Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ «ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΤΩΝ» (1907/ /1914)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ «ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΤΩΝ» (1907/1908-1913/1914)"

Transcript

1 173 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ «ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΤΩΝ» (1907/ /1914) Α. Πλαίσια λειτουργίας της «εν Θεσσαλονίκη ηµοτικής Σχολής Κουφαλιωτών» Ανάµεσα στα σπουδαία εκπαιδευτικά ιδρ µατα και σχολεία της Θεσσαλονίκης στα τέλη του 19ου αι. και στις αρχές του 20ο, πως η Αστική Σχολή Βαρδαρίου, η Αστική Σχολή Αγίας Τριάδας, η Αστική Σχολή Ανάληψης, το Γυµνάσιο και Παρθεναγωγείο, για τα οποία η έρευνα έχει προχωρήσει αρκετά, αξίζει να αναφέρουµε και τη λειτουργία µίας ακ µη Σχολής, της «εν Θεσσαλονίκη ηµοτικής Σχολής Κουφαλιωτών» (1907/ /1914) για την οποία δεν υπάρχουν σχεδ ν καθ λου βιβλιογραφικές αναφορές, ενώ οι πηγές είναι περιορισµένες 1. Εντ πωση προκαλεί το γεγον ς τι η λειτουργία της Σχολής δεν αναφέρεται στα Πρακτικά Συνεδριάσεων της η- µογεροντίας, ο τε στα Πρακτικά του Φιλεκπαιδευτικο Συλλ γου Θεσσαλονίκης, αλλά ο τε και σε επίσηµες εκθέσεις άλλων φορέων της π λης, πως της Μητρ πολης, οι οποίες αφορο σαν τη λειτουργία κοινοτικών σχολείων στην π λη της Θεσσαλονίκης. Για τον λ γο αυτ µπορο µε να υποθέσουµε τι αρχικά το σχολείο αυτ λειτουργο σε «αυτ νοµα», και χι ενταγµένο στο δίκτυο των κοινοτικών σχολείων της π λης. Η ονοµασία του σχολείου βέβαια µπορεί να µας οδηγήσει και στους ανθρώπους που είχαν τη φροντίδα και τη µέριµνα για τη σωστή λειτουργία του. Πρ κειται για κατοίκους απ την περιοχή Κουφαλίων του καζά Γιαννιτσών, οι οποίοι κυρίως απ το έτος 1903/1904, µε την έναρξη του Μακεδονικο Αγώνα και τα προβλήµατα που δηµιο ργησε η βουλγαρική προπαγάνδα στην περιοχή τους, εγκαταστάθηκαν µ νιµα στην π λη της Θεσσαλονίκης, µε την ελπίδα της ε ρεσης εργασίας αλλά και καλ τερων συνθηκών ζωής. 1. Για την εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη την περίοδο αυτή βλ. ενδεικτικά: Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Θεσσαλονίκης Εκπαιδευτικά, Θεσσαλονίκη, Κέντρο Ιστορίας ή- µου Θεσσαλονίκης, 2006 η ίδια, «Η Θεσσαλονίκη εν µαθητολογίοις φθεγγοµένοις..», Συµπ σιο «Τα ελληνικά σχολεία στη Θεσσαλονίκη κατά τον τελευταίο αιώνα της Τουρκοκρατίας» [Κέντρο Ιστορίας του ήµου Θεσσαλονίκης 14], Θεσσαλονίκη 1994, σσ η ίδια, «Συµβολή στην ιστορία των σχολείων της Θεσσαλονίκης κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα», Μακεδονικά ΙΣΤ (1976) Ευστρ. Βαχάρογλου, «Προσχολική αγωγή στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία έτη της Τουρκοκρατίας», Θεσσαλονίκη ΣΤ (2002).

2 174 Eυστράτιος Θ. Bαχάρογλου Οι κάτοικοι αυτοί φρ ντισαν για τη µ ρφωση των παιδιών τους ιδρ οντας ηµοτικ Σχολείο περίπου το σχολικ έτος Το σχολείο λειτο ργησε αρχικά µε Νηπιαγωγείο και δ ο τµήµατα Α τάξης, ενώ οι µαθητές και οι µαθήτριες συνέχιζαν τις σπουδές τους σε ανώτερες τάξεις στην Αστική Σχολή Αγίας Τριάδας. Απ το Μαθητολ γιο της Σχολής και ειδικ τερα α- π τη στήλη Τ πος πρ τερων σπουδών των µαθητών και µαθητριών µπορο µε να συµπεράνουµε τι η ηµοτική Σχολή Κουφαλιωτών ιδρ θηκε στη συνοικία της Αγίας Τριάδας ή συνοικία Χαµιντιέ (Hamidiye), η οποία αναφερ ταν στα οθωµανικά Φορολογικά Bιβλία (Hulasa) του έτους 1885 και στο Kτηµατολ γιο του Ιουνίου του Στην περιοχή έξω απ τα τείχη της π λης, πιο κάτω απ την πλατεία συντριβανίου και ως την προέκταση Τσιµισκή καθώς και κατά µήκος της σηµερινής λεωφ ρου Βασ. λγας υπήρχαν διάσπαρτες κατοικίες γνωστές ως π ργοι, εξοχικά δηλαδή σπίτια µερικών ευκατάστατων κατοίκων 2. Ανάµεσα στους χειµάρρους του Στρατοπέδου (Kı la Deresi) και του Defterdar είχε ήδη κατά το µεγαλ τερο µέρος της σχηµατιστεί η σηµερινή συνοικία της Αγίας Τριάδος, απ την οδ Ευζώνων έως την οδ Παρασκευοπο λου. Η περιοχή συνεχώς αναπτυσσ ταν πληθυσµιακά. Στα τέλη του 19ου αι. λειτο ργησαν στη συνοικία αυτή Σερβική και Βουλγαρική Σχολή προσφέροντας µ ρφωση και σε παιδιά ελλήνων εξυπηρετώντας κυρίως προπαγανδιστικο ς σκοπο ς. Το σχολικ έτος στη συνοικία της Αγίας Τριάδας λειτουργο σε Βουλγαρική ηµοτική Σχολή Χαµηδιέ µε πενήντα πέντε (55) µαθητές και εξήντα δ ο (62) µαθήτριες µαζί µε τα νήπια. Στην ίδια συνοικία λειτουργο σε και Σερβικ Νηπιαγωγείο ως Nηπιαγωγείο Χαµηδιέ µε δώδεκα (12) µαθητές και µαθήτριες 3. Το έτος 1906, ταν πλήθαιναν τα ξένα σχολεία στη συνοικία της Αγίας Τριάδας, η ηµογεροντία Θεσσαλονίκης ως προστάτης και µαχητής για τη διατήρηση της εθνικής και θρησκευτικής ταυτ τητας του λαο θεώρησε επιτακτική την ανάγκη ίδρυσης Αστικής Σχολής, ώστε να µην αναγκάζονται τα παιδιά των ορθ δοξων ελλήνων να φοιτο ν στη Σερβική ή τη Βουλγαρική Σχολή που ήδη λειτουργο σαν στη συνοικία αυτή 4.Για τον λ γο αυτ το 1906 η εκκλησία της Αγίας Τριάδας αγ ρασε δ ο παλιά διώροφα σπίτια, ξ λινα, µε µεγάλη αυλή (εµβαδ ν 1035 τετρ. πήχεις). Στα σπίτια αυτά λειτο ργησε η Μι- 2. Βασ. ηµητριάδης, Τοπογραφία της Θεσσαλονίκης κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας [Εθνική Βιβλιοθήκη, αρ. 61], Θεσσαλονίκη, Ε.Μ.Σ., 1983, σσ Νικ λαος Γ. Ιγγλέσης, Οδηγ ς της Ελλάδος, απάσης της Μακεδονίας, της Μικράς Ασίας µετά των νήσων του Αρχιπελάγους και των νήσων Κρήτης-Κ πρου-σάµου, έτ.γ, τ. Α, , τµήµα 2, σσ Γεώργιος Μουτάφης, «Η ηµογεροντία της Θεσσαλονίκης στο κοινωνικ της πλαίσιο », Συµπ σιο «Η διαχρονική πορεία του Κοινοτισµο στη Μακεδονία», Θεσσαλονίκη, Κ.Ι.Θ., 1991, σ. 249.

3 H λειτουργία της «εν Θεσσαλονίκη ηµοτικής Σχολής Kουφαλιωτών» 175 κτή Αστική Σχολή Αγίας Τριάδας και το Νηπιαγωγείο που συστεγάστηκε. Κοντά στην περιοχή, εξαιτίας του µεγάλου αριθµο µαθητών που φοιτο σαν στην Αστική Σχολή Αγίας Τριάδας, ιδρ θηκε και η ηµοτική Σχολή Κουφαλιωτών. Η στήλη του Μαθητολογίου της Σχολής T πος πρ τερων σπουδών καταγράφει µαθητές και µαθήτριες που τα προηγο µενα σχολικά έτη φοίτησαν σε τάξεις της Αστικής Σχολής Αγίας Τριάδας, της Σερβικής Σχολής και της Βουλγαρικής Σχολής. Η παρατήρηση αυτή σε συνδυασµ µε την αυξηµένη µετακίνηση του µαθητικο πληθυσµο µας οδηγεί στο συµπέρασµα τι η «εν Θεσσαλονίκη Αστική Σχολή Κουφαλιωτών» βρισκ ταν στην περιοχή των ελληνικών και ξένων σχολείων της συνοικίας Αγίας Τριάδας και ιδρ θηκε για να καλ ψει τις ανάγκες µαθητών και µαθητριών που προέρχονταν απ περιοχές εκτ ς της Θεσσαλονίκης. Η λειτουργία µάλιστα Νηπιαγωγείου και των τριών πρώτων τάξεων του ηµοτικο Σχολείου καθορίζει τον ρ λο του σχολείου στην εκπαίδευση των µαθητών και µαθητριών που προέρχονταν απ περιοχές εκτ ς της Θεσσαλονίκης και έπρεπε να ενταχθο ν στην Ελληνική Κοιν τητα της Θεσσαλονίκης ή λάµβαναν τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις, ώ- στε να ενσωµατωθο ν πιο ε κολα στον µαθητικ πληθυσµ των ανώτερων τάξεων µιας Αστικής Σχολής, πως της Αγίας Τριάδας. Απ τη µελέτη των δεδοµένων προκ πτει πως οι περισσ τεροι µαθητές αλλά και µαθήτριες δήλωναν αρχικά ως τ πο καταγωγής τα Κουφάλια, αργ τερα µως φοίτησαν και µαθητές απ διάφορες περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας κ.α., ενώ ένας µικρ ς αριθµ ς µαθητών και µαθητριών δήλωναν ως τ πο καταγωγής τη Θεσσαλονίκη. Η λειτουργία της Σχολής α- ναδεικν ει τον µητροπολιτικ και εκπαιδευτικ ρ λο της Θεσσαλονίκης και τη βοήθειά της σε κατοίκους που αναγκάστηκαν να φ γουν απ περιοχές, λ γω των κοινωνικο-πολιτικών συνθηκών και της µη λειτουργίας ελληνικών σχολείων κυρίως εξαιτίας της πίεσης της Βουλγαρικής Εξαρχίας και των ε- θνικών ανταγωνισµών και διεκδικήσεων στη Μακεδονία. Το υπουργείο Εξωτερικών του ελε θερου Ελληνικο κράτους, σ µφωνα µε τον προϋπολογισµ του σχολικο έτους για την ελληνική παιδεία στην Προξενική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, χορήγησε σαράντα οκτώ (48) οθωµανικές λίρες υπέρ σχολείου Κουφαλιωτών στη Θεσσαλονίκη στηρίζοντας τη λειτουργία του σχολείου 5. εν υπάρχουν δυστυχώς περισσ τερα στοιχεία για την οικονοµική συντήρηση και τους κατοίκους που πρωτοστάτησαν στην ίδρυση της «εν Θεσσαλονίκη ηµοτικής Σχολής Κουφαλιωτών». Ο επ µενος πίνακας παρουσιάζει το διδακτικ προσωπικ της Σχολής. 5. Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών, φάκ , αρ. Β/33, αρ. υποφ. 3, τµήµα 2, «Προϋπολογισµ ς Προξενική περιφέρεια Θεσσαλονίκης», Εκπαιδευτικά θέ- µατα κυρίως της Μακεδονίας, σ. 3.

4 176 Eυστράτιος Θ. Bαχάρογλου ΠINAKAΣ 1 EN ΘEΣΣAΛONIKH HMOTIKH ΣXOΛH KOYΦAΛIΩTΩN ETH I AKTIKO ΠPOΣΩΠIKO Γεώργιος Bο δηµος-διδάσκαλος Β. Το µαθητικ δυναµικ της Σχολής Απ το αρχείο της Σχολής διασώθηκε το Μητρώον της εν Θεσσαλονίκη ηµοτικής Σχολής Κουφαλιωτών, µε ηµεροµηνία 6 Σεπτεµβρίου Το Μητρώο καταγράφει τους µαθητές και τις µαθήτριες της Σχολής απ το σχολικ έτος έως το σχολικ έτος Στις εσωτερικές σελίδες το βιβλίο καταγράφεται ως Μαθητολ γιο της Σχολής και χι ως Μητρώο. Περιλαµβάνονται οι στήλες: Α ξων αριθµ ς, νοµα και Επώνυµον, Ηλικία, Πατρίς, ήτοι Τ πος γεννήσεως, ιαµονή, Επάγγελµα πατρ ς, Χρ νος εγγραφής, Κατάταξις, Τ πος πρ τερων σπουδών και Παρατηρήσεις. Ο επ - µενος πίνακας παρουσιάζει τον αριθµ των µαθητών και µαθητριών που φοίτησαν στην «εν Θεσσαλονίκη ηµοτική Σχολή Κουφαλιωτών». Η «εν Θεσσαλονίκη ηµοτική Σχολή Κουφαλιωτών» λειτο ργησε αρχικά το σχολικ έτος 1907/1908 µε Νηπιαγωγείο και δ ο τµήµατα της Α τάξης. Τα επ µενα σχολικά έτη λειτο ργησε Νηπιαγωγείο, Α τάξη µε ένα τµήµα και Β τάξη, ενώ το σχολικ έτος 1909/1910 λειτο ργησε και Γ τάξη. Οι µαθητές και οι µαθήτριες που ήθελαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στις ανώτερες τάξεις της Αστικής Σχολής εγγράφονταν στην Αστική Σχολή Αγίας Τριάδας. Ακ µη και µετά την απελευθέρωση απ τον οθωµανικ ζυγ και την ένταξη των σχολείων της Θεσσαλονίκης στο υπουργείο Παιδείας του Ελληνικο κράτους, στη Σχολή Κουφαλιωτών λειτο ργησε Νηπιαγωγείο, Α τάξη και Β τάξη. Απ τη µελέτη των δεδοµένων του Μαθητολογίου και συγκεκριµένα α- π τη στήλη Παρατηρήσεις προκ πτει πως λίγοι µαθητές αποσ ρθηκαν απ τη Σχολή, ενώ λίγοι επίσης µαθητές επέστρεψαν στον τ πο καταγωγής τους. Αρκετοί µαθητές εγγράφηκαν απ τη Σχολή Κουφαλιωτών στην Αστική Σχολή Αγίας Τριάδας. Απ τη µελέτη της παραµέτρου µαθητικ ς πληθυσµ ς παρατηρείται µιας µέτριας µορφής αυξητική τάση. Άξιο προσοχής είναι το γεγον ς της αυξητικής τάσης της φοίτησης των µαθητριών στη Σχολή. Η αυξητική τάση στη φοίτηση των µαθητριών είναι µεγαλ τερη απ αυτή των µαθητών, µε αποτέλεσµα, µετά το σχολικ έτος 1908/1909, οι µαθήτριες που φοιτο σαν στη Σχολή να είναι περισσ τερες απ τους µαθητές. Η φοίτηση των µαθητών παρουσιάζει µείωση µετά το σχολικ έτος 1907/1908 (1907/ ,1% µαθητές και 42,9% µαθήτριες, 1908/ ,8% µαθητές και 52,2% µαθήτριες,

5 H λειτουργία της «εν Θεσσαλονίκη ηµοτικής Σχολής Kουφαλιωτών» 177 ΠINAKAΣ 2 13

6 178 Eυστράτιος Θ. Bαχάρογλου ΠINAKAΣ 2 (συνέχεια) ETH ΣYNOΛO MAΘHTΩN MAΘHTEΣ MAΘHTPIEΣ ΠAPATHPHΣEIΣ

7 H λειτουργία της «εν Θεσσαλονίκη ηµοτικής Σχολής Kουφαλιωτών» / ,7% µαθητές και 55,3% µαθήτριες). Η τάση µείωσης στη φοίτηση των µαθητών στη Σχολή οφείλεται στα κοινωνικο-πολιτικά γεγον τα της εποχής, πως η συµµετοχή τους στον Μακεδονικ Αγώνα, αλλά και σε οικονοµικο ς λ γους, οι οποίοι οδήγησαν πολλο ς µαθητές στην ε ρεση εργασίας, καθώς η φοίτηση των µαθητών σε ανώτερες τάξεις της Αστικής Σχολής δεν ήταν εφικτή για οικογένειες που προέρχονταν απ τα κατώτερα κοινωνικο-οικονοµικά στρώµατα. Το επ µενο γράφηµα παρουσιάζει τον συνολικ αριθµ µαθητών και µαθητριών που φοίτησαν στην «εν Θεσσαλονίκη ηµοτική Σχολή Κουφαλιωτών» απ το σχολικ έτος 1907/1908 έως το σχολικ έτος 1913/1914. ΓPAΦHMA 1 Tο σ νολο των µαθητών και µαθητριών που φοίτησαν στην «εν Θεσσαλονίκη ηµοτική Σχολή Kουφαλιωτών» (1907/ /1914) Το επ µενο γράφηµα παρουσιάζει τη φοίτηση των µαθητών και µαθητριών σε κάθε έτος στην «εν Θεσσαλονίκη ηµοτική Σχολή Κουφαλιωτών». ΓΡΑΦΗΜΑ 2 Φοίτηση των µαθητών και µαθητριών στην «εν Θεσσαλονίκη ηµοτική Σχολή Kουφαλιωτών» (1907/ /1914)

8 180 Eυστράτιος Θ. Bαχάρογλου Γ. Τάξη φοίτησης των µαθητών και µαθητριών της «εν Θεσσαλονίκη ηµοτικής Σχολής Κουφαλιωτών» Απ την επεξεργασία των δεδοµένων του Μαθητολογίου προκ πτει πως ο µεγαλ τερος αριθµ ς των µαθητών και µαθητριών φοίτησε στο Νηπιαγωγείο µε ποσοστ 60,4% αλλά και στην Α τάξη µε ποσοστ 30,7%. Μικρ τερα ποσοστά παρουσιάζει η φοίτηση των µαθητών και µαθητριών στη Β και τη Γ τάξη (6,8% και 2% αντίστοιχα). Ο επ µενος πίνακας παρουσιάζει την τάξη φοίτησης των µαθητών και µαθητριών στη ηµοτική Σχολή Κουφαλιωτών απ το σχολικ έτος 1907/1908 έως το σχολικ έτος 1913/1914. ΠINAKAΣ 3 Αρκετοί µαθητές που φοίτησαν στο Νηπιαγωγείο δεν συνέχισαν τις σπουδές τους στην Α τάξη της Σχολής, ίσως δι τι επέλεξαν να φοιτήσουν σε άλλη Αστική Σχολή. Αντίθετα περισσ τερες µαθήτριες απ το Νηπιαγωγείο συνέχισαν τη φοίτησή τους στην Α τάξη της Σχολής. Λιγ τεροι µαθητές αλλά και µαθήτριες φοίτησαν στη Β και τη Γ τάξη. Ο µεγάλος α- ριθµ ς µαθητών και µαθητριών που συνέχιζε τις σπουδές του στην Αστική Σχολή Αγίας Τριάδας και προέρχονταν απ διάφορες περιοχές του καζά Θεσσαλονίκης µας οδηγεί στο συµπέρασµα τι η ηµοτική Σχολή Κουφαλιωτών στη Θεσσαλονίκη λειτουργο σε ως ένα προκαταρκτικ στάδιο προσαρµογής του µαθητικο αυτο πληθυσµο προκειµένου να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στην εξατάξια Αστική Σχολή. Το γεγον ς αυτ εξηγεί και τη λειτουργία στο σχολείο µ νο Νηπιαγωγείου και των δ ο πρώτων τάξεων. Ένας λ γος επίσης για τη φοίτηση των µαθητών και µαθητριών έως τη Β τάξη αποτελεί το γεγον ς τι, σ µφωνα µε την αντίληψη της εποχής, η φοίτηση έως τη Γ και τη τάξη θεωρο νταν ικανοποιητική αλλά και µη απαραίτητη κυρίως για τους µαθητές και τις µαθήτριες που προέρχονταν απ τα κατώτερα κοινωνικο-οικονοµικά στρώµατα. Το επ µενο γράφηµα παρουσιάζει το σ νολο των µαθητών και µαθητριών που φοίτησε σε κάθε τάξη της «εν Θεσσαλονίκη Αστικής Σχολής Κουφαλιωτών».

9 H λειτουργία της «εν Θεσσαλονίκη ηµοτικής Σχολής Kουφαλιωτών» 181 ΓΡΑΦΗΜΑ 3 Φοίτηση των µαθητών και µαθητριών σε κάθε τάξη του «εν Θεσσαλονίκη ηµοτικο Σχολείου Kουφαλιωτών» (1907/ /1914) Το επ µενο γράφηµα παρουσιάζει τη φοίτηση των µαθητών και µαθητριών σε κάθε τάξη στην «εν Θεσσαλονίκη ηµοτική Σχολή Κουφαλιωτών», απ το σχολικ έτος 1907/1908 έως το σχολικ έτος 1913/1914. ΓΡΑΦΗΜΑ 4 Φοίτηση των µαθητών και µαθητριών σε κάθε τάξη του «εν Θεσσαλονίκη ηµοτικο Σχολείου Kουφαλιωτών» (1907/ /1914) Απ τη µελέτη των δεδοµένων προκ πτει πως το ποσοστ των µαθητριών που φοιτά στην Α τάξη και στην ανώτερη Γ τάξη υπερτερεί απ αυτ των µαθητών, ενώ το ποσοστ των µαθητών υπερτερεί στο Νηπιαγωγείο και τη Β τάξη.. Χρ νος εγγραφής Μία σηµαντική παράµετρος προς εξέταση αποτελεί και ο χρ νος εγγραφής των µαθητών και µαθητριών στη ηµοτική Σχολή. Η µελέτη της παραµέτρου αυτής έδειξε πως το µεγαλ τερο ποσοστ µαθητών και µαθη-

10 182 Eυστράτιος Θ. Bαχάρογλου τριών εγγράφονταν στην «εν Θεσσαλονίκη ηµοτική Σχολή Κουφαλιωτών», σχολή ρυµιγλάβων, τον µήνα Σεπτέµβριο καθώς και τον µήνα Οκτώβριο. Αυτ ερχ ταν σε αντίθεση µε τους περισσ τερους µαθητές και µαθήτριες της π λης Θεσσαλονίκης που εγγράφονταν στα σχολεία τον µήνα Α γουστο, δι τι η διδασκαλία των µαθηµάτων ξεκινο σε στις 5 Σεπτεµβρίου κάθε σχολικ έτος, σ µφωνα µε τον Κανονισµ των Ελληνικών σχολείων Θεσσαλονίκης το έτος Η µελέτη επίσης έδειξε πως οι εγγραφές µαθητών και µαθητριών, σε µικρ τερα βέβαια ποσοστά, γίνονταν και τους υπ λοιπους µήνες του έτους εκτ ς απ τον εκέµβριο και τον Απρίλιο. Ο επ µενος πίνακας παρουσιάζει τον χρ νο εγγραφής των µαθητών και µαθητριών στην ΠINAKAΣ 4 ΓPAΦHMA 5 Xρ νος εγγραφής των µαθητών και µαθητριών στην «εν Θεσσαλονίκη ηµοτική Σχολή Kουφαλιωτών» (1907/ /1914) 6. Κανονισµ ς των Ελληνικών Σχολείων Θεσσαλονίκης 1905, σ. 13.

11 H λειτουργία της «εν Θεσσαλονίκη ηµοτικής Σχολής Kουφαλιωτών» 183 «εν Θεσσαλονίκη ηµοτική Σχολή Κουφαλιωτών» απ το σχολικ έτος 1907/1908 έως το σχολικ έτος 1913/1914. Απ τη µελέτη των στοιχείων προκ πτει τι το µεγαλ τερο ποσοστ µαθητών και µαθητριών εγγράφεται στη Σχολή τον Σεπτέµβριο (29,4%), αλλά και ένα σηµαντικ ποσοστ εγγράφηκε τον Οκτώβριο (27,9%), τον Νοέµβριο (26,1%) και τον Φεβρουάριο (7,9%). Η καθυστέρηση εγγραφής ίσως να οφείλεται στη µετακίνηση πληθυσµο απ τις υπ λοιπες περιοχές προς τη Θεσσαλονίκη. Ε. Ηλικία φοίτησης των µαθητών και µαθητριών Απ τη µελέτη της παραµέτρου ηλικία φοίτησης προκ πτει πως η ηλικία φοίτησης των µαθητών και µαθητριών ποικίλλει σε µεγάλο βαθµ σε κάθε τάξη. Για παράδειγµα στο Νηπιαγωγείο της Σχολής φοιτο ν µαθητές ηλικίας απ τεσσάρων (4) έως ένδεκα (11) ετών και µαθήτριες ηλικίας απ πέντε (5) έως ένδεκα (11) ετών, ενώ στην Α τάξη φοιτο ν µαθητές ηλικίας α- π πέντε (5) έως ένδεκα (11) ετών και µαθήτριες ηλικίας απ πέντε (5) έως δεκατριών (13) ετών. Ο επ µενος πίνακας παρουσιάζει την ηλικία φοίτησης των µαθητών και µαθητριών σε κάθε τάξη στην «εν Θεσσαλονίκη ηµοτική Σχολή Κουφαλιωτών» απ το σχολικ έτος 1907/1908 έως το σχολικ έτος 1913/1914. Η συχν τητα στις ακραίες τιµές ηλικίας σε κάθε τάξη είναι αρκετά µικρή καθώς είναι λίγες οι περιπτώσεις µαθητών και µαθητριών που φοιτο ν σε τάξεις πολ µεγαλ τερες ή µικρ τερες απ την ηλικία τους. Για παράδειγµα ένας µαθητής ηλικίας τεσσάρων (4) ετών φοιτά στο Νηπιαγωγείο, ενώ ένας µαθητής και µία µαθήτρια ηλικίας ένδεκα (11) ετών φοιτο ν επίσης στο Νηπιαγωγείο. Στην Α τάξη φοιτά ένας µαθητής ηλικίας πέντε (5) ετών, ενώ στην ίδια τάξη φοιτο ν δ ο µ νο µαθήτριες ηλικίας δεκατριών (13) ετών. Η ηλικιακή ποικιλία µέσα στην ίδια τάξη δεν λειτουργεί αποτρεπτικά καθώς επιτρέπει σε µαθητές και µαθήτριες που δεν ενεγράφησαν εγκαίρως στη Σχολή για διάφορους λ γους να φοιτήσουν σε µεγαλ τερες ή µικρ τερες τάξεις απ την ηλικία τους. Η ποικιλία αυτή φαίνεται και στον µέσο ρο της ηλικίας φοίτησης κατά τάξη. Για παράδειγµα στο Νηπιαγωγείο ο µέσος ρος ηλικίας που φοιτο ν οι µαθητές και οι µαθήτριες είναι περίπου δ ο έτη µεγαλ τερος απ αυτ ν που φοιτά στο σ γχρονο σχολείο και στις υπ λοιπες τάξεις η διαφορά είναι περίπου ένα έτος. Ο µέσος ρος ηλικίας µαθητών και µαθητριών που φοιτο ν στη Β και τη Γ τάξη είναι σταθερ ς στα δέκα (10) έτη για τους µαθητές και στα οκτώ (8) και εννέα και µισ (9,5) έτη για τις µαθήτριες. Υψηλή συχν τητα µως παρουσιάζουν οι ηλικίες των µαθητών και µαθητριών που

12 184 Eυστράτιος Θ. Bαχάρογλου ΠINAKAΣ 5

13 H λειτουργία της «εν Θεσσαλονίκη ηµοτικής Σχολής Kουφαλιωτών» 185 φοιτο ν σε κάθε τάξη, πως αυτές που φοιτο ν στις αντίστοιχες τάξεις στο σ γχρονο σχολείο. ΣΤ. Γεωγραφική προέλευση του µαθητικο πληθυσµο Για τη µελέτη του τ που προέλευσης του µαθητικο πληθυσµο χρησι- µοποιήθηκαν οι πληροφορίες που καταγράφηκαν στις στήλες: πατρίς, ήτοι τ πος γεννήσεως και διαµονή του Μαθητολογίου. Ο τ πος που σηµειώνεται κάτω απ τη στήλη πατρίς δηλώνει τον τ πο καταγωγής της οικογένειας των µαθητών και µαθητριών της Σχολής. Η στήλη διαµονή καταγράφει σηµαντικά στοιχεία για τον τ πο διαµονής των οικογενειών των µαθητών και µαθητριών. Στην «εν Θεσσαλονίκη ηµοτική Σχολή Κουφαλιωτών» λοι οι µαθητές και οι µαθήτριες δήλωσαν ως τ πο διαµονής τη Θεσσαλονίκη. Ο επ µενος πίνακας δηλώνει τον τ πο καταγωγής των µαθητών και µαθητριών της «εν Θεσσαλονίκη ηµοτικής Σχολής Κουφαλιωτών» απ το σχολικ έτος 1907/1908 έως το έτος 1913/1914. Ο ρ λος του σχολείου ήταν ιδιαίτερα σηµαντικ ς, δι τι έδινε τη δυνατ τητα να φοιτήσουν σε αυτ µαθητές και µαθήτριες απ περιοχές που δεν λειτουργο σαν ελληνικά σχολεία για διάφορους λ γους αλλά κυρίως λ γω της Βουλγαρικής προπαγάνδας και του προσηλυτισµο πληθυσµών µε έ- ντονο το ελληνικ φρ νηµα στη Βουλγαρική Εξαρχία, πως για παράδειγ- µα µαθητές και µαθήτριες απ τα Κουφάλια, που αποτελο ν και το µεγαλ τερο ποσοστ στη Σχολή (19,3%). Ο ρ λος αυτ ς που αποσαφήνισε και τον λ γο λειτουργίας της σχολής, επεκτάθηκε και σε µαθητές και µαθήτριες που προέρχονταν απ διάφορες περιοχές εκτ ς της Θεσσαλονίκης και ε- γκαταστάθηκαν µε τις οικογένειές τους στη δε τερη ευρωπαϊκή π λη της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Καθορίστηκε εποµένως ο ρ λος του σχολείου αυτο σε ένα προκαταρκτικ στάδιο καθώς και στην προετοιµασία µαθητών και µαθητριών απ περιοχές εκτ ς Θεσσαλονίκης, µε σκοπ την καλ τερη ένταξή τους και συνέχιση των σπουδών τους στις εξατάξιες Αστικές Σχολές της Θεσσαλονίκης, πως αυτές λειτουργο σαν περίπου απ το Το µικρ ποσοστ µαθητών και µαθητριών που δήλωσαν τ πο καταγωγής την π λη της Θεσσαλονίκης (περίπου 19%) οδηγεί στο συµπέρασµα αυτ. Οι π λεις και τα χωριά απ τα οποία προέρχονταν οι εκτ ς Θεσσαλονίκης µαθητές και µαθήτριες καλ πτουν σχεδ ν ολ κληρη την περιοχή της Μακεδονίας αλλά και της Θεσσαλίας εκτ ς βέβαια απ την Αθήνα, το Λα ριο και την Ήπειρο. Το µεγαλ τερο ποσοστ µαθητών και µαθητριών προέρχονται απ αγροτικές αλλά και ηµιαστικές περιοχές. Το επ µενο γράφηµα παρουσιάζει τον τ πο προέλευσης των εκτ ς της Θεσσαλονίκης µαθητών και µαθητριών ( ).

14 ΠΙΝΑΚΑΣ Eυστράτιος Θ. Bαχάρογλου

15 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 (συνέχεια) H λειτουργία της «εν Θεσσαλονίκη ηµοτικής Σχολής Kουφαλιωτών» 187

16 188 Eυστράτιος Θ. Bαχάρογλου ΓΡΑΦΗΜΑ 6 Γεωγραφική προέλευση των εκτ ς της Θεσσαλονίκης µαθητών και µαθητριών ( ) Ο επ µενος πίνακας παρουσιάζει τον τ πο πρ τερων σπουδών των µαθητών και µαθητριών της ηµοτικής Σχολής των Κουφαλιωτών στη Θεσσαλονίκη. ΠINAKAΣ 7 Εκτ ς απ τους λ γους που αναφέρθηκαν στη σηµαντική προσφορά της λειτουργίας της ηµοτικής Σχολής Κουφαλιωτών στη Θεσσαλονίκη, η

17 H λειτουργία της «εν Θεσσαλονίκη ηµοτικής Σχολής Kουφαλιωτών» 189 Σχολή είχε και την επιτυχία να συγκεντρώσει µαθητές και µαθήτριες που φοιτο σαν στις ξένες σχολές, πως τη Σερβική Σχολή, τη Βουλγαρική Σχολή, την Εβραϊκή Σχολή. Η συντονισµένη λειτουργία της «εν Θεσσαλονίκη ηµοτικής Σχολής Κουφαλιωτών» και της Αστικής Σχολής Αγίας Τριάδας κατάφερε τη φοίτηση σηµαντικο αριθµο ελλήνων µαθητών και µαθητριών απ τα ξένα σχολεία στα ελληνικά. Το επ µενο γράφηµα παρουσιάζει το σ νολο των µαθητών και µαθητριών που απ τα ξένα σχολεία φοίτησαν στην «εν Θεσσαλονίκη ηµοτική Σχολή Κουφαλιωτών». ΓΡΑΦΗΜΑ 7 Σ νολο µαθητών και µαθητριών που απ τα ξένα σχολεία φοίτησαν στην «εν Θεσσαλονίκη ηµοτική Σχολή Kουφαλιωτών» ( ) Ζ. Κοινωνικο-οικονοµική φυσιογνωµία της «εν Θεσσαλονίκη ηµοτικής Σχολής Κουφαλιωτών» Η κοινωνικο-οικονοµική προέλευση των µαθητών και µαθητριών της «εν Θεσσαλονίκη ηµοτικής Σχολής Κουφαλιωτών» υπήρξε µία σηµαντική παράµετρος προς µελέτη και εξαγωγή συµπερασµάτων. Για τη µελέτη της κοινωνικο-οικονοµικής φυσιογνωµίας της σχολής καταγράφηκαν λα τα ε- παγγέλµατα που αναγράφονταν στο Μαθητολ γιο κάτω απ τη στήλη ε- πάγγελµα πατρ ς, µε ταυτ χρονο προσδιορισµ της επαγγελµατικής ιδι τητας για σες επωνυµίες επαγγελµάτων δεν υφίστανται σήµερα ή έχουν διαφοροποιηθεί 7. Στη συνέχεια επιλέχτηκε η τριπλή κλίµακα κοινωνικής κατηγοριοποίησης, Κατώτερα στρώµατα, Μεσαία και Ανώτερα, µε την τριπλή για το κάθε στρώµα υποδιαίρεση σε κατώτερο, µεσαίο και ανώτερο υπ στρωµα. Για την τοποθέτηση του κάθε επαγγέλµατος στην κλίµακα της κοινωνικής κατηγοριοποίησης χρησιµοποιήθηκαν τα κριτήρια της οικονοµικής 7. Για παράδειγµα: Λεµβο χος: ιδιοκτήτης και κυβερνήτης λέµβου, µυλωνάς: µυλωθρ ς, βουκ λος: βοσκ ς αγέλης βοών (γελαδάρης), οξοποι ς: αυτ ς που µετατρέπει σε οξικ οξ αυτ ς που παρασκευάζει το ξ δι ( ξος).

18 190 Eυστράτιος Θ. Bαχάρογλου και κοινωνικής ισχ ος, αν και στα τέλη του 19ου αι. δεν υπάρχει ακ µη σαφής διαχωρισµ ς κοινωνικών τάξεων ή στρωµάτων. Ωστ σο η κατηγοριοποίηση έγινε µε βάση τις ηµερήσιες ή ετήσιες αποδοχές του κάθε επαγγέλ- µατος, την παλαι τητα ή το νεωτερικ του επαγγέλµατος (δεδοµένου τι τα περισσ τερα απ τα νεοεµφανιζ µενα επαγγέλµατα, πως του χρυσοχ ου ή του ζαχαροπλάστη αµείβονται καλ τερα) καθώς και βιβλιογραφικές πληροφορίες 8. Ο επ µενος πίνακας παρουσιάζει τα επαγγέλµατα των γονέων των ΠΙΝΑΚΑΣ 8 8. Κατερίνα Ι. αλακο ρα, Το Κεντρικ Παρθεναγωγείο Θεσσαλονίκης ( ), µία πρώτη προσέγγιση της εκπαίδευσης των θηλέων στη Θεσσαλονίκη κατά την τελευταία περίοδο της οθωµανικής κυριαρχίας, Θεσσαλονίκη, εκδ. Κυριακίδη, 2000, σσ.

19 H λειτουργία της «εν Θεσσαλονίκη ηµοτικής Σχολής Kουφαλιωτών» 191 µαθητών και µαθητριών που φοίτησαν στην «εν Θεσσαλονίκη ηµοτική Σχολή Κουφαλιωτών» απ το σχολικ έτος 1907/1908 έως το έτος 1913/ Απ τη µελέτη της παραµέτρου επάγγελµα πατρ ς προκ πτει πως κατά τη διάρκεια των ετών που εξετάζονται τα επαγγέλµατα που εµφανίζονται µε τη µεγαλ τερη συχν τητα είναι: εργάτης (19%), κτίστης (10,4%), ορφανή (9,1%), ξυλουργ ς (9,1%), ορφαν ς (7,9%), κηπουρ ς (4,8%), καρραγωγε ς (4,1%), υπάλληλος (3,5%). Το επ µενο γράφηµα παρουσιάζει τα επαγγέλµατα µε τη µεγαλ τερη συχν τητα (1907/ /1914). ΓΡΑΦΗΜΑ 8 Eπαγγέλµατα µε τη µεγαλύτερη συχνότητα στην «εν Θεσσαλονίκη ηµοτική Σχολή Kουφαλιωτών» (1907/ /1914) O επ µενος πίνακας παρουσιάζει την κοινωνικο-οικονοµική προέλευση των µαθητών και µαθητριών της «εν Θεσσαλονίκη Αστικής Σχολής Κουφαλιωτών» µέσα απ την κατηγοριοποίηση των επαγγελµάτων. Απ τη µελέτη αυτο του πίνακα προκ πτει πως κατά την περίοδο 1907/1908 έως 1913/1914 οι µαθητές και µαθήτριες που προέρχονταν απ το κατώτερο κοινωνικο-οικονοµικ στρώµα ανέρχονταν σε ποσοστ 69,3% (δηλ. ήταν οι περισσ τεροι) ακολουθο σαν αυτοί που προέρχονταν απ το µεσαίο κατώτερο και µεσαίο µεσαίο στρώµα σε ποσοστά 11,2% και 17,5% αντίστοιχα

20 192 Eυστράτιος Θ. Bαχάρογλου ΠINAKAΣ 9

21 H λειτουργία της «εν Θεσσαλονίκη ηµοτικής Σχολής Kουφαλιωτών» 193 ΠINAKAΣ 9 (συνέχεια) 14

22 194 Eυστράτιος Θ. Bαχάρογλου Ο επ µενος πίνακας παρουσιάζει την κοινωνικο-οικονοµική προέλευση του µαθητικο πληθυσµο συνολικά ( ). ΠINAKAΣ 10 Πρ κειται για σχολείο στο οποίο προσέρχονταν µαθητές και µαθήτριες απ τα κατώτερα αλλά και τα µικροµεσαία κοινωνικά στρώµατα. ΓΡΑΦΗΜΑ 9 Kοινωνικο-οικονοµική προέλευση του µαθητικο πληθυσµο της «εν Θεσσαλονίκη ηµοτικής Σχολής Kουφαλιωτών» ( ) Συµπεράσµατα Η αναφορά του υπουργείου Εξωτερικών για τη χορήγηση σαράντα ο- κτώ (48) οθωµανικών λιρών το έτος για τη λειτουργία της «εν Θεσσαλονίκης ηµοτικής Σχολής Κουφαλιωτών» µας έδωσε µία σηµαντική πληροφορία για τη λειτουργία εν ς ηµοτικο Σχολείου στη Θεσσαλονίκη στις αρχές του 20ο αι. για το οποίο δεν είχαµε αρκετά στοιχεία. Στη συνοικία της Αγίας Τριάδας κοντά στην οµώνυµη Αστική Σχολή λειτο ργησε πιθαν τατα απ το έτος 1907/1908 και η ηµοτική Σχολή Κουφαλιωτών, η οποία κάλυπτε τις ανάγκες µαθητών και µαθητριών που προ-

23 H λειτουργία της «εν Θεσσαλονίκη ηµοτικής Σχολής Kουφαλιωτών» 195 έρχονταν απ περιοχές εκτ ς της Θεσσαλονίκης. Η µελέτη των δεδοµένων που προέκυψαν απ το αρχείο που διασώθηκε, αφορο σε τριακ σιους ενενήντα τέσσερις (394) µαθητές και µαθήτριες την περίοδο απ το σχολικ έ- τος 1907/1908 έως το σχολικ έτος 1913/1914. Οι µαθητές φοίτησαν σε µικρ τερο ποσοστ (47,5%) σε σχέση µε τις µαθήτριες, των οποίων το ποσοστ έφτασε σχεδ ν το 52,5%. Ο µαθητικ ς πληθυσµ ς τη χρονική περίοδο που εξετάζεται παρουσιάζει µικρή αυξητική τάση µε µικρές περι δους µείωσης εξαιτίας σηµαντικών ιστορικο-πολιτικών γεγον των, πως η έναρξη του Μακεδονικο Αγώνα. Η τάξη που παρουσιάζει µεγάλο ποσοστ φοίτησης µαθητών και µαθητριών είναι η Α τάξη, ενώ µικρ τερο ποσοστ παρουσιάζουν η Β και η Γ τάξη. Αυτ δι τι οι µαθητές και οι µαθήτριες συνέχιζαν τις σπουδές τους σε µεγάλη πλειοψηφία στην Αστική Σχολή Αγίας Τριάδας 9. Η ηλικία φοίτησης των µαθητών και µαθητριών κατά τάξη ποικίλλει σε µεγάλο βαθµ. Για παράδειγµα στην Α τάξη ο µέσος ρος ηλικίας των µαθητών είναι 8 ετών και των µαθητριών επίσης 9 ετών. Μεγαλ τερη ηλικιακή ποικιλία παρατηρείται στις πρώτες τάξεις του ηµοτικο Σχολείου και µικρ τερη στη Γ τάξη. Μεγαλ τερη επίσης ηλικιακή ποικιλία παρουσιάζουν οι µαθητές που φοιτο ν σε κάθε τάξη του ηµοτικο Σχολείου και µικρ τερη οι µαθήτριες. Το µεγαλ τερο ποσοστ µαθητών και µαθητριών δηλώνει τ πο καταγωγής τα Κουφάλια σε ποσοστ 19,3% µε δε τερη π λη τη Θεσσαλονίκη σε ποσοστ 18,8%. Ο ρ λος του σχολείου ήταν ιδιαίτερα σηµαντικ ς, δι τι έδινε τη δυνατ τητα να φοιτήσουν σε αυτ µαθητές και µαθήτριες απ περιοχές που δεν λειτουργο σαν ελληνικά σχολεία τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο, πως στα Κουφάλια, που οι πηγές αναφέρουν τι το ηµοτικ Σχολείο σταµάτησε να λειτουργεί το έτος 1905/1906. Αν και οι εγγραφές των µαθητών και µαθητριών πραγµατοποιο νταν συνήθως απ τις 16 Αυγο στου έως τις 4 Σεπτεµβρίου, δι τι έπειτα άρχιζαν τα µαθήµατα, αρκετοί µαθητές αλλά και µαθήτριες εγγράφονταν και τους ε- π µενους µήνες του σχολικο έτους, κυρίως τον Οκτώβριο και τον Νοέµβριο. Το µεγαλ τερο ποσοστ του µαθητικο πληθυσµο στο ηµοτικ Σχολείο προέρχεται απ τα κατώτερα και µικροµεσαία κοινωνικά στρώµατα, ε- νώ σηµαντικά είναι και τα ποσοστά των µαθητών και µαθητριών που ήταν ορφανοί, εξαιτίας της συµµετοχής των οικογενειών τους στα ιστορικο-πολιτικά γεγον τα της εποχής, πως στον Μακεδονικ Αγώνα. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Θ. ΒΑΧΑΡΟΓΛΟΥ 9. Aρχείο Mητρ πολης Θεσσαλονίκης, φακ. 88, IB 12, αρ. 9, αρ. 308, αρ. 312, IB 13, αρ. 307.

24 196 SUMMARY Efstratios Th. Vacharoglou, The organization and the operation of Koufalian s Primary School in Thessaloniki (1907/ /1914). The aim of this paper is to bring to light the organization and the operation of Koufalian s Primary School in Thessaloniki at the beginning of the 20th century. The operation of the Institution was important because it was based on the initiative of a group of people from Koufalia, a region next to Thessaloniki. The operation of this School elects the metropolitan and educational role of Thessaloniki and its help in residents, which were forced to leave from regions, because of bad social and political circumstances, which impended the operation of Greek schools mainly in Macedonia. There are no bibliographic reports for this School and the sources are very few. We can characterize the operation of the School «autonomous» as it was not included initially in the network of Community schools. More specifically, this paper examines the following issues: a) The aim and goals of School s functioning. b) The financial support of the Institution, the teaching personnel. c) The number of the pupils, the age limit for attending classes, the time of enrolling, the pupil s place of origin, their social and financial status.

25 H λειτουργία της «εν Θεσσαλονίκη ηµοτικής Σχολής Kουφαλιωτών» 197 Εικ. 1. Μητρώο της «εν Θεσσαλονίκη ηµοτικής Σχολής Κουφαλιωτών» (1907/ /1914). Εικ. 2. Έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών που σ µφωνα µε τον προϋπολογισµ του σχολικο έτους για την ελληνική παιδεία στην Προξενική Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης χορηγήθηκαν σαράντα οκτώ (48) οθωµανικές λίρες υπέρ σχολείου Κουφαλιωτών στη Θεσσαλονίκη.

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï

ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï 2 37 Τ ο Ρέτζιο Εµίλια είναι µια π λη της Β ρειας Ιταλίας µε 130.000 κατοίκους, της οποίας το δηµοτικ εκπαιδευτικ σ στηµα προσχολικής αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 ª ƒ ƒπ À ª ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ª º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 π º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 À ƒ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ƒø π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ƒ π Ã O ª ÛÙ Ì Ù Î È appleôû ÛÙ Ì Ù 117 115 º π 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS)

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) ΙωάννηςΝικολαΐδης, Ελληνική Στατιστική Αρχή Προϊστάµενος του Τµήµατος Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών e-mail: giannikol@statistics.gr 1. Ερευνώµενος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά 2008 2009

Θέμα: Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά 2008 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.8 Aρ. Τηλ.: 22800661 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: 10 Δεκεμβρίου 2007 Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων Θέμα: Εγγραφές μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος Πινάκων... 13. Κατάλογων Σχηµάτων... 17 Ευχαριστίες... 19 Εισαγωγή... 21

Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος Πινάκων... 13. Κατάλογων Σχηµάτων... 17 Ευχαριστίες... 19 Εισαγωγή... 21 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Πινάκων..................................... 13 Κατάλογος ιαγραµµάτων............................... 15 Κατάλογων Σχηµάτων................................... 17 Ευχαριστίες............................................

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Α. Η αξιολ γηση της ψυχολογικής και σχολικής λειτουργικ τητας µε τη χρήση τυποποιηµένων

Διαβάστε περισσότερα

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να αντλήσουν πληροφορίες προκειµένου να αποκτήσουν γνώσεις για τον εαυτ τους και τους άλλους.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της Σχολικής Αποτυχίας (Μη Ολοκλήρωσης Σπουδών)

Μελέτη της Σχολικής Αποτυχίας (Μη Ολοκλήρωσης Σπουδών) Μελέτη της Σχολικής Αποτυχίας (Μη Ολοκλήρωσης Σπουδών) Στην ενότητα αυτή επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στη μελέτη μιας συγκεκριμένης μορφής αποτυχίας των μαθητών του Λυκείου το σχολικό έτος 2000-2001.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 3.1 Πληθυσµιακά στοιχεία σε επίπεδο Ν. ΡΑΜΑΣ Πίνακας 3.1.1 : Πληθυσµός του Νοµού ράµας (1961-1991) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ \ ΕΤΗ 1961 1971 1981

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται θαρ τητα του νοµίσµατος. H υποτίµηση εν ς νοµίσµατος συσχετιζ ταν µε τη µείωση της ποσ τητας του µετάλλου που περιείχε το ν µισµα. Kατά το µεγαλ τερο µέρος του 19ου αιώνα κυριάρχησαν τρία µεταλλικά συστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ»

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~300 γονείίςς = 600 παιιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 7-10 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις).

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016 προς διευκόλυνση της συνεργασίας του Τµήµατος Παιδείας µε τους /ντες των Σχολείων Πρωτ/θµιας και ευτ/θµιας Εκπ/σης ήµου Ρεθύµνης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ Α Ν Ε Σ Η

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ Α Ν Ε Σ Η ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ Α Ν Ε Σ Η ΙΔ. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Πρασίνου Λόφου 49 51 14122 Ηράκλειο Αττικής 210 2810630-2813520 http://www.manesis.gr contact@manesis.gr Ηράκλειο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Περιοχής Μελέτης

Περιγραφή Περιοχής Μελέτης Περιγραφή Περιοχής Μελέτης Ο Δήμος Παραλιμνίου είναι ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος δημογραφικά Δήμος. Παράλληλα παρουσιάζει μία μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση και αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι στην ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Γράφηµα 2.1.1.α. Τελειόφοιτοι ενιαίων λυκείων νοµού Αργολίδας περιόδου 2001-2002.

Γράφηµα 2.1.1.α. Τελειόφοιτοι ενιαίων λυκείων νοµού Αργολίδας περιόδου 2001-2002. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο 2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2.1.1 Με βάση το φύλο. Οι τελειόφοιτοι µαθητές των ενιαίων λυκείων του νοµού Αργολίδας, που θεµελίωσαν δικαίωµα προσέλευσης στις πανελλαδικές εξετάσεις της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

H ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

H ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2004), σελ. 59-66 H ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

«Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο σχολείο»

«Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο σχολείο» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» «Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~500 γονείίςς = 1000 παιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε παιδιά προσχολικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο δεικτών. Δημιουργήθηκε από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Στο πλαίσιο του έργου DARE-Net Desegregation and Action for Roma in Education Network

Σύνολο δεικτών. Δημιουργήθηκε από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Στο πλαίσιο του έργου DARE-Net Desegregation and Action for Roma in Education Network ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Πτολεμαίων 29Α, 6 ος όροφος, 54630 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας: πώς ένας βιωματικός θησαυρός γίνεται ερευνητικό και εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια μαθητών

Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας: πώς ένας βιωματικός θησαυρός γίνεται ερευνητικό και εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια μαθητών Μ. Τζακώστα, Α. Σφακιανάκη & Α. Πατσιάς Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας: πώς ένας βιωματικός θησαυρός γίνεται ερευνητικό και εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια μαθητών Abstract In this paper

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.10, 7.10.06 Aρ. Τηλ.: 22800723 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: dde@moec.gov.cy 17 Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Λαυρεντία Γρηγοριάδου Γαβουχίδου Δανάη Καλφόπουλος θωμάς Τριπολιτσιώτης Στέργιος Τσιγκροσβίλι Γιάννης

Λαυρεντία Γρηγοριάδου Γαβουχίδου Δανάη Καλφόπουλος θωμάς Τριπολιτσιώτης Στέργιος Τσιγκροσβίλι Γιάννης ΘΕΜΑ: Οι περιοχές γύρω από το σχολείο μου Για την πραγματοποίηση της εργασίας δούλεψαν οι μαθητές: Λαυρεντία Γρηγοριάδου Γαβουχίδου Δανάη Καλφόπουλος θωμάς Τριπολιτσιώτης Στέργιος Τσιγκροσβίλι Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου Η συνεδρίαση έγινε στις 30/10/2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.00 µ.µ στο Κοινοτικό κατάστηµα Ατσιποπούλου, υπό την Προεδρία του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

1.1. . 485/83, 2/2209/18-03-98, . 60/06, . 50/08) 2/34293/13-04-2002). 1.2. . 51/2008) 2.1. . 485/83 ( )

1.1. . 485/83, 2/2209/18-03-98, . 60/06, . 50/08) 2/34293/13-04-2002). 1.2. . 51/2008) 2.1. . 485/83 ( ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1.1. ΕΠΑΡΚΗΣ (Π.. 485/83, Υ.Α. Γ2/2209/18-03-98, Π.. 60/06, Π.. 50/08) α. Αν το σύνολο των απουσιών, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50).

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα Γονέων µε παιδιά στην εφηβεία στο ήµο Ελευθερίου-Κορδελιού.

Οµάδα Γονέων µε παιδιά στην εφηβεία στο ήµο Ελευθερίου-Κορδελιού. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ.. Αποδέκτες ~ 400 γονείίς = 800 παιιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε θέµατα «Επικοινωνία στην οικογένεια» ή «Γονέας και Έφηβος»

Διαβάστε περισσότερα

Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο

Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κοινωνικ Περιβάλλον και Υγεία Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο µελέτης της υγείας. Επίσης θα περιγραφεί και θα συζητηθεί η σχέση µεταξ της υγείας και της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέµβριος 20 29 27 25 23 21 19 17 15 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΒΡΑΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΒΡΑΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΒΡΑΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΒΡΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ «ΓΚΑΤΕΝΙΟ» ΚΑΙ «ΤΑΛΜΟΥΝΤ ΤΟΡΑ ΧΑΓΚΑΔΟΛ» ΩΣ ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM

1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM 1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM διαδικασιών στις Φυσικές Επιστήμες επιβάλλει χι την προσκ λληση σε ιδέες δήθεν γενικο κ ρους, αλλά τη συνεχή αμφισβήτηση κάθε βεβαι τητας. Υπ αυτήν την έννοια, η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2015 Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι

Διαβάστε περισσότερα

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια ΣΤΟ BΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κάτω απ την επιφάνεια των αγριεµένων κυµάτων, βρίσκεται η κοινωνία των ψαριών. Εκεί συνήθως επικρατεί απ λυτη ηρε- µία. Τις τελευταίες µως ηµέρες, αυτή την απ λυτη ηρεµία του βυθο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ενεργειακές επιθεωρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 31/10/1986. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382020780, 6976063627 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Άγαμος nipiagogcs@windowslive.com

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 31/10/1986. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382020780, 6976063627 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Άγαμος nipiagogcs@windowslive.com ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΠΏΝΥΜΟ: ΝΤΙΛΟΥΔΗΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 31/10/1986 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Πενταπλάτανος Τ.Κ. 58100, Γιαννιτσά. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382020780, 6976063627 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Για το ακαδηµαϊκό και σχολικό έτος 2013 2014

Ι. Για το ακαδηµαϊκό και σχολικό έτος 2013 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑ «ΖΗΝΩΝ Ι. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Βελβεντό 29 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. πρωτ. 24747 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ήµος Σερβίων

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: makrilaki@rethymno.gr

e-mail: makrilaki@rethymno.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΓΩΝΙΑΣ 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθάνατος 25-5-2012 Αρ. Πρ. : 14016 Αρµόδιος Υπάλληλος: Μακρυλάκη Καλλιόπη ΤΗΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πάτρα Μάιος 2013 1 Προσωπικά στοιχεία Όνομα πατρός Αριστείδης Όνομα μητρός Άννα-Μαρία Έτος γέννησης 25/02/1975

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ

ΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΡΟΔΟΥΛΑ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

8 ο ΓΕΛΠάτρας ΕρευνητικήΕργασία Μάιος 2012

8 ο ΓΕΛΠάτρας ΕρευνητικήΕργασία Μάιος 2012 8 ο ΓΕΛΠάτρας ΕρευνητικήΕργασία Μάιος 2012 ΗΕξέλιξηκαιη Ιστορίατης Εκπαίδευσηςανά τουςαιώνες Τομάθημαστην αρχαίαελλάδα. Αντί για βιβλία είχαν πήλινες πλάκες και το μάθημα γινόταν με δύο άτομα, τον μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα.

Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα. Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα. Δεν είναι πάντα εφικτό να το προγραμματίζουμε κατά προτεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύντριες- ιευθυντές ηµ. Σχολείων και Προϊσταµένες Νηπιαγωγείων αρµοδιότητας νσης Β Αθήνας 3. κ. Προϊσταµένη 3ου Γρ. Π.Ε.

ιευθύντριες- ιευθυντές ηµ. Σχολείων και Προϊσταµένες Νηπιαγωγείων αρµοδιότητας νσης Β Αθήνας 3. κ. Προϊσταµένη 3ου Γρ. Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Π. &. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Ταχ. /νση: Μεσογείων 448 Τ.Κ. - Πόλη: 153 42 Αγία Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 654/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική

Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική Πολιτική Οικονοµία και Οικονοµικά 2.1. ÔÏÈÙÈÎ ÈÎÔÓÔÌ : appleúòùë ÂÎ Ô Ì ÙÔÙÂÏÔ ÂappleÈÛÙ ÌË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û ÛÂˆÓ Εως τώρα απαντήθηκε το πρώτο ερώτηµα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλήθεια. για την ανέγερση. 8 Γυµνασίου & 9 Λυκείου. των νέων σχολικών µονάδων. του. στην Αγία Φιλοθέη

Η Αλήθεια. για την ανέγερση. 8 Γυµνασίου & 9 Λυκείου. των νέων σχολικών µονάδων. του. στην Αγία Φιλοθέη Η Αλήθεια για την ανέγερση των νέων σχολικών µονάδων του ου ου 8 Γυµνασίου & 9 Λυκείου Αµαρουσίου στην Αγία Φιλοθέη 1α 1β Tα Ντοκουµέντα της Αλήθειας 2α 2β Το πρόβληµα που κληθήκαµε να διαχειριστούµε Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση Η παρακάτω υπογράφουσα δηλώνω ότι είμαι συγγραφέα τη παρούσα πτυχιακή εργασία. Κάθε τη, είναι πλήρω αναγνωρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης

Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 2013-14 Α εξάμηνο Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης Υπεύθυνος καθηγητής: Μαυρικάκης Εμμανουήλ Συμμετέχοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με το μέγεθος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΚΑΚΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 2010-2014

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΚΑΚΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 2010-2014 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΚΑΚΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 2010-201 Εισαγωγή Η ραγδαία αύξηση συμμετοχής των μαθητών στα σχολικά πρωταθλήματα (ομαδικά και ατομικά)

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ.

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Ετοιµάστηκε ειδικά από την ICAP για την Τράπεζα της Ελλάδος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ :ICAP A.E. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

π ƒπ ÃOª ø ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25-85 ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 89-212 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

π ƒπ ÃOª ø ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25-85 ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 89-212 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ π ƒπ ÃOª ø ΠΡΟΛΟΓΟΣ............................................. 17 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25-85 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ......... 25 Α. Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ......................

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Πειραιάς, 10 Ιανουαρίου 2013 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 157-09/10-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία Δημοτικά Σχολεία) για το σχολικό έτος 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία Δημοτικά Σχολεία) για το σχολικό έτος 2013-2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 08/05/2013 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο. Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου

Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο. Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου Κοινή Πρόταση για την Ειδική Επαγγελµατική Εκπαίδευση Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο µε τάξεις Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου Επικαιροποιηµένη σύµφωνα µε το προσχέδιο νόµου του τεχνολογικού λυκείου Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Αντωνίου, Σκέψεις, προτάσεις για την εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων στο νοµό Μαγνησίας

Ελένη Αντωνίου, Σκέψεις, προτάσεις για την εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων στο νοµό Μαγνησίας Ελένη Αντωνίου, Σκέψεις, προτάσεις για την εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων στο νοµό Μαγνησίας Στην περιοχή της Μαγνησίας µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '60 δεν υπήρχαν µόνιµα εγκατεστηµένοι Τσιγγάνοι, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ροµποτική; Ποιοι οι διδαχτικοί στόχοι; Πως θα υλοποιηθεί η όλη εργασία; Ποιο ροµπότ θα χρησιµοποιηθεί; Πως θα χρηµατοδοτηθεί;

Γιατί ροµποτική; Ποιοι οι διδαχτικοί στόχοι; Πως θα υλοποιηθεί η όλη εργασία; Ποιο ροµπότ θα χρησιµοποιηθεί; Πως θα χρηµατοδοτηθεί; Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου «ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ» Βεζονιαράκης ηµήτρης καθηγητής ΠΕ19 4 ου ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1 Μάθηµα ερευνητικής εργασίας «ροµποτική» Γιατί ροµποτική; Ποιοι οι διδαχτικοί στόχοι; Πως θα υλοποιηθεί η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΛΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΙΚΙΑ: 28-53 ΦΥΛΟ AΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 6 26 ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΕΙ/ΑΕΙ 10 Δευτεροβάθμια 16 Δημοτικό 3 ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Αστική υποβαθμισμένη 2 Αστική αναβαθμισμένη 18 Ημιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ: Έτος 2009

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ: Έτος 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Ιουλίου 2011 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ: Έτος 2009 Η Εθνική Έρευνα Υγείας πραγµατοποιήθηκε το τελευταίο τρίµηνο του έτους 2009 σε ολόκληρη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ 1. ÈÛ ÁˆÁ Οπως ήδη τον ορίσαμε, κοινωνικ ς θεσμ ς είναι ένα παγιωμένο πλέγμα σχέσεων μεταξ κοινωνικών ρ λων. Η παρξή του συνδέεται με την επιδίωξη εν ς (τουλάχιστον) κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Σε προηγούμενη ενότητα μελετήσαμε την απόδοση των εξετασθέντων μαθητών (μέσω του μέσου όρου βαθμολογίας τους). Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» Οι Πράξεις «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β)

Διαβάστε περισσότερα

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση Στη Γ θεµατική εν τητα δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θεµατική αυτή χωρίζεται σε δ ο εν τητες µε τα ακ λουθα κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για το Σεπτέµβριο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 FAX 26510 77647 e mail epsip1952@yahoo.com Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.15-26 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 271.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.15-26 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 271. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Λιβαδειά 24 09-2015 Αριθ. Πρωτ.: 25887 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.15-26 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 271 Περίληψη Εισήγηση προς το Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 2. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Στη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης πρέπει να αναγράφεται το όνομα του Το Πιστοποιητικό Οικογενειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνία, Κοινωνική Αλλαγή και Επανάσταση

Κοινωνία, Κοινωνική Αλλαγή και Επανάσταση Κοινωνία, Κοινωνική Αλλαγή και Επανάσταση Εισαγωγή 2.1 Μεταβολές στην ανθρώπινη κοινωνία 2.2 Η µεταβολή στη σ γχρονη περίοδο 4 [ 49 ] ÈÛ ÁˆÁ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΩΡΑ ΕΥδιάκριτες

Διαβάστε περισσότερα