γής στην Κοινότητα οργανισμcίjν επιβλαβι\)ν για τα φυτά ή τα φυτικό. 2~~4.2004,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "γής στην Κοινότητα οργανισμcίjν επιβλαβι\)ν για τα φυτά ή τα φυτικό. 2~~4.2004,"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1263 Κ.Δ.Π. 149/2005 Αρ. 3970, Αριθμός 149 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤ Α ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟ'ΙΟΝΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 24(2)(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπα"ίκής Κοινότητας με τίτλο- (α) «Οδηγία 200l/33/ΕΚ της Επιτροπής της 8ης ΜαΙου 2001 για τροπο- Ε;τίσημη ποίηση ορισμένων παραρτημάτων της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμ- ;η~η~~~ί~~27, βουλίου περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα ΟργανισμCΊJν , επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προ'ίόντα και κατά της εξάπλωσή ς σ.42. τους στο εσωτερικό της Κοινότητας», (β) «Οδηγία 2003/22/ΕΚ της Επιτροπής της 24ης Μαρτίου 2003 για τρο- Ε;τίσημη ποποίηση ορισμένων παραρτημάτων της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμ- ;η~η~~~ί~α78. βουλίου περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμιίjν 25~3.2003, επιβλαβcίjν για τα φυτά ή τα φυτικά προ'ίόντα και κατά της εξάπλωσής σ. 10. τους στο εσωτερικό της Κοινότητας», (γ) «Οδηγία 2003/47/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Ιουνίου 2003 για τροπο- Ε;τίσημη ποίηση των παραρτημάτων Π, ΙV και ν της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ του ;~~η~~~ί~~38. Συμβουλίου περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανι , σμών επιβλαβcίjν για τα φυτά ή τα φυτικά προ'ίόντα και κατά της εξά- σ.47. πλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας», ' (δ) «Οδηγία 2003/116jEK της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 2003 για τρο- Ε;τίσημη ποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ, ΠΙ, ΙV και ν της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ σε ;η~η~~~ί~α321, ότι αφορά τον επιβλαβή οργανισμό Erwinia amylovora (Βυπ.) Winsl. 6.1' et. al.», σ.36. (ε) «Οδηγία 2004/31/ΕΚ της Επιτροπής της 17ης Μαρτίου 2004 για την Ε;τίσημη τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και ν της Οδηγίας 2000/ ;(:η~~~ί~~5 29/ΕΚ του Συμβουλίου περί μέτρων κατά της εισαγιουής στην Κοινό- Δ\2004,, τητα οργανισμι\)ν επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προ'ίόντα και σ. 18. κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας», (στ) «Οδηγία 2004j70/EK της Επιτροπής της 28ης Απριλίου 2004 για την Ε;τίσημη τροποποίηση της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ περί μέτρων κατά της εισαγω- ;~~~~ί~~27. γής στην Κοινότητα οργανισμcίjν επιβλαβι\)ν για τα φυτά ή τα φυτικό. 2~~4.2004, προ'ίόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότη- σ.97. τας». Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικιον Πόρων και Περιβάλλοντος ασκcίjντας τις εξουσίες που του παρέχει το ό.ρθρο 24(2)(α) του περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προ'ίόντα Νόμου του 2003, εκδίδει το ακόλουθο διάταγμα. 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Μέτρων Προστασίας Σ,υνο;ττικός κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης ΟργανισμCΊJν Επιβλαβcον για τα Φυτά και τα Φυτικά Προ'ίόντα Πριοτο Διάταγμα, του 2005, τιτλος. 2,-(1) Στο παρόν Διάταγμα- Ερμηνεία, «Νόμος» σημαίνει τον περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής 147(1) του και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβιον για τα Φυτό, και τα Φυτικά Προ'ίόντα Νόμο του 2003.

2 Κ.Δ.Π. 148/ Ε;τίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): 3, Τρο;το;τοίηση των ΚανονισμιΟν. Έναρξη ισχύος. «Κανονισμοί» σημαίνει τους περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης ΟργανισμιίJν Επιβλαβcόν για τα Φυτά και τα Φυτικά Προ'ίόντα Κανονισμούς του (2) Όροι που δεν ερμηνεύονται διαφορετικά στο παρόν Διάταγμα έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς στο Νόμο και τους Κανονισμούς. 3. Τα Παραρτήματα των ΚανονισμCQν τροποποιούνται σύμφωνα με τον Πίνακα του Διατάγματος αυτού. 4. Το Διάταγμα αυτό τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

3 1265 ΠIΝΑΚΑΣ Τα Παραρτήματα των Κανονισμών τροποποιούνται ως εξής 1. Το Παράρτημα Ι τροποποιείται ως ακολούθως (α) Στο Μέρος Β, στο στοιχείο α), σημείο 1 στη δεξιά στήλη διαγράφεται η λέξη "Δανία". (β) Στο Μέρος Β, στο στοιχείο α), σημείο 2 το κείμενο της δεξιάς στήλης αντικαθίσταται ώς εξής "Φιλλανδία, Λατβία, Σλοβενία, Σλοβακία". (γ) Στο Μέρος Β, στο στοιχείο α), σημείο 3, το κείμενο της δεξιάς στήλης τροποποιείται με τη προσθήκη μετά τη λέξη Κύπρος της λέξης "Μάλτα". (δ) Στο Μέρος Β, στο στοιχείο β), το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Beet necrotic yellow νθίπ virus Δανία, Γαλλία (Βρετάνη), Φιλανδία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Πορτογαλλία (Αζόρες), Ηνωμένο (ε) Στο Μέρος Β, στο στοιχείο β), σημείο 2 στη δεξιά στήλη διαγράφεται η λέξη "Δανία". 2. Το Παράρτημα 11 τροποποιείται ως ακολούθως (α) Στο Μέρος Β στοιχείο α) σημείο 5, η εγγραφή στη δεξιά στήλη αντικαθίσταται από τα εξής «Ελλάδα, Πορτογαλλία (Αζόρες)>> (β) Στο Μέρος Β, στο στοιχείο α), το σημείο 8 διαγράφεται. (γ) Στο Μέρος Β, στο στοιχείο β), το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Erwinia Μέρη φυτών, εκτός των Ισπανία, Γαλλία (Κορσική), Ιρλανδία, Ιταλία (Abruzzi Απουλία amylovora (Burr.) καρπών και των σπόρων Basilicata WinsI. Et al. προς σπορά, προοριζόμενα. Καλαβρία Καμπανία Emίlia-Romagna: για φύτευση, συμπερι- λαμβανομένης όμως της ζωντανής γύρης για επαρχίες ForIv-Cesena, Parma, Piacenza και Rimini Friuli-Venezia Giulia Lazio Lίguria Λομβαρδία Marche MoIise ΠεδεμόνTlΟ Σαρδηνία Σικελία επικονίαση των Trentino-AIto Adige: αυτόνομη επαρχία Trento Τοσκάνη Amelanchier Med., Ούμπρια VaIIe d'aosta Βένετο: εξαιρούνται, στην επαρχία Chaenomeles LίndI., Rovigo, οι δήμοι Rovigo, PoIeseIIa, Vίllamarzana, Fratta Cotoneaster Ehrh., PoIesine, San BeIlino, Badia PoIesine, Trecenta, CeneseIIi, Crataegus Ι., Cydonia Pontecchio PoIesine, Arqua Polesine, Costa di Rovigo,

4 1266 ΜίΙΙ., Eriobotrya Lίndl., Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Ma/us Mill., Mespίlus Frassinelle Polesine, Yίllanova del Ghebbo, Fiesso Ι., P/10tinia davidiana Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Ρο, Giacciano και (Dcne.) Cardot, Pyracantl1a BaruchelIa, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba και Roem., pyrus Ι. και Sorbus Salara, στην επαρχία της Padova, οι δήμοι Castelbaldo, Ι. Barbona, Piacenza dάdίge, Vescovana, S.urbano, Boara Pisani και Masi και, στην επαρχία της Verona, οι δήμοι Palu, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco ali'adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza και Αngίarί), Λατβία, Λιθουανία, Αυστρία [Burgenland, Καρινθία, Κάτω Αυστρία, Τιρόλο (διοικητική περιοχή Lίenz), Στυρία, Βιέννη)] Πορτογαλλία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φιλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια lρλανδία, νήσος Μαν και νησιά των στενών της Μάγχης)>> 3. Το Παράρτημα 111 τροποποιείται ως ακολούθως (α) Στο Μέρος Α, σημείο 15, το κείμενο της δεξιάς στήλης αντικαθίσταται ώς. εξής «Τρίτες χώρες εκτός της Ελβετίας». (β) Το Μέρος Β τροποποιείται ως εξής (ί) Το σημείο 1 αντικαθίσταται από τα εξής {(1. Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που lσπανία, Γαλλία (Κορσική), lρλανδία, lταλία εφαρμόζονται για τα φυτά τα οποία (Abruzzi' Απουλία' Basίlicata' Καλαβρία' καθορίζονται στο παράρτημα 111 μέρος Α Καμπανία' Emίlia-Romagna: επαρχίες Forlvσημεία 9, 9.1 και 18, κατά περίπτωση, τα φυτά Cesena, Parma, Piacenza KalRimini, Friulίκαι η ζωντανή γύρης για επικονίαση των: Venezia Giulίa' Lazio' Lίguria' Λομβαρδία' Ame/anchier Med., Chaenome/es Lίndl., Marche'Molίse' Πεδεμόντιο' Σαρδηνία' Σικελία' Crataegus Ι., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Trentino-Alto Adige: αυτόνομη επαρχία Trento' Ma/us Μίιl., Mespίlus Ι., Pyracantha Roem., Τοσκάνη' Ούμπρια' Valle dάοsta' Βένετο: Pyrus Ι. και Sorbus Ι., εκτός των καρπών και εξαιρούνται, στην επαρχία Rovigo, οι δήμοι των σπόρων προς σπορά, που κατάγονται Rovigo, Polesella, Vίllamarzana, Fratta από τρίτες χώρες εκτός από την Ελβετία και Polesine, San Bellίno, Badia Polesine, εκτός από τις χώρες για τις οποίες έχει Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, αναγνωριστεί ότι είναι απαλλαγμένες από την Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello,

5 1267 Erwinia amy/ovora (8υπ.) Winsl. et al., Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, σύμφωνα με τη κοινοτική διαδικασία λήψης Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, αποφάσεων που καθορίζεται στο άρθρο 18 Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo παράγραφος 2 της Οδηγίας 200ΟΙ29/ΕΚ, ή στις di Ρο, Giacciano και Baruchella, Bosaro, οποίες έχουν καθοριστεί περιοχές που Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba και αναγνωρίζονται ως aπαλλαγμένες από την Salara, στην επαρχία της Padova, οι δήμοι Erwinia amy/ovora (Βυπ.) Winsl. et al., Castelbaldo, Barbona, Piacenza dάdίge, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα Vescovana, S.urbano, Boara Pisani και Masi φυτοϋγειονομικών μέτρων, και οι οποίες έχουν και, στην επαρχία της Verona, οι δήμοι Palu, αναγνωριστεί ως τέτοιες σύμφωνα με την Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco κοινοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων που aii'adige, Villa Bartolomea, Oppeano, καθορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της Terrazzo, Isola Rizza και Angiari), Λατβία, Οδηγίας 200ΟΙ29Εκ. Λιθουανία, Αυστρία (Burgenland, Καρινθία, Κάτω Αυστρία, Τιρόλο (διοικητική περιοχή Lienz), Στυρία, Βιέννη), Πορτογαλλία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φιλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια lρλανδία, νήσος Μαν και νησιά των στενών της Μάγχης)>> (ίί) Με την αναγραφή του σημείου 2 μετά το σημείο 1 ώς εξής «2. Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που Ι σπανία, Γαλλία (Κορσική), lρλανδία, lταλία εφαρμόζονται για τα φυτά τα (Abruzzi Απουλία Basilicata Καλαβρία οποία αναφέρονται στο παράρτημα 111 μέρος Α Καμπανία Emilia-Romagna: επαρχίες Forlvσημεία 9, 9.1 και 18, κατά περίπτωση, τα φυτά Cesena, Parma, Piacenza και Rimini Frίuliκαι η ζωντανή γύρη για επικονίαση των: Venezia Giulia Lazio Liguria Λομβαρδία Cotoneaster Ehrh. και Photinia davidiana Marche Molise Πεδεμόντιο Σαρδηνία Σικελία (Dcne) Cardot, εκτός των καρπών και των Trentino-Alto Adige: αυτόνομη επαρχία Trento σπόρων προς σπορά, που κατάγονται από Τοσκάνη Ούμπρια Valle dάοsta Βένετο: τρίτες χώρες εκτός aπό εκείνες για τις οποίες εξαιρούνται, στην επαρχία Rovigo, οι δήμοι έχει αναγνωριστεί ότι είναι απαλλαγμένες από Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta την Erwinia amy/ovora (Burr.) Winsl. et al., Polesine, San ΒθΙΙίπο, Badia Polesine, σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία λήψης Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, αποφάσεων που καθορίζεται στο άρθρο 18 Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, παράγραφος 2 της Οδηγίας 2000l29/ΕΚ, ή στις Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, οποίες έχουν καθοριστεί περιοχές που Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από την Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo Erwinia amy/ovora (Βυπ.) Winsl. et al., di Ρο, Giacciano και Baruchella, Bosaro, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba και φυτοϋγειονομικών μέτρων, και οι οποίες έχουν Salara, στην επαρχία της Padova, οι δήμοι

6 1268 αναγνωριστεί ως τέτοιες σύμφωνα με την Castelbaldo, Barbona, Piacenza dάdίge, κοινοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων. που Vescovana, S.urbano, Boara Pisani και Masi καθορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της και, στην επαρχία της Verona, οι δήμοι Palu, Οδηγίας 2000/29/ΕΚ Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'adige, Vίlla Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza και Αngίarί), Λατβία, Λιθουανία, Αυστρία (Burgenland, Καρινθία, Κάτω Αυστρία, Τιρόλο (διοικητική περιοχή Lίenz), Στυρία, Βιέννη), Πορτογαλλία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φιλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία, νήσος Μαν και νησιά των στενών της Μάγχης)>> 4. Το Παράρτημα lν τροποποιείται ως ακολούθως (α) Στο Μέρος Α, Κεφάλαιο ι: (ί) Στο σημείο 16.2 και 16.3, στην αριστερή στήλη, οι λέξη «φυτά» αντικαθίσταται με τη λέξη «καρποί», (ίί) το σημείο 17 αντικαθίσταται ως εξής: «17.Τα φυτά Amelanchier Med.,C11aenomeles Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά τα οποία. Lindl.,Cotoneaster Ehrh.,Crataegus L.,Cydonia αναγράφονται στα Παραρτήματα IΙI(Α)(9),(9.1),(18),IΙI(Β)(1)ή Mill.,Eriobotιya Lindl.,Malus Μίll., Mespilus lν(α)(ι)(15),εν ανάγκη, επίσημη ανακοίν.ωση : L.,Photinia davidiana (Dcne.)Cardot,Pyracantha (α) ότι τα φυτά κατάγονται από τρίτες χώρες οι οποίες έχουν Roem., αναγνωριστεί ότι είναι απαλλαγμένες από την Erwinia Pyrus Ι.και Sorbus Ι., τα οποία προορίζονται για amylovora (Burr.)Winsl.et al. σύμφωνα με την κοινοτική φύτευση εκτός από τους σπόρους. διαδικασία λήψης αποφάσεων που καθορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ ή (β) ότι τα φυτά που κατάγονται από περιοχές απαλλαγμένες από τη νόσο Erwil1ia amylovora (Burr.)Winsl.et al.σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα φυτοϋγειονομικών μέτρων και έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων που καθορίζεται στό άρθρο 18 παράγραφος 2 της Οδηγίας 200ΟΙ29/ΕΚ ή (γ) ότι έχουν αφαιρεθεί τα φυτά από τους χώρους παραγωγής ή από τους χώρους άμεσης γειτνίασης με αυτούς σε περιοχές όπου έχουν εμφανιστεί συμπτώματα Erwil1ia amylovora (Burr.)Winsl.et al.»

7 1269 (ίίί) στο σημείο 34, στην αριστερή στήλη, οι λέξεις «Κύπρος, Μάλτα,» διαγράφονται, (ίν) στην αριστερή στήλη του σημείου 53 προστίθεται το κείμενο «, το Ιράν» (ν) στην αριστερή στήλη του σημείου 54 προστίθεται το κείμενο «, το Ιράν». (β) Το Μέρος Α, Κεφάλαιο 11 τροποποιείται ως εξής: Στο σημείο 9, το κείμενο της αριστερής στήλης αντικαθίσταται ως εξής: «Τα φυτά Amelanchier Med.,Chaenomeles LίndI.,Cotoneaster Ehrh., Crataegus L.,Cydonia MiII.,Eriobotιya LίndI.,Malus MiII.,Mespilus L.,PhotiIΊia davidiana (Dcne.)Cardot,Pyι-acaIΊtha Roem.,Pyrus Ι.και SΟΓbus Ι.,τα οποία προορίζονται για φύτευση εκτός από τους σπόρους.}) (γ) Το Μέρος Β τροποποιείται ως εξής: (ί) Τα σημεία 6.1,13 και 14.8 διαγράφονται, (ίί) στο σημείο 19, η εγγραφή στη δεξιά στήλη αντικαθίσταται από τα εξής: «Ελλάδα, Πορτογαλλία (Αζόρες).» (ίίi) στη δεξιά στήλη του σημείου 20.1, το κείμενο αντικαθίσταται από τα εξής «Δανία, Γαλλία (Βρετάνη), Φιλανδία, lρλανδία, Πορτογαλλία (Αζόρες), Λιθουανία, Ηνωμένο (ίν) στη δεξιά στήλη του σημείου 20.2, το κείμενο αντικαθίσταται από τα εξής: «Δανία, Γαλλία (Βρετάνη), Φιλανδία, Ιρλανδία, Πορτογαλλία (Αζόρες), Λιθουανία, Ηνωμένο (ν) στη δεξιά στήλη του σημείου 20.3, το κείμενο αντικαθίσταται από τα εξής «Λατβία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φιλανδία» (νί) το σημείο 21 αντικαθίσταται από τα εξής

8 1270 «21. Φυτά και ζωντανή γύρη για επικονίαση των: Amefancl1ίer Med., Chaenome/es Lίndl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus Ι., Cydonia 10 Με την επιφύλαξη των διατάξεων που lσπανία, Γαλλία (Κορσική), εφαρμόζονται για τα φυτά που αναφέρονται στο lρλανδία, lταλία (Abruzzi' Απουλία' Παράρτημα 111 μέρος Α σημεία 9, 9.1 και 18 και Basilicata στο Παράρτημα 111 μέρος Β σημείο 1, 2, κατά. Καλαβρία' Καμπανία' Emilίaπερίπτωση, επίσημη δήλωση: Romagna: επαρχίες Forlv-Cesena, Parma, ΜίΙΙ., Eriobotrya Lίndl., (α) ότι τα φυτά κατάγονται από τρίτες χώρες οι Piacenza και Mafus Μiιl., Mespilus οποίες έχουν αναγνωριστεί ότι είναι Rimini' Friuli-Venezia Giulia' Lazio' Ι., Photinia davidiana απαλλαγμένες από την Erwinia amy/ovora (Burr.) Liguria' Λομβαρδία' Marche' (Dcne.) Cardot, Winsl. et al. σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία Molise' Πεδεμόντιο' Pyracantha Roem., Pyrus λήψης αποφάσεων που καθορίζεται στο άρθρό 18 Σαρδηνία' Σικελία Trentino-Alto Ι. και Sorbus Ι., παράγραφος 2 της Οδηγίας 200ΟΙ29ΙΕΚ, Adige: αυτόνομη επαρχία Trento εκτός των καρπών και των ή Τοσκάνη' Ούμπρια' VaIIe dάοsta' σπόρων προς (β) ότι τα φυτά κατάγονται από περιοχές τρίτων Βένετο: εξαιρούνται, στην επαρχία σπορά χωρών αναγνωρισμένες ως απαλλαγμένες από Rovigo, οι δήμοι Rovigo, Polesella, την Erwinia ainy/ovora (ΒυΓΓ.) Winsl. et al., που ViIIamarzana, Fratta Polesine, San έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα σχετικά ΒΘΙΙίπο, Badia Polesine, Trecenta, διεθνή πρότυπα φυτοϋγειονομlκών μέτρων και οι Ceneselli, Pontecchio Polesine, οποίες έχουν αναγνωριστεί ως τέτοιες σύμφωνα Arqua Polesine, Costa di Rovigo, με την κοινοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων OcchiobeIIo, Lendinara, Canda, που καθορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της Ficarolo, Guarda Veneta, Οδηγίας 200ΟΙ29ΙΕΚ, FrassineIIe Polesine, ViIIanova del ή Ghebbo, (γ) ότι τα φυτά κατάγονται από ένα από τα Fiesso Umbertiano, ακόλουθα καντόνια της Ελβετίας: Βέρνη (με Castelguglielmo, Bagnolo εξαίρεση τις περιφέρειες Signau και di Ρο, Giacciano και Baruchella, Trachselwald), Bosaro, Fribourg, Grisons, Ticino, Vaud, Valais, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, ή Gaiba και (δ) ότι τα φυτά κατάγονται από τις Salara, στην επαρχία της Padova, προστατευόμενες ζώνες που αναγράφονται στη οι δήμοι δεξιά στήλη, Castelbaldo, Barbona, Piacenza ή dάdίge, Vescovana, S.Urbano, (ε) ότι τα φυτά παρήχθησαν ή, αν μεταφέρθηκαν Boara Pisani και Masi και στην σε "ζώνη απομόνωσης", ότι διατηρήθηκαν εκεί για επαρχία της Verona, οι δήμοι Palu, περίοδο τουλάχιστον επτά μηνών περιλαμβανο- Roverchiara, Legnago, μένης και της περιόδου από την 1 η Απρι- Castagnaro, Ronco λίου έως την 31 η Οκτωβρίου του τελευταίου aii'adige, ViIIa Bartolomea, πλήρους κύκλου βλάστησης, σε πεδίο: Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza και (αα) που βρίσκεται τουλάχιστον 1 χιλιόμετρο μέσα Αngίarί), Λατβία, Λιθουανία, από τα όρια μιας "ζώνης απομόνωσης" η οποία Αυστρία (Burgenland, Καρινθία, έχει καθοριστεί επίσημα και καλύπτει έκταση Κάτω Αυστρία, Τιρόλο (διοικητική τουλάχι-στον 50 km 2, όπου τα φυτά ξενιστές περιοχή Lίenz), Στυρία, Βιέννη), υπόκεινται σε επίσημα εγκεκριμένο και Πορτογαλλια, Σλοβενία, Σλοβακία, επιτηρούμενο καθεστώς ελέγχου που Φιλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο

9 1271 καθιερώθηκε το αργότερο πριν από την έναρξη του πλήρους κύκλου βλάστησης που προηγείται του τελευταίου πλήρους κύκλου βλάστησης, με στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εξάπλωσης της Erwinia amy/ovora (Βυπ.) Winsl. et al. από τα φυτά που καλλιεργούνται εκεί. Πρέπει να τηρείται στη διάθεση της Επιτροπής και των άλλων κρατών μελών λεπτομερής περιγραφή αυτής της "ζώνης απομόνωσης". Μόλις καθοριστεί μια "ζώνη απομόνωσης", πρέπει να πραγματοποιη-θούν επίσημες επιθεωρήσεις στη ζώνη που δεν περιλαμβάνει το πεδίο και την περιβάλλουσα το πεδίο ζώνη σε πλάτος 500 μέτρων, τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη του τελευταίου πλήρους κύκλου βλάστησης στην πλέον κατάλληλη εποχή όλα τα φυτά που παρουσιάζουν συμ- πτώματα της Erwinia amy/ovora (Βυπ.) Winsl. et al. θα πρέπει να απομακρυνθούν αμέσως. Τα αποτελέσματα αυτών των επι- θεωρήσεων πρέπει να διαβιβάζονται έως την 1 η ΜαίΌυ κάθε έτους στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, και (ββ) το οποίο, όπως και η "ζώνη απομόνωσης", έχουν εγκριθεί επίσημα, πριν από την έναρξη του πλήρους κύκλου βλάστησης που προηγείται του τελευταίου πλήρους κύκλου βλάστησης, για την καλλιέργεια φυτών σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει το παρόν σημείο, και (γγ) το οποίο, όπως και η περιβάλλουσα ζώνη σε πλάτος 500 μέτρων τουλάχιστον, έχουν αναγνωριστεί ως απαλλαγμένα από την Erwinia amy/ovora (Βυπ.) Winsl. et al. από την έναρξη του τελευταίου πλήρους κύκλου βλάστησης με βάση επίσημη επιθεώρηση που έγινε τουλάχιστον: (ί) δύο φορές στο πεδίο την πλέον κατάλληλη εποχή, δηλαδή μία φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου lουνίου /Αυγούστου και μία φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου Αυγούστου/ Νοεμβρίου, και

10 1272 (iί) μία φορά στην εν λόγω περιβάλλουσα ζώνη την πλέον κατάλληλη εποχή, δηλαδή κατά τη διάρκεια της περιόδου Αυγούστου/Νοεμβρίου, και (δδ) φυτά του οποίου υποβλήθηκαν σε επίσημο έλεγχο για λανθάνουσες ασθένειες σύμφωνα με την κατάλληλη εργαστηριακή μέθοδο με βάση δείγματα τα οποία ελήφθησαν την πλέον κατάλληλη περίοδο. Από την 1η Απριλίου 2004 έως την 1η Απριλίου 2005, οι παρούσες διατάξεις δεν εφαρμόζονται για τα φυτά που μεταφέρονται προς και μέσα στις προστατευόμενες ζώνες που αναφέρονται στη δεξιά στήλη και τα οποία έχουν παραχθεί και συντηρούνται σε πεδία που ανήκουν σε επίσημες "ζώνες απομόνωσης", σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις που ίσχυαν πριν από την 1 η Απριλίου (νίί) προστίθεται ένα νέο σημείο 21.3 πριν από το σημείο 22: «21.3. Από τις 15 Μαρτίου Θα πρέπει να υπάρχουν τεκμηριωμένα lσπανία, Γαλλία (Κορσική), lρλανδία, έως τις 30 lουνίου, κυψέλες στοιχεία lταλία (Abruzzi Απουλία Basilicata μελισσών που να αποδεικνύουν ότι οι κυψέλες Καλαβρία Καμπανία Emilia-Romagna: μελισσών: επαρχίες Forlv-Cesena, Parma, Piacenza και Rimini Friuli-Venezia Giulia Lazio (α) κατάγονται από τρίτες χώρες που έχουν Lίgurίa Λομβαρδία Marche Molise αναγνωριστεί ότι είναι απαλλαγμένες από την Erwinia amy/ovora (Βυπ.) Winsl. et al. σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων που καθορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της Οδηγίας 200ΟΙ29/ΕΚ ή (β) κατάγονται από ένα από τα εξής καντόνια της Ελβετίας: Βέρνη (με εξαίρεση τις περιφέρειες Signau και Trachselwald), Fribourg, Grisons, Ticino, Vaud, Valais, ή Πεδεμόντιο Σαρδηνία Σικελία Trentino-Alto Adige: αυτόνομη επαρχία Trento Τοσκάνη Ούμπρια VaIIe dάοsta Βένετο:. εξαιρούνται, στην επαρχία Rovigo, οι δήμοι Rovigo, PoleseIIa, Villamarzana, Fratta Polesine, San ΒΘΙΙίπο, Badia Polesine, Trecenta, CeneseIIi, Pontecchio Polesine, Arqua, Polesine, Costa di Rovigo, OcchiobeIIo, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, ViIIanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di

11 1273 (γ) κατάγονται από τις προστατευόμενες Ρο, Giacciano και BarucheIIa, Bosaro, ζώνες που αναγράφονται στη δεξιά στήλη, Canaro, Lusi~, Pincara, Stienta, Gaiba και ή Salara, στην επαρχία της Padova, οι δήμοι Castelbaldo, Barbona, Piacenza (δ) υποβλήθηκαν σε κατάλληλο μέτρο dάdίge, Vescovana, S.urbano, Boara απομόνωσης (καραντίνας) πριν Pisani και Masi και στην επαρχία της μετακινηθούν. Verona, οι δήμοι Palu, Roverchiara, Legnago,Castagnaro, Ronco aii'adige, ViIIa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza και Αngίarί), Λατβία, Λιθουανία, Αυστρία (Burgenland, Καρινθία, Κάτω Αυστρία, Τιρόλο (διοικητική περιοχή LίΘηz), Στυρία, Βιέννη), Πορτογαλλία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φιλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία, νήσος Μαν και νησιά των στενών της Μάγχης)>> (νίίί) στη δεξιά στήλη του σημείου 22, το κείμενο αντικαθίσταται από τα εξής (ίχ) στη δεξιά στήλη του σημείου 23, το κείμενο αντικαθίσταται από τα εξής (Χ) στη δεξιά στήλη του σημείου 25.2, το κείμενο αντικαθίσταται από τα εξής (χί) στη δεξιά στήλη του σημείου 26, το κείμενο αντικαθίσταται από τα εξής: (Χίί) στη δεξιά στήλη του σημείου 27.1, το κείμενο αντικαθίσταται από τα εξής

12 1274 (χίίί) στη δεξιά στήλη του σημείου 27.2, το κείμενο αντικαθίσταται από τα εξής (χίν) στη δεξιά στήλη του σημείου 30, το κείμενο αντικαθίσταται από τα εξής (χν) Το σημείο 31 αντικαθίσταται από τα εξής «31. Καρποί των CΊtrus Ι., Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τους Fortunella Swing/e, Poncirus καρπούς του παραρτήματος ΙV μέρος Α κεφάλαιο 11 Raf., και υβρίδιά τους καταγωγής σημείο 30.1: Ελλάδα, Γαλλία (Κορσική), lταλία, Μάλτα, Πορτογαλλία» Ι σπανίας, Γαλλίας (εκτός της α) οι καρποί δεν φέρουν φύλλα ή μίσχους Κορσικής) και Κύπρου. β) στην περίπτωση καρπών με φύλλα ή μίσχους, επίσημη δήλωση ότι οι καρποί έχουν συσκευαστεί σε κλειστά κιβώτια τα οποία έχουν επισήμως σφραγιστεί και θα παραμείνουν σφραγισμένα καθόλη τη διάρκεια της μεταφοράς διά μέσου μιας προστατευόμενης ζώνης, αναγνωρισμένης για τους καρπούς αυτούς, και φέρουν διακριτικό σήμα που διακρίνεται στο διαβατήριο. 5. Το Παράρτημα V τροποποιείται ως ακολούθως (α) Το Μέρος Α τροποποιείται ως εξής: (i) Στο Τμήμα Ι το σημείο 1.1 αντικαθίσταται ως εξής: «1.1. Φυτά που προορίζονται για φύτευση εκτός από τους σπόρους Ame/anchier Med., Chaenome/es LίndI., Cotoneaster Ehrh., Crataegus Ι., Cydonia MiII.,Eriobotrya Lίndl.,Ma/us MiII.,MesρίIus L.,Photinia davidiana (Dcne.)Cardot, Prunus Ι.,εκτός των Prunus /aurocerasus Ι.και Prunus /usitanica Ι., Pyracantha Roem., Pyrus Ι.και Sorbus ι.» (ίί) Στο Τμήμα 11 τα σημεία 1.3 και 1.4 αντικαθίστανται ως εξής: «1.3. Φυτά εκτός των φρούτων και των σπόρων Ame/anchieJ" Med., Chaenome/es Lίndl.,Cotoneaster Εhrh.,CΓataegus L.,Cydonia.MiII.,Eriobofιya Lίndl.,Euca/yρtus ΙΉerίΙ,Μalυs Mill.,Mesρi/us L.,Photinia davidiana (Dcne.)Cardot,Pyracantha Roem.,Pyrus Ι.και Sorbus Ι.

13 Ενεργός γύρη για γονιμοποίηση Ame/anchier Med., Chaenome/es Lίndl.,Cotoneaster Εhrh.,CΓataegus Ι., Cydonia Μίll.,ΕΓίοbοtιΥa Lίndl.,Ma/us Mill.,MespίIus L.,Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem.,Pyγus Ι.και SΟΓbus ι.» (β) Στο Μέρος 8, τμήμα Ι: (ί) Στα Σημεία 1 και 8, οι λέξεις. «Νότια Αφρική» παρεμβάλλονται μετά τη λέξη «Πακιστάν» και οι λέξεις «,ΤΟ lράν» μετά τη λέξη «Ινδία», (ίί) το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Μέρη φυτών, εκτός από τους καρπούς και τους σπόρους - Castanea Μίll., Dendranthema (DC) Des.. Μοul., Dianthus Ι., Gypsophi/a Ι.,. Ρe/aΓgοnίum I'ΗθΓίΙ θχ Ait, Phoenix spp., Popu/us Ι., QueΓCUS ι., Solίdago Ι. και κομμένων ανθέων της Orchidaceae, - κωνοφόρων (CοnίfeΓa/es), - Acer saccharum Marsh., καταγωγής χωρών Βόρειας Αμερικής, - Prunus Ι., καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών, - Κομμένων ανθέων των Aster spp., Eιyngium Ι., ΗΥρeΓίcum Ι., Lisianthus Ι., Rosa Ι. και Trachelίum Ι., καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών, - Φυλλωδών λαχανικών των Apium ψaveο/ens Ι. και Ocimum ι.}) (ίίί) στο σημείο 7 στοιχείο (β), οι λέξεις «Κύπρος, Μάλτα,» διαγράφονται. (γ) Στο Μέρος Β, Τμήμα 11, τα σημεία 3 και 4 αντικαθίστανται ως εξής: «3.Ενεργός γύρη για γονιμοποίηση Ame/anchier Med., Chaenome/es Lίndl.,Cotoneaster Ehrh.,Crataegus L.,Cydonia Μίll.,ΕΓίοbοtιΥa Lίndl.,Ma/us Mill.,Mespίlus L.,Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, ΡΥΓacantha Roem., Pyγus Ι.και SΟΓbus Ι. 4.Μέρη φυτών,εκτός των φρούτων και των Med., C/7aenon7e/es Lίndl., Cotoneaster Ehrh., Μίll.,ΕΓίοbοtιΥa Lίndl., Ma/us Μίll., Mespilus σπόρων CΓataegus L.,Photinia,Ame/anchier L.,Cydonia davidiana (Dcne.)Cardοt,ΡΥΓacantha Roem.,Pyγus Ι.και SΟΓbus ι.» ΤΙΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, Υπουργός Γεωργίας, Φυσικιον Πόρων και Περιβάλλοντος.

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17 Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 63/86 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις Οδηγιών και λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την θέσπιση κοινών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006 18.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου L 12/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.1.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (κωδικοποιημένο κείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας 1994L0062 EL 20.04.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 390/24 31.12.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/108/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης εκεµβρίου 2004 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς συμμόρφωσης με δεσμευτική νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0653 EL 31.05.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 653/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1677 20 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοι χείων ακινήτων έτους 2008....

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 Δ/ΝΣH 19Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Α.Π.: 5024926/3084/Α0019 ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καραγιώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουνίου 2002 για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουνίου 2002 για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών 2002R1030 EL 19.05.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουνίου 2002 για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 L 300/72 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 18 Ιουνίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 74 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδη γία 2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2496 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3568/93548 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ. Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ. Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚ ΟΣΗ 1999 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ : CRF Ο.Α.

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 103/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4645 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 Αριθμός 103 Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα