ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Προµήθεια: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Προµήθεια: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Προµήθεια: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου.» Αρ. Μελέτης: 5/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα προβλέπεται η προµήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση,, των χλοοκοπτικών θαµνοκοπτικών και των παρελκόµενων µηχανηµάτων των τρακτέρ του Δήµου Κατερίνης καθώς επίσης και την προµήθεια αναλωσίµων και ανταλλακτικών τα οποία θα τοποθετούνται στα εργαλεία του πρασίνου στον χώρο του αµαξοστασίου όπως αυτά αναφέρονται στην συνηµµένη κατάσταση. Πιο συγκεκριµένα η µελέτη περιλαµβάνει: 1. Προµήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των παρελκόµενων µηχανηµάτων (καταστροφείς, φρέζες, κ.λ.π.) των τρακτέρ. Επειδή στο αµαξοστάσιο του Δήµου δεν υπάρχει εξειδικευµένο προσωπικό ούτε ο ανάλογος εξοπλισµός η συντήρηση και επισκευή θα γίνεται σε εξωτερικό συνεργείο. 2. Προµήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των θαµνοκοπτικών, χλοοκοπτικών κ.λ.π. εργαλείων του Δήµου. Επειδή στο αµαξοστάσιο του Δήµου δεν υπάρχει εξειδικευµένο προσωπικό ούτε ο ανάλογος εξοπλισµός η συντήρηση και επισκευή θα γίνεται σε εξωτερικό συνεργείο. 3. Προµήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίµων για την συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και των µηχανηµάτων πρασίνου ( όπως µαχαίρια, ιµάντες, µεσινέζες, κ.λ.π.) τα οποία µπορούν να τοποθετηθούν στα εν λόγω εργαλεία και µηχανήµατα του Τµήµατος Περιβάλλοντος στον χώρο του αµαξοστασίου. Οι ανωτέρω εργασίες θα πρέπει να λαµβάνουν χώρα σε ειδικό εξωτερικό συνεργείο που να διαθέτει ειδικευµένο προσωπικό και ειδικά µηχανήµατα και εργαλεία. Οι παραπάνω εργασίες επισκευής κρίνονται αναγκαίες και άµεσες για την καλή, οµαλή και ασφαλή λειτουργία των χλοοκοπτικών, θαµνοκοπτικών, αλυσοπριόνων καθώς επίσης καταστροφέων και φρεζών του Δ. Κατερίνης και θα πρέπει να εκτελούνται σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης µε σύγχρονα µηχανήµατα και εργαλεία και της επίβλεψης των εργασιών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν όλες οι τυχόν βλάβες και τα υλικά που απαιτούνται για την επισκευή των µηχανηµάτων που θα προκύψουν, οι τιµές αυτών των υλικών θα διατεθούν µε ανάλογες τιµές εµπορίου (προσφορά). Η εκτέλεση της εργασίας θα πραγµατοποιηθεί κατά τις διατάξεις των : Απόφ /93/τ. Β /185 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Ο.Τ.Α.» Ν. 2286/95/τ.Α /19 - «Περί Προµηθειών του Δηµόσιου τοµέα & ρυθµίσεων συναφών θεµάτων» N.2307/Α'/113/ Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. Ν.2503/1997/τ.Α /107 - Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέµατα Ο.Τ.Α. Ν. 3463/2006/τ. Α /114 «Κύρωση του Κώδικα Δήµων & Κοινοτήτων» Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» Την περίπτωση (α) του 21 ου άρθρου του Π. Δ. 118/ΦΕΚ 150 Α / «Κανονισµός Προµηθειών Δηµοσίου (Κ. Π. Δ.)». Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό: Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ Προµήθεια και τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για τη ,00 συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων πρασίνου 1

2 Σύνολο: Η χρηµατοδότηση για την αναφερόµενη εκτέλεση της προµήθειας και τοποθέτησης θα γίνει από δηµοτικούς πόρους και για την υλοποίηση των ανωτέρω έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό του έτους 2015 του Δήµου. Τα εργαλεία, και τα παρελκόµενα µηχανήµατα τα οποία διαθέτει ο Δήµος Κατερίνης και που πιθανόν να τύχουν της ανάγκης επισκευής και συντήρησης είναι τα εξής: Α/Α ΜΑΡΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ 1 JONSERED GR50 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 15 2 OLEO MAC 753 T ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 2 3 CASTOR TURBO 52 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 1 4 STIHL FS 450 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 9 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ 1 STIHL HS80 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ 1 2 STIHL HS81R ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ 1 3 HUSQVARNA 325 H075 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ 1 4 KOMATSU ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ 1 ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ 1 JONSERED BV2126 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 2 2 STIHL BG 86 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 3 3 STIHL BG 56 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 3 4 STIHL SH 56 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 1 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ 1 STIHL 9 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 2 JONSERED CS2152 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 3 STIHL 38 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 4 STIHL M5640 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 5 JONSERED TURBO 2149 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 6 ΑΜΑ BG 4518 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 7 KOMATSU G621 ABS ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 8 JONSERED CS2145 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 2 9 STIHL L 023C ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 2 10 EVOLUTION ΤΗΛΕΣΚ.ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 11 STIHL ΤΗΛΕΣΚ.ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 12 EVOLUTION ΤΗΛΕΣΚ.ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 13 STIHL FS 100 ΤΗΛΕΣΚ.ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ LM JONSERED CMD ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ 6 2 HONDA GCB 160 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ 2 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ 1 WESTWOOD T 1800 ΑΥΤ/ΝΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 1 2 TWIN CLASSIC MOD ΑΥΤ/ΝΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 1 3 SIRIO MD 150 ΑΥΤ/ΝΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 1 4 VIKING - CYCLON ΑΥΤ/ΝΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 2 5 I/C (12,5 HP) MODEL ΑΥΤ/ΝΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 1 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1 KVENERLAND ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 1 2 KTSV N300 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 1 3 CASSAPA ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 1 4 CELLI ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 1 2

3 5 STOLL ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 1 6 KVENERLAND ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 1 7 UNIMOG ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 1 ΘΡΥΜΑΤΙΣΤΕΣ 1 NEGRI VI505 - EV1 ΘΡΥΜΑΤΙΣΤΗΣ 1 ΦΡΕΖΕΣ 1 ΦΡΕΖΑ ΤΡΑΚΤΕΡ 1 2 LOMBARDINI ΦΡΕΖΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ 1 3 MITSUBISHI GM182 ΦΡΕΖΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ 1 ΚΑΔΕΝΕΣ 1 ΚΑΔΕΝΑ 1 Σηµειώνεται ότι τα προσφερόµενα είδη της εν λόγω µελέτης πρέπει να είναι απολύτως καινούργια και αχρησιµοποίητα. Επίσης θα είναι πρόσφατης κατασκευής, ενώ ιδιαίτερα τονίζεται πως η όλη κατασκευή των υλικών θα είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών και σύµφωνα µε τα πρότυπα ασφαλείας CE. Οι προµηθευτές θα πρέπει να δηλώνουν µε τρόπο απόλυτα σαφή και υπεύθυνο τα τεχνικά χαρακτηριστικά στοιχεία (των υπό προµήθεια υλικών) ή τυχών άλλες πληροφορίες που θα προκύπτουν από τα στοιχεία των κατασκευαστών όπως είναι: 1. Εργοστάσιο κατασκευής 2. Τύπος 3. Διαστάσεις και υλικό κατασκευής. Επίσης τα προσφερόµενα ανταλλακτικά θα είναι γνήσια εργοστασιακά της επίσηµης αντιπροσωπίας για τα συγκεκριµένα µηχανήµατα που περιγράφονται στον προϋπολογισµό τεχνική περιγραφή Κατερίνη 15/01/2015, Ο Συντάξας Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβαλλοντολόγων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Εργασία: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου.» Αρ. Μελέτης: 5/2015 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ (JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450) 3

4 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Κεφαλή µεσινέζας αυτόµατη 80 2 Δαχτυλίδι κεφαλής µεσινέζας Δαχτυλίδι έδρας κεφαλής µεσινέζας Καπάκι κεφαλής µεσινέζας 20 5 Μεσινέζα διάστασης Φ 3,5 στρόγγυλη Μπουζί 70 7 Λάδι µίξης µε δοδοµετρητή 150 Λίτρα 8 Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm 20 9 Φούσκα αντλίας βενζίνης Φούσκα βενζίνης Προφυλαχτήρας κοπής 2 12 Φίλτρο αέρος Τάπα βενζίνης 5 14 Καρούλι κεφαλής µεσινέζας Ελατήριο κεφαλής Βίδα θαµνοκοπτικού Ζώνη θαµνοκοπτικού Βάση κεφαλής βιδωτή 10 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ (WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Φίλτρο λαδιού 2 2 Φίλτρο αέρος 2 3 Φίλτρο καυσίµου 2 4 Μπουζί 10 5 Βάση µαχαιριών 1 6 Μαχαίρι για αυοκινούµενο χλοοκοπτικό WESTWOOD T 1800 ΔΕΞΊ 1 7 Μαχαίρι για αυοκινούµενο χλοοκοπτικό WESTWOOD T 1800 ΑΡΙΣΤΕΡΟ 1 8 Μαχαίρι για αυοκινούµενο χλοοκοπτικό WESTWOOD T 1800 ΚΕΝΤΡΙΚΟ 1 9 Ιµάντες µαχαιριών 4 10 Μαχαίρια άλλα 8 11 Ιµάντες κίνησης (κινητήρα) 4 12 Μεµβράνες 5 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ (STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS 2145) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Φούσκα βενζίνης 2 2 Μπουζί 10 3 Φίλτρο αέρος 5 4 Λάδι µίξης µε δοσοµετρητή 30 Λίτρα 5 Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm 5 6 Αλυσίδα 5 7 Λάµα για αλυσοπρίονα 2 ΦΥΣΗΤΗΤΡΕΣ (JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Λάδι µίξης µε δοσοµετρητή 50 Λίτρα 2 Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm 10 3 Φίλτρο βενζίνης 5 4 Φίλτρο αέρος 7 5 Μπουζί 30 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ (STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Φούσκα βενζίνης 5 4

5 2 Φίλτρο βενζίνης 5 3 Μπουζί 10 4 Φίλτρο αέρος 5 5 Λάδι µίξης µε δοσοµετρητή 20 Λίτρα 6 Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm 2 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB 160 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Μαχαίρια 4 2 Ιµάντες µαχαιριών 4 3 Φίλτρο βενζίνης 2 4 Φίλτρο αέρος 5 5 Μπουζί 5 6 Σχοινί εκκίνησης 5 7 Φούσκα βενζίνης 2 8 Λάδι µίξης µε δοσοµετρητή 20 Λίτρα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ (JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Πιστόνι 10 2 Κύλινδρος πιστονιού 10 3 Στρόφαλος 5 4 Έδρανα στροφάλου 5 5 Συµπλέκτης 5 6 Αντιδονητικό 5 7 Ντίζα γκαζιού 10 8 Κοκοράκι βολάν 5 9 Διάφορες φλάντζες Ελατήρια εµβόλου Καµπάνα 5 12 Διάφορες τσιµούχες 5 13 Καρµπυρατέρ 5 14 Διάφορες µεµβράνες Ηλεκτρονική ανάφλεξης Αντλία βενζίνης 10 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ (WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON) 5

6 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Βάση µαχαιριών 1 2 Ντίζα γκαζιού 2 3 Ντίζα συµπλέκτη 2 4 Ρουλεµάν 1 5 Εξαρτήµατα συστήµατος διεύθυνσης 1 6 Εξαρτήµατα επισκευής κινητήρα 1 7 Εξαρτήµατα µετάδοσης κίνησης (συµπλέκτης κ.λ.π) 1 8 Κρεµαργιέρα 1 9 Φλάντζα κεφαλής 2 10 Διάφορες φλάντζες 2 11 Πιστόνι 1 12 Μπιέλα 1 13 Στρόφαλος 1 14 Ελατήρια πιστονιού 1 15 Βαλβίδες κινητήρα 2 16 Ηλεκτρονική ανάφλεξη 1 17 καρµπυρατέρ 1 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ (STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS 2145) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Πιστόνι 2 2 Κύλινδρος πιστονιού 2 3 Στρόφαλος 1 4 Έδρανα στροφάλου 1 5 Συµπλέκτης 1 6 Αντιδονητικό 1 7 Ντίζα γκαζιού 2 8 Κοκοράκι βολάν 2 9 Διάφορες φλάντζες 2 10 Ελατήρια εµβόλου 2 11 Καµπάνα 1 12 Διάφορες τσιµούχες 2 13 Καρµπυρατέρ 1 14 Διάφορες µεµβράνες 2 15 Ηλεκτρονική ανάφλεξης 1 16 Αντλία βενζίνης 1 ΦΥΣΗΤΗΤΡΕΣ (JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Πιστόνι 3 2 Κύλινδρος πιστονιού 3 3 Στρόφαλος 2 4 Καρµπυρατέρ 2 5 Συµπιεστής αέρος 3 6 Ντίζα γκαζιού 5 7 Συµπλέκτης 5 8 Καµπάνα 5 9 Ελατήρια εµβόλου 5 10 Αντλία βενζίνης 3 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ (STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Πιστόνι 2 2 Κύλινδρος πιστονιού 2 3 Στρόφαλος 1 6

7 4 Έδρανα στροφάλου 1 5 Συµπλέκτης 1 6 Αντιδονητικό 1 7 Ντίζα γκαζιού 2 8 Κοκοράκι βολάν 1 9 Διάφορες φλάντζες 1 10 Ελατήρια εµβόλου 1 11 Καµπάνα 1 12 Διάφορες τσιµούχες 1 13 Καρµπυρατέρ 1 14 Διάφορες µεµβράνες 1 15 Ηλεκτρονική ανάφλεξης 1 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB 160 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Πιστόνι 1 2 Κύλινδρος πιστονιού 1 3 Στρόφαλος 1 4 Έδρανα στροφάλου 1 5 Συµπλέκτης 1 6 Ντίζα γκαζιού 1 7 Διάφορες φλάντζες 1 8 Ελατήρια εµβόλου 1 9 Καµπάνα 1 10 Διάφορες τσιµούχες 1 11 Καρµπυρατέρ 1 12 Διάφορες µεµβράνες 1 13 Ηλεκτρονική ανάφλεξης 1 ΘΡΥΜΑΤΙΣΤΗΣ (NEGRI VI505 - EV1) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Φλάντζα κεφαλής 1 2 Στρόφαλος 1 3 Ελατήρια πιστονιού 2 4 Πιστόνι 1 5 Ιµάντας SPB Ιµάντας SPB Φίλτρα 3 8 Σφυριά 10 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΡΕΖΑ 185 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Άξονας µετάδοσης κίνησης µε καρέ και συµπλέκτη 1 2 Δίχαλο 1 3 Μαχιροφόρος Άξονας 1 4 Άκρο άξονα 1 5 Κουζινέτο 1 6 Ρουλεµάν άξονα 1 7 Τσιµούχες 5 8 Πέδιλα 2 9 Μαχαίρια Βίδες µαχαιριών Ρουλεµάν Γκρούπ 2 12 Γρανάζια γκρουπ 1 13 Καδένα 1 14 Βαρβολίνη 10 7

8 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ (πλάτους 1,2µ., 1,5µ., 1,6µ., 3µ.) (KVENERLAND, KTSV N300, CASSAPA, CELLI, STOLL, για το UNIMOG) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Άξονας µετάδοσης κίνησης 2 2 Δίχαλο Άξονα 2 3 Μαχαιροφόρος Άξονας (1,2µ. 1,6µ.) 1 4 Μαχαιροφόρος Άξονας 3µ. 1 5 Κουζινέτο άξονα σιδερένιο 2 6 Ρουλεµάν άξονα 2 7 Κουζινέτο µε ρουλεµάν άξονα µαντεµένιο 2 8 Τσιµούχες 10 9 Σφυριά Βίδες σφυριών Γκρουπ 1 12 Ρουλεµάν γκρουπ 2 13 Ιµάντες Πέδιλα 4 15 Κύλινδρος (1,2µ. 1,6µ.) 1 16 Κύλινδρος 3µ Ρουλεµάν κυλίνδρου 2 18 Κουζινέτο κυλίνδρου σιδερένιο 2 19 Τσιµούχες Κυλίνδρου 4 20 Σετ πορτάκια προστασίας µεταλλικά (1,2µ. 1,6µ.) 1 21 Σετ πορτάκια προστασίας µεταλλικά 3,0µ Τροχαλία µεγάλη 5 καναλιών 1 23 Τροχαλία µικρή 5 καναλιών 1 24 Βαρβολίνη 10 ΚΑΔΕΝΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Άξονας µετάδοσης κίνησης 1 2 Κουζινέτα καδένας µαντεµένια Ω 2 3 Μαχαίρια καδένας 20 4 Καδένα 1 5 Ρουλεµάν γκρουπ 1 6 Μαρκούτσια πίεσης 2 7 Βαρβολίνη 10 Κατερίνη 15/01/2015 Θεωρήθηκε Ελέγχθηκε Ο Συντάξας Η Δ/ντρια Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Ασλανίδου Σοφία ΠΕ Διοικητικού Η Προϊσταµένη Περιβάλλοντος Ρίζου Αικατερίνη ΠΕ Γεωπόνων Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβαλλοντολόγων 8

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Εργασία: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου.» Αρ. Μελέτης: 5/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ (JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 Κεφαλή µεσινέζας αυτόµατη Δαχτυλίδι κεφαλής µεσινέζας Δαχτυλίδι έδρας κεφαλής µεσινέζας Καπάκι κεφαλής µεσινέζας Μεσινέζα διάστασης Φ 3,5 στρόγγυλη , Μπουζί Λάδι µίξης µε δοδοµετρητή 150 Λίτρα Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm 20 1, Φούσκα αντλίας βενζίνης Φούσκα βενζίνης Προφυλαχτήρας κοπής Φίλτρο αέρος Τάπα βενζίνης Καρούλι κεφαλής µεσινέζας Ελατήριο κεφαλής Βίδα θαµνοκοπτικού 20 4, Ζώνη θαµνοκοπτικού Βάση κεφαλής βιδωτή ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% 2.243,65 ΣΥΝΟΛΟ ,65 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ (WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON) 1 Φίλτρο λαδιού

10 2 Φίλτρο αέρος Φίλτρο καυσίµου Μπουζί Βάση µαχαιριών Μαχαίρι για αυοκινούµενο χλοοκοπτικό WESTWOOD T ΔΕΞΊ 7 Μαχαίρι για αυοκινούµενο χλοοκοπτικό WESTWOOD T ΑΡΙΣΤΕΡΟ 8 Μαχαίρι για αυοκινούµενο χλοοκοπτικό WESTWOOD T ΚΕΝΤΡΙΚΟ 9 Ιµάντες µαχαιριών Μαχαίρια άλλα Ιµάντες κίνησης (κινητήρα) Μεµβράνες ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% 335,57 ΣΥΝΟΛΟ 1.794,57 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ (STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS 2145) 1 Φούσκα βενζίνης Μπουζί Φίλτρο αέρος Λάδι µίξης µε δοσοµετρητή 30 Λίτρα Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm 5 1,5 7,5 6 Αλυσίδα Λάµα για αλυσοπρίονα ΣΥΝΟΛΟ 644,5 Φ.Π.Α. 23% 148,23 ΣΥΝΟΛΟ 792,73 ΦΥΣΗΤΗΤΡΕΣ (JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56) 1 Λάδι µίξης µε δοσοµετρητή 50 Λίτρα Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm 10 1, Φίλτρο βενζίνης Φίλτρο αέρος Μπουζί ΣΥΝΟΛΟ 782 Φ.Π.Α. 23% 179,86 ΣΥΝΟΛΟ 961,86 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ (STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU) 1 Φούσκα βενζίνης Φίλτρο βενζίνης Μπουζί Φίλτρο αέρος Λάδι µίξης µε δοσοµετρητή 20 Λίτρα Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm 2 1,5 3 10

11 ΣΥΝΟΛΟ 358 Φ.Π.Α. 23% 82,34 ΣΥΝΟΛΟ 440,34 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB Μαχαίρια Ιµάντες µαχαιριών Φίλτρο βενζίνης Φίλτρο αέρος Μπουζί Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm 5 1,5 7,5 7 Φούσκα βενζίνης Λάδι µίξης µε δοσοµετρητή 20 Λίτρα ΣΥΝΟΛΟ 814,5 Φ.Π.Α. 23% 187,33 ΣΥΝΟΛΟ 1.001,83 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α ,98 11

12 ΟΜΑΔΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ (JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450) ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ( µε τοποθέτηση) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( ) ΔΑΠΑΝΗ 1 Πιστόνι Κύλινδρος πιστονιού Στρόφαλος Έδρανα στροφάλου Συµπλέκτης Αντιδονητικό Ντίζα γκαζιού Κοκοράκι βολάν Διάφορες φλάντζες Ελατήρια εµβόλου Καµπάνα Διάφορες τσιµούχες Καρµπυρατέρ Διάφορες µεµβράνες Ηλεκτρονική ανάφλεξης Αντλία βενζίνης ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% 1.554,8 ΣΥΝΟΛΟ 8.314,8 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ (WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON) ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ( µε τοποθέτηση) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( ) ΔΑΠΑΝΗ 1 Βάση µαχαιριών Ντίζα γκαζιού Ντίζα συµπλέκτη Ρουλεµάν Εξαρτήµατα συστήµατος διεύθυνσης Εξαρτήµατα επισκευής κινητήρα Εξαρτήµατα µετάδοσης κίνησης (συµπλέκτης κ.λ.π) Κρεµαργιέρα Φλάντζα κεφαλής Διάφορες φλάντζες Πιστόνι Μπιέλα Στρόφαλος Ελατήρια πιστονιού Βαλβίδες κινητήρα Ηλεκτρονική ανάφλεξη καρµπυρατέρ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% 288,65 ΣΥΝΟΛΟ 1.543,65 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ (STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 12

13 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS 2145) ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ( µε τοποθέτηση) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( ) ΔΑΠΑΝΗ 1 Πιστόνι Κύλινδρος πιστονιού Στρόφαλος Έδρανα στροφάλου Συµπλέκτης Αντιδονητικό Ντίζα γκαζιού Κοκοράκι βολάν Διάφορες φλάντζες Ελατήρια εµβόλου Καµπάνα Διάφορες τσιµούχες Καρµπυρατέρ Διάφορες µεµβράνες Ηλεκτρονική ανάφλεξης Αντλία βενζίνης ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% 244,49 ΣΥΝΟΛΟ 1.307,49 ΦΥΣΗΤΗΤΡΕΣ (JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56) ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ( µε τοποθέτηση) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( ) ΔΑΠΑΝΗ 1 Πιστόνι Κύλινδρος πιστονιού Στρόφαλος Καρµπυρατέρ Συµπιεστής αέρος Ντίζα γκαζιού Συµπλέκτης Καµπάνα Ελατήρια εµβόλου Αντλία βενζίνης ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% 538,2 ΣΥΝΟΛΟ 2.878,2 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ (STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU) ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ( µε τοποθέτηση) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 Πιστόνι Κύλινδρος πιστονιού Στρόφαλος Έδρανα στροφάλου Συµπλέκτης Αντιδονητικό Ντίζα γκαζιού Κοκοράκι βολάν Διάφορες φλάντζες Ελατήρια εµβόλου Καµπάνα

14 12 Διάφορες τσιµούχες Καρµπυρατέρ Διάφορες µεµβράνες Ηλεκτρονική ανάφλεξης ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB 160 ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ( µε τοποθέτηση) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% 231,84 ΣΥΝΟΛΟ 1.239,84 ΤΙΜΗ ( ) ΔΑΠΑΝΗ 1 Πιστόνι Κύλινδρος πιστονιού Στρόφαλος Έδρανα στροφάλου Συµπλέκτης Ντίζα γκαζιού Διάφορες φλάντζες Ελατήρια εµβόλου Καµπάνα Διάφορες τσιµούχες Καρµπυρατέρ Διάφορες µεµβράνες Ηλεκτρονική ανάφλεξης ΣΥΝΟΛΟ 728 Φ.Π.Α. 23% 167,44 ΣΥΝΟΛΟ 895,44 ΘΡΥΜΑΤΙΣΤΗΣ (NEGRI VI505 - EV1) ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ( µε τοποθέτηση) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( ) ΔΑΠΑΝΗ 1 Φλάντζα κεφαλής Στρόφαλος Ελατήρια πιστονιού Πιστόνι Ιµάντας SPB Ιµάντας SPB Φίλτρα Σφυριά ΣΥΝΟΛΟ 780 Φ.Π.Α. 23% 179,4 ΣΥΝΟΛΟ 959,4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β ,82 14

15 ΟΜΑΔΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΡΕΖΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ( µε τοποθέτηση) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( ) ΔΑΠΑΝΗ 1 Άξονας µετάδοσης κίνησης µε καρέ και συµπλέκτη Δίχαλο Μαχιροφόρος Άξονας Άκρο άξονα Κουζινέτο Ρουλεµάν άξονα Τσιµούχες Πέδιλα Μαχαίρια 30 2, Βίδες µαχαιριών 40 0, Ρουλεµάν Γκρούπ Γρανάζια γκρουπ Καδένα Βαρβολίνη ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% 484,15 ΣΥΝΟΛΟ 2589,15 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ (πλάτους 1,2µ., 1,5µ., 1,6µ., 3µ.) (KVENERLAND, KTSV N300, CASSAPA, CELLI, STOLL, για το UNIMOG) 1 Άξονας µετάδοσης κίνησης Δίχαλο Άξονα Μαχαιροφόρος Άξονας (1,2µ. 1,6µ.) Μαχαιροφόρος Άξονας 3µ Κουζινέτο άξονα σιδερένιο Ρουλεµάν άξονα Κουζινέτο µε ρουλεµάν άξονα µαντεµένιο Τσιµούχες Σφυριά Βίδες σφυριών Γκρουπ Ρουλεµάν γκρουπ Ιµάντες Πέδιλα Κύλινδρος (1,2µ. 1,6µ.) Κύλινδρος 3µ Ρουλεµάν κυλίνδρου Κουζινέτο κυλίνδρου σιδερένιο Τσιµούχες Κυλίνδρου Σετ πορτάκια προστασίας µεταλλικά (1,2µ. 1,6µ.) Σετ πορτάκια προστασίας µεταλλικά 3,0µ Τροχαλία µεγάλη 5 καναλιών Τροχαλία µικρή 5 καναλιών Βαρβολίνη ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΔΕΝΑ 1 Άξονας µετάδοσης κίνησης Κουζινέτα καδένας µαντεµένια Ω

16 3 Μαχαίρια καδένας Καδένα Ρουλεµάν γκρουπ Μαρκούτσια πίεσης Βαρβολίνη ΣΥΝΟΛΟ 1220 Φ.Π.Α. 23% 280,6 ΣΥΝΟΛΟ 1500,6 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ ,75 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α ,98 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β ,82 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ ,75 ΣΥΝΟΛΟ µε Φ.Π.Α ,55 Κατερίνη 15/01/2015 Θεωρήθηκε Ελέγχθηκε Ο Συντάξας Η Δ/ντρια Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Ασλανίδου Σοφία ΠΕ Διοικητικού Η Προϊσταµένη Περιβάλλοντος Ρίζου Αικατερίνη ΠΕ Γεωπόνων Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβαλλοντολόγων 16

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Εργασία: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου.» Αρ. Μελέτης: 5/2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Θαµνοκοπτικά ΑΡΘΡΟ 1 ο Κεφαλή µεσινέζας αυτόµατη κατάλληλη για τα JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Τριάντα πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 2 ο Δαχτυλίδι Κεφαλής µεσινέζας κατάλληλο για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 Τιµή ανά τεµάχιο : 3 (τρία ευρώ) ΑΡΘΡΟ 3 ο Δαχτυλίδι έδρας Κεφαλής µεσινέζας κατάλληλο για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 2 ( Δύο ευρώ) ΑΡΘΡΟ 4 ο Καπάκι κεφαλής κατάλληλο για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 ΑΡΘΡΟ 5 ο Μεσινέζα διάστασης Φ 3,5 στρόγγυλη, κατάλληλη για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 Τιµή ανά µέτρο: 0,35 (µηδέν κόµµα τριάντα πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 6 ο Μπουζί κατάλληλο για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 17

18 3 (τρία ευρώ) ΑΡΘΡΟ 7 ο Λάδι µίξης για δίχρονο κινητήρα κατάλληλο για τα θαµνοκοπτικά, χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα, φυσητήρες κ.λ.π. της υπηρεσίας µας. Το συγκεκριµένο λάδι µίξης για τους δίχρονους κινητήρες πρέπει να είναι χαµηλής εκποµπής καυσαερίου και να καλύπτει τις προδιαγραφές JASO FD ή ISO L-EGD Τιµή ανά λίτρο: 11 (Έντεκα ευρώ) ΑΡΘΡΟ 8 ο Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm κατάλληλο για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 Τιµή ανά µέτρο: 0.5 (Πενήντα λεπτά) ΑΡΘΡΟ 9 ο Φούσκα αντλίας βενζίνης κατάλληλη για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 6 (Έξι Ευρώ ) ΑΡΘΡΟ 10 ο Φούσκα βενζίνης για τα κατάλληλη για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 4 (Τέσσερα Ευρώ ) ΑΡΘΡΟ 11 ο Προφυλαχτήρας κοπής για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (τριάντα πέντε ευρώ ) ΑΡΘΡΟ 12 ο Φίλτρο αέρος κατάλληλο για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 6 (Έξι Ευρώ ) ΑΡΘΡΟ 13 ο Τάπα βενζίνης κατάλληλη για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 9 (Εννιά Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 14 ο Καρούλι κεφαλής κατάλληλο για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Δεκαπέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 15 ο Ελατήριο κεφαλής κατάλληλο για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 2 (Δύο Ευρώ) 18

19 ΑΡΘΡΟ 16 ο Βίδα θαµνοκοπτικού κατάλληλη για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 4,5 (Τέσσερα κόµµα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 17 ο Ζώνη θαµνοκοπτικού κατάλληλη για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Είκοσι πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 18 ο Βάση κεφαλής βιδωτή κατάλληλη για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Δέκα οχτώ Ευρώ) Αυτοκινούµενα Χλοοκοπτικά ΑΡΘΡΟ 19 ο Φίλτρο λαδιού κατάλληλο για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON ΑΡΘΡΟ 20 ο Φίλτρο αέρος κατάλληλο για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 15 (Δέκα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 21 ο Φίλτρο καυσίµου κατάλληλο για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 7 (Εφτά Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 22 ο Μπουζί κατάλληλο για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 5 (Πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 23 ο Βάση µαχαιριών αυτοκινούµενων χλοοκοπτικών WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON Τιµή ανά Τεµάχιο: 35 (Τριάντα Πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 24 ο Μαχαίρι κατάλληλο για αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T 1800 δεξί 19

20 Τιµή ανά Τεµάχιο: 90 (Ενενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 25 ο Μαχαίρι κατάλληλο για αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T 1800 αριστερό Τιµή ανά Τεµάχιο: 90 (Ενενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 26 ο Μαχαίρι κατάλληλο για αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T 1800 κεντρικό Τιµή ανά Τεµάχιο 90 (Ενενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 27 ο Ιµάντες µαχαιριών για κατάλληλοι για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON, 90 (Ενενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 28 ο Μαχαίρια κατάλληλο για αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON, Τιµή ανά τεµάχιο : 45 (Σαραντα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 29 ο Ιµάντες κίνησης κατάλληλοι για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON. 70 (Εβδοµήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 30 ο Διάφορες µεµβράνες κατάλληλες για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 30 (Τριάντα Ευρώ) Αλυσοπρίονα ΑΡΘΡΟ 31 ο Φούσκα βενζίνης κατάλληλη για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Έξι ευρώ) ΑΡΘΡΟ 32 ο Μπουζί κατάλληλο για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 33 ο Φίλτρο αέρος για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS

21 6 (Έξι ευρώ) ΑΡΘΡΟ 34 ο Λάδι µίξης για δίχρονο κινητήρα κατάλληλο για τα για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS της υπηρεσίας µας. Το συγκεκριµένο λάδι µίξης για τους δίχρονους κινητήρες πρέπει να είναι χαµηλής εκποµπής καυσαερίου και να καλύπτει τις προδιαγραφές JASO FD ή ISO L-EGD 11 (Έντεκα ευρώ) ΑΡΘΡΟ 35 ο Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS 2145 Τιµή ανά µέτρο: 1,5 (Ένα κόµµα πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 36 ο Αλυσίδα για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS 2145 Τιµή ανά τεµάχιο : 25 (Είκοσι πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 37 ο Λάµα για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Σαράντα πέντε ευρώ) Φυσητήρες ΑΡΘΡΟ 38 ο Λάδι µίξης µε δοσοµετρητή για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56. Το συγκεκριµένο λάδι µίξης για τους δίχρονους κινητήρες πρέπει να είναι χαµηλής εκποµπής καυσαερίου και να καλύπτει τις προδιαγραφές JASO FD ή ISO L-EGD 11 (Έντεκα ευρώ) ΑΡΘΡΟ 39 ο Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm για τους φυσητήρες jonsered JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56 Τιµή ανά µέτρο: 1,5. (Ένα κόµµα πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 40 ο Φίλτρο βενζίνης για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56 5 (Πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 41 ο Φίλτρο αέρα για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56 6 (Έξι ευρώ) ΑΡΘΡΟ 42 ο 21

22 Μπουζί για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56 5 (Πέντε ευρώ) Μπορντουροψάλιδα ΑΡΘΡΟ 43 ο Φούσκα βενζίνης για τα µπορντουροψάλιδα STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 6 (Έξι ευρώ) ΑΡΘΡΟ 44 ο Φίλτρο βενζίνης για τα µπορντουροψάλιδα STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 5 (Πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 45 ο Μπουζί για τα µπορντουροψάλιδα STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 5 (Πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 46 ο Φίλτρο αέρος για τα µπορντουροψάλιδα STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 6 (Έξι ευρώ) ΑΡΘΡΟ 47 ο Λάδι µίξης µε δοσοµετρητή για τα µπορντουροψάλιδα STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU. Το συγκεκριµένο λάδι µίξης για τους δίχρονους κινητήρες πρέπει να είναι χαµηλής εκποµπής καυσαερίου και να καλύπτει τις προδιαγραφές JASO FD ή ISO L-EGD 11 (Έντεκα ευρώ) ΑΡΘΡΟ 48 ο Σχοινί εκκίνησης για τα µπορντουροψάλιδα STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 1,5 (Ένα κόµµα Πέντε ευρώ) Χλοοκοπτικές µηχανές Χειρός ΑΡΘΡΟ 49 ο Μαχαίρια για τις χλοοκοπτικές µηχανές χειρός JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB (Σαράντα ευρώ) ΑΡΘΡΟ 50 ο Ιµάντες µαχαιριών κατάλληλοι για τις χλοοκοπτικές µηχανές χειρός JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB

23 90 (Ενενήντα ευρώ) ΑΡΘΡΟ 51 ο Φίλτρο βενζίνης για τις χλοοκοπτικές µηχανές χειρός JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB (Πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 52 ο Φίλτρο αέρος για τις χλοοκοπτικές µηχανές χειρός JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB (Τέσσερα ευρώ) ΑΡΘΡΟ 53 ο Μπουζί για τις χλοοκοπτικές µηχανές χειρός JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB (Πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 54 ο Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm για τις χλοοκοπτικές JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB 160 1,5 (Ένα κόµµα πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 55 ο Φούσκα βενζίνης για τις χλοοκοπτικές µηχανές χειρός JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB (Έξι ευρώ) ΑΡΘΡΟ 56 ο Λάδι µίξης για τις χλοοκοπτικές µηχανές χειρός JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB 160 Το συγκεκριµένο λάδι µίξης για τους δίχρονους κινητήρες πρέπει να είναι χαµηλής εκποµπής καυσαερίου και να καλύπτει τις προδιαγραφές JASO FD ή ISO L-EGD 11 (Έντεκα ευρώ) Κατερίνη 15/01/2015 Θεωρήθηκε Ελέγχθηκε Ο Συντάξας Η Δ/ντρια Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Ασλανίδου Σοφία ΠΕ Διοικητικού Η Προϊσταµένη Περιβάλλοντος Ρίζου Αικατερίνη ΠΕ Γεωπόνων Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβαλλοντολόγων 23

24 ΟΜΑΔΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Θαµνοκοπτικά ΑΡΘΡΟ 1 ο Προµήθεια και τοποθέτηση πιστονιού για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Ενενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 2 ο Προµήθεια και τοποθέτηση κυλίνδρου για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Διακόσια δέκα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 3 ο Προµήθεια και τοποθέτηση στροφάλου για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Εκατόν Ενενήντα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 4 ο 24

25 Προµήθεια και τοποθέτηση εδράνων στροφάλου για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Εξήντα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 5 ο Προµήθεια και τοποθέτηση συµπλέκτη για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 6 ο Προµήθεια και τοποθέτηση αντιδονητικού για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 ΑΡΘΡΟ 7 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ντίζας γκαζιού για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Είκοσι Πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 8 ο Προµήθεια και τοποθέτηση κοκοράκι - βολάν για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 5 (Πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 9 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων φλαντζών για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 8 (Οχτώ Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 10 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ελατηρίων εµβόλου για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 ΑΡΘΡΟ 11 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καµπάνας για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Τριάντα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 12 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων τσιµουχών για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 25

26 ΑΡΘΡΟ 13 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καρµπυρατέρ για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Εκατόν δέκα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 14 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων µεµβρανών για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Δέκα οχτώ Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 15 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικής για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Εξήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 16 ο Προµήθεια και τοποθέτηση αντλίας βενζίνης για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Δέκα πέντε Ευρώ) Αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά ΑΡΘΡΟ 17 ο Προµήθεια και τοποθέτηση βάσης µαχαιριών για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 50 (Πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 18 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ντίζας γκαζιού για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 20 (Είκοσι Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 19 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ντίζας συµπλέκτη για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 15 (Δέκα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 20 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ρουλεµάν για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 50 (Πενήντα Ευρώ) 26

27 ΑΡΘΡΟ 21 ο Προµήθεια και τοποθέτηση εξαρτηµάτων συστήµατος διεύθυνσης για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON Τιµή : 100 (Εκατό Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 22 ο Προµήθεια και τοποθέτηση εξαρτηµάτων για την επισκευή κινητήρα για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 100 (Εκατό Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 23 ο Προµήθεια και τοποθέτηση εξαρτηµάτων µετάδοσης κίνησης για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 100 (Εκατό Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 24 ο Προµήθεια και τοποθέτηση κρεµαργιέρας για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 130 (Εκατόν τριάντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 25 ο Προµήθεια και τοποθέτηση φλάντζας κεφαλής για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 30 (Τριάντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 26 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων φλαντζών για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON ΑΡΘΡΟ 27 ο Προµήθεια και τοποθέτηση πιστονιού για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 60 (Εξήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 28 ο Προµήθεια και τοποθέτηση µπιέλας για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 105 (Εκατόν πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 29 ο Προµήθεια και τοποθέτηση στροφάλου για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 130 (Εκατόν τριάντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 30 ο 27

28 Προµήθεια και τοποθέτηση ελατηρίων πιστονιού για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 20 (Είκοσι Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 31 ο Προµήθεια και τοποθέτηση βαλβίδων κινητήρα για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 40 (Σαράντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 32 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικής ανάφλεξης για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 60 (Εξήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 33 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καρµπυρατέρ για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 100 (Εκατό Ευρώ) Αλυσοπρίονα ΑΡΘΡΟ 34 ο Προµήθεια και τοποθέτηση πιστονιού για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Εξήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 35 ο Προµήθεια και τοποθέτηση κυλίνδρου πιστονιού για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Εκατόν ογδόντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 36 ο Προµήθεια και τοποθέτηση στροφάλου για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Εκατόν πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 37 ο Προµήθεια και τοποθέτηση εδράνων στροφάλου για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Τριάντα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 38 ο Προµήθεια και τοποθέτηση συµπλέκτη για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS

29 50 (Πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 39 ο Προµήθεια και τοποθέτηση αντιδονητικού για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS 2145 ΑΡΘΡΟ 40 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ντίζας γκαζιού για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Είκοσι Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 41 ο Προµήθεια και τοποθέτηση κοκοράκι - βολάν για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 42 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων φλαντζών για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Οχτώ Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 43 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ελατηρίων εµβόλου για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Οχτώ Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 44 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καµπάνας για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Τριάντα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 45 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων τσιµουχών για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS 2145 ΑΡΘΡΟ 46 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καρµπυρατέρ για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS

30 100 (Εκατό Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 47 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων µεµβρανών για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Δέκα τρία Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 48 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικής ανάφλεξης για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Εξήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 49 ο Προµήθεια και τοποθέτηση αντλίας βενζίνης για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Δέκα πέντε Ευρώ) Φυσητήρες ΑΡΘΡΟ 46 ο Προµήθεια και τοποθέτηση πιστονιού για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56 60 (Εξήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 47 ο Προµήθεια και τοποθέτηση κυλίνδρου πιστονιού για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH (Εκατόν ογδόντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 48 ο Προµήθεια και τοποθέτηση στροφάλου για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH (Εκατόν πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 49 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καρµπυρατέρ για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH (Εκατό Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 50 ο Προµήθεια και τοποθέτηση συµπιεστή αέρα για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH (Εκατόν Εβδοµήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 51 ο 30

31 Προµήθεια και τοποθέτηση ντίζας γκαζιού για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56 20 (Είκοσι Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 52 ο Προµήθεια και τοποθέτηση συµπλέκτη για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56 50 (Πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 53 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καµπάνας για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56 35 (Τριάντα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 54 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ελατηρίων εµβόλου για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56 8 (Οχτώ Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 55 ο Προµήθεια και τοποθέτηση αντλίας βενζίνης για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56 15 (Δέκα πέντε Ευρώ) Μπορντουροψάλιδα (STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU) ΑΡΘΡΟ 56 ο Προµήθεια και τοποθέτηση πιστονιού για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 60 (Εξήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 57 ο Προµήθεια και τοποθέτηση κυλίνδρου πιστονιού για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 180 (Εκατόν ογδόντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 58 ο Προµήθεια και τοποθέτηση στροφάλου για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 150 (Εκατόν πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 59 ο Προµήθεια και τοποθέτηση εδράνων στροφάλου για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 35 (Τριάντα πέντε Ευρώ) 31

32 ΑΡΘΡΟ 60 ο Προµήθεια και τοποθέτηση συµπλέκτη για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 50 (Πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 61 ο Προµήθεια και τοποθέτηση αντιδονητικού για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU ΑΡΘΡΟ 62 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ντίζας γκαζιού για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 20 (Είκοσι Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 63 ο Προµήθεια και τοποθέτηση κοκοράκι βολάν για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU ΑΡΘΡΟ 64 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων φλαντζών για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU ΑΡΘΡΟ 65 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ελατηρίων εµβόλων για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 8 (Οχτώ Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 66 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καµπάνας για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 35 (Τριάντα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 67 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων τσιµουχών για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU ΑΡΘΡΟ 68 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καρµπυρατέρ για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 100 (Εκατό Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 69 ο 32

33 Προµήθεια και τοποθέτηση µεµβρανών για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU ΑΡΘΡΟ 70 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικής για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 60 (Εξήντα Ευρώ) Χλοοκοπτικά χειρός (JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB160) ΑΡΘΡΟ 66 ο Προµήθεια και τοποθέτηση πιστονιού για χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB (Εξήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 67 ο Προµήθεια και τοποθέτηση κυλίνδρου πιστονιού για χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB (Εκατόν ογδόντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 68 ο Προµήθεια και τοποθέτηση στροφάλου για χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB (Εκατόν πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 69 ο Προµήθεια και τοποθέτηση εδράνων στροφάλου για χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB (Τριάντα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 70 ο Προµήθεια και τοποθέτηση συµπλέκτη για τα χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB (Πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 71 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ελατηρίων εµβόλου για χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB160 8 (Οχτώ Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 72 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ντίζας γκαζιού για τα χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB (Είκοσι Ευρώ) 33

34 ΑΡΘΡΟ 73 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων φλαντζών για τα χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB160 ΑΡΘΡΟ 74 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καµπάνας για τα χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB (Τριάντα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 75 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων τσιµουχών για τα χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB160 ΑΡΘΡΟ 76 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καρµπυρατέρ για τα χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB (εκατό Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 77 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων µεµβρανών για τα χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB160 ΑΡΘΡΟ 78 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικής για τα χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB (Εξήντα Ευρώ) Θρυµµατιστές (NEGRI VI505 - EV1) ΑΡΘΡΟ 79 ο Προµήθεια και τοποθέτηση φλάντζας κεφαλής κινητήρα κατάλληλοι για τους θρυµµατιστές Negri V1505 EV1 20 (Είκοσι Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 80 ο Προµήθεια και τοποθέτηση στροφάλου κατάλληλου για τους θρυµµατιστές Negri V1505 EV1 80 (Ογδόντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 81 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ελατηρίου πιστονιού κατάλληλου για τους θρυµµατιστές Negri V1505 EV1 20 (Είκοσι Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 82 ο 34

35 Προµήθεια και τοποθέτηση πιστονιού κινητήρα κατάλληλου για τους θρυµµατιστές Negri V1505 EV1 200 (Διακόσια Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 83 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ιµάντων SPB 1900 κατάλληλων για τους θρυµµατιστές Negri V1505 EV1 25 (Είκοσι πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 84 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ιµάντων SPB 1960 κατάλληλων για τους θρυµµατιστές Negri V1505 EV1 4 (Τέσσερα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 85 ο Προµήθεια και τοποθέτηση φίλτρων κατάλληλων για τους θρυµµατιστές Negri V1505 EV1 ΑΡΘΡΟ 86 ο Προµήθεια και τοποθέτηση σφυριών κατάλληλων για τους θρυµµατιστές Negri V1505 EV1 Κατερίνη 15/01/2015 Θεωρήθηκε Ελέγχθηκε Ο Συντάξας Η Δ/ντρια Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Ασλανίδου Σοφία ΠΕ Διοικητικού Η Προϊσταµένη Περιβάλλοντος Ρίζου Αικατερίνη ΠΕ Γεωπόνων Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβαλλοντολόγων ΟΜΑΔΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ Φρέζα (πλάτους 1,85µ.) 35

36 ΑΡΘΡΟ 1ο Προµήθεια και τοποθέτηση άξονα µετάδοσης κίνησης µε καρέ και συµπλέκτη κατάλληλο για την φρέζα. 350 (Τριακόσια πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 2ο Προµήθεια και τοποθέτηση δίχαλου κατάλληλο για την φρέζα. 50 (Πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 3ο Προµήθεια και τοποθέτηση µαχαιροφόρου άξονα κατάλληλο για την φρέζα. 700 (Εφτακόσια Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 4ο Προµήθεια και τοποθέτηση άκρο άξονα κατάλληλο για την φρέζα. 150 (Εκατόν πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 5ο Προµήθεια και τοποθέτηση κουζινέτου κατάλληλο για την φρέζα. 150 (Εκατόν πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 6ο Προµήθεια και τοποθέτηση ρουλεµάν άξονα κατάλληλο για την φρέζα. 90 (Ενενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 7ο Προµήθεια και τοποθέτηση τσιµουχών για την φρέζα. ΑΡΘΡΟ 8ο Προµήθεια και τοποθέτηση πέδιλων κατάλληλο για την φρέζα. 30 (Τριάντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 9ο Προµήθεια και τοποθέτηση µαχαιριών κατάλληλο για την φρέζα. 2,5 (Δύο κόµµα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 10ο Προµήθεια και τοποθέτηση βιδών µαχαιριών κατάλληλων για την φρέζα. 0,5 (Μηδέν κόµµα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 11ο Προµήθεια και τοποθέτηση ρουλεµάν γκρουπ κατάλληλο για την φρέζα. 36

37 40 (Σαράντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 12ο Προµήθεια και τοποθέτηση γρανάζια γκρουπ κατάλληλο για την φρέζα. 90 (Ενενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 13ο Προµήθεια και τοποθέτηση καδένας κατάλληλης για την φρέζα. 200 (Διακόσια Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 14ο Προµήθεια και τοποθέτηση βαρβολίνης κατάλληλο για την φρέζα. Τιµή ανά λίτρο: 4 (Τέσσερα Ευρώ) Καταστροφείς (πλάτους 1,2µ., 1,5 µ., 1,6 µ., 3,0µ.) ΑΡΘΡΟ 15ο Προµήθεια και τοποθέτηση άξονα µετάδοσης κίνησης κατάλληλου για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 250 (Διακόσια πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 16ο Προµήθεια και τοποθέτηση δίχαλου άξονα κατάλληλου για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 30 (Τριάντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 17ο Προµήθεια και τοποθέτηση µαχαιροφόρου άξονα κατάλληλου για τους καταστροφείς πλάτους 1,2µ., 1,5µ., 1,6µ. της υπηρεσίας (Χίλια διακόσια Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 18ο Προµήθεια και τοποθέτηση µαχαιροφόρου άξονα κατάλληλου για τον καταστροφέα πλάτους 3,0µ. της υπηρεσίας (Δύο χιλιάδες Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 19ο Προµήθεια και τοποθέτηση κουζινέτου άξονα σιδερένιου κατάλληλου για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 100 (Εκατό Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 20ο Προµήθεια και τοποθέτηση ρουλεµάν άξονα κατάλληλου για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 120 (Εκατόν είκοσι Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 21ο 37

38 Προµήθεια και τοποθέτηση κουζινέτου µε ρουλεµάν άξονα µαντεµένιο κατάλληλο για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 250 (Διακόσια πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 22ο Προµήθεια και τοποθέτηση τσιµουχών κατάλληλων για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 23ο Προµήθεια και τοποθέτηση σφυριών κατάλληλων για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 24ο Προµήθεια και τοποθέτηση βιδών σφυριών κατάλληλων για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 2 (Δύο Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 25ο Προµήθεια και τοποθέτηση γκρουπ κατάλληλου για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 600 (Εξακόσια Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 26ο Προµήθεια και τοποθέτηση ρουλεµάν γκρουπ κατάλληλου για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 40 (Σαράντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 27ο Προµήθεια και τοποθέτηση ιµάντων κατάλληλων για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 20 (Είκοσι Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 28ο Προµήθεια και τοποθέτηση πέδιλων κατάλληλων για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 30 (Τριάντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 29ο Προµήθεια και τοποθέτηση κυλίνδρου κατάλληλου για τους καταστροφείς πλάτους 1,2µ., 1,5µ., 1,6µ. της υπηρεσίας. 300 (Τριακόσια Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 30ο Προµήθεια και τοποθέτηση κυλίνδρου κατάλληλου για τον καταστροφέα πλάτους 3,0µ. της υπηρεσίας. 500 (Πεντακόσια Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 31ο Προµήθεια και τοποθέτηση ρουλεµάν κυλίνδρου κατάλληλου για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 38

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Αρ. Μελ.: 88/2018 Κ.Α.Ε.: Π Προϋπολ.: ,34 με ΦΠΑ 24% CPV: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Αρ. Μελ.: 88/2018 Κ.Α.Ε.: Π Προϋπολ.: ,34 με ΦΠΑ 24% CPV: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έργο: «Συντήρηση - επισκευή μηχανημάτων και αυτοκινούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Έργο: «Συντήρηση - επισκευή. μηχανημάτων κήπων και προμήθεια ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Έργο: «Συντήρηση - επισκευή. μηχανημάτων κήπων και προμήθεια ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έργο: «Συντήρηση - επισκευή μηχανημάτων και αυτοκινούμενων

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002761737 2015-05-08

15REQ002761737 2015-05-08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έργο: «Συντήρηση - επισκευή µηχανηµάτων και αυτοκινούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.455,04 ΕΥΡΩ.

ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.455,04 ΕΥΡΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 13 Σίνδος Θεσσαλονίκης Πληροφορίες: Κιοσέογλου Ευδοκία Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 3 Σίνδος Θεσσαλονίκης Πληροφορίες: Κιοσέογλου Ευδοκία Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΟΣ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1. θαµνοκοπτικά husqvarna. 1 καθάρισµα καµπυρατερ 25 13 καπάκι φίλτρου 20. 2 καµπυρατερ 110 14 σκανδάλη 20. 3 φίλτρο αέρα 25 15 ηλεκτρονική 80

ΟΜΑ Α 1. θαµνοκοπτικά husqvarna. 1 καθάρισµα καµπυρατερ 25 13 καπάκι φίλτρου 20. 2 καµπυρατερ 110 14 σκανδάλη 20. 3 φίλτρο αέρα 25 15 ηλεκτρονική 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφ. ΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΟΜΑ Α 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΥΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης Γεωργιάδου Μαρία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης Γεωργιάδου Μαρία Ελληνική Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ ο ζ ά ν η, 20-08- 2 0 1 5 Α ρ ι θ μ. π ρ ω τ. 4 6 3 1 2 Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Α ΟΜΑ Α: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ STIHL A1: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ STIHL

Α ΟΜΑ Α: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ STIHL A1: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ STIHL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε 12/09/2018 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 23932 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες: Χαραλαµπίδου Σουµέλα Τηλ : 2831341013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΧΑΝΙΩΝ XANIA 06// 204 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Π. 8357 /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφ:ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΦΙΩΤΟ ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ηµοτικός Κήπος, Χανιά Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λ. Πεντέλης & Παράδρομος Αττικής οδού 152 34 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» Α.Μ: 21/2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΙΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΙΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΙΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 07. Καμπάνες Αλυσοπρίονων 03 10. Αντιδονητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax: E-Mail: Παπαρρηγοπούλου 7 546 30 Χ. Ζέτη 2310 511742, 525500

Διαβάστε περισσότερα

«Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων» /νση: Περιβάλλοντος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:9.992,34 Τµήµα : Πρασίνου Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.

«Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων» /νση: Περιβάλλοντος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:9.992,34 Τµήµα : Πρασίνου Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ /νση: Οδός 25 Η Πλατεία Αγ.Τριάδας ΤΚ 167 77 Ελληνικό Τηλ.: 213.2026.064, Fax: 210.9607711 Αργυρούπολη:21/4/2015 ΕΙ ΟΣ: «Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων εργαλείων πρασίνου έτους 2016 ΠΡΟΫΠ.: ,06 Α.Μ. 81/2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων εργαλείων πρασίνου έτους 2016 ΠΡΟΫΠ.: ,06 Α.Μ. 81/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Λ. Πεντέλης & Παράδρομος Αττικής οδού 152 34 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος 16/10/2017 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Συντήρηση και Επισκευή Λοιπού Εξοπλισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος 16/10/2017 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Συντήρηση και Επισκευή Λοιπού Εξοπλισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με ανάδοχο ο οποίος θα εκτελέσει την εργασία Συντήρησης και Επισκευής Λοιπού Εξοπλισμού για το υπόλοιπο του έτους. Ο ανάδοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΑ HUSQVARNA - JONSERED - PARTNER- POULAN - MC CULLOCH. Κύλινδρος Φ 38mm Κύλινδρος Φ 40mm Κύλινδρος Φ 48mm Κύλινδρος Φ41mm

ΓΙΑ ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΑ HUSQVARNA - JONSERED - PARTNER- POULAN - MC CULLOCH. Κύλινδρος Φ 38mm Κύλινδρος Φ 40mm Κύλινδρος Φ 48mm Κύλινδρος Φ41mm 0-7159 50,00 0-7161 50,00 0-7125 60,00 0-6531 50,00 137,142 40, 142 365 PARTNER 351 Κύλινδρος Φ 38mm Κύλινδρος Φ 40mm Κύλινδρος Φ 48mm Κύλινδρος Φ41mm 0-7163 35,00 0-7127 50,00 0-7113 3,00 0-6536 3,00

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 8Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖ/ΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ιωάννινα, 22-11 -2011 Αριθ. πρωτ.: 6423 Ταχ. Δ/νση: Βυζαντινό Μουσείο Ταχ. Κώδικας: 45221- Κάστρο Πληροφορίες: Λογιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

, Α 12, A 13, Α 15,00 G2000 G2500 G3800 G4500

, Α 12, A 13, Α 15,00 G2000 G2500 G3800 G4500 0-6189 50,00 0-5275 50,00 0-6137 50,00 0-5303 50,00 G2000 G3800 G4500 G5200 Κύλινδρος Φ 30,5 mm Κύλινδρος Φ 39 mm Κύλινδρος Φ 43 mm Κύλινδρος Φ 45 mm 0-6176 16,00 0-6282Α 12,50 0-5269A 13,50 0-6125Α 15,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax: E-Mail: Παπαρρηγοπούλου 7 546 30 Χ. Ζέτη 2310 511742, 525500

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2018... κλασσική επιλογή ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ 07. Καμπάνες Αλυσοπρίονων 03 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 10. Αντιδονητικά Αλυσοπρίονων 03 11. Αντλίες Λαδιού Αλυσοπρίονων 04 24. Προφυλακτήρες Θαμνοκοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την συντήρηση-επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών µηχανηµάτων κήπων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την συντήρηση-επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών µηχανηµάτων κήπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά 11/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 18022 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: Μ. Αλεξάνδρου 26, Ν.Μουδανιά, 63200 ΤΗΛ: 2373350238

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Συντήρηση εργαλείων συνεργείου πρασίνου και νεκροταφείων.»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Συντήρηση εργαλείων συνεργείου πρασίνου και νεκροταφείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ Μελ : / ΑρΠρωτ: / ΕΡΓΟ: Συντήρηση εργαλείων συνεργείου πρασίνου-νεκροταφείων Ταχ Δ/νση: Λ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος 11/03/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Συντήρηση και Επισκευή Λοιπού Εξοπλισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος 11/03/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Συντήρηση και Επισκευή Λοιπού Εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος 11/03/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Συντήρηση και Επισκευή Λοιπού Εξοπλισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η σύναψη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε Σ Σ Ε Λ Ι Δ Α

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε Σ Σ Ε Λ Ι Δ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 06. Λάμες Αλυσοπρίονων 07. Καμπάνες Αλυσοπρίονων 08. Ρεγουλατόροι Αλυσοπρίονων 10. Αντιδονητικά Αλυσοπρίονων 16. Κεφαλές Θαμνοκοπτικών 18. Γωνιακές Θαμν/κών & Κοντ/νων 19.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Πίνακας Προμέτρησης 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Τιμολόγιο Μελέτης 6. Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ. ΤΕΜΑΧΙΟ 3 2 ΛΑΜΑ 25 cm ΓΙΑ ΤΟ MS 150Τ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ. ΤΕΜΑΧΙΟ 3 2 ΛΑΜΑ 25 cm ΓΙΑ ΤΟ MS 150Τ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 3 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 13493/16-06-2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κιλκίς 12-06-14 Αριθμ. Πρωτ.: 09 14SYMV00292 14-06-12 ΣΥΜΒΑΣΗ Για την Ανάθεση εργασίας «Συντήρηση Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μαραθώνας 18/04/2018

Μαραθώνας 18/04/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών ------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Οινόης 6

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων για το έτος 2015

ΜΕΛΕΤΗ. Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων για το έτος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων για το έτος 215 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7.749, Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΕΡΗΦ ΖΟΥΧΑΛ, ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε Σ Σ Ε Λ Ι Δ Α

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε Σ Σ Ε Λ Ι Δ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 06. Λάμες Αλυσοπρίονων 07. Καμπάνες Αλυσοπρίονων 10. Αντιδονητικά Αλυσοπρίονων 11. Αντλίες Λαδιού Αλυσοπρίονων 18. Γωνιακές Θαμν/κών & Κοντ/νων 22. Ντίζες Καλαμιού 23. Καλάμια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL 0-6448 50,00 0-6576 50,00 0-6429 50,00 0-6419 50,00 017,MS170 018,MS180 MS230 025,MS250 Κύλινδρος Φ37mm Κύλινδρος Φ38mm Κύλινδρος Φ40mm Κύλινδρος Φ42,5mm 0-6581 70,00 0-6512 60,00 0-6615 90,00 0-6612 72,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΛΠ) ΕΤΟΥΣ 2017»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΛΠ) ΕΤΟΥΣ 2017» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Λ. Πεντέλης & Παράδρομος Αττικής οδού 152 34 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΛΠ) ΕΤΟΥΣ 2017» Α.Μ: 82/2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL 0-6448 50,00 0-6576 50,00 0-6429 50,00 0-6419 50,00 017,MS170 018,MS180 MS230 025,MS250 Κύλινδρος Φ37mm Κύλινδρος Φ38mm Κύλινδρος Φ40mm Κύλινδρος Φ42,5mm 0-6581 70,00 0-6512 60,00 0-6615 90,00 0-6456 6,00

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Συντήρηση και Επισκευή μηχανημάτων συνεργείου πρασίνου- νεκροταφείων»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Συντήρηση και Επισκευή μηχανημάτων συνεργείου πρασίνου- νεκροταφείων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελ. : 16 /2013 Αρ.Πρωτ.33996 Ταχ. Δ/νση: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306 Ταχ. Κώδ. : 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ, Κ.Λ.Π.)»

ΟΜΑΔΑ Α. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ, Κ.Λ.Π.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΜΑΔΑ Α. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 48/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ CPV: 34913000-0 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 12.195,12

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.150,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΤΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :18 /2015 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :18 /2015 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :18 /2015 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ :ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Ιων.ια 30/3/16 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ:8382: /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ.Μελέτης :7 Προς: /νση Oικονοµικών Υπηρεσιών Θέµα : «Μελέτη για την προµήθεια ανταλακτικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε 26/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε 26/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε 26/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 33108 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες: Χαραλαµπίδου Σουµέλα Τηλ : 2831341013 e-mail:charalampidou@rethymno.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 08/02/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 08/02/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 08/02/17 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:2952 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ Ενδιαφερόμενους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩΗΒ-ΤΥΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 22170/21-11-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩΗΒ-ΤΥΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 22170/21-11-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22170/21-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 667 Από το πρακτικό 39 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: <<Προμήθεια Μηχανημάτων για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών >>

ΕΡΓΟ: <<Προμήθεια Μηχανημάτων για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών >> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Κ.Μ. : Π 87/2010 ΠΡΟΫΠ : 9046,65

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Συντήρηση εργαλείων πρασίνου» Δήμου Αλεξανδρούπολης

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Συντήρηση εργαλείων πρασίνου» Δήμου Αλεξανδρούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Αρ.Πρωτ:31938/2016 Διακήρυξης ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελ. : 45 /2016 Ταχ. Δ/νση: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306 Ταχ. Κώδ. : 68100

Διαβάστε περισσότερα

A. Κ.Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ XΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ, Κ.Λ.Π.)» ΣΥΝΟΛΟ: 6.

A. Κ.Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ XΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ, Κ.Λ.Π.)» ΣΥΝΟΛΟ: 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ A. Κ.Α.35.7131.002 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ XΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Tίτλος: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΚΑΖΟΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες Δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας (ΚΕΘΕΑ, Δημοτικά Ιατρεία Κέντρο ΑμεΑ)

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες Δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας (ΚΕΘΕΑ, Δημοτικά Ιατρεία Κέντρο ΑμεΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες Δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας (ΚΕΘΕΑ, Δημοτικά Ιατρεία Κέντρο ΑμεΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα Κ.Μ. : Π 35/2013 ΠΡΟΫΠ: 5.830,20 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 6699.0019

Διαβάστε περισσότερα

Μαραθώνας 12/5/2017 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:2/2017 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:10.500,00 (ΜΕ ΦΠΑ) Κ.Α.Ε ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μαραθώνας 12/5/2017 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:2/2017 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:10.500,00 (ΜΕ ΦΠΑ) Κ.Α.Ε ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ιεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδοµών ------------------------------------------------- Ταχ. /νση: Οινόης 6 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3 ο Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας : Για την προµήθεια αυτή ισχύουν τα παρακάτω στοιχεία : Α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, Β) Η προµέτρηση

ΑΡΘΡΟ 3 ο Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας : Για την προµήθεια αυτή ισχύουν τα παρακάτω στοιχεία : Α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, Β) Η προµέτρηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Προµήθεια ανταλλακτικών & ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ αναλώσιµων. υλικών λειτουργίας. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός 6.503,00 πλέον Φ.Π.Α. /ΝΣΗ :ΠΕΡ/ΝΤΟΣ &ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5646,93 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 0 Α.Μ : 9/4-05-0 ΠΙΣΤΩΣΗ: 5.000,00 Κ.Α :35/4.0005 CPV: 80000- + ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων συνεργείου πρασίνου - νεκροταφείων

ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων συνεργείου πρασίνου - νεκροταφείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελ. : 18 /2014 Αρ. Πρωτ.: 32101/30-05-2014 Ταχ. /νση: Λ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306 Ταχ. Κώδ. : 68100 ΑΛΕΞΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ. : Π17/2014 ΠΡΟYΠ:9.999,9 (µε Φ.Π.Α.) K.A. : 6264.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΟΩ10-4Τ5 =========================

ΑΔΑ: ΒΟΧΟΩ10-4Τ5 ========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 01 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ HONDA

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ HONDA 0-5250 29,00 0-5651 29,00 0-5259 25,00 0-5600 25,00 G200 GX120 GX160 GX160 Πιστόνι πλήρες Φ67mm Πιστόνι πλήρες Φ60mm Πιστόνι πλήρες Φ68mm Πιστόνι πλήρες Φ68,25mm oversize 0-5615 27,00 0-5640 30,00 0-4456

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειας ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, συνολικής αξίας ,50 ( με το Φ.Π.Α). Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Προμήθειας ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, συνολικής αξίας ,50 ( με το Φ.Π.Α). Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Aιγάλεω 1-8-2014 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Αρ. Πρωτ. 41827 Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & AΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ιερά Οδός 364 και Κάλβου 14SYMV002221263 ΣΥΜΒΑΣΗ 2014-08-05

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Σίνδος, 9/06/2017 Διεύθυνση Οικονομικών ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 592 Υπηρεσιών ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 17954 Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5781,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων για το έτος 2016

ΜΕΛΕΤΗ. Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων για το έτος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων για το έτος 2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9.982,68 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ) Στην Κηφισιά και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 27/06/2014 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι : 14SYMV002161327

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : 25.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΜΑ Α 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Ι.ΚΟΤΤΟΥ & ΡΑΛΛΗ 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛ : 2132012900 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ενδεικτικές εργασίες επισκευής και συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεσης εργασίας συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δ. Νεάπολης-Συκεών

Ανάθεσης εργασίας συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δ. Νεάπολης-Συκεών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αριθ. Τεύχ. Τεχν. Προδιαγραφών: 90/2012 Αρ. Πρωτ.: 56169/23-07-2012 «Ανάθεση εργασίας συντήρησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» ΚΑ. ΠΙΣΤΩΣ. : 35.7135.0006 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.968,90 ΕΥΡΩ 2015 1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπαλαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. Προυπ.: 6799,44 K.Μ.: Κ.Μ. Π24/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου ΔΕ Χαλάστρας Δήμου Δέλτα, προϋπολογισμού 4.938,45 ευρώ με ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου ΔΕ Χαλάστρας Δήμου Δέλτα, προϋπολογισμού 4.938,45 ευρώ με ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 08 Ιουλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Απόφ.: 703 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αρ. Πρωτ.: 21252 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 13 Σίνδος Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6.000

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6.000 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6.000 ΧΙΟΣ 2017 ΧΙΟΣ 24-04-17 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Διεύθυνση: Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1568 / Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1568 / Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου) 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 10-4-2019 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ: 2/18821 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Αντιδήμαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου ΔΕ Εχεδώρου Δήμου Δέλτα, προϋπολογισμού 9.298,80 ευρώ με ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου ΔΕ Εχεδώρου Δήμου Δέλτα, προϋπολογισμού 9.298,80 ευρώ με ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, O8 Ιουλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Απόφ.: 704 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αρ. Πρωτ.: 21254 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 13 Σίνδος Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 15/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 15/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 15/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 11777 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες: Κουκάκη Μαρία Τηλ : 2831341013 e-mail:koukaki@rethymno.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 03/2017

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 03/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Αικ. Καπετανάκη Τηλ. 210 6082432 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 03/2017 ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση νέου βενζινοκινητήρα για το µηχάνηµα ρίψης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.200,00 2014 Σελίδα 1 από 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά την προμήθεια έξι (6) φωτοαντιγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Εργαλείων Κήπων

Προμήθεια Εργαλείων Κήπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος 19/10/2017 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια Εργαλείων Κήπων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια εργαλείων κήπων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεσης εργασίας συντήρησης-επισκευής των μηχανημάτων της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δ. Νεάπολης-Συκεών

Ανάθεσης εργασίας συντήρησης-επισκευής των μηχανημάτων της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δ. Νεάπολης-Συκεών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αριθ. Τεύχ. Τεχν. Προδιαγραφών: 65/2014 «Ανάθεση εργασίας συντήρησης-επισκευής των μηχανημάτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ Hinomoto

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ Hinomoto ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ Hinomoto Όλες οι αναγραφόμενες τιμές επιβαρύνονται με 24% ΦΠΑ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ HINOMOTO C144, C174, E180, E224, E2004, E2304 Η-CS86-13 Πιστόνι C144, C142 70mm (CS86) 6051-3101-01-1 Πιστόνι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ αρ. πρωτοκόλλου : 13424/07.09.2016 αρ. μελέτης : 68/2016 προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2019 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Αριθµ. Απόφ. : 797 Σίνδος, 12/10/2011 Αρ. Πρωτ. : 31913

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Αριθµ. Απόφ. : 797 Σίνδος, 12/10/2011 Αρ. Πρωτ. : 31913 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφ. : 797 Σίνδος, 12/10/2011 Αρ. Πρωτ. : 31913 ΘΕΜΑ: Έγκριση ιενέργειας της προµήθειας εργαλείων πρασίνου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΟΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ& ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:4.027,52 (ΜΕ Φ.Π.Α.) Κ.Α.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΟΣ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ :

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : /2016 ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ : ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ PS 2500 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ PS 2500 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ PS 2500 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες 2.Φορέστε ρούχα, μάσκα, γάντια και γυαλιά προστασίας 3.Μην κάνετε χρήση στη βροχή 4.Μην αφήνετε τα παιδιά να πλησιάσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 02 Καρδανικός άξονας με τρίγωνη σωλήνα ΣΕΙΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΣΧΥΣ R10 22.0 x 54.0 8 HP T10 22.0 x 54.0 16 HP T20 23.8 x 61.3 21 HP T40 27.0

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/νση: Λεχόβου 4 Τ.κ.: 56626 Τηλ: 2313313333-6 Fax: 2313313433 E-mail: gep.sykies@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

NS2625 Ψεκαστήρας Πλάτης. Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

NS2625 Ψεκαστήρας Πλάτης. Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης NS2625 Ψεκαστήρας Πλάτης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Art Nr: 010302 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 1. Ελέγξτε την πηγή τροφοδοσίας. 2. Στερεώστε ένα σωλήνα εξόδου υψηλής πίεσης.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ψήφιση πίστωσης του τμήματος Συντήρησης Πρασίνου για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού»

Θέμα: «Ψήφιση πίστωσης του τμήματος Συντήρησης Πρασίνου για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΙΟΣ 19/09/2016 ΑΠ: 27804 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Διεύθυνση: Καστρομηνάς - Χίος 821 32 Τηλέφωνο 2271351920 ΦΑΞ: 22710 33090 Πληροφορίες Προς: Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

THE POWER TO GET IT DONE ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ & ΤΟΝ ΚΗΠΟ 109,00 ΚΩΔ.: cm³- 0,6 kw / 0,8 hp

THE POWER TO GET IT DONE ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ & ΤΟΝ ΚΗΠΟ 109,00 ΚΩΔ.: cm³- 0,6 kw / 0,8 hp THE POWER TO GET IT DONE ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ & ΤΟΝ ΚΗΠΟ TRIMMAC ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 25 cm³- 0,6 kw / 0,8 hp 109,00 ΚΩΔ.: 967256201 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ HUSQVARNA AB ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ / ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2319/09-08-2012. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2319/09-08-2012. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β4ΓΨΩΚΑ-04Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 414.548,13 300.000,00 95.000,00 116.862,30 156.456,00 73.493,73 299.904,10 122.943,93 161.406,75 42.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 414.548,13 300.000,00 95.000,00 116.862,30 156.456,00 73.493,73 299.904,10 122.943,93 161.406,75 42. ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ) ΠΙΝΑΚΑΣ προμήθειας οξυγόνου και προϋπολογισθείσας δαπάνης α/α Νοσοκομεία. Π. Γ. Ν. Θ. ΑΧΕΠΑ 2. Γ.Ν.Θ. "Ιπποκράτειο" Είδη προς προμήθεια Προϋπολογισθείσα Δαπάνη με 44.548,3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια εξοπλισμού για πυροπροστασία έτους 2013 Κ.Μ.: Π104/2013 ΠΡΟΫΠ: 6.317,28

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΛΠ)»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΛΠ)» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ KAI ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Τηλ. 2313317546

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 538 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 31 η Απόφαση υπ αριθ. 1448/2017

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 33Ε/15

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 33Ε/15 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φ.: 600/33E/15 Σ.: 33E Αμφιάλη, 13 Μαρτίου 2015 Συνημμένα: 1. Παράρτημα «Α»: «Γενικοί» & «Ειδικοί» Όροι (σελ. 5) 2. Παράρτημα «Β»: Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα