Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος 0/10/201 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ: 273 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Πολυτεχνείου 1 Ταχ.Κώδικας: Χίος Πληροφορίες: ήµητρα Ξυδάδη Τηλέφωνο : FAX : Αρ. Πρόσκλησης 3/201 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΟ ΠΟΛΥ ΜΕΧΡΙ 2 / 2 / ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚ OΥ ΕΤΟΥΣ ΘΕΜΑ: Ανάθεση µε διαπραγµάτευση δροµολογίων για την µεταφορά µαθητών της Περιφερειακής Ενότητας σε εφαρµογή της εγκυκλίου 1/201 και 51/201 του Υπουργείου Εσωτερικών. Η Περιφερειακή Ενότητα έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.352/2010 (ΦΕΚ 7 Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Π 137/2010 (ΦΕΚ 230/Α / ) «Οργανισµός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» 3. Το άρθρο έβδοµο και το άρθρο ένατο του Ν. 09/2012 (ΦΕΚ 20 Α / ) «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος (Α 171)», µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις.. Το άρθρο 2 παρ. 9 του ν. 15/195 (ΦΕΚ 17 Α ) «οµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης» και άλλες διατάξεις. 5. Το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 221/199 (ΦΕΚ 13 Α ) «Περί ρύθµισης θεµάτων Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις».. Το Ν.. 9/197 (ΦΕΚ Α 20) «Περί λογιστικού των Ν.Π...».

2 7. Τις ιατάξεις του Ν. 232/95 (ΦΕΚ Α 27/ ) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.. Τις διατάξεις του Ν. 371/2010 (ΦΕΚ Α 11/ ) «ηµοσιονοµική ιαχείριση και Ευθύνη». 9. Τις διατάξεις του Π.. 113/2010 (ΦΕΚ Α 19/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες». 10. Το Π.. 0/2007 (ΦΕΚ Α / ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 200/1/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 1ης Νοεµβρίου 2005». 11. Τις διατάξεις του Π.. 11/2007 (ΦΕΚ Α 150/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». 12. Το Ν. 071/2012 (ΦΕΚ 5 Α / ) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 13. Τις διατάξεις του Ν. 3/2010 (ΦΕΚ Α 173) «ικαστική προστασία κατά την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων». 1. Το άρθρο του Ν. 271/1999 (ΦΕΚ 199 Α ) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 359/0 (ΦΕΚ-77 Α /7-5-0) και το άρθρο 2 του Ν. 300/2002 (ΦΕΚ 22/τ.Α / ) «Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου ικαιοσύνης». 15. Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α / ) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». 1. Το Ν. 31/05 (ΦΕΚ 279 Α / ) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων (ΦΕΚ 30/Α / )». 17. Την µε αρ /2007 (ΦΕΚ 173/τ.Β / ) Κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας µε θέµα: «ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 31/2005». 1. Του ν. 232/95 (ΦΕΚ 159/Α /95), όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 2372/9 (ΦΕΚ 29/Α /9) άρθρο 11 και το ν.21/9 (ΦΕΚ 135/Α /9) άρθρο 1 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π. /τος 2/9 (ΦΕΚ /Α / ) «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου του ν. 3310/05 και του άρθρου του ν. 31/05». 19. Το Ν. 31/2010 (ΦΕΚ Α 112/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 20. Το N. 013/11 (ΦΕΚ 20 Α / ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 35/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 21. Την αριθµ. Π1/ 230/12 (ΦΕΚ 300 Β / ) «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων» Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµικών Εθνικής Άµυνας Εσωτερικών ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών και ικτύων Υγείας ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Ναυτιλίας και Αιγαίου.

3 22. Τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Περιφερειακή Ενότητα, οικονοµικού έτους 201 και το σχέδιο προϋπολογισµού Οικονοµικού έτους Την µε αριθµό 2001/ Κ.Υ.Α «Μεταφορά Μαθητών δηµόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» 2. Την ανάγκη µεταφοράς των µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π. Ε. κατά το σχολικό έτος Τους συνηµµένους πίνακες στον υπ αριθµ. 2/201 πρόχειρο διαγωνισµό της Π.Ε. (Α Α: ΩΝΡ07ΛΩ-3ΥΞ) 2. Την µε αριθµ. 0/201 (Α Α:ΩΣΥ27ΛΩ-3ΑΟ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που αφορά την έγκριση του υπ αριθµ. 2/201 του πρόχειρου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. 27. Την Κ.Υ.Α. 2001/2013 και τις εγκυκλίους 1/201 και 51/201 του Υπουργείου εσωτερικών των υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π. Ε.. 2. Την αριθµ. 32/ (Α Α:ΒΙΨΡ7ΛΩ-1Ι) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (δέσµευση της πίστωσης) για την πραγµατοποίηση της δαπάνης. 29. Την υπ άριθµ. 75/201 (Α Α:ΒΧ2Λ7ΛΩ-7ΞΝ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που εγκρίνει την διαδικασία διαπραγµάτευσης. Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει: Σε ανάθεση, κατόπιν διαπραγµάτευσης των δροµολογίων όπως αυτά αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα. Όλα τα δροµολόγια είναι µε επιστροφή εκτός αν κάπου αναφέρεται διαφορετικά. Τα δροµολόγια θα πρέπει να πραγµατοποιούνται µέσα στα χρονικά όρια όπως αυτά ορίζονται στη µε αριθµό 2001/ Κ.Υ.Α «Μεταφορά Μαθητών δηµόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες». Η ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, που αποτελεί αντικείµενο του διαγωνισµού, υποδιαιρείται στις οµάδες: - ΟΜΑ Α Α (δροµολόγια από 1 έως 51) και ΟΜΑ Α Β (δροµολόγια από 52 έως ) οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά, επί ποινή αποκλεισµού, τουλάχιστον για µια οµάδα από τις δύο οµάδες. Μπορούν επίσης να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των οµάδων Α και Β η δε κατακύρωση µπορεί να γίνει και για το σύνολο των οµάδων στον ίδιο µειοδότη. ηλαδή γίνονται δεκτές προσφορές µόνο από υποψηφίους αναδόχους που καλύπτουν το σύνολο των δροµολογίων της κάθε οµάδας και όχι µέρος αυτών. - ΟΜΑ Α Γ (δροµολόγια από 5 έως 12) περιλαµβάνει όλα τα δροµολόγια για τα οποία απαιτούνται ΤΑΞΙ, γίνονται δεκτές και οι προσφορές από υποψηφίους αναδόχους που καλύπτουν ένα ή περισσότερα δροµολόγια. Κριτήριο κατακύρωσης για το κάθε δροµολόγιο θα είναι η χαµηλότερη τιµή και συγκεκριµένα το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά ηµέρα µεταφοράς. Οι προσφορές θα δοθούν µε ακέραιο ποσοστό έκπτωσης % ανά ηµέρα µεταφοράς στην τιµή εκκίνησης που αναφέρεται στον συνηµµένο πίνακα, η οποία σε καµία περίπτωση δεν υπερβαίνει τη µέγιστη αποζηµίωση του µαθηµατικού τύπου της ΚΥΑ 2001/ Στη συνέχεια θα ακολουθήσει διαπραγµάτευση µε τους παρόντες υποψηφίους αναδόχους. Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια µέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισµού 1/201 «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ

4 ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ ΓΙΑ Τ O ΣΧΟΛΙΚ O ΕΤΟΣ ». Ηµεροµηνία διεξαγωγής διαπραγµάτευσης : 30 Οκτωβρίου 201 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας στο διοικητήριο. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι προκειµένου να συµµετάσχουν στην διαδικασία διαπραγµάτευσης πρέπει να υποβάλουν για κάθε δροµολόγιο ή τµήµα δροµολογίου σφραγισµένο φάκελο που πρέπει να φέρει απαραίτητα τις εξής ενδείξεις : - Τα στοιχεία του προσφέροντος. - Τον αποδέκτη: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΟ ΠΟΛΥ ΜΕΧΡΙ 2 / 2 / ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚ OΥ ΕΤΟΥΣ Αριθµός ιακήρυξης: 3/201 - Ηµεροµηνία διενέργειας : 30 Οκτωβρίου Τµήµα ή :.. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται: 1) Συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφονται : α) Τα στοιχεία του διαγωνισµού όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, και το τµήµα ή το δροµολόγιο για το οποίο υποβάλει την προσφορά. β) Ο αριθµός κυκλοφορίας των Λεωφορείων ή των.χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ) που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση του κάθε δροµολογίου και ο αριθµός των θέσεων αυτών σύµφωνα µε την άδεια κυκλοφορίας έκαστου. γ) εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για τα αδικήµατα της απάτης, δωροδοκίας, υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, εκβίασης, συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες. δραστηριότητες ή για κάποια από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. δ) Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο. ε) Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµεροι. ζ) Θα προσκοµίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και έγγραφα, όταν τους ζητηθούν, προκειµένου να αποδείξουν την ακρίβεια των δηλωθέντων. η) Τα οχήµατα µε τα οποία θα µεταφερθούν οι µαθητές είναι κατάλληλα, και συγκεκριµένα είναι ασφαλισµένα και ελεγµένα από ΚΤΕΟ φέρουν ζώνες ασφαλείας και γενικά πληρούν όλες τις προδιαγραφές της κείµενης νουθεσίας για την ασφαλή µεταφορά των µαθητών.

5 2) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σύµφωνα µε τα υποδείγµατα του παραρτήµατος της παρούσας. Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 29/9/201 έως και 2/2/2015) - Η τιµή καυσίµου που χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό του µέγιστου κόστους ηµερησίου δροµολογίου είναι 1,3 Ευρώ το λίτρο - Στη στήλη ΚΟΣΤΟΣ ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ο χαρακτηρισµός ΠΤ αναφέρεται ότι η τιµή του δροµολογίου προσαρµόστηκε µε την περσινή και ΝΤ νέα τιµή λόγο νέου δροµολογίου και υπολογισµού µε τον τύπο του Υπουργείου ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ α/α ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑΣΕΙΣ : ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ - ΦΡΑΓΚΟΒΟΥΝΙ ΘΥΜΙΑΝΑ ΗΜ. ΚΑΜΠΟΥ : ΧΡΙΣΤΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟ ΕΚΤΙΝΗ ΚΑΡ ΑΜΑ Α - ΓΚΙΑΖΟΥ - ΚΑΡΑΒΕΛ - ΗΜ. ΚΑΜΠΟΥ : ΧΡΙΣΤΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟ ΕΚΤΙΝΗ ΚΑΡ ΑΜΑ Α - ΓΚΙΑΖΟΥ - ΚΑΡΑΒΕΛ - ΗΜ. ΚΑΜΠΟΥ : ΧΡΙΣΤΟΣ - ΓΡΟΥ ΣΠΗΛΑ ΙΑ ΑΓΙΟ ΕΚΤΙΝΗ - ΗΜ. ΚΑΜΠΟΥ 12.30: ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΟΥ ΑΓΙΟ ΕΚΤΙΝΗ - ΣΠΗΛΑ ΙΑ - ΓΡΟΥ ΕΡΓ. ΚΑΤ. ΚΑΜΠΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΓΚΙΑΖΟΥ ΘΥΜΙΑΝΑ ΦΡΑΓΚΟΒΟΥΝΙ 1.00 (ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ): ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΟΥ ΓΚΙΑΖΟΥ ΑΓΙΟ ΕΚΤΙΝΗ - ΣΠΗΛΑ ΙΑ - ΓΡΟΥ - ΧΡΙΣΤΟΣ 1:00 (ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ): ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΟΥ ΑΓΙΟ ΕΚΤΙΝΗ ΕΡΓ. ΚΑΜΠΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΓΚΙΑΖΟΥ ΘΥΜΙΑΝΑ ΦΡΑΓΚΟΒΟΥΝΙ 1:15: (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΟΥ ΑΓΙΟ ΕΚΤΙΝΗ - ΣΠΗΛΑ ΙΑ - ΓΡΟΥ ΕΡΓ. ΚΑΤ. ΚΑΜΠΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΓΚΙΑΖΟΥ ΘΥΜΙΑΝΑ ΦΡΑΓΚΟΒΟΥΝΙ : ΚΑΛΟΥΤΑ - ΒΑΣΙΛ - ΒΑΒΥΛΟΙ - ΓΕΩΡ ΣΧΟΛΗ - ΧΑΛΚ : ΓΡΟΥ ΖΥΦΙΑΣ ΑΦΝ. ΒΕΡΒ. ΧΑΛΚΕΙΟΣ 12:30 ΧΑΛΚΕΙΟΣ ΖΥΦΙΑΣ ΑΦΝ ΒΕΡΒ ΧΑΛΚ Γ. ΣΧΟΛΗ ΒΑΒΥΛΟΙ - ΚΑΛΟΥΤΑ - ΒΑΣ. ΓΡΟΥ 1:00 (ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ): ΧΑΛΚΕΙΟΣ ΖΥΦΙΑΣ ΑΦΝ ΒΕΡΒ ΧΑΛΚ Γ. ΣΧΟΛΗ ΒΑΒΥΛΟΙ - ΚΑΛΟΥΤΑ - ΒΑΣ. ΓΡΟΥ 1:15: (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) ΧΑΛΚΕΙΟΣ ΖΥΦΙΑΣ ΑΦΝ ΒΕΡΒ ΧΑΛΚ Γ. ΣΧΟΛΗ ΒΑΒΥΛΟΙ - ΚΑΛΟΥΤΑ - ΒΑΣ. ΓΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 15.Σ. Κάµπου 3 12.Σ. Κάµπου Σ. Κάµπου 30.Σ. Κάµπου Σ. Κάµπου 5 9.Σ. Κάµπου 19 7.Σ. Κάµπου 2 1.Σ. Κάµπου 1 12 Σ. Κ. Καµποχώρων Σ. Κ. Καµποχώρων 10 Σ. Κ. Καµποχώρων Σ. Κ. Καµποχώρων Σ. Κ. Καµποχώρων 17 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ ΟΣ ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Υ ΣΥΝΟ Ο Σ ΜΗΚΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΙΑ ΡΟΜΩΝ ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΧΛΜ) Εντός πόλεως Εκτός Πόλεως Μικρή Μεγάλη Μικρή Μεγάλη Σύνολ ο ΚΟΣΤΟΣ ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝ Ο ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 13-1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩ Ν (ΤΟ ΕΤΟΣ) ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝ Ο ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ,20 0,00 5,20 ΠΤ,2 52, ,7 11,90 0,00 11,90 ΠΤ 59,2, , 11,90 0,00 11,90 ΠΤ 59,2, , 5,50 1,00,50 ΠΤ 3,30 39, , 21,0 1,00 22,0 ΝΤ 102,77 112, ,9 5,50 1,00,50 ΝΤ 21,5 23,0 0 93,9 1,90 0,00 1,90 ΠΤ,57, ,20 21,0 1,00 22,0 ΝΤ 102,77 112, ,9 0,00,20 0,50,70 ΝΤ 52,7 57, ,21 0,00,20,00 10,20 ΠΤ 52,00 5, , 3,90 1,00 9,00 2,50 1,0 ΝΤ 52, 57, ,1 3,90 1,00 9,00 2,50 1,0 ΝΤ 52, 57, ,9 3,90 1,00 9,00 2,50 1,0 ΝΤ 3,57 39, ,1

7 : ΕΗ - ΚΑΡΦΑΣ ΑΓ.ΕΡΜ Μ.ΛΙΜ ΝΕΟΧΩΡΙ - ΒΑΓΙΑ - ΗΜ.ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΑΓ. ΣΠΥΡΙ ΩΝΑΣ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ - 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ : ΧΙΟΣ - ΒΑΡΒΑΣΙ ΦΑΡΚΑΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΛΑΡΟΣ 5ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑΛΟΥΡΙΚΑ - ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΧΙΟΥ ΑΙΠΟΣ - 1ο, 2ο, & 3ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΟΝΤΑ ΟΥ ΑΦΝΩΝΑΣ ΒΕΡΒΕΡΑΤΟ ΧΑΛΚΕΙΟΣ Γ.ΣΧΟΛΗ ΒΑΒΥΛΟΙ - ΒΑΣΙΛ. - Γ.ΚΑΜΠΟΥ ΖΥΦΙΑΣ ΧΑΛΚΕΙΟΣ ΓΡΟΥ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΥΜ. ΚΑΜΠΟΥ.Σ. Θυµιανών ο ηµοτικό Σχολείο 5 Ο ηµοτικό Σχολείο ο ηµοτικό Σχολείο ηµοτικά Βροντάδου Κάµπου 0 12 Κάµπου 35 ΧΙΟΣ - ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ Γ. ΚΑΜΠΟΥ Κάµπου 25 ΒΙΓΛΑ ΕΗ - ΚΑΡΦΑ - ΘΥΜΙΑΝΑ Γ. ΚΑΜΠΟΥ ΓΚΙΑΖΟΥ - ΝΕΧΩΡΙ - ΘΥΜΙΑΝΑ - ΦΡΑΓΚΟΒΟΥΝΙ - ΓΥΜΝ. ΚΑΜΠΟΥ ΧΙΟΣ - ΒΕΡΙΤΗ - ΧΡΙΣΤΟΣ - ΓΥΜΝ. ΚΑΜΠΟΥ ΚΑΡΥΕΣ - ΒΑΡΒΑΣΙ ΧΙΟΣ ΒΙΓΛΑ ΕΗ - ΚΑΡΦΑΣ ΑΓ. ΕΡΜ ΘΥΜ ΧΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΒΟΥΝΙ ΘΥΜΙΑΝΑ ΧΙΟΣ ΓΚΙΑΖΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙ ΧΙΟΣ 7 ΕΡΓ.ΚΑΤ. ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ ΒΑΒΥΛΟΙ ΚΑΡ ΑΜΑ Α ΒΑΣΙΛ ΧΙΟΣ ΖΥΦΙΑΣ ΑΦΝΩΝΑΣ ΒΕΡΒΕΡΑΤΟ ΧΑΛΚΕΙΟΣ - ΓΡΟΥ - ΧΙΟΣ 12 Κάµπου Κάµπου 35 Κάµπου ΒΡΟΝΤΑ Ο - ΧΙΟΣ 5 ΛΕΙΒΑ ΙΑ - ΝΟΧ - ΦΩΚΑ - ΧΙΟΣ (2ο ΛΥΚΕΙΟ) 1ο - 3ο - ΕΠΑΛ - Γυµνάσια & Λυκεια ΕΠΑΛ - Γυµνάσια & Λυκεια 3ο - ΕΠΑΛ - Γυµνάσια & Λυκεια ΕΠΑΛ - Γυµνάσια & Λυκεια ΕΠΑΛ - Γυµνάσια & Λυκεια 3ο - ΕΠΑΛ - Γυµνάσια & Λυκεια 3ο - ΕΠΑΛ - Γυµνάσια & Λυκεια ο 20 ΧΙΟΣ - 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΟΥ 2 3 Ο 5 ΧΙΟΣ - 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΟΥ 2 3 Ο 5 ΧΙΟΣ - 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΟΥ 2 3 Ο 5 ΧΙΟΣ - 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΟΥ 2 3 Ο 5 5,00 1,00 3,10 1,00 10,10 ΠΤ,2 52, ,7,30 2,00 0,00 0,00,30 ΠΤ,2 52, ,7,00 0,00 0,00 0,00,00 ΠΤ 33,2 3, ,1 1,30 0,50 0,00 0,00 1,0 ΝΤ 3,30 39, ,57 1,90 3,10 1,00 3,70 9,70 ΝΤ 3,30 39, ,57 2,20 0,00 7,90 1,00 11,10 ΠΤ 52,00 5, , 3,0 0,50,00,30 ΠΤ 52,00 5, ,,00 0,00,00 ΝΤ 52,7 57, ,21,0 1,00 1,00 1,00 9,0 ΝΤ 52,7 57, ,21,70 0,00,70 ΠΤ 0,5, ,9 5,0 0,00 5,0 ΝΤ 52,7 57, ,21 2,0 0,00 1,50 5,50 9,0 ΝΤ 52,7 57, ,21 11,50 0,50 1,00 1,00 1,00 ΝΤ 70,1 7, ,3 11,0 0,00 11,0 ΠΤ,57,5 9.70, 10,70 0,00 10,70 ΠΤ 52,00 5, , 7,50 0,00,00 11,50 ΠΤ 3,1,2 9.7,3,00 0,50,00 3,50 12,00 ΠΤ 3,1,2 9.7,3,00 0,00,00 ΠΤ 37,1 0, ,0 5,10 0,00 5,10 ΠΤ 33,2 3, ,1,10 0,00,10 ΠΤ 3,1,2 9.7,3,10 0,00,10 ΠΤ 3,1,2 9.7,3,10 0,00,10 ΠΤ 3,1,2 9.7,3,10 0,00,10 ΠΤ 3,1,2 9.7,3

8 ΧΙΟΣ - 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΟΥ 2 3 Ο : 1o ENIAIO - ΚΑΜΠΟΣ- ΓΚΙΑΖΟΥ-ΝΕΟΧ-ΘΥΜ-ΦΡΑΓΚ-ΚΑΡΦΑΣ - ΑΓ. ΕΡΜ - ΜΕΓ ΛΙΜΙΟΝΑΣ - ΗΜΑΡ. ΘΥΜ : 1o ENIAIO - ΚΑΜΠΟΣ-ΓΚΙΑΖΟΥ- ΝΕΟΧ-ΘΥΜ-ΦΡΑΓΚ-ΚΑΡΦΑΣ - ΑΓ. ΕΡΜ - ΜΕΓ ΛΙΜΙΟΝΑΣ - ΗΜΑΡ. ΘΥΜ : 1ο ΕΝΙΑΙΟ-ΓΡΟΥ-ΖΥΦ- ΑΦΝ-ΒΕΡ-ΧΑΛΚ-ΓΕΩΡ.ΣΧΟΛΗ-ΒΑΒ- ΒΑΣ-ΧΙΟΣ 13.55: 1ο ΕΝΙΑΙΟ-ΓΡΟΥ-ΖΥΦ- ΑΦΝ- ΒΕΡ-ΧΑΛΚ-ΓΕΩΡ.ΣΧΟΛΗ-ΒΑΒ-ΒΑΣ-ΧΙΟΣ 1 1 ο ο ο ο : 1o ENIAIO - XΙΟΣ 2 1 ο : 1o ENIAIO - XΙΟΣ 2 1 ο 20 Αγ. ΜΑΡΚΟΣ - ΡΑΧΤΗ - ΑΣΚΑΛΟΠΕΤΡΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΟΝΤΑ ΟΥ Αγ. ΜΑΚΑΡΙΟΣ - ΡΗΓΟΥ - ΕΡΕΙΘ. ΒΕΛΟΝΑ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΟΝΤΑ ΟΥ ΧΙΟΣ - ΒΡΟΝΤΑ Ο 22:25 (ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ): ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΧΙΟΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΒΡΟΝΤΑ ΟΥ (ΦΑΦΑΛΙΟ ΒΡΟΝΤΑ ΟΥ - ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΛΑΤΟΜΙ - ΛΕΤΣΑΙΝΑ - ΙΚΑ - ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΗΣΤΡΙΑ - ΚΑΜΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ - ΒΑΡΒΑΣΙ - ΣΑΡΑΚΙΝΑ - ΓΕΡΟΚΟΜΕΙΟ - ΑΓΙΟ ΕΚΤΗΝΗ - ΚΟΝΤΑΡΙ) - ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΥΜΙΑΝΑ ΧΙΟΣ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΟΜΑΧΑΛΑ - ΓΙΑΛΟΥΡΙΚΑ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓ. ΟΡΦΑΝΟΣ - ΦΥΛΑΚΕΣ - ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΜΟΝΟ ΕΝΤΡΙ - ΠΑΝ. ΕΥΡΕΤΗ - ΜΟΥΣΙΚΟ (ΘΥΜΙΑΝΑ) ΛΟΛΩ ΕΝΤΡΑ - ΓΡΟΥ - ΑΦΝΩΝΑΣ - ΧΑΛΚΕΙΟΣ - Γ. ΣΧΟΛΗ - ΒΑΒΙΚΟΙ - ΒΑΣΙΛΕΙΩΝΙΚΟ - ΓΚΙΑΖΟΥ - ΜΟΥΣΙΚΟ (ΘΥΜΙΑΝΑ) ΧΙΟΣ (ΑΦΕΤΗΡΙΑ) - ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΦΑΡΚΑΙΝΑ - ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ (ΚΑΡΥΩΝ) 11 9 ΕΠΑΛ 5 Βροντάδου ΕΠΑΛ Βροντάδου ΕΠΑΛ 3 Βροντάδου Εσπερινό - Λ.Τ ,10 0,00,10 ΠΤ 3,1,2 9.7,3 1,90 1,50 1,00 1,00 20,0 ΝΤ 105,5 11, ,17 1,90 1,50 1,00 1,00 20,0 ΠΤ 37,1 0, ,0 3,50 0,50 10,50 3,50 1,00 ΝΤ 0,3 5,1 9.9,79 3,50 0,50 10,50 3,50 1,00 ΠΤ 37,1 0, ,0,10 0,00,10 ΝΤ 52,7 57, ,21,10 0,00,10 ΠΤ 2,00 2, ,32 2,00 2,00,00 ΠΤ 0,5, ,9 3,70 2,50,20 ΝΤ 3,30 39, ,57,00 0,00,00 ΠΤ 37,1 0, ,0 5,30 0,00 5,30 ΠΤ 31,57 3, ,1 11,30 0,00 2,00 2,00 15,30 ΝΤ 71,3 7, ,52 11,0 2,00 2,00 2,00 17,0 ΠΤ 3,1,2 9.7,3 5,00 1,00 11,70 2,00 19,70 ΠΤ 3,1,2 9.7,3 5,20 0,00 2,00 2,00 9,20 ΝΤ 52,7 57, ,21 2.7, , , Μ. Ι ΥΜΑ ΚΟΙΝΗ ΒΟΥΝΟ ΦΛΑΤΣΙΑ ΝΕΝΗΤΑ 1:00 (ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ): ΝΕΝΗΤΑ - ΦΛΑΤΣΙΑ - ΒΟΥΝΟ - ΚΟΙΝΗ - Μ. Ι ΥΜΑ 5 Σ. Κ. Νενήτων 13 Σ. Κ. Νενήτων 7 ΑΝΩ ΚΑΡ ΑΜΥΛΑ ΜΑΡΜΑΡΟ ΡΑΧΗ 3 Σ. Κ. Καρδαµύλων : (ΟΛΟΗΜΕΡΟ): ΑΝΩ ΚΑΡ ΑΜΥΛΑ ΜΑΡΜΑΡΟ ΡΑΧΗ 1:00 (ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ): ΑΝΩ ΚΑΡ ΑΜΥΛΑ ΜΑΡΜΑΡΟ ΡΑΧΗ ΒΙΚΙ - ΑΜΑ ΕΣ - ΓΙΟΣΩΝΑ - ΒΛΥΧΑ Α - ΚΑΡ ΑΜΥΛΛΑ 3 Σ. Κ. Καρδαµύλων 20 3 Σ. Κ. Καρδαµύλων 19 5 Σ. Κ. Καρδαµύλων 7 0,10 0,90 5,00 2,00,00 ΝΤ 72,0 79, ,7 0,10 0,90 5,00 2,00,00 ΠΤ 1,5 1, ,00,0 1,50 2,10,70 12,90 ΠΤ 33,2 3, ,1,0 1,50 2,10,70 12,90 ΠΤ 2,00 2, ,32,0 1,50 2,10,70 12,90 ΠΤ 2,00 2, ,0 1,00 0,0,90,90 15,0 ΠΤ,3 7, ,9

9 ΠΥΡΓΙΑ ΚΑΡ ΑΜΥΛΑ 2 Σ. Κ. Καρδαµύλων 5 ΕΛΑΤΑ ΑΡΜΟΛΙΑ ΠΥΡΓΙ 3.Σ. Πυργίου 23 (ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΠΥΡΓΙ ΑΡΜΟΛΙΑ ΕΛΑΤΑ 3.Σ. Πυργίου ΛΙΜ. ΜΕΣΤΩΝ ΟΛΥΜΠΟΙ ΠΥΡΓΙ 3.Σ. Πυργίου (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) : ΠΥΡΓΙ - ΟΛΥΜΠΟΙ - ΛΙΜ. ΜΕΣΤΩΝ Ι ΥΜΑ - ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ : ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΦΑΣ - ΑΓ. ΕΡΜΙΟΝΗ - ΘΥΜΙΑΝΑ - ΒΑΓΙΑ - ΝΕΟΧΩΡΙ : ΘΥΜΙΑΝΑ - ΒΑΓΙΑ - ΝΕΟΧΩΡΙ ΘΥΜΙΑΝΑ - ΑΓ. ΕΡΜΙΟΝΗ - ΝΕΟΧΩΡΙ 3 ΒΑΣΙΛΕΩΝΙΚΟ - ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤΟΙΚ. - ΧΑΛΚΕΙΟΣ - ΒΕΡΒΕΡΑΤΟ - ΖΥΦΙΑΣ - ΑΦΝΩΝΑΣ : ΓΡΟΥ - ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΧΑΛΚΕΙΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ : ΓΡΟΥ - ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΧΑΛΚΕΙΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΕΛΩΠΟΣ ΣΚΑΡ ΑΝΑ - ΛΑΓΚΑ Α 3 ΛΑΓΚΑ Α- ΣΥΚΙΑ Α - ΒΡΟΝΤΑ ΟΣ 3 ΠΥΡΓΙ - ΑΡΜΟΛΙΑ - ΚΑΛΑΜΩΤΗ 3 Λ.ΜΕΣΤΩΝ - ΜΕΣΤΑ - ΟΛΥΜΠΟΙ - ΚΑΛΑΜΩΤΗ ΛΙΘΙ - ΕΛΑΤΑ - ΒΕΣΣΑ - ΚΑΛΑΜΩΤΗ ΜΕΣΑ Ι ΥΜΑ - ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙ - ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ ΝΕΟΧΩΡΙ - ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ 2 ΝΕΝΗΤΑ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ - ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ 3 ΚΟΙΝΗ - ΦΛΑΤΣΙΑ - ΝΕΝΗΤΑ - ΚΑΛΛΙΜΑΣ1Α ΒΥΚΙ - ΑΜΑ ΕΣ - ΒΛΥΧΑ Α - ΚΑΡ ΑΜΥΛΑ ΚΑΛΑΜΩΤΗ - ΚΟΙΝΗ - ΦΛΑΤΣΙΑ - ΝΕΝΗΤΑ - ΧΙΟΣ ΜΕΣΤΑ-ΟΛΥΜΠΟΙ-ΑΡΜΟΛΙΑ - ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙ-ΧΙΟΣ 3.Σ. Πυργίου Σ. ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ 1 Ο Νηπιαγωγείο ΑΓ. Μηνά 1 ο Νηπιαγωγείο ΑΓ. Μηνά 2 Ο Νηπιαγωγείο ΑΓ. Μηνά 2ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ Καµποχώρων ΑΦΝΩΝΑ 1ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ- ΒΑΣΙΛ. 1ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ- ΒΑΣΙΛ. ηµοτικό Λαγκάδας ΕΠΑΛ Βροντάδου - Καλαµωτής Καλαµωτής Καλαµωτής Καλλιµασιάς Καλλιµασιάς Καλλιµασιάς Καλλιµασιάς Καρδαµύλων Κάµπου-1 ο ΕΠΑΛ Κάµπου-1 ο ΕΠΑΛ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 1,0 0,10 1,70 1,20,0 ΠΤ 37,0 0,9 9.01,0 1,00 0,00 12,0 2,10 15,90 ΠΤ 99,0 107, ,10 1,00 0,00 12,0 2,10 15,90 ΠΤ 2,11 2, ,20 0,0 0,30 5,0 7,70 1,20 ΝΤ 72,0 79, ,7 0,0 0,00 9,0,00 1,0 ΝΤ 2, 27, , 0,0 0,00 1,20 2,0,0 ΠΤ 3,17 37, ,50,20 0,30 3,50 1,0 9,0 ΠΤ 77,99 5, ,9 0,90 0,50 0,70 0,00 2,10 ΠΤ 55,71 0, ,5 2,20 0,00 3,20 1,20,0 ΠΤ 3,1,2 9.7,3 1,70 0,20 5,30 1,50,70 ΠΤ 37,1 0, ,0 1,30 0,00,90 0,50,70 ΝΤ 72,0 79, ,7 1,30 0,00,90 0,50,70 ΝΤ 1,15 19, , 1,30 0,70 0,00 0,00 2,00 ΝΤ 72,0 79, ,7 2,70 1,0 7,00 3,30 1,0 ΝΤ 72,0 79, ,7 1,30 0,30 5,50 1,0,50 ΠΤ 7,2 0, ,0 1,70 0,0 11,30,90 22,50 ΝΤ 13,50 15, ,1 1,00 0,00 11,10 10,00 22,10 ΝΤ 135,0 17, ,52 1,20 0,0,50 3,0 11,90 ΠΤ 79,23,3 9.3,2 0,70 0,00 1,00 1,30 3,00 ΠΤ 27,5 30, ,2 1,50 0,00 3,90 2,00 7,0 ΠΤ,3 70,17 9.7, 2,00 0,10 5,0,00 11,70 ΠΤ, ,00 1,0 0,0,90,90 1,00 ΝΤ 72,0 79, ,7 10,00 1,10,90 7,50 27,50 ΝΤ 12,9 13, ,2 10,00 1,20 1,0 9,00 3,0 ΝΤ 1,22 159, ,2

10 2 3 ΛΙΘΙ - ΕΛΑΤΑ - ΒΕΣΣΑ - ΑΓ.ΓΕΩΡΠΟΣ - ΧΙΟΣ Ι ΥΜΑ- ΝΕΝΗΤΑ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ - ΧΙΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΑΛΚΕΙΟΣ - ΓΕΩΡ.ΣΧΟΛΗ - ΚΑΜΠΟΣ - ΧΙΟΣ 5 5 Κάµπου-1 ο ΕΠΑΛ Κάµπου-1 ο ΕΠΑΛ Κάµπου-1 ο ΕΠΑΛ- 1 ο ,0 0,0 15,30 9,00 3,30 ΝΤ 13,02 150, ,12 10,30 0,0,70 5,00 2,0 ΝΤ 11,9 127, ,0,10 0,0 2,90 2,0 1,00 ΝΤ 75,9 2, , 2.295, , , ΤΡΥΠΕΣ - ΠΑΡΠΑΡΙΑ - ΒΟΛΙΣΣΟΣ 3.Σ. Βολισσού : ΚΑΤΑΒΑΣΗ ΧΩΡΗ ΒΟΛΙΣΣΟΣ 2.Σ. Βολισσού 2 Ταξί 1.00 : ΚΑΤΑΒΑΣΗ ΧΩΡΗ 2.Σ. Βολισσού 2 Ταξί ΧΑΛΑΝ ΡΑ - ΒΟΛΙΣΣΟΣ 1.Σ. Βολισσού 2 Ταξί 1.15 : ΒΙΚΙ - ΚΑΡ ΑΜΥΛΛΑ 1 Σ. Κ. Καρδαµύλων 2 Ταξί (ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΠΥΡΓΙ ΟΛΥΜΠΟΙ Λ. ΜΕΣΤΩΝ 2.Σ. Πυργίου 2 Ταξί ΟΤΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟΣ - ΠΥΡΓΙ 2.Σ. Πυργίου 2 Ταξί 1.15 (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) : ΠΥΡΓΙ - ΑΡΜΟΛΙΑ - ΕΛΑΤΑ 1.15 (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) : ΠΥΡΓΙ - ΟΤΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟΣ ΜΥΡΜΗΓΚΙ - ΑΧΛΑ Α - ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙ 2 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΚΟΥΣΗΣ - ΑΡΓΕΝΤΙΚΟ - ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΗ - ΕΙ ΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΩΝΙΑ - ΦΑΡΚΑΙΝΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΗ - ΙΚΑ - ΕΙ ΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΚΑ Α - ΣΥΚΙΑ Α - ΒΡΟΝΤΑ ΟΣ - ΕΡΥΘΙΑΝΗ - ΕΙ ΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΗΣΤΡΙΑ - ΜΟΝΟ ΕΝΤΡΙ - ΦΥΛΑΚΕΣ - ΤΡΟΥΛΩΤΗ - ΒΟΗΘΕΙΑ - ΕΙ ΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ : Ι ΥΜΑ - ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ : Ι ΥΜΑ - ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ 1 ΕΛΑΤΑ ΠΥΡΓΙ 1 ΑΡΜΟΛΙΑ - ΠΥΡΓΙ 1 ΜΕΣΤΑ - ΠΥΡΓΙ 1 ΜΟΥΣΙΚΟ - ΚΑΡ ΑΜΥΛΑ : ΜΟΥΣΙΚΟ - ΚΑΡΥΕΣ : ΜΟΥΣΙΚΟ - ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΚΟΥΣΗΣ 15.20: ΜΟΥΣΙΚΟ - ΝΕΝΗΤΑ : ΜΟΥΣΙΚΟ - ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ - ΠΑΓΙ Α ΛΑΓΚΑ Α - ΚΑΡ ΑΜΥΛΑ 1 2.Σ. Πυργίου 2 Ταξί 2.Σ. Πυργίου 2 Ταξί.Σ. Θολοποταµίου 3 Ειδικό Σχολείο Ταξί Ειδικό Σχολείο Ταξί Ειδικό Σχολείο Ταξί Ειδικό Σχολείο Ταξί 1 3 Νηπειαγωγείο Καλλιµασιάς Νηπειαγωγείο Καλλιµασιάς Νηπιαγωγείο Πυργίου Νηπιαγωγείο Πυργίου Νηπιαγωγείο Πυργίου Καρδαµύλων 2 Ταξί 2 Ταξί 1 Ταξί 1 Ταξί 1 Ταξί Ταξί Ταξί 2,00 0,00,00,70 1,70 ΝΤ 5,1 9, ,5 0,00 0,00 3,00 5,0,0 ΝΤ 31,72 3, , 0,00 0,00 3,00 5,0,0 ΝΤ 15, 17, ,2 0,30 0,20 2,70 7,0 11,00 ΝΤ 37,3 0, ,52 1,00 0,0,90,90 15,0 ΝΤ 23,2 25, ,3 0,0 0,30 5,0 7,70 1,20 ΝΤ 1,20 15, 0 19,20 1,30 0,30 7,70 2,50 11,0 ΝΤ 3,2 1,7 9.0,0 1,00 0,00 12,0 2,10 15,90 ΝΤ 22,1 2, 9 2.3,2 1,30 0,30 7,70 2,50 11,0 ΝΤ 19,13 20, ,30 0,10 0,0 2,70 0,0,00 ΝΤ 22,72 2, , 11,70 0,70 3,10 2,0 1,30 ΝΤ 55,2 0, ,5,10 0,70 0,00 0,00,0 ΝΤ 35,1 3, ,30 3,0 3,20 5,0,0 17,0 ΝΤ 52,20 5, ,20,10 3,0 0,00 0,00 9,50 ΠΤ 25,3 27, ,12 0,50 0,0 1,30 1,90,10 ΝΤ 23,32 25, ,1 0,50 0,0 1,30 1,90,10 ΝΤ 11, 12, ,5 0,0 0,20 10,70 2,0 1,30 ΝΤ 2,70,5 9.50,92 0,30 0,00 3,70 0,0,0 ΝΤ 2,0 2, ,5 0,0 0,30,0 5,00 10,30 ΝΤ 35,5 3, , 12,00 0,0 13,70 9,10 35,0 ΠΤ 73,9 0, ,0,20 0,0,70 3,20 1,70 ΝΤ 23,07 25, ,70 1,00 1,00,70 2,0 11,50 ΝΤ 19,0 20, ,50 1,0 0,0,00,30 12,50 ΝΤ 20,1 21, ,10 1,10 1,70,30,70 13,0 ΝΤ 21,5 23, ,0 3,50 0,0,20 3,70 12,00 ΝΤ 0,00 3, 9.272,0

11 ΠΥΡΓΙΑ ΚΑΡ ΑΜΥΛΑ 1 ΙΕΥΧΑ-ΧΩΡΗ-ΒΟΛΙΣΣΟΣ 2 ΠΑΡΠΑΡΙΑ - ΒΟΛΙΣΣΟΣ 1 ΑΙΠΟΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΑΝΤΑ ΟΥ 1 Καρδαµύλων Βολισσού Βολισσού Βροντάδου 2 Ταξί Ταξί ΚΑΣΤΡΟ - ΚΟΦΙΝΑΣ - ΙΚΑ - ΕΕΕΕΚ 3 ΕΕΕΕΚ ΧΙΟΥ Ταξί ΚΟΦΙΝΑΣ - ΕΕΕΕΚ 1 ΕΕΕΕΚ ΧΙΟΥ ΓΡΟΥ - ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΧΡΙΣΤΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΗΣΤΡΙΑ ΕΕΕΕΚ ΒΕΣΣΑ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΚΟΥΣΗΣ - ΒΑΣΙΛ. - ΓΡΟΥ - ΕΕΕΕΚ ΝΕΝΗΤΑ - ΜΥΡΜΗΓΚΙ - ΘΥΜΙΑΝΑ - ΦΟΡΟΣ - ΕΕΕΕΚ ΡΙΖΑΡΙ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΦΥΛΑΚΕΣ - ΑΓ. ΙΑΚΩΒΟΣ - ΕΕΕΕΚ ΕΕΕΕΚ ΧΙΟΥ Ταξί ΕΕΕΕΚ ΧΙΟΥ Ταξί 3 ΕΕΕΕΚ ΧΙΟΥ ΕΕΕΕΚ ΧΙΟΥ Ταξί Αγ. Ισίοδωρος ΒΡΟΝΤΑ ΟΣ - ΕΕΕΕΚ 2 ΕΕΕΕΚ ΧΙΟΥ 2 Ταξί ΝΕOΧΩΡΙ - ΧΑΛΚΕΙΟΣ - ΧΙΟΣ - ΕΕΕΕΚ 3 ΕΕΕΕΚ ΧΙΟΥ Ταξί ΒΟΛΙΣΣΟΣ - ΕΕΕΕΚ ΠΑΝ. ΕΡΕΙΘΙΑΝΗ - ΦΑΦΑΛΕΙΟ - ΕΙ ΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ΜΕΣΤΑ - ΓΡΟΥ - ΤΑΜΠΑΚΙΚΑ - ΕΙ ΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 3 1 ΕΕΕΚ ΧΙΟΥ Ειδικό Σχολείο 1 2 Ταξί Ταξί Ειδικό Σχολείο Ταξί 2,30 0,10 1,70 1,20 5,30 ΝΤ 2,00 2, ,32 0,10 0,10 5,10,50 11,0 ΝΤ 3, 1, ,12 1,50 0,00,0 5,0 11,30 ΝΤ 37,2 1, ,5 2,10 1,10 1,00 3,70 7,90 ΝΤ 31,9 3, 9 3.1,2 3,70 0,50 0,00 0,00,20 ΠΤ 1,10 17, ,90 2,0 0,70 0,00 0,00 3,10 ΠΤ 1,10 17, ,90 5,30 0,50 0,00 0,00 5,0 ΝΤ 2,20 30, ,52,90 0,0 10,0 5,70 23,0 ΝΤ 3,7 9, ,9 11,50 1,20 10,00 3,70 2,0 ΝΤ 70,9 77, ,30 5,00 0,0 0,00 0,00 5,0 ΠΤ 1,10 17, ,90 1,20 0,0 0,00 0,00 1,0 ΠΤ 1,10 17, ,90 5,0 0,0 7,90 1,0 15,10 ΝΤ,0 50, ,5 0,90 2,0 13,00 19,50 3,20 ΝΤ 9,3 97, ,20 2,20 2,0 0,00 0,00,0 ΝΤ 2,3 2, ,5,20 1,10 15,0 1,0 39,70 ΝΤ 9,9 105, , 1.393, , ,0 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.93, , ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α , ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α ,93 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,59 ΧΙΟΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΘΕΟ ΟΣΕΙΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΠΑΝΟΥ ΗΣ ΑΡΓΥΡΩ ΤΣΙΚΟΛΗ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ Π.Ε. ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Τ.Ε. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ββ Ββ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΟΛΗΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Ββ Π.Ε. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ Ββ

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΑΦΟΡΑ ΟΜΑ Α Α ΚΑΙ ΟΜΑ Α Β ) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Οµάδα ή Οµάδες ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ.. ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ 201Χ Α/Α Τόπος παραλαβής Τόπος προορισµού Απαιτούµενη χωρητικότητα µέσων- Αριθµός µεταφεροµένων µαθητών Αριθµός και Είδος µεταφορικών µέσων της προσφοράς Αριθµοί κυκλοφορίας οχηµάτων Προσφερόµενη χωρητικότητα µέσων βάσει αδειών κυκλοφοράς Ηµερήσιο Κόστος δροµολογίου Βάσει Προϋπολογισµού µε την τυχόν δαπάνη συνοδού χωρίς Φ.Π.Α Ποσοστό έκπτωσης Αριθµητικός και ολογράφως Προσφορά Ηµερήσιο κόστος δροµολογίου χωρίς Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΠΑ ΧΧ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (τόπος, ηµεροµηνία) Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ( ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

13 (ΑΦΟΡΑ ΛΟΙΠΑ ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ.. ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ 20ΧΧ Α/Α ροµολογίου Τόπος παραλαβής Τόπος προορισµού Απαιτούµενη χωρητικότητα µέσων- Αριθµός µεταφεροµένων µαθητών Αριθµός και Είδος µεταφορικού µέσου της προσφοράς Αριθµος κυκλοφορίας οχήµατος Προσφεροµένη χωρητικότητα µέσων βάσει αδειών κυκλοφοράς Ηµερήσιο Κόστος Προσφορά δροµολογίου Βάσει Προϋπολογισµού µε την Ποσοστό έκπτωσης τυχόν δαπάνη συνοδού Χωρίς Φ.Π.Α ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ Ηµερήσιο κόστος δροµολογίου ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ ΧΧ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (τόπος, ηµεροµηνία) Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ( ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

14PROC002447211 2014-12-03

14PROC002447211 2014-12-03 14PROC002447211 2014-12-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Σάµος 03/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης 18/2014

Αρ. Πρόσκλησης 18/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 25/09/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ: οικ:46795/3711 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 02/10/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ: οικ: 48125/3882 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 31/10/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 53443/5401 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 31/10/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 53443/5401 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη: 31/10/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 53443/5401 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Β. Σαντζηλιώτου /νση: Ανδροµέδας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2251353612 FAX: 2251047435

Τηλ.: 2251353612 FAX: 2251047435 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη: 26/09/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 47099/4713 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Β. Σαντζηλιώτου /νση: Ανδροµέδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδίτσα 29/08/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 2207 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδίτσα 29/08/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 2207 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδίτσα 29/08/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 2207 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει:

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος, 02/01/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ: 62790/5683 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : :

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σάµος, 08/05/2015 Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002244589 2014-08-19

14PROC002244589 2014-08-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 19-8- 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 321689(4052) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14PROC002244589 2014-08-19 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων. στον Ηµερήσιο και Εβδοµαδιαίο Τύπο 10/12/2013 13/12/2013 13/12/2013

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων. στον Ηµερήσιο και Εβδοµαδιαίο Τύπο 10/12/2013 13/12/2013 13/12/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΝΑΙ x ΟΧΙ Ταχ. νση : ηµοκρατίας 27, 50100 Κοζάνη Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002912030 2015-07-15

15PROC002912030 2015-07-15 15PROC002912030 2015-07-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002172493 2014-07-17

14PROC002172493 2014-07-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη - 15-7-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 258909(3326) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14PROC002172493 2014-07-17

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002942503 2015-07-29

15PROC002942503 2015-07-29 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηγουµενίτσα, 28 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ.Πρωτ : 78154/2674 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002963569 2015-08-10

15PROC002963569 2015-08-10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 07 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: οικ.3417 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002900517 2015-07-09

15PROC002900517 2015-07-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 07 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ..: 38173/3393 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Ανδροµέδας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002894504 2015-07-07

15PROC002894504 2015-07-07 15PROC002894504 2015-07-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σάµος, 07/07/2015 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002876197 2015-06-26

15PROC002876197 2015-06-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 26/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: Οικ. 36005/2754 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: ερβενακίων & Αλέξη - Αλέξη Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002912030 2015-07-15

15PROC002912030 2015-07-15 15PROC002912030 2015-07-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859773 2015-06-19

15PROC002859773 2015-06-19 PROC8977-6-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, /6/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 9(76) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Βασ.Όλγας 98 Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο Τεύχος ιακηρύξεων Τοπικό Τύπο. Ώρα 09:45

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο Τεύχος ιακηρύξεων Τοπικό Τύπο. Ώρα 09:45 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση : Γρ. Λαµπράκη 21 Ταχ.Κωδ. : 43100 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 29/05/2015 05/06/2015 05/06/2015 10/06/2015. Προθεσμία υποβολής προσφορών Ημέρα Ώρα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 29/05/2015 05/06/2015 05/06/2015 10/06/2015. Προθεσμία υποβολής προσφορών Ημέρα Ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο, Έδεσσα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002148460 2014-07-06

14PROC002148460 2014-07-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΤΥ07Λ1-ΕΛΡ Τρίπολη 02-7-2014 14PROC002148460 2014-07-06 Αρ. Πρωτ.: 50180/16449 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού διεθνή µειοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος, 02/07/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. πρωτ : 27642/2162 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρεχόµενες υπηρεσίες: Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών Πρόχειρος ιαγωνισµός: Σε ευρώ Κριτήριο αξιολόγησης: Η χαµηλότερη τιµή

Παρεχόµενες υπηρεσίες: Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών Πρόχειρος ιαγωνισµός: Σε ευρώ Κριτήριο αξιολόγησης: Η χαµηλότερη τιµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 12 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.315579/3663 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8. Κωδικός CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8. Κωδικός CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ 13-7 - 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 84448/2625 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Πτολεμαίων 1 Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002918700 2015-07-17

15PROC002918700 2015-07-17 ΑΔΑ: ΩΟΜ87Λ1-1Τ3 Αναρτητέα στο μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002235699 2014-08-12

14PROC002235699 2014-08-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 12 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.315579/3663 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002235015 2014-08-11

14PROC002235015 2014-08-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Ναύπλιο, 11/08/2014 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθμός-Α/Α Συστήματος : 13142

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθμός-Α/Α Συστήματος : 13142 ΑΔΑ: ΩΟΜ87Λ1-1Τ3 Αναρτητέα στο μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα,

Διαβάστε περισσότερα