Ἡἀëµáôþäçò ðñüïäïò óý ὅëïõò

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἡἀëµáôþäçò ðñüïäïò óý ὅëïõò"

Transcript

1 Ðßóôç êáß ðïëåµéêýò ôý íåò Ἡἀëµáôþäçò ðñüïäïò óý ὅëïõò ôïýò ôïµåῖò æùῆò äçµéïõñãåῖ óôüí ἄíèñùðï µéü áἴóèçóç µïíáäéêüôçôáò íéþèïíôáò ὅôé µðïñåῖ íü ðåôý åé ôü ðüíôá. Êéíäõíåýåé ὅµùò íü ðáñáóõñèåῖ êáß íü ἀñ ßóåé íü áἰóèüíåôáé êáß ὁ ἴäéïò Èåüò... ÖôÜíåé óý óçµåῖï íü øü íåé ôñüðïõò íü ãßíåé ὑðåñüíèñùðïò, íü îåðåñüóåé ôü ἀíèñþðéíá ðåäßá. Ðéóôåýåé ὅôé èü ôü êáôáöýñåé µüíïò ôïõ µý ôßò äéêýò ôïõ äõíüµåéò, äýí ἔ åé «öüâï Èåïῦ», äýí æçôüåé ôþ âïþèåéü Ôïõ, ἀðïµáêñýíåôáé ἀðü Ἐêåῖíïí. Ἀðïññßðôåé êáß êïñïúäåýåé êüèå ôß Èåüóôáëôï, ὑðåñöõóéêü µéü êáß äýí ἔ åé ëïãéêþ ἐîþãçóç. Ἐîçãåῖ ôü ðüíôá µý ôïýò öõóéêïýò íüµïõò ôïýò ἀíèñþðéíïõò. Ãßíåôáé ὀñèïëïãéóôþò ὑëéóôþò, ἀðïäý åôáé ôßò ëýóåéò ðïý ôüí âïëåýïõí, ðïý ôüí ὁäçãïῦí ἀêüµá ðéü êïíôü óôþí ὕëç, ἀêüµç ðéü µáêñéü ἀðü ôü «ðíåῦµá». ÓÜí êáêïµáèçµýíïò ἔöçâïò èýëåé íü êüíåé ôü äéêü ôïõ êëåßíïíôáò ôü µüôéá óôü ðíåõµáôéêü áóôïýêéá ôïῦ Äçµéïõñãïῦ ôïõ êáß µýíïíôáò óôü óêïôüäé µáêñéü ἀðü ôü öῶò êáß ôþí ἀëþèåéá. ÐéÜíåôáé óôü êüèå ôß øåýôéêï ðïý åἶíáé äßðëá ôïõ, ôü õἱïèåôåῖ êáß ôü ἀóðüæåôáé ἀðü ἀíôßäñáóç óõíå ßæïíôáò íü ἱêáíïðïéåῖ ôüí ἐãùéóµü ôïõ, ἐíῶ óôþí ðñáãµáôéêüôçôá ôñþåé áὐôü ðïý ôïῦ óåñâßñïõíå... Ὁ ἄíèñùðïò, ὁ áἰþíéïò ἔöçâïò ðïý ðüíôá êéíäõíåýåé íü ðýóåé óý ðáãßäåò êáß ðïý ὁ êßíäõíïò áὐôüò åἶíáé µåãáëýôåñïò ôþñá ðïý åἶíáé µüíïò ôïõ. Åἶíáé êáéñüò ðéü íü îõðíþóåé, íü ἀíôéäñüóåé, íü ἀíáæçôþóåé ôü Äç- µéïõñãü ôïõ. Ἀíôßóôïé á êáß óôü ῶñï ôῶí ἀèëçôéêῶí ðïëåµéêῶí ôå íῶí ἡ ἐíáó üëçóç µý ôßò èñçóêåõôéêïöéëïóïöéêýò èåùñßåò ôῆò ἀíáôïëῆò, µðïñåῖ íü ὁäçãþóåé óý µéü ðáñü- µïéá ðïñåßá ἀðïµüêñõíóçò êáß ἄñíçóçò. Ἡ ἐãùéóôéêþ ôüóç ðïý ἔ ïõµå íü îåðåñüóïõµå ôü ἀíèñþðéíá ὅñéá êáß ἡ ἕëîç ãéü êüèå ôß ðáñüîåíï êáß ὑðåñöõóéêü, ãßíåôáé ἀíôéêåßµåíï ἐêµåôüëëåõóçò ἀðü ôïýò ἐðéôþäåéïõò. Ðáßñíïíôáò ôü µþíõµá ὅôé ἡ ðñüïäïò óôßò ἀèëçôéêýò ðïëåµéêýò ôý íåò åἶíáé ἄññçêôá óõíäåäå- µýíç µý ôþ ãíþóç êáß êáôáíüçóç ôïῦ ἀíáôïëßôéêïõ µõóôéêéóµïῦ, ὁ ἄíèñùðïò ðáñáðëáíéýôáé, ëåéôïõñãþíôáò ἐãùéóôéêü, ἀëáæïíéêü êáß èýëïíôáò íü ἱêáíïðïéþóåé ôü ἐãþ ôïõ, ðéóôåýåé ὅôé µðïñåῖ íü öôüóåé óý ΤΕΥΧΟΣ 21 - ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

2 ἀíþôåñá ðíåõµáôéêü ἐðßðåäá êáß íü ãßíåé ὑðåñüíèñùðïò ὑðåñµá çôþò, ἄí ãßíåé ãíþóôçò êáß êüôï ïò ὅëùí áὐôῶí ôῶí ἀüñéóôùí êáß ðåñßåñãùí ôå íéêῶí, µåèüäùí ἐëýã ïõ êáß µïñöῶí ἐíýñãåéáò. ἈóðÜæåôáé, õἱïèåôåῖ ὁôéäþðïôå øåýôéêï êáß ðáñüëïãï ôïῦ óåñâßñåôáé. Ìõèïðïéåῖ ôïýò µïíá ïýò Shaolin, ðéóôåýåé óôþí ἐóùôåñéêþ ἐîùôåñéêþ ἐíýñãåéá êáß óôü Feng Shui (öéëïóïößá ôῆò ôïðïèýôçóçò ôῶí ðñáãµüôùí ãýñù µáò óôþ óùóôþ êáôåýèõíóç ãéü êáôï Þ êáëýôåñçò ἐíýñãåéáò). ÃéÜ íü µþí ðáñåîçãçèῶ, íü îåêáèáñßóù ὅôé èåùñῶ ôü êáñᾶôå, ôþí ðõãµá ßá, ôü ôáåêâïíôü, ôü thaibox kick boxing, ôü êïõíãêöïý, ôü ôæïῦíôï ê.ἄ. êáôáðëçêôéêü Óôýë ἀèëçôéêῶí ðïëåµéêῶí ôå íῶí. Ἕíáò ἐîáßñåôïò ôñüðïò ἐêãýµíáóçò ðïý ôáéñéüæåé óôüí Ἕëëçíá. Ὁ ëáüò µáò ἔ åé ôñáâþîåé ðïëëü êáß ἀðü ôþ öýóç ôïõ åἶíáé µá çôéêüò êáß ðéóôåýù ὅôé êüèå Óôýë ἔ åé íü ðñïóöýñåé êüôé ôü äéáöïñåôéêü. Ïἱ ðéü ἔîõðíïé µá çôýò êëýâïõí ôßò êáëýôåñåò êáß ðéü ἀðïôåëåóµáôéêýò ôå íéêýò ἀðü êüèå Óôýë êáß ôßò ðñïóáñµüæïõí óôü äéêü ôïõò óýóôçµá. Åἶµáé ὅµùò ἀíôßèåôïò óôïýò äáóêüëïõò ðïý èýëïõí íü ðåñüóïõí ôü óõóôþµáôü ôïõò ðáêýôï µý ἀíáôïëßôéêåò èñçóêåõôéêü ðïëéôéêýò èåùñßåò. ÁὐôÞ ἡ ðåñßåñãá ἀüñéóôç ðáñáöéëïëïãßá ôïῦ ἀíáôïëßôéêïõ µõóôéêéóµïῦ ðçãüæåé ἀðü ôßò èñçóêåῖåò ôῆò ἀíáôïëῆò. ÃéÜ íü öôüóåéò óý ἀíþôåñá ðíåõµáôéêü ἐðßðåäá, íü ãßíåéò ὁ ἀíßêçôïò µá çôþò, èü ðñýðåé íü ἀëëüîåéò ôüí ἑáõôü óïõ, íü óâþóåéò ὅ,ôé ἔ åéò µýóá óïõ êáß íü ἀäåéüóåéò ἐóùôåñéêü. ÍÜ äå èåῖò ðëýïí óüí «ἀñ Üñéïò ðíåõµáôéêü» ὅ,ôé óïῦ óåñâßñåé ὁ «óïöüò äüóêáëïò» ðïý ὑðïôßèåôáé åἶíáé ãíþóôçò êáß êüôï ïò áὐôῆò ôῆò «µáãåßáò». Áὐôüò èü åἶíáé ὁ ὁäçãüò óïõ óôßò ἀôýëåéùôåò ὧñåò «äéáëïãéóµïῦ áὐôïóõãêýíôñùóçò» ðïý èü ðñýðåé íü ἀöéåñþóåéò ðýñá ἀðü ôßò ἁðëýò óùµáôéêýò ἀóêþóåéò ãéü íü ðåôý åéò. ÍÜ µþí åἶíáé ïἱ äüóêáëïé ëïéðüí ὅµçñïé ôῶí åὐèõíῶí ôïõò êáß ἄò µþí ôñῶµå ὅ,ôé µᾶò óåñâßñåôáé ἀðü ôü ἐîùôåñéêü. ÃéÜ íü åἴµáóôå óùóôïß, ðñýðåé íü åἴµáóôå ὑðåýèõíïé óý áὐôü ðïý äéäüóêïõµå óôïýò íåþôåñïõò. ÃéÜ ðïëëïýò ἀðïôåëïῦµå ðáñüäåéãµá êáß óý ðïëëïýò ἀðü ἐµᾶò èýëïõí íü µïéüóïõí. Ἡ åὐèýíç åἶíáé µåãüëç... «Ôü íü äéäüóêåéò ôïýò ἄëëïõò åἶíáé ôüóï åὔêïëï ὅóï ôü íü ñß íåéò âñü ïõò ἀðü ôþí êïñõöþ. Ôü íü ἐöáñµüóåéò ὅµùò ὅóá äéäüóêåéò, áὐôü åἶíáé óüí íü ἀíåâüæåéò ôïýò âñü ïõò ðüëé ἐðüíù». Ôüóï äéáöýñåé ἡ äéäáóêáëßá ἀðü ôþí ἐöáñµïãþ. ÌáêñéÜ ëïéðüí ἀðü ὅóïõò èýëïõí ãéü äé- Üöïñïõò ëüãïõò íü ðñïóöýñïõí ðáêýôï ôßò µá çôéêýò ôý íåò µý ἀíáôïëéêýò èñçóêåõôéêïöéëïóïöéêýò èåùñßåò. ÌáêñéÜ ἀðü ðåñßåñãåò «áὐôïóõãêåíôñþóåéò äéáëïãéóµïýò». ÌáêñéÜ ἀðü ðåñßåñãïõò ðïý ἰó õñßæïíôáé ὅôé ðñïóöýñïõí ôþí ὑãåßá êáôý ïíôáò ôü «ἰáµáôéêü Üñéóµá». ÄÝí ὑðüñ ïõí µáãéêü êüëðá êáß ôñýê. ÌÞí ðáñáóýñåóôå, óᾶò êïñïúäåýïõí, êáß èü åἶóôå ôõ- åñïß ἄí ἁðëü Üóåôå ëßãï ñüíï êáß ñῆµá. Ἄí ὅµùò Üóåôå ôþí øõ Þ óáò, ἄí ðáñáðëáíçèåῖôå, ôüôå ôü ðñüãµáôá óïâáñåýïõí. ÍÜ ãõµíüæåóôå ãíùñßæïíôáò ὅôé «ôü ἀãáèü êüðïéò êôῶíôáé». ÍÜ óýâåóôå ôïýò ðáëáéüôåñïõò ðïý îýñïõí êüôé ðáñáðüíù êáß ôïýò óõíáèëçôýò óáò. ÍÜ ðñïóðáèåῖôå íü îåðåñüóåôå ôüí ἑáõôü óáò êáß ὄ é ôïýò ἄëëïõò. ÍÜ áßñåóôå µý ôßò ἐðéôõ ßåò ôïõò êáß íü ëõðüóôå µý ôßò ἀðïôõ ßåò ôïõò. «Ðñïôßµá ôþí ðôþóç µý ôáðåéíïöñïóýíç, ðáñü ôþ íßêç µý ὑðåñçöüíåéá». ÁὐôÜ ἀðü ἕíáí ἄíèñùðï ðïý ἔµáèå µýóá ἀðü ôü äýóêïëá, µýóá ἀðü ôßò ðáãßäåò ðïý ðåñéµýíïõí ôïýò ἀíõðïøßáóôïõò ἀíèñþðïõò ἀèëçôýò. Áὐôü ðïý ἔêáíá ὅëá áὐôü ôü ñüíéá êáß óõíå- ßæù íü êüíù, åἶíáé ðüíôá íü ðñïóåý ïµáé, íü æçôῶ ὄ é íßêåò êáß äüîåò ἀëëü áὐôü ðïý Ἐêåῖíïò êñßíåé ὅôé èü µý ὠöåëþóåé êáß èü µý ὁäçãþóåé êïíôü Ôïõ. Áὐôüò åἶíáé ὁ äéêüò µïõ äéáëïãéóµüò. ÐáéäéÜ êáëïýò «ἀãῶíåò». ÄçµÞôñçò ÂáóéëåéÜäçò. (Ἀíáäçµïóßåõóç ἀðü ôü ðåñéïäéêü Ring Sports, ô. 2, ἸáíïõÜñéïò 2003) Ὁ ÄçµÞôñçò ÂáóéëåéÜäçò åἶíáé ἐíïñßôçò µáò êáß êüôï ïò ðïëëῶí äéáêñßóåùí óôüí ἀèëçôéêü ῶñï ôῶí ðïëåµéêῶí ôå íῶí óôþí ἙëëÜäá êáß ôü ἐîùôåñéêü. 2

3 Οἱ Ἅγ. Ἀπόστολοι Πέτρος καί Παῦλος Θ ά µποροῦσαν νά γραφοῦν πολλά καί ἔχουν γραφεῖ πολλά γιά τούς Ἁγίους µας Ἀποστόλους καί ἰδιαιτέρως τούς πρωτοκορυφαίους Ἀποστόλους Πέτρο καί Παῦλο. Ἄς δοῦµε ὅµως µέ συντοµία κάποια χαρακτηριστικά καί κοινά στοιχεῖα ἀπό τόν βῖο καί τῶν δυό Ἁγίων καί στύλων τῆς Ὀρθόδοξης πίστης µας, πού µποροῦν νά µᾶς προβληµατίσουν θετικά. Ἕνα κοινό στοιχεῖο µεταξύ τοῦ Ἁγ. Πέτρου καί τοῦ Ἁγ. Παύλου εἶναι ὅτι καί οἱ δυό Ἅγιοί µας ἀρνήθηκαν τόν Χριστό, ὁ καθένας µέ τό δικό του τρόπο. Ὁ µέν Ἅγ. Πέτρος τόν ἀρνήθηκε τρεῖς φορές καί µάλιστα µέ ὅρκο τήν στιγµή πού διακήρυσσε στόν Μυστικό Δεῖπνο ὅτι θά Τόν ἀκολουθοῦσε ὡς τό θάνατο. Ὁ δέ Ἅγ. Παῦλος ἦταν µέγας διώκτης τῶν χριστιανῶν. Ἔσερνε κυριολεκτικά τούς χριστιανούς στά συνέδρια τῶν Ἰουδαίων καί στά δικαστήρια καί ἦταν παρών στό λιθοβολισµό τοῦ Ἁγ. Στεφάνου. Παρ ὅλες αὐτές τίς ἀπάνθρωπες συ- µπεριφορές καί πτώσεις τῶν δυό Ἁγίων µας ἔρχεται ἡ µετάνοια καί συντριβή καί τῶν δυό. Τόσο µεγάλη ἦταν ἡ µετάνοιά τους πού ὁ Κύριός µας Ἰησοῦς Χριστός τόν Ἅγ. Πέτρο τόν ἀποκατέστησε πλήρως στό ἀποστολικό του ἀξίωµα µετά τήν ἀνάστασή Του καί τόν Ἅγ. Παῦλο τόν ἔκανε Ἀπόστολο τῶν ἐθνῶν. Ἡ πιό ἔντονη ὅµως ἀπόδειξη τῆς µετάνοιάς τους ἦταν ὅτι καί οἱ δυό εἶχαν µαρτυρικό θάνατο. Γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ θυσίασαν τή ζωή τους. Σέ ἀντίθεση µέ τήν µεταµέλεια τοῦ Ἰούδα, πού αὐτοκτόνησε καί δέν µετανόησε. Μάλιστα κάποιος ποιητής γράφει πολύ ὡραῖα σ ἕνα ποίηµά του, ὅτι ὅταν ὁ Ἀπόστολος Πέτρος ζήτησε νά σταυρωθεῖ ἀνάποδα γιατί δέν µποροῦσε νά καταδεχτεῖ νά ἔχει τόν ἴδιο θάνατο µέ τόν Κύριό µας, πάνω στόν Σταυρό χαµογέλασε καί εἶπε: «βλέπεις (Κύριε), δέν Σ ἀπαρνιέµαι». Ἕνα ἄλλο ἀξιοσηµείωτο τῶν δυό Ἁγίων Ἀποστόλων, πού τήν µνή- µη τους θά γιορτάσουµε στό τέλος τοῦ µήνα, εἶναι τό ἑξῆς: στήν περίπτωση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου βλέπουµε ἕναν ἄν θρωπο µέ πλούσια καί σπάνια µόρφωση. Ἔµαθε ἑβραϊκά καί ἑλληνικά, τήν Π. Δια θή κη, τήν Θεολογία καί τήν παράδοση τῶν πρε σβυ τέ ρων. Ἐνῶ στήν περίπτωση τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου βλέπου- µε ἕναν ἄνθρωπο ἀµόρφωτο καί στό ἐπάγγελµα ψαρά! Ὁ Κύριός µας ὅµως εἶδε κάτι πού ἐµεῖς δέν βλέπουµε. Εἶδε τήν ἁπλότητα µικροῦ παιδιοῦ, τήν καλή διάθεση καί τήν πίστη στήν ἄδολη καρδιά τους. Μακάρι καί ἐµεῖς νά ἀποκτήσουµε ὅπως οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι Πέτρος καί Παῦλος τήν ἁπλότητα καί ἄδολη καρδιά µικροῦ παιδιοῦ καί νά δεχθοῦµε τόν Κύριο στή ζωή µας. Ἰωάννης Παχής Κατηχητής 3

4 Ἡ προσέλευσή µας στήν Ἐκκλησία Σᾶς παρακαλῶ λοιπόν καί σᾶς ἱκετεύω, ἄς προτιμᾶμε ἀπό ὁποιαδήποτε ἄλλη ἀσχολία καί φροντίδα τόν ἐκκλησιασμό. Ἄς τρέχουμε πρόθυμα, ὅπου κι ἄν βρισκόμαστε, στήν Eκκλησία. Προσέξτε ὅμως, κανείς νά μήν μπεῖ στόν ἱερό αὐτό χῶρο, ἔχοντας βιοτικές φροντίδες ἤ περισπασμούς ἤ φόβους. Ἀφοῦ τ ἀφήσουμε ὅλα τοῦτα ἔξω, στίς πύλες τοῦ ναοῦ, τότε ἄς περάσουμε μέσα. Γιατί ἐρχόμαστε στά ἀνάκτορα τῶν οὐρανῶν, πατᾶμε σέ τόπους πού ἀστράφτουν. Ἄς διώξουμε ἀπό τήν ψυχή μας πρῶτα-πρῶτα τή μνησικακία, γιά νά μήν κατακριθοῦμε, ὅταν παρουσιαστοῦμε μπροστά στό Θεό καί προσευχηθοῦμε λέγοντας: «Πάτερ ἡμῶν..., ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν». Διαφορετικά, πῶς θέλεις νά φανεῖ ὁ Δεσπότης Χριστός γλυκός καί πράος ἀπέναντί σου, ἀφοῦ ἐσύ γίνεσαι στό συνάνθρωπό σου σκληρός καί δέν τόν συγχωρεῖς; Πῶς θά μπορέσεις νά ὑψώσεις τά χέρια σου στόν οὐρανό; Πῶς θά κινήσεις τή γλώσσα σου σέ λόγια προσευχῆς; Πῶς θά ζητήσεις συγγνώμη; Ἀκόμα κι ἄν θέλει ὁ Θεός νά συγχωρήσει τίς ἁμαρτίες σου, δέν Τόν ἀφήνεις ἐσύ, ἐπειδή δέν συγχωρεῖς τόν πλησίον σου. Προσοχή καί προσευχή Ἀλλά καί ἡ διαγωγή μας, ὅσο βρισκόμαστε μέσα στό ναό, ἄς εἶναι ἡ πρέπουσα, ὅπως ἁρμόζει σέ ἄνθρωπο πού βρίσκεσαι μπροστά στό Θεό. Νά μήν ἀσχολούμαστε μέ ἄσκοπες συζητήσεις, μά νά στεκόμαστε μέ φόβο καί τρόμο, μέ προσοχή καί προθυμία, μέ τό βλέμμα στραμμένο στή γῆ καί τήν ψυχή ὑψωμένη στόν οὐρανό. Γιατί ἔρχονται πολλοί στήν Ἐκκλησία, ἐπαναλαμβάνουν μηχανικά ψαλμούς καί εὐχές, καί φεύγουν, δίχως νά ξέρουν τί εἶπαν. Τά χείλη κινοῦνται, ὅλα τ αὐτιά δέν ἀκοῦνε, Ἐσύ δέν ἀκοῦς τήν προσευχή σου, καί θέλεις νά τήν εἰσακούσει ὁ Θεός; Γονάτισα, λές, ἀλλά ὁ νοῦς σου πετοῦσε μακριά. Τό σῶμα σου ἦταν μέσα στήν Ἐκκλησία καί ἡ ψυχή σου ἔξω. Τό στόμα ἔλεγε τήν προσευχή καί ὁ νοῦς μετροῦσε τόκους, συμβόλαια, συναλλαγές, χωράφια, κτήματα, συναναστροφές μέ φίλους. Κι ὅλα αὐτό συμβαίνουν, γιατί ὁ διάβολος εἶναι πονηρός, ξέρει πώς τήν ὥρα τῆς προσευχῆς κερδίζουμε πολλά, γι αὐτό τότε ἐπιτίθεται μέ μεγαλύτερη σφοδρότητα. Ἄλλες φορές εἴμαστε ξαπλωμένοι στό κρεβάτι, καί τίποτα δέν σκεφτόμαστε, ἤρθαμε ὅμως στήν Ἐκκλησία νά προσευχηθοῦμε καί ὁ διάβολος μᾶς ἔβαλε ἕνα σωρό λογισμούς, ὥστε καθόλου νά μήν ὠφεληθοῦμε. Ἄν, ἀλήθεια, ὁ Θεός σοῦ ζητήσει λόγο γιά τήν ἀδιαφορία ἤ καί τήν ἀσέβεια πού δείχνεις στίς λατρευτικές συνάξεις, τί θά κάνεις; Νά, τήν ὥρα πού Αὐτός σοῦ μιλάει, ἐσύ, ἀντί νά προσεύχεσαι, ἔχεις πιάσει κουβέντα μέ τόν διπλανό σου γιά πράγματα ἀνώφελα. Καί ὅλα τ ἄλλα ἁμαρτήματά μας ἄν παραβλέψει ὁ Θεός, τοῦτο φτάνει γιά νά στερηθοῦμε τή σωτηρία. Μήν τό θεωρεῖς μικρό παράπτωμα. Γιά νά καταλάβεις τή βαρύτητά του, σκέψου τί γίνεται στήν ἀνάλογη περίπτωση τῶν ἀνθρώπων. Ἄς ὑποθέσουμε ὅτι συζητᾶς μ ἕνα ἐπίσημο πρόσωπο ἤ μ ἕναν ἐγκάρδιο φίλο σου. Καί ἐνῶ ἐκεῖνος σοῦ μιλάει, ἐσύ γυρίζεις ἀδιάφορα τό κεφάλι σου καί ἀρχίζεις νά κουβεντιάζεις μέ κάποιον ἄλλο. Δέν θά προσβληθεῖ ὁ συνομιλητής σου ἀπ αὐτή τήν ἀπρέπειά σου; Δέν θά θυμώσει; Δέν θά σοῦ ζητήσει τό λόγο; Ἀλίμονο! Βρίσκεσαι στή θεία Λειτουργία, κι ἐνῶ τό βασιλικό τραπέζι εἶναι ἑτοιμασμένο, ἐνῶ 4 Ἁγ. Ἰω άν ν ου Χρυσο σ τόμου Συνέχεια στή δεξιά σελίδα

5 Ἕνα παρεξηγηµένο πρόσωπο Πολλά ἔχουν γραφεῖ καί εἰπωθεῖ ἰδιαίτερα ἐσχάτως μέ τό ἔργο «Κώδικας Da Vinci» γιά ἕνα πολύ σημαντικό πρόσωπο τῆς Ἁγ. Γραφῆς, δυστυχῶς ὅμως λανθασμένα μέ ἀποτέλεσμα νά ἔχει ἐντελῶς παρεξηγηθεῖ. Πρόκειται γιά τήν Ἁγ. Μαρία τή Μαγδαληνή. Νά λοιπόν τί ἀπαντάει σ αὐτήν τήν παρεξήγηση ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος σέ πρόσφατο κείμενό της σχετικό μέ τό ὡς ἄνω ἔργο: «Ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή εἶναι μία ἐκ τῶν βασικῶν ἀποστόλων στήν Ἱερά Γραφή. Δυστυχῶς, ἡ μορφή της ἀμαυρώθηκε στή Δύση λόγω τῆς ἐσφαλμένης της συνδέσεως ἀπό τόν Πάπα Γρηγόριο τό Μέγα (591) πρός ἐκείνη τῆς πόρνης πού ἄλειψε τόν Κύριο μέ μύρα, θέση τήν ὁποία, παρεμπιπτόντως ἡ Καθολική Ἐκκλησία ἀπέρριψε τό ἔτος 1969 στή Β Βατικανή Σύνοδο. Ἡ Μαρία εἶναι μία ἐκ τῶν πολλῶν ἁγίων γυναικῶν, οἱ ὁποῖες θά ἦταν πραγματικά καλό νά προβάλλονται ὡς λίαν ἀναγκαῖα πρότυπα ρόλων. Ἡ ἴδια ἡ Ἁγία Γραφή ἀλλά καί ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, μᾶς διδάσκει ὅτι ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή, εὐεργετηθεῖσα ἀπό τόν Κύριο, ἀφοῦ τήν θεράπευσε ἀπό σοβαρότατη δαιμονική προσβολή (ἑπτά δαιμόνια ἐξέβαλε αὐτῆς) ἔγινε ἡ πιό πιστή μαθήτριά Του. Ἡ Ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαληνή, ὑπῆρξε πιστή κατά πάντα, ἕως τό τέλος στόν διδάσκαλο καί εὐεργέτη της, ἔχοντας τήν τόλμη καί τό θάρρος νά μεταβεῖ ὡς μυροφόρα στό μνημεῖο, νά ἀξιωθεῖ νά δεῖ πρώτη τόν ἀναστημένο Κύριο, νά μεταδώσει πρώτη τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως στούς ἄλλους μαθητές, νά ἀναλάβει Ἱεραποστολή ἕως τήν Ρώμη, νά κηρύξει πρώτη τόν Χριστό στό Ρωμαῖο Αὐτοκράτορα καί νά μαρτυρήσει ἕως θανάτου γιά τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελικοῦ μηνύματος, τῆς ὁποίας ὑπῆρξε αὐτόπτης καί αὐτήκοος μάρτυς, ἔτσι ὥστε νά ἔχει τήν τιμή στήν συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας νά παραμένει ὡς Ἰσαπόστολος καί μεγάλη Ἁγία. Ἔτσι μόνον καί καθόλου διαφορετικά δέν πρέπει, δέν μποροῦμε, καί δέν μᾶς δίδεται τό δικαίωμα ἀπό καμιά ἱστορική ἤ ἐκκλησιαστική πηγή, νά δοῦμε καί νά θεωρήσουμε τήν Μαγδαληνή». ὁ Ἀμνός τοῦ Θεοῦ θυσιάζεται γιά χάρη σου, ἐνῶ ὁ ἱερέας ἀγωνίζεται γιά τή σωτηρία σου, ἐσύ ἀδιαφορεῖς. Τήν ὥρα πού τά ἑξαπτέρυγα Σεραφείμ σκεπάζουν τά πρόσωπά τους ἀπό δέος καί ὅλες οἱ οὐράνιες δυνάμεις μαζί μέ τόν ἱερέα παρακαλοῦν τό Θεό γιά σένα, τή στιγμή πού κατεβαίνει ἀπό τόν οὐρανό ἡ φωτιά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ χύνεται ἀπό τήν ἄχραντη πλευρά Του μέσα στό ἅγιο Ποτήριο, τή στιγμή αὐτή ἡ συνείδησή σου, ἄραγε, δέν σέ ἐλέγχει γιά τήν ἀπροσεξία σου; Σκέψου, ἄνθρωπέ μου, μπροστά σέ Ποιόν στέκεσαι τήν ὥρα τῆς φρικτῆς μυσταγωγίας καί μαζί μέ ποιούς- μέ τά Χερουβείμ, μέ τά Σεραφείμ, μέ ὅλες τίς οὐράνιες δυνάμεις. Ἀναλογίσου μαζί μέ ποιούς ψάλλεις καί προσεύχεσαι. Εἶναι ἀρκετό γιά νά συνέλθεις, ὅταν θυμηθεῖς ὅτι, ἐνῶ ἔχεις ὑλικό σῶμα ἀξιώνεσαι νά ὑμνεῖς τόν Κύριο τῆς κτίσεως μαζί μέ τούς ἀσώματους ἀγγέλους. Μή συμμετέχεις λοιπόν στήν ἱερή ἐκείνη ὑμνωδία μέ ἀδιαφορία. Μήν ἔχεις στό νοῦ σου βιοτικές σκέψεις. Δίωξε κάθε γήινο λογισμό καί ἀνέβα νοερά στόν οὐρανό, κοντά στό θρόνο τοῦ Θεοῦ. Πέταξε ἐκεῖ μαζί μέ τά Σεραφείμ, φτερούγισε μαζί τους, ψάλε τόν τρισάγιο ὕμνο στήν Παναγία Τριάδα. πηγή: 5

6 Στέγη Γερόντων Μ ία ἀκόµη προγραµµατισµένη ἐκδήλωση, ἡ τελευταία γι αὐτήν τήν ἱεραποστολική χρονιά, ἔλαβε χώρα στήν ἰσόγειο αἴθουσα τῆς Στέγης µας τήν Κυριακή 28 Μαΐου. Ἡ ἐκδήλωση ἄρχισε µέ σύντοµη ὁµιλία τοῦ π. Φιλοθέου, κατά τήν ὁποία εὐχαρίστησε τούς φίλους τῆς Στέγης µας γιά τήν συµπαράστασή τους στό ἔργο τοῦ Ε.Φ.Τ. καί ἀναφέρθηκε ἔν συντοµία στά ἔργα πού ἔγιναν καί σ αὐτά πού πρόκειται νά γίνουν. Κατ αὐτήν µᾶς διασκέδασε ὄµορφα µέ τά τραγούδια καί τήν κιθάρα του ὁ κ. Δηµήτρης Γλαρός, ὁ ὁποῖος κάνει καί µαθήµατα κιθάρας στά παιδιά τῶν κατηχητικῶν µας. Ἡ βραδυά ἔκλεισε µέ τήν λαχειοφόρο ἀγορά. Κατ αὐτήν παρέστη καί ὁ Ἀντιδήµαρχος κ. Ε. Σκιαδᾶς, ὁ ὁποῖος στήν συνοµιλία πού εἶχε µέ τόν π. Φιλόθεο ὑποσχέθηκε ὅτι θά ἐνισχύσει ποικιλοτρόπως τήν Στέγη µας. Θά ἀναµένουµε. Τό Δ.Σ. τοῦ Ε.Φ.Τ. καί τῆς Στέγης µας εὐχαριστεῖ θερµά τήν κ. Μ. Τριανταφύλλου, ἡ ὁποία προσέφερε τά δῶρα γιά τήν λαχειφόρο ἀγορά, καθώς ἐπίσης τόν κ. Γ. Παπαχρῆστο καί τόν κ. Λ. Ρεµοῦνδο, οἱ ὁποῖοι προσέφεραν τά ἐδέσµατα καί κεράσµατα γιά τήν ἐκδήλωση. Εὐχαριστίες καί πρός τήν Ἀντιδήµαρχο κ. Τ. Κανελλοπούλου, ἡ ὁποία µᾶς ἀπέστειλε ἐπίσης δῶρα γιά τήν λαχειοφόρο ἀγορά µας, ἀλλά δυστυχῶς λόγω ἄλλων ὑποχρεώσεων δέν µπόρεσε νά παραστεῖ στήν ἐκδήλωση. Τό ποσό πού συγκεντρώθηκε ἀνῆλθε στά 1.550,00 εὐρώ. Νά ἀναφερθεῖ ἐπίσης ὅτι τό Σάββατο 27 Μαΐου κάναµε µιά µικρή ἐξόρµηση ἀναψυχῆς µέ µερικές ἀπό τίς κυρίες τῆς Στέγης µας. Ἐπισκεφθήκαµε πρῶτα το Ἱ. Προσκύνηµα Ἀναστάντος Χριστοῦ στά Σπάτα καί ἔπειτα τήν Ἱ. Μονή Ὁσ. Ἐφραίµ στήν Νέα Μάκρη. Τό µεσηµεριανό µας φαγητό προσφέρθηκε σέ ἑστιατόριο στή Νέα Μάκρη καί ἡ βόλτα µας ἔκλεισε µέ καφέ στήν παραλία τῆς περιοχῆς. Τό Δ.Σ. εὐχαριστεῖ θερµά τήν κ. Νίκη Τριανταφυλλίδου, ἡ ὁποία ἀνέλαβε τά ἔξοδα γι αὐτήν τήν µικρή ἐξόρµηση µέ τίς περιθαλπόµενες κυρίες µας, ἤτοι 510,00 εὐρώ. Τέλος νά σηµειώσουµε ὅτι ὁλοκληρώνεται ἡ ἀντικατάσταση τῶν νέων ἀνελκυστήρων στή Στέγη µας (ἤδη λειτουργεῖ ὁ µεγάλος ἀνελκυστήρας), οἱ ὁποῖοι κόστισαν ,50 εὐρώ. Παραλάβαµε ἐπίσης µέρος ἀπό τόν ἐξοπλισµό (κοµοδίνα, στρώµατα, φορεῖο, ἱµατιοθῆκες τοῦ προσωπικοῦ, κ.ἄ.). Τό κόστος ὅλων αὐτῶν ἀνῆλθε στά ,91 εὐρώ. ΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ Ἀνώνυµος...100,00 Βελέντζα Λεµονιά...50,00 Γαβουνέλη Ἐλπινίκη...100,00 Γιαννούση Μάνια...350,00 Δήµα Μάρθα...100,00 Κατσαράκος Ἀνδρέας...200,00 Κοντοβουνίσιος Ἀλέξανδρος...450,00 Κουλούρη Μαρία...250,00 Κουραµάνη Κλεονίκη...50,00 Κυριακάκος Γεράσιµος...70,00 Λαµπρινού Ἄννα...150,00 Μανάρη Ἄννα...50,00 Μαυρολέων Μαρία...250,00 Μοσχόπουλος Χριστόδουλος...200,00 Μουσλίδου Ἑλένη...50,00 Μπούκη Κονδυλία...100,00 Μυνώτου Δοµινίκη...300,00 Μώρθης Ἀθηναῖος...160,00 Οἰκονοµίδου Οὐρανία...50,00 Παπαγεωργάκη Βασιλική...300,00 Παπαγιάννη Βασιλική...200,00 Πρόκου Μαριάνθη...200,00 Ρέπαπας Χρῆστος...50,00 Σίκλα Ζαφειρία...80,00 Σκυλακάκη Εὐτυχία...150,00 Σµυρλή Σοφία...120,00 Σπαράγγης Νικόλαος...50,00 Στεφανοπούλου Μαρία...280,00 Ταγάρης Ἀναστάσιος...100,00 Τερζή Ὄλγα...250,00 Τραγάκης Νέλλος...100,00 Τριανταφύλλου Πηνελόπη...200,00 Τσιµοπούλου Αἰκατερίνη...50,00 Δίσκοι Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου...459,20 Δίσκοι Ἱ. Π. Ἁγ. Ἀποστόλων...155,60 6

7 ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ Πανήγυρις Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη Τήν 29η καί 30ή Ἰουνίου πανηγυρίζει το Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη κατά τό κάτωθι πρόγραμμα: Παραμονή ἑορτῆς - Πέμπτη 29 Ἰουνίου 7.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μετ Ἀρτοκλασίας καί θείου Κηρύγματος μ.μ. (περίπου) Λιτάνευσις τῆς Ἱ. Εἰκόνος διά τῶν ὁδῶν: Ἁγ. Ἀποστόλων Ζακύνθου Σπετσῶν Εὐβοίας Κυψέλης Ζακύνθου Ἁγ. Ἀποστόλων Κυριώνυμος - Παρασκευή 30 Ἰουνίου 7.00 π.μ. Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία μ.μ. Μεθέορτος Ἑσπερινός καί Ἱ. Παράκλησις τῶν Ἁγίων. Ἱερά Ἀγρυπνία Τήν Παρασκευή 23 πρός Σάββατο 24 Ἰουνίου θά τελεσθεῖ στόν Ναό μας Ἱ. Ἀγρυπνία μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεθλίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Ὥρα ἐνάρξεως: 8.30 μ.μ. Τό πρωί τοῦ Σαββάτου δέν θά τελεσθεῖ Θ. Λειτουργία. Εὐχέλαιο Τήν Τετάρτη 7 Ἰουνίου τό ἀπόγευμα τελέσθηκε στό Ναό μας τό Ἱ. Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου καί ἐπηκολούθησε ὁμιλία μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπερχομένης ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς ἀπό τόν π. Φιλόθεο μέ θέμα «Τά χαρίσματα τοῦ Ἁγ. Πνεύματος». Εὐχαριστίες Τό Ἐκκλησ. Συμβούλιο εὐχαριστεῖ θερμά τούς ἐνορίτες μας κ.κ. Γ. Παπαχρῆστο, Ε. Παπαφιλοπούλου, Γ. Χαντζῆ οἱ ὁποῖοι μέ τήν πρόσφατο ἀγορά ταπήτων καί διαδρόμων (δικεφάλους) συμβάλλουν στόν ἐξωραϊσμό τοῦ Ναοῦ μας. Ἡ ἐκδροµή τῶν Κατηχητικῶν µας ἔγινε στήν Ἱ. Μ. Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόµου Μακρυνοῦ Μεγάρων καί ὄχι στήν Ἱ. Μ. Ὁσ. Μελετίου, ὅπως ἐκ παραδροµῆς ἐγράφη στό προηγούµενο τεῦχος µας. ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÏÑÉÁÓ ÁÃÉÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÊÕØÅËÇÓ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ - ÕÐÅÕÈÕÍÏÓ: Ἀñ éµ. ÖÉËÏÈÅÏÓ Ì. ÍÉÊÏËÁÊÇÓ Ô.Ê ÊõøÝëç, Ôçë ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÐÁÑÁÃÙÃÇ: ôçë ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ 7

8 Ἐκδροµή τῆς Ἐνορίας µας στήν Ἱ. Μ. Ὁσ. Μελετίου Κιθαιρῶνος (14-5). Ἀπό τήν ἐκδροµή περιθαλποµένων κυριῶν τῆς Στέγης µας στόν Ὅσ. Ἐφραίµ (27-5). Ἀπό τήν ἐκδήλωση τῆς 28ης Μαΐου στή Στέγη Γερόντων.

Ἡ παθητική ἐπίδραση τῆς τηλεθέασης καί ἡ ὑποβάθμιση τῆς σκέψης τοῦ παιδιοῦ

Ἡ παθητική ἐπίδραση τῆς τηλεθέασης καί ἡ ὑποβάθμιση τῆς σκέψης τοῦ παιδιοῦ Ἡ παθητική ἐπίδραση τῆς τηλεθέασης καί ἡ ὑποβάθμιση τῆς σκέψης τοῦ παιδιοῦ ôçëåüñáóç ἔ åé ôþí ἔã ñùµç åἰêüíá êáß ôþí ὁµéëßá êáß ἐµðëïõôßæåé ôßò ἐµðåéñßåò êáß ôßò ἐãêõêëïðáéäéêýò ãíþóåéò ôïῦ ðáéäéïῦ, óõµâüëëåé

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

ÌÞíõµá ἈíáóôÜóåùò ôïῦ ÌáêáñéùôÜôïõ ãéü ôü Ἅãéïí ÐÜó á ôïῦ 2006

ÌÞíõµá ἈíáóôÜóåùò ôïῦ ÌáêáñéùôÜôïõ ãéü ôü Ἅãéïí ÐÜó á ôïῦ 2006 ÌÞíõµá ἈíáóôÜóåùò ôïῦ ÌáêáñéùôÜôïõ ãéü ôü Ἅãéïí ÐÜó á ôïῦ 2006 ἈãáðçôÜ µïõ ÐáéäéÜ. ÑÉÓÔÏÓ ÁÍÅÓÔÇ. «ÁÍÁÓÔÁÓÅÙÓ ÇÌÅÑÁ, ËÁÌ- ÐÑÕÍÈÙÌÅÍ ËÁÏÉ» µᾶò êáëåῖ óþµåñá µý ôþ ãëῶóóá ôῆò ἐêêëçóéáóôéêῆò ἐµðåéñßáò ὁ ἐðéíßêéïò

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ñßí ὁ ñéóôüò µáò ἀíáëçöèåῖ óôïýò ïὐñáíïýò ἔäùóå ἐíôïëþ óôïýò µáèçôýò Ôïõ íü ἐðéóôñýøïõí µåôü ôþí ἈíÜëçøÞ Ôïõ óôü Ἱåñïóüëõµá êáß íü ðáñáµåßíïõí ἐêåῖ ἕùò ὅôïõ «ἐíäõèïῦí

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν

Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΑ ΕΙΣΟ ΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ἑορτή τῆς οἰκογένειας) «Ἄπιθι, τέκνον, τῷ δοτῆρι γενήθητι, καί ἀνάθηµα καί εὐῶδες θυµίαµα» (Στιχηρό Ἑσπερινοῦ) Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Νηστεία καί Σαρακοστή

Νηστεία καί Σαρακοστή Νηστεία καί Σαρακοστή Ὁ Êýñéüò µáò ἐíþóôåõóå «ἡµýñáò ôåóóáñüêïíôá ἐí ôῇ ἐñþµῳ» µáèáßíïõµå ἀðü ôþ ÃñáöÞ (Ìáôè. ä 2) êé ἐµåῖò µéµïýµáóôå ôü ðáñüäåéã- µü ôïõ ðñßí ἀðü ôßò µåãüëåò ἑïñôýò ãéü íü åἴµáóôå óý

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Π ïéüò ëüãïò, ÈåïµÞôïñá ÐáñèÝíå, Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α ΣΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. Ἐγκώμια στήν πάνσεπτη Κοίμηση τῆς Μητέρας τοῦ Θεοῦ

Π ïéüò ëüãïò, ÈåïµÞôïñá ÐáñèÝíå, Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α ΣΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. Ἐγκώμια στήν πάνσεπτη Κοίμηση τῆς Μητέρας τοῦ Θεοῦ Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α ΣΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Ἐγκώμια στήν πάνσεπτη Κοίμηση τῆς Μητέρας τοῦ Θεοῦ Π ïéüò ëüãïò, ÈåïµÞôïñá ÐáñèÝíå, µðïñåῖ íü ðåñéãñüøåé ôü èåúêü êüëëïò óïõ; ÄÝí åἶíáé äõíáôüí íü ðñïóäéïñéóôïῦí

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Λιμάνια πνευματικά οι ναοί

Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Λιμάνια πνευματικά οι ναοί Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου Λιμάνια πνευματικά οι ναοί Με λιμάνια μέσα στο πέλαγος μοιάζουν οι ναοί, που ο Θεός εγκατέστησε στις πόλεις πνευματικά λιμάνια, όπου βρίσκουμε απερίγραπτη ψυχική ηρεμία όσοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἅγιε Γέροντα, ἄρχισα μέ φωνή χαμηλή, αὐτόν τόν καιρό μέ κατέλαβε πολύ δυνατά μιά ἐπιθυμία. Πιστεύω πώς ὁ Θεός τήν ἔχει φυτεύσει. Θέλω νά καθαριστῶ. Βλέπω μέσα μου

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως Συνεστίαση κατηχητών Ιεράς Μητροπόλεως την Με πολύ χαρά και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεστίαση των κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως μας στον πολυχώρο Διακονία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

Θά γίνεις νονός / νονά;

Θά γίνεις νονός / νονά; ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Θά γίνεις νονός / νονά; Συγχαρητήρια! Πῆρες μιά πολύ ὄμορφη ἀπόφαση! Καί εἶναι τόσο ὄμορφη, γιατί ἔχεις νά προσφέρεις κάτι πολύτιμο στή

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ κατακλυσμός. ΜΑΘΗΜΑ 4ο. Γένεσις 4, ,1-9,17

Ὁ κατακλυσμός. ΜΑΘΗΜΑ 4ο. Γένεσις 4, ,1-9,17 ΜΑΘΗΜΑ 4ο Γένεσις 4,25-26 6,1-9,17 Ὁ κατακλυσμός Παίρνουμε ἀφορμή ἀπό τό οὐράνιο τόξο εἴτε ἀπό τό φυσικό φαινόμενο, ἄν οἱ μέρες εἶναι βροχερές, εἴτε ἀπό τήν κατασκευή πού μποροῦμε νά ἔχουμε κάνει πρίν

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ ΜΑΘΗΜΑ 8ο Γένεσις κεφ. 12-22 Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ Μετά τή σύγχυση τῶν γλωσσῶν πού ἔπαθαν, παιδιά, οἱ ἄνθρωποι ὅταν ἔχτιζαν τόν πύργο τῆς Βαβέλ, σκορπίστηκαν σ ὅλη τή γῆ. Στά διάφορα μέρη ὅπου ἐγκαταστάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη

Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη Ἑβδοµάδα Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη ἑβδοµάδα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τοῦ Πάσχα θά ἑορτάσουµε τήν ἑβδοµάδα τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς. Τότε µιά λησµονηµένη

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ!

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ! διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 15 ο - Σεπτέμβριος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο Εκκλησιασμός Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Ο Εκκλησιασμός Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Η πίστη στο Θεό και η συμμετοχή στη θεία λατρεία, προπαντός στην ευχαριστιακή σύναξη, αποτελούν για κάθε ζωντανό μέλος της Εκκλησίας δυο πραγματικότητες αξεχώριστες. Ο αληθινός χριστιανός δεν μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ενότητα 1.2: Ειδική εισαγωγή - Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ Σωτήριος Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ (Λουκάς - Πράξεις) 1 Ευαγγέλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 1 Ἰωάννης Ν. Λίλης Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Ἀναμφισβήτητα τό πιό λαμπρό κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ὁ λειτουργικός της πλοῦτος. Κάθε μήνα, κάθε ἑβδομάδα, κάθε ἡμέρα ὁ λειτουργικός ἐκκλησιαστικός

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά.

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά. ΔΕ2:ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ:ΛΑΤΡΕΙΑ Οι μαθητές/μαθήτριες να: - διακρίνουν τη λατρεία ως συστατικό στοιχείο της θρησκευτικότητας, - συνδέουν τους λατρευτικούς κύκλους της Ορθόδοξης λατρείας με την καθημερινότητά.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς...ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα εἶναι καρπός τῆς ἀποκαλυπτικῆς ἐμπειρίας τῶν θεουμένων ἁγίων. Εἶναι γνωστόν ὅτι οἱ ἅγιοι, ὅταν φθάνουν στήν θέωση καί τήν θεωρία τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ἑορτολογικός κύκλος τοῦ Δωδεκαημέρου.

ἑορτολογικός κύκλος τοῦ Δωδεκαημέρου. 1 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ - ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Ὁ ἑορτολογικός κύκλος τοῦ Δωδεκαημέρου Τά Χριστούγεννα ἀρχίζει ὁ ἑορτολογικός κύκλος τοῦ Δωδεκαημέρου. Τίς δώδεκα αὐτές ἡμέρες ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή

Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου είναι η σημαντικότερη, η λαμπρότερη, η πιο χαρούμενη μέρα μέσα στον εορταστικό κύκλο της Χριστιανοσύνης. Και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΑΝΣΗΗ 2 Η Α. ΜΙΚΡΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Β. ΔΙΗΓΗΗ

ΤΝΑΝΣΗΗ 2 Η Α. ΜΙΚΡΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Β. ΔΙΗΓΗΗ ΤΝΑΝΣΗΗ 2 Η ΜΙΚΡΟΙ ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΟΙ (κοπός: Να ἐμπνεύσουμε τά παιδιά σέ πράξεις ἱεραποστολῆς. Νά λάβουν τό θάρρος νά μιλήσουν στούς φίλους τους γιά τόν Φριστό καί νά τούς καλέσουν στό Κατηχητικό. Βοηθήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων : Η πρώτη περίοδος της εκκλησιαστικής υμνογραφίας (Α - Δ αι.) Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας 2. Η πρώτη περίοδος της εκκλησιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η Ανάσταση Του Χριστού (κεφ.11) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Μια μικρή... μεγάλη καρδιά. ο Άγιος Ταρσίζιος

Μια μικρή... μεγάλη καρδιά. ο Άγιος Ταρσίζιος Μια μικρή... μεγάλη καρδιά ο Άγιος Ταρσίζιος Κατερίνα Διαμαντοπούλου-Τσιμούρη Μια μικρή... μεγάλη καρδιά ο Άγιος Ταρσίζιος Eικονογράφηση: π. Αναστάσιος Βασιλόπουλος Α εκδοση: Φεβρουάριος 2011 ISBN: 978-960-6719-89-9

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν». Κυριακή μετά τά Φῶτα, Κυριακή μετά τή βάπτιση τοῦ Κυρίου, καί ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς παρουσιάζει τόν Χριστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Καλημέρα! A ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Καλημέρα! Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους Καλημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

Θεολογία γεγονότων. Ὅπως ἡ ἰατρική ἐπιστήμη μεταδίδεται ἀπό ἰατρούς σέ μαθητές, ἔτσι μεταδίδεται καί ἡ πνευματική ἰατρική ἐπιστήμη στούς

Θεολογία γεγονότων. Ὅπως ἡ ἰατρική ἐπιστήμη μεταδίδεται ἀπό ἰατρούς σέ μαθητές, ἔτσι μεταδίδεται καί ἡ πνευματική ἰατρική ἐπιστήμη στούς Θεολογία γεγονότων Τά πάντα μέσα στήν Ἐκκλησία ἔχουν δογματικό καί ἀσκητικό χαρακτήρα, ἀφοῦ ἔχουν δημιουργηθῆ ἀπό ἁγίους Πατέρες, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἐμπειρίες τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί ὁδηγοῦν τούς πιστούς

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Χαιρετίζοντας την ανοιξιάτικη έκδοση του Ημερολογίου μας, νοιώθουμε την ανάγκη να υπερευχαριστήσουμε τους εθελοντές μας, χωρίς την ενεργό στήριξη των οποίων η Στέγη μας δε θα μπορούσε να ανθίσει και να

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Στον Μεγαλομάρτυρα και Μυροβλύτη Άγιο Δημήτριο δια της αυτού βοηθείας και στηρίξεως καρπός τυγχάνει το παρόν πόνημα

Στον Μεγαλομάρτυρα και Μυροβλύτη Άγιο Δημήτριο δια της αυτού βοηθείας και στηρίξεως καρπός τυγχάνει το παρόν πόνημα www.ziti.gr Στον Μεγαλομάρτυρα και Μυροβλύτη Άγιο Δημήτριο δια της αυτού βοηθείας και στηρίξεως καρπός τυγχάνει το παρόν πόνημα Η υπόθεση του δράματος ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΚΟΠΑΣΟΥΝ ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΣΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η Παύλεια Θεολογία. Πνευματολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία

Η Παύλεια Θεολογία. Πνευματολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Πνευματολογία Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας των Αρχαγγέλων Στον κόσµο που όλοι νιώθουν µοναξιά Η Αγάπη Του υπάρχει και ελπίζω Κι αν έφυγα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου Οι επιπτώσεις της Αναλήψεως Η μεγίστη εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, την οποία εορτάζουμε σήμερα, αποτελεί το αποκορύφωμα των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

ατηρηθῆ ἡ ἐσωτερική ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν χάνεται ἡ ἀποκαλυπτική ἀλήθεια (δόγμα) καί ἡ ἀσκητική - νηπτική προϋπόθεση βιώσεως καί διατηρήσεως τοῦ

ατηρηθῆ ἡ ἐσωτερική ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν χάνεται ἡ ἀποκαλυπτική ἀλήθεια (δόγμα) καί ἡ ἀσκητική - νηπτική προϋπόθεση βιώσεως καί διατηρήσεως τοῦ Παλαιά καί νέα Ρώμη Μετά τήν Πεντηκοστή ἐπεκτάθηκε ἡ Ἐκκλησία σέ ὅλον τόν κόσμο καί μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου διαρθρώθηκε σέ τοπικές Ἐκκλησίες σέ μιά ἑνότητα, κατά τόν εὐχαριστιακό λόγο «μελίζεται καί διαμερίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β' ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2016 Ελογημένα μου παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου*

Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου* Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου* Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, μετάνοια είναι, νομίζω ταπεινά, να προσπαθώ να μάθω να αγαπώ τον Θεό μου και τον πλησίον μου, έχοντας επίγνωση των προσωπικών μου παθών και λαθών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ «Δεν είναι εύκολο αυτό το οποίο μέσα σε 20 λεπτά μου ανατέθηκε να σας παρουσιάσω σήμερα. Δεν είναι εύκολο, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ὁμιλία Ἐγκωμιαστική στόν Ἀπόστολο Παῦλο Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Ὁμιλία Ἐγκωμιαστική στόν Ἀπόστολο Παῦλο Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Ὁμιλία Ἐγκωμιαστική στόν Ἀπόστολο Παῦλο Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου 1.-. Τί τέλος πάντων εἶναι ὁ ἄνθρωπος καί πόση εἶναι ἡ εὐγένεια τῆς δικῆς μας φύσης καί πόσο ἱκανό στήν ἀρετή εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις ναοί του Θεού

Οι τρεις ναοί του Θεού Οι τρεις ναοί του Θεού Η Υπαπαντή του Κύριου Η γιορτή της Υπαπαντής είναι μια πολύ ξεχασμένη γιορτή. Δεν της δόθηκε η πρέπουσα τιμή. Ξέρετε τι έγινε εκείνη την ημέρα; Αυτό που κι εσείς κάνετε στα μωρά

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα