ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 18-12-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ. : Υπηρεσία : Τμ. Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξ. Ευμορφοπούλου Τηλέφωνο : Fax : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 75 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 22 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ. ΔΑΠΑΝΗ: ,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19A/ 95) Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου» 1.3. Του Ν.3527/2007 (ΦEK 25/ ) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 1.4. Του Ν.3580/2007 (ΦEK 134/Α/ ) «Προμήθειες Φορέων Εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α / ) Μέρος Β 157 περ. β της παρ.1 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 2. Την υπ αριθ. 2/19/ Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ετήσια προληπτική συντήρηση είκοσι δύο ανελκυστήρων του Νοσοκομείου και ενός του Ξενώνα Χαλανδρίου. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

2 Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την για την ετήσια προληπτική συντήρηση είκοσι δύο ανελκυστήρων του Νοσοκομείου και ενός του Ξενώνα Χαλανδρίου. Κατάθεση προσφορών μέχρι και ώρα 14:00μ.μ. Αποσφράγιση προσφορών: ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ στην αίθουσα του Τμήματος Προμηθειών. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: α) Πολίτες ημεδαπής και αλλοδαπής της αυτοί ορίζονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07. Β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά της αυτά ορίζονται στο άρθρο 6 του ΠΔ 118/07. Γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, της ορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07. Δ) Συνεταιρισμοί. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφ όσον κριθεί σκόπιμο να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 του ΠΔ 118/07. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η προσφορά να υποβληθεί μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα περιλαμβάνονται χωριστός σφραγισμένος φάκελος της τεχνικής προσφοράς [πρωτότυπο & αντίγραφο] και σφραγισμένος ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς [πρωτότυπο & αντίγραφο]. ΤΙΜΕΣ Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: -Τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ στον οποίο υπάγεται το είδος ( τιμή κατ αποκοπή- τεμ. 1). -Η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών. - Προσφορές που δεν δίνουν της τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ της ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. - Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η εταιρεία που θα αναδειχθεί προμηθευτής θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ) ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ Για προμήθεια αγαθών-εργαλαβίες Συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων (3,636%) υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ, των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 24 παρ. 6 του Ν. 3846/10, υπέρ του ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς και της παρακράτησης φόρου 4%.

3 ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Για παροχή υπηρεσιών Συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων (5,172%) υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ, των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 24 παρ. 6 του Ν. 3846/10, υπέρ του ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς και της παρακράτησης φόρου 8%. ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. AMΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ανάρτηση της προκήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το τεύχος της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Στην περίπτωση της προμήθειας του εντύπου της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου οι ενδιαφερόμενες εταιρείες οφείλουν να ελέγχουν σε τακτά χρονικά την ιστοσελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές-διορθώσεις που ενδεχομένως θα προκύψουν μέχρι την διενέργεια του ΠΜΔ. Το Νοσοκομείο ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ισχυρισμούς των ενδιαφερόμενων εταιρειών περί μη ενημέρωσης τους, σε περίπτωση αλλαγώνδιορθώσεων της διακήρυξης, δεδομένου ότι όλες οι σχετικές ενημερώσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου

4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Στην Αθήνα σήμερα συνεδρίασε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την ετήσια προληπτική συντήρηση είκοσι δύο (22) ανελκυστήρων του Νοσοκομείου και ενός (1) του Ξενώνα Χαλανδρίου, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. πρωτ: 25654/ απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου και αποτελείται από τους: 1. Γεώργιο Καλπίδη Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε. 2. Μιχάλη Γεωργόπουλο Ηλεκτροτεχνίτη 3. Πίπα Αγγελική Διοικητική Υπάλληλο 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην συντήρηση και εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας 22 ανελκυστήρων του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» και ενός (1) του ξενώνα Χαλανδρίου για ένα έτος. Η συντήρηση παρακολούθηση των ανελκυστήρων θα είναι σε 24ωρη βάση. Η συντήρηση των ανελκυστήρων θα ακολουθεί τις διατάξεις της ΚΥΑ Φ.9.2/ΟΙΚ.28425/2008 (ΦΕΚ 2604Β) που αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων. 2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1. Ο συντηρητής οφείλει να διαθέτει κατά τις ημέρες εργασίας Γραφείων και Ιατρείων και ειδικότερα κατά τις πρωινές ώρες, ήτοι 07:00 12:00, ένα κινητό συνεργείο, το οποίο θα εκτελεί ημερήσια επιθεώρηση των ανελκυστήρων και θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία τους για την υπόλοιπη ημέρα. Μετά το πέρας κάθε επιθεώρησης θα δίνεται έγγραφη αναφορά (τεχνικό δελτίο) για την κατάσταση των ανελκυστήρων. 2. Αν κατά τις ημέρες εφημερίας συμβεί έκτακτο περιστατικό ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να στείλει τεχνικό προσωπικό μέσα σε μία ώρα από την ειδοποίηση του. Κατά τις υπόλοιπες ημέρες μη εφημερίας υποχρεούται να στέλνει κατάλληλο προσωπικό μέσα σε δύο ώρες από την ειδοποίηση του. 3. Η συντήρηση και οι επισκευές των ανελκυστήρων θα γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε κανονιστικές διατάξεις και τους κανόνες της τέχνης. 4. Κάθε εργασία συντήρησης καθώς και τα λάδια, τα γράσα το πετρέλαιο οι βενζίνες και γενικότερα τα έξοδα μετάβασης του συνεργείου του συντηρητού, θα βαρύνει αποκλειστικά τον συντηρητή. 5. Ο συντηρητής οφείλει να εκτελεί προληπτική συντήρηση των ανελκυστήρων τουλάχιστον δύο φορές το μήνα, και να παραδίδει αντίστοιχα τεχνικά δελτία με τα αποτελέσματα της συντήρησης στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

5 6. Ο συντηρητής υποχρεούται να τηρεί ειδικά βιβλιάρια, χωριστά για κάθε ανελκυστήρα θεωρημένα από τις αρμόδιες κρατικές αρχές. Σ αυτά θα αναγράφονται οι γενόμενες συντηρήσεις, επισκευές, τροποποιήσεις, με τις τυχόν σχετικές παρατηρήσεις ή οδηγίες. Όλες οι παρατηρήσεις θα τίθεται υπόψη του αρμόδιου μηχανικού στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Τα δε βιβλιάρια θα φυλάσσονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 7. Ο συντηρητής υποχρεούται να επιδιορθώνει κάθε βλάβη η φθορά των ανελκυστήρων και να προβαίνει στην επισκευή τους για την ομαλή λειτουργίας τους με τα συνεργεία του. Επισκευή νοείται η αποκατάσταση βλάβης στην οποία χρειάζεται να γίνει αντικατάσταση εξαρτήματος ή υλικού λόγω παλαιότητας - φθοράς ή κακής χρήσης. Εκτελείται από τον συντηρητή μετά από έγγραφη ενημέρωση και συμφωνία με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου Ιδιοκτήτη και θα αμείβεται μόνο για την αξία του υλικού και όχι της εργασίας. 8. Οι ανελκυστήρες θα ελέγχονται από διαπιστευμένο φορέα πριν την λήξη της προηγούμενης τους καταχώρησης. Η δαπάνη του ελέγχου που αφορά στον διαπιστευμένο φορέα θα βαρύνει το Νοσοκομείο. Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να παρέχει κατάλληλο προσωπικό για τους ελέγχους καθώς και να εκτελεί όλες τις διαδικασίες μεταξύ του Νοσοκομείου και των αρμόδιων κρατικών αρχών για την ετήσια καταχώρηση των ανελκυστήρων, χωρίς να αξιώνει ιδιαίτερης αμοιβής. Οι μέρες και οι ώρες που θα γίνονται οι έλεγχοι θα καθορίζονται από το Νοσοκομείο. Αν στις εκθέσεις του διαπιστευμένου φορέα προκύψουν εργασίες, με ανταλλακτικά ή χωρίς, οι οποίες είναι αποτέλεσμα ελλιπούς συντήρησης θα βαρύνουν αποκλειστικά τον συντηρητή. Στην περίπτωση αυτή ο συντηρητής δεν θα έχει δικαίωμα αμοιβής για τα ανταλλακτικά που αντικατέστησε και τις εργασίες που εκτέλεσε τα οποία προέκυψαν από τους περιοδικούς ελέγχους. 9. Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να παρέχει κατάλληλο προσωπικό για επιμέρους ελέγχους από διαπιστευμένο φορέα που θα τυχόν θα ζητηθούν από το Νοσοκομείο για τους ανελκυστήρες, χωρίς να αξιώνει ιδιαίτερης αμοιβής. Η δαπάνη αυτών των ελέγχων όσων αφορά στον διαπιστευμένο φορέα θα βαρύνει το Νοσοκομείο. 10. Το Νοσοκομείο δικαιούται να απαιτήσει από τον συντηρητή την άμεση αντικατάσταση υλικού ή εξαρτήματος που εμποδίζει την καλή λειτουργία των ανελκυστήρων ή να απαιτήσει την μετατροπή κάποιων ώστε να αναβαθμιστεί η εγκατάσταση των ανελκυστήρων. 11. Στη συντήρηση δεν περιλαμβάνεται κάθε μετατροπή και προσθήκη για την βελτίωση της λειτουργίας των ανελκυστήρων. Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλεται στον συντηρητή αμοιβή εξωσυμβατική. Αν οι απαιτήσεις του συντηρητή θεωρηθούν ασύμφορες για το Νοσοκομείο, ή δεν εκτελεί την συντήρηση σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Φ.9.2/ΟΙΚ.28425/2008 (ΦΕΚ 2604Β) και τις παρούσες προδιαγραφές, ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει την εργασία ή την προμήθεια υλικού σε άλλο αδειούχο συντηρητή διακόπτοντας την συνεργασία με τον προηγούμενο συντηρητή.

6 12. Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει με δαπάνη του το μεν τεχνικό προσωπικό του στον από τον Νόμο προβλεπόμενα Ταμεία, τους δε ανελκυστήρες σε Ασφαλιστική Εταιρία, που θα καλύπτει την ευθύνη για κάθε ζημιά μεμονωμένο ή ομαδικό ατύχημα σύμφωνα με την ισχύουσα Ασφαλιστική Νομοθεσία κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου της συντήρησης των ανελκυστήρων. Τα ασφαλιστήρια θα παραδοθούν στην Τεχνική Υπηρεσία αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. 13. Αν ο συντηρητής κληθεί και δεν εμφανιστεί για την αποκατάσταση βλάβης ή φθοράς των ανελκυστήρων, μέσα στα χρονικά όρια που καθορίζονται στην παρούσα, ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Νοσοκομείου δικαιούται να αναθέσει την συντήρηση των ανελκυστήρων σε άλλο αδειούχο συντηρητή διακόπτοντας την συνεργασία με τον προηγούμενο συντηρητή. 14. Η ευθύνη καλής λειτουργίας και έναντι παντός ατυχήματος βαραίνει τον συντηρητή. 15. Ο συντηρητής υποχρεούται να τηρεί πιστά κάθε σχετική περί ανελκυστήρα ισχύουσα διάταξη και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν συμβεί από κακή συντήρηση του ανελκυστήρα. 16. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να διαθέτουν στο δυναμικό τους τουλάχιστον τρία κινητά συνεργεία με άδειες λειτουργίας από τις αρμόδιες κρατικές αρχές. Ένα εκ των τριών συνεργείων θα απασχοληθεί με τις ημερήσιες επιθεωρήσεις (Δευτέρα έως και Παρασκευή κάθε εβδομάδας) και τα άλλα δύο με τις μηνιαίες συντηρήσεις των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου και τις επισκευές που τυχόν θα προκύψουν. 17. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν τα κάτωθι πιστοποιητικά δικαιολογητικά: Επικυρωμένα αντίγραφα των μητρώων των συντηρούμενων ανελκυστήρων που θα αφορούν στα τρία κινητά συνεργεία που θα χρησιμοποιηθούν για την Επιθεώρηση Συντήρηση - Επισκευή. Τηλεφωνικό νούμερο εκτάκτου ανάγκης αναγγελίας βλαβών για όλο το 24ωρο. Τηλεφωνικά νούμερα της εταιρείας τους που θα αφορούν σε υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης όπως διαδικασίες ελέγχου καταχώρησης των ανελκυστήρων καθώς και τα ονόματα των προσώπων αυτών. Κατάσταση του προσωπικού τους θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας στην οποία θα περιλαμβάνονται τα ονόματα και οι ειδικότητές των έξι (6) ηλεκτροτεχνιτών που θα λάβουν μέρος στις μηνιαίες επιθεωρήσεις, συντηρήσεις και επισκευές (μόνιμο προσωπικό). Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 το οποίο θα αφορά σε σύστημα διαχείρισης ποιότητας στην συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων. Τουλάχιστον δύο ετήσιες συμβάσεις συντήρησης ανελκυστήρων (τουλάχιστον 20 ανελκυστήρες ανά σύμβαση) σε κτήρια με

7 υψηλή διακίνηση κοινού μέσα μεταφοράς, αεροδρόμια, νοσοκομεία, πολυκαταστήματα κλπ), καθώς και σχετικές βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των συγκεκριμένων συντηρήσεων. 18. Ο ανάδοχος που θα προκύψει από τον διαγωνισμό, πριν την υπογραφή της σύμβασης θα υποβάλει αναλυτική κοστολογημένη κατάσταση ανταλλακτικών για τους ανελκυστήρες, όπως αυτά περιγράφονται στον πίνακα ανταλλακτικών της παρούσας προδιαγραφής. Στην κατάσταση ανταλλακτικών θα πρέπει να αναφέρεται η χώρα προέλευσης των ανταλλακτικών και ο τύπος αυτών. (Σε περίπτωση που η κοστολογημένη λίστα θεωρηθεί οικονομικά ασύμφορη για το Νοσοκομείο ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του δικαιούται να επαναλάβει την διαδικασία του διαγωνισμού). 19. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεωτικά πρέπει να καταθέσουν φύλλο συμμόρφωση όσο αφορά την συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές, παράγραφο προς παράγραφο. (επί ποινής αποκλεισμού). ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1. Κάθε ανελκυστήρας πρέπει να υπόκειται σε συστηματικό έλεγχο της καλής κατάστασης και λειτουργίας του, τουλάχιστον δύο (2) φορές τον μήνα κάθε 15η και 30η. 2. Κατά τον έλεγχο πρέπει να εκτελούνται οι παρακάτω εργασίες: 2.1. Να εξετάζονται τα τοιχώματα του φρέατος, της οροφής και του πυθμένα αυτής Να επιθεωρείται ο ισοζυγισμός των ευθυντηρίων ράβδων 2.3. Να επιθεωρείται το εύκαμπτο καλώδιο καθώς και το κυτίο συνδέσεως (κλεμενς) 2.4. Να επιθεωρούνται και να καθαρίζονται οι διακόπτες ασφαλείας και περιμανδαλώσεως μέσα στο φρεάτιο Να επιθεωρούνται οι συσκευές αρπαγής και η λειτουργία του διακόπτη αυτής Να εξετάζεται η λειτουργία των διακοπτών τέρματος διαδρομής και κινητού δαπέδου θαλαμίσκου και ψευτοδαπέδου εφ όσον υφίσταται Να εξετάζονται τα σημεία προσδέσεως των συρματόσχοινων στο θαλαμίσκο και το αντίβαρο Να εξετάζεται η κατάσταση των συρματόσχοινων σε όλο το μήκος τους έναντι μηχανικής καταπονήσεως ή άλλης φθοράς Να λιπαίνονται όλα τα κινούμενα εξαρτήματα του ανελκυστήρα με λύση και συναρμογή αυτών αφού προηγουμένως αφαιρεθούν οι σκόνες, σκουριές και διάφορες ξένες ουσίες με τα προβλεπόμενα ελαιολιπαντικά Να εξετάζεται η καλή λειτουργία του κώδωνα κινδύνου Να εξετάζεται η κατάσταση των φερμουϊτ της πέδης και των πέδιλων των ευθετηρίων ράβδων Να πληρούται με έλαιο το κιβώτιο του αυτόματου διακόπτη εφ όσον χρειάζεται, Να ωμομετρούνται όλα τα κυκλώματα για την εξακρίβωση ύπαρξης διαρροών.

8 2.14. Να εξετάζονται οι επαφές των ηλεκτρονόμων των ορόφων καθώς επίσης και των ηλεκτρονόμων ανόδου καθόδου Να εξετάζεται η ολίσθηση των συρματόσχοινων στον αύλακα της τροχαλίας λόγω τάνυσης και τριβής και του ρυθμιστή ταχύτητας Να εξετάζεται η λειτουργία του ηλεκτρονόμου παρουσία τάσεως έναντι γης στα μεταλλικά μέρη (ρελαί διαφυγής ) Να εξετάζεται η καλή κατάσταση του αυτοματισμού, ασφαλειών κ.λπ. για την αποφυγή μελλοντικών ηλεκτρικών βλαβών Να εξετάζεται ο φωτισμός του θαλαμίσκου του μηχανοστασίου του τροχαλιοστασίου και του φρέατος Να εξετάζεται η καλή και λειτουργική κατάσταση των απεγκλωβιστικών συστημάτων όπου υπάρχουν Γενικά να εξετάζεται η καλή και ασφαλής λειτουργία του ανελκυστήρα Μετά από κάθε έλεγχο να εξετάζεται ο βαθμός ασφαλείας και να λαμβάνονται τα κατάλληλά μέτρα προς αποκατάσταση των ελλείψεων ή ζημιών, με την διακοπή της λειτουργίας του ανελκυστήρα, πλήρους τακτοποιήσεως του και σε περίπτωση επικινδυνότητας να αναρτάται σε όλες τις πόρτες των ορόφων πινακίδα με την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ» Την παρακολούθηση της συντήρησης των ανελκυστήρων, θα έχει η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TEMAXIA Α ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ (αριστερός) (Α1) 1 2. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ (δεξιός) (Α3) 1 3. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ (μεσαίος) (Α2) 1 4. ΔΥΤΙΚΟΣ (αριστερός) (Β1) 1 5. ΔΥΤΙΚΟΣ (δεξιός) (Β2) 1 6. ΔΥΤΙΚΟΣ (πίσω) (Β3) 1 7. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (Κ1) 1 8. ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (Κ2) 1 9. ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΝΒ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΟΡΤΙΩΝ ΝΚΜ (Τεχνική Υπηρεσία) ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΤ. ΔΟΞΙΑΔΗ ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΤ. ΔΟΞΙΑΔΗ ΧΩΡΕΜΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 2

9 ΣΥΝΟΛΟ 23 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΥΡΕΣ 1 Ωθητήρας θύρας ημιαυτόματης τεμάχιο 2 Σούστα- yale απλής θύρας τεμάχιο 3 Επαφή θύρας ημιαυτόματης ζεύγος 4 Κλειδαριά ημιαυτόματης θύρας αντ/ση με όμοια τεμάχιο 5 Μπράτσο κλειδαριάς τεμάχιο 6 Ελατήριο - αλυσίδα ημιαυτόματης θύρας τεμάχιο 7 Λάστιχο ωθητήρα θύρας τεμάχιο 8 Κλειδαριά αυτόματης θύρας τεμάχιο 9 Επαφή αυτόματης θύρας ζεύγος 10 Ράουλο αυτόματης θύρας τεμάχιο 11 Ράουλο αυτόματης θυρας bus τεμάχιο 12 Ράουλο αυτόματης εξωτερικής θύρας τεμάχιο 13 Ολισθητήρας φύλλου αυτόματης θύρας τεμάχιο 14 Γρανάζι αυτόματης θύρας τεμάχιο 15 Encoder αυτόματης θύρας τεμάχιο Οπτική πλακέτα αναγνώρισης θέσης αυτόματης 16 θυρας τεμάχιο 17 Συρματόσχοινο θύρας ορόφου-θαλάμου τεμάχιο 18 Ψαλίδι πόρτας θαλάμου τεμάχιο 19 Μηχανισμός νεκρού χρόνου πόρτας θαλάμου τεμάχιο 20 Seal θαλάμου - ορόφου τεμάχιο 21 Σετ φύλλα θύρας ορόφου - θαλάμου τεμάχιο 22 Ηλεκτρονική πλακέτας αυτόματης εσωτερικής θύρας τεμάχιο 23 Ιμάντας αυτόματης εξωτερικής θύρας τεμάχιο 24 Ιμάντας αυτόματης θύρας τεμάχιο 25 Ιμάντας θύρας bus τεμάχιο 26 Θύρας θαλάμου bus κομπλέ τεμάχιο 27 Θύρα θαλάμου αυτόματη κομπλέ τεμάχιο 28 Μοτέρ αυτόματης θύρας bus τεμάχιο 29 Μοτέρ αυτόματης θύρας με τροχαλία τεμάχιο ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΙ 30 Κομβίο ορόφου τεμάχιο 31 Κομβίο θαλάμου τεμάχιο 32 Κλειδομπουτόν τεμάχιο 33 Κλειδοδιακόπτης τεμάχιο 34 Display τεμάχιο 35 Κομβίο κινδύνου θαλάμου τεμάχιο 36 Διακόπτης ανεμιστήρα τεμάχιο ΦΡΕΑΤΙΟ-ΘΑΛΑΜΟΣ-ΣΑΣΙ 37 Ανεμιστήρας θαλάμου τεμάχιο 38 Βάση θαλάμου τεμάχιο 39 Προτερματικός διακόπτης τεμάχιο 40 Διακόπτης τέρματος διαδρομής τεμάχιο 41 Ηλεκτρομαγνήτης μανδάλωσης τεμάχιο ΤΙΜΗ

10 42 Κοντάκτ δαπέδου τεμάχιο 43 Κοντάκτ αρπάγης τεμάχιο 44 Κοντάκτ ρυθμιστή ταχύτητας τεμάχιο 45 Κοντάκτ κλαπέτου ψευδοδαπέδου τεμάχιο 46 Μαγνητικός διακόπτης (πουράκι) τεμάχιο 47 Φωτοκύτταρο σετ 48 Φωτοκουρτίνα σετ 49 Ολισθητήρας πλαισίου θαλάμου τεμάχιο 50 Ολισθητήρας πλαισίου αντιβάρου τεμάχιο 51 Κουδούνι κινδύνου τεμάχιο 52 Εύκαμπτο καλώδιο 24κλώνων 6 στάσεις τεμάχιο 53 Εύκαμπτο αυξομείωση ανά στάση τεμάχιο 54 Ράουλο υδραυλικού σασί τεμάχιο 55 Ελατήρια δαπέδου θαλάμου σετ 56 Spot τεμάχιο 57 Λάμπα spot 12V τεμάχιο ΠΙΝΑΚΑΣ 58 Μπαταρία απεγκλωβισμού τεμάχιο 59 Τροφοδοτικό μπαταρίας τεμάχιο 60 Ρελέ τύπου λυχνίας τεμάχιο 61 Βάση ρελέ τύπου λυχνίας τεμάχιο 62 Μικρορελέ τεμάχιο 63 Βάση μικρορελέ τεμάχιο 64 Επιτηρητής φάσεων τεμάχιο 65 Βάση επιτηρητή φάσεων τεμάχιο 66 Ρελέ διαφυγής τεμάχιο 67 Ρελέ ισχύος Telemecanique LC1 - D18F7 τεμάχιο 68 Ρελέ ισχύος Telemecanique LC1 - D25F7 τεμάχιο 69 Ρελέ ισχύος Telemecanique LC1 - D32F7 τεμάχιο 70 Ρελέ ισχύος Telemecanique LC1 - D38F7 τεμάχιο 71 Ρελέ ισχύος Telemecanique LC1 - D40F7 τεμάχιο 72 Ρελέ ισχύος Telemecanique LC1 - D50F7 τεμάχιο 73 Μετασχηματιστής 42-12V 200VA τεμάχιο 74 Μετασχηματιστής κίνησης (600watt) τεμάχιο 75 Μετασχηματιστής φωτισμού (600watt) τεμάχιο 76 Αυτόματος με θερμικό σε κιβώτιο τεμάχιο 77 Ανορθωτής (10Α) τεμάχιο 78 Ηλεκτρονική πλακέτα εγκεφάλου τεμάχιο 79 Θερμικό μεγάλης ταχύτητας τεμάχιο 80 Θερμικό μικρής ταχύτητας τεμάχιο 81 Θερμικό μοτέρ αντλίας τεμάχιο 82 Πίνακας κίνησης τριφασικός τεμάχιο 83 Πυκνωτής τεμάχιο 84 Ρελλαί ανόδου - καθόδου τεμάχιο 85 Ρελλαί βοηθητικά ανόδου-καθόδου τεμάχιο 86 Inverter (με φίλτρα και αντίσταση) τεμάχιο ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 87 Φερμουϊτ φρένου σετ 88 Υδραυλικό λάδι 200lit 89 Τσιμούχα εμβόλου τεμάχιο 90 Σετ Oring μπλοκ βαλβίδων σετ 91 Βαλβίδες απεγκλωβισμού τεμάχιο 92 Βαλβίδα ανόδου - καθόδου τεμάχιο 93 Σωλήνα αντλίας το μέτρο

11 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 94 Συρματόσχοινο ρυθμιστή ταχύτητας 6 στάσεις τεμάχιο 95 Αυξομείωση ανά στάση τεμάχιο 96 Συρματόσχοινο Φ10 το μέτρο 97 Συρματόσχοινο Φ11 το μέτρο 98 Συρματόσχοινο Φ13 το μέτρο 99 Κώνος συρματόσχοινων αντικατάσταση τεμάχιο 100 Ρυθμιστής ταχύτητας κομπλέ τεμάχιο 101 Ρυθμιστής ταχύτητας άνω μέρος τεμάχιο 102 Ρυθμιστής ταχύτητας κάτω μέρος τεμάχιο ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 103 Τροχαλία αντιβάρου τεμάχιο 104 Τροχαλία τριβής τεμάχιο 105 Τροχαλία παρέκκλισης τεμάχιο 106 Ρουλεμάν μηχανής τεμάχιο 107 Κουζινέτο κινητήρα τεμάχιο 108 Βεντιλατέρ ψύξεως μοτέρ τεμάχιο 109 Περιέλιξη κινητήρα μέχρι 10 ίππους τεμάχιο 110 Περιέλιξη κινητήρα αντλίας τεμάχιο 111 Περιέλιξη πηνίου φρένου τεμάχιο 112 Υπερφόρτωση θαλάμου ηλεκτρονική τεμάχιο ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 113 Φωτισμός Led μέτρο 114 Τροφοδοτικό για φωτισμό Led τεμάχιο 115 Φωτιστικό φθορίου με λάμπα τεμάχιο 116 Πλαστικό δάπεδο θαλάμων τεμάχιο 117 Converter 24V, DC 220V, AC για απεγκλωβισμό τεμάχιο 118 Ρουλεμάν για τροχαλίες παρέκκλισης τεμάχιο Καλπίδης Γεώργιος Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μιχάλης Γεωργόπουλος Πίπα Αγγελική Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Ηλεκτροτεχνίτης Διοικητικός Υπάλληλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 18-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 18-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 18-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΑΘΗΝΑ 23-1-2015 Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 19-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 19-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 19-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 20-04-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8825 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002698669 2015-04-08

15PROC002698669 2015-04-08 5PROC002698669 205-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 98 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Γ.Ν.Α << ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ >>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Γ.Ν.Α << ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ >> ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Γ.Ν.Α > 1. ΓΕΝΙΚΑ Το έργο αφόρα τη συντήρηση των Ανελκυστήρων του Νοσοκομειακού Συγκροτήματος που αφορά συγκεκριμένα τις Πτέρυγες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002896815 2015-07-07

15PROC002896815 2015-07-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες:Αθανασία Μπόλλη Τηλ. 213 2015276, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : 251ΓΝΑ/ΔΟΥ/Τμήμα Προμηθειών 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ. 2107464102 ΚΟΙΝ.: 251ΓΝΑ/ΔΟΥ/ΔΔ1-ΦΕΞΑ Φ.800/ΑΔ.77/2051

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 Ο συντηρητής να τηρεί σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008 - ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η διακήρυξη συντάχθηκε σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:

Η διακήρυξη συντάχθηκε σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις: 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ. Στην Αθήνα σήμερα, την 4 η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/10/26467/17-12-2010) για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/10/26467/17-12-2010) για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ.πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Φ.358/42/23435 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Ε-mail ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ιεύθυνση : Οικονοµικoύ Τµήµα : Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20136726/18-12-2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 9263/14-10-2014 για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583428 2015-02-18

15PROC002583428 2015-02-18 Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού Καβάλα 18/02/2015 ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΓΚΛ465ΦΘΘ-ΦΥ7 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 5 Μαϊου 2015 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002789678 2015-05-20

15PROC002789678 2015-05-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/05/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 103283 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. (ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΖΕΥΞΙ ΟΣ 8 ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την 31/12/2014 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα