ΑΔΑ: ΒΟΧΟΩ10-4Τ5 =========================

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΟΧΟΩ10-4Τ5 ========================="

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 01 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 1 η ) Στις Σέρρες, σήµερα 12 Ιανουαρίου 2012, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, µε χρονολογία: 01-/ Από τα εννέα µέλη παρόντες ήταν οι: 1. Γκότσης Ηλίας, Αντιπρόεδρος, 2. Αποστολίδου Ραχήλ, 3. Αρναούτογλου Φωτεινή, 4. Ίντος ηµήτριος, 5. Μερετούδης ηµήτριος, 6. Νιζάµης ηµήτριος, 7. Χασαπίδης Κωνσταντίνος, 8. Χρυσανθίδης Βασίλειος, Μέλη. ΑΠΟΝΤΕΣ: Αγγελίδης Πέτρος, ήµαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής. Στην παρούσα συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Ηλίας Γκότσης, λόγω απουσίας του ηµάρχου και Προέδρου αυτής κ. Πέτρου Αγγελίδη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αµέσως άρχισε η συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Α Π Ο Φ Α Σ Η 9 / 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατακύρωση του διαγωνισµού για την προµήθεια ανταλλακτικών των εργαλείων κηποτεχνικών εφαρµογών στην εταιρεία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε. στο συνολικό ποσό των ,99 χωρίς το Φ.Π.Α Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 4 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Γκότσης Ηλίας, έθεσε υπόψη των µελών της: α) την υπ αριθµ / εισήγηση του Τµήµατος Πρασίνου του ήµου, που έχει ως εξής: 1

2 «κ. ήµαρχε, Με την 720/11 Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η µε αρ.69/11 µελέτη, καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσής της: ανοικτός διαγωνισµός και ψηφίστηκε πίστωση ποσού ,94 σε βάρος των ΚΑ και ΚΑ Με την 318/11 ΑΟΕ καθορίσθηκαν οι όροι του ανοικτού διαγωνισµού βάσει της οποίας εκδόθηκε η µε αριθ / διακήρυξη του ηµάρχου, περίληψη της οποίας µε αριθ / δηµοσιεύτηκε στο υπ αριθ. 440 /ΦΕΚ (Τεύχος ιακηρύξεων ηµόσιων Συµβάσεων), στις τοπικές ηµερήσιες εφηµερίδες Καθηµερινός Παρατηρητής, Σηµερινή των Σερρών στην εβδοµαδιαία εφηµερίδα Νέα Πορεία στις οικονοµικές εφηµερίδες ΕΞΠΡΕΣ, ΚΕΡ ΟΣ και αναρτήθηκε στο ΙΑΥΓΕΙΑ µε Α Α : 45ΟΨΩ10-Σ48 στο πίνακα ανακοινώσεων του ήµου και στην ιστοσελίδα του ήµου. Στις διενεργήθηκε ο διαγωνισµός ο οποίος απέβη άγονος (δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά ) και συντάχθηκε το από πρακτικό του διαγωνισµού σύµφωνα µε το οποίο η επιτροπή προτείνει: Α. Την κήρυξη του διαγωνισµού ως άγονου και Β. Την επανάληψη του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους. Με την 391/11 ΑΟΕ εγκρίθηκε το αποτέλεσµα του άγονου και αποφασίστηκε η επανάληψη του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους. Με την µε αριθµ / επαναληπτική περίληψη της διακήρυξης η οποία δηµοσιεύτηκε στο υπ αριθ. 502 /ΦΕΚ (Τεύχος ιακηρύξεων ηµόσιων Συµβάσεων), στις τοπικές ηµερήσιες εφηµερίδες Καθηµερινός Παρατηρητής, Σηµερινή των Σερρών, στην εβδοµαδιαία εφηµερίδα Νέα Πορεία, στις οικονοµικές εφηµερίδες ΕΞΠΡΕΣ, ΚΕΡ ΟΣ και αναρτήθηκε στο ΙΑΥΓΕΙΑ µε αριθµό Α Α: 457ΡΩ10-1Ρ3, στο πίνακα ανακοινώσεων του ήµου και στην ιστοσελίδα του ήµου. Στις διενεργήθηκε ο επαναληπτικός διαγωνισµός από την επιτροπή που ορίσθηκε µε την 103/11 Α Σ και συντάχθηκε το από πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού, σύµφωνα µε το οποίο η επιτροπή αποδέχεται την προσφορά της εταιρείας: ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε. και τη συµµετοχή του στο επόµενο στάδιο διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου. Στις η επιτροπή αξιολόγησης και παραλαβής της προµήθειας που ορίσθηκε µε την 720/11 Α Σ προέβη στην αξιολόγηση της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας: ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε. και συνέταξε το από πρακτικό σύµφωνα µε το οποίο η επιτροπή προτείνει την κατακύρωση για ολόκληρη την ποσότητα της προµήθειας ανταλλακτικών των εργαλείων κηποτεχνικών εφαρµογών στην εταιρεία: ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε. µε ΑΦΜ στο συνολικό ποσό των ,99 χωρίς το ΦΠΑ. Κατόπιν τούτου, παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης για την κατακύρωση του διαγωνισµού της προµήθειας ανταλλακτικών των εργαλείων κηποτεχνικών εφαρµογών στην εταιρεία: ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε. µε ΑΦΜ στο συνολικό ποσό των ,99 χωρίς το ΦΠΑ σύµφωνα µε το άρθρο 20 παρ 5 και άρθρο 21 παρ 1α του ΕΚΠΟΤΑ». 2

3 β) το από Πρακτικό ιενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια ανταλλακτικών των εργαλείων κηποτεχνικών εφαρµογών, που έχει ως εξής: << ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ,07 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. Στο ηµοτικό κατάστηµα του ήµου Σερρών, στην αίθουσα συνεδριάσεων, σήµερα ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε ηµόσια Συνεδρίαση η Επιτροπή ιενέργειας διαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την 103/2011 Α Σ αποτελούµενη από τους κάτωθι: 1. ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΤΑΝΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2. ΟΛΚΑ ΒΑΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 3. ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Προκειµένου να διενεργήσει τον ανοικτό διαγωνισµό που επαναπροκηρύχθηκε για την προµήθεια ανταλλακτικών των εργαλείων κηποτεχνικών εφαρµογών µε την αριθ / διακήρυξη του ηµάρχου, περίληψη της οποίας µε αριθ / δηµοσιεύτηκε στο υπ αριθ. 502/ΦΕΚ (Τεύχος ιακηρύξεων ηµόσιων Συµβάσεων), στις τοπικές ηµερήσιες εφηµερίδες Καθηµερινός Παρατηρητής, Σηµερινή των Σερρών στην εβδοµαδιαία εφηµερίδα Νέα Πορεία στις οικονοµικές εφηµερίδες ΕΞΠΡΕΣ, ΚΕΡ ΟΣ και αναρτήθηκε στο ΙΑΥΓΕΙΑ µε Α Α : 457ΡΩ10-1Ρ3 στο πίνακα ανακοινώσεων του ήµου και στην ιστοσελίδα του ήµου. Μετά τη συµπλήρωση της ώρας που ορίζει η µε αριθ / διακήρυξη ήτοι 10:30πµ, η επιτροπή προέβη στη διαδικασία αποσφράγισης κατά τα προβλεπόµενα στη διακήρυξη. Στο διαγωνισµό συµµετείχε και υπέβαλε προσφορά: Η Εταιρεία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε. (έλαβε αριθµ. Φακέλου 1). Στη συνέχεια η επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο µέσα στον οποίο υπήρχαν τα δικαιολογητικά συµµετοχής όπως φαίνονται στο συνηµµένο πίνακα. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών η επιτροπή διαπιστώνει ότι τα δικαιολογητικά της συµµετέχουσας εταιρείας ήταν πλήρη και σύµφωνα µε τα απαιτούµενα στα άρθρα 3και 4 της µε αριθ 69333/ διακήρυξης. Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθούν και θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίσθηκε µε την 720/11 Α Σ.>>. 3

4 γ) το από Πρακτικό Αξιολόγησης των τεχνικών στοιχείων και των οικονοµικών προσφορών του διαγωνισµού για την προµήθεια ανταλλακτικών των εργαλείων κηποτεχνικών εφαρµογών του ήµου Σερρών, για το έτος 2011, που έχει ως εξής: << ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,94 ΜΕ ΦΠΑ Στο ηµοτικό κατάστηµα του ήµου Σερρών, στην αίθουσα συνεδριάσεων, σήµερα ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.µ. συνήλθε η Επιτροπή Αξιολόγησης των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών αποτελούµενη από τους κάτωθι: 1. ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΥ ΘΩΜΑΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2. ΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 3. ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ που συγκροτήθηκε µε την 720/2011 Α Σ µε σκοπό την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών του ως άνω διαγωνισµού. Η επιτροπή έχοντας υπ όψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 1 του νόµου 3463/ Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4,5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφαση υπουργού Εσωτερικών 11389/ ) 3. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Π1/3306/ (εξαίρεση από ΕΠΠ έως χωρίς ΦΠΑ) και Π1/3305/ ( νέο χρηµατικό όριο πρόχειρου διαγωνισµού ευρώ χωρίς το ΦΠΑ). 4.Την 69/11 µελέτη της τεχνικής υπηρεσίας. 5.Την 720 /2011 Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία α) εγκρίνεται η ως άνω προµήθεια, β) διατίθεται πίστωση ποσού 7.000,00 σε βάρος του ΚΑ µε τίτλο «Προµήθεια ανταλλακτικών» και 7.999,94 σε βάρος του ΚΑ µε τίτλο «Λοιπές προµήθειες που δεν εντάσσονται σε κάποια τάξη», γ) καθορίζεται η επιτροπή αξιολόγησης και παραλαβής της προµήθειας δ) εγκρίνεται η υπ. αριθµ. 69 /2011 µελέτη και καθορίζεται ο τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας - ανοιχτός δηµόσιος διαγωνισµός. 6. Την 318/2011 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού και την 391/2011 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίνεται το αποτέλεσµα του άγονου διαγωνισµού που διενεργήθηκε στις και αποφασίζεται η επανάληψη του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους στις Την µε αριθµ / επαναληπτική περίληψη της διακήρυξης η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραµµα διαύγεια µε αριθµό Α Α: 457ΡΩ10-1Ρ3 8. Το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού σύµφωνα µε το οποίο τα δικαιολογητικά των συµµετεχόντων είναι πλήρη. 4

5 Προβαίνει στον έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών του συµµετέχοντα : 1.Η εταιρεία: ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε. και διαπιστώνει ότι είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στη 69/11 µελέτης της υπηρεσίας. Στη συνέχεια η επιτροπή προβαίνει στο άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς ως εξής: 1. Της εταιρείας: ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε. ΕΙ ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: 1. ΤΡΑΚΤΕΡ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ 1.1. HUSQVARNA CTH 160 ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: MHXANH BRIGGS & STRATTON 22HP 1 ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ (ΣΕΛ 004 Νo 68 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) ΤΕΜ 1 87,79 87,79 2 ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΟΧΩΝ (ΣΕΛ 001 Νo 57 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) ΤΕΜ 1 64,27 64,27 3 ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΖΕΥΓΗ (ΣΕΛ 004 Νo 11 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) ΤΕΜ 2 55,48 110,96 4 ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΖΕΥΓΗ (ΣΕΛ 004 Νo 16 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) ΤΕΜ 2 55,48 110,96 5 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ (ΣΕΛ 004 No 32 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) ΤΕΜ 2 30,21 60,42 6 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝΤΕΝΤΩΤΗΡΑ (ΣΕΛ 004 No 36 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) ΤΕΜ 2 28,48 56,96 7 ΡΟ ΕΛΕΣ ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ (ΣΕΛ 004 No 31 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) ΤΕΜ 2 31,65 63,30 8 ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ Ο ΗΓΟΙ ΓΙΑ ΙΜΑΝΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΤΡΕΛΛΑ) (ΣΕΛ 001 Νο ΤΕΜ 183 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) 4 32,53 130,12 9 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ MHXANH BRIGGS KAI STRATTON 22HP ΤΕΜ 1 24,13 24,13 10 ΦΙΛΤΡΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MHXANH BRIGGS KAI STRATTON 22HP ΤΕΜ 1 16,48 16,48 11 ΦΙΛΤΡΑ ΛΑ ΙΟΥ MHXANH BRIGGS KAI STRATTON 22HP ΤΕΜ 1 18,58 18,58 12 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ MHXANH BRIGGS KAI STRATTON 22HP ΤΕΜ 1 44,83 44,83 13 ΜΠΟΥΖΙ MHXANH BRIGGS KAI STRATTON 22HP ΤΕΜ 4 2,98 11, CASTELGARDEN TWIN CUT 16/122, ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: ΜΗΧΑΝΗ BRIGGS & STRATTON 22 HP ,72 14 ΓΡΑΝΑΖΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ ΚΑ ΕΝΑΣ (ΣΕΛ 006.V.0 No ΤΕΜ 38 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) 4 28,48 113,92 15 ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑ ΕΝΑΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΜ ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ (ΣΕΛ 006 V.0 ΓΡΑΝΑΖΙ No 46 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) 1 35,98 35,98 ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑ ΕΝΑΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΜ 16 ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ (ΣΕΛ 006 V.0 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) (ΜΙΚΡΟ ΓΡΑΝΑΖΙ 1 32,98 32,98 ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ) 17 ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΕΜ 2 23,98 47,96 18 ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ (ΣΕΛ Νο 80 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) ΤΕΜ 3 28,48 85,44 19 ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΟΧΩΝ (ΣΕΛ 006 V.0 No 5 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) ΤΕΜ 3 44,98 134,94 20 ΚΑ ΕΝΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕΛ 006.V.0 No 29 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) ΤΕΜ 1 44,98 44,98 21 ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΖΕΥΓΗ (ΣΕΛ Νo 25 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) ΤΕΜ 4 91,48 365,92 22 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΖΑΝΤΑΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΩΝ ΤΡΟΧΩΝ (ΣΕΛ No 41 ΤΕΜ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) 4 24,58 98,32 23 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΧΩΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΩΝ (ΣΕΛ No 43 ΤΕΜ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) 2 2,23 4,46 24 ΡΟ ΕΛΕΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΩΝ ΤΡΟΧΩΝ (ΣΕΛ No 42 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) ΤΕΜ 2 2,23 4,46 25 ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ (ΣΕΛ No 62 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) ΤΕΜ (ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΕΓΑΛΗ) 1 58,48 58,48 26 ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ (ΣΕΛ No 71 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) ΤΕΜ (ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΙΚΡΗ) 1 40,48 40,48 27 ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΙΜΑΝΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕΛ 006.V.0 No 10 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) ΤΕΜ (ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ) 1 26,98 26,98 28 ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΙΜΑΝΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕΛ 006.V.0 No 1 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) ΤΕΜ ( ΙΠΛΗ ΤΡΟΧΑΛΙΑ) 1 103,48 103,48 29 ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ Ο ΟΝΤΟΤΟΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1 ΣΕΤ (ΣΕΛ No 51 ΤΕΜ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ 2 71,98 143,96 5

6 30 ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ Ο ΟΝΤΟΤΟΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1 ΣΕΤ (ΣΕΛ No 35 ΤΕΜ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΜΙΚΡΟΙ 2 55,48 110,96 31 ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ Ο ΟΝΤΟΤΟΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1 ΣΕΤ (ΣΕΛ No 36 ΤΕΜ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 2 23,98 47,96 32 ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ Ο ΟΝΤΟΤΟΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1 ΣΕΤ (ΣΕΛ No 37 ΤΕΜ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 2 3,73 7,46 33 ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ Ο ΟΝΤΟΤΟΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1 ΣΕΤ (ΣΕΛ No 38 ΤΕΜ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) ΡΟ ΕΛΕΣ 2 2,98 5,96 34 ΜΠΟΥΛΩΝΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ (ΣΕΛ No 29 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) ΤΕΜ ΑΡΙΣΤΕΡΟ 1 2,98 2,98 35 ΜΠΟΥΛΩΝΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ (ΣΕΛ No 30 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) ΕΞΙ ΤΕΜ 1 5,23 5,23 36 ΠΟΤΗΡΙΑ ΒΑΣΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΚΟΜΠΛΕ (ΚΟΝΤΟ ΚΑΙ ΨΗΛΟ ΤΕΜ (ΖΕΥΓΗ) (ΣΕΛ009.0 (ΚΟΝΤΟΣ) ΝΟ 15 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) 2 71,98 143,96 37 ΠΟΤΗΡΙΑ ΒΑΣΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΚΟΜΠΛΕ (ΚΟΝΤΟ ΚΑΙ ΨΗΛΟ) ΤΕΜ (ΖΕΥΓΗ) (ΣΕΛ009.0 Νο 23 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) 4 13,48 53,92 38 ΠΟΤΗΡΙΑ ΒΑΣΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΚΟΜΠΛΕ (ΚΟΝΤΟ ΚΑΙ ΨΗΛΟ) ΤΕΜ (ΖΕΥΓΗ) (ΣΕΛ009.0 Νο 13 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) (ΨΗΛΟΣ ΑΞΟΝΑΣ) 2 53,98 107,96 39 ΠΟΤΗΡΙΑ ΒΑΣΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΚΟΜΠΛΕ (ΚΟΝΤΟ ΚΑΙ ΨΗΛΟ) ΤΕΜ (ΖΕΥΓΗ) (ΣΕΛ009.0 Νο 17 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 8 28,48 227,84 40 ΠΟΤΗΡΙΑ ΒΑΣΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΚΟΜΠΛΕ (ΚΟΝΤΟ ΚΑΙ ΨΗΛΟ) ΤΕΜ (ΖΕΥΓΗ) (ΣΕΛ009.0 Νο 16 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) 2 43,48 86,96 41 ΠΟΤΗΡΙΑ ΒΑΣΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΚΟΜΠΛΕ (ΚΟΝΤΟ ΚΑΙ ΨΗΛΟ) ΤΕΜ (ΖΕΥΓΗ) (ΣΕΛ009.0 Νο 18 ΡΟ ΕΛΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) 2 2,83 5,66 42 ΠΟΤΗΡΙΑ ΒΑΣΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΚΟΜΠΛΕ (ΚΟΝΤΟ ΚΑΙ ΨΗΛΟ) ΤΕΜ (ΖΕΥΓΗ) (ΣΕΛ009.0 Νο 19 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) 2 2,98 5,96 43 ΝΤΙΖΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΣΕΛ ΝΟ 19 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) ΤΕΜ (ΖΕΥΓΟΣ) 2 37,48 74,96 44 ΝΤΙΖΑ ΚΟΜΠΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ (ΣΕΛ Νο11 ΤΕΜ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) 1 31,48 31,48 45 ΝΤΙΖΑ ΚΟΜΠΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ (ΣΕΛ Νο 20 ΤΕΜ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) 1 37,48 37,48 46 ΝΤΙΖΑ ΚΟΜΠΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ (ΣΕΛ ΡΟ ΕΛΑ ΤΕΜ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) 1 3,73 3,73 47 ΙΜΑΝΤΑΣ Ο ΟΝΤΩΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ (ΣΕΛ Νο 56 ΤΕΜ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ) 2 119,98 239,96 48 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ TWIN CUT ΤΕΜ 1 97,48 97,48 49 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ MHXANH BRIGGS KAI STRATTON 22HP ΤΕΜ 2 23,98 47,96 50 ΦΙΛΤΡΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MHXANH BRIGGS KAI STRATTON 22HP ΤΕΜ 2 13,48 26,96 51 ΦΙΛΤΡΑ ΛΑ ΙΟΥ MHXANH BRIGGS KAI STRATTON 22HP ΤΕΜ 2 14,98 29,96 52 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ MHXANH BRIGGS KAI STRATTON 22HP ΤΕΜ 1 134,98 134,98 53 ΜΠΟΥΖΙ ΤΕΜ MHXANH BRIGGS KAI STRATTON 22HP 4 8,98 35,92 ΕΙ ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: 2. ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: 2.1. STIHL FS ΜΟΝΑ ΟΣ 2.916,42 ΑΠΑΝΗ 54 ΦΟΥΣΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΜ 6 8,34 50,04 55 ΤΣΟΚ ( ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΕΡΑ) ΤΕΜ 6 1,53 9,18 56 ΜΠΟΥΖI ΤΕΜ 10 2,89 28,90 57 ΠΙΠΑ ΜΠΟΥΖΙΟΥ ΤΕΜ 6 6,50 39,00 58 ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ ΤΕΜ 4 20,38 81,52 59 ΠΙΣΤΟΝΙ - ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΚΟΜΠΛΕ ΤΕΜ 4 60,54 242,16 60 ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΤΕΜ 2 86,50 173,00 61 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΜ 2 58,78 117,56 62 ΤΕΠΟΖΙΤΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΜ 1 56,12 56,12 63 ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ ΚΟΜΠΛΕ ΤΕΜ 3 59,28 177,84 64 ΚΕΦΑΛΗ ΤΕΜ 6 30,28 181,68 65 ΜΠΙΛΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ -ΚΑΡΟΥΛΙ ΤΕΜ 6 13,80 82,80 66 ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΕΦΑΛΗ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ) ΤΕΜ 2 57,38 114,76 67 ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΤΕΜ 15 5,73 85,95 68 ΤΑΠΕΣ ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΕΜ 5 4,96 24,80 69 ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΤΕΜ 1 27,84 27,84 70 ΦΡΕΝΑ - ΦΕΡΜΟΥΙΤ- ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΚΟΜΠΛΕ ΤΕΜ 2 47,62 95,24 6

7 71 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΕΜ 12 83, ,76 72 ΓΑΝΖΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΙΜΑΝΤΑ ΤΕΜ 10 6,59 65,90 73 ΜΙΣΙΝΕΖΑ 2,7mm, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΑΡΟΥΛΙ 215 Μ ΤΕΜ 30 34, ,90 74 ΚΟΡ ΟΝΙ ΓΙΑ ΚΟΡ ΟΝΙΕΡΑ 3mm ΜΕΤΡΑ 100 0,26 26,00 ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: 2.2. STIHL FS ,95 75 ΦΟΥΣΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΜ 4 8,34 33,36 76 ΤΣΟΚ ( ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΕΡΑ) ΤΕΜ 4 1,53 6,12 77 ΜΠΟΥΖI ΤΕΜ 8 2,89 23,12 78 ΠΙΠΑ ΜΠΟΥΖΙΟΥ ΤΕΜ 4 6,50 26,00 79 ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ ΤΕΜ 3 20,38 61,14 80 ΠΙΣΤΟΝΙ - ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΚΟΜΠΛΕ ΤΕΜ 3 59,10 177,30 81 ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΤΕΜ 1 86,50 86,50 82 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΜ 2 58,78 117,56 83 ΤΕΠΟΖΙΤΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΜ 1 56,12 56,12 84 ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ ΚΟΜΠΛΕ ΤΕΜ 1 59,28 59,28 85 ΚΕΦΑΛΗ ΤΕΜ 4 30,28 121,12 86 ΜΠΙΛΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ -ΚΑΡΟΥΛΙ ΤΕΜ 4 13,80 55,20 87 ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΕΦΑΛΗ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ) ΤΕΜ 2 57,38 114,76 88 ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΤΕΜ 10 5,73 57,30 89 ΤΑΠΕΣ ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΕΜ 4 4,96 19,84 90 ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΤΕΜ 1 27,84 27,84 91 ΦΡΕΝΑ - ΦΕΡΜΟΥΙΤ- ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΚΟΜΠΛΕ ΤΕΜ 1 47,62 47,62 ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: 2.3. STIHL FS ,18 92 ΦΟΥΣΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΜ 1 8,34 8,34 93 ΤΣΟΚ ( ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΕΡΑ) ΤΕΜ 1 1,53 1,53 94 ΜΠΟΥΖI ΤΕΜ 2 2,89 5,78 95 ΠΙΠΑ ΜΠΟΥΖΙΟΥ ΤΕΜ 1 6,50 6,50 96 ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ ΤΕΜ 1 20,38 20,38 97 ΠΙΣΤΟΝΙ - ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΚΟΜΠΛΕ ΤΕΜ 1 60,54 60,54 98 ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΤΕΜ 1 86,50 86,50 99 ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ ΚΟΜΠΛΕ ΤΕΜ 1 59,28 59, ΚΕΦΑΛΗ ΤΕΜ 1 30,28 30, ΜΠΙΛΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ -ΚΑΡΟΥΛΙ ΤΕΜ 1 13,80 13, ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΕΦΑΛΗ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ) ΤΕΜ 1 57,38 57, ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΤΕΜ 3 5,73 17, ΤΑΠΕΣ ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΕΜ 1 4,96 4, ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΤΕΜ 1 30,08 30, ΦΡΕΝΑ - ΦΕΡΜΟΥΙΤ- ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΚΟΜΠΛΕ ΤΕΜ 1 47,62 47,62 ΕΙ ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: 3. ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ 3.1. STIHL MS192T , ΛΑΜΑ ΤΕΜ 1 36,38 36, ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ ΚΟΜΠΛΕ ΤΕΜ 1 55,64 55, ΜΠΟΥΖΙ ΤΕΜ 8 2,89 23, ΠΙΠΑ ΜΠΟΥΖΙΟΥ ΤΕΜ 3 6,50 19,50 7

8 111 ΦΟΥΣΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΜ 2 8,34 16, ΤΑΠΑ ΛΑ ΙΟΥ ΤΕΜ 2 6,36 12, ΤΑΠΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΜ 2 6,36 12, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΜ 1 72,08 72, ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΤΕΜ 1 30,39 30, ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΕΡΟΣ (ΤΣΟΚ) ΤΕΜ 2 3,83 7, ΣΚΑΝ ΑΛΗ ΓΚΑΖΙΟΥ ΤΕΜ 2 2,42 4, ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΤΕΜ 6 18,32 109, ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ ΤΕΜ 2 2,79 5, ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΤΕΜ 1 86,50 86, ΠΙΣΤΟΝΙ- ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΚΟΜΠΛΕ ΤΕΜ 1 57,66 57, ΚΑΜΠΑΝΑ ΤΕΜ 2 15,80 31, ΚΑ ΕΝΕΣ ΤΕΜ 8 16,99 135,92 ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: 3.2. STIHL MS , ΤΕΜ Τ ΗΤΑ 125 ΛΑΜΑ ΤΕΜ 1 92,09 92, ΜΠΟΥΖΙ ΤΕΜ 2 2,89 5, ΠΙΠΑ ΜΠΟΥΖΙΟΥ ΤΕΜ 1 6,50 6, ΦΟΥΣΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΜ 1 8,34 8, ΤΑΠΑ ΛΑ ΙΟΥ ΤΕΜ 1 7,04 7, ΤΑΠΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΜ 2 7,04 14, ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΕΡΟΣ (ΤΣΟΚ) ΤΕΜ 1 4,53 4, ΣΚΑΝ ΑΛΗ ΓΚΑΖΙΟΥ ΤΕΜ 1 2,29 2, ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΤΕΜ 1 17,16 17, ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ ΤΕΜ 1 1,35 1, ΚΑΜΠΑΝΑ ΤΕΜ 1 19,36 19, ΚΑ ΕΝΕΣ ΤΕΜ 2 24,94 49,88 ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: 3.3. STIHL , ΚΑ ΕΝΕΣ ΤΕΜ 2 18,64 37,28 ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: 3.4. STIHL AV 028 SUPER , ΚΑ ΕΝΕΣ ΤΕΜ 2 25,43 50,86 ΕΙ ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: 4. ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: 4.1. STIHL HT , ΛΑΜΑ ΤΕΜ 1 32,70 32, ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ ΚΟΜΠΛΕ ΤΕΜ 1 38,48 38, ΜΠΟΥΖΙ ΤΕΜ 3 2,89 8,67 8

9 142 ΠΙΠΑ ΜΠΟΥΖΙΟΥ ΤΕΜ 1 3,90 3, ΦΟΥΣΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΜ 2 4,14 8, ΤΑΠΑ ΛΑ ΙΟΥ ΤΕΜ 1 6,36 6, ΤΑΠΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΜ 1 6,36 6, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΜ 1 72,08 72, ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΤΕΜ 1 24,37 24, ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΕΡΟΣ (ΤΣΟΚ) ΤΕΜ 1 2,88 2, ΣΚΑΝ ΑΛΗ ΓΚΑΖΙΟΥ ΤΕΜ 1 2,29 2, ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΤΕΜ 4 2,57 10, ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ ΤΕΜ 1 22,59 22, ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΤΕΜ 1 79,78 79, ΠΙΣΤΟΝΙ- ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΚΟΜΠΛΕ ΤΕΜ 1 63,43 63, ΓΡΑΝΑΖΙ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΤΕΜ 1 16,30 16, ΚΑ ΕΝΕΣ ΤΕΜ 4 14,89 59, ΑΞΟΝΑΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΟΜΠΛΕ ΤΕΜ 1 452,18 452,18 ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: 4.2. STIHL HT , ΛΑΜΑ ΤΕΜ 1 32,70 32, ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ ΚΟΜΠΛΕ ΤΕΜ 1 38,48 38, ΜΠΟΥΖΙ ΤΕΜ 3 2,89 8, ΠΙΠΑ ΜΠΟΥΖΙΟΥ ΤΕΜ 1 3,90 3, ΦΟΥΣΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΜ 2 4,14 8, ΤΑΠΑ ΛΑ ΙΟΥ ΤΕΜ 1 6,36 6, ΤΑΠΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΜ 1 6,36 6, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΜ 1 72,08 72, ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΤΕΜ 1 24,37 24, ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΕΡΟΣ (ΤΣΟΚ) ΤΕΜ 1 2,88 2, ΣΚΑΝ ΑΛΗ ΓΚΑΖΙΟΥ ΤΕΜ 1 2,42 2, ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΤΕΜ 4 2,57 10, ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ ΤΕΜ 1 22,59 22, ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΤΕΜ 1 79,78 79, ΠΙΣΤΟΝΙ- ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΚΟΜΠΛΕ ΤΕΜ 1 65,39 65, ΓΡΑΝΑΖΙ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΤΕΜ 1 16,30 16, ΚΑ ΕΝΕΣ ΤΕΜ 4 14,89 59, ΑΞΟΝΑΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΟΜΠΛΕ ΤΕΜ 1 446,58 446,58 ΕΙ ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: 5. ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΚΟΦΤΕΣ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: 5.1. STIHL HS , ΜΠΟΥΖΙ ΤΕΜ 2 2,89 5, ΠΙΠΑ ΤΕΜ 2 4,88 9, ΦΟΥΣΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΜ 2 3,90 7, ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΤΕΜ 4 2,92 11, ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΕΡΟΣ (ΤΣΟΚ) ΤΕΜ 1 2,92 2, ΣΚΑΝ ΑΛΗ ΓΚΑΖΙΟΥ ΤΕΜ 1 6,39 6, ΠΩΜΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΜ 1 16,89 16, ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ ΤΕΜ 1 12,61 12,61 ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: 5.2. STIHL HS ,83 9

10 183 ΜΠΟΥΖΙ ΤΕΜ 2 2,89 5, ΦΟΥΣΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΜ 2 3,90 7, ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΤΕΜ 4 2,92 11, ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΕΡΟΣ (ΤΣΟΚ) ΤΕΜ 1 2,92 2, ΣΚΑΝ ΑΛΗ ΓΚΑΖΙΟΥ ΤΕΜ 1 6,42 6, ΠΩΜΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΜ 1 16,89 16, ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ ΤΕΜ 1 6,32 6,32 ΕΙ ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: 6. ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: 6.1. STIHL SH , ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΤΕΜ 10 2,01 20, ΦΟΥΣΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΜ 5 3,90 19, ΜΠΟΥΖΙ ΤΕΜ 10 2,91 29, ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΕΡΟΣ ΤΕΜ 2 1,59 3, ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΚΑΖΙΟΥ ΤΕΜ 2 2,56 5, ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ ΤΕΜ 2 2,99 5, ΣΚΑΝ ΑΛΗ ΓΚΑΖΙΟΥ ΤΕΜ 2 2,99 5, ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΕΡΟΣ (ΤΣΟΚ) ΤΕΜ 2 3,35 6,70 ΕΙ ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: 7. ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ 7.1. VIKING MB 505 MP , ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΤΕΜ 1 34,95 34, ΒΑΣΕΙΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΤΕΜ 1 9,37 9, ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΕΜ 1 6,67 6, ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ ΤΕΜ 1 11,53 11, ΝΤΙΖΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΕΜ 1 14,22 14, ΤΡΟΧΟΙ ΤΕΜ 4 14,90 59, ,34 Μετά το πέρας της διαδικασίας η επιτροπή: 1.1. ΕΩΣ ,99 ΦΠΑ 23% 2.802,09 ΓΕΝΙΚΟ ,08 ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Την κατακύρωση της προµήθειας: <<Ανταλλακτικών των εργαλείων κηποτεχνικών εφαρµογών, για το 2011>> στην εταιρεία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε., µε Α.Φ.Μ , καθώς είναι η µοναδική προσφορά στο ποσό των ,08» >>. 10

11 Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει το από πρακτικό διενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού και το από πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών στοιχείων και των οικονοµικών προσφορών του διαγωνισµού για την, «Προµήθεια ανταλλακτικών των εργαλείων κηποτεχνικών εφαρµογών του ήµου Σερρών για το έτος 2011», σύµφωνα µε το οποίο κατακυρώνει τον ανοικτό διαγωνισµό, για την προµήθεια ανταλλακτικών εργαλείων κηποτεχνικών εφαρµογών του ήµου Σερρών για το έτος 2011, στην εταιρεία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ µε Α.Φ.Μ στο ποσό των ,99 χωρίς το ΦΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 20 πα. 5 και άρθρο 21 παρ. 1α του ΕΚΠΟΤΑ, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης. Αναθέτει στον κ. ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΗΛΙΑΣ ΓΚΟΤΣΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1) Αποστολίδου Ραχήλ 2) Αρναούτογλου Φωτεινή 3) Ίντος ηµήτριος 4) Μερετούδης ηµήτριος 5) Νιζάµης ηµήτριος 6) Χασαπίδης Κων/νος 7) Χρυσανθίδης Βασίλειος 11

12 Σέρρες Πιστό Αντίγραφο Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ Μ. Ε.. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΓΑΛΑΝΗ ΕΣΠΟΙΝΑ 12

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 33 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ1Ω10-ΨΞΚ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΙΨ1Ω10-ΨΞΚ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙ9Ω10-ΩΜΛ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΙΙ9Ω10-ΩΜΛ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 19 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 39 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 15 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 15 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β2Ω10-79Π ========================== 26/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45Β2Ω10-79Π ========================== 26/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 26 ο έτους 2011 ========================== Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο4Ω10-86Δ ========================== 26/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45Ο4Ω10-86Δ ========================== 26/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 26 ο έτους 2011 ========================== Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΜΩ10-Ψ2Ι ========================== 26/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45ΠΜΩ10-Ψ2Ι ========================== 26/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 26 ο έτους 2011 ========================== Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΙΕΥ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΙΕΥ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ3Ω10-ΡΙΕ =========================

ΑΔΑ: Β4Θ3Ω10-ΡΙΕ ========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 24 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 24 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 24 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 24 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 24 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΩ10-ΕΘ9 =========================

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΩ10-ΕΘ9 ========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 04 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 10 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 10 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 10 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 10 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 10 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΩ10-ΞΝΦ =========================

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΩ10-ΞΝΦ ========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 34 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΩ10-ΦΦ8 =========================

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΩ10-ΦΦ8 ========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩ10-6Χ6 ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩ10-6Χ6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 22 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης: 40/2019

Αριθ. Απόφασης: 40/2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 08/17-05-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΡΩ10-ΥΙ8 =========================

ΑΔΑ: Β41ΡΩ10-ΥΙ8 ========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 8 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 8 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 8 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 8 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 8 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15 ο έτους 2017 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 35 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08Ω10-ΕΛ6 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ08Ω10-ΕΛ6 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 30 / 27-11-2013 Αριθµ. Απόφασης: 815 / 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση απ ευθείας ανάθεσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΩΩ10-5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / Αριθµ. Απόφασης: 496 / 2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΔΑ: 4Α3ΩΩ10-5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / Αριθµ. Απόφασης: 496 / 2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 31-05-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 496 / 2011 ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση τριµελών Επιτροπών για αξιολόγηση τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 439 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 439 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 439 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ8Ω10-Τ5Ψ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΕΖ8Ω10-Τ5Ψ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 20 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 29 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 29 η ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 128/2018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β495Ω10-Μ34 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β495Ω10-Μ34 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου»

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 24/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 18147 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 153/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 35 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 154/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

: 25 / 12-10-2011 : 857 / 2011 2011 20:00 25/06-10-2011

: 25 / 12-10-2011 : 857 / 2011 2011 20:00 25/06-10-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α) Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 12-10-2011 Αριθµ. Απόφασης: 857 / 2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης προµήθειας υγρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 151/2018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΨΩ10-ΛΚ5 ========================= 20/

ΑΔΑ: Β4ΛΨΩ10-ΛΚ5 ========================= 20/ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 20 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 424 / 2011 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 424 / 2011 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 424 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 5 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/21-06-2017

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης: 11/2019

Αριθ. Απόφασης: 11/2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02/07-02-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 86/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΚΩ10-2ΗΗ ========================= 02-07-2012.

ΑΔΑ: Β41ΚΩ10-2ΗΗ ========================= 02-07-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 23 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδοπούλου Φωτεινή Γαλάνης Στέργιος Γάτσιος Αθανάσιος Σούζας Ζαχαρίας Γκότσης Ηλίας Σταυρόπουλος Χριστόδουλος

Παπαδοπούλου Φωτεινή Γαλάνης Στέργιος Γάτσιος Αθανάσιος Σούζας Ζαχαρίας Γκότσης Ηλίας Σταυρόπουλος Χριστόδουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 7 / 13-03-2013 Αριθµ. Απόφασης: 147 / 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για την µετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 71/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

. 51/4-12-2013 . 549/2013. 2 4 -12-2013 8.30 . 49883/29-11-2013 74 75 .3852/2010 ( . 87/ /2010) « ».

. 51/4-12-2013  . 549/2013.     2     4 -12-2013 8.30 . 49883/29-11-2013     74 75 .3852/2010 ( . 87/ /2010) «    ». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 51/4-12-201 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 549/201 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

Από το 16 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την

Από το 16 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 176/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 16 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-6-2014 Στη ράµα, σήµερα, ηµέρα Τετάρτη 4 η του µηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 467 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 467 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 14 / 17-07-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 467 / 2014 ΘΕΜΑ: Αναµόρφωση πιστώσεων εγκεκριµένου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης: 117/2019

Αριθµός απόφασης: 117/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Του Πρακτικού της αριθ. 13/2019 συνεδρίασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax: E-Mail: Παπαρρηγοπούλου 7 546 30 Χ. Ζέτη 2310 511742, 525500

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩΗΒ-ΤΥΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 22170/21-11-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩΗΒ-ΤΥΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 22170/21-11-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22170/21-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 667 Από το πρακτικό 39 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 19 / 23-09-2014 Αριθµ. Απόφασης: 607 / 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση µετάθεσης χρόνου παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 797 / 2014. ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστροφής και εκποίησης άχρηστων υλικών του ήµου.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 797 / 2014. ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστροφής και εκποίησης άχρηστων υλικών του ήµου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 26 / 03-12-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 797 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. 1 Α Α: ΒΙΡΤΩΕΤ-0ΤΓ Αριθµός απόφασης 38/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης: 176/2018. Θέµα 14 ο : Έγκριση ή µη των πρακτικών της προµήθειας Αδρανών Υλικών για Επισκευή ηµοτικών Οδών.

Αριθ. Απόφασης: 176/2018. Θέµα 14 ο : Έγκριση ή µη των πρακτικών της προµήθειας Αδρανών Υλικών για Επισκευή ηµοτικών Οδών. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29/07-12-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩ10-ΥΝΚ. ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστροφής και εκποίησης άχρηστων υλικών του ήµου. Στις Σέρρες και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 19 η του µηνός

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩ10-ΥΝΚ. ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστροφής και εκποίησης άχρηστων υλικών του ήµου. Στις Σέρρες και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 19 η του µηνός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 23 / 9-09-202 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 559 / 202 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστροφής και εκποίησης άχρηστων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 124/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 124/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 06 Αυγούστου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 12941 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω10-Β ========================= 03-2011.

ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω10-Β ========================= 03-2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2011 ========================= Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η ) Στις Σέρρες, σήµερα 1 Απριλίου 2011, ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14.00,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 31 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 31 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 31 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 31 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 31 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1-

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 8 ο : Έγκριση ή µη των πρακτικών της προµήθειας «Μισθώµατα Μηχανηµάτων Τεχνικών Εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του ήµου Ηράκλειας».

Θέµα 8 ο : Έγκριση ή µη των πρακτικών της προµήθειας «Μισθώµατα Μηχανηµάτων Τεχνικών Εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του ήµου Ηράκλειας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22/31-08-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/18-06-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 114/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 12/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 125/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΓΩ10-ΛΣΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45ΟΓΩ10-ΛΣΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 26 / 25-10-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 867 / 2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης της παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «Αποκοµιδή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση πρακτικών του δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την. ιαγωνισµού για την << Προµήθεια γευµάτων για την σίτιση των

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση πρακτικών του δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την. ιαγωνισµού για την << Προµήθεια γευµάτων για την σίτιση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 532/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 23 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 18-08-2014 ΘΕΜΑ 38 ο : Κατακύρωση πρακτικών του δηµόσιου ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 14995 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΝΩΚΒ-86Ω ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 4 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Μεταµόρφωσης Αττικής.

ΑΔΑ: ΒΙΚΝΩΚΒ-86Ω ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 4 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Μεταµόρφωσης Αττικής. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 4 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Μεταµόρφωσης Αττικής. Αριθµός Απόφασης 32/14 Περίληψη ιάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 130/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης: 10/2019

Αριθ. Απόφασης: 10/2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02/07-02-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΛΩ10-ΞΩΑ. Αριθµ. Απόφασης: 18 / 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΟΖΛΩ10-ΞΩΑ. Αριθµ. Απόφασης: 18 / 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 2 / 1-02-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 18 / 2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση ίδιας ς «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου Νέα Φιλαδέλφεια 2/5/2017 Αριθ. Πρωτ. : 10456

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 22/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 22/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 18/1/2012 Αριθ. Πρωτ. : 884

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 26 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 26 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 26 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 26 η ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 26 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Παπαδοπούλου Στέλλα, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Παπαδοπούλου Στέλλα, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕΖΞΩΕ6-ΠΚ5 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 13 ης / 06 Ιουνίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 214/2013

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 18 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 18 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 18 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 18 η ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 18 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 453 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 453 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 14 / 17-07-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 453 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 22/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εξέταση ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 15/22-4-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 194/2015 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ1ΗΩΕ6-413 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 27 ης / 18 Νοεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 16/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 10118 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΞ3-ΥΙΘ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 21/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 39 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 13/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 37182 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩ10-ΞΚ2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 347 / 2014

ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩ10-ΞΚ2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 347 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 16-04-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 347 / 2014 ΘΕΜΑ:Έγκριση εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩ10-8. ΘΕΜΑ: Καθορισµός αποζηµίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δηµοτικών κτηµάτων για την καλλιεργητική περίοδο 2009-2010.

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩ10-8. ΘΕΜΑ: Καθορισµός αποζηµίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δηµοτικών κτηµάτων για την καλλιεργητική περίοδο 2009-2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-04-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 380 / 2011 ΘΕΜΑ: Καθορισµός αποζηµίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δηµοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λ. Πεντέλης & Παράδρομος Αττικής οδού 152 34 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» Α.Μ: 21/2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 10/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 245 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 245 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 22-04-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 245 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισµού και ισολογισµού

Διαβάστε περισσότερα