ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Προµήθεια: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Προµήθεια: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Προµήθεια: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου.» Αρ. Μελέτης: 5/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα προβλέπεται η προµήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση,, των χλοοκοπτικών θαµνοκοπτικών και των παρελκόµενων µηχανηµάτων των τρακτέρ του Δήµου Κατερίνης καθώς επίσης και την προµήθεια αναλωσίµων και ανταλλακτικών τα οποία θα τοποθετούνται στα εργαλεία του πρασίνου στον χώρο του αµαξοστασίου όπως αυτά αναφέρονται στην συνηµµένη κατάσταση. Πιο συγκεκριµένα η µελέτη περιλαµβάνει: 1. Προµήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των παρελκόµενων µηχανηµάτων (καταστροφείς, φρέζες, κ.λ.π.) των τρακτέρ. Επειδή στο αµαξοστάσιο του Δήµου δεν υπάρχει εξειδικευµένο προσωπικό ούτε ο ανάλογος εξοπλισµός η συντήρηση και επισκευή θα γίνεται σε εξωτερικό συνεργείο. 2. Προµήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των θαµνοκοπτικών, χλοοκοπτικών κ.λ.π. εργαλείων του Δήµου. Επειδή στο αµαξοστάσιο του Δήµου δεν υπάρχει εξειδικευµένο προσωπικό ούτε ο ανάλογος εξοπλισµός η συντήρηση και επισκευή θα γίνεται σε εξωτερικό συνεργείο. 3. Προµήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίµων για την συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και των µηχανηµάτων πρασίνου ( όπως µαχαίρια, ιµάντες, µεσινέζες, κ.λ.π.) τα οποία µπορούν να τοποθετηθούν στα εν λόγω εργαλεία και µηχανήµατα του Τµήµατος Περιβάλλοντος στον χώρο του αµαξοστασίου. Οι ανωτέρω εργασίες θα πρέπει να λαµβάνουν χώρα σε ειδικό εξωτερικό συνεργείο που να διαθέτει ειδικευµένο προσωπικό και ειδικά µηχανήµατα και εργαλεία. Οι παραπάνω εργασίες επισκευής κρίνονται αναγκαίες και άµεσες για την καλή, οµαλή και ασφαλή λειτουργία των χλοοκοπτικών, θαµνοκοπτικών, αλυσοπριόνων καθώς επίσης καταστροφέων και φρεζών του Δ. Κατερίνης και θα πρέπει να εκτελούνται σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης µε σύγχρονα µηχανήµατα και εργαλεία και της επίβλεψης των εργασιών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν όλες οι τυχόν βλάβες και τα υλικά που απαιτούνται για την επισκευή των µηχανηµάτων που θα προκύψουν, οι τιµές αυτών των υλικών θα διατεθούν µε ανάλογες τιµές εµπορίου (προσφορά). Η εκτέλεση της εργασίας θα πραγµατοποιηθεί κατά τις διατάξεις των : Απόφ /93/τ. Β /185 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Ο.Τ.Α.» Ν. 2286/95/τ.Α /19 - «Περί Προµηθειών του Δηµόσιου τοµέα & ρυθµίσεων συναφών θεµάτων» N.2307/Α'/113/ Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. Ν.2503/1997/τ.Α /107 - Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέµατα Ο.Τ.Α. Ν. 3463/2006/τ. Α /114 «Κύρωση του Κώδικα Δήµων & Κοινοτήτων» Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» Την περίπτωση (α) του 21 ου άρθρου του Π. Δ. 118/ΦΕΚ 150 Α / «Κανονισµός Προµηθειών Δηµοσίου (Κ. Π. Δ.)». Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό: Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ Προµήθεια και τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για τη ,00 συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων πρασίνου 1

2 Σύνολο: Η χρηµατοδότηση για την αναφερόµενη εκτέλεση της προµήθειας και τοποθέτησης θα γίνει από δηµοτικούς πόρους και για την υλοποίηση των ανωτέρω έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό του έτους 2015 του Δήµου. Τα εργαλεία, και τα παρελκόµενα µηχανήµατα τα οποία διαθέτει ο Δήµος Κατερίνης και που πιθανόν να τύχουν της ανάγκης επισκευής και συντήρησης είναι τα εξής: Α/Α ΜΑΡΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ 1 JONSERED GR50 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 15 2 OLEO MAC 753 T ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 2 3 CASTOR TURBO 52 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 1 4 STIHL FS 450 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 9 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ 1 STIHL HS80 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ 1 2 STIHL HS81R ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ 1 3 HUSQVARNA 325 H075 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ 1 4 KOMATSU ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ 1 ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ 1 JONSERED BV2126 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 2 2 STIHL BG 86 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 3 3 STIHL BG 56 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 3 4 STIHL SH 56 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 1 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ 1 STIHL 9 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 2 JONSERED CS2152 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 3 STIHL 38 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 4 STIHL M5640 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 5 JONSERED TURBO 2149 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 6 ΑΜΑ BG 4518 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 7 KOMATSU G621 ABS ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 8 JONSERED CS2145 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 2 9 STIHL L 023C ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 2 10 EVOLUTION ΤΗΛΕΣΚ.ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 11 STIHL ΤΗΛΕΣΚ.ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 12 EVOLUTION ΤΗΛΕΣΚ.ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 13 STIHL FS 100 ΤΗΛΕΣΚ.ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ LM JONSERED CMD ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ 6 2 HONDA GCB 160 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ 2 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ 1 WESTWOOD T 1800 ΑΥΤ/ΝΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 1 2 TWIN CLASSIC MOD ΑΥΤ/ΝΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 1 3 SIRIO MD 150 ΑΥΤ/ΝΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 1 4 VIKING - CYCLON ΑΥΤ/ΝΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 2 5 I/C (12,5 HP) MODEL ΑΥΤ/ΝΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 1 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1 KVENERLAND ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 1 2 KTSV N300 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 1 3 CASSAPA ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 1 4 CELLI ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 1 2

3 5 STOLL ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 1 6 KVENERLAND ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 1 7 UNIMOG ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 1 ΘΡΥΜΑΤΙΣΤΕΣ 1 NEGRI VI505 - EV1 ΘΡΥΜΑΤΙΣΤΗΣ 1 ΦΡΕΖΕΣ 1 ΦΡΕΖΑ ΤΡΑΚΤΕΡ 1 2 LOMBARDINI ΦΡΕΖΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ 1 3 MITSUBISHI GM182 ΦΡΕΖΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ 1 ΚΑΔΕΝΕΣ 1 ΚΑΔΕΝΑ 1 Σηµειώνεται ότι τα προσφερόµενα είδη της εν λόγω µελέτης πρέπει να είναι απολύτως καινούργια και αχρησιµοποίητα. Επίσης θα είναι πρόσφατης κατασκευής, ενώ ιδιαίτερα τονίζεται πως η όλη κατασκευή των υλικών θα είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών και σύµφωνα µε τα πρότυπα ασφαλείας CE. Οι προµηθευτές θα πρέπει να δηλώνουν µε τρόπο απόλυτα σαφή και υπεύθυνο τα τεχνικά χαρακτηριστικά στοιχεία (των υπό προµήθεια υλικών) ή τυχών άλλες πληροφορίες που θα προκύπτουν από τα στοιχεία των κατασκευαστών όπως είναι: 1. Εργοστάσιο κατασκευής 2. Τύπος 3. Διαστάσεις και υλικό κατασκευής. Επίσης τα προσφερόµενα ανταλλακτικά θα είναι γνήσια εργοστασιακά της επίσηµης αντιπροσωπίας για τα συγκεκριµένα µηχανήµατα που περιγράφονται στον προϋπολογισµό τεχνική περιγραφή Κατερίνη 15/01/2015, Ο Συντάξας Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβαλλοντολόγων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Εργασία: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου.» Αρ. Μελέτης: 5/2015 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ (JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450) 3

4 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Κεφαλή µεσινέζας αυτόµατη 80 2 Δαχτυλίδι κεφαλής µεσινέζας Δαχτυλίδι έδρας κεφαλής µεσινέζας Καπάκι κεφαλής µεσινέζας 20 5 Μεσινέζα διάστασης Φ 3,5 στρόγγυλη Μπουζί 70 7 Λάδι µίξης µε δοδοµετρητή 150 Λίτρα 8 Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm 20 9 Φούσκα αντλίας βενζίνης Φούσκα βενζίνης Προφυλαχτήρας κοπής 2 12 Φίλτρο αέρος Τάπα βενζίνης 5 14 Καρούλι κεφαλής µεσινέζας Ελατήριο κεφαλής Βίδα θαµνοκοπτικού Ζώνη θαµνοκοπτικού Βάση κεφαλής βιδωτή 10 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ (WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Φίλτρο λαδιού 2 2 Φίλτρο αέρος 2 3 Φίλτρο καυσίµου 2 4 Μπουζί 10 5 Βάση µαχαιριών 1 6 Μαχαίρι για αυοκινούµενο χλοοκοπτικό WESTWOOD T 1800 ΔΕΞΊ 1 7 Μαχαίρι για αυοκινούµενο χλοοκοπτικό WESTWOOD T 1800 ΑΡΙΣΤΕΡΟ 1 8 Μαχαίρι για αυοκινούµενο χλοοκοπτικό WESTWOOD T 1800 ΚΕΝΤΡΙΚΟ 1 9 Ιµάντες µαχαιριών 4 10 Μαχαίρια άλλα 8 11 Ιµάντες κίνησης (κινητήρα) 4 12 Μεµβράνες 5 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ (STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS 2145) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Φούσκα βενζίνης 2 2 Μπουζί 10 3 Φίλτρο αέρος 5 4 Λάδι µίξης µε δοσοµετρητή 30 Λίτρα 5 Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm 5 6 Αλυσίδα 5 7 Λάµα για αλυσοπρίονα 2 ΦΥΣΗΤΗΤΡΕΣ (JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Λάδι µίξης µε δοσοµετρητή 50 Λίτρα 2 Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm 10 3 Φίλτρο βενζίνης 5 4 Φίλτρο αέρος 7 5 Μπουζί 30 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ (STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Φούσκα βενζίνης 5 4

5 2 Φίλτρο βενζίνης 5 3 Μπουζί 10 4 Φίλτρο αέρος 5 5 Λάδι µίξης µε δοσοµετρητή 20 Λίτρα 6 Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm 2 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB 160 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Μαχαίρια 4 2 Ιµάντες µαχαιριών 4 3 Φίλτρο βενζίνης 2 4 Φίλτρο αέρος 5 5 Μπουζί 5 6 Σχοινί εκκίνησης 5 7 Φούσκα βενζίνης 2 8 Λάδι µίξης µε δοσοµετρητή 20 Λίτρα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ (JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Πιστόνι 10 2 Κύλινδρος πιστονιού 10 3 Στρόφαλος 5 4 Έδρανα στροφάλου 5 5 Συµπλέκτης 5 6 Αντιδονητικό 5 7 Ντίζα γκαζιού 10 8 Κοκοράκι βολάν 5 9 Διάφορες φλάντζες Ελατήρια εµβόλου Καµπάνα 5 12 Διάφορες τσιµούχες 5 13 Καρµπυρατέρ 5 14 Διάφορες µεµβράνες Ηλεκτρονική ανάφλεξης Αντλία βενζίνης 10 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ (WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON) 5

6 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Βάση µαχαιριών 1 2 Ντίζα γκαζιού 2 3 Ντίζα συµπλέκτη 2 4 Ρουλεµάν 1 5 Εξαρτήµατα συστήµατος διεύθυνσης 1 6 Εξαρτήµατα επισκευής κινητήρα 1 7 Εξαρτήµατα µετάδοσης κίνησης (συµπλέκτης κ.λ.π) 1 8 Κρεµαργιέρα 1 9 Φλάντζα κεφαλής 2 10 Διάφορες φλάντζες 2 11 Πιστόνι 1 12 Μπιέλα 1 13 Στρόφαλος 1 14 Ελατήρια πιστονιού 1 15 Βαλβίδες κινητήρα 2 16 Ηλεκτρονική ανάφλεξη 1 17 καρµπυρατέρ 1 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ (STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS 2145) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Πιστόνι 2 2 Κύλινδρος πιστονιού 2 3 Στρόφαλος 1 4 Έδρανα στροφάλου 1 5 Συµπλέκτης 1 6 Αντιδονητικό 1 7 Ντίζα γκαζιού 2 8 Κοκοράκι βολάν 2 9 Διάφορες φλάντζες 2 10 Ελατήρια εµβόλου 2 11 Καµπάνα 1 12 Διάφορες τσιµούχες 2 13 Καρµπυρατέρ 1 14 Διάφορες µεµβράνες 2 15 Ηλεκτρονική ανάφλεξης 1 16 Αντλία βενζίνης 1 ΦΥΣΗΤΗΤΡΕΣ (JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Πιστόνι 3 2 Κύλινδρος πιστονιού 3 3 Στρόφαλος 2 4 Καρµπυρατέρ 2 5 Συµπιεστής αέρος 3 6 Ντίζα γκαζιού 5 7 Συµπλέκτης 5 8 Καµπάνα 5 9 Ελατήρια εµβόλου 5 10 Αντλία βενζίνης 3 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ (STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Πιστόνι 2 2 Κύλινδρος πιστονιού 2 3 Στρόφαλος 1 6

7 4 Έδρανα στροφάλου 1 5 Συµπλέκτης 1 6 Αντιδονητικό 1 7 Ντίζα γκαζιού 2 8 Κοκοράκι βολάν 1 9 Διάφορες φλάντζες 1 10 Ελατήρια εµβόλου 1 11 Καµπάνα 1 12 Διάφορες τσιµούχες 1 13 Καρµπυρατέρ 1 14 Διάφορες µεµβράνες 1 15 Ηλεκτρονική ανάφλεξης 1 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB 160 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Πιστόνι 1 2 Κύλινδρος πιστονιού 1 3 Στρόφαλος 1 4 Έδρανα στροφάλου 1 5 Συµπλέκτης 1 6 Ντίζα γκαζιού 1 7 Διάφορες φλάντζες 1 8 Ελατήρια εµβόλου 1 9 Καµπάνα 1 10 Διάφορες τσιµούχες 1 11 Καρµπυρατέρ 1 12 Διάφορες µεµβράνες 1 13 Ηλεκτρονική ανάφλεξης 1 ΘΡΥΜΑΤΙΣΤΗΣ (NEGRI VI505 - EV1) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Φλάντζα κεφαλής 1 2 Στρόφαλος 1 3 Ελατήρια πιστονιού 2 4 Πιστόνι 1 5 Ιµάντας SPB Ιµάντας SPB Φίλτρα 3 8 Σφυριά 10 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΡΕΖΑ 185 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Άξονας µετάδοσης κίνησης µε καρέ και συµπλέκτη 1 2 Δίχαλο 1 3 Μαχιροφόρος Άξονας 1 4 Άκρο άξονα 1 5 Κουζινέτο 1 6 Ρουλεµάν άξονα 1 7 Τσιµούχες 5 8 Πέδιλα 2 9 Μαχαίρια Βίδες µαχαιριών Ρουλεµάν Γκρούπ 2 12 Γρανάζια γκρουπ 1 13 Καδένα 1 14 Βαρβολίνη 10 7

8 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ (πλάτους 1,2µ., 1,5µ., 1,6µ., 3µ.) (KVENERLAND, KTSV N300, CASSAPA, CELLI, STOLL, για το UNIMOG) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Άξονας µετάδοσης κίνησης 2 2 Δίχαλο Άξονα 2 3 Μαχαιροφόρος Άξονας (1,2µ. 1,6µ.) 1 4 Μαχαιροφόρος Άξονας 3µ. 1 5 Κουζινέτο άξονα σιδερένιο 2 6 Ρουλεµάν άξονα 2 7 Κουζινέτο µε ρουλεµάν άξονα µαντεµένιο 2 8 Τσιµούχες 10 9 Σφυριά Βίδες σφυριών Γκρουπ 1 12 Ρουλεµάν γκρουπ 2 13 Ιµάντες Πέδιλα 4 15 Κύλινδρος (1,2µ. 1,6µ.) 1 16 Κύλινδρος 3µ Ρουλεµάν κυλίνδρου 2 18 Κουζινέτο κυλίνδρου σιδερένιο 2 19 Τσιµούχες Κυλίνδρου 4 20 Σετ πορτάκια προστασίας µεταλλικά (1,2µ. 1,6µ.) 1 21 Σετ πορτάκια προστασίας µεταλλικά 3,0µ Τροχαλία µεγάλη 5 καναλιών 1 23 Τροχαλία µικρή 5 καναλιών 1 24 Βαρβολίνη 10 ΚΑΔΕΝΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Άξονας µετάδοσης κίνησης 1 2 Κουζινέτα καδένας µαντεµένια Ω 2 3 Μαχαίρια καδένας 20 4 Καδένα 1 5 Ρουλεµάν γκρουπ 1 6 Μαρκούτσια πίεσης 2 7 Βαρβολίνη 10 Κατερίνη 15/01/2015 Θεωρήθηκε Ελέγχθηκε Ο Συντάξας Η Δ/ντρια Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Ασλανίδου Σοφία ΠΕ Διοικητικού Η Προϊσταµένη Περιβάλλοντος Ρίζου Αικατερίνη ΠΕ Γεωπόνων Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβαλλοντολόγων 8

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Εργασία: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου.» Αρ. Μελέτης: 5/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ (JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 Κεφαλή µεσινέζας αυτόµατη Δαχτυλίδι κεφαλής µεσινέζας Δαχτυλίδι έδρας κεφαλής µεσινέζας Καπάκι κεφαλής µεσινέζας Μεσινέζα διάστασης Φ 3,5 στρόγγυλη , Μπουζί Λάδι µίξης µε δοδοµετρητή 150 Λίτρα Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm 20 1, Φούσκα αντλίας βενζίνης Φούσκα βενζίνης Προφυλαχτήρας κοπής Φίλτρο αέρος Τάπα βενζίνης Καρούλι κεφαλής µεσινέζας Ελατήριο κεφαλής Βίδα θαµνοκοπτικού 20 4, Ζώνη θαµνοκοπτικού Βάση κεφαλής βιδωτή ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% 2.243,65 ΣΥΝΟΛΟ ,65 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ (WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON) 1 Φίλτρο λαδιού

10 2 Φίλτρο αέρος Φίλτρο καυσίµου Μπουζί Βάση µαχαιριών Μαχαίρι για αυοκινούµενο χλοοκοπτικό WESTWOOD T ΔΕΞΊ 7 Μαχαίρι για αυοκινούµενο χλοοκοπτικό WESTWOOD T ΑΡΙΣΤΕΡΟ 8 Μαχαίρι για αυοκινούµενο χλοοκοπτικό WESTWOOD T ΚΕΝΤΡΙΚΟ 9 Ιµάντες µαχαιριών Μαχαίρια άλλα Ιµάντες κίνησης (κινητήρα) Μεµβράνες ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% 335,57 ΣΥΝΟΛΟ 1.794,57 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ (STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS 2145) 1 Φούσκα βενζίνης Μπουζί Φίλτρο αέρος Λάδι µίξης µε δοσοµετρητή 30 Λίτρα Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm 5 1,5 7,5 6 Αλυσίδα Λάµα για αλυσοπρίονα ΣΥΝΟΛΟ 644,5 Φ.Π.Α. 23% 148,23 ΣΥΝΟΛΟ 792,73 ΦΥΣΗΤΗΤΡΕΣ (JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56) 1 Λάδι µίξης µε δοσοµετρητή 50 Λίτρα Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm 10 1, Φίλτρο βενζίνης Φίλτρο αέρος Μπουζί ΣΥΝΟΛΟ 782 Φ.Π.Α. 23% 179,86 ΣΥΝΟΛΟ 961,86 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ (STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU) 1 Φούσκα βενζίνης Φίλτρο βενζίνης Μπουζί Φίλτρο αέρος Λάδι µίξης µε δοσοµετρητή 20 Λίτρα Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm 2 1,5 3 10

11 ΣΥΝΟΛΟ 358 Φ.Π.Α. 23% 82,34 ΣΥΝΟΛΟ 440,34 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB Μαχαίρια Ιµάντες µαχαιριών Φίλτρο βενζίνης Φίλτρο αέρος Μπουζί Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm 5 1,5 7,5 7 Φούσκα βενζίνης Λάδι µίξης µε δοσοµετρητή 20 Λίτρα ΣΥΝΟΛΟ 814,5 Φ.Π.Α. 23% 187,33 ΣΥΝΟΛΟ 1.001,83 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α ,98 11

12 ΟΜΑΔΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ (JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450) ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ( µε τοποθέτηση) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( ) ΔΑΠΑΝΗ 1 Πιστόνι Κύλινδρος πιστονιού Στρόφαλος Έδρανα στροφάλου Συµπλέκτης Αντιδονητικό Ντίζα γκαζιού Κοκοράκι βολάν Διάφορες φλάντζες Ελατήρια εµβόλου Καµπάνα Διάφορες τσιµούχες Καρµπυρατέρ Διάφορες µεµβράνες Ηλεκτρονική ανάφλεξης Αντλία βενζίνης ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% 1.554,8 ΣΥΝΟΛΟ 8.314,8 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ (WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON) ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ( µε τοποθέτηση) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( ) ΔΑΠΑΝΗ 1 Βάση µαχαιριών Ντίζα γκαζιού Ντίζα συµπλέκτη Ρουλεµάν Εξαρτήµατα συστήµατος διεύθυνσης Εξαρτήµατα επισκευής κινητήρα Εξαρτήµατα µετάδοσης κίνησης (συµπλέκτης κ.λ.π) Κρεµαργιέρα Φλάντζα κεφαλής Διάφορες φλάντζες Πιστόνι Μπιέλα Στρόφαλος Ελατήρια πιστονιού Βαλβίδες κινητήρα Ηλεκτρονική ανάφλεξη καρµπυρατέρ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% 288,65 ΣΥΝΟΛΟ 1.543,65 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ (STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 12

13 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS 2145) ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ( µε τοποθέτηση) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( ) ΔΑΠΑΝΗ 1 Πιστόνι Κύλινδρος πιστονιού Στρόφαλος Έδρανα στροφάλου Συµπλέκτης Αντιδονητικό Ντίζα γκαζιού Κοκοράκι βολάν Διάφορες φλάντζες Ελατήρια εµβόλου Καµπάνα Διάφορες τσιµούχες Καρµπυρατέρ Διάφορες µεµβράνες Ηλεκτρονική ανάφλεξης Αντλία βενζίνης ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% 244,49 ΣΥΝΟΛΟ 1.307,49 ΦΥΣΗΤΗΤΡΕΣ (JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56) ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ( µε τοποθέτηση) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( ) ΔΑΠΑΝΗ 1 Πιστόνι Κύλινδρος πιστονιού Στρόφαλος Καρµπυρατέρ Συµπιεστής αέρος Ντίζα γκαζιού Συµπλέκτης Καµπάνα Ελατήρια εµβόλου Αντλία βενζίνης ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% 538,2 ΣΥΝΟΛΟ 2.878,2 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ (STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU) ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ( µε τοποθέτηση) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 Πιστόνι Κύλινδρος πιστονιού Στρόφαλος Έδρανα στροφάλου Συµπλέκτης Αντιδονητικό Ντίζα γκαζιού Κοκοράκι βολάν Διάφορες φλάντζες Ελατήρια εµβόλου Καµπάνα

14 12 Διάφορες τσιµούχες Καρµπυρατέρ Διάφορες µεµβράνες Ηλεκτρονική ανάφλεξης ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB 160 ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ( µε τοποθέτηση) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% 231,84 ΣΥΝΟΛΟ 1.239,84 ΤΙΜΗ ( ) ΔΑΠΑΝΗ 1 Πιστόνι Κύλινδρος πιστονιού Στρόφαλος Έδρανα στροφάλου Συµπλέκτης Ντίζα γκαζιού Διάφορες φλάντζες Ελατήρια εµβόλου Καµπάνα Διάφορες τσιµούχες Καρµπυρατέρ Διάφορες µεµβράνες Ηλεκτρονική ανάφλεξης ΣΥΝΟΛΟ 728 Φ.Π.Α. 23% 167,44 ΣΥΝΟΛΟ 895,44 ΘΡΥΜΑΤΙΣΤΗΣ (NEGRI VI505 - EV1) ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ( µε τοποθέτηση) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( ) ΔΑΠΑΝΗ 1 Φλάντζα κεφαλής Στρόφαλος Ελατήρια πιστονιού Πιστόνι Ιµάντας SPB Ιµάντας SPB Φίλτρα Σφυριά ΣΥΝΟΛΟ 780 Φ.Π.Α. 23% 179,4 ΣΥΝΟΛΟ 959,4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β ,82 14

15 ΟΜΑΔΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΡΕΖΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ( µε τοποθέτηση) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( ) ΔΑΠΑΝΗ 1 Άξονας µετάδοσης κίνησης µε καρέ και συµπλέκτη Δίχαλο Μαχιροφόρος Άξονας Άκρο άξονα Κουζινέτο Ρουλεµάν άξονα Τσιµούχες Πέδιλα Μαχαίρια 30 2, Βίδες µαχαιριών 40 0, Ρουλεµάν Γκρούπ Γρανάζια γκρουπ Καδένα Βαρβολίνη ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% 484,15 ΣΥΝΟΛΟ 2589,15 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ (πλάτους 1,2µ., 1,5µ., 1,6µ., 3µ.) (KVENERLAND, KTSV N300, CASSAPA, CELLI, STOLL, για το UNIMOG) 1 Άξονας µετάδοσης κίνησης Δίχαλο Άξονα Μαχαιροφόρος Άξονας (1,2µ. 1,6µ.) Μαχαιροφόρος Άξονας 3µ Κουζινέτο άξονα σιδερένιο Ρουλεµάν άξονα Κουζινέτο µε ρουλεµάν άξονα µαντεµένιο Τσιµούχες Σφυριά Βίδες σφυριών Γκρουπ Ρουλεµάν γκρουπ Ιµάντες Πέδιλα Κύλινδρος (1,2µ. 1,6µ.) Κύλινδρος 3µ Ρουλεµάν κυλίνδρου Κουζινέτο κυλίνδρου σιδερένιο Τσιµούχες Κυλίνδρου Σετ πορτάκια προστασίας µεταλλικά (1,2µ. 1,6µ.) Σετ πορτάκια προστασίας µεταλλικά 3,0µ Τροχαλία µεγάλη 5 καναλιών Τροχαλία µικρή 5 καναλιών Βαρβολίνη ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΔΕΝΑ 1 Άξονας µετάδοσης κίνησης Κουζινέτα καδένας µαντεµένια Ω

16 3 Μαχαίρια καδένας Καδένα Ρουλεµάν γκρουπ Μαρκούτσια πίεσης Βαρβολίνη ΣΥΝΟΛΟ 1220 Φ.Π.Α. 23% 280,6 ΣΥΝΟΛΟ 1500,6 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ ,75 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α ,98 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β ,82 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ ,75 ΣΥΝΟΛΟ µε Φ.Π.Α ,55 Κατερίνη 15/01/2015 Θεωρήθηκε Ελέγχθηκε Ο Συντάξας Η Δ/ντρια Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Ασλανίδου Σοφία ΠΕ Διοικητικού Η Προϊσταµένη Περιβάλλοντος Ρίζου Αικατερίνη ΠΕ Γεωπόνων Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβαλλοντολόγων 16

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Εργασία: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου.» Αρ. Μελέτης: 5/2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Θαµνοκοπτικά ΑΡΘΡΟ 1 ο Κεφαλή µεσινέζας αυτόµατη κατάλληλη για τα JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Τριάντα πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 2 ο Δαχτυλίδι Κεφαλής µεσινέζας κατάλληλο για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 Τιµή ανά τεµάχιο : 3 (τρία ευρώ) ΑΡΘΡΟ 3 ο Δαχτυλίδι έδρας Κεφαλής µεσινέζας κατάλληλο για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 2 ( Δύο ευρώ) ΑΡΘΡΟ 4 ο Καπάκι κεφαλής κατάλληλο για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 ΑΡΘΡΟ 5 ο Μεσινέζα διάστασης Φ 3,5 στρόγγυλη, κατάλληλη για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 Τιµή ανά µέτρο: 0,35 (µηδέν κόµµα τριάντα πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 6 ο Μπουζί κατάλληλο για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 17

18 3 (τρία ευρώ) ΑΡΘΡΟ 7 ο Λάδι µίξης για δίχρονο κινητήρα κατάλληλο για τα θαµνοκοπτικά, χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα, φυσητήρες κ.λ.π. της υπηρεσίας µας. Το συγκεκριµένο λάδι µίξης για τους δίχρονους κινητήρες πρέπει να είναι χαµηλής εκποµπής καυσαερίου και να καλύπτει τις προδιαγραφές JASO FD ή ISO L-EGD Τιµή ανά λίτρο: 11 (Έντεκα ευρώ) ΑΡΘΡΟ 8 ο Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm κατάλληλο για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 Τιµή ανά µέτρο: 0.5 (Πενήντα λεπτά) ΑΡΘΡΟ 9 ο Φούσκα αντλίας βενζίνης κατάλληλη για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 6 (Έξι Ευρώ ) ΑΡΘΡΟ 10 ο Φούσκα βενζίνης για τα κατάλληλη για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 4 (Τέσσερα Ευρώ ) ΑΡΘΡΟ 11 ο Προφυλαχτήρας κοπής για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (τριάντα πέντε ευρώ ) ΑΡΘΡΟ 12 ο Φίλτρο αέρος κατάλληλο για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 6 (Έξι Ευρώ ) ΑΡΘΡΟ 13 ο Τάπα βενζίνης κατάλληλη για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 9 (Εννιά Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 14 ο Καρούλι κεφαλής κατάλληλο για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Δεκαπέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 15 ο Ελατήριο κεφαλής κατάλληλο για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 2 (Δύο Ευρώ) 18

19 ΑΡΘΡΟ 16 ο Βίδα θαµνοκοπτικού κατάλληλη για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 4,5 (Τέσσερα κόµµα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 17 ο Ζώνη θαµνοκοπτικού κατάλληλη για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Είκοσι πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 18 ο Βάση κεφαλής βιδωτή κατάλληλη για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Δέκα οχτώ Ευρώ) Αυτοκινούµενα Χλοοκοπτικά ΑΡΘΡΟ 19 ο Φίλτρο λαδιού κατάλληλο για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON ΑΡΘΡΟ 20 ο Φίλτρο αέρος κατάλληλο για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 15 (Δέκα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 21 ο Φίλτρο καυσίµου κατάλληλο για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 7 (Εφτά Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 22 ο Μπουζί κατάλληλο για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 5 (Πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 23 ο Βάση µαχαιριών αυτοκινούµενων χλοοκοπτικών WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON Τιµή ανά Τεµάχιο: 35 (Τριάντα Πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 24 ο Μαχαίρι κατάλληλο για αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T 1800 δεξί 19

20 Τιµή ανά Τεµάχιο: 90 (Ενενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 25 ο Μαχαίρι κατάλληλο για αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T 1800 αριστερό Τιµή ανά Τεµάχιο: 90 (Ενενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 26 ο Μαχαίρι κατάλληλο για αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T 1800 κεντρικό Τιµή ανά Τεµάχιο 90 (Ενενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 27 ο Ιµάντες µαχαιριών για κατάλληλοι για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON, 90 (Ενενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 28 ο Μαχαίρια κατάλληλο για αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON, Τιµή ανά τεµάχιο : 45 (Σαραντα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 29 ο Ιµάντες κίνησης κατάλληλοι για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON. 70 (Εβδοµήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 30 ο Διάφορες µεµβράνες κατάλληλες για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 30 (Τριάντα Ευρώ) Αλυσοπρίονα ΑΡΘΡΟ 31 ο Φούσκα βενζίνης κατάλληλη για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Έξι ευρώ) ΑΡΘΡΟ 32 ο Μπουζί κατάλληλο για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 33 ο Φίλτρο αέρος για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS

21 6 (Έξι ευρώ) ΑΡΘΡΟ 34 ο Λάδι µίξης για δίχρονο κινητήρα κατάλληλο για τα για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS της υπηρεσίας µας. Το συγκεκριµένο λάδι µίξης για τους δίχρονους κινητήρες πρέπει να είναι χαµηλής εκποµπής καυσαερίου και να καλύπτει τις προδιαγραφές JASO FD ή ISO L-EGD 11 (Έντεκα ευρώ) ΑΡΘΡΟ 35 ο Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS 2145 Τιµή ανά µέτρο: 1,5 (Ένα κόµµα πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 36 ο Αλυσίδα για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS 2145 Τιµή ανά τεµάχιο : 25 (Είκοσι πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 37 ο Λάµα για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Σαράντα πέντε ευρώ) Φυσητήρες ΑΡΘΡΟ 38 ο Λάδι µίξης µε δοσοµετρητή για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56. Το συγκεκριµένο λάδι µίξης για τους δίχρονους κινητήρες πρέπει να είναι χαµηλής εκποµπής καυσαερίου και να καλύπτει τις προδιαγραφές JASO FD ή ISO L-EGD 11 (Έντεκα ευρώ) ΑΡΘΡΟ 39 ο Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm για τους φυσητήρες jonsered JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56 Τιµή ανά µέτρο: 1,5. (Ένα κόµµα πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 40 ο Φίλτρο βενζίνης για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56 5 (Πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 41 ο Φίλτρο αέρα για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56 6 (Έξι ευρώ) ΑΡΘΡΟ 42 ο 21

22 Μπουζί για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56 5 (Πέντε ευρώ) Μπορντουροψάλιδα ΑΡΘΡΟ 43 ο Φούσκα βενζίνης για τα µπορντουροψάλιδα STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 6 (Έξι ευρώ) ΑΡΘΡΟ 44 ο Φίλτρο βενζίνης για τα µπορντουροψάλιδα STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 5 (Πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 45 ο Μπουζί για τα µπορντουροψάλιδα STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 5 (Πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 46 ο Φίλτρο αέρος για τα µπορντουροψάλιδα STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 6 (Έξι ευρώ) ΑΡΘΡΟ 47 ο Λάδι µίξης µε δοσοµετρητή για τα µπορντουροψάλιδα STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU. Το συγκεκριµένο λάδι µίξης για τους δίχρονους κινητήρες πρέπει να είναι χαµηλής εκποµπής καυσαερίου και να καλύπτει τις προδιαγραφές JASO FD ή ISO L-EGD 11 (Έντεκα ευρώ) ΑΡΘΡΟ 48 ο Σχοινί εκκίνησης για τα µπορντουροψάλιδα STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 1,5 (Ένα κόµµα Πέντε ευρώ) Χλοοκοπτικές µηχανές Χειρός ΑΡΘΡΟ 49 ο Μαχαίρια για τις χλοοκοπτικές µηχανές χειρός JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB (Σαράντα ευρώ) ΑΡΘΡΟ 50 ο Ιµάντες µαχαιριών κατάλληλοι για τις χλοοκοπτικές µηχανές χειρός JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB

23 90 (Ενενήντα ευρώ) ΑΡΘΡΟ 51 ο Φίλτρο βενζίνης για τις χλοοκοπτικές µηχανές χειρός JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB (Πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 52 ο Φίλτρο αέρος για τις χλοοκοπτικές µηχανές χειρός JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB (Τέσσερα ευρώ) ΑΡΘΡΟ 53 ο Μπουζί για τις χλοοκοπτικές µηχανές χειρός JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB (Πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 54 ο Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm για τις χλοοκοπτικές JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB 160 1,5 (Ένα κόµµα πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 55 ο Φούσκα βενζίνης για τις χλοοκοπτικές µηχανές χειρός JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB (Έξι ευρώ) ΑΡΘΡΟ 56 ο Λάδι µίξης για τις χλοοκοπτικές µηχανές χειρός JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB 160 Το συγκεκριµένο λάδι µίξης για τους δίχρονους κινητήρες πρέπει να είναι χαµηλής εκποµπής καυσαερίου και να καλύπτει τις προδιαγραφές JASO FD ή ISO L-EGD 11 (Έντεκα ευρώ) Κατερίνη 15/01/2015 Θεωρήθηκε Ελέγχθηκε Ο Συντάξας Η Δ/ντρια Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Ασλανίδου Σοφία ΠΕ Διοικητικού Η Προϊσταµένη Περιβάλλοντος Ρίζου Αικατερίνη ΠΕ Γεωπόνων Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβαλλοντολόγων 23

24 ΟΜΑΔΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Θαµνοκοπτικά ΑΡΘΡΟ 1 ο Προµήθεια και τοποθέτηση πιστονιού για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Ενενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 2 ο Προµήθεια και τοποθέτηση κυλίνδρου για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Διακόσια δέκα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 3 ο Προµήθεια και τοποθέτηση στροφάλου για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Εκατόν Ενενήντα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 4 ο 24

25 Προµήθεια και τοποθέτηση εδράνων στροφάλου για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Εξήντα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 5 ο Προµήθεια και τοποθέτηση συµπλέκτη για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 6 ο Προµήθεια και τοποθέτηση αντιδονητικού για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 ΑΡΘΡΟ 7 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ντίζας γκαζιού για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Είκοσι Πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 8 ο Προµήθεια και τοποθέτηση κοκοράκι - βολάν για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 5 (Πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 9 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων φλαντζών για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 8 (Οχτώ Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 10 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ελατηρίων εµβόλου για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 ΑΡΘΡΟ 11 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καµπάνας για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Τριάντα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 12 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων τσιµουχών για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 25

26 ΑΡΘΡΟ 13 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καρµπυρατέρ για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Εκατόν δέκα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 14 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων µεµβρανών για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Δέκα οχτώ Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 15 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικής για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Εξήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 16 ο Προµήθεια και τοποθέτηση αντλίας βενζίνης για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Δέκα πέντε Ευρώ) Αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά ΑΡΘΡΟ 17 ο Προµήθεια και τοποθέτηση βάσης µαχαιριών για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 50 (Πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 18 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ντίζας γκαζιού για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 20 (Είκοσι Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 19 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ντίζας συµπλέκτη για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 15 (Δέκα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 20 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ρουλεµάν για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 50 (Πενήντα Ευρώ) 26

27 ΑΡΘΡΟ 21 ο Προµήθεια και τοποθέτηση εξαρτηµάτων συστήµατος διεύθυνσης για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON Τιµή : 100 (Εκατό Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 22 ο Προµήθεια και τοποθέτηση εξαρτηµάτων για την επισκευή κινητήρα για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 100 (Εκατό Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 23 ο Προµήθεια και τοποθέτηση εξαρτηµάτων µετάδοσης κίνησης για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 100 (Εκατό Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 24 ο Προµήθεια και τοποθέτηση κρεµαργιέρας για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 130 (Εκατόν τριάντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 25 ο Προµήθεια και τοποθέτηση φλάντζας κεφαλής για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 30 (Τριάντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 26 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων φλαντζών για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON ΑΡΘΡΟ 27 ο Προµήθεια και τοποθέτηση πιστονιού για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 60 (Εξήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 28 ο Προµήθεια και τοποθέτηση µπιέλας για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 105 (Εκατόν πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 29 ο Προµήθεια και τοποθέτηση στροφάλου για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 130 (Εκατόν τριάντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 30 ο 27

28 Προµήθεια και τοποθέτηση ελατηρίων πιστονιού για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 20 (Είκοσι Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 31 ο Προµήθεια και τοποθέτηση βαλβίδων κινητήρα για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 40 (Σαράντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 32 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικής ανάφλεξης για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 60 (Εξήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 33 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καρµπυρατέρ για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 100 (Εκατό Ευρώ) Αλυσοπρίονα ΑΡΘΡΟ 34 ο Προµήθεια και τοποθέτηση πιστονιού για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Εξήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 35 ο Προµήθεια και τοποθέτηση κυλίνδρου πιστονιού για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Εκατόν ογδόντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 36 ο Προµήθεια και τοποθέτηση στροφάλου για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Εκατόν πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 37 ο Προµήθεια και τοποθέτηση εδράνων στροφάλου για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Τριάντα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 38 ο Προµήθεια και τοποθέτηση συµπλέκτη για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS

29 50 (Πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 39 ο Προµήθεια και τοποθέτηση αντιδονητικού για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS 2145 ΑΡΘΡΟ 40 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ντίζας γκαζιού για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Είκοσι Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 41 ο Προµήθεια και τοποθέτηση κοκοράκι - βολάν για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 42 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων φλαντζών για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Οχτώ Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 43 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ελατηρίων εµβόλου για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Οχτώ Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 44 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καµπάνας για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Τριάντα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 45 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων τσιµουχών για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS 2145 ΑΡΘΡΟ 46 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καρµπυρατέρ για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS

30 100 (Εκατό Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 47 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων µεµβρανών για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Δέκα τρία Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 48 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικής ανάφλεξης για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Εξήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 49 ο Προµήθεια και τοποθέτηση αντλίας βενζίνης για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Δέκα πέντε Ευρώ) Φυσητήρες ΑΡΘΡΟ 46 ο Προµήθεια και τοποθέτηση πιστονιού για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56 60 (Εξήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 47 ο Προµήθεια και τοποθέτηση κυλίνδρου πιστονιού για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH (Εκατόν ογδόντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 48 ο Προµήθεια και τοποθέτηση στροφάλου για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH (Εκατόν πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 49 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καρµπυρατέρ για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH (Εκατό Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 50 ο Προµήθεια και τοποθέτηση συµπιεστή αέρα για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH (Εκατόν Εβδοµήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 51 ο 30

31 Προµήθεια και τοποθέτηση ντίζας γκαζιού για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56 20 (Είκοσι Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 52 ο Προµήθεια και τοποθέτηση συµπλέκτη για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56 50 (Πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 53 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καµπάνας για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56 35 (Τριάντα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 54 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ελατηρίων εµβόλου για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56 8 (Οχτώ Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 55 ο Προµήθεια και τοποθέτηση αντλίας βενζίνης για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56 15 (Δέκα πέντε Ευρώ) Μπορντουροψάλιδα (STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU) ΑΡΘΡΟ 56 ο Προµήθεια και τοποθέτηση πιστονιού για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 60 (Εξήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 57 ο Προµήθεια και τοποθέτηση κυλίνδρου πιστονιού για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 180 (Εκατόν ογδόντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 58 ο Προµήθεια και τοποθέτηση στροφάλου για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 150 (Εκατόν πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 59 ο Προµήθεια και τοποθέτηση εδράνων στροφάλου για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 35 (Τριάντα πέντε Ευρώ) 31

32 ΑΡΘΡΟ 60 ο Προµήθεια και τοποθέτηση συµπλέκτη για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 50 (Πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 61 ο Προµήθεια και τοποθέτηση αντιδονητικού για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU ΑΡΘΡΟ 62 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ντίζας γκαζιού για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 20 (Είκοσι Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 63 ο Προµήθεια και τοποθέτηση κοκοράκι βολάν για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU ΑΡΘΡΟ 64 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων φλαντζών για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU ΑΡΘΡΟ 65 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ελατηρίων εµβόλων για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 8 (Οχτώ Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 66 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καµπάνας για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 35 (Τριάντα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 67 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων τσιµουχών για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU ΑΡΘΡΟ 68 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καρµπυρατέρ για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 100 (Εκατό Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 69 ο 32

33 Προµήθεια και τοποθέτηση µεµβρανών για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU ΑΡΘΡΟ 70 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικής για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 60 (Εξήντα Ευρώ) Χλοοκοπτικά χειρός (JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB160) ΑΡΘΡΟ 66 ο Προµήθεια και τοποθέτηση πιστονιού για χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB (Εξήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 67 ο Προµήθεια και τοποθέτηση κυλίνδρου πιστονιού για χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB (Εκατόν ογδόντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 68 ο Προµήθεια και τοποθέτηση στροφάλου για χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB (Εκατόν πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 69 ο Προµήθεια και τοποθέτηση εδράνων στροφάλου για χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB (Τριάντα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 70 ο Προµήθεια και τοποθέτηση συµπλέκτη για τα χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB (Πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 71 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ελατηρίων εµβόλου για χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB160 8 (Οχτώ Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 72 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ντίζας γκαζιού για τα χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB (Είκοσι Ευρώ) 33

34 ΑΡΘΡΟ 73 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων φλαντζών για τα χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB160 ΑΡΘΡΟ 74 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καµπάνας για τα χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB (Τριάντα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 75 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων τσιµουχών για τα χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB160 ΑΡΘΡΟ 76 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καρµπυρατέρ για τα χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB (εκατό Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 77 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων µεµβρανών για τα χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB160 ΑΡΘΡΟ 78 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικής για τα χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB (Εξήντα Ευρώ) Θρυµµατιστές (NEGRI VI505 - EV1) ΑΡΘΡΟ 79 ο Προµήθεια και τοποθέτηση φλάντζας κεφαλής κινητήρα κατάλληλοι για τους θρυµµατιστές Negri V1505 EV1 20 (Είκοσι Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 80 ο Προµήθεια και τοποθέτηση στροφάλου κατάλληλου για τους θρυµµατιστές Negri V1505 EV1 80 (Ογδόντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 81 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ελατηρίου πιστονιού κατάλληλου για τους θρυµµατιστές Negri V1505 EV1 20 (Είκοσι Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 82 ο 34

35 Προµήθεια και τοποθέτηση πιστονιού κινητήρα κατάλληλου για τους θρυµµατιστές Negri V1505 EV1 200 (Διακόσια Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 83 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ιµάντων SPB 1900 κατάλληλων για τους θρυµµατιστές Negri V1505 EV1 25 (Είκοσι πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 84 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ιµάντων SPB 1960 κατάλληλων για τους θρυµµατιστές Negri V1505 EV1 4 (Τέσσερα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 85 ο Προµήθεια και τοποθέτηση φίλτρων κατάλληλων για τους θρυµµατιστές Negri V1505 EV1 ΑΡΘΡΟ 86 ο Προµήθεια και τοποθέτηση σφυριών κατάλληλων για τους θρυµµατιστές Negri V1505 EV1 Κατερίνη 15/01/2015 Θεωρήθηκε Ελέγχθηκε Ο Συντάξας Η Δ/ντρια Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Ασλανίδου Σοφία ΠΕ Διοικητικού Η Προϊσταµένη Περιβάλλοντος Ρίζου Αικατερίνη ΠΕ Γεωπόνων Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβαλλοντολόγων ΟΜΑΔΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ Φρέζα (πλάτους 1,85µ.) 35

36 ΑΡΘΡΟ 1ο Προµήθεια και τοποθέτηση άξονα µετάδοσης κίνησης µε καρέ και συµπλέκτη κατάλληλο για την φρέζα. 350 (Τριακόσια πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 2ο Προµήθεια και τοποθέτηση δίχαλου κατάλληλο για την φρέζα. 50 (Πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 3ο Προµήθεια και τοποθέτηση µαχαιροφόρου άξονα κατάλληλο για την φρέζα. 700 (Εφτακόσια Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 4ο Προµήθεια και τοποθέτηση άκρο άξονα κατάλληλο για την φρέζα. 150 (Εκατόν πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 5ο Προµήθεια και τοποθέτηση κουζινέτου κατάλληλο για την φρέζα. 150 (Εκατόν πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 6ο Προµήθεια και τοποθέτηση ρουλεµάν άξονα κατάλληλο για την φρέζα. 90 (Ενενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 7ο Προµήθεια και τοποθέτηση τσιµουχών για την φρέζα. ΑΡΘΡΟ 8ο Προµήθεια και τοποθέτηση πέδιλων κατάλληλο για την φρέζα. 30 (Τριάντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 9ο Προµήθεια και τοποθέτηση µαχαιριών κατάλληλο για την φρέζα. 2,5 (Δύο κόµµα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 10ο Προµήθεια και τοποθέτηση βιδών µαχαιριών κατάλληλων για την φρέζα. 0,5 (Μηδέν κόµµα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 11ο Προµήθεια και τοποθέτηση ρουλεµάν γκρουπ κατάλληλο για την φρέζα. 36

37 40 (Σαράντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 12ο Προµήθεια και τοποθέτηση γρανάζια γκρουπ κατάλληλο για την φρέζα. 90 (Ενενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 13ο Προµήθεια και τοποθέτηση καδένας κατάλληλης για την φρέζα. 200 (Διακόσια Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 14ο Προµήθεια και τοποθέτηση βαρβολίνης κατάλληλο για την φρέζα. Τιµή ανά λίτρο: 4 (Τέσσερα Ευρώ) Καταστροφείς (πλάτους 1,2µ., 1,5 µ., 1,6 µ., 3,0µ.) ΑΡΘΡΟ 15ο Προµήθεια και τοποθέτηση άξονα µετάδοσης κίνησης κατάλληλου για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 250 (Διακόσια πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 16ο Προµήθεια και τοποθέτηση δίχαλου άξονα κατάλληλου για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 30 (Τριάντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 17ο Προµήθεια και τοποθέτηση µαχαιροφόρου άξονα κατάλληλου για τους καταστροφείς πλάτους 1,2µ., 1,5µ., 1,6µ. της υπηρεσίας (Χίλια διακόσια Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 18ο Προµήθεια και τοποθέτηση µαχαιροφόρου άξονα κατάλληλου για τον καταστροφέα πλάτους 3,0µ. της υπηρεσίας (Δύο χιλιάδες Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 19ο Προµήθεια και τοποθέτηση κουζινέτου άξονα σιδερένιου κατάλληλου για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 100 (Εκατό Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 20ο Προµήθεια και τοποθέτηση ρουλεµάν άξονα κατάλληλου για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 120 (Εκατόν είκοσι Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 21ο 37

38 Προµήθεια και τοποθέτηση κουζινέτου µε ρουλεµάν άξονα µαντεµένιο κατάλληλο για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 250 (Διακόσια πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 22ο Προµήθεια και τοποθέτηση τσιµουχών κατάλληλων για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 23ο Προµήθεια και τοποθέτηση σφυριών κατάλληλων για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 24ο Προµήθεια και τοποθέτηση βιδών σφυριών κατάλληλων για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 2 (Δύο Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 25ο Προµήθεια και τοποθέτηση γκρουπ κατάλληλου για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 600 (Εξακόσια Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 26ο Προµήθεια και τοποθέτηση ρουλεµάν γκρουπ κατάλληλου για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 40 (Σαράντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 27ο Προµήθεια και τοποθέτηση ιµάντων κατάλληλων για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 20 (Είκοσι Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 28ο Προµήθεια και τοποθέτηση πέδιλων κατάλληλων για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 30 (Τριάντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 29ο Προµήθεια και τοποθέτηση κυλίνδρου κατάλληλου για τους καταστροφείς πλάτους 1,2µ., 1,5µ., 1,6µ. της υπηρεσίας. 300 (Τριακόσια Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 30ο Προµήθεια και τοποθέτηση κυλίνδρου κατάλληλου για τον καταστροφέα πλάτους 3,0µ. της υπηρεσίας. 500 (Πεντακόσια Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 31ο Προµήθεια και τοποθέτηση ρουλεµάν κυλίνδρου κατάλληλου για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 38

15REQ002761737 2015-05-08

15REQ002761737 2015-05-08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έργο: «Συντήρηση - επισκευή µηχανηµάτων και αυτοκινούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ. : Π17/2014 ΠΡΟYΠ:9.999,9 (µε Φ.Π.Α.) K.A. : 6264.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑ) & ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 490.000,00 (µε το ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 490.000,00 (µε το ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Εργασίες συντήρησης επισκευής ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ συµπεριλαµβανοµένων και ανταλλακτικών - αναλωσίµων των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του Δήµου Κατερίνης για το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΧΑΝΙΩΝ XANIA 06// 204 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Π. 8357 /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφ:ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΦΙΩΤΟ ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ηµοτικός Κήπος, Χανιά Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. Προυπ.: 6799,44 K.Μ.: Κ.Μ. Π24/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 9 /2015 Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» Χρηµατοδότηση: ΗΜΟΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016.

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 346.245,00 (

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. /νση Φαρµακίδου 15 341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: Κοραής Ιωάννης ΤΗΛ.: 2221022281 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπολογισµός.: 244.270,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ταχ.Δ/νση :Δρόμος αεροδρομίου Πληροφορίες: Τηλέφωνο : 2695048125 Fax : 2695023004 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :27/2015 Α.Π. 25158 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου.

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου. Κ.Μ. : Π104/2014 ΠΡΟΥΠ.: 46.555,50 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 8Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖ/ΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ιωάννινα, 22-11 -2011 Αριθ. πρωτ.: 6423 Ταχ. Δ/νση: Βυζαντινό Μουσείο Ταχ. Κώδικας: 45221- Κάστρο Πληροφορίες: Λογιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων για το έτος 2015

ΜΕΛΕΤΗ. Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων για το έτος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων για το έτος 215 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7.749, Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΕΡΗΦ ΖΟΥΧΑΛ, ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (245.000,00 )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια σαρώθρων πεζού χειριστή. ΚΜ: Π118/2013 ΠΡΟΫΠ : 9.594,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Vc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 39/ 2015 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ,ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ,ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 68 /2015 Α.Π. 52212 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ.: 20 / 29753 2015 2015 ΠΡΟΜ «Προμήθεια ΗΘΕΙΑ: λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού συνεργείων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» Δράμα, 19-12-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 67239 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο ήµου-φορέα: Έργο: Επισκευή και συντήρηση µεταφορικών µέσων ήµου Φαιστού Κωδ. Προϋπ/σµού: 20.6263, 30.6264, 70.6263, 70.

Έγγραφο ήµου-φορέα: Έργο: Επισκευή και συντήρηση µεταφορικών µέσων ήµου Φαιστού Κωδ. Προϋπ/σµού: 20.6263, 30.6264, 70.6263, 70. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση µεταφορικών µέσων ήµου Φαιστού Προϋπολογισµός: 245.998,77 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 14REQ002295857 2014-09-18

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 14REQ002295857 2014-09-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 14REQ002295857 2014-09-18 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔIOIKHTIΚΩΝ & ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αβάντων 18 Ταχ.κώδικας : 344 00 ΨΑΧΝΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 3/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΕΡΓΟ: Εκτακτες Συντηρήσεις & Επισκευές Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» Δράμα, 10-12-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 65593 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Βερμίου 2 &!ης Ιουλίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα