ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΛ-Γ8Ω. Θεσσαλονίκη: ΑΡ. ΠΡΩΤ.: (2217) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΛ-Γ8Ω. Θεσσαλονίκη: 25-04-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 73005 (2217) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη: ΑΡ. ΠΡΩΤ.: (2217) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ Θεσ/νίκη Πληροφορίες: Μ.Μιχαηλίδου Τηλέφωνο : Fax : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια ανάθεση του έργου της συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Π.Κ.Μ». Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη : 1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87 Α / ). 2.Το Π.Δ.133/2010 «Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ.» 3. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α / ) «Περί δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 4.Το Ν.2286/95, άρθρο 2, παράγραφο 13, περ.viii Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (Φ.Ε.Κ. 19 Α / ) περί ανάδειξης προμηθευτή με απευθείας ανάθεση. 5.Τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» άρθρο 22, εδάφιο α (ΦΕΚ 150 Α / ). 6.Την αριθμ.35130/739/ Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών περί «Αύξηση των χρηματικών ποσών του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 7.Την με αριθ.1064/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας». 8. Την με αρ.πρωτ.3190/ απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης περί «Επικύρωση εκλογής νέου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θεσσαλονίκης». 9. Την αριθμ.οικ 985/ απόφαση του Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ, (ΦΕΚ 687/Β/ ),περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων,εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους της Π.Κ.Μ. 10. Την αριθμ.14148(397)/18/02/2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α/Α 61 με αριθμό καταχώρησης 74 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε.

2 11.Την αριθμ.10829/303/ ,αδα:β3267λλ-μθι Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς την 10/04/2013, στην οποία δεν ανταποκρίθηκε με κατάθεση προσφοράς καμία εταιρεία, αν και η εν λόγω πρόσκληση είχε αναρτηθεί στο site της Π.Κ.Μ., θα προχωρήσει σε επαναληπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν διαπραγμάτευσης για την ετήσια ανάθεση του έργου της συντήρησης και επισκευής των 61 υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Π.Κ.Μ.(επισυνάπτεται πίνακας με τις μάρκες,τύπους και κυβικά των υπηρεσιακών αυτοκινήτων). Η Προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο πόσο των ,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την οποία έχει γίνει δέσμευση πίστωσης με την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α/Α 61 και με αριθμό καταχώρησης 74 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την οικονομική προσφορά τους τα κατωτέρω δικαιολογητικά: 1)Άδεια λειτουργίας στην οποία να αναγράφεται Συνεργείο Μηχανικών Μερών ή Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων (ακριβές φωτοαντίγραφο). 2)Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του ίδιου καθώς και τον απασχολούμενου προσωπικού του (ακριβές φωτοαντίγραφο). 3)Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί για παράπτωμα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,και γενικότερα ότι η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 4)Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η οικονομική προσφορά κατατίθενται γραπτώς και θα υποβληθεί με μορφή ποσοστού έκπτωσης επί όλου του Επικαιροποιημένου Εγκεκριμένου Τιμοκαταλόγου του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Ιδιοκτητών Συνεργείων Επισκευής Αυτοκινήτων Ν. Θεσσαλονίκης, για κάθε επιμέρους μάρκα αυτοκινήτου (Επισυνάπτεται Τιμοκατάλογος). Σημειώνεται ότι στις εργασίες που δεν αναφέρεται η τιμή, θα γίνεται αξιολόγηση της εργασίας από τον ανάδοχο και κατόπιν θα ακολουθεί διαπραγμάτευση της τιμής μεταξύ αναδόχου και αρμόδιας επιτροπής παραλαβής. Το ίδιο θα ισχύει και για τα αυτοκίνητα DAIHATSU TERIOS,και LAND ROVER τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στον Εγκεκριμένο Τιμοκατάλογο του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Ιδιοκτητών Συνεργείων Επισκευής Αυτοκινήτων Ν. Θεσσαλονίκης. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Κατά τη διαδικασία της ανάθεσης οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων αποσφραγίζονται καταρχήν και καταγράφονται.

3 Στην συνέχεια διεξάγεται διαπραγμάτευση επί των αρχικών προσφορών των υποψηφίων, προς βελτίωση και επίτευξη συμφέρουσας τιμής. Ως τελικός ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης μετά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Η εκτέλεση του έργου θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΚΜ, κατά σειρά προτεραιότητας. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν γραπτώς την οικονομική τους προσφορά σε φάκελο μέχρι τις 14 /05/2013 και ώρα 13:30 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών, Βασ. Όλγας 198. Οι φάκελοι θα ανοιχθούν την ίδια μέρα στις 14:00. Πληροφορίες θα δίνονται από το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού στο τηλ: ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Π.Κ.Μ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.ΤΣΑΜΑΣΛΗΣ

4 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2013 ΑΝΑ ΜΑΡΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.

5 ΟΛΕΣ Η ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KANGOO HUNDAY 16V SEAT-FIAT ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΛΙΑΝΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΦΙΞΙΜΟ ΚΕΦΑΛΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 'Η ΚΑΔΕΝΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΡΠΥΡΑΤΕΡ 'Η ΜΠΕΚ ΜΟΝΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ INJECTION ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ NORMAL ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 4Χ4 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ AUTOMATIC ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΩ-ΔΙΣΚΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ ΜΠΡΟΣ 30,00 - ΠΙΣΩ 10, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ 'Η ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟΥ-ΗΜΙΜΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 'Η ΚΡΕΜΑΡΙΕΡΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 'Η ΚΡΕΜΑΡΙΕΡΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 'Η ΡΑΒΔΟΥ ΣΤΡΕΨΕΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΑΛΙΔΙΩΝ 'Η ΣΙΝΕΠΛΟΚ 'Η ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΝΩΝ 2 ΤΡΟΧΩΝ ΜΕ ΣΙΑΓΟΝΕΣ & ΚΥΛΙΝΔΡ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΩΝ 2 ΤΡΟΧΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΑΣΤΗΣ ΔΑΓΚΑΝΑΣ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ - ΠΑΡΑΦΛΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ABS 'Η ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ TESTER ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ABS ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 'Η ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΩΝ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΩΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟ 'Η TESTER ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 'Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤ. ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΛΟΡ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 'Η ΜΟΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΗ 'Η ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΣΑΚΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

6 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ SUZUKI SAXO BERLINGO TOYOTA ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΛΙΑΝΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΦΙΞΙΜΟ ΚΕΦΑΛΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 'Η ΚΑΔΕΝΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΡΠΥΡΑΤΕΡ 'Η ΜΠΕΚ ΜΟΝΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ INJECTION ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΝΤΛΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ NORMAL ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 4Χ4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ AUTOMATIC ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΩ-ΔΙΣΚΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ 'Η ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟΥ-ΗΜΙΜΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 'Η ΚΡΕΜΑΡΙΕΡΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 'Η ΚΡΕΜΑΡΙΕΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 'Η ΡΑΒΔΟΥ ΣΤΡΕΨΕΩΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΑΛΙΔΙΩΝ 'Η ΣΙΝΕΠΛΟΚ 'Η ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΝΩΝ 2 ΤΡΟΧΩΝ ΜΕ ΣΙΑΓΟΝΕΣ & ΚΥΛΙΝΔΡ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΩΝ 2 ΤΡΟΧΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΑΣΤΗΣ ΔΑΓΚΑΝΑΣ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ - ΠΑΡΑΦΛΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ABS 'Η ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ TESTER ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ABS ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 'Η ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΩΝ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΩΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟ 'Η TESTER ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 'Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤ. ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΛΟΡ. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 'Η ΜΟΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΗ 'Η ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΣΑΚΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FORD (ΦΟΡΤΗΓΟ) MERCEDES ΒΥΤΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΟΣ

7 ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΙΝΗΤΗΡΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΤΛ.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΠΕΚ ΣΦΙΞΙΜΟ ΚΕΦΑΛΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΦΛΑΝΤΖΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΤΣΙΜΟΥΧΑΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΜΦΛΕΡ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤ.ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΑΣΜΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΤΩ-ΔΙΣΚ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΟΡΩΝΑΣ ΠΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΛΛΑΓΗ ΧΩΝΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΘΕ ΜΕΙΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛ.ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΜΠΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΝ. ΑΛΛΑΓΗ ΠΥΡΩΝ ΔΑΧΤΥΛ.ΕΝΟΣ ΑΚΡΑΞΟΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΝΟΣ ΑΚΡΟΜΠ.ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΡΜΟΥΙΤ ΕΝΟΣ ΤΡΟΧΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΖΟΝΙΩΝ ΕΝΟΣ ΤΡΟΧΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕΒΡΟΦΡΕΝ ΕΠΙΣΚ.ή ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΤΛ.ΦΡΕΝ.ΕΠΙΣΚ.ή ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΦΡΕΝΟΥ-ΧΕΙΡΟΦΡ ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ-ΡΟΥΛΜΑΝ ΜΕΣ.ΤΡΙΒΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗ ΨΥΓ.ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ ΓΕΝΙΚΟ SERVICE ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Κ.Μ. Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΒ. ΤΥΠΟΣ 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΗΟ MERCEDES COMPRESSOR (5) - 14HP 2 KHI DAIHATSU TERIOS (5) - 10HP

8 3 SUZUKI GRAND VITARA JEEP (5) - KHI HP 4 ΚΗΙ HYUNDAI (9) - 16HP 5 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΗΗ SEAT IBIZA (5) - 10HP 6 ΚΗΟ SUZUKI VITARA JEEP (5) - 11HP 7 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ KHI DAIHATSU TERIOS (5) - 10HP 8 ΚΗΗ SEAT IBIZA (5) - 10HP 9 ΚΗΟ SUZUKI VITARA JEEP (5) - 11HP 10 ΚΗΟ NISSAN SYNNY (5) - 9HP 11 ΚΗΟ SUZUKI VITARA JEEP (5) - 11HP 12 KHH CITROEN 13 KHH OPEL MONTEREY 14 KHH HYUNDAI H-1 15 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΗΟ CITROEN SAXO (5) - 10HP 16 ΚΗΗ SEAT IBIZA (5) - 10HP 17 ΚΗΙ CITROEN BERLINGO (5) - 10HP 18 KHI DAIHATSU TERIOS (5) - 10HP 19 ΚΗΟ FIAT FIORINO (ΗΜΙΦΟΡΤ.) - 10HP 20 ΚΗΟ FORD (ΦΟΡΤ.) (2) - 14HP 21 ΚΗΗ FORD(φορτηγό) 22 KHH FORD(φορτηγό) 23 KHH SEAT IBIZA (5) - 10HP 24 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΗΟ CITROEN SAXO (5) - 10HP 25 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ KHI SUZUKI VITARA JEEP (5) - 11HP 26 ΚΗΟ RENAULT KANGOO (5) - 10HP 27 ΚΗΙ NISSAN D22 (ΦΟΡΤ.) (2) - 14HP 28 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΗΟ CITROEN SAXO (5)-10HP ΒΑΣΙΛΙΚΑ 29 KHO CITROEN SAXO (5) - 10HP ΛΑΓΚΑΔΑΣ 30 ΚΗΙ NISSAN D22 (ΦΟΡΤ.) (2) - 14HP 31 Κ.Κ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΗΟ 8766 CITROEN SAXO (5) - 10HP 1360 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ 32 ΚΗΟ CITROEN SAXO (5) - 10HP 33 Κ.Κ. ΛΗΤΗΣ ΚΗΟ CITROEN SAXO (5) - 10HP ΛΗΤΗ 34 ΚΗΙ CITROEN BERLINGO (5) - 11HP 35 ΚΗΗ SEAT IBIZA (5) - 10HP 36 Κ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΚΗΟ SUZUKI VITARA JEEP (5) - 11HP 37 KHO 8630 SUZUKI VITARA JEEP (5) - 11HP 1590 ΣΟΧΟΣ 38 ΚΗΟ 8779 SUZUKI VITARA JEEP (5) - 11HP 1590 ΜΑΛΓΑΡΑ 39 ΚΗΗ FORD(φορτηγό) - 17HP ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 40 ΚΗΗ FORD(φορτηγό) - 17HP ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ 41 Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΗΗ SEAT IBIZA (5) - 10HP 42 KHO CITROEN SAXO (5) - 10HP 43 KHI DAIHATSU TERIOS (5) - 10HP

9 44 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ- ΤΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΗΟ CITROEN SAXO (5) - 10HP 45 KHI CITROEN BERLINGO (5) - 10HP 46 ΚΗΗ SEAT IBIZA (5) - 10HP 47 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤ/ΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΗΟ CITROEN SAXO (5) - 10HP 48 KHH SUZUKI MAGYAR SX4 49 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤ/ΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΗΟ CITROEN SAXO (5) - 10HP 50 ΚΗΗ SEAT IBIZA (5) - 10HP 51 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΗΟ SUZUKI VITARA JEEP (5) - 11HP 52 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.Θ. ΚΗΟ CITROEN SAXO (5) - 10HP 53 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΗΗ SEAT IBIZA (5) - 10HP 54 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΥΓ. & ΥΓΕΙΟΝ. ΕΛΕΓΧΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣ ΚΗΟ CITROEN SAXO (5) - 10HP 55 ΚΗΟ RENAULT KANGOO (5) - 10HP 56 ΚΗΗ SEAT IBIZA (5) - 10HP 57 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ KHI CITROEN XSARA - 10HP 58 KHH HYUNDAI ACCENT 59 KHH LAND ROVER 60 KHH VITARA-SANTANA MOTOR 61 KHH VITARA-SANTANA MOTOR

14PROC002018342 2014-04-30

14PROC002018342 2014-04-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη Πληροφορίες: Μ.Μιχαηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790459 2015-05-20

15PROC002790459 2015-05-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη Πληροφορίες: Μ.Μιχαηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002684604 2015-04-02

15PROC002684604 2015-04-02 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.02 14:42:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 725Ι7ΛΛ-5ΧΘ Θεσσαλονίκη: 02-04-2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:431088/13942

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 8 Ιανουαρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7562 (229) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002815579 2015-06-02

15PROC002815579 2015-06-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη Πληροφορίες: Μ.Μιχαηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Χανδόλια Αναστασία Τηλέφωνο : 2351 351 245 Fax : 2351 351 221 email : a.chandolia@pieria.pkm.gov.gr

Πληροφορίες : Χανδόλια Αναστασία Τηλέφωνο : 2351 351 245 Fax : 2351 351 221 email : a.chandolia@pieria.pkm.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 01 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.153526(1421) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003065261 2015-09-18

15PROC003065261 2015-09-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 18 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 408719(13326) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001957453 2014-04-01

14PROC001957453 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. 541 10, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο : 2313 319-673

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002461010 2014-12-09

14PROC002461010 2014-12-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Μ. Φραγκουδάκη

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001700387 2013-11-05

13PROC001700387 2013-11-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 04 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 417083/13748 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κιλκίς, 5 Δεκεμβρίου 2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:οικ.489800/6339 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001741538 2013-11-27

13PROC001741538 2013-11-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 26/11/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 458547(15462) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002384404 2014-11-06

14PROC002384404 2014-11-06 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 014.11.05 14:58:17 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΒΤΔ7ΛΛ-ΩΦΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001542427 2013-07-15

13PROC001542427 2013-07-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 15/07/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :οικ. 270836 (8624) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 07/05/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 92605 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003065575 2015-09-18

15PROC003065575 2015-09-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Μ. Φραγκουδάκη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002548787 2015-01-29

15PROC002548787 2015-01-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002698669 2015-04-08

15PROC002698669 2015-04-08 5PROC002698669 205-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 98 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002983952 2015-08-21

15PROC002983952 2015-08-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 13-Αυγούστου -2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 13-Αυγούστου -2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 13-Αυγούστου -2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.317995(4004) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 21 Ιουλίου 2015 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2/2014 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2/2014 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι 25 Αυγούστου 2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Λ. / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών Χαϊδάρι, 13/6/2014 τηλ: 213 2047330,317 Fax2105323635 Αρ. Πρωτ.: 19989 e mail : prom@haidari.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003062126 2015-09-18

15PROC003062126 2015-09-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.18 08:39:04 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΧΦΣ7ΛΛ-Χ00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο ήµου-φορέα: Έργο: Επισκευή και συντήρηση µεταφορικών µέσων ήµου Φαιστού Κωδ. Προϋπ/σµού: 20.6263, 30.6264, 70.6263, 70.

Έγγραφο ήµου-φορέα: Έργο: Επισκευή και συντήρηση µεταφορικών µέσων ήµου Φαιστού Κωδ. Προϋπ/σµού: 20.6263, 30.6264, 70.6263, 70. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση µεταφορικών µέσων ήµου Φαιστού Προϋπολογισµός: 245.998,77 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2 Ιανουαρίου 2014 ΑΔΑΜ:14PROC001817376 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2 Ιανουαρίου 2014 ΑΔΑΜ:14PROC001817376 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ.844 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα