γής στην Κοινότητα οργανισμcίjν επιβλαβι\)ν για τα φυτά ή τα φυτικό. 2~~4.2004,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "γής στην Κοινότητα οργανισμcίjν επιβλαβι\)ν για τα φυτά ή τα φυτικό. 2~~4.2004,"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1263 Κ.Δ.Π. 149/2005 Αρ. 3970, Αριθμός 149 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤ Α ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟ'ΙΟΝΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 24(2)(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπα"ίκής Κοινότητας με τίτλο- (α) «Οδηγία 200l/33/ΕΚ της Επιτροπής της 8ης ΜαΙου 2001 για τροπο- Ε;τίσημη ποίηση ορισμένων παραρτημάτων της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμ- ;η~η~~~ί~~27, βουλίου περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα ΟργανισμCΊJν , επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προ'ίόντα και κατά της εξάπλωσή ς σ.42. τους στο εσωτερικό της Κοινότητας», (β) «Οδηγία 2003/22/ΕΚ της Επιτροπής της 24ης Μαρτίου 2003 για τρο- Ε;τίσημη ποποίηση ορισμένων παραρτημάτων της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμ- ;η~η~~~ί~α78. βουλίου περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμιίjν 25~3.2003, επιβλαβcίjν για τα φυτά ή τα φυτικά προ'ίόντα και κατά της εξάπλωσής σ. 10. τους στο εσωτερικό της Κοινότητας», (γ) «Οδηγία 2003/47/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Ιουνίου 2003 για τροπο- Ε;τίσημη ποίηση των παραρτημάτων Π, ΙV και ν της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ του ;~~η~~~ί~~38. Συμβουλίου περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανι , σμών επιβλαβcίjν για τα φυτά ή τα φυτικά προ'ίόντα και κατά της εξά- σ.47. πλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας», ' (δ) «Οδηγία 2003/116jEK της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 2003 για τρο- Ε;τίσημη ποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ, ΠΙ, ΙV και ν της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ σε ;η~η~~~ί~α321, ότι αφορά τον επιβλαβή οργανισμό Erwinia amylovora (Βυπ.) Winsl. 6.1' et. al.», σ.36. (ε) «Οδηγία 2004/31/ΕΚ της Επιτροπής της 17ης Μαρτίου 2004 για την Ε;τίσημη τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και ν της Οδηγίας 2000/ ;(:η~~~ί~~5 29/ΕΚ του Συμβουλίου περί μέτρων κατά της εισαγιουής στην Κοινό- Δ\2004,, τητα οργανισμι\)ν επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προ'ίόντα και σ. 18. κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας», (στ) «Οδηγία 2004j70/EK της Επιτροπής της 28ης Απριλίου 2004 για την Ε;τίσημη τροποποίηση της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ περί μέτρων κατά της εισαγω- ;~~~~ί~~27. γής στην Κοινότητα οργανισμcίjν επιβλαβι\)ν για τα φυτά ή τα φυτικό. 2~~4.2004, προ'ίόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότη- σ.97. τας». Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικιον Πόρων και Περιβάλλοντος ασκcίjντας τις εξουσίες που του παρέχει το ό.ρθρο 24(2)(α) του περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προ'ίόντα Νόμου του 2003, εκδίδει το ακόλουθο διάταγμα. 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Μέτρων Προστασίας Σ,υνο;ττικός κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης ΟργανισμCΊJν Επιβλαβcον για τα Φυτά και τα Φυτικά Προ'ίόντα Πριοτο Διάταγμα, του 2005, τιτλος. 2,-(1) Στο παρόν Διάταγμα- Ερμηνεία, «Νόμος» σημαίνει τον περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής 147(1) του και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβιον για τα Φυτό, και τα Φυτικά Προ'ίόντα Νόμο του 2003.

2 Κ.Δ.Π. 148/ Ε;τίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): 3, Τρο;το;τοίηση των ΚανονισμιΟν. Έναρξη ισχύος. «Κανονισμοί» σημαίνει τους περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης ΟργανισμιίJν Επιβλαβcόν για τα Φυτά και τα Φυτικά Προ'ίόντα Κανονισμούς του (2) Όροι που δεν ερμηνεύονται διαφορετικά στο παρόν Διάταγμα έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς στο Νόμο και τους Κανονισμούς. 3. Τα Παραρτήματα των ΚανονισμCQν τροποποιούνται σύμφωνα με τον Πίνακα του Διατάγματος αυτού. 4. Το Διάταγμα αυτό τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

3 1265 ΠIΝΑΚΑΣ Τα Παραρτήματα των Κανονισμών τροποποιούνται ως εξής 1. Το Παράρτημα Ι τροποποιείται ως ακολούθως (α) Στο Μέρος Β, στο στοιχείο α), σημείο 1 στη δεξιά στήλη διαγράφεται η λέξη "Δανία". (β) Στο Μέρος Β, στο στοιχείο α), σημείο 2 το κείμενο της δεξιάς στήλης αντικαθίσταται ώς εξής "Φιλλανδία, Λατβία, Σλοβενία, Σλοβακία". (γ) Στο Μέρος Β, στο στοιχείο α), σημείο 3, το κείμενο της δεξιάς στήλης τροποποιείται με τη προσθήκη μετά τη λέξη Κύπρος της λέξης "Μάλτα". (δ) Στο Μέρος Β, στο στοιχείο β), το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Beet necrotic yellow νθίπ virus Δανία, Γαλλία (Βρετάνη), Φιλανδία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Πορτογαλλία (Αζόρες), Ηνωμένο (ε) Στο Μέρος Β, στο στοιχείο β), σημείο 2 στη δεξιά στήλη διαγράφεται η λέξη "Δανία". 2. Το Παράρτημα 11 τροποποιείται ως ακολούθως (α) Στο Μέρος Β στοιχείο α) σημείο 5, η εγγραφή στη δεξιά στήλη αντικαθίσταται από τα εξής «Ελλάδα, Πορτογαλλία (Αζόρες)>> (β) Στο Μέρος Β, στο στοιχείο α), το σημείο 8 διαγράφεται. (γ) Στο Μέρος Β, στο στοιχείο β), το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Erwinia Μέρη φυτών, εκτός των Ισπανία, Γαλλία (Κορσική), Ιρλανδία, Ιταλία (Abruzzi Απουλία amylovora (Burr.) καρπών και των σπόρων Basilicata WinsI. Et al. προς σπορά, προοριζόμενα. Καλαβρία Καμπανία Emίlia-Romagna: για φύτευση, συμπερι- λαμβανομένης όμως της ζωντανής γύρης για επαρχίες ForIv-Cesena, Parma, Piacenza και Rimini Friuli-Venezia Giulia Lazio Lίguria Λομβαρδία Marche MoIise ΠεδεμόνTlΟ Σαρδηνία Σικελία επικονίαση των Trentino-AIto Adige: αυτόνομη επαρχία Trento Τοσκάνη Amelanchier Med., Ούμπρια VaIIe d'aosta Βένετο: εξαιρούνται, στην επαρχία Chaenomeles LίndI., Rovigo, οι δήμοι Rovigo, PoIeseIIa, Vίllamarzana, Fratta Cotoneaster Ehrh., PoIesine, San BeIlino, Badia PoIesine, Trecenta, CeneseIIi, Crataegus Ι., Cydonia Pontecchio PoIesine, Arqua Polesine, Costa di Rovigo,

4 1266 ΜίΙΙ., Eriobotrya Lίndl., Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Ma/us Mill., Mespίlus Frassinelle Polesine, Yίllanova del Ghebbo, Fiesso Ι., P/10tinia davidiana Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Ρο, Giacciano και (Dcne.) Cardot, Pyracantl1a BaruchelIa, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba και Roem., pyrus Ι. και Sorbus Salara, στην επαρχία της Padova, οι δήμοι Castelbaldo, Ι. Barbona, Piacenza dάdίge, Vescovana, S.urbano, Boara Pisani και Masi και, στην επαρχία της Verona, οι δήμοι Palu, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco ali'adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza και Αngίarί), Λατβία, Λιθουανία, Αυστρία [Burgenland, Καρινθία, Κάτω Αυστρία, Τιρόλο (διοικητική περιοχή Lίenz), Στυρία, Βιέννη)] Πορτογαλλία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φιλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια lρλανδία, νήσος Μαν και νησιά των στενών της Μάγχης)>> 3. Το Παράρτημα 111 τροποποιείται ως ακολούθως (α) Στο Μέρος Α, σημείο 15, το κείμενο της δεξιάς στήλης αντικαθίσταται ώς. εξής «Τρίτες χώρες εκτός της Ελβετίας». (β) Το Μέρος Β τροποποιείται ως εξής (ί) Το σημείο 1 αντικαθίσταται από τα εξής {(1. Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που lσπανία, Γαλλία (Κορσική), lρλανδία, lταλία εφαρμόζονται για τα φυτά τα οποία (Abruzzi' Απουλία' Basίlicata' Καλαβρία' καθορίζονται στο παράρτημα 111 μέρος Α Καμπανία' Emίlia-Romagna: επαρχίες Forlvσημεία 9, 9.1 και 18, κατά περίπτωση, τα φυτά Cesena, Parma, Piacenza KalRimini, Friulίκαι η ζωντανή γύρης για επικονίαση των: Venezia Giulίa' Lazio' Lίguria' Λομβαρδία' Ame/anchier Med., Chaenome/es Lίndl., Marche'Molίse' Πεδεμόντιο' Σαρδηνία' Σικελία' Crataegus Ι., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Trentino-Alto Adige: αυτόνομη επαρχία Trento' Ma/us Μίιl., Mespίlus Ι., Pyracantha Roem., Τοσκάνη' Ούμπρια' Valle dάοsta' Βένετο: Pyrus Ι. και Sorbus Ι., εκτός των καρπών και εξαιρούνται, στην επαρχία Rovigo, οι δήμοι των σπόρων προς σπορά, που κατάγονται Rovigo, Polesella, Vίllamarzana, Fratta από τρίτες χώρες εκτός από την Ελβετία και Polesine, San Bellίno, Badia Polesine, εκτός από τις χώρες για τις οποίες έχει Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, αναγνωριστεί ότι είναι απαλλαγμένες από την Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello,

5 1267 Erwinia amy/ovora (8υπ.) Winsl. et al., Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, σύμφωνα με τη κοινοτική διαδικασία λήψης Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, αποφάσεων που καθορίζεται στο άρθρο 18 Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo παράγραφος 2 της Οδηγίας 200ΟΙ29/ΕΚ, ή στις di Ρο, Giacciano και Baruchella, Bosaro, οποίες έχουν καθοριστεί περιοχές που Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba και αναγνωρίζονται ως aπαλλαγμένες από την Salara, στην επαρχία της Padova, οι δήμοι Erwinia amy/ovora (Βυπ.) Winsl. et al., Castelbaldo, Barbona, Piacenza dάdίge, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα Vescovana, S.urbano, Boara Pisani και Masi φυτοϋγειονομικών μέτρων, και οι οποίες έχουν και, στην επαρχία της Verona, οι δήμοι Palu, αναγνωριστεί ως τέτοιες σύμφωνα με την Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco κοινοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων που aii'adige, Villa Bartolomea, Oppeano, καθορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της Terrazzo, Isola Rizza και Angiari), Λατβία, Οδηγίας 200ΟΙ29Εκ. Λιθουανία, Αυστρία (Burgenland, Καρινθία, Κάτω Αυστρία, Τιρόλο (διοικητική περιοχή Lienz), Στυρία, Βιέννη), Πορτογαλλία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φιλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια lρλανδία, νήσος Μαν και νησιά των στενών της Μάγχης)>> (ίί) Με την αναγραφή του σημείου 2 μετά το σημείο 1 ώς εξής «2. Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που Ι σπανία, Γαλλία (Κορσική), lρλανδία, lταλία εφαρμόζονται για τα φυτά τα (Abruzzi Απουλία Basilicata Καλαβρία οποία αναφέρονται στο παράρτημα 111 μέρος Α Καμπανία Emilia-Romagna: επαρχίες Forlvσημεία 9, 9.1 και 18, κατά περίπτωση, τα φυτά Cesena, Parma, Piacenza και Rimini Frίuliκαι η ζωντανή γύρη για επικονίαση των: Venezia Giulia Lazio Liguria Λομβαρδία Cotoneaster Ehrh. και Photinia davidiana Marche Molise Πεδεμόντιο Σαρδηνία Σικελία (Dcne) Cardot, εκτός των καρπών και των Trentino-Alto Adige: αυτόνομη επαρχία Trento σπόρων προς σπορά, που κατάγονται από Τοσκάνη Ούμπρια Valle dάοsta Βένετο: τρίτες χώρες εκτός aπό εκείνες για τις οποίες εξαιρούνται, στην επαρχία Rovigo, οι δήμοι έχει αναγνωριστεί ότι είναι απαλλαγμένες από Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta την Erwinia amy/ovora (Burr.) Winsl. et al., Polesine, San ΒθΙΙίπο, Badia Polesine, σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία λήψης Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, αποφάσεων που καθορίζεται στο άρθρο 18 Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, παράγραφος 2 της Οδηγίας 2000l29/ΕΚ, ή στις Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, οποίες έχουν καθοριστεί περιοχές που Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από την Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo Erwinia amy/ovora (Βυπ.) Winsl. et al., di Ρο, Giacciano και Baruchella, Bosaro, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba και φυτοϋγειονομικών μέτρων, και οι οποίες έχουν Salara, στην επαρχία της Padova, οι δήμοι

6 1268 αναγνωριστεί ως τέτοιες σύμφωνα με την Castelbaldo, Barbona, Piacenza dάdίge, κοινοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων. που Vescovana, S.urbano, Boara Pisani και Masi καθορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της και, στην επαρχία της Verona, οι δήμοι Palu, Οδηγίας 2000/29/ΕΚ Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'adige, Vίlla Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza και Αngίarί), Λατβία, Λιθουανία, Αυστρία (Burgenland, Καρινθία, Κάτω Αυστρία, Τιρόλο (διοικητική περιοχή Lίenz), Στυρία, Βιέννη), Πορτογαλλία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φιλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία, νήσος Μαν και νησιά των στενών της Μάγχης)>> 4. Το Παράρτημα lν τροποποιείται ως ακολούθως (α) Στο Μέρος Α, Κεφάλαιο ι: (ί) Στο σημείο 16.2 και 16.3, στην αριστερή στήλη, οι λέξη «φυτά» αντικαθίσταται με τη λέξη «καρποί», (ίί) το σημείο 17 αντικαθίσταται ως εξής: «17.Τα φυτά Amelanchier Med.,C11aenomeles Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά τα οποία. Lindl.,Cotoneaster Ehrh.,Crataegus L.,Cydonia αναγράφονται στα Παραρτήματα IΙI(Α)(9),(9.1),(18),IΙI(Β)(1)ή Mill.,Eriobotιya Lindl.,Malus Μίll., Mespilus lν(α)(ι)(15),εν ανάγκη, επίσημη ανακοίν.ωση : L.,Photinia davidiana (Dcne.)Cardot,Pyracantha (α) ότι τα φυτά κατάγονται από τρίτες χώρες οι οποίες έχουν Roem., αναγνωριστεί ότι είναι απαλλαγμένες από την Erwinia Pyrus Ι.και Sorbus Ι., τα οποία προορίζονται για amylovora (Burr.)Winsl.et al. σύμφωνα με την κοινοτική φύτευση εκτός από τους σπόρους. διαδικασία λήψης αποφάσεων που καθορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ ή (β) ότι τα φυτά που κατάγονται από περιοχές απαλλαγμένες από τη νόσο Erwil1ia amylovora (Burr.)Winsl.et al.σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα φυτοϋγειονομικών μέτρων και έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων που καθορίζεται στό άρθρο 18 παράγραφος 2 της Οδηγίας 200ΟΙ29/ΕΚ ή (γ) ότι έχουν αφαιρεθεί τα φυτά από τους χώρους παραγωγής ή από τους χώρους άμεσης γειτνίασης με αυτούς σε περιοχές όπου έχουν εμφανιστεί συμπτώματα Erwil1ia amylovora (Burr.)Winsl.et al.»

7 1269 (ίίί) στο σημείο 34, στην αριστερή στήλη, οι λέξεις «Κύπρος, Μάλτα,» διαγράφονται, (ίν) στην αριστερή στήλη του σημείου 53 προστίθεται το κείμενο «, το Ιράν» (ν) στην αριστερή στήλη του σημείου 54 προστίθεται το κείμενο «, το Ιράν». (β) Το Μέρος Α, Κεφάλαιο 11 τροποποιείται ως εξής: Στο σημείο 9, το κείμενο της αριστερής στήλης αντικαθίσταται ως εξής: «Τα φυτά Amelanchier Med.,Chaenomeles LίndI.,Cotoneaster Ehrh., Crataegus L.,Cydonia MiII.,Eriobotιya LίndI.,Malus MiII.,Mespilus L.,PhotiIΊia davidiana (Dcne.)Cardot,Pyι-acaIΊtha Roem.,Pyrus Ι.και SΟΓbus Ι.,τα οποία προορίζονται για φύτευση εκτός από τους σπόρους.}) (γ) Το Μέρος Β τροποποιείται ως εξής: (ί) Τα σημεία 6.1,13 και 14.8 διαγράφονται, (ίί) στο σημείο 19, η εγγραφή στη δεξιά στήλη αντικαθίσταται από τα εξής: «Ελλάδα, Πορτογαλλία (Αζόρες).» (ίίi) στη δεξιά στήλη του σημείου 20.1, το κείμενο αντικαθίσταται από τα εξής «Δανία, Γαλλία (Βρετάνη), Φιλανδία, lρλανδία, Πορτογαλλία (Αζόρες), Λιθουανία, Ηνωμένο (ίν) στη δεξιά στήλη του σημείου 20.2, το κείμενο αντικαθίσταται από τα εξής: «Δανία, Γαλλία (Βρετάνη), Φιλανδία, Ιρλανδία, Πορτογαλλία (Αζόρες), Λιθουανία, Ηνωμένο (ν) στη δεξιά στήλη του σημείου 20.3, το κείμενο αντικαθίσταται από τα εξής «Λατβία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φιλανδία» (νί) το σημείο 21 αντικαθίσταται από τα εξής

8 1270 «21. Φυτά και ζωντανή γύρη για επικονίαση των: Amefancl1ίer Med., Chaenome/es Lίndl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus Ι., Cydonia 10 Με την επιφύλαξη των διατάξεων που lσπανία, Γαλλία (Κορσική), εφαρμόζονται για τα φυτά που αναφέρονται στο lρλανδία, lταλία (Abruzzi' Απουλία' Παράρτημα 111 μέρος Α σημεία 9, 9.1 και 18 και Basilicata στο Παράρτημα 111 μέρος Β σημείο 1, 2, κατά. Καλαβρία' Καμπανία' Emilίaπερίπτωση, επίσημη δήλωση: Romagna: επαρχίες Forlv-Cesena, Parma, ΜίΙΙ., Eriobotrya Lίndl., (α) ότι τα φυτά κατάγονται από τρίτες χώρες οι Piacenza και Mafus Μiιl., Mespilus οποίες έχουν αναγνωριστεί ότι είναι Rimini' Friuli-Venezia Giulia' Lazio' Ι., Photinia davidiana απαλλαγμένες από την Erwinia amy/ovora (Burr.) Liguria' Λομβαρδία' Marche' (Dcne.) Cardot, Winsl. et al. σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία Molise' Πεδεμόντιο' Pyracantha Roem., Pyrus λήψης αποφάσεων που καθορίζεται στο άρθρό 18 Σαρδηνία' Σικελία Trentino-Alto Ι. και Sorbus Ι., παράγραφος 2 της Οδηγίας 200ΟΙ29ΙΕΚ, Adige: αυτόνομη επαρχία Trento εκτός των καρπών και των ή Τοσκάνη' Ούμπρια' VaIIe dάοsta' σπόρων προς (β) ότι τα φυτά κατάγονται από περιοχές τρίτων Βένετο: εξαιρούνται, στην επαρχία σπορά χωρών αναγνωρισμένες ως απαλλαγμένες από Rovigo, οι δήμοι Rovigo, Polesella, την Erwinia ainy/ovora (ΒυΓΓ.) Winsl. et al., που ViIIamarzana, Fratta Polesine, San έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα σχετικά ΒΘΙΙίπο, Badia Polesine, Trecenta, διεθνή πρότυπα φυτοϋγειονομlκών μέτρων και οι Ceneselli, Pontecchio Polesine, οποίες έχουν αναγνωριστεί ως τέτοιες σύμφωνα Arqua Polesine, Costa di Rovigo, με την κοινοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων OcchiobeIIo, Lendinara, Canda, που καθορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της Ficarolo, Guarda Veneta, Οδηγίας 200ΟΙ29ΙΕΚ, FrassineIIe Polesine, ViIIanova del ή Ghebbo, (γ) ότι τα φυτά κατάγονται από ένα από τα Fiesso Umbertiano, ακόλουθα καντόνια της Ελβετίας: Βέρνη (με Castelguglielmo, Bagnolo εξαίρεση τις περιφέρειες Signau και di Ρο, Giacciano και Baruchella, Trachselwald), Bosaro, Fribourg, Grisons, Ticino, Vaud, Valais, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, ή Gaiba και (δ) ότι τα φυτά κατάγονται από τις Salara, στην επαρχία της Padova, προστατευόμενες ζώνες που αναγράφονται στη οι δήμοι δεξιά στήλη, Castelbaldo, Barbona, Piacenza ή dάdίge, Vescovana, S.Urbano, (ε) ότι τα φυτά παρήχθησαν ή, αν μεταφέρθηκαν Boara Pisani και Masi και στην σε "ζώνη απομόνωσης", ότι διατηρήθηκαν εκεί για επαρχία της Verona, οι δήμοι Palu, περίοδο τουλάχιστον επτά μηνών περιλαμβανο- Roverchiara, Legnago, μένης και της περιόδου από την 1 η Απρι- Castagnaro, Ronco λίου έως την 31 η Οκτωβρίου του τελευταίου aii'adige, ViIIa Bartolomea, πλήρους κύκλου βλάστησης, σε πεδίο: Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza και (αα) που βρίσκεται τουλάχιστον 1 χιλιόμετρο μέσα Αngίarί), Λατβία, Λιθουανία, από τα όρια μιας "ζώνης απομόνωσης" η οποία Αυστρία (Burgenland, Καρινθία, έχει καθοριστεί επίσημα και καλύπτει έκταση Κάτω Αυστρία, Τιρόλο (διοικητική τουλάχι-στον 50 km 2, όπου τα φυτά ξενιστές περιοχή Lίenz), Στυρία, Βιέννη), υπόκεινται σε επίσημα εγκεκριμένο και Πορτογαλλια, Σλοβενία, Σλοβακία, επιτηρούμενο καθεστώς ελέγχου που Φιλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο

9 1271 καθιερώθηκε το αργότερο πριν από την έναρξη του πλήρους κύκλου βλάστησης που προηγείται του τελευταίου πλήρους κύκλου βλάστησης, με στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εξάπλωσης της Erwinia amy/ovora (Βυπ.) Winsl. et al. από τα φυτά που καλλιεργούνται εκεί. Πρέπει να τηρείται στη διάθεση της Επιτροπής και των άλλων κρατών μελών λεπτομερής περιγραφή αυτής της "ζώνης απομόνωσης". Μόλις καθοριστεί μια "ζώνη απομόνωσης", πρέπει να πραγματοποιη-θούν επίσημες επιθεωρήσεις στη ζώνη που δεν περιλαμβάνει το πεδίο και την περιβάλλουσα το πεδίο ζώνη σε πλάτος 500 μέτρων, τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη του τελευταίου πλήρους κύκλου βλάστησης στην πλέον κατάλληλη εποχή όλα τα φυτά που παρουσιάζουν συμ- πτώματα της Erwinia amy/ovora (Βυπ.) Winsl. et al. θα πρέπει να απομακρυνθούν αμέσως. Τα αποτελέσματα αυτών των επι- θεωρήσεων πρέπει να διαβιβάζονται έως την 1 η ΜαίΌυ κάθε έτους στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, και (ββ) το οποίο, όπως και η "ζώνη απομόνωσης", έχουν εγκριθεί επίσημα, πριν από την έναρξη του πλήρους κύκλου βλάστησης που προηγείται του τελευταίου πλήρους κύκλου βλάστησης, για την καλλιέργεια φυτών σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει το παρόν σημείο, και (γγ) το οποίο, όπως και η περιβάλλουσα ζώνη σε πλάτος 500 μέτρων τουλάχιστον, έχουν αναγνωριστεί ως απαλλαγμένα από την Erwinia amy/ovora (Βυπ.) Winsl. et al. από την έναρξη του τελευταίου πλήρους κύκλου βλάστησης με βάση επίσημη επιθεώρηση που έγινε τουλάχιστον: (ί) δύο φορές στο πεδίο την πλέον κατάλληλη εποχή, δηλαδή μία φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου lουνίου /Αυγούστου και μία φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου Αυγούστου/ Νοεμβρίου, και

10 1272 (iί) μία φορά στην εν λόγω περιβάλλουσα ζώνη την πλέον κατάλληλη εποχή, δηλαδή κατά τη διάρκεια της περιόδου Αυγούστου/Νοεμβρίου, και (δδ) φυτά του οποίου υποβλήθηκαν σε επίσημο έλεγχο για λανθάνουσες ασθένειες σύμφωνα με την κατάλληλη εργαστηριακή μέθοδο με βάση δείγματα τα οποία ελήφθησαν την πλέον κατάλληλη περίοδο. Από την 1η Απριλίου 2004 έως την 1η Απριλίου 2005, οι παρούσες διατάξεις δεν εφαρμόζονται για τα φυτά που μεταφέρονται προς και μέσα στις προστατευόμενες ζώνες που αναφέρονται στη δεξιά στήλη και τα οποία έχουν παραχθεί και συντηρούνται σε πεδία που ανήκουν σε επίσημες "ζώνες απομόνωσης", σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις που ίσχυαν πριν από την 1 η Απριλίου (νίί) προστίθεται ένα νέο σημείο 21.3 πριν από το σημείο 22: «21.3. Από τις 15 Μαρτίου Θα πρέπει να υπάρχουν τεκμηριωμένα lσπανία, Γαλλία (Κορσική), lρλανδία, έως τις 30 lουνίου, κυψέλες στοιχεία lταλία (Abruzzi Απουλία Basilicata μελισσών που να αποδεικνύουν ότι οι κυψέλες Καλαβρία Καμπανία Emilia-Romagna: μελισσών: επαρχίες Forlv-Cesena, Parma, Piacenza και Rimini Friuli-Venezia Giulia Lazio (α) κατάγονται από τρίτες χώρες που έχουν Lίgurίa Λομβαρδία Marche Molise αναγνωριστεί ότι είναι απαλλαγμένες από την Erwinia amy/ovora (Βυπ.) Winsl. et al. σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων που καθορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της Οδηγίας 200ΟΙ29/ΕΚ ή (β) κατάγονται από ένα από τα εξής καντόνια της Ελβετίας: Βέρνη (με εξαίρεση τις περιφέρειες Signau και Trachselwald), Fribourg, Grisons, Ticino, Vaud, Valais, ή Πεδεμόντιο Σαρδηνία Σικελία Trentino-Alto Adige: αυτόνομη επαρχία Trento Τοσκάνη Ούμπρια VaIIe dάοsta Βένετο:. εξαιρούνται, στην επαρχία Rovigo, οι δήμοι Rovigo, PoleseIIa, Villamarzana, Fratta Polesine, San ΒΘΙΙίπο, Badia Polesine, Trecenta, CeneseIIi, Pontecchio Polesine, Arqua, Polesine, Costa di Rovigo, OcchiobeIIo, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, ViIIanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di

11 1273 (γ) κατάγονται από τις προστατευόμενες Ρο, Giacciano και BarucheIIa, Bosaro, ζώνες που αναγράφονται στη δεξιά στήλη, Canaro, Lusi~, Pincara, Stienta, Gaiba και ή Salara, στην επαρχία της Padova, οι δήμοι Castelbaldo, Barbona, Piacenza (δ) υποβλήθηκαν σε κατάλληλο μέτρο dάdίge, Vescovana, S.urbano, Boara απομόνωσης (καραντίνας) πριν Pisani και Masi και στην επαρχία της μετακινηθούν. Verona, οι δήμοι Palu, Roverchiara, Legnago,Castagnaro, Ronco aii'adige, ViIIa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza και Αngίarί), Λατβία, Λιθουανία, Αυστρία (Burgenland, Καρινθία, Κάτω Αυστρία, Τιρόλο (διοικητική περιοχή LίΘηz), Στυρία, Βιέννη), Πορτογαλλία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φιλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία, νήσος Μαν και νησιά των στενών της Μάγχης)>> (νίίί) στη δεξιά στήλη του σημείου 22, το κείμενο αντικαθίσταται από τα εξής (ίχ) στη δεξιά στήλη του σημείου 23, το κείμενο αντικαθίσταται από τα εξής (Χ) στη δεξιά στήλη του σημείου 25.2, το κείμενο αντικαθίσταται από τα εξής (χί) στη δεξιά στήλη του σημείου 26, το κείμενο αντικαθίσταται από τα εξής: (Χίί) στη δεξιά στήλη του σημείου 27.1, το κείμενο αντικαθίσταται από τα εξής

12 1274 (χίίί) στη δεξιά στήλη του σημείου 27.2, το κείμενο αντικαθίσταται από τα εξής (χίν) στη δεξιά στήλη του σημείου 30, το κείμενο αντικαθίσταται από τα εξής (χν) Το σημείο 31 αντικαθίσταται από τα εξής «31. Καρποί των CΊtrus Ι., Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τους Fortunella Swing/e, Poncirus καρπούς του παραρτήματος ΙV μέρος Α κεφάλαιο 11 Raf., και υβρίδιά τους καταγωγής σημείο 30.1: Ελλάδα, Γαλλία (Κορσική), lταλία, Μάλτα, Πορτογαλλία» Ι σπανίας, Γαλλίας (εκτός της α) οι καρποί δεν φέρουν φύλλα ή μίσχους Κορσικής) και Κύπρου. β) στην περίπτωση καρπών με φύλλα ή μίσχους, επίσημη δήλωση ότι οι καρποί έχουν συσκευαστεί σε κλειστά κιβώτια τα οποία έχουν επισήμως σφραγιστεί και θα παραμείνουν σφραγισμένα καθόλη τη διάρκεια της μεταφοράς διά μέσου μιας προστατευόμενης ζώνης, αναγνωρισμένης για τους καρπούς αυτούς, και φέρουν διακριτικό σήμα που διακρίνεται στο διαβατήριο. 5. Το Παράρτημα V τροποποιείται ως ακολούθως (α) Το Μέρος Α τροποποιείται ως εξής: (i) Στο Τμήμα Ι το σημείο 1.1 αντικαθίσταται ως εξής: «1.1. Φυτά που προορίζονται για φύτευση εκτός από τους σπόρους Ame/anchier Med., Chaenome/es LίndI., Cotoneaster Ehrh., Crataegus Ι., Cydonia MiII.,Eriobotrya Lίndl.,Ma/us MiII.,MesρίIus L.,Photinia davidiana (Dcne.)Cardot, Prunus Ι.,εκτός των Prunus /aurocerasus Ι.και Prunus /usitanica Ι., Pyracantha Roem., Pyrus Ι.και Sorbus ι.» (ίί) Στο Τμήμα 11 τα σημεία 1.3 και 1.4 αντικαθίστανται ως εξής: «1.3. Φυτά εκτός των φρούτων και των σπόρων Ame/anchieJ" Med., Chaenome/es Lίndl.,Cotoneaster Εhrh.,CΓataegus L.,Cydonia.MiII.,Eriobofιya Lίndl.,Euca/yρtus ΙΉerίΙ,Μalυs Mill.,Mesρi/us L.,Photinia davidiana (Dcne.)Cardot,Pyracantha Roem.,Pyrus Ι.και Sorbus Ι.

13 Ενεργός γύρη για γονιμοποίηση Ame/anchier Med., Chaenome/es Lίndl.,Cotoneaster Εhrh.,CΓataegus Ι., Cydonia Μίll.,ΕΓίοbοtιΥa Lίndl.,Ma/us Mill.,MespίIus L.,Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem.,Pyγus Ι.και SΟΓbus ι.» (β) Στο Μέρος 8, τμήμα Ι: (ί) Στα Σημεία 1 και 8, οι λέξεις. «Νότια Αφρική» παρεμβάλλονται μετά τη λέξη «Πακιστάν» και οι λέξεις «,ΤΟ lράν» μετά τη λέξη «Ινδία», (ίί) το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Μέρη φυτών, εκτός από τους καρπούς και τους σπόρους - Castanea Μίll., Dendranthema (DC) Des.. Μοul., Dianthus Ι., Gypsophi/a Ι.,. Ρe/aΓgοnίum I'ΗθΓίΙ θχ Ait, Phoenix spp., Popu/us Ι., QueΓCUS ι., Solίdago Ι. και κομμένων ανθέων της Orchidaceae, - κωνοφόρων (CοnίfeΓa/es), - Acer saccharum Marsh., καταγωγής χωρών Βόρειας Αμερικής, - Prunus Ι., καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών, - Κομμένων ανθέων των Aster spp., Eιyngium Ι., ΗΥρeΓίcum Ι., Lisianthus Ι., Rosa Ι. και Trachelίum Ι., καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών, - Φυλλωδών λαχανικών των Apium ψaveο/ens Ι. και Ocimum ι.}) (ίίί) στο σημείο 7 στοιχείο (β), οι λέξεις «Κύπρος, Μάλτα,» διαγράφονται. (γ) Στο Μέρος Β, Τμήμα 11, τα σημεία 3 και 4 αντικαθίστανται ως εξής: «3.Ενεργός γύρη για γονιμοποίηση Ame/anchier Med., Chaenome/es Lίndl.,Cotoneaster Ehrh.,Crataegus L.,Cydonia Μίll.,ΕΓίοbοtιΥa Lίndl.,Ma/us Mill.,Mespίlus L.,Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, ΡΥΓacantha Roem., Pyγus Ι.και SΟΓbus Ι. 4.Μέρη φυτών,εκτός των φρούτων και των Med., C/7aenon7e/es Lίndl., Cotoneaster Ehrh., Μίll.,ΕΓίοbοtιΥa Lίndl., Ma/us Μίll., Mespilus σπόρων CΓataegus L.,Photinia,Ame/anchier L.,Cydonia davidiana (Dcne.)Cardοt,ΡΥΓacantha Roem.,Pyγus Ι.και SΟΓbus ι.» ΤΙΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, Υπουργός Γεωργίας, Φυσικιον Πόρων και Περιβάλλοντος.

και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα

και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Ε.Ε. Παρ. III(I) 4240 Κ.Δ.Π. 768/2002 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 768 Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Καθορισμός των

Διαβάστε περισσότερα

Εφημερίδα της Ε.Ε. για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/29/ΕΚ περί μέτρων κατά L355,

Εφημερίδα της Ε.Ε. για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/29/ΕΚ περί μέτρων κατά L355, Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) 3015 Κ.Δ.Π. 335/2005 Αρ. 4015, 22.7.2005 Αριθμός 335 Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγ1]ς και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προ'ίόντα (Επιβολ11 Φυτουγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΔΗΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 28ης Ιουνίου 1984

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΔΗΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 28ης Ιουνίου 1984 2. 8. 84 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 207/ 1 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΔΗΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1984 για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2016 C(2016) 2731 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.5.2016 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/789 της Επιτροπής σχετικά με μέτρα για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Αναδιατύπωση) (4) Η Κύπρος αναγνωρίστηκε προσωρινά ως προστατευόμενη

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Αναδιατύπωση) (4) Η Κύπρος αναγνωρίστηκε προσωρινά ως προστατευόμενη 22.7.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 193/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 690/2008 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

4463 Κ.Δ.Π. 493/2004

4463 Κ.Δ.Π. 493/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 493 4463 Κ.Δ.Π. 493/2004 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29831 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2393 8 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 9518/105294 Τροποποίηση των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ, III, IV και V του άρθρου 26 του

Διαβάστε περισσότερα

αυτό από το άρθρο 14 των περί Σπόρων Νόμων του 1998 και 2002, εκδίδει 173(1) του 2002.

αυτό από το άρθρο 14 των περί Σπόρων Νόμων του 1998 και 2002, εκδίδει 173(1) του 2002. Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1687 Κ.Δ.Π. 192/2005 Αρ. 3980, 15.4.2005 Αριθμός 192 Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

L 64/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 64/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2012 σχετικά με έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Anoplophora

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι παρούσες Οδηγίες θα αναφέρονται ως οι Οδηγίες που

1. Οι παρούσες Οδηγίες θα αναφέρονται ως οι Οδηγίες που Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4073 Κ.Δ.Π. 513/2005 Αρ. 4049, 11.11.2005 Αριθμός 513 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003 Οδηγίες δυνάμει των άρθρων 16 και 23 του περί Κεντρικής Τράπεζας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3755 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 314 24 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση από την αναστολή άσκησης του λειτουρ γήµατος του Δικηγόρου Ειδικού Συνεργάτη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 186/56 26.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 707/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 690/2008 για την αναγνώριση προστατευόμενων περιοχών που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat - Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόμο

Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόμο SS,3 4224 Κ.Λ.Π. 7,5/2003 Αριθμός 765 Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Διαδικασία Έκδοσης Φυτουγειονομικών Διαβατηρίων)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/16 13.5.2016 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/715 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαΐου 2016 για τον καθορισμό μέτρων σχετικά με ορισμένους καρπούς καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών με σκοπό την αποτροπή της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 129(Ι) του 2002. Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. Τρίτη 26 Απριλίου 2011

ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. Τρίτη 26 Απριλίου 2011 Τρίτη 26 Απριλίου ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), για τον Φεβρουάριο, με χώρες εκτός αυτής (Ε.Ε.) - Eurostat Η πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015.

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10830/2/15

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΟΥΠΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

97(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του (1) του Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος.

97(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του (1) του Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 936 Κ.Δ.Π. 226/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

ο ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 6 Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που "του

ο ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 6 Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3207 Κ.Δ.Π.354/2005 Αρ. 4019, 29.7.2005 Αριθμός 354 Οι περί Αλιείας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ, ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45%

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45% Εµπορικό Ισοζύγιο Για το, ο όγκος εµπορίου της Ιταλίας ανήλθε σε 743 δισ. ευρώ, εκ των οποίων οι ιταλικές εξαγωγές ήταν 365 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές 377 δισ. ευρώ. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1497 Κ.Α.ΙΪ. 332/2000 Αρ. 3451,

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1497 Κ.Α.ΙΪ. 332/2000 Αρ. 3451, Ε.Ε. Παρ. III(I) 1497 Κ.Α.ΙΪ. 332/2000 Αρ. 3451, 24.11.2000 Αριθμός 332 Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Ακλοολόμετρα και Αραιόμετρα Αλκοόλης) Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας

Διαβάστε περισσότερα

L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1278/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2007 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2007 για καθορισμότων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 118/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.5.2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Μαΐου 2010 για τροποποίηση των μερών 1 και 2 του παραρτήματος Ε της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 225/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3988 της 6ης ΜΑ' Ι'ΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 225 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Υλικών και Αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του 2. Ο Κανονισμός 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται -

Τροποποίηση του 2. Ο Κανονισμός 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται - Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3853, 30.4.2004 5134 Κ.Δ.Π. 533/2004 Αριθμός 533 Οι περί Καθορισμού Υγειονομικών Κανόνων για την Παρασκευή και τη Διάθεση στην Αγορά Παρασκευασμάτων Κρέατος (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 341/57 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής από την Ένωση για το 2011 με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2002 Για σκοπούς θέσπισης διατάξεων που - 35(ΙΙΙ) του 2003. (α) Να συνάδουν με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΙ::ΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟ'Ι'ΟΝΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΙ::ΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟ'Ι'ΟΝΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2005 Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) 3059 Κ.Δ.Π. 339/2005 Αρ. 4015,22.7.2005 Αριθμός 339 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΙ::ΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟ'Ι'ΟΝΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.12.2016 COM(2016) 815 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3827, 26/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3827, 26/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004. Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ.2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004. Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ.2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ.2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Οδηγία 78/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθεστώς κρατών µελών της ΕΕ σε ότι αφορά στη βρουκέλλωση (B. melitensis) ΣΧΕΤ: Η µε αριθµ. πρωτ. 3235/114245/ εγκύκλιός µας

ΘΕΜΑ: Καθεστώς κρατών µελών της ΕΕ σε ότι αφορά στη βρουκέλλωση (B. melitensis) ΣΧΕΤ: Η µε αριθµ. πρωτ. 3235/114245/ εγκύκλιός µας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 16.2. 2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:541/17804 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.3.2017 L 64/109 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/427 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2017 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής 2012/535/ΕΕ για τη λήψη μέτρων ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/98 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/1178 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουνίου 2017 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/2008 για τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την οζώδη

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3980, 15/4/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3980, 15/4/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 129(I) του 2002... (Ι) του 2005. Για σκοπούς συμπλήρωσης των εφαρμοστικών διατάξεων των περί Επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 - FAX: 210.32.59.169 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985,

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985, Συνθήκη Σένγκεν Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν βασίζονται στη συνθήκη του Σένγκεν (Λουξεμβούργο) του 1985. Ο χώρος Σένγκεν αποτελεί έδαφος όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οι χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις. Τι πρέπει να προσέξουμε;

Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις. Τι πρέπει να προσέξουμε; Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις Τι πρέπει να προσέξουμε; Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία ErP; Η Οδηγία ErP (ΕΕ) 622/2012 που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά όλα τα προϊόντα που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 16/44 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/99 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Ιανουαρίου 2017 για την τροποποίηση της απόφασης 93/195/ΕΟΚ όσον αφορά τους υγειονομικούς όρους και την υγειονομική πιστοποίηση που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2013) XXX Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.1.2016 L 8/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/24 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιανουαρίου 2016 για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή αραχίδων από τη Βραζιλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3930, 3/12/2004. «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004»

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3930, 3/12/2004. «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004» «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004» Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Οδηγία 77/452/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 76/64 20.3.20 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 20/474 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Μαρτίου 20 για την τροποποίησης της εκτελεστικής απόφασης 2013/92/ΕΕ της Επιτροπής για την επιτήρηση, τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 43(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4503 Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015 387 Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4431, 28.2.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4431, 28.2.2014 22(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 1993D0052 EL 28.01.2015 022.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 131/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4660 Σάββατο, 20 Απριλίου 2013 117 Αριθμός 131 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 101 AELE 77 EEE 41 CODEC 1506

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ Έκδοση «Περιορισμένης διανομής» (1) Π Έκδοση «Για επιθεώρηση από τα ενδιαφερόμενο μέρη» (επιλέξτε το κατάλληλο τετραγωνίδιο) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Αναδιατυπωμένη έκδοση) (6) Πρέπει να θεσπισθούν κοινοτικοί κανόνες για τα γένη και. (7) Με την επιφύλαξη των φυτοϋγειονομικών διατάξεων της

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Αναδιατυπωμένη έκδοση) (6) Πρέπει να θεσπισθούν κοινοτικοί κανόνες για τα γένη και. (7) Με την επιφύλαξη των φυτοϋγειονομικών διατάξεων της L 267/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.10.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/90/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ RO-RO ΚΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α)

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος E.E. Παρ. I(III) 869 Ν. 11(ΙΙΙ)/2001 Αρ. 3489,12.4.2001 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προλήψεως της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία του 1973 και του Πρωτοκόλλου αυτής του 1978, όπως τροποποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.1.2015 L 10/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2015/57 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Ιανουαρίου 2015 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 219/56 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του οργανισμού Xylella fastidiosa (Well και Raju) [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD)

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD) 8.6.2017 A8-0061/19 Τροπολογία 19 Petra Kammerevert εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Έκθεση Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400

Διαβάστε περισσότερα

δημητριακών προς σπορά, 68/193/ΕΟΚ' περί εμπορίας υλικών

δημητριακών προς σπορά, 68/193/ΕΟΚ' περί εμπορίας υλικών Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 3988, 6.5.2005 Αριθμός 228 1919 Κ.Δ.Π. 228/2005 Οι περί ΠαραγωγΙ1ς και Εμπορίας Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού της Αμπέλου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ H Boυλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat. - Β τρίμηνο

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat. - Β τρίμηνο ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat Το ωριαίο κόστος εργασίας

Διαβάστε περισσότερα