ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Κατά την έννοια του κεφαλαίου αυτού νοούνται ως: 1. Υδατορεύματα ή υδατορέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμαρροι, ρέματα και ρυάκια): οι φυσικές ή διευθετημένες διαμορφώσεις της επιφάνειας του εδάφους που είναι κύριοι αποδέκτες των υδάτων της επιφανειακής απορροής και διασφαλίζουν την διόδευσή τους προς άλλους αποδέκτες σε χαμηλότερες στάθμες. Στην έννοια του υδατορεύματος δεν περιλαμβάνονται τα εγγειοβελτιωτικά έργα όπως αρδευτικές και αποστραγγιστικές τάφροι καθώς και οι πλεύσιμοι ποταμοί. 2. Μικρά υδατορεύματα (μισγάγγειες): οι αποδέκτες των υδάτων της επιφανειακής απορροής, με έκταση λεκάνης απορροής υδατορεύματος μικρότερης ή ίσης του 1,0τ.x., όταν βρίσκονται εκτός ορίων κατοικημένης περιοχής, ή μικρότερης ή ίσης των 0,50 τ.χ. για τις εντός ορίων κατοικημένης περιοχής. Ως σημείο έναρξης της μέτρησης της λεκάνης απορροής υδατορεύματος, ορίζεται κάθε σημείο της βαθιάς γραμμής του μικρού υδατορεύματος. 3. Κοίτη: η φυσική ή διευθετημένη διαμόρφωση του εδάφους στην οποία ρέει μόνιμα ή περιοδικά νερό του υδατορεύματος. Δεν περιλαμβάνονται στην έννοια αυτή οι περιοχές μόνιμης ή περιοδικής κατάκλυσης των υγροτόπων. 4. Όχθη: η γραμμή που ενώνει τα άνω άκρα κάθε πρανούς της κοίτης (φρύδι), όπου αυτή αποτελεί διακριτό μορφολογικό στοιχείο του περιβάλλοντος χώρου του υδατορεύματος. 5. Βαθιά γραμμή ή άξονας: η γραμμή που ενώνει, τα βαθύτερα σημεία της κοίτης του υδατορεύματος. Αν η φυσική κοίτη έχει αντικατασταθεί με τεχνικό έργο, βαθιά γραμμή νοείται ο άξονας του τεχνικού έργου. 6. Παροχή σχεδιασμού: η παροχή πλημμύρας, όπως υπολογίζεται για συγκεκριμένη περίοδο επαναφοράς (Τ), με την οποία θα μελετηθεί η δίαιτα του υδατορεύματος, τα πιθανά αντιπλημμυρικά έργα και με την οποία θα καθοριστούν οι γραμμές πλημμύρας. 7. Γραμμές πλημμύρας: οι γραμμές εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής του υδατορεύματος, που προκύπτουν ύστερα από την υδραυλική μελέτη και περικλείουν τη ζώνη πλημμύρας. 8. Ζώνη πλημμύρας: η εδαφική περιοχή η οποία κατακλύζεται από τα πλημμυρικά νερά για συγκεκριμένη κάθε φορά περίοδο επαναφοράς και περικλείεται από τις γραμμές πλημμύρας. 1

2 9. Οριογραμμές υδατορεύματος: οι πολυγωνικές γραμμές εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής του υδατορεύματος που περιβάλλουν αθροιστικά: α) τις όχθες του υδατορεύματος, β) τις γραμμές πλημμύρας και γ) οποιοδήποτε φυσικό ή τεχνητό στοιχείο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του υδατορεύματος, έχει περιβαλλοντική αξία και χρήζει προστασίας. 10. Καθορισμός των οριογραμμών: η αποτύπωση των οριογραμμών στο οριζοντιογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 (εδάφιο α) του άρθρου Οριοθέτηση: η επικύρωση μέσω κανονιστικής πράξης, του καθορισμού των οριογραμμών του υδατορεύματος σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3, με στόχο την εξασφάλιση της απρόσκοπτης απορροής των επιφανειακών νερών και την περιβαλλοντική προστασία του υδατορεύματος. 12. Ζώνη υδατορεύματος: η εδαφική περιοχή που περικλείεται από τις οριογραμμές του υδατορεύματος. 13. Διευθέτηση υδατορεύματος: η επέμβαση στο υδατόρευμα με την εκτέλεση των αναγκαίων έργων με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών ροής, τη μείωση των κινδύνων από πλημμύρες και τον έλεγχο των διαβρώσεων και των αποθέσεων φερτών υλικών. Στα έργα αυτά περιλαμβάνεται και η εκτροπή του υδατορεύματος καθώς και η υποκατάστασή του με κλειστό ή ανοιχτό τεχνικό έργο στην ίδια ή διαφορετική θέση. Άρθρο 2 Μελέτη οριοθέτησης- Πρόταση οριοθέτησης 1) Για την οριοθέτηση των υδατορευμάτων απαιτείται η σύνταξη Μελέτης Οριοθέτησης (Φάκελος Οριοθέτησης) η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) Οριζοντιογραφικό και υψομετρικό τοπογραφικό διάγραμμα αποτύπωσης του προς οριοθέτηση υδατορεύματος, σε κατάλληλη κλίμακα, εξαρτώμενο από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87), με αναγραφή των κατά περίπτωση απαιτούμενων στοιχείων κτηματολογίου, εφ όσον αυτά υπάρχουν. β) Υδρολογική και Υδραυλική μελέτη με τις οποίες περιγράφονται οι συνθήκες που υφίστανται στην λεκάνη απορροής του υδατορεύματος, υπολογίζεται η πλημμυρική παροχή και προσδιορίζονται οι γραμμές πλημμύρας στο τμήμα του υδατορεύματος που οριοθετείται. Σε περίπτωση που στην Υδραυλική μελέτη προβλέπονται έργα διευθέτησης, στο τοπογραφικό διάγραμμα της ανωτέρω (1α) παραγράφου, αποτυπώνονται επιπλέον και οι γραμμές πλημμύρας, που προκύπτουν με την κατασκευή των εν λόγω έργων. γ) Τεχνική Έκθεση η οποία περιλαμβάνει: αα) στοιχεία σχετικά με τις γεωλογικές, γεωμορφολογικές συνθήκες της περιοχής του προς οριοθέτηση υδατορεύματος, ββ) έκθεση του περιβάλλοντος της προς οριοθέτηση περιοχής και της λεκάνης απορροής του υδατορεύματος, στην οποία περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της προς οριοθέτηση περιοχής και της λεκάνης απορροής του υδατορεύματος, 2

3 εντοπίζονται και αξιολογούνται τα σημαντικότερα στοιχεία του που επηρεάζουν συνολικά το υδατόρευμα και επηρεάζονται από αυτό, δ) Η τεχνική έκθεση, με βάση τις μελέτες και τα στοιχεία που προβλέπονται στα ανωτέρω εδάφια, συνοδεύεται από την πρόταση οριοθέτησης του υδατορεύματος καθώς και από τις προτάσεις για τυχόν έργα διευθέτησης. Η πρόταση οριοθέτησης απεικονίζει στο τοπογραφικό διάγραμμα της ανωτέρω παραγράφου 1α, τις γραμμές πλημμύρας με και χωρίς την κατασκευή έργων διευθέτησης και τις προτεινόμενες οριογραμμές του υδατορεύματος. Στις ανωτέρω προτάσεις συμπεριλαμβάνονται και προτάσεις που αναφέρονται στη δυνατότητα προσπέλασης στο υδατόρευμα για την κατασκευή και συντήρηση καθώς και την ενδεδειγμένη μελλοντική επέκταση των έργων διευθέτησης. 2. Η Μελέτη Οριοθέτησης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα μέτρα, τους όρους, τους περιορισμούς και τις δεσμεύσεις που τυχόν προβλέπονται: α) στο σχέδιο διαχείρισης της λεκάνης απορροής ποταμού, στην οποία υπάγεται το προς οριοθέτηση υδατόρευμα, που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 του Π.Δ..51/2007 (Φ.Ε.Κ. 54 Α ), καθώς και β) στο σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας της εν λόγω περιοχής λεκάνης απορροής και στους χάρτες κινδύνου και επικινδυνότητας πλημμύρας που συντάσσονται σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 της υπ αριθ /1542/2010 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ Β ). 3. Η οριοθέτηση μπορεί να γίνεται και σε τμήματα των υδατορευμάτων (τμηματική οριοθέτηση). Στην περίπτωση αυτή η Μελέτη Οριοθέτησης, συνοδεύεται από υδρολογική μελέτη για το σύνολο του ανάντη τμήματος του υδατορεύματος, από υδραυλική μελέτη εκτεινόμενη σε τεκμηριωμένα επαρκές μήκος τόσο στα ανάντη όσο και στα κατάντη του προς οριοθέτηση τμήματος για τον ασφαλή προσδιορισμό των γραμμών πλημμύρας και από έκθεση περιβάλλοντος για την προς οριοθέτηση περιοχή. 4. Η Μελέτη Οριοθέτησης μπορεί συντάσσεται με μέριμνα οποιωνδήποτε εκ των ακόλουθων: α) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.), β) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠ.AN.AN.Y.ME.ΔI.), γ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δ) της Περιφέρειας, ε) του οικείου ΟΤΑ ή στ) φυσικών ή νομικών προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ, και Ν.Π.Ι.Δ). H εκπόνηση της Μελέτης Οριοθέτησης γίνεται από μελετητές που διαθέτουν τα απαιτούμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία προσόντα. 5. Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του περιεχομένου της Μελέτης Οριοθέτησης και παρέχονται διευκρινήσεις επί ζητημάτων που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος. 3

4 Άρθρο 3 Διαδικασία Οριοθέτησης Α) Διαδικασία Οριοθέτησης των υδατορευμάτων χωρίς κατασκευή έργων διευθέτησης επί αυτών: 1) Η Μελέτη Οριοθέτησης ελέγχεται και θεωρείται από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 αρχές εκτός από τις περιπτώσεις (ε) και (στ), όπου η Μελέτη Οριοθέτησης ελέγχεται και θεωρείται, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφέρειας. 2) Μετά τη θεώρηση της Μελέτης Οριοθέτησης καθορίζονται, στο διάγραμμα της παραγράφου (1α) του άρθρου 2 οι οριογραμμές του υδατορεύματος, από: α) τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (εκτός εάν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ορίζεται άλλη προς τούτο αρμόδια Υπηρεσία), μετά από γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όταν η Μελέτη Οριοθέτησης συντάσσεται από τις Υπηρεσίες ή φορείς των περιπτώσεων γ, δ, ε και στ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου ή β) τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υ.Π.Ε.Κ.Α. κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όταν η Μελέτη Οριοθέτησης συντάσσεται από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. γ) τη Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) του ΥΠ.AN.AN.Y.ME.ΔI. κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όταν η Μελέτη Οριοθέτησης συντάσσεται από τη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.AN.AN.Y.ME.ΔI. 2.1 Σε περίπτωση που το προς οριοθέτηση τμήμα του υδατορεύματος εμπίπτει, εν μέρει ή στο σύνολό του, σε περιοχές NATURA 2000, ο φάκελος της Μελέτης Οριοθέτησης διαβιβάζεται για γνωμοδότηση και στην αρμόδια για την προστασία της φύσης υπηρεσία της. 2.2 Για τον καθορισμό των οριογραμμών απαιτείται γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 2.3 Στις περιπτώσεις όλων των ανωτέρω γνωμοδοτήσεων παρέχεται προθεσμία ενός μηνός από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου. Στην περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η αρμόδια αρχή καθορίζει τις οριογραμμές και χωρίς τις γνώμες αυτές. 3) Η επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών του υδατορεύματος (οριοθέτηση του υδατορεύματος) γίνεται με: α) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην περίπτωση 2α ανωτέρω, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 4

5 β) Απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. στην περίπτωση 2β ανωτέρω, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας - Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υ.Π.Ε.Κ.Α. γ) Απόφαση του Υπουργού AN.AN.Y.ME.ΔI.στην περίπτωση 2γ ανωτέρω, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας - Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.AN.AN.Y.ME.ΔI. Η απόφαση αυτή συνοδεύεται από το τοπογραφικό διάγραμμα της παραγράφου (1α) του άρθρου 2 και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4) Κατ εξαίρεση, όταν το προς οριοθέτηση τμήμα του υδατορεύματος εμπίπτει εν μέρει ή στο σύνολό του σε περιοχή «NATURA 2000» ή εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου ή εντός παραδοσιακού οικισμού ή σε παραλιακές περιοχές (ακτίνας 500 μέτρων από την γραμμή παραλίας), ή σε δάση και εν γένει σε περιοχές που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς προστασίας η επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών του υδατορεύματος γίνεται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού μετά από εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος τηρείται η διαδικασία των ανωτέρω 1 και 2 παραγράφων. Στην περίπτωση της παραγράφου 2α ο φάκελος με τη θεωρημένη μελέτη οριοθέτησης καθώς και τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση γνωμοδοτήσεις διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υ.Π.Ε.Κ.Α. προκειμένου η Υπηρεσία αυτή να μεριμνήσει για τη διαδικασία έκδοσης του προεδρικού διατάγματος. 5) Με την επιφύλαξη της ανωτέρω παραγράφου 4, στις περιπτώσεις έγκρισης ή τροποποίησης σχεδίου πόλης, ή έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης Οικοδομικών Συνεταιρισμών και Ιδιωτικών Πολεοδομήσεων, η οριοθέτηση των υδατορευμάτων μπορεί να γίνεται με τη διοικητική πράξη έγκρισης ή τροποποίησης του σχεδίου ή της έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης αντίστοιχα. 6) Η οριοθέτηση των υδατορευμάτων δεν υπάγεται στο καθεστώς περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Α.Ε.Π.Ο.) του Ν.4014/2011 και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατ εξουσιοδότησή αυτού. Β) Διαδικασία Οριοθέτησης υδατορεύματος σε περίπτωση έργων διευθέτησης επι αυτού : 1) Σε περίπτωση που, από την υδραυλική μελέτη του φακέλου της οριοθέτησης, προβλέπονται έργα διευθέτησης τα οποία κατατάσσονται στην Α κατηγορία έργων σύμφωνα με την Υ.Α 1958/ (Φ.Ε.Κ. 21 Β ), που εκδόθηκε κατ εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν.4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209 Α ), παράλληλα με τη διαδικασία οριοθέτησης που προβλέπεται στην παράγραφο Α του άρθρου αυτού, τηρείται για τα έργα αυτά και η διαδικασία της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης με την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.). Ειδικότερα τηρούνται παράλληλα οι ακόλουθες διαδικασίες: 5

6 α) Ο φάκελος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τα έργα διευθέτησης, κατά την υποβολή του στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, πρέπει να περιλαμβάνει και τη πρόταση για τον καθορισμό των οριογραμμών του υδατορεύματος καθώς και συνοπτική έκθεση της μελέτης οριοθέτησης, προκειμένου να αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες και να προχωρήσει ή όχι η έκδοση της Α.Ε.Π.Ο. των έργων διευθέτησης. β) Μετά την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο. ολοκληρώνεται η διαδικασία οριοθέτησης του υδατορεύματος, σύμφωνα με τα εδάφια 2 και 3 της παραγράφου Α. Ο καθορισμός των οριογραμμών, πριν την επικύρωσή του με την πράξη οριοθέτησης του υδατορεύματος, πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να προσαρμόζεται με τους όρους, τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς της Α.Ε.Π.Ο. των έργων διευθέτησης, ώστε τελικά η οριοθέτηση του υδατορεύματος να είναι συμβατή με την Α.Ε.Π.Ο. των έργων αυτών. 2) Στην περίπτωση που τα προβλεπόμενα από την υδραυλική μελέτη για την οριοθέτηση, έργα διευθέτησης και ρύθμισης της ροής των υδάτων κατατάσσονται στην Β κατηγορία της Υ.Α. 1958/ τότε για την οριοθέτηση του υδατορεύματος, απαιτείται ο φάκελος οριοθέτησης να έχει συμπληρωθεί με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 8 του Ν.4014/2011 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για τέτοιας κατηγορίας έργα. 3) Όταν για την εξασφάλιση της τεχνικής αρτιότητας και της ασφαλούς λειτουργίας έργων προτείνεται διευθέτηση της ροής υδάτων σε άλλη θέση (εκτροπή υδατορεύματος), η οριοθέτηση γίνεται στη νέα θέση του υδατορεύματος, καθώς και στην παλιά εφόσον από τη μελέτη προβλέπεται η διατήρησή της υφιστάμενης κοίτης. Άρθρο 4 Εξαιρέσεις από την οριοθέτηση Δεν απαιτείται οριοθέτηση των υδατορευμάτων στις εξής περιπτώσεις: 1) Για την πραγματοποίηση των ακόλουθων έργων και δραστηριοτήτων: α) την εκτέλεση των πάσης φύσεως εργασιών άρσης προσχώσεων, καθαρισμού κοίτης, συντήρησης και αποκατάστασης καθώς και επισκευή υφισταμένων αντιπλημμυρικών έργων. β) την εκτέλεση εργασιών καθαίρεσης αυθαιρέτων κατασκευών. γ) την κατασκευή φραγμάτων, υδροληψιών, υδροηλεκτρικών σταθμών εφόσον αυτοί βρίσκονται πάνω στο σώμα του φράγματος καθώς και αναβαθμών συγκράτησης φερτών υλών. στις ορεινές κοίτες. δ) την κατασκευή νέων γεφυρών ή αντικατάσταση υφισταμένων με τα συναφή έργα, καθώς και έργα προστασίας θεμελιώσεων γεφυρών, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από Υδραυλική μελέτη με την οποία ελέγχονται οι επιπτώσεις από την κατασκευή των έργων στην ομαλή ροή των πλημμυρικών παροχών (γραμμές πλημμύρας για συγκεκριμένη περίοδο επαναφοράς). Στην περίπτωση αυτή η πάκτωση των βάθρων των γεφυρών, γίνεται απαραίτητα έξω από τις εν λόγω γραμμές πλημμύρας. 6

7 ε) την κατασκευή έργων υποδομής που δεν επηρεάζουν την υφιστάμενη φυσική ή διαμορφωμένη κοίτη του υδατορεύματος όπως σίφωνες και υπόγειοι αγωγοί καθώς και αγωγοί υδροληψίας και διάθεσης αποβλήτων. στ) την κατασκευή των έργων ορεινής υδρονομίας, εκτός από τις περιπτώσεις που οι αρμόδιες δασικές υπηρεσίες τεκμηριωμένα κρίνουν την οριοθέτηση απαραίτητη λόγω κατασκευής συγκεκριμένου έργου. ζ) έργα και δραστηριότητες που εξυπηρετούν σκοπούς Εθνικής Άμυνας, καθώς και έργα ή δραστηριότητες που απαιτούνται για την άμεση αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (Ν.4014/2011 άρθρο 1 παράγραφος 2) 2) Για τα μικρά υδατορεύματα (μισγάγγειες) όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1, κατά κανόνα δεν απαιτείται οριοθέτηση. Κατ εξαίρεση, όταν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, είναι δυνατή η οριοθέτησή τους με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Δ/νσης Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ακολουθώντας τα οριζόμενα στο άρθρο 3. Στην περίπτωση αυτή για την Περιφέρεια Αττικής απαιτείται επιπλέον και η σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής του άρθρου 140 του Ν. 4070/2012 (Φ.Ε.Κ. 82 Α ), όπως ισχύει σήμερα. Άρθρο 5 Ειδικές διατάξεις 1) Τα υδατορεύματα των οποίων οι οριογραμμές έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.880/1979 (Φ.Ε.Κ. Α 58), και του άρθρου 5 του Ν.3010/2002, και στην περίπτωση που έχει επέλθει σημαντική μεταβολή των πραγματικών δεδομένων (υδραυλικών, περιβαλλοντικών, πολεοδομικών) βάσει των οποίων έγινε η αρχική οριοθέτηση, δύνανται να οριοθετούνται εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ύστερα από σχετική απόφαση (απόφαση κίνησης της διαδικασίας) του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης η οποία εκδίδεται μετά από επαρκώς τεκμηριωμένη εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 2) Τμήματα υδατορευμάτων, εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών, που κατ εξαίρεση διευθετούνται με τεχνικά έργα κλειστής διατομής, οριοθετούνται με κατ ελάχιστον όριο το εύρος καταλήψεως των τεχνικών έργων. Η επιφάνεια της ζώνης του υδατορεύματος άνωθεν της κλειστής διευθετημένης διατομής, χαρακτηρίζεται κοινόχρηστος χώρος. Στην περίπτωση αυτή, ο χώρος αυτός δεν προσμετράτε στο απαιτούμενο ποσοστό κοινόχρηστων χώρων της πόλης ή του οικισμού, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. 3) Σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση τηρείται αρχείο με ευθύνη των οικείων Διευθύνσεων Υδάτων, στο οποίο καταχωρούνται οι διοικητικές πράξεις οριοθέτησης υδατορευμάτων με όλα τα στοιχεία των μελετών οριοθέτησης. Τα αρχεία οριοθετήσεων που τηρούνταν μέχρι σήμερα από άλλες Υπηρεσίες, μεταφέρονται εντός εξαμήνου με ευθύνη τους στις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 7

8 Άρθρο 6 Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας 1) Έργα διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας σε υδατορεύματα μπορεί να μελετώνται και να εκτελούνται από τις υπηρεσίες του ΥΠ.AN.AN.Y.ME.ΔI, ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Περιφέρειας, ή να ανατίθενται από αυτούς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 2) Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και εργασίες συντήρησης σε υδατορεύματα όταν: α) βρίσκονται εξ ολοκλήρου εντός των διοικητικών ορίων Ο.Τ.Α. Α βαθμού και δεν αποτελούν κλάδο άλλου υδατορεύματος, μπορεί να μελετώνται, να εκτελούνται και να συντηρούνται από αυτούς ή να ανατίθενται από αυτούς κατά τις κείμενες διατάξεις, β) εκτείνονται σε διοικητικά όρια μιας Περιφερειακής Ενότητας, μπορεί να μελετώνται, να εκτελούνται και να συντηρούνται από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα, γ) εκτείνονται σε διοικητικά όρια μιας Περιφέρειας, μπορεί να μελετώνται, να εκτελούνται και να συντηρούνται από την οικεία Περιφέρεια, δ) εκτείνονται σε διοικητικά όρια περισσότερων Περιφερειών, μπορεί να μελετώνται, να εκτελούνται και να συντηρούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας για το τμήμα που βρίσκεται εντός των διοικητικών τους ορίων. 3) Έργα διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας υδατορευμάτων δύνανται κατ εξαίρεση να πραγματοποιούνται και από ιδιώτες. Στην περίπτωση αυτή το αίτημα, του ιδιώτη μαζί με τη μελέτη οριοθέτησης του υδατορεύματος, τη πρόταση για τον καθορισμό των οριογραμμών του και την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία περιβαλλοντική άδεια ή έγκριση των έργων διευθέτησης, υποβάλλεται στην αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, η οποία αφού ελέγξει και θεωρήσει τη μελέτη οριοθέτησης τη διαβιβάζει στην αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή στην αρμόδια Υπηρεσία του Υ.Π.Ε.Κ.Α. ή στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.AN.AN.Y.ME.ΔI, για την τήρηση της διαδικασίας οριοθέτησης που προβλέπεται στα εδάφια 2 και 3 της παραγράφου Α του άρθρου 3. Η μελέτη οριοθέτησης, ο φάκελος περιβαλλοντικής αδειοδότησης και η υλοποίηση των έργων χρηματοδοτούνται από τον επισπεύδοντα ιδιώτη. Άρθρο 7 Μεταβατικές διατάξεις Επικυρώσεις του καθορισμού των οριογραμμών υδατορευμάτων οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εκκρεμούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες και εμπίπτουν στην εξαίρεση της ως άνω παραγράφου 4 του άρθρου 3, ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις. Επικυρώσεις του καθορισμού των οριογραμμών υδατορευμάτων οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εκκρεμούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες και 8

9 δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση της ως άνω παραγράφου 4 του άρθρου 3, ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις. Μέχρι την έκδοση της Απόφασης του άρθρου 2 παράγραφος 5 η διαδικασία Οριοθέτησης γίνεται με τις διατάξεις του παρόντος. Άρθρο 8 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος του νόμου οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.880/79 (Φ.Ε.Κ. 58 Α ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.3010/2002 καταργούνται καθώς και κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν. Άρθρο 9 Ισχύς Η ισχύς του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ 9

10 10

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 94 14 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4258 Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα ρυθμίσεις Πολεοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθ- µίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής Επί της αρχής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθ- µίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής Επί της αρχής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθ- µίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής νοµοθεσίας» Επί της Αρχής Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 1 Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί Χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209 21 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4014 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστη ριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ > ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Τα παρακάτω αποτυπώνονται στο Χάρτη Π.2: Χρήσεις γης και προστασία περιβάλλοντος). Π.2.1 ΓΕΝΙΚΑ Στο παρόν κεφάλαιο εξειδικεύονται οι προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1 of 13 12/2/2008 11:17 πμ

1 of 13 12/2/2008 11:17 πμ 1 of 13 12/2/2008 1117 πμ Εκτύπωση Αποθήκευση ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (intracom IT servises) Ν 2971/2001 Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 6 ΦΕΚ Α` 285/19.12.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-9 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. 52891 ΑΠΟΦΑΣΗ Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. Kτηνοτροφική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Ορισµοί και γενικές διατάξεις

Σχέδιο Νόµου. «Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Ορισµοί και γενικές διατάξεις Σχέδιο Νόµου «Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ορισµοί και γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Ορισµοί Για τις ανάγκες του παρόντος νόµου οι παρακάτω όροι έχουν την αντίστοιχη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Χαρακτηρισµός της υδάτινης, χερσαίας, και ευρύτερης περιοχής της λίµνης Παµβώτιδας (Ιωαννίνων), ν. Ιωαννίνων, ως Περιφερειακό Πάρκο, και καθορισµός χρήσεων γης όρων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3071 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 171923 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 11473 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός & περιεχόμενα Σκοπός του Νόμου είναι η καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ενθάρρυνσης της

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2878 27 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 146896 Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιο ποίησης των υδάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση Ειδική Έκθεση Τεκμηρίωσης προτεινόμενου σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος

Εισήγηση Ειδική Έκθεση Τεκμηρίωσης προτεινόμενου σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος Εισήγηση Ειδική Έκθεση Τεκμηρίωσης προτεινόμενου σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος Α. Ιστορικό Νομικού Πλαισίου Εκπονηθείσα ΕΠΜ 1. Εκπονηθείσα ΕΠΜ 1.1 Αναγνώριση Οριοθέτηση της περιοχής μελέτης και της ευρύτερης

Διαβάστε περισσότερα