ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε 26/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε 26/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε 26/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες: Χαραλαµπίδου Σουµέλα Τηλ : ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ Ο ήµος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων ανταλλακτικών για τη συντήρηση των µηχανηµάτων,εργαλείων.. Παρακαλούµε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω προµήθειες µέχρι την 10/11/2017. Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτεται Τεχνική Περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ). Με την υποβολή της προσφοράς προσκοµίζονται στην Υπηρεσία από τους ενδιαφερόµενους φορείς: A. ΦΕΚ Σύστασης αν πρόκειται για εταιρεία µε τυχόν τροποποιήσεις Β. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου Γ. Φορολογική ενηµερότητα. Ασφαλιστική Ενηµερότητα Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016) Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΠΑΝΟΥ ΑΚΗΣ

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφoρά: 1) την προµήθεια µηχανηµάτων και 2) την προµήθεια ανταλλακτικών - εξαρτηµάτων που απαιτούνται για τη συντήρηση - επισκευή των µηχανηµάτων του Τµήµατος Πρασίνου της /νσης Καθαριότητας, ιαχείρισης Απορριµµάτων, Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ήµου Ρεθύµνης, συνολικού προϋπολογισµού ,14. Η δαπάνη της ανωτέρω προαναφερόµενης προµήθειας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό εξόδων του τρέχοντος έτους στον οποίο έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση και θα βαρύνει τους Κ.Α προϋπολογισµού 5.856,52 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α, για την προµήθεια των µηχανηµάτων και Κ.Α προϋπολογισµού 9.889,62 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α, για την προµήθεια των ανταλλακτικών. Κ.Α Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΕΛΑΦΡΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 25 cm - ΚΥΒΙΣΜΟΣ: cm³ - ΙΣΧΥΣ: 1,1-1,5 hp - ΒΑΡΟΣ: 2,5-2,9 kg ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ : 30 cm - ΚΥΒΙΣΜΟΣ: ως 30.5 cm³ - ΙΣΧΥΣ: ως 1.4 kw/ 1.9 hp - BAPΟΣ: ως 3,5 kg ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 50 cm - ΚΥΒΙΣΜΟΣ: ως 64,5 cm³ - ΙΣΧΥΣ: ως 3.5 kw/ 6 hp - BAPΟΣ: ως 6,5 kg ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ - ΥΨΟΣ: cm - ΚΥΒΙΣΜΟΣ: cm³ - ΙΣΧΥΣ: 0,9-1,2 hp - ΒΑΡΟΣ: 6-6,50 kg ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΙ ΟΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΣΙΝΕΤΖΑΣ - ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 36.5 cm³ - 37,9 cm³ - ΙΣΧΥΣ: 1,9-2,5 hp - ΒΑΡΟΣ: 6,5-7,5 kg ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΠΟ ΗΛΑΤΟΥ

3 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ - ΚΥΒΙΣΜΟΣ: cc - ΙΣΧΥΣ: hp - ΒΑΡΟΣ: ως 4.40 kg - ΙΣΙΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ 730 m³/h m³/h ΨΑΛΙ Ι ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙ ΟΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ: 60 cm εως 70 cm - ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 21,5 εως 22.9 cm³ - ΙΣΧΥΣ: 0.6 εως 0,7 kw /από 0,85 εως 1.0 hp - ΒΑΡΟΣ: ως 5.6 kg AYTOKINOYMENH BENZINOKINHTH ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΓΚΑΖΟΝ - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: cc - ΚΑΥΣΙΜΟ: ΑΜΟΛΥΒ Η ΒΕΝΖΙΝΗ - ΙΣΧΥΣ: 5,5-6,5 hp - ΣΑΣΙ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ - ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ: cm - ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ: mm - ΘΕΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ: ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 70 lit - ΕΓΓΥΗΣΗ: 2 ETH BENZINOKINHTH ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΓΚΑΖΟΝ - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: cc - ΚΑΥΣΙΜΟ: ΑΜΟΛΥΒ Η ΒΕΝΖΙΝΗ - ΙΣΧΥΣ: 2,2-4,5 hp - ΣΑΣΙ: ΑΤΣΑΛΙ - ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ: cm - ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ: mm - ΘΕΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ: ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑ ΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ : ως 60 lit - ΕΓΓΥΗΣΗ: όχι < 1 έτους ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ - ΙΣΧΥΣ: 1600 kw kw - ΠΙΕΣΗ: bar - ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ: l/h. - ΒΑΡΟΣ: ως 9 kg ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ ΑΡΙ Ι (ΤΡΙΒΕΛΛΑ) ΓΙΑ ΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 49-50,2 cc - ΙΣΧΥΣ: 1,9-2,1 hp/1600 kw - ΒΑΡΟΣ: ως 9,5 kg ΑΡΙ Α 10 cm ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 11 Κ.Α

4 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΛΑΜΕΣ ΛΑΜΑ 30cm picco mini ΓΙΑ MS 192Τ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 2 ΛΑΜΑ 30cm Rollomatic E mini ΓΙΑ MS 193Τ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 3 ΛΑΜΑ 25cm ΓΙΑ MS 150Τ 4 ΛΑΜΑ 35cm ΓΙΑ MS 201Τ 5 ΛΑΜΑ 50cm ΓΙΑ MS MS 441 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 6 ΛΑΜΑ 75cm Duromatic E ΓΙΑ MS ΛΑΜΑ 10''-25cm-A041 ΓΙΑ Τ425 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 8 ΛΑΜΑ 20''-50cm 1,5 ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 372ΧΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 ΛΙΜΕΣ 9 ΛΙΜΑ ΓΙΑ MS 192T ΤΕΜΑΧΙΟ 5 10 ΛΙΜΑ ΓΙΑ MS 201T ΤΕΜΑΧΙΟ 5 11 ΛΙΜΑ ΓΙΑ Τ425 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 12 ΛΙΜΑ ΓΙΑ ΧΡ 372 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 ΑΛΥΣΙ ΕΣ ΑΛΥΣΙ Α ΓΙΑ MS 201Τ 50 ΟΝΤΙΑ ΑΛΥΣΙ Α ΓΙΑ ΜS ΟΝΤΙΑ 15 ΑΛΥΣΙ Α ΜΙΝΙ 3/8''-1,3 Ε40 Lov Vib ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ Τ425 ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΛΥΣΙ Α 3/8''-1,5 Ε72 ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 372ΧΡ 0 ΣΕΤ ΣΥΝ ΕΤΗΡΩΝ ΑΛΥΣΙ ΑΣ 17 3/8'' ΓΙΑ 192Τ picco ΤΕΜΑΧΙΟ 5 (10 τεµαχια/σετ) ΜΠΟΥΖΙ 18 ΜΠΟΥΖΙ ΓΙΑ MS 192Τ 0 ΜΠΟΥΖΙ ΓΙΑ MS 201Τ- MS Τ 0 20 ΜΠΟΥΖΙ ΓΙΑ MS 391- MS ΜΠΟΥΖΙ ΓΙΑ MS 880 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 22 ΜΠΟΥΖΙ ΓΙΑ Τ425 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 23 ΜΠΟΥΖΙ ΓΙΑ 372ΧΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜS 150T (3 τεµαχια/σετ) ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜS 201T (3 τεµαχια/σετ) ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟ MS 391 (3 τεµαχια/σετ) ΤΕΜΑΧΙΟ 5 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 ΤΕΜΑΧΙΟ 3

5 ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟ MS 441 (3 τεµαχια/σετ) ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟ MS 880 ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟ Τ425 ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟ 372ΧΡ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΚΑΜΠΑΝΑ (ΓΡΑΝΑΖΙ ΑΛΥΣΙ ΑΣ) ΓΙΑ MS 193Τ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΓΙΑ ΜS 193Τ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΓΙΑ ΜS 150Τ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΓΙΑ ΜS 201Τ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΓΙΑ ΜS 391 ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΓΙΑ ΜS 441 ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΓΙΑ ΜS 880 ΦΙΛΤΡΑ ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟΥ MS 193T ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟΥ MS 150T ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟΥ MS 201Τ ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟΥ MS 391 ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟΥ MS 441 ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟΥ MS 880 ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟΥ Τ425 ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 372ΧΡ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ MS 192T ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ MS 193T ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ MS 150T ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ MS 201T ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ MS 391 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ MS 441 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 ΤΕΜΑΧΙΟ 4

6 52 53 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ MS 880 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ Τ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 372ΧΡ ΑΝΤΛΙΕΣ 55 ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ MS ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ MS ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ MS ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ MS ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ Τ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ 372ΧΡ 61 ΑΝΤΛΙΑ ΛΑ ΙΟΥ ΜS 192T ΤΕΜΑΧΙΟ 4 62 ΑΝΤΛΙΑ ΛΑ ΙΟΥ ΜS 193T 63 ΑΝΤΛΙΑ ΛΑ ΙΟΥ ΜS 150T 64 ΑΝΤΛΙΑ ΛΑ ΙΟΥ ΜS 201Τ 65 ΑΝΤΛΙΑ ΛΑ ΙΟΥ MS ΑΝΤΛΙΑ ΛΑ ΙΟΥ MS ΑΝΤΛΙΑ ΛΑ ΙΟΥ MS ΑΝΤΛΙΑ ΛΑ ΙΟΥ Τ ΑΝΤΛΙΑ ΛΑ ΙΟΥ 372ΧΡ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 70 ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΓΙΑ Τ192 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 71 ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΓΙΑ Τ193 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 72 ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΓΙΑ ΜS 150T 73 ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΓΙΑ MS 201T 74 ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΓΙΑ MS ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΓΙΑ MS ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΓΙΑ MS ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΓΙΑ Τ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΓΙΑ 372ΧΡ ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ MS 192T MS 201T MS 391 MS 441 MS 880 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΡΕΝΟ ΓΙΑ MS Τ192 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΡΕΝΟ ΓΙΑ ΜS 150 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΡΕΝΟ ΓΙΑ ΜS 880

7 87 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΓΙΑ MS 150Τ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ 88 ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΓΙΑ Τ192 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 ΤΑΠΕΣ 89 ΤΑΠΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΓΙΑ 150Τ ΤΗΛΕΣΚΟΠIΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ 90 ΦΡΑΚΤΟΚΟΠΤΗΣ ΗL ΚΜ 135 ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ COMBI (KM 100/R) ΛΑΜΑ ΦΡΑΚΤΟΚΟΠΤΗ ΗL ΚΜ 135 ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ COMBI (KM 100/R) ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΗΤ-ΚΜ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ COMBI (ΚΜ 100/R) ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΨΑΛΙ Ι ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΗΤ-ΚΜ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ COMBI (ΚΜ 100/R) ΛΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΨΑΛΙ Ι ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΗΤ- ΚΜ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ COMBI (ΚΜ 100/R) ΑΝΤΛΙΑ ΛΑ ΙΟΥ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΟΜΗΧΑΝΟ HT 101 ΑΝΤΛΙΑ ΛΑ ΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ COMBI (KM 100/R) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕΤ) ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΟΜΗΧΑΝΟ ΗΤ 101 ΨΑΛΙ ΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΨΑΛΙ Ι ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HS 45 ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΨΑΛΙ Ι ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HS 45 ΨΑΛΙ Ι ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 122 HD 60 ΜΠΟΥΖΙ ΓΙΑ ΨΑΛΙ Ι ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 122 HD 60 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΙΑ ΨΑΛΙ Ι ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HS 45 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ- ΛΕΠΙ Α (ΚΟΜΠΛΕ 3 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΓΙΑ ΨΑΛΙ Ι ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 122 HD ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ- ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ FS 240 C-E &FS 56 C-E ΚΑΜΠΑΝΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ FS 250 ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΓΙΑ FS 250 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 ΤΕΜΑΧΙΟ 4

8 ΚΑΜΠΑΝΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ FS/56C ΜΠΟΥΖΙ ΓΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 335RX ΚΑΜΠΑΝΑ ΓΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 335RX ΓΡΑΣΣΟ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΓΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 335RX ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΜΠΟΥΖΙ ΓΙΑ ΦΥΣΗΤΗΡΑ 125Β ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ (HD2) ΓΙΑ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ BG56 & SH 86 ΑΛΛΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 4 ΕΞΟ ΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΡΟ A ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ 200mm ΓΚΑΖΟΜΗΧΑΝΗΣ CASTEL GARDEN (BRIGS & STRATON) 675 EX Series ΡΟ A ΠΙΣΩ 280mm ΓΚΑΖΟΜΗΧΑΝΗΣ CASTEL GARDEN (BRIGS & STRATON) 675 EX Series ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ 51cm ΓΚΑΖΟΜΗΧΑΝΗΣ CASTEL GARDEN (BRIGS & STRATON) 675 EX Series ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑ ΟΣ lit, ΑΠΌ ΠΛΑΣΤΙΚΟ / ΥΦΑΣΜΑ ΓΚΑΖΟΜΗΧΑΝΗΣ CASTEL GARDEN (BRIGS & STRATON) 675 EX Series ΜΠΟΥΖΙ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ XS 53 BSW4, ΣΕΙΡΑΣ ΕΧ675 ZRZ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ XS 53 BSW4, ΣΕΙΡΑΣ ΕΧ675 ZRZ ΛΑ Ι ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΣΕ ΣΠΡΕΥ 450ml ΤΕΜΑΧΙΟ 3 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 ΓΡΑΣΣΟ ΥΨΗΛΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ 121 ΓΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ & ΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 80 gr 5 ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΓΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 122 ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΠΑΧΟΣ 4,00mm ΣΕ ΡΟΛΛΟ 1 ΤΩΝ 128m ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΓΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 123 ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΠΑΧΟΣ 4,00mm ΣΕ ΡΟΛΛΟ 1 ΤΩΝ 140m 124 ΛΑ Ι ΚΑΥΣΕΩΣ ΑΚΑΠΝΟ 5 lt

9 ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΓΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ME ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ KAI ΠΑΧΟΣ 4,00 mm ΣΕ BLISTER ΤΩΝ 30m ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΓΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΑΣΤΕΡΙ ΜΕ ΠΑΧΟΣ 4,4 mm ΣΕ ΡΟΛΛΟ ΤΩΝ 105m ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ.Α Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΕΛΑΦΡΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 25 cm - ΚΥΒΙΣΜΟΣ: cm³ - ΙΣΧΥΣ: 1,1-1,5 hp - ΒΑΡΟΣ: 2,5-2,9 kg ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ : 30 cm - ΚΥΒΙΣΜΟΣ: ως 30.5 cm³ - ΙΣΧΥΣ: ως 1.4 kw/ 1.9 hp - BAPΟΣ: ως 3,5 kg ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 50 cm - ΚΥΒΙΣΜΟΣ: ως 64,5 cm³ - ΙΣΧΥΣ: ως 3.5 kw/ 6 hp - BAPΟΣ: ως 6,5 kg ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΟ 330,00 330,00 280,00 280,00 598,00 598,00

10 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ - ΥΨΟΣ: cm - ΚΥΒΙΣΜΟΣ: cm³ - ΙΣΧΥΣ: 0,9-1,2 hp - ΒΑΡΟΣ: 6-6,50 kg ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΙ ΟΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΣΙΝΕΤΖΑΣ - ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 36.5 cm³ - 37,9 cm³ - ΙΣΧΥΣ: 1,9-2,5 hp - ΒΑΡΟΣ: 6,5-7,5 kg ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΠΟ ΗΛΑΤΟΥ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ - ΚΥΒΙΣΜΟΣ: cc - ΙΣΧΥΣ: hp - ΒΑΡΟΣ: ως 4.40 kg - ΙΣΙΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ 730 m³/h m³/h ΨΑΛΙ Ι ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙ ΟΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ: 60 cm εως 70 cm - ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 21,5 εως 22.9 cm³ - ΙΣΧΥΣ: 0.6 εως 0,7 kw /από 0,85 εως 1.0 hp - ΒΑΡΟΣ: ως 5.6 kg AYTOKINOYMENH BENZINOKINHTH ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΓΚΑΖΟΝ - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: cc - ΚΑΥΣΙΜΟ: ΑΜΟΛΥΒ Η ΒΕΝΖΙΝΗ - ΙΣΧΥΣ: 5,5-6,5 hp - ΣΑΣΙ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ - ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ: cm - ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ: mm - ΘΕΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ: ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 70 lit - ΕΓΓΥΗΣΗ: 2 ETH BENZINOKINHTH ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΓΚΑΖΟΝ - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: cc - ΚΑΥΣΙΜΟ: ΑΜΟΛΥΒ Η ΒΕΝΖΙΝΗ - ΙΣΧΥΣ: 2,2-4,5 hp - ΣΑΣΙ: ΑΤΣΑΛΙ - ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ: cm - ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ: mm - ΘΕΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ: ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑ ΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ : ως 60 lit - ΕΓΓΥΗΣΗ: όχι < 1 έτους ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ - ΙΣΧΥΣ: 1600 kw kw - ΠΙΕΣΗ: bar - ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ: l/h. - ΒΑΡΟΣ: ως 9 kg ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ ΑΡΙ Ι (ΤΡΙΒΕΛΛΑ) ΓΙΑ ΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 49-50,2 cc - ΙΣΧΥΣ: 1,9-2,1 hp/1600 kw - ΒΑΡΟΣ: ως 9,5 kg 420,00 420,00 485,00 485,00 300,00 600,00 410,00 410,00 480,00 480,00 290,00 290,00 150,00 150,00 600,00 600,00

11 12 ΑΡΙ Α 10 cm ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 11 80,00 80,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.723,00 Φ.Π.Α 24% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.133, ,52

12 Κ.Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΛΑΜΕΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΟ 1 ΛΑΜΑ 30cm picco mini ΓΙΑ MS ΤΕΜΑΧΙΟ 192Τ 3 35,00 105,00 2 ΛΑΜΑ 30cm Rollomatic E mini ΓΙΑ MS 193Τ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 35,00 140,00 3 ΛΑΜΑ 25cm ΓΙΑ MS 150Τ 35,00 70,00 4 ΛΑΜΑ 35cm ΓΙΑ MS 201Τ 35,00 70,00 5 ΛΑΜΑ 50cm ΓΙΑ MS MS 441 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 70,00 210, ΛΑΜΑ 75cm Duromatic E ΓΙΑ MS 880 ΛΑΜΑ 10''-25cm-A041 ΓΙΑ Τ ,00 260,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 39,00 117,00 8 ΛΑΜΑ 20''-50cm 1,5 ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 372ΧΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 100,00 300,00 ΛΙΜΕΣ 9 ΛΙΜΑ ΓΙΑ MS 192T ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,40 7,00 10 ΛΙΜΑ ΓΙΑ MS 201T ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,40 7,00 11 ΛΙΜΑ ΓΙΑ Τ425 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,40 7,00 12 ΛΙΜΑ ΓΙΑ ΧΡ 372 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,40 7,00 ΑΛΥΣΙ ΕΣ ΑΛΥΣΙ Α ΓΙΑ MS 201Τ 50 ΟΝΤΙΑ ΑΛΥΣΙ Α ΓΙΑ ΜS ΟΝΤΙΑ ΑΛΥΣΙ Α ΜΙΝΙ 3/8''-1,3 Ε40 Lov Vib ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ Τ425 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 17,00 85, ,00 450, ,00 120,00 16 ΑΛΥΣΙ Α 3/8''-1,5 Ε72 ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 372ΧΡ 0 25,00 250,00 ΣΕΤ ΣΥΝ ΕΤΗΡΩΝ 17 ΑΛΥΣΙ ΑΣ 3/8'' ΓΙΑ 192Τ picco ΤΕΜΑΧΙΟ 5 4,20 21,00 (10 τεµαχια/σετ) ΜΠΟΥΖΙ 18 ΜΠΟΥΖΙ ΓΙΑ MS 192Τ 0 2,80 28,00 ΜΠΟΥΖΙ ΓΙΑ MS 201Τ- MS Τ 0 7,00 70,00 20 ΜΠΟΥΖΙ ΓΙΑ MS 391- MS ,80 28,00 21 ΜΠΟΥΖΙ ΓΙΑ MS 880 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2,80 14,00 22 ΜΠΟΥΖΙ ΓΙΑ Τ425 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 3,40 17,00 23 ΜΠΟΥΖΙ ΓΙΑ 372ΧΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 3,40 17,00 ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜS 150T (3 τεµαχια/σετ) ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜS 201T (3 τεµαχια/σετ) ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,60 3,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,80 4,00

13 ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟ MS 391 (3 τεµαχια/σετ) ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟ MS 441 (3 τεµαχια/σετ) ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟ MS 880 ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟ Τ425 ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟ 372ΧΡ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΚΑΜΠΑΝΑ (ΓΡΑΝΑΖΙ ΑΛΥΣΙ ΑΣ) ΓΙΑ MS 193Τ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΓΙΑ ΜS 193Τ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΓΙΑ ΜS 150Τ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΓΙΑ ΜS 201Τ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΓΙΑ ΜS 391 ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΓΙΑ ΜS 441 ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΓΙΑ ΜS 880 ΦΙΛΤΡΑ ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟΥ MS 193T ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟΥ MS 150T ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟΥ MS 201Τ ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟΥ MS 391 ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟΥ MS 441 ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟΥ MS 880 ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟΥ Τ425 ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 372ΧΡ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ MS 192T ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ MS 193T ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ MS 150T ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ MS 201T ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ MS 391 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 1,00 3,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 0,60 1,80 2 1,40 16,80 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,50 7,50 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,50 7,50 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 15,00 60,00 14,00 28,00 20,00 40,00 23,00 23,00 25,00 25,00 25,00 25,00 33,00 33,00 5,00 10,00 5,00 10,00 5,00 10,00 6,50 13,00 6,50 13,00 6,50 13,00 5,00 10,00 6,50 13,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 7,00 28,00 7,00 14,00 4,20 8,40 5,00 10,00 10,00 20,00

14 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ MS 441 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ MS 880 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ Τ ,00 24,00 12,00 24,00 6,00 12,00 54 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 372ΧΡ 7,00 7,00 ΑΝΤΛΙΕΣ 55 ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ MS 150 7,00 14,00 56 ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ MS 391 9,00 9,00 57 ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ MS 441 9,00 9,00 58 ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ MS 880 9,00 18,00 59 ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ Τ 425 7,00 7,00 ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΧΡ 9,00 9,00 61 ΑΝΤΛΙΑ ΛΑ ΙΟΥ ΜS 192T ΤΕΜΑΧΙΟ 4 21,00 84,00 62 ΑΝΤΛΙΑ ΛΑ ΙΟΥ ΜS 193T 20,00 40,00 63 ΑΝΤΛΙΑ ΛΑ ΙΟΥ ΜS 150T 20,00 40,00 64 ΑΝΤΛΙΑ ΛΑ ΙΟΥ ΜS 201Τ 30,00 30,00 65 ΑΝΤΛΙΑ ΛΑ ΙΟΥ MS ,00 70,00 66 ΑΝΤΛΙΑ ΛΑ ΙΟΥ MS ,00 55,00 67 ΑΝΤΛΙΑ ΛΑ ΙΟΥ MS ,00 100,00 68 ΑΝΤΛΙΑ ΛΑ ΙΟΥ Τ425 35,00 35,00 69 ΑΝΤΛΙΑ ΛΑ ΙΟΥ 372ΧΡ 37,00 37,00 ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 70 ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΓΙΑ Τ192 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 63,00 189,00 71 ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΓΙΑ Τ193 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 48,00 144,00 72 ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΓΙΑ ΜS 150T 48,00 96,00 73 ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΓΙΑ MS 201T 52,00 52,00 74 ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΓΙΑ MS ,00 60,00 75 ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΓΙΑ MS ,00 61,00 76 ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΓΙΑ MS ,00 100,00 77 ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΓΙΑ Τ425 50,00 50,00 78 ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΓΙΑ 372ΧΡ 75,00 75,00 ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ MS 192T MS 201T MS 391 MS 441 MS 880 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΡΕΝΟ ΓΙΑ MS Τ192 21,00 42,00 19,00 38,00 35,00 70,00 35,00 70,00 56,00 56,00 17,00 34,00

15 85 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΡΕΝΟ ΓΙΑ ΜS ,00 34,00 86 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΧΩΡΙΣ 35,00 35,00 ΦΡΕΝΟ ΓΙΑ ΜS ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΓΙΑ MS 150Τ 20,00 40,00 ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ 88 ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΓΙΑ Τ192 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 21,00 63,00 ΤΑΠΕΣ 0,00 ΤΑΠΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΓΙΑ Τ 8,40 16,80 ΤΗΛΕΣΚΟΠIΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΦΡΑΚΤΟΚΟΠΤΗΣ ΗL ΚΜ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ COMBI (KM 100/R) 384,00 384, ΛΑΜΑ ΦΡΑΚΤΟΚΟΠΤΗ ΗL ΚΜ 135 ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ COMBI (KM 100/R) ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΗΤ-ΚΜ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ COMBI (ΚΜ 100/R) ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΨΑΛΙ Ι ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΗΤ-ΚΜ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ COMBI (ΚΜ 100/R) ΛΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΨΑΛΙ Ι ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΗΤ- ΚΜ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ COMBI (ΚΜ 100/R) ΑΝΤΛΙΑ ΛΑ ΙΟΥ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΟΜΗΧΑΝΟ HT 101 ΑΝΤΛΙΑ ΛΑ ΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ COMBI (KM 100/R) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕΤ) ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΟΜΗΧΑΝΟ ΗΤ 101 ΨΑΛΙ ΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΨΑΛΙ Ι ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HS 45 ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΨΑΛΙ Ι ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HS 45 ΨΑΛΙ Ι ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 122 HD 60 ΜΠΟΥΖΙ ΓΙΑ ΨΑΛΙ Ι ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 122 HD 60 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΙΑ ΨΑΛΙ Ι ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HS 45 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ- ΛΕΠΙ Α (ΚΟΜΠΛΕ 3 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΓΙΑ ΨΑΛΙ Ι ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 122 HD ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ- ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ 100,00 100,00 270,00 270,00 320,00 320,00 100,00 100,00 30,00 30,00 30,00 60,00 230,00 230,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 1,40 5,60 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 10,00 40,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 12,00 36,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 7,10 28,40 270,00 540,00 135,00 270,00

16 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ FS 240 C-E &FS 56 C-E ΚΑΜΠΑΝΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ FS 250 ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΓΙΑ FS 250 ΚΑΜΠΑΝΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ FS/56C ΜΠΟΥΖΙ ΓΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 335RX ΚΑΜΠΑΝΑ ΓΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 335RX ΓΡΑΣΣΟ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΓΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 335RX ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΜΠΟΥΖΙ ΓΙΑ ΦΥΣΗΤΗΡΑ 125Β ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ (HD2) ΓΙΑ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ BG56 & SH 86 ΑΛΛΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 4 ΕΞΟ ΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΡΟ A ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ 200mm ΓΚΑΖΟΜΗΧΑΝΗΣ CASTEL GARDEN (BRIGS & STRATON) 675 EX Series ΡΟ A ΠΙΣΩ 280mm ΓΚΑΖΟΜΗΧΑΝΗΣ CASTEL GARDEN (BRIGS & STRATON) 675 EX Series ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ 51cm ΓΚΑΖΟΜΗΧΑΝΗΣ CASTEL GARDEN (BRIGS & STRATON) 675 EX Series ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑ ΟΣ lit, ΑΠΌ ΠΛΑΣΤΙΚΟ / ΥΦΑΣΜΑ ΓΚΑΖΟΜΗΧΑΝΗΣ CASTEL GARDEN (BRIGS & STRATON) 675 EX Series ΜΠΟΥΖΙ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ XS 53 BSW4, ΣΕΙΡΑΣ ΕΧ675 ZRZ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ XS 53 BSW4, ΣΕΙΡΑΣ ΕΧ675 ZRZ ΛΑ Ι ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΣΕ ΣΠΡΕΥ 450ml ΓΡΑΣΣΟ ΥΨΗΛΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ & ΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 80 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 4 7,00 28,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 9,60 19,20 30,00 30,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 5,50 16,50 5,00 10,00 5,00 10,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 15,00 60,00 30,00 60,00 35,00 70,00 20,00 20,00 100,00 100,00 8,00 16,00 10,00 10,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 7,50 22,50 5 5,50 82,50

17 122 ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΓΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΜΕ ΠΑΧΟΣ 4,00mm ΣΕ ΡΟΛΛΟ ΤΩΝ 128m 30,00 30,00 ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΓΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ 123 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΕ ΠΑΧΟΣ 4,00mm ΣΕ ΡΟΛΛΟ ΤΩΝ 140m 33,00 33, ΛΑ Ι ΚΑΥΣΕΩΣ ΑΚΑΠΝΟ 5 lt 50,00 50, ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΓΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ME ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ KAI ΠΑΧΟΣ 4,00 mm ΣΕ BLISTER ΤΩΝ 30m 7,00 14,00 ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΓΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ 126 ΑΣΤΕΡΙ ΜΕ ΠΑΧΟΣ 4,4 mm ΣΕ ΡΟΛΛΟ ΤΩΝ 105m 20,00 20,00 ΣΥΝΟΛΟ 7.975,50 Φ.Π.Α 24% 1.914,12 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.889,62 Οι κωδικοί cpv είναι: µε περιγραφή: διάφορα ανταλλακτικά µε περιγραφή: µέρη γεωργικών και δασικών µηχανηµάτων µε περιγραφή: ειδικά γεωργικά και δασοκοµικά µηχανήµατα µε περιγραφή: χορτοκοπτικές µηχανές µε περιγραφή: µηχανήµατα κοπής χλοοτάπητα - Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. - Τα µηχανήµατα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρη τεχνική περιγραφή, εγγύηση σέρβις και ανταλλακτικών. - Η τεχνική περιγραφή των ανταλλακτικών, αφορά τα γνήσια ανταλλακτικά των µηχανηµάτων που έχουµε στην Υπηρεσία µας και χρησιµοποιούνται για τη συντήρηση και την επισκευή τους. - Ανταλλακτικά µε συναφή περιγραφή που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις γνησιότητας των αντιστοίχων µηχανηµάτων δεν γίνονται αποδεκτές. - Τα είδη και οι ποσότητες των ανταλλακτικών µπορεί να αλλάξουν ανάλογα µε τις απαιτήσεις των µηχανηµάτων, αλλά σε καµία περίπτωση δεν θα υπερβούν το σύνολο της προσφοράς. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΒΑΘΜΟΥ Γ ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡ/ΝΗ /ΝΣΗΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΛΑ ΟΥ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΒΑΘΜΟΥ Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ. ΤΕΜΑΧΙΟ 3 2 ΛΑΜΑ 25 cm ΓΙΑ ΤΟ MS 150Τ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ. ΤΕΜΑΧΙΟ 3 2 ΛΑΜΑ 25 cm ΓΙΑ ΤΟ MS 150Τ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 3 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 13493/16-06-2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 15/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 15/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 15/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 11777 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες: Κουκάκη Μαρία Τηλ : 2831341013 e-mail:koukaki@rethymno.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α ΟΜΑ Α: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ STIHL A1: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ STIHL

Α ΟΜΑ Α: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ STIHL A1: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ STIHL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε 12/09/2018 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 23932 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες: Χαραλαµπίδου Σουµέλα Τηλ : 2831341013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 20 / 3 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 20 / 3 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 20 / 3 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ. 6261 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες: Μαρία Κουκάκη Τηλ : 2831341013 e-mail:koukaki@rethymno.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 22 / 2 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 22 / 2 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 22 / 2 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ. 4165 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες: Μαρία Κουκάκη Τηλ : 2831341013 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 13 / 3 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 13 / 3 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 13 / 3 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ. 5616 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες: Μαρία Κουκάκη Τηλ : 2831341013 e-mail:koukaki@rethymno.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων» /νση: Περιβάλλοντος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:9.992,34 Τµήµα : Πρασίνου Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.

«Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων» /νση: Περιβάλλοντος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:9.992,34 Τµήµα : Πρασίνου Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ /νση: Οδός 25 Η Πλατεία Αγ.Τριάδας ΤΚ 167 77 Ελληνικό Τηλ.: 213.2026.064, Fax: 210.9607711 Αργυρούπολη:21/4/2015 ΕΙ ΟΣ: «Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε 15/11/2018 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 30280 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες: Χαραλαμπίδου Σουμέλα Τηλ : 2831341013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 11 / 4 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 11 / 4 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 11 / 4 / 2017 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ. 8827 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες: Μαρία Κουκάκη Τηλ : 2831341013 e-mail:koukaki@rethymno.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε 11/12/2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε 11/12/2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε 11/12/2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 37654 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες: Χαραλαµπίδου Σουµέλα Τηλ : 2831341013 e-mail:charalampidou@rethymno.gr

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 26/06/2016 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Aριθ Πρωτ 15815 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες: Κουκάκη Μαρία Τηλ : 2831341013 e-mail: koukaki@rethymno.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Αρ. Μελ.: 88/2018 Κ.Α.Ε.: Π Προϋπολ.: ,34 με ΦΠΑ 24% CPV: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Αρ. Μελ.: 88/2018 Κ.Α.Ε.: Π Προϋπολ.: ,34 με ΦΠΑ 24% CPV: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έργο: «Συντήρηση - επισκευή μηχανημάτων και αυτοκινούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λ. Πεντέλης & Παράδρομος Αττικής οδού 152 34 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» Α.Μ: 21/2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002761737 2015-05-08

15REQ002761737 2015-05-08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έργο: «Συντήρηση - επισκευή µηχανηµάτων και αυτοκινούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5781,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax: E-Mail: Παπαρρηγοπούλου 7 546 30 Χ. Ζέτη 2310 511742, 525500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 17 / 3 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 17 / 3 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 17 / 3 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ. 6121 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες: Μαρία Κουκάκη Τηλ : 2831341013 e-mail:koukaki@rethymno.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5646,93 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Έργο: «Συντήρηση - επισκευή. μηχανημάτων κήπων και προμήθεια ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Έργο: «Συντήρηση - επισκευή. μηχανημάτων κήπων και προμήθεια ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έργο: «Συντήρηση - επισκευή μηχανημάτων και αυτοκινούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ: << Προµήθεια αθλητικών οργάνων >> ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ: << Προµήθεια αθλητικών οργάνων >> ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε 20 / 3 / 2016 Αριθ. Πρωτ.6252 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες: Μαρία Κουκάκη Τηλ : 2831341013 e-mail: koukaki@rethymno.gr ΠΡΟΣ Τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ :ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Ιων.ια 30/3/16 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ:8382: /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ.Μελέτης :7 Προς: /νση Oικονοµικών Υπηρεσιών Θέµα : «Μελέτη για την προµήθεια ανταλακτικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.150,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΤΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την συντήρηση-επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών µηχανηµάτων κήπων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την συντήρηση-επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών µηχανηµάτων κήπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά 11/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 18022 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: Μ. Αλεξάνδρου 26, Ν.Μουδανιά, 63200 ΤΗΛ: 2373350238

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΧΑΝΙΩΝ XANIA 06// 204 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Π. 8357 /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφ:ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΦΙΩΤΟ ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ηµοτικός Κήπος, Χανιά Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΟΣ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ. : Π17/2014 ΠΡΟYΠ:9.999,9 (µε Φ.Π.Α.) K.A. : 6264.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.455,04 ΕΥΡΩ.

ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.455,04 ΕΥΡΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 13 Σίνδος Θεσσαλονίκης Πληροφορίες: Κιοσέογλου Ευδοκία Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 9 / 3 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 9 / 3 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 9 / 3 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ. 5323 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες: Μαρία Κουκάκη Τηλ : 2831341013 e-mail:koukaki@rethymno.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 8Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖ/ΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ιωάννινα, 22-11 -2011 Αριθ. πρωτ.: 6423 Ταχ. Δ/νση: Βυζαντινό Μουσείο Ταχ. Κώδικας: 45221- Κάστρο Πληροφορίες: Λογιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων εργαλείων πρασίνου έτους 2016 ΠΡΟΫΠ.: ,06 Α.Μ. 81/2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων εργαλείων πρασίνου έτους 2016 ΠΡΟΫΠ.: ,06 Α.Μ. 81/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Λ. Πεντέλης & Παράδρομος Αττικής οδού 152 34 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Πίνακας Προμέτρησης 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Τιμολόγιο Μελέτης 6. Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3 ο Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας : Για την προµήθεια αυτή ισχύουν τα παρακάτω στοιχεία : Α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, Β) Η προµέτρηση

ΑΡΘΡΟ 3 ο Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας : Για την προµήθεια αυτή ισχύουν τα παρακάτω στοιχεία : Α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, Β) Η προµέτρηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Προµήθεια ανταλλακτικών & ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ αναλώσιµων. υλικών λειτουργίας. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός 6.503,00 πλέον Φ.Π.Α. /ΝΣΗ :ΠΕΡ/ΝΤΟΣ &ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ.Δ/νση : Άδελε Τ.Κ : 74100 Ρέθυμνο Πληροφορίες : Χαραλαμπίδου Σουμέλα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Προµήθεια: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Προµήθεια: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Προµήθεια: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου.» Αρ. Μελέτης: 5/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ.Δ/νση : Άδελε Τ.Κ : 74100 Ρέθυμνο Πληροφορίες: Χαραλαμπίδου Σουμέλα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩΗΒ-ΤΥΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 22170/21-11-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩΗΒ-ΤΥΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 22170/21-11-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22170/21-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 667 Από το πρακτικό 39 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6.000

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6.000 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6.000 ΧΙΟΣ 2017 ΧΙΟΣ 24-04-17 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Διεύθυνση: Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1. θαµνοκοπτικά husqvarna. 1 καθάρισµα καµπυρατερ 25 13 καπάκι φίλτρου 20. 2 καµπυρατερ 110 14 σκανδάλη 20. 3 φίλτρο αέρα 25 15 ηλεκτρονική 80

ΟΜΑ Α 1. θαµνοκοπτικά husqvarna. 1 καθάρισµα καµπυρατερ 25 13 καπάκι φίλτρου 20. 2 καµπυρατερ 110 14 σκανδάλη 20. 3 φίλτρο αέρα 25 15 ηλεκτρονική 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφ. ΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΟΜΑ Α 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΥΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

A. Κ.Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ XΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ, Κ.Λ.Π.)» ΣΥΝΟΛΟ: 6.

A. Κ.Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ XΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ, Κ.Λ.Π.)» ΣΥΝΟΛΟ: 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ A. Κ.Α.35.7131.002 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ XΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 27 / 6 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ. 15996 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες: Μαρία Κουκάκη Τηλ : 2831341013 e-mail:koukaki@rethymno.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax: E-Mail: Παπαρρηγοπούλου 7 546 30 Χ. Ζέτη 2310 511742, 525500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος 16/10/2017 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Συντήρηση και Επισκευή Λοιπού Εξοπλισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος 16/10/2017 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Συντήρηση και Επισκευή Λοιπού Εξοπλισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με ανάδοχο ο οποίος θα εκτελέσει την εργασία Συντήρησης και Επισκευής Λοιπού Εξοπλισμού για το υπόλοιπο του έτους. Ο ανάδοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :18 /2015 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :18 /2015 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :18 /2015 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΛΥΣΟΥΝ ΤΑ ΧΕΡΙΑ TIMH μπαταρίες. 1,5Ah Li-ion. μπαταρία 4Ah Li-ion. μπαταρίες 2Ah Li-ion. μπαταρίες.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΛΥΣΟΥΝ ΤΑ ΧΕΡΙΑ TIMH μπαταρίες. 1,5Ah Li-ion. μπαταρία 4Ah Li-ion. μπαταρίες 2Ah Li-ion. μπαταρίες. Oι προσφορές ισχύουν έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων Με την ΕΓΓΥΗΣΗ της ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΛΥΣΟΥΝ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΕΤ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 17. FMCK06SS-QW ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 10,8V < Δραπανοκατσάβιδο < Παλμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1527/2019. Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1527/2019. Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου) 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΝΘΗΩ1Ρ-Κ2Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 9/4/2019 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ: 2/18286 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κιλκίς 12-06-14 Αριθμ. Πρωτ.: 09 14SYMV00292 14-06-12 ΣΥΜΒΑΣΗ Για την Ανάθεση εργασίας «Συντήρηση Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος 11/03/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Συντήρηση και Επισκευή Λοιπού Εξοπλισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος 11/03/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Συντήρηση και Επισκευή Λοιπού Εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος 11/03/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Συντήρηση και Επισκευή Λοιπού Εξοπλισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η σύναψη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων για το έτος 2015

ΜΕΛΕΤΗ. Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων για το έτος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων για το έτος 215 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7.749, Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΕΡΗΦ ΖΟΥΧΑΛ, ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 16/09/2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 16/09/2018. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας: 12/09/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 20244 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ Ενδιαφερομένους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Παροχή Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ( της παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ( της παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδαμύλη, 29 Μαΐου 2019 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Αριθμός πρωτοκόλλου: 3713 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Καρδαμύλη Μεσσηνίας -Τ.Κ. :24022 Τηλ. Επικ. : +30-2721-3-60923

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ, Κ.Λ.Π.)»

ΟΜΑΔΑ Α. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ, Κ.Λ.Π.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΜΑΔΑ Α. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 20 / 3 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 20 / 3 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 20 / 3 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ. 6264 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες: Μαρία Κουκάκη Τηλ : 2831341013 e-mail:koukaki@rethymno.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 26/04/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 26/04/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 6/04/07 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 498 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΛΠ)»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΛΠ)» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΟΩ10-4Τ5 =========================

ΑΔΑ: ΒΟΧΟΩ10-4Τ5 ========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 01 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.348,80

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 3 Σίνδος Θεσσαλονίκης Πληροφορίες: Κιοσέογλου Ευδοκία Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ : 19.0/ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 (συμπερ. Φ.Π.Α.24%) Κ.Α: 35/ CPV :

Α.Μ : 19.0/ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 (συμπερ. Φ.Π.Α.24%) Κ.Α: 35/ CPV : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: <<Προμήθεια Μηχανημάτων για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών >>

ΕΡΓΟ: <<Προμήθεια Μηχανημάτων για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών >> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Κ.Μ. : Π 87/2010 ΠΡΟΫΠ : 9046,65

Διαβάστε περισσότερα

THE POWER TO GET IT DONE 185,00 Β33 Β ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΑΝΟΙΞΗ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ HUSQVARNA AB

THE POWER TO GET IT DONE 185,00 Β33 Β ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΑΝΟΙΞΗ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ HUSQVARNA AB ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ HUSQVARNA AB ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ KAI ΤΟΝ ΚΗΠΟ Β33 Β ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 33 cm³ - / 1,2 hp Στιβαρή Κατασκευή Στην συσκευασία συμπεριλαμβάνεται κεφαλή μεσινέζας και δίσκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε,-05-2019 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθμ.Πρωτ.: 13041 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Χαραλαμπίδου Σουμέλα Τηλ : 28313413

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΛΠ) ΕΤΟΥΣ 2017»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΛΠ) ΕΤΟΥΣ 2017» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Λ. Πεντέλης & Παράδρομος Αττικής οδού 152 34 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΛΠ) ΕΤΟΥΣ 2017» Α.Μ: 82/2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

THE POWER TO GET IT DONE 229,00 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ CS 50S - 18 ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ HUSQVARNA AB

THE POWER TO GET IT DONE 229,00 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ CS 50S - 18 ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ HUSQVARNA AB ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ HUSQVARNA AB ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ KAI ΤΟΝ ΚΗΠΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ CS 50S - 18 229,00 265,00 ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 18-45 cm ΚΥΒΙΣΜΟΣ - ΙΣΧΥΣ 50 cm 3-2,8 hp Κατασκευάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 27/09/2013 Αρ.Πρωτ.: 69455

Νίκαια : 27/09/2013 Αρ.Πρωτ.: 69455 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 10/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 10/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 10/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 27366 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 08/02/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 08/02/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 08/02/17 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:2952 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ Ενδιαφερόμενους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Α.Μ : 8.0/28-03-2016 ΠΙΣΤΩΣΗ: 15.000,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Εργαλείων Κήπων

Προμήθεια Εργαλείων Κήπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος 19/10/2017 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια Εργαλείων Κήπων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια εργαλείων κήπων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεσης εργασίας συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δ. Νεάπολης-Συκεών

Ανάθεσης εργασίας συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δ. Νεάπολης-Συκεών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αριθ. Τεύχ. Τεχν. Προδιαγραφών: 90/2012 Αρ. Πρωτ.: 56169/23-07-2012 «Ανάθεση εργασίας συντήρησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΙΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. MAKNEWS ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΜΑΚΙΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. MAKNEWS ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΜΑΚΙΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. MAKNEWS ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΝΕO Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή "Loop". Προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και άνεση, καλύτερο έλεγχο ελαχιστοποιώντας παράλληλα την κόπωση των χεριών και τον πόνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 0 Α.Μ : 9/4-05-0 ΠΙΣΤΩΣΗ: 5.000,00 Κ.Α :35/4.0005 CPV: 80000- + ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:48401/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:48401/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:48401/31.12.2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 54 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 31.12.2018 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων για το έτος 2016

ΜΕΛΕΤΗ. Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων για το έτος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων για το έτος 2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9.982,68 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου ΔΕ Χαλάστρας Δήμου Δέλτα, προϋπολογισμού 4.938,45 ευρώ με ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου ΔΕ Χαλάστρας Δήμου Δέλτα, προϋπολογισμού 4.938,45 ευρώ με ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 08 Ιουλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Απόφ.: 703 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αρ. Πρωτ.: 21252 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 13 Σίνδος Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

TEMAXIO 7 THIAMETHOXAM

TEMAXIO 7 THIAMETHOXAM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε 30/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 11358 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες: Χαραλαµπίδου Σουµέλα Τηλ : 2831341013 e-mail:charalampidou@rethymno.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Tίτλος: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΚΑΖΟΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

THE POWER TO GET IT DONE ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ & ΤΟΝ ΚΗΠΟ 109,00 ΚΩΔ.: cm³- 0,6 kw / 0,8 hp

THE POWER TO GET IT DONE ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ & ΤΟΝ ΚΗΠΟ 109,00 ΚΩΔ.: cm³- 0,6 kw / 0,8 hp THE POWER TO GET IT DONE ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ & ΤΟΝ ΚΗΠΟ TRIMMAC ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 25 cm³- 0,6 kw / 0,8 hp 109,00 ΚΩΔ.: 967256201 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ HUSQVARNA AB ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ / ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ,

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Τίτλος: Προμήθεια εργαλείων Αριθμ. Μελέτης : 72/206 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL 0-6448 50,00 0-6576 50,00 0-6429 50,00 0-6419 50,00 017,MS170 018,MS180 MS230 025,MS250 Κύλινδρος Φ37mm Κύλινδρος Φ38mm Κύλινδρος Φ40mm Κύλινδρος Φ42,5mm 0-6581 70,00 0-6512 60,00 0-6615 90,00 0-6612 72,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΕ 02.35.7131.002: Προµήθεια εργαλείων και µηχανηµάτων πυρόσβεσης 6.000,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΕ 02.35.7131.002: Προµήθεια εργαλείων και µηχανηµάτων πυρόσβεσης 6.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΕ 02.35.7131.002: Προµήθεια εργαλείων και µηχανηµάτων πυρόσβεσης 6.000,00 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ Σεπτέµβρης 2012 1. ΓΕΝΙΚΑ Ο ήµος Χανίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TRIM 2600 Θαμνοκοπτικό με κινητήρα MAORI 26 cc με κεφαλή μεσινέζας με μονή χειρολαβή Βάρος : 5,1 kg 186,00 EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TJ 53E Θαμνοκοπτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κάνει τα πράγµατα...efcoλα! ΕΥΚΑΙΡΙΑ! ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ MT 3500 S

Κάνει τα πράγµατα...efcoλα! ΕΥΚΑΙΡΙΑ! ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ MT 3500 S Κάνει τα πράγµατα...efcoλα! ΕΥΚΑΙΡΙΑ! ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ MT 3500 S - 16 185.00 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2016 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝA ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ MT 2000E - 16 Ισχύς: 2000 w Μήκος λάμας: 41 cm /16 *Βάρος: 4,4 kg ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL 0-6448 50,00 0-6576 50,00 0-6429 50,00 0-6419 50,00 017,MS170 018,MS180 MS230 025,MS250 Κύλινδρος Φ37mm Κύλινδρος Φ38mm Κύλινδρος Φ40mm Κύλινδρος Φ42,5mm 0-6581 70,00 0-6512 60,00 0-6615 90,00 0-6456 6,00

Διαβάστε περισσότερα

Μαραθώνας 12/5/2017 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:2/2017 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:10.500,00 (ΜΕ ΦΠΑ) Κ.Α.Ε ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μαραθώνας 12/5/2017 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:2/2017 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:10.500,00 (ΜΕ ΦΠΑ) Κ.Α.Ε ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ιεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδοµών ------------------------------------------------- Ταχ. /νση: Οινόης 6 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

395,00. Ποιότητα. Αξιοπιστία. Εμπιστοσύνη. Εκπληκτικές προσφορές! Κάνει τα πράγματα...efcoλα! Από 596,55 EF 8460

395,00. Ποιότητα. Αξιοπιστία. Εμπιστοσύνη. Εκπληκτικές προσφορές! Κάνει τα πράγματα...efcoλα! Από 596,55 EF 8460 Κάνει τα πράγματα...efcoλα! Ποιότητα. Αξιοπιστία. Εμπιστοσύνη. EF 8460 395,00 Από 596,55 Κυβισμός 46 cm 3 2,5 hp / 1,8 kw 8,1 kg Εκπληκτικές προσφορές! Α Ν Ο Ι Ξ Η / Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι 2 0 1 2 Βενζινοκίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Πίνακας Προμέτρησης 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων

ΜΕΛΕΤΗ Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : ΑΡΙΘΜΟΣ Σ :3/2015 KA: 02.35.7131.1001 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ίδιοι πόροι ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΚΑΤΣΑΡΙ ΟΥ ΧΡΥΣΗ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ Σ : 3/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΜΕ Φ.Π.Α. ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΜΕ Φ.Π.Α. ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ CS-280 TES 26.9cc 25cm 3/8LP.050/40E 13.300rpm 2.9Kg ΤΙΜΗ 390,00 ECHO004 CS-352ES 34cc 40cm 3/8LP.050/57E 12.700rpm 4Kg ΤΙΜΗ 400,00 ECHO001 CS-361

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου ΔΕ Εχεδώρου Δήμου Δέλτα, προϋπολογισμού 9.298,80 ευρώ με ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου ΔΕ Εχεδώρου Δήμου Δέλτα, προϋπολογισμού 9.298,80 ευρώ με ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, O8 Ιουλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Απόφ.: 704 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αρ. Πρωτ.: 21254 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 13 Σίνδος Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΙΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΙΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΙΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 07. Καμπάνες Αλυσοπρίονων 03 10. Αντιδονητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 48/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ CPV: 34913000-0 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 12.195,12

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΜΕ Φ.Π.Α. ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΜΕ Φ.Π.Α. ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ CS-280 TES 26.9cc 25cm 3/8LP.050/40E 13.300rpm 2.9Kg ΤΙΜΗ 390,00 ECHO004 CS-352ES 34cc 40cm 3/8LP.050/57E 12.700rpm 4Kg ΤΙΜΗ 400,00 SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ STIGA

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ STIGA ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 75,50 117,50 COLLECTOR 34 E COLLECTOR 39 E Σασί Ρύθμιση ύψους κοπής Δυνατότητα κοπής 1000 W Πλαστικό 32 cm Στους άξονες 3 θέσεις, 25-65 mm 25 λίτρα - Πλαστικός 140/140mm έως 300 m²

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ CS-280 TES 26.9cc 25cm 3/8LP.050/40E 13.300rpm 2.9Kg ECHO004 CS-352ES 34cc 40cm 3/8LP.050/57E 12.700rpm 4Kg ECHO001 CS-361 WES 35.8cc 40cm 3/8LP.050/57E 14.000rpm 3.8Kg ECHO002

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. /νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Ελληνική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης 1 501 31 Γεωργιάδου Μαρία 24613-50344 24610-34068

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιουλίδα Κέας 18/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 6225 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιουλίδα Κέας 18/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 6225 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ιουλίδα Κέας 18/11/2016 Αριθμ. Πρωτ : 6225 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Ιουλίδα, Κέας Ταχ. Κώδικας : 84002 Πληροφορίες : κα Βασιλική Πετρή Τηλέφωνα : 22883 60008 Φαξ : 22880 22811 Email:keafn@kea.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ - ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ - ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ - ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ AL-KO GTE350 CLASSIC Ισχύς 350W Πλάτος κοπής με μεσινέζα 25cm Ρυθμιζόμενη βοηθητική χειρολαβή Ρύθμιση ύψους χειρολαβής Βάρος 2,3Kgr 54,90 ΚΩΔ:24058 DAEWOO DBC520 AL-KO BC1200E

Διαβάστε περισσότερα