Διαχείριση του αστικού πρασίνου και προτάσεις αναβάθμισής του στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασοκομίας, Τ.Θ. 262,54124-Θεσσαλονίκη.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαχείριση του αστικού πρασίνου και προτάσεις αναβάθμισής του στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασοκομίας, Τ.Θ. 262,54124-Θεσσαλονίκη."

Transcript

1 Διαχείριση του αστικού πρασίνου και προτάσεις αναβάθμισής του στο Δήμο Θεσσαλονίκης ΤΣΙΤΣΩΝΗ ΘΕΚΛΑ 1, ΜΠΑΤΑΛΑ ΕΛΕΝΗ 1 και ΖΑΓΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασοκομίας, Τ.Θ. 262,54124-Θεσσαλονίκη. Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι η αξιολόγηση της διαχείρισης του αστικού πρασίνου του Δήμου Θεσσαλονίκης και η διατύπωση προτάσεων για την αναβάθμισή του. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίου σε συνεργασία με τους υπευθύνους της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι έχουν και την αρμοδιότητα της εκλογής των κατάλληλων ειδών και των μεθόδων εγκατάστασής τους στο αστικό περιβάλλον. Τα ερωτηματολόγιο δίνει απαντήσεις σχετικά με την εκλογή των κατάλληλων ειδών, τον τύπο του φυτευτικού υλικού, την άρδευση, την κλάδευση και τη λίπανση των δενδρυλλίων τόσο για τις δενδροστοιχίες όσο και για τα πάρκα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Διαπιστώθηκε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου ακολουθούν τις ενδεικνυόμενες προδιαγραφές στη φύτευση, άρδευση και λίπανση των ειδών, πράγμα που δε συμβαίνει στην εκλογή των κατάλληλων ειδών και τον τρόπο κλάδευσής τους. Η εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας με τις κατάλληλες προτάσεις, που αφορούν τη διαχείριση του αστικού πρασίνου στο Δήμο Θεσσαλονίκης, θα αποτελέσει τη βάση για την αισθητική βελτίωση και λειτουργία των χώρων πρασίνου, οι οποίες εξαρτώνται πρωτίστως από την εκλογή των κατάλληλων ειδών και τη σωστή αντιμετώπισή τους. Λέξεις κλειδιά: Δενδροστοιχίες, κόμη και κλάδευση, λίπανση, οικολογική εκλογή, πάρκα, φυτευτικό υλικό. Management of urban green and suggestions for its upgrade in the Municipality of Thessaloniki TSITSONI THEKLA 1, BATALA ELENI 1 and ZAGAS THEOCHARIS 1 1 Aristotle University of Thessaloniki, Department of Forestry and Natural Environment, Laboratory of Silviculture, P.O.Box 262, Thessaloniki. Abstract The purpose of this paper is the evaluation of the management of urban green in the Municipality of Thessaloniki and the formulation of suggestions for its upgrade. The data were compiled through a questionnaire in collaboration with the people in charge of the Department of Green of the Municipality of Thessaloniki who also have the responsibility of the choice of the proper species and the methods of their installation in the urban environment. The questionnaire gives answers about the choice of the suitable species, the type of the planting material, the irrigation, the pruning and the fertilization 1

2 of the seedlings that are used in the tree rows and in parks in the Municipality of Thessaloniki. It was observed that the services of the Municipality follow the specifications of planting, irrigation and fertilization of the species, a fact that is not observed in the choice of the proper species and in the way of pruning. The application of the research results combined with the suitable proposals that concern the management of urban green in the Municipality of Thessaloniki will make up the basis for the further development of green spaces and the survival of species within the city. Key words: Canopy and pruning, ecological choice, fertilization, parks, planting material tree rows. Εισαγωγή Η ραγδαία και, σε πολλές περιπτώσεις, ανεξέλεγκτη αστικοποίηση που παρατηρείται κατά τη διάρκεια των τελευταίων πενήντα ετών έχει δημιουργήσει πολλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Στις αστικές περιοχές, σήμερα, υπολογίζεται ότι ζει πάνω από το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού. Η τεράστια αυτή μετακίνηση των πληθυσμών σε όλο τον κόσμο είχε επιπτώσεις στο περιβάλλον ενώ η απαίτησή τους για οικοδομήσιμη γη ικανοποιήθηκε σε βάρος των περιαστικών δασών (Unasylva 1993). Σήμερα, η χρήση δενδροστοιχιών και πάρκων στις πόλεις, για τον εξωραϊσμό τους και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων τους, έχει καταστεί πρωταρχικό μέλημα των πολεοδόμων και τελευταία έχει αναπτυχθεί ένας ξεχωριστός κλάδος της Δασολογικής επιστήμης, η Δασοκομία πόλεων (Grey and Deneke 1986, Ντάφης 2001). Η έννοια της Δασοκομίας πόλεων έχει γίνει ευρύτερα αποδεκτή σχετικά πρόσφατα καθόσον περικλείει την οργάνωση, το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη διαχείριση των δένδρων και δασικών συστάδων, που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε αστικές περιοχές και που διακρίνονται για την ομορφιά και την καλαισθησία τους (Nilsson and Randrup 1998, Χατζηστάθης 2002). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και η αξιολόγηση των δένδρων σε δενδροστοιχίες και πάρκα μέσα στα όρια του αστικού χώρου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα απαντήθηκαν και σχολιάστηκαν τα ερωτήματα σχετικά με την εκλογή των κατάλληλων ειδών, τον τύπο του φυτευτικού υλικού, την άρδευση, την κλάδευση και τη λίπανση των δενδρυλλίων τόσο στις δενδροστοιχίες όσο και στα πάρκα του Δήμου. Επίσης διατυπώθηκαν προτάσεις για την εκλογή των κατάλληλων ειδών και τον τρόπο κλάδευσής τους. Υλικά και Μέθοδοι Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο οποίος βρίσκεται στην Κεντρική Μακεδονία, σε υψόμετρο μ. και γεωγραφικό πλάτος Ο αριθμός των κατοίκων του Δήμου, σύμφωνα με την απογραφή του 2001, είναι και το ποσοστό (%) πρασίνου μέσα στα δημοτικά διοικητικά όρια (δενδροστοιχίες και πάρκα) είναι 4,38%, δηλαδή αναλογούν μόλις 2,19 m 2 πρασίνου ανά κάτοικο (Γκανάτσας κ.α. 2002). Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μετεωρολογικού σταθμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το κλίμα της περιοχής είναι ημίξηρο μεσογειακό με ψυχρό χειμώνα, μέση ετήσια θερμοκρασία αέρα 15,56 C και ετήσιο ύψος βροχής 458,7 2

3 mm. Η διεύθυνση των ανέμων ποικίλει ανάλογα με την εποχή του έτους. Το χειμώνα επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι, που προέρχονται από τη πεδιάδα του Αξιού (Βαρδάρης). Την άνοιξη πνέουν Ν, ΝΔ άνεμοι (θαλάσσιες αύρες) ενώ το καλοκαίρι επικρατούν Β, Δ και ΝΔ άνεμοι (Tsitsoni and Zagas 2001, Πετρακάκης κ.α. 2001, Γκανάτσας κ.α. 2002). Τα στοιχεία συλλέχτηκαν από το ερωτηματολόγιο που καταρτίστηκε στα πλαίσια του COST Action E12 (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) και την επιτόπια έρευνα και αφορούν την πενταετία Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε σε συνεργασία με τους υπευθύνους της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι έχουν και την αρμοδιότητα σχετικά με την εκλογή των κατάλληλων ειδών και τη μέθοδο εγκατάστασής τους στο αστικό περιβάλλον (Γεωργιάδου 1995, Παπαδήμας 1995, Hatzistathis et al. 1999, Τσιτσώνη και Σαμαρά 2002). Η έρευνα περιελάμβανε την αξιολόγηση της διαχείρισης του πρασίνου του Δήμου, ώστε να διατυπωθούν προτάσεις για την αναβάθμισή του. Αποτελέσματα Από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και την έρευνα που έγινε προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα. Ο αριθμός των δένδρων των δενδροστοιχιών του Δήμου Θεσσαλονίκης που φυτεύτηκαν συνολικά ανέρχεται στις Ο ετήσιος αριθμός δένδρων (μέσος όρος), που φυτεύτηκαν κατά την πενταετία είναι 1500, με μέσο κόστος φύτευσης/δένδρο 30 ευρώ. Τα είδη που χρησιμοποιούνται περισσότερο στις δενδροστοιχίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, με φθίνουσα σειρά εμφάνισης παρατίθενται στο Σχήμα 1. Η δενδροφύτευση διαρκεί από τον Ιανουάριο έως τα τέλη Μαρτίου, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Το έτος 2004 φυτεύτηκαν δένδρα στη δυτική είσοδο της πόλης και στην οδό Αγίου Δημητρίου κατά το τέλος της άνοιξης και τις αρχές του καλοκαιριού. 20% 16% 12% 8% 4% 0% Sophora japonica Albizia julibrissin Robinia pseudoacacia Acer sp. Populus sp. Platanus orientalis Koelreuteria paniculata Celtis australis Citrus aurantium Διάφορα είδη Σχήμα 1. Τα είδη που χρησιμοποιήθηκαν στις δενδροστοιχίες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Figure1. Species used at the tree rows of the Municipality of Thessaloniki. Χρησιμοποιούνται δύο τύποι φυτευτικού υλικού (Σχήμα 2): 3

4 Γυμνόριζα δενδρύλλια Δενδρύλλια με μπάλα χώματος που περιβάλλεται από λινάτσα (βωλόφυτα). Η στηθιαία διάμετρος των δενδρυλλίων κατά τη φύτευση είναι 3-5 cm. Δε χρησιμοποιούνται ούτε μικρότερα αλλά ούτε και μεγαλύτερα σε διάμετρο δενδρύλλια, διότι τα μεν πρώτα διατρέχουν κίνδυνο καταστροφής τα δε δεύτερα έχουν μεγαλύτερο κόστος. Η πλειοψηφία των δεντροφυτεύσεων γίνεται με γυμνόριζα δενδρύλλια, διότι είναι πιο οικονομικά. Το μεγαλύτερο ποσοστό των δενδρυλλίων αυτών προμηθεύεται από ιδιωτικά φυτώρια (Σχήμα 4). Η φύτευση των δενδρυλλίων γίνεται ως εξής: αρχικά ανοίγεται ένας λάκκος (δενδροδόχος) με διαστάσεις 80 x 80 cm (κατά μέσο όρο). Στη συνέχεια αφαιρείται το υπάρχον έδαφος μέχρι 50 cm βάθος και ακολουθεί συμπλήρωση με εμπλουτισμένο έδαφος (π.χ. τύρφη). Το επόμενο βήμα είναι η φύτευση των δενδρυλλίων ενώ συγχρόνως τοποθετείται και ένας σωλήνας αερισμού μήκους 0,5 m. Οι σωλήνες αερισμού τοποθετούνται συνήθως σε βάθος cm από την επιφάνεια και εξασφαλίζουν τον αερισμό του εδάφους γύρω από το ριζικό σύστημα των δενδρυλλίων ενώ χρησιμεύουν, επίσης, για την άρδευση και τη λίπανση των δενδρυλλίων. Με αυτόν τον τρόπο, πέρα από τον εξαερισμό του εδάφους, επιτυγχάνεται μεγάλη οικονομία νερού, το οποίο δεν εξατμίζεται από την επιφάνεια του εδάφους. Ακολουθεί η συμπίεση του εδάφους γύρω από το δενδρύλλιο και η άρδευσή του. Τέλος, τοποθετείται ένας πάσσαλος σε απόσταση 10 cm περίπου από τον κορμό του νεοφυτεμένου δενδρυλλίου. Οι πάσσαλοι, γενικά, στηρίζουν τα δενδρύλλια αμέσως μετά τη φύτευσή τους και τα προστατεύουν κυρίως από τους ανέμους. Το ριζικό σύστημα πρέπει να παραμένει αδιατάρακτο, για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να εισχωρήσει μέσα στο περιβάλλον έδαφος, οπότε εξασφαλίζει μια μόνιμη και σταθερή αγκύρωση του δένδρου. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Δεντροστοιχίες Πάρκα Γυμνόριζα Βωλόφυτα Σχήμα 2. Τύπος φυτευτικού υλικού που χρησιμοποιείται στις δενδροστοιχίες και στα πάρκα. Figure 2. Type of plant material used at the tree rows and in the parks. Τα πάρκα του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι 334 και καταλαμβάνουν έκταση m 2. Τα κυριότερα είδη που χρησιμοποιούνται στα πάρκα του Δήμου, με φθίνουσα σειρά εμφάνισης παρατίθενται στο Σχήμα 3. Ο ετήσιος αριθμός των δένδρων (μέσος όρος) που 4

5 φυτεύτηκαν κατά την πενταετία είναι 150, με μέσο κόστος φύτευσης/δένδρα 20 ευρώ. Χρησιμοποιούνται δύο τύποι φυτευτικού υλικού, με στηθιαία διάμετρο από 3 έως 5 cm: Γυμνόριζα δενδρύλλια Δενδρύλλια σε μπάλα χώματος που περιβάλλεται από λινάτσα ή σε γλάστρα (βωλόφυτα) Τα βωλόφυτα χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερη αναλογία στις φυτεύσεις, διότι η φύτευσή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή του έτους ενώ τα γυμνόριζα μπορούν να φυτευτούν μόνο όταν είναι σε λήθαργο. Επιπλέον, τα βωλόφυτα διατίθενται από τα φυτώρια σε μεγαλύτερες διαστάσεις (ύψος-διάμετρο) σε σχέση με τα γυμνόριζα και έτσι έχουμε ένα σύντομο, πολύ καλό οπτικό αποτέλεσμα. Το βάθος φύτευσης είναι ανάλογο με τις διαστάσεις της γλάστρας ή της μπάλας χώματος του δενδρυλλίου, έτσι ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη πάνω από το ριζικό κόμβο. Το άνοιγμα της δενδροδόχου κατά τη φύτευση βωλοφύτων πρέπει να είναι διπλάσιο έως πενταπλάσιο της διαμέτρου της μπάλας χώματος. 25% 20% 15% 10% 5% 0% Liquidambar orientalis Prunus ceracifera Pissardi Acer sp. Platanus orientalis Sophora japonica Koelreuteria paniculata Liriodendron tulipifera Albizia julibrissin Cedrus sp. Διάφορα είδη Σχήμα 3. Τα είδη που χρησιμοποιήθηκαν στα πάρκα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Figure 3. Species used in the parks of the Municipality of Thessaloniki. Στα γυμνόριζα δενδρύλλια παρέχεται στήριξη, μετά τη φύτευσή τους, με πασσάλους. Οι πάσσαλοι που χρησιμοποιούνται τόσο στα δένδρα των δενδροστοιχιών όσο και σε εκείνα των πάρκων του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι από καστανιά, αποφλοιωμένοι, ευθυτενείς και καταλήγουν σε μυτερή άκρη. Η διάμετρός τους είναι κατά μέσο όρο 5 cm και το ύψος τους είναι συνήθως 2,5-3 m. Οι διαστάσεις, φυσικά, αυτές των πασσάλων εξαρτώνται από τις διαστάσεις του δενδρυλλίου και την ανάπτυξή του. Η πρόσδεση στο δενδρύλλιο γίνεται με ελαστικό δέσιμο προκειμένου να μην πληγώνεται ο κορμός και να μην περιορίζεται η αύξηση της διαμέτρου του. Ο έλεγχος της πρόσδεσης του κορμού στον πάσσαλο είναι συχνός, έτσι ώστε αυτή είτε να χαλαρώνεται ανάλογα είτε να ανανεώνεται. Οι πάσσαλοι παραμένουν για τρία περίπου χρόνια και στη συνέχεια απομακρύνονται. Η προστασία του βλαστού νεοφυτεμένων δενδρυλλίων, που είναι τοποθετημένα κατά μήκος πολυσύχναστων δρόμων, επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση περιμετρικά 5

6 τους ενός πλαστικού πλέγματος. Το υλικό αυτό χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα δένδρα των δενδροστοιχιών και σπανιότερα στα αντίστοιχα των πάρκων. Η προέλευση του φυτευτικού υλικού για τις δενδροστοιχίες και τα πάρκα παρατίθεται στο Σχήμα 4 ενώ οι φορείς που αναλαμβάνουν τη φύτευση στο Σχήμα % 80% 60% 40% 20% Δεντροστοιχίες Πάρκα 0% Ιδιωτικά φυτώρια Δημόσια φυτώρια Εισαγόμενα Σχήμα 4. Προέλευση φυτευτικού υλικού για τις δενδροστοιχίες και τα πάρκα. Figure 4. Source of plant material for the tree rows and the parks. 100% 80% 60% 40% 20% Ιδιώτες Επιχειρηματίες Κοινωνικές ομάδες Τοπική αυτοδιοίκηση Κρατικοί οργανισμοί 0% Δεντροστοιχίες Πάρκα Σχήμα 5. Φορείς που αναλαμβάνουν τη φύτευση στις δενδροστοιχίες και στα πάρκα. Figure 5. Authorities responsible for the plantations at the tree rows and in the parks. Στα δένδρα των πάρκων του Δήμου Θεσσαλονίκης χρησιμοποιείται μεικτό λίπασμα NPK σε αναλογία 12/12/12 ή 14/7/14, το οποίο είναι σε κοκκώδη μορφή. Η εφαρμογή του λιπάσματος γίνεται κυρίως τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο ενώ ο αριθμός των εφαρμογών/έτος είναι μικρότερος από 3 φορές. Στη λίπανση των δενδρυλλίων συμβάλλει και ένα άλλο υλικό, που χρησιμοποιείται τελευταία από τη Διεύθυνση Πρασίνου, το mulch. Το mulch είναι ένα οργανικό ή ανόργανο εδαφοκαλυπτικό υλικό. Το οργανικό mulch μπορεί να είναι φλοιός δένδρων, φύλλα, βελόνες, άχυρο, ξυλοτεμαχίδια κ.α. Τα υλικά αυτά, όταν αποσυντίθενται, εμπλουτίζουν το έδαφος με οργανική ουσία. Το ανόργανο mulch μπορεί να είναι χαλίκια, θρυμματισμένες πέτρες, πλαστικό, περλίτης, βερμικιουλίτης κ.α. Τα υλικά αυτά δεν αποσυντίθενται και έτσι δεν αυξάνουν την οργανική ουσία του εδάφους. Το mulch εμποδίζει, επίσης, την ανάπτυξη ζιζανίων, προστατεύει το ριζικό σύστημα των δένδρων από τις υψηλές θερμοκρασίες 6

7 του καλοκαιριού και τις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα, μειώνει την εξάτμιση του εδαφικού νερού και αυξάνει την αισθητική αξία των δένδρων (muextension.missouri.edu). Η Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου χρησιμοποιεί φλοιό του είδους Pinus maritima. Για καλύτερο αποτέλεσμα τοποθετείται κάτω από το φλοιό ένα πλαστικό γεωύφασμα. Ο φλοιός είναι συσκευασμένος σε σακιά των 80 lit και κάθε σακί κοστίζει 10 ευρώ. Σε μια δενδροδόχο διαστάσεων 1 x 1 m καταναλώνεται το 80% περίπου του σακιού. Η διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου φλοιού είναι 5 χρόνια. Το πότισμα των δενδρυλλίων στο Δήμο Θεσσαλονίκης επαναλαμβάνεται 5 φορές το χρόνο, κατά τη διάρκεια των 2 πρώτων χρόνων μετά τη φύτευσή τους και στη συνέχεια ελαττώνεται αισθητά. Η αρδευτική περίοδος διαρκεί από τις αρχές Απριλίου μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Η άρδευση των δένδρων των δενδροστοιχιών γίνεται επιφανειακά με λάστιχο, που αντλεί νερό από ένα βυτιοφόρο όχημα. Η ποσότητα του νερού που χρησιμοποιείται είναι μικρότερη από 10 lit/δένδρα/εφαρμογή. Στα πάρκα χρησιμοποιείται είτε εκτοξευτήρας νερού είτε επιφανειακό λάστιχο, που συνοδεύεται από έναν σταλάκτη, ο οποίος τοποθετείται σε κάθε δένδρο και έτσι το νερό πέφτει με μορφή σταγόνων. Η ποσότητα νερού που χρησιμοποιείται εδώ είναι lit/δένδρα/εφαρμογή ενώ μπορεί να συμβεί και πλήρης διαποτισμός του εδάφους. Η κλάδευση των δένδρων των δενδροστοιχιών πραγματοποιείται από τις αρχές Νοεμβρίου έως τις αρχές Απριλίου ανάλογα με τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες. Ανάλογα με το σκοπό κλάδευσης, αυτή διακρίνεται σε κλάδευση σχήματος (εφαρμόζεται σε δένδρα με νεκρώσεις για τη διαμόρφωση σχήματος) και σε κλάδευση ανανέωσης (εφαρμόζεται σε μεγάλα ηλικιωμένα δένδρα για την ανάπτυξη νέας βλάστησης). Οι κλαδεύσεις πραγματοποιούνται από συνεργεία με εξειδικευμένους εργάτες, τα οποία βρίσκονται κάτω από την επίβλεψη ενός Δασολόγου ή Γεωπόνου (www.thessalonikicity.gr). Οι κλαδεύσεις στα δένδρα των πάρκων γίνονται μόνο, όταν προκύψουν προβλήματα ασφάλειας των πολιτών (π.χ. δένδρα με ξερά κλαδιά, με επικίνδυνη κλίση κτλ.), υγείας των δένδρων και αισθητικής τους. Το υλικό που χρησιμοποιείται για την επούλωση των πληγών, που προκαλούν οι κλαδεύσεις είναι το Novarill, που έχει κρεμώδη υφή και εφαρμόζεται με επάλειψη σε τομές διαμέτρου άνω των 2 cm. Η καταπολέμηση των ασθενειών και εχθρών των δένδρων, μπορεί να γίνει με τη χρήση είτε βιολογικών είτε χημικών μέσων. Η βιολογική καταπολέμηση επιτυγχάνεται με τη χρήση παρασιτικών ή αρπακτικών εντόμων. Η χημική καταπολέμηση επιτυγχάνεται με τη χρήση φυτοφαρμάκων (εντομοκτόνων ή μυκητοκτόνων ανάλογα με την προσβολή), τα οποία χορηγούνται με ενέσεις, αφού εμφανισθούν τα πρώτα συμπτώματα προσβολής. Κύριοι εχθροί των δένδρων των πάρκων και των δενδροστοιχιών του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι οι αφίδες, τα κοκκοειδή, η πιτυοκάμπη και ο βλαστοφάγος, ενώ οι ασθένειες οφείλονται κυρίως σε μυκητολογική δράση (www.thessalonikicity.gr). Τα δένδρα των δενδροστοιχιών του Δήμου Θεσσαλονίκης υφίστανται επιπλέον ζημιές από το αλάτι αποπάγωσης, τη ρύπανση αλλά και τον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος ξεριζώνει τα δένδρα που τον ενοχλούν, προβαίνει στη ρίψη υγρών για τη ξήρανση τους κ.τ.λ. Για την προστασία των δένδρων από το αλάτι αποπάγωσης, τα συνεργεία του Δήμου πλένουν καλά το χώμα με νερό και αφαιρούν το επιφανειακό έδαφος. Όσον αφορά τη ρύπανση, το μόνο προστατευτικό μέτρο που λαμβάνεται είναι η εκλογή 7

8 ανθεκτικών ειδών ενώ οι ανθρωπογενείς καταστροφές αντιμετωπίζονται με την τοποθέτηση δικτυωτού πλαστικού προστασίας περιμετρικά των δένδρων. Η σημαντικότερη καταστροφή που υφίστανται τα δένδρα των πάρκων του Δήμου είναι από τη χρήση μηχανημάτων συντήρησης χλοοτάπητα, η οποία αντιμετωπίζεται με περιμετρικό ξελάκκωμα και δημιουργία δενδροδόχου. Συζήτηση-Συμπεράσματα Από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και την έρευνα που έγινε κατά την πενταετία διαπιστώθηκε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου ακολουθούν τις προδιαγραφές φύτευσης, λίπανσης και εν μέρει άρδευσης των ειδών, πράγμα που δε συμβαίνει στην εκλογή των κατάλληλων ειδών και τον τρόπο κλάδευσής τους. Γενικά εντοπίστηκαν προβλήματα στην εκλογή, επιβίωση και ανάπτυξη των ειδών, τα οποία προκύπτουν από την έλλειψη ικανοποιητικού αυξητικού χώρου (στενά πεζοδρόμια, ψηλά κτίρια), από τις δυσμενείς εδαφικές συνθήκες (συμπίεση εδάφους, αλκαλικότητα εδαφών, κ.τ.λ.) και από την έλλειψη σχεδιασμού (εκλογή κατάλληλου είδους για συγκεκριμένη χρήση). Άλλες αρνητικές επιπτώσεις στην επιβίωση και ανάπτυξη των δένδρων είναι ο παγετός, η ξηρασία, η υψηλή θερμοκρασία και οι ασθένειες. Στην εκλογή των κατάλληλων ειδών λαμβάνονται υπόψη και οι ιδιότητές τους ως προς την ανθοφορία, τη διάρκεια ζωής τους, την ταχύτητα ανάπτυξης, τον αυξητικό χώρο που απαιτούν και τις παρενοχλήσεις που προκαλούν στους πολίτες (πεσμένα άνθη και καρποί, παρεμπόδιση θέας, σημάτων οδικής κυκλοφορίας κ.τ.λ.) (Grey and Deneke 1986, Χατζηστάθης και Ντάφης 1989, Ντάφης 2001). Επομένως, για την εκλογή των κατάλληλων ειδών για χρήση μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης πρέπει να χρησιμοποιηθούν τόσο οικολογικά κριτήρια όσο και κριτήρια με βάση το σκοπό χρήσης. Επειδή οι οικολογικές ιδιαιτερότητες του αστικού περιβάλλοντος (κλίμα, έδαφος, ρύπανση, αυξητικός χώρος, φωτισμός, ανθρώπινες επιδράσεις) εμφανίζουν μικρότερη ένταση στα πάρκα, στην παρούσα εργασία ασχολούμαστε με την κατάρτιση πινάκων κατάλληλων ειδών μόνο για τις δενδροστοιχίες του Δήμου. Ειδικότερα, για τις δενδροστοιχίες της Θεσσαλονίκης βαθμολογήθηκε κάθε είδος, ανάλογα με την ανταπόκρισή του στα παραπάνω κριτήρια, με ένα δείκτη από το 1-3, με άριστη ανταπόκριση το 3. Έτσι συντάχθηκαν ο Πίνακας 1, με τα είδη σε φθίνουσα σειρά του μέσου όρου της συνολικής βαθμολογίας που είχαν στα συγκεκριμένα κριτήρια και ο Πίνακας 2, με την καταλληλότητα των ειδών για χρήση στις δενδροστοιχίες. Γενικά θα πρέπει να προτιμώνται αυτόχθονα είδη τοπικών προελεύσεων και να αποφεύγονται τα ξενικά. Αντί του ξενικού είδους Acer negundo πρέπει να προτιμώνται τα τοπικής προέλευσης σφενδάμια αναλόγου μεγέθους, όπως το Acer monspessulanum και το Acer campestre. Επειδή παρατηρήθηκαν ζημιές από το αλάτι αποπάγωσης στα δένδρα των δενδροστοιχιών, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στις θέσεις αυτές είδη σχετικά ανθεκτικά στο αλάτι (Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus, Sophora japonica, Robinia pseudoacacia, Acer negundo, Morus nigra v. pentula, Eleagnus sp.). Λίπανση εφαρμόζεται κυρίως στα δένδρα των πάρκων της πόλης. Στόχος της λίπανσης είναι η διατήρηση της ζωτικότητας του δένδρου, η βελτίωση των συνθηκών αύξησης και η υπερνίκηση τυχόν προβλημάτων από έντομα, ασθένειες ή πληγώσεις (South Carolina Forestry Commission 2003, Σαμαρά και Τσιτσώνη 2003). 8

9 Η έλλειψη νερού στο έδαφος γίνεται ιδιαίτερα αισθητή τα πρώτα μετά τη φύτευση έτη. Συνεπώς, τουλάχιστον για μερικά έτη είναι απαραίτητο το πότισμα των δενδρυλλίων έως ότου αυτά δημιουργήσουν ένα εκτεταμένο και βαθύ ριζικό σύστημα (Ντάφης 2001, Σαμαρά και Τσιτσώνη 2003). Η ποσότητα νερού, όμως, που χρησιμοποιείται στην άρδευση των δενδροστοιχιών της πόλης είναι ελάχιστη, μικρότερη από 10lit/δένδρο/εφαρμογή, ενώ θα πρέπει να διενεργούνται βαθιά ποτίσματα, ήτοι με ποσότητες νερού τουλάχιστον 50lit/δένδρο/εφαρμογή. Πίνακας 1. Κατάταξη των ειδών των δενδροστοιχιών ανάλογα με το μέσο όρο συνολικής βαθμολογίας όλων των κριτηρίων. Table 1. Classification of species of tree rows according to the mean of total grades of all criteria. Γενικός Μ.Ο. Βαθμολογίας ΕΙΔΟΣ Παγετός Ξηρασία Υψηλή θερμοκρ. Ατμοσφ.ρύπανση Ασθεν.έντομα Ανθοφορία Διάρκεια Ζωής Ταχυτ.ανάπτυξης Αυξητ. χώρος Ενοχλήσεις 2,74 Koelreuteria paniculata 2, ,8 3 2,8 2,4 2,2 2,4 3 2,68 Celtis australis ,8 2,66 Sophora japonica , ,6 2,2 2,52 Cercis siliquastrum 3 2,8 2,8 2,4 2,2 3 1,6 2,2 2,6 2,6 2,5 Robinia pseudoacacia 2, ,6 3 2,4 2,8 1,6 1,8 2,44 Acer negundo 3 2,8 2,4 2,8 2,6 1, ,2 2,4 2,36 Liquidambar orientalis 2,2 2 2,4 2, ,4 2 2,8 2,36 Tilia tomentosa 3 1,2 1,4 2, ,6 2,2 2,8 2,34 Citrus aurantium 1,4 2,2 2,6 2,4 2 2,8 2 2,2 3 2,8 2,34 Ulmus campestris 3 2,4 2,6 3 1, ,2 1,8 2 2,24 Platanus orientalis 2,8 1,2 2,6 3 2,2 1,2 3 2,8 1 2,6 2,22 Olea europea ,6 2, ,8 2,8 1,6 2,2 Albizia julibrissin 2,4 2,8 3 2,8 1,2 3 1,6 2,8 1 1,4 2,12 Hybiscus syriacus 2,4 2,8 2,6 1,6 1,4 2,6 1,6 1,6 2,8 1,8 1,77 Populus sp. 2,6 1,2 2,2 2, ,2 3 1,5 1,4 Η κλάδευση των δένδρων τόσο στα πάρκα όσο και στις δενδροστοιχίες πρέπει, λόγω της κακοποίησης των δένδρων, να αποφεύγεται με προσεκτική εκλογή ειδών εκτός από ειδικές περιπτώσεις, όπως αποκατάσταση των ζημιών της κόμης, χαλάρωση της κόμης, μείωση του βάρους της κόμης μετά από απώλεια ριζών και για λόγους ασφάλειας (ξερά 9

10 κλαδιά και καλώδια της Δ.Ε.Η. ή του Ο.Τ.Ε.) (Grey and Deneke 1986, Χατζηστάθης και Ντάφης 1989, Ντάφης 2001). Πίνακας 2. Μέγεθος, μορφή και καταλληλότητα ειδών για χρήση σε δενδροστοιχίες. Table 2. Size, shape and suitability of species for use in tree rows. Νο. Βοτανικό όνομα Ύψος δένδρου, εύρος κόμης, μορφή κόμης Μέτρια δένδρα. Ύψος m Μεγάλα δένδρα. Ύψος>20 m Μικρά. Ύψος <10 m Καταλληλότητα Εύρος >10m Εύρος <10m Εύρος >10m Εύρος <10m Εύρος <10m 1. Acer negundo Ωοειδής Κατάλληλο 2. Acer pseudoplatanus Σφαιρική Ακατάλληλο 3. Albizia julibrissin Ομβρελοειδής Κατάλληλο 4. Celtis australis Σφαιρική Κατάλληλο 5. Cercis siliquastrum Σφαιρική Κατάλληλο 6. Citrus aurantium Σφαιρική Κατάλληλο 7. Hybiscus Κατάλληλο υπό Όρθια syriacus προϋποθέσεις 8. Koelreuteria Κατάλληλο υπό Σφαιρική paniculata προϋποθέσεις 9. Liquidambar Κατάλληλο υπό Σφαιρική orientalis προϋποθέσεις 10. Olea europea Σφαιρική Ακατάλληλο 11. Platanus Κατάλληλο υπό Σφαιρική orientalis προϋποθέσεις 12. Populus x canescens Ακανόνιστη Ακατάλληλο 13. Populus euramericana Ακανόνιστη Ακατάλληλο 14. Robinia Κατάλληλο υπό Ακανόνιστη pseudoacacia προϋποθέσεις 15. Sophora japonica Σφαιρική Κατάλληλο 16. Tilia tomentosa Σφαιρική Ακατάλληλο 17. Ulmus Κατάλληλο υπό Ακανόνιστη campestris προϋποθέσεις Σχετικά με τις κλαδεύσεις πιστεύουμε ότι δεν εφαρμόζεται η υπάρχουσα επιστημονική γνώση και το όλο ζήτημα δεν αντιμετωπίζεται με τη δέουσα υπευθυνότητα. Τα δένδρα της πόλης δεν θα πρέπει να τα εμπιστευόμαστε σε ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και δεν έχουν επιπλέον την ευαισθησία που απαιτείται. Κάθε δένδρο του αστικού χώρου θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή περίπτωση ενώ η κλάδευση δεν θα πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό. Όπου τα παραπάνω δεν τηρούνται, θα βλέπουμε τα δένδρα της Θεσσαλονίκης κακοποιημένα και ζημιωμένα δυστυχώς ανεπανόρθωτα. Οι μέχρι τώρα διενεργούμενες κλαδεύσεις επιφέρουν την ολοκληρωτική αλλοίωση της μορφής των δένδρων, η οποία οδηγεί στο μηδενισμό της αισθητικής και οικολογικής τους 10

11 λειτουργίας. Επίσης, πολυτραυματίζουν σοβαρά τα δένδρα και μειώνουν δραματικά το προσδόκιμο όριο ζωής τους. Επιπλέον τα δένδρα, τα οποία κλαδεύονται με τον τρόπο αυτό, για λόγους «ασφάλειας» των κατοίκων, δυστυχώς εξελίσσονται σε πιο επικίνδυνα δένδρα, αφού τα εκπτυσσόμενα κλαδιά συνδέονται χαλαρά με τον κεντρικό σκελετό τους (κορμό και χονδρά κλαδιά). Ως γενική αρχή θα θέλαμε να προτείνουμε, στις περιπτώσεις που κρίνεται επιβεβλημένη η κλάδευση των δένδρων στον αστικό χώρο, να μην προσβάλει τη μορφή και τη λειτουργία τους. Σωστή κλάδευση θεωρείται εκείνη, η οποία δε γίνεται αντιληπτή οπτικά από τρίτους. Ένα αξιοπρόσεκτο είδος, το οποίο δοκιμάστηκε και έδωσε εντυπωσιακά αποτελέσματα στις δενδροστοιχίες της Θεσσαλονίκης είναι η Celtis australis. Το είδος αυτό, το οποίο κυριαρχεί στις δενδροστοιχίες της κεντρικότερης οδού της πόλης (της Εγνατίας), προτείνεται να αντικαταστήσει μελλοντικά τα επίσης σημαντικά είδη φτελιάς τα οποία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στις δενδροστοιχίες της πόλης. Ο λόγος αντικατάστασης των ειδών φτελιάς (Ulmus sp.) είναι η ολλανδική ασθένεια, η οποία έχει σχεδόν εξαφανίσει τα είδη αυτά στην Ευρώπη. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι οι δημοτικές αρχές έχουν κατανοήσει την τεράστια σημασία των έργων πρασίνου στο Δήμο Θεσσαλονίκης, οι υπηρεσίες του οποίου διαθέτουν επαρκείς τεχνικές γνώσεις για τη διαχείριση του πρασίνου στην πόλη. Υπάρχει όμως δυσκολία στην εφαρμογή των γνώσεων στην πράξη λόγω μη κατάλληλης εκπαίδευσης των συνεργείων της Διεύθυνσης Πρασίνου. Πρέπει να καταρτιστεί το μητρώο αστικού πρασίνου του Δήμου με κατάλληλα προγράμματα παρακολούθησηςαποτύπωσης όλων των δένδρων (G.I.S) για καλύτερο έλεγχο, συντήρηση και λειτουργία των χώρων πρασίνου. Επίσης, η κινητοποίηση των πολιτών με κατάλληλους τρόπους (ενημέρωση, κίνητρα, δημιουργία συλλόγων πρασίνου κ.τ.λ.) μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα τόσο στην αύξηση όσο και στη βελτίωση του πρασίνου μέσα στην πόλη. Βιβλιογραφία Grey, W.G. and Deneke, F.J., Urban Forestry. Second edition. Krieger Publishing Company. Malabar, Florida, pp Γεωργιάδου, Θ., Αστικός Χώρος και Πράσινο. Πρακτικά Συμποσίου «Πράσινο στις πόλεις και Τοπική Αυτοδιοίκηση». Επιστημονική Έκδοση ΓΕΩΤΕΕ, Γκανάτσας, Π., Τσιτσώνη, Θ., Ζάγκας, Θ. και Τσακαλδήμη, Μ., Αξιολόγηση του αστικού πρασίνου στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Πρακτικά 10 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου. «Έρευνα, Προστασία και Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων, Περιαστικών Δασών και Αστικού Πρασίνου». Τρίπολη, Μαΐου Σελ Hatzistathis, A., Zagas, Τh., Trakolis, D., Ganatsas, P. and Malamidis, G., Report on the state of art of Greece. In: Research and development in Urban Forestry in Europe. Report of Cost Action E12 Urban forests and trees on the state of art of urban forestry research and development in Europe, (eds. M. Forrest, C.C. Konijendijk and T.B. Randrup), European Communities muextension.missouri.edu Mulches. Nilsson, K. and Randrup, T.B., Co-ordination of European research on urban forests and trees. Arboricultural Journal 22 (2). 11

12 Ντάφης, Σπ., Δασοκομία Πόλεων. Εκδόσεις Art Of Text, Θεσσαλονίκη. Σελ Παπαδήμας, Δ., Προοπτικές ανάπτυξης του πρασίνου στις ελληνικές πόλεις και χρησιμότητα του. Πρακτικά Συμποσίου «Πράσινο στις πόλεις και τοπική αυτοδιοίκηση», Επιστημονική Έκδοση ΓΕΩΤΕΕ, Θεσσαλονίκη, Πετρακάκης, Μ.Ι., Κελέσης, Α.Γ., Τζουμάκα, Π.Ν., Τζουρέλης, Γ., Κανελλοπούλου, Ζ., Τσακνιά, Α. και Κούτσαρη, Ε., Τεχνικές Εκθέσεις Αποτελέσματα Μετρήσεων Δημοτικού Δικτύου Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Μετεωρολογικών Παραμέτρων, Τόμοι 1 ος -11 ος, Δήμος Θεσσαλονίκης. Σαμαρά, Θ. και Τσιτσώνη, Θ., Ποιοτικός έλεγχος και μέτρα περιποίησης των δένδρων στον αστικό χώρο. Πρακτικά 11 ου Πανελληνίου Δασολογικού Συνεδρίου. «Δασική Πολιτική - Πρεμνοφυή Δάση - Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος». Αρχαία Ολυμπία, 30 Σεπτεμβρίου-3 Οκτωβρίου Σελ South Carolina Forestry Commission, How to Grow Healthy, Beautiful Trees (www.state.sc.us). Tsitsoni, Th. and Zagas, Th., Silvicultural measures for improved adaptability of tree species in the urban environment. Proc. Res. Symp. Ecological Protection of the Planet Earth. V. Tsihritzis and Ph. Tsalides (eds), Xanthi, Greece, June 5-8, Vol. 2: Τσιτσώνη, Θ. και Σαμαρά, Θ., Υπάρχουσα κατάσταση και διαχείριση του αστικού και περιαστικού πρασίνου στη Δ. Μακεδονία. Πρακτικά 10 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου. «Έρευνα, Προστασία και Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων, Περιαστικών Δασών και Αστικού Πρασίνου». Τρίπολη, Μαΐου Σελ Unasylva, Editorial in Urban and peri-urban Forestry, Fao, V. 44, No Υπηρεσίες-Πράσινο. Χατζηστάθης, Α., Ντάφης Σ., Αναδασώσεις-Δασικά Φυτώρια. Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη. Σελ Χατζηστάθης, Αθ., Αστική δασοπονία στην Ευρώπη. Προβλήματα και δυνατότητες. Πρακτικά 10 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου. «Έρευνα, Προστασία και Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων, Περιαστικών Δασών και Αστικού Πρασίνου». Τρίπολη, Μαΐου Σελ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ RE-THINK ATHENS. Τα σημαντικότερα δέντρα που συναντώνται στην περιοχή παρέμβασης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ RE-THINK ATHENS. Τα σημαντικότερα δέντρα που συναντώνται στην περιοχή παρέμβασης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ RE-THINK ATHENS Τα σημαντικότερα δέντρα που συναντώνται στην περιοχή παρέμβασης Η οδός Πανεπιστημίου και οι άλλοι κύριοι δρόμοι της περιοχής παρέμβασης, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ α/α Είδος Μέγεθος Παρατηρήσεις-Μέτρα Ποσότητα Εκτιμώμενη Τιμή (Ευρώ) Συνολική Τιμή 1 Populus alba (Λεύκα η αργυρόφυλλη) μεγάλο Κακή σταθερότητα/επικίνδυνο/υλοτομία

Διαβάστε περισσότερα

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων»

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων» ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ : «Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Συμπίεση Αστικών Εδαφών Αιτίες-Επιπτώσεις-Έλεγχος

Συμπίεση Αστικών Εδαφών Αιτίες-Επιπτώσεις-Έλεγχος Συμπίεση Αστικών Εδαφών Αιτίες-Επιπτώσεις-Έλεγχος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΤΖΙΡΗΣ Δρ. Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης Κήπων Δήμου Θεσσαλονίκης Το έδαφος είναι το δημιούργημα της ζωής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XΑΝΙΩΝ Χανιά - 06-2013 Aριθμ. Πρωτ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XΑΝΙΩΝ Χανιά - 06-2013 Aριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XΑΝΙΩΝ Χανιά - 06-2013 Aριθμ. Πρωτ.: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: Διενέργεια προμήθειας υλικών συντήρησης κήπων πάρκων παιδικών χαρών για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-06-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-02-02 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 02 Αρδεύσεις 02 Άρδευση χλοοτάπητα - Φυτών εδαφοκάλυψης - Χλοοτάπητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Κυριακή 18 Μαρτίου 2012, ώρα 11:00 ενδροφύτευση - Τριάδι Θέρµης ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012, ώρα 18:00 ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ - Αίθουσα Τελετών Σχολή ασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες:

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Θερμοκρασία αερισμό, δραστηριότητα των μικροοργανισμών, πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων συγκέντρωση των τοξικών ουσιών. Η έλλειψη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Οι ελιές και το ελαιόλαδο αποτελούν βασικό στοιχείο της διατροφής των Ελλήνων από την αρχαιότητα ακόμη. Επίσης αποτελούν ουσιαστικό μέρος της Μεσογειακής δίαιτας για την οποία τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 14 του 1967 49 του 1987 44 του 1991 27(Ι) του 1999 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δασών

Διαβάστε περισσότερα

Δασοκομική έρευνα μεικτών συστάδων μαύρης πεύκης στην ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου.

Δασοκομική έρευνα μεικτών συστάδων μαύρης πεύκης στην ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου. Δασοκομική έρευνα μεικτών συστάδων μαύρης πεύκης στην ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου. Γ. Θανάσης Θ. Ζάγκας Π. Γκανάτσας Θ. Τσιτσώνη Εργαστήριο Δασοκομίας, Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος. Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Αστικού Πρασίνου και Κοινή Γνώμη: Η περίπτωση του πάρκου του Πεδίου του Άρεως στη Θεσσαλονίκη

Αξιολόγηση Αστικού Πρασίνου και Κοινή Γνώμη: Η περίπτωση του πάρκου του Πεδίου του Άρεως στη Θεσσαλονίκη Αξιολόγηση Αστικού Πρασίνου και Κοινή Γνώμη: Η περίπτωση του πάρκου του Πεδίου του Άρεως στη Θεσσαλονίκη Α.Β. Κοντογιάννη, Μ. Κωστόπουλος, Μ. Τσιλιγκιρίδου, Θ. K. Τσιτσώνη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση Πάρκων και Χώρων

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση Πάρκων και Χώρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρασίνου.Θ.» ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑ: 6262.02.01 της υπηρεσίας 35, ιεύθυνση Πρασίνου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.099.997,82 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2012 ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασοκομίας, Τ.Θ. 262, 54124-Θεσσαλονίκη.

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασοκομίας, Τ.Θ. 262, 54124-Θεσσαλονίκη. ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΣΙΤΣΩΝΗ K. ΘΕΚΛΑ 1 & ΜΠΑΤΑΛΑ Γ. ΕΛΕΝΗ 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Το κλάδεμα καρποφορίας στα Μονόκλωνα δένδρα κερασιάς

Το κλάδεμα καρποφορίας στα Μονόκλωνα δένδρα κερασιάς Το κλάδεμα καρποφορίας στα Μονόκλωνα δένδρα κερασιάς Κωνσταντίνος Καζαντζής 1 και Πασχάλης Αποστόλου 2 1 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων, Τ.Θ. 122, 592 00 Νάουσα 2 «Φυτώρια Αποστόλου», 592 00

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας

Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας Ομάδα έργου: Παναγιώτης Πουλιανίδης, Αναστασία Κάκια, Φωτεινή Πελεκάνη Σεμινάριο Κατάρτισης Δασικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφ : Ανδρονίκη Κοκοτσάκη ηµοτικός Κήπος, 73100 Τηλ.: 2821341770 Fax: 28213 41771 www.chania.gr, email:α Kokotsaki

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) `` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:13/27-02-2014 ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, Κ.Α.35.6693.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 971,80 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικά προϊόντα κήπου. του γκαζόν

Βιολογικά προϊόντα κήπου. του γκαζόν Δωρεάν Δωρεάν συμβουλές συμβουλές Βιολογικά προϊόντα κήπου Το σύστημα περιποίησης του γκαζόν Ο χλοοτάπητας το "πράσινο σαλόνι"! Το μυστικό......κρύβεται σε ένα σύστημα περιποίησης γκαζόν που καλύπτει τις

Διαβάστε περισσότερα

Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1

Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ Λαμβάνοντας υπόψη τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή Ευκαλύπτων Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος

Αναπαραγωγή Ευκαλύπτων Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος Αναπαραγωγή Ευκαλύπτων Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος Το παρόν άρθρο το θεωρώ συνέχεια των προηγούμενων άρθρων σχετικά με τους ευκαλύπτους και μετά από πολλές ερωτήσεις φίλων μελισσοκόμων σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-05-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-05-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-05-08-00 10 Φυτοτεχνικά Εργα 05 Εγκατάσταση Πρασίνου 08 Μεταφυτεύσεις Εγκατεστηµένων ένδρων Θάµνων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Οργανική ουσία Αποτελείται από πολύπλοκες ενώσεις οι οποίες παράγονται από τα υπολείμματα των φυτικών και ζωικών οργανισμών, με την επίδραση βιολογικών, χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Κων/νος Σπανός, Τακτικός Ερευνητής. Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης

Δρ Κων/νος Σπανός, Τακτικός Ερευνητής. Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης ΔΗΜΗΤΡΑ 10 / 11 Παραγωγή βιομάζας και τεχνικού ξύλου από φυτείες ταχυαυξών δασικών δέντρων και δυνατότητες για ενεργειακή και χημική αξιοποίηση: μια σταθερή και ασφαλής επένδυση Δρ Κων/νος Σπανός, Τακτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η αχλαδιά αφού φυτευτεί στο χωράφι κλαδεύεται στα 70εκ-120εκ από το έδαφος. Έκτοτε αφήνουμε το δέντρο να αναπτυχθεί μέχρι την αρχή του 3 ου

Η αχλαδιά αφού φυτευτεί στο χωράφι κλαδεύεται στα 70εκ-120εκ από το έδαφος. Έκτοτε αφήνουμε το δέντρο να αναπτυχθεί μέχρι την αρχή του 3 ου Αχλάδι Έχει πάρα πολλές ποικιλίες και υποποικιλίες. Είναι φυλλοβόλο δέντρο και ευδοκιμεί σε μέρη που δεν χαρακτηρίζονται ούτε από την υπερβολική ζέστη ούτε από το υπερβολικό κρύο. Καλλιεργείται σε όλη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ Εισηγήτρια: Τζούλια ΤζώρτζηΔρ. Αρχιτ. Τοπίου (PhD, MLA), Είδική Επιστήμων ΥΠΕΚΑ Σύμβουλος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμίου e-mail: jgeorgi@tee.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ Πρώτες Οδηγίες. Έκδοση για την GEOMATIONS AE.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ Πρώτες Οδηγίες. Έκδοση για την GEOMATIONS AE. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ Πρώτες Οδηγίες. Έκδοση για την GEOMATIONS AE. 1. Αφαιρούμε την βλάστηση και την απομακρύνουμε ώστε το έδαφος να είναι συμπαγές και να μη δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8 5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΑ ΠΑΡΚΑ Λείπουν τα µεγάλα πάρκα συνοικίας και τα περιαστικά πάρκα, που µπορούν να εξυπηρετήσουν µεγάλο αριθµό κατοίκων της πόλης. Τα υπάρχοντα µεσαίας και

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα.

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1. Διευκρινίστε τις έννοιες «καιρός» και «κλίμα» 2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. 3. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 01 Ανασχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ Η επιτυχία μιας ανθοκομικής καλλιέργειας στην ύπαιθρο εξασφαλίζεται όταν οι συνθήκες είναι οι κατάλληλες για ένα συγκεκριμένο είδος.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για υπηρεσίες οικοφυσιολόγου

Ανακοίνωση για υπηρεσίες οικοφυσιολόγου Ανακοίνωση για υπηρεσίες οικοφυσιολόγου Στο πλαίσιο του έργου «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE Περιβαλλοντική Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

αναπτύσσεται και αποδίδει σε συγκεκριµένο έδαφος, κλίµα, υψόµετρο υγρασία και έκθεση. Εποχή φύτευσης

αναπτύσσεται και αποδίδει σε συγκεκριµένο έδαφος, κλίµα, υψόµετρο υγρασία και έκθεση. Εποχή φύτευσης Οδηγός φυτεύσεων Επιλογή θέσης φύτευσης Η θέση φύτευσης επιλέγεται, µε βάση τις τοπικές συνθήκες, το µέγεθος της επέµβασης και το σκοπό που θα εξυπηρετήσει. Η επιβίωση του φυτού κρίνεται από το βάθος του

Διαβάστε περισσότερα

RHYNCHOFORUS FERRUGINEUS. Washingtonia spp.

RHYNCHOFORUS FERRUGINEUS. Washingtonia spp. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΡΥΓΧΩΤΟΥ ΚΑΝΘΑΡΟΥ RHYNCHOFORUS FERRUGINEUS Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΡΥΓΧΩΤΟΣ ΚΑΝΘΑΡΟΣ ( Red Palm Weevil ) πρόκειται για κολεόπτερο έντοµο της οικογένειας Curculionidae το οποίο προσβάλλει τα

Διαβάστε περισσότερα

Φελλοφόρος δρυς, ένα πολύτιμο δασοπονικό είδος με πολλαπλές χρήσεις

Φελλοφόρος δρυς, ένα πολύτιμο δασοπονικό είδος με πολλαπλές χρήσεις Φελλοφόρος δρυς, ένα πολύτιμο δασοπονικό είδος με πολλαπλές χρήσεις Δρ Ιωάννης Σπανός, Τακτικός Ερευνητής Δρ Παναγιώτης Πλατής, Τακτικός Ερευνητής Γεώργιος Γιακζίδης, Δασολόγος Δρ Θωμάς Παπαχρήστου, Τακτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΩΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΩΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ. ΑΘΗΝΑ-18 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΩΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ρ. Αικατερίνη Γκόλτσιου Γεωπόνος (Γ.Π.Α.)-Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΛΑΔΙΣΚΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ Χειμώνας / Ανοιξη Άνθηση Ανάπτυξη καρπών ΦΟΥΖΙΚΟΚΚΟ ΜΟΝΙΛΙΑ ΠΤΩΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΦΟΥΣΚΩΜΑ ΜΑΤΙΩΝ ΡΟΔΙΝΗ ΚΟΡΥΦΗ ΑΝΘΗΣΗ-ΠΤΩΣΗ ΠΕΤΑΛΩΝ ΠΤΩΣΗ ΚΑΛΥΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου 1 Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Ζαντής Γιώργος, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Αποπεεράττωση Αθληττι ικού Κέένττρου Σκαλανίου ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο ασικών Ερευνών. πολύτιµες ιδιότητες»

Ινστιτούτο ασικών Ερευνών. πολύτιµες ιδιότητες» ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο ασικών Ερευνών (Βασιλικά, Λουτρά Θέρµης) ρ. Ιωάννης Σπανός Τακτικός Ερευνητής «Κρανιά: Μία νέα καλλιέργεια µε πολύτιµες ιδιότητες» Λαµία, 16Μαϊου 2012 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΧΑΛΕΠΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ (PINUS ΗALEPENSIS) ΣΕ ΦΥΤΕΙΑ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΣΤΗ Β. ΕΥΒΟΙΑ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΧΑΛΕΠΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ (PINUS ΗALEPENSIS) ΣΕ ΦΥΤΕΙΑ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΣΤΗ Β. ΕΥΒΟΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΧΑΛΕΠΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ (PINUS ΗALEPENSIS) ΣΕ ΦΥΤΕΙΑ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΣΤΗ Β. ΕΥΒΟΙΑ Κομματά Αικατερίνη (1), Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου (1), Βαρελίδης Κων/νος (2), Ιωαννίδης Κων/νος (2),

Διαβάστε περισσότερα

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία)

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) Πριν ξεκινήσεις 1. Επέλεξε το χώρο (νερό, καλό έδαφος) 2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) 3. Ξέχασε κατ αρχήν ευαίσθητα και σπάνια φυτά. Πρώτα περπάτα σε γνωστά μονοπάτια και σ αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΚΙΑ. Γραμματικός Διονύσιος, Γεωπόνος, Msc Τμήμα Αμπέλου & Ξ. Κ. Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής

ΣΥΚΙΑ. Γραμματικός Διονύσιος, Γεωπόνος, Msc Τμήμα Αμπέλου & Ξ. Κ. Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΣΥΚΙΑ Γραμματικός Διονύσιος, Γεωπόνος, Msc Τμήμα Αμπέλου & Ξ. Κ. Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΒΟΤΑΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Τάξη των Αγγειόσπερμων Δικότυλων φυτών. Οικογένεια Moraceae, γένος Ficus, είδος Carica.

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Κωδ. Προϋπ/σµού: 35.7336.0005, 35.7336.0006, 35.7336.0007

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Κωδ. Προϋπ/σµού: 35.7336.0005, 35.7336.0006, 35.7336.0007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 52.644,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Ανθοκομία (Εργαστήριο)

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4 Πολλαπλασιασμός ανθοκομικών φυτών 2 Στα θερμοκήπια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1533B / 27-7-2009 (ισχύουν από 1-9-09)

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1533B / 27-7-2009 (ισχύουν από 1-9-09) ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1533B / 27-7-2009 (ισχύουν από 1-9-09) ΚΩΔΙΚΟΣ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α1 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών ΟΔΟ 1110 m3 0,27 0,36 [*] 33,33%

Διαβάστε περισσότερα

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria Το Έργο Υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Βουλγαρία 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ ΡΑ Φ Ε Σ Φ Υ Τ Ε Μ Ε Ν Ο Υ Δ Ω Μ Α Τ Ο Σ. Εντατικός Τύπος με το Σύστημα Υποδομής Protectodrain PD250

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ ΡΑ Φ Ε Σ Φ Υ Τ Ε Μ Ε Ν Ο Υ Δ Ω Μ Α Τ Ο Σ. Εντατικός Τύπος με το Σύστημα Υποδομής Protectodrain PD250 Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ ΡΑ Φ Ε Σ Φ Υ Τ Ε Μ Ε Ν Ο Υ Δ Ω Μ Α Τ Ο Σ Protectodrain PD250 στ Φυτά: Χλοοτάπητας, πολυετή φυτά, βολβοί, θάμνοι και μικρά δένδρα ε Μηχανικό Υπόστρωμα εντατικού τύπου egreen_zinco Intensive

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Δρ Βάγια Α. Κατή Τµήµα Ζιζανιολογίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Α Κύκλος Εκπαίδευσης Νίκαια Λάρισας, 8 Φεβ. 2011 Ζηµιές από τα ζιζάνια

Διαβάστε περισσότερα

Φυτοπροστασία της Ελιάς. ΗΛΙΑΣ Κ. ΡΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc

Φυτοπροστασία της Ελιάς. ΗΛΙΑΣ Κ. ΡΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc Φυτοπροστασία της Ελιάς ΗΛΙΑΣ Κ. ΡΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc Η ασθένεια του κυκλοκόνιου Γνωστή και ως μαύρισμα ή μουτζούρωμα ευρύτατα διαδεδομένη ασθένεια Συμπτώματα: Καφέ - Σταχτί κηλίδες στα φύλλα Φυλλόπτωση

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός και οργάνωση του. 2.1 Έδαφος γεµάτο ζωή Α ΜΕΡΟΣ (70 ) 2.1.1 Η διαδικασία δηµιουργίας χούµους στο έδαφος

1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός και οργάνωση του. 2.1 Έδαφος γεµάτο ζωή Α ΜΕΡΟΣ (70 ) 2.1.1 Η διαδικασία δηµιουργίας χούµους στο έδαφος Σεµινάριο Οικολογικό περιβόλι & ανθόκηποι ταράτσας Το σεµινάριο αποτελείται από 20 µαθήµατα των 10 συναντήσεων Σύνολο: 35 εκπαιδευτικές ώρες 1 η Συνάντηση (1 ο µάθηµα) 1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Killer Application in Telecoms the killer application of the future will be Organizational Excellence Do not

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διάθεση Δασικού φυτευτικού υλικού από το Δασικό Φυτώριο Λάρισας»

ΘΕΜΑ: «Διάθεση Δασικού φυτευτικού υλικού από το Δασικό Φυτώριο Λάρισας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 12-01-2015 Αριθ. Πρωτ. 8079/245699 π.ε.

Διαβάστε περισσότερα

Φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι για έντομα και νηματώδεις καραντίνας

Φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι για έντομα και νηματώδεις καραντίνας Forest Research Institute NAGREF - Greece Φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι για έντομα και νηματώδεις καραντίνας Δ. Ν. Αβτζής Εργαστήριο Δασικής Εντομολογίας και Νηματωδολογίας, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών (Ι.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΣΠΡΙΑ-ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΘΑΜΝΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΆ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά Κατερίνα Μ. Κουκ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΘΙΑΓΕ 1 Σκοπός της ομιλίας να περιγράψω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΌλυµπος υψώνεται στην Β.Α. Θεσσαλία και στην Ν.. Μακεδονία. Ο Μύτικας ή αλλιώς το Πάνθεον είναι η Ψηλότερη κορυφή του Ολύµπου.

ΟΌλυµπος υψώνεται στην Β.Α. Θεσσαλία και στην Ν.. Μακεδονία. Ο Μύτικας ή αλλιώς το Πάνθεον είναι η Ψηλότερη κορυφή του Ολύµπου. ΟΌλυµπος υψώνεται στην Β.Α. Θεσσαλία και στην Ν.. Μακεδονία. Ο Μύτικας ή αλλιώς το Πάνθεον είναι η Ψηλότερη κορυφή του Ολύµπου. Ο Όλυµπος Πιθανώς σχηµατίστηκε κατά την διάρκεια της Ηωκαίνου εποχής πριν

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Ηρακλείου ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Δήμος Ηρακλείου ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ K.A. 35-7326.009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη "Φυτεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2008 11:30 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 14:34

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2008 11:30 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 14:34 Φυσικά λιπάσματα Τα κύρια θρεπτικά συστατικά των φυτών Τρεις είναι οι θρεπτικές ουσίες που απαιτούνται από τα φυτά σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από τα άλλα στοιχεία. Είναι το άζωτο(n), ο φώσφορος(p) και

Διαβάστε περισσότερα

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων lbcp.civil.auth.gr Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Θ.Γ.Θεοδοσίου, επ.καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργητικέςφροντίδεςενός λαχανόκηπου

Καλλιεργητικέςφροντίδεςενός λαχανόκηπου Καλλιεργητικέςφροντίδεςενός λαχανόκηπου Απότηνστιγμήπουοάνθρωποςαπέκτησε μόνιμη κατοικία άρχισε την κατοικιδιοποίηση τωνζώωνκαιτωνφυτών. Τα πρώτα καλλιεργούμενα φυτά προήλθαν πιθανώς τυχαία από σπόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΚΙΑ ΣΥΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΣΥΚΙΑ ΣΥΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΥΚΙΑ Καταγωγή: Ν. Αραβία Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Moraceae FicuscaricaL. Βοτανικοί Χαρακτήρες Θηλυκοδίοικο (αρρενοσυκιά-µόνοικο, ηµεροσυκιά θηλυκά άνθη) Φυλλοβόλο Μέτριο έως µεγάλο µέγεθος, µαλακό ξύλο

Διαβάστε περισσότερα

Kαθοριστικός παράγοντας για την εμπορική καλλιέργεια της

Kαθοριστικός παράγοντας για την εμπορική καλλιέργεια της του Δρ. Σπύρου Λιονάκη, Γεωπόνου Καθηγητή Δενδροκομίας Τροπικά, Υποτροπικά & Μεσογειακά Καρποφόρα Δένδρα Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Κρήτης (πρώην Ερευνητή στο Ινστιτούτο Ελιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ ΕΝ ΡΟΦΥΤΕΥΣΗΣ ΕΣΦΑ 2010. Από τη ράση ενδροφύτευσης του ΕΣΦΑ το 2009 στην Πάχη Μεγάρων

ΡΑΣΗ ΕΝ ΡΟΦΥΤΕΥΣΗΣ ΕΣΦΑ 2010. Από τη ράση ενδροφύτευσης του ΕΣΦΑ το 2009 στην Πάχη Μεγάρων 1 ΕΝ ΡΟΦΥΤΕΥΣΗ 2010 2 Περιεχόµενα Λίγα λόγια για την Ηµέρα Περιβάλλοντος...1 Ποιοςείναιο ΕΣΦΑ..2 ράση ενδροφύτευσης 2010..3 Αςµάθουµεγιαταφυτά.4 Τιείναιηκοµποστοποίηση...12 Αντίεπίλογου..17 3 Λίγα λόγια

Διαβάστε περισσότερα

2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού, σαν να είμαστε μετεωρολόγοι.

2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού, σαν να είμαστε μετεωρολόγοι. 1. Παρατηρούμε τον καιρό σήμερα και περιγράφουμε τις συνθήκες που αφορούν τη βροχή, τον άνεμο, τον ήλιο και τη θερμοκρασία. βροχή άνεμος ήλιος-σύννεφα θερμοκρασίαάνεση 2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού,

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά Στάδια Προγράμματος Καθορισμός Θέματος Ομάδων εργασίας Συλλογή υλικού σχετικού με το

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας

Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας Π. Μιχόπουλος Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ι Ε Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-05-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Εργα 05 Εγκατάσταση Πρασίνου 01 Φυτεύσεις δένδρων - θάµνων 00 -

ΠΕΤΕΠ 10-05-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Εργα 05 Εγκατάσταση Πρασίνου 01 Φυτεύσεις δένδρων - θάµνων 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-05-01-00 10 Φυτοτεχνικά Εργα 05 Εγκατάσταση Πρασίνου 01 Φυτεύσεις δένδρων - θάµνων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας;

4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας; 4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας; Όπως είναι γνωστό, το νερό κάνει ένα κύκλο στη φύση και για εκατομμύρια χρόνια καλύπτει τις ανάγκες όλων των οργανισμών στον πλανήτη μας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Παρτάκκης Ηρόδοτος

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Παρτάκκης Ηρόδοτος Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ Σ.Τ.Ε.Γ. ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΩΝ. Πως επιλέγουμε και σχεδιάζουμε το σωστό τύπο δικτυοκηπίου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΩΝ. Πως επιλέγουμε και σχεδιάζουμε το σωστό τύπο δικτυοκηπίου ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΩΝ Πως επιλέγουμε και σχεδιάζουμε το σωστό τύπο δικτυοκηπίου Παρουσίαση Προτεραιότητες Συλλογή δεδομένων Σχεδιασμός Προκειμένου να σχεδιαστεί ένα δικτυοκήπιο πρέπει πρώτα να αναλύσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία. µετά την πυρκαγιά της 26ης Αυγούστου 2007:

Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία. µετά την πυρκαγιά της 26ης Αυγούστου 2007: ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ινστιτούτο Μεσογειακών ασικών Οικοσυστηµάτων & Τεχνολογίας ασικών Προϊόντων (Ι.Μ..Ο. & T..Π.) Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση του σχολείου

Ενεργειακή επιθεώρηση του σχολείου 5 ο Φύλλο Δραστηριοτήτων Ενεργειακή επιθεώρηση του σχολείου Ακολουθήστε τις οδηγίες: Μοιράστε τους μαθητές σε ομάδες των 3-4 ατόμων. Κάθε ομάδα θα πρέπει να εξετάσει μια συγκεκριμένη περιοχή (έναν όροφο/ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 07 Καθαρισµός Χώρων Πρασίνου 00 -

ΠΕΤΕΠ 10-06-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 07 Καθαρισµός Χώρων Πρασίνου 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-07-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 07 Καθαρισµός Χώρων Πρασίνου 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΡΥΟΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΡΥΟΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΡΥΟΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Π. ΓΚΑΝΑΤΣΑΣ, Μ. ΤΣΑΚΑΛΔΗΜΗ, Θ. ΤΣΙΤΣΩΝΗ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Δασοκομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89. Σύμφωνα με το ΠΔ 1102: Άρθρο 1. Οι πτυχιούχοι των Τµηµάτων Δασοπονίας των Ανωτέρων Σχολών Τεχνολόγων Γεωπονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Advance mix 1. ΓΙΑ ΦΥΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Advance mix 2

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Advance mix 1. ΓΙΑ ΦΥΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Advance mix 2 Η Εταιρεία Η Plants Βase είναι μια εταιρεία νεοσύστατη που εμπορεύεται φυτοχώματα και κομπόστ - εδαφοβελτιωτικά. Διαθέτει ευρεία και πάμπληθη γκάμα προϊόντων δικών της, ενώ παράλληλα με την άγαστη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ Βιολογική γεωργία είναι ένα σύστηµα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες δηλαδή στη µη χρησιµοποίηση µη χηµικών µεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Καταπολέμηση της βαμβακάδας, Marchallina Hellenica

Καταπολέμηση της βαμβακάδας, Marchallina Hellenica ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 8/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Καταπολέμηση της βαμβακάδας, Marchallina Hellenica KA:. 35.6262.0010 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α (23%) : 17.269,2

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007 ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007 Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α1 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών (Εφαρµόζεται το άρθρο Α-1 του Νέου Ενιαίου Τιµολογίου (ΝΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχήστονπαγετόκαι Φυσιολογικέςανωµαλίεςστην καλλιέργειατηςροδιάς

Αντοχήστονπαγετόκαι Φυσιολογικέςανωµαλίεςστην καλλιέργειατηςροδιάς Αντοχήστονπαγετόκαι Φυσιολογικέςανωµαλίεςστην καλλιέργειατηςροδιάς ρ. Παυλίνα ρογούδη, Αναπληρώτρια Ερευνήτρια ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΗΜΗΤΡΑ, Νάουσα Νάουσα, Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥ ΙΑ. Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΗΜΗΤΡΑ, Νάουσα

ΚΑΡΥ ΙΑ. Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΗΜΗΤΡΑ, Νάουσα ΚΑΡΥ ΙΑ ρ. Παυλίνα ρογούδη, Αναπληρώτρια Ερευνήτρια Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΗΜΗΤΡΑ, Νάουσα Νάουσα, Ιστοσελίδα www.pomologyinstitute.gr Η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ. Βοτανικό μονοπάτι «Τα δέντρα του ρέματος Θ. Σοφούλη έχουν ταυτότητα: Ελάτε να γνωριστούμε!» ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ. Βοτανικό μονοπάτι «Τα δέντρα του ρέματος Θ. Σοφούλη έχουν ταυτότητα: Ελάτε να γνωριστούμε!» ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Βοτανικό μονοπάτι «Τα δέντρα του ρέματος Θ. Σοφούλη έχουν ταυτότητα: Ελάτε να γνωριστούμε!» ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Η ΔΡΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 3, 10 & 11/12/2014 ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα