«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Γ Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: ,00 (χωρίς ΦΠΑ) πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: (χωρίς ΦΠΑ) ετησίως Διάρκεια: Δεκαπέντε (15) μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά Διενέργειας Διαγωνισμού Αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε: Δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων : Αποστολής και δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Ημερομηνίες HH/MM/EE HH/MM/EE HH/MM/EE HH/MM/EE και HH/MM/EE Κωδικός ΟΠΣ:

2 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ... 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών... 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής... 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης... 5 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής... 7 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας... 9 C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος C3. Πίνακες Συμμόρφωσης C3.1 Γενικές Απαιτήσεις C3.2 Πίνακες εξοπλισμού C3.2.1 Εξυπηρετητές τύπου Α (Rack Mount Servers) C3.2.2 Εξυπηρετητές τύπου B (Rack Mount Servers) C3.2.3 Εξυπηρετητές τύπου C (Blade Servers) C3.2.4 Εξωτερικό Σύστημα Δίσκων (SAN) C3.2.5 Σύστημα Αντιγράφων Ασφαλείας (Backup Library) C3.2.6 Κεντρικοί Μεταγωγοί (Network Switches) C3.2.7 Μεταγωγείς Πρόσβασης ToR Switches (Rack Mount & Blade Servers) C3.2.8 Συσκευές Συστημάτων Ασφαλείας C3.2.9 Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας (UPS) C Ικριώματα (Racks) C Σταθμοί Εργασίας (PCs) C Φορητοί Υπολογιστές (Laptop) C Σαρωτές (Scanners) C Εκτυπωτές (Printers) C Υποδομές Τοπικών Δικτύων (LANs) C3.3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ C3.3.1 Λογισμικό Virtualization C3.3.2 Λογισμικό Βάσης Δεδομένων (RDBMS) C3.3.3 Λογισμικό Συστήματος Εφαρμογών (Application & Web system software) C3.3.4 Λογισμικό Διαχείρισης Ασφάλειας και Διαχείρισης Χρηστών (LDAP) C3.3.5 Λογισμικό Διαδικτυακής Πύλης (Web Portal) C3.3.6 Λογισμικό Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e mail) C3.3.7 Λογισμικό Αυτοματισμού Γραφείου C3.3.8 Λογισμικό Διαλειτουργικότητας Υπηρεσιοστραφούς (SOA based) Ανάπτυξης & Εκτέλεσης Διαδικασιών C3.3.9 Περιβάλλον Ανάπτυξης Εφαρμογών C3.4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ C3.4.1 Γενικές απαιτήσεις C3.4.2 Ανάπτυξη Εγκατάσταση Προσαρμογή Λογισμικού εφαρμογών C3.4.3 Διαδικτυακή Πύλη Σελίδα 2 από 130

3 C3.4.4 Υποσύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης C3.4.5 Υποσύστημα Διαχείρισης Εγγράφων C3.5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ C4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς C4.1 Πληροφοριακό Σύστημα C4.1.1 Εξοπλισμός (βλ. Α.3) C4.1.2 Έτοιμο Λογισμικό (βλ. Α.3) C4.1.3 Εφαρμογή/ές (βλ. Α.3) C4.1.4 Υπηρεσίες (βλ. Α.7) C4.1.5 Άλλες δαπάνες C4.1.6 Υποστήριξη κατά τη Δοκιμαστική & Παραγωγική Λειτουργία σε πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες (έως την οριστική παραλαβή) (βλ. Α.7) C4.2 Εκπαίδευση χρηστών C4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου C4.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης C4.5 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς Υπηρεσιών Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας (μετά την Οριστική Παραλαβή Έργου) C4.5.1 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας για το 1 ο έτος C4.5.2 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας για το 2 ο έτος C4.5.3 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας για το 3 ο έτος C4.5.4 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας για το 4 ο έτος C4.5.5 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας για το 5 ο έτος C4.5.6 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας για το 6 ο έτος C4.5.7 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας για το 7 ο έτος C4.5.8 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Υπηρεσιών Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας Σελίδα 3 από 130

4 ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Οδηγία Ι: Οι εγγυητικές επιστολές μπορούν να έχουν ορισμένη διάρκεια που καθορίζεται κατά περίπτωση από την Αναθέτουσα Αρχή με πρόβλεψη ανανέωσης όταν αυτό απαιτείται. Οδηγία ΙΙ: Παρατηρήστε ότι: 1. Η εγγύηση προκαταβολής δεν απαιτεί ΦΠΑ. 2. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει ΦΠΑ. 3. Σύμφωνα με το ΠΔ 118/07 η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να κρίνει την αξία της εγγύησης καλής λειτουργίας (αρ. 25 παρ. 12). C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} Σελίδα 4 από 130

5 και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Σελίδα 5 από 130

6 Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 6 από 130

7 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...και τη Διακήρυξή σας με αριθμό., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή)... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε Σελίδα 7 από 130

8 εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 8 από 130

9 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ... (<συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ>), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό που αφορά. συνολικής αξίας. σύμφωνα με τη με αριθμό. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σελίδα 9 από 130

10 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 10 από 130

11 C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ...(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό... που αφορά... συνολικής αξίας..., σύμφωνα με τη με αριθμό Διακήρυξή της ΑναθέτουσαΑρχή. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σελίδα 11 από 130

12 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 12 από 130

13 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Πατρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: Διεύθυνση Κατοικίας: / / Όνομα: Μητρώνυμο: Τόπος Γέννησης: E mail: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος 1 και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) Απασχόληση στο Έργο Περίοδος ΑΜ 2 (από έως) / / / / 1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Σελίδα 13 από 130

14 / / / / / / / / Σελίδα 14 από 130

15 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Όπου το πεδίο Απαίτηση είναι κενό νοείται ότι η προδιαγραφή είναι προαιρετική. C3.1 Γενικές Απαιτήσεις 1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Το σύνολο του εξοπλισμού και λογισμικού που θα προσφερθεί, θα εγκατασταθεί στα Υπολογιστικά κέντρα (Κύριο & Εφεδρικό) του ΟΣΔΔΥ ΔΔ 1.2 Η προσφερόμενη λύση (σύνολο εξοπλισμού λογισμικούεφαρμογών) θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει σε Φυσικό καθώς και σε εικονικό περιβάλλον (virtual machines) 1.3 Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσης του. Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να εγκαταστήσει Εξοπλισμό 1.4 τουλάχιστον της ίδιας αξίας σε τιμές καταλόγου (price list) με αυτό που θα προσφέρει, σε περίπτωση που ο εξοπλισμός της προσφοράς έχει αποσυρθεί από την αγορά κατά την παράδοση. Με την έναρξη του έργου και στο πλαίσιο της Μελέτης Εφαρμογής 1.5 θα γίνει επικαιροποίηση του εξοπλισμού στα τελευταία μοντέλα της αγοράς 1.6 Για όλα τα στοιχεία εξοπλισμού (πίνακες C3.2): Θα δοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια σε ηλεκτρονική μορφή και προαιρετικά σε έντυπη Θα παραδοθούν ενσωματωμένα σε Rack, το οποίο και θα προσφερθεί στο πλαίσιο του Έργου το προσφερόμενο UPS και οι επιπλέον συστοιχίες συσσωρευτών μπορούν να προσφερθούν σε ανεξάρτητα αυτόνομα ερμάρια (Racks) θα παραδοθούν με πλήρη λειτουργικότητα. Ο προμηθευτής σε κάθε περίπτωση εγγυάται την ομαλή εκκίνηση και λειτουργία των συστημάτων Η αρχιτεκτονική της προσφερόμενης λύσης θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις της Παρ.Α.3.2 της διακήρυξης του έργου Να προσφερθεί όλος ο απαραίτητος εξοπλισμό (καλώδια τροφοδοσίας και δικτύου, αναλώσιμα υλικά, κ.λ.π.) για την σωστή εγκατάστασης των στοιχείων εξοπλισμού Παραμετροποίηση του ήδη υπάρχοντος λογισμικού διαχείρισης δικτύου (Ζenoss v3.2.1) για την κάλυψη των αναγκών της κεντρικής υποδομής & εφεδρικής υποδομής του ΟΣΔΔΥ ΔΔ. Ο υποψήφιος ανάδοχος δύναται να προσφέρει ανώτερη έκδοση του ίδιου λογισμικού ή άλλο προϊόν ισοδύναμο ή ανώτερο του υφιστάμενου. Σε κάθε περίπτωση να τεκμηριωθεί η συμβατότητα με την Σελίδα 15 από 130

16 προσφερόμενη λύση, και στην περίπτωση νεώτερης έκδοσης ή άλλου προϊόντος, να τεκμηριωθεί η ισοδυναμία ή ανωτερότητα σε σχέση με το υφιστάμενο λογισμικό και η καταλληλότητα σε σχέση με το υφιστάμενο. 2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση η οποία θα καλύπτει το σύνολο των προδιαγραφών που απαιτούνται. Στην παρουσίαση της Τεχνικής Λύσης που θα προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσδιορίζονται & 2.1 τεκμηριώνονται με την απαιτούμενη λεπτομέρεια τα σημεία και ο βαθμός ολοκλήρωσης των επιμέρους συστημάτων και να παρουσιάζεται σε ένα ενιαίο σχεδιάγραμμα η συνολική λογική αρχιτεκτονική του συνόλου των υποσυστημάτων του έργου. Η προσφερόμενη λύση (σύνολο κεντρικού εξοπλισμού λογισμικούεφαρμογών) θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει σε περιβάλλον 2.2 εικονικών μηχανών (virtual machines), με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο τεύχος Α. Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο του αναγκαίου εξοπλισμού για τη εύρυθμη λειτουργία των προσφερομένων συστημάτων (εξυπηρετητών, δικτύου, αποθήκευσης, backup), συμπεριλαμβανομένων των εναέριων οδηγών καλωδίων cable rails, καθώς και των οδηγών καλωδίων εντός των ικριωμάτων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει όλο τον αναγκαίο συμπληρωματικό εξοπλισμό και εξαρτήματα για τη θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, 2.3 connectors κλπ). Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει οποιαδήποτε καλωδίωση απαιτείται για την διασύνδεση του εξοπλισμού (π.χ. patch panels στα racks των εξυπηρετητών και δικτυακού εξοπλισμού και την καλωδίωση για την διασύνδεσή τους). Η καλωδίωση θα είναι κατηγορίας CAT6 ή ανώτερη και θα πρέπει να τηρηθούν τα διεθνή στάνταρ για εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης. Για κάθε υποσύστημα να περιγράφεται: Ο ρόλος του 2.4 Τα δεδομένα που διαχειρίζεται Οι ροές διαδικασιών Η διασύνδεση με άλλα υποσυστήματα ή τρίτες εφαρμογές Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει μεθοδολογία και αρχιτεκτονική υλοποίησης, η οποία να επιτρέπει τόσο την αυτόνομη λειτουργία των υποσυστημάτων όσο και την αποτελεσματική λειτουργία τους ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα (Κύριο και 2.5 Εφεδρικό Υπολογιστικό Κέντρο). Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τεχνική του προσφορά να παρουσιάσει την αρχιτεκτονική της προσφερόμενης λύσης και να τεκμηριώσει τον τρόπο με τον οποίο αυτή προσφέρει υψηλή διαθεσιμότητα, επεκτασιμότητα και αξιοπιστία. Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να ακολουθεί πολυ επίπεδη (n tier) 2.6 αρχιτεκτονική. Να τεκμηριωθεί ο τρόπος που επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων του συστήματος. Το υποσύστημα αναζητήσεων Νομολογίας, το portal ΔΔ και το web mail, να είναι συμβατό με τουλάχιστον τρείς (3) φυλλομετρητές 2.7 καθώς και με τους τρείς (3) πιο διαδεδομένους τύπους Λ/Σ smartphones και tablets, ανεξαρτήτως μεγέθους συσκευής. Σελίδα 16 από 130

17 Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις, προδιαγραφές και στόχους που αναπτύσσονται στις παραγράφους Α.2, Α.3 και στην Α.4 Να κατατεθεί Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητας για κάθε είδος προσφερόμενου εξοπλισμού Όλος ο προσφερόμενος εξοπλισμός και όλα τα προσφερόμενα λογισμικά θα πρέπει να καλύπτονται πλήρως από εξουσιοδοτημένη υποστηριξη στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαική Ένωση με γραφείο εκπροσώπησης στην Ελλάδα. Διατήρηση της διαθεσιμότητας των παρακάτω υποσυστημάτων του ΟΣΔΔΥ ΔΔ σε ποσοστό μεγαλύτερο του 99,99% Database servers Application servers Web servers Infrastructure servers (πχ ldap, virtual conf) C3.2 Πίνακες εξοπλισμού C3.2.1 Εξυπηρετητές τύπου Α (Rack Mount Servers) 3 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3.1 Αριθμός προσφερόμενων εξυπηρετητών Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. 3.3 Να διαθέτουν χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας. 3.4 Ο προσφερόμενος Εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος (χρόνος ανακοίνωσης ή τελευταίας ενημέρωσης, μικρότερος από 18 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς του Αναδόχου και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης/απόσυρσης του). Δηλαδή δεν πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή του ή να βρίσκεται στην κατάσταση End Of Life 3.5 Ύψος σε rack units (RU) των προσφερόμενων εξυπηρετητών. 4RU Να αναφερθούν οι συνολικές απαιτήσεις σε ισχύ ρεύματος (σε W στα 230V) σε κατάσταση πλήρους φορτίου του προσφερόμενου συστήματος Να αναφερθούν οι απαιτήσεις θερμοαπαγωγής (BTUs/hr) σε κατάσταση πλήρους φορτίου του προσφερόμενου συστήματος 3.8 Πιστοποίηση CE 3.9 Να αναφερθούν ISO και λοιπά κατασκευαστικά standards 3.10 Δυνατότητα δοκιμαστικού περιβάλλοντος για όλα τα επίπεδα (database & application level). Σελίδα 17 από 130

18 4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 4.1 Η αρχιτεκτονική υλοποίησης του συστήματος εξυπηρετητών να είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί στην παράγραφο Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ Να αναφερθεί το chipset και ο επεξεργαστής των εξυπηρετητών που προσφέρονται Οι προσφερόμενοι επεξεργαστές για όλους τους servers που προσφέρονται (rack servers Α, Β, και blade servers) να είναι του ίδιου κατασκευαστή 5.3 Αρχιτεκτονική x86 64bit ή ανώτερο ή ισοδύναμο Πλήρης υποστήριξη για hardware assisted x86 virtualization (ανάλογα με τον κατασκευαστή απαιτούνται τα κατάλληλα processor extensions, π.χ. AMD V, Intel VT x κλπ) Αριθμός επεξεργαστών (CPU) ανά εξυπηρετητή. Να αναφερθεί ο τύπος / κατασκευαστής Υποστηριζόμενος αριθμός επεξεργαστών ανά εξυπηρετητή Σχετικά με τους επεξεργαστές: Αριθμός πυρήνων ανά επεξεργαστή Ο χρονισμός των προσφερόμενων CPU θα είναι ο μεγαλύτερος που προσφέρεται από τον κατασκευαστή για το συγκεκριμένο μοντέλο από την ίδια οικογένεια επεξεργαστών. Να αναφερθεί η συχνότητα (GHz) Να αναφερθεί η ιεραρχία μνήμης Cache (ποσότητα ανά επίπεδο Level 1, 2 και 3) και φυσική τοποθεσία Υποστήριξη ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλαπλών νημάτων ανά πυρήνα (multi threading). Να αναφερθεί ο αριθμός. 5.8 Σχετικά με τη μνήμη RAM ανά εξυπηρετητή: Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB) Να αναφερθεί το μέγιστο μέγεθος της υποστηριζόμενης μνήμης στα ίδια αρθρώματα.να περιγραφεί διαφορετική περίπτωση Τύπος μνήμης DDR3 ή ισοδύναμος ή ανώτερος Να αναφερθεί ο τύπος μνήμης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της (π.χ. συχνότητα (ΜΗz), latency κλπ) Υποστήριξη χαρακτηριστικών διασφάλισης ακεραιότητας δεδομένων (π.χ. Ενσωματωμένο κύκλωμα για τη διόρθωση λαθών ECC) Να αναφερθεί ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων μεταξύ Σελίδα 18 από 130

19 επεξεργαστών και μνήμης (FSB) και ο χρονισμός Να αναφερθεί ο αριθμός των προσφερόμενων δομοστοιχείων (DIMMs) μνήμης εντός του κάθε εξυπηρετητή. 5.9 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Όλοι οι εξυπηρετητές να προσφερθούν και εγκατασταθούν με το μέγιστο αριθμό μονάδων ψύξης και τροφοδοσίας ρεύματος που δέχονται Αριθμός τροφοδοτικών ανά εξυπηρετητή Να αναφερθεί η τάση λειτουργίας (V) και η ισχύς της κάθε μονάδας τροφοδοσίας Hot plug μονάδες τροφοδοσίας Να προσφερθούν όλα τα καλώδια τροφοδοσίας για το σύνολο των προσφερόμενων μονάδων τροφοδοσίας. Να γίνει αναφορά σε άλλα χαρακτηριστικά του server που δύναται να βελτιώσουν την διαθεσιμότητα του καθώς και ο τρόπος υλοποίησης τους Δυνατότητες τοπικής αποθήκευσης ανά Εξυπηρετητή Ελεγκτής δίσκων με υποστήριξη τουλάχιστον RAID 1. Να αναφερθούν άλλες διατάξεις που υποστηρίζει και τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά του, όπως η μνήμη που διαθέτει και το πλήθος/τύπος καναλιών για την σύνδεση των δίσκων Πλήθος μονάδων Raw χωρητικότητα έκαστου δίσκου (GΒ) 140 GB Τύπος δίσκων Serial Attached SCSI (SAS) ή ισοδύναμος ή ανώτερος Ταχύτητα περιστροφής (rpm) 10k Δίσκοι hot swappable Να αναφερθεί η χωρητικότητα της εσωτερικής Cache του δίσκου (MB) Μέγιστο πλήθος υποστηριζόμενων μονάδων δίσκων. Να αναφερθεί ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ Για την διασύνδεση του εξυπηρετητή με τα διακριτά ToR switch του δικτύου να προσφερθούν 10Gbps FCoE network adapter(s) (CNA κάρτα ες) με συνολικά τουλάχιστον δύο (2) θύρες. Να πληρούνται οι απαιτήσεις διασύνδεσης όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο Α.3 1 physical adapters 2 interfaces Ο αριθμός των (virtual) interfaces που θα πρέπει να εμφανίζονται 3 Σελίδα 19 από 130

20 στον virtualized host διακομιστή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) για σύνδεση στο SAN. virtual interfaces Ο αριθμός των (virtual) interfaces που θα πρέπει να εμφανίζονται στον virtualized host διακομιστή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον Δύο (2) για σύνδεση στο LAN. 6 virtual interfaces Το management interface των servers θα συνδέεται σε ιδιαίτερο IPMI (τελευταίας έκδοσης) ToR Ethernet μεταγωγέα ή στον Core μεταγωγό μέσω τουλάχιστον μίας αφιερωμένης σύνδεσης (IPMI) Ethernet ταχύτητας τουλάχιστον 100Mbps σύμφωνα και με τις ανάγκες τις απαιτούμενης αρχιτεκτονικής όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο Α Keyboard interface, VGA interface, mouse interface USB interface 2.0 ή ανώτερο Να αναφερθούν οι συνολικές και κατειλημμένες υποδοχές επέκτασης PCI/PCI Express 5.12 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υποστήριξη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του συστήματος μέσω του περιβάλλοντος διαχείρισης (remote power on/off) καθώς και απομακρυσμένου reboot και stand by του εξυπηρετητή, η απομακρυσμένη διαχείριση θα είναι δυνατή μόνο από σημείο του εσωτερικού δικτύου. Να υποστηρίζει Remote Wake on LAN, η απομακρυσμένη διαχείριση θα είναι δυνατή μόνο από σημείο του εσωτερικού δικτύου Αναλυτική καταγραφή και παρουσίαση της κατάστασης του συστήματος: Να αναφερθούν οι δυνατότητες (error reporting, logging, alerting κλπ). Επίσης να αναφερθούν οι μονάδες που παρακολουθούνται π.χ. ανεμιστήρες, θερμοκρασίες, σκληροί δίσκοι, κτλ.) Να υπάρχει στο chassis του εξυπηρετητή onboard diagnostics panel με indicators καλής λειτουργίας να αναφερθούν λεπτομέρειες Υποστήριξη SNMP, με δυνατότητα ειδοποίησης σε περίπτωση βλάβης Να δοθεί συνοδευτικό λογισμικό για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση συνολικά του συστήματος εξυπηρετητών Για το παραπάνω λογισμικό να αναφερθούν: τα στοιχεία του συστήματος που είναι δυνατόν να παρακολουθούνται όπως π.χ. ανεμιστήρες, σκληροί δίσκοι, κλπ. οι δυνατότητες παρακολούθησης και διαχείρισης που καλύπτει Σελίδα 20 από 130

21 Κατ ελάχιστον θα πρέπει να παρακολουθείται: Εσωτερική θερμοκρασία εξυπηρετητή Λειτουργία ανεμιστήρων εξυπηρετητή Να δοθεί ο απαραίτητος αριθμός μονάδων των παρακάτω περιφερειακών στοιχείων για τη σωστή διαχείριση του συστήματος: Πληκτρολόγιο, Ποντίκι, Οθόνη τεχνολογίας LCD/TFT, διαγώνιας διάστασης οθόνης 17, DVD Drive, Άλλες μονάδες 5.13 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ Να κατατεθούν τα σχετικά αποτελέσματα των benchmarks SPECint_rate2006 και SPECfp_rate2006. Τα αποτελέσματα μπορούν να είναι: επίσημα έγγραφα πιστοποιημένα από το αντίστοιχο διεθνή οργανισμό αξιολόγησης επιδόσεων υπολογιστικών συστημάτων (Standard Performance Evaluation Corporation SPEC). εκτυπώσεις από τους επίσημους και μόνο δικτυακούς τόπους των εταιριών κατασκευής με την αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση εκτυπώσεις από τον επίσημο και μόνο δικτυακό τόπο του διεθνή οργανισμού αξιολόγησης επιδόσεων υπολογιστικών συστημάτων (Standard Performance Evaluation Corporation SPEC) με την αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (OS) Να αναφερθεί η ονομασία, η έκδοση και ο τύπος του Λειτουργικού Συστήματος Η έκδοση να είναι η τελευταία ενημερωμένη έκδοση του έτους της διακήρυξης, και να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια χρήσης και το γνήσιο CD εγκατάστασης. Κατά το χρόνο της παράδοσης να έχουν εγκατασταθεί όλες οι τελευταίες ενημερώσεις. 6.3 Η παροχή του λειτουργικού συστήματος των εξυπηρετητών ανήκει στις υποχρεώσεις του αναδόχου. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και η προσφερόμενη έκδοση. 6.4 Οι προσφερόμενες άδειες θα πρέπει να καλύπτουν κατ ελάχιστον το σύνολο των παραπάνω εξυπηρετητών Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος στην προσφερόμενη από αυτόν Τεχνική Λύση προτείνει παραπάνω επεξεργαστική ισχύ, τότε οι προσφερόμενες άδειες λειτουργικών συστημάτων θα πρέπει να καλύπτουν τη λύση αυτή Η εγκατάσταση των λειτουργικών συστημάτων στους εξυπηρετητές που θα διατεθούν για την υλοποίηση του Έργου αποτελεί ευθύνη του αναδόχου 6.7 Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενες τεχνολογίες επεξεργαστών έκαστου λειτουργικού συστήματος Σελίδα 21 από 130

22 6.8 Να αναφερθούν οι λοιπές δυνατότητες του προσφερόμενου λογισμικού. 6.9 Να δοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια για έκαστο λειτουργικό σε ηλεκτρονική μορφή και προαιρετικά σε έντυπη 7 ΛΟΙΠΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Για το σύνολο των εξυπηρετητών θα προσφερθεί λογισμικό προστασίας από υιούς Οι ενημερώσεις της βάσης για τους ιούς θα προσφέρονται για όλο το χρονικό διάστημα της προσφερόμενης εγγύησης και δωρεάν συντήρησης C3.2.2 Εξυπηρετητές τύπου B (Rack Mount Servers) 8 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 8.1 Αριθμός προσφερόμενων εξυπηρετητών Υλοποίηση του συστήματος εξυπηρετητών για τους λοιπούς αναγκαίους Servers εξυπηρέτησης λοιπών εφαρμογών όπως LDAP, Backup, κλπ. Θα πρέπει να διαθέτουν χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας. 8.3 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο Ο προσφερόμενος Εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος (χρόνος ανακοίνωσης ή τελευταίας ενημέρωσης, μικρότερος από 18 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς του Αναδόχου και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης/απόσυρσης του). Δηλαδή δεν πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή του ή να βρίσκεται στην κατάσταση End Of Life Ύψος σε rack units (RU) των προσφερόμενων εξυπηρετητών. Να αναφερθούν οι συνολικές απαιτήσεις σε ισχύ ρεύματος (σε W στα 230V) σε κατάσταση πλήρους φορτίου του προσφερόμενου συστήματος Να αναφερθούν οι απαιτήσεις θερμοαπαγωγής (BTUs/hr) σε κατάσταση πλήρους φορτίου του προσφερόμενου συστήματος 2RU 8.8 Πιστοποίηση CE 8.9 Να αναφερθούν ISO και λοιπά κατασκευαστικά standards 9 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Σελίδα 22 από 130

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Αναθέτουσα Αρχή: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών Αρχή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ Προϋπολογισμός: 1.948.020,00 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ :

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ Γ ΝΝΑΔ ΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 325.203,25 Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 400.000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 07/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ»

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Ερώτηση 1: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β.2.5 (Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις) της

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο της Πράξης «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της δημιουργίας ενεργειακά αποδοτικού κέντρου δεδομένων»

στο πλαίσιο της Πράξης «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της δημιουργίας ενεργειακά αποδοτικού κέντρου δεδομένων» Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο «Εξοπλισμός αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικός και δικτυακός εξοπλισμός για το ενεργειακά σε δύο (2) τμήματα στο πλαίσιο της Πράξης «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783367 2015-05-18

15PROC002783367 2015-05-18 15PROC002783367 2015-05-18 Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο 4 «Προμήθεια εξοπλισμού αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την υλοποίηση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του Πράσινου Ταμείου και της μηχανογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης : 1.415.000,40 ( 1.150.406,83 + 23% ΦΠΑ 264.

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης : 1.415.000,40 ( 1.150.406,83 + 23% ΦΠΑ 264. Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή υποδομής ψηφιακής επιστημονικής έρευνας, και οργάνωσης, διαχείρισης, επεξεργασίας και αποθήκευσης ψηφιακού υλικού» σε δύο

Διαβάστε περισσότερα