ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Προµήθεια: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Προµήθεια: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Προµήθεια: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου.» Αρ. Μελέτης: 5/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα προβλέπεται η προµήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση,, των χλοοκοπτικών θαµνοκοπτικών και των παρελκόµενων µηχανηµάτων των τρακτέρ του Δήµου Κατερίνης καθώς επίσης και την προµήθεια αναλωσίµων και ανταλλακτικών τα οποία θα τοποθετούνται στα εργαλεία του πρασίνου στον χώρο του αµαξοστασίου όπως αυτά αναφέρονται στην συνηµµένη κατάσταση. Πιο συγκεκριµένα η µελέτη περιλαµβάνει: 1. Προµήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των παρελκόµενων µηχανηµάτων (καταστροφείς, φρέζες, κ.λ.π.) των τρακτέρ. Επειδή στο αµαξοστάσιο του Δήµου δεν υπάρχει εξειδικευµένο προσωπικό ούτε ο ανάλογος εξοπλισµός η συντήρηση και επισκευή θα γίνεται σε εξωτερικό συνεργείο. 2. Προµήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των θαµνοκοπτικών, χλοοκοπτικών κ.λ.π. εργαλείων του Δήµου. Επειδή στο αµαξοστάσιο του Δήµου δεν υπάρχει εξειδικευµένο προσωπικό ούτε ο ανάλογος εξοπλισµός η συντήρηση και επισκευή θα γίνεται σε εξωτερικό συνεργείο. 3. Προµήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίµων για την συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και των µηχανηµάτων πρασίνου ( όπως µαχαίρια, ιµάντες, µεσινέζες, κ.λ.π.) τα οποία µπορούν να τοποθετηθούν στα εν λόγω εργαλεία και µηχανήµατα του Τµήµατος Περιβάλλοντος στον χώρο του αµαξοστασίου. Οι ανωτέρω εργασίες θα πρέπει να λαµβάνουν χώρα σε ειδικό εξωτερικό συνεργείο που να διαθέτει ειδικευµένο προσωπικό και ειδικά µηχανήµατα και εργαλεία. Οι παραπάνω εργασίες επισκευής κρίνονται αναγκαίες και άµεσες για την καλή, οµαλή και ασφαλή λειτουργία των χλοοκοπτικών, θαµνοκοπτικών, αλυσοπριόνων καθώς επίσης καταστροφέων και φρεζών του Δ. Κατερίνης και θα πρέπει να εκτελούνται σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης µε σύγχρονα µηχανήµατα και εργαλεία και της επίβλεψης των εργασιών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν όλες οι τυχόν βλάβες και τα υλικά που απαιτούνται για την επισκευή των µηχανηµάτων που θα προκύψουν, οι τιµές αυτών των υλικών θα διατεθούν µε ανάλογες τιµές εµπορίου (προσφορά). Η εκτέλεση της εργασίας θα πραγµατοποιηθεί κατά τις διατάξεις των : Απόφ /93/τ. Β /185 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Ο.Τ.Α.» Ν. 2286/95/τ.Α /19 - «Περί Προµηθειών του Δηµόσιου τοµέα & ρυθµίσεων συναφών θεµάτων» N.2307/Α'/113/ Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. Ν.2503/1997/τ.Α /107 - Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέµατα Ο.Τ.Α. Ν. 3463/2006/τ. Α /114 «Κύρωση του Κώδικα Δήµων & Κοινοτήτων» Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» Την περίπτωση (α) του 21 ου άρθρου του Π. Δ. 118/ΦΕΚ 150 Α / «Κανονισµός Προµηθειών Δηµοσίου (Κ. Π. Δ.)». Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό: Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ Προµήθεια και τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για τη ,00 συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων πρασίνου 1

2 Σύνολο: Η χρηµατοδότηση για την αναφερόµενη εκτέλεση της προµήθειας και τοποθέτησης θα γίνει από δηµοτικούς πόρους και για την υλοποίηση των ανωτέρω έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό του έτους 2015 του Δήµου. Τα εργαλεία, και τα παρελκόµενα µηχανήµατα τα οποία διαθέτει ο Δήµος Κατερίνης και που πιθανόν να τύχουν της ανάγκης επισκευής και συντήρησης είναι τα εξής: Α/Α ΜΑΡΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ 1 JONSERED GR50 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 15 2 OLEO MAC 753 T ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 2 3 CASTOR TURBO 52 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 1 4 STIHL FS 450 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 9 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ 1 STIHL HS80 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ 1 2 STIHL HS81R ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ 1 3 HUSQVARNA 325 H075 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ 1 4 KOMATSU ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ 1 ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ 1 JONSERED BV2126 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 2 2 STIHL BG 86 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 3 3 STIHL BG 56 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 3 4 STIHL SH 56 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 1 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ 1 STIHL 9 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 2 JONSERED CS2152 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 3 STIHL 38 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 4 STIHL M5640 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 5 JONSERED TURBO 2149 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 6 ΑΜΑ BG 4518 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 7 KOMATSU G621 ABS ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 8 JONSERED CS2145 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 2 9 STIHL L 023C ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 2 10 EVOLUTION ΤΗΛΕΣΚ.ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 11 STIHL ΤΗΛΕΣΚ.ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 12 EVOLUTION ΤΗΛΕΣΚ.ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 13 STIHL FS 100 ΤΗΛΕΣΚ.ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ LM JONSERED CMD ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ 6 2 HONDA GCB 160 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ 2 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ 1 WESTWOOD T 1800 ΑΥΤ/ΝΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 1 2 TWIN CLASSIC MOD ΑΥΤ/ΝΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 1 3 SIRIO MD 150 ΑΥΤ/ΝΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 1 4 VIKING - CYCLON ΑΥΤ/ΝΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 2 5 I/C (12,5 HP) MODEL ΑΥΤ/ΝΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 1 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1 KVENERLAND ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 1 2 KTSV N300 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 1 3 CASSAPA ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 1 4 CELLI ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 1 2

3 5 STOLL ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 1 6 KVENERLAND ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 1 7 UNIMOG ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 1 ΘΡΥΜΑΤΙΣΤΕΣ 1 NEGRI VI505 - EV1 ΘΡΥΜΑΤΙΣΤΗΣ 1 ΦΡΕΖΕΣ 1 ΦΡΕΖΑ ΤΡΑΚΤΕΡ 1 2 LOMBARDINI ΦΡΕΖΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ 1 3 MITSUBISHI GM182 ΦΡΕΖΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ 1 ΚΑΔΕΝΕΣ 1 ΚΑΔΕΝΑ 1 Σηµειώνεται ότι τα προσφερόµενα είδη της εν λόγω µελέτης πρέπει να είναι απολύτως καινούργια και αχρησιµοποίητα. Επίσης θα είναι πρόσφατης κατασκευής, ενώ ιδιαίτερα τονίζεται πως η όλη κατασκευή των υλικών θα είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών και σύµφωνα µε τα πρότυπα ασφαλείας CE. Οι προµηθευτές θα πρέπει να δηλώνουν µε τρόπο απόλυτα σαφή και υπεύθυνο τα τεχνικά χαρακτηριστικά στοιχεία (των υπό προµήθεια υλικών) ή τυχών άλλες πληροφορίες που θα προκύπτουν από τα στοιχεία των κατασκευαστών όπως είναι: 1. Εργοστάσιο κατασκευής 2. Τύπος 3. Διαστάσεις και υλικό κατασκευής. Επίσης τα προσφερόµενα ανταλλακτικά θα είναι γνήσια εργοστασιακά της επίσηµης αντιπροσωπίας για τα συγκεκριµένα µηχανήµατα που περιγράφονται στον προϋπολογισµό τεχνική περιγραφή Κατερίνη 15/01/2015, Ο Συντάξας Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβαλλοντολόγων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Εργασία: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου.» Αρ. Μελέτης: 5/2015 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ (JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450) 3

4 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Κεφαλή µεσινέζας αυτόµατη 80 2 Δαχτυλίδι κεφαλής µεσινέζας Δαχτυλίδι έδρας κεφαλής µεσινέζας Καπάκι κεφαλής µεσινέζας 20 5 Μεσινέζα διάστασης Φ 3,5 στρόγγυλη Μπουζί 70 7 Λάδι µίξης µε δοδοµετρητή 150 Λίτρα 8 Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm 20 9 Φούσκα αντλίας βενζίνης Φούσκα βενζίνης Προφυλαχτήρας κοπής 2 12 Φίλτρο αέρος Τάπα βενζίνης 5 14 Καρούλι κεφαλής µεσινέζας Ελατήριο κεφαλής Βίδα θαµνοκοπτικού Ζώνη θαµνοκοπτικού Βάση κεφαλής βιδωτή 10 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ (WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Φίλτρο λαδιού 2 2 Φίλτρο αέρος 2 3 Φίλτρο καυσίµου 2 4 Μπουζί 10 5 Βάση µαχαιριών 1 6 Μαχαίρι για αυοκινούµενο χλοοκοπτικό WESTWOOD T 1800 ΔΕΞΊ 1 7 Μαχαίρι για αυοκινούµενο χλοοκοπτικό WESTWOOD T 1800 ΑΡΙΣΤΕΡΟ 1 8 Μαχαίρι για αυοκινούµενο χλοοκοπτικό WESTWOOD T 1800 ΚΕΝΤΡΙΚΟ 1 9 Ιµάντες µαχαιριών 4 10 Μαχαίρια άλλα 8 11 Ιµάντες κίνησης (κινητήρα) 4 12 Μεµβράνες 5 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ (STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS 2145) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Φούσκα βενζίνης 2 2 Μπουζί 10 3 Φίλτρο αέρος 5 4 Λάδι µίξης µε δοσοµετρητή 30 Λίτρα 5 Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm 5 6 Αλυσίδα 5 7 Λάµα για αλυσοπρίονα 2 ΦΥΣΗΤΗΤΡΕΣ (JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Λάδι µίξης µε δοσοµετρητή 50 Λίτρα 2 Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm 10 3 Φίλτρο βενζίνης 5 4 Φίλτρο αέρος 7 5 Μπουζί 30 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ (STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Φούσκα βενζίνης 5 4

5 2 Φίλτρο βενζίνης 5 3 Μπουζί 10 4 Φίλτρο αέρος 5 5 Λάδι µίξης µε δοσοµετρητή 20 Λίτρα 6 Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm 2 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB 160 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Μαχαίρια 4 2 Ιµάντες µαχαιριών 4 3 Φίλτρο βενζίνης 2 4 Φίλτρο αέρος 5 5 Μπουζί 5 6 Σχοινί εκκίνησης 5 7 Φούσκα βενζίνης 2 8 Λάδι µίξης µε δοσοµετρητή 20 Λίτρα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ (JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Πιστόνι 10 2 Κύλινδρος πιστονιού 10 3 Στρόφαλος 5 4 Έδρανα στροφάλου 5 5 Συµπλέκτης 5 6 Αντιδονητικό 5 7 Ντίζα γκαζιού 10 8 Κοκοράκι βολάν 5 9 Διάφορες φλάντζες Ελατήρια εµβόλου Καµπάνα 5 12 Διάφορες τσιµούχες 5 13 Καρµπυρατέρ 5 14 Διάφορες µεµβράνες Ηλεκτρονική ανάφλεξης Αντλία βενζίνης 10 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ (WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON) 5

6 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Βάση µαχαιριών 1 2 Ντίζα γκαζιού 2 3 Ντίζα συµπλέκτη 2 4 Ρουλεµάν 1 5 Εξαρτήµατα συστήµατος διεύθυνσης 1 6 Εξαρτήµατα επισκευής κινητήρα 1 7 Εξαρτήµατα µετάδοσης κίνησης (συµπλέκτης κ.λ.π) 1 8 Κρεµαργιέρα 1 9 Φλάντζα κεφαλής 2 10 Διάφορες φλάντζες 2 11 Πιστόνι 1 12 Μπιέλα 1 13 Στρόφαλος 1 14 Ελατήρια πιστονιού 1 15 Βαλβίδες κινητήρα 2 16 Ηλεκτρονική ανάφλεξη 1 17 καρµπυρατέρ 1 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ (STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS 2145) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Πιστόνι 2 2 Κύλινδρος πιστονιού 2 3 Στρόφαλος 1 4 Έδρανα στροφάλου 1 5 Συµπλέκτης 1 6 Αντιδονητικό 1 7 Ντίζα γκαζιού 2 8 Κοκοράκι βολάν 2 9 Διάφορες φλάντζες 2 10 Ελατήρια εµβόλου 2 11 Καµπάνα 1 12 Διάφορες τσιµούχες 2 13 Καρµπυρατέρ 1 14 Διάφορες µεµβράνες 2 15 Ηλεκτρονική ανάφλεξης 1 16 Αντλία βενζίνης 1 ΦΥΣΗΤΗΤΡΕΣ (JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Πιστόνι 3 2 Κύλινδρος πιστονιού 3 3 Στρόφαλος 2 4 Καρµπυρατέρ 2 5 Συµπιεστής αέρος 3 6 Ντίζα γκαζιού 5 7 Συµπλέκτης 5 8 Καµπάνα 5 9 Ελατήρια εµβόλου 5 10 Αντλία βενζίνης 3 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ (STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Πιστόνι 2 2 Κύλινδρος πιστονιού 2 3 Στρόφαλος 1 6

7 4 Έδρανα στροφάλου 1 5 Συµπλέκτης 1 6 Αντιδονητικό 1 7 Ντίζα γκαζιού 2 8 Κοκοράκι βολάν 1 9 Διάφορες φλάντζες 1 10 Ελατήρια εµβόλου 1 11 Καµπάνα 1 12 Διάφορες τσιµούχες 1 13 Καρµπυρατέρ 1 14 Διάφορες µεµβράνες 1 15 Ηλεκτρονική ανάφλεξης 1 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB 160 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Πιστόνι 1 2 Κύλινδρος πιστονιού 1 3 Στρόφαλος 1 4 Έδρανα στροφάλου 1 5 Συµπλέκτης 1 6 Ντίζα γκαζιού 1 7 Διάφορες φλάντζες 1 8 Ελατήρια εµβόλου 1 9 Καµπάνα 1 10 Διάφορες τσιµούχες 1 11 Καρµπυρατέρ 1 12 Διάφορες µεµβράνες 1 13 Ηλεκτρονική ανάφλεξης 1 ΘΡΥΜΑΤΙΣΤΗΣ (NEGRI VI505 - EV1) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Φλάντζα κεφαλής 1 2 Στρόφαλος 1 3 Ελατήρια πιστονιού 2 4 Πιστόνι 1 5 Ιµάντας SPB Ιµάντας SPB Φίλτρα 3 8 Σφυριά 10 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΡΕΖΑ 185 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Άξονας µετάδοσης κίνησης µε καρέ και συµπλέκτη 1 2 Δίχαλο 1 3 Μαχιροφόρος Άξονας 1 4 Άκρο άξονα 1 5 Κουζινέτο 1 6 Ρουλεµάν άξονα 1 7 Τσιµούχες 5 8 Πέδιλα 2 9 Μαχαίρια Βίδες µαχαιριών Ρουλεµάν Γκρούπ 2 12 Γρανάζια γκρουπ 1 13 Καδένα 1 14 Βαρβολίνη 10 7

8 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ (πλάτους 1,2µ., 1,5µ., 1,6µ., 3µ.) (KVENERLAND, KTSV N300, CASSAPA, CELLI, STOLL, για το UNIMOG) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Άξονας µετάδοσης κίνησης 2 2 Δίχαλο Άξονα 2 3 Μαχαιροφόρος Άξονας (1,2µ. 1,6µ.) 1 4 Μαχαιροφόρος Άξονας 3µ. 1 5 Κουζινέτο άξονα σιδερένιο 2 6 Ρουλεµάν άξονα 2 7 Κουζινέτο µε ρουλεµάν άξονα µαντεµένιο 2 8 Τσιµούχες 10 9 Σφυριά Βίδες σφυριών Γκρουπ 1 12 Ρουλεµάν γκρουπ 2 13 Ιµάντες Πέδιλα 4 15 Κύλινδρος (1,2µ. 1,6µ.) 1 16 Κύλινδρος 3µ Ρουλεµάν κυλίνδρου 2 18 Κουζινέτο κυλίνδρου σιδερένιο 2 19 Τσιµούχες Κυλίνδρου 4 20 Σετ πορτάκια προστασίας µεταλλικά (1,2µ. 1,6µ.) 1 21 Σετ πορτάκια προστασίας µεταλλικά 3,0µ Τροχαλία µεγάλη 5 καναλιών 1 23 Τροχαλία µικρή 5 καναλιών 1 24 Βαρβολίνη 10 ΚΑΔΕΝΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Άξονας µετάδοσης κίνησης 1 2 Κουζινέτα καδένας µαντεµένια Ω 2 3 Μαχαίρια καδένας 20 4 Καδένα 1 5 Ρουλεµάν γκρουπ 1 6 Μαρκούτσια πίεσης 2 7 Βαρβολίνη 10 Κατερίνη 15/01/2015 Θεωρήθηκε Ελέγχθηκε Ο Συντάξας Η Δ/ντρια Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Ασλανίδου Σοφία ΠΕ Διοικητικού Η Προϊσταµένη Περιβάλλοντος Ρίζου Αικατερίνη ΠΕ Γεωπόνων Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβαλλοντολόγων 8

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Εργασία: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου.» Αρ. Μελέτης: 5/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ (JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 Κεφαλή µεσινέζας αυτόµατη Δαχτυλίδι κεφαλής µεσινέζας Δαχτυλίδι έδρας κεφαλής µεσινέζας Καπάκι κεφαλής µεσινέζας Μεσινέζα διάστασης Φ 3,5 στρόγγυλη , Μπουζί Λάδι µίξης µε δοδοµετρητή 150 Λίτρα Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm 20 1, Φούσκα αντλίας βενζίνης Φούσκα βενζίνης Προφυλαχτήρας κοπής Φίλτρο αέρος Τάπα βενζίνης Καρούλι κεφαλής µεσινέζας Ελατήριο κεφαλής Βίδα θαµνοκοπτικού 20 4, Ζώνη θαµνοκοπτικού Βάση κεφαλής βιδωτή ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% 2.243,65 ΣΥΝΟΛΟ ,65 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ (WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON) 1 Φίλτρο λαδιού

10 2 Φίλτρο αέρος Φίλτρο καυσίµου Μπουζί Βάση µαχαιριών Μαχαίρι για αυοκινούµενο χλοοκοπτικό WESTWOOD T ΔΕΞΊ 7 Μαχαίρι για αυοκινούµενο χλοοκοπτικό WESTWOOD T ΑΡΙΣΤΕΡΟ 8 Μαχαίρι για αυοκινούµενο χλοοκοπτικό WESTWOOD T ΚΕΝΤΡΙΚΟ 9 Ιµάντες µαχαιριών Μαχαίρια άλλα Ιµάντες κίνησης (κινητήρα) Μεµβράνες ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% 335,57 ΣΥΝΟΛΟ 1.794,57 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ (STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS 2145) 1 Φούσκα βενζίνης Μπουζί Φίλτρο αέρος Λάδι µίξης µε δοσοµετρητή 30 Λίτρα Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm 5 1,5 7,5 6 Αλυσίδα Λάµα για αλυσοπρίονα ΣΥΝΟΛΟ 644,5 Φ.Π.Α. 23% 148,23 ΣΥΝΟΛΟ 792,73 ΦΥΣΗΤΗΤΡΕΣ (JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56) 1 Λάδι µίξης µε δοσοµετρητή 50 Λίτρα Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm 10 1, Φίλτρο βενζίνης Φίλτρο αέρος Μπουζί ΣΥΝΟΛΟ 782 Φ.Π.Α. 23% 179,86 ΣΥΝΟΛΟ 961,86 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ (STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU) 1 Φούσκα βενζίνης Φίλτρο βενζίνης Μπουζί Φίλτρο αέρος Λάδι µίξης µε δοσοµετρητή 20 Λίτρα Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm 2 1,5 3 10

11 ΣΥΝΟΛΟ 358 Φ.Π.Α. 23% 82,34 ΣΥΝΟΛΟ 440,34 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB Μαχαίρια Ιµάντες µαχαιριών Φίλτρο βενζίνης Φίλτρο αέρος Μπουζί Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm 5 1,5 7,5 7 Φούσκα βενζίνης Λάδι µίξης µε δοσοµετρητή 20 Λίτρα ΣΥΝΟΛΟ 814,5 Φ.Π.Α. 23% 187,33 ΣΥΝΟΛΟ 1.001,83 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α ,98 11

12 ΟΜΑΔΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ (JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450) ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ( µε τοποθέτηση) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( ) ΔΑΠΑΝΗ 1 Πιστόνι Κύλινδρος πιστονιού Στρόφαλος Έδρανα στροφάλου Συµπλέκτης Αντιδονητικό Ντίζα γκαζιού Κοκοράκι βολάν Διάφορες φλάντζες Ελατήρια εµβόλου Καµπάνα Διάφορες τσιµούχες Καρµπυρατέρ Διάφορες µεµβράνες Ηλεκτρονική ανάφλεξης Αντλία βενζίνης ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% 1.554,8 ΣΥΝΟΛΟ 8.314,8 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ (WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON) ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ( µε τοποθέτηση) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( ) ΔΑΠΑΝΗ 1 Βάση µαχαιριών Ντίζα γκαζιού Ντίζα συµπλέκτη Ρουλεµάν Εξαρτήµατα συστήµατος διεύθυνσης Εξαρτήµατα επισκευής κινητήρα Εξαρτήµατα µετάδοσης κίνησης (συµπλέκτης κ.λ.π) Κρεµαργιέρα Φλάντζα κεφαλής Διάφορες φλάντζες Πιστόνι Μπιέλα Στρόφαλος Ελατήρια πιστονιού Βαλβίδες κινητήρα Ηλεκτρονική ανάφλεξη καρµπυρατέρ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% 288,65 ΣΥΝΟΛΟ 1.543,65 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ (STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 12

13 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS 2145) ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ( µε τοποθέτηση) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( ) ΔΑΠΑΝΗ 1 Πιστόνι Κύλινδρος πιστονιού Στρόφαλος Έδρανα στροφάλου Συµπλέκτης Αντιδονητικό Ντίζα γκαζιού Κοκοράκι βολάν Διάφορες φλάντζες Ελατήρια εµβόλου Καµπάνα Διάφορες τσιµούχες Καρµπυρατέρ Διάφορες µεµβράνες Ηλεκτρονική ανάφλεξης Αντλία βενζίνης ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% 244,49 ΣΥΝΟΛΟ 1.307,49 ΦΥΣΗΤΗΤΡΕΣ (JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56) ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ( µε τοποθέτηση) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( ) ΔΑΠΑΝΗ 1 Πιστόνι Κύλινδρος πιστονιού Στρόφαλος Καρµπυρατέρ Συµπιεστής αέρος Ντίζα γκαζιού Συµπλέκτης Καµπάνα Ελατήρια εµβόλου Αντλία βενζίνης ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% 538,2 ΣΥΝΟΛΟ 2.878,2 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ (STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU) ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ( µε τοποθέτηση) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 Πιστόνι Κύλινδρος πιστονιού Στρόφαλος Έδρανα στροφάλου Συµπλέκτης Αντιδονητικό Ντίζα γκαζιού Κοκοράκι βολάν Διάφορες φλάντζες Ελατήρια εµβόλου Καµπάνα

14 12 Διάφορες τσιµούχες Καρµπυρατέρ Διάφορες µεµβράνες Ηλεκτρονική ανάφλεξης ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB 160 ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ( µε τοποθέτηση) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% 231,84 ΣΥΝΟΛΟ 1.239,84 ΤΙΜΗ ( ) ΔΑΠΑΝΗ 1 Πιστόνι Κύλινδρος πιστονιού Στρόφαλος Έδρανα στροφάλου Συµπλέκτης Ντίζα γκαζιού Διάφορες φλάντζες Ελατήρια εµβόλου Καµπάνα Διάφορες τσιµούχες Καρµπυρατέρ Διάφορες µεµβράνες Ηλεκτρονική ανάφλεξης ΣΥΝΟΛΟ 728 Φ.Π.Α. 23% 167,44 ΣΥΝΟΛΟ 895,44 ΘΡΥΜΑΤΙΣΤΗΣ (NEGRI VI505 - EV1) ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ( µε τοποθέτηση) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( ) ΔΑΠΑΝΗ 1 Φλάντζα κεφαλής Στρόφαλος Ελατήρια πιστονιού Πιστόνι Ιµάντας SPB Ιµάντας SPB Φίλτρα Σφυριά ΣΥΝΟΛΟ 780 Φ.Π.Α. 23% 179,4 ΣΥΝΟΛΟ 959,4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β ,82 14

15 ΟΜΑΔΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΡΕΖΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ( µε τοποθέτηση) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( ) ΔΑΠΑΝΗ 1 Άξονας µετάδοσης κίνησης µε καρέ και συµπλέκτη Δίχαλο Μαχιροφόρος Άξονας Άκρο άξονα Κουζινέτο Ρουλεµάν άξονα Τσιµούχες Πέδιλα Μαχαίρια 30 2, Βίδες µαχαιριών 40 0, Ρουλεµάν Γκρούπ Γρανάζια γκρουπ Καδένα Βαρβολίνη ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% 484,15 ΣΥΝΟΛΟ 2589,15 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ (πλάτους 1,2µ., 1,5µ., 1,6µ., 3µ.) (KVENERLAND, KTSV N300, CASSAPA, CELLI, STOLL, για το UNIMOG) 1 Άξονας µετάδοσης κίνησης Δίχαλο Άξονα Μαχαιροφόρος Άξονας (1,2µ. 1,6µ.) Μαχαιροφόρος Άξονας 3µ Κουζινέτο άξονα σιδερένιο Ρουλεµάν άξονα Κουζινέτο µε ρουλεµάν άξονα µαντεµένιο Τσιµούχες Σφυριά Βίδες σφυριών Γκρουπ Ρουλεµάν γκρουπ Ιµάντες Πέδιλα Κύλινδρος (1,2µ. 1,6µ.) Κύλινδρος 3µ Ρουλεµάν κυλίνδρου Κουζινέτο κυλίνδρου σιδερένιο Τσιµούχες Κυλίνδρου Σετ πορτάκια προστασίας µεταλλικά (1,2µ. 1,6µ.) Σετ πορτάκια προστασίας µεταλλικά 3,0µ Τροχαλία µεγάλη 5 καναλιών Τροχαλία µικρή 5 καναλιών Βαρβολίνη ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΔΕΝΑ 1 Άξονας µετάδοσης κίνησης Κουζινέτα καδένας µαντεµένια Ω

16 3 Μαχαίρια καδένας Καδένα Ρουλεµάν γκρουπ Μαρκούτσια πίεσης Βαρβολίνη ΣΥΝΟΛΟ 1220 Φ.Π.Α. 23% 280,6 ΣΥΝΟΛΟ 1500,6 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ ,75 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α ,98 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β ,82 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ ,75 ΣΥΝΟΛΟ µε Φ.Π.Α ,55 Κατερίνη 15/01/2015 Θεωρήθηκε Ελέγχθηκε Ο Συντάξας Η Δ/ντρια Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Ασλανίδου Σοφία ΠΕ Διοικητικού Η Προϊσταµένη Περιβάλλοντος Ρίζου Αικατερίνη ΠΕ Γεωπόνων Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβαλλοντολόγων 16

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Εργασία: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου.» Αρ. Μελέτης: 5/2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Θαµνοκοπτικά ΑΡΘΡΟ 1 ο Κεφαλή µεσινέζας αυτόµατη κατάλληλη για τα JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Τριάντα πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 2 ο Δαχτυλίδι Κεφαλής µεσινέζας κατάλληλο για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 Τιµή ανά τεµάχιο : 3 (τρία ευρώ) ΑΡΘΡΟ 3 ο Δαχτυλίδι έδρας Κεφαλής µεσινέζας κατάλληλο για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 2 ( Δύο ευρώ) ΑΡΘΡΟ 4 ο Καπάκι κεφαλής κατάλληλο για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 ΑΡΘΡΟ 5 ο Μεσινέζα διάστασης Φ 3,5 στρόγγυλη, κατάλληλη για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 Τιµή ανά µέτρο: 0,35 (µηδέν κόµµα τριάντα πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 6 ο Μπουζί κατάλληλο για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 17

18 3 (τρία ευρώ) ΑΡΘΡΟ 7 ο Λάδι µίξης για δίχρονο κινητήρα κατάλληλο για τα θαµνοκοπτικά, χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα, φυσητήρες κ.λ.π. της υπηρεσίας µας. Το συγκεκριµένο λάδι µίξης για τους δίχρονους κινητήρες πρέπει να είναι χαµηλής εκποµπής καυσαερίου και να καλύπτει τις προδιαγραφές JASO FD ή ISO L-EGD Τιµή ανά λίτρο: 11 (Έντεκα ευρώ) ΑΡΘΡΟ 8 ο Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm κατάλληλο για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 Τιµή ανά µέτρο: 0.5 (Πενήντα λεπτά) ΑΡΘΡΟ 9 ο Φούσκα αντλίας βενζίνης κατάλληλη για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 6 (Έξι Ευρώ ) ΑΡΘΡΟ 10 ο Φούσκα βενζίνης για τα κατάλληλη για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 4 (Τέσσερα Ευρώ ) ΑΡΘΡΟ 11 ο Προφυλαχτήρας κοπής για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (τριάντα πέντε ευρώ ) ΑΡΘΡΟ 12 ο Φίλτρο αέρος κατάλληλο για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 6 (Έξι Ευρώ ) ΑΡΘΡΟ 13 ο Τάπα βενζίνης κατάλληλη για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 9 (Εννιά Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 14 ο Καρούλι κεφαλής κατάλληλο για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Δεκαπέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 15 ο Ελατήριο κεφαλής κατάλληλο για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 2 (Δύο Ευρώ) 18

19 ΑΡΘΡΟ 16 ο Βίδα θαµνοκοπτικού κατάλληλη για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 4,5 (Τέσσερα κόµµα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 17 ο Ζώνη θαµνοκοπτικού κατάλληλη για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Είκοσι πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 18 ο Βάση κεφαλής βιδωτή κατάλληλη για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Δέκα οχτώ Ευρώ) Αυτοκινούµενα Χλοοκοπτικά ΑΡΘΡΟ 19 ο Φίλτρο λαδιού κατάλληλο για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON ΑΡΘΡΟ 20 ο Φίλτρο αέρος κατάλληλο για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 15 (Δέκα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 21 ο Φίλτρο καυσίµου κατάλληλο για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 7 (Εφτά Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 22 ο Μπουζί κατάλληλο για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 5 (Πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 23 ο Βάση µαχαιριών αυτοκινούµενων χλοοκοπτικών WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON Τιµή ανά Τεµάχιο: 35 (Τριάντα Πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 24 ο Μαχαίρι κατάλληλο για αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T 1800 δεξί 19

20 Τιµή ανά Τεµάχιο: 90 (Ενενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 25 ο Μαχαίρι κατάλληλο για αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T 1800 αριστερό Τιµή ανά Τεµάχιο: 90 (Ενενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 26 ο Μαχαίρι κατάλληλο για αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T 1800 κεντρικό Τιµή ανά Τεµάχιο 90 (Ενενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 27 ο Ιµάντες µαχαιριών για κατάλληλοι για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON, 90 (Ενενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 28 ο Μαχαίρια κατάλληλο για αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON, Τιµή ανά τεµάχιο : 45 (Σαραντα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 29 ο Ιµάντες κίνησης κατάλληλοι για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON. 70 (Εβδοµήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 30 ο Διάφορες µεµβράνες κατάλληλες για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 30 (Τριάντα Ευρώ) Αλυσοπρίονα ΑΡΘΡΟ 31 ο Φούσκα βενζίνης κατάλληλη για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Έξι ευρώ) ΑΡΘΡΟ 32 ο Μπουζί κατάλληλο για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 33 ο Φίλτρο αέρος για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS

21 6 (Έξι ευρώ) ΑΡΘΡΟ 34 ο Λάδι µίξης για δίχρονο κινητήρα κατάλληλο για τα για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS της υπηρεσίας µας. Το συγκεκριµένο λάδι µίξης για τους δίχρονους κινητήρες πρέπει να είναι χαµηλής εκποµπής καυσαερίου και να καλύπτει τις προδιαγραφές JASO FD ή ISO L-EGD 11 (Έντεκα ευρώ) ΑΡΘΡΟ 35 ο Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS 2145 Τιµή ανά µέτρο: 1,5 (Ένα κόµµα πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 36 ο Αλυσίδα για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS 2145 Τιµή ανά τεµάχιο : 25 (Είκοσι πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 37 ο Λάµα για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Σαράντα πέντε ευρώ) Φυσητήρες ΑΡΘΡΟ 38 ο Λάδι µίξης µε δοσοµετρητή για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56. Το συγκεκριµένο λάδι µίξης για τους δίχρονους κινητήρες πρέπει να είναι χαµηλής εκποµπής καυσαερίου και να καλύπτει τις προδιαγραφές JASO FD ή ISO L-EGD 11 (Έντεκα ευρώ) ΑΡΘΡΟ 39 ο Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm για τους φυσητήρες jonsered JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56 Τιµή ανά µέτρο: 1,5. (Ένα κόµµα πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 40 ο Φίλτρο βενζίνης για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56 5 (Πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 41 ο Φίλτρο αέρα για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56 6 (Έξι ευρώ) ΑΡΘΡΟ 42 ο 21

22 Μπουζί για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56 5 (Πέντε ευρώ) Μπορντουροψάλιδα ΑΡΘΡΟ 43 ο Φούσκα βενζίνης για τα µπορντουροψάλιδα STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 6 (Έξι ευρώ) ΑΡΘΡΟ 44 ο Φίλτρο βενζίνης για τα µπορντουροψάλιδα STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 5 (Πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 45 ο Μπουζί για τα µπορντουροψάλιδα STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 5 (Πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 46 ο Φίλτρο αέρος για τα µπορντουροψάλιδα STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 6 (Έξι ευρώ) ΑΡΘΡΟ 47 ο Λάδι µίξης µε δοσοµετρητή για τα µπορντουροψάλιδα STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU. Το συγκεκριµένο λάδι µίξης για τους δίχρονους κινητήρες πρέπει να είναι χαµηλής εκποµπής καυσαερίου και να καλύπτει τις προδιαγραφές JASO FD ή ISO L-EGD 11 (Έντεκα ευρώ) ΑΡΘΡΟ 48 ο Σχοινί εκκίνησης για τα µπορντουροψάλιδα STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 1,5 (Ένα κόµµα Πέντε ευρώ) Χλοοκοπτικές µηχανές Χειρός ΑΡΘΡΟ 49 ο Μαχαίρια για τις χλοοκοπτικές µηχανές χειρός JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB (Σαράντα ευρώ) ΑΡΘΡΟ 50 ο Ιµάντες µαχαιριών κατάλληλοι για τις χλοοκοπτικές µηχανές χειρός JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB

23 90 (Ενενήντα ευρώ) ΑΡΘΡΟ 51 ο Φίλτρο βενζίνης για τις χλοοκοπτικές µηχανές χειρός JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB (Πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 52 ο Φίλτρο αέρος για τις χλοοκοπτικές µηχανές χειρός JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB (Τέσσερα ευρώ) ΑΡΘΡΟ 53 ο Μπουζί για τις χλοοκοπτικές µηχανές χειρός JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB (Πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 54 ο Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm για τις χλοοκοπτικές JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB 160 1,5 (Ένα κόµµα πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 55 ο Φούσκα βενζίνης για τις χλοοκοπτικές µηχανές χειρός JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB (Έξι ευρώ) ΑΡΘΡΟ 56 ο Λάδι µίξης για τις χλοοκοπτικές µηχανές χειρός JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB 160 Το συγκεκριµένο λάδι µίξης για τους δίχρονους κινητήρες πρέπει να είναι χαµηλής εκποµπής καυσαερίου και να καλύπτει τις προδιαγραφές JASO FD ή ISO L-EGD 11 (Έντεκα ευρώ) Κατερίνη 15/01/2015 Θεωρήθηκε Ελέγχθηκε Ο Συντάξας Η Δ/ντρια Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Ασλανίδου Σοφία ΠΕ Διοικητικού Η Προϊσταµένη Περιβάλλοντος Ρίζου Αικατερίνη ΠΕ Γεωπόνων Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβαλλοντολόγων 23

24 ΟΜΑΔΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Θαµνοκοπτικά ΑΡΘΡΟ 1 ο Προµήθεια και τοποθέτηση πιστονιού για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Ενενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 2 ο Προµήθεια και τοποθέτηση κυλίνδρου για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Διακόσια δέκα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 3 ο Προµήθεια και τοποθέτηση στροφάλου για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Εκατόν Ενενήντα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 4 ο 24

25 Προµήθεια και τοποθέτηση εδράνων στροφάλου για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Εξήντα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 5 ο Προµήθεια και τοποθέτηση συµπλέκτη για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 6 ο Προµήθεια και τοποθέτηση αντιδονητικού για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 ΑΡΘΡΟ 7 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ντίζας γκαζιού για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Είκοσι Πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 8 ο Προµήθεια και τοποθέτηση κοκοράκι - βολάν για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 5 (Πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 9 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων φλαντζών για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 8 (Οχτώ Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 10 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ελατηρίων εµβόλου για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 ΑΡΘΡΟ 11 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καµπάνας για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Τριάντα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 12 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων τσιµουχών για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 25

26 ΑΡΘΡΟ 13 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καρµπυρατέρ για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Εκατόν δέκα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 14 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων µεµβρανών για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Δέκα οχτώ Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 15 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικής για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Εξήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 16 ο Προµήθεια και τοποθέτηση αντλίας βενζίνης για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Δέκα πέντε Ευρώ) Αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά ΑΡΘΡΟ 17 ο Προµήθεια και τοποθέτηση βάσης µαχαιριών για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 50 (Πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 18 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ντίζας γκαζιού για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 20 (Είκοσι Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 19 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ντίζας συµπλέκτη για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 15 (Δέκα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 20 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ρουλεµάν για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 50 (Πενήντα Ευρώ) 26

27 ΑΡΘΡΟ 21 ο Προµήθεια και τοποθέτηση εξαρτηµάτων συστήµατος διεύθυνσης για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON Τιµή : 100 (Εκατό Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 22 ο Προµήθεια και τοποθέτηση εξαρτηµάτων για την επισκευή κινητήρα για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 100 (Εκατό Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 23 ο Προµήθεια και τοποθέτηση εξαρτηµάτων µετάδοσης κίνησης για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 100 (Εκατό Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 24 ο Προµήθεια και τοποθέτηση κρεµαργιέρας για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 130 (Εκατόν τριάντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 25 ο Προµήθεια και τοποθέτηση φλάντζας κεφαλής για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 30 (Τριάντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 26 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων φλαντζών για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON ΑΡΘΡΟ 27 ο Προµήθεια και τοποθέτηση πιστονιού για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 60 (Εξήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 28 ο Προµήθεια και τοποθέτηση µπιέλας για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 105 (Εκατόν πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 29 ο Προµήθεια και τοποθέτηση στροφάλου για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 130 (Εκατόν τριάντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 30 ο 27

28 Προµήθεια και τοποθέτηση ελατηρίων πιστονιού για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 20 (Είκοσι Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 31 ο Προµήθεια και τοποθέτηση βαλβίδων κινητήρα για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 40 (Σαράντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 32 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικής ανάφλεξης για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 60 (Εξήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 33 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καρµπυρατέρ για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 100 (Εκατό Ευρώ) Αλυσοπρίονα ΑΡΘΡΟ 34 ο Προµήθεια και τοποθέτηση πιστονιού για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Εξήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 35 ο Προµήθεια και τοποθέτηση κυλίνδρου πιστονιού για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Εκατόν ογδόντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 36 ο Προµήθεια και τοποθέτηση στροφάλου για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Εκατόν πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 37 ο Προµήθεια και τοποθέτηση εδράνων στροφάλου για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Τριάντα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 38 ο Προµήθεια και τοποθέτηση συµπλέκτη για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS

29 50 (Πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 39 ο Προµήθεια και τοποθέτηση αντιδονητικού για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS 2145 ΑΡΘΡΟ 40 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ντίζας γκαζιού για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Είκοσι Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 41 ο Προµήθεια και τοποθέτηση κοκοράκι - βολάν για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 42 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων φλαντζών για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Οχτώ Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 43 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ελατηρίων εµβόλου για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Οχτώ Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 44 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καµπάνας για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Τριάντα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 45 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων τσιµουχών για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS 2145 ΑΡΘΡΟ 46 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καρµπυρατέρ για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS

30 100 (Εκατό Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 47 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων µεµβρανών για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Δέκα τρία Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 48 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικής ανάφλεξης για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Εξήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 49 ο Προµήθεια και τοποθέτηση αντλίας βενζίνης για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Δέκα πέντε Ευρώ) Φυσητήρες ΑΡΘΡΟ 46 ο Προµήθεια και τοποθέτηση πιστονιού για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56 60 (Εξήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 47 ο Προµήθεια και τοποθέτηση κυλίνδρου πιστονιού για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH (Εκατόν ογδόντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 48 ο Προµήθεια και τοποθέτηση στροφάλου για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH (Εκατόν πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 49 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καρµπυρατέρ για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH (Εκατό Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 50 ο Προµήθεια και τοποθέτηση συµπιεστή αέρα για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH (Εκατόν Εβδοµήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 51 ο 30

31 Προµήθεια και τοποθέτηση ντίζας γκαζιού για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56 20 (Είκοσι Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 52 ο Προµήθεια και τοποθέτηση συµπλέκτη για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56 50 (Πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 53 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καµπάνας για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56 35 (Τριάντα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 54 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ελατηρίων εµβόλου για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56 8 (Οχτώ Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 55 ο Προµήθεια και τοποθέτηση αντλίας βενζίνης για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56 15 (Δέκα πέντε Ευρώ) Μπορντουροψάλιδα (STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU) ΑΡΘΡΟ 56 ο Προµήθεια και τοποθέτηση πιστονιού για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 60 (Εξήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 57 ο Προµήθεια και τοποθέτηση κυλίνδρου πιστονιού για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 180 (Εκατόν ογδόντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 58 ο Προµήθεια και τοποθέτηση στροφάλου για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 150 (Εκατόν πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 59 ο Προµήθεια και τοποθέτηση εδράνων στροφάλου για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 35 (Τριάντα πέντε Ευρώ) 31

32 ΑΡΘΡΟ 60 ο Προµήθεια και τοποθέτηση συµπλέκτη για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 50 (Πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 61 ο Προµήθεια και τοποθέτηση αντιδονητικού για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU ΑΡΘΡΟ 62 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ντίζας γκαζιού για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 20 (Είκοσι Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 63 ο Προµήθεια και τοποθέτηση κοκοράκι βολάν για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU ΑΡΘΡΟ 64 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων φλαντζών για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU ΑΡΘΡΟ 65 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ελατηρίων εµβόλων για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 8 (Οχτώ Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 66 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καµπάνας για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 35 (Τριάντα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 67 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων τσιµουχών για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU ΑΡΘΡΟ 68 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καρµπυρατέρ για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 100 (Εκατό Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 69 ο 32

33 Προµήθεια και τοποθέτηση µεµβρανών για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU ΑΡΘΡΟ 70 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικής για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 60 (Εξήντα Ευρώ) Χλοοκοπτικά χειρός (JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB160) ΑΡΘΡΟ 66 ο Προµήθεια και τοποθέτηση πιστονιού για χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB (Εξήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 67 ο Προµήθεια και τοποθέτηση κυλίνδρου πιστονιού για χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB (Εκατόν ογδόντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 68 ο Προµήθεια και τοποθέτηση στροφάλου για χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB (Εκατόν πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 69 ο Προµήθεια και τοποθέτηση εδράνων στροφάλου για χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB (Τριάντα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 70 ο Προµήθεια και τοποθέτηση συµπλέκτη για τα χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB (Πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 71 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ελατηρίων εµβόλου για χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB160 8 (Οχτώ Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 72 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ντίζας γκαζιού για τα χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB (Είκοσι Ευρώ) 33

34 ΑΡΘΡΟ 73 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων φλαντζών για τα χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB160 ΑΡΘΡΟ 74 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καµπάνας για τα χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB (Τριάντα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 75 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων τσιµουχών για τα χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB160 ΑΡΘΡΟ 76 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καρµπυρατέρ για τα χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB (εκατό Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 77 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων µεµβρανών για τα χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB160 ΑΡΘΡΟ 78 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικής για τα χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB (Εξήντα Ευρώ) Θρυµµατιστές (NEGRI VI505 - EV1) ΑΡΘΡΟ 79 ο Προµήθεια και τοποθέτηση φλάντζας κεφαλής κινητήρα κατάλληλοι για τους θρυµµατιστές Negri V1505 EV1 20 (Είκοσι Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 80 ο Προµήθεια και τοποθέτηση στροφάλου κατάλληλου για τους θρυµµατιστές Negri V1505 EV1 80 (Ογδόντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 81 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ελατηρίου πιστονιού κατάλληλου για τους θρυµµατιστές Negri V1505 EV1 20 (Είκοσι Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 82 ο 34

35 Προµήθεια και τοποθέτηση πιστονιού κινητήρα κατάλληλου για τους θρυµµατιστές Negri V1505 EV1 200 (Διακόσια Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 83 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ιµάντων SPB 1900 κατάλληλων για τους θρυµµατιστές Negri V1505 EV1 25 (Είκοσι πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 84 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ιµάντων SPB 1960 κατάλληλων για τους θρυµµατιστές Negri V1505 EV1 4 (Τέσσερα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 85 ο Προµήθεια και τοποθέτηση φίλτρων κατάλληλων για τους θρυµµατιστές Negri V1505 EV1 ΑΡΘΡΟ 86 ο Προµήθεια και τοποθέτηση σφυριών κατάλληλων για τους θρυµµατιστές Negri V1505 EV1 Κατερίνη 15/01/2015 Θεωρήθηκε Ελέγχθηκε Ο Συντάξας Η Δ/ντρια Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Ασλανίδου Σοφία ΠΕ Διοικητικού Η Προϊσταµένη Περιβάλλοντος Ρίζου Αικατερίνη ΠΕ Γεωπόνων Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβαλλοντολόγων ΟΜΑΔΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ Φρέζα (πλάτους 1,85µ.) 35

36 ΑΡΘΡΟ 1ο Προµήθεια και τοποθέτηση άξονα µετάδοσης κίνησης µε καρέ και συµπλέκτη κατάλληλο για την φρέζα. 350 (Τριακόσια πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 2ο Προµήθεια και τοποθέτηση δίχαλου κατάλληλο για την φρέζα. 50 (Πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 3ο Προµήθεια και τοποθέτηση µαχαιροφόρου άξονα κατάλληλο για την φρέζα. 700 (Εφτακόσια Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 4ο Προµήθεια και τοποθέτηση άκρο άξονα κατάλληλο για την φρέζα. 150 (Εκατόν πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 5ο Προµήθεια και τοποθέτηση κουζινέτου κατάλληλο για την φρέζα. 150 (Εκατόν πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 6ο Προµήθεια και τοποθέτηση ρουλεµάν άξονα κατάλληλο για την φρέζα. 90 (Ενενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 7ο Προµήθεια και τοποθέτηση τσιµουχών για την φρέζα. ΑΡΘΡΟ 8ο Προµήθεια και τοποθέτηση πέδιλων κατάλληλο για την φρέζα. 30 (Τριάντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 9ο Προµήθεια και τοποθέτηση µαχαιριών κατάλληλο για την φρέζα. 2,5 (Δύο κόµµα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 10ο Προµήθεια και τοποθέτηση βιδών µαχαιριών κατάλληλων για την φρέζα. 0,5 (Μηδέν κόµµα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 11ο Προµήθεια και τοποθέτηση ρουλεµάν γκρουπ κατάλληλο για την φρέζα. 36

37 40 (Σαράντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 12ο Προµήθεια και τοποθέτηση γρανάζια γκρουπ κατάλληλο για την φρέζα. 90 (Ενενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 13ο Προµήθεια και τοποθέτηση καδένας κατάλληλης για την φρέζα. 200 (Διακόσια Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 14ο Προµήθεια και τοποθέτηση βαρβολίνης κατάλληλο για την φρέζα. Τιµή ανά λίτρο: 4 (Τέσσερα Ευρώ) Καταστροφείς (πλάτους 1,2µ., 1,5 µ., 1,6 µ., 3,0µ.) ΑΡΘΡΟ 15ο Προµήθεια και τοποθέτηση άξονα µετάδοσης κίνησης κατάλληλου για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 250 (Διακόσια πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 16ο Προµήθεια και τοποθέτηση δίχαλου άξονα κατάλληλου για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 30 (Τριάντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 17ο Προµήθεια και τοποθέτηση µαχαιροφόρου άξονα κατάλληλου για τους καταστροφείς πλάτους 1,2µ., 1,5µ., 1,6µ. της υπηρεσίας (Χίλια διακόσια Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 18ο Προµήθεια και τοποθέτηση µαχαιροφόρου άξονα κατάλληλου για τον καταστροφέα πλάτους 3,0µ. της υπηρεσίας (Δύο χιλιάδες Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 19ο Προµήθεια και τοποθέτηση κουζινέτου άξονα σιδερένιου κατάλληλου για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 100 (Εκατό Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 20ο Προµήθεια και τοποθέτηση ρουλεµάν άξονα κατάλληλου για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 120 (Εκατόν είκοσι Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 21ο 37

38 Προµήθεια και τοποθέτηση κουζινέτου µε ρουλεµάν άξονα µαντεµένιο κατάλληλο για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 250 (Διακόσια πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 22ο Προµήθεια και τοποθέτηση τσιµουχών κατάλληλων για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 23ο Προµήθεια και τοποθέτηση σφυριών κατάλληλων για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 24ο Προµήθεια και τοποθέτηση βιδών σφυριών κατάλληλων για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 2 (Δύο Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 25ο Προµήθεια και τοποθέτηση γκρουπ κατάλληλου για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 600 (Εξακόσια Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 26ο Προµήθεια και τοποθέτηση ρουλεµάν γκρουπ κατάλληλου για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 40 (Σαράντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 27ο Προµήθεια και τοποθέτηση ιµάντων κατάλληλων για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 20 (Είκοσι Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 28ο Προµήθεια και τοποθέτηση πέδιλων κατάλληλων για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 30 (Τριάντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 29ο Προµήθεια και τοποθέτηση κυλίνδρου κατάλληλου για τους καταστροφείς πλάτους 1,2µ., 1,5µ., 1,6µ. της υπηρεσίας. 300 (Τριακόσια Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 30ο Προµήθεια και τοποθέτηση κυλίνδρου κατάλληλου για τον καταστροφέα πλάτους 3,0µ. της υπηρεσίας. 500 (Πεντακόσια Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 31ο Προµήθεια και τοποθέτηση ρουλεµάν κυλίνδρου κατάλληλου για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 38

15REQ002761737 2015-05-08

15REQ002761737 2015-05-08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έργο: «Συντήρηση - επισκευή µηχανηµάτων και αυτοκινούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΟΣ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 3 Σίνδος Θεσσαλονίκης Πληροφορίες: Κιοσέογλου Ευδοκία Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1. θαµνοκοπτικά husqvarna. 1 καθάρισµα καµπυρατερ 25 13 καπάκι φίλτρου 20. 2 καµπυρατερ 110 14 σκανδάλη 20. 3 φίλτρο αέρα 25 15 ηλεκτρονική 80

ΟΜΑ Α 1. θαµνοκοπτικά husqvarna. 1 καθάρισµα καµπυρατερ 25 13 καπάκι φίλτρου 20. 2 καµπυρατερ 110 14 σκανδάλη 20. 3 φίλτρο αέρα 25 15 ηλεκτρονική 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφ. ΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΟΜΑ Α 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΥΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΧΑΝΙΩΝ XANIA 06// 204 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Π. 8357 /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφ:ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΦΙΩΤΟ ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ηµοτικός Κήπος, Χανιά Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax: E-Mail: Παπαρρηγοπούλου 7 546 30 Χ. Ζέτη 2310 511742, 525500

Διαβάστε περισσότερα

«Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων» /νση: Περιβάλλοντος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:9.992,34 Τµήµα : Πρασίνου Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.

«Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων» /νση: Περιβάλλοντος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:9.992,34 Τµήµα : Πρασίνου Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ /νση: Οδός 25 Η Πλατεία Αγ.Τριάδας ΤΚ 167 77 Ελληνικό Τηλ.: 213.2026.064, Fax: 210.9607711 Αργυρούπολη:21/4/2015 ΕΙ ΟΣ: «Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων εργαλείων πρασίνου έτους 2016 ΠΡΟΫΠ.: ,06 Α.Μ. 81/2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων εργαλείων πρασίνου έτους 2016 ΠΡΟΫΠ.: ,06 Α.Μ. 81/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Λ. Πεντέλης & Παράδρομος Αττικής οδού 152 34 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 8Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖ/ΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ιωάννινα, 22-11 -2011 Αριθ. πρωτ.: 6423 Ταχ. Δ/νση: Βυζαντινό Μουσείο Ταχ. Κώδικας: 45221- Κάστρο Πληροφορίες: Λογιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΑ HUSQVARNA - JONSERED - PARTNER- POULAN - MC CULLOCH. Κύλινδρος Φ 38mm Κύλινδρος Φ 40mm Κύλινδρος Φ 48mm Κύλινδρος Φ41mm

ΓΙΑ ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΑ HUSQVARNA - JONSERED - PARTNER- POULAN - MC CULLOCH. Κύλινδρος Φ 38mm Κύλινδρος Φ 40mm Κύλινδρος Φ 48mm Κύλινδρος Φ41mm 0-7159 50,00 0-7161 50,00 0-7125 60,00 0-6531 50,00 137,142 40, 142 365 PARTNER 351 Κύλινδρος Φ 38mm Κύλινδρος Φ 40mm Κύλινδρος Φ 48mm Κύλινδρος Φ41mm 0-7163 35,00 0-7127 50,00 0-7113 3,00 0-6536 3,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax: E-Mail: Παπαρρηγοπούλου 7 546 30 Χ. Ζέτη 2310 511742, 525500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος 11/03/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Συντήρηση και Επισκευή Λοιπού Εξοπλισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος 11/03/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Συντήρηση και Επισκευή Λοιπού Εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος 11/03/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Συντήρηση και Επισκευή Λοιπού Εξοπλισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η σύναψη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Συντήρηση εργαλείων συνεργείου πρασίνου και νεκροταφείων.»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Συντήρηση εργαλείων συνεργείου πρασίνου και νεκροταφείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ Μελ : / ΑρΠρωτ: / ΕΡΓΟ: Συντήρηση εργαλείων συνεργείου πρασίνου-νεκροταφείων Ταχ Δ/νση: Λ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Πίνακας Προμέτρησης 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Τιμολόγιο Μελέτης 6. Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων για το έτος 2015

ΜΕΛΕΤΗ. Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων για το έτος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων για το έτος 215 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7.749, Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΕΡΗΦ ΖΟΥΧΑΛ, ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL 0-6448 50,00 0-6576 50,00 0-6429 50,00 0-6419 50,00 017,MS170 018,MS180 MS230 025,MS250 Κύλινδρος Φ37mm Κύλινδρος Φ38mm Κύλινδρος Φ40mm Κύλινδρος Φ42,5mm 0-6581 70,00 0-6512 60,00 0-6615 90,00 0-6456 6,00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ, Κ.Λ.Π.)»

ΟΜΑΔΑ Α. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ, Κ.Λ.Π.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΜΑΔΑ Α. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Συντήρηση και Επισκευή μηχανημάτων συνεργείου πρασίνου- νεκροταφείων»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Συντήρηση και Επισκευή μηχανημάτων συνεργείου πρασίνου- νεκροταφείων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελ. : 16 /2013 Αρ.Πρωτ.33996 Ταχ. Δ/νση: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306 Ταχ. Κώδ. : 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 48/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ CPV: 34913000-0 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 12.195,12

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.150,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΤΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :18 /2015 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :18 /2015 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :18 /2015 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ :ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Ιων.ια 30/3/16 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ:8382: /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ.Μελέτης :7 Προς: /νση Oικονοµικών Υπηρεσιών Θέµα : «Μελέτη για την προµήθεια ανταλακτικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩΗΒ-ΤΥΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 22170/21-11-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩΗΒ-ΤΥΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 22170/21-11-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22170/21-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 667 Από το πρακτικό 39 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα Κ.Μ. : Π 35/2013 ΠΡΟΫΠ: 5.830,20 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 6699.0019

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες Δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας (ΚΕΘΕΑ, Δημοτικά Ιατρεία Κέντρο ΑμεΑ)

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες Δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας (ΚΕΘΕΑ, Δημοτικά Ιατρεία Κέντρο ΑμεΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες Δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας (ΚΕΘΕΑ, Δημοτικά Ιατρεία Κέντρο ΑμεΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3 ο Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας : Για την προµήθεια αυτή ισχύουν τα παρακάτω στοιχεία : Α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, Β) Η προµέτρηση

ΑΡΘΡΟ 3 ο Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας : Για την προµήθεια αυτή ισχύουν τα παρακάτω στοιχεία : Α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, Β) Η προµέτρηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Προµήθεια ανταλλακτικών & ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ αναλώσιµων. υλικών λειτουργίας. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός 6.503,00 πλέον Φ.Π.Α. /ΝΣΗ :ΠΕΡ/ΝΤΟΣ &ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων συνεργείου πρασίνου - νεκροταφείων

ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων συνεργείου πρασίνου - νεκροταφείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελ. : 18 /2014 Αρ. Πρωτ.: 32101/30-05-2014 Ταχ. /νση: Λ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306 Ταχ. Κώδ. : 68100 ΑΛΕΞΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5646,93 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ. : Π17/2014 ΠΡΟYΠ:9.999,9 (µε Φ.Π.Α.) K.A. : 6264.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΟΩ10-4Τ5 =========================

ΑΔΑ: ΒΟΧΟΩ10-4Τ5 ========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 01 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ HONDA

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ HONDA 0-5250 29,00 0-5651 29,00 0-5259 25,00 0-5600 25,00 G200 GX120 GX160 GX160 Πιστόνι πλήρες Φ67mm Πιστόνι πλήρες Φ60mm Πιστόνι πλήρες Φ68mm Πιστόνι πλήρες Φ68,25mm oversize 0-5615 27,00 0-5640 30,00 0-4456

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5781,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : 25.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» ΚΑ. ΠΙΣΤΩΣ. : 35.7135.0006 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.968,90 ΕΥΡΩ 2015 1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπαλαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. Προυπ.: 6799,44 K.Μ.: Κ.Μ. Π24/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση νέου βενζινοκινητήρα για το µηχάνηµα ρίψης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεσης εργασίας συντήρησης-επισκευής των μηχανημάτων της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δ. Νεάπολης-Συκεών

Ανάθεσης εργασίας συντήρησης-επισκευής των μηχανημάτων της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δ. Νεάπολης-Συκεών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αριθ. Τεύχ. Τεχν. Προδιαγραφών: 65/2014 «Ανάθεση εργασίας συντήρησης-επισκευής των μηχανημάτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.200,00 2014 Σελίδα 1 από 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά την προμήθεια έξι (6) φωτοαντιγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Αριθµ. Απόφ. : 797 Σίνδος, 12/10/2011 Αρ. Πρωτ. : 31913

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Αριθµ. Απόφ. : 797 Σίνδος, 12/10/2011 Αρ. Πρωτ. : 31913 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφ. : 797 Σίνδος, 12/10/2011 Αρ. Πρωτ. : 31913 ΘΕΜΑ: Έγκριση ιενέργειας της προµήθειας εργαλείων πρασίνου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ψήφιση πίστωσης του τμήματος Συντήρησης Πρασίνου για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού»

Θέμα: «Ψήφιση πίστωσης του τμήματος Συντήρησης Πρασίνου για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΙΟΣ 19/09/2016 ΑΠ: 27804 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Διεύθυνση: Καστρομηνάς - Χίος 821 32 Τηλέφωνο 2271351920 ΦΑΞ: 22710 33090 Πληροφορίες Προς: Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια εξοπλισμού για πυροπροστασία έτους 2013 Κ.Μ.: Π104/2013 ΠΡΟΫΠ: 6.317,28

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 02 Καρδανικός άξονας με τρίγωνη σωλήνα ΣΕΙΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΣΧΥΣ R10 22.0 x 54.0 8 HP T10 22.0 x 54.0 16 HP T20 23.8 x 61.3 21 HP T40 27.0

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/νση: Λεχόβου 4 Τ.κ.: 56626 Τηλ: 2313313333-6 Fax: 2313313433 E-mail: gep.sykies@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΟΣ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 414.548,13 300.000,00 95.000,00 116.862,30 156.456,00 73.493,73 299.904,10 122.943,93 161.406,75 42.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 414.548,13 300.000,00 95.000,00 116.862,30 156.456,00 73.493,73 299.904,10 122.943,93 161.406,75 42. ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ) ΠΙΝΑΚΑΣ προμήθειας οξυγόνου και προϋπολογισθείσας δαπάνης α/α Νοσοκομεία. Π. Γ. Ν. Θ. ΑΧΕΠΑ 2. Γ.Ν.Θ. "Ιπποκράτειο" Είδη προς προμήθεια Προϋπολογισθείσα Δαπάνη με 44.548,3

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2319/09-08-2012. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2319/09-08-2012. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β4ΓΨΩΚΑ-04Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10

Διαβάστε περισσότερα

189,00. Ευκαιρία να ανεβείτε KATHΓOΡIA. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ "Φθινώπορο - Χειμώνας 2014" ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. από 319,80

189,00. Ευκαιρία να ανεβείτε KATHΓOΡIA. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Φθινώπορο - Χειμώνας 2014 ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. από 319,80 Ευκαιρία να ανεβείτε KATHΓOΡIA JONSERED CS 2250 S (18") Αλυσοπρίονο ελαφρύ ευρείας χρήσεως και εύκολο στην χρήση, φιλικό προς τον χειριστή και το περιβάλλον, ιδανικό για την κοπή καυσόξυλων και μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΕ 02.35.7131.002: Προµήθεια εργαλείων και µηχανηµάτων πυρόσβεσης 6.000,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΕ 02.35.7131.002: Προµήθεια εργαλείων και µηχανηµάτων πυρόσβεσης 6.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΕ 02.35.7131.002: Προµήθεια εργαλείων και µηχανηµάτων πυρόσβεσης 6.000,00 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ Σεπτέµβρης 2012 1. ΓΕΝΙΚΑ Ο ήµος Χανίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3/2014

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3/2014 ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3/2014 Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 27/02/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 26/31-01-14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1. ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΕΦΑΛΗΣ VW - T5 0703383M Τεμ. ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ Α ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

08/08/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 28376

08/08/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 28376 08/08/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 28376 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο 14SYMV002255980 2014-08-26 Στην Κω, σήμερα την 8 η Αυγούστου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση κάδων απορριμμάτων. K.M. : Π08/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.946,96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΘΕΜΑ: 96 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εισήγηση επί του θέματος: «Κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους, έτους 2014»

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους, έτους 2014» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ έτους 2014» Κ.Μ.: Π116/2014 ΠΡΟΫΠ.: 2.864,06 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 01 ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 01 ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 01 ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ Καρδανικός άξονας με τρίγωνη σωλήνα ΣΕΙΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΣΧΥΣ R10 22.0 x 54.0 8 HP ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 10-001 600 51.14 62.90 10-002 700 55.16 67.85

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων

ΜΕΛΕΤΗ Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : ΑΡΙΘΜΟΣ Σ :3/2015 KA: 02.35.7131.1001 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ίδιοι πόροι ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΚΑΤΣΑΡΙ ΟΥ ΧΡΥΣΗ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ Σ : 3/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Προμήθεια αναλωσίμων για μηχανές γραφείου K. Μ. : Π141/2014 ΠΡΟΫΠ. : 9.594,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Πίνακας Προμέτρησης 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

2013-2 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ

2013-2 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 0-1630 1,20 0-2342 0,70 0-1629 1,80 0-1631 1,00 TILLOTSON TILLOTSON TILLOTSON TILLOTSON Φίλτρο βενζίνης μικρό Ανταλλακτικό φίλτρου Φίλτρο βενζίνης μεγάλο Ανταλλακτικό φίλτρου βενζίνης 0-1630 βενζίνης 0-1629

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» Α.Μ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (με ΦΠΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» Α.Μ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (με ΦΠΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ: ΝΑΤΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ολυμπίου & Αγ.Σοφίας Τηλ. 210 9370281 Email:illgeoponiki@gmail.gr

Διαβάστε περισσότερα

255,00. Ευκαιρία να ανεβείτε κατηγορία. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ "Άνοιξη - Καλοκαίρι 2015" ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. από 350,00

255,00. Ευκαιρία να ανεβείτε κατηγορία. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Άνοιξη - Καλοκαίρι 2015 ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. από 350,00 Ευκαιρία να ανεβείτε κατηγορία JONSERED BC 2128 Θαμνοκοπτικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με δίσκο για ελαφριές εργασίες χορτοκοπής. Spin Start για εύκολη εκκίνηση. Παραδίδεται με δίσκο χορτοκοπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΠΤΙΚΑ 03 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 40 Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 3 A R C A D I A T E R R A

ΣΚΑΠΤΙΚΑ 03 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 40 Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 3 A R C A D I A T E R R A 03 40 Μαχαίρια φρέζας Εurozappa Ιταλίας ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΤΡΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΑΜΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 01-151 Rotavator B.T Γωνία 13.5 57 80 x 7 3.00 3.69 01-153 Celli Γωνία 14.5 57 80 x 7 3.00 3.69 01-158

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια βενζινοκίνητων μηχανημάτων κήπου

Προμήθεια βενζινοκίνητων μηχανημάτων κήπου Δ/ΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. Προμ.: 24/2016 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Προμήθεια βενζινοκίνητων μηχανημάτων κήπου Κ.Α. 35.7131.0005 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α (23%) : 5.498,10 Προμήθεια: Προμήθεια βενζινοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ, 8475/0372 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/0/206 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ/ΦΑΞ 20-4092265 Email: dimospromithies@yahoo.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/22-09-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/22-09-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/22-09-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 320-15/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π76/2011 ΠΡΟΥΠ.:15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Συντήρηση Κάδων Απορριμμάτων».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Συντήρηση Κάδων Απορριμμάτων». Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ -ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δέσποινα Μπαλωμένου Τηλ. 26536332 ΦΑΞ 2650-7444 45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ιωάννινα 9 02-204

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια προληπτική, προγραµµατισµένη, συντήρηση παντός τύπου εσωτερικής µονάδας

Ετήσια προληπτική, προγραµµατισµένη, συντήρηση παντός τύπου εσωτερικής µονάδας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 7η ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ VRV ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης Τεχνικής Υπηρεσίας: 35/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αρ. Μελέτης Τεχνικής Υπηρεσίας: 35/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Προϋπ. : 121.380,40 (με Φ.Π.Α. 23 %) και έως εξαντλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ.Κ. 152 34 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΜΗΜΑ : Τεχν. Συνεργείων & Αυτεπιστασίας ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Aν. Παρτάλης Τηλ. : 213-2023.944-982

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΑΣ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια μοτοσικλετών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΑΣ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια μοτοσικλετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΑΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια μοτοσικλετών. Κ.Μ. : Π13/2013 ΠΡΟΫΠ : 10.998,66 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ Κ. Μ. : Π 149/2014 ΠΡΟΫΠ. : 1.069,99 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 94/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.999,85 20.6662.001 / 15.000,00 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση. Σελ. 3 Περιγραφικό Τιμολόγιο. Σελ. 4

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 3185/12-05-2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 3185/12-05-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075126,127,198,241 Fax: 2132075127

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τον καθαρισμό συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

CANDIA CAPA ABETE ΣΕΛΙΣ 01/34 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΚΑΠΤΙΚΟΥ CM ΤΗΣ 01.01.15

CANDIA CAPA ABETE ΣΕΛΙΣ 01/34 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΚΑΠΤΙΚΟΥ CM ΤΗΣ 01.01.15 ΣΕΛΙΣ 0/34 ΚΑΤΑΛΓΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ CM ΤΗΣ 0.0.5 OMAΔA : ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΥ Α/Α Α/Α Α ΑΤΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΣ ΧΑΡΑΚΤ / ΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΣ 2 2 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ CM 52 ME ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ & ΦΙΛΤΡ ΠΙΣΤΝΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 27/09/2013 Αρ.Πρωτ.: 69455

Νίκαια : 27/09/2013 Αρ.Πρωτ.: 69455 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια επίπλων και σκευών. Αριθµός Μελέτης: 31/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.250,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια επίπλων και σκευών. Αριθµός Μελέτης: 31/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.250,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια επίπλων και σκευών ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αριθµός Μελέτης: 31/2014 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: Φιλ. Λίτσα 29 & Αγ. Γεωργίου, 15234 Χαλάνδρι Τηλ. : 213

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4104/16-10-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4104/16-10-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΛΛ1ΩΚΑ-ΘΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ.: 20 / 29753 2015 2015 ΠΡΟΜ «Προμήθεια ΗΘΕΙΑ: λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού συνεργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 23 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 68 /2015 Α.Π. 52212 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 864/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 864/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 864/2015 ΘΕΜΑ: 38 ο «Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 14/07/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 1056/2011 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 14/07/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 1056/2011 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΣΕΩΡ-Ω0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 4/07/20 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 056/20 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ Έχοντας υπόψη :. Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006(ΦΕΚ 4 Α ). 2.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4133/18-10-2013. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4133/18-10-2013. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: ΑΔΑ: ΒΛΛ0ΩΚΑ-ΨΩΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 - Κ.Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 1.612,90 ΦΠΑ 24%: 387,10 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 Π.Α.Υ.

Μελέτη ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 - Κ.Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 1.612,90 ΦΠΑ 24%: 387,10 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 Π.Α.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΜΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Χαράλαμπος Παπανικολάου : Λ. Πεντέλης 146 Χαλάνδρι Αρμόδιος: Ταχ. Δ/νση ΤΚ : 15234 Τηλέφωνο : 210 6856410 Φαξ : 210 6821926 Email :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 9 /2015 Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» Χρηµατοδότηση: ΗΜΟΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 4.000,00 Φ.Π.Α. 24%: 960,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.960,00

ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 4.000,00 Φ.Π.Α. 24%: 960,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.960,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης : 95/08.09.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV : 33100000-1 & ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 33182100-0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Α.Π.Η Διεύθυνση : Καραολή Δημητρίου 2, ΤΚ 15232 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Tίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΤΥΛΙΑΡΙΑ, ΣΩΛΗΝΕΣ Κ.Λ.Π.)» Προϋπολογισµός Μελέτης : 3.998,73 (µε Φ.Π.Α.

Tίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΤΥΛΙΑΡΙΑ, ΣΩΛΗΝΕΣ Κ.Λ.Π.)» Προϋπολογισµός Μελέτης : 3.998,73 (µε Φ.Π.Α. Tίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΤΥΛΙΑΡΙΑ, ΣΩΛΗΝΕΣ Κ.Λ.Π.)» Προϋπολογισµός Μελέτης : 3.998,73 (µε Φ.Π.Α. 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ,

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Τίτλος: Προμήθεια εργαλείων Αριθμ. Μελέτης : 72/206 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου K. Μ. : Π47/2012 ΠΡΟΫΠ.: 1.845,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος: 13/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου:5081 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΠΚΑΠ) ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΣ : ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ : Καθαρισμός ρεμάτων και μεταφορά φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα