Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : <<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ>> ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,58 ΕΥΡΩ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ,42 ΕΥΡΩ Φ.Π.Α ,00 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΣΗ: Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο του έργου είναι: η κατασκευή γέφυρας στον Πορταϊκό ποταμό επί της αρ. 7 δευτερεύουσας επαρχιακής οδού Πύλης Αγίου Βησσαρίωνα Πιαλείας Βαλτινού, εντός της πόλεως Πύλης Τρικάλων, συνολικού μήκους 197,50 m, η κατασκευή των προσβάσεων για την σύνδεση της γέφυρας με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, συνολικού μήκους 265 m ( κόμβος με παραποτάμια Δημοτική οδό Κ 2 κόμβος με οδό προς Άγιο Βησσαρίωνα Κ 3) η υψομετρική προσαρμογή της υφισταμένης παραποτάμιας Δημοτικής οδού με την πρόσβαση στη γέφυρα σε μήκος 274 m περίπου (Σχέδια Διατομές Π 12 Π 23). Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Ο φορέας της ανωδομής της γέφυρας αποτελείται από έναν ευθύγραμμο συνεχή φορέα πέντε ανοιγμάτων μήκους εκάστου ανοίγματος μέτρων

2 αντιστοίχως, διατομής πλακοδοκού ύψους στα ανοίγματα 0,90 m και μεταβαλλόμενου ύψους από 0,90 m έως 1,80 m στην περιοχή των βάθρων. Τα μεσόβαθρα της γέφυρας αποτελούνται από δύο τοιχεία έκαστο με βαθειά θεμελίωση από πασσάλους Φ60 βάθους 15,0 m. Αναλυτικά όλα τα στοιχεία της γέφυρας παρουσιάζονται στην συνημμένη τεχνική έκθεση και στα σχέδια της μελέτης. Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ Τα στοιχεία της οριζοντιογραφίας και μηκοτομής της γέφυρας και των προσβάσεων φαίνονται στα σχέδια της μελέτης του έργου, ήτοι: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ Μήκος γέφυρας μεταξύ των βάθρων : Πλάτος οδοστρώματος : 197,50 m 8,0 m Πλάτος πεζοδρομίων : 2 2,0 m Κλάση γέφυρας : 60/30 Υψόμετρα καταστρώματος Κατά μήκος κλίση : όπως παρουσιάζονται στη μηκοτομή της γέφυρας 2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 2.1 Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες για την πλήρη κατασκευή της γέφυρας, ήτοι θεμελίωση και φορέας ανωδομής, προστατευτικά έργα θεμελίων, πτερυγότοιχοι, αρμοί συστολής-διαστολής, κιγκλιδώματα, δίκτυο αποχέτευσης, ασφαλτοτάπητας κυκλοφορίας, στηθαία ασφαλείας, ηλεκτροφωτισμός. 2.2 ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Τα κιγκλιδώματα της γέφυρας σε συνδυασμό με τα στηθαία ασφαλείας θα παρέχουν αυξημένη ασφάλεια στους πεζούς και θα πληρούν τους ισχύοντες κανονισμούς.

3 Η απορροή των ομβρίων από την επιφάνεια της γέφυρας και η διάταξη των στομίων υδροσυλλογής θα γίνουν σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον Κανονισμό Μελετών Ερευνών Οδικών και Σιδηροδρομικών Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (Άρθρο )και σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Όλες οι υδρορροές θα διαμορφωθούν έτσι ώστε τα όμβρια να απομακρύνονται από την επιφάνεια των σκυροδεμάτων χωρίς να προκαλούν σε αυτά βλάβη ή ρύπανση οιασδήποτε μορφής. Από τα επιχώματα των προσβάσεων τα όμβρια θα απομακρύνονται με την διαμόρφωση επί των πρανών καταλλήλων βαθμιδωτών ρείθρων από σκυρόδεμα. Όλες οι προαναφερόμενες κατασκευές θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τα συμβατικά τεύχη. 2.3 ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ Αρμοί συστολής διαστολής θα τοποθετηθούν μεταξύ γέφυρας και πλακών προσβάσεως. Αρμοί συστολής διαστολής θα τοποθετηθούν επί του οδοστρώματος και επί των πεζοδρομίων. Οι αρμοί συστολής διαστολής θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα σχέδια μελέτης και τα συμβατικά τεύχη. 2.4 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Η τελική επιφάνεια των πεζοδρομίων της γέφυρας θα κατασκευασθεί από σκυρόδεμα ποιότητας C 20/25 με επεξεργασία της τελικής επιφάνειας σύμφωνα με το τιμολόγιο και τα σχέδια της μελέτης. Οι ακμές των πεζοδρομίων των γεφυρών θα διαμορφωθούν καταλλήλως και θα προστατευθούν με κατάλληλη μεταλλική διατομή. Πεζοδρόμια θα κατασκευασθούν και στις προσβάσεις της γέφυρας σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

4 2.5 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Για όλες τις επιφάνειες σκυροδέματος (βάθρα, ανωδομή, πτερυγότοιχοι κ.λπ.) θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλοι ξυλότυποι και θα προβλεφθεί η απαιτούμενη επεξεργασία για την άρτια εμφάνιση των επιφανειών αυτών, σε όλες δε τις ακμές των επιφανειών θα τοποθετηθούν οι απαιτούμενες φαλτσογωνιές σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο τιμολόγιο της μελέτης, άρθρο Β-29 και στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, άρθρο Γ -3. Πριν την έναρξη κατασκευής των ξυλοτύπων θα υποβληθούν στην υπηρεσία σχέδια ξυλοτύπων, τα οποία θα εφαρμοστούν αφού εγκριθούν από την υπηρεσία. 2.6 ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΓΕΦΥΡΑΣ Στις προσβάσεις της γέφυρας μήκους 265 m, θα κατασκευαστούν, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης : Εκσκαφές και καθαιρέσεις κρασπέδων και λοιπών κατασκευών, όπου απαιτείται. Όλα τα απαιτούμενα τεχνικά έργα για την λειτουργία της γέφυρας Επίχωμα αμμοχαλίκου σύμφωνα με τα σχέδια οριζοντιογραφίας και μηκοτομής, ελαχίστου πάχους 0,30 m ή μεγαλυτέρου, όπου απαιτείται. Μία στρώση υποβάσεως και μία στρώση βάσεως από θραυστό υλικό λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους εκάστης 0,10 m σύμφωνα με τις προδιαγραφές Π.Τ.Π και Π.Τ.Π αντιστοίχως. Ερείσματα από θραυστό υλικό λατομείου συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m σύμφωνα με την Π.Τ.Π. 0160, πλάτους εκάστου 1,50 m στα τμήματα στα οποία δεν θα κατασκευασθούν πεζοδρόμια. Μία στρώση ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας από ασφαλτοσκυρόδεμα κλειστού τύπου Α265, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m. Πεζοδρόμια σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν. Προβλέπεται επένδυση με φυτική γη όλων των πρανών των επιχωμάτων, στα τμήματα τα οποία δεν θα επενδυθούν με συρματοκιβώτια ή συρματοκυλίνδρους. Στηθαία ασφαλείας θα τοποθετηθούν στα τμήματα, όπου απαιτείται για την ασφάλεια της κυκλοφορίας.

5 2.7 ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Προβλέπεται η υψομετρική προσαρμογή της οδού στην πρόσβαση της γέφυρας σε μήκος 274 m. Περιλαμβάνονται εργασίες: Εκσκαφές υφισταμένου οδοστρώματος και κατασκευή επιχώματος αμμοχαλίκου σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Κατασκευή μίας στρώσεως υποβάσεως και μίας στρώσεως βάσεως από θραυστό υλικό λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους εκάστης 0,10 m σύμφωνα με τις προδιαγραφές Π.Τ.Π και Π.Τ.Π αντιστοίχως. Κράσπεδα διαμόρφωσης του κόμβου σύνδεσης της οδού (Κ2) με την γέφυρα. 2.8 ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ Στην επιφάνεια της γέφυρας προβλέπεται η κατασκευή δύο στρώσεων ασφαλτοσκυροδέματος εκ των οποίων η μία κλειστού τύπου Α265, πάχους στρώσεως 0,05 m, και η άλλη αντιολισθηρή πάχους στρώσεως 0,04 m συνολικού πάχους 0,09 m. 2.9 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Προβλέπεται ηλεκτροφωτισμός της περιοχής του έργου (γέφυρα, προσβάσεις ) για την ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας κατά τις νυχτερινές ώρες ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Στις προσβάσεις και στη γέφυρα θα κατασκευαστεί οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση για την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές (διαγράμμιση οδοστρώματος, τοποθέτηση πινακίδων αναγγελίας κινδύνου, ρυθμιστικών, πληροφοριακών κ.λπ., όπου απαιτείται).

6 Σε κατάλληλη θέση στη γέφυρα θα προβλεφθεί ένθετη μεταλλική πινακίδα στην οποία θα αναγραφούν με ανάγλυφους χαρακτήρες τα βασικά στοιχεία της γέφυρας, όπως θα υποδειχθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Τρίκαλα ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 1. Ευθ. Καραγιάννη Πολ. Μηχ. με Β β 2. Β. Ταμπακιώτη Α. - Τοπ. Μηχ. με Δ β Χρίστος Ηλιάδης Πολ. Μηχ. με Β β Ευθ. Καραγιάννη Πολ. Μηχ. με Β β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.

ΔΕΥΑΡ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00 (χωρίς το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓIOY ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓIOY ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 56 /2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓIOY ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Πλατεία Οικονομίδη ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2. ΣΧΕΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW VOLTERRA A.E. ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW ΘΕΣΗ : "ΧΑΛΚΟΔΟΝΙΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ Ο.Τ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΜΥΡΑΔΑΚΗ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10.000.000. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α α/α Τιμολογ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε ΡΑ) ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» 4.400.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A01160d\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ... 10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.... 2 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ... 2 1.2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ... 2 1.3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 1.3.1 Θέση του έργου - Εξυπηρετούμενη περιοχή... 2 1.3.2 Στάθμες εδάφους...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙKΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΟΤΤΟ ΒΑΛΤΕΡ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 3A / 2012 ΝΟΜΟΣ 14REQ002372482 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-31 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «Ν ο 3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 400.000,00 πλέον ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: A.M.: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π..Ε 04/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 #

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.160.000 ευρώ. Μάιος 2011. K:\N5300a\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5300/4981/B02

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.160.000 ευρώ. Μάιος 2011. K:\N5300a\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5300/4981/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Πλαγιάς (Ν53.00)» 1.160.000 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΕΠΑΛ 2007-2013 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 369.000,00 ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: « (25 )" & : 97810501601 : 1.615.175,69 ( .)

: «    (25 ) &     : 97810501601  : 1.615.175,69 ( .) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣH: ΕΠΕΚΤΑΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. 1 ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα