Η ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ Άρθρα ΠΑΛΙΟΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΕΟΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΡΧΟΣ- ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΙ Αρµοδιότητες ηµάρχου Υποχρεώσεις ηµάρχου και Αντιδηµάρχου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ήµαρχος είναι υποχρεωµένος να κατοικεί και να διαµένει στο ήµο και κατ εξαίρεση επιτρέπεται να διαµένει έξω από το ήµο και σε απόσταση έως εκατό χιλιόµετρα Στις αρµοδιότητες δηµάρχου προστίθεται η υποχρέωσή του προς τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου να απαντά εγγράφως ή προφορικώς στα ερωτήµατα που του υποβάλλουν µέσα σε ένα µήνα. ήµαρχος και αντιδήµαρχος είναι υποχρεωµένοι πλέον να κατοικούν στο δήµο, µε εξαίρεση τους δηµάρχους των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Εκλογή Προεδρείου Το ηµοτικό Συµβούλιο εκλέγει ανάµεσα στα µέλη του, δηλαδή και της πλειοψηφίας και της µειοψηφίας, µε µυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Γραµµατέα Ο Πρόεδρος και ο Γραµµατέας προέρχονται από την πλειοψηφία. Ο Αντιπρόεδρος προέρχεται από τη µειοψηφία Η εκλογή του Προεδρείου γίνεται µε φανερή Σελίδα 1 από 20

2 ψηφοφορία Οι υποψήφιοι αναδεικνύονται από ειδική ψηφοφορία που γίνεται ανάµεσα στα µέλη της πλειοψηφίας και της µειοψηφίας χωριστά και εκλέγονται στη συνέχεια από το σύνολο των µελών του δηµοτικού συµβουλίου ηµοτικές Παρατάξεις Αναγνωρίζονται για πρώτη φορά οι ηµοτικές Παρατάξεις Παρέχεται η δυνατότητα ανεξαρτητοποίησης µέλους του δηµοτικού συµβουλίου από τη δηµοτική παράταξή του Παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής συµβούλου-µέλους δηµοτικής παράταξης, ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση και µε πλειοψηφία των 2/3 των µελών της Επιτροπές του ηµοτικού Συµβουλίου Οι δηµοτικές παρατάξεις συµµετέχουν στις επιτροπές που συστήνονται µε τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του δηµοτικού συµβουλίου Τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων δηµοτικού και κοινοτικού συµβουλίου Τα πρακτικά που τηρούνται, είτε γράφονται από τον Γραµµατέα σε ειδικό βιβλίο, είτε καταρτίζονται µε τη βοήθεια µαγνητοφωνικής συσκευής Τα πρακτικά καταρτίζονται µόνο µε τη βοήθεια µαγνητοφωνικής συσκευής ή βίντεο ή κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό µέσο. Aντιδήµαρχοι Στους ήµους τον δήµαρχο επικουρούν αντιδήµαρχοι. Σε ήµους που έχουν πληθυσµό µέχρι δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους ορίζεται ένας Σελίδα 2 από 20

3 ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ Η ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ αντιδήµαρχος, ενώ στους ήµους µε πληθυσµό πάνω από δύο χιλιάδες έναν (2.001) και έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους ορίζονται έως δύο (2) αντιδήµαρχοι. Σε ήµους που έχουν πληθυσµό πάνω από δέκα χιλιάδες έναν (10.001) και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους και σε ήµους που είναι πρωτεύουσες νοµών και έχουν πληθυσµό µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους ορίζονται έως τρεις (3) αντιδήµαρχοι. Σε ήµους που έχουν πληθυσµό από είκοσι χιλιάδες έναν (20.001) και έως σαράντα χιλιάδες (40.000) κατοίκους ορίζονται έως τέσσερις (4) αντιδήµαρχοι. Σε ήµους που έχουν πληθυσµό από σαράντα χιλιάδες έναν (40.001) και έως εκατό χιλιάδες ( ) κατοίκους ορίζονται έως πέντε (5) αντιδήµαρχοι. Στους µεγαλύτερους ήµους ο αριθµός των αντιδηµάρχων είναι ίσος µε τον αριθµό των διαµερισµάτων και µπορεί να αυξηθεί κατά τρεις (3) µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Στους ήµους που έχουν δέκα και πλέον τοπικά διαµερίσµατα µπορεί να ορίζεται ένας (1) επιπλέον αντιδήµαρχος πέραν εκείνων που προβλέπονται στα προηγούµενα εδάφια. Αρµοδιότητες του Τοπικού Συµβουλίου και του Προέδρου του Οι αρµοδιότητες του τοπικού συµβουλίου είναι γνωµοδοτικού χαρακτήρα Απονέµονται πλέον και αποφασιστικές αρµοδιότητες στα τοπικά συµβούλια ως ακολούθως: 1. Η αποκατάσταση επείγοντος χαρακτήρα βλαβών των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, των αντλιοστασίων, των υδροµαστεύσεων και του συστήµατος αποχέτευσης Σελίδα 3 από 20

4 2. Η συντήρηση και λειτουργία παιδικών χαρών 3. Η συντήρηση και λειτουργία των κοιµητηρίων και των κέντρων αποτέφρωσης νεκρών. 4. Η αποκατάσταση επείγοντος χαρακτήρα ζηµιών στις δηµοτικές οδούς, γέφυρες, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους, καθώς και στις αγροτικές οδούς. 5. Η συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού των κοινόχρηστων χώρων. 6. Η εφαρµογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραµµάτων και τη συντήρηση και λειτουργία των αντίστοιχων εγκαταστάσεων Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου ιαίρεση ήµων σε ιαµερίσµατα Αρµοδιότητες Συµβουλίου ηµοτικού ιαµερίσµατος Καταβολή στον Πρόεδρο του Τοπικού Συµβουλίου εξόδων κίνησης ήµοι άνω των κατοίκων διαιρούνται σε διαµερίσµατα Το συµβούλιο του δηµοτικού διαµερίσµατος εκφράζει γνώµη και διατυπώνει προτάσεις στα όργανα του δήµου που αφορούν υποθέσεις του δηµοτικού διαµερίσµατος. Το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί να µεταβιβάζει αρµοδιότητές του στο συµβούλιο του δηµοτικού διαµερίσµατος. Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου δεν είναι µέλος του δηµοτικού συµβουλίου αλλά µετέχει στις συνεδριάσεις του και ενεργεί πληρωµές µε πάγια προκαταβολή Τα µέλη του Τοπικού Συµβουλίου λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους σε συνεδριάσεις του συµβουλίου ήµοι άνω των κατοίκων διαιρούνται σε διαµερίσµατα Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µέχρι µεταβιβάζεται στο συµβούλιο του δηµοτικού διαµερίσµατος η άσκηση αρµοδιοτήτων που αναφέρονται στην εκτέλεση µικρών τεχνικών έργων, στη διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, σε θέµατα κοινωνικής αρωγής καθώς και σε πρωτοβουλίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη, ενώ συγχρόνως διατηρούνται οι αρµοδιότητες του ισχύοντος ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Σελίδα 4 από 20

5 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ Οικονοµική Αποζηµίωση Με απόφαση του Υπουργού ΕΣ...Α. καθορίζονται τα έξοδα παράστασης ηµάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων ανάλογα µε πραγµατοποιηθέντα τακτικά έσοδα ήµων και Κοινοτήτων Με Π.. µετά από γνώµη της ΚΕ ΚΕ καθορίζεται ανάλογη οικονοµική αποζηµίωση και ασφαλιστική κάλυψη των µονοπρόσωπων αιρετών οργάνων των ήµων και Κοινοτήτων Αντιδήµαρχοι και Πρόεδροι ηµοτικών Συµβουλίων εισπράττουν το 50% των εξόδων παράστασης του ηµάρχου Οι Αντιδήµαρχοι ήµων µέχρι κατοίκους λαµβάνουν το 40% των εξόδων παράστασης του οικείου ηµάρχου άνω των κατοίκων λαµβάνουν το 50% των εξόδων παράστασης του οικείου ηµάρχου Ειδική Άδεια αιρετών οργάνων ΟΤΑ Η ειδική άδεια χορηγείται στους αιρετούς από την υπηρεσία τους, εφόσον πρόκειται για υπαλλήλους φορέων του δηµόσιου τοµέα (ν.1256/82), ύστερα από αίτηση των δικαιούχων Οι Πρόεδροι ηµοτικών Συµβουλίων ήµων : µέχρι κατοίκων λαµβάνουν το 30% των εξόδων παράστασης του οικείου ηµάρχου µε πληθυσµό από το 40% των εξόδων παράστασης του οικείου ηµάρχου µε πληθυσµό άνω των κατοίκων το 50% των εξόδων παράστασης του οικείου ηµάρχου Η ειδική άδεια χορηγείται στους αιρετούς υποχρεωτικά από την υπηρεσία τους, εφόσον πρόκειται για υπαλλήλους του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί κατά την ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων τους, ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης, µε εξαίρεση τα µέλη.ε.π. Α.Ε.Ι. και Ε.Π. Σελίδα 5 από 20

6 Τ.Ε.Ι. και του ειδικού διδακτικού και επιστηµονικού προσωπικού αυτών για τους οποίους απαιτείται αίτηση Η ειδική άδεια δεν χορηγείται σε όσους υπαλλήλους έχουν εξέλθει από το δηµόσιο τοµέα µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της υποψηφιότητάς τους Οι ανωτέρω αιρετοί στους οποίους χορηγείται ειδική άδεια για όλο το διάστηµα της θητείας τους, υποχρεούνται να επιλέξουν είτε τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης είτε τα έξοδα παράστασης που δικαιούνται. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οι πράξεις των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ αποστέλλονται στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας µέσα σε 10 µέρες από τη συνεδρίαση για την νόµιµη έκδοσή τους Ο Γ.Γ. της Περιφέρειας παραπέµπει µέσα σε 15 µέρες από τη λήψη τους σε τριµελή Επιτροπή τις πράξεις που θεωρεί αιτιολογηµένα ότι δεν είναι νόµιµες Στο Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας αποστέλλονται για έλεγχο νοµιµότητας µόνο οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν ρυθµίσεις κανονιστικού περιεχοµένου, ανάθεση έργων, υπηρεσιών, µελετών και προµηθειών, αγορά και εκποίηση ακινήτων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, επιβολή φόρων, τελών, δικαιωµάτων, τη σύναψη κάθε µορφής συµβάσεων, περιλαµβανοµένων και των προγραµµατικών, τη σύναψη συµβάσεων διαδηµοτικής συνεργασίας, τη σύναψη δανείων, και τη διενέργεια τοπικού δηµοψηφίσµατος. Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας ελέγχει τη νοµιµότητά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την περιέλευσή τους και εκδίδει σχετική πράξη. Ο Γενικός Γραµµατέας µπορεί αυτεπάγγελτα, να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των ήµων, των Κοινοτήτων µέσα σε προθεσµία ενός µηνός αφ ότου η απόφαση έχει δηµοσιευθεί ή εκδοθεί Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, µπορεί να προσφύγει στο Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας και να προσβάλει τις αποφάσεις Σελίδα 6 από 20

7 των συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των ήµων των Κοινοτήτων και των νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Η προσφυγή µπορεί να στρέφεται και κατά παραλήψεως οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας των ανωτέρω οργάνων. Ο Γενικός Γραµµατέας αποφαίνεται επί της προσφυγής, εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός µηνός από την υποβολή της Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Η Επιτροπή, ασκώντας έλεγχο νοµιµότητας, αποφασίζει σε πρώτο βαθµό αιτιολογηµένα σε αποκλειστική προθεσµία 20 ηµερών από τη λήψη τους Κατά των αποφάσεων της Επιτροπής δεν χωρεί προσφυγή ενώπιον του καθ ύλην αρµόδιου Υπουργού Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νοµιµότητας, και εκδίδει απόφαση σε δεύτερο βαθµό επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται µόνο στα αρµόδια δικαστήρια Τα αιρετά όργανα των ήµων και Κοινοτήτων έχουν υποχρέωση συµµόρφωσης, χωρίς καθυστέρηση, προς τις αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας καθώς και της Ειδικής Επιτροπής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΟΤΑ Με απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του αριθµού των µελών του, είναι δυνατή η µείωση δηµοτικών φόρων ή τελών µέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%), ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτοµα µε αναπηρίες και πολύτεκνους ιευρύνονται και συµπληρώνονται οι Σελίδα 7 από 20

8 κατηγορίες των υποχρεωτικών καθώς και των προαιρετικών δαπανών των ΟΤΑ Επεκτείνεται η δυνατότητα παροχής χρηµατικών επιχορηγήσεων µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου σε τοπικά παραρτήµατα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, σε πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων στους οικείους ΟΤΑ και σε συλλόγους µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίοι παρέχουν βοήθεια και υποστήριξη κάθε µορφής σε παιδιά Επιτρέπεται πλέον η δυνατότητα παροχής σε πολυτέκνους ειδών διαβιώσεως και περίθαλψης και χρηµατικά βοηθήµατα Ενσωµατώνονται οι διατάξεις για τον προληπτικό έλεγχο των λογαριασµών των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης α βαθµού µε πληθυσµό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αναπροσαρµόζονται τα ποσά της πάγια προκαταβολής και κλιµακώνονται ανάλογα µε τον πληθυσµό των Ο.Τ.Α. Στους οφειλέτες των δήµων, των κοινοτήτων και των νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου παρέχονται διευκολύνσεις για την τµηµατική καταβολή των οφειλών τους, οι οποίες εξοµοιώνονται µε τη νοµοθεσία που ισχύει για τους οφειλέτες του δηµοσίου Η εξυπηρέτηση του δανείου επιτρέπεται πλέον, σε αντίθεση µε την ρητή απαγόρευση που προέβλεπε το Π 410/95, να γίνεται σε ποσοστό 50% από έσοδα που προέρχονται από εξειδικευµένες επιχορηγήσεις ή από τα Σελίδα 8 από 20

9 ανταποδοτικά τέλη ή από το τµήµα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) που προορίζονται για επενδυτικές δραστηριότητες των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Σ.Α.Τ.Α. Κατά το τελευταίο τρίµηνο του οικονοµικού έτους, επιτρέπεται να διατεθεί ποσοστό µέχρι 50% από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί για έργα που δεν έχουν εκτελεστεί και δεν µπορούν πια να εκτελεστούν στο διάστηµα που αποµένει για την πληρωµή υποχρεωτικών δαπανών. ΕΡΓΑ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Άµεση ανάθεση µε απόφαση δηµάρχου ή προέδρου της κοινότητας Οι προµήθειες υλικών και πάσης φύσεως εξοπλισµού, των ΟΤΑ, των Συνδέσµων τους και των Νοµικών τους Προσώπων και των ιδρυµάτων τους, που ενσωµατώνονται στα έργα τους, εκτελούνται σύµφωνα µε το π.δ. 28/80 και τον ΕΚΠΟΤΑ Παρέχεται η δυνατότητα στους δήµους και τις κοινότητες, προκειµένου να καλύψουν βραχυπρόθεσµες ανάγκες ρευστότητάς τους και για την χρηµατοδότηση των λειτουργικών τους δαπανών, να συνοµολογούν µε αναγνωρισµένα πιστωτικά ιδρύµατα ή χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς της Ελλάδας ή του εξωτερικού και µε κάθε είδος δηµόσιους οργανισµούς και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου δανεισµό Παρέχεται δυνατότητα στους ήµους σύναψης οµολογιακών δανείων Οι προµήθειες των ΟΤΑ διενεργούνται πλέον σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ Πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού του ήµου µπορούν να διατίθενται µε απόφαση του δηµάρχου για την πληρωµή και άµεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζηµιών σε δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης, άρδευσης, φωτισµού και σε δρόµους. Στις περιπτώσεις αυτές, εάν ο προϋπολογισµός του σχετικού έργου Σελίδα 9 από 20

10 δεν υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται κάθε φορά, βάσει της περίπτωσης γ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α ), όπως κάθε φορά ισχύει, µπορεί να γίνεται απευθείας ανάθεση µε απόφαση του δηµάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας. Στις περιπτώσεις που συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισµού γίνεται στην πρώτη, µετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ- ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Συµβάσεις ήµοι, Κοινότητες, Σύνδεσµοι, Νοµ/κές Αυτό/κήσεις και Ν.Π... της Αυτ/σης µπορούν να συνάπτουν µεταξύ τους συµβάσεις µε τις οποίες ανατίθεται η άσκηση αρµοδιοτήτων του ενός φορέα στον άλλον ήµοι, Κοινότητες, Σύνδεσµοι, Νοµ/κές Αυτ/σεις και Ν.Π... της Αυτ/σης µπορούν να αναθέτουν σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες την παροχή υπηρεσιών ή την εκτέλεση προγραµµάτων µε τη διενέργεια διαγωνισµών. ήµοι και Κοινότητες του ίδιου νοµού ή όµοροι ήµοι και Κοινότητες µπορούν να συνάπτουν µεταξύ τους συµβάσεις, µε τις οποίες αναλαµβάνουν την άσκηση αρµοδιότητας για λογαριασµό τους ή την υποστήριξη της άσκησής της. Στις συµβάσεις αυτές µπορεί να συµµετέχει και νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου του αναλαµβάνοντος την αρµοδιότητα ήµου ή Κοινότητας ή Σύνδεσµος. Οι συµβάσεις αυτές καλούνται «συµβάσεις διαδηµοτικής συνεργασίας». ήµοι, Κοινότητες, Σύνδεσµοι, Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού µπορούν να συνάπτουν µεταξύ τους συµβάσεις µόνο για την εκτέλεση έργων, προµηθειών και υπηρεσιών. Αντικείµενα των συµβάσεων µπορεί να είναι και η βεβαίωση και είσπραξη τελών, δικαιωµάτων, εισφορών και προστίµων. Σελίδα 10 από 20

11 ήµοι, Κοινότητες, σύνδεσµοι και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου αυτών, µπορούν να αναθέτουν µε τη διενέργεια διαγωνισµού σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή κοινοπραξίες, την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους, την εκτέλεση έργων, την παροχή υπηρεσιών προς τον αναθέτοντα φορέα ή προς τους δηµότες και την εφαρµογή προγραµµάτων. Η ανάθεση του έργου ή της υπηρεσίας συνοδεύεται, είτε µε την καταβολή αµοιβής (δηµόσια σύµβαση έργου ή υπηρεσίας), είτε µε την παραχώρηση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης του έργου ή της υπηρεσίας (παραχώρηση δηµόσιου έργου ή δηµόσιας υπηρεσίας), είτε µε το δικαίωµα εκµετάλλευσης του έργου ή της υπηρεσίας σε συνδυασµό µε την καταβολή αµοιβής. Προγραµµατικές Συµβάσεις Για τη µελέτη και εκτέλεση έργων ή προγραµµάτων ανάπτυξης µιας περιοχής και για την παροχή υπηρεσιών οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Σύνδεσµοι ήµων και Κοινοτήτων, η Κεντρική Ενωση ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας, οι Τοπικές Ενώσεις ήµων και Κοινοτήτων, οι ηµοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης και Αποχέτευσης και τα ηµοτικά και Κοινοτικά Ιδρύµατα µπορούν να συνάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις µε Για την εκτέλεση έργων και την παροχή υπηρεσιών, οι ήµοι και οι Κοινότητες µπορούν να συνάπτουν συµβάσεις µε νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού τοµέα, σύµφωνα µε τους όρους και τη διαδικασία του ν. 3389/2005 (Συµπράξεις δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα). Προγραµµατικές συµβάσεις µπορούν να συνάπτουν, εκτός από τους φορείς που περιλαµβάνονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του π.δ/τος 410/95, και τα Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, περιλαµβανοµένων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µπορεί να επιτρέπεται και η συµµετοχή τραπεζών και πιστωτικών ιδρυµάτων. Η σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων Σελίδα 11 από 20

12 φορείς του δηµοσίου τοµέα της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65). Στις προγραµµατικές συµβάσεις επιτρέπεται η συµµετοχή και επιχειρήσεων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Συνεταιρισµών, Επιµελητηρίων και Επιστηµονικών Φορέων ηµόσιου ικαίου Στις προγραµµατικές συµβάσεις απαραίτητα ορίζονται το έργο, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων, οι πόροι που θα διατεθούν, τα ποσά χρηµατοδότησης και το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των έργων ή των προγραµµάτων ή παροχής των υπηρεσιών. Με την ίδια σύµβαση ορίζεται επίσης ο συµβαλλόµενος φορέας στον οποίο ανατίθεται ή ο τρίτος στον οποίο µπορεί να ανατεθεί η διαχείριση, εκµετάλλευση και συντήρηση των έργων του προγράµµατος µετά την ολοκλήρωσή του. µεταξύ των φορέων για τους οποίους προβλέπεται η δυνατότητα από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 225 (Προγραµµατικές Συµβάσεις) και Κοινωφελών Ιδρυµάτων είναι δυνατή, µόνον, εφόσον αυτά διαθέτουν σχετική εµπειρία και το καταστατικό τους προβλέπει συνεργασία µε τους φορείς αυτούς. Ανάθεση άσκησης αρµοδιοτήτων σε άλλα Νοµικά Πρόσωπα ήµοι και Κοινότητες µπορούν κατ εξαίρεση να αναθέτουν για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα την άσκηση ορισµένης αρµοδιότητάς τους στο Κράτος ή στο Νοµικό Πρόσωπο (άρθρο 36 του Η διάταξη του άρθρου 36 του π.δ/τος 410/95 καταργείται Σελίδα 12 από 20

13 π.δ/τος 410/95) Ι ΡΥΜΑΤΑ- ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Νοµικά πρόσωπα τα οποία µετά την πάροδο διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή δύο έτη µετά τη δηµοσίευση της συστατικής τους πράξης δεν έχουν συντάξει προϋπολογισµό και απολογισµό για δύο διαδοχικά οικονοµικά έτη, καταργούνται.. Η σχετική πράξη κατάργησης εκδίδεται από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Νοµικές µορφές επιχειρήσεων ΟΤΑ α. Αµιγείς δηµοτικές και κοινοτικές επιχ/ήσεις β. Μη αµιγείς δηµοτικές και κοινοτικές επιχ/σεις γ. ιαδηµοτικές και κοινοτικές δ. Ανώνυµες - Συνεταιριστικές Α.Ε. - ηµοτικές εταιρείες λαϊκήςβάσης (Α.Ε.). - Α.Ε. (από φορείς τα Τ.Α.). Μικτές Α.Ε. Αλλάζουν ριζικά οι κατηγορίες των επιχειρήσεων, οι οποίες διακρίνονται σε: α. ηµοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις β. Ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ που διακρίνονται περαιτέρω σε i. Κοινές Ανώνυµες ii. Αναπτυξιακές Ανώνυµες Εταιρείες iii. ηµοτικές και Κοινοτικές Α.Ε. Οι Αστικές Εταιρείες επιτρέπεται να συσταθούν στο εξής εφ όσον προβλέπεται από ειδική διάταξη νόµου. Οι υφιστάµενες αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 9 του ν. 3274/2004 συνεχίζουν να λειτουργούν µέχρι τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη και τίθενται κανόνες λειτουργίας τους. Από την έναρξη ισχύος του νέου ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα δεν επιτρέπεται η σύσταση διαδηµοτικών ή διακοινοτικών επιχειρήσεων του άρθρου 285 του π.δ/τος 410/95. Υφιστάµενες Σελίδα 13 από 20

14 Αντικείµενο των επιχειρήσεων ΟΤΑ Η ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ α. Εκτέλεση έργων για την εξυπηρέτηση του κοινού και η οικονοµική εκµετάλλευση των έργων. β. Παραγωγή αγαθών και παροχή υπηρεσιών. γ. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την πραγµατοποίηση εσόδων. επιχειρήσεις αυτής της µορφής συνεχίζουν να λειτουργούν µέχρι τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη. Από την έναρξη ισχύος του νέου ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα δεν επιτρέπεται η σύσταση κατασκευαστικών επιχειρήσεων από ήµους ή Κοινότητες. ηµοτικές Επιχειρήσεις ειδικού σκοπού που συστήθηκαν µε ειδικό νόµο ( ΕΥΑ ραδιοφωνίας κλπ.) συνεχίζουν να λειτουργούν σύµφωνα µε το καθεστώς που τις διέπει 1. Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις έχουν ως αντικείµενο : την οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών συναφών ή συνδεόµενων µε τις αρµοδιότητες των ήµων και Κοινοτήτων που αναφέρονται στους τοµείς της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, παιδείας, πολιτισµού, αθλητισµού και περιβάλλοντος καθώς επίσης η οργάνωση δηµοτικής συγκοινωνίας και η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους, µε εξαίρεση την παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων και την αποκοµιδή των απορριµµάτων, τη δηµιουργία και συντήρηση πρασίνου και τη λειτουργία κοιµητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών. Επίσης, δεν µπορούν να έχουν ως αντικείµενο τις κρατικού χαρακτήρα αρµοδιότητες που η άσκησή τους έχει ανατεθεί στους ΟΤΑ. 2. Οι ανώνυµες εταιρίες των ΟΤΑ έχουν ως αντικείµενο : Σελίδα 14 από 20

15 Σύσταση ιοίκηση Με απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου (µετά από οικονοµοτεχνική µελέτη ) και πράξη του Γ. Γραµµατέα της Περιφέρειας που δηµοσιεύεται στην ΕτΚ. Το.Σ. αποτελείται από πέντε έως έντεκα µέλη, τα οποία ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από το την επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ ή της περιφερειακής διοίκησης της χώρας, την προώθηση της ανάπτυξης µε τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα ή την εφαρµογή σχετικών πολιτικών σε διαδηµοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο (Αναπτυξιακές Ανώνυµες Εταιρείες ΟΤΑ). Την αξιοποίηση της ακίνητης δηµοτικής ή κοινοτικής περιουσίας ή την εκµετάλλευση κοινοχρήστων χώρων ( ηµοτική ή Κοινοτική Ανώνυµη Εταιρεία). Οι ήµοι και οι Κοινότητες επιτρέπεται να συστήνουν ή να συµµετέχουν σε άλλες ανώνυµες εταιρείες, ανεξαρτήτως αντικειµένου, µε εξαίρεση τη συµµετοχή τους σε ποδοσφαιρικές, τραπεζικές και ασφαλιστικές ανώνυµες εταιρείες α. Κοινωφελείς δηµοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις Με απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου (µετά από οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας) και πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας που δηµοσιεύεται στην ΕτΚ. β. Ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ ήµοι ή Κοινότητες, µόνοι ή µε άλλους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή τρίτους, δύνανται να συνιστούν ανώνυµες εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν µε τις διατάξεις της εµπορικής και φορολογικής νοµοθεσίας. Συνιστώνται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, της οποίας προηγείται η εκπόνηση σχετικής οικονοµοτεχνικής µελέτης βιωσιµότητας Στις κοινωφελείς δηµοτικές και κοινοτικές : Σελίδα 15 από 20

16 δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο. Με απόφαση του.σ. της επιχ/σης προσλαµβάνεται διευθυντής της ή ορίζεται ως διευθυντής ένα από τα µέλη του. - Το.Σ. αποτελείται από επτά έως έντεκα µέλη, τα οποία ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο. - Η θητεία του.σ. ακολουθεί τη θητεία του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, η οποία προβλέπεται στη πράξη σύστασης. - υνατότητα αντικατάστασης µέλους του.σ. µε αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. - Ως διευθυντής δεν µπορεί να ορισθεί µέλος του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης ή του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου Εποπτεία επιχ/σεων Κανονισµοί Οι αποφάσεις του.σ. της επιχ/σης εγκρίνονται από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο, αν αυτές αφορούν: α) ψήφιση προϋπολογισµού, ισολογισµού και της έκθεσης πεπραγµένων, β) αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή επιβάρυνση αυτών µε εµπράγµατο δικαίωµα, γ) διάθεση των καθαρών κερδών και δ) επέκταση των εγκαταστάσεων της επιχ/σης. α.εσωτερικός κανονισµός υπηρεσιών β. Κανονισµός διαχείρισης γ. Κανονισµός προσωπικού Στις ανώνυµες δηµοτικές και κοινοτικές ισχύουν οι οικείες διατάξεις του ν. 2190/1920 Οι αποφάσεις του.σ. της κοινωφελούς επιχ/σης εγκρίνονται από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο, αν αυτές αφορούν: α) ψήφιση προϋπολογισµού, ισολογισµού και της έκθεσης πεπραγµένων, β) αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή επιβάρυνση αυτών µε εµπράγµατο δικαίωµα, γ) διάθεση των καθαρών κερδών ή διενέργεια επενδύσεων, δ) αύξηση κεφαλαίου της επιχείρησης, ε) συγχώνευση ή λύση της επιχείρησης, στ) σύναψη δανείων και ζ) έγκριση των κανονισµών της επιχ/σης. Οι κανονισµοί που συντάσσονται από το.σ. της επιχείρησης α. Εσωτερικός κανονισµός υπηρεσιών β. Κανονισµός οικονοµικής διαχείρισης γ. Κανονισµός ανάθεσης έργων, υπηρεσιών και προµηθειών Σελίδα 16 από 20

17 Προσωπικό Χρηµατοδότηση Η ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ Το τακτικό προσωπικό των δηµοτικών επιχειρήσεων προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τα κριτήρια του άρθρου 18 του Ν.2190/94 και όχι σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού τους ή τους όρους της οικείας προκήρυξης Η πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου χρόνου γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94 καθώς και των διατάξεων της παρ.15β του άρθρου 20 του Ν.2738/99 εν επιτρέπεται η επιχορήγηση από Ν.Α., δήµο ή κοινότητα, οποιασδήποτε επιχείρησης που αυτοί συνιστούν ή συµµετέχουν µε την επιφύλαξη του άρθρου 36 (Ανάθεση άσκησης αρµοδιοτήτων σε άλλα Ν.Π.) δ. Κανονισµός προσωπικού Προσλήψεις σύµφωνα µε τις διατάξεις για την πρόσληψη προσωπικού των ΟΤΑ µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, εκτός από το προσωπικό των ανωνύµων εταιριών που προσλαµβάνεται βάσει πρότυπου κανονισµού. Με απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, µε βάση τις υφιστάµενες ανάγκες του οικείου ΟΤΑ και των νοµικών του προσώπων, είναι δυνατόν να µεταφερθεί πλεονάζον προσωπικό των συγχωνευµένων επιχειρήσεων, χωρίς αίτησή του, σε αντίστοιχες υπηρεσίες αυτού ή των νοµικών του προσώπων. Το προσωπικό αυτό πρέπει να απασχολείται στις επιχειρήσεις µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. Το µεταφερόµενο προσωπικό σε δήµο ή κοινότητα ή σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου αυτών καταλαµβάνει κενές οργανικές θέσεις ή συνιστώµενες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντίστοιχης ή παρεµφερούς ειδικότητας, διέπεται δε ως προς τους όρους και το ύψος της αµοιβής της εργασίας του από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε για το προσωπικό των ΟΤΑ, λαµβανόµενης υπ όψιν της προϋπηρεσίας τους. Οι κοινωφελείς δηµοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από τον οικείο ΟΤΑ µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου υπό την προϋπόθεση να καταθέσει η επιχείρηση διετές Σελίδα 17 από 20

18 ιαχειριστικός έλεγχος Η ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ του π.δ/τος 410/95. Τακτικός διαχειριστικός έλεγχος από δύο ελεγκτές, οι οποίοι επιλέγονται ανάµεσα σε υπαλλήλους τραπεζών ή δηµοσίους υπαλλήλους Π.Ε. και διορίζονται από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο στην αρχή κάθε οικονοµικού έτους. Έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος µε απόφαση του Γ. Γραµµατέα της Περιφέρειας. πρόγραµµα δράσης (τα βασικά στοιχεία του οποίου θα καθορίζονται µε απόφαση του ΥΠΕΣ Α µετά από γνώµη της ΚΕ ΚΕ ). Οι ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ δεν επιχορηγούνται. Εξαίρεση αποτελούν οι ανώνυµες επιχειρήσεις που έχουν συστήσει οι ΟΤΑ νησιωτικών περιοχών για τη διεξαγωγή θαλασσίων συγκοινωνιών και µεταφορών. Τακτικός διαχειριστικός έλεγχος από δύο ελεγκτές, οι οποίοι επιλέγονται από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο στην αρχή κάθε οικονοµικού έτους. Ως ελεγκτές ορίζονται ορκωτοί ελεγκτές ή πρόσωπα που έχουν το δικαίωµα να οριστούν ελεγκτές σε ανώνυµη εταιρεία. (Υποχρεωτικός για επιχειρήσεις µε ετήσιο κύκλο εργασιών µεγαλύτερο από ευρώ). Έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος µε απόφαση του Γ. Γραµµατέα της Περιφέρειας. Λύση Με τη συµπλήρωση του χρόνου για τον οποίο έχουν συσταθεί. Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τη συστατική τους πράξη. Κοινωφελείς δηµοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις : Μετά από απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και πράξη του Γ. Γραµµατέα της Περιφέρειας (δηµοσίευση στην ΕτΚ). Υποχρεωτικά εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστηµα άνω των δύο (2) ετών. Ανώνυµες εταιρείες των ΟΤΑ : Υποχρεωτικά αν για τρεις συνεχείς εταιρικές χρήσεις είναι ζηµιογόνες. Έως τις , όσες επιχειρήσεις ΟΤΑ, τις οποίες είτε έχουν συστήσει οι ίδιοι είτε συµµετέχουν σε αυτές κατά πλειοψηφία φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν προσαρµόζουν το καταστατικό τους στις Σελίδα 18 από 20

19 διατάξεις του παρόντος νόµου, λύονται και τίθενται υπό εκκαθάριση Συγχώνευση Σύναψη συµβάσεων ανάθεσης έργων, υπηρεσιών και προµηθειών Το ιοικητικό Συµβούλιο της επιχείρησης αποφασίζει για τον τρόπο ανάθεσης των µελετών, εκτέλεσης των έργων και διενέργειας των προµηθειών. Με απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου επιτρέπεται η σύναψη σύµβασης, µε την οποία δήµος ή κοινότητα αναθέτει σε επιχείρηση οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης την εκτέλεση έργου, εργασίας ή µεταφοράς ή τη διενέργεια προµήθειας, αν ο προϋπολογισµός καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ. Συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων κοινωφελών επιχειρήσεων του ίδιου ήµου ή Κοινότητας µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. υνατότητα συγχώνευσης ανωνύµων εταιρειών ΟΤΑ σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις ν. 2190/1920. Η σύναψη συµβάσεων ανάθεσης των έργων, υπηρεσιών και προµηθειών των κοινωφελών επιχειρήσεων, καθώς και η σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου διενεργείται σύµφωνα µε τους αντίστοιχους κανόνες που ισχύουν για τους ΟΤΑ. Η σύναψη συµβάσεων ανάθεσης έργων, προµηθειών και υπηρεσιών από τις ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ διενεργείται βάσει κανονισµού, ο οποίος καταρτίζεται από το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας. Για τις αναθέσεις, των οποίων ο προϋπολογισµός υπερβαίνει τα όρια των αντιστοίχων ευρωπαϊκών οδηγιών, εφαρµόζονται οι διατάξεις αυτών. Με απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου επιτρέπεται η απ ευθείας ανάθεση σε κοινωφελείς επιχειρήσεις ή σε αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ ή σε επιχειρήσεις ΟΤΑ ειδικού σκοπού παροχής υπηρεσιών, συναφών ή συνδεόµενων µε το αντικείµενο της δραστηριότητάς τους, αν ο προϋπολογισµός του αντικειµένου της ανάθεσης δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ ( ), και υπό την προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Η συνολική αξία των αναθέσεων δήµου ή Σελίδα 19 από 20

20 κοινότητας προς µία επιχείρηση δεν µπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων ( ) ευρώ. Σελίδα 20 από 20

21 Σελίδα 21 από 20

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας O EMΠOPIKHΣ N ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.10819 Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/50/ΕΚ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 2: «Οδηγός συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και πρότυποι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ- πηρεσίας Ν.Π...

Υποέργο 2: «Οδηγός συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και πρότυποι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ- πηρεσίας Ν.Π... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Οδηγοί συγχωνεύσεων των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου και των Επιχειρήσεων των ήµων Β έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ηµοτικές και Κοινοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Οι ηµοτικές και Κοινοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ως ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ νοείται µια συλλογική οντότητα µε συγκεκριµένο έργο κοινού ενδιαφέροντος, όπου τουλάχιστον το 50% του κεφαλαίου της ανήκει σε έναν ή παραπάνω Ο.Τ.Α. ή λιγότερο από το 50%, εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη 301035: «Υποστήριξη των Δήμων και των Περιφερειών στην ε- φαρμογή των ρυθμίσεων του Νόμου 3852/2010 για τα Νομικά Πρόσωπα Δ.Δ. και Ι.Δ.

Πράξη 301035: «Υποστήριξη των Δήμων και των Περιφερειών στην ε- φαρμογή των ρυθμίσεων του Νόμου 3852/2010 για τα Νομικά Πρόσωπα Δ.Δ. και Ι.Δ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Οδηγοί συγχωνεύσεων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Επιχειρήσεων των Δήμων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε., Α ΕΚΑΜ Α.Ε., ΕΚΡ, ΡΟ Α, ΕΑΣΑ,

Α.Ε., Α ΕΚΑΜ Α.Ε., ΕΚΡ, ΡΟ Α, ΕΑΣΑ, ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος 14-2-2011 Πληροφ.: Θ. Παπαγεωργίου Προϊστάµενος Ν. Υπηρεσίας ήµου Ρόδου Τηλεφ. 2241046220 2241029225 6937409363 Προς τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Μανώλη Γλυνό συνηµµένα: - 6

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ

Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡKZ, 9 Απριλίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ρυθµίσεις για την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΕΥΧΟΣ 04 - ΟΚΤ 2004 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΕΥΧΟΣ 04 - ΟΚΤ 2004 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ε ΕΧΥ, στη συνεχή προσπάθεια της να παρέχει εξειδικευµένες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται µε συνέπεια και αποτελεσµατικότητα στα καθηµερινά προβλήµατα των ήµων, αναλαµβάνει µέσω της εξειδικευµένης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν. 3852/2010) ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν. 3852/2010) ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν. 3852/2010) ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1. Ιδρύματα και ΝΠΔΔ των δήμων (άρθρα 102 και 103) Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.1 Διοικητική Οργάνωση και Διαίρεση Το επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, με το οποίο πρόκειται να ασχοληθούμε στην παρούσα εργασία διακρίνεται στις εξής βαθμίδες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 77 ΘΕΜΑ:. ιευκρινίσεις ζητηµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή του νέου θεσµικού πλαισίου για τις δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 77 ΘΕΜΑ:. ιευκρινίσεις ζητηµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή του νέου θεσµικού πλαισίου για τις δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠIΚΗΣ ΑΥT/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ Πληροφ.(Για τα Κεφάλαια 1-5): Μ. Μωϋσίδου (2103744027)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η. Ι.Κ.Α. Α.Ε.)»

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η. Ι.Κ.Α. Α.Ε.)» Νόµος 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η. Ι.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 245/1.11.2007) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2880/2001 Ν. 2880/01 (ΦΕΚ 9 Α ) : Πρόγραµµα ΠΟΛΙΤΕΙΑ για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις.

Ν. 2880/2001 Ν. 2880/01 (ΦΕΚ 9 Α ) : Πρόγραµµα ΠΟΛΙΤΕΙΑ για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. Ν. 2880/2001 Ν. 2880/01 (ΦΕΚ 9 Α ) : Πρόγραµµα ΠΟΛΙΤΕΙΑ για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 64 του ν. 3852/10 αντικαθίσταται ως εξής : «3. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, το συμβούλιο δεν συγκληθεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 20 ΧΡΟΝΙΑ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Οικονομική Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2372/1996. «Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 29/28.2.

Νόµος 2372/1996. «Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 29/28.2. Νόµος 2372/1996. «Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 29/28.2.1996) Άρθρο πρώτο 1. Συνιστάται ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Σχέδιο Νόμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Σχέδιο Νόμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σχέδιο Νόμου Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις

Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΣΙΣΤ, 20 Σεπτεµβρίου 2011, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Κοινωνική Οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. Το άρθρο 215 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 215 Αυτοτελής

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σύσταση - Επωνυµία - Έδρα Περιφέρεια

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σύσταση - Επωνυµία - Έδρα Περιφέρεια ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2810/2000) Α ρ θ ρ ο 1 Σύσταση - Επωνυµία - Έδρα Περιφέρεια 1. Συνιστάται Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης Άρθρο 1 Καθορισμός Δημοτικών Κοινοτήτων Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2819 Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α 84 20000315 Τέθηκε σε ισχύ: 15.03.2000 Ημ.Υπογραφής: 15.03.2000 Τίτλος Ιδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ν 2081/1992/Α-154 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΛΠ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2081/1992 Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προσοχή: Κάθε μέριμνα έχει ληφθεί προκειμένου οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν κείμενο να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς. Σε καμία περίπτωση όμως, η εταιρεία Invest in Greece, δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προσοχή: Κάθε μέριμνα έχει ληφθεί προκειμένου οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν κείμενο να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς. Σε καμία περίπτωση όμως, η εταιρεία Invest in Greece, δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ. 1. Γενικά. 2. Άσκηση αρµοδιοτήτων

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ. 1. Γενικά. 2. Άσκηση αρµοδιοτήτων ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1. Γενικά Η άσκηση των αρµοδιοτήτων του ήµου Καλαµάτας πραγµατοποιείται,

Διαβάστε περισσότερα