ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 08/02/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 08/02/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 08/02/17 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:2952 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ Ενδιαφερόμενους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση κι επισκευή των μηχανημάτων του τμήματος Πρασίνου», με ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία 8.996, με Φ.Π.Α.. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία σύμφωνα με την επισυναπτόμενη περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό μέχρι την 14/02/17. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζουν διοικητικό όργανο (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/16). Ο Δήμαρχος Γρηγόριος Κατωπόδης

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑ /17 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CPV: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η μελέτη αφορά την εργασία συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στην συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου του Δήμου και των μηχανημάτων συντήρησης του χλοοτάπητα του Δημοτικού Σταδίου Βύρωνα από εξειδικευμένο συνεργείο το οποίο ο Δήμος μας δεν διαθέτει.. Καλύπτει την ανάγκη για υπεύθυνο έλεγχο των μηχανημάτων, ώστε να πληρούν τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας, για άμεση ανταπόκριση σε βλάβες, ιδιαιτέρως τις περιόδους αιχμής και εξειδικευμένες εργασίες επιδιόρθωσης βλαβών, που δεν μπορούν να διορθωθούν από την υπηρεσία λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας και μηχανοτεχνικού εξοπλισμού. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής θα εκτελούνται αν και όποτε προκύψει ανάγκη σε συνεννόηση με την υπηρεσία. Ο Δήμος δεν δεσμεύεται να εξαντλήσει ολόκληρο τον προυπολογισμό κατά την διάρκεια της σύμβασης. Συγκεκριμένα προβλέπεται : 1. Έλεγχος και συντήρηση για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία κάθε μηχανήματος. 2. Επισκευή βλαβών. 3. Αντικατάσταση ανταλλακτικών ή μερών του μηχανήματος που δεν μπορούν να προβλεφθούν και να προσδιοριστούν επακριβώς, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατασκευής του κάθε μηχανήματος σε συνεννόηση με την υπηρεσία. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει και τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος σε κάθε επισκευή μηχανήματος. Αναλυτικά : Συντήρηση και επισκευή χλοοκοπτικών μηχανών VIKING MB 545 και ΕΤΕSIA : Έλεγχος ασφαλείας όλων των συστημάτων του μηχανήματος, συντήρηση ή αλλαγή καρμπυρατέρ, καθαρισμός και ρύθμιση ακίδων μπουζί, έλεγχος συστήματος ανάφλεξης και τροφοδοσίας καυσίμου ( αλλαγή τάπας βενζίνης, τάπας λαδιού, σωλήνων βενζίνης), έλεγχος χειρόμιζας εκκίνησης και συστήματος λειτουργίας ( αλλαγή σχοινιού εκκίνησης, αλλαγή ντίζας γκαζιού, αντικατάσταση ελατηρίου), καθαρισμός αντικατάσταση φίλτρου αέρα, έλεγχος βιδών, σφίξιμο επισκευή τροχών, έλεγχος, συντήρηση του κοπτικού συστήματος, ρύθμιση, σφίξιμο, τρόχισμα μαχαιριών ή αλλαγή μαχαιριών

3 Συντήρηση και επισκευή αλυσοπρίονων stihl MS 0T, stihl MS1T/1TC, stihl 024 ΑV, stihl 028 AV super, stihl 021c, stihl 029 super,husqvarna 390 xp, husqvarna 135 E-series, husqvarna 236 και τηλεσκοπικών αλυσοπρίονων stihl HT 101/131, stihl HT75: έλεγχος όλων των συστημάτων για σωστή και ασφαλή λειτουργία ( σκανδάλη γκαζιού, ασφάλεια γκαζιού, μεταλλική στεφάνη φρένου αλυσίδας, συγκρατητή της αλυσίδας, διακόπτη διακοπής λειτουργίας, έλεγχος βιδών και σφίξιμο, καθαρισμός εσωτερικού ντεπόζιτου καυσίμου και λαδιού,φίλτρου αέρα, έλεγχος καλωδίων και συνδέσεων), συντήρηση επισκευή αντιδονητικών στοιχείων(σινεμπλόκ), καθαρισμός ρύθμιση ακίδων μπουζί ή αντικατάσταση, συντήρηση αντλίας λαδιού, επισκευή ή αντικατάσταση αντλίας λαδιού, αλλαγή σχοινιού εκκίνησης ή ντίζας γκαζιού, αλλαγή μηχανισμού εκκίνησης, συντήρηση επισκευή ή αντικατάσταση συμπλέκτη ελατηρίων και καμπάνας, καθαρισμός ή αντικατάσταση καρμπυρατέρ, καθάρισμα ή αντικατάσταση φίλτρου βενζίνης τρόχισμα αλυσίδας, επισκευή αλλαγή ηλεκτρονικών. Συντήρηση και επισκευή ψαλιδιών μπορντούρας STIHL HS81R, STIHL HS75 και ΚΑWASAKI : έλεγχος ασφαλείας όλων των συστημάτων για σωστή και ασφαλή λειτουργία ( ασφάλεια σκανδάλης γκαζιού, διακόπτη λειτουργίας.έλεγχος λεπίδων όταν ο κινητήρας είναι στο ρελαντί ή όταν το τσοκ είναι σε θέση εκκίνησης, έλεγχος βιδών και σφίξιμο,καθαρισμός εσωτερικού ντεπόζιτου καυσίμου,φίλτρου αέρα, έλεγχος καλωδίων και συνδέσεων, καθαρισμός πτερυγίων ψύξης βολάν,έλεγχος εισαγωγής αέρα, λίπανση γραναζιού εκκίνησης), συντήρηση επισκευή αντιδονητικών στοιχείων(σινεμπλόκ), καθαρισμός ρύθμιση ακίδων μπουζί ή αντικατάσταση, αλλαγή σχοινιού εκκίνησης ή ντίζας γκαζιού, αλλαγή μηχανισμού εκκίνησης, συντήρηση επισκευή ή αντικατάσταση συμπλέκτη ελατηρίων και καμπάνας, καθαρισμός ή αντικατάσταση καρμπυρατέρ, καθάρισμα ή αντικατάσταση φίλτρου βενζίνης, επισκευή αλλαγή ηλεκτρονικών, καθαρισμός τρόχισμα ζεύγους μαχαιριών. Συντήρηση και επισκευή χορτοκοπτικών μηχανών FS0C stihl και FS240C stihl, trimer-ryobi 46YB cc: έλεγχος συντήρηση όλων των συστημάτων για την σωστή και ασφαλή λειτουργία ( ασφάλεια σκανδάλης γκαζιού, διακόπτη λειτουργίας., έλεγχος βιδών και σφίξιμο,καθαρισμός εσωτερικού ντεπόζιτου καυσίμου, φίλτρου αέρα,έλεγχος καλωδίων και συνδέσεων, καθαρισμός πτερυγίων ψύξης βολάν,έλεγχος εισαγωγής αέρα, γέμισμα γωνιακής κεφαλής με γράσσο), συντήρηση ή αντικατάσταση καρμπυρατέρ, αλλαγή τάπας βενζίνης ή σωλήνων βενζίνης ή μπουζί, αλλαγή σχοινιού εκκίνησης ή ντίζας γκαζιού, αλλαγή μηχανισμού εκκίνησης. Συντήρηση και επισκευή φρέζας βενζίνης CASORZO 7HP, φρέζας πετρελαίου LOBARDINI LDA510 και σκαπτικού βενζίνης ΜΙΤSUBISHI GM181HP : έλεγχος ασφαλείας συντήρηση όλων των συστημάτων του μηχανήματος (έλεγχος βιδών και σφίξιμο,καθαρισμός εσωτερικού ντεπόζιτου καυσίμου, έλεγχος καλωδίων και συνδέσεων, καθαρισμός, πτερυγίων ψύξης βολάν,φίλτρου αέρα, έλεγχος εισαγωγής αέρα, λίπανση ), συντήρηση ή αντικατάσταση καρμπυρατέρ, αλλαγή τάπας βενζίνης ή τάπας λαδιού ή σωλήνων βενζίνης ή μπουζί,αλλαγή σχοινιού εκκίνησης ή ντίζας γκαζιού, αλλαγή μηχανισμού εκκίνησης, ρύθμιση, σφίξιμο, συντήρηση τρόχισμα μαχαιριών. Συντήρηση και επισκευή αυλακωτήρα : έλεγχος συντήρηση όλων των συστημάτων για την σωστή και ασφαλή λειτουργία (έλεγχος βιδών και σφίξιμο,καθαρισμός εσωτερικού ντεπόζιτου καυσίμου, έλεγχος καλωδίων και συνδέσεων, καθαρισμός πτερυγίων ψύξης βολάν,έλεγχος εισαγωγής αέρα), συντήρηση ή αντικατάσταση καρμπυρατέρ, αλλαγή τάπας βενζίνης ή τάπας λαδιού ή σωλήνων

4 βενζίνης ή μπουζί,συντήρηση επισκευή μηχανισμού εκκίνησης, ρύθμιση, σφίξιμο, συντήρηση σκαπτικής καδένας. Συντήρηση και επισκευή κλαδευτικού συστήματος ΑIRCO με κομπρεσέρ αέρα με μηχανή MITSUBISHI 6HP που περιλαμβάνει 1 ψαλίδι μεγάλου μήκους, 2ψαλίδια, και 1αλυσοπρίονο και 2 λάστιχα αέρα μέτρων: Συντήρηση κλαδευτικού συστήματος( καθαρισμός καρμπυρατέρ, φίλτρου αέρα, αλλαγή μπουζί, συντήρηση συστήματος εκκίνησης και τροφοδοσίας), αντικατάσταση ελαστικών σετ ψαλιδιών, αντικατάσταση σωλήνων αέρα υψηλής πίεσης 2χ μέτρων. Συντήρηση και επισκευή φυσητήρων STIHL BG85 και ΜcCulloch GB 3 έλεγχος συντήρηση όλων των συστημάτων για την σωστή και ασφαλή λειτουργία. Συντήρηση και επισκευή ψεκαστικού MITSUBISI 6HP GT600 έλεγχος συντήρηση όλων των συστημάτων για την σωστή και ασφαλή λειτουργία: συντήρηση ή αντικατάσταση καρμπυρατέρ, συντήρηση επισκευή αντλίας, επισκευή ή αντικατάσταση δεξαμενής. Συντήρηση και επισκευή γεωργικού πετρελαιοκίνητου Tracter Hakotrac Hako 2750DA. Έλεγχος συντήρηση όλων των συστημάτων για την σωστή και ασφαλή λειτουργία, έλεγχος ασφαλείας συντήρηση-ρύθμιση όλων των συστημάτων του μηχανήματος (έλεγχος βιδών και σφίξιμο κεφαλής κυλίνδρου κ.α., έλεγχος ρύθμιση βαλβίδων έλεγχος καθαρισμός φίλτρου αέρα, έλεγχος ή αντικατάσταση φίλτρου λαδιού, έλεγχος ή αντικατάσταση φίλτρου πετρελαίου, έλεγχος συντήρηση ή αντικατάσταση φίλτρου υδραυλικού συστήματος και έλεγχος υπερσυμπίεσης, έλεγχος καλωδίων και συνδέσεων, έλεγχος ψυγείου, έλεγχος εισαγωγής αέρα, έλεγχος συντήρηση λιπαντικού συστήματος, έλεγχος κιβωτίου ταχυτήτων, φρένων συμπλέκτη, μπεκ πετρελαίου, έλεγχος λειτουργίας όλων των οργάνων χειρισμού κ.α.). Έλεγχος συντήρηση και επισκευή ψυκτικού συστήματος ( καθαρισμός συντήρηση επισκευή κυψελωτού του φίλτρου ψυγείου, σωλήνων ψυκτικού υγρού για στεγανότητα κ.α.). Έλεγχος συντήρηση επισκευή υδραυλικού συστήματος και συστήματος ανάρτησης εξαρτημάτων (μηχανισμού σύσφιξης, υδραυλικών σημείων σύνδεσης ανυψωτικών βραχιόνων,άξονα ΡΤΟ-σταυρού μετάδοσης κίνησης, ρυθμιζόμενων μπράστων, κλειδώματος μεταφοράς, σωλήνων μεταφοράς υγρού κ.α.). Έλεγχος συντήρηση επισκευή συστήματος μετάδοσης κίνησης εμπρός και πίσω ΡΤΟ, ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ( μπαταρία, δυναμό, κ.α.), συστήματος πέδησης, εμπρόσθιου άξονα τετρακίνησης,, συστήματος διεύθυνσης και τροχών. Συντήρηση και επισκευή παρελκόμενων: συλλεκτικού Favorit 1100 widenmann χλοοκοπτικού widenmann ειδικού εξαεριστήρα εδάφους widenmann- terra spike M6SL ελαφρύ εξαεριστήρα εδάφους σπορέα Perfo seeder ψεκαστικού 0L HAKO λιπασματοδιανομέα HAKO τρέιλερ-ανατρεπόμενο WESTWOOD αμμοδιανομέα- ανατρεπόμενου sandstreuer widenmann. Έλεγχος συντήρηση όλων των συστημάτων για την σωστή και ασφαλή λειτουργία. Έλεγχος συντήρηση επισκευή υδραυλικών συστημάτων, τροχών, συστημάτων μετάδοσης κίνησης, συλλεκτικού συστήματος,κοπτικού συστήματος, συστήματος εξαερισμού εδάφους ( διατρητικά εργαλεία κ.α.), συστήματος εξαερισμού και σποράς, ψεκαστικού συστήματος.

5 Συντήρηση και επισκευή γραμμοχαράκτη αγωνιστικού χώρου. Έλεγχος συντήρηση επισκευή όλων των συστημάτων για την σωστή και ασφαλή λειτουργία ( φιάλη προπίεσης 10λίτρων),έλεγχος ασφαλείας συντήρηση-ρύθμιση όλων των συστημάτων του μηχανήματος ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑ /17 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών και ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε μιας από αυτές, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης. Καμιά αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων, για τα στοιχεία της μελέτης., ούτε για τις απαιτήσεις των εργατοτεχνικών, ούτε για τις τιμές ημερομισθίων και υλικών. Η έννοια της προσφοράς του αναδόχου είναι και βεβαίωση ότι αυτός έλαβε υπόψη τις γενικές και ειδικές συνθήκες εργασίας, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, την διάθεση, διακίνηση και εναποθήκευση των υλικών, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, τις καιρικές συνθήκες και οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες, τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν κατά οποιονδήποτε τρόπο και να επηρεάσουν το κόστος των εργασιών σύμφωνα με την μελέτη και τη σύμβαση με την οποία σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να συμμορφωθεί.. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ημερολόγιο εργασιών. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής θα εκτελούνται αν και όποτε προκύψει ανάγκη σε συνεννόηση με την υπηρεσία. Ο Δήμος δεν δεσμεύεται να εξαντλήσει ολόκληρο τον προυπολογισμό κατά την διάρκεια της σύμβασης. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση μέχρι της απορρόφησης όλου του κονδυλίου του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ανάλογα με της ανάγκες της υπηρεσίας με τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιμές. Κατά την λήξη της σύμβασης, ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωση για το ανεκτέλεστο ποσό της σύμβασης. Οι συντηρήσεις επισκευές θα εκτελούνται στο συνεργείο του αναδόχου. Η μεταφορά των μηχανημάτων είναι υποχρέωση του ανάδοχου. - Ο ανάδοχος δεσμεύεται να ανταποκρίνεται άμεσα και εντός του προβλεπόμενου χρόνου στην συντήρηση, επισκευή,έλεγχο και παράδοση των μηχανημάτων στο Δήμο, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας. - Ο ανάδοχος δεσμεύεται για την ταχύτατη επισκευή των μηχανημάτων και την παράδοσή τους εντός 5ημερών το αργότερο. -Ο ανάδοχος δεσμεύεται για την χρήση γνήσιων εργοστασιακών ανταλλακτικών της επίσημης αντιπροσωπείας τα οποία συνοδεύονται από πιστοποιητικό. -O ανάδοχος δεσμεύεται για οτιδήποτε συμβεί στο μηχάνημα μέχρι την παράδοσή του.

7 -Σε κάθε περίπτωση το μηχάνημα πρέπει να παραδίδεται στην υπηρεσία επισκευασμένο, ελεγμένο και κατάλληλο για χρήση. -Σε περίπτωση που διαπιστωθεί δυσλειτουργία μετά την παράδοση του μηχανήματος, θα επιστρέφεται στον ανάδοχο για επιδιόρθωση εκ νέου χωρίς επιπλέον χρέωση. - Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλουν οι κατασκευαστές των μηχανημάτων. -Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα εκτελεστούν οι εργασίες σύμφωνα με τις αρχές της τέχνης επιστήμης που επιβάλλει η σχετική ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, οι επίσημοι κρατικοί φορείς, η τεχνική έκθεση και τα στοιχεία της μελέτης. - Oι τιμές προσφοράς δεσμεύουν τον ανάδοχο μέχρι τη λήξη της σύμβασης και για την περίοδο παράτασης σε περίπτωση που υπάρξει, χωρίς καμιά πρόσθετη αξίωση επαύξησης της τιμής σε βάρος του Δήμου. ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑ /17 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Οι τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα για την εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται όπως ανταλλακτικά, αναλώσιμα κ.λπ. Η εργασία περιλαμβάνει έλεγχο κάθε μηχανήματος εφόσον διαπιστωθεί δυσλειτουργία. Ο έλεγχος, περιλαμβάνει τον έλεγχο όλων των επιμέρους τμημάτων του μηχανήματος, επισκευή ή αντικατάσταση των κατεστραμμένων, επέμβαση όπου είναι απαραίτητο σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας. Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών και ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε μιας από αυτές σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης. Καμιά αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων, για τα στοιχεία της μελέτης., ούτε για τις απαιτήσεις των εργατοτεχνικών, ούτε για τις τιμές ημερομισθίων και υλικών. ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ KOINOXΡ.ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 1 έλεγχος ασφαλείας συντήρηση όλων των συστημάτων του μηχανήματος (έλεγχος βιδών και σφίξιμο,καθαρισμός εσωτερικού ντεπόζιτου καυσίμου, έλεγχος καλωδίων και συνδέσεων, καθαρισμός πτερυγίων ψύξης βολάν,φίλτρου αέρα, έλεγχος εισαγωγής αέρα) 2 συντήρηση ή αντικατάσταση καρμπυρατέρ 3 Αλλαγή τάπας βενζίνης ή τάπας λαδιού ή σωλήνων βενζίνης ή μπουζί 4 Αλλαγή σχοινιού εκκίνησης ή ντίζας γκαζιού 5 Αλλαγή μηχανισμού εκκίνησης 6 Επισκευή τροχών-ρουλεμάν τροχού 7 Ρύθμιση, σφίξιμο, τρόχισμα ή αντικατάσταση 50

9 μαχαιριών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΩΝ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ 8 έλεγχος όλων των συστημάτων για σωστή και ασφαλή λειτουργία ( σκανδάλη γκαζιού, ασφάλεια γκαζιού, μεταλλική στεφάνη φρένου αλυσίδας, συγκρατητή της αλυσίδας, διακόπτη διακοπής λειτουργίας, έλεγχος βιδών και σφίξιμο, καθαρισμός εσωτερικού ντεπόζιτου καυσίμου και λαδιού,φίλτρου αέρα, έλεγχος καλωδίων και συνδέσεων) 9 Συντήρηση επισκευή αντιδονητικών στοιχείων(σινεμπλόκ) 10 Καθαρισμός ρύθμιση ακίδων μπουζί ή αντικατάσταση 11 Συντήρηση αντλίας λαδιού 12 Επισκευή ή αντικατάσταση αντλίας λαδιού 13 Αλλαγή σχοινιού εκκίνησης ή ντίζας γκαζιού 14 Αλλαγή μηχανισμού εκκίνησης Συντήρηση επισκευή ή αντικατάσταση συμπλέκτη ελατηρίων και καμπάνας 16 Καθαρισμός ή αντικατάσταση καρμπυρατέρ 17 Καθάρισμα ή αντικατάσταση φίλτρου βενζίνης 18 Τρόχισμα αλυσίδας 19 Επισκευή αλλαγή ηλεκτρονικών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ έλεγχος ασφαλείας όλων των συστημάτων για σωστή και ασφαλή λειτουργία ( ασφάλεια σκανδάλης γκαζιού, διακόπτη λειτουργίας.έλεγχος λεπίδων όταν ο κινητήρας είναι στο ρελαντί ή όταν το τσοκ είναι σε θέση εκκίνησης, έλεγχος βιδών και σφίξιμο,καθαρισμός εσωτερικού ντεπόζιτου καυσίμου,φίλτρου αέρα, έλεγχος καλωδίων και συνδέσεων, καθαρισμός πτερυγίων ψύξης βολάν,έλεγχος εισαγωγής αέρα, λίπανση γραναζιού εκκίνησης) 21 Συντήρηση επισκευή αντιδονητικών στοιχείων(σινεμπλόκ) 22 Καθαρισμός ρύθμιση ακίδων μπουζί ή αντικατάσταση 23 Αλλαγή σχοινιού εκκίνησης ή ντίζας γκαζιού 24 Αλλαγή μηχανισμού εκκίνησης

10 25 Συντήρηση επισκευή ή αντικατάσταση συμπλέκτη ελατηρίων και καμπάνας 26 Καθαρισμός ή αντικατάσταση καρμπυρατέρ 27 Καθάρισμα ή αντικατάσταση φίλτρου βενζίνης 28 Επισκευή αλλαγή ηλεκτρονικών 29 Καθαρισμός τρόχισμα ζεύγους μαχαιριών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ έλεγχος συντήρηση όλων των συστημάτων για την σωστή και ασφαλή λειτουργία ( ασφάλεια σκανδάλης γκαζιού, διακόπτη λειτουργίας., έλεγχος βιδών και σφίξιμο,καθαρισμός εσωτερικού ντεπόζιτου καυσίμου, φίλτρου αέρα,έλεγχος καλωδίων και συνδέσεων, καθαρισμός πτερυγίων ψύξης βολάν,έλεγχος εισαγωγής αέρα, γέμισμα γωνιακής κεφαλής με γράσσο) 31 Συντήρηση ή αντικατάσταση καρμπυρατέρ 32 Αλλαγή τάπας βενζίνης ή σωλήνων βενζίνης ή μπουζί 33 Αλλαγή σχοινιού εκκίνησης ή ντίζας γκαζιού 34 Αλλαγή μηχανισμού εκκίνησης 35 Επισκευή αλλαγή ηλεκτρονικών 36 Αντικατάσταση κεφαλής ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΖΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ 37 έλεγχος ασφαλείας συντήρηση όλων των συστημάτων του μηχανήματος (έλεγχος βιδών και σφίξιμο,καθαρισμός εσωτερικού ντεπόζιτου καυσίμου, έλεγχος καλωδίων και συνδέσεων, καθαρισμός πτερυγίων ψύξης βολάν,φίλτρου αέρα, έλεγχος εισαγωγής αέρα, λίπανση ) 38 συντήρηση ή αντικατάσταση καρμπυρατέρ 39 Αλλαγή τάπας βενζίνης ή τάπας λαδιού ή σωλήνων βενζίνης ή μπουζί 40 Αλλαγή σχοινιού εκκίνησης ή ντίζας γκαζιού 41 Αλλαγή μηχανισμού εκκίνησης 42 ρύθμιση, σφίξιμο, συντήρηση τρόχισμα μαχαιριών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑ 43 Έλεγχος ασφαλείας συντήρηση όλων των συστημάτων του μηχανήματος (έλεγχος βιδών και σφίξιμο,καθαρισμός εσωτερικού

11 ντεπόζιτου καυσίμου, έλεγχος καλωδίων και συνδέσεων, καθαρισμός πτερυγίων ψύξης βολάν, φίλτρου αέρα, έλεγχος εισαγωγής αέρα) 44 συντήρηση ή αντικατάσταση καρμπυρατέρ 45 Αλλαγή τάπας βενζίνης ή τάπας λαδιού ή σωλήνων βενζίνης ή μπουζί 46 Συντήρηση επισκευή μηχανισμού εκκίνησης 47 ρύθμιση, σφίξιμο, συντήρηση σκαπτικής καδένας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΣ 48 Συντήρηση κλαδευτικού συστήματος ( καθαρισμός καρμπυρατέρ, φίλτρου αέρα, αλλαγή μπουζί, συντήρηση συστήματος εκκίνησης και τροφοδοσίας) 49 Αντικατάσταση ελαστικών σετ ψαλιδιών 50 Αντικατάσταση σωλήνων αέρα υψηλής πίεσης 2χ μέτρων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΧΛΙΑ 51 Έλεγχος συντήρηση όλων των συστημάτων για την σωστή και ασφαλή λειτουργία ( ασφάλεια σκανδάλης γκαζιού, διακόπτη λειτουργίας., έλεγχος βιδών και σφίξιμο,καθαρισμός εσωτερικού ντεπόζιτου καυσίμου, έλενχος καλωδίων και συνδέσεων, καθαρισμός πτερυγίων ψύξης βολάν,έλεγχος εισαγωγής αέρα) 52 Συντήρηση ή αντικατάσταση καρμπυρατέρ 53 Αλλαγή τάπας βενζίνης ή σωλήνων βενζίνης ή μπουζί 54 Αλλαγή μηχανισμού εκκίνησης 55 καθαρισμός ή αντικατάσταση φίλτρου αέρα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ 56 Έλεγχος συντήρηση όλων των συστημάτων για την σωστή και ασφαλή λειτουργία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ 57 Έλεγχος συντήρηση όλων των συστημάτων για την σωστή και ασφαλή λειτουργία 58 Συντήρηση ή αντικατάσταση καρμπυρατέρ 59 Συντήρηση επισκευή αντλίας 60 Επισκευή ή αντικατάσταση δεξαμενής ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝ

12 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΜΟΝΑ- ΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ TRACTER HAKOTRAC 2750D 61 Έλεγχος συντήρηση όλων των συστημάτων για την σωστή και ασφαλή λειτουργία έλεγχος ασφαλείας συντήρηση-ρύθμιση όλων των συστημάτων του μηχανήματος (έλεγχος βιδών και σφίξιμο κεφαλής κυλίνδρου κ.α., έλεγχος ρύθμιση βαλβίδων έλεγχος καθαρισμός φίλτρου αέρα, έλεγχος ή αντικατάσταση φίλτρου λαδιού, έλεγχος ή αντικατάσταση φίλτρου πετρελαίου, έλεγχος συντήρηση ή αντικατάσταση φίλτρου υδραυλικού συστήματος και έλεγχος υπερσυμπίεσης, έλεγχος καλωδίων και συνδέσεων, έλεγχος ψυγείου, έλεγχος εισαγωγής αέρα, έλεγχος συντήρηση λιπαντικού συστήματος, έλεγχος κιβωτίου ταχυτήτων, φρένων συμπλέκτη, μπεκ πετρελαίου, έλεγχος λειτουργίας όλων των οργάνων χειριστμού κ.α.) 62 Έλεγχος συντήρηση επισκευή ψυκτικού συστήματος ( καθαρισμός συντήρηση επισκευή κυψελωτού του φίλτρου ψυγείου, σωλήνων ψυκτικού υγρού για στεγανότητα κ.α.) 63 Έλεγχος συντήρηση επισκευή υδραυλικού συστήματος και συστήματος ανάρτησης εξαρτημάτων (μηχανισμού σύσφιξης, υδραυλικών σημείων σύνδεσης ανυψωτικών βραχιόνων,άξονα ΡΤΟ-σταυρού μετάδοσης κίνησης,ρυθμιζόμενων μπράστων, κλειδώματος μεταφοράς, σωλήνων μεταφοράς υγρού κ.α.) 64 Έλεγχος συντήρηση επισκευή συστήματος μετάδοσης κίνησης εμπρός και πίσω ΡΤΟ 65 Έλεγχος συντήρηση επισκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ( μπαταρία, δυναμό, κ.α.) 66 Έλεγχος συντήρηση επισκευή συστήματος πέδησης 67 Έλεγχος συντήρηση επισκευή εμπρόσθιου άξονα τετρακίνησης 68 Έλεγχος συντήρηση επισκευή συστήματος διεύθυνσης 69 Έλεγχος συντήρηση επισκευή τροχών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ (ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΥ Favorit 1100 widenmann, ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ widenmann, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ widenmann- terra spike M6SL, ΕΛΑΦΡΥ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ- ΣΠΟΡΕΑ Perfo seeder, ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ 0L HAKO, ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ HAKO, ΤΡΕΙΛΕΡ-ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ WESTWOOD, ΑΜΜΟΔΙΑΝΟΜΕΑ- ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ sandstreuer widenmann

13 70 Έλεγχος συντήρηση όλων των συστημάτων για την σωστή και ασφαλή λειτουργία έλεγχος ασφαλείας συντήρηση-ρύθμιση όλων των συστημάτων του μηχανήματος Παρελκό μ/νου 71 Έλεγχος συντήρηση επισκευή υδραυλικού συστήματος Παρελκό μ/νου 72 Έλεγχος συντήρηση επισκευή τροχών Παρελκό μ/νου 73 Έλεγχος συντήρηση επισκευή συστήματος μετάδοσης κίνησης Παρελκό μ/νου 74 Έλεγχος συντήρηση επισκευή συλλεκτικού συστήματος Παρελκό μ/νου 75 Έλεγχος συντήρηση επισκευή κοπτικού συστήματος Παρελκό μ/νου 76 Έλεγχος συντήρηση επισκευή συστήματος εξαερισμού εδάφους ( διατρητικά εργαλεία κ.α.) 77 Έλεγχος συντήρηση επισκευή συστήματος εξαερισμού και σποράς τεμάχιο 80 Παρελκό μ/νου 78 Έλεγχος συντήρηση επισκευή ψεκαστικού συστήματος Παρελκό μ/νου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΜΜΟΧΑΡΑΚΤΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 79 Έλεγχος συντήρηση επισκευή όλων των συστημάτων για την σωστή και ασφαλή λειτουργία ( φιάλη προπίεσης 10λίτρων) έλεγχος ασφαλείας συντήρηση-ρύθμιση όλων των συστημάτων του μηχανήματος Μηχ/το ς ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑ /17 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: EΝΔΕΙΚΤΙΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ KOINOXΡ.ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Περιγραφή εργασιών ΤΙΜΗ ΜΟΝ ΠΟΣ ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (465) 1 έλεγχος ασφαλείας συντήρηση όλων των συστημάτων του μηχανήματος (έλεγχος βιδών και σφίξιμο,καθαρισμός εσωτερικού ντεπόζιτου καυσίμου, έλεγχος καλωδίων και συνδέσεων, καθαρισμός πτερυγίων ψύξης βολάν,φίλτρου αέρα, έλεγχος εισαγωγής αέρα) συντήρηση ή αντικατάσταση καρμπυρατέρ Αλλαγή τάπας βενζίνης ή τάπας λαδιού ή σωλήνων 5 45 βενζίνης ή μπουζί 4 Αλλαγή σχοινιού εκκίνησης ή ντίζας γκαζιού 1 5 Αλλαγή μηχανισμού εκκίνησης Επισκευή τροχών-ρουλεμάν 1 7 Ρύθμιση, σφίξιμο, τρόχισμα ή αντικατάσταση μαχαιριών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΩΝ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ 8 έλεγχος όλων των συστημάτων για σωστή και ασφαλή λειτουργία ( σκανδάλη γκαζιού, ασφάλεια γκαζιού, μεταλλική στεφάνη φρένου αλυσίδας, συγκρατητή της αλυσίδας, διακόπτη διακοπής λειτουργίας, έλεγχος βιδών και σφίξιμο, καθαρισμός εσωτερικού ντεπόζιτου καυσίμου και λαδιού,φίλτρου αέρα, έλεγχος καλωδίων και συνδέσεων) (1450) 9 Συντήρηση επισκευή αντιδονητικών στοιχείων(σινεμπλόκ) Καθαρισμός ρύθμιση ακίδων μπουζί ή αντικατάσταση Συντήρηση αντλίας λαδιού Επισκευή ή αντικατάσταση αντλίας λαδιού Αλλαγή σχοινιού εκκίνησης ή ντίζας γκαζιού 6 90

15 14 Αλλαγή μηχανισμού εκκίνησης Συντήρηση επισκευή ή αντικατάσταση συμπλέκτη ελατηρίων και καμπάνας 16 Καθαρισμός ή αντικατάσταση καρμπυρατέρ Καθάρισμα ή αντικατάσταση φίλτρου βενζίνης Τρόχισμα αλυσίδας Επισκευή αλλαγή ηλεκτρονικών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ (490) έλεγχος ασφαλείας όλων των συστημάτων για σωστή 3 90 και ασφαλή λειτουργία ( ασφάλεια σκανδάλης γκαζιού, διακόπτη λειτουργίας.έλεγχος λεπίδων όταν ο κινητήρας είναι στο ρελαντί ή όταν το τσοκ είναι σε θέση εκκίνησης, έλεγχος βιδών και σφίξιμο,καθαρισμός εσωτερικού ντεπόζιτου καυσίμου,φίλτρου αέρα, έλεγχος καλωδίων και συνδέσεων, καθαρισμός πτερυγίων ψύξης βολάν,έλεγχος εισαγωγής αέρα, λίπανση γραναζιού εκκίνησης) 21 Συντήρηση επισκευή αντιδονητικών 3 60 στοιχείων(σινεμπλόκ) 22 Καθαρισμός ρύθμιση ακίδων μπουζί ή αντικατάσταση Αλλαγή σχοινιού εκκίνησης ή ντίζας γκαζιού 2 24 Αλλαγή μηχανισμού εκκίνησης Συντήρηση επισκευή ή αντικατάσταση συμπλέκτη 3 90 ελατηρίων και καμπάνας 26 Καθαρισμός ή αντικατάσταση καρμπυρατέρ Καθάρισμα ή αντικατάσταση φίλτρου βενζίνης Επισκευή αλλαγή ηλεκτρονικών Καθαρισμός τρόχισμα ζεύγους μαχαιριών 2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ (7) έλεγχος συντήρηση όλων των συστημάτων για την 3 90 σωστή και ασφαλή λειτουργία ( ασφάλεια σκανδάλης γκαζιού, διακόπτη λειτουργίας., έλεγχος βιδών και σφίξιμο,καθαρισμός εσωτερικού ντεπόζιτου καυσίμου, φίλτρου αέρα,έλεγχος καλωδίων και συνδέσεων, καθαρισμός πτερυγίων ψύξης βολάν,έλεγχος εισαγωγής αέρα, γέμισμα γωνιακής κεφαλής με γράσσο) 31 συντήρηση ή αντικατάσταση καρμπυρατέρ Αλλαγή τάπας βενζίνης ή σωλήνων βενζίνης ή 2 μπουζί 33 Αλλαγή σχοινιού εκκίνησης ή ντίζας γκαζιού 2 34 Αλλαγή μηχανισμού εκκίνησης Επισκευή αλλαγή ηλεκτρονικών Αντικατάσταση κεφαλής ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΖΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ (3) 37 έλεγχος ασφαλείας συντήρηση όλων των συστημάτων του μηχανήματος (έλεγχος βιδών και σφίξιμο,καθαρισμός εσωτερικού ντεπόζιτου καυσίμου, έλεγχος καλωδίων και συνδέσεων, καθαρισμός πτερυγίων ψύξης βολάν,φίλτρου αέρα, έλεγχος εισαγωγής αέρα, λίπανση ) 38 συντήρηση ή αντικατάσταση καρμπυρατέρ 2 40

16 39 Αλλαγή τάπας βενζίνης ή τάπας λαδιού ή σωλήνων 1 βενζίνης ή μπουζί 40 Αλλαγή σχοινιού εκκίνησης ή ντίζας γκαζιού 1 41 Αλλαγή μηχανισμού εκκίνησης ρύθμιση, σφίξιμο, συντήρηση τρόχισμα μαχαιριών 2 60 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑ (195) 43 έλεγχος ασφαλείας συντήρηση όλων των συστημάτων του μηχανήματος (έλεγχος βιδών και σφίξιμο,καθαρισμός εσωτερικού ντεπόζιτου καυσίμου, έλεγχος καλωδίων και συνδέσεων, καθαρισμός πτερυγίων ψύξης βολάν, φίλτρου αέρα, έλεγχος εισαγωγής αέρα) 44 συντήρηση ή αντικατάσταση καρμπυρατέρ 1 45 Αλλαγή τάπας βενζίνης ή τάπας λαδιού ή σωλήνων 1 βενζίνης ή μπουζί 46 Συντήρηση επισκευή μηχανισμού εκκίνησης ρύθμιση, σφίξιμο, συντήρηση σκαπτικής καδένας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΣ (0) 48 Συντήρηση κλαδευτικού συστήματος ( καθαρισμός καρμπυρατέρ, φίλτρου αέρα, αλλαγή μπουζί, συντήρηση συστήματος εκκίνησης και τροφοδοσίας) 49 Αντικατάσταση ελαστικών σετ ψαλιδιών Αντικατάσταση σωλήνων αέρα υψηλής πίεσης 2χ μέτρων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΧΛΙΑ (105) 51 έλεγχος συντήρηση όλων των συστημάτων για την 1 σωστή και ασφαλή λειτουργία ( ασφάλεια σκανδάλης γκαζιού, διακόπτη λειτουργίας., έλεγχος βιδών και σφίξιμο,καθαρισμός εσωτερικού ντεπόζιτου καυσίμου, έλενχος καλωδίων και συνδέσεων, καθαρισμός πτερυγίων ψύξης βολάν,έλεγχος εισαγωγής αέρα) 52 συντήρηση ή αντικατάσταση καρμπυρατέρ 1 53 Αλλαγή τάπας βενζίνης ή σωλήνων βενζίνης ή 1 μπουζί 54 Αλλαγή μηχανισμού εκκίνησης 1 55 καθαρισμός ή αντικατάσταση φίλτρου αέρα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ () 56 Έλεγχος συντήρηση όλων των συστημάτων για την 1 σωστή και ασφαλή λειτουργία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ (270) 57 Έλεγχος συντήρηση όλων των συστημάτων για την σωστή και ασφαλή λειτουργία 58 Συντήρηση ή αντικατάσταση καρμπυρατέρ Συντήρηση επισκευή αντλίας Επισκευή ή αντικατάσταση δεξαμενής Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 4.335,00 ΦΠΑ 24% 1.040,40 ΣΥΝΟΛΟ 5.375,40

17 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ Περιγραφή εργασιών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ TRACTER HAKOTRAC 2750D 61 Έλεγχος συντήρηση όλων των συστημάτων για την σωστή και ασφαλή λειτουργία έλεγχος ασφαλείας συντήρηση-ρύθμιση όλων των συστημάτων του μηχανήματος (έλεγχος βιδών και σφίξιμο κεφαλής κυλίνδρου κ.α., έλεγχος ρύθμιση βαλβίδων έλεγχος καθαρισμός φίλτρου αέρα, έλεγχος ή αντικατάσταση φίλτρου λαδιού, έλεγχος ή αντικατάσταση φίλτρου πετρελαίου, έλεγχος συντήρηση ή αντικατάσταση φίλτρου υδραυλικού συστήματος και έλεγχος υπερσυμπίεσης, έλεγχος καλωδίων και συνδέσεων, έλεγχος ψυγείου, έλεγχος εισαγωγής αέρα, έλεγχος συντήρηση λιπαντικού συστήματος, έλεγχος κιβωτίου ταχυτήτων, φρένων συμπλέκτη, μπεκ πετρελαίου, έλεγχος λειτουργίας όλων των οργάνων χειριστμού κ.α.) 62 Έλεγχος συντήρηση επισκευή ψυκτικού συστήματος ( καθαρισμός συντήρηση επισκευή κυψελωτού του φίλτρου ψυγείου, σωλήνων ψυκτικού υγρού για στεγανότητα κ.α.) 63 Έλεγχος συντήρηση επισκευή υδραυλικού συστήματος και συστήματος ανάρτησης εξαρτημάτων (μηχανισμού σύσφιξης, υδραυλικών σημείων σύνδεσης ανυψωτικών βραχιόνων,άξονα ΡΤΟ-σταυρού μετάδοσης κίνησης,ρυθμιζόμενων μπράστων, κλειδώματος μεταφοράς, σωλήνων μεταφοράς υγρού κ.α.) 64 Έλεγχος συντήρηση επισκευή συστήματος μετάδοσης κίνησης εμπρός και πίσω ΡΤΟ 65 Έλεγχος συντήρηση επισκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ( μπαταρία, δυναμό, κ.α.) ΤΙΜ Η ΜΟΝ ΠΟΣ ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛ (1600) Έλεγχος συντήρηση επισκευή συστήματος πέδησης Έλεγχος συντήρηση επισκευή εμπρόσθιου άξονα τετρακίνησης Έλεγχος συντήρηση επισκευή συστήματος διεύθυνσης Έλεγχος συντήρηση επισκευή τροχών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ (ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΥ Favorit 1100 widenmann, ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ widenmann, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ widenmann- terra spike M6SL, ΕΛΑΦΡΥ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ- ΣΠΟΡΕΑ Perfo seeder, ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ 0L HAKO, ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ HAKO, ΤΡΕΙΛΕΡ-ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ WESTWOOD, ΑΜΜΟΔΙΑΝΟΜΕΑ- ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ sandstreuer widenmann (1.290)

18 70 Έλεγχος συντήρηση όλων των συστημάτων για την σωστή και ασφαλή λειτουργία έλεγχος ασφαλείας συντήρηση-ρύθμιση όλων των συστημάτων του μηχανήματος 71 Έλεγχος συντήρηση επισκευή υδραυλικού συστήματος Έλεγχος συντήρηση επισκευή τροχών Έλεγχος συντήρηση επισκευή συστήματος μετάδοσης κίνησης 74 Έλεγχος συντήρηση επισκευή συλλεκτικού συστήματος Έλεγχος συντήρηση επισκευή κοπτικού συστήματος Έλεγχος συντήρηση επισκευή συστήματος εξαερισμού εδάφους ( διατρητικά εργαλεία κ.α.) 77 Έλεγχος συντήρηση επισκευή συστήματος εξαερισμού και σποράς 78 Έλεγχος συντήρηση επισκευή ψεκαστικού συστήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΜΜΟΧΑΡΑΚΤΗ () ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 79 Έλεγχος συντήρηση επισκευή όλων των συστημάτων για 1 την σωστή και ασφαλή λειτουργία ( φιάλη προπίεσης 10λίτρων) έλεγχος ασφαλείας συντήρηση-ρύθμιση όλων των συστημάτων του μηχανήματος Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. 2.9,0 0 ΦΠΑ 24% 700,80 ΣΥΝΟΛΟ 3.6,8 0 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ KOINOXΡ.ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 4.335,00 2.9,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 7.255,00 ΦΠΑ 24% 1.741, ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.996, ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 08/02/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 08/02/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Βύρωνας, 08/02/2017 Αρ. Πρωτ.:2951 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ Ενδιαφερόμενους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση του αρδευτικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Αρ. Μελ.: 88/2018 Κ.Α.Ε.: Π Προϋπολ.: ,34 με ΦΠΑ 24% CPV: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Αρ. Μελ.: 88/2018 Κ.Α.Ε.: Π Προϋπολ.: ,34 με ΦΠΑ 24% CPV: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έργο: «Συντήρηση - επισκευή μηχανημάτων και αυτοκινούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Έργο: «Συντήρηση - επισκευή. μηχανημάτων κήπων και προμήθεια ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Έργο: «Συντήρηση - επισκευή. μηχανημάτων κήπων και προμήθεια ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έργο: «Συντήρηση - επισκευή μηχανημάτων και αυτοκινούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.455,04 ΕΥΡΩ.

ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.455,04 ΕΥΡΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 13 Σίνδος Θεσσαλονίκης Πληροφορίες: Κιοσέογλου Ευδοκία Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λ. Πεντέλης & Παράδρομος Αττικής οδού 152 34 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» Α.Μ: 21/2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 26/04/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 26/04/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 6/04/07 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 498 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος 16/10/2017 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Συντήρηση και Επισκευή Λοιπού Εξοπλισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος 16/10/2017 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Συντήρηση και Επισκευή Λοιπού Εξοπλισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με ανάδοχο ο οποίος θα εκτελέσει την εργασία Συντήρησης και Επισκευής Λοιπού Εξοπλισμού για το υπόλοιπο του έτους. Ο ανάδοχος

Διαβάστε περισσότερα

Α ΟΜΑ Α: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ STIHL A1: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ STIHL

Α ΟΜΑ Α: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ STIHL A1: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ STIHL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε 12/09/2018 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 23932 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες: Χαραλαµπίδου Σουµέλα Τηλ : 2831341013

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002761737 2015-05-08

15REQ002761737 2015-05-08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έργο: «Συντήρηση - επισκευή µηχανηµάτων και αυτοκινούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος 11/03/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Συντήρηση και Επισκευή Λοιπού Εξοπλισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος 11/03/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Συντήρηση και Επισκευή Λοιπού Εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος 11/03/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Συντήρηση και Επισκευή Λοιπού Εξοπλισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η σύναψη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κιλκίς 12-06-14 Αριθμ. Πρωτ.: 09 14SYMV00292 14-06-12 ΣΥΜΒΑΣΗ Για την Ανάθεση εργασίας «Συντήρηση Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1. θαµνοκοπτικά husqvarna. 1 καθάρισµα καµπυρατερ 25 13 καπάκι φίλτρου 20. 2 καµπυρατερ 110 14 σκανδάλη 20. 3 φίλτρο αέρα 25 15 ηλεκτρονική 80

ΟΜΑ Α 1. θαµνοκοπτικά husqvarna. 1 καθάρισµα καµπυρατερ 25 13 καπάκι φίλτρου 20. 2 καµπυρατερ 110 14 σκανδάλη 20. 3 φίλτρο αέρα 25 15 ηλεκτρονική 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφ. ΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΟΜΑ Α 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΥΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 3 Σίνδος Θεσσαλονίκης Πληροφορίες: Κιοσέογλου Ευδοκία Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Προµήθεια: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Προµήθεια: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Προµήθεια: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου.» Αρ. Μελέτης: 5/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΧΑΝΙΩΝ XANIA 06// 204 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Π. 8357 /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφ:ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΦΙΩΤΟ ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ηµοτικός Κήπος, Χανιά Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ. ΤΕΜΑΧΙΟ 3 2 ΛΑΜΑ 25 cm ΓΙΑ ΤΟ MS 150Τ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ. ΤΕΜΑΧΙΟ 3 2 ΛΑΜΑ 25 cm ΓΙΑ ΤΟ MS 150Τ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 3 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 13493/16-06-2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax: E-Mail: Παπαρρηγοπούλου 7 546 30 Χ. Ζέτη 2310 511742, 525500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε 26/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε 26/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε 26/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 33108 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες: Χαραλαµπίδου Σουµέλα Τηλ : 2831341013 e-mail:charalampidou@rethymno.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεσης εργασίας συντήρησης-επισκευής των μηχανημάτων της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δ. Νεάπολης-Συκεών

Ανάθεσης εργασίας συντήρησης-επισκευής των μηχανημάτων της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δ. Νεάπολης-Συκεών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αριθ. Τεύχ. Τεχν. Προδιαγραφών: 65/2014 «Ανάθεση εργασίας συντήρησης-επισκευής των μηχανημάτων της

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεσης εργασίας συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δ. Νεάπολης-Συκεών

Ανάθεσης εργασίας συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δ. Νεάπολης-Συκεών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αριθ. Τεύχ. Τεχν. Προδιαγραφών: 90/2012 Αρ. Πρωτ.: 56169/23-07-2012 «Ανάθεση εργασίας συντήρησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων εργαλείων πρασίνου έτους 2016 ΠΡΟΫΠ.: ,06 Α.Μ. 81/2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων εργαλείων πρασίνου έτους 2016 ΠΡΟΫΠ.: ,06 Α.Μ. 81/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Λ. Πεντέλης & Παράδρομος Αττικής οδού 152 34 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης Γεωργιάδου Μαρία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης Γεωργιάδου Μαρία Ελληνική Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ ο ζ ά ν η, 20-08- 2 0 1 5 Α ρ ι θ μ. π ρ ω τ. 4 6 3 1 2 Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 16/09/2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 16/09/2018. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας: 12/09/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 20244 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ Ενδιαφερομένους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Παροχή Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax: E-Mail: Παπαρρηγοπούλου 7 546 30 Χ. Ζέτη 2310 511742, 525500

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί στον εμβολιασμό δέντρων νεραντζιάς με λεμονιά με ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία με Φ.Π.Α..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί στον εμβολιασμό δέντρων νεραντζιάς με λεμονιά με ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία με Φ.Π.Α.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας,01/09/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 23134 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 213-2008668 ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Συντήρηση εργαλείων συνεργείου πρασίνου και νεκροταφείων.»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Συντήρηση εργαλείων συνεργείου πρασίνου και νεκροταφείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ Μελ : / ΑρΠρωτ: / ΕΡΓΟ: Συντήρηση εργαλείων συνεργείου πρασίνου-νεκροταφείων Ταχ Δ/νση: Λ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ : Ενδιαφερόμενους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ : Ενδιαφερόμενους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας,11/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 19690 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ : Ενδιαφερόμενους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί στην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ : Ενδιαφερόμενους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ : Ενδιαφερόμενους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Βύρωνας,28/06/207 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 8368 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 23-2008668 ΠΡΟΣ : Ενδιαφερόμενους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια υλικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 10/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 10/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 10/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 27366 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ο Δήμαρχος. Γρηγόριος Κατωπόδης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ο Δήμαρχος. Γρηγόριος Κατωπόδης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ Βύρωνας, 05/03/208 ΝΟΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ρ. Πρωτ.: 575 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 23-2008668 ΠΡΟΣ Ενδιαφερόμενους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Tίτλος: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΚΑΖΟΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

«Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων» /νση: Περιβάλλοντος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:9.992,34 Τµήµα : Πρασίνου Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.

«Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων» /νση: Περιβάλλοντος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:9.992,34 Τµήµα : Πρασίνου Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ /νση: Οδός 25 Η Πλατεία Αγ.Τριάδας ΤΚ 167 77 Ελληνικό Τηλ.: 213.2026.064, Fax: 210.9607711 Αργυρούπολη:21/4/2015 ΕΙ ΟΣ: «Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας,24/03/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 8204 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας,24/03/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 8204 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους Βύρωνας,24/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 8204 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί στην Προμήθεια Φυτοπαθολογικού Υλικού με ενδεικτική προϋπολογισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 48/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ CPV: 34913000-0 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 12.195,12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΟΣ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ KAI ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Τηλ. 2313317546

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΙΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΙΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΙΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 07. Καμπάνες Αλυσοπρίονων 03 10. Αντιδονητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 11/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 11/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 11/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12993 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ Ενδιαφερόμενους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΜΑ Α 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Ι.ΚΟΤΤΟΥ & ΡΑΛΛΗ 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛ : 2132012900 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ενδεικτικές εργασίες επισκευής και συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Μαραθώνας 18/04/2018

Μαραθώνας 18/04/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών ------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Οινόης 6

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Συντήρηση εργαλείων πρασίνου» Δήμου Αλεξανδρούπολης

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Συντήρηση εργαλείων πρασίνου» Δήμου Αλεξανδρούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Αρ.Πρωτ:31938/2016 Διακήρυξης ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελ. : 45 /2016 Ταχ. Δ/νση: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306 Ταχ. Κώδ. : 68100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 15/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 15/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 15/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 11777 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες: Κουκάκη Μαρία Τηλ : 2831341013 e-mail:koukaki@rethymno.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: <<Προμήθεια Μηχανημάτων για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών >>

ΕΡΓΟ: <<Προμήθεια Μηχανημάτων για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών >> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Κ.Μ. : Π 87/2010 ΠΡΟΫΠ : 9046,65

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL 0-6448 50,00 0-6576 50,00 0-6429 50,00 0-6419 50,00 017,MS170 018,MS180 MS230 025,MS250 Κύλινδρος Φ37mm Κύλινδρος Φ38mm Κύλινδρος Φ40mm Κύλινδρος Φ42,5mm 0-6581 70,00 0-6512 60,00 0-6615 90,00 0-6612 72,00

Διαβάστε περισσότερα

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL 0-6448 50,00 0-6576 50,00 0-6429 50,00 0-6419 50,00 017,MS170 018,MS180 MS230 025,MS250 Κύλινδρος Φ37mm Κύλινδρος Φ38mm Κύλινδρος Φ40mm Κύλινδρος Φ42,5mm 0-6581 70,00 0-6512 60,00 0-6615 90,00 0-6456 6,00

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2954 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2954 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Βύρωνας,08/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 2954 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί στην Προμήθεια «Φυτοπαθολογικού Υλικού» με ενδεικτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» Α.Μ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (με ΦΠΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» Α.Μ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (με ΦΠΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ: ΝΑΤΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ολυμπίου & Αγ.Σοφίας Τηλ. 210 9370281 Email:illgeoponiki@gmail.gr

Διαβάστε περισσότερα

, Α 12, A 13, Α 15,00 G2000 G2500 G3800 G4500

, Α 12, A 13, Α 15,00 G2000 G2500 G3800 G4500 0-6189 50,00 0-5275 50,00 0-6137 50,00 0-5303 50,00 G2000 G3800 G4500 G5200 Κύλινδρος Φ 30,5 mm Κύλινδρος Φ 39 mm Κύλινδρος Φ 43 mm Κύλινδρος Φ 45 mm 0-6176 16,00 0-6282Α 12,50 0-5269A 13,50 0-6125Α 15,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε 15/11/2018 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 30280 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες: Χαραλαμπίδου Σουμέλα Τηλ : 2831341013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Α.Μ : 8.0/28-03-2016 ΠΙΣΤΩΣΗ: 15.000,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Σίνδος, 25/06/2018 Διεύθυνση Οικονομικών ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 742 Υπηρεσιών ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 14120 Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Πίνακας Προμέτρησης 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Τιμολόγιο Μελέτης 6. Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ. : Π17/2014 ΠΡΟYΠ:9.999,9 (µε Φ.Π.Α.) K.A. : 6264.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΑ HUSQVARNA - JONSERED - PARTNER- POULAN - MC CULLOCH. Κύλινδρος Φ 38mm Κύλινδρος Φ 40mm Κύλινδρος Φ 48mm Κύλινδρος Φ41mm

ΓΙΑ ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΑ HUSQVARNA - JONSERED - PARTNER- POULAN - MC CULLOCH. Κύλινδρος Φ 38mm Κύλινδρος Φ 40mm Κύλινδρος Φ 48mm Κύλινδρος Φ41mm 0-7159 50,00 0-7161 50,00 0-7125 60,00 0-6531 50,00 137,142 40, 142 365 PARTNER 351 Κύλινδρος Φ 38mm Κύλινδρος Φ 40mm Κύλινδρος Φ 48mm Κύλινδρος Φ41mm 0-7163 35,00 0-7127 50,00 0-7113 3,00 0-6536 3,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1527/2019. Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1527/2019. Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου) 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΝΘΗΩ1Ρ-Κ2Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 9/4/2019 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ: 2/18286 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

A. Κ.Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ XΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ, Κ.Λ.Π.)» ΣΥΝΟΛΟ: 6.

A. Κ.Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ XΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ, Κ.Λ.Π.)» ΣΥΝΟΛΟ: 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ A. Κ.Α.35.7131.002 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ XΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια «Ειδών Αρτοποιείου για

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια «Ειδών Αρτοποιείου για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 24/08/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 22524 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 213-2008668 ΠΡΟΣ Ενδιαφερόμενους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ :ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Ιων.ια 30/3/16 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ:8382: /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ.Μελέτης :7 Προς: /νση Oικονοµικών Υπηρεσιών Θέµα : «Μελέτη για την προµήθεια ανταλακτικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ο Δήμαρχος. Γρηγόριος Κατωπόδης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ο Δήμαρχος. Γρηγόριος Κατωπόδης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 01/02/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2616 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 213-2008668 ΠΡΟΣ Ενδιαφερόμενους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.150,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΤΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας: 12/4/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 7877 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας: 12/4/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 7877 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας: 12/4/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 7877 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ Ενδιαφερομένους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου ΔΕ Εχεδώρου Δήμου Δέλτα, προϋπολογισμού 9.298,80 ευρώ με ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου ΔΕ Εχεδώρου Δήμου Δέλτα, προϋπολογισμού 9.298,80 ευρώ με ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, O8 Ιουλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Απόφ.: 704 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αρ. Πρωτ.: 21254 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 13 Σίνδος Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Γρηγόριος Κατωπόδης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Γρηγόριος Κατωπόδης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 18/12/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 34862 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 213-2008668 ΠΡΟΣ Ενδιαφερόμενους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κωδικός 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 06-07-2017 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5475 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 24623 51123 FAX: 24623 51146 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» ΚΑ. ΠΙΣΤΩΣ. : 35.7135.0006 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.968,90 ΕΥΡΩ 2015 1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπαλαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 11 / 4 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 11 / 4 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 11 / 4 / 2017 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ. 8827 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες: Μαρία Κουκάκη Τηλ : 2831341013 e-mail:koukaki@rethymno.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειας ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, συνολικής αξίας ,50 ( με το Φ.Π.Α). Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Προμήθειας ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, συνολικής αξίας ,50 ( με το Φ.Π.Α). Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Aιγάλεω 1-8-2014 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Αρ. Πρωτ. 41827 Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & AΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ιερά Οδός 364 και Κάλβου 14SYMV002221263 ΣΥΜΒΑΣΗ 2014-08-05

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Σίνδος, 9/06/2017 Διεύθυνση Οικονομικών ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 592 Υπηρεσιών ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 17954 Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου ΔΕ Χαλάστρας Δήμου Δέλτα, προϋπολογισμού 4.938,45 ευρώ με ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου ΔΕ Χαλάστρας Δήμου Δέλτα, προϋπολογισμού 4.938,45 ευρώ με ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 08 Ιουλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Απόφ.: 703 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αρ. Πρωτ.: 21252 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 13 Σίνδος Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 8Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖ/ΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ιωάννινα, 22-11 -2011 Αριθ. πρωτ.: 6423 Ταχ. Δ/νση: Βυζαντινό Μουσείο Ταχ. Κώδικας: 45221- Κάστρο Πληροφορίες: Λογιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 27/03/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 27/03/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Βύρωνας, 27/03/2017 Αρ. Πρωτ.:8312 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ Ενδιαφερόμενους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας «Kλάδεμα υψηλόκορμων δένδρων», με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ KAI ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Τηλ. 2313317546 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ, Κ.Λ.Π.)»

ΟΜΑΔΑ Α. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ, Κ.Λ.Π.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΜΑΔΑ Α. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Συντήρηση και Επισκευή μηχανημάτων συνεργείου πρασίνου- νεκροταφείων»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Συντήρηση και Επισκευή μηχανημάτων συνεργείου πρασίνου- νεκροταφείων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελ. : 16 /2013 Αρ.Πρωτ.33996 Ταχ. Δ/νση: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306 Ταχ. Κώδ. : 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε Σ Σ Ε Λ Ι Δ Α

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε Σ Σ Ε Λ Ι Δ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 06. Λάμες Αλυσοπρίονων 07. Καμπάνες Αλυσοπρίονων 08. Ρεγουλατόροι Αλυσοπρίονων 10. Αντιδονητικά Αλυσοπρίονων 16. Κεφαλές Θαμνοκοπτικών 18. Γωνιακές Θαμν/κών & Κοντ/νων 19.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. Διευθ.:Μητροπόλεως 55, Τ.Κ. 59132 Πληροφορίες:Κουκουλάκης Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΟΩ10-4Τ5 =========================

ΑΔΑ: ΒΟΧΟΩ10-4Τ5 ========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 01 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΧΕΙΡΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΣ ΠΡΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΥΣ 2015 ΠΡΫΠΛΓΙΣΜΣ: 47.900,00 ΣΥΝΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:58.917,00 ΠΕΡΙΕΧΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΣ ΠΡΫΠΛΓΙΣΜΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ : Ενδιαφερόμενους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ : Ενδιαφερόμενους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας,11/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 19689 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ : Ενδιαφερόμενους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6.000

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6.000 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6.000 ΧΙΟΣ 2017 ΧΙΟΣ 24-04-17 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Διεύθυνση: Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ : 19.0/ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 (συμπερ. Φ.Π.Α.24%) Κ.Α: 35/ CPV :

Α.Μ : 19.0/ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 (συμπερ. Φ.Π.Α.24%) Κ.Α: 35/ CPV : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α.Μ : 68.0/2017 ΠΙΣΤΩΣΗ: 30.000,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.216,00 (συμπερ. Φ.Π.Α.24%) ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1568 / Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1568 / Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου) 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 10-4-2019 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ: 2/18821 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Αντιδήμαρχο

Διαβάστε περισσότερα

Proceedings of Machine Design Training TR-01/2004 BICYCLE ΤΜ 250/300 1997-1998: AN INTEGRATED APPROACH FOR MAINTENANCE AND RELIABILITY

Proceedings of Machine Design Training TR-01/2004 BICYCLE ΤΜ 250/300 1997-1998: AN INTEGRATED APPROACH FOR MAINTENANCE AND RELIABILITY NTUA - MECHANICAL ENGINEERING Laboratory of Machine Elements Proceedings of Machine Design Training TR-01/2004 BICYCLE ΤΜ 250/300 1997-1998: AN INTEGRATED APPROACH FOR MAINTENANCE AND RELIABILITY Th. Costopoulos,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κορυδαλλός 05/10/2016 Αριθμ. πρωτ. 31147 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 240, Τ.Κ..: 181.20 Κορυδαλλός e Δ/νση: www.korydallos.gr Πληροφορίες.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα Κ.Μ. : Π 35/2013 ΠΡΟΫΠ: 5.830,20 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 6699.0019

Διαβάστε περισσότερα

Μαραθώνας 12/5/2017 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:2/2017 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:10.500,00 (ΜΕ ΦΠΑ) Κ.Α.Ε ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μαραθώνας 12/5/2017 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:2/2017 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:10.500,00 (ΜΕ ΦΠΑ) Κ.Α.Ε ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ιεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδοµών ------------------------------------------------- Ταχ. /νση: Οινόης 6 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Εργαλείων Κήπων

Προμήθεια Εργαλείων Κήπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος 19/10/2017 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια Εργαλείων Κήπων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια εργαλείων κήπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2018... κλασσική επιλογή ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ 07. Καμπάνες Αλυσοπρίονων 03 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 10. Αντιδονητικά Αλυσοπρίονων 03 11. Αντλίες Λαδιού Αλυσοπρίονων 04 24. Προφυλακτήρες Θαμνοκοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 26/06/2016 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Aριθ Πρωτ 15815 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες: Κουκάκη Μαρία Τηλ : 2831341013 e-mail: koukaki@rethymno.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Σίνδος, 11/06/2019 Διεύθυνση Οικονομικών ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 799 Υπηρεσιών ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11074 Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

17SYMV INFORMATICS

17SYMV INFORMATICS Digitally signed by 17SYMV001567730 INFORMATICS 2017-06-21 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2017.06.21 11:34:49 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΩ98ΩΨ8-ΖΔ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 22 / 2 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 22 / 2 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 22 / 2 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ. 4165 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες: Μαρία Κουκάκη Τηλ : 2831341013 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα