Ήέπι&υμια ολων μας πρέπει

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ήέπι&υμια ολων μας πρέπει"

Transcript

1 ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΥ ΑΓιΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ήέπι&υμια ολων μας πρέπει νά ειναι νά συνανηι&ουμε ση1ν ενότητα τών ΠροΦητώνι τών' πoστόλων καί τών Πατέρων όλων τών αίώνων..λιαφορετικά κάθε ενωση θά ειναι 'Ψευ8ένωσις και θά καταστρέφει καί θά 8ιαστρέφει κάθε είλιkpιν προσπάθεια. πού θέλει νά ό8ηύ σει στό θέμα της σωτ pίας. 'Υπάρ"ει σύγ"υσ. Σχετικοποίηση τi1c; πιστεως. πολιτικοί συμβιβασμοί. ΟΙ 8ιάλογοι οί έκκλησιαστικοί ειναι άπομίμηση τών πολιτικών συ ιιτ σεων. Ή έπανέkφpασ της Πίστεως μέ τά μέσα τi1c; κάθε έποχi1c; 8έν εχει τίποτε κοινό μέ τt1ν άνα ιιτoύμενη άπό 8ικούς μας &εολόγους Οίκουμενιστές «επανερμιινεια» τί;ς πίστεως. (Πρωτ. Γ,ωργίου trlεταλλtινoίι, Όμοτίμου Καetιγtιτού tjj.:; θεολογικjjς Σχολjjς τού Παν,τrιστtιμίoυ Ίλetινών)

2 "Έκδοση: 'Ιερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Copyright: 'Ιερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου 'Άγια Μετέωρα τ.κ Καλαμπάκα, τηλ , fax Διανέμεται δωρεάν 'Επιτρέπεται ή αναδημοσίευση δλοκλήρου η μέρους τοϋ παρόντος μέ τήν ό.πλή αναφορά της προελεύσεώς του. Μία πληθώρα άξιόλογων καί δυναμικών άρθρων, μελετών, άνακοινώσεων καί δημοσιευμάτων μέ άκαταμάχητα έπιχειρήματα, 6ασισμένα στήν όροόδοξη πατερική παράδοση καί τήν δογματική συνείδηση της 'Εκκλησίας μας, άπό 'Ιεράρχες, κληρικούς, μοναχούς, Καοηγητές Θεολογικών Σχολών, χριστιανικές άδελφότητες, συλλόγους καί λα ίκούς, πού άσκουν κριτική στά οίκουμενιστικά άνοίγματα, δέν έχουν συμπεριληφθετ, λόγφ έλλείψεως χώρου, στό παρόν τεύχος καί θά άποτελέσουν ά ντικείμενο προσεχούς έκδόσεως.

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Είσαγωγικό σημείωμα Άρχψ. ί1.θχυασίου Άναστασίου, σελ. KαθηγoυμΈVoυ τής Ίεράς Μονής Μεγάλου Μετεώρου 4 Ή πορεία του οίκουμενικοο διαλόγου μέ βάση τήν όρθόδοξη πατερική διδασκαλία καί τήν δογματική έκκλησιολογική συνείδηση Άρχιμ. ΆθΑVασίOΌ Άναστασίου ΚαθηΥοuμενου τής 'Ιερας Μονής Μεγάλου Μετεώρου 6 'Ιστορική άναδρομή της προσεγγίσεως 'Ορθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικών κατά τόν ::οό αίώνα Άρχιμ. Ίωάσαφ Μακρι7, 'J. Μονής Μεγάλου Μετεώρου 38 Είναι λάθος νά άποδίδεται ό δρος «έκκλησίο» στούς Δοτικούς Μητροπολίτου ΓόρT1JYΟC καί Μεγαλοπόλεωι:; κ. 'Ιερεμία 74 Είναι οί Έτερόδοξοι μέλη της Έκκλησίας; Δημητρίου ΤσελεΥγίδη, ΚαθηΎΨού Θιολογικής Σχολής ΑΠΘ. 78 Πρός τί ό διάλογος; Πρωτ. Γ. Μεταλληνοϋ, Όμοτ. Καθηγ. ΘωλOYΙK1jς Σχολψ::; ΆθηγΏV 84 Έπιφυλάξεις της 'Ιεράς Συνόδου γιά τήν πορεία του διαλόγου μέ τούς παπικούς "Ιερά. Σύνοδος της Έκκ λησίας της 'Ελλάδος 88 Τό Κείμενο της Ραβέννας καί τό πρωτει0 του Πάπα Άρχιμ, Γεωργίου Καψάνη, KαθηyoυμΈVoυ της "Ιεράς Μονής 'Οσίου Γρηγορίου 90 'Ορθόδοξοι προβληματισμοί μέ άφορμή τό Κείμενο της Ραβέννας Δημητρίου ΤσελεγΥίδ,l, Καθηγητου Θεολογικής Σχολής Απ.Θ. 100 Τό Μυστήριο του Βαπτίσματος καί ή ένότητα της 'Εκκλησίας Πρεσβυτέρου Πέτρου Heers 112 3

4 Εισαγωγικό σημείωμα πoρ ία του έπίσημου Θεολογικοίί Διαλόγου μεταξύ Όρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικων κυριαρχείται τήν τελευταία περίοδο από ενα πνευμα εuφoρίας καί αισιοδοξίας δη έκπληρώνt:l αισίως τήν αποστολή του όδεύοvτας στήν έπίπυξη του τελικοίί στόχου του, τήν «ενωση των εκκλησιων», Όλοένα καί πληθαίνουν οί αναφορές, όπά τά πλέον έπίσημα χείλη, στήν «κοινή άποοτολική πίστη» μέ τούς Ρωμαιοκαθολικούς καί τήν εξάλειψη των δογματικων μας διαφορων. Ή αμοιβαιότητα, ή σuμπόρt:υση, δ αλληλοσεβασμός, δ έκατέρωθεν έμπλουτισμός, ή κοινή πορεία των ω:ιδελφων έκκλησιων» δηλώνεται μέ κάθε έπισημότητα καί πρός πασα κατεύθυνση. Εlδικόn:μα μάλιστα μετά τήν συμφωνία στό Κείμενο της Ραβέννας (2007) καί έν δψει της νέας, ένδεκάτης Συνόδου της Μικτης'ΕΠΙτΡοπης ΘεoλoγΙKoίi Διαλόγου στήν Κύπρο τόν προσεχή Όκτώ6ριο, κυριαρχεί καί προβάλλεται ή αποψη πώς τό ήτημα τού παπικού πρωτείου είναι τό μόνο έκκρεμές σημείο μεταξύ των δύο «έκκλησιων)) καί γι' αυτό καί περί αυτού μόνον συ ητoυμε. Άποφάσεις ΟΙκουμενικων Συνόδων, 'Ιεροί Κανόνες, πατερική καί δογματική διδασκαλία, ορθόδοξη έκκλησιολογική καί δογματική συνείδηση, έκκλησιαστική Ιστορία καί παράδοση παραθεωρούνται, απορρίπτονται καί έκτοπί Ιονται Ιν μιςι ριπη. Ακόμη καί τά αυτονόητα καταργουνται. Αυτά τά αύτονόητα θά επιχειρήσουμε νά άναδείξουμε, μέ τό παρόν τεύχος. «έπόμενοι τοίς άγίοις πατράσι1>, καθώς θά στηριχθούμε αποκλειστικά καί μόνο σ' αυτούς, χωρίς νά έκφέρουμε αυθαίρετες προσωπικές έκτιμήσεις καί άπόψεις.'η αντιπαραβολή καί μόνο της διδασκαλίας των Άγίων Πατέρων μέ τίς θέοεις των έτεροδόξων καί των οlκουμενιστων αρκεί, ωστε αβίαστα νά προκύψει ή όλήθεια. Θά θέλαμε εiιθύς έξ αρχης νά διευκρινίσουμε δτι ή δημοσίευση τού παρόντος ένημερωτικου έντύπου δέν γίνεται, σέ καμμία περίπτωση, μέ τήν διάθεση νά προσδώσουμε στόν έαυτό μας τόν ρόλο του κριτη, του τιμητη η του σωτήρα. Γίνεται χωρίς τήν παραμικρή κατακριτική διάθεση η Ιμπάθεια πρός τά πρόσωπα τά όποια αναφέρονται Ή αντίθεσή μας είναι μόνον πρός τίς θεωρίες καί τίς ένέργειές τους, δταν αυτές άντίκεινται στήν δρθόδοξη διδασκαλία μας. Γίνεται, έπίσης, από ειλικρινή άγάπη καί ένδιαφέρον πρός τούς αιρετικούς καί γιά τήν επιστροφή τους στούς κόλπους της Ά γίας μας 'Εκκλησίας, από τήν όποία εξέπεσαν. Κι αυτό, αφού κατά τόν μακαριστό π. 'Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο «ποιός αγαπα ειλικρινως τόν νoσoίiντα; Ό λέγων πρός αυτόν: 'είσαι ύγιέστατος, τρωγε δ,τι θέλεις', καί άπεργαιόμενος ουτω χαλεπωτέραν τήν νόσον καί ταχύτερον τόν θάνατον, η ό έπιοημαίνων αυτφ τήν (,.ισθένειαν νοντες τάς πλάνας των αιρετικων καί διακηρύσσοντες δτι όκολουθουσιν δδφ έπισφαλεστάτn, ύπάρχει έλπίς νά δημιουργήσωμεν έν αυτοις κρίσιν συνειδήσεως καί εφεσιν όναιητήσεως της άληθείας:υμείς [απευθύνεται πρός τόν Πατριάρχη Άθηναγόρα] καί ΟΙ μεθ' Ύμων, διακηρίjσσοντες δτι 'ουδέν μας xωρί ει' από των αίρετικων Κ.Τ.Τ., ναρκουτε καί απokoιμί ετε αυτούς καί αποκλείετε εμπροσθεν αύτων τήν όδόν της αληθείας... )). 4

5 Ή παροϋσα εκδοση άποτελει τήν όπλή καί ταπεινή κατάθεση της ψυχης μας, τήν εκφραση της ίφατικης καί μοναχικης μας συνειδήσεως καί τήν άνάληψη της ευθύνης μας εναντι των πνευματικών μας τέκνων, εναντι πολλων πιστων, πού μέ άνησυχία μας απευδύνουν ερωτήματα καί ζητοϋν τήν καθοδήγησή μας γύρω από αυτά τά ζητήματα, έναντι του ήγιασμένου όγιομετεωρίτικου χώρου τόν όποιο, μέ τήν χάρη του Θεού, ταχθήκαμε νά διακονουμε. Άποτελει τήν ταπεινή υπακοή μας στά αυτονόητα της πίστεώς μας, στήν παρακαταθήκη των Άγίων μας, στό καθηκον μας πρός τήν Μία Άγία Καθολική καί ΆποστολικήΈκκλησία μας. Πρόκειται γιά μιά αφιλόδοξη καί φιλότιμη προσπάθεια, πού δέν διεκδικει αποκλειστικότητα καί αυθεντία, αλλά σκοπό της εχει νά αναδείξει πτυχές τού σο6αρώτατου, γιά τήν ακρίβεια της πίστεώς μας, ζητήματος του οικουμενισμού καί νά δώσει τό ερέθισμα καί τήν αφορμή στούς κατά τεκμήριο (.φμοδίους καί επαιοντες νά ενσκύψουν στό συγκεκριμένο ζήτημα, πού εχει όλέθριες συνέπειες γιά τήν πίστη μας. Μέ δεδομένο μάλιστα τήν παγιωμένη απουσία κάθε επισήμου ενημερώσεως στόν τομέα αυτό από τήν 'Εκκλησία μας, ή επώνυμη, τεκμηριωμένη, καλόπιστη καί ειλικρινής κατάθεση απόψεων καί πληροφοριακοϋ υλικοϋ συμ6άλλει, στό μέτρο των δυνατοτήτων της, στήν κάλυψη αυτοϋ τοϋ κενοϋ. Άπαντάει, επίσης, στήν παραπληροφόρηση καί τήν παραποιητική πρακτική, πού κατακλύζει τόν χώρο της έκκλησιαστικης ενημερώσεως, ίδιαίτερα δέ της διαδικτυακης. Μία πληθώρα εντύπων καί διαδικτυακών τόπων παρέχουν ανεξέλεγκτες πληροφορίες, αναφορές καί κριτικές αίρετικης, σχισματικης καί αντορθοδόξου προελεύσεως γιά τά θέματα του Oiκουμενισμου, των διαχριστιανικών καί διαθρησκειακων διαλόγων, πού επιφέρουν σύγχυση καί αποπροσανατολισμό στούς πιστούς, Τό γεγονός αυτό καθιστά άκόμη πιό επιτακτική τήν ανάγκη υπευθύνου ενημερώσεως εκ μέρους της Ίεράς Συνόδου τηςέκκλησίας μας, Γι' αυτό καί όπό τήν θέση αυτή εκφράζσυμε τήν θερμή καί υιική μας παράκληση πρός τόν Μακαριώτατο Άρχιεπίσκοπο Άθηνων καί ΠάσηςΈλλάδος κ. 'Ιερώνυμο καί τούς Σε6ασμιωτάτους Αρχιερεις μας νά εκπληρώσουν τό πολύ σημαντικό αυτό έργο. 'Ένα τρέχον ζήτημα γιά τό όποιο αναμένουμε τήν ενημέρωση της 'Ιεράς Συνόδου ετναι τό Κείμενο της Ρα6έννας, καθώς καί ή επικείμενη Σύνοδος της Μικτης Έπιτροπης Θεολογικου Διαλόγου τόν προσεχή Όκτώ6ριο στήν Κύπρο, Ή παρούσα εκδοση, καρπός μακροχρόνιας καί συστηματικης ενασχολήσεώς μας μέ τά ζητήματα του Οίκουμενισμου, αποτελει συλλογή υλικού από τούς Πατέρες της 'Εκκλησίας μας καί συγχρόνους εγκρίτους όρθοοοξους θεολόγους, τούς όποίους ευχαριστουμε γιά τήν ευγενή παραχώρηση των κειμένων τους, Πραγματοποιήθηκε δέ, σύν Θεφ, διά πρεσ6ειων της Κυρίας ήμων Θεοτόκου καί των Μετεωριτων Άγίων μας Άθανασίου καίίωάσαφ καί μέ τήν συνδρομή αγαπητων πνευματικων μας τέκνων καί φίλων της Μονης μας, πού μέ πολλή προθυμία ανέλαβαν καί τήv δαπάνη της, τούς δποίους καί θερμά ει'jχαριστουμε, i\ρχιμ, ί\θανάσιοι:; i\ναστασίοιι ΚαθΙΙΥούμcνοι:; η/ι:; 'Ιεράς Movι/c ΜtΎάλοu Mt'n'wpou ί\υίων Μετεώρων 5

6 (Η πορεία του οικουμενικου διαλόγου με βάση τήν όρθόδοξη πατερική διδασκαλία καί τήν δογματική εκκλησιολογική συνείδηση Τό άρθρο αυτό απστελεϊ μία έκτεταμένη καί συμπληρωμένη μορφή της όμιλίας. πού έκφωνήθηκε σέ έκδήλωση του Συλλόγου Οί ψιλο! των ΜnnίΡων. στίς 25 Ίανο\!αρί(ι!)

7 Ά.ρχιμ. Ά.θανασίου Ά.ναστασίου Καθηγουμένου τής 'Ιεράς Μονής ΜεΥάλου Μετεώρου Ή εποχή μας ταλανίζεται άπό ποικίλες αίρέσεις καί κυρίως άπό τήν «παναίρεση» του οικοομενισμου, διαχριστιανικου καί διαθρησκειακου, Ο οποίος προβάλλεται καί επιβάλλεται μέ τούς δρους, τά μέσα καί τίς πρακτικές της Νέας 'Εποχής. Αύτή ειναι καί η διαφορά των συγχρόνων ποικίλων αίρέσεων άπό τίς παλαιότερες γνωστές αίρέσεις της εκκληοιαστικης μας ίστορίας: δτι δέν προοβάλλουν μία συγκεκριμένη άλήθεια, άλλά τό συνολικό οίκοδόμημα της "Ορθοδόξου Πίστεως, χωρίς δμως φαινομενικά νά τό άμφισβητουν. Ή οόνιτίζουσα μάλιστα διάσταση του οίκουμενισμου, η οποία παγιώθηκε στίς μέρες μας, στηρίζεται οέ καθαρά νεοεποχίτικη λογική. Δέν θίγει εξωτερικά τήν Ορθοδοξία, άλλά τήν άπουομνώνει άπό τόν άποκαλοπτικό καί σωτηριολογικό της χαρακτήρα, καθώς τήν εξομοιώνει μέ τήν αϊρεση, τήν οποία άναγνωρίζει ως μία άλλη εκδοχή της άληθείας. Ή μέθοδος του συγχρόνου Οίκουμενισμου Ή ανάλυση των μεθόδων της Νέας Έποχης δέν άποτελετ, βεβαίως, άντικείμενο καί δέν χωράει στήν ανάπτυξη αύτου του θέματος. Σταχυολογουμε μόνον, σέ αμεση συνάρτηση μέ δ, τι μας αφορα, τίς εννοιες της απόλυτης αναστροφης των πραγμάτων, τήν αναγωγή της αλήθειας σέ ψέμα καί του ψεύδους σέ όλήθεια, τήν έπιβολή απόψεων ώς όρθων, μέσ<υ της συνεχους έπαναλήψεώς τους (δ νόμος της συνήθειας), τήν έπικοινωνιακή προβολή καί τήν κυρίαρχη έπι60λή της είκόνας, τήν παρελκυστική τακτική, τήν ήθελημένη αμφισημία, τήν διγλωσσία, τήν τεχνητή ασάφεια λόγων καί κειμένων, τήν σύγχυση καί τήν πλάνη. «Εοος Υάρ ταυτα ταίς πονηροίς αι'ρεσιάρχαις παλαιόν, τά σαφή της Γραφης διά των άσαφων μετάυειν καί σαφιστικως έντειjoεν παρακραύεο8αι τούς παραυομένους υπ' αύτών». 7

8 Είναι πράγματι, δηλαδή, παλαιά συνήθεια των πονηρων αίρεσιαρχων νά μετατρέπουν τά σαφη της Γραφης διά των άσαφων καί μέ αυτόν τόν τρόπο νά εξαπατωνται οί παρασυρόμενοι από αι'ηούς. (Γρηγόριος δ Παλαμας, Λόγος Ά ντιρρητικός ΣΤ ', 5,11, ΕΠΕ 6, 330, εκδ. Π. Χρήστου, 3, Πρβλ. καί Κατά Γρηγορα, Λόγος Β', Ε.Π.Ε. 7, 372, εκδ. Π. Χρήστου, 4,292). Στηρι όμενoς, έ:τσι, σέ αυτές τίς μεθόδους της Νέας Έποχης δ σύγχρονος οικουμενικός διάλογος επιχειρεί μέ επικοινωνιακά τεχνάσματα νά επιβάλει τετελεσμένα γεγονότα στίς σχέσεις μας μέ τοίjς έτεροδόξους. Δογματικές διαφορές παραθεωρουνται καί δέν τίθενται καν πρός συ ήτηση, όποφάσεις καί κανόνες της 'Εκκλησίας μας παραβιά oνται καί εγκαταλείπονται ώς ξεπερασμένοι, δόγματα της πίστεώς μας όναγορεύονται σέ ητήματα «θεολογούμενα», ή αλήθεια σχετικοποιείται καί εξισώνεται μέ τήν αίρεση. Τό μόνο πού δείχνει νά ανθοφορεί προσφέροντας αφειδως τούς καρπούς ενός ακόρεστου ένθουσιασμοϋ είναι ή ακατάσχετ η αγαπολογία, ή υπερβάλλουσα 6.βρότητα, ή πυρετώδης διπλωματία, ό άνεπίγνωστος η λoς. Πολύ ευστοχα είχε περιγράψει τήν κατάσταση αυτή πρίν από χρόνια ό μακαριστός π. Δημήτριος Στανιλοάε, δταν γραφε: «ΔημιουΡΥεΤται κάοε τόσο, άπο την μευάλη Cπισυμία Υια ενωση, ενας εύκολος έv(}oυσιασμός, πού πιστεύει πώς μπορεί με την συναισσηματική του (}ερμότητα να ρευστοποιήση την πραυματικότητα και να την ξαναπλάση χωρις δυσκολία. Δημιουρ Υείται άκόμα καί μία διπλωματικi] συμβιβαστικυ, νοοτροπία, πού νομίζει πώς μπορεί να συμφιλιώση με άμοιβαίες ύποχωρήσεις δουματικες fjέσεις η Υενικώτερες καταστάσεις, πού κρατοϋν τις εκκλησίες χωρισμένες» (Dimitru Staniloae, Γιά εναν Όρ8όδοξο Οίκουμενισμό, έκδ. Άθως, Πειραιεύς 1976, σελ ). Μέσα σέ μιά αληθινή παρα άλη ενθουσιασμού καί άγαπολογίας «ανευ δρων καί όρίων» (κατά τόν Πατριάρχη Άθηναγόρα) ξεπεράσαμε πραγματικά κάθε δριο καί καταστρατηγήσαμε δλους τούς δρους της πίστεως καί τούς ίερούς κανό- νες. Γίναμε επιλήσμονες της όρθοδόξου παραδόσεώς μας, της ίερας παρακαταθήκης των Ά γίων Πατέρων μας τούς δποίους πολύ ευκολα αντιπαρήλθαμε ώς ξεπερασμένους θεωρώντας έαυτούς ίσοτίμους καί ισοστασίους τους, όκόμη καί ίκανοτέρους στήν εκφορά ένός σύγχρονου θεολογικοϋ λόγου, πού θά ανταποκρίνεται στίς απαιτήσεις των καιρων μας, καθώς καί στίς απαιτήσεις της πολυπόθ τιτης «ένώσεως». Καινοφανείς θεολογικές απόψεις, αποκλίνουσες δογματικές θέσεις, ανεπίτρεπτες υποχωρήσεις καί συμβιβασμοί σέ θέματα πίστεως, αποδοχή θεολογούμενων θεμάτων χωρίς καμμία συ ήτηση, άνοχή καί νομιμοποίηση σέ απαράδεκτα εκκλησιολογικά καί ηθικά όλισθήματα όποτελουν πλέον η τήματα ρουτίνας γιά τούς όρθοδόξους πού μετέχουν στούς διαλόγους. Ή αυξηση της συχνότητας, ή επιτάχυνση στόν ρυθμό, τό απροκάλυπτο των ενεργειων, ή επικοινωνιακή τακτική, ή μεθοδευμένη επισημότητα, ή φαντασμαγορία του σκηνικού προδίδουν τήν σπουδή γιά τήν επιβολή τετελεσμένων στό ήτημα της λεγόμενης «i:vώσεως». Τετελεσμένα πού, χωρίς καμμία λογική έξήγηση, χωρίς θεολογικό υπόβαθρο, χωρίς συνοδική συγκατάθεση, χωρίς τήν όποδοχή από τό πλήρωμα της 'Εκκλησίας, ανατρέπουν σέ μιά στιγμή τήν αλήθεια καί τήν ακρίβεια της πίστεώς μας πού ετναι θεμελιωμένες στήν δισχιλιετή παράδοση της άγίας μας 'Ορθοδοξίας. Τετελεσμένα πού προαποφασί oνται σέ συνεδρίες Έπιτροπων η Συμβουλίων κεκλεισμένων των θυρων η μέ εντεταλμένα μέλη καί μέ τούς ίδιους πάντοτε «ήμετέρους» όντιπροσώπους σέ μακρινές υπερπόντιες όποστολές, τά πορίσματα των δποίων γίνονται γνωστά μόνον σέ δσους τά όνα ητήσoυν επισταμένως καί δέν φθάνουν ποτέ στό ευρύ κοινό. Τετελε σμένα πού έπιβάλλονται μέ ιεροπραξίες καί λειτουργικές πράξεις κορυφαίου συμβολικοϋ χαρακτήρα, ακόμη καί όπό τόν ίδιο τόν Οικουμενικό Πατριάρχη καί τόν Ρωμαίο Ποντίφικα. Ή «ljεωρία των κλάδων», ή όρχή των «άδελφών εκκλησιών», ή «Βαπτισματική δεολουία», ή «μετοχή είς τά αύτά μυστήρια», ή «κοινή άπαστολική παράδοση», ή «άποστολική διαδοχή» κ.α. αποτελουν τά νέα «δόυματα» του οίκουμε- 8

9 Ό λειτουρυικόs άσπασμόs Πάπα καί Πατριάρχη κατά τήυ διάρκεια njs πamκr;s λειτουρυίαs. Βαπκανό Ίούvιοs νισμου. πού επιβάλλονται ανωθεν, χωρίς θεολογικό καί εκκλησιο- «Δημιουργείται κάθε τόσο, λογικό ερεισμα. :Η ορθόδοξη θεολογία καί ή ορθόδοξη εκκλησιολογία παραχω- άπό την μεγάλη επιθυμία ρουν τήν θέση τους στήν διπλωματία καί τήν πολιτική. Ή τήρηση των ισορροπιων, ή προσχώρηση στή λογική των συσχετισμων, ή για ενωση, EvaS ευκολοs ύπαγωγή στά κοινωνικά καί πολιτικά δεδομένα καί απαιτήσεις αποτελουν τήν νέα κυρίαρχη αντίληψη στή σύγχρονη οίκουμενιστική θεολογία. Καί δεδομένου δτι στήν εποχή μας καί στό ευρύ κοινό ή θεολογική κατάρτιση, Τι κατήχηση καί ή διαποίμανση δέν ετναι ο ί δέουσες, τά πρωτόγνωρα αυτά «δόγματα» καθιερώθηκαν μέ τήν μορφή άξιώματος επιχειρώντας νά ανατρέψουν ακόμη καί τά αυτονόητα. Ό παπισμός άπστελει αϊρεση Λέγεται όπό πολλούς δτι οί παπικοί δέν ετναι αίρετικοί, αλλά σχισματικοί η δτι δέν εχει καταδ ικασθεί επισήμως ό παπισμός ώς αίρεση από κάποια Οίκουμενική Σύνοδο καί άλλα σχετικά. 'Άς δουμε κατ' αρχήν πως δρί εται Τι αίρεση καί πως διακρίνεται όπά τό σχίσμα. Κατά τόν αείμνηστο Καθηγητή 'Ιωάννη Καρμίρη έvθουσtασμόs. που πιστεύει πώs μπορεί με την συναισθηματική του θερμότητα να pευσroπoιή- ση την πραγματικότητα κα! να την ξανaπλάση χωρis δυσκολία». 9

10 Ή ειaοδος τοό Ευαγγελίου aτήν διάρκεια της πωrικης λειτουργίας κrιί μι. πίν συμμετοχή τοό όρθοδόξου διακόνου ένώπιον τοϋ Πάπα καί τοϋ Οίκουμευικοϋ Πατριάρχη. BαΠKαVΌ 29 'loυvίoυ «Αίρεσις είναι πασα πεπλανημένη διδασκαλία, παρεκκλίνουσα από της Υνησίας χριστιανικής πίστεως, δμ.α δέ καί πασα ίδιαιτέρα χριστιανική κοινότης, διαφωνoιjσα πρός τήν δουματικήν διδασκαλίαν της άληclοι1ς Έ κκλησίας καί αποκοπεισα άπό της κοινωνίας καί ένότητος μ.ετ' αι/rijς» (Θρησκευτική καίήcjική 'ΕΥκυκλοπαιδεία, Τόμος loς, εκδ. Μαρτίνος, Άθήνα 1962, σ. 1087). Ό Μέγας Βασίλειος γράφει στήν πρώτη Κανο- νική 'Επιστολή του: <<οί παλαιοί ώνόμασαν αίρέσεις τούς παντελώς άπερριυμένους καί κατ' αύτήν τήν πίστιν απηλλοτριωμένους», ενω σχισματικούς άποκαλεί τούς «δι' αίτίας τινάς έκκλησιαστικάς και' ζητήματα ίάσιμα πρός αλλήλους atcvqtjivτας» (Μ. Βασιλείου, 'Επιστολή 188 Πρός Άμφιλόχιον περί κανόνων, ΕΠΕ Τόμο Ι, σελ. 183). Ή διαφορά δηλαδή ανάμεσα στήν α'ίρεση καί τό σχισμα, ειναι τ δ τι αιρετικοι ', ειναι τ αυτοι, " που, συνειδητά αποκλίνουν όπό τήν όρθή πίστη απορρίπτοντας ενα η περισσότερα δόγματα της Έκκλη- σίας καί εμμένουν στίς πλάνες τους καί μετά από τήν προτροπή της 'Εκκλησίας γιά τήν άποκήρυξή τους. Σχισματικοί δέ είναι οί αποκλίνοντες από τήν εκκλησιαστική διοίκηση καί ευταξία καί μή ύποτασσόμενοι στήν εκκλησιαστική ίεραρχία (βλ. σχ. 'Ιω. Καρμίρη, Αίρεσις, Θρησκευτική καίήtjική ΈΥΚΙJκλοπαιδεία, Τόμος loς, σ ). είναι φανερό καί αδιαμφισβήτητο δτι οί παπικοί δέν απέκλιναν δπλως όπό τήν εκκλησιαστική διοίκηση καί ευταξία, όλλά ασπάστηκαν καί κατασκεύασαν μία σειρά από αίρετικά δόγματα τά όποία ούδέποτε άποκήρυξαν ουτε στό ίστορικό παρελθόν ουτε καί στά πλαίσια του θεολογικου διαλόγου πού διεξάγεται. Γι' αύτό καί δ 'Άγιος Μάρκος δ ΕύγενικόςΈπίσκοποςΈφέσου τόνι ε οτι: «Ημεις δι' ούδέν άλλο απεσχίσ8ημεν των Λατίνων, άλλ ' ij δτι είσίν, ού μόνον σχισματικοί, άλλά καί αίρετικοί. Δι' δ ούδέ πρέπει δλως ένωοήναι αύτοίς» (Πηδάλιον, εκδ. Άστήρ, Άθήνα 1970, σελ. 55). 10

11 Οί παπικές πλάνες Οί παπικές πλάνες καταδικάσθηκαν ώς αί ρετικές από πολλές Όρθοδόξους Συνόδους. Ά ναφέ ρουμε αντιπροσωπευτικά τίς έξης: 1. Από τήν Η' ΟΙκουμενική ( ) επί Μεγάλου Φωτίου. (Θά πρέπει νά σημειώσουμε δτι γιά τήν Όρθόδοξη αυτοσυνειδησία μας ή Σύνοδος αυτή αριθμείται ώς Η' ΟΙκουμενική, ενω ή του 1341 επί Ά γίου Γρηγορίου του Παλαμα υπέρ του ήσυχασμου αριθμείται ώς Θ' ΟΙκουμενική). Μέ τόν "'Όρον της ή Σύνοδος αυτή (Η') καθαιρεί καί αναθεματί ει το ύς νοθευτάς του Συμβόλου της Πίστεως μέ τήν προσθήκη του Filioque (βλ. Ίω. Ν. Κα ρμίρη, «Τά Δογματικά καί Συμ60λικά Μνημεία τfjς'όρδoδόξoυ Καδολικης 'Εκκλησίας», τόμο Ι,'Εν Άθήναις 1952, σελ. 221). Ό Πάπας απεδέχθη τήν Σύνοδο καί ηρθη τό σχίσμα του 867 μ.χ. επί Άγίου Φωτίου. 2. Άπό τίς εν Κωνσταντινουπόλει Συνόδους του 1341 (ΘΌΙκουμενική), του 1347, τού 1351 καί τού 1368, οί όποϊες επικ ύρωσαν τή διδασκαλία του Άγίου Γρηγορίου του Παλαμα καί των ήσυχαστων, δηλαδή των παραδοσιακων Όρθοδόξων, καί καταδίκασαν τίς φραγκολατινικές πλάνες πού προσπάθησε νά φέ ρει στήν Ά νατολή δ Βαρλαάμ δ Καλαβρός καί δσοι ί3.λ λοι λατινόφ ρονες τόν ακολούθησαν (Γρηγόριος Άκίνδυνος, 'Ιωάννης Καλέκας, Νικηφόρος Γρηγο ρας). 3. Άπό τούς 'Ορθοδόξους Πατριάρχες της Ά νατολης ατήν απάντησή τους π ρός το ύς Άγγλικανο ύς Άνωμότους τό 1716 καί τό 1725 (ενθ' άνωτ., σελ ). 4. Από τήν Σύνοδο των Πατρια ρ χων της Ά νατολης στήν Κωνσταντινούπολη τό 1755 (Ι:νθ' άνωτ., σελ ). Ό όρθόδοξος διάιωιιας συμμετiχει στιίν είσοδο του Eύaπελίoυ στιίll παπική λειτουργία. BαΤΙKIIVΌ 29 '/ουιιίου Από τήν Σύνοδο των Πατ ριαρχων της 'Aνατoλijς στήν Κωνσταντινούπολη τό (ενθ' άνωτ., σελ ). Στό σημείο αυτό θά άναφερθούμε συνοπτικά καί δειγματοληπτικά στίς σημαντικώτε ρες μόνο άπό τίς αί ρετικές πλάνες των παπικων, καθώς επαρκής άναφο ρά σέ αυτές εχουμε πραγματοποιήσει στό προηγούμενο τεύχος τού «Εν συνειδήσει» τόν Δεκέμβριο του

12 Ό όρθόδοξος διάκovος. σπίν διάρκεια της πamκης λειτουργίaς. παραδίδει τό EύarΎέλιo στόυ Πάπα άaπαζόμεvoς τό χέρι του στήυ διάρκεια τηι; ΠfI.Π1κηι; λειτουργίας BaηΚιlυό 29 Ίουυίου Filioque Πρόκειται για την γνωστη προσθήκη «κα'ι εκ του γί ου» στο πε ρ'ι Άγ ίου Πνεύματος αρθρο του Συμβόλου της Πίστεως. Κατα την διδασκαλία τους αυτή, το 'Άγιο Πν εύμα εκπο ρεύεται οχι μόνον εκ του Πατ ρός, δπως λ γει δ Κύ ριος στο ίερσ Ευαγγέλιο, όλλα κα'ι εκ τού γί οϋ. είναι φανε ρό δη ή συγκεκριμένη προσθήκη ερχεται σέ αντίθεση μέ τόν λόγο τού ίδιου του Κυ ρίου «Οταν δε i5λfjη ό Παράκλητος, ον έy ) πέμψω (ψ.ίν παρα τοϋ Πατρός, το Πνεϋμα της άληι3είας, δ παρα τοϋ Πατρος έλ"πqρεύεται... Ν (Ιω. 15,26), δπου γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα στήν π μψη καί τήν εκπό ρευση τού Ά γίου Πνεύματος. Γράφει, επίσης, δ Μέγας Φώτιος: <<Ο Κύριος και ό Θεος ήμων φησί, 'το Πνεύμα, δ παρα τού Πατρος έκπορεύεται' οι' δέ της καινης ταύτης δυσε6είας πατέρες, 'το Πνεϋμ.α, φησίν, δ παρά τoιjyίoϋ έκπορεύεται'. Τις ού κλείσει τά ώτα προς την ύπερfjολήν της fjλασφημ.ίας ταύτης; Α υτη κατα τών ΕΙJαγγελίων ίοταται, προς τας άγι'ας παρατάσσεται Συνόδους, τους μακαρίους και άγι'ους παραγράφεται πατέρας, τον Μ. AlJavdalov, τον έν (}εoλoγίςl περl6όητον Γ ρηγόρ/ον, την 6ασlΊιειον της 'Εκκλησι'ας στολήν, τον Μ. ΒασιΛειον, το χρυσούν της οίκουμένης στόμα, το της σοφίας πέλαγος, τον ώς αληι3ώς χ ρυσόστqμον. Και τί λέγω τον δείνα η τον δείνα; Κατa πάντων όμού τών άγίων προφητών, αποστόλων, ίεραρχών, μαρτύρων και αύτών των δεσποτικών φωνών ή 6λάσφημος αϋrη και (}coμάχος φωνή έξοπλίζεται» (Μ. Φωτίου, 'Επιστολή J, 13, 16, PG 10 2, 728Ο, 729Α). Καί δ 'Άγιος Γρηγόριος δ Παλαμας μέ κατηγορηματικό τρόπο αποδοκιμάζει τήν προσθήκη: «ουκουν εύλό Υως, ούδέ εύσεfjώς ταύτην εισάγετε τήν προσ8ήκην έν τη.; χρόν<υ δευτε- ρεύουσαν έκει'νης των άγίων σύνοδον, δι' ης και' ό τσιjτo τολμήσων αραίς ύπο6άλλεται καί της έκκλησίας έκfjάλλεται καί ταϋτα προaljήκην ούκ ειρημένην ώς εί'ρηται τφ λόγ<υ, ούκ άποκεκαλυμμένην τψ πνεύματι, ούχ εύρημένην έν τοίς τών άγι'ων αποστόλων αναγράπroις λογι'οlς» (Γρηγορίου Παλαμα Συγγράμματα, τόμο Α', Π. Χρήστου, σελ. 29). Άλλά καί δ Ζ Κανόνας της Γ' Οικουμενικης Συνόδου δρίζει πώς «ουδείς δύναται νά προσθέτει η νά αφαι ρεί δ, ηδήποτε όπό τό σύμβολο της 12

13 Νικαίας καί Όποιος δυνη θετ νά πράξει κάτι τέτοιο θά αποβάλλεται αν είναι κληρικός, θά άναθεματί εται αν είναι λα"ίκός». «Ετέραν πίστιν μηδενι έξείναι προφέρειν, ήγουν συγγράφει ν, η συντι8έ ναι, παρα την όρισδεϊσαν παρα των άγίων Πατέρων, των εν τfj Νικaέων συνα χ8έντων πόλε/, ΣVν άγίφ Πνεύματι». Καί δ 'Άγιος Κύριλλος Πατριάρχης Άλεξανδρεί ας καί Πρόεδρος της Γ ' Οίκουμενικης Συνόδου έρμηνεύοντας τόν συγκε Ό όρθόδοξοs διάιωvοs άναυινώσκει τό ΕόαΥΥέλιο στήν διάρκεια nls παmκηs λει κριμένο κανόνα γράφει τουργίas. Βartκaνό 29 'Ιουνίου τά έξης: «OVτε μέν επι τρέπομεν Ι:αυτοίς ή έτέροις αλλην λέξιν άμείψαι των έγκειμένων εκείσε ή μία γoιjν παρα«'ημείs δι' ουδέυ άλλο 6ηναι συλλα6ήν». Δηλαδή ουτε στούς έαυτούς μας, άλλά ουτε σέ αλλους έπιτρέπουμε νά αλλάξουν εστω καί μίαν λέξιν άπό τίς λέξεις έκεινες πού υπάρχουν καί συγκροτουν τό Σύμβολον της άπεσχίσθημευ τωυ ΙΙaτίΠίστεώς μας καί άκόμη δέν έπιτρέπουμε ν6 παραβούν εστω καί μίαν συλλαβή Iω. Καρμίρη, Τά Δογματικά καί Συμ60λικά Μνημεία vωv, άλλ' ή δη εiσiv, ου της 'Ορ80δόξου Κα80λικης Έκκλησίας, τ. Ι, σελ. 147). Καί τούτο διότι κατά τόν Μέγα Βασίλειο «εάν γάρ μή επιμει' νωμεν τψ δεμελίφ των Ά.ποστ6λων, άπoικoδoμoιjvτες τά τίμια, ώς μή εχοντες δεμέλιον καταρρηγνυμε8α καί γίνεται τ6 πτωμα ήμων μέγα». Δηλαδή, αν δέν είμαστε στερεωμένοι ατό θεμέλιο των Άποστό λων, όποικοδομούμε τά τίμια, καί έπειδή δέν εχουμε γερό θεμέλιο KαταKρημνι όμεθα καί ή πτώση μας είναι πολύ μεγάλη (Μεγάλου Βασιλείου, Εις τόν ΠροφήτηνΉσαίαν, κεφ. 1, PG 30, 149c). Ή προσθήκη τού fίlioque συνιστα λανθασμένη Τριαδολογία καί υποτίμηση τού Τρίτου Προσώπου της Άγίας Τριάδος, ή όποία εχει ώς συνεπακόλουθο τήν συνολική υποβάθμιση της άγιοπνευματι κης έμπειρίας καί χάριτος στήν ωή της 'Εκκλησίας. μόυον ΣΧΙσματικοί, άλλά KIλi aίρετικοι Δι' δ ουδέ πρέπει ίίλωs έυωθηυaι αυτοίρ> (AyιoS Μάρκοs ό ΕυΥεvικόs!. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Άγίου Βλασίου κ. Ίερόθεος μας αναλύει τίς συνέπειες της προσθήκης τού fiiioque στό Σύμ βολο της Πίστεως: Ό «Οπως έχουν σημειώσει οί Άγιοι Πατέρες, ή διδασκαλία περί εκπο ρεύσεως τού ΠαναγιΌυ Πνεύματος ώς Προσώπου (καδ' ΙJπαρξιν) καί 13

14 14 Ά ντλλλαγή δώρων μεταξύ Πάπα καί ΟΙκουμενικοϋ πατριάρχη Kani την άρχιερατική Θεία Λειτουργία οτόν πrιτριαρχικό Ναό τοϋ ϊ\γίου Γεωργίου. Φανάρι 30 Νοεμβρίου 2006.

15 εκ τoιj YίoιJ, καταλήγει στήν διάλυση της.αγίας Τριάδος (πολυοεία η Jtf:Jcia) καί στήν ύποτίμηση τού Τρίτου Προσώπου της.αγίας Τριάδος. Αφου εκπορεύεται άπό τά δύο άλλα Πρόσωπα καί συγχρόνως πιστεύουμε στήν Ά.γία Τριάδα, σημαίνει δτι είναι ύποδεέστερο των άλλων Προσώπων. Αύτή ή «περιφρόνηση» καί ή «υποτίμηση» του ΠαναγιΌυ Πνεύματος άλλοιώνει δλη τήν πνευματική ζωή, πού είναι καρπός μεfjέξεως τού Παναγίου Πνεύματος και' γενικά του TριαδικoιJ Θεού, άφου διά τού Παναγίου Πνεύματος αποκτούμε γνώση τού ΤριαδΙΚΟύ Θεού. Ή ύπ06ί6αση Πνεύματος συνιστα αίρεση και' dfjcia, σημαίνει τήν απουσία Του από τόν CivfJpwno, όπότε δλη ή πνευματική ζωή καί ή κοινωνική ακόμη είναι αν(jρωποκεντρική. Πολλά καινοφανή δόγματα της Παπικής «Εκκλησι'ας» είναι αποτέλεσμα καί καρπός της απουσίας της εσωτερικής ζωής και' ανυπαρξίας με(jέξεως τού Ά. γι'ου Ίεροθέου Σ. Βλάχου (νυν Μητροπολίτου Ναυπάκτου), Ά-νατολικά, εκδ. Ί. Μ. Γενεθλίου της Θεοτόκου (Πελαγίας), Λειβαδειά 1993, τόμο Α', σελ ). 'Ένα περιβάλλον στερημένο φωτισμου καί βιώματος, μία θεολογία άποκομμένη άπό τήν χαρισματική εμπειρία καί βασισμένη στόν στοχασμό καί τήν πεπερασμένη λογική, ενας χριστιανισμός ΙΧπογυμνωμένος ΙΧπό τήν σωτηριώδη ΙΧποκαλυπτική άλήθεια του Άγίου Τριαδικου ΘεοΟ εξέπεσε σέ ανθρωπισμό, σέ νοησιαρχία, σέ θρησκευτικό σύστημα, σέ κρατικό μηχανισμό, σέ συγκεντρωτισμό. Ή αιρεση, λοιπόν, του filioque δέν ετναι άπλως μία ίστορική διαφορά μέ τούς παπικούς, σπως ouvnoftetoι νά παρουσιάtεται στίς μέρες μας, ουτε μπορεί νά αντιμετωπιστεί μέ μιά απαγγελία του Πιστεύω χωρίς τό filioque από τόν Πάπα. 'Όσες φορέ ς αλλωστε εγινε, είχε τήν μορφή της άπλης αναγνώσεως του Συμβόλου της Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως ( ς ίστορικου κειμένου καί ΟΧΙ του Συμβόλου της Πίστεως μέ δογματικό περιεχόμενο (ενθ. άνωτ. σελ ). Ίό fiiioque αποτελεί τήν επισφαλή βάση στήν όποία στηρίχτηκε δλο τό σαθρό οικοδόμημα τοο παπισμοϋ. ΕΤναι ή γενεσιουργός αίτία πολλων άλλων παπικων αίρετικων δοξασιων, ή αιτία της μετατοπίσεως από τήν θεολογία στόν στοχασμό, από τόν Θεάνθρωπο στόν άνθρωπο. Καί επαληθεύεται δ 'Άγιος Γρηγόριος δ Θεολόγος γράφοντας στι «Ή των αίρέσεων μήτηρ ή της φιλαρχίας έστίν έπι(jυμία» (Γρηγορίου τοο Θεολόγου, Είς Γαλάτας κεφ. Ε', Ε.Π.Ε. 20, 268 καί PG 61, 622). 2. Ή άποδοχή ώ ς κτιστων των ένεργειων του Θεοο Στήν λανθασμένη Τριαδολογία καί τήν ύποβάθμιση της άγισπνευματικης εμπειρίας στηρίtetat, επίσης, καί ή βασικότερη διαφορα μεταξυ 'Ορθοδοξίας και παπισμoίj, πού απτεται τοϋ θέματος της σωτηρίας μας. Σύμφωνα μέ τήν όρθόδοξη πατερική διδασκαλία σκοπός του ανθρώπου ειναι ή θέωση, ή όποία επιτυγχάνεται διό της μετοχης μας στίς άκτιστες ενέργειες του Θεού, ωστε νά γίνουμε θεοί κατά χάριν. Οί όρθόδοξο! πιστεύουμε στι, Όπως ή ουσία του Θεου ετναι ακτιστη, ετσι καί 0\ ενέργειές Του είναι άκτιστες. Ή ουσία του Θεου είναι αμέθεκτη, ένω 0\ ενέργειες μεθεκτές. Ά ντίθετα, οί παπικοί πιστεύουν δτι ή άκτιστη ουσία ταυτίtεται άπολύτως με την ακτιστη ενέργεια του Θεου καί ό άνθρωπος δεν ερχεται σε σχέση και κοινωνία με την ακτιστη ενέργεια (actus purus), αλλα με τήν κτιστη ενέργεια τοο Θεου. Κατα τον αγιο Μάρκο 'Εφέσου τον Ευγενικό, «Και ήμείς μέν, της άκτίστου και Θείας φύσεως aκτιστον και την (Jέλησιν και την lνiργειαν είναί φαμεν, κατα τους Πατέρας ούτοι δε (οί λατινίζουτες) μετα των Λατίνων και τού Θωμα, την μεν αέλησιν ταυτον τfί ούσι'ςι, lνέργειαν κτιστην είναι λέυουσι, καν τε οεότης όνομάζοιτο, καν τε fjciov και αίίλον φως, καν τε Πνεύμα αγιον, καν τε τί τοιούτον ετερον" και οιπω κτιστην (Jεότητα και κτιστον (Jriov φως και κτιστον ΩνειJμα αγιον τα πονηρό πρεσ6εύουσι κτίσματα» (Άγ. Μάρκου 'Εφέσου του Ευγενικου, 'Εγκύκλιος «Τοις άπαvταχoύ της γης και των νήσων εύρισκομένοις Όρ1Jοδόξοις Χριστιανο/ς», εν Ίω. Καρμίρτl. τα ΔΟΥματικα και ΣUΜ60λΙKCι Μνημεία της ΌρtJοδόξου Κα()ολικης 'Εκκλησίας, τόμο Ι, σελ. 360). 15

16 Μέ τό δόγμα τους αυτό αποδίδουν στον Θεσ κτιστε ς ένέργειες, πράγμα το όποίο καθιστα ό.δύνατη την σωτηρία του όνθρώπου, αφου αυτη δεν μπορεί να έπιτευχθεί με κτιστε ς ένέργειε ς. 'Όπω ς εύστοχα παρατηρεί ό Καθηγούμενος τη ς 'Ιεράς Μονης 'Οσίου Γρηγορίου Άρχιμ. Γεώργιος Καψάνης: 1\ ν δέν acχfjoo... οί Ρωμαιοκαδολικοί δτι ή Χάρις τού Θεού είναι άκτιστος, δέν μπαρούμε νά ένωδούμε μαζί τους, έστω κι αν δεχδούν δλα τά άλλα. Δι6τι ποι6ς ά ΈVεpyή ση τήν fjifjjat, άύ ή fjει'α ακτιστος ένέρυεια τoιj ΠαναΥίοl) Πνεύματος;» (Άρχιμ. r: Καψάνη, Καθηγουμένου 'Ι, Μ. 'Οσίου Γρηγορίου Άγίου Όρους, ΌρfJοδοξία καί Ρωμαιοκα80λικισμός (Παπισμός), (Κύριαι ΔιαφοραΟ, 'Ά γιον 'Όρος, 24 Μαρτίου 2006). 3. Τό πρωτείο εξουσίας καί τό άλάθητο του Πάπα Ή ύπο6άθμιση του Άγίου Πνεύματος πού έπέφερε τό filioque δημιο ύργησε ενα τεράστιο χάσμα στήν δυτική θεολογία τό όποίο καλύφθη κε μέ τόν πλέον όκατάλληλο καί ανορθόδοξο τρόπο. Στήν θέση, δηλαδή, του δι ' Άγίου Πνεύ ματος όλαθήτου τη ς 'Εκκλησίας τοποθετήθηκε στα mεξέπfvε τό παπικό άλά- θητο άκόμη καί mis Μ-οφιίσειs πού δέv λαμβάvοvται έκ καθέδραs. Ό UMaS δηλαδιί θεωρεϊται άλάθητοs όχι μόvο οταν ιίποφαίνεται mισιίμωs, άλλά καί σε oms του TiS ιίποφάσειs Υι.ά όποωδ'ίποτε ς'ίτημα. «Εαν ή ljεία Χάρις είναι κτιστή, δέν ήμπορεί να ljεώση τόν CivlJPfJJno, Σκοπός της i:ν Χριστφ ζωης, έi;ιν ή ljεία Χάρις είναι κτιστή, δέν ήμπορεί να είναι ή fjέωσις άλλα ή ήljική 6'ελτίωσις. Γι' αύτό οί Δυτικοι δέν όμιλοϋν περι ljεώσεως ώς σκοπού της ζωης τού άνljρώπου, άλλά περί ήljικης τελειώσεως δτι όφει'λουμε νά Υι'νουμε δμως ljεo; κατά χάριν. Κατα συνέπειαν ή 'Εκκλη σία δεν ήμπορεί να είναι κοινωνι'α παρέχον στους άν{}ρώπouς την δικαι'ωσι και δικανικό τρόπο δια μέσου της κτιστης χάριτος. Σε τελική δηλαδη άνάλυσι, καταλύεται ή ίδια ή άλήljεια της Έ κκλησι'ας ώς πραυματικ6της 1Jεαν1Jρωπίνης κοινωνίας... τό άλάθητο του Πάπα, τό όποίο θεσμοθετήθηκε όπό τήν Α' Βατικανή Σύνοδο τό Τό παπικό δόγμα γιά τό αλάθητο του Πάπα, δπως παρουσιά sεται στήν Α' Βατικανή Σύνοδο (4η Συνεδρίαση, 18 'Ιουλίου 1870, κεφάλαιο 4), είναι τό έξη ς: Ή Β' Βaηκavιί Σύvοδοs μtίλι- «'Ο ρωμαίος ποντίφικας σταν όμιλεί l:k KalJfδρας, δηλαδή όταν ύπό τήν Ιδιότητα του ποιμένα καί διδάσκαλου όλων των χριστιανών, δυνάμει της ύπέρτατης άπoστoλικijς του έξουαίας, όρίζει ότι κάποια διδασκαλία πού άφοpii στήν πίστη καί τή χριστιανική ήfjική πρέπει νά Υίνει άποδεκτή ώς άληljής άπό όλόκληρη τήν Έκκλησία, 6άσει της Θείας Έπιφοιτήσεως ύποσχεljείσης σ' έκείύον διά τoιj άποστόλου Πέτρου, τότε χαι'ρει τoιj άλαljήτου έκείνο!) πού ό Θείος λυτρωτής ljέλησε νά χαρίσει στήν 'Εκκλησία του». Ή Β' Βατικανή Σύνοδος μάλιστα tπεξέτεινε τό παπικό άλάθητο όκόμη καί στίς όποφάσεις πού δέν λαμβάνονται έκ καθέδρας. 'Ο Πάπας δηλαδή θεωρείται όλάθητος ΟΧΙ μόνο δταν άπαραίνεται έπισήμως, αλλά καί σέ δλες του τίς αποφάσει ς γιά όποιο δήπστε ήτημα. Ά ναφέρεται συγκεκριμένα στίς αποφάσεις τη ς Β' Βατικανη ς Συνόδου (Νοέμβριος 1965): «Α ίιτη ή t)pqokcurtki'! ύποταγή (submission) της t)ελήσεως καί τoιj 'Ιού πρέπει νά δεικνύεται κατα εναν ειδικο τρόπο στην αίιf)εντιkη διδακτικη έξουσία τού Ρωμαίου Ποντίφηκος, άκόμη καί δταν δέν όμιλtί ex cathedra» (The Documents of Va tican-new York 1966, σελ. 48. (Μετάφρασις Ί. Μ. 'Οσ. Γρηγορίου, Όρ(Joδoξία καί ΡωμαιΟκαfJαλικιομός (Παπισμός), (Κύριαι ΔιαφοραΟ, Άγιον 'Όρος, 24 Μαρτίου 2006). Τά παπικά δόγματα του πρωτείου καί του άλαθήτου ετναι καταφανές δτι οχι μόνον κατήργησαν κάθε εννοια συνοδικότητο ς, αλλά έξω- 6έλιοαν καί Αυτόν ακόμη τόν Κύριό μας Ίησου 16

17 Ό Oίκoυμεvικός ΠατΡιι1Ρχης κα; ό Πάπας εύλουουv ιiπό κοιυού ιιετά niv είσοδο τού Eόayyελίoυ κατά Tήv διάρκεια πίς ltfvt/kijs λειτουργίας. Βατικαιιό '/oύvιos Χριστό από τήν υποτιθέμενη έκκλησία τους άντικαθιστώντας Τον μέ τόν ίδιο τόν αλάθητο Πάπα. Μεταφέρουμε τό αiιθεντιkό κείμενο άπό τήν έπίσημη Κατήχηση των Ρωμαιοκαθολικων: «Ό σύλλουος των tπισk6πων άσκεί την έξουσία πάνω σε δλη την 'Εκκλησία με έπίσημο τρ6πο την Οίκουμενικη Σύνοδο». «Δi:ν μπαρεί να υπάρξει Οίκουμενικη Σίινοδος αν δεν rnικvρωtjεί, tj τουλάχιστον αν δεν Υίνει δεκτή, άπό τόν διάδοχο τού ΠέτΡοω> (Κατήχηση της ΚαtJολικής 'Εκκλησίας, Βατικανό, έκδ. Κάκτος, Άδηναι 1996, παράγρ. 884, σελ. 293). «Αυτό τό άλά(}ητο {!χει ό έπίσκοπος Ρώμης, κεφαλη τού συλλόγου των έπιοκόπων, χάρη aτό άξίωμά του, δταν, σαν πρώτος ποιμένας καί διδάσκαλος δλων τών πιστων, πού aτηρι'ζε/ στήν πίστη τούς άδελφοίις του, διακηρύσσει με όριστική πράξη μι'α διδασκαλία σχετική με τήν πίστη καί τήν ή(}ική...» ανθ' όνωτ.. παράγρ. 891, σελ. 295). «[... ] Για την κανονική χειροτονία ένός έπισκόπου άπαιτcίται σήμερα είδική άδεια τού έπισκόπου Ρώμης, λόυiv της ίδι6- τητάς του να είναι ύπέρτατος όρατός σύνδεσμος της κοινωνίας μιταξυ τών τοπικών 'Εκκληοιών μέσα στη μία Έκκλησία και ΈΥΥύηση Υια την έλευfjερία τους» (ενθ' άνωτ., παράγρ. 1559, σελ. 488). 'Όπως παρατηρεί ό Καθηγούμενος της Ί φας Μονilς 'Οσίου Γρη- Οί <iis 'Εκκλησias,,,,,,, aπoστaντeς ουκ ετι εοχον την χάριν του liyiov Πνεύματος έφ' έιιυτούς. έπέλ,πε γαρ ή μετάδοσιs τφ διaκοπήνιιl την άκολουθiαν... οί δέ aπoppaγέντει;, λαϊκοι γενόμεvοl, ούτε τού paπriζε,ν, ούτε τού χεrpοτονεiv rlxov isovaiav, ούτε ήδύvavto Χάριν ΠνΕύματος Άγίου έτέροιs πaρέχειν, ηs αύτοι έkπurτώkaσι (Μεγ. Baatλεioo). 1 7

18 Ό Οίκουμεvικός Πατριάρχης ;ιέ τόv Πώrα κατά τήv είοοδό τοσς orήv Σύιιοδο τωιι Ρωμαιοκαθολικωv 'Εmοκόπωv (ύrάνω) καί κατά πίιι διάpkειfι τού έοπεριιιού (κάτω). Βατικαvό 'Οκτώβριος γορίου Άρχιμ. Γεώργιος Καψάνης: «Με αύταν τον τρόπο ή συνοδικη άρχή, ή παραδοfjείσα άπο τους άυίους Άποστόλους, άντικαfjίσταται άπα την παποκεντρικη άρχή. Ό «άλάfjητος» Πάπας καfjιόταται κέντρο και πηγη ένότητος της 'Εκκλησίας, που σημαίνει Οτι ή 'Εκκλησία έχει άνάγκη άπο εναν άνfjρωπο γιά να την διατηρώ σε ivότητα."έτσι παραμερίζεται και ύπο(jαl)μίζεται ή οέσις τοιί Χριστου και τοιί Ά.γίου Πνεύματος. Και άκόμη με την μεταφορά τού άλαljήτου άπα το Άγιο Πνεύμα στό πρόσωπο του Πάπα περιορίζεται ή έσχατολουικη προοπτικη της Έ κκλησίας μέσα στην ίστορία και καfjίσταται ΈΥκοσμιοκρατική» (Άρχιμ. π. [ Καψάνη, Καθηγουμένου της Ί. Μ. Όσίου Γρηγορίου Άγίου Όρους, Όροοδοξία καί ΡωμαιοκαfJολικισμός (Παπισμός), (Κύριαι Διαφοραί), 'ΆγιονΌρος, 24 Μαρτίου 2006). Ή αποδοχή των μοστηρί- -, - ων των αιρετικων Τό 1993 στό Balamand μέ τό κείμενο της Μικτης 'Επιτροπης θεολογικου διαλόγου μέ τούς Ρωμαιοκαθολικούς ανατράπηκε καί έπισήμως ή πάγια όρχή της 'Εκκλησίας καί των Ά γίων Πατέρων μας στι οί αίρετικοί δέν εχουν μυστήρια ουτε καί αποστολική διαδοχή. Τό κείμενο αναφέρει έπακρι6ως: «Πράγματι, προ παντός άπο των ΠανορfJοδόξων Διασκέψεων και της Β 'Βατικανης Συνόδου και έξης, ή έκ νέου άνακάλυψις και ή έπαναξιοποίησις, τόσον έκ μέρους των όρ80δόξων δσον και ύπό των κα80λικων, της Έκκλησίας ώς κοινωνίας μετέ6αλε ριζικως τας προοπτικάς, E:πoμΈVως δε και την στάσιν των. Και άπό ΤΙς δυό πλευρες άνα- γνωρίζεται δτι αύτό που ό Χριστός έvεπιστεύfjη στην 'Εκκλησία Του -όμολουία της άποστολικής πίστεως, συμμετoχi} στα ωια μυστήρια, προ πάντων στη μοναδική Ίερωσύνη που τελεί τη μοναδικη fjυσία τού Χριστού, άποστολικη διαδoχi} των L'-πισκόπων- Ji:v δύναται να αεωρηται ώς ή ίδιοκτησία της μιας μόνον 18

19 Ό Oίκoυμεvικός Πατριάρχης καί ό Πάπας κατά τήν διάρκεια της πωnιdjς λειτουργίας. BατικιlVΌ 'Ιούνιος απο τις 'Εκκλησίες μας. Στα πλαίσια αύτά, είναι προφανες δτι κάαε είοους ανα6απτισμος αποκλείεται» (Επίσκεψις, τ. 496/1993). Ά '1τιθέτως οί Πατέρες της 'Εκκλησίας μας' μας παραδίδουν: α) Ό Μέγας Βασίλειος στόν α' κανόνα του πού επικυρώθηκε καί από την Πενθέκτη ΟΙκουμενικη Σύνοδο αναφέρει: «οί της 'Εκκλησίας άποστάντες οίικ έτι έσχον την Χάριν τού ί\ γίου Πνεύματος έφ' έαυτούς έπέλιπε γαρ ή μετάδοσις πfι διακoπήvαι τiιv άκoλoυ(jίαν... οί δέ απορραγέντες, λαίκο/ γενόμενοι, OUτε τού 6απτίζειν, OUτε τού χειροτονετν είχον έξουσίαν, ούτε ήδύναντο Χάριν Πνεύματος ί\ γίου έτέροις παρέχειν, ής αύτοι έκπεπτώκασι» (Πηδάλιον, σελ. 587). 6) Ό 'Άγιος Γρηγόριος δ Θεολόγος σημειώνει: «Τ Ο μi:v γαρ όμόγvωμoν και όμόcjρονον, το δε άντίδοξον και αντί()ρονογ και ή μi:v προσηγορίαν, ή δε dλήcjειαν έχει διαδοχης» (Λόγος ΚΑ ', Είς τόν Μέγαν Ά.Βανάσιον). Έρμηνεία: «Η ταυτότητα πίστεως ετναι καί ταυτότητα θρόνου, ένω ή διαφορά πίστεως είναι καί διαφορά θρόνου. Ή μία -ή διαφορά πίστεως καί θρόνου- είναι κατ' σνομα (διαδοχή), ενω ή άλλη -ή ταυτότητα πίστεως καί ταυτότητα θρόνου- είναι αληθινή διαδοχή». γ) Ό μεγάλος δογματολόγος καί άγία μορφή τού 20 ;; αιωνος π. 10υστϊνος Πόπο6ιτς γραφε: «Η ΌρCJόδοξος Εκκλησία δi:v παραδέχεται την ϋπαρξιν άλλων μυστηρίων έξω απο αυτήν, ούτε tjcwpct αύτα ώς μυστήρια, εως Οτου προσέλβn τις δια της μετανοίας έκ της αίρετικfiς «έκκλησίας», δηλαδή ΨΕUδOεKκλησίας, είς την ΌρfJόδοξον Εκκλησίαν τού Χριστού. Μέχρις δτου δε μένει τις έξω άπο τirv Εκκλησίαν, μή ήνωμένος μετ' αύτης δια της μετανοίας, μέχρι τότε είναι ούτος δια τήν Έκκλησίαν αι'ρετικός και άναποφεύκτως ευρίσκεται έκτός της σωτηριώδους Κο/νωνίας=cοmmuηίο. Διότι «τίς γάρ μετοχή δικαιοσύνη καί άνoμίr;ι; τις δε κοινωνία φωτί προς σκότος;» (8' Κορ. 6, 19

20 Ό Πατριάρχης καί ό Γ.Γραμματέaς του ΠΣ.Ε. συμπρoσεύxovται μέ την «αίδεσιμωτάτη» Bernice Powell ]ackson(kέvτpo), πρόεδρο του Π.Σ.Ε. τιϊς Βορείου ΑμερικlΊς, σπίιι 60ή έπέτειο τής ίδρύσεως του Π.Σ.Ε. Ή K.Powell είναι έκπρόσωπος της «'Ειιωτικης 'Εκκλησίας του Χριστου» (United C/lurclI ο/ Christ) καί έξέχοιι στέλεχος τιίς Γειιικης Συιιόδου τηυ ή όποία στίς 4 'Ιουλίου 2005, ήμέρa τής Ά.ιιεξaρπισίaς των ΗΠΑ, άιιεγιιώριαε brισήμως τήν ίερολουία του Υάμου όμοφυλοφίλωιι καί έχει θεσπίσει μάλιστα καί είδικά λειτουργήματα γιι1 αύτούς (Lesbian, Gαy, Bisexuαl and Trarιsgender ΜιΊιίstrίes) (l1ttp:/jwww.ucc.org!lgbtj)., 14)>> (Άρχιμ. Ίουστίνου Πόπο6ιτς, Ή ecav8pflr πινη κοινωνία τfjς'eκκλησι'ας και' ή «Διαιωινωνία» του Οίκουμενισμου oode/-oikoymen/theanthrwpl.htm). Θεολογικός διάλογος Ακούγεται τό επιχείρημα δτι ή 'Εκκλησία πάντοτε διαλεγόταν μέ τούς αίρετιιωύς. Τό ήtημα, δμως, είναι δ τρόπος μέ τόν όποίο η 'Εκκλησία διαλέγεται μέ τούς αίρετικούς καί τά δρια πού πρέπει νά τίθενται σέ αυτόν τόν διάλογο. Αυτό πού θά πρέπει νά εξετάσουμε κατ' αρχήν είναι δ σκοπός γιά τόν όποτο ή 'Εκκλησία ανά τούς αιωνες ερχόταν σέ διάλογο μέ τούς αίρετικούς, ό όποτος δέν ηταν αλλος, από τό νά τούς έπαναφέρει στούς κόλπους Της διδάσκοντάς τους τήν ορθή διδασκαλία της πίστεώς μας καί νά τούς ύποδείξει τά σημεία στά όποία σφάλλουν. Ή οικουμενιστική τακτική τοϋ Οικουμενικοϋ Πατριαρχείου κατά τόν 20ό αιώνα (καί Ιδιαίτερα οτό δεύτερο μισό τοϋ αιωνος) ανέτρεψαν τήν εκκλησιολογική τάξη καί παράδοση της 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας μας. ΚορυφαΤος θεμελιωτής αυτης της ανατροπης υπηρξε δ Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας, τά οίκουμενιστικά ανοίγματα τοϋ δποίου σημάδεψαν τήν μετέπειτα πορεία της οίκουμενικης κινήσεως. Ή πολιτική Άθηναγόρα ακολουθείται απαρέγκλιτα καί σήμερα συνεxί oντας τήν εκκλησιολογική εκτροπή από τήν ορθόδοξη παράδοση. Ποτέ στό παρελθόν σκοπός τοϋ διαλόγου μέ 20

21 τούς αίρεηκούς δέν τέθηκε ή «έπανένωση των Έ κκλησιών» καί αυτό γιά τόν άπλούστατο λόγο δτι ή 'Εκκλησία ποτέ δέν χωρίσθηκε. «Δέν υπηρξε ποτε διαίρεσις της 'Εκκλησίας, καί δέν είναι δυνατον να ύπάρξη, πλην ύπηρξε και (JQ ύπάρξη έιαrrωσις έκ της 'Εκκλησίας, κατα τον τρό πον, πού πίπτουν τα ξφα και αγονα κλήματα άπό την Θεαν (Jρωπίνην και αίωνίως Ζ ώσαν ί\μπελον, πού είναι ό Κύριος 'Ιησούς Χριστας (ιω. 13)6)" (Άρχιμ. 'Ιουστίνου Πόπο6ιτς, «Δογματική της Όρf)οδόξου 'Εκκλησίας», (Γαλλική μετάφραση) Τόμος 40ς, σελ. 181, Lausanne 1995-Άναδημοσιεύτηκε στόν «Όρθόδοξο Τύπο» στίς 29/6/2007 Ποτέ αλλοτε στό παρελθόν ή 'Εκκλησία δέν προσηλθε στόν διάλογο μέ τούς αίρεηκούς μέ τήν αλήθεια ώς ητoύμενo, δπως γίνεται σήμερα, αλλά ώς γνήσιος καί μοναδικός φορέας αύτης της αληθείας. Ποτέ αλλοτε στό παρελθόν ή 'Εκκλησία δέν απώλεσε τήν αύτοσυνειδησία Της ώς της «Μίας, Ά.γίας, Καf)ολικης καί Άποστολικης 'Εκκλησίας», δέν τήν υπέβαλε σέ συσχετισμούς καί σέ λογικές ίσορροπιων καί πλειοψηφιών Τί δέν τήν περιόρισε στά ψιλά γράμμαύα των υποσημειώσεων, δπως στό τελευταίο κείμενο της Ραβέννας η της Θ' Γενικης Συνελεύσεως του Π.Σ.Ε. στό Porto Alegre δπου συναποδεχθήκαμε δη «ΟμολογΟύμε Μία, Ά γία, Κα(Jολικη και Ά.ποστολικη 'Εκκλησία, δπως αυτη όρι'ζεται άπο το σύμ(fολο Νικαίας-ΚωνΙπολης (J81 ). Κάδε έκκλησι'α (σημ. πού συμμετέχει στό Π.Σ.Ε.) είναι ή 'Ε κκλησι'α καδολική καί οχι άπλα ενα μέρος της. Κάδε έκκλησι'α είναι ή 'Εκκλησι'α καδολική, άλλα οχι στην όλότητά της. ΚάΒε έκκλησι'α έκπληρώνει την κα(jολικότητά της δταν είναι σε κοινωνι'α με τις αλλες έκκλησι'ες»(!) (Porto Alegre, Φε6ρουάριος 2006). Γι' αύτή τήν κατάλυση κάθε εννοιας εκκλησιολογίας στό Porto Alegre δ Οικουμενικός Πατριάρχης παρατηρεί δύο χρόνια αργότερα στήν Γενεύη καί στήν όμιλία του επ' εύκαιρίςι του έορτασμου των 60 ετων από της ίδρύσεως του Π.Σ.Ε.: «... Άπηλλαγμένοι λοιπόν των άγκυλώσεων τού παρελ ,......,. - 'E;τάvω: ή πρώτη ΑόοτΡaλrί ί\γγλlκανιτ «brίσκοπος» Kay Goldsworthy κατά njv τέλεση λειτουργίας. Κάτω: ή Katherίne Jefferts Sclιori τής 'Επισκοπελιαυης 'Εκκλησίας τωυ Η.π.Α., ετναι ή πρώπι γυυαίκα brίσκοπος έmκεφaλης αύτης της 'Εκκλησίας καί ύποστηρίζει πίυ ίηχιλογία τοϋ γάμου ομοφυλοφίλωυ καθώς καί ίερέωυ (Ιιιφ/! urww. nytimes. col11/2oo710 z/1 1/Us/l 1 bislιolj. JItllll). 21

22 Ό όμοφυλόφιλος ΆΥΥλικavόs 'Επίσκοπος Gene RobiIlson ώς «άρχιερέaς" (έπάvω) κaί κάτω (δεξιά) ΈVι3 «πavτρεύετaι» τόυ Mαrk AIldreιos (άριστερά) μέ πολιηκό γάμο, έvώmοv της TomKιJs δημάρχου (κέvτρo). δόντος καί άποφασισμένοι νά παραμείνωμεν ήνωμένοι καί νά έρυασσωμεν άπό κοινου, ΝΥέσαμεν, πρό δύο έτων, κατά τήν διάρκειαν της Θ; Συνελεύσεως έν Porto AJegre Βραζιλίας, τάς οάσεις μιας νέας περιόδου εις τήν ζωήν του Συμοουλίου, λαμοάνοντες ύπ' όψιν τό σημερινόν πλαίσιον των διεκκλησιαστικων σχέσεων, ώς καί τάς σημειωf)είσας εις τόν οίκουμενικόν χωρον σταδιακάς άλλαγάς. Χαίρομεν διότι εις τό έπίκεντρον των δραστηριοτήτων του Συμοουλίου εύρι'σκεται πάντοτε τό δραμα των iν aύt4j δραστηριοποιουμένων 'Εκκλησιών διά τήν έπίτευξιν, τfj χάριτι του Θεου, τής ένότητος έν τfj αύτfj πίστει καί πέριξ της αύτής Eύχαριστιαιd7ς Τραπέζης...» (Επίσκεψις, 685/2008, σελ ). Ποτέ αλλοτε στό παρελθόν ή 'Εκκλησία δέν αυτουπονομεύθηκε εξομοιούμενη μέ τίς πάσης φύσεως προτεσταντικές δμολογίες νομιμοποιώντας μέ τήν ανοχή Της τά ανεπίτρεπτα εκκλησιολογικά καί ηθικά ατοπήματά τους, δπως τήν χειροτονία των γυναικων, τήν ίερολογία του γάμου των δμοφυλοφίλων κ.α. Ποτέ αλλοτε στό παρελθόν ή'εκκλησία δέν θεώρησε δτι απώλεσε τήν μαρτυρία της μέσα στόν κόσμο καί δτι γιά τήν έπανεύρεσή της απαιτετται ή «επανένωση» των «διηρημένων 'Εκκλησιων». Ποτέ αλλοτε στό παρελθόν ή 'Εκκλησία δέν ταυτίστηκε μέ τούς αίρετικούς καί δέν δμολόγησε κοινή πίστη μα ί τους, δπως τό επραξε δ Μητροπολίτης Περγάμου Κ. 'Ιωάννης, επίσημος εκπρόσωπος του Οικουμενικου Πατριαρχείου στόν διάλογο μέ τούς Ρωμαιοκαθολικούς καί Συμπρόεδρος της Μικτης 'Επιτροπης Θεολογικου Διαλόγου λέγοντας «CχOυμε Πιv ίδία πίστι και την ίδία παράδοσι. Τ Ο κύριο πρόολημα που πρέπει να λύσουμε, είναι το πρωτειο του έπισκόπου Ρώμης, δηλαδη ό ρόλος TOιJ Πάπα...» (Περιοδικό S.O.P. 31/8/2007). Ποτέ αλλοτε στό παρελθόν ή 'Εκκλησία δέν εκχώρησε τήν έκκλησιολογία της στούς αίρετικούς, δπως μέ τό πρόσφατο Κείμενο της Μικτης'Επιτροπης Θεολογικου Διαλόγου στήν Ρα6έννα. Ποτέ lί.λλoτε στό παρελθόν ή'εκκλησία δέν θεώρησε τίς αίρετικές κοινότητες ώς «αδελφές εκκλησίες» η ώς τούς «δύο πνεύμονες}) μέ τούς δποίους αναπνέει ή 'Εκκλησία του Χριστου, αποδεχόμενη ετσι θεωρί- ες απολύτως αντορθόδοξες καί μάλιστα βλάσφημες, σταν ύπoστηpί oνται από ορθοδόξους, κατά τόν Καθηγητή κ. Δημήτριο Τσελεγγίδη. Ποτέ άλλοτε στό παρελθόν Οίκουμενικός Πατριάρχης δέν 22

23 όντήλλαξε λειτουργικό ασπασμό μέ τόν Πάπα κατά τήν διάρκεια της όρθοδόξου λατρείας. Ποτέ αλλοτε στό παρελθόν ΟΙκουμενικός Πατριάρχης δέν καλλιέργησε ώς εκκλησιαστικό έθος τήν συμμετοχή του στίς λατρευτικές συνάξεις των παπικων, πρόσφατα μάλιστα καί σηίν Σύνοδο των Καθολικων 'Επισκόπων, θεωρώντας μάλιστα τό γεγονός ώς «αποτέλεσμα τού ερυου τού ΆΥίου Πνευματος, το όποίο όδηυεί ΤΙς εκκλησίες μας σε πιο στενες και (5αf)ιες σχέσεις. "Ένα σημαντικο (Jfjlia προς την επανεyκαfjίδρυση της πλήρους κοινωνίας» (βλ. ανταπόκριση ΑΠ Ε, com/2008/lo/blog-posui73.htmo. Ποτέ αλλοτε στό παρελθόν ΟΙκουμενικός Πατριάρχης δέν αμφισβήτησε τήν απόλυτη σαφήνεια των δογμάτων της πίστεως θεωρώντας τίς αίρετικές πλάνες «ποικιλία σεολουικής έκφράσεως» καί τά ποικίλα κοινωνικά καί ήθικά εκτροπα των προτεσταντικων κοινοτήτων «κρίσιν μεταξύ των ανηκόντων είς διαφόρους aεολουικάς καί έκκλησιαστικάς παραδόσεις, μεταξύ Έκκλησιων έχουσων έκάστη διαφορετικήν ανάυνωσιν καί έρμηνείαν τής ίιυίας Γραφής, ώς καί διαφορετικήν αντίληψιν των ησικων καί κοινωνικο-πολιτικων Βεμάτων» ο) (Επίσκεψις, 685/2008, σελ ). Ποτέ άλλοτε στό παρελθόν Οίκουμενικός Πατριάρχης δέν θεώρησε τούς Άγίους Πατέρες από κοινου ενόχους μέ τούς αίρετικούς γιά τήν αποκοπή των τελευταίων από τό fvvatkfs "ύτίσκοποi>, κaί «ίερειςι, τωv ;4Υγλικιιvωv. Σώμα της 'Εκκλησίας. «Οί κληροδοτήσαντες είς ήμας τήν διάσπασιν προπάτορες ήμων ύπηρξαν ατυχf,i fjvpoata τού άρχεκάκου όφεως καί ευρίσκονται iίδη είς χείρας τού δικαιοκρίτου Θεού» CΕπι'σκεψις, Cφ. 563, 30/ΙΙΜ98, σελ. 6). Ή εκκλησιολογική εκτροπή από τήν αληθεύουσα ορθόδοξη πίστη δέν είναι πλέον απειλή, αλλά άπτή πραγματικότητα. Άποτελεί ενσυνείδητη επιλογή της εκκλησιαστικης μας ήγεσίας καί ακολουθείται πιστά καί απαρέγκλιτα καί μέ ταχύτατους μάλιστα ρυθμούς. Πραγματοποιείται αποφασιστικά καί μεθοδικά καί μέ 23

24 Ό ούιιίτ'/ς «άρχιεπίσ/(οπος}} ]αrι Babjak (τι/ς ούιιιτι/(rίς έπισκοπης fjresovsky της Σλοβακίας) προσκυνά Υοιιατιστός τόιι Πάπα. Σ' αύτή τηιι σκηιιτί Μοτυπώιιεται χαρα/(πιρισπκά 'ί προοππκή της πολυπόθ'1πις «έιιώσεώς» μας μέ τούς παm/(oύι;, της ούνιτι /(ου τύπου δηλαδή προσχωρήσεως της 'Ορθοδοξίας aτό σκηπτρο του Πάπα. δλοένα μεγαλύτερα βήματα. Άκολουθείται αποφασιστικά, μεθοδικά καί μέ απόλυτη επίγνωση μία πορεία, πού δύσκολα xει επιστροφή, πρόςτήν έτεροδοξία, πρός τήν θρησκειολογία, πρός τούς παγκόσμιους μηχανισμούς ελέγχου, πρός τά διεθνη κέντρα λήψεως αποφάσεων. Δέν είναι δικές μας αυθαίρετες εκτιμήσεις, αλλά οί ίδιες οί έπιλογές καί ή δραστηριότητα τού Οικουμενικοϋ Πατριαρχείου, πού φαίνεται δτι ακολουθείται, έπιφυλακτικότερα ίσως, καί από τήν 'Εκκλησία τfις'eλλάδoς. Πρός μία σόνιτίζσσσα «ένότητa» Ή πορεία είναι προδιαγεγραμμένη καί ΟΙ αποφάσεις προειλημμένες (σέ ανθρώπινο, βεβαίως, επίπεδο). Άκόμη καί δ τύπος της «Ινώσεως» έ:χει σέ γενικές γραμμές προκαθορισθεί: μία «ενωσφ> ουνιτικου τύπου, οπου ή κάθε πλευρά θά διατηρήσει τήν παράδοσή της, τό τυπικό της κ.λπ., θά αναγνωρί ει, όμως, καί θά εχει κοινωνία μέ τόν Πάπα. Είναι ή γνωστή οικουμενιστική αρχή της «unity ίω diversity» η ή «ένότης έν τη ποικιλίφ>. Τήν επιδίωξη αυτή του ΒατικανοίΊ τήν είχε αντιληφθεί καί δ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος, έπί σειρά έτων έκπρόσωπος της 'Εκκλησίας της 'Ελλάδος στόν διάλογο μέ τούς Ρωμαιοκαθολικούς. νεγραφε χαρακτηριστικά δ Σε6ασμιώτατος αποτιμώντας τόν επίσημο θεολογικό διάλογο τό 1982, ενα χρόνο μετά τήν επίσημη εναρξή του: «οί άδελφο/ Ρωμαιο/(α80λικοι έμμέσως η άμέσως άφήνουσι να νοη8η, δτι ή Όρ8όδοξος 'Εκ/(λησία δύναται να ένω8η μπα της Ρωμαιο/(αf)ολικfjς δι' ένος εloους ένώσεως όμοίου η παραλλήλου προς {κετνο, το όποτον ύφίσταται μεταξυ αuτης και τώ ν έκκλησιασπκων όμάδων τών Ούνιτών» (Χρυσοστόμου-Γερασίμου Ζαφείρη, Μητροπο- 24

25 λίτου Περιστερίου, «Οροοδοξία και Ρωμαιοκα(}ολικισμός. Ό άρξάμενος ΘεολΟΥικος ΔιάλΟΥος. ΓεΥονότα και σκέψεις», εν περιοδ. Θεολογία, τ. 53 (1982), σελ. 77). Καί οί ίδιοι οί παπικοί, αλλωστε, μας ύπενθυμίζουν καί μας ύπεξrιγoυν κατά καιρούς, πρός καθησυχασμό, τόν τρόπο της «προσχωρήσεώς» μας στό σκηπτρο του Πάπα διά της ουνίας. Ό Πάπας Βενέδικτος 160ς στήν πρόσφατη επίσκεψή του στήν Τουρκία ('Έφεσος 2006) ύποστήριξε δτι «κατ' αύτόν ό καλύτερος τρόπος δια την ένότητα είς την 'Εκκλησίαν είναι αύτός της Ούνίας» (Ορ(}όδοξος Τύπος, 8/12/2006). Ό Καρδινάλιος Walter Kasper, πρόεδρος του Ποντιφικου Συμβουλίου γιά τήν προώθηση της ένότητος των χριστιανών καί συμπρόεδρος της ΜικτηςΈπιτροπης θεολογικοϋ διαλόγου Όρθοοόξων καί Ρωμαιοκαθολικων σέ οηλώσεις του στό γαλλικό περιοδικό S.O.P. δήλωσε δτι: «Στην Δύσι Υνωρι'σαμε την άνάπτυξι που κατέληξε στην Β' Βατικάνειο σύνοδο με τόν καδορισμό τoιj πρωτείου έξουσίας και τoιj άλα()ήτου τού Πάπα, μία άνάπτυξι την όποία οίόρ()όδοξοι δέv δέχ()ηκαν ποτέ. Χρειάζεται συζήτησις πώς να έρμηνεύσουμε αύτες τις διαφορετικές έξελίξεις (που hrijiι()av) πάνω στα αεμέλια της πρώτης χιλιετίας. Θα πρέπει άκόμη να σkεφ(}oιjμε Υια τό πώς (}α λειτoυρyήσn τό πρωτείον τoιj Ρώμης, ΈVφ πρέπει να Υίνη σαφές δτι ύπάρχουν ηδη 'δυό Κώδικες τoιj KανOνΙKOιJ OίKOυμΕVΙKό πατριάρχη (κάτω). Δικαίου' στό έσωτερικό της κα80/ιικης 'Εκκλησίας: ενας Υια την λατινικη 'Εκκλησία, και α/ι/ιος Υια τις άναταλικες 'Εκκλησίες (σημ. OΎVΙΤΙKές) που (fρ ίσκοvται σε πλήρη κοινωνία μέ την Ρώμη. Συμφώνως προς τους κώδικες αύroύς, τό πρωτείο άσκείται με διαφορετικα τρόπο στην λατινική 'Εκκλησία άπα αύταν (που ίσχύει) Υια τις άνατολικες 'Εκκλησίες. ΔΈV fjέλουμε να έπιυάλουμε στους Όρ80δόξους το σύστημα που έπικρατεί σήμερα στην λατινική 'Εκκλησία. Στirι περίπτωση της άποκαταστάσεως της πλήρους κοινωνίας, πρέπει να σρε8η ενας νέος τύπος πρωτείου Υια ΤΙς όρδόδοξες 'Εκκλησίες» πρόσθεσε ύπονοώντας, βεβαίως, εμμέσως πλήν σαφώς, τόν ουνιτικό τύπο (Περιοδικό S.O.P., τεϋχ. 327, Άπρίλιος 2008). Ό ούνίτης «ιίρχιεπίσκοπος» Jan Babjak (έπιiνω) παρaλnμ{3άνει τό πaλλioιι (σιjιι{30λο άφοσιώσεως καί ένότητος (Ιέ τόv Πάπα) καί καταλnμβάιιcι τήιι θέση δίπλn σηίιι όρθόδο{,η άιιtlπροσωπεία καί τόν 25

26 Άλλά καί στήν πρόσφατη επίσκεψή του στήν Κύπρο, τόν περασμένο Νοέμβριο, Όπου συμμετείχε στήν διαθρησκειακή συνάντηση πού όργάνωσε ή 'Εκκλησία της Κύπρου, σέ συνέντευξή του στήν εφημερίδα «ΦιλελεύDεΡος» καί στό Α ΠΕ καί σέ ερώτηση δημοσιογράφου γιά τό «ποια ή σημασία τού κειμένου της Ρα6έννας ;» καί αν «είναι έφικτός ό στόχος της αποκατάστασης της ΈVότητας ΌρtJόδοξης και Ρωμαιοκα()ολικηςΈκκλησίας;» άπήντησε: «Δεν μιλάμε για ΕVωση ΌρtJοδόξων και Ρωμαι OKatJoAIKtiJy. Δεν πρόκειμι περι μείξεως των δύο, αλλα περί της ακεραίας άπακαταστάσεως της κοινωνίας μεταξυ ί\ νατολης καί Δίισεως. 'Ενότητα, διατηρώντας την διαφορετικότητά μας. Δεν πρόκειται περι ένωμένης 'Εκκλησίας. Ή Όρ8όδοξη Έ κκλησία ()α διατηρήσει την παράδοσή της. Τ ό σημαντικότατο είναι ύπό ποίες προϋποtjέσεις και με ποιον τρόπο μπορεί να έπανασυσταδι:ί (να αρχίσει ή έπαναποκατάσταση) ή κοινωνία με την Ρώμη. Πρόκειται, συνεπως, Υια εναν πνευματικο έμπλουτισμό. Δεν πρόκειται να άφαιρεδεί τίποτε το ούσιωδες απο κανέναν. 'Ίσα-ίΌα πρόκειταr περι ανταλλαυης των l)είων δωρημάτων, τα όποία αξιω8ήκαμε να έχουμε και οί δύο, ωστε τελικα να filnaoutiatjoaile καί οί δίιο, δηλαδη ή μία Έ κκλησία δια της άλλης και αμφότερες ή μία άπό την άλλη» (http://panagiotisandriopoulos. b Ι ogs Ρ ot. com/2 008/12/wa Ι te r -kas per. h tm ι.). Ε{ναι «άκραίοι» καί «μεμονωμέ- υες περιπτώσεις» ο; 'Ιεράρχες τι/ς 'Εκκλησίας της 'Ελλάδος. πού σέ πλείστες δημόσιες άναφορές τους. άλλά καί κατ' ίδίαν συςηπίσεις τους. καταδικιίςουυ τιίν α'ίρεση τοϋ παπισμού, δπως καί πολλοί σεβαστοί Γέροντες. κληρικοi, jlovaxoi, έγκριτοι καί Σέ πρόσφατη συνέντευξή του, αλλωστε, στήν επίσημη εφημερίδα τού Βατικα- νου Avenire ( ) ό Μακαριώτατος χαρακτήρισε τό Κείμενο της Ρα6έννας ώς «ενα l)ετικό Όημα τό όπo o περιμένει τήν συνέχειά του.». Σέ σχετική ερώτηση μάλιστα πού χαρακτήριζε ώς «ό.ντικαθολικές προκαταλήψεις» καί «διακρίσεις» τήν μή αποδοχή των μυστηρίων των Ρωμαιοκαθολικων, δ Μακαριώτατος, ταυτιζόμενος μέ τό πνευμα της ερωτήσεως, ό.πήντησε δτι (<οί σποιες μεμονωμένες άπόψεις Ij άκραίες άντιδράσεις δέν έκφράζουν τίς i:πίσημες τοποl)ετήσεις τηςέκκλησίας» (http://pa nagiotisandriopoulos. blogspot. com/2009/04/avvenire.html?showcomment= ). καταξ1ωμένοι καθηγητέs; Ό συνεχής εναγκαλισμός, Όμως, μέ τούς αίρετικούς, ή τιμή καί ή αναγνώριση στούς αίρεσιάρχες, ή συνοδοιπορία μέ τούς Ισχυρούς της γης, ή πρόσληψη Ιδεων καί αντιλήψεων όργανώσεων της νέας εποχης, ή παροχή στηρίξεως καί νομιμοποιήσεως στούς ποικίλους μηχανισμούς της, δέν όρθοτομουν τόν λόγο της άληθείας, αντιθέτως επιτείνουν τήν σύγχυση, άποπροσανατολίζουν τόν πιστό λαό εγκαταλείποντάς τον απροστάτευτο καί αποίμαντο. Τήν πορεία αυτή του Οικουμενlκου Πατριαρχείου φαίνεται νά ακολουθεί υπάκουα καί πιστά καί ή Διοικουσα 'Ελλαδική 'Εκκλησία. «Πάντα μαζί. Σέ σλα μαζί» (Ελεύ8εΡος Τίιπος, 14/5/2008) είναι ή νέα γραμμή πού διέπει τίς σχέσεις των δύο 'Εκκλησιων μας (του Οικουμενικου Πατριαρχείου καί της Έλλαδικης 'Εκκλησίας), Όπως τονίστηκε ατήν συνέντευξη του Οικουμενικου Πατριάρχου στήν Άθήνα μετά τήν συνάντησή του μέ τόν Μακαριώτατο κ. '1 ερώνυμο στό Φανάρι. Τό διαβεβαιώνει, επίσης, καί ό υπέρμαχος του Οικουμενισμου, Καθηγητής καί Πρόεδρος της Θεολογικης Σχολης το\) Α.Π.Θ. κ. Πέτρος Βασιλειάδης μιλώντας στήν εφημερίδα Μακεδονία: «Ή 'Εκκλησία της 'Ελλάδας διά τοϋ Άρχιεπισκόπου Ίερωνύμου σαφως συντάσσεται μέ τό ΟΙκουμενικό ΠατριαρχείΟ, άλλά υστερεί σέ πρωτοβουλίες, ωστε νά διαφωτιστεί ό λαός σέ σχέση μέ τό διάλογο» (Μακεδονία, , σελ. 55). Καί διερωτώμεθα, ποιές είναι «οί επίσημες τοποθετήσεις της 'Εκκλησίας» γιά τό συγκεκριμένο ζήτημα; Ύ πάρχει επίσημη απόφαση της 'Εκκλησίας της 'Ελλάδος, πού αναγνωρίζει τά 26

Ήέπι&υμια ολων μας πρέπει

Ήέπι&υμια ολων μας πρέπει ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΥ ΑΓιΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ήέπι&υμια ολων μας πρέπει νά ειναι νά συνανηι&ουμε ση1ν ενότητα τών ΠροΦητώνι τών' πoστόλων καί τών Πατέρων όλων τών αίώνων..λιαφορετικά κάθε ενωση θά ειναι

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διαφοράς μεταξύ Ορθοδόξου Εκκλησίας και Παπισμού.

Βασικά σημεία διαφοράς μεταξύ Ορθοδόξου Εκκλησίας και Παπισμού. 1 Βασικά σημεία διαφοράς μεταξύ Ορθοδόξου Εκκλησίας και Παπισμού. του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου 1. Οι Επίσκοποι της Παλαιάς Ρώμης, παρά τις μικρές και μη ουσιαστικές

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλος, 8-11 Μαΐου 2014 Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλία (Μελισσάτικα) ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014 17:30-18:00 Εγγραφή-Παραλαβή

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Υιά τίς τακτικές του Βατικανου δέν ηταν διατεθειμένος νά

Υιά τίς τακτικές του Βατικανου δέν ηταν διατεθειμένος νά Χωρίς τήν παραμικρή αλλαγή της στάσεως του Βατικανου στό ήτημα της ουνίας, πού ηταν καί ή αιτία γιά τήν απόφαση νά μήν αποσταλουν όρθόδοξοι παρατηρητές στήν Β' Βατικανή Σύνοδο, τό ΟΙκουμενικό Πατριαρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη.

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Κληρικολαικη Συνελευση Ιουλιος 2015 Ιερα Μητροπολη Τοροντο και παντος Καναδα Θεμα: εστω δε ο λογος υμων ναι ναι και ου ου (Ματθ. 5. 37) Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Ομιλητης: Αρχιμ. Δημητριος Αντωνοπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού Μεταπτυχιακό στη Θεολογία (MA)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού Μεταπτυχιακό στη Θεολογία (MA) Master s Degree www.unic.ac.cy Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού Μεταπτυχιακό στη Θεολογία (MA) Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει, από τον Σεπτέμβριο του 2015, ολοκληρωμένες Σπουδές Θεολογίας στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) Η Εκκλησία, στην οποία είναι ο χώρος που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, περιλαμβάνεται στη θεϊκή κυριαρχία πάνω στο χρόνο. Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χρήσιµες Οδηγίες για την τέλεση του Γάµου Α) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ Όταν και οι δύο Μελλόνυµφοι θέλουν να τελεστεί το Μυστήριον του Γάµου στο Ναό µας,για να εκδοθεί η Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ 177 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟ ΛΟΞΗ Σ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΟΥΘΗΡΑΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Ύπό GßpdiaPOY ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Καθηγητή Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ - ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. Πρόλογος

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ - ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. Πρόλογος ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ - ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Πρόλογος ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ προσπάθειες για την επαναπροσέγγιση του χριστιανικού κόσμου είναι φυσικό να έχουν ευρύτατη αποδοχή, επειδή, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ) إسالم (αραβικά: Η αραβική λέξη «Ισλάμ» σημαίνει «υποταγή» και νοείται από τους μουσουλμάνους ως «υποταγή στον Θεό» εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση.

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση. Γενικό Ενοχικό Δίκαιο Έκτακτη εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2014 Καθηγήτρια Κ.Δ.Παντελίδου Ζήτημα πρώτο (βαθμοί 6) Ο ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων Α ανέλαβε την υποχρεώση να τοποθετήσει με αμοιβή ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (1517-1555)

4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (1517-1555) 4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (1517-1555) Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): Ρώμη, Βυζάντιο, βούλλα, συγχωροχάρτι, επιστήμη, Αναγέννηση, Μεσαίωνας, τυπογραφία. Από τα τέλη του

Διαβάστε περισσότερα

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική KOΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όνομα πατέρα: Βασίλειος Ημερομηνία γέννησης 1948 Δ/νση κατοικίας Κεραμοπούλου 11 Ταχ. Κώδ.: 546 22 Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ---------------------------------------------------- Αθήνα, 26 Ιουνίου 1 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη, 26 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis

Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis Σήμερα, αντί άλλου σχολίου, με αφορμή την επίσκεψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 Τριάντα χρόνια ύστερα από την ίδρυσή της, το 1979, η Χριστιανική Ένωση Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 «ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ: ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΙ ΑΙΩΝΙΑΙ ΑΞΙΑΙ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και περιεχόμενο

Δομή και περιεχόμενο Δομή και περιεχόμενο Διάλεξη Δεύτερη από την σειρά Το Βιβλίο των Πράξεων Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα το μαθήματος;

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών στα πλαίσια της εκδήλωσης What s Next Κεφαλαιοποιώντας τον θετικό αντίκτυπο της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Washington 23 Μαρτίου 2010 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ (Θεωρία Σχολικού βιβλίου, σελ. 249-257) A.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ 1. Κρατώ σηµειώσεις κατά παράγραφο 1. Εντοπίζω τα κύρια συστατικά της παραγράφου 2. Παρουσιάζω παραλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΚέντροΕκπαίδευσης της Βίβλου Rhema Ελλάδας Rhema Bible Training Center Greece

ΚέντροΕκπαίδευσης της Βίβλου Rhema Ελλάδας Rhema Bible Training Center Greece ΚέντροΕκπαίδευσης της Βίβλου Rhema Ελλάδας Rhema Bible Training Center Greece Mailing Adress: C.P. 75-35042 ESTE (PD) ΑΙΤΗΣΗ Tel. 0442 ΕΓΓΡΑΦΗΣ 65 9198 Fax 0442 65 91 98 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1º... 2º... ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ (ΜΑΡΤΥΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ Το Πρωτείο του πάπα και η κοσμική του δύναμη. Ο Ρωμαίος ποντίφηξ σύμφωνα με την Α Σύνοδο του Βατικανού (1870) έχει «την πλήρη και υπέρτατη εξουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β1.Ο Πρωταγόρας παρουσιάζει στο σημείο αυτό μια ιδιαιτέρως ρηξικέλευθη τοποθέτηση σχετικά με την έννοια και το σκοπό της τιμωρίας. Η τιμωρία, σύμφωνα με τον Πρωταγόρα δεν είναι εκδίκηση και

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18673 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/12/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Α. Ο συγγραφέας του παρόντος κειμένου παρουσιάζει τον προβληματισμό του αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Είμαι νυμφευμένος από το 1995 με την Βαρβάρα Σαράκη. Είμαστε γονείς ενός παιδιού, της Ευαγγελίας, η οποία γεννήθηκε το 1999.

Είμαι νυμφευμένος από το 1995 με την Βαρβάρα Σαράκη. Είμαστε γονείς ενός παιδιού, της Ευαγγελίας, η οποία γεννήθηκε το 1999. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: Σταυριανός ΟΝΟΜΑ: Κυριάκος ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ: Σταύρος ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Πειραιάς ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 20/7/1963 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Είμαι νυμφευμένος από το 1995 με την

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Η «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Η «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Συνέντευξη, με σημαντικές τοποθετήσεις για τα θέματα Πίστεως και της Ιεράς παραδόσεως της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, παραχώρησαν ο Πνευματικός Προϊστάμενος της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη μαθημάτων Α τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α και Β τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη μαθημάτων Α τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α και Β τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

11 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

11 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 11 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Τέσσερα παραδείγματα, τέσσερις προκλήσεις Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.40) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΝΕΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΝΕΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΝΕΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΕΣ Δ.Ε. 39: «Οι αιρέσεις του 20 ου αιώνα. Μια απειλή και μια πρόκληση» (σελίδες εγχειριδίου 198-200) Δ.Ε. 40: «Τέσσερα παραδείγματα- προκλήσεις» (σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Εκδηλώσεις Μνήμης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1943 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να τιμήσετε, τους Καλαβρυτινούς που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στην περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων, και

Διαβάστε περισσότερα

Ας έλθομε στο Ερέχθειον και στο προκείμενο βιβλίο.

Ας έλθομε στο Ερέχθειον και στο προκείμενο βιβλίο. Ομιλία του προέδρου της ΕΣΜΑ, Ομοτ. Καθ. ΕΜΠ Χαράλαμπου Μπούρα στην παρουσίαση της απόδοσης του έργου αποκατάστασης του Ερεχθείου 1979-1987. Μουσείο Ακρόπολης, 10.04.2013. Η Αποκατάσταση του Ερεχθείου,

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφικό έργο. Γεώργιος Α. Τσανανάς

Συγγραφικό έργο. Γεώργιος Α. Τσανανάς Γεώργιος Α. Τσανανάς Συγγραφικό έργο Δηµοσίευσα πάνω από 50 µελέτες και άρθρα (αυτοτελώς, σε συλλογικούς τόµους, σε περιοδικά και εφηµερίδες) θεολογικού, κοινωνικού και κυρίως χριστιανοπαιδαγωγικού περιεχοµένου,

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κέρκυρα, 16.12.2014 Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου, κ.κ. Βαρθολομαίου, στην Κέρκυρα, μία επίσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί!

Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί! Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί! Μέρος Πρώτο Σελίδα 1 "Να Επιζητείτε Ειρήνη και να την Επιδιώκετε" --1. Πέτρου 3:11 Είχαμε τη χαρά να ζήσουμε από κοντά ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ στη ρομανί, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΩΝ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ

Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΩΝ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΩΝ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ Ο βίος του φανέρωνε το απλάνευτο ορθόδοξο εκκλησιαστικό φρόνημα Ο παπα- Εφραίμ Κατουνακιώτης γεννήθηκε το 1912 στο Αμπελοχώρι Θηβών. Ο πατέρας του ονομάζονταν Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρατική Μεθοδολογία (Λήψης Αποφάσεων)

Δημοκρατική Μεθοδολογία (Λήψης Αποφάσεων) Δημοκρατική Μεθοδολογία (Λήψης Αποφάσεων) Η Δημοκρατική Μεθοδολογία είναι ένας μηχανισμός λειτουργίας πολυπληθών ομάδων βάσει δημοκρατικών διαδικασιών. Οι προτεινόμενες τεχνικές εκπορεύονται από συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ Το Σεμινάριο Εξομολογητικής που πραγματοποιήθηκε κατά τα παρελθόντα εκκλησιαστικά - ακαδημαϊκά έτη, δίνοντας έμφαση κυρίως στην εμπειρική γνώση, θα συνεχιστεί και κατά το τρέχον

Διαβάστε περισσότερα