί στην Ε.Υ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, ως αρμόδια υπηρεσία, για την έγκριση αυτής και την χρηματοδότηση κατασκευής του αντίστοιχου έργου. Η παράδοση της μελέτης πραγματοποιήθηκε, όχι όμως και η χρηματοδότηση του έργου. Επίσης η μελέτη ολοκλήρωσης του τεχνικού Βεροίας απεστάλη στην Εγνατία Οδό Α.Ε. και συμπεριλήφθηκε στην μελέτη «Αναβάθμιση Διαπλάτυνση Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, τμήμα Α/Κ Κ10 έως Α/Κ Κ12» χωρίς όμως και πάλι να είναι εφικτή η κατασκευή του αντίστοιχου έργου. Η αναγκαιότητα να εξασφαλιστεί η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής με την διευθέτηση της κοίτης του Ελαιορέματος και την ολοκλήρωση του τεχνικού της οδού Βεροίας που διέρχεται από το Ελαιόρεμα, οδήγησε στην προετοιμασία σχετικής πρότασης για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ ώστε να ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κ. Μακεδονίας η παραπάνω μελέτη. Στο πλαίσιο των ενεργειών ωρίμανσης της εν λόγω πρότασης απαιτείται η σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τίτλο «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ελαιορέματος» για το σύνολο των έργων που περιλαμβάνονται στην μελέτη «Ολοκλήρωση του τεχνικού για τη διέλευση της οδού Βεροίας από το Ελαιόρεμα». Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω περιβαλλοντικής μελέτης, θα υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης ώστε να εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4014/2011. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, θα συνταχθεί λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην μελέτη «Ολοκλήρωση του τεχνικού για τη διέλευση της οδού Βεροίας από το Ελαιόρεμα». Επιπλέον θα συμπεριληφθεί στα στοιχεία της Μ.Π.Ε. το υπάρχον τεχνικό της οδού Βεροίας, όπως έχει κατασκευασθεί από την εργολαβία της Ε.Υ.Δ.Ε. Σύμφωνα με την υπ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 Απόφαση ΥΠΕΚΕ (ΦΕΚ 2471Β/ ), το εν λόγω έργο κατατάσσεται :

3 Σε ότι αφορά τα έργα διευθέτησης της κοίτης του Ελαιορέματος : στην Ομάδα 2 η «Υδραυλικά Έργα», στην Υποκατηγορία Α2 και ειδικότερα στο α/α 15α που αφορά αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της λεκάνης απορροής του ρέματος. Ο υπολογισμός της λεκάνης απορροής του Ελαιορέματος περιλαμβάνεται στην υδραυλική μελέτη υδρολογία που εκπονήθηκε στη μελέτη «Μελέτη διαμόρφωσης κόμβου Αιακού Σταγειρίτη Τσέλιου Εγνατίας» η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμ /2005 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και την υπ αριθμ. 621/2005 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Πυλαίας και είναι 18,35 km 2. Οπότε πρόκειται για υδατόρεμα εντός ορίων πολεοδομικού σχεδίου και E λεκάνης απορροής > 5 km 2, άρα δεν κατατάσσεται στην Κατηγορία Β, και αυτομάτως κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α2. Σε ότι αφορά τα έργα ολοκλήρωσης του τεχνικού διέλευσης της οδού Βεροίας από το Ελαιόρεμα : στην Ομάδα 1 η «Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών», στην Κατηγορία Β και ειδικότερα στο α/α 18 ως οδός κατηγορίας ΔIV, σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ ΛΚΟΔ. Σύμφωνα με τα άρθρο 1 παρ. 5 του Ν. 4014/2011 «Έργο ή δραστηριότητα που περιλαμβάνει επί μέρους έργα ή δραστηριότητες, κατατάσσεται στην υποκατηγορία του επιμέρους έργου ή δραστηριότητας με τις σημαντικότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και συνεπώς στην υψηλότερη κατηγορία.». Οπότε το συνολικό έργο κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α2. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/ ), και της Απόφασης οικ /2014 (ΦΕΚ 135/Β/ ). Ειδικότερα θα περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 του Ν. 4014/2011 και στο Παράρτημα II του ίδιου Νόμου. Η διαδικασία αδειοδότησης (έκδοση Α.Ε.Π.Ο.) θα πραγματοποιηθεί με φορέα την Δ/σα Υπηρεσία, και θα παρακολουθείται και υποστηρίζεται από τον μελετητή, συμπεριλαμβανομένου και των σχετικών εγκρίσεων που απαιτούνται. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, δεν είναι δυνατό να καταρτιστεί από την Υπηρεσία μας λόγω του ότι δεν διαθέτει η Υπηρεσία μας στο προσωπικό της υπάλληλο με την ανάλογη ειδικότητα. Επιπλέον, η μελέτη θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, ώστε να συμπεριληφθεί στην πρόταση για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, της μελέτης διευθέτησης του Ελαιορέματος και της ολοκλήρωσης του τεχνικού της οδού Βεροίας. Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνεται η μελέτη να ανατεθεί σε ιδιώτη μελετητή. Νομοθεσία για την ανάθεση της μελέτης Η ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις καθορίζεται από το Νόμο 4412/2016. Σύμφωνα με το άρθρο 116 του Ν. 4412/2016 «για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με άρθρα 117 και 118..». Σύμφωνα με το άρθρο 117 του ίδιου Νόμου «Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.». Λαμβάνοντας υπόψη την προεκτιμώμενη αμοιβή της εν λόγω μελέτης, όπως υπολογίζεται παρακάτω και το γεγονός ότι είναι μικρότερη του ποσού των χωρίς Φ.Π.Α., η ανάθεση της δημόσιας σύμβασης θα γίνει με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016. Διαθέσιμα στοιχεία Τα στοιχεία τα οποία είναι διαθέσιμα και θα αποδοθούν στους κατά περίπτωση ιδιώτες μελετητές για την εκπόνηση των επί μέρους μελετών είναι :

4 Το σύνολο των τευχών και σχεδίων της μελέτης «Υδραυλική μελέτη διευθέτησης Ελαιορέματος πλησίον του τεχνικού οδού Βεροίας» (αρ. μελ. 55/2011) Το σύνολο των τευχών και σχεδίων της μελέτης «Στατική μελέτη ολοκλήρωσης του τεχνικού διέλευσης οδού Βεροίας από το Ελαιόρεμα» (αρ. μελ. 54/2011) Το τεύχος της μελέτης «Γεωτεχνική έρευνα ολοκλήρωσης τεχνικού οδού Βεροίας» (αρ. μελ. 53/2011) Το τεύχος υδρολογίας και λοιπά στοιχεία που σχετίζονται με την εν λόγω μελέτη από το φάκελο της μελέτης «Μελέτη διαμόρφωσης κόμβου Αιακού Σταγειρίτη Τσέλιου Εγνατίας»

5 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κατηγορία μελέτης: Σύμφωνα με το Π.Δ. 541/1978 (ΦΕΚ 166Α ) «Περί Κατηγοριών Μελετών», όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 256/1998(ΦΕΚ 190Α ) η μελέτη «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ελαιορέματος» κατατάσσεται στην κατηγορία : (27) Περιβαλλοντικές Μελέτες Στάδια εκπόνησης : Η μελέτη θα αποτελείται από ένα και μόνο στάδιο. Περιεχόμενα Προδιαγραφές μελετών : Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα συνταχθεί σύμφωνα με την υπ αριθμ. οικ (ΦΕΚ 135/ ) Απόφαση και τις διατάξεις του Ν. 4014/2011. Θα περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται ώστε να εκδοθεί η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για το σύνολο των έργων που περιλαμβάνονται στη μελέτη «Ολοκλήρωση του τεχνικού για τη διέλευση της οδού Βεροίας από το Ελαιόρεμα» και συγκεκριμένα στις επιμέρους μελέτες αυτής, ήτοι : α. «Υδραυλική μελέτη διευθέτησης Ελαιορέματος πλησίον του τεχνικού οδού Βεροίας» (αρ. μελ. 55/2011) και β. «Στατική μελέτη ολοκλήρωσης του τεχνικού διέλευσης οδού Βεροίας από το Ελαιόρεμα» (αρ. μελ. 54/2011). Ακόμη θα λάβει υπόψη της το υφιστάμενο τεχνικό της οδού Βεροίας. Το σύνολο των τροποποιήσεων συμπληρώσεων της υποβληθείσας από τον ανάδοχο μελέτης, που θα ζητηθούν από τις κατ αρμοδιότητα Υπηρεσίες για την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο. αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου μελετητή, καθώς και η παρακολούθηση της διαδικασίας αδειοδότησης και η προετοιμασία των απαραίτητων στοιχείων φακέλων για την χορήγηση εγκρίσεων που απαιτούνται για την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο. Η διαδικασία αδειοδότησης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/ ) για έργα κατηγορίας Α (Υποκατηγορία Α2), σύμφωνα με την κατάταξη της υπ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ (ΦΕΚ 2471/Β/ ) Απόφασης. Η διαδικασία αδειοδότησης θα πραγματοποιηθεί με φορέα την Δ/σα Υπηρεσία, και θα παρακολουθείται από τον μελετητή, συμπεριλαμβανομένου και των σχετικών εγκρίσεων που απαιτούνται. Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο απαιτηθεί για την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο. που αφορά την Μ.Π.Ε. θα συντάσσεται από τον ανάδοχο μελετητή. Το αντικείμενο της εν λόγω Μ.Π.Ε. θα ολοκληρωθεί με την έκδοση της σχετικής Α.Ε.Π.Ο. Διοίκηση Διαχείριση σύμβασης : Η Διοίκηση και η Διαχείριση της δημόσιας σύμβασης της μελέτης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Προθεσμίες Χρονοδιάγραμμα : Ορίζεται συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών και καθαρό χρόνο εκπόνησης της μελέτης χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016. Σημειώνεται ότι ο επιπρόσθετος χρόνος των τριάντα (30) ημερών αφορά την έγκριση της υποβληθείσας μελέτης από την Δ/σα Υπηρεσία και την Προϊσταμένη Αρχή (Δημοτικό Συμβούλιο) και δεν περιλαμβάνει την έγκριση αυτής για την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο. από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Έγκριση παραλαβή μελέτης : Η έγκριση της μελέτης παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 189 του Ν. 4412/2016.

6 3. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ Νομοθεσία : Ο Ν. 4412/2016 Η από 09/08/2005 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ έγκρισης κανονισμού προεκτιμωμένων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών Την υπ αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/ (ΦΕΚ 2519/Β / ) Απόφαση του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016 (Α 147)» Το υπ αριθμ. Π.Δ. 138/2009 (ΦΕΚ 185/ ) «Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών Το με Α.Π. ΔΝΣγ/12298/ΦΝ439.6/ Εγκύκλιο 5 της Δ/νσης Νομοθετικού Συντ/σμου & Καλής Νομοθέτησης (ΔΝΣ) του Υ.ΥΠ.ΜΕ. (τκ 2017=1,203) Υπολογισμός Προεκτιμώμενης αμοιβής : Α. Μελέτη διευθέτησης κοίτης Ελαιορέματος : Ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής Περιβαλλοντικών Μελετών για Λιμενικά και Υδραυλικά Έργα (ΠΕΡ.2 & ΠΕΡ.5) Όπως ορίζεται στις γενικές διατάξεις του παραπάνω κανονισμού, η προεκτιμώμενη αμοιβή, Α σε, των περιβαλλοντικών μελετών υπολογίζεται από τη σχέση όπου: Α = τ κ Σ(φ) τ κ : ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 του παρόντος κανονισμού. φ: το φυσικό αντικείμενο του έργου, εκφρασμένο σε μονάδες που καθορίζονται στα σχετικά άρθρα του παρόντος κανονισμού, Σ(φ) : η συνάρτηση προσδιορισμού της ενιαίας τιμής της προεκτιμώμενης αμοιβής με βάση το φυσικό αντικείμενο, όπως αυτή καθορίζεται ανά είδος και κατηγορία έργου. Στην περίπτωση περιβαλλοντικών μελετών για υδραυλικά έργα (ΠΕΡ. 5) η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής προσδιορίζεται από τη σχέση: όπου: Κ ο συντελεστής τύπου μελέτης, με τις εξής τιμές: Κ = 1,0 Κ = 0,7 Κ = 0,2 φ : C(φ) : Σ(φ) = K C(φ) μ ν φ για ΠΠΠΑ και ΜΠΕ για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α1 της κατηγορίας Α, για ΠΠΠΑ και ΜΠΕ για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α2 της κατηγορίας Α, για ΠΠΔ για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής για τη συνολική τεχνική μελέτη του έργου (δηλαδή τη μελέτη του υδραυλικού ή του λιμενικού έργου), όπως αυτή υπολογίζεται με βάση τις σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού. ο συντελεστής μεγέθους και τεχνικών ιδιαιτεροτήτων του έργου, όπως αυτές λήφθηκαν υπόψη στον υπολογισμό της φ. Η τιμή του συντελεστή C(φ) υπολογίζεται ως εξής: όταν φ τότε C(φ) = 0,35 όταν < φ < τότε C(φ) = 157 (log 10 φ) - 4

7 μ : ν : όταν φ τότε C(φ) = 0,10 συντελεστής φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, ο οποίος υπολογίζεται ως εξής: Η περιοχή μελέτης, εμβαδού Ε σε m 2, χωρίζεται σε τ υποπεριοχές με τρόπο τέτοιο ώστε κάθε υποπεριοχή να χαρακτηρίζεται από ομογενή χαρακτηριστικά φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. Για κάθε μία υποπεριοχή, εμβαδού E i, προσδιορίζεται ο συντελεστής φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος μ i, με τις εξής τιμές: μ i = 0,8 σε περιοχές χωρίς συγκεκριμένο ή ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον και χωρίς εναλλαγές μορφολογίας ή χρήσεων γης, μ i = 1,0 σε περιοχές χωρίς συγκεκριμένο ή ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον αλλά με εναλλαγές μορφολογίας ή χρήσεων γης, καθώς και εντός οικισμών ή σχεδίου πόλης, πλην των περιπτώσεων γειτνίασης με αρχαιολογικούς χώρους σε απόσταση μικρότερη των 200 m, μ i = 1,4 εντός και σε ζώνη 100 m γύρω από περιοχές με συγκεκριμένο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον (π.χ. λίμνες, παραλίες, δάση κ.ά.), εξαιρούμενων των συνήθων περιπτώσεων συνδυασμού λιμενικών έργων και παραλίων, όπου λαμβάνεται μ i = 1,0, μ i = 1,6 εντός και σε ζώνη 200 m γύρω από περιοχές που προστατεύονται λόγω του ιδιαίτερου φυσικού ή πολιτισμικού τους περιβάλλοντος (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, εθνικοί ή αισθητικοί δρυμοί κ.ά.), μ i = 1,8 εντός των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (περιοχές Natura 2000 και SPA). Μετά τον προσδιορισμό των συντελεστών μ i, υπολογίζεται ο μ ως σταθμισμένος μέσος όρος με συντελεστές στάθμισης τα ποσοστιαία εμβαδά κάθε υποπεριοχής, σύμφωνα με την εξής σχέση: i1 i E συντελεστής ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ο οποίος υπολογίζεται με τρόπο όμοιο με το συντελεστή μ, ως σταθμισμένος μέσος όρος των συντελεστών ν i κάθε υποπεριοχής, με συντελεστές στάθμισης τα ποσοστιαία εμβαδά και τιμές του ν i ως εξής: ν i = 1,0 όταν α > 200 m, ν i = 1,3 όταν 100 m < α 200 m, ν i = 1,6 όταν α < 100 m. όπου α η απόσταση από αστικές ή αστικοποιημένες περιοχές. Αστικές θεωρούνται οι περιοχές εντός σχεδίου πόλης ή ορίου οικισμού ενώ αστικοποιημένες θεωρούνται οι περιοχές εκτός των αστικών με μέση πυκνότητα κτιρίων μεγαλύτερη από 10 κτίρια/εκτάριο. Εάν σε μια υποπεριοχή και οι δύο συντελεστές μ i και ν i αξιολογούνται κατ αρχήν ως μεγαλύτεροι της μονάδας λόγων ιδιαίτερων συνθηκών τόσο στο φυσικό και πολιτισμικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον, κατά τον υπολογισμό των μ και ν λαμβάνεται υπόψη μόνο ο μεγαλύτερος από τους δύο και ο άλλος θεωρείται ως μονάδα. i Για την εφαρμογή των παραπάνω υπολογισμών απαιτείται ο υπολογισμός της προεκτιμώμενης αμοιβής φ για τη συνολική τεχνική μελέτη του έργου δηλαδή τη μελέτη του υδραυλικού έργου, όπως υπολογίζεται παρακάτω : Μελέτη διευθέτησης ρεμάτων εντός κατοικημένων περιοχών (ΥΔΡ. 4) Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης διευθέτησης ρεμάτων εντός κατοικημένων περιοχών υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους, βάσει του τύπου: A 3 xlx L

8 όπου L: το μήκος του συλλεκτήρα ή ρέματος σε μ β συντελεστής ως εξής: για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης 2,00μ β=750 για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης 4,00μ β=1.100 για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης 6,00μ β=1.500 για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης 8,00μ β=2.250 για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης 15,00 μ β=3.350 για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης 20,0 μ β=3.750 Για ενδιάμεσες τιμές ανοίγματος συλλεκτήρα ο β υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή. Η διατομή του ρέματος είναι τραπεζοειδής με πλάτος πυθμένα 8,00 μ. Ως μονάδα φυσικού αντικειμένου ορίζεται το μήκος διευθέτησης σε μέτρα: Υπολογισμός Μήκος διευθέτησης σε μέτρα. L= 508 Για ελεύθερο άνοιγμα διευθέτησης 8,00μ. β= (Εγκύκλιος 5-14/03/2017) τ κ = 1,203 Α= ,57 Σε περίπτωση παράλειψης κάποιου σταδίου με βάση την παρ.1.2 του Άρθρου ΥΔΡ.1 ισχύουν τα παρακάτω : παραλειπόμενα στάδια Α ΟΡΙΣΤΙΚΗ.ΜΕΛ. = 50% x A + [50% x (15% + 35%)] x A = 75% x A Κατόπιν τούτου η τελική προεκτιμώμενη αμοιβή είναι: Α ΥΔΡ = 75% x ,57 = ,43 Άρα ο Υπολογισμός της Προεκτιμώμενης Αμοιβής της Περιβαλλοντικής μελέτης για το Υδραυλικό έργο της διευθέτησης του Ελαιορέματος παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα : Υπολογισμός Για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α2 της κατηγορίας Α Κ= 0,7 φ= ,43 Για <φ< C(φ)= 0,230 Για έργα εντός οικισμών. μ i = 1,0 Για α < 100. ν i = 1,6

9 (Εγκύκλιος 5-14/03/2017) τ κ = 1,203 Α= ,54 Ειδικά για την απευθείας εκπόνηση ΜΠΕ νέου έργου (ΠΕΡ.2), όταν δεν απαιτείται η τήρηση του σταδίου ΠΠΕΑ, η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής προσδιορίζεται ίση με το 80% της τιμής που θα αντιστοιχούσε σε εκπόνηση ΠΠΠΑ και ΜΠΕ. Κατόπιν τούτου: (Α ΠΕΡ ) ΥΔΡ = 0,8 x ,54 = ,03 Β. Μελέτη ολοκλήρωσης τεχνικού οδού Βεροίας : Ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής Περιβαλλοντικών Μελετών για έργα Οδοποιίας, Σιδηροδρόμους, Μέσα Σταθερής Τροχιάς και Τελεφερίκ (ΠΕΡ.2 & ΠΕΡ.3) Όπως ορίζεται στις γενικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού, η προεκτιμώμενη αμοιβή, Α σε, των περιβαλλοντικών μελετών υπολογίζεται από τη σχέση όπου: τ κ : Α = τ κ Σ(φ) ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 του παρόντος κανονισμού. φ: το φυσικό αντικείμενο του έργου, εκφρασμένο σε μονάδες που καθορίζονται στα σχετικά άρθρα του παρόντος κανονισμού, Σ(φ) : η συνάρτηση προσδιορισμού της ενιαίας τιμής της προεκτιμώμενης αμοιβής με βάση το φυσικό αντικείμενο, όπως αυτή καθορίζεται ανά είδος και κατηγορία έργου. Για το σύνολο των περιβαλλοντικών μελετών ενός έργου οδοποιίας, σιδηροδρόμου, μέσου σταθερής τροχιάς ή τελεφερίκ, η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής προσδιορίζεται από τη σχέση όπου: Κ ο συντελεστής τύπου μελέτης, με τις εξής τιμές: Κ = 1,0 Κ = 0,7 Κ = 0,2 φ : μ : ν : C : Σ(φ) = K C μ ν φ για ΠΠΠΑ και ΜΠΕ για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α1 της κατηγορίας Α, για ΠΠΠΑ και ΜΠΕ για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α2 της κατηγορίας Α, για ΠΠΔ για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β το μήκος L μόνο του κυρίου έργου σε km, συντελεστής φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, ο οποίος υπολογίζεται όπως παραπάνω. συντελεστής ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ο οποίος υπολογίζεται όπως παραπάνω Στην περίπτωση που σε ένα τμήμα του έργου και οι δύο συντελεστές μ i και ν i αξιολογούνται κατ αρχήν ως μεγαλύτεροι της μονάδας λόγων ιδιαίτερων συνθηκών τόσο στο φυσικό και πολιτισμικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον, κατά τον υπολογισμό των μ και ν λαμβάνεται υπόψη μόνο ο μεγαλύτερος από τους δύο και ο άλλος θεωρείται ως μονάδα. συντελεστής είδους έργου, του οποίου οι τιμές ορίζονται στον πίνακα ΠΕΡ.3-1 Ως φυσικό αντικείμενο ορίζεται το μήκος L του κυρίου έργου σε Km δηλαδή L=0,075 :

10 Υπολογισμός Για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α2 της κατηγορίας Α Κ= 0,7 Λοιπές αστικές οδοί : 10 C= Για έργα εντός οικισμών. μ i = 1,0 Για α < 100. ν i = 1,6 Μήκος κυρίου έργου σε Km. L= 0,075 (Εγκύκλιος 5-14/03/2017) τ κ = 1,203 Α= 1.408,03 Επιπλέον του ανωτέρω, ως φυσικό αντικείμενο ορίζεται το μήκος L σε Km του τεχνικού δηλαδή L=0,0186 : Υπολογισμός Για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α2 της κατηγορίας Α Κ= 0,7 Μεμονωμένα έργα 15.1 Γέφυρες C= Για έργα εντός οικισμών. μ i = 1,0 Για α < 100. ν i = 1,6 Μήκος κυρίου έργου σε Km. L= 0,0186 (Εγκύκλιος 5-14/03/2017) τ κ = 1,203 Α= 728,39 Ειδικά για την απευθείας εκπόνηση ΜΠΕ νέου έργου (ΠΕΡ.2), όταν δεν απαιτείται η τήρηση του σταδίου ΠΠΕΑ, η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής προσδιορίζεται ίση με το 80% της τιμής που θα αντιστοιχούσε σε εκπόνηση ΠΠΕ και ΜΠΕ. Κατόπιν τούτου: (Α ΠΕΡ ) ΟΔΟ = 0,8 x( 1.408, ,39)= 1.709,14 Οπότε: Α ΠΕΡ = (Α ΠΕΡ ) ΥΔΡ + (Α ΠΕΡ ) ΟΔΟ = , ,14 = ,17 4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ελαιορέματος», το αντικείεμνο της οποίας περιγράφεται παραπάνω (αρ. μελ. 53/2017) υπολογίζεται στον παρακάτω πίνακα :

11 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΛΑΙΟΡΕΜΑΤΟΣ» 1. Προεκτιμώμενη αμοιβή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ,17 Απρόβλεπτα 15% 5.062,68 (Άρθρο 53 παρ. 8α Ν4412/2016) Σύνολο ,85 Φ.Π.Α. (24%) 9.315,32 Τελικό Σύνολο ,17 Η συγκεκριμένη μελέτη έχει προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2017 με Κ.Α «Λοιπές Μελέτες» και προϋπολογισμό ,00 για το τρέχον έτος και πρόβλεψη του υπολοίπου ποσού στο έτος Συνημμένα το παρόντος Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και Προεκτίμησης Αμοιβής αποτελούν: 1. η Τεχνική Έκθεση της μελέτης «Υδραυλική μελέτη διευθέτησης Ελαιορέματος πλησίον του τεχνικού οδού Βεροίας» (αρ. μελ. 55/2011) 2. η Τεχνική Έκθεση της μελέτης «Στατική μελέτη ολοκλήρωσης του τεχνικού διέλευσης οδού Βεροίας από το Ελαιόρεμα» (αρ. μελ. 54/2011) στις οποίες παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα έργα για τα οποία θα συνταχθεί η εν λόγω Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Πυλαία, 27 Ιουλίου 2017 Πυλαία, Αυγούστου 2017 Συντάχθηκε Ελέγχθηκε Η Προϊσταμένη Τ.Ο.Υ.Ε. Θεωρήθηκε Ο Προϊστάμενος ΔΤΥ ΔΠ-Χ Λατσίνογλου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Τσοπάνη Κυριακή Πολιτικός Μηχανικός Χαραλαμπίδης Ιγνάτιος Πολιτικός Μηχανικός Συνημμένα : 1. Τεχνική έκθεση Μελέτης 55/ Τεχνική Έκθεση Μελέτης 54/2011

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΕΑ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Χαλκίδα 31 /08/ 2018 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Χαλκίδα 31 /08/ 2018 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Χαλκίδα 31 /08/ 2018 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι εγκεκριμένοι όροι περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου Εμπλουτισμός Υδραγωγείου Δήμου Αυλίδας στο Ν.Ευβοίας ( 7387/13-11-2008), όπως τροποποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00 π. μ, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 131, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 131, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΡΧΙΕΠ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 22 & ΣΚΟΥΛΑΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Για την εκπόνηση της μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Μελέτη οριοθέτησης διευθέτησης ρέματος Γκούρας» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ Δήμου Ηγουμενίτσας ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 23/04/2017

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 23/04/2017 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 23/04/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: Επικαιροποίηση Συμπλήρωση υφιστάμενης Υδραυλικής μελέτης αποχέτευσης ομβρίων υδάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΎΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΊΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΏΝ ΤΗΣ ΜΕΛΈΤΗΣ

ΤΕΎΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΊΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΏΝ ΤΗΣ ΜΕΛΈΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : Κατασκευή οδού Ίμβρου στη Δ.Ε. Πυλαίας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 194.555,00 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Μελέτη σκοπιμότητας της αντισεισμικής αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΔΝΣ) Τμήμα : α Ταχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 182

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ,05. Αντικείμενο Μελέτης:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ,05. Αντικείμενο Μελέτης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Αντικείμενο Μελέτης: Προεκτιμώμενη αμοιβή (με Φ.Π.Α. 24%): «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΚΟΜΙΟΥ» 19.174,05 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ(με ΦΠΑ) : 57.809,24 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ. Παλλήνη Αύγουστος 2014

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ(με ΦΠΑ) : 57.809,24 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ. Παλλήνη Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Φάκελος Μελέτης Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Φάκελος Μελέτης Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005 Αρ. φακελου μελέτης 52/25-02-2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Φάκελος Μελέτης Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005 Για τη μελέτη «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΟΔΩΝ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΛΟΥ» ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 1 ΤΕΎΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: MEΛETH ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ- ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΔΥΟ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΗΒΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Μ: 14/2017 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) ΑΡΧΙΕΠ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 22 & ΣΚΟΥΛΑΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2017 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 107/2018 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 107/2018 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 107/2018 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΑ- ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CPV: 45233120-6 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ CPV:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρ. ΔΑΕΕ/οικ.810/Φ.Μαραθώνας ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Γ.Δ.Υ.Κ.Υ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & Ε ΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ:

Αρ.Πρ. ΔΑΕΕ/οικ.810/Φ.Μαραθώνας ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Γ.Δ.Υ.Κ.Υ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & Ε ΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ E-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αρ.Πρ. ΔΑΕΕ/οικ.810/Φ.Μαραθώνας ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Γ.Δ.Υ.Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ) ,23. Τίτλος Μελέτης:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ) ,23. Τίτλος Μελέτης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος Μελέτης: «Τοπογραφική αποτύπωση και κτηματογράφηση επί της όδευσης διέλευσης ποδηλατόδρομου σύνδεσης των Πηγών Κεφαλαρίου

Διαβάστε περισσότερα

CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ CLLD/LEADER 2014-2020 Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1η Προκήρυξη Δημοσίων έργων CLLD /LEADER CLLD/LEADER

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γεωτεχνική μελέτη- έρευνα για Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩN ΣΚΥΔΡΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

«ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩN ΣΚΥΔΡΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ: «ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ» ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 30.7413.003 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ. Γ. Υ./ Γ. Δ. Υ. Κ. Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ. Γ. Υ./ Γ. Δ. Υ. Κ. Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ. Γ. Υ./ Γ. Δ. Υ. Κ. Υ. Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ.ΔΑΕΕα/οικ.813/Φ.Ν.ΜΑΚΡΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Κατασκευή έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ. Χαλκηδόνας και Αδένδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗ ΒΟΛΒΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝΕΘ Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Επικαιροποίηση και συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Ε Κ Τ Ι Μ Η Σ Η Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Ε Κ Τ Ι Μ Η Σ Η Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» ΜΕΛΕΤΗ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μελέτη: Προεκτιµώµενη αµοιβή (µε απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. 24%): «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΘΗΒΩΝ - Ι ΟΜΕΝΕΩΣ» 43.321,85 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 37/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 37/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 37/22-12-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε./Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Εργων (Ε.Υ.Δ.Ε.) ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε./Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Εργων (Ε.Υ.Δ.Ε.) ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ i ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/ΕΚ ii ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τεχνικό Αντικείμενο)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τεχνικό Αντικείμενο) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Α ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος Γεν. Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού ΜΕΛΕΤΗ: Αξιολόγηση και αναθεώρηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παροχή Υπηρεσίας Τεχνικού- Ενεργειακού Συμβούλου για την υποστήριξη του φορέα κατά την υλοποίηση των ενταγμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 19/07/2017 Α.Π.: 3410 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ «Κατολισθητικά Φαινόμενα στην περιοχή Κ. Σχολαρίου της Δ.Ε. Μίκρας του Δήμου Θέρμης: Αρμοδιότητες & διοικητικές διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Θεόδωρος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑ Κ Ε ΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»

ΦΑ Κ Ε ΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ» ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΣΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ: 47/2017 ΜΕΛΕΤΗ: ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ: 47/2017 ΜΕΛΕΤΗ: ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ: ΑΡ: 47/2017 «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ» ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ Πρόζκληζη Κωδικός 29 ΘΠ 61 ΟλοκληρωμένεςΑζηικές Αναπλάζεις Δσρείας Κλίμακας ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Λεωυόρος Γεωργικής Στολής 65,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αντικείμενο: ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Χρηματοδότηση: Προεκτιμώμενη Αμοιβή: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Μελέτη οριοθέτησης διευθέτησης ρέματος Γκούρας» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ Δήμου Ηγουμενίτσας ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 74.011,10 (με απρόβλεπτα 15% και ΦΠΑ 24%)

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Τεχνικών δεδομένων & Προεκτίμηση Αμοιβής

Τεύχος Τεχνικών δεδομένων & Προεκτίμηση Αμοιβής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα κτιριακού συγκροτήματος Αγ. Λουκά» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος : Σύνταξη αρχιτεκτονικής, στατικής, ηλεκτρομηχανολογικής και ενεργειακής μελέτης, τευχών δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Εκπόνηση µελετών για την λειτουργία και αδειοδότηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: "Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο"

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος : Σύνταξη αρχιτεκτονικής, στατικής, ηλεκτρομηχανολογικής και ενεργειακής μελέτης, τευχών δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 30 / 03 /2017 Αρ. πρωτ.: ΔΝΣγ /οικ.23608/φ.εγκυκλ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 30 / 03 /2017 Αρ. πρωτ.: ΔΝΣγ /οικ.23608/φ.εγκυκλ. 1 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 30 /

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 19/12/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 62942 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 14SYMV001822584 2014-01-09 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο Δήμο Φυλής σήμερα 19/12/2013 ημέρα Πέμπτη οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι. Αναθέτουσα Αρχή ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η Δ/νση Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Ε.Γ.Υ. του ΥΠΕΚΑ προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» Δ/νση: Π. Δράκου 11 & Πινδάρου Τ.Κ.: 32200, Θήβα Τηλ.: 22620-80821 Fax: 22620-89627

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.935,35

«ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.935,35 «ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.935,35 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 16/2017 ANTIKEIMENO: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩN

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2014/S Προκήρυξη σύμβασης.

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2014/S Προκήρυξη σύμβασης. 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:321659-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση μελετών Τοπογραφικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών και Περιβαλλοντικών στο τμήμα Χριστός - Κάτω Αμπέλα, 60.3.1/60.3.2 του Κάθετου Άξονα 60 " ερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας"-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία Θεσσαλονίκη Ταχ.Κώδικας : 570 01 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τ.Τ.Δ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τ.Τ.Δ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ» Α.Μ.: 124/2017 ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού & Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου», σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005

Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου», σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφορίες: 23213 50136 Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου»,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ. (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 86 ΤΟΥ Ν. 4412/2016, πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά) ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ. (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 86 ΤΟΥ Ν. 4412/2016, πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά) ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Αρ. Μελ. 14/2018

Διαβάστε περισσότερα

β=1,25 β=1,00 β=0,80 Σελίδα 1 από 7

β=1,25 β=1,00 β=0,80 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΥ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΑΡΤΑΣ» ΧΡΗΜ/ΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 30 Mαρτίου Αριθ. Πρωτ.: /οικ. 4314

Θεσσαλονίκη, 30 Mαρτίου Αριθ. Πρωτ.: /οικ. 4314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Στρωμνίτσης

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ Υ.Ε., Λ.Ε. και Ε.Β. Ταχ. Δ/νση : Εθν. Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σητεία, 6-11-2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή ζώνη του Ε.Δ. Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 10/11/2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 10/11/2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 10/11/2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. πρωτ. : 15158 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8, Τ.Κ. 546 26 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ν. Ψυχικό 31/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 57670/4571. Σχετ.: 55616/4413. Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 239 & Παρίτση. ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Αττικής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ν. Ψυχικό 31/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 57670/4571. Σχετ.: 55616/4413. Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 239 & Παρίτση. ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Αττικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΙΚΗΣ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ( Β

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στα έργα αποκατάστασης για την εξασφάλιση της λειτουργικότητάς τόσο της οδού Αγίου Δημητρίου της Δημοτικής Ενότητας Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Κατά την έννοια του κεφαλαίου αυτού νοούνται ως: 1. Υδατορεύματα ή υδατορέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμαρροι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΚΟΛΖΛ-6Ω5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΚΟΛΖΛ-6Ω5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 13/04-10-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 148/2012 Θέμα:«Ανάθεση σύνταξης της μελέτης με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΕΡΓΟ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουμε συνημμένα Περίληψη Προκήρυξης για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης του θέματος.

Σας στέλνουμε συνημμένα Περίληψη Προκήρυξης για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης του θέματος. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Συγκοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό ΜΕΛΕΤΗ:

Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό ΜΕΛΕΤΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος Γεν. Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: Νέο Ειδικό Χωροταξικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Τίτλος : Μελέτες για το έργο «Περιβαλλοντική ανάκτηση του υπόγειου υδροφορέα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 622.241,93 ευρώ (συµπ. 24% /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ» ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ» ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ» ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Υ. ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 47

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 47 ΑΔΑ: ΩΓΚ5ΩΚΙ- 9ΑΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΦΠΑ 24%: ΣΥΝΟΛΟ: 3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΦΠΑ 24%: ΣΥΝΟΛΟ: 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 9 & ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑ Τ.Κ. 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλ.: 213-2038-140 Fax : 213-2038-514 ΜΕΛΕΤΗ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΜΑΪΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΜΑΪΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ "ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015" - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΠΛΗΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΥΚΩΝ Ι ΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. Μελέτης : 61/2015

Aριθμ. Μελέτης : 61/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΡΑΚΑΣ 16 / 10 /2015 Aριθμ. Μελέτης : 61/2015 «Παροχή Υπηρεσιών Εναρμόνισης περιοχής Ασυρμάτου τμήματος Π.Ε. 1 στα νέα πολεοδομικά δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας ΤΚ 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ):

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ): ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός Φαλάνης και Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Γιάννουλης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Φάκελος Μελέτης Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005. Αρ. φακελου μελέτης 102/2016

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Φάκελος Μελέτης Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005. Αρ. φακελου μελέτης 102/2016 Αρ. φακελου μελέτης 102/2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Φάκελος Μελέτης Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005 Αρ. φακελου μελέτης 102/2016 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βέροια, 17-01-2018 Αρ. Πρωτ. Δ.Υ Προς : Τμήμα: Τεχνικό Συντήρησης Έργων Γραφείο: Γ1 Ταχ. Δ/νση : Βικέλα 4 Ταχ. Κωδ.: 59100,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ( ΦΑΥ )

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ( ΦΑΥ ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «Διευθέτηση ρέματος Βελά». ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ( ΦΑΥ ) ( Π.Δ.305/96 - ΑΡΘΡΟ 3, παρ.3,4,5,6,8,9,10 ) Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΠΩΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Β )

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (συνοδεύει τον..o Σ.Π. του έργου) ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Ο ος Σ.Π. της µελέτης : «..» συντάχθηκε για τον καθορισµό των αµοιβών των επιµέρους µελετών, µετά την έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα