Μελέτη αξιολόγησης της επίδρασης διαφορετικών φυσικών. ουσιών στην αντοχή της ροδιάς σε χαµηλές θερµοκρασίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη αξιολόγησης της επίδρασης διαφορετικών φυσικών. ουσιών στην αντοχή της ροδιάς σε χαµηλές θερµοκρασίες"

Transcript

1 Μελέτη αξιολόγησης της επίδρασης διαφορετικών φυσικών ουσιών στην αντοχή της ροδιάς σε χαµηλές θερµοκρασίες Παυλίνα ρογούδη, αναπλ. ερευνήτρια Ανθούλα έλλα, γεωπόνος MSc Γεώργιος Παντελίδης, µεταδιδακτορικός ερευνητής Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων Γενική ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, ΕΛΓΟ ΗΜΗΤΡΑ Ιστοσελίδα: Χρηµατοδότηση από τη ΓΓΕΤ στα πλαίσια του Προγράµµατος: 16 «Μελέτη ο ΠανελλήνιοΦυτοπαθολογικόΣυνέδριο, και βελτίωση της καλλιέργειας της ροδιάς στην Οκτωβρίου Χώρα µας; 2012, παραγωγή Θεσ/νίκη χυµού υψηλής διαιτητικής αξίας για τον άνθρωπο»

2 Οι ευεργετικές ιδιότητες του ροδιού στην ανθρώπινη υγεία και οι πολύ καλές οργανοληπτικές ιδιότητές του αποτέλεσαν ισχυρά επιχειρήµατα για να διαφηµιστεί και να γίνει γνωστό το ρόδι σε ανεπτυγµένες χώρες που µέχρι πρινλίγοδενγνώριζανκαλάαυτόντονκαρπό.

3 Αποτέλεσµα ήταν να αυξηθεί η ζήτηση του ροδιού και οι καλλιεργούµενες εκτάσεις σε χώρες όπως οι Η.Π.Α., Ινδία, Νότια Αφρική, Αργεντινή αλλά και πρόσφατακαιηελλάδα. Εκτίµηση της παρούσας παραγωγής ροδιού στον κόσµο (Melgarejo et al., in press)

4 Παγετοπληξία Ζηµιά από παγετό σε δένδρα ροδιάς στις Σέρρες

5 Ποσοστό ζηµιάς σε βλαστούς ροδιάς µετά από έκθεση σε διαφορετικές χαµηλές θερµοκρασίες κατά την περίοδο εκ µέχρι Μάρτιο Κατά την διάρκεια εισόδου και εξόδου των δένδρων από τον λήθαργο του χειµώνα η αντοχήτωνδένδρωνσεχαµηλέςθερµοκρασίεςµειώνεται. Θερµοκρασία C δενπροκάλεσεζηµιάσεβλαστούςροδιάςπαράµόνοστοτέλος Μαρτίου.

6

7 Είναι γνωστό πως Η συγκέντρωση σακχάρων στους ιστούς των βλαστών επηρεάζει το οσµωτικό δυναµικό των κυττάρων και έχει βρεθεί πως σχετίζεται µε την αντοχήτουςσεχαµηλέςθερµοκρασίες. Σκοπός της εργασίας Σκοπός της εργασίας Σκοπός της εργασίας ήταν να µελετηθεί η αποτελεσµατικότητα χρήσης διαφορετικών φυσικών ουσιών στην προστασία βλαστών ροδιάς από χαµηλές θερµοκρασίες. Μελετήθηκαν ουσίες που σκοπό έχουν να αυξήσουν το οσµωτικό δυναµικό των κυττάρων και να προστατεύσουν τη ροδιά από χαµηλές θερµοκρασίες της άνοιξης.

8 Ουσίες ή σκευάσµατα που µελετήθηκαν: Μελάσα (δόση 2,5%) Υποπροϊόν από τη βιοµηχανία παραγωγής ζάχαρης. Περιέχει εκτός από υψηλή συγκέντρωσησεσάκχαρα (46%), σηµαντικέςποσότητεςσεανόργαναστοιχεία, αλλά και πολλές οργανικές ουσίες (για παράδειγµα φαινολικές ουσίες µε υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητα). Nagai et al. (2001) αναφέρει πως η µελάσα προκαλεί ενδιαφέρουσες φυσιολογικές δράσεις όπως αύξηση της αντοχής σε προσβολές από ιούς και αντιφλεγµονώδη δράση. Γιατονάνθρωποηµελάσααναφέρεταικαιως superfood Μία µερίδα µελάσας περιέχει 18% της συνιστώµενης ηµερήσιας δόσης Μαγνησίου 10% καλίου 5% βιταµίνης B6, και 3.5% σελήνιου. Περιέχει σηµαντική ποσότητα Cu (η έλλειψη χαλκού συνδέεται µε το πρόωρο άσπρισµα των µαλλιών).

9 Ουσίες ή σκευάσµατα που µελετήθηκαν: Γλυκίνη-βεταίνη (Blustim, Χελλαφάρµ) ( όση 4,2 g L -1 ), Έχει ωσµορυθµιστική δράση. Η συγκέντρωση βεταινών αυξάνει στο κυτόπλασµα σηµαντικά σε συνθήκες καταπόνησης από έλλειψη νερού και περισσότερο σε ανθεκτικούς στη ξηρασία γενότυπους φυτών. Αιθυλενογλυκόλη Γλυκερίνη Σουκρόζη Γλυκόζη

10 ΥλικάκαιΜέθοδοι Το πείραµα έγινε σε νεαρά δενδρύλλια ροδιάς που βρίσκονταν σε χωράφι στη Βέροια. Νεαρά δενδρύλλια ψεκάστηκαν µε διαλύµατα των παραπάνω ουσιώνκαθώςκαινερό (µάρτυρας) στις 7 και 12 Μαρτίου Τρεις ηµέρες αργότερα κόπηκαν βλαστοί µήκους περίπου 20 εκ., τοποθετήθηκαν σε πλαστικές σακούλες που βυθίστηκαν στο ψυκτικό υγρό ψυχρόλουτρου (RE204 Lauda, Konigshofen, Germany). Η θερµοκρασία στο ψυχρόλουτρο καταγράφηκε σε διαφορετικά σηµεία του ψυκτικού υγρού µε βυθιζόµενα θερµόµετρακαιήτανοµοιόµορφη. Ηθερµοκρασίαµειώθηκεσταδιακάαπότους 4,0 0 C στους -13,0 0 C σε 4 ώρεςκαιέγινανέξοδοιτωνβλαστώνστους -10,0 και -13,0 0 C. Οι βλαστοί µετά την έξοδό τους από το ψυχρόλουτρο τοποθετήθηκαν σε δοχείαπουπεριείχαννερόκαιαµέσωςσεψυγείο (4 0 C) για 2 ώρεςγιανα γίνειοµαλάτολιώσιµοτουπάγου.

11 Η εκτίµηση της ζηµιάς που προκλήθηκε από τις χαµηλές θερµοκρασίες έγινε µε τις παρακάτω µεθόδους: Εκτίµηση του ποσοστού (%) ζωντανών οφθαλµών µετά από οπτική παρατήρηση, Οιβλαστοίτοποθετήθηκανσεχώροόπουοιθερµοκρασίαδιατηρούτανσταθερήστους 22 0 Cγια 3 ηµέρεςόταν έγινε οπτική παρατήρηση του εσωτερικού των βλαστών και καταγραφή όσων είχαν µεταχρωµατισµούς λόγω ζηµιάς από χαµηλές θερµοκρασίες. Μέτρησητου είκτηαγωγιµότηταςτωνβλαστών, Τρία κοµµάτια βλαστών µήκους ενός εκατοστού τοποθετήθηκαν σε 20 ml απεσταγµένο νερό όπου παρέµειναν για 24 ώρες σε συνθήκες δωµατίου όταν µετρήθηκε η αγωγιµότητα του διαλύµατος (C1). Τα δείγµατα τοποθετήθηκανσεκλίβανοστους Cγια 30 λεπτά, κρύωσανσεσυνθήκεςδωµατίουκαιµετάξανά µετρήθηκε η αγωγιµότητα του διαλύµατος (C2). Eπίσης, µετρήθηκε και η C1 και C2 του µάρτυρα δηλαδή βλαστώνπουδενδέχτηκανχαµηλέςθερµοκρασίες. Υπολογίστηκεο ΕΙΚΤΗΣΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ = 100 X (C1/C2)/(MC1/MC2). Μέτρηση του ποσοστού (%) ζωντανών ιστών εντεριώνης και ξύλου µε τη δοκιµή τετραζολίου. Πραγµατοποιήθηκε η δοκινή τετραζολίου σε κοµµάτια βλαστού που κόπηκαν εγκάρσια. Ο χρωµατισµός των ιστών εντεριώνης και ξύλου είναι ένδειξη της ύπαρξης ζωντανού ιστού.

12 Οπτική παρατήρηση C C

13 είκτης αγωγιµότητας C C

14 οκιµή τετραζόλιου στο ξύλωµα C C

15 οκιµή τετραζόλιου στην εντεριώνη C C

16 Συµπεράσµατα Ψεκασµός µε µελάσα µείωσε το % ζηµιάς από χαµηλές θερµοκρασίες σε όλες τις µεθόδους εκτίµησης της ζηµιάςπουεφαρµόστηκαν. Ψεκασµός µε γλυκίνη- βεταΐνη, αιθυλενογλυκόλη και γλυκόζη µείωσαν το % ζηµιάς µόνο σε µερικές από τις µεθόδουςπουεφαρµόστηκαν. Ψεκασµός µε γλυκερίνη και σουκρόζη δεν είχαν επίδραση στην αντοχή των βλαστών ροδιάς σε χαµηλές θερµοκρασίες. Συµπεραίνεται πως ψεκασµός µε µελάσα έδωσε την µεγαλύτερη προστασία από χαµηλές θερµοκρασίες, σε σύγκρισηµεόλεςτιςουσίεςπουµελετήθηκαν.

17 Ψεκασµοί µε µελάσα (2,5%) αύξησαν σηµαντικά την αντοχή των ανθοφόρων οφθαλµών των ποικιλιών ροδακινιάς Andross, Romea, Kakamas και E45 και της νεκταρινιάς Arm King σεχαµηλέςθερµοκρασίες (αποτελέσµαταέξιπειραµάτων). Ψεκασµοί µε γλυκίνη-βεταίνη (4,2 g L-1) αύξησαν σηµαντικά την αντοχή των ανθοφόρων οφθαλµών στην ποικιλία Andross και May Crest σε τέσσερα από πέντε πειράµατα που έγιναν. Επίσης, προστάτευσε από ζηµιά χαµηλών θερµοκρασιών την ποικιλία Arm Kingπουβρίσκοντανσεστάδιοµικρούκαρπιδίου.

18 Μελέτη της επίδρασης διαφορετικών ουσιών στην εµφάνιση φυσιολογικών ανωµαλιών όπως το σχίσιµο των καρπών, τα ηλιοκάµατα και η εµφάνιση της σκουριάς. Σχίσιµο των καρπών

19

20 Ηλιοκάµατα

21 Σκουριά Σκουριά είναι το καφέτιασµα και σκλήρυνση του φλοιού του ροδιού που εµφανίζεται στο αναπτυσσόµενο καρπό και να τον κάνει ακατάλληλογιαπώλησηωςνωπόφρούτο. Τα συµπτώµατα περιορίζονται στον φλοιό και µοιάζουν µε µπορεί να µοιάζουν µε προσβολήαπόακάρεαήθρίπες.

22 Μάρτυρας Σαλικυλικό οξύ 1mM Μείωσε τη σκουριά και αύξησε το κόκκινο χρώµα των καρπών

23 Μάρτυρας Ψεκασµόςµε 75 και 150 mg L -1 GA3, στις 17/07/2012 Μείωσε σηµαντικά το ποσοστό σκισµένωνκαρπών (από 54% σε 21% και 18%, στονµάρτυρα, την GA3 75,και GA3 150 mg L -1, αντίστοιχα). Ηµεταχείρισηµε 75 mg L -1 προκάλεσεελαφράοψίµιση τηςπαραγωγής, καιµεγαλύτερηηµεταχείρισηµε 150 mg L-1 (περίπου µία εβδοµάδα)

24 Ευχαριστώ για την προσοχή σας