Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ TOY ΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Μάρκου Μουσούρου 15, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ , Ελλάδα Τηλ , Τηλεοµοιότυπο (Fax): Αρ. Πρωτοκόλλου: οικ /15169/2013 Ανοικτός ιεθνής ιαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αριθµός Προκήρυξης: 206/2013 (Αρ. Αποφ. Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης) Θέµα: Ανοικτός ιεθνής ιαγωνισµός, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για τη δηµιουργία Περιβαλλοντικού Πληροφοριακού Κόµβου στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης στα πλαίσια της Πράξης «Ανάδειξη και προώθηση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην Κρήτη», Κωδικός πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) , που χρηµατοδοτείται από το Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους. Έχοντας υπόψη : 1. Τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. 2. Τις διατάξεις: i. του Π 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005» (ΦΕΚ 64/Α/ ). ii. του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)» (ΦΕΚ 150/Α/ ). iii. iv. του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/ ) «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο ». του Ν. 2362/1995 «Περί δηµοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/1995). v. της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» (ΕΕ αριθ. L 134 της ), όπως ισχύει. vi. του Κανονισµού 1564/2005 της επιτροπής «για την κατάρτιση τυποποιηµένων εντύπων προς δηµοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στα πλαίσια των διαδικασιών δηµοσίων συµβάσεων δυνάµει των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου», καθώς και την οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής «για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΧΧ της οδηγίας

3 vii. viii. ix. 2004/17/ΕΚ και του παραρτήµατος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί δηµοσίων συµβάσεων». του Ν. 3548/2007 «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/ ). της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης εκεµβρίου 1989 «για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί εφαρµογής των διαδικασιών προσφυγής στον τοµέα της σύναψης συµβάσεων, κρατικών προµηθειών και δηµοσίων έργων» (ΕΕ αριθ. L 395 της 30/12/89), όπως ισχύει. του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/1995). x. του Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/ ) «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». xi. xii. xiii. xiv. xv. xvi. xvii. του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/ ) «Εθνική υποδοµή γεωχωρικών πληροφοριών-εναρµόνιση µε την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14 ης Μαρτίου 2007 κι άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του Ν. 1647/1986 Οργανισµός κτηµατολογίου και χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) κι άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α).» του Ν. 3886/2010 περί «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης εκεµβρίου 2007 (L 335)» της Υ.Α /ΕΥΣ 1749/2008 (ΦΕΚ 540/Β/ ) «Υπουργική απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης». της Υ.Α /ΕΥΘΥ 2041/2009 (ΦΕΚ 1957/Β/ ) «Τροποποίηση της υπ αριθ /ΕΥΣ 1749/ υπουργικής απόφασης Συστήµατος ιαχείρισης». της Υ.Α /ΕΥΘΥ1212/2010 (ΦΕΚ τ. Β 1088/ ) «Τροποποίηση της υπ αριθ /ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ) Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ιαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». του Π.. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» (ΦΕΚ 11τΑ/1980). του Κανονισµού (ΕΚ) 1828/2006 της Ε.Ε. της 8ης εκεµβρίου 2006, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 3. Την υπ αριθµ. 4731/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την ένταξη της πράξης «ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ», µε κωδικό MIS στον Άξονα Προτεραιότητας 07 Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος : «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου». 4. Τη µε αρ. πρωτ. 939/ Προέγκριση της παρούσας Προκήρυξης από την Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή (Ε..Α.) της Περιφέρειας Κρήτης. 5. Τη µε αρ. 206/2013 Απόφαση (Πρακτ. Νο 7/ ) της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης µε την οποία εγκρίθηκε η ιενέργεια ιεθνούς Ανοικτού ιαγωνισµού.

4 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 1. Ανοιχτό ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για τη δηµιουργία Περιβαλλοντικού Πληροφοριακού Κόµβου στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης συνολικού προϋπολογισµού ενενήντα ενός χιλιάδων είκοσι ευρώ ( ) (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, ήτοι ). 2. Οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσας Προκήρυξης περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόµενο Τεύχος Προκήρυξης και στα Παραρτήµατα αυτής, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 3. Ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών και διεξαγωγής του ιαγωνισµού ορίζεται η 07/06/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδος 10:00 π.µ. Ο ιαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού, στο Ηράκλειο οδός Μάρκου Μουσούρου 15, 4 ος όροφος. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες, δεν αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται. 4. Οι υποβαλλόµενες στο ιαγωνισµό προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, προθεσµία που αρχίζει από την επόµενη της ηµέρας διεξαγωγής του ιαγωνισµού. 5. ικαίωµα συµµετοχής στο ιαγωνισµό έχει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων (φυσικών ή νοµικών) που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997, καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε., που ασχολείται νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό µε προµήθειες, σχετικές µε το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού. Στην περίπτωση των ενώσεων ή των κοινοπραξιών δεν απαιτείται οι προσφέροντες να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. 6. Ο ιαγωνισµός θα διενεργηθεί από τριµελή Επιτροπή ιαγωνισµού, η οποία συστάθηκε, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης µε αρ. 206/2013, (Πρακτ. Νο 7/ ). Έργο της παραπάνω Επιτροπής είναι η παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και η υποβολή προτάσεων µε τα αποτελέσµατα της τεχνικής και τελικής αξιολόγησής τους, καθώς και όποια άλλη διαδικασία προβλέπεται ρητά στην Προκήρυξη. 7. ιευκρινίσεις και αντίγραφα της παρούσας Προκήρυξης δίνονται από τη ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 10:00-14:00 ώρα Ελλάδος έως και τις 31/05/2013, οδός Μάρκου Μουσούρου 15, 71201, Ηράκλειο, Ελλάδα, τηλ: , τηλεοµοιότυπο: , καθώς και από τον διαδικτυακό τόπο από τον οποίο θα µπορούν να κατεβάζουν ηλεκτρονικά το τεύχος της προκήρυξης.

5 8. Το Έργο χρηµατοδοτείται από το Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου Άξονας Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης», στα πλαίσια της εγκεκριµένης Πράξης «Ανάδειξη και προώθηση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην Κρήτη», Κωδικός πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους. Κωδικός Πράξης στη ΣΑΕΠ 002/8 2012ΕΠ Ο συνολικός προϋπολογισµός της εγκεκριµένης Πράξης ανέρχεται στις τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες τετρακόσια σαράντα έξι ευρώ και δέκα λεπτά ,10 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, ήτοι ,10 ). εν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ... 2 ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 2 ΑΡΘΡΟ 3 ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 2 ΑΡΘΡΟ 4 ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 ΑΡΘΡΟ 5 ο : ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 3 ΑΡΘΡΟ 6 ο : ΝΟΜΙΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ & ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 4 ΑΡΘΡΟ 7 ο : ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ- ΑΠΑΝΕΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 8 ο : ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ... 6 ΑΡΘΡΟ 9 ο : ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 6 ΑΡΘΡΟ 10 ο : ΠΑΡΟΧΗ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ... 7 ΑΡΘΡΟ 11 ο : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 7 Πακέτα Εργασίας του Έργου - Παραδοτέα... 7 ΑΡΘΡΟ 12 ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 13 ο : ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 14 ο : ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 15 ο : ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 16 ο : ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 17 ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Εγγύηση συµµετοχής στο ιαγωνισµό Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης Εγγύηση καλής λειτουργίας ΑΡΘΡΟ 18 ο : ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 19 ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 20 ο : ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 21 ο : ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΡΘΡΟ 22 ο : ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΡΘΡΟ 23 ο : ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 24 ο : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 25 ο : ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ενστάσεις - Προσφυγές Αποτελέσµατα - Κατακύρωση - Ματαίωση διαγωνισµού Το δικαίωµα της προαίρεσης ΑΡΘΡΟ 26 ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 27 ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 28 ο : ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΙ ΑΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 29 ο : ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΘΡΟ 30 ο : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 31 ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 32 ο : ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 33 ο : ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 34 ο : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ ΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 35 ο : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ... 45

7 ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχυδροµική ιεύθυνση: Μάρκου Μουσούρου 15, 4 ος όροφος, Ηράκλειο, Ελλάδα Τ. Κ.: Αριθµός τηλεφώνου: , Αριθµός τηλεοµοιοτυπικού µηχανήµατος (Fax): Ηλεκτρονική διεύθυνση ( ): ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η Περιφέρεια Κρήτης, στα πλαίσια υλοποίησης της εγκεκριµένης Πράξης «Ανάδειξη και προώθηση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην Κρήτη», θα προβεί στη δηµιουργία δίγλωσσου Περιβαλλοντικού Πληροφοριακού Κόµβου στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης µε σκοπό την ανάδειξη των περιοχών του δικτύου Natura 2000 µέσω της παροχής οπτικοακουστικού και πληροφοριακού υλικού. Το προτεινόµενο έργο αποτελεί ένα σηµαντικότατο έργο για την προστασία και την ανάδειξη του περιβάλλοντος, αφού σκοπό έχει την ευαισθητοποίηση του ευρύ κοινού αλλά και στοχευµένων οµάδων πληθυσµού (target groups) σε τοπική κλίµακα, µε σκοπό την συνεργασία τους για την προστασία των ειδών και των οικοτόπων. Επιπλέον θα είναι ένα µέσο ενηµέρωσης για µελετητές, δηµόσιες υπηρεσίες και οικολογικές οµάδες για την υφιστάµενη κατάσταση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, την νοµοθεσία αλλά και τις αναπτυξιακές προοπτικές του δικτύου Natura Στόχος του έργου είναι ο Περιβαλλοντικός Πληροφοριακός Κόµβος να αποτελέσει εργαλείο για τους πολίτες ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την διασφάλιση των οικονοµικών πόρων και της ποιότητα ζωής του. ΑΡΘΡΟ 3 ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο αυτό µε τίτλο «ηµιουργία Περιβαλλοντικού Πληροφοριακού κόµβου στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης» αποτελεί το Υποέργο 1 της πράξης «Ανάδειξη και προώθηση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην Κρήτη» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» του Ε.Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τα συναφή υποέργα της παραπάνω πράξης -τα οποία δεν αποτελούν αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης και θα προκηρυχθούν καθένα χωριστά- είναι : Υποέργο 2: Σήµανση περιοχών προµήθεια πληροφοριακών/ενηµερωτικών πινακίδων Υποέργο 3: ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης Υποέργο 4: Παραγωγή ενηµερωτικού υλικού Υποέργο 5: Προµήθεια κινητής µονάδας ενηµέρωσης (εκθεσιακό περίπτερο) Η αρχιτεκτονική και ο σχεδιασµός του Κόµβου θα προβλέπει την τεχνική υποστήριξη πολλαπλών παράλληλων χρηστών µε το ανάλογο µέγεθος της πληροφορίας όπως περιγράφεται παρακάτω και συνδέσεις µε άλλες σελίδες π.χ. µε την προµήθεια και εγκατάσταση των διακοµιστών και λοιπών υπολογιστικών συστηµάτων στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης. Ο κόµβος αυτός θα είναι δίγλωσσος (ελληνικά αγγλικά), ελεύθερα προσβάσιµος µέσω διαδικτύου σε όλους του χρήστες και θα είναι έτσι δοµηµένος ώστε να περιλαµβάνει: 1. Περιγραφή του παρόντος έργου, των στόχων του και των προβλεπόµενων δραστηριοτήτων. 2

8 2. Το ιστορικό του δικτύου Natura 2000 και το σχετικό εθνικό και ευρωπαϊκό νοµοθετικό πλαίσιο. 3. ιαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε την οικολογική και πολιτιστική σηµασία των περιοχών του δικτύου Natura 2000 της Κρήτης µε έµφαση στα είδη και τους οικότοπους προτεραιότητας. 4. Τα υπάρχοντα διαχειριστικά σχέδια ή τις ειδικές περιβαλλοντικές µελέτες των περιοχών του δικτύου Natura 2000 της Κρήτης. 5. Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη που θα περιλαµβάνει δηµοσιευµένες και επίσηµες αδηµοσίευτες εκθέσεις που ασχολούνται µε την πανίδα και τη χλωρίδα εντός των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην Κρήτη. 6. Γεωγραφικό υπόβαθρο γεωβάση δεδοµένων και Web-GIS µε δυνατότητα συνεχούς εµπλουτισµού και επικαιροποίησης στο οποίο ο χρήστης του κόµβου θα µπορεί να εντοπίζει και να επιλέγει την περιοχή ενδιαφέροντος. 7. Εφαρµογή για κινητά τηλέφωνα τελευταίας τεχνολογίας (smart phones), µέσω της οποίας ο χρήστης θα µπορεί να έχει πρόσβαση στον κόµβο και από το κινητό του τηλέφωνο. 8. υνατότητα πλοήγησης στο χώρο και στο χρόνο των πολυθεµατικών γεωγραφικών επιπέδων ώστε ο χρήστης να µπορεί να θέτει χωρικά ερωτήµατα εκ των οποίων θα ανακτώνται περιοχές ενδιαφέροντος. 9. Χάρτες σε ψηφιακή µορφή των περιοχών ενδιαφέροντος. 10. Προβολή σύγχρονων χαρτών των υποθαλάσσιων λιβαδιών Posidonia οceanica. 11. Προβολή χαρτών απεικόνισης της διαχρονικής µεταβολής των λιβαδιών της Posidonia oceanica. 12. Τις εκδόσεις, δηµοσιεύσεις και γενικότερο έντυπο ενηµερωτικό υλικό που θα παράγεται κατά τη διάρκεια του έργου. 13. Τις θέσεις και το περιεχόµενο των πληροφοριακών πινακίδων που θα τοποθετηθούν στα πλαίσια του έργου σε όλη την έκταση της Περιφέρειας Κρήτης. 14. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό και βίντεο ώστε ο επισκέπτης να µπορεί να διαπιστώσει την περιβαλλοντική αξία και οµορφιά των επιλεγµένων περιοχών ενδιαφέροντος. 15. Προβολή του θεµατικού ντοκιµαντέρ που θα παραχθεί ως ενηµερωτικό υλικό. 16. Συνδέσµους προς άλλους δικτυακούς τόπους µε σχετικές δράσεις και θέµατα. ΑΡΘΡΟ 4 ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο χρηµατοδοτείται από το Ε.Π , στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Ο συνολικός προϋπολογισµός του προκηρυσσόµενου έργου ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα µια χιλιάδες και είκοσι ευρώ (91.020,00 ), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%. (Προϋπολογισµός χωρίς Φ.Π.Α.: ,00, Φ.Π.Α.: ,00 ). Ο συνολικός προϋπολογισµός της ενταγµένης Πράξης «Ανάδειξη και προώθηση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην Κρήτη» στα πλαίσια της οποίας προκηρύσσεται το προαναφερόµενο έργο, ανέρχεται στις τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες τετρακόσια σαράντα έξι ευρώ και δέκα λεπτά ,10 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, ήτοι ,10. Η συγκεκριµένη πράξη έχει ενταχθεί µε την µε αρ. πρωτ / Ε-5348/ Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, στο Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (Π Ε) 2012, στη ΣΑΕΠ 002/8 µε Κωδικό/MIS 2012ΕΠ / ΑΡΘΡΟ 5 ο : ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Το σύνολο του Έργου δεν θα ξεπεράσει τους δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, θα πρέπει δε να δίδεται λεπτοµερειακά υπό µορφή σχεδιαγράµµατος Gantt στην τεχνική προσφορά. εδοµένου ότι, το σχεδιάγραµµα αποτελεί στοιχείο κατανόησης του Έργου και βαθµολογείται, θα πρέπει σε αυτό να αναφέρονται αναλυτικά και επί ποινή αποκλεισµού όλα τα 3

9 παραδοτέα, οι επιµέρους ενέργειες και οι αντίστοιχοι χρόνοι υλοποίησής τους. Προσφορά που προβλέπει χρόνο υλοποίησης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο θα απορρίπτεται. Επιπλέον, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενσωµατώσει στον κόµβο όλο το πληροφοριακό υλικό των Υποέργων (Άρθρο 3 ο ), όταν αυτά ολοκληρωθούν και ανεξάρτητα από το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του παρόντος Υποέργου, µε σκοπό να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείµενο της Πράξης «Ανάδειξη και προώθηση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην Κρήτη». ΑΡΘΡΟ 6 ο : ΝΟΜΙΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ & ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Το Π 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005» (ΦΕΚ 64/Α/ ). 2. Το Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)» (ΦΕΚ 150/Α/ ). 3. Ο Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/ ) «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο ». 4. Ο Ν. 2362/1995 «Περί δηµοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/1995). 5. Η Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» (ΕΕ αριθ. L 134 της ), όπως ισχύει. 6. Ο Κανονισµός 1564/2005 της επιτροπής «για την κατάρτιση τυποποιηµένων εντύπων προς δηµοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στα πλαίσια των διαδικασιών δηµοσίων συµβάσεων δυνάµει των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου», καθώς και την οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής «για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήµατος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί δηµοσίων συµβάσεων». 7. Ο Ν. 3548/2007 «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/ ). 8. Η οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης εκεµβρίου 1989 «για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί εφαρµογής των διαδικασιών προσφυγής στον τοµέα της σύναψης συµβάσεων, κρατικών προµηθειών και δηµοσίων έργων» (ΕΕ αριθ. L 395 της 30/12/89), όπως ισχύει. 9. του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/1995). 10. Ο Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/ ) «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». 11. Ο Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/ ) «Εθνική υποδοµή γεωχωρικών πληροφοριώνεναρµόνιση µε την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14 ης Μαρτίου 2007 κι άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του Ν. 1647/1986 Οργανισµός κτηµατολογίου και χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) κι άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α).» 12. Ο Ν. 3886/2010 περί «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου

10 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης εκεµβρίου 2007 (L 335)» 13. Η Υ.Α /ΕΥΣ 1749/2008 (ΦΕΚ 540/Β/ ) «Υπουργική απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης». 14. Η Υ.Α /ΕΥΘΥ 2041/2009 (ΦΕΚ 1957/Β/ ) «Τροποποίηση της υπ αριθ /ΕΥΣ 1749/ υπουργικής απόφασης Συστήµατος ιαχείρισης». 15. Η Υ.Α /ΕΥΘΥ1212/2010 (ΦΕΚ τ. Β 1088/ ) «Τροποποίηση της υπ αριθ /ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ) Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ιαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 16. Το Π.. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» (ΦΕΚ 11τΑ/1980) 17. Ο Κανονισµός (ΕΚ) 1828/2006 της Ε.Ε. της 8ης εκεµβρίου 2006, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 18. Η υπ αριθµ. 4731/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την ένταξη της πράξης «ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ», µε κωδικό MIS στον Άξονα Προτεραιότητας 07 Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος : «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου». 19. Η µε αρ. πρωτ. 939/ Προέγκριση της παρούσας Προκήρυξης από την Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή (Ε..Α.) της Περιφέρειας Κρήτης. 20. Η µε αρ. 206/2013 Απόφαση (Πρακτ. Νο 7/ ) της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης µε την οποία εγκρίθηκε η ιενέργεια ιεθνούς Ανοικτού ιαγωνισµού. 21. Η µε αρ. πρωτ. οικ /15169/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης µε την οποία προκηρύσσεται η ιενέργεια ιεθνούς Ανοικτού ιαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 7 ο : ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ- ΑΠΑΝΕΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Η προκήρυξη του διαγωνισµού στάλθηκε για δηµοσίευση : Στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 22 Απριλίου Στο «Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης στις 22 Απριλίου 2013 και δηµοσιεύτηκε στις 26 Απριλίου Στον ελληνικό τύπο στις 22 Απριλίου 2013 όπου και δηµοσιεύθηκε στις 24 Απριλίου Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης έχει αποσταλεί στα Επιµελητήρια Ελλάδας και στον Ελληνικό Οργανισµό Μικροµεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.). Επίσης, περίληψη της παρούσας Προκήρυξης έχει αναρτηθεί στα γραφεία της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού και στην ιστοσελίδα Επίσης, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.crete.gov.gr) είναι διαθέσιµο και το πλήρες κείµενο της παρούσας από τις 24 Απριλίου 2013 έως και τις 7 Ιουνίου 2013, ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο σύµφωνα µε το αρθρ. 4 του Ν. 3548/2007 όπως συµπληρώθηκε µε το αρθρ 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α ). Τα έξοδα δηµοσίευσης δεν µπορεί να είναι ανώτερα των 5.000,00 ευρώ και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής της σύµβασης. Τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµου δηµοσιεύσεων βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή και καταβάλλονται από 5

11 τις πιστώσεις της υπηρεσίας για την ανατιθέµενη σύµβαση. ΑΡΘΡΟ 8 ο : ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο µέχρι τις 07/06/2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. στη ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Μάρκου Μουσούρου 15, Τ.Κ Ηράκλειο, τηλ και fax , υπόψη κας Αποστολάκη Μαρίας και κας Βαβαδάκη Κατερίνας, οι οποίες θα τις µεταβιβάσουν στην επιτροπή αξιολόγησης. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να διαφυλάσσει το απόρρητο των προσφορών εν αναµονή της αξιολόγησής τους. ΑΡΘΡΟ 9 ο : ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η διάθεση του τεύχους του ιαγωνισµού ( ιακήρυξη και Παραρτήµατα) γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε courier. Η καταληκτική προθεσµία για την λήψη των εγγράφων του διαγωνισµού είναι µέχρι τις , ηµέρα Παρασκευή, τις εργάσιµες ώρες. Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης µέσω courier, η Αναθέτουσα Αρχή, δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της διακήρυξης. Το Τεύχος του ιαγωνισµού ( ιακήρυξη και Παραρτήµατα) παραδίδεται και σε ηλεκτρονική µορφή στους ενδιαφερόµενους από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής ( ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού, Ταχ. /νση: Μάρκου Μουσούρου 15, 4ος όροφος, Ηράκλειο), αρµόδιος κα Αποστολάκη Μαρία, Βαβαδάκη Κατερίνα, (τηλ: , ), κατόπιν υποβολής έγγραφης αίτησης από τους ενδιαφερόµενους. Η αίτηση πρέπει να περιλαµβάνει τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, όνοµα προσώπου επαφής). Παραλαβή του Τεύχους του ιαγωνισµού ( ιακήρυξη και Παραρτήµατα) γίνεται µε download από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης στην οποία έχουν αναρτηθεί. Στην περίπτωση αυτή, αυτός που παραλαµβάνει το Τεύχος πρέπει να αποστείλει αυθηµερόν µε τηλεοµοιότυπο (fax) στο τα πλήρη στοιχεία του ως ανωτέρω, µε την ένδειξη «ΠΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ µε αριθµό Προκήρυξης», για να ενηµερωθεί για τυχόν διευκρινήσεις ή άλλες πληροφορίες που αφορούν στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο Άρθρο 9 της παρούσης. Σε περίπτωση που δεν αποστείλει τα στοιχεία του, οπότε δεν είναι δυνατή η ενηµέρωση του, η ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού ουδεµία ευθύνη φέρει (και αυτός δεν έχει κανένα δικαίωµα) εάν εκ του λόγου αυτού καταθέσει εσφαλµένη προσφορά η οποία θα απορριφθεί ή θα αξιολογηθεί δυσµενώς. Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται άµεσα το αργότερο όµως εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή της να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στη ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η διακήρυξη αναρτάται για αρχική ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων στον διαδικτυακό κόµβο της Περιφέρειας Κρήτης. Η Αναθέτουσα Αρχή, αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και την ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να την εγγυηθεί. 6

12 ΑΡΘΡΟ 10 ο : ΠΑΡΟΧΗ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Οι υποψήφιοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία) συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας διακήρυξης µέχρι και οκτώ (8) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. Η ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού θα απαντήσει σε όλες µαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος και σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη διακήρυξη, το αργότερο τρεις (3) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στη ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού, υπ όψιν κας Αποστολάκη Μαρίας και κας Βαβαδάκη Κατερίνας, Τηλ.: , , Τηλεοµοιότυπο: Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού. ΑΡΘΡΟ 11 ο : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ Για την επιτυχή υλοποίηση του προτεινόµενου έργου, οι επιθυµητές λειτουργίες και επιχειρησιακές δυνατότητες του πληροφοριακού περιβαλλοντικού κόµβου έχουν κατηγοριοποιηθεί σε Πακέτα Εργασίας. Ο υποψήφιος θα πρέπει να συµµορφωθεί µε τα πακέτα εργασίας που αναφέρονται παρακάτω και στο Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς (βλ και Άρθρο 19) θα αναφέρει για κάθε Πακέτο Εργασίας, την προσέγγιση, την υλοποίηση, και τη λειτουργία του συστήµατος καθώς επίσης και τον τρόπο συνεργασίας µε το φορέα παρακολούθησης. Επίσης θα πρέπει να τεκµηριώνεται η ολοκληρωµένη αντίληψη για το έργο, το γενικό και το αναλυτικό πλάνο ενεργειών. Η τεκµηρίωση, και κατ' επέκταση και η πρόταση, είναι δυνατό να βασίζονται και από ανάλογες εφαρµογές, οι οποίες ήδη βρίσκονται σε λειτουργία. Τέλος, επειδή βασικός στόχος της Αναθέτουσας Αρχής είναι η «Έξυπνη Εξειδίκευση» (Smart Specialisation) της Περιφέρειας Κρήτης, θα πρέπει να αναλυθούν τα καινοτόµα εκείνα εργαλεία που θα συµβάλλουν στην υλοποίηση των Ενοτήτων Εργασίας και των αντίστοιχων παραδοτέων. Πακέτα Εργασίας του Έργου - Παραδοτέα ΠΕ1. Προµήθεια hardware Για την φιλοξενία του πληροφοριακού κόµβου (ιστοχώρου) προτείνεται η υλοποίηση µίας εκ των κάτωθι τεχνικών λύσεων: 1) Προµήθεια και εγκατάσταση εξυπηρετητή ιστοσελίδων και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στον χώρο της Περιφέρειας Κρήτης µε τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του ακόλουθου πίνακα. Προδιαγραφές Εξυπηρετητή Εταιρεία κατασκευής - τύπος Τοποθέτηση σε ικρίωµα ( µέγεθος 1U ) Ένας (1) Επεξεργαστής Intel Xeon Quad (µε τέσσερις πυρήνες), µε 8 Mbytes cache, συχνότητα λειτουργίας 2,40 GHz, 1333 FSB Chipset Intel 5520 Προσφερόµενη µνήµη 8Gbytes, DDR MHz Μέγιστη υποστηριζόµενη µνήµη 32 Gbytes Τέσσερεις (4) σκληροί δίσκοι SAS µε χωρητικότητα 1Terabytes έκαστος 7

13 Μέγιστος αριθµός θέσεων για σκληρούς δίσκους 4 ιαµόρφωση συστοιχίας RAID σε RAID 1 µε την χρήση των 2 δίσκων και άµεση επέκταση της συστοιχίας µε την προσθήκη δύο δίσκων ίσης χωρητικότητας προς τους υπάρχοντες. Η διαµόρφωση του RAID θα γίνεται από ενσωµατωµένο RAID Controller, χωρίς την χρήση του λειτουργικού συστήµατος. Ο RAID controller θα υποστηρίζει RAID0, 1 και 10 ύο θύρες Ethernet 10/100/1000 Mbps Μία θύρα Ethernet 10/100/1000 Mbps επιπλέον, αποκλειστικά για διαχείριση του εξυπηρετητή µε δυνατότητες έλεγχος εξυπηρετητή, restart, shutdown, power-on µέσω web interface, ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστηµα. Ελεγκτής γραφικών µε υποστήριξη ανάλυσης 1280x1024 2x θύρες επέκτασης PCI Θύρες USB 2 1 x σειριακή θύρα 1 x θύρα σύνδεσης πληκτρολογίου 1 x θύρα σύνδεσης ποντικιού 1 x θύρα σύνδεσης VGA 1 x DVD RW 24x IDE 2 x Τροφοδοτικό ισχύος 400 Watt Εγγύηση 3 έτη NBD on site 2) Αποκλειστική φιλοξενία του εξυπηρετητή σε κέντρο δεδοµένων αναδόχου/παρόχου, το οποίο θα διαθέτει κατ ελάχιστον τις ακόλουθες υπηρεσίες: ιατιθέµενος χώρος τουλάχιστον 2 ΤΒ σε διάταξη mirror Κεντρική µνήµη RAM τουλάχιστον 12 Gbytes ιασύνδεση στο ιαδίκτυο µέσω Switch 100ΜΒit/s Μεταφορά δεδοµένων: έως 10 Τerabyte/ µήνα IPv4 διεύθυνση: παρέχεται 1 IPv6: διαθέσιµο Χαρακτηριστικά Data Center: διαθεσιµότητα δικτύου 99%, αδιάλειπτη παροχή ρεύµατος, κλιµατισµός Λήψη αντιγράφων ασφαλείας σε καθηµερινή ή εβδοµαδιαία βάση µε αυτόµατο τρόπο υνατότητα µεταφοράς σε άλλο εξυπηρετητή µε επαυξηµένες δυνατότητες Υποχρέωση φιλοξενίας για 3 έτη Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει µία εκ των παραπάνω λύσεων µε συµµόρφωση προς τις προδιαγραφές και σαφή τεκµηρίωση των παρακάτω: Την επάρκεια της λύσης για τις ανάγκες του δικτυακού κόµβου. Την πρόσβαση στο ιαδίκτυο από το οποίο οι χρήστες θα αντλούν πληροφορίες. Τη δυνατότητα υποστήριξης του δικτυακού κόµβου. Τη φιλικότητα της λύσης προς το περιβάλλον και την οικονοµία πόρων. ΠΕ2. Λογισµικό Γ.Π.Σ. Το κύριο µέρος της ανάπτυξης του Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήµατος (ΓΠΣ) θα βασίζεται σε λογισµικό GIS ανοικτού κώδικα για την διαχείριση, επεξεργασία και αποθήκευση χωρικών και περιγραφικών δεδοµένων καθώς και για τη διάχυση χωρικών πληροφοριών στο ιαδίκτυο µέσω εφαρµογών Web-GIS. Το λογισµικό θα είναι τεχνολογίας client server και θα επιτρέπει την αποθήκευση και διαχείριση πληροφοριών µέσω σύγχρονων συστηµάτων βάσεων δεδοµένων (π.χ. PostgreSQL). Το λογισµικό αυτό θα επιτρέπει πρόσβαση στη γεωγραφική βάση δεδοµένων, σε 8

14 πολλούς χρήστες ταυτόχρονα µε δυνατότητες επόπτευσης και επεξεργασίας της γεωγραφικής πληροφορίας. Θα προσφέρει τη δυνατότητα καθορισµού ρόλων και δικαιωµάτων χρηστών σε επίπεδο διαχείρισης του ενιαίου γεωγραφικού συστήµατος πληροφοριών. Επίσης θα προσφέρει τη δυνατότητα αποθήκευσης τόσο των γεωγραφικών και περιγραφικών δεδοµένων όσο και της τοπολογίας τους. Επίσης, θα επιτρέπεται η δηµιουργία νέων τύπων δεδοµένων, τοπολογίας, χρονικών και άλλων σχέσεων ανάλογα µε τις ανάγκες των εφαρµογών. Ανάλογα µε τις περιπτώσεις χρήσης, θα υποστηρίζεται πρόσβαση στις λειτουργίες µε βάση ρόλους χρηστών (απλοί χρήστες, εισαγωγείς περιεχοµένου, διαχειριστές), δηλαδή κάθε χρήστης θα έχει πρόσβαση στις λειτουργίες της εφαρµογής για τις οποίες έχει άδεια χρήσης, όπως επίσης θα υποστηρίζονται και πρωτόκολλα κλειδώµατος για να αποφευχθούν τυχόν λάθη που θα οφείλονται σε ταυτόχρονες συναλλαγές πάνω σε κοινούς πόρους της βάσης δεδοµένων. Επιπλέον, ο διαχειριστής της γεωγραφικής βάσης δεδοµένων θα είναι σε θέση να παρακολουθεί τις τροποποιήσεις που γίνονται στα δεδοµένα από τους χρήστες (versioning) ενώ θα διατηρούνται διάφορα στιγµιότυπα της βάσης, κατά την επεξεργασία τους. Η γεωγραφική βάση δεδοµένων πρέπει οπωσδήποτε να υποστηρίζει την αποθήκευση του προβολικού ή γεωγραφικού συστήµατος συντεταγµένων µαζί µε τα γεωγραφικά δεδοµένα. Τέλος το λογισµικό GIS θα διαθέτει τη δυνατότητα εξαγωγής του σχήµατος της Γεωγραφικής Βάσης εδοµένων σε τύπους αρχείων σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα. υνατότητες συστήµατος Το λογισµικό που θα προτείνει ο Ανάδοχος θα είναι τεχνολογίας client-server, ανοικτού κώδικα και θα είναι συµβατό µε Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων (RDBMS) που δέχεται χωρικά δεδοµένα. Για την ορθή και αποδοτική λειτουργία του έργου το λογισµικό GIS θα πρέπει να παρέχει κατ' ελάχιστο τις ακόλουθες γενικές δυνατότητες: Λειτουργικότητα του συστήµατος o ικτυακή τεχνολογία για σύνδεση και ασφάλεια (Network - based) o Υποστήριξη του πρωτοκόλλου TCP/IP για server-clients. o Παροχή δεδοµένων στους clients µε χρήση HTTP και XML. o Ανάπτυξη καινοτόµων διεπαφών για τους χρήστες (interfaces). o Ταυτόχρονη πρόσβαση και επεξεργασία πολλών χρηστών στη βάση δεδοµένων ακόµα και στα ίδια θεµατικά επίπεδα. o ιαβαθµισµένη πρόσβαση οµάδων χρηστών στα γεωγραφικά και περιγραφικά δεδοµένα - Καθορισµός ρόλων και δικαιωµάτων χρηστών. o Καθηµερινή ή εβδοµαδιαία αποθήκευση στιγµιότυπων της βάσης (backup). o υνατότητα επεκτασιµότητας και δηµιουργίας εφαρµογών (Application Programming Interface). Γενικές δυνατότητες εισαγωγής και διαχείρισης γεωγραφικών δεδοµένων o Υποστήριξη εισαγωγής µεγάλου όγκου δεδοµένων. o ηµιουργία, διαχείριση και επεξεργασία αρχείων χαρτών, προτύπων χαρτών και αρχείων συµβόλων. o Κατασκευή και ιαχείριση χαρτογραφικών υποβάθρων σε διανυσµατική (vector) και ψηφιδωτή (raster) µορφή διαφόρων τύπων. o Υποστήριξη του Ελληνικού Γεωγραφικού Συστήµατος Αναφοράς (ΕΓΣΑ' 87). o ιαχείριση του τρόπου εµφάνισης των δεδοµένων κατά την επεξεργασία τους. o Επεξεργασία τιµών περιγραφικών χαρακτηριστικών. o Τεχνικές ταξινόµησης χωρικών δεδοµένων µε ποσοτικά ή περιγραφικά χαρακτηριστικά (classification, clustering κλπ). o Υποβολή χωρικών ερωτηµάτων: Αναζήτηση και επιλογή στοιχείων µε γεωγραφικά και περιγραφικά κριτήρια και ερωτήµατα - υνατότητα αποθήκευσης των αποτελεσµάτων. o Εργαλεία πλοήγησης στο χάρτη (µεγέθυνση, σµίκρυνση, µετακίνηση, χρήση χωρικών δεικτών, δηµιουργία υπερσυνδέσεων των χωρικών δεδοµένων µε εξωτερικές εφαρµογές, URL και 9

15 µακροεντολές). o ιαχείριση τρόπου εµφάνισης δεδοµένων στο χάρτη. o Προβολή ετικετών σε διανυσµατικά δεδοµένα χάρτη µε χρήση πληροφορίας από τη βάση δεδοµένων. o Τεχνικές απόδοσης συµβόλων σε διανυσµατικά δεδοµένα και εισαγωγής χαρτογραφικών στοιχείων. o Εργαλεία εισαγωγής χαρτογραφικών στοιχείων (ένδειξη βορρά, αριθµητική και γραφική κλίµακα, υπόµνηµα, τίτλος κ.λ.π.). o Απόδοση ετικετών στις απεικονιζόµενες οντότητες µε στοιχεία από τη βάση δεδοµένων. o Σύνθεση θεµατικών χαρτών (τυποποιηµένες κατηγορίες και χάρτες που δηµιουργούν οι χρήστες). Καινοτόµα εργαλεία διεπαφής - ερωτηµάτων Θα υποστηρίζονται εκτός των κλασσικών χωρικών και αλφαριθµητικών ερωτηµάτων και προηγµένα ερωτήµατα διεπαφής µε τον χρήστη. Συγκεκριµένα, στα πλαίσια της εφαρµοστικότητας του συστήµατος ο Ανάδοχος θα πρέπει να δηµιουργήσει διαδραστικό πρωτότυπο για τη θέση και επεξεργασία γεωγραφικής φύσεως ερωτηµάτων στη βάση, µέσω γραφηµάτων και παραθύρων που θα εισάγει γραφικά ο χρήστης στο χάρτη. Οι απαντήσεις θα αναρτώνται σε κλιµακωτά επίπεδα ενός εννοιολογικού σχήµατος πληροφορίας που θα χρησιµοποιεί αυτόµατα προσδιοριζόµενα χαρακτηριστικά των δεδοµένων της βάσης και των σχέσεών τους σε τοπολογικό, µορφολογικό επίπεδο καθώς και βασισµένο σε χαρακτηριστικά οµάδας. Χαρακτηριστικά Υποστήριξης WEB GIS o Υποστήριξη ανάπτυξης εφαρµογών διαδικτύου o Τεκµηρίωση της προγραµµατιστικής διεπαφής για την ανάπτυξη εφαρµογών o Αρθρωτή αρχιτεκτονική πολλών επιπέδων (modular) o υνατότητα προσθήκης επιπλέον layers από τον τελικό χρήστη Σύστηµα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων (Σ..Β..) o Να αναφερθεί το όνοµα, η έκδοση του προσφερόµενου Σ..Β.. και η χρονολογία διάθεσης της προσφερόµενης έκδοσης. o Υποστηριζόµενες πλατφόρµες υλικού και λογισµικού: Unix και Linux και Windows o Να αναφερθούν οι διατιθέµενες µέθοδοι οργάνωσης των δεδοµένων (π.χ. B-tree indexes, bitmap indexes, cluster indexes) o Υποστήριξη SQL o Υποστήριξη ενσωµατωµένου εργαλείου για τη δηµιουργία και διαχείριση web-based εφαρµογών Άλλες δυνατότητες του προτεινόµενου συστήµατος διαχείρισης της Βάσης εδοµένων GIS και WebGIS οι οποίες κρίνονται χρήσιµες για το έργο από τον Ανάδοχο να αναφέρονται περιληπτικά. εν αποζητείται η περιγραφή συγκεκριµένου λογισµικού και των εργαλείων του, ή όλων των δυνατοτήτων ενός ΓΠΣ ή των διαδικασιών υλοποίησης ενός ΓΠΣ. ΠΕ3. ηµιουργία Βάσης Γεωγραφικών εδοµένων - Προµήθεια/ δηµιουργία ψηφιακών υποβάθρων Τα ελάχιστα δεδοµένα που θα περιλαµβάνει ο πληροφοριακός κόµβος, είναι τα ακόλουθα: Χαρτογραφηµένο το δίκτυο των περιοχών του δικτύου Natura 2000 της Κρήτης σε περιβάλλον 10

16 ορθοφωτοχάρτη µε προσδιορισµό τόσο του πυρήνα όσο και των εξωτερικών ορίων κάθε περιοχής. Πληροφοριακό υλικό σχετικά µε το χρόνο ένταξης, το φορέα διαχείρισης, τα προστατευόµενα είδη και κάθε είδους πληροφορία σχετικά µε την κάθε περιοχή Natura. Τα υπάρχοντα διαχειριστικά σχέδια ή τις ειδικές περιβαλλοντικές µελέτες. Πληροφορίες σχετικά µε την οικολογική και πολιτιστική σηµασία των περιοχών Natura µε έµφαση στα είδη και τους οικότοπους προτεραιότητας. εδοµένα Τηλεπισκόπησης. Χωρικά και περιβαλλοντικά δεδοµένα της Περιφέρειας Κρήτης σε εφαρµογή του Νόµου 3882/2010. Σύγχρονο φωτογραφικό υλικό χαρακτηριστικών περιοχών ενδιαφέροντος. Βίντεο από υποθαλάσσιες λήψεις µε έµφαση στους υφάλους Maerl της Κρήτης. Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, που θα περιέχει: Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ιαχειριστικά σχέδια Πτυχιακές εργασίες, µεταπτυχιακές διατριβές, επιστηµονικά άρθρα Θεµατικές µελέτες (θηραµατοπονικά, λιβαδοπονικά, χρήσεις γης κ.λπ.) Τεχνικοί οδηγοί (π.χ. ορθής γεωργικής πρακτικής, ορθής κτηνοτροφικής πρακτικής κ.λπ.) Τελικές Αναφορές Προγραµµάτων Πληροφορίες για τα είδη προτεραιότητας και σχετική βιβλιογραφία Νοµοθεσία Πληροφορίες ειδών του Red Book (πτηνά, θηλαστικά, χερσαία ασπόνδυλα, ερπετά, αµφίβια έντοµα φυτά) Γεωλογικές πληροφορίες και χάρτες Υδρογεωλογικά δεδοµένα - υδρογεωλογικές λεκάνες Υγροτόπους Καρστικά φαινόµενα Κλιµατολογικά δεδοµένα Ανεξάρτητες δηµοσιεύσεις Ενηµερωτικά έντυπα που έχουν ήδη εκδοθεί Πρακτικά συνεδρίων Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να δηµιουργήσει χάρτες των υποθαλάσσιων λιβαδιών Posidonia οceanica. Για την υλοποίηση αυτού του σταδίου απαιτείται η καταγραφή των στοιχείων από επιτόπου ελέγχους και χρήση εικόνων υψηλής ανάλυσης. Για τη δηµιουργία τους ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναπτύξει σειρά αλγορίθµων µάθησης που θα αποσκοπούν στην αυτόµατη ή ηµιαυτόµατη ταξινόµηση εικόνων και εξαγωγή χαρακτηριστικών για τις σχετικές οντότητες στις περιοχές µελέτης. Η συσχέτιση και κατηγοριοποίηση των αποτελεσµάτων για τη δηµιουργία νέας γνώσης θα επιβεβαιωθεί εκ νέου µε επί τόπου επισκέψεις. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει τη µεθοδολογία αυτοµατοποιηµένης βελτιστοποίησης των αποτελεσµάτων ταξινόµησης πολυχρονικών εικόνων µε περιορισµό σφαλµάτων βάσει αντικειµενοστραφούς θεώρησης των δεδοµένων. Μέσω της επεξεργασίας πολυχρονικών δεδοµένων Τηλεπισκόπησης θα πρέπει να είναι δυνατή η αυτόµατη εύρεση τάσεων-αλλαγών, ανθρωπογενών πιέσεων καθώς και να οριοθετούνται χωροχρονικά περιοχές πιθανού κινδύνου προς περαιτέρω έλεγχο. Επίσης θα πρέπει να αναπτυχθεί εργαλείο που θα υποστηρίζει λογικές πράξεις των αντικειµένων των εικόνων στο χρόνο για την εξόρυξη περιοχών ενδιαφέροντος βάσει ερωτηµάτων των χρηστών και της εν λόγω εφαρµογής. 11

17 Η καινοτοµία της προσέγγισης από τον Ανάδοχο θα λάβει ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την αξιολόγηση της προσφοράς του ώστε ο υπό ανάπτυξη πληροφοριακός κόµβος της Περιφέρειας Κρήτης να γίνει ιδιαίτερα ελκυστικός στους τελικούς του χρήστες. Η ελκυστικότητα του κόµβου συνδέεται και µε την δυνατότητα θέασης σε µορφή animation των παραπάνω χαρτών ώστε να γίνεται πιο άµεσα αντιληπτή η διαχρονική εξέλιξη του φαινοµένου µείωσης του σηµαντικού αυτού παράγοντα βιοποικιλότητας. Όλη η πληροφορία του κόµβου θα είναι προσβάσιµη από ειδικό ιστότοπο που θα αναπτυχθεί και εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο. Σε αυτόν θα ενσωµατωθεί όλη η πληροφορία που αναφέρεται παραπάνω, µε τρόπο λειτουργικό και εύχρηστο για τον τελικό χρήστη. Επιπλέον, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενσωµατώσει στον κόµβο όλο το πληροφοριακό υλικό των Υποέργων (Άρθρο 3 ο ), όταν αυτά ολοκληρωθούν και ανεξάρτητα από το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του παρόντος Υποέργου, µε σκοπό να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείµενο της Πράξης «Ανάδειξη και προώθηση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην Κρήτη». Ο Ανάδοχος καλείται να παρουσιάσει στην προσφορά του µία αναλυτική πρόταση για τον τρόπο παρουσίασης της πληροφορίας, για το περιεχόµενο του κόµβου, για τον πιθανό τίτλο και λογότυπο του κόµβου και για την αλληλεπίδραση µε τους επισκέπτες του ιστότοπου. Το λογισµικό που θα χρησιµοποιηθεί ως υποδοµή για την ανάπτυξη του ιστότοπου θα πρέπει να ανήκει στην κατηγορία των συστηµάτων διαχείρισης περιεχοµένου (Content Management System), και να µη συνοδεύεται από κόστος για την απόκτηση της άδειας χρήσης ή την αναβάθµιση του λογισµικού. Οι ελάχιστες προδιαγραφές που θα πρέπει να τηρούνται για το σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου και για τον κόµβο συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. Α/Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 1. Χαρακτηριστικά συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου 1.1 Ελεύθερο λογισµικό ή λογισµικό χωρίς κόστος για άδειες χρήσης 1.2 Σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου 1.3 Λειτουργία Frontend για τους επισκέπτες 1.4 Λειτουργία Backend για τους διαχειριστές/ συντάκτες 1.5 WYSIWYG κειµενογράφος για τη διαχείριση του περιεχοµένου µε δυνατότητα εισαγωγής εικόνων και video 1.6 Επεκτάσιµο µε επιπλέον λειτουργίες 1.7 Υποστήριξη λειτουργίας σε βάση δεδοµένων MySQL 1.8 Υποστήριξη λειτουργίας σε βάση δεδοµένων Oracle 1.9 Υποστήριξη πολλαπλών ανεξάρτητων ιστότοπων στην ίδια εγκατάσταση (multisite deployment/ multitenant) 1.10 Υποστήριξη της έννοιας του διαπιστευµένου χρήστη (user login) 1.11 Υποστήριξη διασύνδεσης µε σύστηµα LDAP για τη διαπίστευση χρηστών 1.12 Υποστήριξη διασύνδεσης µε σύστηµα Active Directory για τη διαπίστευση χρηστών 1.13 Υποστήριξη διαφορετικού επιπέδου ή οµάδων χρηστών 1.14 Απόδοση δικαιωµάτων πρόσβασης σε πληροφορία ανάλογα µε το επίπεδο/οµάδα χρηστών, τόσο για επισκέπτες όσο και για διαχειριστές/ συντάκτες 1.15 υνατότητα αναίρεσης (undo) αλλαγών στο περιεχόµενο 1.16 υνατότητα πολυγλωσσικού περιεχοµένου 1.17 Υποστήριξη τουλάχιστον των λειτουργικών συστηµάτων GNU/Linux, MS Windows 2. Χαρακτηριστικά ιστότοπου 2.1 Παρουσίαση όλης της πληροφορίας του ΠΕ3 2.2 Παρουσίαση όλης της πληροφορίας των Υποέργων Χρήση τεχνολογίας Responsive Web για την παρουσίαση των σελίδων (αναφέρατε χαρακτηριστικά) 2.4 Αναλυτική πρόταση για τον τρόπο παρουσίασης της πληροφορίας, τον πιθανό τίτλο και λογότυπο του κόµβου και την αλληλεπίδραση µε τους επισκέπτες του ιστότοπου 12

18 ΠΕ4. Πρόσβαση κόµβου µέσω κινητών τηλεφώνων Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στο να είναι δυνατή η πρόσβαση στον πληροφοριακό κόµβο µέσω κινητών τηλεφώνων. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας δίνει την δυνατότητα στο χρήστη αντιπαραβολής των στοιχείων (όλων ή τµήµατος αυτών) που δίνονται στο κόµβο µε την εικόνα που ο ίδιος έχει, επισκεπτόµενος την περιοχή ενδιαφέροντος. Για αυτό το σκοπό ο Ανάδοχος θα αναπτύξει εφαρµογές για κινητές συσκευές Smartphone/ Tablet µε δυνατότητα να εισαχθούν αυτές στα αντίστοιχα App Stores των συσκευών. Θα πρέπει να αναπτυχθούν εφαρµογές τουλάχιστον για συσκευές Android, Iphone και Windows Phone. Η πληροφορία που θα είναι προσβάσιµη από τις εφαρµογές θα προέρχεται από τον πληροφοριακό κόµβο, όπου αυτό είναι δυνατό, και θα παρουσιάζεται µε τρόπο που να εκµεταλλεύεται τις δυνατότητες χωρικού εντοπισµού των έξυπνων συσκευών. Α/Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 1. Υποστήριξη Android 2. Υποστήριξη IPHONE 3. Υποστήριξη Windows Phone 4. Εµφάνιση πληροφορίας βάσει τρέχουσας τοποθεσίας του χρήστη 5. υνατότητα τοποθέτησης σε Google Play Store 6. υνατότητα τοποθέτησης σε Apple Store 7. υνατότητα τοποθέτησης σε Windows Phone Store ΠΕ5. Εκπαίδευση χρηστών Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πραγµατοποιήσει εκπαίδευση στη λειτουργία και τον τρόπο εισαγωγής νέων δεδοµένων σε επιλεγµένα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης. Για το σκοπό αυτό προβλέπονται τουλάχιστον 2 εκπαιδεύσεις πενθήµερης διάρκειας κατά τη διάρκεια του έργου µε προτεινόµενο χρόνο το µέσον και το τέλος της συµβατικής προθεσµίας του έργου. Οι χρονικές περίοδοι έχουν τεθεί ώστε ο Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει τµήµα του έργου στο µέσο της συµβατικής προθεσµίας προκειµένου ο κόµβος να είναι διαθέσιµος (έστω και ελλιπής) 6 µήνες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Κατά την αξιολόγηση θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη δυνατότητα που θα προσφέρει ο Ανάδοχος για τη συνεχή παρουσία προσωπικού του στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης για την άµεση αντιµετώπιση τυχόν αποριών των τελικών χρηστών του κόµβου. ΠΕ6. Τεχνική υποστήριξη Κατά την αξιολόγηση της προσφοράς, εκτός του χρόνου τεχνικής υποστήριξης και εγγύησης καλής λειτουργίας θα συνεκτιµηθεί και η δυνατότητα που θα προσφέρει ο Ανάδοχος για το µέγεθος των χωρικών δεδοµένων που θα µπορεί να υποστηρίζει ο πληροφοριακός κόµβος. ΑΡΘΡΟ 12 ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Οι προσφέροντες θα αναφέρουν επί ποινή αποκλεισµού τον χρόνο και τους όρους εγγύησης όλων των προσφερόµενων υπηρεσιών/εφαρµογών καθώς και του εξοπλισµού και του λογισµικού. Ως ελάχιστος χρόνος εγγύησης ορίζεται για τον εξοπλισµό και το λογισµικό συστήµατος το διάστηµα των δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή του Έργου ενώ για την τεχνική υποστήριξη σε θέµατα χρήσης του συστήµατος και των εφαρµογών το διάστηµα των τριών (3) ετών από την οριστική παραλαβή του έργου. ΑΡΘΡΟ 13 ο : ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι εγκατεστηµένα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη - µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 13

19 Οικονοµικό Χώρο ή στα κράτη - µέλη που έχουν υπογράψει την Συµφωνία περί ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ..Σ., ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. ικαιούµενοι συµµετοχής είναι επίσης τα νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί µε την νοµοθεσία κράτους - µέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτους - µέλους που έχει υπογράψει την Σ..Σ. ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών. ικαίωµα συµµετοχής έχουν επίσης οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη. Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος "Ανάδοχος" αφορά σε όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες. Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό µε την παρούσα προκήρυξη είναι ανοιχτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία. ΑΡΘΡΟ 14 ο : ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαιολογητικά Συµµετοχής Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Εγγυητική επιστολή από αναγνωρισµένο πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στα κράτη µέλη της Ε.Ε. και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών το δικαίωµα αυτό, ύψους 4.551,00, που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογιζόµενης συνολικής τιµής, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Προσφορά χωρίς την εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα εγγύηση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η εγγύηση συµµετοχής (εγγυητική επιστολή συµµετοχής), που θα πρέπει να περιέχεται στην προσφορά, θα πρέπει να περιλαµβάνει επί ποινή αποκλεισµού τα εξής: α. Την ηµεροµηνία έκδοσης. β. Τον εκδότη. γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται και στην παρούσα πρόσκληση είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, Μάρκου Μουσούρου 15, Τ.Κ , Ηράκλειο Κρήτης. δ. Τον αριθµό της εγγύησης. ε. Το ποσόν το οποίο καλύπτει η εγγύηση και το οποίο για την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος ισούται µε το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), ήτοι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ένα ευρώ (4.551,00 ). στ. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του Προσφέροντος υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. ζ. Τους όρους ότι: i. η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως ii. το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση iii. σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου 14

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ I.1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Μάρκου Μουσούρου 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Σελ.1 / 142 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Χαλανδρίου Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι, 152-33 Χαλάνδρι 6/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 11625 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Έργο:«ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS WEB GIS) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» Χρηµατοδότηση:

ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Έργο:«ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS WEB GIS) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» Χρηµατοδότηση: Αναθέτουσα Αρχή: Χρηµατοδότηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Σ.Βενιζέλου 114 - ΤΚ 16342 Τηλ. 210 9970000 210 9970123-126 Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Βύρωνα νση : Καραολή κ ηµητρίου 36-44 16233, Βύρωνας, Βύρωνας 28/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 22400 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223 Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr website: www.aepde.gr ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 54123 Θεσσαλονίκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Ζαφειρίδης Αναστάσιος & ΜΗΤΡΩΟ Σταµατοπούλου Φωτεινή Τηλ.: 2310-379046 ή 115 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων και ο πίνακας περιεχοµένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία

Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων και ο πίνακας περιεχοµένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΡΓΟ: «e-topos ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ» ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Εµµανουήλ Παππά ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22 /07 /2009

ήµος Εµµανουήλ Παππά ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22 /07 /2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ήµος Εµµανουήλ Παππά ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22 /07 /2009 Ταχ. /νση : ηµαρχείο Εµµανουήλ Παππά, Χρυσό Σερρών Σέρρες, Τ.Κ. 62046 Τηλέφωνο : 23213 52643, FAX: 2321352648 E-mail : texnep@0670.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΣΟΥ ΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΣΟΥ ΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΣΟΥ ΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά του έργου µε τίτλο:

Προκήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά του έργου µε τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ήµος Εµµανουήλ Παππά ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΧ/06/2009 Ταχ. /νση : ηµαρχείο Εµµανουήλ Παππά, Χρυσό Σερρών Σέρρες, Τ.Κ. 62046 Τηλέφωνο : 23213 52643, FAX: 2321352648 E-mail : texnep@0670.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

... 6 . & ... 25 . ... 33 ... 38 1. ... 48

... 6 . & ... 25 . ... 33    ... 38 1. ... 48 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 Προηγµένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για τον πολίτη Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού Για την Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ιακήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ιακήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αρ. ιακήρυξης 19 / 24-12-2010 Aρ.Πρωτ. 155798 / 24-12-2010 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2.

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΙΞΕ7ΛΚ-ΧΥ8 Ηράκλειο, 28/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 40379 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Σαµάρα 13 Ταχ. Κώδικας: 49 100, Κέρκυρα Πληροφορίες: ρ. Λαυρέντιος Βασιλειάδης Τηλέφωνο: 2661361537

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 19 ο χλµ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρµι Τηλ.: 210 66 03 300, Fax: 210 66 03 301-2 www.cres.gr E-mail: cres@cres.gr ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. /νση : Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» Α Α: ΒΛΛΘ7ΛΕ-ΟΦ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑ ΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: ιοικητήριο Λευκάδας Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...4 Θεσσαλονίκη 12.07.2013 Αρ. πρωτ. 17956 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών δράσεων (Actions) των πακέτων Εργασίας (Works Package) :

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών δράσεων (Actions) των πακέτων Εργασίας (Works Package) : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ - ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ) Κιλκίς : 12/07/2013 Αρ. Πρ.: 1475 Ταχ. /νση : 1 ο χλµ. Κιλκίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΑΔΑ: 7ΙΡΨΟΡΡΥ-ΤΡ8 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.26 12:30:42 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ. προκηρύσσει. ανοικτό διεθνή διαγωνισµό µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ. προκηρύσσει. ανοικτό διεθνή διαγωνισµό µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την: Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ιεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85100 Τηλέφωνο : 2241364614-613/ Fax:22413 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα