Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις και Αντικείμενο του Κανονισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις και Αντικείμενο του Κανονισμού"

Transcript

1 Κανονισμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Στατιστική και Αναλογιστικά Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά» του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις και Αντικείμενο του Κανονισμού H λειτουργία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στατιστική και Αναλογιστικά Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά» του Τµήµατος Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου διέπεται από: (α) την ισχύουσα νοµοθεσία, (β) Την υπ αριθµ. 5465/B7/ (ΦΕΚ 1156/ ) Ιδρυτική Υπουργική Απόφαση Έγκριση Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µε τίτλο: Στατιστική και Αναλογιστικά-Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά, γ) την υπ' αριθµ /B7(6)/ (ΦΕΚ 1788/ ) τροποποιητική Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ' αριθµ /B7/ (ΦΕΚ 2409/ ) Υπουργική Απόφαση, (δ) τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (Β1/108974, ΦΕΚ 1376/Β/ ), και (ε) τα άρθρα του παρόντος Κανονισµού Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο Κανονισµός Μεταπτυχιακών Σπουδών τροποποιείται µε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης. Η ισχύουσα νοµοθεσία, η Ιδρυτική Υπουργική Απόφαση και ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας είναι ισχυρότερες του Κανονισµού Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η δοµή, η οργάνωση και η λειτουργία του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) µε τίτλο «Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά» του Τµήµατος Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 10-14, 23 και 28 του Νόµου 2083/92 όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύουν µε τις διατάξεις των νόµων Ν.2188/94, Ν.2327/95, Ν.2413/96, Ν.2454/97, Ν.2916/01 και του Ν.4009/2011, του Εσωτερικού Κανονισµού του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, της Υπουργικής Απόφασης έγκρισης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά», καθώς και του παρόντος Κανονισµού. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού, όπως αυτές αναλύονται στα επόµενα άρθρα, εξειδικεύουν και συµπληρώνουν το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τις Μεταπτυχιακές Σπουδές, ενώ ρυθµίζουν µε ενιαίο τρόπο θέµατα λειτουργίας του ΠΜΣ, τα οποία δε ρυθµίζονται από την κείµενη νοµοθεσία, αλλά είτε παρέχονται γι' αυτά σχετικές εξουσιοδοτήσεις από το Νόµο, είτε ρυθµίζονται µε αποφάσεις της Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τµήµατος Μαθηµατικών. Άρθρο 2 Όργανα του Π.Μ.Σ. Για την οργάνωση και τη λειτουργία του ΠΜΣ «Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά», αρµόδια όργανα είναι τα ακόλουθα: Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τµήµατος Μαθηµατικών. Η Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΣΕΜΣ) του Τµήµατος Μαθηµατικών. Η ΣΕΜΣ, η οποία είναι πενταµελής, ορίζεται από την ΓΣΕΣ και αποτελείται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και από δύο διδάσκοντες κάθε κατεύθυνσης

2 του ΠΜΣ. Η θητεία της ΣΕΜΣ είναι διετής. Υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης της θητείας των µελών της ΣΕΜΣ. Ο µέγιστος αριθµός συνεχόµενων θητειών των µελών της ΣΕΜΣ ορίζεται σε 2. Μέλος της ΣΕΜΣ το οποίο βρίσκεται σε οποιουδήποτε είδους άδεια, αντικαθίσταται για την περίοδο της αδείας του. Η ΣΕΜΣ είναι αρµόδια για την παρακολούθηση και το συντονισµό λειτουργίας του ΠΜΣ. Της ΣΕΜΣ προεδρεύει ο Διευθυντής του ΠΜΣ. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ ορίζεται µε απόφαση της ΓΣΕΣ του Τµήµατος για διετή θητεία. Ο µέγιστος αριθµός συνεχόµενων θητειών του Διευθυντή ορίζεται σε 2 (δύο). Ο Διευθυντής ανήκει στη βαθµίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε το γνωστικό αντικείµενο του ΠΜΣ, και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζει ο Κανονισµός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύµατος και ο εσωτερικός κανονισµός του Ιδρύµατος. Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στη ΓΣΕΣ κάθε θέµα που αφορά στην αποτελεσµατική εφαρµογή του ΠΜΣ. Τα όργανα αυτά ασκούν τα καθήκοντά τους (σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3685/2008), µέχρι την ίδρυση Σχολής ή Σχολών Μεταπτυχιακών Σπουδών και τη συγκρότηση των οργάνων τους (παρ. 11 εδαφ. α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011). Άρθρο 3 1. Δομή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Το ΠΜΣ «Στατιστική και Αναλογιστικά Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά» του Τµήµατος Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Τα µαθήµατα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι εργαστηριακές ασκήσεις και κάθε είδους εκπαιδευτικές ή ερευνητικές δραστηριότητες που απαιτούνται για την απόκτηση αυτών των διπλωµάτων λειτουργούν στο πλαίσιο, που καθορίζεται από την Υπουργική Απόφαση και τον παρόντα Κανονισµό. 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 1. Το ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση Μ.Δ.Ε. και αποτελείται από τις κατευθύνσεις οι οποίες αναφέρονται στη σχετική Υπουργική Απόφαση. 2. Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε 3 (τρία) ακαδηµαϊκά εξάµηνα. 3. Η κατανοµή των διδασκοµένων µαθηµάτων, ανά ακαδηµαϊκό εξάµηνο, περιλαµβάνει στο Α' και Β ακαδηµαϊκό εξάµηνο φοίτησης διδασκαλία πέντε (5) και (τουλάχιστον) τεσσάρων (4) µαθηµάτων αντίστοιχα, ενώ από τη λήξη του Β εξαµήνου και µέχρι την ολοκλήρωση του Γ εξαµήνου προβλέπεται η εκπόνηση Διπλωµατικής Εργασίας (Μεταπτυχιακής Διατριβής -ΜΔ). Τα µαθήµατα κάθε κατεύθυνσης διακρίνονται σε Υποχρεωτικά (Υ) και Επιλογής (Ε). Οι ώρες εβδοµαδιαίας διδασκαλίας κάθε υποχρεωτικού µαθήµατος είναι τρεις (3) µε την εξαίρεση των µαθηµάτων «Μαθηµατική Στατιστική και Στατιστική κατά Bayes» που είναι τέσσερις (4) και «Τεχνικές Προσοµοίωσης Matlab» που είναι δύο (2) ώρες. Οι ώρες εβδοµαδιαίας διδασκαλίας κάθε µαθήµατος επιλογής είναι τρεις (3). Επιπλέον των ωρών αυτών και για την κάλυψη αναγκών εργαστηρίων, σεµιναρίων, πρακτικών ασκήσεων κ.λπ., µπορούν να προστεθούν κι άλλες ώρες, ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση της ΓΣΕΣ. 4. Κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής µε τη ολοκλήρωση των διδακτικών υποχρεώσεων του

3 Β εξαµήνου και µέχρι την ολοκλήρωση του Γ εξαµήνου είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει Μεταπτυχιακή Διατριβή. Το θέµα της Μεταπτυχιακής Διατριβής επιλέγεται από το φοιτητή σε συνεργασία µε τον Επιβλέποντα. Ο Επιβλέπων ορίζεται από τη ΣΕΜΣ ύστερα από εισήγηση της ΣΕΜΣ και είναι µέλος ΔΕΠ του Τµήµατος Μαθηµατικών. Για κάθε µεταπτυχιακό φοιτητή, ο Επιβλέπων είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της πορείας της Μεταπτυχιακής Διατριβής υποστηρίζοντας την προσπάθειά του µε την υπόδειξη συγκεκριµένων πηγών µελέτης και µε τη γενικότερη συνεργασία σε σχετικά επιστηµονικά θέµατα. Άρθρο 4 Διδακτικό προσωπικό 1. Η διδασκαλία των µαθηµάτων του ΠΜΣ, καθώς και η διεξαγωγή σεµιναρίων, εργαστηρίων, πρακτικών ασκήσεων κ.λπ. ανατίθεται σε µέλη ΔΕΠ ή άλλους επιστήµονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώµατος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 του Ν.2083/ Για την ανάθεση µαθηµάτων του ΠΜΣ η ΣΕΜΣ καταρτίζει πίνακα προτεινόµενων διδασκόντων ανά µάθηµα και τον υποβάλλει στη ΓΣΕΣ η οποία τελικά αποφασίζει για την ανάθεση της διδασκαλίας των µαθηµάτων. Άρθρο 5 Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών Αιτήσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής 1. Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαµήνου κάθε έτους η ΣΕΜΣ εισηγείται στη ΓΣΕΣ τον αριθµό των φοιτητών που µπορούν να εγγραφούν στο ΠΜΣ «Στατιστική και Αναλογιστικά Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά» ανά κατεύθυνση καθώς και τον αριθµό φοιτητών µερικής φοίτησης, κατά το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος. Ακολούθως η ΓΣΕΣ µε απόφασή της καθορίζει τον αριθµό των φοιτητών που µπορεί να δεχθεί το ΠΜΣ και προκηρύσσει σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος. 2. Στην προκήρυξη αναφέρονται: Οι κατευθύνσεις του ΠΜΣ που θα δεχθούν µεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι προϋποθέσεις συµµετοχής υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν. Οι προθεσµίες υποβολής των δικαιολογητικών και η ακριβής διεύθυνση στην οποία πρέπει αυτά να υποβληθούν. Οι διαδικασίες καθώς και τα κριτήρια επιλογής των µεταπτυχιακών φοιτητών. Σε περίπτωση διενέργειας εξετάσεων, τα µαθήµατα και η εξεταστέα ύλη των µαθηµάτων στα οποία προβλέπεται να εξεταστούν οι υποψήφιοι κάθε κατεύθυνσης ή η ηλεκτρονική διεύθυνση του ιστοχώρου στον οποίο θα έχουν αναρτηθεί. Άλλες παράµετροι που η ΓΣΕΣ θα κρίνει αναγκαίες για τη διευκόλυνση της διαδικασίας επιλογής µεταπτυχιακών φοιτητών. 3. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι τα ακόλουθα: Αίτηση εγγραφής στο ΠΜΣ Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα, στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Νόµιµα επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώµατος ελληνικού Πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι., ή αντίγραφο πτυχίου ή διπλώµατος οµοταγούς ιδρύµατος της αλλοδαπής.

4 Νόµιµα επικυρωµένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας προπτυχιακών µαθηµάτων, στο οποίο θα αναγράφεται και ο βαθµός του πτυχίου ή διπλώµατος. Δύο (2) συστατικές επιστολές. Αντίγραφο διπλωµατικής εργασίας (αν εκπονήθηκε). Μονοσέλιδο κείµενο, όπου θα τεκµηριώνεται η βούληση και τα κίνητρα παρακολούθησης και δραστηριοποίησης του φοιτητή στο πλαίσιο του συγκεκριµένου ΠΜΣ. Ανάτυπα άρθρων που δηµοσιεύτηκαν είτε σε επιστηµονικά περιοδικά, είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων µε σύστηµα κριτών (αν υπάρχουν). Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Κάθε άλλο στοιχείο που µπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου, κατά την κρίση του. Κάθε άλλο στοιχείο που η ΓΣΕΣ κρίνει αναγκαίο για τη διευκόλυνση της διαδικασίας αποτελεσµατικής επιλογής µεταπτυχιακών φοιτητών. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται στον ηµερήσιο τύπο και λαµβάνεται µέριµνα ενηµέρωσης των σχετικών Τµηµάτων οι απόφοιτοι των οποίων δικαιούνται να είναι υποψήφιοι µεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και της σελίδας διαδικτύου του ΠΜΣ. Άρθρο 6 Κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ 1. Για τη συµµετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής απαιτείται: Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές, πτυχιούχοι Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής και Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής και οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειµένου (π.χ. πτυχιούχοι Μαθηµατικών ή Φυσικών ή Πολυτεχνικών ή Οικονοµικών Σχολών). Σε περιπτώσεις πτυχιούχων µε υπόβαθρο που δεν διασφαλίζει την επιτυχή παρακολούθηση του ΠΜΣ, η ΓΣΕΣ δύναται να αποφασίζει για την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση το πολύ τεσσάρων (4) µαθηµάτων (συναφών µε την κατεύθυνση στην οποία έχει ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση) από τα προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών του Τµήµατος και τα οποία θα υποχρεούται να ολοκληρώσει επιτυχώς εντός ενός το πολύ ακαδηµαϊκού έτους. Επίσης υποψήφιοι µπορούν να είναι και φοιτητές, οι οποίοι αναµένεται να καταστούν πτυχιούχοι µέχρι το τέλος της περιόδου των εγγραφών. Αποδεδειγµένα πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 2. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται µε κριτήρια ενταγµένα σε τρεις κατηγορίες: I. Γενική απόδοση στις προπτυχιακές σπουδές: για τους πτυχιούχους λαµβάνεται υπόψη ο βαθµός πτυχίου, ενώ για τους τελειόφοιτους φοιτητές ο κατ εκτίµηση βαθµός πτυχίου, θεωρώντας ως βαθµό τόσο των εναποµεινάντων µαθηµάτων όσο και της Διπλωµατικής Εργασίας, αν υπάρχει, το µέχρι εκείνη τη στιγµή µέσο όρο της βαθµολογίας τους. II. Γνώσεις υποδοµής και εξειδίκευσης: ποσοτικά αποτιµάται µε βάση το µέσο όρο βαθµολογίας ενός αριθµού µαθηµάτων συναφών µε το ΠΜΣ που έχουν επιτύχει στο πρόγραµµα προπτυχιακών σπουδών και ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε το 1.5. Ο προσδιορισµός των µαθηµάτων γίνεται από τη ΓΣΕΣ µετά από σχετική εισήγηση της ΣΕΜΣ, ξεχωριστά για κάθε κατεύθυνση του ΠΜΣ. III. Γενική αξιολόγηση: αποτιµάται (σε κλίµακα 0-10) µε βάση τη συνέντευξη ενώπιον της ΣΕΜΣ, τις συστατικές επιστολές και λοιπά πρόσθετα στοιχεία που

5 συµπληρώνουν την εικόνα του υποψηφίου, όπως, δηµοσιεύσεις σε έγκυρα επιστηµονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων µε σύστηµα κριτών, συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα και αναπτυξιακά έργα κλπ. Η µέγιστη βαθµολογία του κάθε υποψηφίου είναι οι 35 µονάδες που αντιστοιχούν στο άθροισµα της ποσοτικής αποτίµησης των Ι, ΙΙ & ΙΙΙ. Άρθρο 7 Διαδικασίες επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών για το ΠΜΣ Η επιλογή των φοιτητών για το ΠΜΣ ακολουθεί τις διαδικασίες που περιγράφονται ακολούθως: 1. Η Γραµµατεία του ΠΜΣ παραλαµβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι µεταπτυχιακοί φοιτητές, συντάσσει πίνακα υποψηφίων ανά κατεύθυνση και τον διαβιβάζει στη ΣΕΜΣ. 2. Η ΣΕΜΣ αφού παραλάβει από τη Γραµµατεία τον πίνακα των υποψηφίων ανά κατεύθυνση, ελέγχει τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, συντάσσει τον τελικό πίνακα υποψηφίων για κάθε κατεύθυνση και µετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, καταρτίζει πίνακα κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, ο οποίος περιλαµβάνει και ενδεχόµενες επιπρόσθετες προϋποθέσεις για τον καθένα εκ των υποψηφίων (π.χ. προπαρασκευαστικά προπτυχιακά µαθήµατα τα οποία καλείται να παρακολουθήσει επιτυχώς άρθρο 6, παράγραφος 1 ). 3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών για το ΠΜΣ ο πίνακας κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης υποβάλλεται στη ΓΣΕΣ η οποία έχει την ευθύνη και τη γενική εποπτεία όλων των διαδικασιών επιλογής των φοιτητών για το ΠΜΣ. Μετά την επικύρωση του από τη ΓΣΕΣ ο πίνακας αυτός αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων του Τµήµατος, ενώ ειδοποιούνται οι επιτυχόντες να εγγραφούν στο ΠΜΣ σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα που καθορίζεται από τη ΣΕΜΣ. Υποψήφιος ο οποίος δε θα εγγραφεί στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα χάνει το δικαίωµα εγγραφής υπέρ του επόµενου στον πίνακα βαθµολογίας, εκτός αν επικαλεσθεί και τεκµηριώσει λόγους ανώτερης βίας ή ασθένειας. Στην περίπτωση αυτή η ΓΣΕΣ κρίνει τους λόγους που επικαλείται ο υποψήφιος και αποφασίζει σχετικά. 4. Πλέον του αριθµού των επιτυχόντων φοιτητών, γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ, ως υπεράριθµοι: Πτυχιούχοι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., εφόσον η υποτροφία τους είναι σχετική µε το αντικείµενο µιας από τις λειτουργούσες κατευθύνσεις κατά το εξάµηνο εγγραφής. Οι υπότροφοι αυτοί εγγράφονται υποχρεωτικά στο πρώτο εξάµηνο σπουδών της συγκεκριµένης κατεύθυνσης. Άρθρο 8 Διάρκεια σπουδών στο ΠΜΣ 1. Η διάρκεια σπουδών στο ΠΜΣ ορίζεται σε 3 εξάµηνα πλήρους φοίτησης, µε το τελευταίο εξάµηνο να διατίθεται για την εκπόνηση µεταπτυχιακής διατριβής. 2. Είναι δυνατή η παρακολούθηση του προγράµµατος µε µερική φοίτηση εφόσον αυτό ορίζεται σαφώς στη σχετική προκήρυξη/πρόσκληση υποβολής αιτήσεων. Στην περίπτωση αυτή η χρονική διάρκεια ορίζεται σε 5 εξάµηνα µε το τελευταίο να διατίθεται για την εκπόνηση µεταπτυχιακής διατριβής που του ανατίθεται στο τέλος του Δ εξαµήνου σπουδών του. Ως µερική φοίτηση νοείται η εγγραφή και παρακολούθηση δύο (2) κατ ελάχιστον και τριών (3) το πολύ µαθηµάτων για κάθε ένα από τα 4 πρώτα εξάµηνα σπουδών του φοιτητή. Σε περίπτωση εγγραφής σε

6 περισσότερα µαθήµατα σε οποιοδήποτε εξάµηνο σπουδών, ο φοιτητής χαρακτηρίζεται ως φοιτητής πλήρους φοίτησης µε όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα αυτή. 3. Η φοίτηση µεταπτυχιακού φοιτητή, ο οποίος δεν έχει ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις του προγράµµατος σπουδών, τερµατίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την απονοµή Πτυχίου σε αυτόν, µόλις ο φοιτητής συµπληρώσει συνολικά έξη (6) εξάµηνα φοίτησης. Για τους φοιτητές µερικής φοίτησης, ο µέγιστος χρόνος φοίτησης είναι (7) ακαδηµαϊκά εξάµηνα φοίτησης. Νοείται ότι, στα εξάµηνα φοίτησης δεν συνυπολογίζονται εξάµηνα κατά τα οποία έχει ανασταλεί ή διακοπεί η φοίτηση του. Σε περίπτωση διαγραφής ενός µεταπτυχιακού φοιτητή παρέχεται σχετική βεβαίωση που αναφέρει τα µαθήµατα στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς. Διαγραφή από το ΠΜΣ, µετά από απόφαση της ΓΣΕΣ συνεπάγονται περιπτώσεις παραπτωµάτων όπως αντιγραφή στις εξετάσεις ή στην εκπόνηση εργασιών και στην επίλυση ασκήσεων, ανάρµοστη συµπεριφορά κτλ. Άρθρο 9 Δίδακτρα 1. Κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής που εγγράφεται στο ΜΠΣ υποχρεούται στην καταβολή διδάκτρων για το χρονικό διάστηµα της ελάχιστης απαιτουµένης φοίτησής του. 2. Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, ύστερα από πρόταση της ΓΣΕΣ του Τµήµατος Μαθηµατικών, καθορίζεται το ύψος των διδάκτρων για το ΠΜΣ «Στατιστική και Αναλογιστικά Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά». 3. Η διαδικασία για καταβολή των διδάκτρων για το ΠΜΣ διεξάγεται µέσο του Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Τα δίδακτρα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τις κάθε είδους δαπάνες που απαιτούνται για την εκπαίδευση και υποστήριξη των ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων των µεταπτυχιακών φοιτητών και γενικά για τη λειτουργία του ΠΜΣ «Στατιστική και Αναλογιστικά Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά» και µόνον. Για την πραγµατοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης απαιτείται προηγούµενη σχετικά αιτιολογηµένη απόφαση της ΓΣΕΣ του Τµήµατος Μαθηµατικών και σχετική έγκριση της Επιτροπής Ερευνών. 4. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δυο δόσεις κατά την έναρξη του Α και Β εξαµήνου σπουδών και η απόδειξη καταβολής της κάθε δόσης παραδίδεται στη Γραµµατεία κατά την εγγραφή του φοιτητή στο αντίστοιχο εξάµηνο (χειµερινό και εαρινό). 5. Η ΓΣΕΣ µπορεί να χορηγήσει υποτροφίες προς µεταπτυχιακούς φοιτητές που παρακολουθούν το ΠΜΣ. Στις πηγές των υποτροφιών συµπεριλαµβάνονται τα δίδακτρα των µεταπτυχιακών φοιτητών. 6. Η ΓΣΕΣ µπορεί να απαλλάσσει ολικά ή µερικά µεταπτυχιακούς φοιτητές από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων, είτε µε την παροχή από αυτούς συγκεκριµένου έργου (επικουρικό εργαστηριακό έργο σε προπτυχιακούς φοιτητές, διαχείριση και υποστήριξη εργαστηρίων, συµµετοχή σε ερευνητικό ή αναπτυξιακό έργο κ.λπ.), είτε µε την εξασφάλιση καταβολής των διδάκτρων τους από άλλο φορέα (Ι.Κ.Υ., λοιπές υποτροφίες, αναπτυξιακά ή άλλα προγράµµατα κ.λπ.). 7. Ο/Η πρώτος/η σε σειρά κατάταξης πλήρους φοίτησης εισακτέος/α (σε κάθε κατεύθυνση) απαλλάσσεται από την καταβολή διδάκτρων. Επίσης δίνεται µια

7 υποτροφία (ίση µε το ύψος των διδάκτρων) στο φοιτητή/τρια (πλήρους φοίτησης) µε την υψηλότερη επίδοση (στην κατεύθυνση του/της), εφόσον έχει περάσει όλα τα µαθήµατα µέχρι το τέλος του πρώτου ακαδηµαϊκού έτους των σπουδών του/της και ολοκληρώσει επιτυχώς την διπλωµατική του/της εργασία µέσα στο χρονικό διάστηµα της ελάχιστης απαιτούµενης φοίτησης των τριών εξαµήνων. Άρθρο 10 Αναστολή φοίτησης μεταπτυχιακού φοιτητή Οποιοσδήποτε µεταπτυχιακός φοιτητής δύναται να υποβάλει αίτηση για αναστολή της φοίτησής του, για ένα ή δύο εξάµηνα φοίτησης. Η συνολική χρονική περίοδος αναστολής φοίτησης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δύο εξάµηνα φοίτησης. Αίτηση για αναστολή φοίτησης, τεκµηριωµένη και συνοδευόµενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στη ΣΕΜΣ πριν την έναρξη της αιτούµενης περιόδου. Η εισήγηση της ΣΕΜΣ υποβάλλεται στη ΓΣΕΣ η οποία εξετάζει την αίτηση και αποφασίζει µε απλή πλειοψηφία, κατά πόσον θα εγκρίνει η όχι την εισήγηση της ΣΕΜΣ. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ ενηµερώνει γραπτώς το φοιτητή για την απόφαση της ΓΣΕΣ. Η διαδικασία παραχώρησης αναστολής φοίτησης θα πρέπει να ολοκληρώνεται µέχρι το τέλος της πρώτης εβδοµάδας των µαθηµάτων του εξαµήνου για το οποίο ζητείται η αναστολή. Άδεια αναστολής φοίτησης για περισσότερο από δύο ακαδηµαϊκά εξάµηνα µπορεί να χορηγηθεί µόνο σε περιπτώσεις παρατεταµένης ασθενείας ή για λόγους ανωτέρας βίας. Εξάµηνο κατά το οποίο ο φοιτητής έχει αναστείλει τις σπουδές του δεν συνυπολογίζεται ως χρόνος φοίτησης του φοιτητή. Ο φοιτητής που επιστρέφει από αναστολή υποχρεούται να παρακολουθήσει όλα τα µαθήµατα, εργαστήρια, σεµινάρια, πρακτικές ασκήσεις κ.λπ., στα οποία δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την αναστολή της φοίτησής του. Άρθρο 11 Διδασκαλία, φοίτηση, εξετάσεις 1. Η έναρξη και λήξη των µαθηµάτων του ΠΜΣ καθορίζονται στο πλαίσιο του ετησίως οριζοµένου ακαδηµαϊκού ηµερολογίου. 2. Η παρακολούθηση του ΠΜΣ (θεωρία και εργαστήρια) είναι υποχρεωτική. 3. Ο τρόπος αξιολόγησης των µεταπτυχιακών φοιτητών σε κάθε µάθηµα µπορεί να περιλαµβάνει γραπτή εξέταση, προφορική εξέταση, εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας, άλλη µέθοδο ή συνδυασµό µεθόδων, κατά την κρίση του διδάσκοντος. Οι τελικές γραπτές εξετάσεις πραγµατοποιούνται στο τέλος κάθε διδακτικού εξαµήνου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα ετησίως στο ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 4. Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώµατος ο µεταπτυχιακός φοιτητής απαιτείται να συγκεντρώσει 90 ECTS ως εξής: (α) Μαθήµατα Α εξαµήνου: 30 ECTS (5 Υποχρεωτικά µαθήµατα, 6 ECTS έκαστο), (β) Μαθήµατα Β εξαµήνου: 30 ECTS (1 Υποχρεωτικό, 3 Επιλογής

8 Κατεύθυνσης, 7.5 ECTS έκαστο), και (γ) Γ εξάµηνο: Μεταπτυχιακή Διατριβή: 30 ECTS. 5. Το µάθηµα «Μεθοδολογία Εκπόνησης Μελέτης» είναι µάθηµα Επιλογής (Ε) του Β εξαµήνου σπουδών του ΠΜΣ και αφορά στην καθοδήγηση φοιτητή στην εκπόνηση εξατοµικευµένης µελέτης (project) και περιλαµβάνει όλες τις φάσεις της µελέτης από το σχεδιασµό µέχρι την υλοποίηση και τα παραδοτέα. Πιο συγκεκριµένα αφορά στην εκπόνηση µελέτης γύρω από συγκεκριµένο θέµα (project). Το project δίνει την ευκαιρία στο φοιτητή να εντρυφήσει συνήθως σε κάποια εφαρµογή της µεθοδολογίας της κατεύθυνσης του, να αναπτύξει και να καλλιεργήσει την ερευνητική ικανότητα, να εµβαθύνει στη σχετική µεθοδολογία και να εξοικειωθεί µε διάφορα επιστηµονικά αντικείµενα όπου εφαρµόζεται η µεθοδολογία αυτή. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται είτε µέσα στα πλαίσια ερευνητικών προγραµµάτων µελών ΔΕΠ είτε στα πλαίσια µελετών που αναλαµβάνει το Τµήµα για συλλογή, ανάλυση και παρουσίαση δεδοµένων. Επιπλέον, δίνεται η ευκαιρία, ιδιαίτερα στους φοιτητές οι οποίοι επιθυµούν την εισδοχή τους σε διδακτορικό πρόγραµµα να συµµετάσχουν στην έρευνα των µελών ΔΕΠ και να δηµοσιεύσουν τυχόν αποτελέσµατα. Επαφίεται στο φοιτητή να εξεύρει υπεύθυνο καθηγητή. Για τον σκοπό αυτό ο µέγιστος αριθµών φοιτητών ανά µέλος ΔΕΠ ορίζεται στους Κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής εξετάζεται σε κάθε µάθηµα στην εξεταστική του εξαµήνου στο οποίο παρακολούθησε το µάθηµα. Σε περίπτωση αποτυχίας του παρέχεται η δυνατότητα να επανεξεταστεί στο ίδιο µάθηµα στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεµβρίου του ιδίου ηµερολογιακού έτους. Αν δεν παρακαθίσει / συµµετάσχει, ή αν δεν παραστεί σε οποιαδήποτε από τις 2 αυτές εξεταστικές θεωρείται ότι έχει εξεταστεί ανεπιτυχώς. Αν έχει εξεταστεί ανεπιτυχώς και στις 2 αυτές εξεταστικές οφείλει εντός του Οκτωβρίου να προσέλθει σε εξέταση του µαθήµατος ενώπιον ειδικής 3µελούς εξεταστικής επιτροπής. Η ειδική επιτροπή αποτελείται από το διδάσκοντα του µαθήµατος και δύο µέλη ΔΕΠ του τµήµατος που επιλέγονται από την ΓΣΕΣ µετά από εισήγηση του Διευθυντή του ΠΜΣ. Σε περίπτωση µη προσέλευσης ή µη επιτυχούς εξέτασης, ο φοιτητής διαγράφεται από το ΠΜΣ. 7. Κατά την περίοδο εγγραφών του Γ εξαµήνου σπουδών του ο φοιτητής εγγράφεται στο «µάθηµα» της Μεταπτυχιακής Διατριβής, η οποία του έχει ανατεθεί και την οποία έχει ξεκινήσει µε τη λήξη του προηγουµένου εξαµήνου σπουδών. Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης της Διατριβής στο συγκεκριµένο εξάµηνο ή σε περίπτωση που η Διατριβή βαθµολογηθεί µε βαθµό µικρότερο του 5 (παράγραφος 5, Άρθρο 12) θεωρείται ότι έχει εξεταστεί ανεπιτυχώς και υποχρεούται σε επανεγγραφή στο «µάθηµα» της Μεταπτυχιακής Διατριβής σε κάθε επόµενο εξάµηνο µέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών του ή τη διαγραφή του από το ΠΜΣ. Σε περίπτωση µη εγγραφής στο «µάθηµα» της Μεταπτυχιακής Διατριβής σε οποιοδήποτε εξάµηνο µετά το Γ ο φοιτητής θεωρείται ότι έχει τερµατίσει αυτοβούλως τις σπουδές του και διαγράφεται αυτοδικαίως από το ΜΠΕ. 8. Κατά τη διάρκεια του Γ εξαµήνου σπουδών ο Επιβλέπων δύναται να υποδείξει στο φοιτητή την παρακολούθηση ενός µαθήµατος (ως µάθηµα επιλογής πέραν των 90 ΠΜ) συναφούς µε το αντικείµενο της διατριβής. Αυτό µπορεί να είναι είτε µεταξύ των προσφεροµένων/υφιστάµενων µαθηµάτων του τρέχοντος εξαµήνου είτε ενός που δεν προσφέρεται αλλά ο επιβλέπων προσφέρει εθελοντικά (πέρα και πάνω από τις δικές του διδακτικές υποχρεώσεις).

9 9. Στις περιπτώσεις που µεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν την υποχρέωση επιτυχούς εξέτασης σε συγκεκριµένα προπαρασκευαστικά προπτυχιακά µαθήµατα του Τµήµατος Μαθηµατικών, αυτοί εξετάζονται στα µαθήµατα αυτά κατά τη διάρκεια της πρώτης ή - σε περίπτωση αποτυχίας - της δεύτερης εξεταστικής περιόδου του πρώτου έτους εγγραφής τους στο ΠΜΣ. 10. Σε περίπτωση ύπαρξης έστω και ενός αλλοδαπού φοιτητή, η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική. 11. Η Μεταπτυχιακή Διατριβή δύναται να γραφεί και στην αγγλική γλώσσα. Άρθρο 12 Βαθμολογία, βαθμός ΜΔ 1. Η βαθµολόγηση των µαθηµάτων του ΠΜΣ συµπεριλαµβανοµένου και του µαθήµατος «Μεταπτυχιακή Διατριβή- ΜΔ» γίνεται µε το ίδιο σύστηµα που ισχύει και για τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών, δηλαδή ελάχιστη βαθµολογία µηδέν (0), βαθµολογική βάση πέντε (5) και άριστα δέκα (10). 2. Η γνωστική περιοχή και το ακριβές θέµα της Μεταπτυχιακής Διατριβής (ΜΔ) ορίζεται εντός του Β' ακαδηµαϊκού εξαµήνου φοίτησης, µετά από συνεννόηση του µεταπτυχιακού φοιτητή και του Επιβλέποντος. Κάθε ΜΔ πρέπει να περιέχει επαρκή στοιχεία πρωτοβουλίας, αυτοδύναµης µελέτης και πρωτοτυπίας, µε την ευρεία έννοια του όρου. Μπορεί να έχει θεωρητικό ή / και εφαρµοσµένο χαρακτήρα. Η ΜΔ µπορεί να αποτελεί επέκταση ή εµβάθυνση γνώσης θεωρίας, µεθόδων ή τεχνικών ή / και εφαρµογή αυτών σε συγκεκριµένα προβλήµατα. 3. Προς τούτο διαµορφώνεται κατάλογος σχετικών θεµάτων. Συγκεκριµένα, η ΣΕMΣ, µετά από πρόταση των µελών ΔΕΠ του Τµήµατος Μαθηµατικών καταρτίζει το αργότερο µέχρι τον Απρίλιο κατάλογο θεµάτων για εκπόνηση ΜΔ ο οποίος γνωστοποιείται στους φοιτητές. Μετά την οριστικοποίηση αυτού του καταλόγου δεν προστίθενται νέα θέµατα (για το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος). Κάθε φοιτητής επικοινωνεί µε τα µέλη ΔΕΠ που έχουν προτείνει τα θέµατα και µετά από κοινή συµφωνία ζητείται η έγκριση από τη ΓΣΕΣ της ανάληψης του θέµατος, του επιβλέποντος, της τριµελούς εξεταστικής επιτροπής (ΤΕΕ) και της γλώσσας συγγραφής (απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του Επιβλέποντος), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Στην ΤΕΕ εκτός του Επιβλέποντα και ενός µέλους ΔΕΠ του Τµήµατος, συµµετέχει 1 µέλος σε σχετικό µε τη Διατριβή αντικείµενο, που είναι είτε µέλος ΔΕΠ του Τµήµατος ή άλλων τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, άλλων ΑΕΙ της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής (εν ενεργεία ή Οµότιµος), είτε Ερευνητής Α ή Β βαθµίδας αναγνωρισµένου ερευνητικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής είτε επιστήµονας αναγνωρισµένου κύρους της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, κάτοχος Διδακτορικού Διπλώµατος. Η αίτηση για ανάληψη θέµατος γίνεται από τον ενδιαφερόµενο φοιτητή στη Γραµµατεία του ΠΜΣ το αργότερο µέχρι το τέλος Μαΐου. Ο µέγιστος αριθµός φοιτητών ανά Επιβλέποντα καθορίζεται σε 3 (τρεις) κατ έτος. 4. Η Μεταπτυχιακή Διατριβή κατατίθεται πριν τη λήξη του Γ εξαµήνου σπουδών στην ΤΕΕ. Τα κύρια κριτήρια αξιολόγησης µιας ΜΔ είναι τα εξής: α) Ποιότητα εργασίας (π.χ. ακρίβεια και πληρότητα ανάλυσης, καταλληλότητα µεθοδολογίας, ισχύς θεωρητικών αποτελεσµάτων, ποιότητα λογισµικού, δυνατότητα επέκτασης, βαθµός σύνδεσης και συσχέτισης ιδεών), β) Βαθµός ολοκλήρωσης εργασίας. γ) Βαθµός κατανόησης από το φοιτητή της ευρύτερης περιοχής του θέµατος της ΜΔ. και δ) Ποιότητα γραπτού κειµένου της ΜΔ (π.χ., δόµηση και οργάνωση, σαφήνεια, ευκολία ανάγνωσης και κατανόησης). 5. Η τελική ανοικτή δηµόσια παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διατριβής γίνεται

10 σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Παρουσιάσεων Μεταπτυχιακών Διατριβών. Το Πρόγραµµα καταρτίζεται από το Διευθυντή του ΠΜΣ σε συνεννόηση µε τους Επιβλέποντες Καθηγητές. Οι παρουσιάσεις γίνονται αποκλειστικά κατά την περίοδο των 2 εβδοµάδων που προηγούνται των εξεταστικών Φεβρουαρίου και Ιουνίου ή/και των 2 εβδοµάδων που έπονται των εξεταστικών Φεβρουαρίου και Σεπτεµβρίου. Μετά το πέρας της δηµόσιας υποστήριξης της Διπλωµατικής Εργασίας, δίνεται η δυνατότητα, για εύλογο χρονικό διάστηµα, υποβολής ερωτήσεων προς τον φοιτητή, από το ακροατήριο. Στη συνέχεια και αφού αποχωρήσει το ακροατήριο, η ΤΕΕ υποβάλλει πρόσθετες ερωτήσεις και στη συνέχεια στην απουσία του φοιτητή, αξιολογεί και βαθµολογεί τη Διατριβή. Αν η Διπλωµατική Εργασία θεωρηθεί ως µη ικανοποιητική και βαθµολογηθεί µε βαθµό µικρότερο του 5, τότε η Τριµελής Επιτροπή οφείλει να ζητήσει από το φοιτητή τη βελτίωσή της µε την τροποποίηση συγκεκριµένων τµηµάτων ή µε τη γενικότερη αναδιαµόρφωση της. Σε κάθε περίπτωση, η Τριµελής Επιτροπή ορίζει συγκεκριµένο χρονικό πλαίσιο µέσα στο οποίο πρέπει να υποβληθεί εκ νέου η Διπλωµατική Εργασία, τροποποιηµένη σύµφωνα µε τις υποδείξεις. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής υποχρεούται επανεγγραφής κατά την περίοδο εγγραφών του αµέσως εποµένου εξαµήνου. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΜΔ, ο φοιτητής καταθέτει στην κεντρική βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου τη ΜΔ σε 3 αντίτυπα καθώς και σε ηλεκτρονική µορφή ώστε να τοποθετηθεί στην αντίστοιχη ιστοσελίδα διπλωµατικών εργασιών του Τµήµατος. 6. Ένας µεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι περάτωσε τις µεταπτυχιακές φοιτητικές του υποχρεώσεις εφόσον έχει συµπληρώσει χρόνο σπουδών 3 τουλάχιστον ακαδηµαϊκών εξαµήνων, έχει εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα προπαρασκευαστικά προπτυχιακά µαθήµατα που τυχόν ορίστηκαν από τη ΓΣΕΣ, σε όλα τα υποχρεωτικά µαθήµατα, στη Μεταπτυχιακή Διατριβή, καθώς και στα µαθήµατα επιλογής που προβλέπονται από το ΠΜΣ. 7. Στους µεταπτυχιακούς φοιτητές που ολοκλήρωσαν µε επιτυχία τις υποχρεώσεις τους στο ΠΜΣ απονέµεται Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) µε βαθµό που ορίζεται ως εξής: Α: το άθροισµα των βαθµών των µαθηµάτων του Α εξαµήνου Δ: ο βαθµός της Μεταπτυχιακής Διατριβής Β: το άθροισµα των βαθµών των µαθηµάτων του Β εξαµήνου, µε αντίστοιχη βαρύτητα Μαθήµατα Α εξαµήνου: Βαρύτητα 30/90 (έκαστο µάθηµα 6/90) Διπλωµατική Εργασία: Βαρύτητα 30/90 Μαθήµατα Β Εξαµήνου: Βαρύτητα 30/90 (έκαστο µάθηµα 7.5/90) Ο Βαθµός της ΜΔΕ (ΒΜΔΕ) υπολογίζεται ως εξής: ΒΜΔΕ=(6*Α+7.5*Β+30*Δ)/90 Άρθρο 13 Ανάληψη επικουρικού εκπαιδευτικού έργου 1. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι υποχρεωµένοι, σε κάθε Διδακτικό Εξάµηνο, να προσφέρουν επικουρικό εκπαιδευτικό έργο. Απαλλαγή από το επικουρικό εκπαιδευτικό έργο µπορεί να γίνει από τη ΓΣΕΣ µε εισήγηση του Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών µόνο αν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι. 2. Η ανάθεση του επικουρικού εκπαιδευτικού έργου στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές γίνεται από την ΓΣΕΣ µετά από εισήγηση της ΣΕΜΣ και µε γνώµονα τις διδακτικές και

11 εργαστηριακές ανάγκες της κατεύθυνσης ΣΑΧΜ. 3. Επικουρικό εκπαιδευτικό έργο ορίζεται να είναι: (α) η διόρθωση ή η διδασκαλία ασκήσεων σε προπτυχιακά µαθήµατα µε τη σύµφωνη γνώµη των διδασκόντων των µαθηµάτων αυτών και λαµβάνοντας υπόψη την παράγραφο 6 του Άρθρου 49 του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας, (β) η υποστήριξη του εργαστηριακού τµήµατος κάποιου προπτυχιακού µαθήµατος µε τη σύµφωνη γνώµη του διδάσκοντα του µαθήµατος και λαµβάνοντας υπόψη την παράγραφο 6 του Άρθρου 49 του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας, (γ) η συµµετοχή στην επιτήρηση των τελικών εξετάσεων και των ενδιαµέσων εξετάσεων (προόδων) των προπτυχιακών µαθηµάτων, και (δ) η υποστήριξη της εργαστηριακής υποδοµής του Τµήµατος, της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφορικής. 4. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές δεν µπορούν να αναλάβουν αυτοδύναµο διδακτικό έργο. 5. Η ανάθεση του επικουρικού έργου στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές δεν µπορεί να ξεπερνά τις 2 ώρες ανά εβδοµάδα Διδακτικού Εξαµήνου. Άρθρο 14 Άλλες διατάξεις 1. Ο τύπος του Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης και το κείµενο της καθοµολόγησης των διπλωµατούχων καθορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισµό του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 2. Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τα προηγούµενα καθορίζεται µε απόφαση της ΓΣΕΣ. Άρθρο 15 Μεταβατικές Διατάξεις Ο Τελικός Βαθµός του ΜΔΕ υπολογίζεται ως ακολούθως για φοιτητές παρελθόντων ετών: > Για μεταπτυχιακό φοιτητή ο οποίος εισήχθη μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος στο ΠΜΣ «Στατιστική και Αναλογιστικά Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά» του καταργηθέντος Τμήματος ΣΑΧΜ το οποίο συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Μαθηματικών με το Π.Δ.93/2013 (Φ.Ε.Κ. 131/ , τ.α): Διπλωµατική εργασία: βαρύτητα 18.2% της τελικής βαθµολογίας Υποχρεωτικά µαθήµατα: βαρύτητα 36.4% της τελικής βαθµολογίας Μαθήµατα Επιλογής: βαρύτητα 45.4% της τελικής βαθµολογίας. Ο βαθµός του ΜΔΕ (ΒΜΔΕ) υπολογίζεται ως εξής: ΒΜΔΕ=(3*Α + 2*Β+ 6*Δ)/33 όπου Α το άθροισµα βαθµών των 5 υποχρεωτικών µαθηµάτων, Β το άθροισµα βαθµών των 6 επιλογής µαθηµάτων και Δ βαθµός ΜΔ. > Για μεταπτυχιακό φοιτητή ο οποίος εισήχθη στο ΠΜΣ με τον ίδιο τίτλο, το ακαδημαϊκό έτος : Διπλωµατική Εργασία: Βαρύτητα 15/90 της τελικής βαθµολογίας Μαθήµατα Α Εξαµήνου: Βαρύτητα 45/90 της τελικής βαθµολογίας Μαθήµατα Β Εξαµήνου: Βαρύτητα 30/90 της τελικής βαθµολογίας Ο βαθµός του ΜΔΕ (ΒΜΔΕ) υπολογίζεται ως εξής: ΒΜΔΕ=(9*Α+7.5*Β+15*Δ)/90 όπου Α & Β = άθροισµα βαθµών Α και Β εξαµήνου αντίστοιχα και Δ βαθµός ΜΔ. Άρθρο 16 Ισχύς

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Προηγµένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα και ίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΠΤEΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας Master of Science in Health and Social Care Management Ενημερωτικός Οδηγός 42 Χρόνια 1973-2015 Στα Οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ο αναμορφωμένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των μεταπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

Ο αναμορφωμένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των μεταπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής» Ο αναμορφωμένος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ., συν. 2 η /24-11- 2006] ΑΡΘΡΟ 1 ο

Κανονισμός Λειτουργίας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ., συν. 2 η /24-11- 2006] ΑΡΘΡΟ 1 ο Κανονισμός Λειτουργίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού" Κατεύθυνση 1 η : Θετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι Διδακτορικές Σπουδές (Δ.Σ.) του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Τµήµατος Μαθηµατικών Α.Π.Θ. Κ ε φ ά λ α ι ο Α ' Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ έ ς Σ π ο υ δ έ ς π ρ ώ τ ο υ ε π ι π έ δ ο υ Άρθρο 1 Γενικές ιατάξεις 1. Ο Κανονισµός Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος. Άρθρο 2 Όργανα λειτουργίας του Π.Μ.Σ

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος. Άρθρο 2 Όργανα λειτουργίας του Π.Μ.Σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Η απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτεί την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε ένα προκαθορισμένο αριθμό μεταπτυχιακών μαθημάτων από το σύνολο αυτών που προσφέρονται στα δύο πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΑΡΘΡΟ 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών 1. Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κτίριο Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης - Κιµµέρια 67100 - Ξάνθη HELLENIC REPUBLIC DEMOCRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος Κανονισμός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Σκοπός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη Άρθρο 2: Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά.

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά. IΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.1.1 Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού. Τα προγράμματα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Το παρόν αποτελεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των εξής Σχολών του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών (Συντονίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Δομή και υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών Α. Σο πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται με βάση τη χρονική διάρκεια και τις θεματικές περιοχές του Π.Μ.., ως εξής: Σο Α εξάμηνο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 2005 ΚΑΝΟΝΙΣΜOΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου»

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ - ΕΤΥ και ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ) ΠΑΤΡΑ 12 Νοεμβρίου 2014 Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

στην ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

στην ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ στην ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σεπτέμβριος 2013 1 ΛΠρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΘΡΟ 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πρωτόκολλο συνεργασίας

Άρθρο 1 Πρωτόκολλο συνεργασίας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1 Πρωτόκολλο συνεργασίας Τα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ. Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ. Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ]

[ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ] Θεσσαλονίκη 2012-2013 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ [ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ] 1. Εισαγωγή Η Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Δημοσίευση ανακοίνωσης για εισαγωγή κατ ανώτατο είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών"

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση ανακοίνωσης για εισαγωγή κατ ανώτατο είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών Πάτρα, 9 Ιουλίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 2421/15819 ΠΡΟΣ: Την Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας του Παν/μίου Πατρών ΕΝΤΑΥΘΑ ΚΟΙΝ.: 1. κ. Γεώργιο Νικηφορίδη Δ/ντή Σπουδών του Προγράμματος 2. Γραμματεία Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

(β) Χρόνια Νοσήματα και Συμπεριφορές Υγείας (έως 10 φοιτητές). (γ) Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία (έως 7 φοιτητές).

(β) Χρόνια Νοσήματα και Συμπεριφορές Υγείας (έως 10 φοιτητές). (γ) Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία (έως 7 φοιτητές). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20/3/ 2015 Αρ. Πρωτ. ΕΣΔΥ/ οικ. 466 Προς: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ: «Φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας για την απόκτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Ιανουάριος 2010 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 1 Σκοπός Ο Εσωτερικός Κανονισμός Εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές).

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Tα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: 1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: «ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΑΣΦΔ) Διευθυντής Προγράμματος: ΜΙΧΑΗΛ ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 201 Εσωτερικός κανονισμός προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών 2 Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Β7/29073/6.7.2006 (ΦΕΚ 1060/4.8.2006, τ. Β ), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο» ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1ο Γενικές αρχές Με σκοπό την επιβράβευση των αρίστων μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του T.E.I ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. στα πλαίσια του Ν. 3685/2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του T.E.I ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. στα πλαίσια του Ν. 3685/2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του T.E.I ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στα πλαίσια του Ν. 3685/2008 Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Ιδρύματος στη συνεδρίαση 1/2009 της 23/12/09, θέμα 4ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΒΑ FULL-TIME Ο Οδηγός Σπουδών διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών Α. Υποβολή υποψηφιότητας και επιλογή φοιτητών 1. Ποιοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα και στις (μονοτμηματικές) Σχολές του Α.Π.Θ. αναπτύσσονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ . 2009 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΓΡΑΦΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3) εξάμηνα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3) εξάμηνα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education» Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3)

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου... 2 Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε.... 2 Εισαγωγή-Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ(ΠΜΣ) ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών TΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Τηλ.: 2610 96 9931 Telefax: 2610 997 728 E-mail: pharminf@upatras.gr Πάτρα 31 Μαϊου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Το Τμήμα Φαρμακευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design www.ihu.edu.gr Thessaloniki study live excel Masters of Science Programmes in: Energy MSc in Energy Systems MSc in Energy Management MSc in Energy Building Design Information & Online Applications at www.tech.ihu.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ» Πρόσκληση - Προκήρυξη Το τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - 1 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Το του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Δημιουργική Γραφή»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Δημιουργική Γραφή» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» Διετής φοίτηση (4 εξάμηνα) με δίδακτρα Σεμιναριακοί κύκλοι μαθημάτων (θεωρητικά / εργαστηριακά,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» «PETROLEUM OIL AND GAS MANAGEMENT AND TRANSPORTATION» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γραµµατεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Φ.Βελδεµίρη Θεσσαλονίκη, 16/4/2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698 Fax: 2310 995862

Διαβάστε περισσότερα