ΜΑΛΤΕΖΟΥ (1985). Τιμὲς ἀγαθῶν καὶ ἀμοιβὲς ἐργασίας στὴ βενετοκρατούμενη Κρήτη (16ος αἰ.). Βυζαντινά Σύμμεικτα, 6, 1-32.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΛΤΕΖΟΥ (1985). Τιμὲς ἀγαθῶν καὶ ἀμοιβὲς ἐργασίας στὴ βενετοκρατούμενη Κρήτη (16ος αἰ.). Βυζαντινά Σύμμεικτα, 6, 1-32."

Transcript

1 Βυζαντινά Σύμμεικτα Τομ. 6, 98 Τιμὲς ἀγαθῶν καὶ ἀμοιβὲς ἐργασίας στὴ βενετοκρατούμενη Κρήτη (6ος αἰ.) ΜΑΛΤΕΖΟΥ Χρύσα 0.68/byzsym.69 Copyright 98 To cite this article: ΜΑΛΤΕΖΟΥ (98). Τιμὲς ἀγαθῶν καὶ ἀμοιβὲς ἐργασίας στὴ βενετοκρατούμενη Κρήτη (6ος αἰ.). Βυζαντινά Σύμμεικτα, 6, -3. e-publisher: EKT Downloaded at 9//0 6:6:0

2 ΤΙΜΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΚΡΗΤΗ (6ος αι.) Το κατάστιχο άρ. 6 της βιβλιοθήκης τοϋ μονής τοΰ 'Αγίου 'Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο ανήκει στην πλούσια αρχειακή συλλογή τοΰ μοναστη ρίου πού άφορα το πατμιακο μετόχι στον Στύλο της Κρήτης. Είναι ενα μικρό κατάστιχο φύλλων, διαστάσεων 0,3 Χ 0,, στο όποιο Ιχουν καταχω ριστεί ο! έξοδες τοΰ μετοχιοΰ άπο το 9 ως το 60, οί εισπράξεις, τα ονό ματα των χρεωφειλετών με τά αντίστοιχα χρέη και τα εξοφλητικά σημειώ ματα, και οί λογαριασμοί γενικά τοΰ οικονόμου. Ά π ο τά κατάστιχα τοΰ Στύλου πού σώζονται στο μοναστηριακό άρχειο τά 7 είναι κατάστιχα εξόδων τοΰ μετοχιοΰ' άπο τα τελευταία, το κατάστιχο άρ. 6 είναι το παλαιότερο χρο νολογικά 3. Ή χρησιμότητα τοΰ ύλικοΰ πού προσφέρεται άπο την καταγραφή των δοσοληψιών είναι πολλαπλή. Παρέχονται ποικίλες πληροφορίες για τά εΐδη και τήν τιμή των προϊόντων και εμπορευμάτων στα τέλη τοΰ 6ου αι., για τήν άξια των νομισμάτων, για τα διάφορα επαγγέλματα και τήν αμοιβή των εργαζομένων, για τή χρονολόγηση των κτισμάτων τοΰ μετοχιοΰ και τήν εικονογράφηση τοΰ ναοΰ, για τά μέτρα και τά ζύγια της εποχής, για τους τελωνειακούς δασμούς, για τά εισοδήματα τέλος τοΰ μετοχιοΰ. 'Από γλωσ σική, επίσης, άποψη το σημειωματάριο τοϋ Στύλου παρουσιάζει ιδιαίτερο εν διαφέρον, πλούσιο καθώς είναι σέ λέξεις και ορούς της τότε λαλουμένης δημο τικής γλώσσας. Το όνομα τοΰ οικονόμου πού κρατούσε τους λογαριασμούς εσόδων και εξό. Για το μετόχι της μονής τοϋ 'Αγίου Ιωάννου τοΰ Θεολόγου της Πάτμου στον Στύλο β Χ ρ ύ σ α ς Μ α λ τ έ ζ ο υ, Τά λατινικά Εγγραφα τοΰ πατμιακοϋ αρχείου, Σύμμεικτα (970), σε 39 κέ.. Λευκά είναι τα φύλλα ν, 3 ν, Γ ~ ν, 6 ν - 8, Τά περισσότερα άπο τά κατάστιχα άφοροΰν πακτωσιές, έντριτίες, όφειλες καλλιερ γητών και εκτιμήσεις. Τα κατάστιχα των εξόδων είναι τά έξης: άρ. (60-6), 7 _ 8 (63), 6 ( ), 9 (637), (689).. Ο! αναφορές στην εργασία τοϋ ζωγράφου 'Ιωάννη Ντελούσα, πού έπλερώθηκε τον κόπον του είς ταΐς εΐκόναις πού έκαμε, Ιχουν δημοσιευτεί και μελετηθεί άπο τον Μ. Χατζη δάκη στο βιβλίο του Εικόνες της Πάτμου. Ζητήματα βυζαντινής και μεταβυζαντινής ζω γραφικής, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 977, σε 30.. Σημειώνονται χ. τα έ"ξοδα για το κομμέρκι τοϋ λαδιοΰ, τοΰ τυριοΰ, τοΰ κρασιοΰ, τοϋ μαλλιού κ.α. (β φ. 3, ν, 9 ν, 38). e-publisher: EKT Downloaded at 9//0 6:6:0

3 ΧΡΪΣΑΣ Α. ΜΑΛΤΕΖΟΤ δων τοΰ μετοχιοΰ κατά τή διάρκεια των ετών άπο το 9 ώς το 60 δεν μας εϊναι γνωστό. Είχε έλθει πάντως άπο τήν Π ά τ μ ο και είχε διαδεχθεί τον Νεκτάριο Πάγκαλο, ό όποιος μαρτυρεΐται οικονόμος ώς το 9 ζ. Έξαλλου, 6 Πάγκαλος μνημονεύεται συχνά στο κατάστιχο ώς παλαιός οικονόμος'*. Ή καταγραφή τών λογαριασμών στα φύλλα τοΰ σημειωματάριου δεν ακολουθεί χρονολογική σειρά. Στο ϊδιο φύλλο καταγράφονται σημειώματα με διάφορες χρονολογίες, ένώ πολλά καταχωρίζονται άχρονολόγητα ή με μόνη τήν ημερο μηνία. 'Εξαίρεση αποτελούν τά σημειώματα στα φύλλα 0 - ν, τά όποια έχουν πλήρεις χρονολογικές ενδείξεις (έτος, μήνας, ήμερα). 'Από τον τρόπο με τον όποιο έχουν καταγραφεί ορισμένοι λογαριασμοί, παρά τήν ανακολουθία πού παρατηρείται στή χρονολογική διάταξη, συμπεραίνεται δτι στή χρονο λόγηση χρησιμοποιείται το βενετικό εθος {more veneto), δη στά σημειώ ματα τών μηνών 'Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου διατηρείται ή χρονολογία τοΰ προηγούμενου έτους. Οί λογαριασμοί χωρίζονται μεταξύ τους με μία οριζόν τια γραμμή. 'Αρκετοί άπο αυτούς έ'χουν διαγραφεί συνήθως με μία ή δύο πλά γιες γραμμές ή ακόμη και χιαστί, είτε γιατί είχε τακτοποιηθεί ή εξόφληση τους εΐτε γιατί ό οικονόμος τους περνούσε σέ άλλο φύλλο, συγκεντρώνοντας τά έξοδα πού άνηκαν στην ΐδια κατηγορία, εϊτε πάλι γιατί τους έγραφε σε άλλο κατά α στιχο. Δεν πρέπει, άλλωστε, να εϊναι σπάνιες οί φορές πού οί δαπάνες ανα κεφαλαιώνονται και επομένως καταγράφονται δύο φορές. Τοΰτο προκύπτει άπο το γεγονός δτι ή δαπάνη τών 6 λιρών για τήν καταχώριση τοΰ δουκικοΰ εγγράφου τοΰ έ'τους 96, με το όποιο ή Βενετία ανανέωσε το προνόμιο τών μοναχών τοΰ Στύλου να πουλούν το σιτάρι τους χωρίς τήν επέμβαση τών αν τιπροσώπων τ η ς 6, μνημονεύεται στο κατάστιχο δύο φορέζ7. *Αν Ομως είναι εύκολο να πιστοποιήσουμε οτι ή?.έτερα δονκαλ τοϋ σιταριού ταυτίζεται με τή γραφήν τοϋ σενάτον δια το σιτάρι, εϊναι αδύνατο να απομονώσουμε με. Στο φ. 9 ν σημειώνεται:... όταν ήρχονμουν εις τήν Κρήτην.... Β Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ Φ λ ω ρ ε ν τ ή, Βραβεΐον της 'Ιεράς Μονής *Λγ. 'Ιωάν νου τοϋ Θεολόγου Πάτμου, 'Αθήνα 980, σε, σημ. 3. Τό 60 μαρτυρεΐται οικονόμος τοΰ Στύλου ό 'Ιάκωβος Σιφναίος (β Χ α τ ζ η δ ά κ η, δ.π., σε 9), ό όποιος μνημο νεύεται στα φύλλα 9 ν και 3 7 ν τοΰ κατάστιχου (97, Μαρτίου): έδωκα του παπα κύρ 'Ιακώβου τοϋ Συφνίου δια να πάρι εις το μοναατήρι καθώς μου έγραφαν οί πατέρες... ν ν ν 3. Β φ. 8, 0,, 37. ν. "Έτσι, στο φ. 6 καταχωρίζεται λογαριασμός, στον οποίο μνημονεύεται ή αμοιβή τοϋ ζωγράφου 'Ιωάννου Ντελούσα (0 ύπέρπυρα). Ί Ι πράξη έχει διαγραφεί και το ϊδιο ποσό τών 0 ύπερπύρων πού έλαβε ό ζωγράφος σημειώνεται στο φ. 0, μαζί με τα έξοδα για τήν κατασκευή τών διαστολών τοΰ ναοϋ.. ΐ το άνωθεν χρέος εγραψά το εις το άλλο κατάστιχον (φ. 8 ν ). 6. MM, τόμ. ', σε 0-06 (πρβ Μ α λ τ έ ζ ο υ, δ.π., σε 3-33). 7. t όταν έρεγιστράραμε τήν λέτεοα δουκάλ τοΰ σιταριοΰ, έδωκα 6 (φ. ). τοϋ καντζηλιέρι που ερεγιστράριαε τήν γραφήν τοΰ σενάτον δια το σιτάρι 6 (β πιο κάτω, σε 9 ). e-publisher: EKT Downloaded at 9//0 6:6:0

4 ΤΙΜΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗ ΒΒΝΕΤΟΚΡΑΤΟΤΜΕΝΠ ΚΡΗΤΙΙ 3 ασφάλεια δλες τις περιπτώσεις διπλών καταγραφών. Μια άλλη παρατήρηση άφορα τις 'ίδιες τις δαπάνες, οί όποιες δεν ήταν πάντα τοΰ οικονόμου πού τις κατέγραφε, άλλα αρκετές φορές τοΰ παλαιού οικονόμου ή άλλων μοναχών πού τοΰ εϊχαν παραδώσει κατάσταση χρεών ή εξόδων τους. Μετά τήν εξόφληση, ό οικονόμος καταχώρισε και αυτούς τους λογαριασμούς μαζί με τους άλλους. Γενικά, τρεις ενότητες λογαριασμών σημειώνονται στο κατάστιχο: α) "Εξοδα γιά τις ανάγκες τοΰ μετοχιοΰ (τροφή, ρουχισμός, κατασκευή στασιδιών και διαστολών τοΰ ναοΰ, ζωγραφική εικόνων, κατασκευή ή επισκευή επίπλων, πατητηρίου, ελαιοτριβείου, αγορά σπιτιών, οικοσκευής, γεωργικών εργαλείων, ζά>ων κ.ά.) β) Κατάσταση τών χρεωφειλετών (στή μία σελίδα αναγράφεται το όνομα τοΰ χρεωφειλέτη με το χρέος του και στην άντικρυστή σελίδα ή ολική ή μερική εξόφληση τοΰ χρέους γ ) Κατάσταση τών χρημάτων και προϊόντων πού αποστέλλονται άπο το μετόχι τοΰ Στύλου στο μοναστήρι της Πάτμου. Στις διάφορες χρηματικές του συναλλαγές ό οικονόμος χρησιμοποιεί ποι κίλα νομίσματα: τσεκίνια, δουκάτα, λίρες, γαζέτες, ύπέρπυρα, σολδία, ακόμη και άσπρα (δταν πρόκειται για προϊόντα πατμιακά). Συχνά, ωστόσο, κάνει χρήση τών δρων τορνεσια και κατρίνια, γιά νά δηλώσει γενικά τά χρήματα, είτε αυτά εϊναι λίρες εΐτε δουκάτα εϊτε ύπέρπυρα. Με βάση τά στοιχεία τοΰ κατάστιχου, οί νομισματικές αντιστοιχίες πού ισχύουν εϊναι οί ακόλουθες: τσεκίνι ισοδυναμεί με 03 ή 8 γαζέτες και μία λίρα με */ περίπου ύπέρπυρα ή με 0 γαζέτες 3. Ώ ς προς τά μέτρα και τά σταθμά μνημονεύονται ό πήχυς ή μπράτζο γιά τά υφάσματα, ή λίτρα γιά το μαλλί, το λινάρι, το μπαμπάκι, τά χαλκώματα, το σαπούνι, το λιβάνι, τά σκοινιά, το ψάρι, το τυρί κ.ά., το μονζυνρι για τά δημητριακά, τις ελιές και το αλάτι, το μίστατο για το κρασί και το λάδι, ό μπήγος για τά στεφάνια τών βαρελιών, το γομάρι γιά τον άσβεστη, τέλος, το κιλό και ή οκά στις περιπτώσεις πού υπολογίζεται το βάρος προϊόντων, τά όποια προέρχονται άπο τήν Π ά τ μ ο. 'Αξίζει, επίσης, νά τονιστεί δτι συχνές εϊναι οί μνείες τών διαφόρων δοχείων πού χρησιμοποι-. Β φ. 8 ν (έξοδες πού μου έμπατάρισεν ό παλαιός οικονόμος παπα κυρ Νεκτάριος), φ. ν (τοϋτοι ενε πού εχρεοστοϋσαν τοϋ παλαιοϋ οικονόμου και εδωκά του τα εγώ εκεί νου, να μοϋ τα χρεοστονσιν εμένα), φ. 0 ν - (τοΰ Λεοντίον).. εδωκά του ακόμη δουκάτα και κατρίνια 30 (φ. 6 ν ). και τορνεσια μετριτά ύπέρπυρα 7 (φ. 6 ν ). και τορνεσια δουκάτα (φ. 3 ν ). 3. Β φ. : λάδι μίστατα προς ύπέρπυρα το μίστατο = 0 3. φ. 9: προς γαζέτες 8 το τζεκίνι. 8 Va κάμνουν ύπέρπυρα 00. φ. 37: προς γαζέτες εκατόν τρεις το καθέν τζεκίνι. φ. ν : ή 7 κάμουν ύπέρπυρα 33 σολδία 9.. f έκράτονν άπα τήν Πάτμον φασούλια κιλά 7 και κονκκία κιλά 6 προς άσπρα 0 το καθ&ν κιλον ατένονν άσπρα 0. και τομάρια προς άσπρα 0 το καθένα στένονν άσπρα 800. και πετζία προς άσπρα 60 τα καθίνα στένονν άσπρα 90 (φ. 0 ν ). e-publisher: EKT Downloaded at 9//0 6:6:0

5 ΧΡΤΣΑΣ Λ. ΜΑΑΤΕΖΟΤ οΰσαν γ ι ά τ ή μέτρηση ή τήν αποθήκευση τών υγρών (βοντζί, και τών δημητριακών αφόρετα) μεζήνα, άφορα, (μουζονρι). ' Α π ό τις μαρτυρίες τοϋ κατάστιχου σχολιάζονται στην παρούσα εργασία εκείνες πού αναφέρονται στά διάφορα ε π α γ γ έ λ μ α τ α και τις αμοιβές τών ερ γ α ζ ο μ έ ν ω ν. Συγχρόνως, έγινε τά r e a l i a προσπάθεια νά συγκεντρωθούν σε ενότητες (προϊόντα, τρόφιμα, ροΰχα, γ ε ω ρ γ ι κ ά εργαλεία, ζώα, οικοσκευή, υλικά οικοδομής κ. ά. ), τ ά όποια αναγράφονται στο σημειωματάριο, με τήν αντίστοιχη τ ι μ ή κόστους πού παραδίδεται γ ι ά το καθένα. Τ ά στοιχεία αυτά βέβαιον εϊναι δτι βοηθοΰν στην οσο το δυνατόν ασφαλέστερη προσέγγιση τοΰ κόστους ζωής στή βενετοκρατούμενη Κρήτη τοΰ φθίνοντος 6ου αί. 3 Γιά τή διευκόλυνση, τέλος, τοϋ ερευνητή κρίθηκε σκόπιμη ή καταχώριση σε γλωσ σάριο τών ορών, ιδιωματικών λέξεων ή και λέξεων πού δεν εϊναι σήμερα νοητές. Α'. Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Α ΚΑΙ Α Μ Ο Ι Β Ε Σ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Στην έκδοση τών σημειωμάτων μετατρέπεται το βενετικό σε χριστιανικό έ'τος (γιά τους μήνες 'Ιανουάριο και Φεβρουάριο), ενώ με βρθιες αγκύλες δ η λώνεται ή χρονολογία, ή οποία συνάγεται με βάση τήν προηγούμενη ή τήν επό μενη αναγραφή. Οί αμοιβές τών εργαζομένων κατά ε π ά γ γ ε λ μ α (δσες μποροΰν νά προσδιοριστούν) καταχωρίζονται σε πίνακα στο τέλος τοΰ κεφαλαίου.. Β πιο κάτω, σε 6,, Γιά τά επαγγέλματα και τις αμοιβές τών εργαζομένων στην Κρήτη κατά τον ο και ο αί. β αντίστοιχα: E l i s a b e t h S a r i t s c h i, Contrats de travail el d'ap prentissage en Crète vénitienne au XIVe siècle d'après quelques notaires, Revue suisse d'histoire 9, (969), σε 3-73 και Χ ρ ύ σ α ς Μ α λ τ έ ζ ο υ, Métiers et salaires en Crète vénitienne (XVe siècle), Mélanges en l'honneur de F. Thiriet (υπό έκδοση). Πρβ, επίσης, ' Α γ γ ε λ ι κ ή ς Λ α ί ο υ, Quelques observations sur l'économie et la société de Crète vénitienne (ca ca. 30), Bisanzio e l'italia, Raccolta di studi in memoria di Agostino Pertusi, Μιλάνο 98, σε Ειδικά για τήν τιμή τοϋ σιταριοϋ στή Ρωμανία άπο τα μέσα τοΰ ου ώς τις αρχές τοϋ ου αί. β Ε λ ι σ ά β ε τ Ζ α χ α ρ ι ά δ ο υ, Prix et marchés des céréales en Romanie (33-0), Nuova Rivista Storica 6 (977 ), σε Β, επίσης, τ η ς ϊ δ ι α ς, Trade and Crusade. Venetian Crete and the Emirates of Mentesche and Aydin (300-0), Βενετία 983, σε (τιμές σιταριοϋ, κρασιοΰ, ζώων, υφασμάτων, σαπουνιού κ.ά.). Για το κόστος διαφόρων εμπορευμάτων κατά τον 6ο αί. β το σημειωματάριο τοϋ Γαβριήλ Σεβήρου (εκδ. Μ. Ι. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Αϋτόγραφον τεύχος χρονικών σημειωμάτων και δοσοληψιών (78-88) τοϋ Γαβριήλ Σεβήρου, Θησαυρίσματα 9 (97), σε ) καί Ρ έ ν α ς Β λ α χ ά κ η, Καταγραφή εξόδων για αγορά καί μεταφορά εμπορευμάτων άπα τή Βενετία στα Χανιά (9), Θησαυρίσματα 7 (980), σε e-publisher: EKT Downloaded at 9//0 6:6:0

6 ΤΙΜΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΓΜΕΝΗ ΚΡΙΙΤΠ Γιατρός, οδοντογιατρός, σπετζέρης Ό γιατρός καί ό οδοντογιατρός μνημονεύονται άπο μία φορά ό καθένας στο κατάστιχο καί αμείβονται γιά τις υπηρεσίες τους μέ μία λίρα. Φάρμακα (άτζάλη), άλλα καί διάφορα αρωματικά χόρτα καί μπαχαρικά, αγοράζονται άπο το σπετζαρίον καί τον σπετζέρη' ό τελευταίος εκτελούσε συχνά χρέη γιατροΰ. φ. ο. 0 96, Μαίου εκείνου πού εκαοάρισε τα δόντια μου ν [99] τον Ιατροϋ τοϋ σπετζέρι είς το σπετζαρίον 600 (βεν. ε. 99), 'Ιανουαρίου 6 έδωκα τοϋ σπετζέρι τοϋ σπετζέρι εις το άτζάλη το γιατρικον τοϋ σπετζέρι νπ ]/ Ράφτης Οί μνείες χρηματικών ποσών πού διατίθενται στην αγορά ρούχων καί σε ραπτικά εϊναι συχνές στο κατάστιχο. Τις περισσότερες, δμως, φορές ή αμοιβή τοΰ ράφτη δέν εϊναι εύκολο νά προσδιοριστεί μέ ακρίβεια, γιατί είτε το ποσό πού πληρώνεται στα ραπτικά καταχωρίζεται μαζί μέ τά ποσά πού καταβάλ λονται γιά τήν αγορά τών ρούχων, τών κλωστών, τών κουμπιών κλπ. είτε, πάλι, γιατί ή ποσότητα τών ρούχων πού ράβονται δέν δηλώνεται (χ. ραπτικά είς τά ποκάμισα ή ραπτικά είς τά καλτζόνια). Ό ράφτης, πάντως, τοΰ μετο χιοΰ, ό Διονύσιος Πολυδουκατάς, ειδικευμένος, όπως φαίνεται, στή ραπτική τών ενδυμάτων τών ιερωμένων, αμείβεται μέ αξιόλογα ποσά πού φτάνουν ώς τά πέντε χρυσά δουκάτα. "Εραβε ράσα, μαντόρασα, χοντρόρασα, κοντο ί. Ό άρρωστος (ή ανήμπορος λόγω ηλικίας) που χρειάστηκε -rq βοήθεια τοΰ γιατροΰ ήταν ό παπάς κυρ Μακάριος. Στην αναγραφή τών δικών του δαπανών περιλαμβάνεται τόσο ή πληρωμή τοΰ γιατροΰ καί τοΰ σπετζέρη δσο καί τα έξοδα της ταφής του ( 8). Γιά τήν άσκηση της ιατρικής στην Κρήτη κατά τον ο αί. β E l i s a b e t h Santschi, Médecine et justice en Crète vénitienne au XIVe siècle, Θησαυρίσματα 8 (97), σε Οί οδοντογιατροί χρησιμοποιούσαν για τον καθαρισμό τών δοντιών διάφορα καταπισσώματα (βουλλώματα), μεταξύ τών οποίων καί το κερί (Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Βυζαντι νών βίος και πολιτισμός, τόμ. Ç', 'Αθήνα 97, σε 6). e-publisher: EKT Downloaded at 9//0 6:6:0

7 ΧΡΪΣΑΣ Α. ΜΛΛΤΕΖΟΥ ράσα, άμπάδες, πουκάμισα, βράκες, καλτζόνια, σωφόρια, ξωφόρια, ζιπόνια καί ποδιές. Δέν εϊναι βέβαιο, αν ήταν δ ί'διος πού έφτιαχνε τις σκούφιες, τά καμηλαύκια καί τά σοκαμήλαυκα ή αν τά τελευταία τά έραβαν ειδικοί καπελλάδες καί σκουφάδες. Ό Πολυδουκατάς εξυπηρετούσε το μετόχι, αγοράζον τας τά ροΰχα πού χρειάζονταν οί μοναχοί, οί όποιοι τον εξοφλούσαν άλλοτε μέ χρήματα καί άλλοτε πληρώνοντας το αντίτιμο σε σιτάρι, κουκκιά καί τυρί. ν φ. 0 96, Μαΐου ραπτικά είς τα καλτζόνια 96, Μαΐου 7 φ. φτιαστικά είς τά καλτζόνια 96, ['Οκτώβριος ή Νοέμβριος] φ. είς μίαν πίχην κοντάδια διά ποδίαν είς μαντόρασον πίχες εις μετάξι, κορδόνι καί κομπία της καμιλής καί ραπτικά [96] φ. τον Πολνδονκατά είς μαντόρασον πί ι κα χες / ί ραπτικά είς <ίλα ρούχα καί κλοσταϊς και μπονκασί καί μετάξι ραπτικά τοϋ μικροϋ τοϋ διάκου Φ. [96] είς ποκάμισα πέντε καί βράκες τέσε ρις ραπτικά φ. 6 ν [97], 'Ιουλίου 9 * έδωκα ακόμη τοϋ Πολνδονκατά δονκ. καί κατρίνια [97], Αύγουστου ακόμη έδωκα τον Πολνδονκατά δονκ. [97], Αυγούστου 3 δονκ. εδωκά τον ακόμη έτερα "j" εδο)κα τοΰ Διονυσίου \\ Πολυδουκατά κουκκία μονζούρια καί σιτάρι μονζούρια καί δονκ. καί τυρί κομμάτι 'ένα λίτρες 8, διά νά άγοράση μαντόρασα νά μας κάμη ρούχα > 7 γα,. 0. Τά σημειώματα στο φ. 6 ν έχουν διαγραφεί μέ μία πλάγια γραμμή. e-publisher: EKT Downloaded at 9//0 6:6:0

8 ΤΙΜΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΙΙ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΚΡΗΤΗ ν <é* ι '* #» f <.* ' ' * ' "* >**^ί '/* - /., * *Λ /#* *ϊ ' ι y * s ^ ST*"»* «Jl / *ΊΙ Λ. ' / r».. % if 7».,. -^ ~ ' y, < Λ #. d _ r f M» * *» r I /* "» '/ ^^ν«λΐη*^3ΐ»^α»-^*α * / ' ft. "*"~ if f «r y j f, - 'f J t ^ ~ *S, Î * * kit, W< > * \ - f r - κ ï't. ** ^ ^ W f*«*-#»**% *fsr*# ï-*ç f ν,η m. ^ * j» i ^ m * ^» M ^ir &:# if» ^ ^ «Το κατάστιχο τοϋ Στύλου (φ. 0 ν -, e-publisher: EKT Downloaded at 9//0 6:6:0

9 Χ Ρ Ϊ Σ Α Σ Α. ΜΑΛΤΕΖΟΤ ακόμη εδωκά τον σιτάρι μουζονρια χ καί τυρί λίτρες / έδωκα τον κάτωθεν δασκάλον [ Ι ω άννη Ντελούσα] <ίά τον Πολνδονκατάν έδωκα τον άνωθεν έδωκα τοϋ άνωθεν ακόμη εδωκά τον καί ακόμη εδωκά τον εδωκά τον ακόμη και κατρίνια 9[97] καματικά είς τρεις 0 είς δύο βο?μϊς κατρίνια κατρίνια 8 δονκ. % δονκ. χρυσά " 00 δονκ. 30 σκούφες έδωκα [98] είς ράσον διά ποκάμισα δικά τον [τοϋ Καλλιστράτου] - τοϋ Πολυδουκατά είς ραπτικά του είς άμπά π'ιχες είς το ράσον τον παπα καί ραπτικά είς το ποκάμησον είς το σοφόρι καί ξοφόρη το μαντόρα σον πίχες Χ\ διά σιράδια, μετάξη και κομπία καί μπονκασι ραπτικά είς το καμηλαύκην υπ το μανδή πίχες 7 7 εξοδές του δλαις καί ραπτικά 6 7 είς το χοντρόρασον 3 είς δύο σοκαμίαυκα είς ράσον διά ποκάμισα πίχες 3 '/ έδωκα υπ. 78 η τα ράσα του τά μαύρα πίχες 3 89 σιράδια, κομπία καί κλοσταίς καί ραπτικά ραπτικά εις δύο βράκαις υπ e-publisher: EKT Downloaded at 9//0 6:6:0

10 ΤΙΜΕΣ ΑΓΑΘΩΝ Σ Τ Η ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΚΡΗΤΗ fi / ' "Ι "* *». f». /. / Λ. '* ί " Χ. A»/»-ν»». <*,*<srf»«*«*-*«vs*<'t- '. * - ' '*" " " _ - - v y. -f -J - / - Λ* *«*«- ' ' ^ -^;)*t«*, *a * - i t.,, Χ..» - ι v-. J t «t { t c <.» 'S- *» - ^! ί ί - ν«ν»α* * '* ^"ν * " ' - -?--' ι - "i il -*w»<v** r* "*-' *" j ; % ' «i ««* *, f * * ' ;»TP**» _ i i-.% A '*"»,.»J»#f /*»» >» ~. f"», / *«' / f - # «Î ^ ^ ^ d'"* H%«*# ι,**, ## *7i«f * %» m "M * * ^ Μ ^ ^ ^ - S " ι t h ν*.. * «' w -f r - Vr» Α.ι»* - X i»'»»*» I»«V» c<*»*««f* *,: ' «%#fn» >»«* ft«u ^ s i I t * V * Λ** * i #,» * #» ^ y?» jy * -*»»^, v/* «< - * «# Ä * "H» γ t* * I î '(^Vf*. Το κατάστιχο τοΰ Στύλου (φ. --) e-publisher: EKT Downloaded at 9//0 6:6:0

11 0 ΧΡΤΣΑΣ Α. ΜΑΛΤΕΖΟΤ φ. 0* φ. [99] τον Πολυδουκατά είς ραπτικά 600 (βεν. î. 93), Ιανουαρίου ραπτικά είς τά ποκάμισα τον [τοΰ Λεοντίου] [60] είς ένα ράσον είς πανί λινάν διά ποκάμισα είς τά ραπτικά τών ποκαμίσων είς άμπάν πίχες 6 ραπτικά είς τον άμπά εις δύο ποκάμισα παλαιά το σοφόρι το μαντόρασον πίχες 9 καί το ξοφόρι πίχες 0 μπουκασί, σιράδια, κομπία καί μετάξη δλα και ραπτικά - είς το καμηλανκι καί είς το κοντόρασον έξοδες καί ρα πτικά είς την ρασέν που επήρεν [ό Λεόντιος] έδωκα τοΰ Μανον είς δύο σοκαμίλαυκα είς το πανί πού επήρεν άπο τον παπά Νεόφυτον πίχες 3 προς γαζέτες 6 τήν πίχην έδωκα τον είς ράσον διά ποκάμισα πίχες 3/ etc τα ράσα του [τοΰ Λεοντίου] τα μαύρα πίχες σιράδια, κομπία και κλοσταϊς ραπτικά είς δύο βράκαις ραπτικά είς το ζηπόνι σπέζες καί ραπτικά [.] 30 ' Va ι 3 M Va υπ. G 7S 78i] 8 σολδ. Κτίστης 'Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες είναι οί μαρτυρίες πού αναφέρονται στα μερο κάματα τοΰ κτίστη, καθώς καί στο είδος, τήν ποσότητα καί το κόστος τών υλικών, τά όποια χρησιμοποιούνται γιά το κτίσιμο, το άσβέστωμα, καί τήν κατασκευή δαπέδου. Ό μάστρο-τομαζής καί ό γιος του Μπερναρδής γιά το e-publisher: EKT Downloaded at 9//0 6:6:0

12 ΤΙΜΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΠ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΚΡΗΤΗ Ιi άσβέστωμα της καμερέτας τοΰ Στύλου καί το κτίσιμο στή Γούβα τοΰ Παλαιό κάστρου * δούλεψαν επτά ημέρες ό Ινας καί τέσσερεις ό άλλος καί έλαβαν συνολικά 66 ύπέρπυρα. Γιά τήν κατασκευή τριών μύλων χρησιμοποιήθηκαν 3 πέτρες αξίας 97 / ύπερπύρων καί τάβλες αξίας ύπερπύρων. Γιά τήν πληρο:>μή τοΰ μαστόρου καί τήν προμήθεια καρφιών ό οικονόμος ε'δωσε 7 ύπέρπυρα. Ό μάστορας πού έ'οτιαξε τον πάτο τοΰ μαγαζέ χρειάστηκε εννέα τάβλες άξιας 08 ύπερπύρων καί 0 καρφιά αξίας 6 ύπερπύρων δούλεψε εξη ήμερες καί πήρε γιά τον κόπο του 30 ύπέρπυρα. Γιά το χαλίκωμα τοΰ πά του ό κτίστης χρησιμοποίησε τέσσερα γομάρια άσβεστη καί έλαβε ώς αμοιβή 8 ύπέρπυρα. Οί πέτρες γιά το κτίσιμο τοΰ καμπαναριού στοίχισαν 3 /«ύπέρπυρα καί ή καμπάνα ύπέρπυρα. Οί τρεις κτίστες πού δούλεψαν ημέρες γιά το κτίσιμο πήραν συνολικά / ύπέρπυρα. Ό ναύλος γιά τή μεταφορά τών πετρών κόστισε / ύπέρπυρα. φ. φ. ν 96, Άπριλίον ~\ έκαμεν υ μαστρο-τομαζης, όταν άσβεστόναμε τήν καμερέταν τοϋ Στύλου ήμέραις καί δ υιός του ό Μπερναρδής ήμέ ραις δταν έκτήσασι στην Γούβα τοΰ Παλαιοκάστρον, εκαμεν ήμέραις 3 έδωκα τόνε πλερωμήν [99] f έδώκαμεν είς πέτραις πού έκάμαμε της δύο μύλιονς είς κομμάτια 0 ακόμη διά τον αλον μύλον πέτραις κομάτια ένδεκα εις ταύ?.ες πέντε διά άνκλες είς καρφιά καί τον μαστόρου 60 υπ η, 7 9/ φ. 39- [99] f έδωκα είς ταύλες οκτώ διά τον μαγα ζέ κάτω είς τον πάτον του ταίς δποϊαις επήραμεν άπο τον Άν- 96 Γιά το Παλαιόκαστρο (έπ. Άποκορώνου) β G. G e r ο a, Monumenti veneti nelvisola di Creta, τόμ. A', μέρ. ψ. Βενετία 906, σε 9-9 καί Σ τ. Σ π α ν ά κ η, Κρήτη, τόμ. Β' (Δυτική Κρήτη), 'Ηράκλειο χ.χ., σε Για τήν ιστορία της περιοχής β Κ. Δ ο υ ν ά κ η, 'Ιστορία τοϋ 'Αποκορώνου, Κρητική 'Εστία, τεϋχος 7, 'Ιούνιος 967, σε κέ. Ή Γούβα πιθανότατα ήταν τοποθεσία. e-publisher: EKT Downloaded at 9//0 6:6:0

13 ΧΡΤΣΑΣ Λ. ΜΑΑΤΕΖΟΤ τώνι τον Σκούφον προς ύπέρπυρα τήν καθέν ταύλα, ακόμη ταύλα μία είς καρφιά 0 Καί τοϋ μαστόρου είς ήμέραις 6 Καί τοΰ μαστόρου τοΰ κτίστη πού το έχαλικολόγησε καί είς άσβέστην γομάρια έδωκα είς τήν καμπάνα πού επήρα είς ταΐς πέτραις τον καμπαναριού καί είς νανλα τών πετρών εκάμασιν και οί τρεις μαστόροι που το έκτίαασι το καμπαναοίον ήμέοαις έπήρασιν Τεχνίτης ειδικευμένος στην κατασκευή 6 39 Î νπ. 8 Ili υπ. 3i% ν τ. j.ì ελαιοτριβείου καί r > Vi πατητηρίον Ό μάστορας πού ανέλαβε τήν κατασκευή μαγγάνου γιά το ελαιοτριβείο καί το πατητήρι εργάσθηκε 8 ήμερες καί πήρε ώς αμοιβή 8 ύπέρπυρα. Ό τεχνίτης πού έφτιαξε τις άφορες καί τά βρασκιά τοΰ ελαιοτριβείου πήρε 33 ύπέρπυρα καί 6 σολδία, ενώ ό Στεφανής 'Λσπρέ, άπο το χωριό Πομόνια, γιά τήν κατασκευή 7 σφυριδίο^ν (προς xj ύπέρπυρα το ενα) πήρε προκαταβο λικά 3 ύπέρπυρα καί 3 σολδία, καί το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσ3 σε μιγάδι καί σιτάρι. φ (βεν. ε. 93), Ίανοναρίον f έδοίκα τοϋ Στεφάνι Άσπρε μιγάδι μονζούρια 3 διά ύπέρπυρα 39, ακόμη έτερα ύπέρπυρα 3 σολδία 3, σούμα δλα Χ\Ζ διά νά μας κάμει σφιρίδια 7 προς ύπέρπυρα / το καθένα έδωκα του καί σιτάρι μουζούρ' ενα διά ύπέρπυρα 7 νά μας φέρει τά τορνεσια. έφερεν ό μάστρο Στεγτινίς σφιρίδια 3. Ή σχετική με τά ϊξοδα κατασκευής σφυριδίων αναγραφή έχει καταχωριστεί δύο φορές. Ή πρώτη, προφανώς λανθασμένη, έχει διαγραφεί μέ δύο πλάγιες γραμμές. Σ' αυ τήν μνημονεύεται, έκτος άπο τον Στεφανή, καί ό αδελφός του 'Ιωάννης, καθώς καί το δ^ομχ του χωριού τών δύο μαστόρου (από τα Πεμόνι). e-publisher: EKT Downloaded at 9//0 6:6:0

14 ΤΙΜΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΚΡΗΤΗ φ. 8^ φ. 0 [98] εις φτιάσιμον τών άφορων καί τών βρασκίων τον λετριβίον [99] f έδωκα είς τά ξύλα τών μαγγάνων άγοράν έκαμε καί ο μάστορας ήμέραις 8 ε πήρεν καί σπέζες τον έδωκα είς το άλλο ζευγάρι τά σταφιλομάγγανα πού επήρα από τον Μαvòv Καλλονάν 33 3 σολδ. 6 \_Y\ Μαραγκός Τά στοιχεία τοΰ κατάστιχου πού άφοροΰν τήν αμοιβή τοΰ μαραγκοΰ εϊναι συγκεκριμένα. "Ετσι, γιά νά φτιάξει δύο άρμάρια, τρεις παγκέτες, μια πόρτα, ενα τραπέζι καί ένα κρεβάτι, ό μαραγκός πήρε ώς αμοιβή 80 ύπέρπυρα. Το ξύλο πού χρειάστηκε γιά τήν κατασκευή τους ( τάβλες) κόστισε ύπέρ πυρα, ενώ τά υπόλοιπα υλικά 6 ύπέρπυρα. Ό μάστορας, πάλι, πού έ'φτιαξε τά στασίδια τής εκκλησίας καί έ'κανε κι άλλα μαστορέματα στην πόρτα, το παράθυρο καί το βημόθυρο, έλαβε ώς αμοιβή γιά εργασία είκοσιδύο ημερών 3 ύπέρπυρα. Τά υλικά (9 τάβλες, 000 καρφιά, μάσκολα, κρικελλάκια, τζαβρούνια, ψαρόκολλα κ.ά.), κόστισαν περίπου 7 λίρες. Ό ναΰλος γιά τή μεταφορά τών ξύλων στοίχισε λίρες. Τέλος, γιά τήν κατασκευή της πόρτας καί τοϋ παραθύρου στο σπίτι τοΰ Παλαιοκάστρου δαπανήθηκε γιά τήν αγορά τών υλικών (3 / τάβλες, μάσκολα καί καρφιά) το ποσό τών ύπερπύρων καί γιά τήν αμοιβή τοΰ μαστόρου το ποσό τών ύπερπύρων. φ. ν -6 [97] είς ταύλες πού εκαμεν άρμάρια, παγκέταις 3, πόρτα, τράπεζαν καί είς τον κρέβατον είς καρφιά, πορταδέλες καί τζενταρόλες είς δύο κατίνες τής /ίπα/χας f είς μήλα τών αρμαρίων είς μάσκολα εις τρία μουράλια διά τήν τράπεζαν καματικά τοϋ μαστόρου νπ Ι. Ό πρώτος αριθμός είναι δυσανάγνωστος. e-publisher: EKT Downloaded at 9//0 6:6:0

15 φ. 39- ΧΡΤΣΛΣ Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ [99] f έδωκα είς ταύλες 0 πού επήρα νά κάμοί τά στασίδια τής εκκλησίας καί είς ναύλον νά ταΐς φέρω Καί είς δύο τζαβροννια διά τά διάστελα είς καρφιά 00 τής σοφίτας είς ρίζες τών στασιδιών 30 ακόμη εις ταύλες 9 είς καρφιά τής σοφίτας 00 εις καρφία τζαβροχ>νάρικα καί τζενταρόλες φ. 0 και ψαρόκολλα είς μάσκολα τής πόρτας καί τοϋ πα ραθυριού και σεραδόρου τής πόρτας και εις το σίδερον τον βημοθύρον καί κρικελλάκια ό μάστορας έκαμε ήμέραις επήρεν [99] είς το σπήτην τον Παλαιοκάστρου είς ταύλες τρεις ήμισυ πού έκάμασι τήν πόρτα καί το παραθύρι είς τά μάσκολα είς καρφία τοΰ μαστόρου 68 γαζ % 3 L Χαλκιάς Ά π ο ώς 6 λίρες υπολογίζονται τά καματικά τοΰ χαλκιά, ô όποιος κατα σκευάζει (ή επισκευάζει) σφίνες, κιαβέτες καί κατζούνονς. φ. 90, Σεπτεμβρίον 8 τοϋ χαλκέως 96, ['Οκτώβριος ή Νοέμβριος] είς τον χαλκέα διά τους κατζούνονς τοϋ χαλκέως 8[98] είς σίδερον 7 πού έκαμε [ό Νε κτάριος ] σφίνες καί κιαβέτες καί καματικά τοϋ χαλκέως [98] φ. 9 τοϋ χαλκιά e-publisher: EKT Downloaded at 9//0 6:6:0

16 ΤΙΜΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΚΡΗΤΗ φ. 9- [98] τοϋ χαλκιά Σαμαράς, σελλάς, 3 8 σολδ. χαλιναράς Ή αμοιβή τών μαστόρων πού κατασκευάζουν ή επισκευάζουν σαμάρια, σέλλες, χαλινάρια, στρωσίδια καί άλλα εξαρτήματα γιά τήν προφύλαξη τών ζώων ή τήν εξυπηρέτηση τών κατόχων τους κυμαίνεται άπα γαζέτες ώς 9 λίρες. φ. 0- φ. φ. φ. φ. 9-96, Μαρτίου 9 εις φτιάσιμον τής σέλλας 96, Άπριλλίου 9 είς φτιάσιμον τοϋ σομαρίον τής μι κρής μούλας 96, Αύγουστος τοϋ μαστόρον νά κάμει πετονράλ,ε, πιστίαν και σκαλόλ,ονρα [96] τοϋ μαστόρον διά τά σομάρια ακόμη εις τά σομάρια τά παλαιά εις τά κενούρια σομάρια φτιαστικά είς ενα σομάρι [96] καματικά εις δύο στροσίδια [98] είς ενα στροσίδι τής ψαρής μούλας είς καρφία καί πρόκες καί είς το κάρφωμάν του είς το στροσίδι τής Ζεϊταϊς είς το κάρφωμάν του "Αλλοι τεχνίτες καί LJ... σολδ. 7 σολδ. 3 σολδ δονλευτάδες Στο -κατάστιχο μνημονεύονται διάφοροι τεχνίτες μέ καταμερισμένες ειδι κότητες: ό μαστρο-σταμάτης Σκορδάς πού έ'φτιαξε το αδράχτι καί τους μύ λους, ό στρωματάς, ό όμπρελλάς, ό πελέκαπας, ένας Εβραίος βυρσοδέψης (γναφέος), ό βουτζάς 'Ιωάννης Κολιτζάνης, ό μάστορας πού έ'κανε τά μουζούρια καί εκείνος πού τά έβούλλωσε.. Γνωστή είναι ή ενασχόληση τών 'Εβραίων τής Κρήτης μέ τήν επεξεργασία καί το έμπόρω δερμάτων (πρβ Ζ α χ α ρ ι ά δ ο υ, Trade and Crusade, σε 66 καί σημ. 70 ). e-publisher: EKT Downloaded at 9//0 6:6:0

17 6 ΧΡΥΣΛΣ Λ. ΜΑΛΤΕΖΟΥ Σημειώνονται, επίσης, οί πληρωμές τών δουλευτάδων ι πού βοήθησαν στις εργασίες τοΰ τρύγου καί ή αμοιβή εκείνου πού κοπάνισε το λινάρι, ενώ παρα λείπονται, πιθανότατα άπο παραδρομή, τά αντίστοιχα ποσά αμοιβής τών γυ ναικών πού έξαναν το μαλλί, όπως καί τών εργατών πού μάζεψαν το μπαμπάκι καί τις ελιές. 'Αναγράφονται, τέλος, τά ημερομίσθια διαφόρων μαστόρων (χω ρίς δμως νά δηλώνεται ή ειδικότητα ή το είδος τής εργασίας πού έκαναν), καθώς καί δουλευτάδων πού έλαβαν ώς δάνεια εί'τε προϊόντα εΐτε χρηματικά ποσά έναντι εργασίας, τήν οποία όφειλαν νά προσφέρουν στο μετόχι. φ. 3- [96], Μαρτίου 3 έδιοκα τοΰ 'Αντωνίου Κλαπατζαρά, τοΰ Σφατί τοϋ άδελφοϋ, δουκάτο ενα νά μας δουλεύει φ. 96, Μαΐου 7 είς τά ξύλα τής όμπρέλίας τον μαστόρον πού τήν έκαμε φ. 96,Ίοννίον9 είς τα σίδερα τοϋ παλαιού μουζουρίου 96, 'Ιουνίου 6 ε!ς δύο μουζούρια καινούργια τοϋ μαστόρου πού έκαμε τά σίδερα των εκείνου πού τά έβούλλοσεν φ. 96, Αύγουστος τοϋ ανθρώπου πού έκοπάνισε το λι νάρι φ. 96, Δεκέμβριος τον πελεκαττα φ. [96] τών μαστόρων νζορνάδες 3 τών γυναικών πού έξάνασι τά μαλλιά μαζοκτικά εις τήν παμπακίαν μαζοκτικά είς ταις έλ(ι)αϊς ακόμη τοϋ Κολιτζάνι εις νζορνάδες έπερσινές καί φετεινές 7 είς τά βουτζία εδωκά τον δονκ Ό δρος δουλευτής χρησιμοποιείται άπο τον ϊδιο τον οικονόμο (τοϋ Λέον τοΰ δου λευτή: φ. ).. Το μετόχι διέθετε λινοβροχεΐο πού το είχε αγοράσει το 97 αντί τοϋ ποσού τών 833 ύπερπύρων (φ. 6). e-publisher: EKT Downloaded at 9//0 6:6:0

18 ΤΙΜΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΚΡΗΤΗ φ. [96] τοϋ μαστόρον πού έραψε τα στρώμα τοΰ 'Εβραίου γναπτικά τών πετζίων φ. [96] τών ανθρώπων πού μας άϊδάρασι είς τήν βεντεμα τοϋ μούστου φ. 797, Νοεμβρίου 7 f εκάμαμε λογαριασμον με τον μάστρο 'Ιωάννη Κολιτζάνι διά τήν δούλενσιν πού μας είχε καμομένην τους δύο χρόνους νζορνάδες και έχω τον πλερωμένον. και χρεοστή μας ακόμη καί ζευγαραϊς καί Θεριστάδες 3 έδωκα τοϋ μάστρο 'Ιωάννη Κολι τζάνι μηζήθρα λύτρες και παμπάκι λύτρα μία διά εδωκά του καί γουρούνι ενα διά καί κρασί κανάτες καί κριθάρι μονζονρια - και τον μάστρο Γεώργι Γιουρμέτη κριθάρι μονζούρια καί μονέδα εδωκά του έδωκα καί τοϋ μάστρο 'Ιωάννη έ τερα καί μηζήθρα λύτρες και κριθάρι μουζούρια 3 φ. 9 [98] τον μάστρο Σταμάτη Σκόρδα πού έκαμε ένα άρδάκτην καί εφτίασεν και τους μύ),ους σολδ. 9 υπ. 0 8 Μακελλάρος Το επάγγελμα τοϋ χασάπη μνημονεύεται μια ψορά στο -κατάστιχο. ρ. 9 [99] Ι έδωκα τών μακελάρων τράγους μουνούχους καί κριούς, αίγες στήρες καί πρόβατα γέρικα, κεφάλια 3 έκάμαμέν τα δλα σούμα διά 6 e-publisher: EKT Downloaded at 9//0 6:6:0

19 8 ΧΡΥΣΑΣ Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ Καραβοκύρης, ναύτες, βαρκάρης Το καράβι (ξύλο, σαϊτιά) τοΰ Ποθητού Μοσκονά εξυπηρετούσε τις ανάγκες τοΰ μετοχιοΰ, μεταφέροντας άπο τον 8ρμο τοΰ Μαραθίου στην Πάτμο τά διάφορα προϊόντα, (τυρί καί λάδι) πού έστελναν οί οικονόμοι τοΰ Στύλου στο μοναστήρι τοΰ Αγίου 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου. Στο καράβι μάλιστα αυτό 6 οικονόμος είχε επενδύσει το 98 χρηματικό κεφάλαιο (συρμαγιά)'&. Στο κατάστιχο σημειώνονται τά έξοδα γιά τή μεταφορά λαδιοΰ, σιταριοϋ καί ζώων, καθώς καί οί δαπάνες γιά τή μετακίνηση τοΰ παπά στή χώρα καί στή φορτέ τσα*. 'Ενδιαφέρουσα, επίσης, είναι ή αναγραφή τών εξόδων γιά τήν πληρωμή τών ναυτών. 96, Αύγουστος - εις τον ναΰλον τοϋ σιταριοϋ [97] εδοίκα τοϋ μισέρ 'Αντωνίου Ντιάνζολη είς ταΐς δύο αφοραις πού έβαλα το λάδι καί τών δύο βαρκών πού ταΐς επήγαν είς το Μαράνθι, είς το ξύλον τοϋ Πο θητού καί τον Ποθητού μέ τών συντρόφων του διά ναϋλον τοϋ λαδιον σιτάρι μονζούρια 6 κάμνονν καί κρασί βαρέλα μία καί πρόβατον ενα φ. 9 ~ [98] είς δύο βολαις πού έπήγεν ό παπάς είς τήν χώραν εις δύο βολαις πού έπήγαμεν είς τήν φορτέτζα φ. 9[98] είς τήν βάρκα πού έπέρασε τά βόδια φ. 38 L99J έδωκα τοϋ Νικήτα Πετρινόλ,η πού φ. φ / 0 xj 8 7. Για το τοπωνύμιο β Gerola, δ.π., σε 60. ν. Στο κατάστιχο μνημονεύεται επίσης καί το ξύλον τοΰ μοναστηρίου (φ. 9 ). 3. φ. 7: f έδωκα τοϋ παπά κυρ 'Ιωάννου της Μαντελλίνας δουκάτα σαράντα διά δύο μερτικά σιρμαγίαν εις τοϋ Ποθητού Μοσκονά τήν σαΐτιάν.. Β καί πιο πάνω, σε,, δπου αναφορά σε έξοδα γιά τή μεταφορά πετρών καί ξύλων. e-publisher: EKT Downloaded at 9//0 6:6:0

20 ΤΙΜΕΣ ΑΓΑΘΩΝ Σ Τ Η ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΚΡΙΙΤΗ έφερε τον οίκονόμον διά πληρωμήν τών ναυτών καί διά το λάδιν των καί τυρ'ια επτά έπεζάρισαν λύτρες 6 καί διά κουμπανιάν τοον σιτάρι μονζούρια 6 καί κρασί βαρέλα μία καί τνρί ένα λύτρες 7 καί σφακτον ενα Καντζελλιέρης, γραμματικός, εκτιμητής, 9 δονκ. 3 δονκ. διαλαλητής Χρήσιμες, κυρίως γιατί προσφέρουν τή δυνατότητα συγκρίσεων, είναι οί αναφορές στις αμοιβές δημοσίων καί άλλων υπαλλήλων, δπως τοΰ καντζελλιέρη, τοΰ γραμματικού, τοΰ εκτιμητή (σπιτιών καί ελιών) καί τοΰ διαλαλητή. φ. 3- φ. φ. φ. [96] τοϋ καντζηλιέρι πού έρεγιστράρισε τήν γραφήν τον σενάτον διά το σι τάρι 6 97 (βεν. έ. 96), Ίανουαρίον 3 έδωκα τών στιμαδόρων [σπιτιών] 7 τοϋ οφιτζιαλίον είς τον διαλαλημον καί νά δόση ταις ϊδισαις 6 [97] τών ντεποντάδων και τον γραμμα τικού 0 8[98] τών στιμαδόρων πού έστιμάρασι ταΐς ελ(ι)αΐς 33 Ζωγράφος Ή αμοιβή τοΰ Χανιώτη ζωγράφου τοΰ μετοχιοΰ 'Ιωάννη Ντελούσα γιά τά διάστυλα καί τις τέσσερεις εικόνες πού ζωγράφισε ήταν 0 καί 0 ύπέρ πυρα αντίστοιχα.. "Αν το σημείωμα αναφέρεται στα ναϋλα τοϋ νέου οικονόμου πού ήλθε άπό τήν Πάτμο, γιά νά αναλάβει τήν επιστασία τοϋ μετοχιοΰ, τότε σημαίνει δτι ή χρονολογία πρέπει νά μετα τεθεί στο 60, Ιτος τελευταίας αναγραφής τοϋ κατάστιχου. Το σημείωμα, δμως, πού ίχει καταχωριστεί αμέσως πριν άπο αυτό έχει χρονολογία 98, Αυγούστου.. Χ α τ ζ η δ ά κ η, δ.π., σε e-publisher: EKT Downloaded at 9//0 6:6:0

21 0 ΧΡΥΣΑΣ Λ. ΜΑΛΤΒΖΟΪ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 'Επάγγελμα γιατρός οδοντογιατρός σπετζέρης ράφτης κτίστης τεχνίτης έλαιοτρι,βείου μαραγκός 'Αμοιβή μαντόρασο άμπάς καμηλαύκι καί μανδύ ράσα βράκες πουκάμισα καί βράκες 3 σκούφιες ημερομίσθιο χαλίκωμα καμπαναριό (3 εργάτες, ήμ. ) ημερομίσθιο άφορες καί βρασκιά ημερομίσθιο άρμάρια, τραπέζι, κρεβάτι κ.ά. πόρτα καί παράθυρο χαλκιάς σαμαράς, σελλάς, χαλιναράς όμπρελλάς στρωματάς πελέκαπας βυρσοδέψης βουτζάς 3 ήμερες διάφοροι τεχνίτες καί εργάτες; αδράχτι καί μύλοι μουζούρια βούλλωμα μουζουριών κοπάνισμα λιναριού μακελλάρος καραβοκύρης ναύτες βαρκάρης καντζελλιέρης γραμματικός εκτιμητής σπιτιών ελιών ^ 6 33 σολδ γαζ e-publisher: EKT Downloaded at 9//0 6:6:0

22 ΤΙΜΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΚΡΗΤΗ ' Επάγγεμα διαλαλητής ζωγράφος 'Αμοιβή εικόνες διάστυλα 0 0 Β'. ΤΙΜΕΣ ΑΓΑΘΩΝ Ό οικονόμος σημειώνει στο κατάστιχο του ολα τά προϊόντα καί εμπορεύ ματα πού αγοράζει μέ τήν αντίστοιχη τιμή τους. Κάθε είδος καταχωρίζεται συνήθως χωριστά, συχνά ομο^ς καταγράφονται πολλά εϊδη μέ το συνολικό ποσό δαπάνης γιά τήν αγορά τους (χ. είς μίαν κατίνα καί μίαν λύτρα χαβιάρι καί ρίζη λίτρες δέκα καί ά'αας μονζούρια, ψαρογάρονς 0 καί κνισάρες καί καμπόσα καρφία Ι). Ή ποσότητα τοΰ είδους πού αγοράζεται δέν δηλώνεται πάντα" δταν πρόκειται μάλιστα γιά τρόφιμα, πολλές φορές δέν σημειώνεται ούτε το είδος (χ. εις ψάρι δύο βολαΐς..., είς ψάρι καί κταπόδια τέσσερις βολαΐς..., έξοδες φαγούρας..., είς φαγούρα πολλαις βολ,αΐς... ). Μαζί μέ το είδος καί το χρηματικό ποσό μνημονεύεται βχι σπάνια καί το όνομα τοΰ πωλητή, όπως χ. τοΰ Κατζούλλη, τοΰ Πουλλή, τοΰ Μάντακα καί τοΰ Μιτζο-Λέου (ψάρια), τοΰ Σεβεντούκου (αγγεία), τοΰ Φαζοΰ (χοιρομέρια), τοΰ Νικολοΰ (πανιά), τοΰ Ψαροΰ (σησάμι), τοΰ Μαννοΰ (σκοινιά). Στους πίνακες πού ακολουθούν τά εμπορεύματα παρουσιάζονται χωρι σμένα σέ κατηγορίες. Ή τιμή κόστους κάθε εί'δους αντιστοιχεί σέ μονάδα ( μουζούρι, λίτρα, πήχυς κ.ο.κ. ), στις περιπτώσεις πού τά στοιχεία επι τρέπουν τον προσδιορισμό τής αντιστοιχίας. 'Όταν ή τιμή ποικίλλει, σημειώ νονται τα διάφορα ποσά μέ κάθετες μεταξύ τους γραμμές. Ή αναφορά σέ άσπρα παραπέμπει σέ προϊόντα (δημητριακά καί δέρματα) πού προέρχονται άπο τήν Πάτμο, τά όποια οί μοναχοί πουλοΰν στην Κρήτη. Επειδή γιά τήν αγορά τοΰ ί'διου πράγματος χρησιμοποιούνται πολλές φορές διαφορετικά νο μίσματα (ύπέρπυρα ή λίρες), στους πίνακες μνημονεύεται ή νομισματική μο νάδα πού άπαντα συχνότερα. "Οταν γιά το ϊδιο προϊόν χρησιμοποιούνται δια φορετικές μονάδες μέτρησης (λίτρα ή κιλό), δηλώνονται καί οί δύο. 'Ορισμέ να άπο τά προϊόντα πού περιλαμβάνονται στους πίνακες (σιτάρι, τυρί) δέν έ'χουν αγοραστεί άπο το μετόχι, άλλα είτε στέλνονται στην Πάτμο, οπότε ό οικονόμος αναγράφει δίπλα τήν τιμή τους, ε'ίτε μέ αυτά εξοφλούνται αντί χρη μάτων διάφοροι λογαριασμοί.. φ. 9.. φ. 9-, 3, Ί-. e-publisher: EKT Downloaded at 9//0 6:6:0

23 ΧΡΥΣΑΣ Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ Τροφή καί άλας (άλάτζι) αύγοτάραχο άχέλια βεζακουλλοΰρες βεζακουλλοΰρες βεζακουλλοΰ ρες ελιές ζαφορά ζάχαρη (κάντιο) κοκκάρι κολιοί κουκκιά κράμπες καί λεμόνια κρασί κρασί κρασί παλαιό άπο τήν ταβέρνα κριθάρι λάδι μο(υ)ρούνα μο(υ)ρούνα καί μύδι μο(υ)ρούνα, χαβιάρι καί σκιστό ψαρά μούστος μυζήθρα ξίδι παλαμίδες παλαμίδια καί κολιοί μουζούρι λίτρα λίτρα έξη πενήντα έκατοπενήντα μουζούρι μουζούρι λίτρα μουζούρι κιλό βουτζί μίστατο μουζούρι μίστατο λίτρα λίτρα μίστατο λίτρα μίστατο ΤΤΠΠΤΡ\\Ι παστελλί πιπέρι καί άλλες μυρωδιές πιπέρι καί γαρύφαλα ρίζι ρόβι ροβίνθια σησάμι σιτάρι λίτρα πινάκι μουζούρι κιλό μουζούρι μουζούρι ποτά υπ. 8 άσπρα V, Ι υπ. -y 8 8 8ί 8 V 8 8 V υπ. 3 - Ι 3 ι/ Ι e-publisher: EKT Downloaded at 9//0 6:6:0

24 ΤΙΜΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΚΡΗΤΗ τρίλ(ι)ες τυρί φακή λίτρα λίτρα φασόλια μουζούρι κιλό μουζούρι κιλό φροΰτα φρούτα χαβιάρι χοιρομέρια χταπόδι τρεις βολές λίτρα δύο ψάρι λίτρα ψάρι σαλαμουράδο ψαρόγαροι πενήντα άσπρα σολδ. σολδ Φορέματα, υποδήματα, υφάσματα, κλωστικές νλες κ.ά. γάμπας γορδέλα μεταξωτή καμηλαύκι καμηλό (καμηλή) καναβάτζο κλωστές κομπία, γορδόνι, μετάξι και κλωστές κοντάδια διά ποδιά κουκούλι λινάρι μαλλί μανδύ μαντόρασο μετάξι, κορδόνι καί κομπία μετάξι, σπάγγοι καί κλωστές μπαμπάκι μπροκαδέλο ξωφόρι όρμηζήν μαυροκόκκινο, κόκκινο όρμηζήν παγονάτζο πήχυς πήχυς πήχυς πηχυς πήχυς σολδ. 8 7 λίτρα λίτρα πήχυς πήχυς λίτρα πήχυς πήχυς Ι V. - Va Ι 0 7 γαζ V. e-publisher: EKT Downloaded at 9//0 6:6:0

25 ΧΡΥΣΑΣ Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ πανί δίμιτο πανί διά το στρώμα πήχυς πανί σκέπασμα τής σκάφης πλεκτό τών μαξιλαριών ποκάμισα δύο, γάμπας καί δύο ράσα, το ένα καμηλή ποκάμισο ρασή μαύρη ράσο άσπρο ράσο χονδρό σκιάδι σκλαβίνα σοκαμήλαυκο στιβάνια σωφόρι πήχυς πήχυς πήχυς πήχυς ενα ζευγάρι 6 σολδ ] 7. 3 y -i6 3 7 : ν. Ζώα καί σαγή αρνί γουρούνι ερίφι κριοί κριόπουλο μαναροποΰλες πρόβατο παλαιό σκρόφες καί κάπρος καβαλιέρος καλίκια μουλαριοΰ καλίκι μούλας καπίστρι κριοσκλάβερα λαίρι (άρνόλαιρο) προβατοσκλάβερο σέλλα σκλαβέρι μεγάλο σκλαβέρια 8-3 δύο δύο εννέα Ι ένας δουκ. 0 J 0 τρία 6 τρία e-publisher: EKT Downloaded at 9//0 6:6:0

26 ΤΙΜΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΚΡΗΤΗ σομάρι (μικρής μούλας) σομάρια παλαιά σομάρια καινούρια σπιρούνι στρωσίδι τραγοσκλάβερο Οικιακά σκεύη, έπιπλα καί διάφορα δοχεία αγγεία, σκουτέλλια, άπλάδενες καί άπλαδένια καί άλλα αγγεία, σκουτέλλια καί άλλα αγγεία τοΰ σπιτιού άπλαδένια βενετικά μεγάλα καί μικρά άφορα άφορέτα βουτζί γαστερόλες (άγαστερόλες ) καί ποτήρια θρονί καθίκια κανάτα κανάτες δύο, άγαστέρες καί κούπες κουτάλα λαγήνες λαγήνι λύχνος μαχαίρια μουχούρτια μαγιόλικα καί πλατέλλια παράσυρα πηρούνια αργυρά πηρούνια σιδερένια πλατέλλια πλατέλλια καί κοΰπες ποτήρια καί άγαστερόλες τρία πέντε δουκ. 3 υπ. 68 δουκ. τρία δύο -7 Va τρεις τέσσερεις ί* ενα ζευγάρι είκοσι τέσσερα δύο εννέα έξη τέσσερα τρεις J τρεις 3 σολδ γαζ. e-publisher: EKT Downloaded at 9//0 6:6:0

27 ΧΡΤΣΑΣ Α ΜΛΛΤΕΖΟΓ 6 σιδηροκουτάλα σκουτέλλια τηγάνι φανάρι χάλκωμα (βάρους λίτρων προς γαζέτες ή λίτρα) χάλκωμα με το χέρι 8 εκατό υπ. 6 8 Ι έρματα λουρί τοΰ ποδός πετζί πετζί πετζι ωμο τομάρι τομάρι τομάρια σφακιανά τομάρια Γεωργικά V ' ι γαι,. ο λίτρα επτά άσπρα υπ. 9 Τ U 7 άσπρα 0 7 εργαλεία :, καλάθια, στεφάνια βαρελιών H.a.. άκόσκινο βενετικό σταρικο δίκτυα δραπάνια κνισάρα κνισάρα τρίχινη βενετική κνισάρες μουζούρια μουζούρια καινούρια πάθνη πετροκόφινο πτυάρι σακούλα σίγκλα σκαπέτια σφυρίδι σφυρίδια τζέρκια τζέρκουλα βουτζίστικα καί αφοριστικά τρίν. κομμάτια ου ο δύο 00 Ι Ι Ι 'λ γ α ς. > 8 δύο τριάντα μεζήνα 8 μεζήνες 3 μεζήνες -6 y >,> 8.-> 7 6 σολδ. 8 6 Ι - 6 e-publisher: EKT Downloaded at 9//0 6:6:0

28 ΤΙΜΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗ ΒΕΝΕΊΌΚΡΑΊΌΓΜΕΝΗ ΚΡΙΙΤΗ τζέρκουλα αφοριστικά μεζήνα Λ. μπήγα 3 τζέρκουλα τουπία δια το τυρί τρία 7 3 τρία 8 και βουτζίστικα τρυγοκόφινα γ α ζ. -7 τρυπάνια ψάθα ψάθες ουο Ξύλα, καρφιά, σκοινιά, βρουλές πατητηριών ί ίλλα κλειδαριές και διάφορα υλικά 8 ουο δοκάρια καρφιά σοφίτας 6 0 γ α ζ. 6 - εκατό καρφιά τζαβρουνάρικα 7 καρφιά, πορταδέλες και τζενταρόλες κατίνα τοΰ μ α γ α ζ έ κατίνα της π α γ κ έ τ α ς : γ α ζ. 3-8 κατίνες της π ά γ κ α ς δύο κονταρίδες τ η ς κρεβα τίνας μεγάλες και μικρές μάσκολα τέσσερεις j οεκα J μήλα άρμαρίων μολύβι λίτρα μουράλια τρία Ι υπ. 0 γ α ζ..ί μπρόκες ε'ίκοσι πόλβερι καΐ μολύβι λίτρα 3 πόλβερι και φυτίλι λίτρα Ι πορταδέλες σίδερο 6 λίτρα γ α ζ. -0 σκοινί γ α ζ. 8-0 σκοινί δια σύρτες ελαιο λίτρα σκοινιά τρίχινα τριβείου εικοσιένα 3 3 σκοινιά ελαιοτριβείου τέσσερα 3 σπάγοι στάνιο τράβα υψος μουζούρι σολδ. 6 8 γ α ζ. -7 e-publisher: EKT Downloaded at 9//0 6:6:0

29 ΧΡΥΣΑΣ Α ΜΑΛΤΕΖΟΤ Ποικίλα (ε'ι )κόνισμα θησαυρός κανάβι δια το παραγάδι κανδήλι. κανάβι και καρέλια κανδήλι, ράγολα και κανάβι κερί λαμπάδες και κεριά λιβάνι ξιφάρια και άσημαδάδες σαΐτα σαΐτες σαπούνι σπαθί στουράκι φελλός φοντάς χαρτία χαρτιά (καδέρνο) >< ουο δύο λίτρα δύο λίτρα J οκά δέκα είκοσι είκοσι J λίτρα 0 γαζ, 3 υπ. > J J ι ι γα-β 30 3 y ψαλίδι "Λγνιοστης τουβάρια τουτούζα φρατόνοι y σ^/ίασ/ας είδη λίτρα ζευγάρι γαζ e-publisher: EKT Downloaded at 9//0 6:6:0

30 Τ Ι Μ Ε Σ ΑΓΑΘΩΝ Σ Τ Π ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΚΡΗΤΗ 9 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ * άγαστέρα: δοχείο πήλινο για κρασί ή πιθανότατα είδος άσκοϋ για άγαστέ ρα (πηκτό γαλάκτοιμα άπα γαστέρα άρνιοϋ ή εριφίου, το όποιο χρησιμο ποιείται στην τυροκομία για την πήξη τοϋ γάλατος) άγαστερόλα: β άγαστέρα άΐδάρω: βοηθώ (βεν. aidar) άκόσκινο: κόσκινο* β και κνισάρα άλάτζι: αλάτι άμπάς: χοντρό μάλλινο έπανωφόρι (βεν. gaban) ανκλα: γωνία, αγκωνάρι (λατ. angulus) άπλάδενα: μεγάλο ρηχό σκεϋος, κοινώς πιατέλλα (βεν. piadena) άπλάδενι - β άπλάδενα άρδάχτι: αδράχτι άρμάρι: ντουλάπι (ίτα armario) άσημαδάδα: άπο το ούσ. ασήμι άσπρο: τουρκικό νόμισμα - ένα δουκάτο ισοδυναμεί με 30 ή 3 άσπρα (τέλη ου αι.) άτζάλι: χάλυβας (βεν. azzai) άφορα: άγγεϊο και αντίστοιχη μονάδα για τη μέτρηση κρασιού, χωρητικό τητας (βεν. anfora) άφθρέ-rcr β Αφορά άχέλι: χέλι βαρέλα: μεγάλο βαρέλι (ίτα barella) βεζακουλλούρα: ίσως παξιμάδι βεντέμα: ή εποχή συγκομιδής (βεν. vendema ) βημόθυρο: ή μεσαία πύλη τοϋ ίεροϋ βολά: φορά βουλλώνω: σφραγίζ<ο βουτζάς: βαρεάς βουτζί: βαρέλι, πιθάρι βρασκί: πήλινο άγγεϊο μέ στόμιο ευρύ τερο τοϋ πιθαριοϋ βρουλά (βροϋλα): σκοινί, εϊδος φυτοϋ με το όποιο πλέκουν σκοινιά γαζέτα: βενετικό νόμισμα, ισοδυναμεί μέ σολδία γαμπάς β άμπάς γαστερόλα" β άγαστερόλα γναπτικά: άπο το ρ. γ ν ά π τ ω : κατεργά ζομαι γομάρι: φορτίο, βάρος, ισοδυναμεί μέ 300 λίτρες λογαρικές γορδέλα: κορδέλλα (ίτα cordella) διάστελα - β διάστυλα διάστυλα: κιγκλίδες με τις όποιες χωρί ζεται το βήμα άπο τον υπόλοιπο ναό * Για τη σύνταξη τοϋ γλωσσάριου βασίστηκα στα ακόλουθα λεξικά: Ν. Π. ' Α ν δ ρ ι ώ τ η, 'Ετυμολογικό λεξικό τής κοινής νεοελληνικής, Θεσσαλονίκη G. B o e r i o, Dizionario del dialetto veneziano, Βενετία 867. Δ. Δ η μ η τ ρ ά κ ο υ, Μέγα Λεξικον όλης της ελληνικής γλώσσης, τόμ. Λ ' - Θ', ΆΟήνα 98. D u c a n g e, Glos sarium médise et infimse latinitatis, τόμ. A' - H ', ανατ. Γκράτς 9. Τ ο ϋ ί δ ι ο υ Glossarium ad scriptores mediae et infinite grœcitatis, I - I I, Λυών 688 (ανατ. Γκράτς 9 8 ). Έ μ μ. Κ ρ ι α ρ α, Λεξικό τής μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας (00-669), τόμ. Α ' - Η ', Θεσσαλονίκη J. F. Ν i e r m e y e r, Mediae Latinitatis Lexicon minus, Λυών 976. Γ. Ε. Π ά γ κ α λ ο υ, Περί τοΰ γλωσσικού Ιδιώματος τής Κρήτης, τόμ. Α ' - ζ', Α θ ή ν α Πρβ, επίσης, το γλωσσάριο τοϋ Σ τ. Ξ α ν θ ο υ δ ί δ ο υ, Κρητικά συμβόλαια εκ τής 'Ενετοκρατίας, Χριστιανική Κρήτη, τεύχ. Α ' - Β' 9, σε Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Βυζαντινών βίος και πολιτισμός, τόμ. Β Χ, 'Αθήνα 98, σε 79-7, τόμ. Β, 'Αθήνα 98, σε - 6, τόμ. Ε ', 'Αθήνα 9, σε 9-3, τόμ. ', 'Αθήνα 9, σε Τ ο ϋ ί δ ι ο υ, Συμβολή ε'ις την κρητικήν λαογραφίαν έπί Βενετοκρατίας, Έ π ε τ η ρ ί ς Ε τ α ι ρ ε ί α ς Κρητι κών Σπουδών 3 (90), σε e-publisher: EKT Downloaded at 9//0 6:6:0

31 30 Χ Ρ Υ Σ Α Σ Α. δουκάτο: βενετικό νόμισμα, ισοδυναμεί συνήθως μέ 6 λίρες και σολδία ζαφορά: καρύκευμα άπο το φυτό κρόκος (τουρκ. zafran) ζιπόνι: γιλέκο (βεν. ζίροη) θησαυρός: πιθανότατα ή έντυπη έκδοση τοϋ 6 «Θησαυρός Δαμάσκηνου...» θρονί: κάθισμα καβαλιέρος: άγνωστης σημασίας, ίσως εξάρτημα στολής άλογου καδέρνο: τετράδιο (ίτα quaderno) καθίκι: οικιακό σκεϋος καλίκι: πέταλο καλτζόνι: πανταλόνι (ίτα calzone) καμερέτα: μικρό δωμάτιο (ίτα ca meretta ) καμηλαύκι: κάλυμμα τής κεφαλής των κληρικών καμηλή: ύφασμα άπο τρίχα καμήλας καναβάτζο: χοντρά ύφασμα άπο Ινες κανναβιοϋ (ίτα canavaccio) καννάβι: κανναβούρι καντζηλλιέρης (καντζελλιέρης ) : γραμμα τικός (ίτα cancelliere) κάντιο: κρυσταλλοποιημένη ζάχαρη (ίτα candi ) καπίστρι: χαλινάρι (ίτα capestro) καρέλλι: άγνωστης σημασίας, ίσως κουβαρίστρα (βεν. carolo) κατζοϋνος: γάντζος κατίνα: αλυσίδα, μάνταλο (ίτα catena) κατρίνια: χάλκινο νόμισμα (βεν. quatrin) κιαβέτα: μικρό κλειδί (ίτα chiavetta) κνισάρα: κόσκινο κοκκάρια: βολβοί κρεμμυδιών κολιός: είδος ψαριοϋ κοντάδι: υπόλοιπο άπο τόπι υφάσματος κονταρίδα: βέργα κοντόρασο: κοντό ράσο κουκούλι: σκούφια κουμπανιά: εφόδια (ίτα compagnia) κράμπη: κράμβη: λάχανο κρεβατίνα: κληματαριά κρικελλάκι: κρίκος, μικρός χαλκάς κριόπουλο: αρσενικό αρνί πριν χρονίσει ΜΑΛΤΕΖΟΓ λαγήνι: μικρό σταμνι λαίρι: κουδούνι αιγοπροβάτων λετριβεϊο: ελαιοτριβείο λίρα: βενετικό νόμισμα, υποδιαιρείται σέ 0-3 γαζέτες (ίτα libra, lira)' βραχυγραφικά αποδίδεται μέ τό λίτρα: μονάδα βάρους, υποδιαιρείται σέ ούγγιές (ίτα libra, lira) μαγαζές: εργαστήρι, αποθήκη μάγγανο: πιεστήριο ελαιοτριβείου, μηχα νή μέ στροφέα μαγιόλικα: είδος σκεύους και πλάκας άπο πηλό στιλπνό μέ διακόσμηση μακελλάρος: χασάπης (ίτα macellaio) μαναροπούλα: θρεφτάρι μανδύ ( μανδίν ) : μανδύας μαντόρασο: είδος έπανωφοριοΰ μάσκολο: στρόφιγγας περιστροφής θυραφύλλου (ίτα mascolo) μεζάνα (μεζήνα): δοχείο και αντίστοιχη μονάδα χωρητικότητας υ γ ρ ώ ν ισοδυ ναμεί μέ τό μισό τής b u t a {vegeta), δη μέ 0-7 (ίτα ηιτζαηα) μήλο: άγνωστης σημασίας μιγάδο: μίγμα άπό σιτάρι και κριθάρι (ίτα migado ) μίστατο: μέτρο υγρών, ισοδυναμεί μέ μονέδα: χρήμα, νόμισμα (βεν. moneda) μουζούρι: δοχείο και αντίστοιχη μονάδα για τή μέτρηση δημητριακών ισοδυ ναμεί μέ 8.38 (ίτα misura) μουνοϋχος: ευνούχος μουράλια: άγνωστης σημασίας, ίσως ξύλινος πήχυς (ίτα murello) μο(υ)ρούνα: είδος ψαριοϋ (σμύρνα) μουρχούτι: πήλινη λεκάνη μουχούρτι - β μουρχούτι μπάγκα: τράπεζα, μπαγκάρι εκκλησίας (ίτα banca) μπατάρω: συμψηφίζω οφειλή, εξοφλώ μπηγος ( μ π ή γ α ) : φορτίο μπουκασί: λεπτό μπαμπακερό ϋφασμα (βεν. bocassin) μπράτζο - β πήχυς μπρόκα: πρόκα μπροκαδέλο: δφασμα δαμασκηνό στιλπνό (βεν. brocadelo). e-publisher: EKT Downloaded at 9//0 6:6:0

32 ΤΙΜΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΚΡΗΤΗ νζορνάδες" β τζορνάδες ντεπουτάδος: επίτροπος, (ίτα deputato) αντιπρόσωπος ξαίνω: αραιώνω ξιφάρι: αιχμή βέλους ξύλο: καράβι ξωφόρι: είδος έπανωφορίου όρμεζίν β όρμηζήν όρμηζήν: γούνα άπό κουνάβι ormesin ) οφιτζιάλιος: δημόσιος υπάλληλος ufficiale) (βεν. (ίτα πάγκα: β μπάγκα παγκέτα: μικρή τράπεζα (ίτα banchetta)' πρβ μπάγκα παγονάτζος: κυανόμαυρος(ίτα paonazzo) πάθνη: πιθανότατα είδος καλαθιού παλαμίδα: είδος ψαριοϋ παμπάκι: μπαμπάκι παμπακία: μπαμπακιά παραγάδι: πολυάγκιστρο αλιευτικό όργανο παράσυρα: σκούπα πάτος: πάτωμα πεζάρω: ζυγίζω (ίτα pesare) πελέκαπας: πελεκητής, πετροκόπος, πε λεκάνος πετζί: πετσί, δέρμα πετουράλε: άμπροστελίνα, δη ταινία με τήν οποία δένουν τό σαμάρι στο στή θος τοϋ ζώου (ίτα pettorale) πετροκόφινο: κοφίνι για πέτρες πήχυς: μέτρο μήκους (βεν. brazzo) πινάκι: μέτρο καρπών, ισοδυναμεί μέ το μισό τοϋ μουζουριοΰ πιστία: οπίσθια, καπουλοδέτης πλατέλι: μικρό πιάτο (βεν. platelin) πόλβερι: σκόνη, καπνός, πυρίτιδα (ίτα polvere ) πορταδέλα: στροφέας (άπό τήν ίτα portella ) πτυάρι: φτυάρι ράγολα: άγνωστης σημασίας, πιθανό τατα τροχός, καρούλι (ίτα ragulo, rullo ) 3 ρασέ' β ράσο ρασή" β ράσο ράσο: χοντρό μάλλινο ϋφασμα, ένδυμα ιερωμένου ρεγιστράρω: καταχωρίζω (ίτα re gistrare ) ρόβι: είδος δημητριακοί σαΐτα: βέλος σαϊτιά: είδος καραβιού (ίτα sagilta) σαλαμουράδο: παστό (πρβ β ε ν salamora ) σενάτο: σύγκλητος (ίτα sanato) σεραδόρος: κλειδαριά (ίτα serrature) σίγκλα: κάδος (μεσ. σίκλος) σιράδι: σειρίτι σκαλόλουρα: λουριά αναβολέων σκαπέτι: τσεκούρι σκιάδι: πίλος σκιστόψαρο: εϊδος ψαριοϋ σκλαβέρι: κουδούνι ζώων σκλαβίνα: μάλλινο κλινοσκέπασμα (βεν. schiavina ) σκουτέλλι: μικρή γαβάθα σκούφ(ι)α: κάλυμμα κεφαλής (βεν. scufiaì σκρόφα: γουρούνα σοκαμήλαυκο: κάλυμμα αύχένος σολδίο: βενετικό νόμισμα, ισοδυναμεί μέ το /0 τής λίρας (ίτα soldo) σομάρι: σαμάρι σούμα: σύνολο, άθροισμα (ίτα summa) σοφίτα: δωμάτιο μέσα σέ στέγη, υπερώο (βεν. sopita) σπάγος: σπάγκος σπέζες: δαπάνες (ίτα spese) σπετζαρεϊο: φαρμακείο σπετζέρης: πωλητής φαρμάκων, μπαχα ρικών κ.ά. (βεν. specicr) στάνιο: κασσίτερος σταφυλαμάγγανα: πιεστήριο σταφυλιών στιβάνι: ψηλό δερμάτινο υπόδημα, μπόττα (ίτα stivale) στιμαδόρος: εκτιμητής (ίτα stimatore) στιμάρω: εκτιμώ (ίτα stimare) στουράκι: είδος φυτοΰ, τό όποιο χρησί μευε για τήν παρασκευή θυμιάματος (άρχ. στυράκκιον, ύποκ. τοϋ στύραξ) συρμαγιά: κεφάλαιο (τουρκ. sermaye) e-publisher: EKT Downloaded at 9//0 6:6:0

33 3 Χ Ρ Υ Σ Α Σ Α. Μ Α Α Τ Ε Ζ Ο Υ σφακτό: αρνί προορισμένο για σφαγή σφυρίδι: σάκκος άπό τρίχα κατσίκας, τόν όποιο, άφοΰ τον γέμιζαν μέ αλεσμένες ελιές, τον πίεζαν στα ξυλομάγγανα μέ σκοπό τήν εξαγωγή λαδιοΰ σωφόρι: μεσοφόρι τάβλα: σανίδα (λατ. tabula) τζαβρούνι: δοκάρι, μεσοδόκι τζενταρόλα: άγνωστης σημασίας τζέρκι: στεφάνι (ίτα cerchio) τζέρκουλο: στεφάνι βαρελιοΰ (ίτα cir colo) τζορνάδα: ήμερα (ίτα giornata) τομάρι: κατεργασμένο δέρμα τορνέσια: χάλκινα νομίσματα, χρήματα γενικά τουβάρι: άγνωστης σημασίας τουτούζα: άγνωστης σημασίας τουπί: καλάθι άπό βέργες τράβα: δοκάρι (ίτα trave) τρίλ(ι)ες (τρίγλες, τρίγλιες): μπαρμπούνια τρυγοκόφινο: κοφίνι για τόν τρύγο τσεκίνι: βενετικό χρυσό νόμισμα, ισοδυ ναμεί μέ 03 ή 8 γαζέτες ύπέρπυρο: νόμισμα, ισοδυναμεί μέ 0,378 τής λίρας - τό 67 έ'να δουκάτο αντι στοιχούσε σέ 7 / κρητικά ύπέρπυρα (πρβ W. F. B a k k e r - Α. V a n Geniert, Κρητολογία 6 (978), σε ). ϋψος: γύψος φοντάς: πιθανότατα σακκούλι funda) φρατόνος: ίσως ττηλοφόρι (βεν. (λατ. fraton) χαβιάρι: ταριχευμένα ωάρια ψαριών χαλικολογώ: χαλικώνω, επιστρώνω χαλίκια χάλκωμα: χάλκινο μαγειρικό σκεΰος μέ ψαρή: σταχτερή ψαρόγαρος: σαρδέλλα παστή Χ Ρ Υ Σ Α Α. Μ Α Α Τ Ε Ζ Ο Υ e-publisher: EKT Downloaded at 9//0 6:6:0 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Τευχος τριτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Άσκηση Οι γραφείς του ανακτόρου της Πύλου Κάθε χρόνο τέτοια εποχή στο ανάκτορο της Πύλου

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικές συνήθειες στον αρχαίο πολιτισμό της Ελλάδας

Διατροφικές συνήθειες στον αρχαίο πολιτισμό της Ελλάδας Διατροφικές συνήθειες στον αρχαίο πολιτισμό της Ελλάδας Επιμέλεια, παρουσίαση : Παντελάκη Μαργαρίτα (ΠΕ08, καλλιτεχνικών μαθημάτων, 3ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών ) Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 12 Τι σχέση μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Ι ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Σχολική χρονιά: 2013-2014 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Εργασία από τα παιδιά της Γ2 Υπεύθυνη δασκάλα: Χριστίνα Αγαθοκλέους Ο παπλωματάς Ο παπλωματάς είναι ένα από τα παραδοσιακά επαγγέλματα

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακά Παραδοσιακά Επαγγέλματα Cyprus Olden Times Jobs. ΙΒ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Πεύκιος Γεωργιάδης» 2012

Κυπριακά Παραδοσιακά Επαγγέλματα Cyprus Olden Times Jobs. ΙΒ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Πεύκιος Γεωργιάδης» 2012 Κυπριακά Παραδοσιακά Επαγγέλματα Cyprus Olden Times Jobs ΙΒ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Πεύκιος Γεωργιάδης» 2012 Καρεκλάς Ο καρεκλάς ήταν αυτός που έφτιαχνε καρέκλες, Έφτιαχνε πρώτα τον ξύλινο σκελετό της

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Μεταβολή Μεταβολή Μερίδιο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 04/12 11/12 2012 Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης

Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Την Πέµπτη 24 του Οκτώβρη επισκεφτήκαµε το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης που βρίσκεται σε ένα χωριό της Πάφου τη Γεροσκήπου. Εκεί έχει πολλά αντικείµενα που χρησιµοποιούσαν οι

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργώντας τη γη. νιν ή ινίν σκάλα του αμπελιου

Καλλιεργώντας τη γη. νιν ή ινίν σκάλα του αμπελιου Καλλιεργώντας τη γη άλετρο βουκάνη ή δουκάνη νιν ή ινίν σκάλα του αμπελιου πενταδόντιν δρεπάνι Οι άνθρωποι όργωναν τη γη με το ξύλινο άλετρο που το έσερναν τα βόδια και έβαζαν τους σπόρους του σιταριού.

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις

Ασκήσεις Ασκήσεις Μάθημα 1 ο 1. Να κάνεις τις προσθέσεις : 209 101 595 614 185 212 709 221 127 667 + 127 + 111 + 100 + 202 + 103 548 921 916 943 955 345 538 816 248 347 723 707 340 248 394 307 + 249 + 237 + 185

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ. Μια ιστορία σαν όνειρο...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ. Μια ιστορία σαν όνειρο... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ - ΘΕΠΡΩΤΙΑ ΜΑΡΚΟ Ο ΜΙΚΡΟ ΡΩΜΑΙΟ Μια ιστορία σαν όνειρο... ΜΑΡΚΟ Ο ΜΙΚΡΟ ΡΩΜΑΙΟ Μια ιστορία σαν όνειρο... Η ΕΦΟ Ρ ΕΙΑ Π ΡΟ Ϊ ΤΟ ΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Tel: 2310 552166 - Fax: 2310 552068 - email:info@4-e.gr

Tel: 2310 552166 - Fax: 2310 552068 - email:info@4-e.gr ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΗΤΑ ΕΜΠΡΙΥ ι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων παρουσιάζονται παρακάτω. ΕΠΙΛΕΞΙΜΙ ΚΩΔΙΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΤΗΤΑΣ (νέοι Κωδικοί ΚΑΔ του 2008), είναι οι παρακάτω 4ψήφιοι κωδικοί με την

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ )

5η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ ) Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΤΑΞΗ 5η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ. 35 40) Πηγή πληροφόρησης: e-selides 5η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ. 35 40) 1.Παρατηρώ και συμπληρώνω κατάλληλα:

Διαβάστε περισσότερα

Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη. 2η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ. 8 14)

Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη. 2η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ. 8 14) Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΤΑΞΗ 2η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ. 8 14) 1. Υπολογίζω τα γινόμενα. 44 Χ 10 = 57 Χ 10 = 35 Χ 10 = 34 Χ 100 = 27 Χ 100 = 42 Χ 10 = 39 Χ 100 = 15

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΜΑΔΑ 3 Η ΓΕΩΡΓΙΑ- ΣΤΑΡΙ-ΨΩΜΙ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΜΑΔΑ 3 Η ΓΕΩΡΓΙΑ- ΣΤΑΡΙ-ΨΩΜΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΜΑΔΑ 3 Η ΓΕΩΡΓΙΑ- ΣΤΑΡΙ-ΨΩΜΙ 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Π.Τ.Δ.Ε-ΑΠΘ 2014-15 Λεβεντούλα Λευτέρης Γιώργος Ποια ήταν η βάση της διατροφής εκείνη την εποχή; Το

Διαβάστε περισσότερα

Kτηνοτροφία (κρέας γάλα -τυρί) 2 η ομάδα. 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Ε2 Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ. 2014-15

Kτηνοτροφία (κρέας γάλα -τυρί) 2 η ομάδα. 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Ε2 Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ. 2014-15 Kτηνοτροφία 2 η ομάδα 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Ε2 Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ. 2014-15 Ποια ήταν τα προϊόντα της ς; Τα προϊόντα της ς ήταν το τυρί το οποίο παρασκευαζόταν από γάλα πρόβειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 2 PART 1/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου Φ. 2110/ΑΣ 1260 Τηλ.: +7 495 644 32 70

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυμασία και Μόδα από τους προϊστορικούς μέχρι τους νεώτερους χρόνους

Ενδυμασία και Μόδα από τους προϊστορικούς μέχρι τους νεώτερους χρόνους 1ο ΓΕΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 2011-2012 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ PR1 ΟΜΑΔΑ 2 Ενδυμασία και Μόδα από τους προϊστορικούς μέχρι τους νεώτερους χρόνους Ομάδα 2 Οι Θεές των Όφεων Η ενδυμασία στους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΕΙ ΜΟΥΣΕΙΟ! Η Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ Μ.Σ.Θ.

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΕΙ ΜΟΥΣΕΙΟ! Η Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ Μ.Σ.Θ. ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΕΙ ΜΟΥΣΕΙΟ! ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ, 2012-2013 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Α. ΑΡΖΟΓΛΟΥ & Ε. ΤΖΗΜΟΥΛΗ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ: Τ. ΚΥΡΙΑΖΙΚΙΔΟΥ & Δ. ΤΖΟΒΑΝΑΚΗΣ Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. Από τα παιδιά της Ε τάξης Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Σύλβια Νεάρχου 2013-2014

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. Από τα παιδιά της Ε τάξης Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Σύλβια Νεάρχου 2013-2014 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Από τα παιδιά της Ε τάξης Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Σύλβια Νεάρχου 2013-2014 ΜΕΤΑΞΑΣ Το επάγγελμα του μεταξά ήταν από τα σημαντικότερα παραδοσιακά επαγγέλματα της Kύπρου.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πλίνιος μάλιστα γράφει ότι η Κρήτη ήταν η πατρίδα δύο δένδρων με μεγάλη ιατρική χρησιμότητα του κρητικού πεύκου και του κρητικού κυπαρισσιού, από

Ο Πλίνιος μάλιστα γράφει ότι η Κρήτη ήταν η πατρίδα δύο δένδρων με μεγάλη ιατρική χρησιμότητα του κρητικού πεύκου και του κρητικού κυπαρισσιού, από ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ Ο Ιπποκράτης υποστηρίζει πως η τροφή μπορεί να γίνει και φάρμακο. Τα βότανα χρησιμοποιήθηκαν σε θεραπευτικές πρακτικές ως φαρμακευτικά είδη αλλά και ως φορείς της θεϊκής ευλογίας. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υλικού Τάξη/Ενότητα Ενδεικτική ποσότητα. Β (Το σώμα και η υγεία μας)

Περιγραφή Υλικού Τάξη/Ενότητα Ενδεικτική ποσότητα. Β (Το σώμα και η υγεία μας) Κατάλογος διδακτικών/εποπτικών μέσων της «Κατηγορίας 1» για τις «Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» και τις «Φυσικές Επιστήμες» της Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο πιο κάτω κατάλογος περιλαμβάνει τα υλικά «Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνώ και Ανακαλύπτω - Φυσικά Δημοτικού Απαιτούμενος εξοπλισμός και υλικά Τάξη Ε

Ερευνώ και Ανακαλύπτω - Φυσικά Δημοτικού Απαιτούμενος εξοπλισμός και υλικά Τάξη Ε Τάξη Ε βελόνες πλεξίματος αλουμινόφυλλο αλάτι βεντούζα αμμωνία αλεύρι βραστήρας απορρυπαντικό βάμμα ιωδίου γκαζάκι ασβέστης ζάχαρη γυαλί άχρωμη ζελατίνα κόκκινο λάχανο ελατήριο βαζελίνη ζυγός σύγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής

για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2006 1 Αυτό το βιβλίο εργασίας ανήκει στ... µαθητ Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μελέτη Νο 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Καγκουρό 2010 Επίπεδο: 1 (για µαθητές της Γ' και ' τάξης ηµοτικού)

Θέµατα Καγκουρό 2010 Επίπεδο: 1 (για µαθητές της Γ' και ' τάξης ηµοτικού) Θέµατα Καγκουρό 2010 Επίπεδο: 1 (για µαθητές της Γ' και ' τάξης ηµοτικού) Ερωτήσεις 3 πόντων: 1) Η γάτα θέλει να πάει στο γάλα και το ποντίκι στο τυρί, ακολουθώντας τους δρόµους του κήπου. Οι διαδροµές

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΤΑ ΒΑΡΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΑ

ΚΟΤΑ ΒΑΡΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΑ ΚΥΚΛΩΣΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Α ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΕΞΕΙΣ: ΚΟΤΑ ΒΑΡΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΑ ΜΟΛΥΒΙ ΣΚΥΛΟΣ ΣΗΜΑΔΙ ΩΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙ ΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΥΣΤΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΣΩΜΑ ΒΕΛΟΣ ΣΕΛΑ ΨΕΙΡΕΣ ΧΟΡΟΣ ΓΥΡΗ ΔΕΜΑ ΚΥΚΛΩΣΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Β ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΕΞΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠ Φ.2152.1 / ΑΣ 31 Προς: ΥΠΕΞ - Β4 Δ/νση Κοιν.: ΥΠΕΞ - Δ. Γ. ΥΦΥΠΕΞ κ. Π. Δούκα

Διαβάστε περισσότερα

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: SITC-2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΣΥΝΟΛΟ 0 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 2.047.756.020 2.319.161.799 2.332.490.471 2.532.492.102 2.710.031.868 2.716.132.982 14.658.065.242

Διαβάστε περισσότερα

Μύθοι για τη μινωική Κρήτη

Μύθοι για τη μινωική Κρήτη Μύθοι για τη μινωική Κρήτη Ο Λαβύρινθος. Ο μύθος αναφέρει ότι στα υπόγεια του παλατιού της Κνωσού υπήρχε ο λα3ύρινθος, ένα περίπλοκο κτίριο. Αν κάποιος έμπαινε μέσα χανόταν και δεν μπορούσε να ξανα3γεί.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ( Συγκεντρώθηκαν μέχρι 10-11-1999)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ( Συγκεντρώθηκαν μέχρι 10-11-1999) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ( Συγκεντρώθηκαν μέχρι 10-11-1999) Α/α Είδος αντικειμένου Τεμάχια Α Ο ι κ ι α κ ή ς χ ρ ή σ η ς 1 Κατσαρόλα χάλκινη. 6 2 Κακκάβι χάλκινο 3 3 Σάνι (πιάτο ) χάλκινο

Διαβάστε περισσότερα

κόσμου τους θυσαυρούς που δεν

κόσμου τους θυσαυρούς που δεν μες στο μουσείο, μες στο μουσείο μια μερα μπήκα με φόρα κι εγω, μη με τραβάτε μη μου κολλάτε, απ το μουσείο δεν θέλω Στο Μουσείο να βγω. Τρέχω Οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς τρέχω μές στα δωμάτια, μ

Διαβάστε περισσότερα

βραδινό δείπνο κούπα οι κούπες µαχαιροπίρουνο οι µπύρες Πίνω νερό από την κούπα. Nomen: Wortschatz- / Wendekarten für Lernkarteikästen DIN A8 -leicht

βραδινό δείπνο κούπα οι κούπες µαχαιροπίρουνο οι µπύρες Πίνω νερό από την κούπα. Nomen: Wortschatz- / Wendekarten für Lernkarteikästen DIN A8 -leicht βραδινό Τρώω µε τον πατέρα µου στις 18 ώρα βραδινό.τρώµε ψωµί µε τυρί και αλλαντικά. δείπνο Παίρνω µε τον πατέρα µου δείπνο στις 18 ώρα. Τρώµε σούπα µε µακαρόνια. κούπα οι κούπες Πίνω νερό από την κούπα.

Διαβάστε περισσότερα

7. Ποιο είναι το άθροισμα των ψηφίων του (δεκαδικού) αριθμού ; Α: 4 Β: 6 Γ: 7 Δ: 10

7. Ποιο είναι το άθροισμα των ψηφίων του (δεκαδικού) αριθμού ; Α: 4 Β: 6 Γ: 7 Δ: 10 20 Φεβρουαρίου 2010 1. Σ ένα ημερολόγιο διαγράφουμε τις ημερομηνίες του μηνός Ιουλίου 2004 οι οποίες περιέχουν ένα τουλάχιστον περιττό ψηφίο. Ποιος είναι ο αριθμός των ημερών που μένουν; Α: 9 Β: 10 Γ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ειδικ ική έκδο ση ενημ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΓΑΘΩΝ -3,0 +17,5 +12,2 +38,5 -47,6 +54,6 +15,3 -4,5

ειδικ ική έκδο ση ενημ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΓΑΘΩΝ -3,0 +17,5 +12,2 +38,5 -47,6 +54,6 +15,3 -4,5 1.329,0 112,5 31,6 3.635,0 1.426,6 6.047,7 646,2 309,8 117,8 570,4 111,0 3.399,0-2,6 113,6 89,6 79,1 75,5 73,9 190,2 +0,2 11.579,0 Σύνολο εισαγωγών 1.893,1 402,9 2.940,8 +17,5 1.887,4 Αίγυπτος +4,9 1.043,0

Διαβάστε περισσότερα

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας!

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας! 1. Βρέστε την άσχετη λέξη 2. Μήλο/ κιμά/ αχλάδι/ σταφύλι/ καρπούζι 3. Μουσακάς/ γεμιστά/ τζατζίκι/ γάλα/ φασολάδα 4. Μοσχάρι/ χοιρινό/ ψάρι/ κοτόπουλο/ μπριζόλα 5. Αλάτι/ λάχανο/ μαρούλι/ κρεμμύδι/ σκόρδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010-2009 904.841.555 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010-2009 904.841.555 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ α/α 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 904.841.555 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος αυτός διατροφής κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια, καθώς πλήθος μελετών δείχνουν ότι οι κάτοικοι Μεσογειακών περιοχών

Ο τρόπος αυτός διατροφής κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια, καθώς πλήθος μελετών δείχνουν ότι οι κάτοικοι Μεσογειακών περιοχών ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΑΤΤΑΛΑΣ Η Παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή, ύστερα από μελέτες και στη χώρα μας και αλλού, έχει αποδειχτεί η πιο υγιεινή διατροφή. Η Μεσογειακή διατροφή χαρακτηρίζεται από τις διατροφικές συνήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνεργάτες. Αφοι ήµου Ο.Ε.

Αγαπητοί συνεργάτες. Αφοι ήµου Ο.Ε. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2008 Αγαπητοί συνεργάτες. Ο κατάλογος αυτός έχει ως πρωταρχικό στόχο να σας ενηµερώσει για όλη την γκάµα των προϊόντων που διαθέτει η εταιρεία µας. Από εκεί και πέρα, αποτελεί και το εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά. * Όλες οι απαντήσεις να δοθούν πάνω στα φυλλάδια.

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά. * Όλες οι απαντήσεις να δοθούν πάνω στα φυλλάδια. ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά * Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις. * Όλες οι απαντήσεις να δοθούν πάνω στα φυλλάδια. * Ο βαθμός για την κάθε

Διαβάστε περισσότερα

14. Κατασκευάστε μια μακέτα ανασκαφικού σκάμματος και παίξτε «ανασκαφή»! Επίσης, για την «ανασκαφή» θα χρειαστείτε:

14. Κατασκευάστε μια μακέτα ανασκαφικού σκάμματος και παίξτε «ανασκαφή»! Επίσης, για την «ανασκαφή» θα χρειαστείτε: Αρχαιολογία ένα κλειδί για την πύλη του χρόνου 14. Κατασκευάστε μια μακέτα ανασκαφικού σκάμματος και παίξτε «ανασκαφή»! Συνοπτική περιγραφή Στο Α μέρος τα παιδιά κατασκευάζουν σε συνεργασία με τον/την

Διαβάστε περισσότερα

Τοιχοποιία Ι Επισκευές

Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τα κατεστραμμένα ή φθαρμένα μέρη της τοιχοποιίας επισκευάζονται ακολουθώντας τις παραδοσιακές τεχνικές. Ο τεχνίτης πριν ξεκινήσει πρέπει να έχει έτοιμα τα απαιτούμενα υλικά: πέτρες

Διαβάστε περισσότερα

14REQ

14REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ ΑΡ. T.Τ.Π. 25/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ : ΘΕΜΑ: «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι;

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; Κανένα από αυτά τα ζώα. Στο απόλυτο σκοτάδι είναι αδύνατο να δει κανείς ο,τιδήποτε. Ποια δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 1.032.304.031 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 1.032.304.031 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ -2009 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 1.032.304.031 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ/ΠΡΟΙΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΥΡΩΠΗ 2010 2009 2010-2009 Ευρώπη 5.975.360.854 5.681.122.065 5,18% 05 ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ/ΠΡΟΙΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΥΡΩΠΗ 2010 2009 2010-2009 Ευρώπη 5.975.360.854 5.681.122.065 5,18% 05 ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ Ευρώπη 5.975.360.854 5.681.122.065 5,18% 05 ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 614.655.866 525.271.909 17,02% Ευρωπαϊκή Ένωση 502.092.556 434.280.798 15,61% Ν.Α. Ευρώπη 55.940.419 45.956.249 21,73% Κ.Α.Κ. 50.364.903

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-AΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010-2009

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-AΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010-2009 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 792.274.958 8,7 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 5 η Ενότητα Κεφ

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 5 η Ενότητα Κεφ Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 5 η Ενότητα Κεφ. 33 38 Πηγή: e-selides ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - Κεφ. 33 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΤΟ,,.000. Κάνω τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ Φ0ΡΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & ΑΖΗΤΗΤΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΧ/Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ Φ0ΡΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & ΑΖΗΤΗΤΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΧ/Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣ ΔΙΑΚΙΝ ΑΥΤΟΚΙΝΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ Φ0ΡΤΙΟΥ ΤΜΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΣ & ΑΖΤΤΩΝ ΤΜΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΣ & ΑΖΤΤΩΝ Πληρ. : Γ. Ντούρου Τηλ. : 210-4090606 Δ Ι Α Κ Ρ Υ Ξ Πειραιάς 10-3-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ Φ0ΡΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & ΑΖΗΤΗΤΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ Φ0ΡΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & ΑΖΗΤΗΤΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝ ΔΙΑΚΙΝΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ Φ0ΡΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥ & ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥ & ΑΖΗΤΗΤΩΝ Πληρ. : Γ. Ντούρου Τηλ. : 210-4090606 Πειραιάς : 7-4-2009 Δ Ι Α Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων,

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων, 188 αβγών πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.19 αβγών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.19 αγαθών μη εξειδικευμένων εκτός αγορών, άλλο 47.99.99 αγαθών μη εξειδικευμένων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 1 ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΔΑΣΚOΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΧΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1.1. Αντικείμενο και χρησιμότητα της τεχνικής των συναλλαγών Οι Σύγχρονες Συναλλαγές δεν αποτελούν αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΔΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 24610 52707 ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ποιήτρια την ονόμασε «θυγατέρα του ήλιου»

Μια ποιήτρια την ονόμασε «θυγατέρα του ήλιου» Τάξη Γ Μάστορα Έλλη Η ελιά είναι ένα δέντρο που ζει πάρα πολλά χρόνια, είναι δηλ. αιωνόβια. Αγαπάει τον ήλιο και τη ζέστη, γι αυτό φυτρώνει σε χώρες που έχουν γλυκό κλίμα, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία.

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, α εξάμηνο 2012

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, α εξάμηνο 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, α εξάμηνο 2012 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Κίνα (Λ.Δ. Κίνας, Χόνγκ Κόνγκ. Μακάο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΣΙ ΗΡΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 887.192.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 887.192. -2009 α/α 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

σχήμα Σημασία: Ετυμολογία: Ξενόγλωσσα Εικόνες: Σχημα του σχηματος

σχήμα Σημασία: Ετυμολογία: Ξενόγλωσσα Εικόνες: Σχημα του σχηματος σχήμα Σάββατο, 3 Αυγούστου 2013 8:10 μμ Σημασία: 1. 2. 3. Γενικα σχήμα σημαινει την εξωτερικη μορφή καποιου πραγματος. Όμως στη μοναστικη ορολογια σημαινει ειδικο ενδυμα του μοναχου με πολλαπλο συμβολικο

Διαβάστε περισσότερα

ÐÜìå ãéá øþíéá; learn aout the open markets. Μετά την επίσκεψη στην Ακρόπολη. ôá åëëçíéêü êé åìåßò...

ÐÜìå ãéá øþíéá; learn aout the open markets. Μετά την επίσκεψη στην Ακρόπολη. ôá åëëçíéêü êé åìåßò... 7 Eíüôçôá Eíüôçôá 6 ÐÜìå ãéá øþíéá; express expectations, wishes etc. learn aout the open markets make comparisons Plaka ôá åëëçíéêü êé åìåßò... Μετά την επίσκεψη στην Ακρόπολη Κυρία, πεινάω πολύ! Θα φάμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 19 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 19 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 19 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ0ΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α. ΥΛΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 1 Απορρυπαντικό (σκόνη)

Διαβάστε περισσότερα

Το καράβι της Κερύνειας

Το καράβι της Κερύνειας Το καράβι της Κερύνειας Το αρχαίο Καράβι της Κερύνειας Το 300π.Χ. το αρχαίο εμπορικό πλοίο ξεκινούσε από τη Σάμο απ όπου φόρτωσε κρασί. Αφού πέρασε από τα νησιά Κω και Ρόδο και πήρε αμφορείς ταξίδευε προς

Διαβάστε περισσότερα

Ένας «χάρτης» από λέξεις. ο αγρότης. είναι. μας προσφέρουν πρoϊόντα. που ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. που. μας προσφέρουν υπηρεσίες ...

Ένας «χάρτης» από λέξεις. ο αγρότης. είναι. μας προσφέρουν πρoϊόντα. που ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. που. μας προσφέρουν υπηρεσίες ... 089-0_ENOTHTA4 6/3/03 0:4 πμ Page 89 ENOTHTA 4 ENOTHTA 4 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ (Οικονομία και Επαγγέλματα) Ένας «χάρτης» από λέξεις ο αγρότης...... είναι μας προσφέρουν πρoϊόντα που ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. ΠΙΝΑΚΑΣ I : ΤΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σελίδα 2. 2. ΠΙΝΑΚΑΣ II : ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΑΔΙΩΝ Σελίδα 3-4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. ΠΙΝΑΚΑΣ I : ΤΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σελίδα 2. 2. ΠΙΝΑΚΑΣ II : ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΑΔΙΩΝ Σελίδα 3-4 IANOYAΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ I : ΤΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σελίδα 2 2. ΠΙΝΑΚΑΣ II : ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΑΔΙΩΝ Σελίδα 3-4 3. ΠΙΝΑΚΑΣ III : ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Σελίδα 5-6 4. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ/ΠΡΟΙΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΙΑ 2010 2009 2010-2009 Ασία 480.327.563 409.613.313 17,26% 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ/ΠΡΟΙΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΙΑ 2010 2009 2010-2009 Ασία 480.327.563 409.613.313 17,26% 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ Ασία 480.327.563 409.613.313 17,26% 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 51.966.605 21.526.576 141,41% Ανατολική Ασία 38.833.071 17.887.656 117,09% Νότια Ασία 12.045.684 3.545.282 239,77% Μέση Ανατολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΠΡΟΙΟΝ/ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ 2010 2009 2010-2009 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΠΡΟΙΟΝ/ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ 2010 2009 2010-2009 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 39.147.101 17.981.294 117,71% Ανατολική Ασία 38.833.071 17.887.656 117,09% Ν.Α. Ασία 314.030 93.638 235,37% 12 ΚΑΠΝΟΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΣ 16.642.761

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 2.964,36 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 2.964,36 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 2.964,36 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader

Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader Πενήντα συν μία... επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες στην περιφέρεια χρηματοδοτούνται με ποσοστά ενίσχυσης έως και 60%

Διαβάστε περισσότερα

Η κεραμική τέχνη στην αρχαία Ελλάδα

Η κεραμική τέχνη στην αρχαία Ελλάδα Θέμα της διδακτικής πρότασης Η κεραμική τέχνη στην αρχαία Ελλάδα Τάξη: Α Γυμνασίου Στοχοθεσία Επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να εξοικειωθούν με τους τύπους, τα ονόματα και τις χρήσεις των αγγείων της αρχαιότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη 1 η Ενότητα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη 1 η Ενότητα ilias ili Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη 1 η Ενότητα Αριθμοί μέχρι το 1000 - Οι τέσσερις πράξεις Γεωμετρικά σχήματα Πηγή: e-selides 1) Γράφω τους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο Κοιν.: Γραμματεία ΔΣ / ΥΠ.Ε.Ε.Δ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μονής Πετράκη 10-12, Τ.Κ. 115 21 Τηλ: 210 7288170-137

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 6 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: Α2 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ΕΛ. ΣΑΡ Η ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΠΑΡΛΙΚΑ ΜΑΙΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Οι κυριότερες μορφές χρήματος σήμερα είναι: Τα χαρτονομίσματα Τα κέρματα Οι επιταγές

ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Οι κυριότερες μορφές χρήματος σήμερα είναι: Τα χαρτονομίσματα Τα κέρματα Οι επιταγές ΚΕΦ. 5 ΧΡΗΜΑ Τα πολύ παλιά χρόνια η ανταλλαγή των αγαθών γινόταν απευθείας χωρίς τη μεσολάβηση του χρήματος. Γινόταν δηλαδή Αντιπραγματισμός ή φυσική ανταλλαγή (έδινε προϊόντα και έπαιρνε προϊόντα, έκανε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ-ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γρίφος 1 ος Ένας έχει μια νταμιτζάνα με 20 λίτρα κρασί και θέλει να δώσει σε φίλο του 1 λίτρο. Πώς μπορεί να το μετρήσει, χωρίς καθόλου απ' το κρασί να πάει χαμένο, αν διαθέτει μόνο ένα δοχείο των 5 λίτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΙ ΓΡΙΦΟΙ. 1. Ένα αραβικό πρόβλημα του 8 ου αιώνα

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΙ ΓΡΙΦΟΙ. 1. Ένα αραβικό πρόβλημα του 8 ου αιώνα ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΙ ΓΡΙΦΟΙ Οι γρίφοι αυτοί σε καμία περίπτωση δε συνιστούν τεστ ευφυϊας. Ωστόσο, προσφέρονται για να εξασκήσουν το μυαλό και να σας χαρίσουν στιγμές διασκέδασης. Ας ξεφύγουμε, λοιπόν, από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΗΣΙΑ ΚΡΗΤΗ ΤΕΛΟΣ ΣΤΑΣΗ 1 Η... ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ... ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Η κουζίνα της Μακεδονίας αντανακλά την πολιτισμική και γαστρονομική

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την αρχαία κεραμική. Ευρυδίκη Κεφαλίδου

Λίγα λόγια για την αρχαία κεραμική. Ευρυδίκη Κεφαλίδου Λίγα λόγια για την αρχαία κεραμική Ευρυδίκη Κεφαλίδου Η κεραμική είναι το πολυπληθέστερο και πιο συχνό αρχαιολογικό αντικείμενο. Με τη βοήθεια της κεραμικής: α) εντοπίζουμε μια αρχαιολογική θέση β) χρονολογούμε

Διαβάστε περισσότερα

κόσμου τους θυσαυρούς που δεν

κόσμου τους θυσαυρούς που δεν μες στο μουσείο, μες στο μουσείο μια μερα μπήκα με φόρα κι εγω, μη με τραβάτε μη μου κολλάτε, απ το μουσείο δεν θέλω Στο Μουσείο να βγω. Τρέχω Οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς τρέχω μές στα δωμάτια, μ

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία. Αν σήμερα στις 12 τα μεσάνυχτα βρέχει, ποια είναι η πιθανότητα να έχει λιακάδα μετά από 72 ώρες;

Μετεωρολογία. Αν σήμερα στις 12 τα μεσάνυχτα βρέχει, ποια είναι η πιθανότητα να έχει λιακάδα μετά από 72 ώρες; Ονόματα Η μητέρα της Άννας έχει άλλους τρεις μεγαλύτερους γιους. Επειδή έχει πάθος με τα χρήματα, τους έχει βαφτίσει ως εξής: Τον μεγάλο της γιο "Πενηνταράκη", τον μεσαίο "Εικοσαράκη" και τον μικρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή απορριµµάτων µε το σύστηµα «πόρτα-πόρτα»

Συλλογή απορριµµάτων µε το σύστηµα «πόρτα-πόρτα» 1 Συλλογή απορριµµάτων µε το σύστηµα «πόρτα-πόρτα» 2 Κάδοι για τη συλλογή των απορριµµάτων Οι κάδοι που µοιράστηκαν στα πρώτα πιλοτικά σπίτια είναι τέσσερις µεγάλοι κάδοι χωρητικότητας 120 λίτρων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΛΩΝΑΣ

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΛΩΝΑΣ Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΛΩΝΑΣ Σύντοµο Ιστορικό Του Αµβροσίου Καρατζά Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Αυλώνας είναι χτισµένος στο κέντρο του χωριού, πλαισιωµένος από τον αιωνόβιο πλάτανο και δεσπόζει

Διαβάστε περισσότερα

12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς

12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μ Ε Λ Ι Ν Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Κωλέτση Βασιλική ΠΕ 11 Μάστορα Έλλη ΠΕ 70 Σχολ. Έτος 2000-2001 Τ Α Ξ Ε Ι Σ Β1-ΣΤ1-ΣΤ2 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΟΡΕΣΙΑ Σουλιώτισσα, στο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Δεύτερη διδακτική πρόταση Ανέκδοτα-Αινίγματα Ενδεικτική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα (εναλλακτικά, να δίνονται ένα ή δύο ανέκδοτα στο πρώτο ή τελευταίο δεκάλεπτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια 2015. Εισαγωγικό σημείωμα

Ενδεικτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια 2015. Εισαγωγικό σημείωμα Ενδεικτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια 015 Εισαγωγικό σημείωμα Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΔΕΠΠΣ: Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΑΝΣΗ ΚΑΙ ΓΝΕΣΙΜΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

ΥΦΑΝΣΗ ΚΑΙ ΓΝΕΣΙΜΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ Ομάδα 5 Μαρία Στεφανία - Ευάγγελος Σχολικό έτος 2013 2014 1 Ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ. Tμήμα Δ2 Ερωτήσεις 1. Τί υλικά χρησιμοποιούσαν για την ύφανση και από ποιες

Διαβάστε περισσότερα

6η ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ. Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 Α/Α ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ. 5 Σαλάμι (τμχ: 1) Αγ. Ι. Ρέντης 1 kg 3.

6η ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ. Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 Α/Α ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ. 5 Σαλάμι (τμχ: 1) Αγ. Ι. Ρέντης 1 kg 3. 6η ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 Α/Α ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΑΛΕΥΡΙ 1 Αλεύρι χωριάτικο (σταρένιο) Ωρωπός 10 kg 6.00 2 Αλεύρι γενικής χρήσης (μαλακό) Ωρωπός 10 kg

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IOYNIOY 2015

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IOYNIOY 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IOYNIOY 2015 ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:05/06/2015 ΒΑΘΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗ:... /65 ΦΥΣΙΚΑ:.. /100 ΦΥΣΙΚΑ: /20 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΤΑΞΗ: Β Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ MATHEMATICS

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ MATHEMATICS ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ MATHEMATICS LEVEL: 3 4 (Γ - Δ Δημοτικού) 10:00 11:00, 20 March 2010 THALES FOUNDATION 1 3 βαθμοί 1. Υπάρχει ένα σκιασμένο μέρος της εικόνας για το γάτο και το ποντίκι. Ο γάτος θέλει να φτάσει

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή;

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ξεκίνησε μία μεγάλη έρευνα, γνωστή ως η μελέτη των 7 χωρών, όπου μελετήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες ανθρώπων από τις εξής

Διαβάστε περισσότερα