Βρυξέλλες, COM(2015) 116 final PART 1/2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βρυξέλλες, 9.3.2015 COM(2015) 116 final PART 1/2"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2015) 116 final PART 1/2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2015 EL EL

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης για το 2015 (εφεξής «πίνακας αποτελεσμάτων») παρουσιάζεται σε μια χρονική στιγμή που η ΕΕ έχει δεσμευθεί για την αναζωογόνηση της οικονομικής ανάπτυξης και για τη δημιουργία νέας ώθησης για την αλλαγή. Ο ρόλος των αποτελεσματικών συστημάτων απονομής δικαιοσύνης στη δημιουργία ενός φιλικού προς τις επενδύσεις περιβάλλοντος, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, την παροχή μεγαλύτερης ρυθμιστικής προβλεψιμότητας και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης είναι βασικός. Ο πίνακας αποτελεσμάτων βοηθά τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των οικείων συστημάτων απονομής δικαιοσύνης. Η παρούσα έκδοση επιδιώκει τον εντοπισμό πιθανών τάσεων και περιέχει νέους δείκτες και περισσότερο βελτιωμένα δεδομένα. Ο σημαντικός ρόλος των συστημάτων δικαιοσύνης στην οικονομική ανάπτυξη συμπληρώνει την ιδιαιτέρως σημαντική λειτουργία τους που αφορά τον σεβασμό των αρχών βάσει των οποίων ιδρύθηκε η ΕΕ. Η πρόσβαση σε ένα αποτελεσματικό σύστημα δικαιοσύνης αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα στο οποίο ερείδονται οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες και το οποίο κατοχυρώνεται στις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών. Το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ και την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Κάθε φορά που ένα εθνικό δικαστήριο εφαρμόζει τη νομοθεσία της ΕΕ, ενεργεί ως «δικαστήριο της Ένωσης» και πρέπει να παρέχει πραγματική δικαστική προστασία σε κάθε πολίτη και σε κάθε επιχείρηση των οποίων τα δικαιώματα που εγγυάται η νομοθεσία της ΕΕ παραβιάζονται. Οι αδυναμίες των εθνικών συστημάτων απονομής δικαιοσύνης αποτελούν εμπόδιο για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, την εύρυθμη λειτουργία του χώρου δικαιοσύνης της ΕΕ και την αποτελεσματική εφαρμογή του κεκτημένου της ΕΕ. Για τους λόγους αυτούς, από το 2011, οι εθνικές δικαστικές μεταρρυθμίσεις έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος των διαρθρωτικών συνιστωσών των κρατών μελών στα οποία εφαρμόζονται προγράμματα οικονομικής προσαρμογής 1. Από το 2012 και εξής, η βελτίωση της ποιότητας, της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας των δικαστικών συστημάτων αποτελεί επίσης προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, του ετήσιου κύκλου συντονισμού της οικονομικής πολιτικής της ΕΕ. Η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2015 ανανεώνει τη δέσμευση για την πραγματοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στον τομέα της δικαιοσύνης Το 2014, τα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής που εφαρμόζονταν στην Ελλάδα, την Πορτογαλία (έληξε τον Ιούνιο 2014) και την Κύπρο περιελάμβαναν προϋποθέσεις σχετικά με μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δικαιοσύνης. Ανακοίνωση της Επιτροπής, Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015, COM(2014) 902 final. 2

3 Μια μεγάλη διαδικασία μεταρρυθμίσεων στον τομέα της δικαιοσύνης έχει ξεκινήσει στα κράτη μέλη... Από τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν για την παρούσα έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης προκύπτει ότι, το 2014, όλα τα κράτη μέλη ασχολήθηκαν με μεταρρυθμίσεις στο σύστημα δικαιοσύνης τους. Το αντικείμενο, η κλίμακα και η επικρατούσα κατάσταση της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας ποικίλλουν σημαντικά. Το ίδιο ισχύει και για τους επιδιωκόμενους στόχους, οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι η αντιμετώπιση των ανεπαρκειών, η βελτίωση της ποιότητας και της δυνατότητας πρόσβασης, η διαχείριση των δημοσιονομικών περιορισμών, η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών ή η προώθηση ενός φιλικού προς τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος. Διάγραμμα 1: Καταγραφή των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της δικαιοσύνης στην ΕΕ το 2014 (πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 3 ) Γενική μεταρρυθμιστική στρατηγική Δικαστικό Συμβούλιο Δικαστικά επαγγέλματα (δικαστές & προσωπικό δικαστηρίων) ΤΠΕ στην δικαστική εξουσία Διοίκηση δικαστηρίων Δικονομικό δίκαιο Επαναχάραξη του (αστικό, εμπορικό, δικαστικού χάρτη διοικητικό, εκτέλεσης, αφερεγγυότητας) Νομική συνδρομή Αναδιοργάνωση δικαστηρίων (π.χ. νέο δικαστήριο/ νέες αρμοδιότητες δικαστηρίου) Δικαστικά έξοδα Μέθοδοι ΕΕΔ Νομικά επαγγέλματα Αριθμός κρατών μελών που έχουν ανακοινώσει μεταρρυθμίσεις το 2014 ή που συνεχίζουν μεταρρυθμίσεις το 2014 Αριθμός κρατών μελών που έχουν θεσπίσει/ εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις το 2014 Οι μεταρρυθμίσεις ποικίλλουν από λειτουργικά μέτρα, όπως ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας διαχείρισης στο δικαστήριο, η χρήση νέων τεχνολογιών της πληροφορίας, η ανάπτυξη μηχανισμών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, έως μέτρα περισσότερο διαρθρωτικού χαρακτήρα, όπως η αναδιάρθρωση της οργάνωσης των δικαστηρίων, η αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη, η απλούστευση των κανόνων δικονομίας, η μεταρρύθμιση του δικαστικού και του δικηγορικού λειτουργήματος και η μεταρρύθμιση της νομικής συνδρομής.... με την ενθάρρυνση και την υποστήριξη της ΕΕ. Αυτή η διαδικασία μεταρρύθμισης πραγματοποιείται στο πλαίσιο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ενθαρρύνει η ΕΕ για να τεθεί η Ευρώπη σε σταθερή τροχιά οικονομικής ανάκαμψης. Μαζί με τις επενδύσεις και τη δημοσιονομική υπευθυνότητα, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αποτελούν έναν από τους τρεις πυλώνες μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ το Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των δικαστικών συστημάτων ανοίγουν τον δρόμο για ένα περισσότερο φιλικό προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες περιβάλλον. Τα πορίσματα του πίνακα αποτελεσμάτων για το 2014, μαζί με μια ειδική ανά χώρα αξιολόγηση που διενεργήθηκε για καθένα από τα οικεία κράτη μέλη, βοήθησαν την ΕΕ να διατυπώσει συστάσεις ανά χώρα στον τομέα της δικαιοσύνης. Κατόπιν πρότασης της 3 Τα στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί σε συνεργασία με την ομάδα των υπευθύνων επικοινωνίας για τα εθνικά συστήματα δικαιοσύνης. 3

4 Επιτροπής, το Συμβούλιο διατύπωσε συστάσεις προς δώδεκα κράτη μέλη 4 για τη βελτίωση, ανάλογα με την οικεία χώρα, της ανεξαρτησίας, της ποιότητας και/ή της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης. Από αυτά τα δώδεκα κράτη μέλη, είχε ήδη διαπιστωθεί ότι δέκα το και έξι το αντιμετώπιζαν προκλήσεις σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων δικαιοσύνης τους. Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των συστάσεων αυτών μέσω διαλόγου με τις εθνικές αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οικεία κράτη μέλη. Για να υποστηρίξει αυτές τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, η Επιτροπή εντατικοποίησε επίσης τον διάλογο με τα κράτη μέλη μέσω της ομάδας των υπευθύνων επικοινωνίας για τα εθνικά συστήματα δικαιοσύνης την οποία διαθέτει 7. Οι συζητήσεις αξιοποίησαν την εμπειρία των κρατών μελών 8 και οδήγησαν σε ανταλλαγές πληροφοριών για τις εφαρμοζόμενες πρακτικές με στόχο την υποστήριξη της ποιότητας των συστημάτων δικαιοσύνης, ιδίως, για τις μεθόδους διαχείρισης της ποιότητας, τις πολιτικές επικοινωνίας των δικαστηρίων, τις Σύσταση του Συμβουλίου, της 8ης Ιουλίου 2014, σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Βουλγαρίας για το 2014 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου για το πρόγραμμα σύγκλισης της Βουλγαρίας για το 2014 (2014/C 247/02) Σύσταση του Συμβουλίου, της 8ης Ιουλίου 2014, σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Κροατίας για το 2014 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σύγκλισης της Κροατίας για το 2014 (2014/C 247/10) Σύσταση του Συμβουλίου, της 8ης Ιουλίου 2014, σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Ιρλανδίας για το 2014 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας της Ιρλανδίας για το 2014 (2014/C 247/07) Σύσταση του Συμβουλίου, της 8ης Ιουλίου 2014, σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του 2014 της Ιταλίας και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας της Ιταλίας, 2014 (2014/C 247/11) Σύσταση του Συμβουλίου, της 8ης Ιουλίου 2014, σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2014 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας της Λετονίας για το 2014 (2014/C 247/12) Σύσταση του Συμβουλίου, της 8ης Ιουλίου 2014, σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2014 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας της Μάλτας για την περίοδο 2014 (2014/C 247/16) Σύσταση του Συμβουλίου, της 8ης Ιουλίου 2014, σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Πολωνίας για το 2014 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σύγκλισης της Πολωνίας για το 2014 (2014/C 247/19) Σύσταση του Συμβουλίου, της 8ης Ιουλίου 2014, σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Πορτογαλίας για το 2014 και την έκδοση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας της Πορτογαλίας για το 2014 (2014/C 247/20) Σύσταση του Συμβουλίου, της 8ης Ιουλίου 2014, σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Ρουμανίας για το 2014 και την έκδοση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σύγκλισης της Ρουμανίας για το 2014 (2014/C 247/21) Σύσταση του Συμβουλίου, της 8ης Ιουλίου 2014, σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2014 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας της Σλοβακίας για το 2014 (2014/C 247/23) Σύσταση του Συμβουλίου, της 8ης Ιουλίου 2014, σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σλοβενίας για το 2014 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας της Σλοβενίας για το 2014 (2014/C 247/22) Σύσταση του Συμβουλίου, της 8ης Ιουλίου 2014, σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Ισπανίας για το 2014 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας της Ισπανίας για το 2014 (2014/C 247/08). BG, ES, HU, IT, LV, MT, PL, RO, SI, SK. BG, IT, LV, PL, SI, SK. Το 2013, η Επιτροπή συγκρότησε μια ομάδα υπευθύνων επικοινωνίας για τα εθνικά συστήματα δικαιοσύνης ενόψει της κατάρτισης του πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και για την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για την αποτελεσματικότητα των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης. Για τον σκοπό αυτόν, ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να ορίσουν δύο υπεύθυνους επικοινωνίας, έναν από το δικαστικό σώμα και έναν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ενώ πραγματοποιήθηκαν τακτικές συνεδριάσεις της εν λόγω άτυπης ομάδας το 2014 και το Ένα κράτος μέλος δεν έχει ορίσει ακόμη υπεύθυνους επικοινωνίας, ενώ τέσσερα κράτη μέλη έχουν ορίσει έναν υπεύθυνο επικοινωνίας μόνο από το υπουργείο δικαιοσύνης και όχι από το δικαστικό σώμα. Οι χώρες AT, BE, DE, IE, EL, HR, IT, LT, NL, PT, RO παρουσίασαν στην εν λόγω ομάδα ορισμένες πτυχές των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης τους. 4

5 προσπάθειες για την ομοιόμορφη εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του δικαστικού συστήματος (π.χ. όσον αφορά τη δομή του). Η συνέχιση των προσπαθειών για την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών είναι ιδιαιτέρως σημαντική για την υποστήριξη της ποιότητας των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της δικαιοσύνης στα κράτη μέλη. Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) 9 στηρίζουν τις προσπάθειες των κρατών μελών να βελτιώσουν τη λειτουργία των οικείων συστημάτων απονομής δικαιοσύνης. Κατά την έναρξη της νέας περιόδου προγραμματισμού , η Επιτροπή διεξήγαγε εντατικό διάλογο με τα κράτη μέλη σχετικά με τον καθορισμό των στρατηγικών χρηματοδοτικών προτεραιοτήτων των ΕΔΕΤ για την ενθάρρυνση ενός στενού δεσμού μεταξύ της πολιτικής και της χρηματοδότησης. Βάσει των σχεδίων συμφωνίας εταιρικής σχέσης, ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται για επενδύσεις για τη θεσμική επάρκεια της δημόσιας διοίκησης ανέρχεται σε σχεδόν 5 δισεκατομμύρια ευρώ για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Μεταξύ των δώδεκα κρατών μελών που έλαβαν ειδική ανά χώρα σύσταση στον τομέα της δικαιοσύνης το 2014, τα έντεκα όρισαν τη δικαιοσύνη ως τομέα προτεραιότητας για σκοπούς στήριξης από τα ΕΔΕΤ. Η δικαιοσύνη αποτελεί επίσης προτεραιότητα στα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας και της Κύπρου που θα χρησιμοποιήσουν τα ΕΔΕΤ στον τομέα αυτόν. Οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις, η ειδική ανά χώρα αξιολόγηση και τα δεδομένα που παρουσιάζονται στον πίνακα αποτελεσμάτων αποτελούν βασικά στοιχεία για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών προτεραιοτήτων των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη που έχουν θέσει τη δικαιοσύνη ως τομέα προτεραιότητας σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τα ΕΔΕΤ κυρίως για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της δικαστικής εξουσίας. Παρόλο που οι συγκεκριμένες δραστηριότητες θα εξαρτηθούν από τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κράτους μέλους, ορισμένες κατηγορίες δραστηριοτήτων, όπως η εισαγωγή συστημάτων διαχείρισης υποθέσεων, η χρήση ΤΠΕ στα δικαστήρια, τα εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης και τα προγράμματα κατάρτισης των δικαστών, εμφανίζονται κοινές σε περισσότερα κράτη μέλη. Ο βαθμός της στήριξης αυτής ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών: ενώ ορισμένα κράτη μέλη προτίθενται να στηρίξουν ένα μεγάλο τμήμα των οικείων συστημάτων απονομής δικαιοσύνης, άλλα θα επικεντρωθούν μόνο σε ορισμένα δικαστήρια που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις ή έχουν επιλεγεί για πιλοτικούς σκοπούς. Η Επιτροπή τόνισε τη σημασία των αξιόπιστων δεικτών για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της στήριξης και εξέδωσε έγγραφα καθοδήγησης για δείκτες παρακολούθησης αντίστοιχους με αυτούς που χρησιμοποιούνται στον πίνακα αποτελεσμάτων. Με τον τρόπο αυτόν θα εξασφαλιστεί η τακτική υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη προς την Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί. Τα δεδομένα αυτά θα βοηθήσουν να αξιολογηθεί η στήριξη της ΕΕ για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων δικαιοσύνης των κρατών μελών. Τι είναι ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης; 9 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, ΕΕ L 347 της

6 Ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης είναι ένα μέσο πληροφόρησης με στόχο να συνδράμει την ΕΕ και τα κράτη μέλη προκειμένου να επιτύχουν αποτελεσματικότερη δικαιοσύνη με την παροχή αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με την ποιότητα, την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων δικαιοσύνης σε όλα τα κράτη μέλη. Ο πίνακας αποτελεσμάτων συμβάλλει στον προσδιορισμό ενδεχόμενων αδυναμιών, βελτιώσεων και ορθών πρακτικών. Παρουσιάζει τις τάσεις σχετικά με τη λειτουργία των εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης σε βάθος χρόνου. Δεν παρουσιάζει μια συνολική ενιαία κατάταξη, αλλά μια επισκόπηση της λειτουργίας όλων των συστημάτων δικαιοσύνης με βάση διάφορους δείκτες που ενδιαφέρουν όλα τα κράτη μέλη. Ο πίνακας αποτελεσμάτων δεν προωθεί συγκεκριμένο τύπο συστήματος δικαιοσύνης και αντιμετωπίζει όλα τα κράτη μέλη σε ισότιμη βάση. Ανεξάρτητα από το πρότυπο του εθνικού συστήματος δικαιοσύνης ή τη νομική παράδοση στην οποία θεμελιώνεται, η έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεων, η ανεξαρτησία, η οικονομική προσιτότητα και η φιλική προς τον χρήστη πρόσβαση είναι μερικές από τις ουσιώδεις παραμέτρους ενός αποτελεσματικού συστήματος δικαιοσύνης. Ο πίνακας αποτελεσμάτων για το 2015 εστιάζει στις κατ αντιδικία αστικές και εμπορικές υποθέσεις, καθώς επίσης και στις διοικητικές υποθέσεις, προκειμένου να συνδράμει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να ανοίξουν το δρόμο προς ένα περισσότερο φιλικό για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες περιβάλλον, καθώς και προς μια πιο βαθιά και δίκαιη εσωτερική αγορά. Ο πίνακας αποτελεσμάτων αποτελεί εργαλείο που εξελίσσεται στο πλαίσιο διαλόγου με τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο τον προσδιορισμό των ουσιωδών παραμέτρων ενός αποτελεσματικού συστήματος δικαιοσύνης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει από την Επιτροπή να διευρύνει σταδιακά το πεδίο εφαρμογής του πίνακα αποτελεσμάτων και ο προβληματισμός για το πώς αυτό μπορεί να επιτευχθεί έχει ξεκινήσει. Πώς τροφοδοτεί ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο; Ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης παρέχει πληροφορίες για τη λειτουργία των συστημάτων δικαιοσύνης και βοηθά στην αξιολόγηση του αντίκτυπου των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της δικαιοσύνης. Οι κακές επιδόσεις βάσει των δεικτών του πίνακα αποτελεσμάτων απαιτούν πάντοτε διεξοδικότερη ανάλυση των λόγων που οδήγησαν στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Η εν λόγω αξιολόγηση ανά χώρα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μέσω διμερούς διαλόγου με τις οικίες αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η αξιολόγηση αυτή λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του νομικού συστήματος και το πλαίσιο των οικείων κρατών μελών. Ενδέχεται τελικά να οδηγήσει την Επιτροπή στο να προτείνει ειδικές ανά χώρα συστάσεις του Συμβουλίου σχετικά με τη βελτίωση των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης 10. Ποια είναι η μεθοδολογία του πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης; Ο πίνακας αποτελεσμάτων χρησιμοποιεί διάφορες πηγές πληροφοριών. Επί του παρόντος, τα περισσότερα από τα ποσοτικά δεδομένα παρέχονται από την επιτροπή αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης (CEPEJ) του Συμβουλίου της Ευρώπης, με τη οποία η Επιτροπή έχει συνάψει σύμβαση για την εκπόνηση ειδικής ετήσιας μελέτης 11. Τα δεδομένα αυτά χρονολογούνται από το 2013 και παρασχέθηκαν από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την μεθοδολογία της CEPEJ. Φέτος, η CEPEJ έχει συγκεντρώσει δεδομένα ειδικά για τα κράτη μέλη της ΕΕ 12. Η μελέτη περιλαμβάνει επίσης Η αιτιολογία των συστάσεων ανά χώρα παρουσιάζεται από την Επιτροπή σε έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, το οποίο διατίθεται στη διεύθυνση: Διατίθεται στη διεύθυνση: Δεδομένα συλλέγονται τακτικά από την CEPEJ για τα 47 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης ανά διετία (η τελευταία γενική έκθεση της CEPEJ δημοσιεύθηκε το 2014 με στοιχεία για το 2012). Όλα τα κράτη μέλη πλην τριών απάντησαν στο ερωτηματολόγιο της CEPEJ για τον πίνακα αποτελεσμάτων. 6

7 δελτία σχετικά με τις χώρες, τα οποία δίνουν πιο ολοκληρωμένη εικόνα και θα πρέπει να εξετασθούν μαζί με τα διαγράμματα. Για την κατάρτιση του πίνακα αποτελεσμάτων του 2015, η Επιτροπή αξιοποίησε επίσης επιπλέον πηγές πληροφοριών, συγκεκριμένα τη Eurostat, την Παγκόσμια Τράπεζα, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, τα ευρωπαϊκά δικαστικά δίκτυα (ιδίως το ευρωπαϊκό δίκτυο δικαστικών συμβουλίων, που απάντησε σε ερωτηματολόγιο σχετικά με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης) και την ομάδα υπευθύνων επικοινωνίας για τα εθνικά συστήματα δικαιοσύνης. Επιπλέον στοιχεία αντλήθηκαν επίσης από ασκήσεις συλλογής δεδομένων και επιτόπιες μελέτες σχετικά με τη λειτουργία των εθνικών δικαστηρίων κατά την εφαρμογή των κανόνων του δικαίου της ΕΕ στους τομείς του ανταγωνισμού, της προστασίας των καταναλωτών, των κοινοτικών εμπορικών σημάτων και των δημόσιων συμβάσεων. Πώς συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη τα αποτελεσματικά συστήματα απονομής δικαιοσύνης; Ο ρόλος των αποτελεσματικών συστημάτων απονομής δικαιοσύνης στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης σε ολόκληρο τον επιχειρηματικό κύκλο είναι βασικός. Όταν τα δικαστικά συστήματα εγγυώνται την ορθή εκτέλεση δικαιωμάτων και συμβάσεων, οι πιστωτές είναι πιθανότερο να δανείζουν, οι εταιρείες αποθαρρύνονται να υιοθετούν καιροσκοπική συμπεριφορά, το κόστος των συναλλαγών μειώνεται και οι επενδύσεις μπορούν να κατευθύνονται ευκολότερα σε καινοτόμους τομείς που βασίζονται συχνά σε άυλα περιουσιακά στοιχεία (π.χ. δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας). Αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των δικαστηρίων προωθείται η είσοδος επιχειρηματιών στην αγορά και ενισχύεται ο ανταγωνισμός. Από τις σχετικές έρευνες προκύπτει ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ του μεγέθους της επιχείρησης και των αποτελεσματικών συστημάτων δικαιοσύνης, ενώ τα κίνητρα για την πραγματοποίηση επενδύσεων και προσλήψεων εξασθενούν όταν υπάρχουν ελλείψεις στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Ο αντίκτυπος των εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης στην οικονομία επισημαίνεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον ΟΟΣΑ, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και την Παγκόσμια Τράπεζα ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 Ο πίνακας αποτελεσμάτων του 2015 έχει εξελιχθεί: η παρούσα τρίτη έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων στοχεύει στην αναγνώριση πιθανών τάσεων, υιοθετώντας πάντως μια προσεκτική και διαβαθμισμένη προσέγγιση, καθώς η κατάσταση ποικίλλει σημαντικά ανά κράτος μέλος και δείκτη. Ο πίνακας αποτελεσμάτων του 2015 περιέχει επίσης νέους δείκτες και περισσότερο βελτιωμένα δεδομένα με βάση νέες πηγές πληροφοριών, παραδείγματος χάριν, για την αποτελεσματικότητα των δικαστηρίων στους τομείς των δημόσιων συμβάσεων και των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τη χρήση και την προώθηση μεθόδων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (εφεξής ΕΕΔ), τη χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (εφεξής ΤΠΕ) για διαδικασίες μικροδιαφορών, τις πολιτικές επικοινωνίας των δικαστηρίων, τη σύνθεση και τις εξουσίες των δικαστικών συμβουλίων. Περιέχει επίσης, για πρώτη φορά, στοιχεία για το ποσοστό γυναικών επαγγελματιών δικαστών, καθώς η μεγαλύτερη ποικιλομορφία ως προς το φύλο μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη ποιότητα των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης. Αποτελεσματικότητα των συστημάτων δικαιοσύνης Ο πίνακας αποτελεσμάτων του 2015 διατηρεί τους δείκτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών: διάρκεια των διαδικασιών, ποσοστό διεκπεραίωσης 13 Για τον οικονομικό αντίκτυπο των αποτελεσματικών συστημάτων δικαιοσύνης, βλ. πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης για το 2014, στην ενότητα «Η αποτελεσματικότητα των εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης ως διαρθρωτική συνιστώσα της ανάπτυξης» βλ. επίσης «Ο οικονομικός αντίκτυπος των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης», Οικονοµικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αριθ. 530, Σεπτέμβριος

8 και αριθμός εκκρεμών υποθέσεων. Επιπλέον, ο πίνακας αποτελεσμάτων του 2015 παρουσιάζει την έκβαση τεσσάρων ασκήσεων συλλογής δεδομένων με στόχο την παροχή περισσότερο βελτιωμένων δεδομένων σχετικά με τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών στους τομείς του δικαίου της ΕΕ για τον ανταγωνισμό, τους καταναλωτές, τα κοινοτικά εμπορικά σήματα και τις δημόσιες συμβάσεις. Η αποτελεσματικότητα των δικαστικών συστημάτων σε αυτούς τους τομείς που διέπονται από το δίκαιο της ΕΕ είναι ιδιαιτέρως σημαντική για την οικονομία. Ποιότητα των συστημάτων δικαιοσύνης Όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις, ο πίνακας αποτελεσμάτων του 2015 εστιάζει σε ορισμένους παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας της δικαιοσύνης, όπως η κατάρτιση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των δικαστηρίων, η χρήση ερευνών ικανοποίησης, ο προϋπολογισμός και οι ανθρώπινοι πόροι. Ο πίνακας αποτελεσμάτων του 2015 συμπληρώνει τα δεδομένα για τη διαθεσιμότητα συστημάτων ΤΠΕ με μια πιο ενδελεχή μελέτη του πώς τα ηλεκτρονικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρακτικά. Επίσης, η συνεργασία με την ομάδα των υπευθύνων επικοινωνίας για τα εθνικά συστήματα δικαιοσύνης έχει προσφέρει χρήσιμες γνώσεις για τις πρακτικές επικοινωνίας των δικαστηρίων και τις συγκεκριμένες μεθόδους που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για να προωθούν την ΕΕΔ. Επιπλέον, ο πίνακας αποτελεσμάτων του 2015 παρέχει δεδομένα για τη νομική συνδρομή και την ισορροπία των φύλων στο δικαστικό σώμα. Ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας Ο πίνακας αποτελεσμάτων παρουσιάζει δεδομένα σχετικά με την αντίληψη περί ανεξαρτησίας του συστήματος δικαιοσύνης, όπως παρασχέθηκαν από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) στην ετήσια έκθεσή του για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα. Παρόλο που η αντίληψη περί ανεξαρτησίας είναι σημαντική, καθώς μπορεί να επηρεάσει επενδυτικές αποφάσεις, το σημαντικότερο είναι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης να προστατεύεται πραγματικά στο πλαίσιο ενός συστήματος δικαιοσύνης μέσω νομικών διασφαλίσεων (διαρθρωτική ανεξαρτησία). Ο πίνακας αποτελεσμάτων του 2014 παρουσίασε μια πρώτη γενική επισκόπηση σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης των συστημάτων δικαιοσύνης για την προστασία της ανεξαρτησίας τους σε ορισμένες περιπτώσεις όπου ενδέχεται αυτή να διακυβεύεται. Η Επιτροπή συνέχισε τη συνεργασία της με τα ευρωπαϊκά δικαστικά δίκτυα και ειδικότερα με το ευρωπαϊκό δίκτυο δικαστικών συμβουλίων σχετικά με την διαρθρωτική ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας. Ο πίνακας αποτελεσμάτων του 2015 παρουσιάζει επικαιροποιημένες πληροφορίες για τις νομικές διασφαλίσεις που παρουσιάστηκαν πέρυσι και διευρύνει τη συγκριτική επισκόπηση σχετικά με τη διαρθρωτική ανεξαρτησία. Συγκεκριμένα, παρουσιάζει σύγκριση της σύνθεσης και των κύριων αρμοδιοτήτων των υφιστάμενων δικαστικών συμβουλίων στην ΕΕ και πληροφορίες για το ποιος κλάδος της κυβέρνησης θεσπίζει κριτήρια για τον προσδιορισμό των οικονομικών πόρων της δικαστικής εξουσίας και ποια είναι αυτά τα κριτήρια. Πλαίσιο της ανάλυσης Η αποτελεσματικότητα, η ποιότητα και η ανεξαρτησία αποτελούν τις κύριες παραμέτρους για την ανάλυση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης. Τα δεδομένα για το φόρτο εργασίας των δικαστηρίων στα κράτη μέλη παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για το πλαίσιο λειτουργίας των δικαστικών συστημάτων (π.χ. αρμοδιότητες δικαστηρίων, επίπεδο δικαστικής αντιπαράθεσης). Ανεξαρτήτως των αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών, κάθε δικαστικό σύστημα θα πρέπει να μπορεί να χειριστεί τον φόρτο εργασίας του εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ικανοποιώντας παράλληλα τις προσδοκίες για ποιότητα και ανεξαρτησία. 8

9 Διάγραμμα 2: Αριθμός εισαχθεισών αστικών, εμπορικών, διοικητικών και άλλων υποθέσεων ανά 100 κατοίκους* (σε πρώτο βαθμό, 2010, 2012 και 2013) (πηγή: μελέτη CEPEJ) NO DATA SI DK AT PL HR EE CZ SK HU LT FI RO NL ES IT PT EL BG DE CY LV FR SE MT LU BE IE UK *Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όλες τις αστικές και εμπορικές υποθέσεις κατ αντιδικία και μη, υποθέσεις εκτέλεσης, κτηματολογικές υποθέσεις, υποθέσεις διοικητικού δικαίου (κατ αντιδικία και μη) και άλλες μη ποινικές υποθέσεις. IT: Η ενδεχόμενη παρερμηνεία σχετικά με τη σύγκριση μεταξύ του 2010, του 2012 και του 2013 θα μπορούσε να εξηγηθεί από την εφαρμογή διαφορετικής ταξινόμησης των αστικών υποθέσεων. Διάγραμμα 3: Αριθμός εισαχθεισών κατ αντιδικία αστικών και εμπορικών υποθέσεων ανά 100 κατοίκους* (σε πρώτο βαθμό, 2010, 2012 και 2013) (πηγή: μελέτη CEPEJ) NO DATA BE EL HR CZ CY IE RO ES LT PT SI SK PL FR IT LV DE HU EE AT MT DK LU SE FI BG NL UK * Οι κατ αντιδικία αστικές και εμπορικές υποθέσεις αφορούν διαφορές μεταξύ μερών, για παράδειγμα διαφορές οι οποίες προκύπτουν από συμβάσεις, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της CEPEJ. Εν αντιθέσει, οι μη κατ αντιδικία αστικές (και εμπορικές) υποθέσεις αφορούν μη αμφισβητούμενες διαδικασίες, για παράδειγμα, μη αμφισβητούμενες διαταγές πληρωμής. Οι εμπορικές υποθέσεις εκδικάζονται από ειδικά εμπορικά δικαστήρια (εμποροδικεία) σε ορισμένες χώρες, ενώ σε άλλες από τακτικά (αστικά) δικαστήρια. IT: Η ενδεχόμενη παρερμηνεία σχετικά με τη σύγκριση μεταξύ του 2010, του 2012 και του 2013 θα μπορούσε να εξηγηθεί από την εφαρμογή διαφορετικής ταξινόμησης των αστικών υποθέσεων. 9

10 3. ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Αποτελεσματικότητα των συστημάτων δικαιοσύνης Η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης ισοδυναμεί με άρνηση απονομής δικαιοσύνης. Οι έγκαιρες αποφάσεις είναι ουσιώδεις για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές. Όταν λαμβάνουν τις επενδυτικές αποφάσεις τους, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο να εμπλακούν σε εμπορικές διαφορές, εργατικές ή φορολογικές διαφορές ή υποθέσεις αφερεγγυότητας. Η αποτελεσματικότητα με την οποία το δικαστικό σύστημα ενός κράτους μέλους χειρίζεται τις κατ αντιδικία υποθέσεις είναι πολύ σημαντική. Για παράδειγμα, η νόμιμη εκτέλεση μιας σύμβασης προμήθειας ή υπηρεσιών καθίσταται πολύ δαπανηρή όσο επιμηκύνεται η διάρκεια της δικαστικής διαφοράς και χάνει τη σημασία της έπειτα από ένα χρονικό σημείο, καθώς η πιθανότητα ανάκτησης χρημάτων από πληρωμές και ποινές μειώνεται Διάρκεια των διαδικασιών Η διάρκεια των διαδικασιών αναφέρεται στον χρόνο (σε ημέρες) που απαιτείται για την επίλυση μιας υπόθεσης στο δικαστήριο, δηλαδή τον χρόνο που χρειάζεται το δικαστήριο για να εκδώσει απόφαση σε πρώτο βαθμό. Ο δείκτης του «χρόνου εκδίκασης» προκύπτει διαιρώντας τον αριθμό των μη εκδικασθεισών υποθέσεων δια του αριθμού των εκδικασθεισών υποθέσεων στη λήξη ενός έτους και πολλαπλασιάζοντας το πηλίκο επί 365 ημέρες 14. Με την εξαίρεση των διαγραμμάτων 13 έως 17, όλα τα διαγράμματα αφορούν διαδικασίες σε πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας και συγκρίνουν, εφόσον είναι διαθέσιμα, δεδομένα για το 2010 με δεδομένα για το 2012 και το Παρότι οι διάφορες διαδικασίες ενδίκων μέσων μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη διάρκεια της διαδικασίας, η αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος θα πρέπει ήδη να αντικατοπτρίζεται στον πρώτο βαθμό, καθώς ο πρώτος βαθμός αποτελεί υποχρεωτικό στάδιο για καθέναν που προσφεύγει στη δικαιοσύνη Η διάρκεια των διαδικασιών, το ποσοστό διεκπεραίωσης και ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων αποτελούν βασικούς δείκτες που καθορίζονται από την CEPEJ. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν επικαιροποιήσεις από την CEPEJ μετά τη δημοσίευση της μελέτης που εκπόνησε το 2013, όπως διαβιβάστηκε στην Επιτροπή. 10

11 Διάγραμμα 4: Αναγκαίος χρόνος για την εκδίκαση αστικών, εμπορικών, διοικητικών και άλλων υποθέσεων* (σε πρώτο βαθμό/σε ημέρες) (πηγή: μελέτη CEPEJ 16 ) NO DATA DK EE PL AT LT CZ BG HU NL FI SI RO HR SE LU LV SK FR IT DE ES CY EL MT PT BE IE UK *Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όλες τις αστικές και εμπορικές υποθέσεις κατ αντιδικία και μη, υποθέσεις εκτέλεσης, κτηματολογικές υποθέσεις, υποθέσεις διοικητικού δικαίου (κατ αντιδικία και μη) και άλλες μη ποινικές υποθέσεις. Οι συγκρίσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται με προσοχή, καθώς ορισμένα κράτη μέλη έχουν αναφέρει αλλαγές στη μεθοδολογία συλλογής ή κατηγοριοποίησης των δεδομένων (CZ, EE, IT, CY, LV, HU, SI) ή έχουν προειδοποιήσει σχετικά με την πληρότητα των δεδομένων, καθώς αυτά ενδέχεται να μην καλύπτουν όλα τα ομόσπονδα κράτη ή όλα τα δικαστήρια (DE, LU). 16 Μελέτη του 2015 για τη λειτουργία των δικαστικών συστημάτων στα κράτη μέλη της ΕΕ, που εκπονήθηκε από τη γραμματεία της CEPEJ για την Επιτροπή. Διατίθεται στη διεύθυνση: 11

12 Διάγραμμα 5: Αναγκαίος χρόνος για την εκδίκαση κατ αντιδικία αστικών και εμπορικών υποθέσεων* (σε πρώτο βαθμό/σε ημέρες) (πηγή: μελέτη CEPEJ) LU LT EE AT DK HU SE CZ RO DE PL LV ES FI SI FR HR PT EL SK IT* CY MT BE BG IE NL UK NO DATA * Οι κατ αντιδικία αστικές (και εμπορικές) υποθέσεις αφορούν διαφορές μεταξύ μερών, για παράδειγμα διαφορές οι οποίες προκύπτουν από συμβάσεις, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της CEPEJ. Εν αντιθέσει, οι μη κατ αντιδικία αστικές (και εμπορικές) υποθέσεις αφορούν μη αμφισβητούμενες διαδικασίες, για παράδειγμα, μη αμφισβητούμενες διαταγές πληρωμής. Οι εμπορικές υποθέσεις εκδικάζονται από ειδικά εμπορικά δικαστήρια (εμποροδικεία) σε ορισμένες χώρες, ενώ σε άλλες από τακτικά (αστικά) δικαστήρια. Οι συγκρίσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται με προσοχή, καθώς ορισμένα κράτη μέλη έχουν αναφέρει αλλαγές στη μεθοδολογία συλλογής ή κατηγοριοποίησης των δεδομένων (CZ, EE, IT, CY, LV, HU, SI) ή έχουν προειδοποιήσει σχετικά με την πληρότητα των δεδομένων, καθώς αυτά ενδέχεται να μην καλύπτουν όλα τα ομόσπονδα κράτη ή όλα τα δικαστήρια (DE, LU). Οι NL πραγματοποίησαν μέτρηση του χρόνου εκδίκασης αλλά αυτός δεν υπολογίστηκε από την CEPEJ. Διάγραμμα 6: Αναγκαίος χρόνος για την εκδίκαση διοικητικών υποθέσεων* (σε πρώτο βαθμό/σε ημέρες) (πηγή : μελέτη CEPEJ) RO BG PL HU SI SE EE NL LU LV FI FR LT DE ES HR SK CY EL MT BE CZ DK IE IT AT PT UK NO DATA * Οι υποθέσεις διοικητικού δικαίου αφορούν διαφορές μεταξύ πολιτών και τοπικών, περιφερειακών ή εθνικών αρχών, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της CEPEJ. Οι υποθέσεις διοικητικού δικαίου εκδικάζονται από ειδικά διοικητικά δικαστήρια σε ορισμένες χώρες, ενώ σε άλλες από τακτικά (αστικά) δικαστήρια. Οι συγκρίσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται με προσοχή, καθώς ορισμένα κράτη μέλη έχουν αναφέρει αλλαγές στη μεθοδολογία συλλογής ή κατηγοριοποίησης των δεδομένων (HU), έχουν αναφέρει αναδιοργάνωση του συστήματος των διοικητικών δικαστηρίων (HR) ή έχουν προειδοποιήσει σχετικά με την πληρότητα των δεδομένων, καθώς αυτά ενδέχεται να μην καλύπτουν όλα τα ομόσπονδα κράτη ή όλα τα δικαστήρια (DE, LU). Οι αλλαγές στις εισαχθείσες υποθέσεις φέρεται να επεξηγούν τις μεταβολές των στοιχείων στη LT. 12

13 3.1.2 Ποσοστό διεκπεραίωσης Το ποσοστό διεκπεραίωσης είναι ο λόγος του αριθμού εκδικασθεισών υποθέσεων προς τον αριθμό εισαχθεισών υποθέσεων. Μετρά κατά πόσον ένα δικαστήριο ανταποκρίνεται στον φόρτο των εισαχθεισών υποθέσεων. Η διάρκεια των διαδικασιών συνδέεται με τον ρυθμό εκδίκασης των υποθέσεων από τα δικαστήρια, ήτοι το «ποσοστό διεκπεραίωσης», και τον αριθμό των υποθέσεων που δεν έχουν ακόμη εκδικαστεί («εκκρεμείς υποθέσεις»). Όταν το ποσοστό διεκπεραίωσης είναι περίπου 100% ή υψηλότερο, αυτό σημαίνει ότι το δικαστικό σύστημα είναι σε θέση να εκδικάζει τουλάχιστον τόσες υποθέσεις όσες εισάγονται ενώπιόν του. Όταν το ποσοστό διεκπεραίωσης είναι κατώτερο του 100%, αυτό σημαίνει ότι τα δικαστήρια εκδικάζουν λιγότερες υποθέσεις από τον αριθμό των εισαχθεισών υποθέσεων και, ως εκ τούτου, στη λήξη του έτους ο συνολικός αριθμός των μη εκδικασθεισών υποθέσεων αντιστοιχεί στις εκκρεμείς υποθέσεις. Η συνέχιση της κατάστασης αυτής για αρκετά χρόνια θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη ενός περισσότερο συστημικού προβλήματος, καθώς η συσσώρευση καθυστερημένων υποθέσεων επιβαρύνει περαιτέρω τον φόρτο εργασίας των δικαστηρίων και προκαλεί περαιτέρω αύξηση της διάρκειας των διαδικασιών. Διάγραμμα 7: Ποσοστό εκδίκασης αστικών, εμπορικών, διοικητικών και άλλων υποθέσεων* (σε πρώτο βαθμό/σε % - τιμές υψηλότερες του 100% σημαίνουν ότι εκδικάζονται περισσότερες υποθέσεις από τις εισαχθείσες, ενώ τιμές κατώτερες του 100% σημαίνουν ότι εκδικάζονται λιγότερες υποθέσεις από τις εισαχθείσες) (πηγή: μελέτη CEPEJ) 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% NO DATA LU EE RO IT MT HR SI PL BG AT SE DK FI DE NL FR HU LV CZ PT LT SK ES CY EL BE IE UK * Οι συγκρίσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται με προσοχή, καθώς ορισμένα κράτη μέλη έχουν αναφέρει αλλαγές στη μεθοδολογία συλλογής ή κατηγοριοποίησης των δεδομένων (CZ, EE, IT, CY, LV, HU, SI) ή έχουν προειδοποιήσει σχετικά με την πληρότητα των δεδομένων, καθώς αυτά ενδέχεται να μην καλύπτουν όλα τα ομόσπονδα κράτη ή όλα τα δικαστήρια (DE, LU). Οι αλλαγές στις εισαχθείσες υποθέσεις φέρεται να επεξηγούν τις μεταβολές των στοιχείων στις χώρες LT και SK. Στη LV, εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες, όπως οι νέες διαδικασίες αφερεγγυότητας, φέρεται να έχουν επηρεάσει τις μεταβολές των στοιχείων. 13

14 Διάγραμμα 8: Ποσοστό εκδίκασης αστικών και εμπορικών υποθέσεων κατ αντιδικία* (σε πρώτο βαθμό/σε %) (πηγή: μελέτη CEPEJ) 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% NO DATA LU IT RO MT EE DK FI PT SI HR AT SE ES DE LT HU FR LV CZ PL SK EL CY BE BG IE NL UK * Οι συγκρίσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται με προσοχή, καθώς ορισμένα κράτη μέλη έχουν αναφέρει αλλαγές στη μεθοδολογία συλλογής ή κατηγοριοποίησης των δεδομένων (CZ, EE, IT, CY, LV, HU, SI) ή έχουν προειδοποιήσει σχετικά με την πληρότητα των δεδομένων, καθώς αυτά ενδέχεται να μην καλύπτουν όλα τα ομόσπονδα κράτη ή όλα τα δικαστήρια (DE, LU). Οι NL πραγματοποίησαν μέτρηση του χρόνου εκδίκασης αλλά αυτός δεν υπολογίστηκε από την CEPEJ. Διάγραμμα 9: Ποσοστό εκδίκασης διοικητικών υποθέσεων* (σε πρώτο βαθμό/σε %)(πηγή: μελέτη CEPEJ) 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% LV EL RO ES BG HU FR SI SE NL PL DE FI LU EE SK LT HR CY MT BE CZ DK IE IT AT PT UK NO DATA * Οι συγκρίσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται με προσοχή, καθώς ορισμένα κράτη μέλη έχουν αναφέρει αλλαγές στη μεθοδολογία συλλογής ή κατηγοριοποίησης των δεδομένων (HU), έχουν αναφέρει αναδιοργάνωση του συστήματος των διοικητικών δικαστηρίων (HR) ή έχουν προειδοποιήσει σχετικά με την πληρότητα των δεδομένων, καθώς αυτά ενδέχεται να μην καλύπτουν όλα τα ομόσπονδα κράτη ή όλα τα δικαστήρια (DE, LU). Οι αλλαγές στις εισαχθείσες υποθέσεις φέρεται να επεξηγούν τις μεταβολές των στοιχείων στη LT Εκκρεμείς υποθέσεις Ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων αναφέρεται στον αριθμό των υποθέσεων οι οποίες δεν έχουν ακόμη εξεταστεί στο τέλος μιας περιόδου. Επηρεάζει επίσης τον χρόνο εκδίκασης. Επομένως, η βελτίωση της διάρκειας των διαδικασιών απαιτεί μέτρα για τη μείωση του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων. 14

15 Διάγραμμα 10: Αριθμός αστικών, εμπορικών, διοικητικών και άλλων εκκρεμών υποθέσεων* (σε πρώτο βαθμό/ανά 100 κατοίκους) (πηγή: μελέτη CEPEJ) NO DATA LU SE BG LT HU LV NL DK MT FI FR EE RO CZ PL CY AT DE IT SK EL ES HR SI PT BE IE UK * Οι συγκρίσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται με προσοχή, καθώς ορισμένα κράτη μέλη έχουν αναφέρει αλλαγές στη μεθοδολογία συλλογής ή κατηγοριοποίησης των δεδομένων (CZ, EE, IT, CY, LV, HU, SI) ή έχουν προειδοποιήσει σχετικά με την πληρότητα των δεδομένων, καθώς αυτά ενδέχεται να μην καλύπτουν όλα τα ομόσπονδα κράτη ή όλα τα δικαστήρια (DE, LU). Οι αλλαγές στις εισαχθείσες υποθέσεις φέρεται να επεξηγούν τις μεταβολές των στοιχείων στις χώρες LT και SK. Στη DK, η ψηφιοποίηση του κτηματολογίου φέρεται να επεξηγεί τη μείωση στις εκκρεμείς υποθέσεις. 15

16 Διάγραμμα 11: Αριθμός κατ αντιδικία αστικών και εμπορικών εκκρεμών υποθέσεων* (σε πρώτο βαθμό/ανά 100 κατοίκους) (πηγή: μελέτη CEPEJ) LU FI SE DK AT EE HU DE LT PL LV CZ MT FR RO SI ES PT SK HR IT EL CY BE BG IE NL UK NO DATA * Οι συγκρίσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται με προσοχή, καθώς ορισμένα κράτη μέλη έχουν αναφέρει αλλαγές στη μεθοδολογία συλλογής ή κατηγοριοποίησης των δεδομένων (CZ, EE, IT, CY, LV, HU, SI) ή έχουν προειδοποιήσει σχετικά με την πληρότητα των δεδομένων, καθώς αυτά ενδέχεται να μην καλύπτουν όλα τα ομόσπονδα κράτη ή όλα τα δικαστήρια (DE, LU). Οι αλλαγές στις εισαχθείσες υποθέσεις φέρεται να επεξηγούν μεταβολές στα στοιχεία των χωρών EL, LT και SK. Διάγραμμα 12: Αριθμός διοικητικών εκκρεμών υποθέσεων* (σε πρώτο βαθμό/ανά 100 κατοίκους) (πηγή: μελέτη CEPEJ) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 LU BG EE LV HU PL SI FR MT HR LT NL RO SK FI SE ES DE CY EL BE CZ DK IE IT AT PT UK NO DATA * Οι συγκρίσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται με προσοχή, καθώς ορισμένα κράτη μέλη έχουν αναφέρει αλλαγές στη μεθοδολογία συλλογής ή κατηγοριοποίησης των δεδομένων (HU), έχουν αναφέρει αναδιοργάνωση του συστήματος των διοικητικών δικαστηρίων (HR) ή έχουν προειδοποιήσει σχετικά με την πληρότητα των δεδομένων, καθώς αυτά ενδέχεται να μην καλύπτουν όλα τα ομόσπονδα κράτη ή όλα τα δικαστήρια (DE, LU). Οι αλλαγές στις εισαχθείσες υποθέσεις φέρεται να επεξηγούν τις μεταβολές των στοιχείων στις χώρες LT και SK Αποτελεσματικότητα σε συγκεκριμένους τομείς Για να συμπληρωθούν τα γενικά δεδομένα για τις αστικές, εμπορικές και διοικητικές υποθέσεις, ο πίνακας αποτελεσμάτων του 2015 παρουσιάζει πληροφορίες για τη μέση διάρκεια των διαδικασιών σε ορισμένους τομείς που είναι σημαντικοί για το επιχειρηματικό περιβάλλον. Τα υφιστάμενα συστήματα συλλογής δεδομένων στα κράτη μέλη δεν παρέχουν 16

17 πάντα δεδομένα για συγκεκριμένους τομείς δικαίου. Δεδομένου ότι τα δεδομένα αυτά μας προσφέρουν μια περισσότερο βελτιωμένη εικόνα της αποτελεσματικότητας των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη, ο παρών πίνακας αποτελεσμάτων έχει εξετάσει επίσης τους τομείς της αφερεγγυότητας 17, της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό, της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και τις δημόσιες συμβάσεις. Διάγραμμα 13: Αναγκαίος χρόνος για την εκδίκαση υποθέσεων αφερεγγυότητας* (σε έτη) (πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα: Doing Business) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 IE BE FI DK UK NL AT DE ES CY LV IT FR LT LU HU PT SI SE CZ EE MT PL HR BG RO EL SK Ιούνιος 2010 Ιούνιος 2013 Ιούνιος 2014 * Αναγκαίος χρόνος για την ανάκτηση της πίστωσής τους από τους πιστωτές. Το χρονικό διάστημα εκτείνεται από την αθέτηση των υποχρεώσεων της επιχείρησης έως την πληρωμή μέρους ή όλων των χρημάτων που οφείλει στην τράπεζα. Λαμβάνονται υπόψη δυνητικές τακτικές καθυστερήσεων από τους διαδίκους, όπως άσκηση παρελκυστικών προσφυγών ή υποβολή αιτημάτων παράτασης. Τα δεδομένα προέρχονται από τις απαντήσεις τοπικών επαγγελματιών στον τομέα της αφερεγγυότητας σε σχετικό ερωτηματολόγιο και επαληθεύτηκαν μέσω μελέτης νόμων και κανονισμών καθώς και δημόσιων πληροφοριών σχετικών με τα συστήματα πτώχευσης. Τα δεδομένα που παρουσιάζονται ακολούθως αφορούν την εφαρμογή ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων της νομοθεσίας της ΕΕ, ιδίως των κανόνων της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό και την προστασία των καταναλωτών, το κοινοτικό εμπορικό σήμα και τις δημόσιες συμβάσεις. 18 Τα δεδομένα αυτά ρίχνουν φως στην αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των εθνικών δικαστηρίων για την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στους τομείς αυτούς. Παρέχονται πληροφορίες για το μέσο όρο των ημερών που είναι αναγκαίες για την έκδοση απόφασης από τα εθνικά δικαστήρια σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, σε υποθέσεις που αφορούν αυτούς τους συγκεκριμένους τομείς. Τα στοιχεία έχουν συλλεχθεί από διάφορες πηγές. Η μέση διάρκεια εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν τη νομοθεσία της ΕΕ για τον ανταγωνισμό και την προστασία των καταναλωτών έχει υπολογιστεί σε συνεργασία με ευρωπαϊκά δίκτυα εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνες για την Βλ., επίσης, μελέτη που εκπονήθηκε για τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Bankruptcy and second chance for honest bankrupt entrepreneurs» (Πτώχευση και παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε μη δόλιους πτωχεύσαντες επιχειρηματίες) που διατίθεται στη διεύθυνση: Η ιδιαιτερότητα των καταστάσεων που εξετάστηκαν εξηγεί το ότι δεν ήταν πάντα δυνατή η κάλυψη όλων των κρατών μελών της ΕΕ στα διαγράμματα, καθώς δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός ορισμένων τύπων υποθέσεων σε κάποια εξ αυτών. 17

18 εκτέλεση της νομοθεσίας της ΕΕ στους τομείς αυτούς 19. Τα στοιχεία για το κοινοτικό εμπορικό σήμα έχουν συλλεχθεί από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, βάσει συγκεκριμένων στατιστικών στοιχείων (όπου υπήρχαν διαθέσιμα) ή αντιπροσωπευτικών δειγμάτων υποθέσεων. Τα στοιχεία για τις δημόσιες συμβάσεις έχουν συλλεχθεί μέσω μιας πιλοτικής άσκησης συλλογής δεδομένων με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεδομένων των αποκλίσεων στον τρόπο παρουσίασης των δεδομένων για τους εν λόγω τομείς, τα κράτη μέλη αναφέρονται κατ αλφαβητική σειρά στη γλώσσα τους. 19 Στις υποθέσεις δικαστικού ελέγχου που αποτέλεσαν αντικείμενο της άσκησης, οι αρχές αυτές αποτελούν μέρος της διαδικασίας. 18

19 NO DATA Η νομοθεσία περί ανταγωνισμού ενθαρρύνει την αποτελεσματικότητα και την καινοτομία και συντελεί στη μείωση των τιμών. Η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων αυτών είναι ουσιώδης για το επιχειρηματικό περιβάλλον. Η μέση διάρκεια εκδίκασης υποθέσεων δικαστικού ελέγχου στη νομοθεσία περί ανταγωνισμού σε πρώτο βαθμό αντιστοιχεί γενικά στον μέσο χρόνο εκδίκασης διοικητικών υποθέσεων και εμφανίζεται μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια εκδίκασης αστικών, εμπορικών, διοικητικών και άλλων υποθέσεων. Ωστόσο, η διάρκεια εκδίκασης υποθέσεων που εντοπίζονται σε ορισμένα κράτη μέλη εμφανίζει πολύ μεγαλύτερες τιμές 20. Η απόκλιση αυτή θα μπορούσε να οφείλεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, στον πολύπλοκο χαρακτήρα των εξειδικευμένων διαφορών του είδους αυτού. Από το παρακάτω διάγραμμα προκύπτει επίσης ότι σε διάφορα κράτη μέλη διαπιστώνονται σημαντικές διαφορές διάρκειας μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμού δικαιοδοσίας δικαστικού ελέγχου. Σε πολλά κράτη, ο χρόνος που απαιτείται για την εκδίκαση μιας υπόθεσης τείνει να εμφανίζει υψηλότερες τιμές στο δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας σε σύγκριση με τον πρώτο. Διάγραμμα 14: Αναγκαίος χρόνος για την εκδίκαση υποθέσεων δικαστικού ελέγχου των αποφάσεων των εθνικών αρχών ανταγωνισμού κατ εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ* (σε ημέρες) (πηγή: πιλοτική άσκηση συλλογής δεδομένων διενεργούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού) BE CZ DK DE EL ES FR IT LV LT HU AT PL PT RO SI SK FI SE UK Σε πρώτο βαθμό 2012 Σε δεύτερο βαθμό 2012 Σε πρώτο βαθμό 2013 Σε δεύτερο βαθμό 2013 * Δεν εντοπίστηκαν τη συγκεκριμένη περίοδο υποθέσεις στις χώρες BG, EE, IE, HR, CY, LU, MT και NL. Ο υπολογισμός της μέσης διάρκειας πραγματοποιήθηκε με βάση μια πιλοτική άσκηση συλλογής δεδομένων κατά την οποία εντοπίστηκαν όλες οι υποθέσεις προσφυγής κατά των αποφάσεων των εθνικών αρχών ανταγωνισμού κατ εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις οποίες εκδόθηκαν δικαστικές αποφάσεις επί της ουσίας από το 2012 έως το Στοιχεία παρέχονται για τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας. Για αυτό το σενάριο δικαστικού ελέγχου δεν υπάρχει δεύτερος βαθμός δικαιοδοσίας στην AT και στη SI εφαρμόζεται μόνον από τον Αύγουστο Για την πραγματική προστασία των καταναλωτών απαιτείται επίσης αποτελεσματική λειτουργία των δικαστηρίων που αποφασίζουν επί της εφαρμογής των κανόνων που 20 Ο αριθμός των σχετικών υποθέσεων δικαστικού ελέγχου διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών. Σε ορισμένους βαθμούς δικαιοδοσίας, ο περιορισμένος αριθμός των σχετικών περιπτώσεων (BE, CZ, DK, IT, PL και SK) έχει ως αποτέλεσμα ότι μία υπόθεση με πολύ μεγάλη διάρκεια μπορεί να επηρεάσει αισθητά τον μέσο όρο. Στην ES, η διάρκεια για τον δεύτερο βαθμό αναφέρεται επίσης σε προσφυγές λόγω παράβασης θεμελιώδους δικαιώματος, που κατά κανόνα επιλύονται εντός βραχύτερου διαστήματος. 19

20 NO DATA NO DATA NO DATA προστατεύουν τους καταναλωτές. Ο πίνακας αποτελεσμάτων του 2015 εξετάζει τη διάρκεια εκδίκασης προσφυγών κατά αποφάσεων των αρχών προστασίας των καταναλωτών κατ εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, της οδηγίας για τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων και της οδηγίας περί πωλήσεων και εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών στα κράτη μέλη. Παρόλο που η μέση διάρκεια εκδίκασης υποθέσεων δικαστικού ελέγχου στη νομοθεσία περί καταναλωτών σε πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας φαίνεται γενικά μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια εκδίκασης αστικών, διοικητικών και άλλων υποθέσεων, η απόκλιση είναι γενικά μικρότερη από την απόκλιση που παρατηρείται σε υποθέσεις που αφορούν τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Διάγραμμα 15: Αναγκαίος χρόνος για την εκδίκαση προσφυγών κατά αποφάσεων των αρχών προστασίας των καταναλωτών* (σε ημέρες) (πηγή: πιλοτική άσκηση συλλογής δεδομένων διενεργούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Προστασία των Καταναλωτών) BG CZ DK EE EL ES FR HR IT CY LV LT HU NL PL PT RO SI SK Σε πρώτο βαθμό 2012 Σε δεύτερο βαθμό 2012 Σε πρώτο βαθμό 2013 Σε δεύτερο βαθμό 2013 * Το σενάριο που εξετάστηκε για το συγκεκριμένο διάγραμμα δεν ισχύει για τις χώρες BE, LU, AT, FI, SE και UK, καθώς ορισμένες αρχές προστασίας των καταναλωτών δεν έχουν αρμοδιότητα να εκδίδουν αποφάσεις για παραβίαση των κανόνων αυτών. Δεν υπήρχαν σχετικές υποθέσεις στις DE, IE και MT κατά την περίοδο αυτή. Στη FR, οι υποθέσεις προσφυγής είναι οριακές. Ο υπολογισμός της μέσης διάρκειας πραγματοποιήθηκε με βάση δείγματα υποθέσεων δικαστικού ελέγχου αποφάσεων μιας αρχής προστασίας των καταναλωτών για την εφαρμογή της οδηγίας για τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων, της οδηγίας περί πωλήσεων και εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών, της οδηγίας περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και των εθνικών εκτελεστικών διατάξεών τους, οι οποίες επιλύθηκαν από τα δικαστήρια το 2012 και το Το μέγεθος των δειγμάτων ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών 21. Η οικονομική ανάπτυξη στους πιο καινοτόμους τομείς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βασίζονται σε άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, 21 Γενικά, τα στοιχεία δεν καλύπτουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και προϊόντα. Στην CZ, τα στοιχεία έχουν συλλεχθεί από τις αρχές που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Ο αριθμός των σχετικών υποθέσεων στις χώρες DK, EE, FR, HR, NL, SI και SK είναι μικρός, γεγονός που σημαίνει ότι μία υπόθεση με πολύ μεγάλη διάρκεια μπορεί να επηρεάσει αισθητά τον μέσο όρο. Στην ES, τα στοιχεία δεν καλύπτουν όλες τις Αυτόνομες Κοινότητες. Τα στοιχεία από την IT, την PL και τη RO βασίζονται σε εκτιμήσεις της αρχής προστασίας των καταναλωτών. 20

21 εξαρτάται από την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος επιβολής του νόμου 22. Για τον λόγο αυτόν, στον πίνακα αποτελεσμάτων συγκεντρώνονται εφέτος συγκεκριμένα δεδομένα για τον μέσο αναγκαίο χρόνο εκδίκασης υποθέσεων παραβίασης κοινοτικού εμπορικού σήματος από τα εθνικά δικαστήρια σε πρώτο και δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας. Με ορισμένες εξαιρέσεις, οι διαφορές στη διάρκεια σε σύγκριση με τη μέση διάρκεια αστικών, εμπορικών, διοικητικών και άλλων υποθέσεων είναι μικρότερες από τις άλλες δύο ανωτέρω εξεταζόμενες υποθέσεις. 22 Βλ. για παράδειγμα: «What makes civil justice effective?» (Ποιοι παράγοντες καθιστούν αποτελεσματική την αστική δικαιοσύνη;), ΟΟΣΑ, Σημειώσεις πολιτικής του τμήματος οικονομικών, αριθ. 18 Ιουνίου 2013 και «The Economics of Civil Justice: New Cross-Country Data and Empirics» (Τα οικονομικά της αστικής δικαιοσύνης: νέα στοιχεία και εμπειρικά δεδομένα διασυνοριακού χαρακτήρα), ΟΟΣΑ, έγγραφα εργασίας του τμήματος οικονομικών, αριθ

22 Διάγραμμα 16: Αναγκαίος χρόνος για την εκδίκαση υποθέσεων παραβίασης κοινοτικού εμπορικού σήματος* (σε ημέρες) (πηγή: πιλοτική άσκηση συλλογής δεδομένων διενεργούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας) NO DATA BE BG DK DE EE IE ES FR LV LT LU HU MT AT PL PT RO SI SK FI SE CZ EL IT CY NL UK Σε πρώτο βαθμό 2012 Σε δεύτερο βαθμό 2012 Σε πρώτο βαθμό 2013 Σε δεύτερο βαθμό 2013 * Δεν εντοπίστηκαν υποθέσεις στην HR. Ο υπολογισμός της διάρκειας πραγματοποιήθηκε βάσει δειγμάτων υποθέσεων που αφορούσαν παραβιάσεις κοινοτικού εμπορικού σήματος για τις οποίες εκδόθηκαν αποφάσεις το 2012 και το Τα δείγματα υποθέσεων συνέλεξαν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας 23. Στις περιπτώσεις που υπήρχαν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για τη διάρκεια των υποθέσεων αυτών, δεν χρησιμοποιήθηκαν δείγματα υποθέσεων. Τέλος, στον πίνακα αποτελεσμάτων συγκεντρώνονται επίσης δεδομένα για τον αναγκαίο χρόνο εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν δημόσιες συμβάσεις. Οι κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων εξασφαλίζουν την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων με ανοικτές, δίκαιες και διαφανείς διαδικασίες. Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζονται στοιχεία για τον πρώτο, τον δεύτερο και τον τρίτο βαθμό δικαιοδοσίας, όσον αφορά υποθέσεις στις οποίες τα εθνικά δικαστήρια εφαρμόζουν ένδικα βοηθήματα πέραν των μέτρων που λαμβάνονται πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης. Παρέχονται στοιχεία για τα έτη Το διάγραμμα καταδεικνύει ότι οι μη δικαστικοί φορείς που επιλύουν διαφορές σε πρώτο βαθμό (η οδηγία για τις διαδικασίες προσφυγής στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων δίνει τη δυνατότητα αυτή) τείνουν να εφαρμόζουν βραχύτερες διαδικασίες από ό,τι οι δικαστικοί φορείς. Παρόλο που τα ένδικα βοηθήματα φαίνεται να λειτουργούν ομαλά στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, οι προσφυγές σε μεταγενέστερα στάδια απαιτούν περισσότερο χρόνο. 23 Το μέγεθος των δειγμάτων ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών. Για τη DK, τα στατιστικά στοιχεία αφορούν επίσης υποθέσεις εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας περί εμπορικών σημάτων από το ναυτοδικείο και το εμποροδικείο. Στη DE δεν υπάρχουν ειδικά στατιστικά στοιχεία για υποθέσεις κοινοτικού εμπορικού σήματος, καθώς συλλέγονται στατιστικά στοιχεία για όλες τις υποθέσεις που αφορούν βιομηχανική ιδιοκτησία. Τα αριθμητικά στοιχεία βασίζονται σε εκτιμήσεις των δικαστηρίων. Στη SK, ο δεύτερος βαθμός δικαιοδοσίας αφορά το ανώτατο δικαστήριο το 2012 και σε υποθέσεις που εκδικάστηκαν σε δεύτερο βαθμό από το πρωτοδικείο της Μπρατισλάβας το Σε ορισμένα κράτη μέλη (EE, LT, LU, HU, FI και SI όσον αφορά τον δεύτερο βαθμό), ο αριθμός των σχετικών υποθέσεων είναι περιορισμένος. Στην ΙΕ υπήρχε μόνο μία σχετική υπόθεση κατά την περίοδο αυτή. 22

23 Διάγραμμα 17: Αναγκαίος χρόνος για την επίλυση υποθέσεων εφαρμογής των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων* (σε ημέρες) (πηγή: πιλοτική μελέτη 24 ) BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK Σε πρώτο βαθμό (οι μη χρωματισμένες στήλες αφορούν στοιχεία από μη δικαστικούς φορείς) Σε δεύτερο βαθμό Σε τρίτο βαθμό * Ο υπολογισμός της μέσης διάρκειας πραγματοποιήθηκε βάσει δειγμάτων υποθέσεων που αφορούν ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται στην οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις πριν από τη σύναψη της σύμβασης, για τις οποίες εκδόθηκαν αποφάσεις από το 2009 έως το Στα κράτη μέλη που οι προσφυγές επιλύονται σε πρώτο βαθμό από μη δικαστικούς φορείς (BG, CZ, DK, EE, ES, CY, LV, HU, MT, AT μέχρι το 2014, PL, RO, SI και SK) τα στοιχεία για τον συγκεκριμένο βαθμό δικαιοδοσίας εμφανίζονται με λευκό χρώμα. Η μελέτη δεν κάλυπτε την HR που προσχώρησε στην ΕΕ τον Ιούλιο Η μέση διάρκεια δεν κατέστη δυνατόν να εξαχθεί για τον πρώτο βαθμό στην ES και την PT και για τον δεύτερο βαθμό στην IE και τη MT. Για τον πίνακα αποτελεσμάτων του 2015, διενεργήθηκε μια αρχική έρευνα 26 για τη χαρτογράφηση της διαδικασίας εκτέλεσης και του αναγκαίου χρόνου για την ικανοποίηση των αξιώσεων. Δεδομένου ότι πολύ λίγες πηγές συγκεντρώνουν συγκριτικά δεδομένα για τη διάρκεια των διαδικασιών εκτέλεσης, καταρτίστηκε κατάλληλη μεθοδολογία. Αυτή οδήγησε σε μια προσέγγιση που εστίασε στη συλλογή ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος δεδομένων για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης έως, αντιστοίχως, τη δέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού του εναγομένου, καθώς και την πραγματική ανάκτηση των δεσμευμένων κεφαλαίων. Πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες επαφές με οικεία ενδιαφερόμενα μέρη, όπως δικαστήρια ή δικαστικούς επιμελητές σε διάφορες γεωγραφικές τοποθεσίες, ώστε να τεκμηριωθεί η καταλληλότητα της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα. Παρά τα περιορισμένα δεδομένα, ελήφθησαν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια των διαδικασιών εκτέλεσης. Παραδείγματος χάριν, η έρευνα έδειξε ότι στην Ιταλία μεσολαβούν 136 ημέρες από την οριστική δικαστική απόφαση Economic efficiency and legal effectiveness of review and remedies procedures for public contracts (Οικονομική και νομική αποτελεσματικότητα των διαδικασιών ελέγχου και προσφυγών για δημόσιες συμβάσεις), του Europe Economics, μελέτη που συντάχθηκε για τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία διατίθεται στη διεύθυνση: Τα στοιχεία για την HR διατίθενται στην ιστοσελίδα της Κροατικής Κρατικής Επιτροπής για την εποπτεία των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων στις ετήσιες εκθέσεις της. Case study on the functioning of enforcement proceedings relating to judicial decision in Member States (Μελέτη περιπτώσεων για τη λειτουργία των διαδικασιών εκτέλεσης σε σχέση με τις δικαστικές αποφάσεις στα κράτη μέλη), Matrix, μελέτη που εκπονήθηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών), η οποία διατίθεται στη διεύθυνση: 23

24 έως την ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων, ενώ μεσολαβούν 23 μέρες από τη δικαστική απόφαση έως τη δέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού. Τα στοιχεία από τη Φινλανδία δείχνουν ότι μεσολαβούν, κατά μέσο όρο, 21 ημέρες από τη δικαστική απόφαση έως τη δέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού. Συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των συστημάτων δικαιοσύνης Στόχος της τρίτης έκδοσης του πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης είναι ο εντοπισμός πιθανών τάσεων 27. Απαιτείται μια προσεκτική και διαβαθμισμένη προσέγγιση. Η κατάσταση ποικίλλει σημαντικά, ανάλογα με το κάθε κράτος μέλος και τον κάθε δείκτη 28. Επιπλέον, δεν είναι πάντοτε διαθέσιμα στοιχεία για όλα τα κράτη μέλη και για τα τρία εξεταζόμενα έτη. Απαιτείται χρόνος για να υλοποιηθούν τα οφέλη της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος. Δεδομένου ότι ο πίνακας αποτελεσμάτων αποτελεί μια τακτική άσκηση, θα παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνεται. Γενικά, για τα κράτη μέλη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, παρατηρούνται κάποιες βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, 29 φαίνεται ότι περισσότερα κράτη μέλη εμφανίζουν θετική παρά αρνητική τάση όσον αφορά τον χρόνο εκδίκασης και το ποσοστό διεκπεραίωσης των αστικών και εμπορικών κατ αντιδικία υποθέσεων και των διοικητικών υποθέσεων. Δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί σαφής κοινή είτε θετική είτε αρνητική τάση για τις εκκρεμείς υποθέσεις, με την εξαίρεση της διαρκούς μείωσης των εκκρεμών αστικών, εμπορικών, διοικητικών και άλλων υποθέσεων. Μεταξύ των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις, φαίνεται να επικρατούν θετικές τάσεις με λίγες εξαιρέσεις. Οι θετικές ενδείξεις που εμφανίζονται σε ορισμένα κράτη μέλη 30 που πραγματοποιούν φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να τα ενθαρρύνουν να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους με προσήλωση και αποφασιστικότητα. Οι πιλοτικές ασκήσεις συλλογής δεδομένων φαίνεται να υποδηλώνουν ότι οι επιδόσεις των δικαστηρίων διαφέρουν, ανάλογα με τον οικείο τομέα δικαίου. Παραδείγματος χάριν, η εκδίκαση σε ορισμένους τομείς στους οποίους τα εθνικά δικαστήρια λειτουργούν ως δικαστήρια της Ένωσης, όπως στη νομοθεσία περί ανταγωνισμού και στη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών, μπορεί να έχει μεγαλύτερη διάρκεια σε σύγκριση με τους ευρύτερους τομείς των αστικών, εμπορικών και διοικητικών υποθέσεων. Αντιθέτως, στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, τα κράτη μέλη επιλύουν υποθέσεις σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Τα δεδομένα αυτά που αφορούν συγκεκριμένους τομείς δικαίου υποδηλώνουν επίσης διαφορές μεταξύ των διαδικασιών σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας. Ωστόσο, δεν μπορεί να προσδιοριστεί μια κοινή τάση όσον αφορά τη Μια τάση που αντανακλάται στους τρεις πίνακες αποτελεσμάτων μπορεί να αποκαλύπτει πολύ διαφορετικές καταστάσεις παραδείγματος χάριν, οι μεταβολές στη διάρκεια της διαδικασίας ενδέχεται να κυμαίνονται από 10 (ή λιγότερες) ημέρες έως 100 (ή περισσότερες) ημέρες. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις διαφορές βλ. ιδίως τα δελτία ανά χώρα στη μελέτη του 2015 για τη λειτουργία των δικαστικών συστημάτων στα κράτη μέλη της ΕΕ, που εκπονήθηκε από τη γραμματεία της CEPEJ για την Επιτροπή. 2010, 2012, Π.χ. EL. 24

25 διάρκεια των διαδικασιών μεταξύ αυτών των δύο βαθμών δικαιοδοσίας σε ολόκληρη την ΕΕ. 25

26 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2015) 116 final PART 2/2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2015 EL EL

27 3.2 Ποιότητα των συστημάτων δικαιοσύνης Οι θεσμοί υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών συστημάτων απονομής δικαιοσύνης, αποτελούν καθοριστικό παράγοντα των οικονομικών επιδόσεων. Η αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης απαιτεί την ποιοτική λειτουργία της σε όλα τα στάδια της αλυσίδας απονομής της δικαιοσύνης. Η έλλειψη ποιότητας των αποφάσεων της δικαιοσύνης μπορεί να αυξήσει τους επιχειρηματικούς κινδύνους για τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ και να επηρεάσει τις επιλογές των καταναλωτών. Όλα τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να υποστηρίξουν την ποιότητα των οικείων συστημάτων απονομής δικαιοσύνης. Παρόλο που δεν έχει συμφωνηθεί ενιαίος τρόπος μέτρησης της ποιότητας του συστήματος δικαιοσύνης, ο πίνακας αποτελεσμάτων χρησιμοποιεί ορισμένες παραμέτρους που είναι γενικά αποδεκτές ως σημαντικές 31 και μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της ποιότητας της δικαιοσύνης Εργαλεία παρακολούθησης, αξιολόγησης και έρευνας για την υποστήριξη της ποιότητας των συστημάτων δικαιοσύνης Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των δικαστηρίων είναι εργαλεία που συμβάλλουν στη βελτίωση της προβλεψιμότητας και του έγκαιρου χαρακτήρα των αποφάσεων της δικαιοσύνης, καθώς και της λειτουργίας των δικαστηρίων 32. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να αφορούν την παρακολούθηση των καθημερινών δραστηριοτήτων των δικαστηρίων χάρη στη συλλογή δεδομένων. Μπορούν επίσης να αφορούν μια περισσότερο προοπτική αξιολόγηση του δικαστικού συστήματος, π.χ. μέσω της χρήσης δεικτών ποιότητας ή και μέσω του καθορισμού προτύπων ποιότητας για ολόκληρο το σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Οι έρευνες που διεξάγονται μεταξύ των επαγγελματιών που εργάζονται στα δικαστήρια και/ή των χρηστών των δικαστηρίων μπορούν επίσης να παράσχουν κατάλληλα στοιχεία σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας του συστήματος δικαιοσύνης. Διάγραμμα 18: Ύπαρξη συστημάτων παρακολούθησης των δραστηριοτήτων των δικαστηρίων το 2013* (πηγή: μελέτη CEPEJ 33 ) Βλ. παραδείγματος χάριν «Checklist for promoting the quality of justice and the courts» (Κατάλογος ελέγχου για την προώθηση της ποιότητας της δικαιοσύνης και των δικαστηρίων) της CEPEJ Γνωμοδότηση αριθ. 6 του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Ευρωπαίων Δικαστών (CCJE), η οποία διατίθεται στη διεύθυνση: https://wcd.coe.int/viewdoc.jsp?ref=ccje(2004)op6&sector=secdghl&language=lanenglish&ver=origi nal&backcolorinternet=fef2e0&backcolorintranet=fef2e0&backcolorlogged=c3c3c3 Γνωμοδότηση αριθ. 6 του CCJE (2004) παράγραφος 34 ( ) η αξιολόγηση της «ποιότητας» του συστήματος δικαιοσύνης, ήτοι των επιδόσεων του δικαστικού συστήματος συνολικά και καθενός επιμέρους δικαστηρίου ή τοπικής ομάδας δικαστηρίων, δεν θα πρέπει να συγχέεται με την αξιολόγηση της επαγγελματικής ικανότητας κάθε επιμέρους δικαστή. Τα δεδομένα για τα «άλλα στοιχεία» περιλαμβάνουν, παραδείγματος χάριν, υποθέσεις στις οποίες έχει ασκηθεί έφεση (EE, LV), ακροαματικές διαδικασίες (SE), ή αριθμό υποθέσεων που έχουν επιλυθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (DK). 21

28 *Στόχος των συστημάτων παρακολούθησης είναι η αξιολόγηση των καθημερινών δραστηριοτήτων των δικαστηρίων, κυρίως μέσω της συλλογής δεδομένων και της στατιστικής ανάλυσης. Στην περίπτωση της FR, οι διαφορές σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων προέρχονται από τη διόρθωση δεδομένων που παραμένουν σταθερά και για τα δύο έτη. Τα δεδομένα για τις χώρες ES και PL προέρχονται από το Διάγραμμα 19: Ύπαρξη συστημάτων αξιολόγησης των δραστηριοτήτων των δικαστηρίων το 2013* (πηγή: μελέτη CEPEJ) * Το σύστημα αξιολόγησης αφορά τις επιδόσεις των δικαστηρίων, εν γένει με τη χρήση δεικτών και στόχων. Επίσης, ορισμένα κράτη μέλη καθορίζουν πολιτικές και πρότυπα ποιότητας για ολόκληρο το δικαστικό σύστημα. Στη RO, χρησιμοποιούνται τακτικά δείκτες επιδόσεων για τη δραστηριότητα των δικαστηρίων. Για όλα τα άλλα κράτη μέλη, τα αποτελέσματα είναι πανομοιότυπα με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για το Τα δεδομένα για τις χώρες ES και PL προέρχονται από το Διάγραμμα 20: Διεξαχθείσες έρευνες στους χρήστες δικαστηρίων ή τους επαγγελματίες νομικούς το 2013* (πηγή: μελέτη CEPEJ) 22

29 * Οι έρευνες που απευθύνονται σε εισαγγελείς φέρεται να μειώνονται στις NL, ενώ οι έρευνες που απευθύνονται σε δικηγόρους, διαδίκους και άλλους χρήστες των δικαστηρίων φέρεται να αυξάνονται στην HU και τη LT αντιστοίχως. Για όλα τα άλλα κράτη μέλη, τα αποτελέσματα είναι πανομοιότυπα με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για το Τα δεδομένα για τις χώρες EL, ES και PL προέρχονται από το Τα συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών συμβάλλουν στη μείωση της διάρκειας των διαδικασιών και στη διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη Τα συστήματα ΤΠΕ για την καταχώριση και τη διαχείριση υποθέσεων είναι απαραίτητα εργαλεία στη διάθεση των δικαστηρίων για την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου των υποθέσεων, καθώς συμβάλλουν στη βελτίωση του ρυθμού με τον οποίο το δικαστήριο μπορεί να εκδικάζει υποθέσεις και, επομένως, στη μείωση της συνολικής διάρκειας των διαδικασιών. Τα συστήματα ΤΠΕ για την επικοινωνία μεταξύ των δικαστηρίων και των διαδίκων (π.χ. ηλεκτρονική υποβολή αξιώσεων) μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των καθυστερήσεων και των εξόδων για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, διευκολύνοντας την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Τα συστήματα ΤΠΕ διαδραματίζουν επίσης ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ δικαστικών αρχών και, επομένως, διευκολύνουν την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ. Διάγραμμα 21: Συστήματα ΤΠΕ για την καταχώριση και τη διαχείριση υποθέσεων* (σταθμισμένος δείκτης, ελάχ.= 0, μέγ. = 4) (πηγή: μελέτη CEPEJ) 23

30 * Σύνθετος δείκτης αποτελούμενος από διάφορους δείκτες ΤΠΕ (σύστημα καταχώρισης υποθέσεων, σύστημα πληροφοριών διαχείρισης δικαστηρίων, σύστημα χρηματοοικονομικών πληροφοριών, βιντεοδιασκέψεις) που μετρούν την ύπαρξη των συστημάτων αυτών σε κλίμακα από το 0 έως το 4 (0 = διαθέσιμα σε 0% των δικαστηρίων 4 = διαθέσιμα στο 100% των δικαστηρίων). Διάγραμμα 22: Ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ δικαστηρίων και διαδίκων* (σταθμισμένος δείκτης, ελάχ.= 0, μέγ. = 4) (πηγή: μελέτη CEPEJ) * Σύνθετος δείκτης αποτελούμενος από διάφορους δείκτες ΤΠΕ (ηλεκτρονικά διαδικτυακά έντυπα, δικτυακός τόπος, παρακολούθηση υποθέσεων στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικά μητρώα, ηλεκτρονική επεξεργασία μικροδιαφορών, ηλεκτρονική επεξεργασία υποθέσεων είσπραξης μη αμφισβητούμενων οφειλών, ηλεκτρονική υποβολή αξιώσεων, βιντεοδιασκέψεις, άλλες διευκολύνσεις ηλεκτρονικής επικοινωνίας) που μετρούν την ύπαρξη των συστημάτων αυτών σε κλίμακα από το 0 έως το 4 (0 = διαθέσιμα σε 0% των δικαστηρίων 4 = διαθέσιμα στο 100% των δικαστηρίων). 24

31 Διάγραμμα 23: Ηλεκτρονική επεξεργασία υποθέσεων είσπραξης μη αμφισβητούμενων οφειλών (0 = διαθέσιμη σε 0% των δικαστηρίων, 4 = διαθέσιμη στο 100% των δικαστηρίων) (πηγή: μελέτη CEPEJ) Διάγραμμα 24: Ηλεκτρονική υποβολή αξιώσεων (0 = διαθέσιμη σε 0% των δικαστηρίων, 4 = διαθέσιμη στο 100% των δικαστηρίων)(πηγή: μελέτη CEPEJ) Η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας μικροδιαφορών, είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι σημαντική για τη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών στη δικαιοσύνη και για την καλύτερη άσκηση των καταναλωτικών τους δικαιωμάτων. Η σημασία των διασυνοριακών διαδικασιών μικροδιαφορών μέσω του διαδικτύου αυξάνεται επίσης λόγω του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου. Επομένως, ένας από τους πολιτικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η απλούστευση και η επιτάχυνση των διαδικασιών μικροδιαφορών βελτιώνοντας την επικοινωνία μεταξύ των δικαστικών αρχών και χρησιμοποιώντας με έξυπνο τρόπο τις ΤΠΕ. Τελικός στόχος είναι η μείωση του διοικητικού φόρτου για όλες τις ομάδες χρηστών: δικαστήρια, δικαστικούς παράγοντες και τελικούς χρήστες. Η 11 η έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 34 που ανέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετρά για πρώτη φορά την ποιότητα των διαδικασιών ηλεκτρονικής 34 11η έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (SMART 2013/0053-3). Διατίθεται στη διεύθυνση: 25

32 επίλυσης μικροδιαφορών στα κράτη μέλη της ΕΕ. Στη συγκεκριμένη μελέτη, η αξιολόγηση της διαδικασίας επίλυσης μικροδιαφορών πραγματοποιήθηκε από ερευνητές (τους αποκαλούμενους «μυστικούς πελάτες») 35. Σκοπός ήταν να διαπιστωθεί εάν η παροχή δημόσιων υπηρεσιών στο διαδίκτυο έχει οργανωθεί με βάση τις ανάγκες των χρηστών. Για τον σκοπό αυτό, κάθε ερευνητής ενήργησε ως μέσος πολίτης και η «εμπειρία» του ήταν καθορισμένη χρονικά δηλαδή, κάθε μυστικός πελάτης είχε στη διάθεσή του μία ημέρα για να αξιολογήσει ένα γεγονός της ζωής. Αυτό σημαίνει ότι όταν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό δεν εντοπίστηκε εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, η σχετική απάντηση ήταν αρνητική. Επομένως, μια αρνητική απάντηση δεν σημαίνει ότι το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό δεν ήταν διαθέσιμο στο διαδίκτυο. Ωστόσο, υποδηλώνει ότι δεν ήταν εύκολο να βρεθεί διαισθητικά, χωρίς υπερβολικά πολλή αναζήτηση, και ότι είναι πολύ πιθανόν οι μέσοι πολίτες ή επιχειρηματίες να μην το χρησιμοποιούν/ εντοπίζουν. Διάγραμμα 25: Συγκριτική αξιολόγηση των διαδικασιών επίλυσης μικροδιαφορών στο διαδίκτυο (για κάθε κατηγορία 100 μονάδες κατά μέγιστο, συνολικά 700 μονάδες κατά μέγιστο) (πηγή: Delivering on the European Advantage? How European governments can and should benefit from innovative public services (Επίτευξη του ευρωπαϊκού πλεονεκτήματος; Πώς οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μπορούν και πρέπει να επωφεληθούν από καινοτόμες δημόσιες υπηρεσίες), μελέτη που συντάχθηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένων και Τεχνολογιών 36 ) Οι «μυστικοί πελάτες» είναι καταρτισμένοι και ενημερωμένοι ώστε να παρατηρούν, να δοκιμάζουν και να μετρούν μια διαδικασία (δημόσιας υπηρεσίας) ενεργώντας ως δυνητικοί χρήστες. Κάθε «μυστικός πελάτης» έχει στη διάθεσή του μία ημέρα για να αξιολογήσει ένα γεγονός της ζωής. Διατίθεται στη διεύθυνση: 26

33 3.2.3 Πολιτικές επικοινωνίας των δικαστηρίων Οι προσπάθειες επικοινωνίας των δικαστηρίων είναι εξαιρετικά σημαντικές, καθώς βοηθούν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις για τις οδούς έννομης προστασίας (δικαστικής και μη δικαστικής) και συμβάλλουν στην απαραίτητη εμπιστοσύνη προς το δικαστικό σύστημα. Ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης στην δημοσιοποίηση των δικαστικών υποθέσεων είναι εξαιρετικά σημαντικός. Επιδιώκοντας τη βελτίωση των επαφών μεταξύ των δικαστηρίων και των μέσων ενημέρωσης, το δικαστικό σώμα μπορεί να ενημερώνει καλύτερα το κοινό για το δικαστικό έργο (πεδίο εφαρμογής, περιορισμοί και πολυπλοκότητες) και να συμβάλλει στην ποιότητα της παρεχόμενης ενημέρωσης (π.χ. αποφεύγοντας λάθη σχετικά με τα γεγονότα). Το 2014, η Επιτροπή ξεκίνησε ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών για τις επικοινωνιακές πρακτικές και πολιτικές των δικαστηρίων. Η διαδικασία αυτή αποκάλυψε την ανάγκη καλύτερης επισκόπησης των πρακτικών στον τομέα αυτόν. Στη συνέχεια, η Επιτροπή πραγματοποίησε καταγραφή των υφιστάμενων πρακτικών σε συνεργασία με τα κράτη μέλη 37, σχετικά με τις σημαντικές παραμέτρους μιας αποτελεσματικής πολιτικής επικοινωνίας των δικαστηρίων 38. Η καταγραφή αυτή συμπεριελάμβανε την παροχή πληροφοριών στο ευρύ κοινό τους τρόπους με τους οποίους τα δικαστήρια οργανώνουν τις σχέσεις τους με τον τύπο/ τα μέσα ενημέρωσης την κατάρτιση των δικαστών για να επικοινωνούν με τους διαδίκους και τον Τύπο τη διαθεσιμότητα και τις πρακτικές σχετικά με τη δημοσίευση στο διαδίκτυο των δικαστικών αποφάσεων (σε όλες τις βαθμίδες του δικαστικού συστήματος) Τα στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί σε συνεργασία με την ομάδα των υπευθύνων επικοινωνίας για τα εθνικά συστήματα δικαιοσύνης. Οι παράμετροι του ερωτηματολογίου βασίστηκαν στη γνωμοδότηση αριθ. 7 του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου των Ευρωπαίων Δικαστών (CCJE) με τίτλο «Δικαιοσύνη και κοινωνία», η οποία διατίθεται στη διεύθυνση: https://wcd.coe.int/viewdoc.jsp?ref=ccje(2005)op7&sector=secdghl&language=lanenglish&ver=origi nal&backcolorinternet=fef2e0&backcolorintranet=fef2e0&backcolorlogged=c3c3c3, στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δικαστικών Συμβουλίων με τίτλο «Δικαιοσύνη, κοινωνία και μέσα», η οποία διατίθεται στη διεύθυνση: και συμπληρώνουν τα στοιχεία που συνέλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEPEJ). 27

34 Διάγραμμα 26: Διαθεσιμότητα στο διαδίκτυο πληροφοριών για το δικαστικό σύστημα για το ευρύ κοινό* (πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 39 ) * Καθεμιά από τις κατηγορίες του διαγράμματος βαθμολογείται με 1 μονάδα. Ως ομοσπονδιακό κράτος, η DE χαρακτηρίζεται από αποκεντρωμένες δομές. Επομένως, τα ομόσπονδα κράτη αποφασίζουν αυτόνομα ποιες πληροφορίες θα δημοσιοποιούν στο διαδίκτυο και είναι, εκ τούτου, υπεύθυνα να επικαιροποιούν τις πληροφορίες αυτές. Το ίδιο ισχύει και σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Διάγραμμα 27: Σχέσεις μεταξύ δικαστηρίων και του Τύπου/ των μέσων ενημέρωσης* (πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 40 ) * Κάθε βαθμός δικαιοδοσίας (πρώτος, δεύτερος και τρίτος) βαθμολογείται με 2 μονάδες, εάν υπάρχει υπεύθυνος Τύπου ή «δικαστής Τύπου» που καλύπτει τόσο αστικές/ εμπορικές όσο και διοικητικές υποθέσεις. Εάν καλύπτεται μόνο μία κατηγορία υποθέσεων (π.χ. είτε αστικές/ εμπορικές είτε διοικητικές) ο εν λόγω βαθμός δικαιοδοσίας Τα στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί σε συνεργασία με την ομάδα των υπευθύνων επικοινωνίας για τα εθνικά συστήματα δικαιοσύνης. Τα στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί σε συνεργασία με την ομάδα των υπευθύνων επικοινωνίας για τα εθνικά συστήματα δικαιοσύνης. 28

35 λαμβάνει μόνο μία μονάδα. Εάν υπάρχει υπεύθυνος Τύπου για ορισμένα δικαστήρια, κάθε βαθμός δικαιοδοσίας (πρώτος, δεύτερος και τρίτος) βαθμολογείται με 0,5 μονάδα. Στην IE, η Υπηρεσία Δικαστηρίων διαθέτει Σύμβουλο Σχέσεων με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ο οποίος συντάσσει και εκδίδει δελτία Τύπου προς τα μέσα ενημέρωσης. 29

36 Διάγραμμα 28: Διαθέσιμη κατάρτιση των δικαστών για την επικοινωνία με τους διαδίκους και τον Τύπο* (πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 41 ) * Καθεμιά από τις κατηγορίες του διαγράμματος βαθμολογείται με 1 μονάδα. Διάγραμμα 29: Πρόσβαση σε δημοσιευμένες αποφάσεις στο διαδίκτυο* (αστικές και εμπορικές υποθέσεις, σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας) (πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 42 ) * Οι κατηγορίες «Δημοσίευση των αποφάσεων στο διαδίκτυο», «Οι πληροφορίες στη βάση δεδομένων επικαιροποιούνται τουλάχιστον μία φορά το μήνα» και «Η πρόσβαση σε δημοσιευμένες αποφάσεις είναι δωρεάν», βαθμολογούνται με 3 μονάδες, εάν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας (για τον πρώτο, τον δεύτερο και τον τρίτο βαθμό). Εάν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο για ορισμένους βαθμούς δικαιοδοσίας, η αντίστοιχη κατηγορία βαθμολογείται με 1 ή 2 μονάδες. Εάν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο για ορισμένα δικαστήρια, η αντίστοιχη κατηγορία βαθμολογείται με 0,5 μονάδα ανά βαθμό δικαιοδοσίας. Η κατηγορία Τα στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί σε συνεργασία με την ομάδα των υπευθύνων επικοινωνίας για τα εθνικά συστήματα δικαιοσύνης. Καθεμιά από τις κατηγορίες του διαγράμματος βαθμολογείται με 1 μονάδα. Τα στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί σε συνεργασία με την ομάδα των υπευθύνων επικοινωνίας για τα εθνικά συστήματα δικαιοσύνης. 30

37 «Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων (δικαστές, δικηγόροι, άλλοι επαγγελματίες του νομικού κλάδου και/ή το ευρύ κοινό)» βαθμολογείται με 1 μονάδα όταν καλύπτονται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Εάν το ευρύ κοινό δεν έχει πρόσβαση, δίδεται 0,25 μονάδα για κάθε ενδιαφερόμενο μέρος που έχει πρόσβαση (π.χ. δικαστές = 0,25 μονάδα, δικηγόροι = 0,25 μονάδα, άλλοι επαγγελματίες του νομικού κλάδου = 0,25 μονάδα). 31

38 Διάγραμμα 30: Πρόσβαση σε δημοσιευμένες αποφάσεις στο διαδίκτυο* (διοικητικές υποθέσεις, σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας) (πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 43 ) * Οι κατηγορίες «Δημοσίευση των αποφάσεων στο διαδίκτυο», «Οι πληροφορίες στη βάση δεδομένων επικαιροποιούνται τουλάχιστον μία φορά το μήνα» και «Η πρόσβαση σε δημοσιευμένες αποφάσεις είναι δωρεάν», βαθμολογούνται με 3 μονάδες, εάν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας (για τον πρώτο, τον δεύτερο και τον τρίτο βαθμό). Εάν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο για ορισμένους βαθμούς δικαιοδοσίας, η αντίστοιχη κατηγορία βαθμολογείται με 1 ή 2 μονάδες. Εάν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο για ορισμένα δικαστήρια, η αντίστοιχη κατηγορία βαθμολογείται με 0,5 μονάδα ανά βαθμό δικαιοδοσίας. Η κατηγορία «Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων (δικαστές, δικηγόροι, άλλοι επαγγελματίες του νομικού κλάδου και/ή το ευρύ κοινό)» βαθμολογείται με 1 μονάδα όταν καλύπτονται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Εάν το ευρύ κοινό δεν έχει πρόσβαση, δίδεται 0,25 μονάδα για κάθε ενδιαφερόμενο μέρος που έχει πρόσβαση (π.χ. δικαστές = 0,25 μονάδα, δικηγόροι = 0,25 μονάδα, άλλοι επαγγελματίες του νομικού κλάδου = 0,25 μονάδα). Στην IE, ο δικτυακός τόπος της Υπηρεσίας των Δικαστηρίων αποτελεί την επίσημη πλατφόρμα όπου δημοσιεύονται όλες οι αποφάσεις όλων των αστικών και ποινικών δικαστηρίων. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη κατηγορία για τις «διοικητικές υποθέσεις». Διάγραμμα 31: Πρακτικές σχετικά με τη δημοσίευση αποφάσεων στο διαδίκτυο* (αστικές και εμπορικές υποθέσεις, σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας) (πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 44 ) Τα στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί σε συνεργασία με την ομάδα των υπευθύνων επικοινωνίας για τα εθνικά συστήματα δικαιοσύνης. Τα στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί σε συνεργασία με την ομάδα των υπευθύνων επικοινωνίας για τα εθνικά συστήματα δικαιοσύνης. 32

39 * Οι κατηγορίες «Η δημοσίευση των αποφάσεων πραγματοποιείται βάσει κριτηρίων επιλογής», «Αναγνωριστικός κωδικός ECLI έχει αποδοθεί στις αποφάσεις (ή θα αποδοθεί στο μέλλον)», «Οι αποφάσεις είναι επισημασμένες με λέξεις-κλειδιά» βαθμολογούνται με 3 μονάδες, όταν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας (για τον πρώτο, τον δεύτερο και τον τρίτο βαθμό). Εάν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο για ορισμένους βαθμούς δικαιοδοσίας, η αντίστοιχη κατηγορία βαθμολογείται με 1 ή 2 μονάδες, ανάλογα με τον αριθμό των βαθμών δικαιοδοσίας που καλύπτονται. Στη Μάλτα, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο είναι το ανώτατο δικαστήριο. 33

40 Διάγραμμα 32: Πρακτικές σχετικά με τη δημοσίευση αποφάσεων στο διαδίκτυο (διοικητικές υποθέσεις, σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας)* (πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 45 ) * Οι κατηγορίες «Η δημοσίευση των αποφάσεων πραγματοποιείται βάσει κριτηρίων επιλογής», «Αναγνωριστικός κωδικός ECLI έχει αποδοθεί στις αποφάσεις (ή θα αποδοθεί στο μέλλον)», «Οι αποφάσεις είναι επισημασμένες με λέξεις-κλειδιά» βαθμολογούνται με 3 μονάδες, όταν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας (για τον πρώτο, τον δεύτερο και τον τρίτο βαθμό). Εάν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο για ορισμένους βαθμούς δικαιοδοσίας, η αντίστοιχη κατηγορία βαθμολογείται με 1 ή 2 μονάδες, ανάλογα με τον αριθμό των βαθμών δικαιοδοσίας που καλύπτονται. Στη Μάλτα, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο είναι το ανώτατο δικαστήριο. Στην IE, ο δικτυακός τόπος της Υπηρεσίας των Δικαστηρίων αποτελεί την επίσημη πλατφόρμα όπου δημοσιεύονται όλες οι αποφάσεις όλων των αστικών και ποινικών δικαστηρίων. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη κατηγορία για τις «διοικητικές υποθέσεις» Οι μέθοδοι εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) συμβάλλουν στη μείωση του φόρτου εργασίας των δικαστηρίων Η ΕΕΔ καλύπτει οποιαδήποτε μέθοδο επίλυσης διαφορών εκτός της δικαστικής επίλυσης. Η διαμεσολάβηση, η συνδιαλλαγή και η διαιτησία αποτελούν τις συνηθέστερες μορφές ΕΕΔ. Σε σύγκριση με τη μέση δικαστική επίλυση υποθέσεων, η ΕΕΔ βοηθά τους διαδίκους να επιτυγχάνουν συμβιβασμό σε μικρότερο χρονικό διάστημα και ενισχύει μια πιο αρμονική κουλτούρα στην οποία δεν υπάρχουν νικητές ή ηττημένοι. Η ΕΕΔ μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης και, τελικά, στη διαμόρφωση ενός φιλικού προς τις επενδύσεις περιβάλλοντος και στην οικονομική ανάπτυξη. Όλα τα κράτη μέλη που παρείχαν δεδομένα ανέφεραν την εφαρμογή τουλάχιστον τριών μεθόδων ΕΕΔ, ενώ η μεγάλη πλειονότητα εξ αυτών ανέφερε τέσσερις μεθόδους, ήτοι δικαστική και μη δικαστική διαμεσολάβηση, συνδιαλλαγή και διαιτησία. Παρά την ύπαρξη πολλών οδών επίλυσης των διαφορών εκτός της δικαστικής αίθουσας, οι μέθοδοι ΕΕΔ εξακολουθούν εν γένει να μην χρησιμοποιούνται αρκετά στα περισσότερα κράτη μέλη, όπως αποδεικνύεται στο διάγραμμα 35. Ο πίνακας αποτελεσμάτων παρέχει δεδομένα για τις δραστηριότητες του δημόσιου τομέα των κρατών μελών σχετικά με την προώθηση και την παροχή κινήτρων για τη χρήση των μεθόδων αυτών. Παρόλο που οι δραστηριότητες προώθησης θεωρούνται ως εθελοντικές δράσεις, τα κίνητρα κωδικοποιούνται με νόμο ή κυβερνητικό διάταγμα και, επομένως, αποτελούν επιταγή. Τα διαγράμματα 33 και 34 βασίζονται στις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που εστάλη στους υπευθύνους επικοινωνίας των κρατών μελών. Το διάγραμμα 35 βασίζεται 45 Τα στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί σε συνεργασία με την ομάδα των υπευθύνων επικοινωνίας για τα εθνικά συστήματα δικαιοσύνης. 34

41 σε έρευνα του Ευρωβαρόμετρου. Παρουσιάζει τις απαντήσεις εταιρειών που δήλωσαν ότι έλαβαν καταγγελίες από καταναλωτές μέσω διάφορων διαύλων κατά τους τελευταίους 12 μήνες. 35

42 Διάγραμμα 33: Προώθηση της χρήσης μεθόδων ΕΕΔ από τον δημόσιο τομέα* (πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 46 ) * Συγκεντρωτικός δείκτης που βασίζεται στα ακόλουθα δεδομένα: 1) δικτυακούς τόπους που παρέχουν πληροφορίες για την ΕΕΔ, 2) εκστρατείες δημοσιότητας στα μέσα ενημέρωσης, 3) φυλλάδια απευθυνόμενα στο ευρύ κοινό, 4) ειδικές συναντήσεις ενημέρωσης για την ΕΕΔ που πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήματος, 5) ειδικές δραστηριότητες επικοινωνίας που οργανώνονται από τα δικαστήρια, 6) δημοσίευση αξιολογήσεων για τη χρήση των μεθόδων ΕΕΔ, 7) δημοσιοποίηση στατιστικών στοιχείων για τη χρήση μεθόδων ΕΕΔ, 8) άλλα δεδομένα. Κάθε μέσο προώθησης που αναφέρεται στο ερωτηματολόγιο βαθμολογείται με μία μονάδα. Σε ορισμένα κράτη μέλη ενδέχεται να εκτελούνται πρόσθετες δραστηριότητες (DE). Διάγραμμα 34: Κίνητρα για τη χρήση μεθόδων ΕΕΔ* (πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 47 ) * Συγκεντρωτικός δείκτης που βασίζεται στα ακόλουθα δεδομένα: 1) η νομική συνδρομή καλύπτει (πλήρως ή εν μέρει) τα έξοδα που προκύπτουν από μεθόδους ΕΕΔ, 2) πλήρης ή μερική επιστροφή των δικαστικών εξόδων, συμπεριλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου, εάν η έκβαση της ΕΕΔ είναι επιτυχής, 3) δεν απαιτείται δικηγόρος για τη διαδικασία ΕΕΔ, 4) ο δικαστής μπορεί να ενεργεί ως διαμεσολαβητής, 5) συντονιστής ΕΕΔ/ διαμεσολάβησης στα δικαστήρια, 6) άλλα δεδομένα. Κάθε μέσο παροχής κινήτρων που αναφέρεται στο ερωτηματολόγιο βαθμολογείται με μία μονάδα. Ορισμένα κράτη μέλη ανέφεραν πρόσθετες μεθόδους για τη διευκόλυνση της χρήσης της ΕΕΔ (IE). Στην CZ, εάν το επιτρέπει η φύση της υπόθεσης, ο δικαστής μπορεί να κινήσει δικαστικό διακανονισμό και να επιδιώξει συμβιβασμό Τα στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί σε συνεργασία με την ομάδα των υπευθύνων επικοινωνίας για τα εθνικά συστήματα δικαιοσύνης. Τα στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί σε συνεργασία με την ομάδα των υπευθύνων επικοινωνίας για τα εθνικά συστήματα δικαιοσύνης. 36

43 37

44 Διάγραμμα 35: Καταγγελίες καταναλωτών που ελήφθησαν από εταιρείες μέσω διάφορων διαύλων* (πηγή: έρευνα του Ευρωβαρόμετρου 48 ) * Το διάγραμμα δεν λαμβάνει υπόψη τις απαντήσεις στην περίπτωση που οι έμποροι λιανικής πώλησης δεν έλαβαν καταγγελίες καταναλωτών μέσω κανενός διαύλου Η προώθηση της κατάρτισης των δικαστών μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης Η κατάρτιση των δικαστών αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την ποιότητα των δικαστικών αποφάσεων. Συμπεριλαμβάνονται επίσης πληροφορίες από την ετήσια έκθεση για την κατάρτιση των δικαστών στην Ευρώπη για το σχετικά με το τρέχον ποσοστό δικαστών που συμμετέχουν σε συνεχή κατάρτιση σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ ή τη νομοθεσία ενός άλλου κράτους μέλους Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο αριθ. 396, «Retailers attitudes towards cross-border trade and consumer protection» (πρόκειται να δημοσιευθεί). Η έρευνα διενεργήθηκε σε επιχειρήσεις εμπόρων λιανικής που πωλούν σε τελικούς καταναλωτές στη λιανική και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που απασχολούν 10 ή περισσότερα άτομα (ανά χώρα) στα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν περιλαμβάνει τον τομέα του χονδρικού εμπορίου και του εμπορίου με προμήθεια (κωδικός NACE G 51), με την εξαίρεση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των μοτοσυκλετών, τις επικουρικές της χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης δραστηριότητες (J 67), την έρευνα και ανάπτυξη (K 73) καθώς και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες (K 74). Το 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε ως στόχο το ήμισυ των επαγγελματιών του νομικού κλάδου στην ΕΕ να έχουν παρακολουθήσει μαθήματα κατάρτισης στο ευρωπαϊκό δίκαιο ή στο δίκαιο άλλου κράτους μέλους έως το 2020 και να στηρίξει την εν λόγω κατάρτιση με κονδύλια της ΕΕ για επαγγελματίες ετησίως μέχρι το Η έκθεση του 2014 για την κατάρτιση των δικαστών στην Ευρώπη περιγράφει την πρόοδο που σημειώθηκε ως προς την επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί και περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση που χρηματοδοτείται από την ΕΕ. 38

45 Διάγραμμα 36: Υποχρεωτική κατάρτιση δικαστών το 2013* (πηγή: μελέτη CEPEJ) * Οι χώρες DE και HU φέρεται να έχουν αυξήσει τον αριθμό των κατηγοριών υποχρεωτικής κατάρτισης σε σύγκριση με το Τα δεδομένα για τις χώρες ES και PL προέρχονται από το Διάγραμμα 37: Δικαστές που συμμετέχουν σε δραστηριότητες συνεχούς κατάρτισης σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ ή τη νομοθεσία ενός άλλου κράτους μέλους* (% του συνολικού αριθμού δικαστών) (πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Δικαστική Κατάρτιση, ) * Φέτος έχουν δοθεί στοιχεία για το UK (SC). Στην περίπτωση της FR, συμπεριλαμβάνονται εισαγγελείς. Σε ορισμένες περιπτώσεις που ανέφεραν τα κράτη μέλη, ο λόγος των συμμετεχόντων προς τα υφιστάμενα μέλη ενός νομικού επαγγέλματος υπερβαίνει το 100%, γεγονός που σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε περισσότερες από μία δραστηριότητες κατάρτισης στη νομοθεσία της ΕΕ Πόροι Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται ο γενικός συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός των δικαστηρίων ανά κάτοικο για το 2010, το 2012 και το Ο πίνακας αντανακλά τη σχετική σταθερότητα στον προϋπολογισμό των δικαστηρίων ανά κάτοικο σε διάστημα τριετίας, με μικρή αύξηση κατά μέσον όρο. 50 Διατίθεται στη διεύθυνση: 39

46 Διάγραμμα 38: Προϋπολογισμός δικαστηρίων* (σε ευρώ ανά κάτοικο) (πηγή: μελέτη CEPEJ) * Το διάγραμμα 38 παρουσιάζει τον ετήσιο εγκεκριμένο προϋπολογισμό που έχει διατεθεί για τη λειτουργία του συνόλου των δικαστηρίων, ανεξάρτητα από την προέλευση ή το ύψος του εν λόγω προϋπολογισμού (εθνικού ή περιφερειακού). Θα πρέπει να πραγματοποιούνται προσεκτικές συγκρίσεις, καθώς τα στοιχεία για τις χώρες AT, BE, FR, EL και LU αντιστοιχούν στον προϋπολογισμό για ολόκληρο το δικαστικό σύστημα και περιλαμβάνουν τη νομική συνδρομή και τις εισαγγελικές υπηρεσίες, τα στοιχεία για την DE δεν είναι πλήρη, καθώς δεν καλύπτουν όλα τα ομόσπονδα κράτη, ενώ ορισμένα κράτη μέλη λαμβάνουν χρηματοδότηση από διεθνή και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η σημαντική μείωση για την ES μεταξύ 2010 και 2012 οφείλεται στο γεγονός ότι τα δεδομένα των Αυτόνομων Κοινοτήτων και του Δικαστικού Συμβουλίου δεν έχουν συμπεριληφθεί στα δεδομένα του Το άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι, σε όσους δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους, παρέχεται δικαστική αρωγή, εφόσον η αρωγή αυτή είναι αναγκαία για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Ο πίνακας αποτελεσμάτων του 2015 περιλαμβάνει πληροφορίες για κατά κεφαλήν δαπάνες για νομική συνδρομή στα κράτη μέλη το 2010, το 2012 και το Το ακόλουθο διάγραμμα καταδεικνύει σημαντικές διαφορές στα ποσά αυτά μεταξύ ομάδων χωρών. Τα ποσά που έχουν δαπανηθεί για νομική συνδρομή ανά κάτοικο κατά τα εξεταζόμενα έτη έχουν παραμείνει σχετικά σταθερά στα περισσότερα κράτη μέλη. Ο πίνακας δεν παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο κατανομής των συνολικών ποσών που έχουν διατεθεί για νομική συνδρομή μεταξύ δικαιούχων ή υποθέσεων. Διάγραμμα 39: Ετήσιος δημόσιος προϋπολογισμός που διατέθηκε για νομική συνδρομή ανά κάτοικο το 2010, το 2012 και το 2013* (πηγή: μελέτη CEPEJ) 40

47 * Το διάγραμμα 39 παρουσιάζει το ύψος του ετήσιου δημόσιου προϋπολογισμού που διατέθηκε για νομική συνδρομή το 2010, το 2012 και το 2013 ανά κάτοικο. Ο προϋπολογισμός της DE δεν είναι πλήρης, καθώς δεν καλύπτει όλα τα ομόσπονδα κράτη. Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι επαγγελματίες του νομικού κλάδου ενδέχεται να καλύπτουν επίσης ένα μέρος της νομικής συνδρομής, γεγονός που δεν αντανακλάται στο ανωτέρω διάγραμμα. 41

48 Διάγραμμα 40: Γενικές συνολικές κρατικές δαπάνες για «δικαστήρια»* (σε ευρώ ανά κάτοικο) (πηγή: Eurostat) Ο πρόσθετος αυτός δείκτης σχετικά με τους πόρους βασίζεται στα δεδομένα της Eurostat για τις κρατικές δαπάνες. Αναφέρεται στους πραγματικά δαπανηθέντες δημοσιονομικούς πόρους και λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον υφιστάμενο δείκτη σχετικά με τον προϋπολογισμό που διατίθεται στα δικαστήρια. Η σύγκριση αφορά τα έτη 2010, 2011 και * Ενώ το διάγραμμα 38 παρουσιάζει τον ετήσιο εγκεκριμένο προϋπολογισμό που έχει διατεθεί για τη λειτουργία του συνόλου των δικαστηρίων, ανεξάρτητα από την προέλευση ή το ύψος του εν λόγω προϋπολογισμού (εθνικού ή περιφερειακού), το διάγραμμα 40 παρουσιάζει τις γενικές συνολικές κρατικές (πραγματικές) δαπάνες για τα δικαστήρια (δεδομένα εθνικών λογαριασμών, ταξινόμηση των κρατικών λειτουργιών, ομάδα 03.3). Το διάγραμμα 40 περιλαμβάνει επίσης τα συστήματα επιτήρησης και τη νομική συνδρομή. Διάγραμμα 41: Γενικές κρατικές δαπάνες για δικαστήρια ως ποσοστό του ΑΕΠ (πηγή: Eurostat) Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει πληροφορίες για το ανθρώπινο δυναμικό στα δικαστικά συστήματα των κρατών μελών. Όσον αφορά τον αριθμό δικαστών ανά κατοίκους, διαπιστώνεται σχετική σταθερότητα στα περισσότερα κράτη μέλη μεταξύ του 2010 και του 42

49 2013 και μικρή αύξηση κατά μέσον όρο. Αντιστοίχως, στα περισσότερα κράτη μέλη παρατηρείται αύξηση στον δείκτη των δικηγόρων ανά κατοίκους. Αυτοί οι δείκτες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των χωρών. Διάγραμμα 42: Αριθμός δικηγόρων* (ανά κατοίκους) (πηγή: μελέτη CEPEJ) * Δικηγόρος είναι ένα πρόσωπο το οποίο διαθέτει τα προσόντα και την εξουσιοδότηση σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο να αγορεύει και να ενεργεί για λογαριασμό των πελατών του, να ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα, να παρίσταται ενώπιον των δικαστηρίων ή να συμβουλεύει και να εκπροσωπεί τους πελάτες του σε νομικές υποθέσεις (σύσταση Rec(2000)21 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την ελευθερία άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος). Διάγραμμα 43: Αριθμός δικαστών* (ανά κατοίκους) (πηγή: μελέτη CEPEJ) * Η κατηγορία περιλαμβάνει τους δικαστές που εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης σύμφωνα με τη μεθοδολογία της CEPEJ. Δεν περιλαμβάνονται οι λεγόμενοι Rechtspfleger/γραμματείς δικαστηρίου που υπάρχουν σε ορισμένα κράτη μέλη. Ο συνολικός αριθμός επαγγελματιών δικαστών στην EL περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες κατά τα έτη που παρουσιάζονται ανωτέρω, γεγονός που εξηγεί εν μέρει τη μεταβολή του. 43

50 Διάγραμμα 44: Μεταβολή του απόλυτου αριθμού του συνόλου των δικαστηρίων (γεωγραφικές τοποθεσίες) μεταξύ 2010 και 2013* (πηγή: μελέτη CEPEJ) Το διάγραμμα 1 «Καταγραφή των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της δικαιοσύνης στην ΕΕ το 2014» καταδεικνύει ότι μεγάλος αριθμός κρατών έχουν ξεκινήσει, θεσπίσει ή εφαρμόσει μεταρρύθμιση του δικαστικού χάρτη ή της δομής των δικαστηρίων. Το ακόλουθο διάγραμμα συμπληρώνει τις πληροφορίες αυτές, παρέχοντας δεδομένα για τη μεταβολή του αριθμού του συνόλου των δικαστηρίων ως γεωγραφικών τοποθεσιών 51 κατά την περίοδο Η μεταβολή του αριθμού των δικαστηρίων ως νομικών οντοτήτων δεν περιλαμβάνεται στο παρόν διάγραμμα. * Η IT πραγματοποίησε αναδιοργάνωση της γεωγραφικής κατανομής των δικαστηρίων της τον Σεπτέμβριο Η αναδιοργάνωση αυτή συμπεριελάμβανε το κλείσιμο (με συγχώνευση με άλλα γραφεία) 30 δικαστηρίων, 30 εισαγγελικών γραφείων, 220 δικαστικών καταστημάτων και 346 ειρηνοδικείων. Η LT μείωσε τον αριθμό των πρωτοδικείων από 54 σε 49 τον Ιανουάριο Οι NL αναδιοργάνωσαν τη γεωγραφική κατανομή των δικαστηρίων το 2013 (μείωση από 64 σε 40). Η αναδιοργάνωση αυτή οδήγησε στο κλείσιμο τμημάτων πρωτοδικείων. Στην HR και την SI, η αύξηση είναι αποτέλεσμα της διαφορετικής ερμηνείας που δόθηκε στην ερώτηση της CEPEJ το 2013 σε σύγκριση με το Ποσοστό γυναικών επαγγελματιών δικαστών Η ποικιλομορφία των εργαζομένων προσφέρει συμπληρωματικές γνώσεις, δεξιότητες και πείρα και αντανακλά την πραγματικότητα. Αυτό ισχύει ιδίως για τα δικαστήρια. Η μεγαλύτερη ισορροπία ως προς το φύλο στο δικαστικό σώμα μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη ποιότητα του συστήματος δικαιοσύνης. Τα ακόλουθα διαγράμματα για τις γυναίκες δικαστές σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δικαστήρια και σε ανώτατα δικαστήρια παρουσιάζουν μια διαφοροποιημένη εικόνα. Τα δεδομένα επιβεβαιώνουν μια αντίστροφη σχέση: όσο υψηλότερου βαθμού είναι το δικαστήριο, τόσο μικρότερο είναι το ποσοστό γυναικών δικαστών. Στα περισσότερα κράτη μέλη, το υφιστάμενο ποσοστό γυναικών δικαστών στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας είναι σχετικά υψηλό και εντός της ζώνης ισορροπίας των φύλων που κυμαίνεται 51 Η CEPEJ ορίζει όλα τα δικαστήρια ως γεωγραφικές τοποθεσίες πρόκειται για εγκαταστάσεις ή δικαστικά κτίρια εντός των οποίων πραγματοποιούνται οι δικαστικές ακροαματικές διαδικασίες. Εάν υπάρχουν περισσότερα δικαστικά κτίρια στην ίδια πόλη, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Τα διαγράμματα περιλαμβάνουν τις τοποθεσίες των πρωτοδικείων γενικής δικαιοδοσίας και των πρωτοδικείων ειδικής δικαιοδοσίας, καθώς και τις τοποθεσίες των ανώτατων δικαστηρίων. 44

51 από 40 έως 60% 52 η κατάσταση διαφέρει πολύ για τις γυναίκες δικαστές σε ανώτατα δικαστήρια. Εντούτοις, οι τάσεις κατά την τελευταία τριετία για τα πρωτοβάθμια και τα δευτεροβάθμια δικαστήρια και κατά την τελευταία επταετία για τα ανώτατα δικαστήρια είναι γενικά θετικές. Υποδηλώνουν ότι περισσότερα κράτη μέλη εργάζονται προς την κατεύθυνση της επίτευξης ισορροπίας μεταξύ των δύο φύλων. 52 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, Έκθεση σχετικά με την πρόοδο της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών το 2013, συνοδευτικό του εγγράφου Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Έκθεση 2013 σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ», (COM(2014) 224 final). 45

52 Διάγραμμα 45: Ποσοστό γυναικών επαγγελματιών δικαστών σε δικαστήρια πρώτου, δεύτερου και ανώτατου βαθμού δικαιοδοσίας (πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μελέτη CEPEJ) Διάγραμμα 46: Μεταβολή στο ποσοστό των γυναικών επαγγελματιών δικαστών σε δικαστήρια πρώτου και δεύτερου βαθμού από το 2010 έως το 2013, καθώς και σε ανώτατα δικαστήρια από το 2007 έως το 2014* (πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μελέτη CEPEJ) * Όσον αφορά τα πρωτοβάθμια δικαστήρια στην SI και τα ανώτατα δικαστήρια στις EE, FI και στο UK, τα στοιχεία δεν κατέδειξαν μεταβολή κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Συμπεράσματα σχετικά με την ποιότητα των συστημάτων δικαιοσύνης Ο πίνακας αποτελεσμάτων στον τομέα της δικαιοσύνης στην ΕΕ για το 2015 καταδεικνύει ότι υπάρχει περιθώριο συνέχισης και ενίσχυσης των προσπαθειών για την υποστήριξη της ποιότητας των δικαστικών συστημάτων. Οι προσπάθειες βελτίωσης των εργαλείων ΤΠΕ για το δικαστικό σύστημα έχουν συνεχιστεί. Ωστόσο, οι δείκτες αποκαλύπτουν κενά σε ορισμένα κράτη μέλη, τόσο σχετικά με τα εργαλεία ΤΠΕ που είναι διαθέσιμα για τη διοίκηση και τη διαχείριση 46

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.9.2015 COM(2015) 421 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.6.2014 COM(2014) 354 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης της αγοράς στον τομέα των γαλακτοκομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SWD(2014) XXX ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων EL EL ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.1.2014 COM(2014) 30 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.6.2014 COM(2014) 371 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δεύτερη έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για την υλοποίηση της σύστασης 2009/C 151/01 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ψηφιακή πρόκληση της Ευρώπης

Η ψηφιακή πρόκληση της Ευρώπης Η ψηφιακή πρόκληση της Ευρώπης Συμβολή της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα διεξαχθεί στις 24-25 Οκτωβρίου 2013 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2013 ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2011 COM(2011) 900 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.6.2014 COM(2014) 363 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συγκεφαλαιωτική έκθεση σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού στην ΕΕ στην οποία εξετάζονται οι εκθέσεις των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2005 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβέρνηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη

Διακυβέρνηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη Διακυβέρνηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη Πολιτικές, δομές, χρηματοδότηση και ακαδημαϊκό προσωπικό Ευρωπαϊκή Επιτροπή EURYDICE Διακυβέρνηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη Πολιτικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 15.7.2014 COM(2014) 472 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική και νομισματική ένωση και το ευρώ

Η οικονομική και νομισματική ένωση και το ευρώ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Για σταθερότητα, ανάπτυξη και ευημερία σε ολόκληρη την Ευρώπη Η οικονομική και νομισματική ένωση και το ευρώ Η εύρυθμη λειτουργία της οικονομικής και νομισματικής ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση)

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.7.2012 COM(2012) 360 final 2012/0175 (COD)C7-0180/12 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (αναδιατύπωση)

Διαβάστε περισσότερα

28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73

28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73 28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1382/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση του Προγράμματος «Δικαιοσύνη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.11.2012 COM(2012) 658 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ βάσει των εκθέσεων των κρατών μελών σχετικά με την υλοποίηση της σύστασης του Συμβουλίου (2009/C 151/01)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι

Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου προς τους κοινωνικούς εταίρους κατά την περίοδο 2007-2013 1. Εισαγωγή Ορισμός των Κοινωνικών Εταίρων Ο όρος «κοινωνικοί

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση της εφαρμογής της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου στα κράτη μέλη της ΕΕ: Βία κατά των γυναικών Υποστήριξη των θυμάτων.

Επισκόπηση της εφαρμογής της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου στα κράτη μέλη της ΕΕ: Βία κατά των γυναικών Υποστήριξη των θυμάτων. Επισκόπηση της εφαρμογής της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου στα κράτη μέλη της ΕΕ: Βία κατά των γυναικών Υποστήριξη των θυμάτων Βασικά πορίσματα Η ανά χείρας έκδοση προετοιμάσθηκε από την ομάδα έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013 ΕΛΛΑΔΑ Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής Οι εκταμιεύσεις της χρηματοδοτικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.11.2013 COM(2013) 801 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 EL EL 1. ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα Τριμηνιαία Έκθεση Απρίλιος 2013

Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα Τριμηνιαία Έκθεση Απρίλιος 2013 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΕ ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα Τριμηνιαία Έκθεση Απρίλιος 2013 Τριμηνιαία έκθεση της ομάδας δράσης για την Ελλάδα Απρίλιος 2013: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2013 COM(2013) 462 final 2013/0214 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2013 COM(2013) 462 final 2013/0214 (COD) C7-0209/13 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 10.1.2007 COM(2007) 1 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ {SEC(2007)

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφράστηκε από το Γραφείο Μεταφράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών

Μεταφράστηκε από το Γραφείο Μεταφράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών Συμβούλιο της Ευρώπης MCL- 17 (2011) 3 Διάσκεψη των Υπουργών των αρμόδιων για την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης 17 η σύνοδος, Κίεβο, 3-4 Νοεμβρίου 2011 Η Τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πράσινη Βίβλος για. την επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη. (υποβληθέν από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πράσινη Βίβλος για. την επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη. (υποβληθέν από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 21.1.2003 COM(2003) 27 τελικό Πράσινη Βίβλος για την επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη (υποβληθέν από την Επιτροπή) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα