α) το ασφαλιστικό καθεστώ των νεοπροσλαμβανομένων στο Δημόσιο από 1/1/2011 και

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "α) το ασφαλιστικό καθεστώ των νεοπροσλαμβανομένων στο Δημόσιο από 1/1/2011 και"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου ΑΘΗΝΑ Πληροφορίε : Ξ. Καρρά : Ι. Βλατάκη Αριθ. τηλεφώνου : : FAX : E mail : Αθήνα 22/6/2011 Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/68 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 42 ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ω ο συνημμένο πίνακα διανομή ΘΕΜΑ : «Υποχρεωτική Υπαγωγή στον Κλάδο Κύρια Σύνταξη του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. των νεοπροσλαμβανομένων στο Δημόσιο από 1/1/2011 και δικαίωμα επιλογή προαιρετική υπαγωγή στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. των προσληφθέντων στο Δημόσιο μέχρι , σύμφωνα με τι διατάξει των παρ.1, 2 και 4 του άρθρου 2 του Ν.3865/2010» Σα κοινοποιούμε τι διατάξει των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 2 του Ν.3865/2010 (ΦΕΚ 120/ τ.α ) «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματο του Δημοσίου και συναφεί διατάξει», σχετικά με : α) το ασφαλιστικό καθεστώ των νεοπροσλαμβανομένων στο Δημόσιο από 1/1/2011 και β) το δικαίωμα επιλογή προαιρετική υπαγωγή στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. των προσληφθέντων στο Δημόσιο μέχρι την , καθώ και τα υπ αριθμ. Φ80000/οικ.34273/2484/ & Φ80000/οικ.7799/528/ έγγραφα τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων με το οποία παρέχονται σχετικέ διευκρινίσει και οδηγίε και σα γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή του :

2 Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ 1/1/2011 ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Σύμφωνα με τι διατάξει τη παρ.1α του άρθρου 2 του κοινοποιούμενου νόμου,προβλέπεται ότι, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι τη Βουλή, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α και β βαθμίδα, καθώ και οι ιερεί και υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά από και μετά, υπάγονται υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά και α υ τ ο δ ί κ α ι α στον κλάδο κύρια σύνταξη του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (κοινό καθεστώ ) Ω ημερομηνία πρόσληψη θεωρείται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 19 του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάσταση Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» η χρονολογία δημοσίευση στο Φύλλο τη Εφημερίδα τη Κυβερνήσεω (ΦΕΚ) τη πράξη διορισμού, με την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσία γίνεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία κοινοποίηση τη πράξη διορισμού, διαφορετικά ω ημερομηνία πρόσληψη /διορισμού λαμβάνεται η ημερομηνία ανάληψη υπηρεσία. Συνεπώ, υπάλληλο ο οποίο έχει Φ.Ε.Κ. διορισμού μέχρι 31/12/2010 και η ανάληψη υπηρεσία λάβει χώρα μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία κοινοποίηση τη πράξη διορισμού, δεν θα υπαχθεί υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Κλάδου Κύρια Σύνταξη του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Ο υπάλληλο αυτό υπάγεται καταρχήν στην ασφάλιση του δημοσίου και μόνο εάν το επιλέξει, κατ εφαρμογή των διατάξεων τη παρ. 4 του άρθρου 1 θα υπαχθεί στην ασφάλιση του Κλάδου Κύρια Σύνταξη του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Δεδομένου ότι η διάταξη αναφέρεται σε πρόσληψη για πρώτη φορά μετά την ,συνάγεται ότι, στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. θα υπαχθούν μόνο όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα προσληφθούν χωρί να έχουν καμία προϋπηρεσία με οποιαδήποτε σχέση εργασία πριν την στου ανωτέρω αναφερόμενου φορεί. Συγκεκριμένα, υπάλληλο που προσλαμβάνεται με σχέση δημοσίου δικαίου (ω τακτικό, μόνιμο, μετακλητό ) από την και μετά στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ ή σε ΝΠΔΔ έχει όμω προϋπηρεσία στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ ή σε άλλο ΝΠΔΔ ή σε αντίστοιχε υπηρεσίε Κράτου Μέλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση ω : 2

3 Τακτικό μόνιμο υπάλληλο ή λειτουργό (ή εξομοιούμενο ) ή Συμβασιούχο με σχέση εργασία ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή Ημερομίσθιο (έστω και μια μέρα εργασία ) ή Με σύμβαση μίσθωση έργου ή κατ αποκοπή εργασία, οι οποίε όμω έχουν τα χαρακτηριστικά τη εξαρτημένη εργασία, δεν θα υπαχθεί στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., αλλά στην ασφάλιση του Δημοσίου. Σημειώνουμε ότι, τα ανωτέρω θα έχουν εφαρμογή ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει μεταξύ τη τυχόν προϋπηρεσία του υπαλλήλου και τη νέα πρόσληψή του, και εάν χώρησε ασφάλιση ή όχι, αρκεί να απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια τη προϋπηρεσία του. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Σύμφωνα με τι διατάξει τη παρ.2 του άρθρου 2 του εν λόγω νόμου ορίζεται ότι, οι εν λόγω ρυθμίσει έχουν εφαρμογή και για του στρατιωτικού που κατατάσσονται από και μετά, εξαιρουμένων των στρατεύσιμων παθόντων οπλιτών στην υπηρεσία και ένεκα αυτή. Επίση, από την υποχρεωτική υπαγωγή των προαναφερόμενων κατηγοριών υπαλλήλων- λειτουργών και στρατιωτικών στην ασφάλιση του Κλάδου Κύρια Σύνταξη του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. εξαιρούνται τα πρόσωπα για τα οποία προκύπτει, από την ισχύουσα νομοθεσία, υποχρεωτική ασφάλιση στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.). Συγκεκριμένα, όσοι εκ των ανωτέρω έχουν υπαχθεί για πρώτη φορά στην ασφάλιση μέχρι 31/12/1992 («παλαιοί» ασφαλισμένοι) θα ασφαλιστούν υποχρεωτικά και στον Κλάδο Κύρια Σύνταξη του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., μόνο εφόσον έχουν προσληφθεί και απασχολούνται με άλλη ιδιότητα από αυτή για την οποία ασφαλίζονται στο Ε.Τ.Α.Α., ενώ για του υπαχθέντε για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1/1/1993 και εφεξή ( «νέοι» ασφαλισμένοι) εφαρμόζονται οι διατάξει του άρθρου 39 του Ν.2084/1992, όπω κάθε φορά ισχύουν. (Σχετ. το υπ αριθμ. Φ80000/οικ.7799/528/ έγγραφο τη ΓΓΚΑ). 3

4 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Όπω ανεφέρθη και ανωτέρω, η υπαγωγή των προσώπων τη συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων θα χωρήσει μόνο στην ασφάλιση του Κλάδου Κύρια σύνταξη του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. στο κοινό καθεστώ, δεδομένου ότι, με την παρ. 1β του άρθρου 2 προβλέπεται τα ανωτέρω πρόσωπα να ασφαλιστούν για ασθένεια, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθημα στου οικείου φορεί, στου οποίου υπάγονται όσοι από αυτού έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από 1/11993 και μετά στο Δημόσιο ή σε φορεί Κύρια ασφάλιση. Οι ασφαλιστικέ εισφορέ που θα πρέπει να καταβάλλονται υπολογίζονται σε σύνολο 20 αναλυόμενε σε 6,67 ω εισφορά που βαρύνει τον ασφαλισμένο και σε ω εισφορά που βαρύνει τον εργοδότη. Ω παλαιοί ασφαλισμένοι νοούνται οι υπαχθέντε για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα πλην Ο.Γ.Α. μέχρι ,ενώ ω νέοι ασφαλισμένοι θεωρούνται τα πρόσωπα που υπήχθησαν στην ασφάλιση για πρώτη φορά σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα μετά την Συγκεκριμένα, για την ασφάλιση στον Κλάδο Κύρια Σύνταξη του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. καταβάλλονται για κάθε ημέρα εργασία οι αναλογούσε ασφαλιστικέ εισφορέ εργοδότη και εργαζόμενου για τον ανωτέρω Κλάδο που υπολογίζονται στι πάση φύσεω αποδοχέ ασφαλισμένου κατά τα οριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου 25 του Α.Ν.1846/1951, όπω κάθε φορά ισχύει, προκειμένου για όσου υπήχθησαν στην ασφάλιση μέχρι 31/12/92 ή επί των αποδοχών τη παρ. 2β του άρθρου 22 του Ν.2084/92, όπω κάθε φορά ισχύει, προκειμένου για όσου ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από 1/1/1993 και εφεξή. Στι περιπτώσει που απασχολούνται σε εργασίε ή ειδικότητε που υπάγονται στην προστασία του Κανονισμού των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων θα πρέπει να καταβάλλεται και η πρόσθετη ειδική εισφορά βαρέων επαγγελμάτων (2.20 εργαζομένου 1.40 εργοδότη). Για του απασχολούμενου στι αναφερόμενε ρητά στο Β.Δ. 473/61 επιχειρήσει και εργασίε οι οποίε κρίθηκαν λόγω των ειδικών συνθηκών εργασία που επικρατούν ότι παρουσιάζουν γενικά αυξημένου κινδύνου για την ζωή και την υγεία των μισθωτών που απασχολούνται σε αυτέ θα πρέπει να καταβάλλεται επιπλέον η προβλεπόμενη από τι διατάξει του άρθρου 3 του Ν.Δ. 4104/60 εισφορά επαγγελματικού κινδύνου (1). Οι κατά τα ανωτέρω εισφορέ υπολογίζονται προκειμένου για του μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένου επί του ανώτατου ορίου μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών, όπω αυτό ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., ενώ για του υπαχθέντε στην ασφάλιση από 1/1/1993 και εφεξή επί των αποδοχών τη παρ. 2β του άρθρου 22 του Ν.2084/92 που δεν μπορούν να υπερβαίνουν κατά μήνα το οκταπλάσιο του μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή ΑΕΠ, αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξηση των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων. 4

5 ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟ Ο.Τ.Α. (Α & Β βαθμού) Κ.Π.Κ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ,00 13,33 6, ,60 14,73 8, ,60 15,73 8,87 Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Κ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ,40 20,18 10, ,40 23,18 13, ,75 14,08 7, ,75 17,08 10, ,00 21,58 12, ,00 25,33 16,67 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ.) ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. Α και Β βαθμού κατά την υποβολή των Α.Π.Δ. θα πρέπει να καταχωρούν τα ασφαλιστικά στοιχεία των Νεοπροσλαμβανομένων εργαζομένων από 1/1/2011 καθώ επίση και να αποδίδουν τι αντίστοιχε ασφαλιστικέ εισφορέ (εργοδότη και εργαζομένου) στο Ίδρυμα στι προθεσμίε που ορίζονται από τι κείμενε διατάξει. 5

6 Προκειμένου να απεικονιστούν ορθά τα ασφαλιστικά στοιχεία των εν λόγω προσώπων κρίνεται αναγκαίο να δοθεί παράταση προθεσμία υποβολή Συμπληρωματικών (04) Α.Π.Δ. Α τριμήνου 2011 έω 29/7/2011 χωρί την υποβολή κυρώσεων, με κατάθεση μαγνητικών μέσων στο αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. τη έδρα του εργοδότη, στι οποίε θα καταχωρηθούν μόνο οι Νεοπροσλαμβανόμενοι εργαζόμενοι. Η ω άνω προθεσμία ισχύει και για τι Κανονικέ (01) Α.Π.Δ. Α τριμήνου 2011 των Φορέων που απασχολούν αποκλειστικά Νεοπροσλαμβανόμενου. Οι εισφορέ που αντιστοιχούν στι αποδοχέ μισθολογικών περιόδων 1ο, 2ο, 3ο & 4ο έτου 2011 και αφορούν αποκλειστικά του ανωτέρω ασφαλισμένου θα θεωρηθούν εμπρόθεσμε (άνευ προσθέτων τελών) εάν καταβληθούν έω 29/7/2011. Σα υπενθυμίζουμε το αριθ. Ε40/16/ Γεν. Εγγρ., σχετικά με τη διαχείριση Μητρώου Εργοδοτών των αποκεντρωμένων μονάδων του Δημοσίου σε περίπτωση που απασχοληθούν Νεοπροσλαμβανόμενοι στι υπηρεσίε αυτέ. Το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να καταχωρούν στο Ειδικό Βιβλίο (Ε.Β.Κ.Ν.Π.) του εν λόγω εργαζόμενου που υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΧΡΙ Σύμφωνα με τι διατάξει τη παρ. 4 του άρθρου 2 του κοινοποιούμενου νόμου προβλέπεται ότι, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι τη Βουλή, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α και β βαθμίδα, καθώ και οι ιερεί και υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που υπηρετούν ή θα προσληφθούν μέχρι μπορούν να επιλέξουν προαιρετικά την υπαγωγή του στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. από την ημερομηνία δημοσίευση του νόμου αυτού ( δηλ. από ). Επειδή, όπω ρητά προβλέπεται στο νόμο, θα εκδοθεί κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασία και Κοινωνική Ασφάλιση, με την οποία θα καθορίζονται οι λεπτομέρειε εφαρμογή τη εν λόγω διάταξη, όσον αφορά το δικαίωμα επιλογή προαιρετική υπαγωγή στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., θα ακολουθήσει νεώτερη εγκύκλιό μα για παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων. Συν/να : 7 φύλλα Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1. Γρ. κ. Διοικητή 2. Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών 3. Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών 4. Γρ. κ. κ. Συντονιστών 5. Όλα τα Υπουργεία - Δ/νσει Διοικητικού (για την άμεση ενημέρωση αυτών και των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, Δημ. Επιχειρήσεων κ.α.) 6. Υπουργείο Εργασία & Κοινωνική Ασφάλιση Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων Σταδίου 29, Αθήνα 7. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. (για την ενημέρωση των Ο.Τ.Α.) Ακαδημία 65 και Γενναδίου 8, Αθήνα 8. Γενικό Λογιστήριο του Κράτου Κάνιγγο 29, Αθήνα 9. Βουλή των Ελλήνων 10. Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών 11. Ομάδα Εκπαιδευτών Αθήνα 12. Ομάδα Εκπαιδευτών Θεσ/νίκη (Υποκ/μα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Πύλη Αξιού) 13. Ομάδα Υποδομών Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση & Τηλεπικοινωνιών 14. Ομάδα Υποδομών Λειτουργικών Παρεμβάσεων & Διαδικασιών 15. Ανάδοχο Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. 16. Ομάδα Υποδομών Προετοιμασία & Συλλογή Στοιχείων 17. Επιτροπή Διαχείριση Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. 7

8 2835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του ηµοσίου και συναφείς διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Εγγυήσεις Εννοιολογικοί προσδιορισµοί 1. Το ηµόσιο εγγυάται τη βιωσιµότητα του συνταξι οδοτικού συστήµατος της χώρας µε σκοπό τη διασφά λιση αξιοπρεπούς σύνταξης για κάθε δικαιούχο. 2. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται µετά την µε τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νό µος αυτός. 3. Αναλογική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που ανα λογεί στις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλουν για το χρόνο ασφάλισης, που διανύεται από και εφε ξής, οι τακτικοί και µετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του ηµοσίου, οι τακτικοί και µετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των Ν.Π... και των Ο.Τ.Α. α και β βαθµίδας, οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθώς και οι στρατιωτικοί, που θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης µετά την στο ηµόσιο ή σε φορείς κύριας ασφάλισης. Άρθρο 2 Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαµβανόµενων στο ηµόσιο από α. Οι τακτικοί και µετακλητοί υπάλληλοι και λειτουρ γοί του ηµοσίου, τακτικοί και µετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των Ν.Π... και των Ο.Τ.Α. α και β βαθ µίδας, καθώς και οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλη σιαστικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, που προσλαµβάνονται για πρώτη φορά από και µετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύ ριας σύνταξης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. β. Τα ανωτέρω πρόσωπα ασφαλίζονται για ασθένεια, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθηµα στους οικεί ους φορείς, στους οποίους υπάγονται όσοι από αυτούς έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από και µετά στο ηµόσιο ή σε φορείς κύριας ασφάλισης. 2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρ µόζονται και για τους στρατιωτικούς που κατατάσσονται από και µετά, εξαιρουµένων των στρατευσίµων παθόντων οπλιτών στην υπηρεσία και ένεκα ταύτης. 3. Οι διατάξεις: α) του ν.1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α ), β) της παρ. 15 του άρθρου 9 και της παρ. 17 του άρθρου 34 του π.δ. 169/2007 (Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτι κών Συντάξεων ΦΕΚ 210 Α ) και γ) µε βάση τις οποίες υπολογίζεται η σύνταξη όσων καθίστανται ανάπηροι εξαιτίας της υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, κατά το µέρος που αφορούν τον υπολογισµό της σύνταξης των προσώπων που υπάγονται σε αυτές, εξακολουθούν να ισχύουν και µετά την υπαγωγή των προσώπων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. 4. Oι τακτικοί και µετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του ηµοσίου, τακτικοί και µετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των Ν.Π... και των Ο.Τ.Α. α και β βαθµίδας, καθώς και οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που υπηρετούν ή θα προσληφθούν µέχρι µπορούν να επιλέξουν προαιρετικά την υπαγωγή τους στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µπορεί να καθορίζονται οι λε πτοµέρειες εφαρµογής του προηγούµενου εδαφίου. Άρθρο 3 Βασική σύνταξη 1. Από και εφεξής καθιερώνεται, για τους υπα γόµενους στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του ηµοσίου, βασική σύνταξη. Το ύψος της βασικής σύνταξης για το έτος 2010 καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα ευρώ (360,00 ) µηνιαίως για 12 µήνες και αναπροσαρµό ζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του νόµου αυτού. 2. Την ανωτέρω βασική σύνταξη δικαιούνται: α. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, που θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από την και εφεξής. Η βασική σύνταξη καταβάλλεται από την ηµεροµηνία έναρξης της συνταξιοδότησής τους. Για όσους η σύνταξη, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κεφα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής Δ/νση Εκμετάλλευσης Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής Δ/νση Εκμετάλλευσης Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις) ΑΔΑ: 4ΑΛΧ4691ΩΓ-7Δ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 25-2-2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ78/8 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών»

ΘΕΜΑ «Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών» Αθήνα, 24/02/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ :ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φ80000/3476/116/17-2-2014 Υ.Α

Φ80000/3476/116/17-2-2014 Υ.Α Αθήνα 28 / 11 / 2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : EΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποστολή συγκεντρωτικών οδηγιών (εγχειριδίου) για την ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης»

ΘΕΜΑ : «Αποστολή συγκεντρωτικών οδηγιών (εγχειριδίου) για την ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΛΨ4691ΩΓ-9ΩΧ Αθήνα, 05/06/2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Συνέχιση της ασφάλισης των μισθωτών της επιχείρησης «ΘΡΑΚΗ Α.Ε.» ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. 20/2010 εγκύκλιος.

ΘΕΜΑ : Συνέχιση της ασφάλισης των μισθωτών της επιχείρησης «ΘΡΑΚΗ Α.Ε.» ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. 20/2010 εγκύκλιος. Αθήνα, 29/4/2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Αικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου 13/2011 για την αναγνώριση χρόνου σπουδών»

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου 13/2011 για την αναγνώριση χρόνου σπουδών» ΑΔΑ: 45Ο74691ΩΓ-ΗΟ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 Αθήνα 22/6/2015 Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦ/ΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου Αριθ. Τηλεφώνου : 210 52 15 261

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων με την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής: «Εργόσημο».

ΘΕΜΑ : Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων με την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής: «Εργόσημο». ΑΔΑ: 4Α874691ΩΓ-ΟΒΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η υπ αριθμ. Φ80000/οικ.8063/586/2-5-2014 ερμηνευτική εγκύκλιος

Σχετ.: Η υπ αριθμ. Φ80000/οικ.8063/586/2-5-2014 ερμηνευτική εγκύκλιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Συμπληρωματικές οδηγίες για απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., από 1-12-2013,

ΘΕΜΑ «Συμπληρωματικές οδηγίες για απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., από 1-12-2013, Αθήνα, 11/6/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Το με αριθμ. πρωτ. 8124/2-5-2013 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α.

Το με αριθμ. πρωτ. 8124/2-5-2013 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/06/2013 Αριθμ. Πρωτ. T01/652/16 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΣΥΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180 22 Αυγούστου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4002 Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚ ΥΚΛΙΟ Σ 14 Αρ. Πρωτ. Γ36/02/70

ΕΓΚ ΥΚΛΙΟ Σ 14 Αρ. Πρωτ. Γ36/02/70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟ ΙΝ Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ Α Ν Α Ρ ΤΗ ΤΕ Α ΣΤΟ Δ ΙΑ Δ ΙΚ ΤΥΟ ΑΔΑ : Ω Θ Κ04691Ω Γ-8Ξ2 Αθήνα, 26/3/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε. κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012.

ΘΕΜΑ : Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε. κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων

Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων 1. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται από τους εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ4691ΩΓ-ΖΧΤ. Αθήνα, 11/7/2013. Αριθμ. Πρωτ.: Α21/449/63 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 43. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ4691ΩΓ-ΖΧΤ. Αθήνα, 11/7/2013. Αριθμ. Πρωτ.: Α21/449/63 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 43. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α Αθήνα, 11/7/2013 Αριθμ. Πρωτ.: Α21/449/63 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 Α Α: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.9240/597 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 21/3/2011. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/179

Αθήνα 21/3/2011. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/179 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014 ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ14/5/825151 Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων ΠΡΟΣ: Αποδέκτες του Πίνακα Α Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αύξηση προσωρινής σύνταξης, Βελτίωση όρων συνταξιοδότησης αγροτών, Ρύθμιση τραπεζικών επιδοτούμενων δανείων πρώην ΟΕΚ, Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3518 Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντά ξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20/3/2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ14/3/432146. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4

Αθήνα, 20/3/2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ14/3/432146. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ : ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ TMHMA : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA, STAR, MAD TV, ANTENNA TV, ΣΚΑΪ, EXTRA 3, KONTRA CHANNEL, MEGA

ALPHA, STAR, MAD TV, ANTENNA TV, ΣΚΑΪ, EXTRA 3, KONTRA CHANNEL, MEGA Αρ. Πρωτ. 1273 Αθήνα, 13/12/2012 Προς: ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ALPHA, STAR, MAD TV, ANTENNA TV, ΣΚΑΪ, EXTRA 3, KONTRA CHANNEL, MEGA Για όλα τα Τηλεοπτικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα