ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Προµήθεια: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Προµήθεια: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Προµήθεια: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου.» Αρ. Μελέτης: 5/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα προβλέπεται η προµήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση,, των χλοοκοπτικών θαµνοκοπτικών και των παρελκόµενων µηχανηµάτων των τρακτέρ του Δήµου Κατερίνης καθώς επίσης και την προµήθεια αναλωσίµων και ανταλλακτικών τα οποία θα τοποθετούνται στα εργαλεία του πρασίνου στον χώρο του αµαξοστασίου όπως αυτά αναφέρονται στην συνηµµένη κατάσταση. Πιο συγκεκριµένα η µελέτη περιλαµβάνει: 1. Προµήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των παρελκόµενων µηχανηµάτων (καταστροφείς, φρέζες, κ.λ.π.) των τρακτέρ. Επειδή στο αµαξοστάσιο του Δήµου δεν υπάρχει εξειδικευµένο προσωπικό ούτε ο ανάλογος εξοπλισµός η συντήρηση και επισκευή θα γίνεται σε εξωτερικό συνεργείο. 2. Προµήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των θαµνοκοπτικών, χλοοκοπτικών κ.λ.π. εργαλείων του Δήµου. Επειδή στο αµαξοστάσιο του Δήµου δεν υπάρχει εξειδικευµένο προσωπικό ούτε ο ανάλογος εξοπλισµός η συντήρηση και επισκευή θα γίνεται σε εξωτερικό συνεργείο. 3. Προµήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίµων για την συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και των µηχανηµάτων πρασίνου ( όπως µαχαίρια, ιµάντες, µεσινέζες, κ.λ.π.) τα οποία µπορούν να τοποθετηθούν στα εν λόγω εργαλεία και µηχανήµατα του Τµήµατος Περιβάλλοντος στον χώρο του αµαξοστασίου. Οι ανωτέρω εργασίες θα πρέπει να λαµβάνουν χώρα σε ειδικό εξωτερικό συνεργείο που να διαθέτει ειδικευµένο προσωπικό και ειδικά µηχανήµατα και εργαλεία. Οι παραπάνω εργασίες επισκευής κρίνονται αναγκαίες και άµεσες για την καλή, οµαλή και ασφαλή λειτουργία των χλοοκοπτικών, θαµνοκοπτικών, αλυσοπριόνων καθώς επίσης καταστροφέων και φρεζών του Δ. Κατερίνης και θα πρέπει να εκτελούνται σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης µε σύγχρονα µηχανήµατα και εργαλεία και της επίβλεψης των εργασιών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν όλες οι τυχόν βλάβες και τα υλικά που απαιτούνται για την επισκευή των µηχανηµάτων που θα προκύψουν, οι τιµές αυτών των υλικών θα διατεθούν µε ανάλογες τιµές εµπορίου (προσφορά). Η εκτέλεση της εργασίας θα πραγµατοποιηθεί κατά τις διατάξεις των : Απόφ /93/τ. Β /185 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Ο.Τ.Α.» Ν. 2286/95/τ.Α /19 - «Περί Προµηθειών του Δηµόσιου τοµέα & ρυθµίσεων συναφών θεµάτων» N.2307/Α'/113/ Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. Ν.2503/1997/τ.Α /107 - Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέµατα Ο.Τ.Α. Ν. 3463/2006/τ. Α /114 «Κύρωση του Κώδικα Δήµων & Κοινοτήτων» Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» Την περίπτωση (α) του 21 ου άρθρου του Π. Δ. 118/ΦΕΚ 150 Α / «Κανονισµός Προµηθειών Δηµοσίου (Κ. Π. Δ.)». Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό: Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ Προµήθεια και τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για τη ,00 συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων πρασίνου 1

2 Σύνολο: Η χρηµατοδότηση για την αναφερόµενη εκτέλεση της προµήθειας και τοποθέτησης θα γίνει από δηµοτικούς πόρους και για την υλοποίηση των ανωτέρω έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό του έτους 2015 του Δήµου. Τα εργαλεία, και τα παρελκόµενα µηχανήµατα τα οποία διαθέτει ο Δήµος Κατερίνης και που πιθανόν να τύχουν της ανάγκης επισκευής και συντήρησης είναι τα εξής: Α/Α ΜΑΡΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ 1 JONSERED GR50 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 15 2 OLEO MAC 753 T ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 2 3 CASTOR TURBO 52 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 1 4 STIHL FS 450 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 9 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ 1 STIHL HS80 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ 1 2 STIHL HS81R ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ 1 3 HUSQVARNA 325 H075 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ 1 4 KOMATSU ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ 1 ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ 1 JONSERED BV2126 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 2 2 STIHL BG 86 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 3 3 STIHL BG 56 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 3 4 STIHL SH 56 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 1 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ 1 STIHL 9 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 2 JONSERED CS2152 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 3 STIHL 38 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 4 STIHL M5640 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 5 JONSERED TURBO 2149 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 6 ΑΜΑ BG 4518 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 7 KOMATSU G621 ABS ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 8 JONSERED CS2145 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 2 9 STIHL L 023C ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 2 10 EVOLUTION ΤΗΛΕΣΚ.ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 11 STIHL ΤΗΛΕΣΚ.ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 12 EVOLUTION ΤΗΛΕΣΚ.ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 13 STIHL FS 100 ΤΗΛΕΣΚ.ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ LM JONSERED CMD ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ 6 2 HONDA GCB 160 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ 2 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ 1 WESTWOOD T 1800 ΑΥΤ/ΝΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 1 2 TWIN CLASSIC MOD ΑΥΤ/ΝΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 1 3 SIRIO MD 150 ΑΥΤ/ΝΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 1 4 VIKING - CYCLON ΑΥΤ/ΝΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 2 5 I/C (12,5 HP) MODEL ΑΥΤ/ΝΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 1 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1 KVENERLAND ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 1 2 KTSV N300 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 1 3 CASSAPA ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 1 4 CELLI ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 1 2

3 5 STOLL ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 1 6 KVENERLAND ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 1 7 UNIMOG ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 1 ΘΡΥΜΑΤΙΣΤΕΣ 1 NEGRI VI505 - EV1 ΘΡΥΜΑΤΙΣΤΗΣ 1 ΦΡΕΖΕΣ 1 ΦΡΕΖΑ ΤΡΑΚΤΕΡ 1 2 LOMBARDINI ΦΡΕΖΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ 1 3 MITSUBISHI GM182 ΦΡΕΖΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ 1 ΚΑΔΕΝΕΣ 1 ΚΑΔΕΝΑ 1 Σηµειώνεται ότι τα προσφερόµενα είδη της εν λόγω µελέτης πρέπει να είναι απολύτως καινούργια και αχρησιµοποίητα. Επίσης θα είναι πρόσφατης κατασκευής, ενώ ιδιαίτερα τονίζεται πως η όλη κατασκευή των υλικών θα είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών και σύµφωνα µε τα πρότυπα ασφαλείας CE. Οι προµηθευτές θα πρέπει να δηλώνουν µε τρόπο απόλυτα σαφή και υπεύθυνο τα τεχνικά χαρακτηριστικά στοιχεία (των υπό προµήθεια υλικών) ή τυχών άλλες πληροφορίες που θα προκύπτουν από τα στοιχεία των κατασκευαστών όπως είναι: 1. Εργοστάσιο κατασκευής 2. Τύπος 3. Διαστάσεις και υλικό κατασκευής. Επίσης τα προσφερόµενα ανταλλακτικά θα είναι γνήσια εργοστασιακά της επίσηµης αντιπροσωπίας για τα συγκεκριµένα µηχανήµατα που περιγράφονται στον προϋπολογισµό τεχνική περιγραφή Κατερίνη 15/01/2015, Ο Συντάξας Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβαλλοντολόγων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Εργασία: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου.» Αρ. Μελέτης: 5/2015 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ (JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450) 3

4 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Κεφαλή µεσινέζας αυτόµατη 80 2 Δαχτυλίδι κεφαλής µεσινέζας Δαχτυλίδι έδρας κεφαλής µεσινέζας Καπάκι κεφαλής µεσινέζας 20 5 Μεσινέζα διάστασης Φ 3,5 στρόγγυλη Μπουζί 70 7 Λάδι µίξης µε δοδοµετρητή 150 Λίτρα 8 Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm 20 9 Φούσκα αντλίας βενζίνης Φούσκα βενζίνης Προφυλαχτήρας κοπής 2 12 Φίλτρο αέρος Τάπα βενζίνης 5 14 Καρούλι κεφαλής µεσινέζας Ελατήριο κεφαλής Βίδα θαµνοκοπτικού Ζώνη θαµνοκοπτικού Βάση κεφαλής βιδωτή 10 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ (WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Φίλτρο λαδιού 2 2 Φίλτρο αέρος 2 3 Φίλτρο καυσίµου 2 4 Μπουζί 10 5 Βάση µαχαιριών 1 6 Μαχαίρι για αυοκινούµενο χλοοκοπτικό WESTWOOD T 1800 ΔΕΞΊ 1 7 Μαχαίρι για αυοκινούµενο χλοοκοπτικό WESTWOOD T 1800 ΑΡΙΣΤΕΡΟ 1 8 Μαχαίρι για αυοκινούµενο χλοοκοπτικό WESTWOOD T 1800 ΚΕΝΤΡΙΚΟ 1 9 Ιµάντες µαχαιριών 4 10 Μαχαίρια άλλα 8 11 Ιµάντες κίνησης (κινητήρα) 4 12 Μεµβράνες 5 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ (STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS 2145) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Φούσκα βενζίνης 2 2 Μπουζί 10 3 Φίλτρο αέρος 5 4 Λάδι µίξης µε δοσοµετρητή 30 Λίτρα 5 Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm 5 6 Αλυσίδα 5 7 Λάµα για αλυσοπρίονα 2 ΦΥΣΗΤΗΤΡΕΣ (JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Λάδι µίξης µε δοσοµετρητή 50 Λίτρα 2 Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm 10 3 Φίλτρο βενζίνης 5 4 Φίλτρο αέρος 7 5 Μπουζί 30 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ (STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Φούσκα βενζίνης 5 4

5 2 Φίλτρο βενζίνης 5 3 Μπουζί 10 4 Φίλτρο αέρος 5 5 Λάδι µίξης µε δοσοµετρητή 20 Λίτρα 6 Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm 2 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB 160 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Μαχαίρια 4 2 Ιµάντες µαχαιριών 4 3 Φίλτρο βενζίνης 2 4 Φίλτρο αέρος 5 5 Μπουζί 5 6 Σχοινί εκκίνησης 5 7 Φούσκα βενζίνης 2 8 Λάδι µίξης µε δοσοµετρητή 20 Λίτρα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ (JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Πιστόνι 10 2 Κύλινδρος πιστονιού 10 3 Στρόφαλος 5 4 Έδρανα στροφάλου 5 5 Συµπλέκτης 5 6 Αντιδονητικό 5 7 Ντίζα γκαζιού 10 8 Κοκοράκι βολάν 5 9 Διάφορες φλάντζες Ελατήρια εµβόλου Καµπάνα 5 12 Διάφορες τσιµούχες 5 13 Καρµπυρατέρ 5 14 Διάφορες µεµβράνες Ηλεκτρονική ανάφλεξης Αντλία βενζίνης 10 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ (WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON) 5

6 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Βάση µαχαιριών 1 2 Ντίζα γκαζιού 2 3 Ντίζα συµπλέκτη 2 4 Ρουλεµάν 1 5 Εξαρτήµατα συστήµατος διεύθυνσης 1 6 Εξαρτήµατα επισκευής κινητήρα 1 7 Εξαρτήµατα µετάδοσης κίνησης (συµπλέκτης κ.λ.π) 1 8 Κρεµαργιέρα 1 9 Φλάντζα κεφαλής 2 10 Διάφορες φλάντζες 2 11 Πιστόνι 1 12 Μπιέλα 1 13 Στρόφαλος 1 14 Ελατήρια πιστονιού 1 15 Βαλβίδες κινητήρα 2 16 Ηλεκτρονική ανάφλεξη 1 17 καρµπυρατέρ 1 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ (STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS 2145) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Πιστόνι 2 2 Κύλινδρος πιστονιού 2 3 Στρόφαλος 1 4 Έδρανα στροφάλου 1 5 Συµπλέκτης 1 6 Αντιδονητικό 1 7 Ντίζα γκαζιού 2 8 Κοκοράκι βολάν 2 9 Διάφορες φλάντζες 2 10 Ελατήρια εµβόλου 2 11 Καµπάνα 1 12 Διάφορες τσιµούχες 2 13 Καρµπυρατέρ 1 14 Διάφορες µεµβράνες 2 15 Ηλεκτρονική ανάφλεξης 1 16 Αντλία βενζίνης 1 ΦΥΣΗΤΗΤΡΕΣ (JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Πιστόνι 3 2 Κύλινδρος πιστονιού 3 3 Στρόφαλος 2 4 Καρµπυρατέρ 2 5 Συµπιεστής αέρος 3 6 Ντίζα γκαζιού 5 7 Συµπλέκτης 5 8 Καµπάνα 5 9 Ελατήρια εµβόλου 5 10 Αντλία βενζίνης 3 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ (STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Πιστόνι 2 2 Κύλινδρος πιστονιού 2 3 Στρόφαλος 1 6

7 4 Έδρανα στροφάλου 1 5 Συµπλέκτης 1 6 Αντιδονητικό 1 7 Ντίζα γκαζιού 2 8 Κοκοράκι βολάν 1 9 Διάφορες φλάντζες 1 10 Ελατήρια εµβόλου 1 11 Καµπάνα 1 12 Διάφορες τσιµούχες 1 13 Καρµπυρατέρ 1 14 Διάφορες µεµβράνες 1 15 Ηλεκτρονική ανάφλεξης 1 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB 160 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Πιστόνι 1 2 Κύλινδρος πιστονιού 1 3 Στρόφαλος 1 4 Έδρανα στροφάλου 1 5 Συµπλέκτης 1 6 Ντίζα γκαζιού 1 7 Διάφορες φλάντζες 1 8 Ελατήρια εµβόλου 1 9 Καµπάνα 1 10 Διάφορες τσιµούχες 1 11 Καρµπυρατέρ 1 12 Διάφορες µεµβράνες 1 13 Ηλεκτρονική ανάφλεξης 1 ΘΡΥΜΑΤΙΣΤΗΣ (NEGRI VI505 - EV1) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Φλάντζα κεφαλής 1 2 Στρόφαλος 1 3 Ελατήρια πιστονιού 2 4 Πιστόνι 1 5 Ιµάντας SPB Ιµάντας SPB Φίλτρα 3 8 Σφυριά 10 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΡΕΖΑ 185 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Άξονας µετάδοσης κίνησης µε καρέ και συµπλέκτη 1 2 Δίχαλο 1 3 Μαχιροφόρος Άξονας 1 4 Άκρο άξονα 1 5 Κουζινέτο 1 6 Ρουλεµάν άξονα 1 7 Τσιµούχες 5 8 Πέδιλα 2 9 Μαχαίρια Βίδες µαχαιριών Ρουλεµάν Γκρούπ 2 12 Γρανάζια γκρουπ 1 13 Καδένα 1 14 Βαρβολίνη 10 7

8 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ (πλάτους 1,2µ., 1,5µ., 1,6µ., 3µ.) (KVENERLAND, KTSV N300, CASSAPA, CELLI, STOLL, για το UNIMOG) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Άξονας µετάδοσης κίνησης 2 2 Δίχαλο Άξονα 2 3 Μαχαιροφόρος Άξονας (1,2µ. 1,6µ.) 1 4 Μαχαιροφόρος Άξονας 3µ. 1 5 Κουζινέτο άξονα σιδερένιο 2 6 Ρουλεµάν άξονα 2 7 Κουζινέτο µε ρουλεµάν άξονα µαντεµένιο 2 8 Τσιµούχες 10 9 Σφυριά Βίδες σφυριών Γκρουπ 1 12 Ρουλεµάν γκρουπ 2 13 Ιµάντες Πέδιλα 4 15 Κύλινδρος (1,2µ. 1,6µ.) 1 16 Κύλινδρος 3µ Ρουλεµάν κυλίνδρου 2 18 Κουζινέτο κυλίνδρου σιδερένιο 2 19 Τσιµούχες Κυλίνδρου 4 20 Σετ πορτάκια προστασίας µεταλλικά (1,2µ. 1,6µ.) 1 21 Σετ πορτάκια προστασίας µεταλλικά 3,0µ Τροχαλία µεγάλη 5 καναλιών 1 23 Τροχαλία µικρή 5 καναλιών 1 24 Βαρβολίνη 10 ΚΑΔΕΝΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Άξονας µετάδοσης κίνησης 1 2 Κουζινέτα καδένας µαντεµένια Ω 2 3 Μαχαίρια καδένας 20 4 Καδένα 1 5 Ρουλεµάν γκρουπ 1 6 Μαρκούτσια πίεσης 2 7 Βαρβολίνη 10 Κατερίνη 15/01/2015 Θεωρήθηκε Ελέγχθηκε Ο Συντάξας Η Δ/ντρια Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Ασλανίδου Σοφία ΠΕ Διοικητικού Η Προϊσταµένη Περιβάλλοντος Ρίζου Αικατερίνη ΠΕ Γεωπόνων Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβαλλοντολόγων 8

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Εργασία: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου.» Αρ. Μελέτης: 5/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ (JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 Κεφαλή µεσινέζας αυτόµατη Δαχτυλίδι κεφαλής µεσινέζας Δαχτυλίδι έδρας κεφαλής µεσινέζας Καπάκι κεφαλής µεσινέζας Μεσινέζα διάστασης Φ 3,5 στρόγγυλη , Μπουζί Λάδι µίξης µε δοδοµετρητή 150 Λίτρα Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm 20 1, Φούσκα αντλίας βενζίνης Φούσκα βενζίνης Προφυλαχτήρας κοπής Φίλτρο αέρος Τάπα βενζίνης Καρούλι κεφαλής µεσινέζας Ελατήριο κεφαλής Βίδα θαµνοκοπτικού 20 4, Ζώνη θαµνοκοπτικού Βάση κεφαλής βιδωτή ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% 2.243,65 ΣΥΝΟΛΟ ,65 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ (WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON) 1 Φίλτρο λαδιού

10 2 Φίλτρο αέρος Φίλτρο καυσίµου Μπουζί Βάση µαχαιριών Μαχαίρι για αυοκινούµενο χλοοκοπτικό WESTWOOD T ΔΕΞΊ 7 Μαχαίρι για αυοκινούµενο χλοοκοπτικό WESTWOOD T ΑΡΙΣΤΕΡΟ 8 Μαχαίρι για αυοκινούµενο χλοοκοπτικό WESTWOOD T ΚΕΝΤΡΙΚΟ 9 Ιµάντες µαχαιριών Μαχαίρια άλλα Ιµάντες κίνησης (κινητήρα) Μεµβράνες ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% 335,57 ΣΥΝΟΛΟ 1.794,57 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ (STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS 2145) 1 Φούσκα βενζίνης Μπουζί Φίλτρο αέρος Λάδι µίξης µε δοσοµετρητή 30 Λίτρα Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm 5 1,5 7,5 6 Αλυσίδα Λάµα για αλυσοπρίονα ΣΥΝΟΛΟ 644,5 Φ.Π.Α. 23% 148,23 ΣΥΝΟΛΟ 792,73 ΦΥΣΗΤΗΤΡΕΣ (JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56) 1 Λάδι µίξης µε δοσοµετρητή 50 Λίτρα Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm 10 1, Φίλτρο βενζίνης Φίλτρο αέρος Μπουζί ΣΥΝΟΛΟ 782 Φ.Π.Α. 23% 179,86 ΣΥΝΟΛΟ 961,86 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ (STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU) 1 Φούσκα βενζίνης Φίλτρο βενζίνης Μπουζί Φίλτρο αέρος Λάδι µίξης µε δοσοµετρητή 20 Λίτρα Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm 2 1,5 3 10

11 ΣΥΝΟΛΟ 358 Φ.Π.Α. 23% 82,34 ΣΥΝΟΛΟ 440,34 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB Μαχαίρια Ιµάντες µαχαιριών Φίλτρο βενζίνης Φίλτρο αέρος Μπουζί Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm 5 1,5 7,5 7 Φούσκα βενζίνης Λάδι µίξης µε δοσοµετρητή 20 Λίτρα ΣΥΝΟΛΟ 814,5 Φ.Π.Α. 23% 187,33 ΣΥΝΟΛΟ 1.001,83 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α ,98 11

12 ΟΜΑΔΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ (JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450) ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ( µε τοποθέτηση) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( ) ΔΑΠΑΝΗ 1 Πιστόνι Κύλινδρος πιστονιού Στρόφαλος Έδρανα στροφάλου Συµπλέκτης Αντιδονητικό Ντίζα γκαζιού Κοκοράκι βολάν Διάφορες φλάντζες Ελατήρια εµβόλου Καµπάνα Διάφορες τσιµούχες Καρµπυρατέρ Διάφορες µεµβράνες Ηλεκτρονική ανάφλεξης Αντλία βενζίνης ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% 1.554,8 ΣΥΝΟΛΟ 8.314,8 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ (WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON) ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ( µε τοποθέτηση) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( ) ΔΑΠΑΝΗ 1 Βάση µαχαιριών Ντίζα γκαζιού Ντίζα συµπλέκτη Ρουλεµάν Εξαρτήµατα συστήµατος διεύθυνσης Εξαρτήµατα επισκευής κινητήρα Εξαρτήµατα µετάδοσης κίνησης (συµπλέκτης κ.λ.π) Κρεµαργιέρα Φλάντζα κεφαλής Διάφορες φλάντζες Πιστόνι Μπιέλα Στρόφαλος Ελατήρια πιστονιού Βαλβίδες κινητήρα Ηλεκτρονική ανάφλεξη καρµπυρατέρ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% 288,65 ΣΥΝΟΛΟ 1.543,65 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ (STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 12

13 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS 2145) ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ( µε τοποθέτηση) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( ) ΔΑΠΑΝΗ 1 Πιστόνι Κύλινδρος πιστονιού Στρόφαλος Έδρανα στροφάλου Συµπλέκτης Αντιδονητικό Ντίζα γκαζιού Κοκοράκι βολάν Διάφορες φλάντζες Ελατήρια εµβόλου Καµπάνα Διάφορες τσιµούχες Καρµπυρατέρ Διάφορες µεµβράνες Ηλεκτρονική ανάφλεξης Αντλία βενζίνης ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% 244,49 ΣΥΝΟΛΟ 1.307,49 ΦΥΣΗΤΗΤΡΕΣ (JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56) ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ( µε τοποθέτηση) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( ) ΔΑΠΑΝΗ 1 Πιστόνι Κύλινδρος πιστονιού Στρόφαλος Καρµπυρατέρ Συµπιεστής αέρος Ντίζα γκαζιού Συµπλέκτης Καµπάνα Ελατήρια εµβόλου Αντλία βενζίνης ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% 538,2 ΣΥΝΟΛΟ 2.878,2 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ (STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU) ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ( µε τοποθέτηση) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 Πιστόνι Κύλινδρος πιστονιού Στρόφαλος Έδρανα στροφάλου Συµπλέκτης Αντιδονητικό Ντίζα γκαζιού Κοκοράκι βολάν Διάφορες φλάντζες Ελατήρια εµβόλου Καµπάνα

14 12 Διάφορες τσιµούχες Καρµπυρατέρ Διάφορες µεµβράνες Ηλεκτρονική ανάφλεξης ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB 160 ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ( µε τοποθέτηση) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% 231,84 ΣΥΝΟΛΟ 1.239,84 ΤΙΜΗ ( ) ΔΑΠΑΝΗ 1 Πιστόνι Κύλινδρος πιστονιού Στρόφαλος Έδρανα στροφάλου Συµπλέκτης Ντίζα γκαζιού Διάφορες φλάντζες Ελατήρια εµβόλου Καµπάνα Διάφορες τσιµούχες Καρµπυρατέρ Διάφορες µεµβράνες Ηλεκτρονική ανάφλεξης ΣΥΝΟΛΟ 728 Φ.Π.Α. 23% 167,44 ΣΥΝΟΛΟ 895,44 ΘΡΥΜΑΤΙΣΤΗΣ (NEGRI VI505 - EV1) ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ( µε τοποθέτηση) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( ) ΔΑΠΑΝΗ 1 Φλάντζα κεφαλής Στρόφαλος Ελατήρια πιστονιού Πιστόνι Ιµάντας SPB Ιµάντας SPB Φίλτρα Σφυριά ΣΥΝΟΛΟ 780 Φ.Π.Α. 23% 179,4 ΣΥΝΟΛΟ 959,4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β ,82 14

15 ΟΜΑΔΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΡΕΖΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ( µε τοποθέτηση) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( ) ΔΑΠΑΝΗ 1 Άξονας µετάδοσης κίνησης µε καρέ και συµπλέκτη Δίχαλο Μαχιροφόρος Άξονας Άκρο άξονα Κουζινέτο Ρουλεµάν άξονα Τσιµούχες Πέδιλα Μαχαίρια 30 2, Βίδες µαχαιριών 40 0, Ρουλεµάν Γκρούπ Γρανάζια γκρουπ Καδένα Βαρβολίνη ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% 484,15 ΣΥΝΟΛΟ 2589,15 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ (πλάτους 1,2µ., 1,5µ., 1,6µ., 3µ.) (KVENERLAND, KTSV N300, CASSAPA, CELLI, STOLL, για το UNIMOG) 1 Άξονας µετάδοσης κίνησης Δίχαλο Άξονα Μαχαιροφόρος Άξονας (1,2µ. 1,6µ.) Μαχαιροφόρος Άξονας 3µ Κουζινέτο άξονα σιδερένιο Ρουλεµάν άξονα Κουζινέτο µε ρουλεµάν άξονα µαντεµένιο Τσιµούχες Σφυριά Βίδες σφυριών Γκρουπ Ρουλεµάν γκρουπ Ιµάντες Πέδιλα Κύλινδρος (1,2µ. 1,6µ.) Κύλινδρος 3µ Ρουλεµάν κυλίνδρου Κουζινέτο κυλίνδρου σιδερένιο Τσιµούχες Κυλίνδρου Σετ πορτάκια προστασίας µεταλλικά (1,2µ. 1,6µ.) Σετ πορτάκια προστασίας µεταλλικά 3,0µ Τροχαλία µεγάλη 5 καναλιών Τροχαλία µικρή 5 καναλιών Βαρβολίνη ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΔΕΝΑ 1 Άξονας µετάδοσης κίνησης Κουζινέτα καδένας µαντεµένια Ω

16 3 Μαχαίρια καδένας Καδένα Ρουλεµάν γκρουπ Μαρκούτσια πίεσης Βαρβολίνη ΣΥΝΟΛΟ 1220 Φ.Π.Α. 23% 280,6 ΣΥΝΟΛΟ 1500,6 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ ,75 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α ,98 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β ,82 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ ,75 ΣΥΝΟΛΟ µε Φ.Π.Α ,55 Κατερίνη 15/01/2015 Θεωρήθηκε Ελέγχθηκε Ο Συντάξας Η Δ/ντρια Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Ασλανίδου Σοφία ΠΕ Διοικητικού Η Προϊσταµένη Περιβάλλοντος Ρίζου Αικατερίνη ΠΕ Γεωπόνων Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβαλλοντολόγων 16

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Εργασία: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου.» Αρ. Μελέτης: 5/2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Θαµνοκοπτικά ΑΡΘΡΟ 1 ο Κεφαλή µεσινέζας αυτόµατη κατάλληλη για τα JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Τριάντα πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 2 ο Δαχτυλίδι Κεφαλής µεσινέζας κατάλληλο για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 Τιµή ανά τεµάχιο : 3 (τρία ευρώ) ΑΡΘΡΟ 3 ο Δαχτυλίδι έδρας Κεφαλής µεσινέζας κατάλληλο για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 2 ( Δύο ευρώ) ΑΡΘΡΟ 4 ο Καπάκι κεφαλής κατάλληλο για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 ΑΡΘΡΟ 5 ο Μεσινέζα διάστασης Φ 3,5 στρόγγυλη, κατάλληλη για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 Τιµή ανά µέτρο: 0,35 (µηδέν κόµµα τριάντα πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 6 ο Μπουζί κατάλληλο για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 17

18 3 (τρία ευρώ) ΑΡΘΡΟ 7 ο Λάδι µίξης για δίχρονο κινητήρα κατάλληλο για τα θαµνοκοπτικά, χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα, φυσητήρες κ.λ.π. της υπηρεσίας µας. Το συγκεκριµένο λάδι µίξης για τους δίχρονους κινητήρες πρέπει να είναι χαµηλής εκποµπής καυσαερίου και να καλύπτει τις προδιαγραφές JASO FD ή ISO L-EGD Τιµή ανά λίτρο: 11 (Έντεκα ευρώ) ΑΡΘΡΟ 8 ο Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm κατάλληλο για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 Τιµή ανά µέτρο: 0.5 (Πενήντα λεπτά) ΑΡΘΡΟ 9 ο Φούσκα αντλίας βενζίνης κατάλληλη για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 6 (Έξι Ευρώ ) ΑΡΘΡΟ 10 ο Φούσκα βενζίνης για τα κατάλληλη για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 4 (Τέσσερα Ευρώ ) ΑΡΘΡΟ 11 ο Προφυλαχτήρας κοπής για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (τριάντα πέντε ευρώ ) ΑΡΘΡΟ 12 ο Φίλτρο αέρος κατάλληλο για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 6 (Έξι Ευρώ ) ΑΡΘΡΟ 13 ο Τάπα βενζίνης κατάλληλη για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 9 (Εννιά Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 14 ο Καρούλι κεφαλής κατάλληλο για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Δεκαπέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 15 ο Ελατήριο κεφαλής κατάλληλο για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 2 (Δύο Ευρώ) 18

19 ΑΡΘΡΟ 16 ο Βίδα θαµνοκοπτικού κατάλληλη για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 4,5 (Τέσσερα κόµµα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 17 ο Ζώνη θαµνοκοπτικού κατάλληλη για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Είκοσι πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 18 ο Βάση κεφαλής βιδωτή κατάλληλη για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Δέκα οχτώ Ευρώ) Αυτοκινούµενα Χλοοκοπτικά ΑΡΘΡΟ 19 ο Φίλτρο λαδιού κατάλληλο για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON ΑΡΘΡΟ 20 ο Φίλτρο αέρος κατάλληλο για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 15 (Δέκα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 21 ο Φίλτρο καυσίµου κατάλληλο για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 7 (Εφτά Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 22 ο Μπουζί κατάλληλο για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 5 (Πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 23 ο Βάση µαχαιριών αυτοκινούµενων χλοοκοπτικών WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON Τιµή ανά Τεµάχιο: 35 (Τριάντα Πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 24 ο Μαχαίρι κατάλληλο για αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T 1800 δεξί 19

20 Τιµή ανά Τεµάχιο: 90 (Ενενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 25 ο Μαχαίρι κατάλληλο για αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T 1800 αριστερό Τιµή ανά Τεµάχιο: 90 (Ενενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 26 ο Μαχαίρι κατάλληλο για αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T 1800 κεντρικό Τιµή ανά Τεµάχιο 90 (Ενενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 27 ο Ιµάντες µαχαιριών για κατάλληλοι για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON, 90 (Ενενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 28 ο Μαχαίρια κατάλληλο για αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON, Τιµή ανά τεµάχιο : 45 (Σαραντα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 29 ο Ιµάντες κίνησης κατάλληλοι για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON. 70 (Εβδοµήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 30 ο Διάφορες µεµβράνες κατάλληλες για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 30 (Τριάντα Ευρώ) Αλυσοπρίονα ΑΡΘΡΟ 31 ο Φούσκα βενζίνης κατάλληλη για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Έξι ευρώ) ΑΡΘΡΟ 32 ο Μπουζί κατάλληλο για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 33 ο Φίλτρο αέρος για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS

21 6 (Έξι ευρώ) ΑΡΘΡΟ 34 ο Λάδι µίξης για δίχρονο κινητήρα κατάλληλο για τα για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS της υπηρεσίας µας. Το συγκεκριµένο λάδι µίξης για τους δίχρονους κινητήρες πρέπει να είναι χαµηλής εκποµπής καυσαερίου και να καλύπτει τις προδιαγραφές JASO FD ή ISO L-EGD 11 (Έντεκα ευρώ) ΑΡΘΡΟ 35 ο Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS 2145 Τιµή ανά µέτρο: 1,5 (Ένα κόµµα πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 36 ο Αλυσίδα για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS 2145 Τιµή ανά τεµάχιο : 25 (Είκοσι πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 37 ο Λάµα για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Σαράντα πέντε ευρώ) Φυσητήρες ΑΡΘΡΟ 38 ο Λάδι µίξης µε δοσοµετρητή για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56. Το συγκεκριµένο λάδι µίξης για τους δίχρονους κινητήρες πρέπει να είναι χαµηλής εκποµπής καυσαερίου και να καλύπτει τις προδιαγραφές JASO FD ή ISO L-EGD 11 (Έντεκα ευρώ) ΑΡΘΡΟ 39 ο Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm για τους φυσητήρες jonsered JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56 Τιµή ανά µέτρο: 1,5. (Ένα κόµµα πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 40 ο Φίλτρο βενζίνης για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56 5 (Πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 41 ο Φίλτρο αέρα για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56 6 (Έξι ευρώ) ΑΡΘΡΟ 42 ο 21

22 Μπουζί για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56 5 (Πέντε ευρώ) Μπορντουροψάλιδα ΑΡΘΡΟ 43 ο Φούσκα βενζίνης για τα µπορντουροψάλιδα STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 6 (Έξι ευρώ) ΑΡΘΡΟ 44 ο Φίλτρο βενζίνης για τα µπορντουροψάλιδα STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 5 (Πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 45 ο Μπουζί για τα µπορντουροψάλιδα STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 5 (Πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 46 ο Φίλτρο αέρος για τα µπορντουροψάλιδα STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 6 (Έξι ευρώ) ΑΡΘΡΟ 47 ο Λάδι µίξης µε δοσοµετρητή για τα µπορντουροψάλιδα STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU. Το συγκεκριµένο λάδι µίξης για τους δίχρονους κινητήρες πρέπει να είναι χαµηλής εκποµπής καυσαερίου και να καλύπτει τις προδιαγραφές JASO FD ή ISO L-EGD 11 (Έντεκα ευρώ) ΑΡΘΡΟ 48 ο Σχοινί εκκίνησης για τα µπορντουροψάλιδα STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 1,5 (Ένα κόµµα Πέντε ευρώ) Χλοοκοπτικές µηχανές Χειρός ΑΡΘΡΟ 49 ο Μαχαίρια για τις χλοοκοπτικές µηχανές χειρός JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB (Σαράντα ευρώ) ΑΡΘΡΟ 50 ο Ιµάντες µαχαιριών κατάλληλοι για τις χλοοκοπτικές µηχανές χειρός JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB

23 90 (Ενενήντα ευρώ) ΑΡΘΡΟ 51 ο Φίλτρο βενζίνης για τις χλοοκοπτικές µηχανές χειρός JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB (Πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 52 ο Φίλτρο αέρος για τις χλοοκοπτικές µηχανές χειρός JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB (Τέσσερα ευρώ) ΑΡΘΡΟ 53 ο Μπουζί για τις χλοοκοπτικές µηχανές χειρός JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB (Πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 54 ο Σχοινί εκκίνησης 4,5 Χ 3,6 mm για τις χλοοκοπτικές JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB 160 1,5 (Ένα κόµµα πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 55 ο Φούσκα βενζίνης για τις χλοοκοπτικές µηχανές χειρός JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB (Έξι ευρώ) ΑΡΘΡΟ 56 ο Λάδι µίξης για τις χλοοκοπτικές µηχανές χειρός JONSERED LM 2154 CMD, HONDA GCB 160 Το συγκεκριµένο λάδι µίξης για τους δίχρονους κινητήρες πρέπει να είναι χαµηλής εκποµπής καυσαερίου και να καλύπτει τις προδιαγραφές JASO FD ή ISO L-EGD 11 (Έντεκα ευρώ) Κατερίνη 15/01/2015 Θεωρήθηκε Ελέγχθηκε Ο Συντάξας Η Δ/ντρια Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Ασλανίδου Σοφία ΠΕ Διοικητικού Η Προϊσταµένη Περιβάλλοντος Ρίζου Αικατερίνη ΠΕ Γεωπόνων Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβαλλοντολόγων 23

24 ΟΜΑΔΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Θαµνοκοπτικά ΑΡΘΡΟ 1 ο Προµήθεια και τοποθέτηση πιστονιού για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Ενενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 2 ο Προµήθεια και τοποθέτηση κυλίνδρου για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Διακόσια δέκα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 3 ο Προµήθεια και τοποθέτηση στροφάλου για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Εκατόν Ενενήντα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 4 ο 24

25 Προµήθεια και τοποθέτηση εδράνων στροφάλου για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Εξήντα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 5 ο Προµήθεια και τοποθέτηση συµπλέκτη για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 6 ο Προµήθεια και τοποθέτηση αντιδονητικού για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 ΑΡΘΡΟ 7 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ντίζας γκαζιού για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Είκοσι Πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 8 ο Προµήθεια και τοποθέτηση κοκοράκι - βολάν για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 5 (Πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 9 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων φλαντζών για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 8 (Οχτώ Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 10 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ελατηρίων εµβόλου για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 ΑΡΘΡΟ 11 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καµπάνας για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Τριάντα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 12 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων τσιµουχών για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS450 25

26 ΑΡΘΡΟ 13 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καρµπυρατέρ για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Εκατόν δέκα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 14 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων µεµβρανών για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Δέκα οχτώ Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 15 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικής για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Εξήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 16 ο Προµήθεια και τοποθέτηση αντλίας βενζίνης για τα θαµνοκοπτικά JONSERED GR50, OLEO MAC 753 T, CASTOR TURBO 52, STIHL FS (Δέκα πέντε Ευρώ) Αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά ΑΡΘΡΟ 17 ο Προµήθεια και τοποθέτηση βάσης µαχαιριών για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 50 (Πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 18 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ντίζας γκαζιού για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 20 (Είκοσι Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 19 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ντίζας συµπλέκτη για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 15 (Δέκα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 20 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ρουλεµάν για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 50 (Πενήντα Ευρώ) 26

27 ΑΡΘΡΟ 21 ο Προµήθεια και τοποθέτηση εξαρτηµάτων συστήµατος διεύθυνσης για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON Τιµή : 100 (Εκατό Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 22 ο Προµήθεια και τοποθέτηση εξαρτηµάτων για την επισκευή κινητήρα για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 100 (Εκατό Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 23 ο Προµήθεια και τοποθέτηση εξαρτηµάτων µετάδοσης κίνησης για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 100 (Εκατό Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 24 ο Προµήθεια και τοποθέτηση κρεµαργιέρας για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 130 (Εκατόν τριάντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 25 ο Προµήθεια και τοποθέτηση φλάντζας κεφαλής για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 30 (Τριάντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 26 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων φλαντζών για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON ΑΡΘΡΟ 27 ο Προµήθεια και τοποθέτηση πιστονιού για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 60 (Εξήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 28 ο Προµήθεια και τοποθέτηση µπιέλας για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 105 (Εκατόν πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 29 ο Προµήθεια και τοποθέτηση στροφάλου για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 130 (Εκατόν τριάντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 30 ο 27

28 Προµήθεια και τοποθέτηση ελατηρίων πιστονιού για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 20 (Είκοσι Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 31 ο Προµήθεια και τοποθέτηση βαλβίδων κινητήρα για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 40 (Σαράντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 32 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικής ανάφλεξης για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 60 (Εξήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 33 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καρµπυρατέρ για τα αυτοκινούµενα χλοοκοπτικά WESTWOOD T1800, TWIN CLASSIC MOD , SIRIO MD 150, VIKING - CYCLON 100 (Εκατό Ευρώ) Αλυσοπρίονα ΑΡΘΡΟ 34 ο Προµήθεια και τοποθέτηση πιστονιού για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Εξήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 35 ο Προµήθεια και τοποθέτηση κυλίνδρου πιστονιού για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Εκατόν ογδόντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 36 ο Προµήθεια και τοποθέτηση στροφάλου για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Εκατόν πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 37 ο Προµήθεια και τοποθέτηση εδράνων στροφάλου για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Τριάντα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 38 ο Προµήθεια και τοποθέτηση συµπλέκτη για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS

29 50 (Πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 39 ο Προµήθεια και τοποθέτηση αντιδονητικού για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS 2145 ΑΡΘΡΟ 40 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ντίζας γκαζιού για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Είκοσι Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 41 ο Προµήθεια και τοποθέτηση κοκοράκι - βολάν για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 42 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων φλαντζών για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Οχτώ Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 43 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ελατηρίων εµβόλου για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Οχτώ Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 44 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καµπάνας για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Τριάντα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 45 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων τσιµουχών για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS 2145 ΑΡΘΡΟ 46 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καρµπυρατέρ για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS

30 100 (Εκατό Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 47 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων µεµβρανών για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Δέκα τρία Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 48 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικής ανάφλεξης για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Εξήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 49 ο Προµήθεια και τοποθέτηση αντλίας βενζίνης για αλυσοπρίονα STIHL 9, STIHL 38, STIHL M5640, STIHL L 023C, JONSERED CS2152, JONSERED TURBO 2142, AMA BG 4518, KOMATSU G621 ABS, JONSERED CS (Δέκα πέντε Ευρώ) Φυσητήρες ΑΡΘΡΟ 46 ο Προµήθεια και τοποθέτηση πιστονιού για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56 60 (Εξήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 47 ο Προµήθεια και τοποθέτηση κυλίνδρου πιστονιού για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH (Εκατόν ογδόντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 48 ο Προµήθεια και τοποθέτηση στροφάλου για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH (Εκατόν πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 49 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καρµπυρατέρ για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH (Εκατό Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 50 ο Προµήθεια και τοποθέτηση συµπιεστή αέρα για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH (Εκατόν Εβδοµήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 51 ο 30

31 Προµήθεια και τοποθέτηση ντίζας γκαζιού για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56 20 (Είκοσι Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 52 ο Προµήθεια και τοποθέτηση συµπλέκτη για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56 50 (Πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 53 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καµπάνας για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56 35 (Τριάντα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 54 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ελατηρίων εµβόλου για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56 8 (Οχτώ Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 55 ο Προµήθεια και τοποθέτηση αντλίας βενζίνης για τους φυσητήρες JONSERED BV 2126, STIHL BG86, STIHL BG56, STIHL SH56 15 (Δέκα πέντε Ευρώ) Μπορντουροψάλιδα (STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU) ΑΡΘΡΟ 56 ο Προµήθεια και τοποθέτηση πιστονιού για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 60 (Εξήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 57 ο Προµήθεια και τοποθέτηση κυλίνδρου πιστονιού για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 180 (Εκατόν ογδόντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 58 ο Προµήθεια και τοποθέτηση στροφάλου για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 150 (Εκατόν πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 59 ο Προµήθεια και τοποθέτηση εδράνων στροφάλου για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 35 (Τριάντα πέντε Ευρώ) 31

32 ΑΡΘΡΟ 60 ο Προµήθεια και τοποθέτηση συµπλέκτη για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 50 (Πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 61 ο Προµήθεια και τοποθέτηση αντιδονητικού για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU ΑΡΘΡΟ 62 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ντίζας γκαζιού για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 20 (Είκοσι Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 63 ο Προµήθεια και τοποθέτηση κοκοράκι βολάν για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU ΑΡΘΡΟ 64 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων φλαντζών για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU ΑΡΘΡΟ 65 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ελατηρίων εµβόλων για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 8 (Οχτώ Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 66 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καµπάνας για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 35 (Τριάντα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 67 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων τσιµουχών για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU ΑΡΘΡΟ 68 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καρµπυρατέρ για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 100 (Εκατό Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 69 ο 32

33 Προµήθεια και τοποθέτηση µεµβρανών για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU ΑΡΘΡΟ 70 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικής για τους φυσητήρες STIHL HS80, STIHL HS81R, STIHL FS 100, HUSQVARNA 325 H075, EVOLUTION, KOMATSU 60 (Εξήντα Ευρώ) Χλοοκοπτικά χειρός (JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB160) ΑΡΘΡΟ 66 ο Προµήθεια και τοποθέτηση πιστονιού για χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB (Εξήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 67 ο Προµήθεια και τοποθέτηση κυλίνδρου πιστονιού για χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB (Εκατόν ογδόντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 68 ο Προµήθεια και τοποθέτηση στροφάλου για χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB (Εκατόν πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 69 ο Προµήθεια και τοποθέτηση εδράνων στροφάλου για χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB (Τριάντα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 70 ο Προµήθεια και τοποθέτηση συµπλέκτη για τα χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB (Πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 71 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ελατηρίων εµβόλου για χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB160 8 (Οχτώ Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 72 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ντίζας γκαζιού για τα χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB (Είκοσι Ευρώ) 33

34 ΑΡΘΡΟ 73 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων φλαντζών για τα χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB160 ΑΡΘΡΟ 74 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καµπάνας για τα χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB (Τριάντα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 75 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων τσιµουχών για τα χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB160 ΑΡΘΡΟ 76 ο Προµήθεια και τοποθέτηση καρµπυρατέρ για τα χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB (εκατό Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 77 ο Προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων µεµβρανών για τα χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB160 ΑΡΘΡΟ 78 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικής για τα χλοοκοπτικά χειρός JONSERED LM2154 CMD, HONDA GCB (Εξήντα Ευρώ) Θρυµµατιστές (NEGRI VI505 - EV1) ΑΡΘΡΟ 79 ο Προµήθεια και τοποθέτηση φλάντζας κεφαλής κινητήρα κατάλληλοι για τους θρυµµατιστές Negri V1505 EV1 20 (Είκοσι Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 80 ο Προµήθεια και τοποθέτηση στροφάλου κατάλληλου για τους θρυµµατιστές Negri V1505 EV1 80 (Ογδόντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 81 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ελατηρίου πιστονιού κατάλληλου για τους θρυµµατιστές Negri V1505 EV1 20 (Είκοσι Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 82 ο 34

35 Προµήθεια και τοποθέτηση πιστονιού κινητήρα κατάλληλου για τους θρυµµατιστές Negri V1505 EV1 200 (Διακόσια Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 83 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ιµάντων SPB 1900 κατάλληλων για τους θρυµµατιστές Negri V1505 EV1 25 (Είκοσι πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 84 ο Προµήθεια και τοποθέτηση ιµάντων SPB 1960 κατάλληλων για τους θρυµµατιστές Negri V1505 EV1 4 (Τέσσερα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 85 ο Προµήθεια και τοποθέτηση φίλτρων κατάλληλων για τους θρυµµατιστές Negri V1505 EV1 ΑΡΘΡΟ 86 ο Προµήθεια και τοποθέτηση σφυριών κατάλληλων για τους θρυµµατιστές Negri V1505 EV1 Κατερίνη 15/01/2015 Θεωρήθηκε Ελέγχθηκε Ο Συντάξας Η Δ/ντρια Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Ασλανίδου Σοφία ΠΕ Διοικητικού Η Προϊσταµένη Περιβάλλοντος Ρίζου Αικατερίνη ΠΕ Γεωπόνων Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβαλλοντολόγων ΟΜΑΔΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ Φρέζα (πλάτους 1,85µ.) 35

36 ΑΡΘΡΟ 1ο Προµήθεια και τοποθέτηση άξονα µετάδοσης κίνησης µε καρέ και συµπλέκτη κατάλληλο για την φρέζα. 350 (Τριακόσια πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 2ο Προµήθεια και τοποθέτηση δίχαλου κατάλληλο για την φρέζα. 50 (Πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 3ο Προµήθεια και τοποθέτηση µαχαιροφόρου άξονα κατάλληλο για την φρέζα. 700 (Εφτακόσια Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 4ο Προµήθεια και τοποθέτηση άκρο άξονα κατάλληλο για την φρέζα. 150 (Εκατόν πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 5ο Προµήθεια και τοποθέτηση κουζινέτου κατάλληλο για την φρέζα. 150 (Εκατόν πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 6ο Προµήθεια και τοποθέτηση ρουλεµάν άξονα κατάλληλο για την φρέζα. 90 (Ενενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 7ο Προµήθεια και τοποθέτηση τσιµουχών για την φρέζα. ΑΡΘΡΟ 8ο Προµήθεια και τοποθέτηση πέδιλων κατάλληλο για την φρέζα. 30 (Τριάντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 9ο Προµήθεια και τοποθέτηση µαχαιριών κατάλληλο για την φρέζα. 2,5 (Δύο κόµµα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 10ο Προµήθεια και τοποθέτηση βιδών µαχαιριών κατάλληλων για την φρέζα. 0,5 (Μηδέν κόµµα πέντε Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 11ο Προµήθεια και τοποθέτηση ρουλεµάν γκρουπ κατάλληλο για την φρέζα. 36

37 40 (Σαράντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 12ο Προµήθεια και τοποθέτηση γρανάζια γκρουπ κατάλληλο για την φρέζα. 90 (Ενενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 13ο Προµήθεια και τοποθέτηση καδένας κατάλληλης για την φρέζα. 200 (Διακόσια Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 14ο Προµήθεια και τοποθέτηση βαρβολίνης κατάλληλο για την φρέζα. Τιµή ανά λίτρο: 4 (Τέσσερα Ευρώ) Καταστροφείς (πλάτους 1,2µ., 1,5 µ., 1,6 µ., 3,0µ.) ΑΡΘΡΟ 15ο Προµήθεια και τοποθέτηση άξονα µετάδοσης κίνησης κατάλληλου για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 250 (Διακόσια πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 16ο Προµήθεια και τοποθέτηση δίχαλου άξονα κατάλληλου για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 30 (Τριάντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 17ο Προµήθεια και τοποθέτηση µαχαιροφόρου άξονα κατάλληλου για τους καταστροφείς πλάτους 1,2µ., 1,5µ., 1,6µ. της υπηρεσίας (Χίλια διακόσια Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 18ο Προµήθεια και τοποθέτηση µαχαιροφόρου άξονα κατάλληλου για τον καταστροφέα πλάτους 3,0µ. της υπηρεσίας (Δύο χιλιάδες Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 19ο Προµήθεια και τοποθέτηση κουζινέτου άξονα σιδερένιου κατάλληλου για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 100 (Εκατό Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 20ο Προµήθεια και τοποθέτηση ρουλεµάν άξονα κατάλληλου για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 120 (Εκατόν είκοσι Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 21ο 37

38 Προµήθεια και τοποθέτηση κουζινέτου µε ρουλεµάν άξονα µαντεµένιο κατάλληλο για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 250 (Διακόσια πενήντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 22ο Προµήθεια και τοποθέτηση τσιµουχών κατάλληλων για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 23ο Προµήθεια και τοποθέτηση σφυριών κατάλληλων για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 24ο Προµήθεια και τοποθέτηση βιδών σφυριών κατάλληλων για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 2 (Δύο Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 25ο Προµήθεια και τοποθέτηση γκρουπ κατάλληλου για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 600 (Εξακόσια Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 26ο Προµήθεια και τοποθέτηση ρουλεµάν γκρουπ κατάλληλου για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 40 (Σαράντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 27ο Προµήθεια και τοποθέτηση ιµάντων κατάλληλων για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 20 (Είκοσι Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 28ο Προµήθεια και τοποθέτηση πέδιλων κατάλληλων για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 30 (Τριάντα Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 29ο Προµήθεια και τοποθέτηση κυλίνδρου κατάλληλου για τους καταστροφείς πλάτους 1,2µ., 1,5µ., 1,6µ. της υπηρεσίας. 300 (Τριακόσια Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 30ο Προµήθεια και τοποθέτηση κυλίνδρου κατάλληλου για τον καταστροφέα πλάτους 3,0µ. της υπηρεσίας. 500 (Πεντακόσια Ευρώ) ΑΡΘΡΟ 31ο Προµήθεια και τοποθέτηση ρουλεµάν κυλίνδρου κατάλληλου για τους καταστροφείς της υπηρεσίας. 38

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax: E-Mail: Παπαρρηγοπούλου 7 546 30 Χ. Ζέτη 2310 511742, 525500

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax: E-Mail: Παπαρρηγοπούλου 7 546 30 Χ. Ζέτη 2310 511742, 525500

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων για το έτος 2015

ΜΕΛΕΤΗ. Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων για το έτος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων για το έτος 215 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7.749, Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΕΡΗΦ ΖΟΥΧΑΛ, ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΟΩ10-4Τ5 =========================

ΑΔΑ: ΒΟΧΟΩ10-4Τ5 ========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 01 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩΗΒ-ΤΥΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 22170/21-11-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩΗΒ-ΤΥΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 22170/21-11-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22170/21-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 667 Από το πρακτικό 39 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ. : Π17/2014 ΠΡΟYΠ:9.999,9 (µε Φ.Π.Α.) K.A. : 6264.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 414.548,13 300.000,00 95.000,00 116.862,30 156.456,00 73.493,73 299.904,10 122.943,93 161.406,75 42.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 414.548,13 300.000,00 95.000,00 116.862,30 156.456,00 73.493,73 299.904,10 122.943,93 161.406,75 42. ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ) ΠΙΝΑΚΑΣ προμήθειας οξυγόνου και προϋπολογισθείσας δαπάνης α/α Νοσοκομεία. Π. Γ. Ν. Θ. ΑΧΕΠΑ 2. Γ.Ν.Θ. "Ιπποκράτειο" Είδη προς προμήθεια Προϋπολογισθείσα Δαπάνη με 44.548,3

Διαβάστε περισσότερα

2013-2 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ

2013-2 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 0-1630 1,20 0-2342 0,70 0-1629 1,80 0-1631 1,00 TILLOTSON TILLOTSON TILLOTSON TILLOTSON Φίλτρο βενζίνης μικρό Ανταλλακτικό φίλτρου Φίλτρο βενζίνης μεγάλο Ανταλλακτικό φίλτρου βενζίνης 0-1630 βενζίνης 0-1629

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

255,00. Ευκαιρία να ανεβείτε κατηγορία. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ "Άνοιξη - Καλοκαίρι 2015" ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. από 350,00

255,00. Ευκαιρία να ανεβείτε κατηγορία. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Άνοιξη - Καλοκαίρι 2015 ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. από 350,00 Ευκαιρία να ανεβείτε κατηγορία JONSERED BC 2128 Θαμνοκοπτικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με δίσκο για ελαφριές εργασίες χορτοκοπής. Spin Start για εύκολη εκκίνηση. Παραδίδεται με δίσκο χορτοκοπής,

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων

ΜΕΛΕΤΗ Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : ΑΡΙΘΜΟΣ Σ :3/2015 KA: 02.35.7131.1001 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ίδιοι πόροι ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΚΑΤΣΑΡΙ ΟΥ ΧΡΥΣΗ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ Σ : 3/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Πίνακας Προμέτρησης 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 68 /2015 Α.Π. 52212 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 9 /2015 Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» Χρηµατοδότηση: ΗΜΟΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 23 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΠΤΙΚΑ 05 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 146 Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 5 A R C A D I A T E R R A Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 5 A R C A D I A T E R R A

ΣΚΑΠΤΙΚΑ 05 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 146 Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 5 A R C A D I A T E R R A Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 5 A R C A D I A T E R R A 05 ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 146 Α ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 05 Β R Σφυρί καταστροφέα BRV-8 01-500 40 120 16.5 90 6.53 8.03 01-501 40 120 20.5 90 6.53 8.03 Σφυρί καταστροφέα BRV-6 01-503 40 140 16.5 95 6.86 8.43 01-504

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ έχοντας υπόψη:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 80-88 Τ.Κ. 117 41 Αθήνα Αθήνα, 12/10/2012 Αρ. Πρωτ. Οικ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ JONSERED

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ JONSERED ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ JONSERED ΑΝΟΙΞΗ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΟΥ ΧΟΡΤΟΥ ; Οταν έρθει η ώρα να ανανεώσετε το στόλο των μηχανημάτων σας, ή απλά να ενδιαφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π76/2011 ΠΡΟΥΠ.:15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑ) & ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου K. Μ. : Π47/2012 ΠΡΟΫΠ.: 1.845,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη. κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο κινητήρα, από τον οποίο

Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη. κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο κινητήρα, από τον οποίο Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη χρονιά δηλαδή που ο Ζάν Ετιέν Λενουάρ, ένας Βέλγος εφευρέτης, κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

OMNIplus. Ο συνεργάτης που διατηρεί την επιχείρησή σας εν κινήσει.

OMNIplus. Ο συνεργάτης που διατηρεί την επιχείρησή σας εν κινήσει. OMNIplus Ο συνεργάτης που διατηρεί την επιχείρησή σας εν κινήσει. Είμαστε οι μοναδικοί που αναλαμβάνουμε τα πάντα σχετικά με το λεωφορείο σας και είμαστε δίπλα σας 24 ώρες το 24ωρο! 24h SERVICE OMNIplus

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4133/18-10-2013. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4133/18-10-2013. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: ΑΔΑ: ΒΛΛ0ΩΚΑ-ΨΩΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 5-4-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ρ. Φεραίου 1 Ταχ. Κώδ. : 38001 Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ «Πρόσθετος εξοπλισμός απαραίτητος για την λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων Καρπενησίου» Προϋπολογισμού 45.000,00 ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Σφαγείων «Πρόσθετος εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Μελέτης. Έργο: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ Θέση: Τ.Κ.

Τιμολόγιο Μελέτης. Έργο: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ Θέση: Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Έργο: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ Θέση: Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΙΑΣ Τιμολόγιο Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΣ : ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ : Καθαρισμός ρεμάτων και μεταφορά φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Μ: Π 130/2014. ΠΡΟΫΠ. : 7.223,79 με Φ. Π. Α. Κ.Α: 30.6654.0022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Κ.Μ: Π 130/2014. ΠΡΟΫΠ. : 7.223,79 με Φ. Π. Α. Κ.Α: 30.6654.0022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Κ.Μ: Π 130/2014. Κ.Α: 30.6654.0022 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την διευκόλυνση και την ασφάλεια τόσο των διερχομένων αυτοκινήτων όσο και των πεζών στο Δήμο μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ PATMANIDIS Δημητρας 15 Ακαδημια Πλάτωνος Αθήνα 10442 Τηλ 2105141807, 2105157906, 2105141132 Φαξ 2105153030.

ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ PATMANIDIS Δημητρας 15 Ακαδημια Πλάτωνος Αθήνα 10442 Τηλ 2105141807, 2105157906, 2105141132 Φαξ 2105153030. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΤΗΣ BS5501 BS5501 ΒΑΛΙΤΣΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕΤ 110ΤΕΜ BS9839 BS9839 Κωδικός: 17403015 Barcode: 17403015 Κωδικός: 52602007 Barcode: 52602007 ΒΑΣΗ ΛΕΒΙΕ ΕΙΣΑΓΩ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ BS3701 BS3701 ΒΟΥΡΤΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Ε. Μάµµος Τηλέφωνο:2313318447 Fax: 2310233532 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 8 Ιανουαρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7562 (229) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : /2012 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών εργαλείων και αναλωσίμων υλικών

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών εργαλείων και αναλωσίμων υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 62/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

H Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά την 126η/24-12-2013 συνεδρίασή της, αποφάσισε τα ακόλουθα: 1.Αποφάσισε α) την αποδοχή των

H Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά την 126η/24-12-2013 συνεδρίασή της, αποφάσισε τα ακόλουθα: 1.Αποφάσισε α) την αποδοχή των H Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά την 26η/24-2-203 συνεδρίασή της, αποφάσισε τα ακόλουθα:.αποφάσισε α) την αποδοχή των δικαιολογητικών των εν δυνάμει αναδόχων και ειδικότερα:.την επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ.Μ: Π 123/2014 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 1. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Α.ΡΟΜΠΟΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2132010131-130 Αθήνα 26/10/2012 Αρ.Πρωτ.ΕΣΔΥ/οικ.1942

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.746.60 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΕΡΗΦ ΖΟΥΧΑΛ, ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 969,00. πλέον ΦΠΑ(23%) ήτοι 1191,87. Αρ.πρωτ 74434.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 969,00. πλέον ΦΠΑ(23%) ήτοι 1191,87. Αρ.πρωτ 74434. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.πρωτ 74434. Ηµεροµ 10/06/2015.. Μ Ε Λ Ε Τ Η «Προµήθεια φιαλών υγραερίου, για τις ανάγκες των δέκα (10) Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφ : Ανδρονίκη Κοκοτσάκη ηµοτικός Κήπος, 73100 Τηλ.: 2821341770 Fax: 28213 41771 www.chania.gr, email:α Kokotsaki

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Φθινόπωρο - Χειμώνας

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Φθινόπωρο - Χειμώνας ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2014 Φθινόπωρο - Χειμώνας ΕΑ3200S Αλυσοπρίονο βενζίνης Ιδανικό για την κοπή καυσόξυλων και για εργασίες γύρω από το σπίτι και τον κήπο. Διαθέτει σύστημα εύκολης εκκίνησης EasyStart, τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου.

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου. Κ.Μ. : Π104/2014 ΠΡΟΥΠ.: 46.555,50 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 52 /2012 ΕΡΓΟ: Προµήθεια φίλτρων οχηµάτων- µηχ/των έργων ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 14/07/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 1056/2011 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 14/07/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 1056/2011 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΣΕΩΡ-Ω0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 4/07/20 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 056/20 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ Έχοντας υπόψη :. Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006(ΦΕΚ 4 Α ). 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου 5 34 00 Χαλκίδα Πληροφ.: Κοραής Ιωάννης ΤΗΛ.: 222079604 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ ΚΑ:30.735-4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1246/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1246/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1246/2013 ΘΕΜΑ: 69 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση δαπανών της Δ/νσης Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 Σήμερα στις 10.04.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Ιωάννινα, στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγυήσεως TruckStore

Όροι εγγυήσεως TruckStore Όροι εγγυήσεως TruckStore (για αποκλειστική χρήση έναντι εµπόρων για τη λειτουργία του εµπορικού επιτηδεύµατος) 1 Αντικείµενο της εγγυήσεως 1. Εγγυητής είναι η Mercedes-Benz Financial Service Ceska republika

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 22/2015

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 22/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 22/2015 Υπηρεσία Τήρησης Πρακτικών των Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α (23%) : 12.970,35 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV: 42924730-5 Συσκευές καθαρισµού µε εκτόξευση νερού υπό πίεση.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV: 42924730-5 Συσκευές καθαρισµού µε εκτόξευση νερού υπό πίεση. 14REQ002373488 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2014-10-31 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια ενός (1) πλυστικού µηχανήµατος υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου νερού που θα καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 4-10-2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος 2013-2014 Κορυφαία ποιότητα & τεχνολογία στα αγροτικά - δασικά εργαλεία

Κατάλογος 2013-2014 Κορυφαία ποιότητα & τεχνολογία στα αγροτικά - δασικά εργαλεία Λάδι για 2χρονο κινητήρα 50:1 980008606 980008607 980008612 100 ml 1 lt 1 lt 1,62 5,99 9,61 (με δοσομετρητή) 980008618 5 lt 31,20 Λάδι για όλους τους 4χρονους κινητήρες 980508620 600 ml 3,49 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) Αριθμός Μελέτης : oadyk09b2b ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ Εργο :"ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πάντα κοντά σας! www.omniplus.gr. Ο απόλυτος συνδυασμός ποιότητας & οικονομίας! Υπηρεσίες για το λεωφορείο σας Mercedes-Benz και Setra

Πάντα κοντά σας! www.omniplus.gr. Ο απόλυτος συνδυασμός ποιότητας & οικονομίας! Υπηρεσίες για το λεωφορείο σας Mercedes-Benz και Setra www.omniplus.gr Πάντα κοντά σας! Ο απόλυτος συνδυασμός ποιότητας & οικονομίας! EvoBus Mια επιχείpηση του Oµίλου Daimler AG EvoBus Ελλάς Α.Ε.Β.Ε., Αρχιμήδους 27, 194 00 Κορωπί Αττικής Υπηρεσίες για το λεωφορείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ- " με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Κέντρο ΑμεΑ, Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο κ.α) ΠΡΟΫΠ. : 4.836,52 με το Φ. Π. Α.

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Κέντρο ΑμεΑ, Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο κ.α) ΠΡΟΫΠ. : 4.836,52 με το Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Κέντρο ΑμεΑ, Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-10-2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19730 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-10-2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19730 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 2-10-2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19730 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ " με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 65/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Δηλαδή διαπιστώθηκε η απαραίτητη ανάγκη προμήθειας :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Δηλαδή διαπιστώθηκε η απαραίτητη ανάγκη προμήθειας : ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού χλωρίωσης

Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού χλωρίωσης ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού χλωρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια 09/12/2014 Αρ.πρωτ:80710

Νίκαια 09/12/2014 Αρ.πρωτ:80710 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075326,327,398,241

Διαβάστε περισσότερα

. KEN. 1 2 73.591,15

. KEN.   1 2 73.591,15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. KEN. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.6 & 23 της Υπουργικής Απόφασης 389/93 περί ΕΚΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 38548000-8: Όργανα Οχηµάτων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 38548000-8: Όργανα Οχηµάτων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 38548000-8: Όργανα Οχηµάτων. Για τις ανάγκες της /νσης ιαχείρισης Απορριµµάτων και Ανακύκλωσης του ήµου Χαλανδρίου, απαιτείται η προµήθεια και τοποθέτηση καµερών παρακολούθησης) στην

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για την Τεχνική Υπηρεσία Κ.Μ: Π 76/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την κάλυψη των αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων Κ. Μ. : Π 59 /2011

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΑΛΕΣ ΑΖΩΤΟΥ ( ACCUMULATORS) ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

ΦΙΑΛΕΣ ΑΖΩΤΟΥ ( ACCUMULATORS) ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΑΖΩΤΟΥ ( ACCUMULATORS) ΚΙΛΑ 0,35L 0,45L 0,70L 1,0L ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ MAX 350 BAR ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΙΤΡΑ 40 60 80 110 MAX 320 BAR ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΙΤΡΑ 25 32 40 50 60 80 110 MAX 450 BAR ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΙΤΡΑ 60 80 31 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

CL-06.gr 2007. Σχηµατική αναπαράσταση συστήµατος συµπλέκτη 1/7

CL-06.gr 2007. Σχηµατική αναπαράσταση συστήµατος συµπλέκτη 1/7 CL-06.gr 2007 ιάγνωση προβληµάτων στη λειτουργία του συµπλέκτη Συµπλέκτης Σετ συµβατικού συµπλέκτη 11 σηµεία συστηµατικού ελέγχου. Όταν πραγµατοποιείται µια επισκευή αλλαγής σετ συµπλέκτη, είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : :

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σάµος, 08/05/2015 Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003011460 2015-09-02

15REQ003011460 2015-09-02 5REQ0030460 205-09-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιές, 27/8/205 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 988 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά:

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002415975 2014-11-20

14PROC002415975 2014-11-20 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ -ΑΠΟΘΗΚΗΣ 14PROC002415975 2014-11-20 Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δέσποινα Μπαλωμένου Τηλ. :2651 361332

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια εξοπλισμού δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιλίου»

«Προμήθεια εξοπλισμού δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιλίου» ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Κ.Μ.: Π26/2015 ΠΡΟΫΠ.: 8.703,50 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Τιμολόγιο τιμές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. (κατά το σύστηµα ελεύθερης συµπλήρωσης εργασιών επισκευής & ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τιµοκαταλόγου ανταλλακτικών)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. (κατά το σύστηµα ελεύθερης συµπλήρωσης εργασιών επισκευής & ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τιµοκαταλόγου ανταλλακτικών) ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ (µέρος Α και µέρος Β ). I. ΗΛΩΣΗ ΟΜΑ ΑΣ (ΟΜΑ ΩΝ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ II. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 313-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΔΑ:7ΣΧΒΩΚΑ-ΛΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα