Ἡἀëµáôþäçò ðñüïäïò óý ὅëïõò

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἡἀëµáôþäçò ðñüïäïò óý ὅëïõò"

Transcript

1 Ðßóôç êáß ðïëåµéêýò ôý íåò Ἡἀëµáôþäçò ðñüïäïò óý ὅëïõò ôïýò ôïµåῖò æùῆò äçµéïõñãåῖ óôüí ἄíèñùðï µéü áἴóèçóç µïíáäéêüôçôáò íéþèïíôáò ὅôé µðïñåῖ íü ðåôý åé ôü ðüíôá. Êéíäõíåýåé ὅµùò íü ðáñáóõñèåῖ êáß íü ἀñ ßóåé íü áἰóèüíåôáé êáß ὁ ἴäéïò Èåüò... ÖôÜíåé óý óçµåῖï íü øü íåé ôñüðïõò íü ãßíåé ὑðåñüíèñùðïò, íü îåðåñüóåé ôü ἀíèñþðéíá ðåäßá. Ðéóôåýåé ὅôé èü ôü êáôáöýñåé µüíïò ôïõ µý ôßò äéêýò ôïõ äõíüµåéò, äýí ἔ åé «öüâï Èåïῦ», äýí æçôüåé ôþ âïþèåéü Ôïõ, ἀðïµáêñýíåôáé ἀðü Ἐêåῖíïí. Ἀðïññßðôåé êáß êïñïúäåýåé êüèå ôß Èåüóôáëôï, ὑðåñöõóéêü µéü êáß äýí ἔ åé ëïãéêþ ἐîþãçóç. Ἐîçãåῖ ôü ðüíôá µý ôïýò öõóéêïýò íüµïõò ôïýò ἀíèñþðéíïõò. Ãßíåôáé ὀñèïëïãéóôþò ὑëéóôþò, ἀðïäý åôáé ôßò ëýóåéò ðïý ôüí âïëåýïõí, ðïý ôüí ὁäçãïῦí ἀêüµá ðéü êïíôü óôþí ὕëç, ἀêüµç ðéü µáêñéü ἀðü ôü «ðíåῦµá». ÓÜí êáêïµáèçµýíïò ἔöçâïò èýëåé íü êüíåé ôü äéêü ôïõ êëåßíïíôáò ôü µüôéá óôü ðíåõµáôéêü áóôïýêéá ôïῦ Äçµéïõñãïῦ ôïõ êáß µýíïíôáò óôü óêïôüäé µáêñéü ἀðü ôü öῶò êáß ôþí ἀëþèåéá. ÐéÜíåôáé óôü êüèå ôß øåýôéêï ðïý åἶíáé äßðëá ôïõ, ôü õἱïèåôåῖ êáß ôü ἀóðüæåôáé ἀðü ἀíôßäñáóç óõíå ßæïíôáò íü ἱêáíïðïéåῖ ôüí ἐãùéóµü ôïõ, ἐíῶ óôþí ðñáãµáôéêüôçôá ôñþåé áὐôü ðïý ôïῦ óåñâßñïõíå... Ὁ ἄíèñùðïò, ὁ áἰþíéïò ἔöçâïò ðïý ðüíôá êéíäõíåýåé íü ðýóåé óý ðáãßäåò êáß ðïý ὁ êßíäõíïò áὐôüò åἶíáé µåãáëýôåñïò ôþñá ðïý åἶíáé µüíïò ôïõ. Åἶíáé êáéñüò ðéü íü îõðíþóåé, íü ἀíôéäñüóåé, íü ἀíáæçôþóåé ôü Äç- µéïõñãü ôïõ. Ἀíôßóôïé á êáß óôü ῶñï ôῶí ἀèëçôéêῶí ðïëåµéêῶí ôå íῶí ἡ ἐíáó üëçóç µý ôßò èñçóêåõôéêïöéëïóïöéêýò èåùñßåò ôῆò ἀíáôïëῆò, µðïñåῖ íü ὁäçãþóåé óý µéü ðáñü- µïéá ðïñåßá ἀðïµüêñõíóçò êáß ἄñíçóçò. Ἡ ἐãùéóôéêþ ôüóç ðïý ἔ ïõµå íü îåðåñüóïõµå ôü ἀíèñþðéíá ὅñéá êáß ἡ ἕëîç ãéü êüèå ôß ðáñüîåíï êáß ὑðåñöõóéêü, ãßíåôáé ἀíôéêåßµåíï ἐêµåôüëëåõóçò ἀðü ôïýò ἐðéôþäåéïõò. Ðáßñíïíôáò ôü µþíõµá ὅôé ἡ ðñüïäïò óôßò ἀèëçôéêýò ðïëåµéêýò ôý íåò åἶíáé ἄññçêôá óõíäåäå- µýíç µý ôþ ãíþóç êáß êáôáíüçóç ôïῦ ἀíáôïëßôéêïõ µõóôéêéóµïῦ, ὁ ἄíèñùðïò ðáñáðëáíéýôáé, ëåéôïõñãþíôáò ἐãùéóôéêü, ἀëáæïíéêü êáß èýëïíôáò íü ἱêáíïðïéþóåé ôü ἐãþ ôïõ, ðéóôåýåé ὅôé µðïñåῖ íü öôüóåé óý ΤΕΥΧΟΣ 21 - ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

2 ἀíþôåñá ðíåõµáôéêü ἐðßðåäá êáß íü ãßíåé ὑðåñüíèñùðïò ὑðåñµá çôþò, ἄí ãßíåé ãíþóôçò êáß êüôï ïò ὅëùí áὐôῶí ôῶí ἀüñéóôùí êáß ðåñßåñãùí ôå íéêῶí, µåèüäùí ἐëýã ïõ êáß µïñöῶí ἐíýñãåéáò. ἈóðÜæåôáé, õἱïèåôåῖ ὁôéäþðïôå øåýôéêï êáß ðáñüëïãï ôïῦ óåñâßñåôáé. Ìõèïðïéåῖ ôïýò µïíá ïýò Shaolin, ðéóôåýåé óôþí ἐóùôåñéêþ ἐîùôåñéêþ ἐíýñãåéá êáß óôü Feng Shui (öéëïóïößá ôῆò ôïðïèýôçóçò ôῶí ðñáãµüôùí ãýñù µáò óôþ óùóôþ êáôåýèõíóç ãéü êáôï Þ êáëýôåñçò ἐíýñãåéáò). ÃéÜ íü µþí ðáñåîçãçèῶ, íü îåêáèáñßóù ὅôé èåùñῶ ôü êáñᾶôå, ôþí ðõãµá ßá, ôü ôáåêâïíôü, ôü thaibox kick boxing, ôü êïõíãêöïý, ôü ôæïῦíôï ê.ἄ. êáôáðëçêôéêü Óôýë ἀèëçôéêῶí ðïëåµéêῶí ôå íῶí. Ἕíáò ἐîáßñåôïò ôñüðïò ἐêãýµíáóçò ðïý ôáéñéüæåé óôüí Ἕëëçíá. Ὁ ëáüò µáò ἔ åé ôñáâþîåé ðïëëü êáß ἀðü ôþ öýóç ôïõ åἶíáé µá çôéêüò êáß ðéóôåýù ὅôé êüèå Óôýë ἔ åé íü ðñïóöýñåé êüôé ôü äéáöïñåôéêü. Ïἱ ðéü ἔîõðíïé µá çôýò êëýâïõí ôßò êáëýôåñåò êáß ðéü ἀðïôåëåóµáôéêýò ôå íéêýò ἀðü êüèå Óôýë êáß ôßò ðñïóáñµüæïõí óôü äéêü ôïõò óýóôçµá. Åἶµáé ὅµùò ἀíôßèåôïò óôïýò äáóêüëïõò ðïý èýëïõí íü ðåñüóïõí ôü óõóôþµáôü ôïõò ðáêýôï µý ἀíáôïëßôéêåò èñçóêåõôéêü ðïëéôéêýò èåùñßåò. ÁὐôÞ ἡ ðåñßåñãá ἀüñéóôç ðáñáöéëïëïãßá ôïῦ ἀíáôïëßôéêïõ µõóôéêéóµïῦ ðçãüæåé ἀðü ôßò èñçóêåῖåò ôῆò ἀíáôïëῆò. ÃéÜ íü öôüóåéò óý ἀíþôåñá ðíåõµáôéêü ἐðßðåäá, íü ãßíåéò ὁ ἀíßêçôïò µá çôþò, èü ðñýðåé íü ἀëëüîåéò ôüí ἑáõôü óïõ, íü óâþóåéò ὅ,ôé ἔ åéò µýóá óïõ êáß íü ἀäåéüóåéò ἐóùôåñéêü. ÍÜ äå èåῖò ðëýïí óüí «ἀñ Üñéïò ðíåõµáôéêü» ὅ,ôé óïῦ óåñâßñåé ὁ «óïöüò äüóêáëïò» ðïý ὑðïôßèåôáé åἶíáé ãíþóôçò êáß êüôï ïò áὐôῆò ôῆò «µáãåßáò». Áὐôüò èü åἶíáé ὁ ὁäçãüò óïõ óôßò ἀôýëåéùôåò ὧñåò «äéáëïãéóµïῦ áὐôïóõãêýíôñùóçò» ðïý èü ðñýðåé íü ἀöéåñþóåéò ðýñá ἀðü ôßò ἁðëýò óùµáôéêýò ἀóêþóåéò ãéü íü ðåôý åéò. ÍÜ µþí åἶíáé ïἱ äüóêáëïé ëïéðüí ὅµçñïé ôῶí åὐèõíῶí ôïõò êáß ἄò µþí ôñῶµå ὅ,ôé µᾶò óåñâßñåôáé ἀðü ôü ἐîùôåñéêü. ÃéÜ íü åἴµáóôå óùóôïß, ðñýðåé íü åἴµáóôå ὑðåýèõíïé óý áὐôü ðïý äéäüóêïõµå óôïýò íåþôåñïõò. ÃéÜ ðïëëïýò ἀðïôåëïῦµå ðáñüäåéãµá êáß óý ðïëëïýò ἀðü ἐµᾶò èýëïõí íü µïéüóïõí. Ἡ åὐèýíç åἶíáé µåãüëç... «Ôü íü äéäüóêåéò ôïýò ἄëëïõò åἶíáé ôüóï åὔêïëï ὅóï ôü íü ñß íåéò âñü ïõò ἀðü ôþí êïñõöþ. Ôü íü ἐöáñµüóåéò ὅµùò ὅóá äéäüóêåéò, áὐôü åἶíáé óüí íü ἀíåâüæåéò ôïýò âñü ïõò ðüëé ἐðüíù». Ôüóï äéáöýñåé ἡ äéäáóêáëßá ἀðü ôþí ἐöáñµïãþ. ÌáêñéÜ ëïéðüí ἀðü ὅóïõò èýëïõí ãéü äé- Üöïñïõò ëüãïõò íü ðñïóöýñïõí ðáêýôï ôßò µá çôéêýò ôý íåò µý ἀíáôïëéêýò èñçóêåõôéêïöéëïóïöéêýò èåùñßåò. ÌáêñéÜ ἀðü ðåñßåñãåò «áὐôïóõãêåíôñþóåéò äéáëïãéóµïýò». ÌáêñéÜ ἀðü ðåñßåñãïõò ðïý ἰó õñßæïíôáé ὅôé ðñïóöýñïõí ôþí ὑãåßá êáôý ïíôáò ôü «ἰáµáôéêü Üñéóµá». ÄÝí ὑðüñ ïõí µáãéêü êüëðá êáß ôñýê. ÌÞí ðáñáóýñåóôå, óᾶò êïñïúäåýïõí, êáß èü åἶóôå ôõ- åñïß ἄí ἁðëü Üóåôå ëßãï ñüíï êáß ñῆµá. Ἄí ὅµùò Üóåôå ôþí øõ Þ óáò, ἄí ðáñáðëáíçèåῖôå, ôüôå ôü ðñüãµáôá óïâáñåýïõí. ÍÜ ãõµíüæåóôå ãíùñßæïíôáò ὅôé «ôü ἀãáèü êüðïéò êôῶíôáé». ÍÜ óýâåóôå ôïýò ðáëáéüôåñïõò ðïý îýñïõí êüôé ðáñáðüíù êáß ôïýò óõíáèëçôýò óáò. ÍÜ ðñïóðáèåῖôå íü îåðåñüóåôå ôüí ἑáõôü óáò êáß ὄ é ôïýò ἄëëïõò. ÍÜ áßñåóôå µý ôßò ἐðéôõ ßåò ôïõò êáß íü ëõðüóôå µý ôßò ἀðïôõ ßåò ôïõò. «Ðñïôßµá ôþí ðôþóç µý ôáðåéíïöñïóýíç, ðáñü ôþ íßêç µý ὑðåñçöüíåéá». ÁὐôÜ ἀðü ἕíáí ἄíèñùðï ðïý ἔµáèå µýóá ἀðü ôü äýóêïëá, µýóá ἀðü ôßò ðáãßäåò ðïý ðåñéµýíïõí ôïýò ἀíõðïøßáóôïõò ἀíèñþðïõò ἀèëçôýò. Áὐôü ðïý ἔêáíá ὅëá áὐôü ôü ñüíéá êáß óõíå- ßæù íü êüíù, åἶíáé ðüíôá íü ðñïóåý ïµáé, íü æçôῶ ὄ é íßêåò êáß äüîåò ἀëëü áὐôü ðïý Ἐêåῖíïò êñßíåé ὅôé èü µý ὠöåëþóåé êáß èü µý ὁäçãþóåé êïíôü Ôïõ. Áὐôüò åἶíáé ὁ äéêüò µïõ äéáëïãéóµüò. ÐáéäéÜ êáëïýò «ἀãῶíåò». ÄçµÞôñçò ÂáóéëåéÜäçò. (Ἀíáäçµïóßåõóç ἀðü ôü ðåñéïäéêü Ring Sports, ô. 2, ἸáíïõÜñéïò 2003) Ὁ ÄçµÞôñçò ÂáóéëåéÜäçò åἶíáé ἐíïñßôçò µáò êáß êüôï ïò ðïëëῶí äéáêñßóåùí óôüí ἀèëçôéêü ῶñï ôῶí ðïëåµéêῶí ôå íῶí óôþí ἙëëÜäá êáß ôü ἐîùôåñéêü. 2

3 Οἱ Ἅγ. Ἀπόστολοι Πέτρος καί Παῦλος Θ ά µποροῦσαν νά γραφοῦν πολλά καί ἔχουν γραφεῖ πολλά γιά τούς Ἁγίους µας Ἀποστόλους καί ἰδιαιτέρως τούς πρωτοκορυφαίους Ἀποστόλους Πέτρο καί Παῦλο. Ἄς δοῦµε ὅµως µέ συντοµία κάποια χαρακτηριστικά καί κοινά στοιχεῖα ἀπό τόν βῖο καί τῶν δυό Ἁγίων καί στύλων τῆς Ὀρθόδοξης πίστης µας, πού µποροῦν νά µᾶς προβληµατίσουν θετικά. Ἕνα κοινό στοιχεῖο µεταξύ τοῦ Ἁγ. Πέτρου καί τοῦ Ἁγ. Παύλου εἶναι ὅτι καί οἱ δυό Ἅγιοί µας ἀρνήθηκαν τόν Χριστό, ὁ καθένας µέ τό δικό του τρόπο. Ὁ µέν Ἅγ. Πέτρος τόν ἀρνήθηκε τρεῖς φορές καί µάλιστα µέ ὅρκο τήν στιγµή πού διακήρυσσε στόν Μυστικό Δεῖπνο ὅτι θά Τόν ἀκολουθοῦσε ὡς τό θάνατο. Ὁ δέ Ἅγ. Παῦλος ἦταν µέγας διώκτης τῶν χριστιανῶν. Ἔσερνε κυριολεκτικά τούς χριστιανούς στά συνέδρια τῶν Ἰουδαίων καί στά δικαστήρια καί ἦταν παρών στό λιθοβολισµό τοῦ Ἁγ. Στεφάνου. Παρ ὅλες αὐτές τίς ἀπάνθρωπες συ- µπεριφορές καί πτώσεις τῶν δυό Ἁγίων µας ἔρχεται ἡ µετάνοια καί συντριβή καί τῶν δυό. Τόσο µεγάλη ἦταν ἡ µετάνοιά τους πού ὁ Κύριός µας Ἰησοῦς Χριστός τόν Ἅγ. Πέτρο τόν ἀποκατέστησε πλήρως στό ἀποστολικό του ἀξίωµα µετά τήν ἀνάστασή Του καί τόν Ἅγ. Παῦλο τόν ἔκανε Ἀπόστολο τῶν ἐθνῶν. Ἡ πιό ἔντονη ὅµως ἀπόδειξη τῆς µετάνοιάς τους ἦταν ὅτι καί οἱ δυό εἶχαν µαρτυρικό θάνατο. Γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ θυσίασαν τή ζωή τους. Σέ ἀντίθεση µέ τήν µεταµέλεια τοῦ Ἰούδα, πού αὐτοκτόνησε καί δέν µετανόησε. Μάλιστα κάποιος ποιητής γράφει πολύ ὡραῖα σ ἕνα ποίηµά του, ὅτι ὅταν ὁ Ἀπόστολος Πέτρος ζήτησε νά σταυρωθεῖ ἀνάποδα γιατί δέν µποροῦσε νά καταδεχτεῖ νά ἔχει τόν ἴδιο θάνατο µέ τόν Κύριό µας, πάνω στόν Σταυρό χαµογέλασε καί εἶπε: «βλέπεις (Κύριε), δέν Σ ἀπαρνιέµαι». Ἕνα ἄλλο ἀξιοσηµείωτο τῶν δυό Ἁγίων Ἀποστόλων, πού τήν µνή- µη τους θά γιορτάσουµε στό τέλος τοῦ µήνα, εἶναι τό ἑξῆς: στήν περίπτωση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου βλέπουµε ἕναν ἄν θρωπο µέ πλούσια καί σπάνια µόρφωση. Ἔµαθε ἑβραϊκά καί ἑλληνικά, τήν Π. Δια θή κη, τήν Θεολογία καί τήν παράδοση τῶν πρε σβυ τέ ρων. Ἐνῶ στήν περίπτωση τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου βλέπου- µε ἕναν ἄνθρωπο ἀµόρφωτο καί στό ἐπάγγελµα ψαρά! Ὁ Κύριός µας ὅµως εἶδε κάτι πού ἐµεῖς δέν βλέπουµε. Εἶδε τήν ἁπλότητα µικροῦ παιδιοῦ, τήν καλή διάθεση καί τήν πίστη στήν ἄδολη καρδιά τους. Μακάρι καί ἐµεῖς νά ἀποκτήσουµε ὅπως οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι Πέτρος καί Παῦλος τήν ἁπλότητα καί ἄδολη καρδιά µικροῦ παιδιοῦ καί νά δεχθοῦµε τόν Κύριο στή ζωή µας. Ἰωάννης Παχής Κατηχητής 3

4 Ἡ προσέλευσή µας στήν Ἐκκλησία Σᾶς παρακαλῶ λοιπόν καί σᾶς ἱκετεύω, ἄς προτιμᾶμε ἀπό ὁποιαδήποτε ἄλλη ἀσχολία καί φροντίδα τόν ἐκκλησιασμό. Ἄς τρέχουμε πρόθυμα, ὅπου κι ἄν βρισκόμαστε, στήν Eκκλησία. Προσέξτε ὅμως, κανείς νά μήν μπεῖ στόν ἱερό αὐτό χῶρο, ἔχοντας βιοτικές φροντίδες ἤ περισπασμούς ἤ φόβους. Ἀφοῦ τ ἀφήσουμε ὅλα τοῦτα ἔξω, στίς πύλες τοῦ ναοῦ, τότε ἄς περάσουμε μέσα. Γιατί ἐρχόμαστε στά ἀνάκτορα τῶν οὐρανῶν, πατᾶμε σέ τόπους πού ἀστράφτουν. Ἄς διώξουμε ἀπό τήν ψυχή μας πρῶτα-πρῶτα τή μνησικακία, γιά νά μήν κατακριθοῦμε, ὅταν παρουσιαστοῦμε μπροστά στό Θεό καί προσευχηθοῦμε λέγοντας: «Πάτερ ἡμῶν..., ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν». Διαφορετικά, πῶς θέλεις νά φανεῖ ὁ Δεσπότης Χριστός γλυκός καί πράος ἀπέναντί σου, ἀφοῦ ἐσύ γίνεσαι στό συνάνθρωπό σου σκληρός καί δέν τόν συγχωρεῖς; Πῶς θά μπορέσεις νά ὑψώσεις τά χέρια σου στόν οὐρανό; Πῶς θά κινήσεις τή γλώσσα σου σέ λόγια προσευχῆς; Πῶς θά ζητήσεις συγγνώμη; Ἀκόμα κι ἄν θέλει ὁ Θεός νά συγχωρήσει τίς ἁμαρτίες σου, δέν Τόν ἀφήνεις ἐσύ, ἐπειδή δέν συγχωρεῖς τόν πλησίον σου. Προσοχή καί προσευχή Ἀλλά καί ἡ διαγωγή μας, ὅσο βρισκόμαστε μέσα στό ναό, ἄς εἶναι ἡ πρέπουσα, ὅπως ἁρμόζει σέ ἄνθρωπο πού βρίσκεσαι μπροστά στό Θεό. Νά μήν ἀσχολούμαστε μέ ἄσκοπες συζητήσεις, μά νά στεκόμαστε μέ φόβο καί τρόμο, μέ προσοχή καί προθυμία, μέ τό βλέμμα στραμμένο στή γῆ καί τήν ψυχή ὑψωμένη στόν οὐρανό. Γιατί ἔρχονται πολλοί στήν Ἐκκλησία, ἐπαναλαμβάνουν μηχανικά ψαλμούς καί εὐχές, καί φεύγουν, δίχως νά ξέρουν τί εἶπαν. Τά χείλη κινοῦνται, ὅλα τ αὐτιά δέν ἀκοῦνε, Ἐσύ δέν ἀκοῦς τήν προσευχή σου, καί θέλεις νά τήν εἰσακούσει ὁ Θεός; Γονάτισα, λές, ἀλλά ὁ νοῦς σου πετοῦσε μακριά. Τό σῶμα σου ἦταν μέσα στήν Ἐκκλησία καί ἡ ψυχή σου ἔξω. Τό στόμα ἔλεγε τήν προσευχή καί ὁ νοῦς μετροῦσε τόκους, συμβόλαια, συναλλαγές, χωράφια, κτήματα, συναναστροφές μέ φίλους. Κι ὅλα αὐτό συμβαίνουν, γιατί ὁ διάβολος εἶναι πονηρός, ξέρει πώς τήν ὥρα τῆς προσευχῆς κερδίζουμε πολλά, γι αὐτό τότε ἐπιτίθεται μέ μεγαλύτερη σφοδρότητα. Ἄλλες φορές εἴμαστε ξαπλωμένοι στό κρεβάτι, καί τίποτα δέν σκεφτόμαστε, ἤρθαμε ὅμως στήν Ἐκκλησία νά προσευχηθοῦμε καί ὁ διάβολος μᾶς ἔβαλε ἕνα σωρό λογισμούς, ὥστε καθόλου νά μήν ὠφεληθοῦμε. Ἄν, ἀλήθεια, ὁ Θεός σοῦ ζητήσει λόγο γιά τήν ἀδιαφορία ἤ καί τήν ἀσέβεια πού δείχνεις στίς λατρευτικές συνάξεις, τί θά κάνεις; Νά, τήν ὥρα πού Αὐτός σοῦ μιλάει, ἐσύ, ἀντί νά προσεύχεσαι, ἔχεις πιάσει κουβέντα μέ τόν διπλανό σου γιά πράγματα ἀνώφελα. Καί ὅλα τ ἄλλα ἁμαρτήματά μας ἄν παραβλέψει ὁ Θεός, τοῦτο φτάνει γιά νά στερηθοῦμε τή σωτηρία. Μήν τό θεωρεῖς μικρό παράπτωμα. Γιά νά καταλάβεις τή βαρύτητά του, σκέψου τί γίνεται στήν ἀνάλογη περίπτωση τῶν ἀνθρώπων. Ἄς ὑποθέσουμε ὅτι συζητᾶς μ ἕνα ἐπίσημο πρόσωπο ἤ μ ἕναν ἐγκάρδιο φίλο σου. Καί ἐνῶ ἐκεῖνος σοῦ μιλάει, ἐσύ γυρίζεις ἀδιάφορα τό κεφάλι σου καί ἀρχίζεις νά κουβεντιάζεις μέ κάποιον ἄλλο. Δέν θά προσβληθεῖ ὁ συνομιλητής σου ἀπ αὐτή τήν ἀπρέπειά σου; Δέν θά θυμώσει; Δέν θά σοῦ ζητήσει τό λόγο; Ἀλίμονο! Βρίσκεσαι στή θεία Λειτουργία, κι ἐνῶ τό βασιλικό τραπέζι εἶναι ἑτοιμασμένο, ἐνῶ 4 Ἁγ. Ἰω άν ν ου Χρυσο σ τόμου Συνέχεια στή δεξιά σελίδα

5 Ἕνα παρεξηγηµένο πρόσωπο Πολλά ἔχουν γραφεῖ καί εἰπωθεῖ ἰδιαίτερα ἐσχάτως μέ τό ἔργο «Κώδικας Da Vinci» γιά ἕνα πολύ σημαντικό πρόσωπο τῆς Ἁγ. Γραφῆς, δυστυχῶς ὅμως λανθασμένα μέ ἀποτέλεσμα νά ἔχει ἐντελῶς παρεξηγηθεῖ. Πρόκειται γιά τήν Ἁγ. Μαρία τή Μαγδαληνή. Νά λοιπόν τί ἀπαντάει σ αὐτήν τήν παρεξήγηση ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος σέ πρόσφατο κείμενό της σχετικό μέ τό ὡς ἄνω ἔργο: «Ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή εἶναι μία ἐκ τῶν βασικῶν ἀποστόλων στήν Ἱερά Γραφή. Δυστυχῶς, ἡ μορφή της ἀμαυρώθηκε στή Δύση λόγω τῆς ἐσφαλμένης της συνδέσεως ἀπό τόν Πάπα Γρηγόριο τό Μέγα (591) πρός ἐκείνη τῆς πόρνης πού ἄλειψε τόν Κύριο μέ μύρα, θέση τήν ὁποία, παρεμπιπτόντως ἡ Καθολική Ἐκκλησία ἀπέρριψε τό ἔτος 1969 στή Β Βατικανή Σύνοδο. Ἡ Μαρία εἶναι μία ἐκ τῶν πολλῶν ἁγίων γυναικῶν, οἱ ὁποῖες θά ἦταν πραγματικά καλό νά προβάλλονται ὡς λίαν ἀναγκαῖα πρότυπα ρόλων. Ἡ ἴδια ἡ Ἁγία Γραφή ἀλλά καί ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, μᾶς διδάσκει ὅτι ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή, εὐεργετηθεῖσα ἀπό τόν Κύριο, ἀφοῦ τήν θεράπευσε ἀπό σοβαρότατη δαιμονική προσβολή (ἑπτά δαιμόνια ἐξέβαλε αὐτῆς) ἔγινε ἡ πιό πιστή μαθήτριά Του. Ἡ Ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαληνή, ὑπῆρξε πιστή κατά πάντα, ἕως τό τέλος στόν διδάσκαλο καί εὐεργέτη της, ἔχοντας τήν τόλμη καί τό θάρρος νά μεταβεῖ ὡς μυροφόρα στό μνημεῖο, νά ἀξιωθεῖ νά δεῖ πρώτη τόν ἀναστημένο Κύριο, νά μεταδώσει πρώτη τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως στούς ἄλλους μαθητές, νά ἀναλάβει Ἱεραποστολή ἕως τήν Ρώμη, νά κηρύξει πρώτη τόν Χριστό στό Ρωμαῖο Αὐτοκράτορα καί νά μαρτυρήσει ἕως θανάτου γιά τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελικοῦ μηνύματος, τῆς ὁποίας ὑπῆρξε αὐτόπτης καί αὐτήκοος μάρτυς, ἔτσι ὥστε νά ἔχει τήν τιμή στήν συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας νά παραμένει ὡς Ἰσαπόστολος καί μεγάλη Ἁγία. Ἔτσι μόνον καί καθόλου διαφορετικά δέν πρέπει, δέν μποροῦμε, καί δέν μᾶς δίδεται τό δικαίωμα ἀπό καμιά ἱστορική ἤ ἐκκλησιαστική πηγή, νά δοῦμε καί νά θεωρήσουμε τήν Μαγδαληνή». ὁ Ἀμνός τοῦ Θεοῦ θυσιάζεται γιά χάρη σου, ἐνῶ ὁ ἱερέας ἀγωνίζεται γιά τή σωτηρία σου, ἐσύ ἀδιαφορεῖς. Τήν ὥρα πού τά ἑξαπτέρυγα Σεραφείμ σκεπάζουν τά πρόσωπά τους ἀπό δέος καί ὅλες οἱ οὐράνιες δυνάμεις μαζί μέ τόν ἱερέα παρακαλοῦν τό Θεό γιά σένα, τή στιγμή πού κατεβαίνει ἀπό τόν οὐρανό ἡ φωτιά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ χύνεται ἀπό τήν ἄχραντη πλευρά Του μέσα στό ἅγιο Ποτήριο, τή στιγμή αὐτή ἡ συνείδησή σου, ἄραγε, δέν σέ ἐλέγχει γιά τήν ἀπροσεξία σου; Σκέψου, ἄνθρωπέ μου, μπροστά σέ Ποιόν στέκεσαι τήν ὥρα τῆς φρικτῆς μυσταγωγίας καί μαζί μέ ποιούς- μέ τά Χερουβείμ, μέ τά Σεραφείμ, μέ ὅλες τίς οὐράνιες δυνάμεις. Ἀναλογίσου μαζί μέ ποιούς ψάλλεις καί προσεύχεσαι. Εἶναι ἀρκετό γιά νά συνέλθεις, ὅταν θυμηθεῖς ὅτι, ἐνῶ ἔχεις ὑλικό σῶμα ἀξιώνεσαι νά ὑμνεῖς τόν Κύριο τῆς κτίσεως μαζί μέ τούς ἀσώματους ἀγγέλους. Μή συμμετέχεις λοιπόν στήν ἱερή ἐκείνη ὑμνωδία μέ ἀδιαφορία. Μήν ἔχεις στό νοῦ σου βιοτικές σκέψεις. Δίωξε κάθε γήινο λογισμό καί ἀνέβα νοερά στόν οὐρανό, κοντά στό θρόνο τοῦ Θεοῦ. Πέταξε ἐκεῖ μαζί μέ τά Σεραφείμ, φτερούγισε μαζί τους, ψάλε τόν τρισάγιο ὕμνο στήν Παναγία Τριάδα. πηγή: 5

6 Στέγη Γερόντων Μ ία ἀκόµη προγραµµατισµένη ἐκδήλωση, ἡ τελευταία γι αὐτήν τήν ἱεραποστολική χρονιά, ἔλαβε χώρα στήν ἰσόγειο αἴθουσα τῆς Στέγης µας τήν Κυριακή 28 Μαΐου. Ἡ ἐκδήλωση ἄρχισε µέ σύντοµη ὁµιλία τοῦ π. Φιλοθέου, κατά τήν ὁποία εὐχαρίστησε τούς φίλους τῆς Στέγης µας γιά τήν συµπαράστασή τους στό ἔργο τοῦ Ε.Φ.Τ. καί ἀναφέρθηκε ἔν συντοµία στά ἔργα πού ἔγιναν καί σ αὐτά πού πρόκειται νά γίνουν. Κατ αὐτήν µᾶς διασκέδασε ὄµορφα µέ τά τραγούδια καί τήν κιθάρα του ὁ κ. Δηµήτρης Γλαρός, ὁ ὁποῖος κάνει καί µαθήµατα κιθάρας στά παιδιά τῶν κατηχητικῶν µας. Ἡ βραδυά ἔκλεισε µέ τήν λαχειοφόρο ἀγορά. Κατ αὐτήν παρέστη καί ὁ Ἀντιδήµαρχος κ. Ε. Σκιαδᾶς, ὁ ὁποῖος στήν συνοµιλία πού εἶχε µέ τόν π. Φιλόθεο ὑποσχέθηκε ὅτι θά ἐνισχύσει ποικιλοτρόπως τήν Στέγη µας. Θά ἀναµένουµε. Τό Δ.Σ. τοῦ Ε.Φ.Τ. καί τῆς Στέγης µας εὐχαριστεῖ θερµά τήν κ. Μ. Τριανταφύλλου, ἡ ὁποία προσέφερε τά δῶρα γιά τήν λαχειφόρο ἀγορά, καθώς ἐπίσης τόν κ. Γ. Παπαχρῆστο καί τόν κ. Λ. Ρεµοῦνδο, οἱ ὁποῖοι προσέφεραν τά ἐδέσµατα καί κεράσµατα γιά τήν ἐκδήλωση. Εὐχαριστίες καί πρός τήν Ἀντιδήµαρχο κ. Τ. Κανελλοπούλου, ἡ ὁποία µᾶς ἀπέστειλε ἐπίσης δῶρα γιά τήν λαχειοφόρο ἀγορά µας, ἀλλά δυστυχῶς λόγω ἄλλων ὑποχρεώσεων δέν µπόρεσε νά παραστεῖ στήν ἐκδήλωση. Τό ποσό πού συγκεντρώθηκε ἀνῆλθε στά 1.550,00 εὐρώ. Νά ἀναφερθεῖ ἐπίσης ὅτι τό Σάββατο 27 Μαΐου κάναµε µιά µικρή ἐξόρµηση ἀναψυχῆς µέ µερικές ἀπό τίς κυρίες τῆς Στέγης µας. Ἐπισκεφθήκαµε πρῶτα το Ἱ. Προσκύνηµα Ἀναστάντος Χριστοῦ στά Σπάτα καί ἔπειτα τήν Ἱ. Μονή Ὁσ. Ἐφραίµ στήν Νέα Μάκρη. Τό µεσηµεριανό µας φαγητό προσφέρθηκε σέ ἑστιατόριο στή Νέα Μάκρη καί ἡ βόλτα µας ἔκλεισε µέ καφέ στήν παραλία τῆς περιοχῆς. Τό Δ.Σ. εὐχαριστεῖ θερµά τήν κ. Νίκη Τριανταφυλλίδου, ἡ ὁποία ἀνέλαβε τά ἔξοδα γι αὐτήν τήν µικρή ἐξόρµηση µέ τίς περιθαλπόµενες κυρίες µας, ἤτοι 510,00 εὐρώ. Τέλος νά σηµειώσουµε ὅτι ὁλοκληρώνεται ἡ ἀντικατάσταση τῶν νέων ἀνελκυστήρων στή Στέγη µας (ἤδη λειτουργεῖ ὁ µεγάλος ἀνελκυστήρας), οἱ ὁποῖοι κόστισαν ,50 εὐρώ. Παραλάβαµε ἐπίσης µέρος ἀπό τόν ἐξοπλισµό (κοµοδίνα, στρώµατα, φορεῖο, ἱµατιοθῆκες τοῦ προσωπικοῦ, κ.ἄ.). Τό κόστος ὅλων αὐτῶν ἀνῆλθε στά ,91 εὐρώ. ΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ Ἀνώνυµος...100,00 Βελέντζα Λεµονιά...50,00 Γαβουνέλη Ἐλπινίκη...100,00 Γιαννούση Μάνια...350,00 Δήµα Μάρθα...100,00 Κατσαράκος Ἀνδρέας...200,00 Κοντοβουνίσιος Ἀλέξανδρος...450,00 Κουλούρη Μαρία...250,00 Κουραµάνη Κλεονίκη...50,00 Κυριακάκος Γεράσιµος...70,00 Λαµπρινού Ἄννα...150,00 Μανάρη Ἄννα...50,00 Μαυρολέων Μαρία...250,00 Μοσχόπουλος Χριστόδουλος...200,00 Μουσλίδου Ἑλένη...50,00 Μπούκη Κονδυλία...100,00 Μυνώτου Δοµινίκη...300,00 Μώρθης Ἀθηναῖος...160,00 Οἰκονοµίδου Οὐρανία...50,00 Παπαγεωργάκη Βασιλική...300,00 Παπαγιάννη Βασιλική...200,00 Πρόκου Μαριάνθη...200,00 Ρέπαπας Χρῆστος...50,00 Σίκλα Ζαφειρία...80,00 Σκυλακάκη Εὐτυχία...150,00 Σµυρλή Σοφία...120,00 Σπαράγγης Νικόλαος...50,00 Στεφανοπούλου Μαρία...280,00 Ταγάρης Ἀναστάσιος...100,00 Τερζή Ὄλγα...250,00 Τραγάκης Νέλλος...100,00 Τριανταφύλλου Πηνελόπη...200,00 Τσιµοπούλου Αἰκατερίνη...50,00 Δίσκοι Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου...459,20 Δίσκοι Ἱ. Π. Ἁγ. Ἀποστόλων...155,60 6

7 ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ Πανήγυρις Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη Τήν 29η καί 30ή Ἰουνίου πανηγυρίζει το Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη κατά τό κάτωθι πρόγραμμα: Παραμονή ἑορτῆς - Πέμπτη 29 Ἰουνίου 7.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μετ Ἀρτοκλασίας καί θείου Κηρύγματος μ.μ. (περίπου) Λιτάνευσις τῆς Ἱ. Εἰκόνος διά τῶν ὁδῶν: Ἁγ. Ἀποστόλων Ζακύνθου Σπετσῶν Εὐβοίας Κυψέλης Ζακύνθου Ἁγ. Ἀποστόλων Κυριώνυμος - Παρασκευή 30 Ἰουνίου 7.00 π.μ. Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία μ.μ. Μεθέορτος Ἑσπερινός καί Ἱ. Παράκλησις τῶν Ἁγίων. Ἱερά Ἀγρυπνία Τήν Παρασκευή 23 πρός Σάββατο 24 Ἰουνίου θά τελεσθεῖ στόν Ναό μας Ἱ. Ἀγρυπνία μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεθλίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Ὥρα ἐνάρξεως: 8.30 μ.μ. Τό πρωί τοῦ Σαββάτου δέν θά τελεσθεῖ Θ. Λειτουργία. Εὐχέλαιο Τήν Τετάρτη 7 Ἰουνίου τό ἀπόγευμα τελέσθηκε στό Ναό μας τό Ἱ. Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου καί ἐπηκολούθησε ὁμιλία μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπερχομένης ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς ἀπό τόν π. Φιλόθεο μέ θέμα «Τά χαρίσματα τοῦ Ἁγ. Πνεύματος». Εὐχαριστίες Τό Ἐκκλησ. Συμβούλιο εὐχαριστεῖ θερμά τούς ἐνορίτες μας κ.κ. Γ. Παπαχρῆστο, Ε. Παπαφιλοπούλου, Γ. Χαντζῆ οἱ ὁποῖοι μέ τήν πρόσφατο ἀγορά ταπήτων καί διαδρόμων (δικεφάλους) συμβάλλουν στόν ἐξωραϊσμό τοῦ Ναοῦ μας. Ἡ ἐκδροµή τῶν Κατηχητικῶν µας ἔγινε στήν Ἱ. Μ. Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόµου Μακρυνοῦ Μεγάρων καί ὄχι στήν Ἱ. Μ. Ὁσ. Μελετίου, ὅπως ἐκ παραδροµῆς ἐγράφη στό προηγούµενο τεῦχος µας. ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÏÑÉÁÓ ÁÃÉÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÊÕØÅËÇÓ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ - ÕÐÅÕÈÕÍÏÓ: Ἀñ éµ. ÖÉËÏÈÅÏÓ Ì. ÍÉÊÏËÁÊÇÓ Ô.Ê ÊõøÝëç, Ôçë ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÐÁÑÁÃÙÃÇ: ôçë ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ 7

8 Ἐκδροµή τῆς Ἐνορίας µας στήν Ἱ. Μ. Ὁσ. Μελετίου Κιθαιρῶνος (14-5). Ἀπό τήν ἐκδροµή περιθαλποµένων κυριῶν τῆς Στέγης µας στόν Ὅσ. Ἐφραίµ (27-5). Ἀπό τήν ἐκδήλωση τῆς 28ης Μαΐου στή Στέγη Γερόντων.

Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν

Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΑ ΕΙΣΟ ΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ἑορτή τῆς οἰκογένειας) «Ἄπιθι, τέκνον, τῷ δοτῆρι γενήθητι, καί ἀνάθηµα καί εὐῶδες θυµίαµα» (Στιχηρό Ἑσπερινοῦ) Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν

Διαβάστε περισσότερα

Στοχασµοὶ τοῦ Ψυχοσάββατου ΤΕΥΧΟΣ 56 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Στοχασµοὶ τοῦ Ψυχοσάββατου ΤΕΥΧΟΣ 56 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Λιτανεια ψυχων Στοχασµοὶ τοῦ Ψυχοσάββατου ὲ ὥρα ἀπόβραδη, ἑσπερινή, ἀκού- πάλι ὁ εὔρρυθµος µνηµό- Σγεται συνος λόγος, µὲ τὰ λόγια τὰ ἐλπιδόφρονα, ποὺ παρέχουν στὴν ψυχὴ παραµυθία καὶ φωτοβολία οὐράνια,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 53 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΤΕΥΧΟΣ 53 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ατά τήν διάρκεια τῶν τεσσάρων Κπρώτων Παρασκευῶν τῆς Μ. Τεσ σαρα κοστῆς ψάλλεται τµηµατικά µαζί µέ τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου καί ὁ Ἀκάθιστος Ὕµνος ἤ ἡ ἀκολουθία τῶν «Χαιρετισµῶν» ὅπως τήν ἀναφέρει ἡ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς

Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς ἱστορίας µέ τά βήµατα τῶν ἁγίων της. Οἱ ἅγιοι εἶναι οἱ κατ ἐξοχήν τελειωθέντες Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἁγιασθεῖ

Διαβάστε περισσότερα

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑΣ ΜΕΡΟΣ Β π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ποὺ ἦταν κατὰ τὴν παράδοση τὸ καθολικὸ μικρῆς γυναικείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 50 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 50 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Ο Ι Τ ΡΕΙΣ Μ ΑΓΟΙ ἱστορία τῶν Τριῶν Μάγων ἔχει τὶς ρίζες της πολλὰ χρόνια πρὶν τὴν γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Τότε ἕνας Πέρσης προφήτης, ὁ Βαλαάµ, εἶπε ὅτι: «Θὰ ἀνατείλει ἄστρο ἀπὸ τὸν Ἰακὼβ καὶ θὰ παρουσιαστεῖ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α

Ε Π Ι ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α Ε Π Ι ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α ΕΤΟΣ 5ο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 47 Μηνιαία Ἔκδοση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Ἁγίου Νικολάου τοῦ Νέου Θηβῶν Γυναίκα Ἱερέας; Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες µιλοῦν στά παιδιά µας Ὁ καινούργιος χρόνος καί

Διαβάστε περισσότερα

ὉἍγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος ἀποτελεῖ

ὉἍγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος ἀποτελεῖ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος - Βαπτιστής ὉἍγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος ἀποτελεῖ ὁρόσηµο καί ταυτόχρονα γέφυρα µεταξύ τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς ιαθήκης. Ἦταν ὁ τελευταῖος προφήτης πού ἀνήγγειλε τήν ἔλευση τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις Ἐκκλησία καὶ Διατροφὴ (ὀψοποιῶν μαγγανεῖαι) Ἂ ν σᾶς μπερδεύει λίγο ὁ τίτλος, εἶναι ὁ τίτλος: «Ὀψοποιῶν Μαγγανεῖαι ἤγουν καλογηρικὴ μαγειρικὴ καὶ ζαχαροπλαστικὴ» τοῦ Ἀρχιμανδρί- τη Δοσιθέου, καθηγουμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ» στό θρυλικό καί ἀνεπανάληπτο Ἐπίσκοπο πρ. Φλωρίνης ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ (Καντιώτη, 1907 28.8.2010), σ. 18 21.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ» στό θρυλικό καί ἀνεπανάληπτο Ἐπίσκοπο πρ. Φλωρίνης ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ (Καντιώτη, 1907 28.8.2010), σ. 18 21. Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. διανύει τό 43ο ἔτος της καί, σύν Θεῷ, συνεχίζει... «ΦΙΛΟΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ» στό θρυλικό καί ἀνεπανάληπτο Ἐπίσκοπο πρ. Φλωρίνης ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ (Καντιώτη, 1907 28.8.2010), σ. 18 21. Κατέπληξε

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 19 Ο ΤΕΥΧΟΣ 83 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα Τεύχους Εἰσαγωγικό...3

Διαβάστε περισσότερα

ιλoι υλακισμενων ΣYΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ KΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «ο ονησιμος» διανεμεται δωρεαν

ιλoι υλακισμενων ΣYΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ KΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «ο ονησιμος» διανεμεται δωρεαν ιλoι βραβειο ΑΚΑδΗΜΙΑΣ ΑθΗΝΩΝ ΣυΣΤΑΣη ΤηΣ ιερασ Συνοδου ΤηΣ εκκλησiασ ΤηΣ ελλαδοσ υλακισμενων ΣYΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ KΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «ο ονησιμος» AΣKΛHΠIOY 60Α & ΣEPΓIOY ΠATPIAPXOY 8 114 71 AΘHNA Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 2 Ἡ Γνώμη μας 3 Πατερικός Λόγος: Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου 6 Βίος Ἁγίου: Ἅγιος Γουρίας, Ἀρχιεπίσκοπος Ταυρίδας 9 Εἶπε Γέρων: Περί φιλανθρωπίας 11 Ἡ παραμυθία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 33 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009X. Ἰωσήφ. Ἀφιέρωμα στό. μακαριστό Γέροντα. Βατοπαιδινό

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 33 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009X. Ἰωσήφ. Ἀφιέρωμα στό. μακαριστό Γέροντα. Βατοπαιδινό ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 33 X κωδικός 7109 b Ἀφιέρωμα στό Ἰωσήφ μακαριστό Γέροντα Βατοπαιδινό z τ. 33, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (14 Σεπτεμβρίου) ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (14 Σεπτεμβρίου) ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ Α Π Λ Η Κ ΑΤ Η Χ Η Σ Η «Μορφῶστε τόν λαό ἐν σιωπῇ. Αὐτός θἆναι ὁ μοναχικός σας ἆθλος. Γιατί αὐτός ὁ λαός εἶναι θεοφόρος» (Ντοστογιέφσκι, ἀπό τίς διδαχές τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ) Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2011 Ἀριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 58 κωδικός 01-7109 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ 2014

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 58 κωδικός 01-7109 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ 2014 n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 58 κωδικός 01-7109 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ 2014 X τ. 58, ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 32 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 32 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 32 τ. 32, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. - fax 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr site:

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Ιεραποστολικό Μπουρούντι

Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Ιεραποστολικό Μπουρούντι ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 117 Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Ιεραποστολικό Μπουρούντι ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο. ΘΗΒΑ: ὁδός Mητροπολίτου Κων/νου Σακελλαρόπουλου, Τ.Κ. 32200 τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 17 ο ΤΕΥΧΟΣ 78 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ἔκτακτο ἀφιέρωμα στόν μακαριστό Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ιλoι υλακισμενων ΣYΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ KΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «ο ονησιμος» διανεμεται δωρεαν

ιλoι υλακισμενων ΣYΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ KΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «ο ονησιμος» διανεμεται δωρεαν ιλoι βραβειο ΑΚΑδΗΜΙΑΣ ΑθΗΝΩΝ ΣυΣΤΑΣη ΤηΣ ιερασ Συνοδου ΤηΣ εκκλησiασ ΤηΣ ελλαδοσ υλακισμενων ΣYΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ KΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «ο ονησιμος» AΣKΛHΠIOY 60Α & ΣEPΓIOY ΠATPIAPXOY 8 114 71 AΘHNA Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 177ον

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 177ον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 177ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 177ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΤΟΣ Θ - ΤΕΥ ΧΟΣ 134

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΤΟΣ Θ - ΤΕΥ ΧΟΣ 134 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΤΟΣ Θ - ΤΕΥ ΧΟΣ 134 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ. 4097 / 102 10 ΑΘΗ ΝΑ Τη

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6.

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) Ἡ Ἐθνική Παλιγγενεσία 1821 καί οἱ Πολύτεκνοι..., βλ. σ. 5. π. Νικόδημος Μπιλάλης «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. «Πῶς ἐκδικοῦνται οἱ νεκροί!», βλ. σ. 10. Ὑπερπολύτεκνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑIOΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 - Τεύχος 122

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑIOΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 - Τεύχος 122 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑIOΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 - Τεύχος 122 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο. ΘΗΒΑ: ὁδός Mητροπολίτου Κων/νου Σακελλαρόπουλου, Τ.Κ. 32200 τηλέφωνα: (22620) - 29304 & 25102 & 29845. ὧρες λειτουργίας: 5 00-6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI IOYNΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ Θ - ΤΕΥ ΧΟΣ 146

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI IOYNΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ Θ - ΤΕΥ ΧΟΣ 146 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI IOYNΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ Θ - ΤΕΥ ΧΟΣ 146 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ. 4097 / 102 10 ΑΘΗ ΝΑ Τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΡΓΟ της θείας Λειτουργίας είναι η μεταβολή των δώρων που προσφέρουν οι πιστοί - του άρτου και του οίνου - σε σώμα και αίμα Χριστού.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α

Ε Π Ι ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α Ε Π Ι ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α ΕΤΟΣ 5ο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 49 ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Μηνιαία Ἔκδοση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Νέου Θηβῶν Ὁ Ἐθνικός Ὕµνος τοῦ δούλου Γένους Ἡ Κυριακή Ἡ ἀντιµετώπιση τῆς βίας Ἡ θλίψη Εὐχαριστοῦµε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ, ΟΙ... ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΣ

Η ΚΡΙΣΗ, ΟΙ... ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΣ Η ΚΡΙΣΗ, ΟΙ... ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΣ Μ (τοῦ Καθηγουμένου Ἀρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου) έ ρωτᾶτε νά σᾶς πῶ γιά τήν κρίση. Καλύτερα θά ἦταν νά σᾶς πῶ γιά τίς κρίσεις γιατί ἡ κρίση, πού ζοῦµε σήµερα, εἶναι

Διαβάστε περισσότερα