Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ..."

Transcript

1 ΑΔΑ: 7ΑΤΧΟΡΛΜ-30Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 04/02/2015 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Αρ. Πρωτ.: 1987 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πρώην Σχολή Ευελπίδων Κτήριο 6 - Γραφείο 102 Τηλέφωνο & Fax: ΚΟΙΝΩΣΗ Διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών του Πρωτοδικείου Αθηνών, της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, του Πταισματοδικείου Αθηνών και των Ειρηνοδικείων Αθηνών, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Ελευσίνας, Ιλίου, Καλλιθέας, Κρωπίας, Λαυρίου, Μαραθώνα, Μεγάρων, Νέας Ιωνίας, Περιστερίου και Χαλανδρίου.... Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ... Έχοντας υπόψη: 1] το άρθρο 64 του ν. 3900/2010 «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 213), 2] Τις διατάξεις του Ν / 95 [ΦΕΚ 19/Α/95] «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 3] Τις διατάξεις του ΠΔ 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 4] Τη με αριθμό πρωτ / και ΑΔΑΜ έγκρισης 14REQ απόφαση που έλαβε η Επιτροπή Διαχείρισης της Επιχορήγησης του Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την 89/

2 συνεδρίασή της, με την οποία εγκρίθηκε συνολική πίστωση εβδομήντα ενός χιλιάδων εβδομήντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών (71.072,90 ) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σε βάρος του ειδικού λογαριασμού που διαχειρίζεται η Επιτροπή Διαχείρισης της Επιχορήγησης για τον τελικό φορέα ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ για την κατηγορία «προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων - Αναλώσιμα πληροφορικής», για το οικονομικό έτος 2014, με χρέωση του ΚΑΕ 1281 και συγκεκριμένα για την προμήθεια 792 συνολικά τεμαχίων τόνερ εκτυπωτών, μελάνια, cd, dvd, κ.λ.π., για την κάλυψη των αναγκών στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, στο Πταισματοδικείο Αθηνών και στα Ειρηνοδικεία Αθηνών, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Ελευσίνας, Ιλίου, Καλλιθέας, Κρωπίας, Λαυρίου, Μαραθώνα, Μεγάρων, Νέας Ιωνίας, Περιστερίου και Χαλανδρίου. Ανακοινώνει την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με συλλογή και αξιολόγηση προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών πληροφορικής, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Αθηνών, της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, του Πταισματοδικείου Αθηνών και των Ειρηνοδικείων Αθηνών, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Ελευσίνας, Ιλίου, Καλλιθέας, Κρωπίας, Λαυρίου, Μαραθώνα, Μεγάρων, Νέας Ιωνίας, Περιστερίου και Χαλανδρίου. Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών πληροφορικής (ΚΑΕ 1281) ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα ενός χιλιάδων εβδομήντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών (71.072,90 ) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), και θα βαρύνει την πίστωση του οικονομικού έτους Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται και οι νόμιμες κρατήσεις, ο αναλογούν ΦΠΑ και κάθε άλλο συναφές έξοδο, προκειμένου να παραδοθεί η εκάστοτε παραγγελία στον τόπο παράδοσης και θα βαραίνουν τον προμηθευτή. Τo είδος των προς προμήθεια αναλωσίμων υλικών, τα τεμάχια, οι ποσότητες για κάθε υπηρεσία, καθώς και ο τόπος παράδοσης των υλικών αυτών, που είναι η έδρα των προαναφερομένων Υπηρεσιών, αναφέρονται σε αναλυτικούς ΠΙΝΑΚΕΣ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης. Επισημαίνεται ότι τα προς προμήθεια είδη πρέπει να είναι ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ (ORIGINAL). ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών, κτήριο 6 γραφείο 102, στις 16 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα

3 Η έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών γίνεται την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και μετά την εκπνοή του προαναφερόμενου χρόνου. Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών γίνεται από την επιτροπή συλλογής και αξιολόγησης προσφορών, δημόσια και έχουν τη δυνατότητα να παρίστανται οι υποψήφιοι μειοδότες ή οι εκπρόσωποί τους. Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Δεκτές γίνονται οι προσφορές για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η προμήθεια των ζητουμένων προϊόντων θα πραγματοποιηθεί τμηματικά ή εφάπαξ και στις ποσότητες που αναγράφονται στους αντίστοιχους Πίνακες του Παραρτήματος της παρούσας διακήρυξης ανά Υπηρεσία, ανάλογα με τα αιτήματα των Υπηρεσιών, το αργότερο μέχρι 13 Μαρτίου 2015 (και σε περίπτωση επανάληψης του διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι την 20 Μαρτίου 2015). ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί. Εφόσον πρόκειται για υποψήφιο φυσικό πρόσωπο και συμμετέχει με αντιπρόσωπο, το αναγκαίο παραστατικό εκπροσώπησης. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τα δικαιολογητικά σύστασής του [ΦΕΚ σύστασης, αντίγραφο ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ, στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει), πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί εκπροσώπησης]. Στην περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξία Προμηθευτών, πρέπει να κατατεθούν για κάθε μέλος της Ένωσης η υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή

4 ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Διευκρινίζεται ότι το παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να είναι: 1) Για φυσικά πρόσωπα, πληρεξούσιο είτε απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. 2) Για Α.Ε., απόφαση Δ.Σ. εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. 3) Για Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Εταιρικό Ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς των ενδιαφερομένων προμηθευτών πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς οι ενδείξεις: α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό γ) Ο αριθμός της προκήρυξης δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα Οι προσφορές πρέπει: 1. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να αναγράφονται στην Αγγλική γλώσσα. 2. Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, σβησίματα, διαγραφές κλπ. Οι τυχόν υπάρχουσες διορθώσεις και προσθήκες θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια επιτροπή διενέργειας κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις και προσθήκες και θα βεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της

5 επιτροπής. 3. Να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα, σε έντυπη μορφή που θα τεθούν στον ίδιο φάκελο προσφοράς. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Η αρίθμηση των σελίδων είναι υποχρεωτική. 4. Να αναγράφουν τις τιμές μονάδος ανά είδος προϊόντος και στη συνέχεια τις συνολικές τιμές ανά προϊόν, χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. 5. Να αναγράφουν τις συνολικές τιμές όλων των προς προμήθεια προϊόντων, χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ αριθμητικώς και ολογράφως. 6. Να αναγράφουν τον αριθμό αντιγράφων που παράγει το τεμάχιο του προϊόντος που προσφέρουν. 7. Να αναγράφουν στην προσφορά ότι τα υπό προμήθεια είδη είναι γνήσια (ORIGINAL) 8. Να δηλώνουν ρητώς ότι θα παραδώσουν τα ζητούμενα προϊόντα στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, το Πταισματοδικείο Αθηνών και στα Ειρηνοδικεία Αθηνών Αμαρουσίου, Αχαρνών, Ελευσίνας, Ιλίου, Καλλιθέας, Κρωπίας, Λαυρίου, Μαραθώνα, Μεγάρων, Νέας Ιωνίας, Περιστερίου και Χαλανδρίου, τμηματικά ή εφάπαξ, στις ποσότητες που αναγράφονται στο αντίστοιχο Πίνακα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για κάθε υπηρεσία, με δικά τους έξοδα, το αργότερο μέχρι 13 Μαρτίου 2015 (και σε περίπτωση επανάληψης του διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι την 20 Μαρτίου 2015). 9. Να δηλώνουν ρητώς ότι στην περίπτωση που κάποιο από τα προϊόντα που θα προσφέρουν αποδειχθεί ελαττωματικό, θα το αντικαταστήσουν άμεσα με νέο αρίστης ποιότητας και, τέλος, στην περίπτωση που προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε μηχάνημα οποιασδήποτε Υπηρεσίας από τη χρήση ακατάλληλου προϊόντος που προμηθεύτηκε, θα αναλάβουν είτε την αποκατάσταση της βλάβης του μηχανήματος είτε την αποζημίωση της χρέωσης του επισκευαστή. Οι παραπάνω δηλώσεις θα συμπεριληφθούν ως όροι της σύμβασης που θα υπογραφεί. Εναλλακτικές προσφορές και προσφορές που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εναπόκειται στην τελική κρίση της επιτροπής για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αν οι ελλείψεις που τυχόν παρουσιαστούν στις προσφορές, κρίνονται ως επουσιώδεις και αν μπορούν άμεσα να καλυφθούν.

6 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1) Όταν η προσφορά είναι αόριστη και δε μπορεί να εκτιμηθεί ή όταν περιέχει ανακριβή στοιχεία. 2) Όταν ο χρόνος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών ορίζεται μεγαλύτερος από αυτόν που ορίζεται στην προκήρυξη. 3) Όταν η προσφορά δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους όπου αυτοί αναφέρονται. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη συνολική τιμή, από τους συμμετέχοντες των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της διακήρυξης. ΤΙΜΕΣ 1) Οι τιμές θα δίδονται σε ΕΥΡΩ. 2) Οι τιμές θα αναγράφονται αρχικά χωρίς το Φ.Π.Α. και στη συνέχεια ο Φ.Π.Α. θα υπολογίζεται ανεξάρτητα. 3) Οι τιμές των προσφορών θα περιλαμβάνουν α] όλες τις επιβαρύνσεις [φόρους, μεταφορικά κ.λ.π.] οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο και β] τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο. 4) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μετά την διενέργεια του διαγωνισμού, η Επιτροπή Διαχείρισης της Επιχορήγησης του Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίνει το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού και κατακυρώνει τον πρόχειρο διαγωνισμό στο μειοδότη, του οποίου η προσφορά έχει γίνει αποδεκτή. Θα ακολουθήσει πρόσκληση της ως άνω Επιτροπής Διαχείρισης προς τον προμηθευτή που ανακηρύσσεται ανάδοχος της σύμβασης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα µε τους όρους και τα οριζόμενα από το ΠΔ 118/2007. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει α) φορολογική ενημερότητα και β) ασφαλιστική ενημερότητα. ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ Κάθε θέμα, το οποίο δεν ρυθμίζεται ειδικότερα από τους όρους του διαγωνισμού, διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία του Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.).

7 ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται από την Επιτροπή Διαχείρισης της Επιχορήγησης που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 64 του ν. 3900/2010 που εδρεύει στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις επί της συνολικής καθαρής αξίας του τιμολογίου (πριν συνυπολογισθεί ο ΦΠΑ), καθώς, επίσης, και ο φόρος που αναλογεί. Επίσης, κατά την πρώτη πληρωμή της σύμβασης θα γίνει κράτηση 0,10% επί του αρχικού συμβατικού τιμήματος (ποσό συμφωνητικού χωρίς Φ.Π.Α.) υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011. Η πληρωμή της αξίας των προϊόντων, θα γίνει σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες που ισχύουν στο δημόσιο, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών από τις αρμόδιες επιτροπές των Υπηρεσιών και την παραλαβή του τιμολογίου και των απαραιτήτων δικαιολογητικών. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007), καθώς και στην οικεία απόφαση του Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ 431/Β/ ). ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντίτυπα της ανακοίνωσης αυτής καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της ανακοίνωσης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Πρωτοδικείου Αθηνών (Πρώην Σχολή Ευελπίδων, κτήριο 6, 1 ος όροφος, γραφείο 102, κ. Πιτσαρή, κ. Αντωνακάκη, τηλ και ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το πλήρες σώμα της ανακοίνωσης είναι διαθέσιμο, σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα διατηρηθεί εκεί τουλάχιστον έως την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. - Ακολουθεί συνημμένο παράρτημα που ανήκει στη διακήρυξη. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι- ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΛΩΣΙΜΟΥ Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΩΣΙΜΩΝ 1 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ M2825 ND 3 MLT D 116L ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 2 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ML 3310 ND 3 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ML MLT D 205S ΜΕΓΑΡΩΝ ML 2851 ND 6 ML D 2850A ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ XPRESS M2825ND XPRESS M2825ND 5 25 MLT D 116S ΑΧΑΡΝΩΝ ML 2010P 15 MLT D 119S ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 204L 35 MLT D 204L ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 307E 19 MLT D 307E ΜΕΓΑΡΩΝ ML MLT D101S ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ML MLΤ D 1052S BLACK EIΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ BROTHER HL BROTHER TN ΚΡΩΠΙΑΣ EPSON LASER EPL-6200L 3 EPSON C13S ΚΡΩΠΙΑΣ EPSON ACULASER M2000 BLACK 4 EPSON C13S ΛΑΥΡΙΟΥ EPSON AL-M300 4 EPSON C13S ΚΡΩΠΙΑΣ EPSON LASER EPL-6200L PHOTOCONDUCTOR 4 EPSON C13SO ΙΛΙΟΥ HP 300XL BLACK INK 4 HP 300XL CC641EE 600 4

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι- ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΛΩΣΙΜΟΥ Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ 16 HP DESKJET 990CXI ΣΕΤ (ΜΑΥΡΟ+ΧΡΩΜΑΤΑ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΩΣΙΜΩΝ HP AE HP 78-C6578A ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 1 17 ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ P2015N 2 53X ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (P3015) 12 55A ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (PRO 400- M401) 74 80A ΜΕΓΑΡΩΝ HP X CF28OX ΜΑΡΑΘΩΝΑ HP LASER JET 1200 SERIES 5 C7115A ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ P CE278A HP LASER JET CE390A ΛΑΥΡΙΟΥ 2055D CARTRIDGE 1 CE505A ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ PRO 400M 401DN EIΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ HP LASER JET ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ HP LASER JET CF280A ΙΛΙΟΥ HP LASER JET MFP 4 ΚΡΩΠΙΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Q2612A ΜΑΡΑΘΩΝΑ HP LASER JET Q2613A ΙΛΙΟΥ HP LASER JET ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Q5949A

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι- ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΛΩΣΙΜΟΥ Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΩΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟ HP LASER JET 2420 N 4 Q6511A ΜΑΡΑΘΩΝΑ HP LASER JET P2015DN 2 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ HP LASER JET P2015DN 3 E 120 N 35 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ E EIΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ E Q7553A SE ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ T A ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ T A ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ T Α ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ E ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ E ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ LASER E360DN 3 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ E E ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ E 460 DN 2 ΙΛΙΟΥ E 460 DN 4 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ E 460 DN 7 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ E 260 DN SE A11E BLACK

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι- ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΛΩΣΙΜΟΥ Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΩΣΙΜΩΝ 37 ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ LASER E360DN 7 360H11E ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ MS310DN 8 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 38 ΙΛΙΟΥ MS510 DN 7 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ MS310 DN 30 50F2H ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ T XE ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ E H11E T 654 DN 6 EIΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ T 650 N 15 T650A11E EIΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ T 650 DN 14 T650H11E W W84020H ΙΛΙΟΥ X 364 DN 7 X 264A11G EIΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ OKI MICROLINE 3321 ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ 30 OKI ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΚΙ MICROLINE 5521 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ RIBBON 8 RIBBON OKI CD-R 50 CD-R 50 DVD-R 30 DVD-R 30 DVD-RW 20 DVD-RW 20

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι- ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΛΩΣΙΜΟΥ Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ 50 ΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ DVD-R DOUBLE LAYER 8,5 GB ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΩΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 30 DVD-R DOUBLE LAYER 8,5 GB 30 ΣΥΝΟΛΙΚΗ

13 A/A ΑΡΙ ΘΜ ΟΣ 1 1 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΑΔΑΜ 13095/ REQ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ,08 T ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ E ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ E ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ T ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ T ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ T ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ E ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ML ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (P3015) 1 10 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (PRO 400-M401) 1 11 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 204L 1 12 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 307E ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΩΣΙΜΩΝ 64416XE 260A11E 450H11E 12A Α A SE MLT- D205S/ELS 55A 80A MLT D204L MLT D307E ΑΙΤΟΥΜΕ ΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΣΥΝΟΛΟ 259

14 A/A ΑΡΙ ΘΜ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΑΔΑΜ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ / REQ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ 7.428,81 W 840 E 120 N E 260 T 654 DN HP LASER JET 2420 N HP DESKJET 990CXI XPRESS M2825ND ΣΕΤ (ΜΑΥΡΟ+ΧΡ ΩΜΑΤΑ) HP LASER JET 600 ΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚ ΗΣ ΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚ ΗΣ ΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚ ΗΣ ΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΩΣΙΜΩΝ W84020H 12016SE 260A11E T650A11E Q6511A HP AE HP 78-C6578A MLT D116S CE390A ΑΙΤΟΥΜΕ ΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤ Α CD-R 50 DVD-R 30 DVD-RW 20 DVD-R DOUBLE LAYER 8,5 GB 30

15 A/A ΑΡΙ ΘΜ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΑΔΑΜ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΩΣΙΜΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕ ΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤ Α 2 ΣΥΝΟΛΟ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ 1089/ REQ ,61 ΟΚΙ MICROLINE 5521 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΣ LASER E360DN LASER E360DN MS310DN P2015N ΜΕΛΑΝΟΤΑΙ ΝΙΑ RIBBON LASER CARTRIDGE LASER CARTRIDGE LASER CARTRIDGE LASER CARTRIDGE RIBBON OKI A11E BLACK 360H11E 50F2H00 53X ΣΥΝΟΛΟ EIΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 17522/ REQ ,34 T 650 N 4 2 EIΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ T 650 DN 4 3 EIΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ OKI MICROLINE 3321 ΜΕΛΑΝΟΤΑΙ ΝΙΑ 4 4 EIΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ E EIΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ HP LASER JET 1020 T650A11E T650H11E OKI SE Q2612A

16 A/A ΑΡΙ ΘΜ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΑΔΑΜ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ 4 6 EIΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ BROTHER HL2035 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΩΣΙΜΩΝ BROTHER TN 2005 ΑΙΤΟΥΜΕ ΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1609/ REQ ,98 HP LASER JET 1018 ML 1052 E 240 Q2612A MLΤ D1052S BLACK 24016SE ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ PRO 400M 401DN CF280A ΣΥΝΟΛΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 516/ ,38 ML 2010P MLT D119S ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 524/ ,18 E 460 DN 260A11E ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ P1566 CE278A ΣΥΝΟΛΟ ΙΛΙΟΥ 957/ REQ ,11 E 460 DN 260A11E

17 A/A ΑΡΙ ΘΜ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΑΔΑΜ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ 8 2 ΙΛΙΟΥ MS510 DN 8 3 ΙΛΙΟΥ X 364 DN 8 4 ΙΛΙΟΥ HP LASER JET MFP 8 5 ΙΛΙΟΥ HP LASER JET ΙΛΙΟΥ HP 300XL BLACK INK ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΩΣΙΜΩΝ 50F2H00 X 264A11G Q2612A Q5949A HP 300XL CC641EE ΑΙΤΟΥΜΕ ΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 587A/ REQ ,00 XPRESS M2825ND MLT D116S ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ E SE ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ E 460 DN 260A11E ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΩΠΙΑΣ 4132/ REQ , ΚΡΩΠΙΑΣ 10 3 ΚΡΩΠΙΑΣ EPSON LASER EPL- 6200L EPSON LASER EPL- 6200L EPSON ACULASER M2000 PHOTOCON DUCTOR BLACK 10 4 ΚΡΩΠΙΑΣ 1022 EPSON C13S EPSON C13SO51099 EPSON C13S Q2612A

18 A/A ΑΡΙ ΘΜ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΑΔΑΜ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΩΣΙΜΩΝ 10 ΣΥΝΟΛΟ 14 ΑΙΤΟΥΜΕ ΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤ Α 11 1 ΛΑΥΡΙΟΥ 875/ ,25 EPSON AL-M ΛΑΥΡΙΟΥ 2055D CARTRIDGE EPSON C13S CE505A ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 674/ ,04 HP LASER JET 1200 SERIES C7115A ΜΑΡΑΘΩΝΑ HP LASER JET P2015DN Q7553A ΜΑΡΑΘΩΝΑ HP LASER JET1300 Q2613A ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 318/ REQ ,21 ML 2851 ND ML D285OA ΜΕΓΑΡΩΝ ML 2160 MLT D101S ΜΕΓΑΡΩΝ HP 80 80X CF28OX ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1008/ ,00 E 260 DN 260A11E ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1320 Q5949A

19 A/A ΑΡΙ ΘΜ ΟΣ 14 3 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΑΔΑΜ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ 1020 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΩΣΙΜΩΝ Q2612A ΑΙΤΟΥΜΕ ΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1378/ REQ ,70 MS310 DN 50F2H ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1010/ ,74 HP LASER JET P2015DN Q7553A ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ML 3310ND MLT D 205S ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ M2825ND MLT D 116L ΣΥΝΟΛΟ 9 ΣΥΝΟΛΟ ,90 792

Κριτήριο Αξιολόγησης : χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Κριτήριο Αξιολόγησης : χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 3-6-2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.506/3/13823 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Παπαβασιλείου Δ. 213 1313354 / 367 213 1313390 d.papavassiliou@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Παπαβασιλείου Δ. 213 1313354 / 367 213 1313390 d.papavassiliou@ydmed.gov.gr Αθήνα, 26-4-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΟΙΚ/Φ. 326/24 /12231 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Ε-mail ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Αξιολόγησης : χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Κριτήριο Αξιολόγησης : χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 3-6-2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.506/3/13823 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003060980 2015-09-17

15PROC003060980 2015-09-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 6-3-2014 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:3160 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002127544 2014-06-25

14PROC002127544 2014-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 5-0-01 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 983/Δ1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 15/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 15/2013 Αθήνα, 11-07-2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/6 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Μ. Νικολούδη Τηλ.: 210-8110762 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 11-5-2015 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.: 4639 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Θεσσαλονίκη 14-10-2014 Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού και Επιχορηγήσεων

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Θεσσαλονίκη 14-10-2014 Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού και Επιχορηγήσεων INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.14 11:09:44 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣΥΒ4ΧΙ-ΥΧ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 04/04/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθμός Διακήρυξης :02/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 04/04/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθμός Διακήρυξης :02/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 04/04/204 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθμός Διακήρυξης :02/204 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Λ.Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Κασάπης Γεώργιος E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αθήνα 07/ 10 /2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος, 15/5/2014 Αρ. Πρωτ.: oικ. 48134/8467 Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι,01-07-2014

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι,01-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι,01-07-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 8810 Μυτιλήνη, 21/10/2014 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 8810 Μυτιλήνη, 21/10/2014 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 880 Μυτιλήνη, /0/04 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003044990 2015-09-14

15PROC003044990 2015-09-14 Λ.Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Κασάπης Γεώργιος E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αθήνα 10/ 09/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού Θεσσαλονίκη 23-10-2013 και Επιχορηγήσεων Αριθμός Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 33 η /2010

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 33 η /2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 33 η /2010 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ. Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ. Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Ημερ. 25/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002669013 2015-03-27

15PROC002669013 2015-03-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών Μαραθώνας Αριθ. Πρωτ. ΦΟΡΕΑΣ: 27 / 03 /2015 7069 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 104- Ν. Μάκρη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 29/10/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 60694/22986 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

27.06.2014 04.07.2014. 11.09.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

27.06.2014 04.07.2014. 11.09.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: A. Mέξιας ΤΗΛ.- FAX: 213 2162138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού και Επιχορηγήσεων Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. : 546 26 Πληροφορίες : Δικαστικό Μέγαρο : Δ. Βεργετίδης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

9) Tον νόμο Ν. 3801/2009(ΦΕΚ 163/4-9-2009) άρθρο 46 Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι

9) Tον νόμο Ν. 3801/2009(ΦΕΚ 163/4-9-2009) άρθρο 46 Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6 η /2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΝ-Θ0Ι ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΝ-Θ0Ι ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ. οικ. 29531 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 31 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα 27.1.2013

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα 27.1.2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος 26/2/2015 Αρ.Πρωτ:21073/4191 Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα