ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ MAINTENANCE & CLEANING FOR AUTOMOTIVE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ MAINTENANCE & CLEANING FOR AUTOMOTIVE"

Transcript

1 XHMIKA ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ CHEMICAL PRODUCTS FOR MAINTENANCE & CLEANING ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ MAINTENANCE & CLEANING FOR AUTOMOTIVE Η Dynateco διαθέτει πιστοποιημένα χημικά προϊόντα για συντήρηση & καθαρισμό οχημάτων. Dynateco trades quality chemical products for maintenance & cleaning of automotive vehicles. Τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001 και πληρούν τις προδιαγραφές της συνθήκης REACH. Ομοίως είναι καταχωρημένα στο Γ.Χ.Κ ή στο Εθν. Μητρ. Χημικών Προϊόντων, ανάλογα με το προϊόν. Products are ISO 9001 certified and meet the requirements of REACH Treaty. Also they are registered in N.S.L or National Registry of Chemical Products, depending on product. CERTICHIM I ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - DYNACHEM -

2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δοχείο 10 Λίτρα Pail 10 Lt Δοχείο 10 Λίτρα Pail 10 Lt Dynachem 1010 Υγρό σαπούνι πλύσης οχημάτων Απομακρύνει αποτελεσματικά τους ρύπους και προστατεύει τα χρώματα. Δεν επηρεάζει το βερνίκι ή το κερί προστασίας. Δραστικό και σε σκληρά νερά. Εφαρμόζεται με το χέρι ή σε αυτόματα πλυντήρια οχημάτων ή σε πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης. Liquid car washing soap Removes dirt effectively and protects paints. It does not affect varnish or protective wax. Active in hard water. Applied manually or in automatic car washes orin high pressure cleaners. Υδατοδιάλυση 2%-5%, ανάλογα με το ρύπο και τη σκληρότητα του νερού. Water dilution 2%-5%, depending on the pollutant and the water hardness %-5% Υδατοδιάλυση Water dilution Dynachem 1010 W Σαμπουάν αυτοκινήτων με κερί προστασίας Αποτελεσματικό υγρό καθαρισμού, γυαλίσματος & προστασίας του αμαξώματος των οχημάτων. Με σύνθεση κατάλληλη για δραστικό καθαρισμό. Εμπλουτισμένο με κερί carnauba, που επιβραδύνει τη γήρανση του χρώματος. Μη το χρησιμοποιείτε σε στεγνό αμάξωμα. Car shampoo with wax protection Effective cleaning and polishing fluid, for protection of of the vehicle body. With composition suitable for effective cleaning. Enriched with carnauba wax, which slows the aging of the paint. Do not use on dry car body. Εφαρμόζεται σε αραίωση 1%-2% με νερό, αφού έχει πρώτα ξεπλυθεί καλά το αμάξωμα. Applied at 1%-2% dilution with water, after having rinsed well the car body %-2% Υδατοδιάλυση Water dilution 2 Δοχείο 20 Λίτρα Pail 20 Lt Dynachem 2045 Απολιπαντικό βιομηχανικής χρήσης με βάση διαλύτη Mίγμα γαλακτωματοποιητών και οργανικών διαλυτών. Aσφαλές και μη διαβρωτικό για όλα τα μέταλλα, χαλκό και αλουμίνιο. Κατάλληλο για την αφαίρεση ελαίων, γράσων, πετρελαϊκών ρύπων, ασφάλτου κ.λ.π. Solvent based degreaser for industrial use Mixture of emulsifiers and organic solvents. Safe and non-corrosive to all metals, including copper oraluminum. Suitable for removing oils, greases, petroleum pollutants, bitumen etc. Χρησιμοποιείται αυτούσιο ή σε αραίωση με νερό ή πετρέλαιο ή άλλο οργανικό διαλύτη (διάλυμα 20-50%). Μετά την εφαρμογή, ξέπλυμα με νερό. Για δύσκολους ρύπους, μπορεί να θερμανθεί το διάλυμα σε ο C. Used neat or diluted with water or oil or other organic solvent (20-50%). After application, rinse with water. For tough dirt, it can be heated at C.?.? Αυτούσιο ή 20%-50% Neat or 20%-50% Ψεκασμό/εμβάπτιση/πινέλο/σφουγγάρι Spray/dipping/brush/sponge

3 Δοχείο 13 Κιλά Pail 13 Kg PH: 12.0 Carb cleaner SLV Καθαριστικό εξανθρακωμάτων & χρωμάτων Υγρό δύο στρωμάτων, μη εύφλεκτο, με βάση διαλύτη. Tο ένα επιβραδύνει την εξάτμιση του διαλύτη και βοηθά το ξέπλυμα ενώ το δεύτερο αφαιρεί το ρύπο. Κατάλληλο για την απομάκρυνση των ανθρακούχων υπολειμμάτων, χρωμάτων, ελαστικών, λαδιών, γράσων σε κινητήρες και εξαρτήματα καρμπυρατέρ, αντλίες, μπεκ, κ.λπ. Κατάλληλο για σιδηρούχα και μη σιδηρούχα κράματα. Δεν χρησιμοποιείται σε καουτσούκ και μερικά πλαστικά. Carbon and paint remover Two layer solvent-based liquid, non-flammable. The upper layer prevents the evaporation and helps rinsing and the lower layer cleans the pollutant. Suitable for the removal of carbon residues, paint, rubber, oils, grease on engines and carburetor parts, pumps, injectors, etc. Suitable for ferrous and non-ferrous alloys. Not to be used on rubber and some plastics. Εφαρμόζεται με εμβάπτιση από σε πιστόλια βαφής. Για μεταλλικά εξαρτήματα εμβαπτίστε τα από 30 -λίγες ώρες ανάλογα με το ρύπο. Ξεπλύνετε με κρύο ή ζεστό νερό, κατά προτίμηση υπό πίεση. Applied by dipping from for paint spray guns. For metal parts soak from 30 to a few hours depending on pollutant. Rinse with cold or hot water, preferably under pressure. Dynachem 2010/S Υδατοδιαλυτό αλκαλικό καθαριστικό βιομηχανικής χρήσης Ισχυρό απολιπαντικό για καθαρισμό εργαλειομηχανών, μεταλλικών επιφανειών, βιομηχανικών εξοπλισμών και δαπέδων από ορυκτέλαια, γράσα & αιθάλη. Κατάλληλο και για βιομηχανίες τροφίμων, για την αφαίρεση ελαίων, λιπαρών & οργανικών καταλοίπων σε εξοπλισμούς & χώρους. Συμβατό με HACCP. Soluble alkaline cleaner for industrial use Powerful degreaser for cleaning tools, metal surfaces, industrial equipment and floors of oils, greases and soot. Suitable for food industries to remove oils, grease & organic residues in equipment & facilities. Compatible with HACCP. MAINTENANCE & CLEANING FOR AUTOMOTIVE Δοχείο 10 Λίτρα Pail 10 Lt Κιβώτιο 4χ4 Λίτρα Pail 4χ4 Lt Υδατοδιαλυτό 5-10% ανάλογα με το ρύπο. Εφαρμόζεται με ψεκασμό, εμβάπτιση, πινέλο, σφουγγάρι. Water soluble 5-10% depending on pollutant. Applied by spraying, dipping, brush, sponge %-10% Ψεκασμό/εμβάπτιση/πινέλο/σφουγγάρι Spray/dipping/brush/sponge Dynachem 2008 SIL Υγρό γαλάκτωμα σιλικόνης Αποτελεσματικό προϊόν για την αναγέννηση των ελαστικών οχημάτων και προστασία ελαστικών επιφανειών. Silicone emulsion fluid Effective product for regeneration of vehicle tires and rubber surfaces. Δοχείο 22 Κιλά Pail 22 Kg Χρησιμοποιείται αυτούσιο ή σε αραίωση με το νερό από 20%-50%. Apply neat or in dilution 20%-50% with water %-50% Ψεκασμό Spray 3

4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δοχείο 20 Λίτρα Pail 20 Lt Βαρέλι 200 Λίτρα Drum 200 Lt PH: M/E - N/A Dynaform Λιπαντικό & αποκολλητικό για αναμικτήρες σκυροδέματος Υγρό πού αποτρέπει την προσκόλληση του σκυροδέματος σε μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες (ξυλότυπους). Προστατεύει τα χρώματα των οχημάτων και αποτρέπει τη σκουριά. Μειώνει τον χρόνο και το κόστος καθαρισμού. Ιδανικό για την προστασία των καλουπιών, οχημάτων, σκαλωσιών & ξυλοτύπων. Lubricant and release agents for concrete mixers Liquid which prevents the adhesion of concrete on concrete mixers, metals and wood surfaces (formwork). It protects coatings of vehicles and prevents rust. Reduces time and cost of cleaning. Ideal for the protection of concrete molds, vehicles, scaffolding & formwork. Εφαρμογή αυτούσιο με ψεκασμό. Apply neat by spray. Dynachem 2060 Καθαριστικό αλάτων, σκουριάς & σκυροδέματος Αποτελεσματικό υγρό για την αφαίρεση καταλοίπων ασβέστη, σκουριάς και τσιμέντου σε εργαλεία & αναμικτήρες τσιμέντου. Με αναχαιτιστή σκουριάς. Μειώνει το χρόνο καθαρισμού. Scale, rust and concrete remover Effective liquid for removing lime residues, rust and cement from tools and concrete mixers. With rust inhibitor. Reduces cleaning time. Δοχείο 20 Κιλά Pail 20 Kg Κιβώτιο 4χ4 Κιλά Pail 4χ4 Kg Κιβώτιο 12χ1 Κιλά Pail 12χ1 Kg Εφαρμόστε σε αραίωση 10%-20% σε νερό και ξεπλύνατε πολύ καλά. Apply diluted 10%-20% in water and rinse thoroughly %-20% Ψεκασμό/Spay 4 VMD 10 Γυαλιστικό ταμπλό με σιλικόνη Καθαρίζει, γυαλίζει και προστατεύει ταμπλό και όλες τις πλαστικές επιφάνειες του αυτοκινήτου, από βρωμιά, σκόνη, ατμοσφαιρικούς ρύπους και ακτινοβολία UV. H σιλικόνη επιμηκύνει τη ζωή των επιφανειών και επιβραδύνει τη γήρανση και το σκάσιμο από υψηλές θερμοκρασίες και ηλιακή ακτινοβολία. Dashboard polisher with silicone Cleans, polishes and protects the dashboard and all the plastic surfaces of the car from dirt, dust, air pollutants and UV radiation. Silicone lengthens the life of the surface and retards the aging and cracking due to high temperatures and sunlight.

5 VMD 14 Καθαριστικό λεκέδων υφασμάτων & ταπετσαριών Προϊόν σε μορφή αφρού, καθαρίζει αποτελεσματικά επιφάνειες όπως δερματίνη, υφασμάτινη ταπετσαρία, χαλί, καουτσούκ, γυαλί, θερμοπλαστικά και ξύλο. Κατάλληλο για τον καθαρισμό του εσωτερικού των οχημάτων, για λεκέδες σε χαλιά, για το εξωτερικό υπολογιστών κ.ά. Δεν περιέχει σιλικόνη και δεν αφήνει λιπαρά κατάλοιπα. Stain cleaner & fabric upholstery Foam product,which cleans surfaces such as leather, textile upholstery, carpet, rubber, glass, thermoplastics and wood. Suitable for cleaning the interior of vehicles, for stains on carpets, for external side of computers etc. Does not contain silicone and leaves no greasy residue. VMD 16 Καθαριστικό & αποσμητικό κλιματιστικών υγρό σε μορφή αφρού Κατάλληλο για καθαρισμό, απόσμηση και εξυγίανση των κλιματιστικών συσκευών. Αφαιρεί μούχλα, βακτηρίδια, σπόρους μικροβίων από φίλτρα και αεραγωγούς. Αποτρέπει αλλεργίες, δεν είναι τοξικό ή διαβρωτικό. Δεν προσβάλλει τα χρώματα. Χρησιμοποιείται στα κλιματιστικά των αυτοκινήτων και σε αυτόνομα αερόψυκτα κλιματιστικά σπιτιού ή γραφείου. Liquid cleaner and sanitizer for air-conditioners in foam Suitable for cleaning, deodorization and sanitation of air conditioners. Removes mold, bacteria, microbes, seeds from the filters and ductwork. Prevents allergies, it s not toxic nor corrosive. Does not affect paints. Used in automotive air conditioners and in autonomous air-cooled air conditioners of home or office. MAINTENANCE & CLEANING FOR AUTOMOTIVE Bυθίστε το ακροφύσιο μέχρι το τέρμα του αγωγού και ψεκάστε το προϊόν, τραβώντας το βαθμιαία προς τα έξω. Περιμένετε να δράσει το προϊόν για μερικά λεπτά και κατόπιν θέσετε σε λειτουργία το κλιματιστικό. Immerse the nozzle tube up to the end of the duct and spray the product by pulling gradually outwards. Wait for the product to act for a few minutes and then turn on the air conditioner. VMD 21 Λάδι σιλικόνης Λάδι σιλικόνης με αντικολλητικές λιπαντικές ιδιότητες. Χρησιμοποιείται ως διολισθητικό μέσον κινουμένων μηχανισμών, ως αποκολλητικό στη βιομηχανία ελαστικού καθώς και στα καλούπια πλαστικών. Με υψηλή αδιαβροχοποιητική και αντιστατική ιδιότητα. Προστατεύει και γυαλίζει πλαστικά, ελαστικά, έπιπλα και αποτρέπει τη ρωγμάτωση και το στέγνωμα αυτών. Silicone oil Cleans, polishes and protects the dashboard and all the plastic surfaces of the car from dirt, dust, air pollutants and UV radiation. Silicone lengthens the life of the surface and retards the aging and cracking due to high temperatures and sunlight. 5

6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ VMD 22 Λάδι βαζελίνης Λεπτό λιπαντικό βαζελίνης, κατάλληλο για περιοδική & καθαρή λίπανση μικροεξαρτημάτων καθώς και για μοντελισμό, όπλα, κλειδαριές, ραπτομηχανές, κ.ά. Αποτελεσματικό για λίπανση οδηγών σε συρόμενες πόρτες & παράθυρα. Δεν στάζει. Προσφέρει προστασία από την υγρασία & σκουριά στους κώνους των CNC μηχανών. Vaseline oil Thin vaseline lubricant, suitable for periodic & clean lubrication of micro-components and modeling, weapons, locks, sewing machines, etc. Effective for lubrication of drivers for sliding doors & windows. No dripping. It offers protection against moisture and rust on cones of CNC machines. VMD 26 Αντιδιαβρωτικό & προστατευτικό μετάλλων Κατάλληλο για την προστασία μεταλλικών εξαρτημάτων και ανταλλακτικών κατά την αποθήκευση. Αποτρέπει τη διάβρωση των ακατέργαστων, κατεργασμένων ή επιμεταλλωμένων εξαρτημάτων. Προστατεύει από την υγρασία και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Αποτρέπει την οξείδωση φινιρισμένων μετάλλων. Rust preventive & metal protective agent Suitable for protecting metal and spare parts during storage. It prevents corrosion on rough, polished or metallized (chrome) components. Protects from moisture and air pollution. Prevents oxidation on finished metals. 6 VMD 27 Γράσο λιθίου Λιπαντικό βάσης λιθίου, κατάλληλο για ρουλεμάν και γρανάζια. Αντέχει σε υψηλές ταχύτητες κατεργασίας. Η υψηλή πρόσφυσή του το καθιστά κατάλληλο για τις αλυσίδες μηχανημάτων. Πολλαπλών εφαρμογών και μεγάλης διάρκειας και απόδοσης. Lithium grease Lithium based lubricant suitable for bearings and gears. It with stands high process speeds. Its high adhesion makes it suitable for machine chains. For multiple applications and long-lasting performance.

7 VMD 29 Καθαριστικό κινητήρων Προϊόν υψηλής καθαριστικής και διαλυτικής δυνατότητας για τον καθαρισμό των εξωτερικών μερών των κινητήρων, όπως και για οποιαδήποτε μεταλλική επιφάνεια με έντονους ρύπους. Διαλύει και αφαιρεί κατάλοιπα από λάδια, γράσα και βρωμιά. Engine cleaner Product of high cleaning and solvating ability for cleaning of the outer parts of engines, as well as any metal surface with heavy pollutants. Dissolves and removes residues from oil, grease and dirt. VMD 36 Καθαριστικό καρμπυρατέρ & καυστήρων Κατάλληλο για τον καθαρισμό καρμπυρατέρ, συστημάτων injection αυτοκινήτων, καθώς και καυστήρων. Ισχυρότατο αφαιρετικό υπολειμμάτων άνθρακα, γράσου, καουτσούκ και θειούχων ουσιών που περιέχονται στη βενζίνη και το ντίζελ. Άμεσης και αποτελεσματικής δράσης. Carburetor & burners cleaner Suitable for cleaning carburetor, injection car systems and burners. Powerful, it removes carbon residues, grease, rubber and sulfite substances, contained in gasoline and diesel. With prompt and effective action. MAINTENANCE & CLEANING FOR AUTOMOTIVE VMD 48 Αντισκωριακό & λιπαντικό Καθαρίζει, απελευθερώνει, διαλύει τη σκουριά, λιπαίνει, προστατεύει και αδιαβροχοποιεί. Υψηλής διεισδυτικής ικανότητας, διαλύει τη σκουριά στα σπειρώματα, αφαιρεί τη σκόνη και εξαφανίζει στερεοποιημένα λάδια, αποτρέποντας νέες οξειδώσεις. Penetrating & lubricant agent It cleans, releases, dissolves rust, lubricates, protects and repels moisture. With high penetrating ability, it eliminates rust on bolds, threads, removes dust and solidified oils and prevents new oxidations. 7

8 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ VMD 49 Ψυχρό γαλβάνισμα Προσφέρει ψυχρό γαλβάνισμα και είναι ειδικό για κατεργασία σε γαλβανισμένα εξαρτήματα που έχουν φθαρεί σε συγκολλήσεις. Αντέχει στα λάδια και τα γράσα, στεγνώνει γρήγορα και κατόπιν επιτρέπει την εφαρμογή οποιουδήποτε χρώματος επ αυτού. Cold galvanization Cold galvanizing compound, specific for treating worn galvanized parts by welding. Resistant to oils and greases, dries quickly and allows the application of any paint there on. VMD 68 Αφυγραντικό ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Υψηλής διηλεκτρικής αντοχής. Αντιδιαβρωτικό. Επιμηκύνει την ζωή των λαμπτήρων εξωτερικού χώρου κατά 50%. Water repellant for electrological equipment Effective moisture repellant for electrical equipment, power boards, motors, vehicles. Prevents electrical leaks and restores function of electric motors, coils and terminals exposed to moisture. With high dielectric strength. Rust preventive. Prolongs the life of outdoor lamps by 50%. VMD 79 VMD 85 Προστατευτικό γράσο πόλων μπαταρίας Προστατευτικός παράγοντας για τους πόλους της μπαταρίας. Iδανικό προϊόν για την πρόληψη της θείωσης και της διάβρωσης του χαλκού & των χάλκινων τερματικών. Ανθεκτικό σε μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας. Protective grease for battery poles Protective agent for the battery poles. Ideal product for the prevention of brass sulfation and erosion or copper poles. Resistant in extensive temperature fluctuations. Αφαιρετικό πίσσας Αφαιρεί τα κατάλοιπα πίσσας, ρητίνης και κόλλας από το αμάξωμα, τα παράθυρα και το κάτω μέρος των αυτοκινήτων. Αποτελεσματικό για υπολείμματα πίσσας σε μηχανήματα οδοποιίας, μεταλλικές επιφάνειες, επιφάνειες από καουτσούκ και πλαστικά μέρη. Τar remover Ρemoves tar residues, resin and glue from the body, the windows and the bottom of the car. Effective also for tar residues in road construction machinery, metal surfaces, surfaces of rubber and plastic parts. Xημικές Τεχνολογικές Καινοτομίες Dynateco A.E. Λ. Ειρήνης 20, Πεύκη, Aθήνα Τηλ: , Fax: Chemical Technological Innovations Dynateco S.A. 20, Irinis Av., Pefki , Athens Τel: , Fax:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ MAINTENANCE & CLEANING OF COOLING-HEATING SYSTEMS

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ MAINTENANCE & CLEANING OF COOLING-HEATING SYSTEMS arton 12 pcs (400 ml) PH: M/-N/A Water repellant for electrological equipment ffective moisture repellant for electrical equipment, power boards, motors, vehicles. deal as moisture repellant for inverters.

Διαβάστε περισσότερα

XHMIΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & KAΘΑΡΙΣΜΟΥ CHEMICAL PRODUCTS FOR MAINTENACE & CLEANING

XHMIΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & KAΘΑΡΙΣΜΟΥ CHEMICAL PRODUCTS FOR MAINTENACE & CLEANING XHMIΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & KAΘΑΡΙΣΜΟΥ CHEMICAL PRODUCTS FOR MAINTENACE & CLEANING ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ MAINTENANCE & CLEANING OF BUILDINGS Dynateco διαθέτει πιστοποιημένα χημικά προϊόντα για

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΚΟΥΖΙΝΑ FOOD PROCESSING AREAS & KITCHEN

ΧΩΡΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΚΟΥΖΙΝΑ FOOD PROCESSING AREAS & KITCHEN XHMIΚΑ X H M IKAΘΑΡΙΣΜΟΥ K A K A Θ & ΑYΓIEINHΣ Ρ Ι Σ Μ ΟEΠΑΓΓEΛMATIKHΣ Υ & Y Γ I E I NXPHΣHΣ Σ CHEMICAL CLEANERS E Π Α Γ Γ& EHYGIENE Λ M ATPRODUCTS I K H Σ XFOR P HPROFESSIONAL Σ H Σ USE ΧΩΡΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.voulis.com VDA REACH EC 1907/2006 Verband der Automobilindustrie e.v. auto clean & care

www.voulis.com VDA REACH EC 1907/2006 Verband der Automobilindustrie e.v. auto clean & care www.voulis.com VDA Verband der Automobilindustrie e.v. REACH EC 1907/2006 auto clean & care chemicals FOUNDATION: 1983 C O M P A N Y S P R O F I L E ESTABLISHMENT: WE APPLY TO: Vertical industry of chemical

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Houghton Πρωτοπόρος σε Λιπαντικά & Χημικά Κατεργασίας Μετάλλων Houghton International Inc. World Leader in Metal Working Lubricants &

Όμιλος Houghton Πρωτοπόρος σε Λιπαντικά & Χημικά Κατεργασίας Μετάλλων Houghton International Inc. World Leader in Metal Working Lubricants & Όμιλος Houghton Πρωτοπόρος σε Λιπαντικά & Χημικά Κατεργασίας Μετάλλων Houghton International Inc. World Leader in Metal Working Lubricants & Chemicals DYNATECO S.A. Η Houghton International που ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ. 8121 ΓΡΑΣΣΟ ΛΙΘΙΟΥ ΛΕΥΚΟ ΣΠΡΕΙ 450ml MIN 24TEM 24 0,45

ΓΡΑΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ. 8121 ΓΡΑΣΣΟ ΛΙΘΙΟΥ ΛΕΥΚΟ ΣΠΡΕΙ 450ml MIN 24TEM 24 0,45 ΕΠ ΓΡΑΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 8121 ΓΡΑΣΣΟ ΛΙΘΙΟΥ ΛΕΥΚΟ ΣΠΡΕΙ 450ml MIN 24TEM 24 0,45 Επαγγελματικό λευκό γράσο λιθίου μειώνει την τριβή, προστατεύει από τη σκουριά και τη διάβρωση. Απολύτως κατάλληλο για χρήση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Καθαριστικά Λιπαντικά Πρόσθετα Φροντίδα αυτ/του Ειδικά προϊόντα. www.crcind.com

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Καθαριστικά Λιπαντικά Πρόσθετα Φροντίδα αυτ/του Ειδικά προϊόντα. www.crcind.com ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Καθαριστικά Λιπαντικά Πρόσθετα Φροντίδα αυτ/του Ειδικά προϊόντα Η βιομηχανία CRC είναι ένας παγκόσμιος προμηθευτής χημικών προϊόντων για τη βιομηχανία των αυτοκινήτων και των ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΑΛΟΙΦΕΣ ALI SHINE

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΑΛΟΙΦΕΣ ALI SHINE ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ Ατμοσφαιρική ρύπανση, ρύποι από καιρικές συνθήκες, πίσσες, κόλλες, άχνη χρώματος, ρινίσματα σιδήρου και άλατα σε τζάμια, πλαστικά, βινύλιο, τσιμούχες, βαμμένες επιφάνειες και αλουμίνιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

PRODOTTI PER LA CURA E LA PULIZIA DI AUTO E MOTO TO MOTO AUTO OTO AUTO CATALOGO INDEX ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

PRODOTTI PER LA CURA E LA PULIZIA DI AUTO E MOTO TO MOTO AUTO OTO AUTO CATALOGO INDEX ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ MADE IN ITALY PRODOTTI PER LA CURA E LA PULIZIA DI AUTO E MOTO PRODUCTS FOR THE CARE AND CLEANING CAR ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ CATALOGO INDEX ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ OTO AUTO TO MOTO

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα περιποίησης αυτοκινήτου

Προϊόντα περιποίησης αυτοκινήτου Καθαριστικός Αφρός Καθισμάτων, Super Foam Πολύ ισχυρός καθαριστικός αφρός για τον καθαρισμό εσωτερικών και εξωτερικών εξαρτημάτων του αυτοκινήτου. Εσωτερικά καθαρίζει τις ταπετσαρίες, τα καθίσματα, τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ Tετραπλή Αναγνώριση για την προσφορά της DUROSTICK ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ε.Β.Ε.Α. ΑΘΗΝΑ 2003 IEΘNHΣ ANAΓNΩPIΣH ΓIA THN TEXNOΛOΓIA & THN ΠOIOTHTA ΓENEYH 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΓενικήΦροντίδαGeneral Care

ΓενικήΦροντίδαGeneral Care ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Γενικά:Τα καθαριστικά σκαφών είναι ειδικά παρασκευάσματα που διαφοροποιούνται ριζικά από τα παρασκευάσματα οικιακής χρήσης ή από αυτά της αυτοκινητοβιομηχανίας όσο αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις για την Επισκευή και Συντήρηση Οχημάτων

Λύσεις για την Επισκευή και Συντήρηση Οχημάτων Λύσεις για την Επισκευή και Συντήρηση Οχημάτων Εισαγωγή Λύσεις για όλες τις επισκευές Με αυτόν τον οδηγό λύσεων μπορείτε με ευκολία να επιλέξετε το καλύτερο προϊόν Loctite ή Teroson από την γκάμα προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία SIH Trading Ltd εξειδικεύεται στον τομέα προώθησης προϊόντων για οικιακή φροντίδα και καθαριότητα εταιρικών χώρων και εστιατορίων,

Η εταιρεία SIH Trading Ltd εξειδικεύεται στον τομέα προώθησης προϊόντων για οικιακή φροντίδα και καθαριότητα εταιρικών χώρων και εστιατορίων, Η εταιρεία SIH Trading Ltd εξειδικεύεται στον τομέα προώθησης προϊόντων για οικιακή φροντίδα και καθαριότητα εταιρικών χώρων και εστιατορίων, απευθείας από την παραγωγή στον καταναλωτή. Αναγνωρίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανία Δομικών Υλικών, Χρωμάτων & Επιχρισμάτων. τιμοκατάλογος προϊόντων 2014-2015. www.neochrom.com

Βιομηχανία Δομικών Υλικών, Χρωμάτων & Επιχρισμάτων. τιμοκατάλογος προϊόντων 2014-2015. www.neochrom.com Βιομηχανία Δομικών Υλικών, Χρωμάτων & Επιχρισμάτων τιμοκατάλογος προϊόντων 2014-2015 www.neochrom.com Στηρίζουμε τα υλικά του τόπου μας. ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 998-2 Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Σπρέι ειδικά 8018 LOCTITE ΣΠΡΕΪ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ. Κωδικός. Συσκευασία 8018 8021 LOCTITE ΣΠΡΕΪ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ. Κωδικός. Συσκευασία 8021

Σπρέι ειδικά 8018 LOCTITE ΣΠΡΕΪ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ. Κωδικός. Συσκευασία 8018 8021 LOCTITE ΣΠΡΕΪ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ. Κωδικός. Συσκευασία 8021 Σπρέι ειδικά 8018 LOCTITE ΣΠΡΕΪ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ Αντισκωριακό σπρέι γενικής 8018 χρήσης Καθαρό ορυκτέλαιο Άμεση διείσδυση Ξεμπλοκάρει τα εξαρτήματα τα οποία παραμένουν λιπασμένα και προστατευμένα από τη διάβρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΡΕΙ ΒΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΠΡΕΙ ΣΠΡΕΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ MADE IN ITALY

ΣΠΡΕΙ ΒΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΠΡΕΙ ΣΠΡΕΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ MADE IN ITALY MADE IN ITALY ΣΠΡΕΙ ΒΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΠΡΕΙ ΣΠΡΕΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η Βογιατζόγλου Systems αντιπροσωπεύει την ιταλική εταιρία AMBROSOL, η οποία δραστηριοποιείται στη χημική βιομηχανία από το 1970. Διαθέτοντας μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Συναρμολόγηση Ασφαλιστικά Βιδών. Loctite 222, Αναεροβικό Ασφαλιστικό

Συναρμολόγηση Ασφαλιστικά Βιδών. Loctite 222, Αναεροβικό Ασφαλιστικό Ασφαλιστικά Βιδών Loctite 271, Αναεροβικό Ασφαλιστικό Υψηλού Βαθμού Συγκράτησης Ασφαλιστικό για βίδες, παξιμάδια, σπειρώματα μέχρι Μ20, που απαιτούν μόνιμη συγκράτηση. Ασφαλίζει και στεγανοποιεί όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ SERVICE PRODUCTS 32 Καθαρισμός & Προστασία 34-36 Λίπανση και στεγανοποίησηη 37-39 Αμάξωμα 40-41 Κλιματισμός 42-43

Περιεχόμενα. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ SERVICE PRODUCTS 32 Καθαρισμός & Προστασία 34-36 Λίπανση και στεγανοποίησηη 37-39 Αμάξωμα 40-41 Κλιματισμός 42-43 Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Η bluechemgroup & η PRO-TEC HELLAS 4 Διαχείριση Ποιότητας 5 Έλεγχος & Πιστοποίηση 6 Made in Germany 7 Η διάθεση προϊόντων μας 8-9 Οι θρύλοι της ταχύτητας 10-11 Η bluechemgroup παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

MAINTENANCE MANUAL & GUARANTEE CERTIFICATION ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

MAINTENANCE MANUAL & GUARANTEE CERTIFICATION ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ MAINTENANCE MANUAL & GUARANTEE CERTIFICATION ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GOLDEN DOOR S.A. Νέα Ζωή - Ασπρόπυργος, ΤΚ 19300 Nea Zoi - Aspropirgos 19300, Athens, Greece T (+30) 210 55 95

Διαβάστε περισσότερα

Νέα σειρά περιποίησης αυτοκινήτου!

Νέα σειρά περιποίησης αυτοκινήτου! Νέα σειρά περιποίησης αυτοκινήτου! ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Κωδ. aρ. 0893 285 501 Περιεχόμενο: 500ml Γυαλίζει και συντηρεί τα πλαστικά και ελαστικά μέρη του οχήματος. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Eπαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Rechargeable Handheld Vacuum Cleaner ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SLIDING SYSTEMS Η σειρά EUROPA 100 σχεδιάστηκε για να παρέχει στα συρόμενα κουφώματα ευελιξία και οικονομία. Συνδυάζει την υψηλή αισθητική, με την απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

Traffic Film Remover. Heavy Duty TFR

Traffic Film Remover. Heavy Duty TFR Αφρoί Πρόπλυσης Traffic Film Remover Μη καυστικός, αφρός πρόπλυσης. Καθαρίζει δραστικά τα οχήµατα, προετοιµάζοντας την επιφάνεια τους για την εφαρµογή υγρού κερώµατος και το κύκλο στεγνώµατος των µηχανηµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-20 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Version 10/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10

Version 10/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Version 10/2014 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-20

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρό νερό- Υγιεινή και ευημερία

Καθαρό νερό- Υγιεινή και ευημερία Καθαρό νερό- Υγιεινή και ευημερία Κατάλογος προϊόντων της Jacuzzi για την επεξεργασία του νερού του υδρομασάζ σας. Clean water Clear well-being Catalogue of Jacuzzi water treatment products for perfect

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΛΟΓΉ του Κατασκευαστή

Η ΕΠΙΛΟΓΉ του Κατασκευαστή Η ΕΠΙΛΟΓΉ του Κατασκευαστή ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΆ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΆ, ΠΛΗΡΩΤΙΚΆ ΥΛΙΚΆ & ΧΗΜΙΚΆ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2015 ΦΩΤΟΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ SIKA EVERBUILD Στην Everbuild πάντοτε πιστεύαμε ότι οι πελάτες θα αναγνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

IV ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

IV ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ IV ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ Περιεχόμενα 1. Υλικά καθαρισμού και προστασίας ανοξείδωτων χαλύβων 60 1.1 Εξοπλισμός καθαρισμού συγκόλλησης 60 2. Βοηθητικά υλικά στη συγκόλληση και επεξεργασία μετάλλων

Διαβάστε περισσότερα

MADE IN ITALY ΣΠΡΕΙ ΒΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΠΡΕΙ ΣΠΡΕΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

MADE IN ITALY ΣΠΡΕΙ ΒΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΠΡΕΙ ΣΠΡΕΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ MADE IN ITALY ΣΠΡΕΙ ΒΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΠΡΕΙ ΣΠΡΕΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Αυξήστε τις πωλήσεις σας με τις λύσεις παρουσίασης που σας παρέχουμε ανάλογα με το μέγεθος του καταστήματός σας. Σπρέι βαφής Σπρέι γενικής χρήσης

Διαβάστε περισσότερα