Ήέπι&υμια ολων μας πρέπει

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ήέπι&υμια ολων μας πρέπει"

Transcript

1 ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΥ ΑΓιΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ήέπι&υμια ολων μας πρέπει νά ειναι νά συνανηι&ουμε ση1ν ενότητα τών ΠροΦητώνι τών' πoστόλων καί τών Πατέρων όλων τών αίώνων..λιαφορετικά κάθε ενωση θά ειναι 'Ψευ8ένωσις και θά καταστρέφει καί θά 8ιαστρέφει κάθε είλιkpιν προσπάθεια. πού θέλει νά ό8ηύ σει στό θέμα της σωτ pίας. 'Υπάρ"ει σύγ"υσ. Σχετικοποίηση τi1c; πιστεως. πολιτικοί συμβιβασμοί. ΟΙ 8ιάλογοι οί έκκλησιαστικοί ειναι άπομίμηση τών πολιτικών συ ιιτ σεων. Ή έπανέkφpασ της Πίστεως μέ τά μέσα τi1c; κάθε έποχi1c; 8έν εχει τίποτε κοινό μέ τt1ν άνα ιιτoύμενη άπό 8ικούς μας &εολόγους Οίκουμενιστές «επανερμιινεια» τί;ς πίστεως. (Πρωτ. Γ,ωργίου trlεταλλtινoίι, Όμοτίμου Καetιγtιτού tjj.:; θεολογικjjς Σχολjjς τού Παν,τrιστtιμίoυ Ίλetινών)

2 "Έκδοση: 'Ιερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Copyright: 'Ιερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου 'Άγια Μετέωρα τ.κ Καλαμπάκα, τηλ , fax Διανέμεται δωρεάν 'Επιτρέπεται ή αναδημοσίευση δλοκλήρου η μέρους τοϋ παρόντος μέ τήν ό.πλή αναφορά της προελεύσεώς του. Μία πληθώρα άξιόλογων καί δυναμικών άρθρων, μελετών, άνακοινώσεων καί δημοσιευμάτων μέ άκαταμάχητα έπιχειρήματα, 6ασισμένα στήν όροόδοξη πατερική παράδοση καί τήν δογματική συνείδηση της 'Εκκλησίας μας, άπό 'Ιεράρχες, κληρικούς, μοναχούς, Καοηγητές Θεολογικών Σχολών, χριστιανικές άδελφότητες, συλλόγους καί λα ίκούς, πού άσκουν κριτική στά οίκουμενιστικά άνοίγματα, δέν έχουν συμπεριληφθετ, λόγφ έλλείψεως χώρου, στό παρόν τεύχος καί θά άποτελέσουν ά ντικείμενο προσεχούς έκδόσεως.

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Είσαγωγικό σημείωμα Άρχψ. ί1.θχυασίου Άναστασίου, σελ. KαθηγoυμΈVoυ τής Ίεράς Μονής Μεγάλου Μετεώρου 4 Ή πορεία του οίκουμενικοο διαλόγου μέ βάση τήν όρθόδοξη πατερική διδασκαλία καί τήν δογματική έκκλησιολογική συνείδηση Άρχιμ. ΆθΑVασίOΌ Άναστασίου ΚαθηΥοuμενου τής 'Ιερας Μονής Μεγάλου Μετεώρου 6 'Ιστορική άναδρομή της προσεγγίσεως 'Ορθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικών κατά τόν ::οό αίώνα Άρχιμ. Ίωάσαφ Μακρι7, 'J. Μονής Μεγάλου Μετεώρου 38 Είναι λάθος νά άποδίδεται ό δρος «έκκλησίο» στούς Δοτικούς Μητροπολίτου ΓόρT1JYΟC καί Μεγαλοπόλεωι:; κ. 'Ιερεμία 74 Είναι οί Έτερόδοξοι μέλη της Έκκλησίας; Δημητρίου ΤσελεΥγίδη, ΚαθηΎΨού Θιολογικής Σχολής ΑΠΘ. 78 Πρός τί ό διάλογος; Πρωτ. Γ. Μεταλληνοϋ, Όμοτ. Καθηγ. ΘωλOYΙK1jς Σχολψ::; ΆθηγΏV 84 Έπιφυλάξεις της 'Ιεράς Συνόδου γιά τήν πορεία του διαλόγου μέ τούς παπικούς "Ιερά. Σύνοδος της Έκκ λησίας της 'Ελλάδος 88 Τό Κείμενο της Ραβέννας καί τό πρωτει0 του Πάπα Άρχιμ, Γεωργίου Καψάνη, KαθηyoυμΈVoυ της "Ιεράς Μονής 'Οσίου Γρηγορίου 90 'Ορθόδοξοι προβληματισμοί μέ άφορμή τό Κείμενο της Ραβέννας Δημητρίου ΤσελεγΥίδ,l, Καθηγητου Θεολογικής Σχολής Απ.Θ. 100 Τό Μυστήριο του Βαπτίσματος καί ή ένότητα της 'Εκκλησίας Πρεσβυτέρου Πέτρου Heers 112 3

4 Εισαγωγικό σημείωμα πoρ ία του έπίσημου Θεολογικοίί Διαλόγου μεταξύ Όρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικων κυριαρχείται τήν τελευταία περίοδο από ενα πνευμα εuφoρίας καί αισιοδοξίας δη έκπληρώνt:l αισίως τήν αποστολή του όδεύοvτας στήν έπίπυξη του τελικοίί στόχου του, τήν «ενωση των εκκλησιων», Όλοένα καί πληθαίνουν οί αναφορές, όπά τά πλέον έπίσημα χείλη, στήν «κοινή άποοτολική πίστη» μέ τούς Ρωμαιοκαθολικούς καί τήν εξάλειψη των δογματικων μας διαφορων. Ή αμοιβαιότητα, ή σuμπόρt:υση, δ αλληλοσεβασμός, δ έκατέρωθεν έμπλουτισμός, ή κοινή πορεία των ω:ιδελφων έκκλησιων» δηλώνεται μέ κάθε έπισημότητα καί πρός πασα κατεύθυνση. Εlδικόn:μα μάλιστα μετά τήν συμφωνία στό Κείμενο της Ραβέννας (2007) καί έν δψει της νέας, ένδεκάτης Συνόδου της Μικτης'ΕΠΙτΡοπης ΘεoλoγΙKoίi Διαλόγου στήν Κύπρο τόν προσεχή Όκτώ6ριο, κυριαρχεί καί προβάλλεται ή αποψη πώς τό ήτημα τού παπικού πρωτείου είναι τό μόνο έκκρεμές σημείο μεταξύ των δύο «έκκλησιων)) καί γι' αυτό καί περί αυτού μόνον συ ητoυμε. Άποφάσεις ΟΙκουμενικων Συνόδων, 'Ιεροί Κανόνες, πατερική καί δογματική διδασκαλία, ορθόδοξη έκκλησιολογική καί δογματική συνείδηση, έκκλησιαστική Ιστορία καί παράδοση παραθεωρούνται, απορρίπτονται καί έκτοπί Ιονται Ιν μιςι ριπη. Ακόμη καί τά αυτονόητα καταργουνται. Αυτά τά αύτονόητα θά επιχειρήσουμε νά άναδείξουμε, μέ τό παρόν τεύχος. «έπόμενοι τοίς άγίοις πατράσι1>, καθώς θά στηριχθούμε αποκλειστικά καί μόνο σ' αυτούς, χωρίς νά έκφέρουμε αυθαίρετες προσωπικές έκτιμήσεις καί άπόψεις.'η αντιπαραβολή καί μόνο της διδασκαλίας των Άγίων Πατέρων μέ τίς θέοεις των έτεροδόξων καί των οlκουμενιστων αρκεί, ωστε αβίαστα νά προκύψει ή όλήθεια. Θά θέλαμε εiιθύς έξ αρχης νά διευκρινίσουμε δτι ή δημοσίευση τού παρόντος ένημερωτικου έντύπου δέν γίνεται, σέ καμμία περίπτωση, μέ τήν διάθεση νά προσδώσουμε στόν έαυτό μας τόν ρόλο του κριτη, του τιμητη η του σωτήρα. Γίνεται χωρίς τήν παραμικρή κατακριτική διάθεση η Ιμπάθεια πρός τά πρόσωπα τά όποια αναφέρονται Ή αντίθεσή μας είναι μόνον πρός τίς θεωρίες καί τίς ένέργειές τους, δταν αυτές άντίκεινται στήν δρθόδοξη διδασκαλία μας. Γίνεται, έπίσης, από ειλικρινή άγάπη καί ένδιαφέρον πρός τούς αιρετικούς καί γιά τήν επιστροφή τους στούς κόλπους της Ά γίας μας 'Εκκλησίας, από τήν όποία εξέπεσαν. Κι αυτό, αφού κατά τόν μακαριστό π. 'Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο «ποιός αγαπα ειλικρινως τόν νoσoίiντα; Ό λέγων πρός αυτόν: 'είσαι ύγιέστατος, τρωγε δ,τι θέλεις', καί άπεργαιόμενος ουτω χαλεπωτέραν τήν νόσον καί ταχύτερον τόν θάνατον, η ό έπιοημαίνων αυτφ τήν (,.ισθένειαν νοντες τάς πλάνας των αιρετικων καί διακηρύσσοντες δτι όκολουθουσιν δδφ έπισφαλεστάτn, ύπάρχει έλπίς νά δημιουργήσωμεν έν αυτοις κρίσιν συνειδήσεως καί εφεσιν όναιητήσεως της άληθείας:υμείς [απευθύνεται πρός τόν Πατριάρχη Άθηναγόρα] καί ΟΙ μεθ' Ύμων, διακηρίjσσοντες δτι 'ουδέν μας xωρί ει' από των αίρετικων Κ.Τ.Τ., ναρκουτε καί απokoιμί ετε αυτούς καί αποκλείετε εμπροσθεν αύτων τήν όδόν της αληθείας... )). 4

5 Ή παροϋσα εκδοση άποτελει τήν όπλή καί ταπεινή κατάθεση της ψυχης μας, τήν εκφραση της ίφατικης καί μοναχικης μας συνειδήσεως καί τήν άνάληψη της ευθύνης μας εναντι των πνευματικών μας τέκνων, εναντι πολλων πιστων, πού μέ άνησυχία μας απευδύνουν ερωτήματα καί ζητοϋν τήν καθοδήγησή μας γύρω από αυτά τά ζητήματα, έναντι του ήγιασμένου όγιομετεωρίτικου χώρου τόν όποιο, μέ τήν χάρη του Θεού, ταχθήκαμε νά διακονουμε. Άποτελει τήν ταπεινή υπακοή μας στά αυτονόητα της πίστεώς μας, στήν παρακαταθήκη των Άγίων μας, στό καθηκον μας πρός τήν Μία Άγία Καθολική καί ΆποστολικήΈκκλησία μας. Πρόκειται γιά μιά αφιλόδοξη καί φιλότιμη προσπάθεια, πού δέν διεκδικει αποκλειστικότητα καί αυθεντία, αλλά σκοπό της εχει νά αναδείξει πτυχές τού σο6αρώτατου, γιά τήν ακρίβεια της πίστεώς μας, ζητήματος του οικουμενισμού καί νά δώσει τό ερέθισμα καί τήν αφορμή στούς κατά τεκμήριο (.φμοδίους καί επαιοντες νά ενσκύψουν στό συγκεκριμένο ζήτημα, πού εχει όλέθριες συνέπειες γιά τήν πίστη μας. Μέ δεδομένο μάλιστα τήν παγιωμένη απουσία κάθε επισήμου ενημερώσεως στόν τομέα αυτό από τήν 'Εκκλησία μας, ή επώνυμη, τεκμηριωμένη, καλόπιστη καί ειλικρινής κατάθεση απόψεων καί πληροφοριακοϋ υλικοϋ συμ6άλλει, στό μέτρο των δυνατοτήτων της, στήν κάλυψη αυτοϋ τοϋ κενοϋ. Άπαντάει, επίσης, στήν παραπληροφόρηση καί τήν παραποιητική πρακτική, πού κατακλύζει τόν χώρο της έκκλησιαστικης ενημερώσεως, ίδιαίτερα δέ της διαδικτυακης. Μία πληθώρα εντύπων καί διαδικτυακών τόπων παρέχουν ανεξέλεγκτες πληροφορίες, αναφορές καί κριτικές αίρετικης, σχισματικης καί αντορθοδόξου προελεύσεως γιά τά θέματα του Oiκουμενισμου, των διαχριστιανικών καί διαθρησκειακων διαλόγων, πού επιφέρουν σύγχυση καί αποπροσανατολισμό στούς πιστούς, Τό γεγονός αυτό καθιστά άκόμη πιό επιτακτική τήν ανάγκη υπευθύνου ενημερώσεως εκ μέρους της Ίεράς Συνόδου τηςέκκλησίας μας, Γι' αυτό καί όπό τήν θέση αυτή εκφράζσυμε τήν θερμή καί υιική μας παράκληση πρός τόν Μακαριώτατο Άρχιεπίσκοπο Άθηνων καί ΠάσηςΈλλάδος κ. 'Ιερώνυμο καί τούς Σε6ασμιωτάτους Αρχιερεις μας νά εκπληρώσουν τό πολύ σημαντικό αυτό έργο. 'Ένα τρέχον ζήτημα γιά τό όποιο αναμένουμε τήν ενημέρωση της 'Ιεράς Συνόδου ετναι τό Κείμενο της Ρα6έννας, καθώς καί ή επικείμενη Σύνοδος της Μικτης Έπιτροπης Θεολογικου Διαλόγου τόν προσεχή Όκτώ6ριο στήν Κύπρο, Ή παρούσα εκδοση, καρπός μακροχρόνιας καί συστηματικης ενασχολήσεώς μας μέ τά ζητήματα του Οίκουμενισμου, αποτελει συλλογή υλικού από τούς Πατέρες της 'Εκκλησίας μας καί συγχρόνους εγκρίτους όρθοοοξους θεολόγους, τούς όποίους ευχαριστουμε γιά τήν ευγενή παραχώρηση των κειμένων τους, Πραγματοποιήθηκε δέ, σύν Θεφ, διά πρεσ6ειων της Κυρίας ήμων Θεοτόκου καί των Μετεωριτων Άγίων μας Άθανασίου καίίωάσαφ καί μέ τήν συνδρομή αγαπητων πνευματικων μας τέκνων καί φίλων της Μονης μας, πού μέ πολλή προθυμία ανέλαβαν καί τήv δαπάνη της, τούς δποίους καί θερμά ει'jχαριστουμε, i\ρχιμ, ί\θανάσιοι:; i\ναστασίοιι ΚαθΙΙΥούμcνοι:; η/ι:; 'Ιεράς Movι/c ΜtΎάλοu Mt'n'wpou ί\υίων Μετεώρων 5

6 (Η πορεία του οικουμενικου διαλόγου με βάση τήν όρθόδοξη πατερική διδασκαλία καί τήν δογματική εκκλησιολογική συνείδηση Τό άρθρο αυτό απστελεϊ μία έκτεταμένη καί συμπληρωμένη μορφή της όμιλίας. πού έκφωνήθηκε σέ έκδήλωση του Συλλόγου Οί ψιλο! των ΜnnίΡων. στίς 25 Ίανο\!αρί(ι!)

7 Ά.ρχιμ. Ά.θανασίου Ά.ναστασίου Καθηγουμένου τής 'Ιεράς Μονής ΜεΥάλου Μετεώρου Ή εποχή μας ταλανίζεται άπό ποικίλες αίρέσεις καί κυρίως άπό τήν «παναίρεση» του οικοομενισμου, διαχριστιανικου καί διαθρησκειακου, Ο οποίος προβάλλεται καί επιβάλλεται μέ τούς δρους, τά μέσα καί τίς πρακτικές της Νέας 'Εποχής. Αύτή ειναι καί η διαφορά των συγχρόνων ποικίλων αίρέσεων άπό τίς παλαιότερες γνωστές αίρέσεις της εκκληοιαστικης μας ίστορίας: δτι δέν προοβάλλουν μία συγκεκριμένη άλήθεια, άλλά τό συνολικό οίκοδόμημα της "Ορθοδόξου Πίστεως, χωρίς δμως φαινομενικά νά τό άμφισβητουν. Ή οόνιτίζουσα μάλιστα διάσταση του οίκουμενισμου, η οποία παγιώθηκε στίς μέρες μας, στηρίζεται οέ καθαρά νεοεποχίτικη λογική. Δέν θίγει εξωτερικά τήν Ορθοδοξία, άλλά τήν άπουομνώνει άπό τόν άποκαλοπτικό καί σωτηριολογικό της χαρακτήρα, καθώς τήν εξομοιώνει μέ τήν αϊρεση, τήν οποία άναγνωρίζει ως μία άλλη εκδοχή της άληθείας. Ή μέθοδος του συγχρόνου Οίκουμενισμου Ή ανάλυση των μεθόδων της Νέας Έποχης δέν άποτελετ, βεβαίως, άντικείμενο καί δέν χωράει στήν ανάπτυξη αύτου του θέματος. Σταχυολογουμε μόνον, σέ αμεση συνάρτηση μέ δ, τι μας αφορα, τίς εννοιες της απόλυτης αναστροφης των πραγμάτων, τήν αναγωγή της αλήθειας σέ ψέμα καί του ψεύδους σέ όλήθεια, τήν έπιβολή απόψεων ώς όρθων, μέσ<υ της συνεχους έπαναλήψεώς τους (δ νόμος της συνήθειας), τήν έπικοινωνιακή προβολή καί τήν κυρίαρχη έπι60λή της είκόνας, τήν παρελκυστική τακτική, τήν ήθελημένη αμφισημία, τήν διγλωσσία, τήν τεχνητή ασάφεια λόγων καί κειμένων, τήν σύγχυση καί τήν πλάνη. «Εοος Υάρ ταυτα ταίς πονηροίς αι'ρεσιάρχαις παλαιόν, τά σαφή της Γραφης διά των άσαφων μετάυειν καί σαφιστικως έντειjoεν παρακραύεο8αι τούς παραυομένους υπ' αύτών». 7

8 Είναι πράγματι, δηλαδή, παλαιά συνήθεια των πονηρων αίρεσιαρχων νά μετατρέπουν τά σαφη της Γραφης διά των άσαφων καί μέ αυτόν τόν τρόπο νά εξαπατωνται οί παρασυρόμενοι από αι'ηούς. (Γρηγόριος δ Παλαμας, Λόγος Ά ντιρρητικός ΣΤ ', 5,11, ΕΠΕ 6, 330, εκδ. Π. Χρήστου, 3, Πρβλ. καί Κατά Γρηγορα, Λόγος Β', Ε.Π.Ε. 7, 372, εκδ. Π. Χρήστου, 4,292). Στηρι όμενoς, έ:τσι, σέ αυτές τίς μεθόδους της Νέας Έποχης δ σύγχρονος οικουμενικός διάλογος επιχειρεί μέ επικοινωνιακά τεχνάσματα νά επιβάλει τετελεσμένα γεγονότα στίς σχέσεις μας μέ τοίjς έτεροδόξους. Δογματικές διαφορές παραθεωρουνται καί δέν τίθενται καν πρός συ ήτηση, όποφάσεις καί κανόνες της 'Εκκλησίας μας παραβιά oνται καί εγκαταλείπονται ώς ξεπερασμένοι, δόγματα της πίστεώς μας όναγορεύονται σέ ητήματα «θεολογούμενα», ή αλήθεια σχετικοποιείται καί εξισώνεται μέ τήν αίρεση. Τό μόνο πού δείχνει νά ανθοφορεί προσφέροντας αφειδως τούς καρπούς ενός ακόρεστου ένθουσιασμοϋ είναι ή ακατάσχετ η αγαπολογία, ή υπερβάλλουσα 6.βρότητα, ή πυρετώδης διπλωματία, ό άνεπίγνωστος η λoς. Πολύ ευστοχα είχε περιγράψει τήν κατάσταση αυτή πρίν από χρόνια ό μακαριστός π. Δημήτριος Στανιλοάε, δταν γραφε: «ΔημιουΡΥεΤται κάοε τόσο, άπο την μευάλη Cπισυμία Υια ενωση, ενας εύκολος έv(}oυσιασμός, πού πιστεύει πώς μπορεί με την συναισσηματική του (}ερμότητα να ρευστοποιήση την πραυματικότητα και να την ξαναπλάση χωρις δυσκολία. Δημιουρ Υείται άκόμα καί μία διπλωματικi] συμβιβαστικυ, νοοτροπία, πού νομίζει πώς μπορεί να συμφιλιώση με άμοιβαίες ύποχωρήσεις δουματικες fjέσεις η Υενικώτερες καταστάσεις, πού κρατοϋν τις εκκλησίες χωρισμένες» (Dimitru Staniloae, Γιά εναν Όρ8όδοξο Οίκουμενισμό, έκδ. Άθως, Πειραιεύς 1976, σελ ). Μέσα σέ μιά αληθινή παρα άλη ενθουσιασμού καί άγαπολογίας «ανευ δρων καί όρίων» (κατά τόν Πατριάρχη Άθηναγόρα) ξεπεράσαμε πραγματικά κάθε δριο καί καταστρατηγήσαμε δλους τούς δρους της πίστεως καί τούς ίερούς κανό- νες. Γίναμε επιλήσμονες της όρθοδόξου παραδόσεώς μας, της ίερας παρακαταθήκης των Ά γίων Πατέρων μας τούς δποίους πολύ ευκολα αντιπαρήλθαμε ώς ξεπερασμένους θεωρώντας έαυτούς ίσοτίμους καί ισοστασίους τους, όκόμη καί ίκανοτέρους στήν εκφορά ένός σύγχρονου θεολογικοϋ λόγου, πού θά ανταποκρίνεται στίς απαιτήσεις των καιρων μας, καθώς καί στίς απαιτήσεις της πολυπόθ τιτης «ένώσεως». Καινοφανείς θεολογικές απόψεις, αποκλίνουσες δογματικές θέσεις, ανεπίτρεπτες υποχωρήσεις καί συμβιβασμοί σέ θέματα πίστεως, αποδοχή θεολογούμενων θεμάτων χωρίς καμμία συ ήτηση, άνοχή καί νομιμοποίηση σέ απαράδεκτα εκκλησιολογικά καί ηθικά όλισθήματα όποτελουν πλέον η τήματα ρουτίνας γιά τούς όρθοδόξους πού μετέχουν στούς διαλόγους. Ή αυξηση της συχνότητας, ή επιτάχυνση στόν ρυθμό, τό απροκάλυπτο των ενεργειων, ή επικοινωνιακή τακτική, ή μεθοδευμένη επισημότητα, ή φαντασμαγορία του σκηνικού προδίδουν τήν σπουδή γιά τήν επιβολή τετελεσμένων στό ήτημα της λεγόμενης «i:vώσεως». Τετελεσμένα πού, χωρίς καμμία λογική έξήγηση, χωρίς θεολογικό υπόβαθρο, χωρίς συνοδική συγκατάθεση, χωρίς τήν όποδοχή από τό πλήρωμα της 'Εκκλησίας, ανατρέπουν σέ μιά στιγμή τήν αλήθεια καί τήν ακρίβεια της πίστεώς μας πού ετναι θεμελιωμένες στήν δισχιλιετή παράδοση της άγίας μας 'Ορθοδοξίας. Τετελεσμένα πού προαποφασί oνται σέ συνεδρίες Έπιτροπων η Συμβουλίων κεκλεισμένων των θυρων η μέ εντεταλμένα μέλη καί μέ τούς ίδιους πάντοτε «ήμετέρους» όντιπροσώπους σέ μακρινές υπερπόντιες όποστολές, τά πορίσματα των δποίων γίνονται γνωστά μόνον σέ δσους τά όνα ητήσoυν επισταμένως καί δέν φθάνουν ποτέ στό ευρύ κοινό. Τετελε σμένα πού έπιβάλλονται μέ ιεροπραξίες καί λειτουργικές πράξεις κορυφαίου συμβολικοϋ χαρακτήρα, ακόμη καί όπό τόν ίδιο τόν Οικουμενικό Πατριάρχη καί τόν Ρωμαίο Ποντίφικα. Ή «ljεωρία των κλάδων», ή όρχή των «άδελφών εκκλησιών», ή «Βαπτισματική δεολουία», ή «μετοχή είς τά αύτά μυστήρια», ή «κοινή άπαστολική παράδοση», ή «άποστολική διαδοχή» κ.α. αποτελουν τά νέα «δόυματα» του οίκουμε- 8

9 Ό λειτουρυικόs άσπασμόs Πάπα καί Πατριάρχη κατά τήυ διάρκεια njs πamκr;s λειτουρυίαs. Βαπκανό Ίούvιοs νισμου. πού επιβάλλονται ανωθεν, χωρίς θεολογικό καί εκκλησιο- «Δημιουργείται κάθε τόσο, λογικό ερεισμα. :Η ορθόδοξη θεολογία καί ή ορθόδοξη εκκλησιολογία παραχω- άπό την μεγάλη επιθυμία ρουν τήν θέση τους στήν διπλωματία καί τήν πολιτική. Ή τήρηση των ισορροπιων, ή προσχώρηση στή λογική των συσχετισμων, ή για ενωση, EvaS ευκολοs ύπαγωγή στά κοινωνικά καί πολιτικά δεδομένα καί απαιτήσεις αποτελουν τήν νέα κυρίαρχη αντίληψη στή σύγχρονη οίκουμενιστική θεολογία. Καί δεδομένου δτι στήν εποχή μας καί στό ευρύ κοινό ή θεολογική κατάρτιση, Τι κατήχηση καί ή διαποίμανση δέν ετναι ο ί δέουσες, τά πρωτόγνωρα αυτά «δόγματα» καθιερώθηκαν μέ τήν μορφή άξιώματος επιχειρώντας νά ανατρέψουν ακόμη καί τά αυτονόητα. Ό παπισμός άπστελει αϊρεση Λέγεται όπό πολλούς δτι οί παπικοί δέν ετναι αίρετικοί, αλλά σχισματικοί η δτι δέν εχει καταδ ικασθεί επισήμως ό παπισμός ώς αίρεση από κάποια Οίκουμενική Σύνοδο καί άλλα σχετικά. 'Άς δουμε κατ' αρχήν πως δρί εται Τι αίρεση καί πως διακρίνεται όπά τό σχίσμα. Κατά τόν αείμνηστο Καθηγητή 'Ιωάννη Καρμίρη έvθουσtασμόs. που πιστεύει πώs μπορεί με την συναισθηματική του θερμότητα να pευσroπoιή- ση την πραγματικότητα κα! να την ξανaπλάση χωρis δυσκολία». 9

10 Ή ειaοδος τοό Ευαγγελίου aτήν διάρκεια της πωrικης λειτουργίας κrιί μι. πίν συμμετοχή τοό όρθοδόξου διακόνου ένώπιον τοϋ Πάπα καί τοϋ Οίκουμευικοϋ Πατριάρχη. BαΠKαVΌ 29 'loυvίoυ «Αίρεσις είναι πασα πεπλανημένη διδασκαλία, παρεκκλίνουσα από της Υνησίας χριστιανικής πίστεως, δμ.α δέ καί πασα ίδιαιτέρα χριστιανική κοινότης, διαφωνoιjσα πρός τήν δουματικήν διδασκαλίαν της άληclοι1ς Έ κκλησίας καί αποκοπεισα άπό της κοινωνίας καί ένότητος μ.ετ' αι/rijς» (Θρησκευτική καίήcjική 'ΕΥκυκλοπαιδεία, Τόμος loς, εκδ. Μαρτίνος, Άθήνα 1962, σ. 1087). Ό Μέγας Βασίλειος γράφει στήν πρώτη Κανο- νική 'Επιστολή του: <<οί παλαιοί ώνόμασαν αίρέσεις τούς παντελώς άπερριυμένους καί κατ' αύτήν τήν πίστιν απηλλοτριωμένους», ενω σχισματικούς άποκαλεί τούς «δι' αίτίας τινάς έκκλησιαστικάς και' ζητήματα ίάσιμα πρός αλλήλους atcvqtjivτας» (Μ. Βασιλείου, 'Επιστολή 188 Πρός Άμφιλόχιον περί κανόνων, ΕΠΕ Τόμο Ι, σελ. 183). Ή διαφορά δηλαδή ανάμεσα στήν α'ίρεση καί τό σχισμα, ειναι τ δ τι αιρετικοι ', ειναι τ αυτοι, " που, συνειδητά αποκλίνουν όπό τήν όρθή πίστη απορρίπτοντας ενα η περισσότερα δόγματα της Έκκλη- σίας καί εμμένουν στίς πλάνες τους καί μετά από τήν προτροπή της 'Εκκλησίας γιά τήν άποκήρυξή τους. Σχισματικοί δέ είναι οί αποκλίνοντες από τήν εκκλησιαστική διοίκηση καί ευταξία καί μή ύποτασσόμενοι στήν εκκλησιαστική ίεραρχία (βλ. σχ. 'Ιω. Καρμίρη, Αίρεσις, Θρησκευτική καίήtjική ΈΥΚΙJκλοπαιδεία, Τόμος loς, σ ). είναι φανερό καί αδιαμφισβήτητο δτι οί παπικοί δέν απέκλιναν δπλως όπό τήν εκκλησιαστική διοίκηση καί ευταξία, όλλά ασπάστηκαν καί κατασκεύασαν μία σειρά από αίρετικά δόγματα τά όποία ούδέποτε άποκήρυξαν ουτε στό ίστορικό παρελθόν ουτε καί στά πλαίσια του θεολογικου διαλόγου πού διεξάγεται. Γι' αύτό καί δ 'Άγιος Μάρκος δ ΕύγενικόςΈπίσκοποςΈφέσου τόνι ε οτι: «Ημεις δι' ούδέν άλλο απεσχίσ8ημεν των Λατίνων, άλλ ' ij δτι είσίν, ού μόνον σχισματικοί, άλλά καί αίρετικοί. Δι' δ ούδέ πρέπει δλως ένωοήναι αύτοίς» (Πηδάλιον, εκδ. Άστήρ, Άθήνα 1970, σελ. 55). 10

11 Οί παπικές πλάνες Οί παπικές πλάνες καταδικάσθηκαν ώς αί ρετικές από πολλές Όρθοδόξους Συνόδους. Ά ναφέ ρουμε αντιπροσωπευτικά τίς έξης: 1. Από τήν Η' ΟΙκουμενική ( ) επί Μεγάλου Φωτίου. (Θά πρέπει νά σημειώσουμε δτι γιά τήν Όρθόδοξη αυτοσυνειδησία μας ή Σύνοδος αυτή αριθμείται ώς Η' ΟΙκουμενική, ενω ή του 1341 επί Ά γίου Γρηγορίου του Παλαμα υπέρ του ήσυχασμου αριθμείται ώς Θ' ΟΙκουμενική). Μέ τόν "'Όρον της ή Σύνοδος αυτή (Η') καθαιρεί καί αναθεματί ει το ύς νοθευτάς του Συμβόλου της Πίστεως μέ τήν προσθήκη του Filioque (βλ. Ίω. Ν. Κα ρμίρη, «Τά Δογματικά καί Συμ60λικά Μνημεία τfjς'όρδoδόξoυ Καδολικης 'Εκκλησίας», τόμο Ι,'Εν Άθήναις 1952, σελ. 221). Ό Πάπας απεδέχθη τήν Σύνοδο καί ηρθη τό σχίσμα του 867 μ.χ. επί Άγίου Φωτίου. 2. Άπό τίς εν Κωνσταντινουπόλει Συνόδους του 1341 (ΘΌΙκουμενική), του 1347, τού 1351 καί τού 1368, οί όποϊες επικ ύρωσαν τή διδασκαλία του Άγίου Γρηγορίου του Παλαμα καί των ήσυχαστων, δηλαδή των παραδοσιακων Όρθοδόξων, καί καταδίκασαν τίς φραγκολατινικές πλάνες πού προσπάθησε νά φέ ρει στήν Ά νατολή δ Βαρλαάμ δ Καλαβρός καί δσοι ί3.λ λοι λατινόφ ρονες τόν ακολούθησαν (Γρηγόριος Άκίνδυνος, 'Ιωάννης Καλέκας, Νικηφόρος Γρηγο ρας). 3. Άπό τούς 'Ορθοδόξους Πατριάρχες της Ά νατολης ατήν απάντησή τους π ρός το ύς Άγγλικανο ύς Άνωμότους τό 1716 καί τό 1725 (ενθ' άνωτ., σελ ). 4. Από τήν Σύνοδο των Πατρια ρ χων της Ά νατολης στήν Κωνσταντινούπολη τό 1755 (Ι:νθ' άνωτ., σελ ). Ό όρθόδοξος διάιωιιας συμμετiχει στιίν είσοδο του Eύaπελίoυ στιίll παπική λειτουργία. BαΤΙKIIVΌ 29 '/ουιιίου Από τήν Σύνοδο των Πατ ριαρχων της 'Aνατoλijς στήν Κωνσταντινούπολη τό (ενθ' άνωτ., σελ ). Στό σημείο αυτό θά άναφερθούμε συνοπτικά καί δειγματοληπτικά στίς σημαντικώτε ρες μόνο άπό τίς αί ρετικές πλάνες των παπικων, καθώς επαρκής άναφο ρά σέ αυτές εχουμε πραγματοποιήσει στό προηγούμενο τεύχος τού «Εν συνειδήσει» τόν Δεκέμβριο του

12 Ό όρθόδοξος διάκovος. σπίν διάρκεια της πamκης λειτουργίaς. παραδίδει τό EύarΎέλιo στόυ Πάπα άaπαζόμεvoς τό χέρι του στήυ διάρκεια τηι; ΠfI.Π1κηι; λειτουργίας BaηΚιlυό 29 Ίουυίου Filioque Πρόκειται για την γνωστη προσθήκη «κα'ι εκ του γί ου» στο πε ρ'ι Άγ ίου Πνεύματος αρθρο του Συμβόλου της Πίστεως. Κατα την διδασκαλία τους αυτή, το 'Άγιο Πν εύμα εκπο ρεύεται οχι μόνον εκ του Πατ ρός, δπως λ γει δ Κύ ριος στο ίερσ Ευαγγέλιο, όλλα κα'ι εκ τού γί οϋ. είναι φανε ρό δη ή συγκεκριμένη προσθήκη ερχεται σέ αντίθεση μέ τόν λόγο τού ίδιου του Κυ ρίου «Οταν δε i5λfjη ό Παράκλητος, ον έy ) πέμψω (ψ.ίν παρα τοϋ Πατρός, το Πνεϋμα της άληι3είας, δ παρα τοϋ Πατρος έλ"πqρεύεται... Ν (Ιω. 15,26), δπου γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα στήν π μψη καί τήν εκπό ρευση τού Ά γίου Πνεύματος. Γράφει, επίσης, δ Μέγας Φώτιος: <<Ο Κύριος και ό Θεος ήμων φησί, 'το Πνεύμα, δ παρα τού Πατρος έκπορεύεται' οι' δέ της καινης ταύτης δυσε6είας πατέρες, 'το Πνεϋμ.α, φησίν, δ παρά τoιjyίoϋ έκπορεύεται'. Τις ού κλείσει τά ώτα προς την ύπερfjολήν της fjλασφημ.ίας ταύτης; Α υτη κατα τών ΕΙJαγγελίων ίοταται, προς τας άγι'ας παρατάσσεται Συνόδους, τους μακαρίους και άγι'ους παραγράφεται πατέρας, τον Μ. AlJavdalov, τον έν (}εoλoγίςl περl6όητον Γ ρηγόρ/ον, την 6ασlΊιειον της 'Εκκλησι'ας στολήν, τον Μ. ΒασιΛειον, το χρυσούν της οίκουμένης στόμα, το της σοφίας πέλαγος, τον ώς αληι3ώς χ ρυσόστqμον. Και τί λέγω τον δείνα η τον δείνα; Κατa πάντων όμού τών άγίων προφητών, αποστόλων, ίεραρχών, μαρτύρων και αύτών των δεσποτικών φωνών ή 6λάσφημος αϋrη και (}coμάχος φωνή έξοπλίζεται» (Μ. Φωτίου, 'Επιστολή J, 13, 16, PG 10 2, 728Ο, 729Α). Καί δ 'Άγιος Γρηγόριος δ Παλαμας μέ κατηγορηματικό τρόπο αποδοκιμάζει τήν προσθήκη: «ουκουν εύλό Υως, ούδέ εύσεfjώς ταύτην εισάγετε τήν προσ8ήκην έν τη.; χρόν<υ δευτε- ρεύουσαν έκει'νης των άγίων σύνοδον, δι' ης και' ό τσιjτo τολμήσων αραίς ύπο6άλλεται καί της έκκλησίας έκfjάλλεται καί ταϋτα προaljήκην ούκ ειρημένην ώς εί'ρηται τφ λόγ<υ, ούκ άποκεκαλυμμένην τψ πνεύματι, ούχ εύρημένην έν τοίς τών άγι'ων αποστόλων αναγράπroις λογι'οlς» (Γρηγορίου Παλαμα Συγγράμματα, τόμο Α', Π. Χρήστου, σελ. 29). Άλλά καί δ Ζ Κανόνας της Γ' Οικουμενικης Συνόδου δρίζει πώς «ουδείς δύναται νά προσθέτει η νά αφαι ρεί δ, ηδήποτε όπό τό σύμβολο της 12

13 Νικαίας καί Όποιος δυνη θετ νά πράξει κάτι τέτοιο θά αποβάλλεται αν είναι κληρικός, θά άναθεματί εται αν είναι λα"ίκός». «Ετέραν πίστιν μηδενι έξείναι προφέρειν, ήγουν συγγράφει ν, η συντι8έ ναι, παρα την όρισδεϊσαν παρα των άγίων Πατέρων, των εν τfj Νικaέων συνα χ8έντων πόλε/, ΣVν άγίφ Πνεύματι». Καί δ 'Άγιος Κύριλλος Πατριάρχης Άλεξανδρεί ας καί Πρόεδρος της Γ ' Οίκουμενικης Συνόδου έρμηνεύοντας τόν συγκε Ό όρθόδοξοs διάιωvοs άναυινώσκει τό ΕόαΥΥέλιο στήν διάρκεια nls παmκηs λει κριμένο κανόνα γράφει τουργίas. Βartκaνό 29 'Ιουνίου τά έξης: «OVτε μέν επι τρέπομεν Ι:αυτοίς ή έτέροις αλλην λέξιν άμείψαι των έγκειμένων εκείσε ή μία γoιjν παρα«'ημείs δι' ουδέυ άλλο 6ηναι συλλα6ήν». Δηλαδή ουτε στούς έαυτούς μας, άλλά ουτε σέ αλλους έπιτρέπουμε νά αλλάξουν εστω καί μίαν λέξιν άπό τίς λέξεις έκεινες πού υπάρχουν καί συγκροτουν τό Σύμβολον της άπεσχίσθημευ τωυ ΙΙaτίΠίστεώς μας καί άκόμη δέν έπιτρέπουμε ν6 παραβούν εστω καί μίαν συλλαβή Iω. Καρμίρη, Τά Δογματικά καί Συμ60λικά Μνημεία vωv, άλλ' ή δη εiσiv, ου της 'Ορ80δόξου Κα80λικης Έκκλησίας, τ. Ι, σελ. 147). Καί τούτο διότι κατά τόν Μέγα Βασίλειο «εάν γάρ μή επιμει' νωμεν τψ δεμελίφ των Ά.ποστ6λων, άπoικoδoμoιjvτες τά τίμια, ώς μή εχοντες δεμέλιον καταρρηγνυμε8α καί γίνεται τ6 πτωμα ήμων μέγα». Δηλαδή, αν δέν είμαστε στερεωμένοι ατό θεμέλιο των Άποστό λων, όποικοδομούμε τά τίμια, καί έπειδή δέν εχουμε γερό θεμέλιο KαταKρημνι όμεθα καί ή πτώση μας είναι πολύ μεγάλη (Μεγάλου Βασιλείου, Εις τόν ΠροφήτηνΉσαίαν, κεφ. 1, PG 30, 149c). Ή προσθήκη τού fίlioque συνιστα λανθασμένη Τριαδολογία καί υποτίμηση τού Τρίτου Προσώπου της Άγίας Τριάδος, ή όποία εχει ώς συνεπακόλουθο τήν συνολική υποβάθμιση της άγιοπνευματι κης έμπειρίας καί χάριτος στήν ωή της 'Εκκλησίας. μόυον ΣΧΙσματικοί, άλλά KIλi aίρετικοι Δι' δ ουδέ πρέπει ίίλωs έυωθηυaι αυτοίρ> (AyιoS Μάρκοs ό ΕυΥεvικόs!. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Άγίου Βλασίου κ. Ίερόθεος μας αναλύει τίς συνέπειες της προσθήκης τού fiiioque στό Σύμ βολο της Πίστεως: Ό «Οπως έχουν σημειώσει οί Άγιοι Πατέρες, ή διδασκαλία περί εκπο ρεύσεως τού ΠαναγιΌυ Πνεύματος ώς Προσώπου (καδ' ΙJπαρξιν) καί 13

14 14 Ά ντλλλαγή δώρων μεταξύ Πάπα καί ΟΙκουμενικοϋ πατριάρχη Kani την άρχιερατική Θεία Λειτουργία οτόν πrιτριαρχικό Ναό τοϋ ϊ\γίου Γεωργίου. Φανάρι 30 Νοεμβρίου 2006.

15 εκ τoιj YίoιJ, καταλήγει στήν διάλυση της.αγίας Τριάδος (πολυοεία η Jtf:Jcia) καί στήν ύποτίμηση τού Τρίτου Προσώπου της.αγίας Τριάδος. Αφου εκπορεύεται άπό τά δύο άλλα Πρόσωπα καί συγχρόνως πιστεύουμε στήν Ά.γία Τριάδα, σημαίνει δτι είναι ύποδεέστερο των άλλων Προσώπων. Αύτή ή «περιφρόνηση» καί ή «υποτίμηση» του ΠαναγιΌυ Πνεύματος άλλοιώνει δλη τήν πνευματική ζωή, πού είναι καρπός μεfjέξεως τού Παναγίου Πνεύματος και' γενικά του TριαδικoιJ Θεού, άφου διά τού Παναγίου Πνεύματος αποκτούμε γνώση τού ΤριαδΙΚΟύ Θεού. Ή ύπ06ί6αση Πνεύματος συνιστα αίρεση και' dfjcia, σημαίνει τήν απουσία Του από τόν CivfJpwno, όπότε δλη ή πνευματική ζωή καί ή κοινωνική ακόμη είναι αν(jρωποκεντρική. Πολλά καινοφανή δόγματα της Παπικής «Εκκλησι'ας» είναι αποτέλεσμα καί καρπός της απουσίας της εσωτερικής ζωής και' ανυπαρξίας με(jέξεως τού Ά. γι'ου Ίεροθέου Σ. Βλάχου (νυν Μητροπολίτου Ναυπάκτου), Ά-νατολικά, εκδ. Ί. Μ. Γενεθλίου της Θεοτόκου (Πελαγίας), Λειβαδειά 1993, τόμο Α', σελ ). 'Ένα περιβάλλον στερημένο φωτισμου καί βιώματος, μία θεολογία άποκομμένη άπό τήν χαρισματική εμπειρία καί βασισμένη στόν στοχασμό καί τήν πεπερασμένη λογική, ενας χριστιανισμός ΙΧπογυμνωμένος ΙΧπό τήν σωτηριώδη ΙΧποκαλυπτική άλήθεια του Άγίου Τριαδικου ΘεοΟ εξέπεσε σέ ανθρωπισμό, σέ νοησιαρχία, σέ θρησκευτικό σύστημα, σέ κρατικό μηχανισμό, σέ συγκεντρωτισμό. Ή αιρεση, λοιπόν, του filioque δέν ετναι άπλως μία ίστορική διαφορά μέ τούς παπικούς, σπως ouvnoftetoι νά παρουσιάtεται στίς μέρες μας, ουτε μπορεί νά αντιμετωπιστεί μέ μιά απαγγελία του Πιστεύω χωρίς τό filioque από τόν Πάπα. 'Όσες φορέ ς αλλωστε εγινε, είχε τήν μορφή της άπλης αναγνώσεως του Συμβόλου της Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως ( ς ίστορικου κειμένου καί ΟΧΙ του Συμβόλου της Πίστεως μέ δογματικό περιεχόμενο (ενθ. άνωτ. σελ ). Ίό fiiioque αποτελεί τήν επισφαλή βάση στήν όποία στηρίχτηκε δλο τό σαθρό οικοδόμημα τοο παπισμοϋ. ΕΤναι ή γενεσιουργός αίτία πολλων άλλων παπικων αίρετικων δοξασιων, ή αιτία της μετατοπίσεως από τήν θεολογία στόν στοχασμό, από τόν Θεάνθρωπο στόν άνθρωπο. Καί επαληθεύεται δ 'Άγιος Γρηγόριος δ Θεολόγος γράφοντας στι «Ή των αίρέσεων μήτηρ ή της φιλαρχίας έστίν έπι(jυμία» (Γρηγορίου τοο Θεολόγου, Είς Γαλάτας κεφ. Ε', Ε.Π.Ε. 20, 268 καί PG 61, 622). 2. Ή άποδοχή ώ ς κτιστων των ένεργειων του Θεοο Στήν λανθασμένη Τριαδολογία καί τήν ύποβάθμιση της άγισπνευματικης εμπειρίας στηρίtetat, επίσης, καί ή βασικότερη διαφορα μεταξυ 'Ορθοδοξίας και παπισμoίj, πού απτεται τοϋ θέματος της σωτηρίας μας. Σύμφωνα μέ τήν όρθόδοξη πατερική διδασκαλία σκοπός του ανθρώπου ειναι ή θέωση, ή όποία επιτυγχάνεται διό της μετοχης μας στίς άκτιστες ενέργειες του Θεού, ωστε νά γίνουμε θεοί κατά χάριν. Οί όρθόδοξο! πιστεύουμε στι, Όπως ή ουσία του Θεου ετναι ακτιστη, ετσι καί 0\ ενέργειές Του είναι άκτιστες. Ή ουσία του Θεου είναι αμέθεκτη, ένω 0\ ενέργειες μεθεκτές. Ά ντίθετα, οί παπικοί πιστεύουν δτι ή άκτιστη ουσία ταυτίtεται άπολύτως με την ακτιστη ενέργεια του Θεου καί ό άνθρωπος δεν ερχεται σε σχέση και κοινωνία με την ακτιστη ενέργεια (actus purus), αλλα με τήν κτιστη ενέργεια τοο Θεου. Κατα τον αγιο Μάρκο 'Εφέσου τον Ευγενικό, «Και ήμείς μέν, της άκτίστου και Θείας φύσεως aκτιστον και την (Jέλησιν και την lνiργειαν είναί φαμεν, κατα τους Πατέρας ούτοι δε (οί λατινίζουτες) μετα των Λατίνων και τού Θωμα, την μεν αέλησιν ταυτον τfί ούσι'ςι, lνέργειαν κτιστην είναι λέυουσι, καν τε οεότης όνομάζοιτο, καν τε fjciov και αίίλον φως, καν τε Πνεύμα αγιον, καν τε τί τοιούτον ετερον" και οιπω κτιστην (Jεότητα και κτιστον (Jriov φως και κτιστον ΩνειJμα αγιον τα πονηρό πρεσ6εύουσι κτίσματα» (Άγ. Μάρκου 'Εφέσου του Ευγενικου, 'Εγκύκλιος «Τοις άπαvταχoύ της γης και των νήσων εύρισκομένοις Όρ1Jοδόξοις Χριστιανο/ς», εν Ίω. Καρμίρτl. τα ΔΟΥματικα και ΣUΜ60λΙKCι Μνημεία της ΌρtJοδόξου Κα()ολικης 'Εκκλησίας, τόμο Ι, σελ. 360). 15

16 Μέ τό δόγμα τους αυτό αποδίδουν στον Θεσ κτιστε ς ένέργειες, πράγμα το όποίο καθιστα ό.δύνατη την σωτηρία του όνθρώπου, αφου αυτη δεν μπορεί να έπιτευχθεί με κτιστε ς ένέργειε ς. 'Όπω ς εύστοχα παρατηρεί ό Καθηγούμενος τη ς 'Ιεράς Μονης 'Οσίου Γρηγορίου Άρχιμ. Γεώργιος Καψάνης: 1\ ν δέν acχfjoo... οί Ρωμαιοκαδολικοί δτι ή Χάρις τού Θεού είναι άκτιστος, δέν μπαρούμε νά ένωδούμε μαζί τους, έστω κι αν δεχδούν δλα τά άλλα. Δι6τι ποι6ς ά ΈVεpyή ση τήν fjifjjat, άύ ή fjει'α ακτιστος ένέρυεια τoιj ΠαναΥίοl) Πνεύματος;» (Άρχιμ. r: Καψάνη, Καθηγουμένου 'Ι, Μ. 'Οσίου Γρηγορίου Άγίου Όρους, ΌρfJοδοξία καί Ρωμαιοκα80λικισμός (Παπισμός), (Κύριαι ΔιαφοραΟ, 'Ά γιον 'Όρος, 24 Μαρτίου 2006). 3. Τό πρωτείο εξουσίας καί τό άλάθητο του Πάπα Ή ύπο6άθμιση του Άγίου Πνεύματος πού έπέφερε τό filioque δημιο ύργησε ενα τεράστιο χάσμα στήν δυτική θεολογία τό όποίο καλύφθη κε μέ τόν πλέον όκατάλληλο καί ανορθόδοξο τρόπο. Στήν θέση, δηλαδή, του δι ' Άγίου Πνεύ ματος όλαθήτου τη ς 'Εκκλησίας τοποθετήθηκε στα mεξέπfvε τό παπικό άλά- θητο άκόμη καί mis Μ-οφιίσειs πού δέv λαμβάvοvται έκ καθέδραs. Ό UMaS δηλαδιί θεωρεϊται άλάθητοs όχι μόvο οταν ιίποφαίνεται mισιίμωs, άλλά καί σε oms του TiS ιίποφάσειs Υι.ά όποωδ'ίποτε ς'ίτημα. «Εαν ή ljεία Χάρις είναι κτιστή, δέν ήμπορεί να ljεώση τόν CivlJPfJJno, Σκοπός της i:ν Χριστφ ζωης, έi;ιν ή ljεία Χάρις είναι κτιστή, δέν ήμπορεί να είναι ή fjέωσις άλλα ή ήljική 6'ελτίωσις. Γι' αύτό οί Δυτικοι δέν όμιλοϋν περι ljεώσεως ώς σκοπού της ζωης τού άνljρώπου, άλλά περί ήljικης τελειώσεως δτι όφει'λουμε νά Υι'νουμε δμως ljεo; κατά χάριν. Κατα συνέπειαν ή 'Εκκλη σία δεν ήμπορεί να είναι κοινωνι'α παρέχον στους άν{}ρώπouς την δικαι'ωσι και δικανικό τρόπο δια μέσου της κτιστης χάριτος. Σε τελική δηλαδη άνάλυσι, καταλύεται ή ίδια ή άλήljεια της Έ κκλησι'ας ώς πραυματικ6της 1Jεαν1Jρωπίνης κοινωνίας... τό άλάθητο του Πάπα, τό όποίο θεσμοθετήθηκε όπό τήν Α' Βατικανή Σύνοδο τό Τό παπικό δόγμα γιά τό αλάθητο του Πάπα, δπως παρουσιά sεται στήν Α' Βατικανή Σύνοδο (4η Συνεδρίαση, 18 'Ιουλίου 1870, κεφάλαιο 4), είναι τό έξη ς: Ή Β' Βaηκavιί Σύvοδοs μtίλι- «'Ο ρωμαίος ποντίφικας σταν όμιλεί l:k KalJfδρας, δηλαδή όταν ύπό τήν Ιδιότητα του ποιμένα καί διδάσκαλου όλων των χριστιανών, δυνάμει της ύπέρτατης άπoστoλικijς του έξουαίας, όρίζει ότι κάποια διδασκαλία πού άφοpii στήν πίστη καί τή χριστιανική ήfjική πρέπει νά Υίνει άποδεκτή ώς άληljής άπό όλόκληρη τήν Έκκλησία, 6άσει της Θείας Έπιφοιτήσεως ύποσχεljείσης σ' έκείύον διά τoιj άποστόλου Πέτρου, τότε χαι'ρει τoιj άλαljήτου έκείνο!) πού ό Θείος λυτρωτής ljέλησε νά χαρίσει στήν 'Εκκλησία του». Ή Β' Βατικανή Σύνοδος μάλιστα tπεξέτεινε τό παπικό άλάθητο όκόμη καί στίς όποφάσεις πού δέν λαμβάνονται έκ καθέδρας. 'Ο Πάπας δηλαδή θεωρείται όλάθητος ΟΧΙ μόνο δταν άπαραίνεται έπισήμως, αλλά καί σέ δλες του τίς αποφάσει ς γιά όποιο δήπστε ήτημα. Ά ναφέρεται συγκεκριμένα στίς αποφάσεις τη ς Β' Βατικανη ς Συνόδου (Νοέμβριος 1965): «Α ίιτη ή t)pqokcurtki'! ύποταγή (submission) της t)ελήσεως καί τoιj 'Ιού πρέπει νά δεικνύεται κατα εναν ειδικο τρόπο στην αίιf)εντιkη διδακτικη έξουσία τού Ρωμαίου Ποντίφηκος, άκόμη καί δταν δέν όμιλtί ex cathedra» (The Documents of Va tican-new York 1966, σελ. 48. (Μετάφρασις Ί. Μ. 'Οσ. Γρηγορίου, Όρ(Joδoξία καί ΡωμαιΟκαfJαλικιομός (Παπισμός), (Κύριαι ΔιαφοραΟ, Άγιον 'Όρος, 24 Μαρτίου 2006). Τά παπικά δόγματα του πρωτείου καί του άλαθήτου ετναι καταφανές δτι οχι μόνον κατήργησαν κάθε εννοια συνοδικότητο ς, αλλά έξω- 6έλιοαν καί Αυτόν ακόμη τόν Κύριό μας Ίησου 16

17 Ό Oίκoυμεvικός ΠατΡιι1Ρχης κα; ό Πάπας εύλουουv ιiπό κοιυού ιιετά niv είσοδο τού Eόayyελίoυ κατά Tήv διάρκεια πίς ltfvt/kijs λειτουργίας. Βατικαιιό '/oύvιos Χριστό από τήν υποτιθέμενη έκκλησία τους άντικαθιστώντας Τον μέ τόν ίδιο τόν αλάθητο Πάπα. Μεταφέρουμε τό αiιθεντιkό κείμενο άπό τήν έπίσημη Κατήχηση των Ρωμαιοκαθολικων: «Ό σύλλουος των tπισk6πων άσκεί την έξουσία πάνω σε δλη την 'Εκκλησία με έπίσημο τρ6πο την Οίκουμενικη Σύνοδο». «Δi:ν μπαρεί να υπάρξει Οίκουμενικη Σίινοδος αν δεν rnικvρωtjεί, tj τουλάχιστον αν δεν Υίνει δεκτή, άπό τόν διάδοχο τού ΠέτΡοω> (Κατήχηση της ΚαtJολικής 'Εκκλησίας, Βατικανό, έκδ. Κάκτος, Άδηναι 1996, παράγρ. 884, σελ. 293). «Αυτό τό άλά(}ητο {!χει ό έπίσκοπος Ρώμης, κεφαλη τού συλλόγου των έπιοκόπων, χάρη aτό άξίωμά του, δταν, σαν πρώτος ποιμένας καί διδάσκαλος δλων τών πιστων, πού aτηρι'ζε/ στήν πίστη τούς άδελφοίις του, διακηρύσσει με όριστική πράξη μι'α διδασκαλία σχετική με τήν πίστη καί τήν ή(}ική...» ανθ' όνωτ.. παράγρ. 891, σελ. 295). «[... ] Για την κανονική χειροτονία ένός έπισκόπου άπαιτcίται σήμερα είδική άδεια τού έπισκόπου Ρώμης, λόυiv της ίδι6- τητάς του να είναι ύπέρτατος όρατός σύνδεσμος της κοινωνίας μιταξυ τών τοπικών 'Εκκληοιών μέσα στη μία Έκκλησία και ΈΥΥύηση Υια την έλευfjερία τους» (ενθ' άνωτ., παράγρ. 1559, σελ. 488). 'Όπως παρατηρεί ό Καθηγούμενος της Ί φας Μονilς 'Οσίου Γρη- Οί <iis 'Εκκλησias,,,,,,, aπoστaντeς ουκ ετι εοχον την χάριν του liyiov Πνεύματος έφ' έιιυτούς. έπέλ,πε γαρ ή μετάδοσιs τφ διaκοπήνιιl την άκολουθiαν... οί δέ aπoppaγέντει;, λαϊκοι γενόμεvοl, ούτε τού paπriζε,ν, ούτε τού χεrpοτονεiv rlxov isovaiav, ούτε ήδύvavto Χάριν ΠνΕύματος Άγίου έτέροιs πaρέχειν, ηs αύτοι έkπurτώkaσι (Μεγ. Baatλεioo). 1 7

18 Ό Οίκουμεvικός Πατριάρχης ;ιέ τόv Πώrα κατά τήv είοοδό τοσς orήv Σύιιοδο τωιι Ρωμαιοκαθολικωv 'Εmοκόπωv (ύrάνω) καί κατά πίιι διάpkειfι τού έοπεριιιού (κάτω). Βατικαvό 'Οκτώβριος γορίου Άρχιμ. Γεώργιος Καψάνης: «Με αύταν τον τρόπο ή συνοδικη άρχή, ή παραδοfjείσα άπο τους άυίους Άποστόλους, άντικαfjίσταται άπα την παποκεντρικη άρχή. Ό «άλάfjητος» Πάπας καfjιόταται κέντρο και πηγη ένότητος της 'Εκκλησίας, που σημαίνει Οτι ή 'Εκκλησία έχει άνάγκη άπο εναν άνfjρωπο γιά να την διατηρώ σε ivότητα."έτσι παραμερίζεται και ύπο(jαl)μίζεται ή οέσις τοιί Χριστου και τοιί Ά.γίου Πνεύματος. Και άκόμη με την μεταφορά τού άλαljήτου άπα το Άγιο Πνεύμα στό πρόσωπο του Πάπα περιορίζεται ή έσχατολουικη προοπτικη της Έ κκλησίας μέσα στην ίστορία και καfjίσταται ΈΥκοσμιοκρατική» (Άρχιμ. π. [ Καψάνη, Καθηγουμένου της Ί. Μ. Όσίου Γρηγορίου Άγίου Όρους, Όροοδοξία καί ΡωμαιοκαfJολικισμός (Παπισμός), (Κύριαι Διαφοραί), 'ΆγιονΌρος, 24 Μαρτίου 2006). Ή αποδοχή των μοστηρί- -, - ων των αιρετικων Τό 1993 στό Balamand μέ τό κείμενο της Μικτης 'Επιτροπης θεολογικου διαλόγου μέ τούς Ρωμαιοκαθολικούς ανατράπηκε καί έπισήμως ή πάγια όρχή της 'Εκκλησίας καί των Ά γίων Πατέρων μας στι οί αίρετικοί δέν εχουν μυστήρια ουτε καί αποστολική διαδοχή. Τό κείμενο αναφέρει έπακρι6ως: «Πράγματι, προ παντός άπο των ΠανορfJοδόξων Διασκέψεων και της Β 'Βατικανης Συνόδου και έξης, ή έκ νέου άνακάλυψις και ή έπαναξιοποίησις, τόσον έκ μέρους των όρ80δόξων δσον και ύπό των κα80λικων, της Έκκλησίας ώς κοινωνίας μετέ6αλε ριζικως τας προοπτικάς, E:πoμΈVως δε και την στάσιν των. Και άπό ΤΙς δυό πλευρες άνα- γνωρίζεται δτι αύτό που ό Χριστός έvεπιστεύfjη στην 'Εκκλησία Του -όμολουία της άποστολικής πίστεως, συμμετoχi} στα ωια μυστήρια, προ πάντων στη μοναδική Ίερωσύνη που τελεί τη μοναδικη fjυσία τού Χριστού, άποστολικη διαδoχi} των L'-πισκόπων- Ji:v δύναται να αεωρηται ώς ή ίδιοκτησία της μιας μόνον 18

19 Ό Oίκoυμεvικός Πατριάρχης καί ό Πάπας κατά τήν διάρκεια της πωnιdjς λειτουργίας. BατικιlVΌ 'Ιούνιος απο τις 'Εκκλησίες μας. Στα πλαίσια αύτά, είναι προφανες δτι κάαε είοους ανα6απτισμος αποκλείεται» (Επίσκεψις, τ. 496/1993). Ά '1τιθέτως οί Πατέρες της 'Εκκλησίας μας' μας παραδίδουν: α) Ό Μέγας Βασίλειος στόν α' κανόνα του πού επικυρώθηκε καί από την Πενθέκτη ΟΙκουμενικη Σύνοδο αναφέρει: «οί της 'Εκκλησίας άποστάντες οίικ έτι έσχον την Χάριν τού ί\ γίου Πνεύματος έφ' έαυτούς έπέλιπε γαρ ή μετάδοσις πfι διακoπήvαι τiιv άκoλoυ(jίαν... οί δέ απορραγέντες, λαίκο/ γενόμενοι, OUτε τού 6απτίζειν, OUτε τού χειροτονετν είχον έξουσίαν, ούτε ήδύναντο Χάριν Πνεύματος ί\ γίου έτέροις παρέχειν, ής αύτοι έκπεπτώκασι» (Πηδάλιον, σελ. 587). 6) Ό 'Άγιος Γρηγόριος δ Θεολόγος σημειώνει: «Τ Ο μi:v γαρ όμόγvωμoν και όμόcjρονον, το δε άντίδοξον και αντί()ρονογ και ή μi:v προσηγορίαν, ή δε dλήcjειαν έχει διαδοχης» (Λόγος ΚΑ ', Είς τόν Μέγαν Ά.Βανάσιον). Έρμηνεία: «Η ταυτότητα πίστεως ετναι καί ταυτότητα θρόνου, ένω ή διαφορά πίστεως είναι καί διαφορά θρόνου. Ή μία -ή διαφορά πίστεως καί θρόνου- είναι κατ' σνομα (διαδοχή), ενω ή άλλη -ή ταυτότητα πίστεως καί ταυτότητα θρόνου- είναι αληθινή διαδοχή». γ) Ό μεγάλος δογματολόγος καί άγία μορφή τού 20 ;; αιωνος π. 10υστϊνος Πόπο6ιτς γραφε: «Η ΌρCJόδοξος Εκκλησία δi:v παραδέχεται την ϋπαρξιν άλλων μυστηρίων έξω απο αυτήν, ούτε tjcwpct αύτα ώς μυστήρια, εως Οτου προσέλβn τις δια της μετανοίας έκ της αίρετικfiς «έκκλησίας», δηλαδή ΨΕUδOεKκλησίας, είς την ΌρfJόδοξον Εκκλησίαν τού Χριστού. Μέχρις δτου δε μένει τις έξω άπο τirv Εκκλησίαν, μή ήνωμένος μετ' αύτης δια της μετανοίας, μέχρι τότε είναι ούτος δια τήν Έκκλησίαν αι'ρετικός και άναποφεύκτως ευρίσκεται έκτός της σωτηριώδους Κο/νωνίας=cοmmuηίο. Διότι «τίς γάρ μετοχή δικαιοσύνη καί άνoμίr;ι; τις δε κοινωνία φωτί προς σκότος;» (8' Κορ. 6, 19

20 Ό Πατριάρχης καί ό Γ.Γραμματέaς του ΠΣ.Ε. συμπρoσεύxovται μέ την «αίδεσιμωτάτη» Bernice Powell ]ackson(kέvτpo), πρόεδρο του Π.Σ.Ε. τιϊς Βορείου ΑμερικlΊς, σπίιι 60ή έπέτειο τής ίδρύσεως του Π.Σ.Ε. Ή K.Powell είναι έκπρόσωπος της «'Ειιωτικης 'Εκκλησίας του Χριστου» (United C/lurclI ο/ Christ) καί έξέχοιι στέλεχος τιίς Γειιικης Συιιόδου τηυ ή όποία στίς 4 'Ιουλίου 2005, ήμέρa τής Ά.ιιεξaρπισίaς των ΗΠΑ, άιιεγιιώριαε brισήμως τήν ίερολουία του Υάμου όμοφυλοφίλωιι καί έχει θεσπίσει μάλιστα καί είδικά λειτουργήματα γιι1 αύτούς (Lesbian, Gαy, Bisexuαl and Trarιsgender ΜιΊιίstrίes) (l1ttp:/jwww.ucc.org!lgbtj)., 14)>> (Άρχιμ. Ίουστίνου Πόπο6ιτς, Ή ecav8pflr πινη κοινωνία τfjς'eκκλησι'ας και' ή «Διαιωινωνία» του Οίκουμενισμου oode/-oikoymen/theanthrwpl.htm). Θεολογικός διάλογος Ακούγεται τό επιχείρημα δτι ή 'Εκκλησία πάντοτε διαλεγόταν μέ τούς αίρετιιωύς. Τό ήtημα, δμως, είναι δ τρόπος μέ τόν όποίο η 'Εκκλησία διαλέγεται μέ τούς αίρετικούς καί τά δρια πού πρέπει νά τίθενται σέ αυτόν τόν διάλογο. Αυτό πού θά πρέπει νά εξετάσουμε κατ' αρχήν είναι δ σκοπός γιά τόν όποτο ή 'Εκκλησία ανά τούς αιωνες ερχόταν σέ διάλογο μέ τούς αίρετικούς, ό όποτος δέν ηταν αλλος, από τό νά τούς έπαναφέρει στούς κόλπους Της διδάσκοντάς τους τήν ορθή διδασκαλία της πίστεώς μας καί νά τούς ύποδείξει τά σημεία στά όποία σφάλλουν. Ή οικουμενιστική τακτική τοϋ Οικουμενικοϋ Πατριαρχείου κατά τόν 20ό αιώνα (καί Ιδιαίτερα οτό δεύτερο μισό τοϋ αιωνος) ανέτρεψαν τήν εκκλησιολογική τάξη καί παράδοση της 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας μας. ΚορυφαΤος θεμελιωτής αυτης της ανατροπης υπηρξε δ Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας, τά οίκουμενιστικά ανοίγματα τοϋ δποίου σημάδεψαν τήν μετέπειτα πορεία της οίκουμενικης κινήσεως. Ή πολιτική Άθηναγόρα ακολουθείται απαρέγκλιτα καί σήμερα συνεxί oντας τήν εκκλησιολογική εκτροπή από τήν ορθόδοξη παράδοση. Ποτέ στό παρελθόν σκοπός τοϋ διαλόγου μέ 20

21 τούς αίρεηκούς δέν τέθηκε ή «έπανένωση των Έ κκλησιών» καί αυτό γιά τόν άπλούστατο λόγο δτι ή 'Εκκλησία ποτέ δέν χωρίσθηκε. «Δέν υπηρξε ποτε διαίρεσις της 'Εκκλησίας, καί δέν είναι δυνατον να ύπάρξη, πλην ύπηρξε και (JQ ύπάρξη έιαrrωσις έκ της 'Εκκλησίας, κατα τον τρό πον, πού πίπτουν τα ξφα και αγονα κλήματα άπό την Θεαν (Jρωπίνην και αίωνίως Ζ ώσαν ί\μπελον, πού είναι ό Κύριος 'Ιησούς Χριστας (ιω. 13)6)" (Άρχιμ. 'Ιουστίνου Πόπο6ιτς, «Δογματική της Όρf)οδόξου 'Εκκλησίας», (Γαλλική μετάφραση) Τόμος 40ς, σελ. 181, Lausanne 1995-Άναδημοσιεύτηκε στόν «Όρθόδοξο Τύπο» στίς 29/6/2007 Ποτέ αλλοτε στό παρελθόν ή 'Εκκλησία δέν προσηλθε στόν διάλογο μέ τούς αίρεηκούς μέ τήν αλήθεια ώς ητoύμενo, δπως γίνεται σήμερα, αλλά ώς γνήσιος καί μοναδικός φορέας αύτης της αληθείας. Ποτέ αλλοτε στό παρελθόν ή 'Εκκλησία δέν απώλεσε τήν αύτοσυνειδησία Της ώς της «Μίας, Ά.γίας, Καf)ολικης καί Άποστολικης 'Εκκλησίας», δέν τήν υπέβαλε σέ συσχετισμούς καί σέ λογικές ίσορροπιων καί πλειοψηφιών Τί δέν τήν περιόρισε στά ψιλά γράμμαύα των υποσημειώσεων, δπως στό τελευταίο κείμενο της Ραβέννας η της Θ' Γενικης Συνελεύσεως του Π.Σ.Ε. στό Porto Alegre δπου συναποδεχθήκαμε δη «ΟμολογΟύμε Μία, Ά γία, Κα(Jολικη και Ά.ποστολικη 'Εκκλησία, δπως αυτη όρι'ζεται άπο το σύμ(fολο Νικαίας-ΚωνΙπολης (J81 ). Κάδε έκκλησι'α (σημ. πού συμμετέχει στό Π.Σ.Ε.) είναι ή 'Ε κκλησι'α καδολική καί οχι άπλα ενα μέρος της. Κάδε έκκλησι'α είναι ή 'Εκκλησι'α καδολική, άλλα οχι στην όλότητά της. ΚάΒε έκκλησι'α έκπληρώνει την κα(jολικότητά της δταν είναι σε κοινωνι'α με τις αλλες έκκλησι'ες»(!) (Porto Alegre, Φε6ρουάριος 2006). Γι' αύτή τήν κατάλυση κάθε εννοιας εκκλησιολογίας στό Porto Alegre δ Οικουμενικός Πατριάρχης παρατηρεί δύο χρόνια αργότερα στήν Γενεύη καί στήν όμιλία του επ' εύκαιρίςι του έορτασμου των 60 ετων από της ίδρύσεως του Π.Σ.Ε.: «... Άπηλλαγμένοι λοιπόν των άγκυλώσεων τού παρελ ,......,. - 'E;τάvω: ή πρώτη ΑόοτΡaλrί ί\γγλlκανιτ «brίσκοπος» Kay Goldsworthy κατά njv τέλεση λειτουργίας. Κάτω: ή Katherίne Jefferts Sclιori τής 'Επισκοπελιαυης 'Εκκλησίας τωυ Η.π.Α., ετναι ή πρώπι γυυαίκα brίσκοπος έmκεφaλης αύτης της 'Εκκλησίας καί ύποστηρίζει πίυ ίηχιλογία τοϋ γάμου ομοφυλοφίλωυ καθώς καί ίερέωυ (Ιιιφ/! urww. nytimes. col11/2oo710 z/1 1/Us/l 1 bislιolj. JItllll). 21

22 Ό όμοφυλόφιλος ΆΥΥλικavόs 'Επίσκοπος Gene RobiIlson ώς «άρχιερέaς" (έπάvω) κaί κάτω (δεξιά) ΈVι3 «πavτρεύετaι» τόυ Mαrk AIldreιos (άριστερά) μέ πολιηκό γάμο, έvώmοv της TomKιJs δημάρχου (κέvτρo). δόντος καί άποφασισμένοι νά παραμείνωμεν ήνωμένοι καί νά έρυασσωμεν άπό κοινου, ΝΥέσαμεν, πρό δύο έτων, κατά τήν διάρκειαν της Θ; Συνελεύσεως έν Porto AJegre Βραζιλίας, τάς οάσεις μιας νέας περιόδου εις τήν ζωήν του Συμοουλίου, λαμοάνοντες ύπ' όψιν τό σημερινόν πλαίσιον των διεκκλησιαστικων σχέσεων, ώς καί τάς σημειωf)είσας εις τόν οίκουμενικόν χωρον σταδιακάς άλλαγάς. Χαίρομεν διότι εις τό έπίκεντρον των δραστηριοτήτων του Συμοουλίου εύρι'σκεται πάντοτε τό δραμα των iν aύt4j δραστηριοποιουμένων 'Εκκλησιών διά τήν έπίτευξιν, τfj χάριτι του Θεου, τής ένότητος έν τfj αύτfj πίστει καί πέριξ της αύτής Eύχαριστιαιd7ς Τραπέζης...» (Επίσκεψις, 685/2008, σελ ). Ποτέ αλλοτε στό παρελθόν ή 'Εκκλησία δέν αυτουπονομεύθηκε εξομοιούμενη μέ τίς πάσης φύσεως προτεσταντικές δμολογίες νομιμοποιώντας μέ τήν ανοχή Της τά ανεπίτρεπτα εκκλησιολογικά καί ηθικά ατοπήματά τους, δπως τήν χειροτονία των γυναικων, τήν ίερολογία του γάμου των δμοφυλοφίλων κ.α. Ποτέ αλλοτε στό παρελθόν ή'εκκλησία δέν θεώρησε δτι απώλεσε τήν μαρτυρία της μέσα στόν κόσμο καί δτι γιά τήν έπανεύρεσή της απαιτετται ή «επανένωση» των «διηρημένων 'Εκκλησιων». Ποτέ αλλοτε στό παρελθόν ή 'Εκκλησία δέν ταυτίστηκε μέ τούς αίρετικούς καί δέν δμολόγησε κοινή πίστη μα ί τους, δπως τό επραξε δ Μητροπολίτης Περγάμου Κ. 'Ιωάννης, επίσημος εκπρόσωπος του Οικουμενικου Πατριαρχείου στόν διάλογο μέ τούς Ρωμαιοκαθολικούς καί Συμπρόεδρος της Μικτης 'Επιτροπης Θεολογικου Διαλόγου λέγοντας «CχOυμε Πιv ίδία πίστι και την ίδία παράδοσι. Τ Ο κύριο πρόολημα που πρέπει να λύσουμε, είναι το πρωτειο του έπισκόπου Ρώμης, δηλαδη ό ρόλος TOιJ Πάπα...» (Περιοδικό S.O.P. 31/8/2007). Ποτέ αλλοτε στό παρελθόν ή 'Εκκλησία δέν εκχώρησε τήν έκκλησιολογία της στούς αίρετικούς, δπως μέ τό πρόσφατο Κείμενο της Μικτης'Επιτροπης Θεολογικου Διαλόγου στήν Ρα6έννα. Ποτέ lί.λλoτε στό παρελθόν ή'εκκλησία δέν θεώρησε τίς αίρετικές κοινότητες ώς «αδελφές εκκλησίες» η ώς τούς «δύο πνεύμονες}) μέ τούς δποίους αναπνέει ή 'Εκκλησία του Χριστου, αποδεχόμενη ετσι θεωρί- ες απολύτως αντορθόδοξες καί μάλιστα βλάσφημες, σταν ύπoστηpί oνται από ορθοδόξους, κατά τόν Καθηγητή κ. Δημήτριο Τσελεγγίδη. Ποτέ άλλοτε στό παρελθόν Οίκουμενικός Πατριάρχης δέν 22

23 όντήλλαξε λειτουργικό ασπασμό μέ τόν Πάπα κατά τήν διάρκεια της όρθοδόξου λατρείας. Ποτέ αλλοτε στό παρελθόν ΟΙκουμενικός Πατριάρχης δέν καλλιέργησε ώς εκκλησιαστικό έθος τήν συμμετοχή του στίς λατρευτικές συνάξεις των παπικων, πρόσφατα μάλιστα καί σηίν Σύνοδο των Καθολικων 'Επισκόπων, θεωρώντας μάλιστα τό γεγονός ώς «αποτέλεσμα τού ερυου τού ΆΥίου Πνευματος, το όποίο όδηυεί ΤΙς εκκλησίες μας σε πιο στενες και (5αf)ιες σχέσεις. "Ένα σημαντικο (Jfjlia προς την επανεyκαfjίδρυση της πλήρους κοινωνίας» (βλ. ανταπόκριση ΑΠ Ε, com/2008/lo/blog-posui73.htmo. Ποτέ αλλοτε στό παρελθόν ΟΙκουμενικός Πατριάρχης δέν αμφισβήτησε τήν απόλυτη σαφήνεια των δογμάτων της πίστεως θεωρώντας τίς αίρετικές πλάνες «ποικιλία σεολουικής έκφράσεως» καί τά ποικίλα κοινωνικά καί ήθικά εκτροπα των προτεσταντικων κοινοτήτων «κρίσιν μεταξύ των ανηκόντων είς διαφόρους aεολουικάς καί έκκλησιαστικάς παραδόσεις, μεταξύ Έκκλησιων έχουσων έκάστη διαφορετικήν ανάυνωσιν καί έρμηνείαν τής ίιυίας Γραφής, ώς καί διαφορετικήν αντίληψιν των ησικων καί κοινωνικο-πολιτικων Βεμάτων» ο) (Επίσκεψις, 685/2008, σελ ). Ποτέ άλλοτε στό παρελθόν Οίκουμενικός Πατριάρχης δέν θεώρησε τούς Άγίους Πατέρες από κοινου ενόχους μέ τούς αίρετικούς γιά τήν αποκοπή των τελευταίων από τό fvvatkfs "ύτίσκοποi>, κaί «ίερειςι, τωv ;4Υγλικιιvωv. Σώμα της 'Εκκλησίας. «Οί κληροδοτήσαντες είς ήμας τήν διάσπασιν προπάτορες ήμων ύπηρξαν ατυχf,i fjvpoata τού άρχεκάκου όφεως καί ευρίσκονται iίδη είς χείρας τού δικαιοκρίτου Θεού» CΕπι'σκεψις, Cφ. 563, 30/ΙΙΜ98, σελ. 6). Ή εκκλησιολογική εκτροπή από τήν αληθεύουσα ορθόδοξη πίστη δέν είναι πλέον απειλή, αλλά άπτή πραγματικότητα. Άποτελεί ενσυνείδητη επιλογή της εκκλησιαστικης μας ήγεσίας καί ακολουθείται πιστά καί απαρέγκλιτα καί μέ ταχύτατους μάλιστα ρυθμούς. Πραγματοποιείται αποφασιστικά καί μεθοδικά καί μέ 23

24 Ό ούιιίτ'/ς «άρχιεπίσ/(οπος}} ]αrι Babjak (τι/ς ούιιιτι/(rίς έπισκοπης fjresovsky της Σλοβακίας) προσκυνά Υοιιατιστός τόιι Πάπα. Σ' αύτή τηιι σκηιιτί Μοτυπώιιεται χαρα/(πιρισπκά 'ί προοππκή της πολυπόθ'1πις «έιιώσεώς» μας μέ τούς παm/(oύι;, της ούνιτι /(ου τύπου δηλαδή προσχωρήσεως της 'Ορθοδοξίας aτό σκηπτρο του Πάπα. δλοένα μεγαλύτερα βήματα. Άκολουθείται αποφασιστικά, μεθοδικά καί μέ απόλυτη επίγνωση μία πορεία, πού δύσκολα xει επιστροφή, πρόςτήν έτεροδοξία, πρός τήν θρησκειολογία, πρός τούς παγκόσμιους μηχανισμούς ελέγχου, πρός τά διεθνη κέντρα λήψεως αποφάσεων. Δέν είναι δικές μας αυθαίρετες εκτιμήσεις, αλλά οί ίδιες οί έπιλογές καί ή δραστηριότητα τού Οικουμενικοϋ Πατριαρχείου, πού φαίνεται δτι ακολουθείται, έπιφυλακτικότερα ίσως, καί από τήν 'Εκκλησία τfις'eλλάδoς. Πρός μία σόνιτίζσσσα «ένότητa» Ή πορεία είναι προδιαγεγραμμένη καί ΟΙ αποφάσεις προειλημμένες (σέ ανθρώπινο, βεβαίως, επίπεδο). Άκόμη καί δ τύπος της «Ινώσεως» έ:χει σέ γενικές γραμμές προκαθορισθεί: μία «ενωσφ> ουνιτικου τύπου, οπου ή κάθε πλευρά θά διατηρήσει τήν παράδοσή της, τό τυπικό της κ.λπ., θά αναγνωρί ει, όμως, καί θά εχει κοινωνία μέ τόν Πάπα. Είναι ή γνωστή οικουμενιστική αρχή της «unity ίω diversity» η ή «ένότης έν τη ποικιλίφ>. Τήν επιδίωξη αυτή του ΒατικανοίΊ τήν είχε αντιληφθεί καί δ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος, έπί σειρά έτων έκπρόσωπος της 'Εκκλησίας της 'Ελλάδος στόν διάλογο μέ τούς Ρωμαιοκαθολικούς. νεγραφε χαρακτηριστικά δ Σε6ασμιώτατος αποτιμώντας τόν επίσημο θεολογικό διάλογο τό 1982, ενα χρόνο μετά τήν επίσημη εναρξή του: «οί άδελφο/ Ρωμαιο/(α80λικοι έμμέσως η άμέσως άφήνουσι να νοη8η, δτι ή Όρ8όδοξος 'Εκ/(λησία δύναται να ένω8η μπα της Ρωμαιο/(αf)ολικfjς δι' ένος εloους ένώσεως όμοίου η παραλλήλου προς {κετνο, το όποτον ύφίσταται μεταξυ αuτης και τώ ν έκκλησιασπκων όμάδων τών Ούνιτών» (Χρυσοστόμου-Γερασίμου Ζαφείρη, Μητροπο- 24

25 λίτου Περιστερίου, «Οροοδοξία και Ρωμαιοκα(}ολικισμός. Ό άρξάμενος ΘεολΟΥικος ΔιάλΟΥος. ΓεΥονότα και σκέψεις», εν περιοδ. Θεολογία, τ. 53 (1982), σελ. 77). Καί οί ίδιοι οί παπικοί, αλλωστε, μας ύπενθυμίζουν καί μας ύπεξrιγoυν κατά καιρούς, πρός καθησυχασμό, τόν τρόπο της «προσχωρήσεώς» μας στό σκηπτρο του Πάπα διά της ουνίας. Ό Πάπας Βενέδικτος 160ς στήν πρόσφατη επίσκεψή του στήν Τουρκία ('Έφεσος 2006) ύποστήριξε δτι «κατ' αύτόν ό καλύτερος τρόπος δια την ένότητα είς την 'Εκκλησίαν είναι αύτός της Ούνίας» (Ορ(}όδοξος Τύπος, 8/12/2006). Ό Καρδινάλιος Walter Kasper, πρόεδρος του Ποντιφικου Συμβουλίου γιά τήν προώθηση της ένότητος των χριστιανών καί συμπρόεδρος της ΜικτηςΈπιτροπης θεολογικοϋ διαλόγου Όρθοοόξων καί Ρωμαιοκαθολικων σέ οηλώσεις του στό γαλλικό περιοδικό S.O.P. δήλωσε δτι: «Στην Δύσι Υνωρι'σαμε την άνάπτυξι που κατέληξε στην Β' Βατικάνειο σύνοδο με τόν καδορισμό τoιj πρωτείου έξουσίας και τoιj άλα()ήτου τού Πάπα, μία άνάπτυξι την όποία οίόρ()όδοξοι δέv δέχ()ηκαν ποτέ. Χρειάζεται συζήτησις πώς να έρμηνεύσουμε αύτες τις διαφορετικές έξελίξεις (που hrijiι()av) πάνω στα αεμέλια της πρώτης χιλιετίας. Θα πρέπει άκόμη να σkεφ(}oιjμε Υια τό πώς (}α λειτoυρyήσn τό πρωτείον τoιj Ρώμης, ΈVφ πρέπει να Υίνη σαφές δτι ύπάρχουν ηδη 'δυό Κώδικες τoιj KανOνΙKOιJ OίKOυμΕVΙKό πατριάρχη (κάτω). Δικαίου' στό έσωτερικό της κα80/ιικης 'Εκκλησίας: ενας Υια την λατινικη 'Εκκλησία, και α/ι/ιος Υια τις άναταλικες 'Εκκλησίες (σημ. OΎVΙΤΙKές) που (fρ ίσκοvται σε πλήρη κοινωνία μέ την Ρώμη. Συμφώνως προς τους κώδικες αύroύς, τό πρωτείο άσκείται με διαφορετικα τρόπο στην λατινική 'Εκκλησία άπα αύταν (που ίσχύει) Υια τις άνατολικες 'Εκκλησίες. ΔΈV fjέλουμε να έπιυάλουμε στους Όρ80δόξους το σύστημα που έπικρατεί σήμερα στην λατινική 'Εκκλησία. Στirι περίπτωση της άποκαταστάσεως της πλήρους κοινωνίας, πρέπει να σρε8η ενας νέος τύπος πρωτείου Υια ΤΙς όρδόδοξες 'Εκκλησίες» πρόσθεσε ύπονοώντας, βεβαίως, εμμέσως πλήν σαφώς, τόν ουνιτικό τύπο (Περιοδικό S.O.P., τεϋχ. 327, Άπρίλιος 2008). Ό ούνίτης «ιίρχιεπίσκοπος» Jan Babjak (έπιiνω) παρaλnμ{3άνει τό πaλλioιι (σιjιι{30λο άφοσιώσεως καί ένότητος (Ιέ τόv Πάπα) καί καταλnμβάιιcι τήιι θέση δίπλn σηίιι όρθόδο{,η άιιtlπροσωπεία καί τόν 25

26 Άλλά καί στήν πρόσφατη επίσκεψή του στήν Κύπρο, τόν περασμένο Νοέμβριο, Όπου συμμετείχε στήν διαθρησκειακή συνάντηση πού όργάνωσε ή 'Εκκλησία της Κύπρου, σέ συνέντευξή του στήν εφημερίδα «ΦιλελεύDεΡος» καί στό Α ΠΕ καί σέ ερώτηση δημοσιογράφου γιά τό «ποια ή σημασία τού κειμένου της Ρα6έννας ;» καί αν «είναι έφικτός ό στόχος της αποκατάστασης της ΈVότητας ΌρtJόδοξης και Ρωμαιοκα()ολικηςΈκκλησίας;» άπήντησε: «Δεν μιλάμε για ΕVωση ΌρtJοδόξων και Ρωμαι OKatJoAIKtiJy. Δεν πρόκειμι περι μείξεως των δύο, αλλα περί της ακεραίας άπακαταστάσεως της κοινωνίας μεταξυ ί\ νατολης καί Δίισεως. 'Ενότητα, διατηρώντας την διαφορετικότητά μας. Δεν πρόκειται περι ένωμένης 'Εκκλησίας. Ή Όρ8όδοξη Έ κκλησία ()α διατηρήσει την παράδοσή της. Τ ό σημαντικότατο είναι ύπό ποίες προϋποtjέσεις και με ποιον τρόπο μπορεί να έπανασυσταδι:ί (να αρχίσει ή έπαναποκατάσταση) ή κοινωνία με την Ρώμη. Πρόκειται, συνεπως, Υια εναν πνευματικο έμπλουτισμό. Δεν πρόκειται να άφαιρεδεί τίποτε το ούσιωδες απο κανέναν. 'Ίσα-ίΌα πρόκειταr περι ανταλλαυης των l)είων δωρημάτων, τα όποία αξιω8ήκαμε να έχουμε και οί δύο, ωστε τελικα να filnaoutiatjoaile καί οί δίιο, δηλαδη ή μία Έ κκλησία δια της άλλης και αμφότερες ή μία άπό την άλλη» (http://panagiotisandriopoulos. b Ι ogs Ρ ot. com/2 008/12/wa Ι te r -kas per. h tm ι.). Ε{ναι «άκραίοι» καί «μεμονωμέ- υες περιπτώσεις» ο; 'Ιεράρχες τι/ς 'Εκκλησίας της 'Ελλάδος. πού σέ πλείστες δημόσιες άναφορές τους. άλλά καί κατ' ίδίαν συςηπίσεις τους. καταδικιίςουυ τιίν α'ίρεση τοϋ παπισμού, δπως καί πολλοί σεβαστοί Γέροντες. κληρικοi, jlovaxoi, έγκριτοι καί Σέ πρόσφατη συνέντευξή του, αλλωστε, στήν επίσημη εφημερίδα τού Βατικα- νου Avenire ( ) ό Μακαριώτατος χαρακτήρισε τό Κείμενο της Ρα6έννας ώς «ενα l)ετικό Όημα τό όπo o περιμένει τήν συνέχειά του.». Σέ σχετική ερώτηση μάλιστα πού χαρακτήριζε ώς «ό.ντικαθολικές προκαταλήψεις» καί «διακρίσεις» τήν μή αποδοχή των μυστηρίων των Ρωμαιοκαθολικων, δ Μακαριώτατος, ταυτιζόμενος μέ τό πνευμα της ερωτήσεως, ό.πήντησε δτι (<οί σποιες μεμονωμένες άπόψεις Ij άκραίες άντιδράσεις δέν έκφράζουν τίς i:πίσημες τοποl)ετήσεις τηςέκκλησίας» (http://pa nagiotisandriopoulos. blogspot. com/2009/04/avvenire.html?showcomment= ). καταξ1ωμένοι καθηγητέs; Ό συνεχής εναγκαλισμός, Όμως, μέ τούς αίρετικούς, ή τιμή καί ή αναγνώριση στούς αίρεσιάρχες, ή συνοδοιπορία μέ τούς Ισχυρούς της γης, ή πρόσληψη Ιδεων καί αντιλήψεων όργανώσεων της νέας εποχης, ή παροχή στηρίξεως καί νομιμοποιήσεως στούς ποικίλους μηχανισμούς της, δέν όρθοτομουν τόν λόγο της άληθείας, αντιθέτως επιτείνουν τήν σύγχυση, άποπροσανατολίζουν τόν πιστό λαό εγκαταλείποντάς τον απροστάτευτο καί αποίμαντο. Τήν πορεία αυτή του Οικουμενlκου Πατριαρχείου φαίνεται νά ακολουθεί υπάκουα καί πιστά καί ή Διοικουσα 'Ελλαδική 'Εκκλησία. «Πάντα μαζί. Σέ σλα μαζί» (Ελεύ8εΡος Τίιπος, 14/5/2008) είναι ή νέα γραμμή πού διέπει τίς σχέσεις των δύο 'Εκκλησιων μας (του Οικουμενικου Πατριαρχείου καί της Έλλαδικης 'Εκκλησίας), Όπως τονίστηκε ατήν συνέντευξη του Οικουμενικου Πατριάρχου στήν Άθήνα μετά τήν συνάντησή του μέ τόν Μακαριώτατο κ. '1 ερώνυμο στό Φανάρι. Τό διαβεβαιώνει, επίσης, καί ό υπέρμαχος του Οικουμενισμου, Καθηγητής καί Πρόεδρος της Θεολογικης Σχολης το\) Α.Π.Θ. κ. Πέτρος Βασιλειάδης μιλώντας στήν εφημερίδα Μακεδονία: «Ή 'Εκκλησία της 'Ελλάδας διά τοϋ Άρχιεπισκόπου Ίερωνύμου σαφως συντάσσεται μέ τό ΟΙκουμενικό ΠατριαρχείΟ, άλλά υστερεί σέ πρωτοβουλίες, ωστε νά διαφωτιστεί ό λαός σέ σχέση μέ τό διάλογο» (Μακεδονία, , σελ. 55). Καί διερωτώμεθα, ποιές είναι «οί επίσημες τοποθετήσεις της 'Εκκλησίας» γιά τό συγκεκριμένο ζήτημα; Ύ πάρχει επίσημη απόφαση της 'Εκκλησίας της 'Ελλάδος, πού αναγνωρίζει τά 26

Ήέπι&υμια ολων μας πρέπει

Ήέπι&υμια ολων μας πρέπει ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΥ ΑΓιΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ήέπι&υμια ολων μας πρέπει νά ειναι νά συνανηι&ουμε ση1ν ενότητα τών ΠροΦητώνι τών' πoστόλων καί τών Πατέρων όλων τών αίώνων..λιαφορετικά κάθε ενωση θά ειναι

Διαβάστε περισσότερα

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους»

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους» Θεολογίας, Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής ήταν οι καθηγητές του Τμ. Θεολογίας ΕΚΠΑ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος και Κ. Δεληκωσταντής, καθώς και η Β. Σταθοκώστα,

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Περί Πρωτείων ο λόγος...

Περί Πρωτείων ο λόγος... Περί Πρωτείων ο λόγος... του Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου Μακαρίου Γρινιεζάκη Προ ημερών από την έγκριτη ιστοσελίδα σας δημοσιεύτηκε κείμενο σχετικό με την ομάδα εργασίας την οποία συγκρότησε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διαφοράς μεταξύ Ορθοδόξου Εκκλησίας και Παπισμού.

Βασικά σημεία διαφοράς μεταξύ Ορθοδόξου Εκκλησίας και Παπισμού. 1 Βασικά σημεία διαφοράς μεταξύ Ορθοδόξου Εκκλησίας και Παπισμού. του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου 1. Οι Επίσκοποι της Παλαιάς Ρώμης, παρά τις μικρές και μη ουσιαστικές

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία του οικουμενικού διαλόγου με βάση την ορθόδοξη πατερική διδασκαλία και τη δογματική εκκλησιολογική συνείδηση

Η πορεία του οικουμενικού διαλόγου με βάση την ορθόδοξη πατερική διδασκαλία και τη δογματική εκκλησιολογική συνείδηση Η πορεία του οικουμενικού διαλόγου με βάση την ορθόδοξη πατερική διδασκαλία και τη δογματική εκκλησιολογική συνείδηση Η εποχή μας ταλανίζεται από ποικίλες αιρέσεις και κυρίως από την «παναίρεση» του οικουμενισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τήν Αγίαν καί Ίεράν Σύνοδον της άγιωτάτης Έκκλησίας της Κύπρου. 'Έλαβα τά κείμενα πού εγκρίθηκαν ώς αποφάσεις των διαφόρων

Πρός τήν Αγίαν καί Ίεράν Σύνοδον της άγιωτάτης Έκκλησίας της Κύπρου. 'Έλαβα τά κείμενα πού εγκρίθηκαν ώς αποφάσεις των διαφόρων ~.. '. 'W t ο ΜΗΤΡοnΟλlΤΗC λθμθcου Πρός τήν Αγίαν καί Ίεράν Σύνοδον της άγιωτάτης Έκκλησίας της Κύπρου. Μακαριώτατε, αγιοι αδελφοί, 'Έλαβα τά κείμενα πού εγκρίθηκαν ώς αποφάσεις των διαφόρων Προσυνοδικων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 10 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες.

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Οι Προτεστάντες στην εποχή μας ΑΦΟΡΜΗΣΗ Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Θα μάθουμε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 Η : ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Περιεχόμενα Διάγραμμα Ένα διάγραμμα του μαθήματος Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το διάγραμμα το μαθήματος, σημειώσεις κλειδιά, αποσπάσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Το Πρωτείο του Πάπα και οι ευθύνες της Ανατολικής Εκκλησίας. Το Πρωτείο του Πάπα.

Ι. Το Πρωτείο του Πάπα και οι ευθύνες της Ανατολικής Εκκλησίας. Το Πρωτείο του Πάπα. Μέσα από τις ενότητες 2.2-2.4 του βιβλίου σας ( τόµος Β, σελ. 55-83) να τοποθετηθείτε πάνω στα ακόλουθα θέµατα ( συνολικό κείµενο 2.000 λέξεις) : 1) να σχολιάσετε θεολογικά την ανάδειξη και προβολή του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2015 Α ΤΑΞΗ (Δίωρο πρώτο τετράμηνο) 1.(ΔΕ 2) Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας. (ΔΕ 3) Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία. (ΔΕ 4) Με τη λατρεία εκφράζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014. Together ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014. Together ΔΙΑΛΟΓΟΥ Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 ΚΕΝΤΡΟ διαχριστιανικου διαθρησκειακου διαπολιτισμικου ΔΙΑΛΟΓΟΥ Together ορθοδοξη προσεγγιση της οικουμενικης κινησης ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ TOGETHER Βασ. Ηρακλειου 14, 8 ος

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλος, 8-11 Μαΐου 2014 Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλία (Μελισσάτικα) ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014 17:30-18:00 Εγγραφή-Παραλαβή

Διαβάστε περισσότερα

Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός

Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός ΦΑΣΗ Β: 2 ο δίωρο Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός (θεμελιωτισμός) εκφράζονται οι τάσεις εμμονής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Μεθοδολογία της ποιμαντικής Η προβληματική του θέματος. Πολλαπλή μέθοδος στην εκκλησιαστική παράδοση. Δημιουργία νέων

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Ερωτήσεις Επανάληψης 1 Οι Θεολογικές Δηλώσεις στην Συστηματική Θεολογία Διάλεξη Τρίτη από την σειρά Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009. Ιερός Μητροπολιτικός Ναός των Ταξιαρχών Βρυξελλών

ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009. Ιερός Μητροπολιτικός Ναός των Ταξιαρχών Βρυξελλών 1 ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗΤΗΣΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8ΜΑΡΤΙΟΥ2009 ΙερόςΜητροπολιτικόςΝαόςτωνΤαξιαρχώνΒρυξελλών Αγαπητοί χριστιανοί, Η σημερινή Κυριακή διαφέρει από τις άλλες γιατί μας συγκεντρώνει όλους, ανεξάρτητα από την

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1925 Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 1942 Αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006,

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006, 1 Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Copyright 2006 Χρήστος Κηπουρός Μαυρομιχάλη 13 Διδυμότειχο xkipuros@otenet.gr Εικόνα εξώφυλλου: Αναμνηστική φωτογραφία με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ξάνθη. Στο μέσον ο τότε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ Τ Ω Ν Ε Φ Η Β Ω Ν

Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ Τ Ω Ν Ε Φ Η Β Ω Ν ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ Τ Ω Ν Ε Φ Η Β Ω Ν ( οδηγίες για τους μαθητές) Φεβρουάριος 2012 1. Τι είναι η «Σύνοδος των Εφήβων»

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ Οι Πεντηκοστιανοί υποστηρίζουν ότι στις συνάξεις τους επαναλαμβάνεται το γεγονός της Πεντηκοστής, το οποίο περιγράφεται στην Καινή Διαθήκη. Ας δούμε το θέμα ιστορικά. Πενήντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ενότητα 6: ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (Έκδοση: ) - Αριθµ. Σελ.: 13

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (Έκδοση: ) - Αριθµ. Σελ.: 13 ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 016-017 (Έκδοση: 07.10.16) - Αριθµ. Σελ.: 13 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ Κωδικός Μάθηµα Αίθουσα Ηµέρα Διδασκαλίας Διδακτικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πώς οι Πατέρες αντιμετώπισαν τους αιρετικούς.

Πώς οι Πατέρες αντιμετώπισαν τους αιρετικούς. Πώς οι Πατέρες αντιμετώπισαν τους αιρετικούς. του Πρωτοπρεσβύτερου Ιωάννου. Ρωμανίδου ( ) από το βιβλίο Πατερική Θεολογία Εκδόζεις Παρακαηαθήκη Περί της εννοίας του δόγματος Οι Πατέρες τονίζουν ότι η σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου Εξάμηνο Α Μαθήματα Υποχρεωτικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σελ. 1 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου 1/9/2011 Πέμπτη 9:00 Γραφείο 2. Εισαγωγή στην Κωνσταντίνος 7/9/2011 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πανιερώτατος ομιλεί στα Μ.Μ.Ε. συνοδευόμενος από τις Πρυτανικές Αρχές.

Ο Πανιερώτατος ομιλεί στα Μ.Μ.Ε. συνοδευόμενος από τις Πρυτανικές Αρχές. Ο Πανιερώτατος ομιλεί στα Μ.Μ.Ε. συνοδευόμενος από τις Πρυτανικές Αρχές. Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος Επίτιμος Διδάκτορας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012

Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΟΥ MAR BECHARA BOUTROS RAI ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ 10-11-12-13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας, ακαδ. έτος

Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας, ακαδ. έτος Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας, ακαδ. έτος 2014-2015 Άρθρο 6 Πρόγραμμα μαθημάτων 1. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί με επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Συντονιστής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Θεολόγος Νομικός, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Ιλίου 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Α. Μ ά θ η μ α Ώρ/Εβδ. Κωδ. Τ ο μ έ α ς Δ ι δ ά σ κ ω ν Credits ECTS

Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Α. Μ ά θ η μ α Ώρ/Εβδ. Κωδ. Τ ο μ έ α ς Δ ι δ ά σ κ ω ν Credits ECTS ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ/ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (CREDITS) ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Το κείμενο Οι θεολογικές έριδες Οι ερμηνευτές πατέρες Οι εκκλησιαστικές διαμάχες Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ, Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ, Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ, Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ Πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ, Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ Πρωτ. Βασιλείου Α.

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (), που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., ανέρχονται σε 120. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά κατεύθυνση ως εξής: 1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ÚıÔ ÔÍ ÛÙÔÓ 20fi ÈÒÓ. È ÏÔÁÔ ÙË ÚıÔ ÔÍ ÌÂ ÛË Î È Ó ÙÔÏ Δ ª. Ú Ú Ù μ Û ÏÂÈÔ Ú μ ÏÏÈ Ó ÙÔ ÕÁÁÂÏÔ. apple Î. ıëáëù

ÚıÔ ÔÍ ÛÙÔÓ 20fi ÈÒÓ. È ÏÔÁÔ ÙË ÚıÔ ÔÍ ÌÂ ÛË Î È Ó ÙÔÏ Δ ª. Ú Ú Ù μ Û ÏÂÈÔ Ú μ ÏÏÈ Ó ÙÔ ÕÁÁÂÏÔ. apple Î. ıëáëù ÚıÔ ÔÍ ÛÙÔÓ 20fi ÈÒÓ Δ ª Ú Ú Ù μ Û ÏÂÈÔ Ú μ ÏÏÈ Ó ÙÔ ÕÁÁÂÏÔ ÂÛapplefiÙË ˆÙ ÚÈÔ apple Î. ıëáëù È ÏÔÁÔ ÙË ÚıÔ ÔÍ ÌÂ ÛË Î È Ó ÙÔÏ Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ενότητα 8: Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας Αθήνα, 12.05.2010 Α.Π.: 10100/08/2.3 Χειριστής: Λάμπρος Μπαλτσιώτης Τηλ.: 210-7289709 Φαξ: 210-7289643 Διεύθυνση Ιθαγένειας Τμήμα Α Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 31 ΑΘΗΝΑ Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Νικόλαο Φίλη Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015, αντιπροσωπεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Εργασία της μαθήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Υιά τίς τακτικές του Βατικανου δέν ηταν διατεθειμένος νά

Υιά τίς τακτικές του Βατικανου δέν ηταν διατεθειμένος νά Χωρίς τήν παραμικρή αλλαγή της στάσεως του Βατικανου στό ήτημα της ουνίας, πού ηταν καί ή αιτία γιά τήν απόφαση νά μήν αποσταλουν όρθόδοξοι παρατηρητές στήν Β' Βατικανή Σύνοδο, τό ΟΙκουμενικό Πατριαρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ενότητα 1.2: Ειδική εισαγωγή - Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ Σωτήριος Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ (Λουκάς - Πράξεις) 1 Ευαγγέλιο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα. 1 Υ101 1.Εισαγωγή και Κριτική του κειμένου της Κ.Δ. (101Υ) Ο βαθμός μεταφέρεται αυτούσιος 103Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Μάθημα. 1 Υ101 1.Εισαγωγή και Κριτική του κειμένου της Κ.Δ. (101Υ) Ο βαθμός μεταφέρεται αυτούσιος 103Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ένταξη φοιτητών στο νέο πρόγραμμα σπουδών. Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και πριν και δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι τον Σεπτέμβριο 2016, θα ενταχθούν στο

Διαβάστε περισσότερα

Υιά τίς τακτικές του Βατικανου δέν ηταν διατεθειμένος νά

Υιά τίς τακτικές του Βατικανου δέν ηταν διατεθειμένος νά Χωρίς τήν παραμικρή αλλαγή της στάσεως του Βατικανου στό ήτημα της ουνίας, πού ηταν καί ή αιτία γιά τήν απόφαση νά μήν αποσταλουν όρθόδοξοι παρατηρητές στήν Β' Βατικανή Σύνοδο, τό ΟΙκουμενικό Πατριαρχείο

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

3. Να αναλύσετε τον τρόπο µε τον οποίο η στωική φιλοσοφία και ο νεοπλατωνισµός επηρέασαν τους Απολογητές και τους Πατέρες της Εκκλησίας.

3. Να αναλύσετε τον τρόπο µε τον οποίο η στωική φιλοσοφία και ο νεοπλατωνισµός επηρέασαν τους Απολογητές και τους Πατέρες της Εκκλησίας. 2.2.2. Η Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου κατά τους τρεις πρώτους µ.χ. αιώνες - Το Ελληνικό Πνεύµα κατά τους τρεις πρώτους µ.χ. αιώνες - Η Παλαιοχριστιανική τέχνης - Μια Τέχνη Ελληνική Eρωτήσεις ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

2010-2011 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

2010-2011 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ A ΤΑΞΗ Σεπτέμβριος 2010 Γ ΤΑΞΗ 1. Γνωριμία Παρουσίαση ύλης Εισαγωγή στη Θεία Λειτουργία (σελ. 24-34) 2. Κληρικοί Ιερά άμφια Ιερά λειτουργικά σκεύη (σελ. 35 53) 3. Προετοιμασία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α1-2: Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 8: ΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 8: ΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 8: ΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 21: Ο ΗΘΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 21: Ο ΗΘΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 21: Ο ΗΘΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Μάθημα Δεύτερο από την σειρά Οικοδομώντας μία Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

Η Παύλεια Θεολογία. Πνευματολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία

Η Παύλεια Θεολογία. Πνευματολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Πνευματολογία Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Υπαπαντή του Κυρίου «θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών» (Λουκ. 2, 34-35) Διχογνωμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 11 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ενότητα 1: Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. 1) Πατρολογία 2) Αιρέσεις 3) Οικουμενικές Σύνοδοι 4) Χριστιανική Τέχνη 5) Ρωμαιοκαθολικισμός-Προτεσταντισμός

Β. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. 1) Πατρολογία 2) Αιρέσεις 3) Οικουμενικές Σύνοδοι 4) Χριστιανική Τέχνη 5) Ρωμαιοκαθολικισμός-Προτεσταντισμός ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Β. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1) Πατρολογία 2)

Διαβάστε περισσότερα

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη.

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Κληρικολαικη Συνελευση Ιουλιος 2015 Ιερα Μητροπολη Τοροντο και παντος Καναδα Θεμα: εστω δε ο λογος υμων ναι ναι και ου ου (Ματθ. 5. 37) Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Ομιλητης: Αρχιμ. Δημητριος Αντωνοπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Όταν ένα έργο, είμαστε σίγουροι, ότι δεν γράφτηκε από αυτόν με το όνομα του οποίου παραδίδεται, λέγεται: A. Nόθο Β. Αμφιβαλλόμενο Γ. Ανώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ Αριστοτέλειο, Ερμού 61 ), Γραμματολογία τ.α, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ Αριστοτέλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΞΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΙΟΔΟ ΣΠΤΜΒΡΙΟ 1 25 ΣΠΤΜΒΡΙΟ 2015 ΠΑΝΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 1582 Ημερομηνία: 30/06/2015 Ημερομηνία Μάθημα Διδάσκων Ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... 27 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΤΟΜΕΑΣ ;ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΔΟΓΜΑΤΟΣ, ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΛΕΚΤΟΡΑΣ:ΠΡΩΤ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων.

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. Ενότητα 3: Ο θεολογικός χαρακτήρας

Διαβάστε περισσότερα

Θεσ/νικη, 14/10/2015 Αριθμός Πρωτ. 388. Προς

Θεσ/νικη, 14/10/2015 Αριθμός Πρωτ. 388. Προς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

"Ο Πάπας Λέων Α (ο Μέγας) και η πρόσληψη της Βίβλου στην 28η Επιστολή του ("Τόμος")"

Ο Πάπας Λέων Α (ο Μέγας) και η πρόσληψη της Βίβλου στην 28η Επιστολή του (Τόμος) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ Χαράλαμπος Γ. Ατματζίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. "Ο Πάπας Λέων Α (ο Μέγας) και η πρόσληψη της Βίβλου στην 28η Επιστολή του ("Τόμος")" 1. Εισαγωγικά Η 28η Επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 17: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 17: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 17: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Μ. Γκουτζιούδης http://users.auth.gr/~moschosg ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Η Π.Δ. ως «Γραφή» της πρώτης εκκλησίας 2. Οι απαρχές της Κ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας.

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Ηγούμενος της νόμιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ. Δεν ασχολούνται οι Πατέρες με τον Αδάμ ως Αδάμ, αλλά με τον νουν του

Διαβάστε περισσότερα