Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ TOY ΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Μάρκου Μουσούρου 15, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ , Ελλάδα Τηλ , Τηλεοµοιότυπο (Fax): Αρ. Πρωτοκόλλου: οικ /15169/2013 Ανοικτός ιεθνής ιαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αριθµός Προκήρυξης: 206/2013 (Αρ. Αποφ. Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης) Θέµα: Ανοικτός ιεθνής ιαγωνισµός, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για τη δηµιουργία Περιβαλλοντικού Πληροφοριακού Κόµβου στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης στα πλαίσια της Πράξης «Ανάδειξη και προώθηση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην Κρήτη», Κωδικός πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) , που χρηµατοδοτείται από το Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους. Έχοντας υπόψη : 1. Τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. 2. Τις διατάξεις: i. του Π 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005» (ΦΕΚ 64/Α/ ). ii. του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)» (ΦΕΚ 150/Α/ ). iii. iv. του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/ ) «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο ». του Ν. 2362/1995 «Περί δηµοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/1995). v. της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» (ΕΕ αριθ. L 134 της ), όπως ισχύει. vi. του Κανονισµού 1564/2005 της επιτροπής «για την κατάρτιση τυποποιηµένων εντύπων προς δηµοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στα πλαίσια των διαδικασιών δηµοσίων συµβάσεων δυνάµει των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου», καθώς και την οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής «για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΧΧ της οδηγίας

3 vii. viii. ix. 2004/17/ΕΚ και του παραρτήµατος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί δηµοσίων συµβάσεων». του Ν. 3548/2007 «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/ ). της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης εκεµβρίου 1989 «για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί εφαρµογής των διαδικασιών προσφυγής στον τοµέα της σύναψης συµβάσεων, κρατικών προµηθειών και δηµοσίων έργων» (ΕΕ αριθ. L 395 της 30/12/89), όπως ισχύει. του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/1995). x. του Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/ ) «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». xi. xii. xiii. xiv. xv. xvi. xvii. του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/ ) «Εθνική υποδοµή γεωχωρικών πληροφοριών-εναρµόνιση µε την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14 ης Μαρτίου 2007 κι άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του Ν. 1647/1986 Οργανισµός κτηµατολογίου και χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) κι άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α).» του Ν. 3886/2010 περί «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης εκεµβρίου 2007 (L 335)» της Υ.Α /ΕΥΣ 1749/2008 (ΦΕΚ 540/Β/ ) «Υπουργική απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης». της Υ.Α /ΕΥΘΥ 2041/2009 (ΦΕΚ 1957/Β/ ) «Τροποποίηση της υπ αριθ /ΕΥΣ 1749/ υπουργικής απόφασης Συστήµατος ιαχείρισης». της Υ.Α /ΕΥΘΥ1212/2010 (ΦΕΚ τ. Β 1088/ ) «Τροποποίηση της υπ αριθ /ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ) Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ιαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». του Π.. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» (ΦΕΚ 11τΑ/1980). του Κανονισµού (ΕΚ) 1828/2006 της Ε.Ε. της 8ης εκεµβρίου 2006, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 3. Την υπ αριθµ. 4731/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την ένταξη της πράξης «ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ», µε κωδικό MIS στον Άξονα Προτεραιότητας 07 Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος : «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου». 4. Τη µε αρ. πρωτ. 939/ Προέγκριση της παρούσας Προκήρυξης από την Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή (Ε..Α.) της Περιφέρειας Κρήτης. 5. Τη µε αρ. 206/2013 Απόφαση (Πρακτ. Νο 7/ ) της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης µε την οποία εγκρίθηκε η ιενέργεια ιεθνούς Ανοικτού ιαγωνισµού.

4 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 1. Ανοιχτό ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για τη δηµιουργία Περιβαλλοντικού Πληροφοριακού Κόµβου στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης συνολικού προϋπολογισµού ενενήντα ενός χιλιάδων είκοσι ευρώ ( ) (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, ήτοι ). 2. Οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσας Προκήρυξης περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόµενο Τεύχος Προκήρυξης και στα Παραρτήµατα αυτής, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 3. Ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών και διεξαγωγής του ιαγωνισµού ορίζεται η 07/06/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδος 10:00 π.µ. Ο ιαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού, στο Ηράκλειο οδός Μάρκου Μουσούρου 15, 4 ος όροφος. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες, δεν αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται. 4. Οι υποβαλλόµενες στο ιαγωνισµό προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, προθεσµία που αρχίζει από την επόµενη της ηµέρας διεξαγωγής του ιαγωνισµού. 5. ικαίωµα συµµετοχής στο ιαγωνισµό έχει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων (φυσικών ή νοµικών) που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997, καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε., που ασχολείται νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό µε προµήθειες, σχετικές µε το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού. Στην περίπτωση των ενώσεων ή των κοινοπραξιών δεν απαιτείται οι προσφέροντες να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. 6. Ο ιαγωνισµός θα διενεργηθεί από τριµελή Επιτροπή ιαγωνισµού, η οποία συστάθηκε, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης µε αρ. 206/2013, (Πρακτ. Νο 7/ ). Έργο της παραπάνω Επιτροπής είναι η παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και η υποβολή προτάσεων µε τα αποτελέσµατα της τεχνικής και τελικής αξιολόγησής τους, καθώς και όποια άλλη διαδικασία προβλέπεται ρητά στην Προκήρυξη. 7. ιευκρινίσεις και αντίγραφα της παρούσας Προκήρυξης δίνονται από τη ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 10:00-14:00 ώρα Ελλάδος έως και τις 31/05/2013, οδός Μάρκου Μουσούρου 15, 71201, Ηράκλειο, Ελλάδα, τηλ: , τηλεοµοιότυπο: , καθώς και από τον διαδικτυακό τόπο από τον οποίο θα µπορούν να κατεβάζουν ηλεκτρονικά το τεύχος της προκήρυξης.

5 8. Το Έργο χρηµατοδοτείται από το Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου Άξονας Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης», στα πλαίσια της εγκεκριµένης Πράξης «Ανάδειξη και προώθηση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην Κρήτη», Κωδικός πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους. Κωδικός Πράξης στη ΣΑΕΠ 002/8 2012ΕΠ Ο συνολικός προϋπολογισµός της εγκεκριµένης Πράξης ανέρχεται στις τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες τετρακόσια σαράντα έξι ευρώ και δέκα λεπτά ,10 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, ήτοι ,10 ). εν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ... 2 ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 2 ΑΡΘΡΟ 3 ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 2 ΑΡΘΡΟ 4 ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 ΑΡΘΡΟ 5 ο : ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 3 ΑΡΘΡΟ 6 ο : ΝΟΜΙΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ & ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 4 ΑΡΘΡΟ 7 ο : ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ- ΑΠΑΝΕΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 8 ο : ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ... 6 ΑΡΘΡΟ 9 ο : ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 6 ΑΡΘΡΟ 10 ο : ΠΑΡΟΧΗ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ... 7 ΑΡΘΡΟ 11 ο : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 7 Πακέτα Εργασίας του Έργου - Παραδοτέα... 7 ΑΡΘΡΟ 12 ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 13 ο : ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 14 ο : ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 15 ο : ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 16 ο : ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 17 ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Εγγύηση συµµετοχής στο ιαγωνισµό Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης Εγγύηση καλής λειτουργίας ΑΡΘΡΟ 18 ο : ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 19 ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 20 ο : ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 21 ο : ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΡΘΡΟ 22 ο : ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΡΘΡΟ 23 ο : ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 24 ο : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 25 ο : ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ενστάσεις - Προσφυγές Αποτελέσµατα - Κατακύρωση - Ματαίωση διαγωνισµού Το δικαίωµα της προαίρεσης ΑΡΘΡΟ 26 ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 27 ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 28 ο : ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΙ ΑΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 29 ο : ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΘΡΟ 30 ο : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 31 ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 32 ο : ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 33 ο : ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 34 ο : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ ΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 35 ο : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ... 45

7 ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχυδροµική ιεύθυνση: Μάρκου Μουσούρου 15, 4 ος όροφος, Ηράκλειο, Ελλάδα Τ. Κ.: Αριθµός τηλεφώνου: , Αριθµός τηλεοµοιοτυπικού µηχανήµατος (Fax): Ηλεκτρονική διεύθυνση ( ): ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η Περιφέρεια Κρήτης, στα πλαίσια υλοποίησης της εγκεκριµένης Πράξης «Ανάδειξη και προώθηση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην Κρήτη», θα προβεί στη δηµιουργία δίγλωσσου Περιβαλλοντικού Πληροφοριακού Κόµβου στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης µε σκοπό την ανάδειξη των περιοχών του δικτύου Natura 2000 µέσω της παροχής οπτικοακουστικού και πληροφοριακού υλικού. Το προτεινόµενο έργο αποτελεί ένα σηµαντικότατο έργο για την προστασία και την ανάδειξη του περιβάλλοντος, αφού σκοπό έχει την ευαισθητοποίηση του ευρύ κοινού αλλά και στοχευµένων οµάδων πληθυσµού (target groups) σε τοπική κλίµακα, µε σκοπό την συνεργασία τους για την προστασία των ειδών και των οικοτόπων. Επιπλέον θα είναι ένα µέσο ενηµέρωσης για µελετητές, δηµόσιες υπηρεσίες και οικολογικές οµάδες για την υφιστάµενη κατάσταση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, την νοµοθεσία αλλά και τις αναπτυξιακές προοπτικές του δικτύου Natura Στόχος του έργου είναι ο Περιβαλλοντικός Πληροφοριακός Κόµβος να αποτελέσει εργαλείο για τους πολίτες ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την διασφάλιση των οικονοµικών πόρων και της ποιότητα ζωής του. ΑΡΘΡΟ 3 ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο αυτό µε τίτλο «ηµιουργία Περιβαλλοντικού Πληροφοριακού κόµβου στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης» αποτελεί το Υποέργο 1 της πράξης «Ανάδειξη και προώθηση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην Κρήτη» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» του Ε.Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τα συναφή υποέργα της παραπάνω πράξης -τα οποία δεν αποτελούν αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης και θα προκηρυχθούν καθένα χωριστά- είναι : Υποέργο 2: Σήµανση περιοχών προµήθεια πληροφοριακών/ενηµερωτικών πινακίδων Υποέργο 3: ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης Υποέργο 4: Παραγωγή ενηµερωτικού υλικού Υποέργο 5: Προµήθεια κινητής µονάδας ενηµέρωσης (εκθεσιακό περίπτερο) Η αρχιτεκτονική και ο σχεδιασµός του Κόµβου θα προβλέπει την τεχνική υποστήριξη πολλαπλών παράλληλων χρηστών µε το ανάλογο µέγεθος της πληροφορίας όπως περιγράφεται παρακάτω και συνδέσεις µε άλλες σελίδες π.χ. µε την προµήθεια και εγκατάσταση των διακοµιστών και λοιπών υπολογιστικών συστηµάτων στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης. Ο κόµβος αυτός θα είναι δίγλωσσος (ελληνικά αγγλικά), ελεύθερα προσβάσιµος µέσω διαδικτύου σε όλους του χρήστες και θα είναι έτσι δοµηµένος ώστε να περιλαµβάνει: 1. Περιγραφή του παρόντος έργου, των στόχων του και των προβλεπόµενων δραστηριοτήτων. 2

8 2. Το ιστορικό του δικτύου Natura 2000 και το σχετικό εθνικό και ευρωπαϊκό νοµοθετικό πλαίσιο. 3. ιαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε την οικολογική και πολιτιστική σηµασία των περιοχών του δικτύου Natura 2000 της Κρήτης µε έµφαση στα είδη και τους οικότοπους προτεραιότητας. 4. Τα υπάρχοντα διαχειριστικά σχέδια ή τις ειδικές περιβαλλοντικές µελέτες των περιοχών του δικτύου Natura 2000 της Κρήτης. 5. Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη που θα περιλαµβάνει δηµοσιευµένες και επίσηµες αδηµοσίευτες εκθέσεις που ασχολούνται µε την πανίδα και τη χλωρίδα εντός των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην Κρήτη. 6. Γεωγραφικό υπόβαθρο γεωβάση δεδοµένων και Web-GIS µε δυνατότητα συνεχούς εµπλουτισµού και επικαιροποίησης στο οποίο ο χρήστης του κόµβου θα µπορεί να εντοπίζει και να επιλέγει την περιοχή ενδιαφέροντος. 7. Εφαρµογή για κινητά τηλέφωνα τελευταίας τεχνολογίας (smart phones), µέσω της οποίας ο χρήστης θα µπορεί να έχει πρόσβαση στον κόµβο και από το κινητό του τηλέφωνο. 8. υνατότητα πλοήγησης στο χώρο και στο χρόνο των πολυθεµατικών γεωγραφικών επιπέδων ώστε ο χρήστης να µπορεί να θέτει χωρικά ερωτήµατα εκ των οποίων θα ανακτώνται περιοχές ενδιαφέροντος. 9. Χάρτες σε ψηφιακή µορφή των περιοχών ενδιαφέροντος. 10. Προβολή σύγχρονων χαρτών των υποθαλάσσιων λιβαδιών Posidonia οceanica. 11. Προβολή χαρτών απεικόνισης της διαχρονικής µεταβολής των λιβαδιών της Posidonia oceanica. 12. Τις εκδόσεις, δηµοσιεύσεις και γενικότερο έντυπο ενηµερωτικό υλικό που θα παράγεται κατά τη διάρκεια του έργου. 13. Τις θέσεις και το περιεχόµενο των πληροφοριακών πινακίδων που θα τοποθετηθούν στα πλαίσια του έργου σε όλη την έκταση της Περιφέρειας Κρήτης. 14. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό και βίντεο ώστε ο επισκέπτης να µπορεί να διαπιστώσει την περιβαλλοντική αξία και οµορφιά των επιλεγµένων περιοχών ενδιαφέροντος. 15. Προβολή του θεµατικού ντοκιµαντέρ που θα παραχθεί ως ενηµερωτικό υλικό. 16. Συνδέσµους προς άλλους δικτυακούς τόπους µε σχετικές δράσεις και θέµατα. ΑΡΘΡΟ 4 ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο χρηµατοδοτείται από το Ε.Π , στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Ο συνολικός προϋπολογισµός του προκηρυσσόµενου έργου ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα µια χιλιάδες και είκοσι ευρώ (91.020,00 ), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%. (Προϋπολογισµός χωρίς Φ.Π.Α.: ,00, Φ.Π.Α.: ,00 ). Ο συνολικός προϋπολογισµός της ενταγµένης Πράξης «Ανάδειξη και προώθηση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην Κρήτη» στα πλαίσια της οποίας προκηρύσσεται το προαναφερόµενο έργο, ανέρχεται στις τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες τετρακόσια σαράντα έξι ευρώ και δέκα λεπτά ,10 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, ήτοι ,10. Η συγκεκριµένη πράξη έχει ενταχθεί µε την µε αρ. πρωτ / Ε-5348/ Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, στο Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (Π Ε) 2012, στη ΣΑΕΠ 002/8 µε Κωδικό/MIS 2012ΕΠ / ΑΡΘΡΟ 5 ο : ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Το σύνολο του Έργου δεν θα ξεπεράσει τους δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, θα πρέπει δε να δίδεται λεπτοµερειακά υπό µορφή σχεδιαγράµµατος Gantt στην τεχνική προσφορά. εδοµένου ότι, το σχεδιάγραµµα αποτελεί στοιχείο κατανόησης του Έργου και βαθµολογείται, θα πρέπει σε αυτό να αναφέρονται αναλυτικά και επί ποινή αποκλεισµού όλα τα 3

9 παραδοτέα, οι επιµέρους ενέργειες και οι αντίστοιχοι χρόνοι υλοποίησής τους. Προσφορά που προβλέπει χρόνο υλοποίησης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο θα απορρίπτεται. Επιπλέον, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενσωµατώσει στον κόµβο όλο το πληροφοριακό υλικό των Υποέργων (Άρθρο 3 ο ), όταν αυτά ολοκληρωθούν και ανεξάρτητα από το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του παρόντος Υποέργου, µε σκοπό να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείµενο της Πράξης «Ανάδειξη και προώθηση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην Κρήτη». ΑΡΘΡΟ 6 ο : ΝΟΜΙΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ & ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Το Π 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005» (ΦΕΚ 64/Α/ ). 2. Το Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)» (ΦΕΚ 150/Α/ ). 3. Ο Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/ ) «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο ». 4. Ο Ν. 2362/1995 «Περί δηµοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/1995). 5. Η Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» (ΕΕ αριθ. L 134 της ), όπως ισχύει. 6. Ο Κανονισµός 1564/2005 της επιτροπής «για την κατάρτιση τυποποιηµένων εντύπων προς δηµοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στα πλαίσια των διαδικασιών δηµοσίων συµβάσεων δυνάµει των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου», καθώς και την οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής «για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήµατος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί δηµοσίων συµβάσεων». 7. Ο Ν. 3548/2007 «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/ ). 8. Η οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης εκεµβρίου 1989 «για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί εφαρµογής των διαδικασιών προσφυγής στον τοµέα της σύναψης συµβάσεων, κρατικών προµηθειών και δηµοσίων έργων» (ΕΕ αριθ. L 395 της 30/12/89), όπως ισχύει. 9. του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/1995). 10. Ο Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/ ) «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». 11. Ο Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/ ) «Εθνική υποδοµή γεωχωρικών πληροφοριώνεναρµόνιση µε την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14 ης Μαρτίου 2007 κι άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του Ν. 1647/1986 Οργανισµός κτηµατολογίου και χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) κι άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α).» 12. Ο Ν. 3886/2010 περί «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου

10 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης εκεµβρίου 2007 (L 335)» 13. Η Υ.Α /ΕΥΣ 1749/2008 (ΦΕΚ 540/Β/ ) «Υπουργική απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης». 14. Η Υ.Α /ΕΥΘΥ 2041/2009 (ΦΕΚ 1957/Β/ ) «Τροποποίηση της υπ αριθ /ΕΥΣ 1749/ υπουργικής απόφασης Συστήµατος ιαχείρισης». 15. Η Υ.Α /ΕΥΘΥ1212/2010 (ΦΕΚ τ. Β 1088/ ) «Τροποποίηση της υπ αριθ /ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ) Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ιαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 16. Το Π.. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» (ΦΕΚ 11τΑ/1980) 17. Ο Κανονισµός (ΕΚ) 1828/2006 της Ε.Ε. της 8ης εκεµβρίου 2006, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 18. Η υπ αριθµ. 4731/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την ένταξη της πράξης «ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ», µε κωδικό MIS στον Άξονα Προτεραιότητας 07 Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος : «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου». 19. Η µε αρ. πρωτ. 939/ Προέγκριση της παρούσας Προκήρυξης από την Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή (Ε..Α.) της Περιφέρειας Κρήτης. 20. Η µε αρ. 206/2013 Απόφαση (Πρακτ. Νο 7/ ) της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης µε την οποία εγκρίθηκε η ιενέργεια ιεθνούς Ανοικτού ιαγωνισµού. 21. Η µε αρ. πρωτ. οικ /15169/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης µε την οποία προκηρύσσεται η ιενέργεια ιεθνούς Ανοικτού ιαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 7 ο : ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ- ΑΠΑΝΕΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Η προκήρυξη του διαγωνισµού στάλθηκε για δηµοσίευση : Στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 22 Απριλίου Στο «Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης στις 22 Απριλίου 2013 και δηµοσιεύτηκε στις 26 Απριλίου Στον ελληνικό τύπο στις 22 Απριλίου 2013 όπου και δηµοσιεύθηκε στις 24 Απριλίου Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης έχει αποσταλεί στα Επιµελητήρια Ελλάδας και στον Ελληνικό Οργανισµό Μικροµεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.). Επίσης, περίληψη της παρούσας Προκήρυξης έχει αναρτηθεί στα γραφεία της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού και στην ιστοσελίδα Επίσης, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.crete.gov.gr) είναι διαθέσιµο και το πλήρες κείµενο της παρούσας από τις 24 Απριλίου 2013 έως και τις 7 Ιουνίου 2013, ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο σύµφωνα µε το αρθρ. 4 του Ν. 3548/2007 όπως συµπληρώθηκε µε το αρθρ 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α ). Τα έξοδα δηµοσίευσης δεν µπορεί να είναι ανώτερα των 5.000,00 ευρώ και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής της σύµβασης. Τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµου δηµοσιεύσεων βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή και καταβάλλονται από 5

11 τις πιστώσεις της υπηρεσίας για την ανατιθέµενη σύµβαση. ΑΡΘΡΟ 8 ο : ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο µέχρι τις 07/06/2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. στη ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Μάρκου Μουσούρου 15, Τ.Κ Ηράκλειο, τηλ και fax , υπόψη κας Αποστολάκη Μαρίας και κας Βαβαδάκη Κατερίνας, οι οποίες θα τις µεταβιβάσουν στην επιτροπή αξιολόγησης. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να διαφυλάσσει το απόρρητο των προσφορών εν αναµονή της αξιολόγησής τους. ΑΡΘΡΟ 9 ο : ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η διάθεση του τεύχους του ιαγωνισµού ( ιακήρυξη και Παραρτήµατα) γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε courier. Η καταληκτική προθεσµία για την λήψη των εγγράφων του διαγωνισµού είναι µέχρι τις , ηµέρα Παρασκευή, τις εργάσιµες ώρες. Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης µέσω courier, η Αναθέτουσα Αρχή, δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της διακήρυξης. Το Τεύχος του ιαγωνισµού ( ιακήρυξη και Παραρτήµατα) παραδίδεται και σε ηλεκτρονική µορφή στους ενδιαφερόµενους από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής ( ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού, Ταχ. /νση: Μάρκου Μουσούρου 15, 4ος όροφος, Ηράκλειο), αρµόδιος κα Αποστολάκη Μαρία, Βαβαδάκη Κατερίνα, (τηλ: , ), κατόπιν υποβολής έγγραφης αίτησης από τους ενδιαφερόµενους. Η αίτηση πρέπει να περιλαµβάνει τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, όνοµα προσώπου επαφής). Παραλαβή του Τεύχους του ιαγωνισµού ( ιακήρυξη και Παραρτήµατα) γίνεται µε download από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης στην οποία έχουν αναρτηθεί. Στην περίπτωση αυτή, αυτός που παραλαµβάνει το Τεύχος πρέπει να αποστείλει αυθηµερόν µε τηλεοµοιότυπο (fax) στο τα πλήρη στοιχεία του ως ανωτέρω, µε την ένδειξη «ΠΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ µε αριθµό Προκήρυξης», για να ενηµερωθεί για τυχόν διευκρινήσεις ή άλλες πληροφορίες που αφορούν στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο Άρθρο 9 της παρούσης. Σε περίπτωση που δεν αποστείλει τα στοιχεία του, οπότε δεν είναι δυνατή η ενηµέρωση του, η ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού ουδεµία ευθύνη φέρει (και αυτός δεν έχει κανένα δικαίωµα) εάν εκ του λόγου αυτού καταθέσει εσφαλµένη προσφορά η οποία θα απορριφθεί ή θα αξιολογηθεί δυσµενώς. Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται άµεσα το αργότερο όµως εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή της να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στη ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η διακήρυξη αναρτάται για αρχική ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων στον διαδικτυακό κόµβο της Περιφέρειας Κρήτης. Η Αναθέτουσα Αρχή, αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και την ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να την εγγυηθεί. 6

12 ΑΡΘΡΟ 10 ο : ΠΑΡΟΧΗ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Οι υποψήφιοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία) συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας διακήρυξης µέχρι και οκτώ (8) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. Η ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού θα απαντήσει σε όλες µαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος και σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη διακήρυξη, το αργότερο τρεις (3) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στη ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού, υπ όψιν κας Αποστολάκη Μαρίας και κας Βαβαδάκη Κατερίνας, Τηλ.: , , Τηλεοµοιότυπο: Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού. ΑΡΘΡΟ 11 ο : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ Για την επιτυχή υλοποίηση του προτεινόµενου έργου, οι επιθυµητές λειτουργίες και επιχειρησιακές δυνατότητες του πληροφοριακού περιβαλλοντικού κόµβου έχουν κατηγοριοποιηθεί σε Πακέτα Εργασίας. Ο υποψήφιος θα πρέπει να συµµορφωθεί µε τα πακέτα εργασίας που αναφέρονται παρακάτω και στο Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς (βλ και Άρθρο 19) θα αναφέρει για κάθε Πακέτο Εργασίας, την προσέγγιση, την υλοποίηση, και τη λειτουργία του συστήµατος καθώς επίσης και τον τρόπο συνεργασίας µε το φορέα παρακολούθησης. Επίσης θα πρέπει να τεκµηριώνεται η ολοκληρωµένη αντίληψη για το έργο, το γενικό και το αναλυτικό πλάνο ενεργειών. Η τεκµηρίωση, και κατ' επέκταση και η πρόταση, είναι δυνατό να βασίζονται και από ανάλογες εφαρµογές, οι οποίες ήδη βρίσκονται σε λειτουργία. Τέλος, επειδή βασικός στόχος της Αναθέτουσας Αρχής είναι η «Έξυπνη Εξειδίκευση» (Smart Specialisation) της Περιφέρειας Κρήτης, θα πρέπει να αναλυθούν τα καινοτόµα εκείνα εργαλεία που θα συµβάλλουν στην υλοποίηση των Ενοτήτων Εργασίας και των αντίστοιχων παραδοτέων. Πακέτα Εργασίας του Έργου - Παραδοτέα ΠΕ1. Προµήθεια hardware Για την φιλοξενία του πληροφοριακού κόµβου (ιστοχώρου) προτείνεται η υλοποίηση µίας εκ των κάτωθι τεχνικών λύσεων: 1) Προµήθεια και εγκατάσταση εξυπηρετητή ιστοσελίδων και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στον χώρο της Περιφέρειας Κρήτης µε τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του ακόλουθου πίνακα. Προδιαγραφές Εξυπηρετητή Εταιρεία κατασκευής - τύπος Τοποθέτηση σε ικρίωµα ( µέγεθος 1U ) Ένας (1) Επεξεργαστής Intel Xeon Quad (µε τέσσερις πυρήνες), µε 8 Mbytes cache, συχνότητα λειτουργίας 2,40 GHz, 1333 FSB Chipset Intel 5520 Προσφερόµενη µνήµη 8Gbytes, DDR MHz Μέγιστη υποστηριζόµενη µνήµη 32 Gbytes Τέσσερεις (4) σκληροί δίσκοι SAS µε χωρητικότητα 1Terabytes έκαστος 7

13 Μέγιστος αριθµός θέσεων για σκληρούς δίσκους 4 ιαµόρφωση συστοιχίας RAID σε RAID 1 µε την χρήση των 2 δίσκων και άµεση επέκταση της συστοιχίας µε την προσθήκη δύο δίσκων ίσης χωρητικότητας προς τους υπάρχοντες. Η διαµόρφωση του RAID θα γίνεται από ενσωµατωµένο RAID Controller, χωρίς την χρήση του λειτουργικού συστήµατος. Ο RAID controller θα υποστηρίζει RAID0, 1 και 10 ύο θύρες Ethernet 10/100/1000 Mbps Μία θύρα Ethernet 10/100/1000 Mbps επιπλέον, αποκλειστικά για διαχείριση του εξυπηρετητή µε δυνατότητες έλεγχος εξυπηρετητή, restart, shutdown, power-on µέσω web interface, ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστηµα. Ελεγκτής γραφικών µε υποστήριξη ανάλυσης 1280x1024 2x θύρες επέκτασης PCI Θύρες USB 2 1 x σειριακή θύρα 1 x θύρα σύνδεσης πληκτρολογίου 1 x θύρα σύνδεσης ποντικιού 1 x θύρα σύνδεσης VGA 1 x DVD RW 24x IDE 2 x Τροφοδοτικό ισχύος 400 Watt Εγγύηση 3 έτη NBD on site 2) Αποκλειστική φιλοξενία του εξυπηρετητή σε κέντρο δεδοµένων αναδόχου/παρόχου, το οποίο θα διαθέτει κατ ελάχιστον τις ακόλουθες υπηρεσίες: ιατιθέµενος χώρος τουλάχιστον 2 ΤΒ σε διάταξη mirror Κεντρική µνήµη RAM τουλάχιστον 12 Gbytes ιασύνδεση στο ιαδίκτυο µέσω Switch 100ΜΒit/s Μεταφορά δεδοµένων: έως 10 Τerabyte/ µήνα IPv4 διεύθυνση: παρέχεται 1 IPv6: διαθέσιµο Χαρακτηριστικά Data Center: διαθεσιµότητα δικτύου 99%, αδιάλειπτη παροχή ρεύµατος, κλιµατισµός Λήψη αντιγράφων ασφαλείας σε καθηµερινή ή εβδοµαδιαία βάση µε αυτόµατο τρόπο υνατότητα µεταφοράς σε άλλο εξυπηρετητή µε επαυξηµένες δυνατότητες Υποχρέωση φιλοξενίας για 3 έτη Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει µία εκ των παραπάνω λύσεων µε συµµόρφωση προς τις προδιαγραφές και σαφή τεκµηρίωση των παρακάτω: Την επάρκεια της λύσης για τις ανάγκες του δικτυακού κόµβου. Την πρόσβαση στο ιαδίκτυο από το οποίο οι χρήστες θα αντλούν πληροφορίες. Τη δυνατότητα υποστήριξης του δικτυακού κόµβου. Τη φιλικότητα της λύσης προς το περιβάλλον και την οικονοµία πόρων. ΠΕ2. Λογισµικό Γ.Π.Σ. Το κύριο µέρος της ανάπτυξης του Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήµατος (ΓΠΣ) θα βασίζεται σε λογισµικό GIS ανοικτού κώδικα για την διαχείριση, επεξεργασία και αποθήκευση χωρικών και περιγραφικών δεδοµένων καθώς και για τη διάχυση χωρικών πληροφοριών στο ιαδίκτυο µέσω εφαρµογών Web-GIS. Το λογισµικό θα είναι τεχνολογίας client server και θα επιτρέπει την αποθήκευση και διαχείριση πληροφοριών µέσω σύγχρονων συστηµάτων βάσεων δεδοµένων (π.χ. PostgreSQL). Το λογισµικό αυτό θα επιτρέπει πρόσβαση στη γεωγραφική βάση δεδοµένων, σε 8

14 πολλούς χρήστες ταυτόχρονα µε δυνατότητες επόπτευσης και επεξεργασίας της γεωγραφικής πληροφορίας. Θα προσφέρει τη δυνατότητα καθορισµού ρόλων και δικαιωµάτων χρηστών σε επίπεδο διαχείρισης του ενιαίου γεωγραφικού συστήµατος πληροφοριών. Επίσης θα προσφέρει τη δυνατότητα αποθήκευσης τόσο των γεωγραφικών και περιγραφικών δεδοµένων όσο και της τοπολογίας τους. Επίσης, θα επιτρέπεται η δηµιουργία νέων τύπων δεδοµένων, τοπολογίας, χρονικών και άλλων σχέσεων ανάλογα µε τις ανάγκες των εφαρµογών. Ανάλογα µε τις περιπτώσεις χρήσης, θα υποστηρίζεται πρόσβαση στις λειτουργίες µε βάση ρόλους χρηστών (απλοί χρήστες, εισαγωγείς περιεχοµένου, διαχειριστές), δηλαδή κάθε χρήστης θα έχει πρόσβαση στις λειτουργίες της εφαρµογής για τις οποίες έχει άδεια χρήσης, όπως επίσης θα υποστηρίζονται και πρωτόκολλα κλειδώµατος για να αποφευχθούν τυχόν λάθη που θα οφείλονται σε ταυτόχρονες συναλλαγές πάνω σε κοινούς πόρους της βάσης δεδοµένων. Επιπλέον, ο διαχειριστής της γεωγραφικής βάσης δεδοµένων θα είναι σε θέση να παρακολουθεί τις τροποποιήσεις που γίνονται στα δεδοµένα από τους χρήστες (versioning) ενώ θα διατηρούνται διάφορα στιγµιότυπα της βάσης, κατά την επεξεργασία τους. Η γεωγραφική βάση δεδοµένων πρέπει οπωσδήποτε να υποστηρίζει την αποθήκευση του προβολικού ή γεωγραφικού συστήµατος συντεταγµένων µαζί µε τα γεωγραφικά δεδοµένα. Τέλος το λογισµικό GIS θα διαθέτει τη δυνατότητα εξαγωγής του σχήµατος της Γεωγραφικής Βάσης εδοµένων σε τύπους αρχείων σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα. υνατότητες συστήµατος Το λογισµικό που θα προτείνει ο Ανάδοχος θα είναι τεχνολογίας client-server, ανοικτού κώδικα και θα είναι συµβατό µε Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων (RDBMS) που δέχεται χωρικά δεδοµένα. Για την ορθή και αποδοτική λειτουργία του έργου το λογισµικό GIS θα πρέπει να παρέχει κατ' ελάχιστο τις ακόλουθες γενικές δυνατότητες: Λειτουργικότητα του συστήµατος o ικτυακή τεχνολογία για σύνδεση και ασφάλεια (Network - based) o Υποστήριξη του πρωτοκόλλου TCP/IP για server-clients. o Παροχή δεδοµένων στους clients µε χρήση HTTP και XML. o Ανάπτυξη καινοτόµων διεπαφών για τους χρήστες (interfaces). o Ταυτόχρονη πρόσβαση και επεξεργασία πολλών χρηστών στη βάση δεδοµένων ακόµα και στα ίδια θεµατικά επίπεδα. o ιαβαθµισµένη πρόσβαση οµάδων χρηστών στα γεωγραφικά και περιγραφικά δεδοµένα - Καθορισµός ρόλων και δικαιωµάτων χρηστών. o Καθηµερινή ή εβδοµαδιαία αποθήκευση στιγµιότυπων της βάσης (backup). o υνατότητα επεκτασιµότητας και δηµιουργίας εφαρµογών (Application Programming Interface). Γενικές δυνατότητες εισαγωγής και διαχείρισης γεωγραφικών δεδοµένων o Υποστήριξη εισαγωγής µεγάλου όγκου δεδοµένων. o ηµιουργία, διαχείριση και επεξεργασία αρχείων χαρτών, προτύπων χαρτών και αρχείων συµβόλων. o Κατασκευή και ιαχείριση χαρτογραφικών υποβάθρων σε διανυσµατική (vector) και ψηφιδωτή (raster) µορφή διαφόρων τύπων. o Υποστήριξη του Ελληνικού Γεωγραφικού Συστήµατος Αναφοράς (ΕΓΣΑ' 87). o ιαχείριση του τρόπου εµφάνισης των δεδοµένων κατά την επεξεργασία τους. o Επεξεργασία τιµών περιγραφικών χαρακτηριστικών. o Τεχνικές ταξινόµησης χωρικών δεδοµένων µε ποσοτικά ή περιγραφικά χαρακτηριστικά (classification, clustering κλπ). o Υποβολή χωρικών ερωτηµάτων: Αναζήτηση και επιλογή στοιχείων µε γεωγραφικά και περιγραφικά κριτήρια και ερωτήµατα - υνατότητα αποθήκευσης των αποτελεσµάτων. o Εργαλεία πλοήγησης στο χάρτη (µεγέθυνση, σµίκρυνση, µετακίνηση, χρήση χωρικών δεικτών, δηµιουργία υπερσυνδέσεων των χωρικών δεδοµένων µε εξωτερικές εφαρµογές, URL και 9

15 µακροεντολές). o ιαχείριση τρόπου εµφάνισης δεδοµένων στο χάρτη. o Προβολή ετικετών σε διανυσµατικά δεδοµένα χάρτη µε χρήση πληροφορίας από τη βάση δεδοµένων. o Τεχνικές απόδοσης συµβόλων σε διανυσµατικά δεδοµένα και εισαγωγής χαρτογραφικών στοιχείων. o Εργαλεία εισαγωγής χαρτογραφικών στοιχείων (ένδειξη βορρά, αριθµητική και γραφική κλίµακα, υπόµνηµα, τίτλος κ.λ.π.). o Απόδοση ετικετών στις απεικονιζόµενες οντότητες µε στοιχεία από τη βάση δεδοµένων. o Σύνθεση θεµατικών χαρτών (τυποποιηµένες κατηγορίες και χάρτες που δηµιουργούν οι χρήστες). Καινοτόµα εργαλεία διεπαφής - ερωτηµάτων Θα υποστηρίζονται εκτός των κλασσικών χωρικών και αλφαριθµητικών ερωτηµάτων και προηγµένα ερωτήµατα διεπαφής µε τον χρήστη. Συγκεκριµένα, στα πλαίσια της εφαρµοστικότητας του συστήµατος ο Ανάδοχος θα πρέπει να δηµιουργήσει διαδραστικό πρωτότυπο για τη θέση και επεξεργασία γεωγραφικής φύσεως ερωτηµάτων στη βάση, µέσω γραφηµάτων και παραθύρων που θα εισάγει γραφικά ο χρήστης στο χάρτη. Οι απαντήσεις θα αναρτώνται σε κλιµακωτά επίπεδα ενός εννοιολογικού σχήµατος πληροφορίας που θα χρησιµοποιεί αυτόµατα προσδιοριζόµενα χαρακτηριστικά των δεδοµένων της βάσης και των σχέσεών τους σε τοπολογικό, µορφολογικό επίπεδο καθώς και βασισµένο σε χαρακτηριστικά οµάδας. Χαρακτηριστικά Υποστήριξης WEB GIS o Υποστήριξη ανάπτυξης εφαρµογών διαδικτύου o Τεκµηρίωση της προγραµµατιστικής διεπαφής για την ανάπτυξη εφαρµογών o Αρθρωτή αρχιτεκτονική πολλών επιπέδων (modular) o υνατότητα προσθήκης επιπλέον layers από τον τελικό χρήστη Σύστηµα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων (Σ..Β..) o Να αναφερθεί το όνοµα, η έκδοση του προσφερόµενου Σ..Β.. και η χρονολογία διάθεσης της προσφερόµενης έκδοσης. o Υποστηριζόµενες πλατφόρµες υλικού και λογισµικού: Unix και Linux και Windows o Να αναφερθούν οι διατιθέµενες µέθοδοι οργάνωσης των δεδοµένων (π.χ. B-tree indexes, bitmap indexes, cluster indexes) o Υποστήριξη SQL o Υποστήριξη ενσωµατωµένου εργαλείου για τη δηµιουργία και διαχείριση web-based εφαρµογών Άλλες δυνατότητες του προτεινόµενου συστήµατος διαχείρισης της Βάσης εδοµένων GIS και WebGIS οι οποίες κρίνονται χρήσιµες για το έργο από τον Ανάδοχο να αναφέρονται περιληπτικά. εν αποζητείται η περιγραφή συγκεκριµένου λογισµικού και των εργαλείων του, ή όλων των δυνατοτήτων ενός ΓΠΣ ή των διαδικασιών υλοποίησης ενός ΓΠΣ. ΠΕ3. ηµιουργία Βάσης Γεωγραφικών εδοµένων - Προµήθεια/ δηµιουργία ψηφιακών υποβάθρων Τα ελάχιστα δεδοµένα που θα περιλαµβάνει ο πληροφοριακός κόµβος, είναι τα ακόλουθα: Χαρτογραφηµένο το δίκτυο των περιοχών του δικτύου Natura 2000 της Κρήτης σε περιβάλλον 10

16 ορθοφωτοχάρτη µε προσδιορισµό τόσο του πυρήνα όσο και των εξωτερικών ορίων κάθε περιοχής. Πληροφοριακό υλικό σχετικά µε το χρόνο ένταξης, το φορέα διαχείρισης, τα προστατευόµενα είδη και κάθε είδους πληροφορία σχετικά µε την κάθε περιοχή Natura. Τα υπάρχοντα διαχειριστικά σχέδια ή τις ειδικές περιβαλλοντικές µελέτες. Πληροφορίες σχετικά µε την οικολογική και πολιτιστική σηµασία των περιοχών Natura µε έµφαση στα είδη και τους οικότοπους προτεραιότητας. εδοµένα Τηλεπισκόπησης. Χωρικά και περιβαλλοντικά δεδοµένα της Περιφέρειας Κρήτης σε εφαρµογή του Νόµου 3882/2010. Σύγχρονο φωτογραφικό υλικό χαρακτηριστικών περιοχών ενδιαφέροντος. Βίντεο από υποθαλάσσιες λήψεις µε έµφαση στους υφάλους Maerl της Κρήτης. Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, που θα περιέχει: Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ιαχειριστικά σχέδια Πτυχιακές εργασίες, µεταπτυχιακές διατριβές, επιστηµονικά άρθρα Θεµατικές µελέτες (θηραµατοπονικά, λιβαδοπονικά, χρήσεις γης κ.λπ.) Τεχνικοί οδηγοί (π.χ. ορθής γεωργικής πρακτικής, ορθής κτηνοτροφικής πρακτικής κ.λπ.) Τελικές Αναφορές Προγραµµάτων Πληροφορίες για τα είδη προτεραιότητας και σχετική βιβλιογραφία Νοµοθεσία Πληροφορίες ειδών του Red Book (πτηνά, θηλαστικά, χερσαία ασπόνδυλα, ερπετά, αµφίβια έντοµα φυτά) Γεωλογικές πληροφορίες και χάρτες Υδρογεωλογικά δεδοµένα - υδρογεωλογικές λεκάνες Υγροτόπους Καρστικά φαινόµενα Κλιµατολογικά δεδοµένα Ανεξάρτητες δηµοσιεύσεις Ενηµερωτικά έντυπα που έχουν ήδη εκδοθεί Πρακτικά συνεδρίων Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να δηµιουργήσει χάρτες των υποθαλάσσιων λιβαδιών Posidonia οceanica. Για την υλοποίηση αυτού του σταδίου απαιτείται η καταγραφή των στοιχείων από επιτόπου ελέγχους και χρήση εικόνων υψηλής ανάλυσης. Για τη δηµιουργία τους ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναπτύξει σειρά αλγορίθµων µάθησης που θα αποσκοπούν στην αυτόµατη ή ηµιαυτόµατη ταξινόµηση εικόνων και εξαγωγή χαρακτηριστικών για τις σχετικές οντότητες στις περιοχές µελέτης. Η συσχέτιση και κατηγοριοποίηση των αποτελεσµάτων για τη δηµιουργία νέας γνώσης θα επιβεβαιωθεί εκ νέου µε επί τόπου επισκέψεις. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει τη µεθοδολογία αυτοµατοποιηµένης βελτιστοποίησης των αποτελεσµάτων ταξινόµησης πολυχρονικών εικόνων µε περιορισµό σφαλµάτων βάσει αντικειµενοστραφούς θεώρησης των δεδοµένων. Μέσω της επεξεργασίας πολυχρονικών δεδοµένων Τηλεπισκόπησης θα πρέπει να είναι δυνατή η αυτόµατη εύρεση τάσεων-αλλαγών, ανθρωπογενών πιέσεων καθώς και να οριοθετούνται χωροχρονικά περιοχές πιθανού κινδύνου προς περαιτέρω έλεγχο. Επίσης θα πρέπει να αναπτυχθεί εργαλείο που θα υποστηρίζει λογικές πράξεις των αντικειµένων των εικόνων στο χρόνο για την εξόρυξη περιοχών ενδιαφέροντος βάσει ερωτηµάτων των χρηστών και της εν λόγω εφαρµογής. 11

17 Η καινοτοµία της προσέγγισης από τον Ανάδοχο θα λάβει ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την αξιολόγηση της προσφοράς του ώστε ο υπό ανάπτυξη πληροφοριακός κόµβος της Περιφέρειας Κρήτης να γίνει ιδιαίτερα ελκυστικός στους τελικούς του χρήστες. Η ελκυστικότητα του κόµβου συνδέεται και µε την δυνατότητα θέασης σε µορφή animation των παραπάνω χαρτών ώστε να γίνεται πιο άµεσα αντιληπτή η διαχρονική εξέλιξη του φαινοµένου µείωσης του σηµαντικού αυτού παράγοντα βιοποικιλότητας. Όλη η πληροφορία του κόµβου θα είναι προσβάσιµη από ειδικό ιστότοπο που θα αναπτυχθεί και εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο. Σε αυτόν θα ενσωµατωθεί όλη η πληροφορία που αναφέρεται παραπάνω, µε τρόπο λειτουργικό και εύχρηστο για τον τελικό χρήστη. Επιπλέον, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενσωµατώσει στον κόµβο όλο το πληροφοριακό υλικό των Υποέργων (Άρθρο 3 ο ), όταν αυτά ολοκληρωθούν και ανεξάρτητα από το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του παρόντος Υποέργου, µε σκοπό να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείµενο της Πράξης «Ανάδειξη και προώθηση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην Κρήτη». Ο Ανάδοχος καλείται να παρουσιάσει στην προσφορά του µία αναλυτική πρόταση για τον τρόπο παρουσίασης της πληροφορίας, για το περιεχόµενο του κόµβου, για τον πιθανό τίτλο και λογότυπο του κόµβου και για την αλληλεπίδραση µε τους επισκέπτες του ιστότοπου. Το λογισµικό που θα χρησιµοποιηθεί ως υποδοµή για την ανάπτυξη του ιστότοπου θα πρέπει να ανήκει στην κατηγορία των συστηµάτων διαχείρισης περιεχοµένου (Content Management System), και να µη συνοδεύεται από κόστος για την απόκτηση της άδειας χρήσης ή την αναβάθµιση του λογισµικού. Οι ελάχιστες προδιαγραφές που θα πρέπει να τηρούνται για το σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου και για τον κόµβο συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. Α/Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 1. Χαρακτηριστικά συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου 1.1 Ελεύθερο λογισµικό ή λογισµικό χωρίς κόστος για άδειες χρήσης 1.2 Σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου 1.3 Λειτουργία Frontend για τους επισκέπτες 1.4 Λειτουργία Backend για τους διαχειριστές/ συντάκτες 1.5 WYSIWYG κειµενογράφος για τη διαχείριση του περιεχοµένου µε δυνατότητα εισαγωγής εικόνων και video 1.6 Επεκτάσιµο µε επιπλέον λειτουργίες 1.7 Υποστήριξη λειτουργίας σε βάση δεδοµένων MySQL 1.8 Υποστήριξη λειτουργίας σε βάση δεδοµένων Oracle 1.9 Υποστήριξη πολλαπλών ανεξάρτητων ιστότοπων στην ίδια εγκατάσταση (multisite deployment/ multitenant) 1.10 Υποστήριξη της έννοιας του διαπιστευµένου χρήστη (user login) 1.11 Υποστήριξη διασύνδεσης µε σύστηµα LDAP για τη διαπίστευση χρηστών 1.12 Υποστήριξη διασύνδεσης µε σύστηµα Active Directory για τη διαπίστευση χρηστών 1.13 Υποστήριξη διαφορετικού επιπέδου ή οµάδων χρηστών 1.14 Απόδοση δικαιωµάτων πρόσβασης σε πληροφορία ανάλογα µε το επίπεδο/οµάδα χρηστών, τόσο για επισκέπτες όσο και για διαχειριστές/ συντάκτες 1.15 υνατότητα αναίρεσης (undo) αλλαγών στο περιεχόµενο 1.16 υνατότητα πολυγλωσσικού περιεχοµένου 1.17 Υποστήριξη τουλάχιστον των λειτουργικών συστηµάτων GNU/Linux, MS Windows 2. Χαρακτηριστικά ιστότοπου 2.1 Παρουσίαση όλης της πληροφορίας του ΠΕ3 2.2 Παρουσίαση όλης της πληροφορίας των Υποέργων Χρήση τεχνολογίας Responsive Web για την παρουσίαση των σελίδων (αναφέρατε χαρακτηριστικά) 2.4 Αναλυτική πρόταση για τον τρόπο παρουσίασης της πληροφορίας, τον πιθανό τίτλο και λογότυπο του κόµβου και την αλληλεπίδραση µε τους επισκέπτες του ιστότοπου 12

18 ΠΕ4. Πρόσβαση κόµβου µέσω κινητών τηλεφώνων Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στο να είναι δυνατή η πρόσβαση στον πληροφοριακό κόµβο µέσω κινητών τηλεφώνων. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας δίνει την δυνατότητα στο χρήστη αντιπαραβολής των στοιχείων (όλων ή τµήµατος αυτών) που δίνονται στο κόµβο µε την εικόνα που ο ίδιος έχει, επισκεπτόµενος την περιοχή ενδιαφέροντος. Για αυτό το σκοπό ο Ανάδοχος θα αναπτύξει εφαρµογές για κινητές συσκευές Smartphone/ Tablet µε δυνατότητα να εισαχθούν αυτές στα αντίστοιχα App Stores των συσκευών. Θα πρέπει να αναπτυχθούν εφαρµογές τουλάχιστον για συσκευές Android, Iphone και Windows Phone. Η πληροφορία που θα είναι προσβάσιµη από τις εφαρµογές θα προέρχεται από τον πληροφοριακό κόµβο, όπου αυτό είναι δυνατό, και θα παρουσιάζεται µε τρόπο που να εκµεταλλεύεται τις δυνατότητες χωρικού εντοπισµού των έξυπνων συσκευών. Α/Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 1. Υποστήριξη Android 2. Υποστήριξη IPHONE 3. Υποστήριξη Windows Phone 4. Εµφάνιση πληροφορίας βάσει τρέχουσας τοποθεσίας του χρήστη 5. υνατότητα τοποθέτησης σε Google Play Store 6. υνατότητα τοποθέτησης σε Apple Store 7. υνατότητα τοποθέτησης σε Windows Phone Store ΠΕ5. Εκπαίδευση χρηστών Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πραγµατοποιήσει εκπαίδευση στη λειτουργία και τον τρόπο εισαγωγής νέων δεδοµένων σε επιλεγµένα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης. Για το σκοπό αυτό προβλέπονται τουλάχιστον 2 εκπαιδεύσεις πενθήµερης διάρκειας κατά τη διάρκεια του έργου µε προτεινόµενο χρόνο το µέσον και το τέλος της συµβατικής προθεσµίας του έργου. Οι χρονικές περίοδοι έχουν τεθεί ώστε ο Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει τµήµα του έργου στο µέσο της συµβατικής προθεσµίας προκειµένου ο κόµβος να είναι διαθέσιµος (έστω και ελλιπής) 6 µήνες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Κατά την αξιολόγηση θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη δυνατότητα που θα προσφέρει ο Ανάδοχος για τη συνεχή παρουσία προσωπικού του στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης για την άµεση αντιµετώπιση τυχόν αποριών των τελικών χρηστών του κόµβου. ΠΕ6. Τεχνική υποστήριξη Κατά την αξιολόγηση της προσφοράς, εκτός του χρόνου τεχνικής υποστήριξης και εγγύησης καλής λειτουργίας θα συνεκτιµηθεί και η δυνατότητα που θα προσφέρει ο Ανάδοχος για το µέγεθος των χωρικών δεδοµένων που θα µπορεί να υποστηρίζει ο πληροφοριακός κόµβος. ΑΡΘΡΟ 12 ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Οι προσφέροντες θα αναφέρουν επί ποινή αποκλεισµού τον χρόνο και τους όρους εγγύησης όλων των προσφερόµενων υπηρεσιών/εφαρµογών καθώς και του εξοπλισµού και του λογισµικού. Ως ελάχιστος χρόνος εγγύησης ορίζεται για τον εξοπλισµό και το λογισµικό συστήµατος το διάστηµα των δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή του Έργου ενώ για την τεχνική υποστήριξη σε θέµατα χρήσης του συστήµατος και των εφαρµογών το διάστηµα των τριών (3) ετών από την οριστική παραλαβή του έργου. ΑΡΘΡΟ 13 ο : ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι εγκατεστηµένα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη - µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 13

19 Οικονοµικό Χώρο ή στα κράτη - µέλη που έχουν υπογράψει την Συµφωνία περί ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ..Σ., ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. ικαιούµενοι συµµετοχής είναι επίσης τα νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί µε την νοµοθεσία κράτους - µέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτους - µέλους που έχει υπογράψει την Σ..Σ. ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών. ικαίωµα συµµετοχής έχουν επίσης οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη. Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος "Ανάδοχος" αφορά σε όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες. Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό µε την παρούσα προκήρυξη είναι ανοιχτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία. ΑΡΘΡΟ 14 ο : ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαιολογητικά Συµµετοχής Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Εγγυητική επιστολή από αναγνωρισµένο πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στα κράτη µέλη της Ε.Ε. και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών το δικαίωµα αυτό, ύψους 4.551,00, που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογιζόµενης συνολικής τιµής, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Προσφορά χωρίς την εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα εγγύηση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η εγγύηση συµµετοχής (εγγυητική επιστολή συµµετοχής), που θα πρέπει να περιέχεται στην προσφορά, θα πρέπει να περιλαµβάνει επί ποινή αποκλεισµού τα εξής: α. Την ηµεροµηνία έκδοσης. β. Τον εκδότη. γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται και στην παρούσα πρόσκληση είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, Μάρκου Μουσούρου 15, Τ.Κ , Ηράκλειο Κρήτης. δ. Τον αριθµό της εγγύησης. ε. Το ποσόν το οποίο καλύπτει η εγγύηση και το οποίο για την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος ισούται µε το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), ήτοι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ένα ευρώ (4.551,00 ). στ. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του Προσφέροντος υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. ζ. Τους όρους ότι: i. η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως ii. το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση iii. σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου 14

20 iv. ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης η. Την ηµεροµηνία λήξεως της εγγύησης, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη του ενός µηνός από τη λήξη του χρόνου υποβολής των προσφορών. θ. Τον τίτλο της σχετικής πρόσκλησης στην οποία αφορά, ήτοι «ηµιουργία Περιβαλλοντικού Πληροφοριακού Κόµβου στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης». 2. Υπεύθυνη ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής και αναγραφόµενη ηµεροµηνία την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του στην οποία: α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού. β) Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007, ήτοι για: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1), β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2), γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48), δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α 305). Για κάποιο από τα αδικήµατα του αγορανοµικού κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. εν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, κοινή εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εις βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη διαδικασία. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή άλλο ισοδύναµο οργανισµό ή επαγγελµατική ένωση που να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του. ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση νοµικού προσώπου (ηµεδαπού κι αλλοδαπού) το περιεχόµενο της υπεύθυνης δήλωσης περί µη καταδίκης του υποψηφίου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 του Π.. 60/2007 περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, καθώς και για τα αδικήµατα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, θα πρέπει να δηλώνεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου και α) από τους οµόρρυθµους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. 15

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ I.1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Μάρκου Μουσούρου 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ»

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: «ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιεροσολύµων 6 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Λ. Ν. Πλαστήρα, 100 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

laser : 1 , 2.5 : 5

laser : 1  , 2.5 : 5 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς: Επιχειρήσεις εµπορίας ηλεκτρονικών ειδών και αναλωσίµων. Ζάκυνθος, 04/09/2015 Αρ. πρωτ.: 1927 Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη προµήθεια ενός (1) έγχρωµου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001848911 2014-01-31

14PROC001848911 2014-01-31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 14PROC001848911 2014-01-31 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχυδρ. ιεύθυνση:τ.θ.22605 55103-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ΑΠ ΕΞ 0185-150226 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου: «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης πλατφόρμας δημιουργίας αυτοματοποιημένων travel itineraries»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας αρχής: Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής, Μελιδώνη 4-6, Αθήνα, 10563, Τηλ.: 210 3318491, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για το έργο «Υπηρεσία Αποµακρυσµένης πρόσβασης χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 12-05 - 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας:

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΤΡΑ, 1/9/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 634 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 114-116, ΠΑΤΡΑ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 26225 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ. Καμπέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ 10611 Ταχ. Διεύθυνση: Αρ.τηλεφώνου: Αρ.Fax: Email: Ζαλοκώστα 1, 3 ος όρ., Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 13:00 µ.µ

Ηµεροµηνία: Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 13:00 µ.µ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη 19-01-2015 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ /νση ιοικητικής - Οικονοµικής Υπηρεσίας Υποδ/νση ιοικητικού Οικονοµικού Τµήµα Οικονοµικό Ταχ. /νση : Νεάπολη, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α Α: ΒΙΡ5ΟΡΛΜ-Ο67 Α ΑΜ: 14PROC001862414 2014-02-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014 ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1433 Πρώην Σχολή Ευελπίδων Κτίριο 6 - Γραφείο 102 ΤΗΛ /

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader +

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader + Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. Κ.Π. LEADER+ Η Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ «ηµοσυνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ. ΑΝΔΡΟΥ Χώρα Άνδρου, 84500, Άνδρος Τηλέφωνα: 22823-60224 Fax: 22820-22808 Πληροφορίες: κα. Παρλιάρου E-mail: ty@andrs.gr Άνδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/ Ανοικτός Δηµόσιος Διεθνής Διαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:316127-2010:text:el:html GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε) Ταχ/κη Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Αικ. Αδάμου Τηλ.: 210 3748736 Fax: 210 3748730

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υφυπουργός, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υφυπουργός, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φλώρινα 2-9 - 2015 Αριθµ. Πρωτ: 105291/3417

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC003873827 2016-02-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος, 23-02 - 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 45556/1296 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 30/10/2014 Αρ. Πρωτ ΦΕΚ 674 Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 30/10/2014 Αρ. Πρωτ ΦΕΚ 674 Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού διαχείρισης και εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ147Λ9-ΕΟΣ. Έχοντας υπ' όψη: 1. Τις διατάξεις του Π..118/2007 (ΦΕΚ 266150/10 07 2007 «Κανονισµός

ΑΔΑ: ΒΛ147Λ9-ΕΟΣ. Έχοντας υπ' όψη: 1. Τις διατάξεις του Π..118/2007 (ΦΕΚ 266150/10 07 2007 «Κανονισµός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ Ταχ. /νση : Πλ. Εθνικής Αντίστασης Τ.Κ : 47100, Άρτα Πληροφορίες : Β. Ζήση Τηλέφωνα : 26813-61017 Fax : 26810-75855 E-mail : v.zisi@php.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr. ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0170-130712

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr. ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0170-130712 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ:

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

5/11/ 2014 Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών Τόπος Υποβολής Γραφεία του ΣΕΤΕ, Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34,

5/11/ 2014 Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών Τόπος Υποβολής Γραφεία του ΣΕΤΕ, Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου: «Επιστημονικός Τεχνικός Σύμβουλος διασφάλισης της συμβατότητας, της διαλειτουργικότητας και της αξιολόγησης / αξιοποίησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93).

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια και τοποθέτηση ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ξύλινου δαπέδου και συστήµατος ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ υπερυψωµένου ρυθµιζόµενου /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ δαπέδου» ΤΜΗΜΑ Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 2 περιφέρειες

απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 2 περιφέρειες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΑ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Αρ. Πρωτ: /

Αθήνα, 28/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Αρ. Πρωτ: / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0769-140624 Αθήνα, 24

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα, 18/02/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Γ Αρ. Πρωτ.: 3420

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404513 Fax

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Πύργος, 20-11- 2015 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 305878/8138 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α9ΚΦ-0. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς το σημείο ΙΙΙ «οκτακόσιες χιλιάδες» του αποφασιστικού μερους Αθήνα, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α9ΚΦ-0. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς το σημείο ΙΙΙ «οκτακόσιες χιλιάδες» του αποφασιστικού μερους Αθήνα, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Μονάδα Δ Διεύθυνση: Μεσογείων 56 Ταχ. Κωδ.: 115 27 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου Κόνιτσα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αντιδήμαρχος Ραπακούσιος Απόστολος Τηλέφωνο: 2655360330 Φαξ: 26550203000 Κόνιτσα, 09 Οκτωβρίου 2013 Aρ. Πρωτ.: 12074

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Αρ.πρωτ.: οικ. 196251 Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr Combining abilities, creating synergies, enhancing performances ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 6181 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκηρύσσει «Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

LIFELONG LEARNING PROGRAM TRANSFER FOR INNOVATION- LEONARDO DA VINCI. ΑΠΟΦΑΣΗ

LIFELONG LEARNING PROGRAM TRANSFER FOR INNOVATION- LEONARDO DA VINCI. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ Αρ. Πρωτ.: 2321 Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140 Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60 Τ.Κ. 10679 Τηλ.: 210-3398270, 271 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Μανωλοπούλου 47 Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : Αλ. Λεµποτέσης Τηλέφωνο : Fax:

Ταχ. /νση : Μανωλοπούλου 47 Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : Αλ. Λεµποτέσης Τηλέφωνο : Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος, 07-04 - 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: οικ. 91548/2772 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Μανωλοπούλου 47 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 4-7-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ

Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 4-7-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 4-7-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ. Φ35/5042 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Δ I A K H P Y Ξ H. Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας»

Δ I A K H P Y Ξ H. Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» Ειδικός Λογαριασμός - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής Βασ. Σοφίας 12, T.K. 67 100 Ξάνθη Tηλ: 25410-79410,79452 Fax: 25410-79454 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ξάνθη, Aριθ. πρωτ.:..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ιτέας 2 & Ευρυτανίας Ταχ. Κώδικας : 115 23 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 14/3/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Αριθμ. Πρωτ.: 78 Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδιος

Διαβάστε περισσότερα

1. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ»,

1. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα