Η ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ Άρθρα ΠΑΛΙΟΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΕΟΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΡΧΟΣ- ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΙ Αρµοδιότητες ηµάρχου Υποχρεώσεις ηµάρχου και Αντιδηµάρχου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ήµαρχος είναι υποχρεωµένος να κατοικεί και να διαµένει στο ήµο και κατ εξαίρεση επιτρέπεται να διαµένει έξω από το ήµο και σε απόσταση έως εκατό χιλιόµετρα Στις αρµοδιότητες δηµάρχου προστίθεται η υποχρέωσή του προς τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου να απαντά εγγράφως ή προφορικώς στα ερωτήµατα που του υποβάλλουν µέσα σε ένα µήνα. ήµαρχος και αντιδήµαρχος είναι υποχρεωµένοι πλέον να κατοικούν στο δήµο, µε εξαίρεση τους δηµάρχους των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Εκλογή Προεδρείου Το ηµοτικό Συµβούλιο εκλέγει ανάµεσα στα µέλη του, δηλαδή και της πλειοψηφίας και της µειοψηφίας, µε µυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Γραµµατέα Ο Πρόεδρος και ο Γραµµατέας προέρχονται από την πλειοψηφία. Ο Αντιπρόεδρος προέρχεται από τη µειοψηφία Η εκλογή του Προεδρείου γίνεται µε φανερή Σελίδα 1 από 20

2 ψηφοφορία Οι υποψήφιοι αναδεικνύονται από ειδική ψηφοφορία που γίνεται ανάµεσα στα µέλη της πλειοψηφίας και της µειοψηφίας χωριστά και εκλέγονται στη συνέχεια από το σύνολο των µελών του δηµοτικού συµβουλίου ηµοτικές Παρατάξεις Αναγνωρίζονται για πρώτη φορά οι ηµοτικές Παρατάξεις Παρέχεται η δυνατότητα ανεξαρτητοποίησης µέλους του δηµοτικού συµβουλίου από τη δηµοτική παράταξή του Παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής συµβούλου-µέλους δηµοτικής παράταξης, ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση και µε πλειοψηφία των 2/3 των µελών της Επιτροπές του ηµοτικού Συµβουλίου Οι δηµοτικές παρατάξεις συµµετέχουν στις επιτροπές που συστήνονται µε τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του δηµοτικού συµβουλίου Τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων δηµοτικού και κοινοτικού συµβουλίου Τα πρακτικά που τηρούνται, είτε γράφονται από τον Γραµµατέα σε ειδικό βιβλίο, είτε καταρτίζονται µε τη βοήθεια µαγνητοφωνικής συσκευής Τα πρακτικά καταρτίζονται µόνο µε τη βοήθεια µαγνητοφωνικής συσκευής ή βίντεο ή κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό µέσο. Aντιδήµαρχοι Στους ήµους τον δήµαρχο επικουρούν αντιδήµαρχοι. Σε ήµους που έχουν πληθυσµό µέχρι δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους ορίζεται ένας Σελίδα 2 από 20

3 ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ Η ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ αντιδήµαρχος, ενώ στους ήµους µε πληθυσµό πάνω από δύο χιλιάδες έναν (2.001) και έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους ορίζονται έως δύο (2) αντιδήµαρχοι. Σε ήµους που έχουν πληθυσµό πάνω από δέκα χιλιάδες έναν (10.001) και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους και σε ήµους που είναι πρωτεύουσες νοµών και έχουν πληθυσµό µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους ορίζονται έως τρεις (3) αντιδήµαρχοι. Σε ήµους που έχουν πληθυσµό από είκοσι χιλιάδες έναν (20.001) και έως σαράντα χιλιάδες (40.000) κατοίκους ορίζονται έως τέσσερις (4) αντιδήµαρχοι. Σε ήµους που έχουν πληθυσµό από σαράντα χιλιάδες έναν (40.001) και έως εκατό χιλιάδες ( ) κατοίκους ορίζονται έως πέντε (5) αντιδήµαρχοι. Στους µεγαλύτερους ήµους ο αριθµός των αντιδηµάρχων είναι ίσος µε τον αριθµό των διαµερισµάτων και µπορεί να αυξηθεί κατά τρεις (3) µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Στους ήµους που έχουν δέκα και πλέον τοπικά διαµερίσµατα µπορεί να ορίζεται ένας (1) επιπλέον αντιδήµαρχος πέραν εκείνων που προβλέπονται στα προηγούµενα εδάφια. Αρµοδιότητες του Τοπικού Συµβουλίου και του Προέδρου του Οι αρµοδιότητες του τοπικού συµβουλίου είναι γνωµοδοτικού χαρακτήρα Απονέµονται πλέον και αποφασιστικές αρµοδιότητες στα τοπικά συµβούλια ως ακολούθως: 1. Η αποκατάσταση επείγοντος χαρακτήρα βλαβών των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, των αντλιοστασίων, των υδροµαστεύσεων και του συστήµατος αποχέτευσης Σελίδα 3 από 20

4 2. Η συντήρηση και λειτουργία παιδικών χαρών 3. Η συντήρηση και λειτουργία των κοιµητηρίων και των κέντρων αποτέφρωσης νεκρών. 4. Η αποκατάσταση επείγοντος χαρακτήρα ζηµιών στις δηµοτικές οδούς, γέφυρες, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους, καθώς και στις αγροτικές οδούς. 5. Η συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού των κοινόχρηστων χώρων. 6. Η εφαρµογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραµµάτων και τη συντήρηση και λειτουργία των αντίστοιχων εγκαταστάσεων Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου ιαίρεση ήµων σε ιαµερίσµατα Αρµοδιότητες Συµβουλίου ηµοτικού ιαµερίσµατος Καταβολή στον Πρόεδρο του Τοπικού Συµβουλίου εξόδων κίνησης ήµοι άνω των κατοίκων διαιρούνται σε διαµερίσµατα Το συµβούλιο του δηµοτικού διαµερίσµατος εκφράζει γνώµη και διατυπώνει προτάσεις στα όργανα του δήµου που αφορούν υποθέσεις του δηµοτικού διαµερίσµατος. Το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί να µεταβιβάζει αρµοδιότητές του στο συµβούλιο του δηµοτικού διαµερίσµατος. Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου δεν είναι µέλος του δηµοτικού συµβουλίου αλλά µετέχει στις συνεδριάσεις του και ενεργεί πληρωµές µε πάγια προκαταβολή Τα µέλη του Τοπικού Συµβουλίου λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους σε συνεδριάσεις του συµβουλίου ήµοι άνω των κατοίκων διαιρούνται σε διαµερίσµατα Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µέχρι µεταβιβάζεται στο συµβούλιο του δηµοτικού διαµερίσµατος η άσκηση αρµοδιοτήτων που αναφέρονται στην εκτέλεση µικρών τεχνικών έργων, στη διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, σε θέµατα κοινωνικής αρωγής καθώς και σε πρωτοβουλίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη, ενώ συγχρόνως διατηρούνται οι αρµοδιότητες του ισχύοντος ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Σελίδα 4 από 20

5 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ Οικονοµική Αποζηµίωση Με απόφαση του Υπουργού ΕΣ...Α. καθορίζονται τα έξοδα παράστασης ηµάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων ανάλογα µε πραγµατοποιηθέντα τακτικά έσοδα ήµων και Κοινοτήτων Με Π.. µετά από γνώµη της ΚΕ ΚΕ καθορίζεται ανάλογη οικονοµική αποζηµίωση και ασφαλιστική κάλυψη των µονοπρόσωπων αιρετών οργάνων των ήµων και Κοινοτήτων Αντιδήµαρχοι και Πρόεδροι ηµοτικών Συµβουλίων εισπράττουν το 50% των εξόδων παράστασης του ηµάρχου Οι Αντιδήµαρχοι ήµων µέχρι κατοίκους λαµβάνουν το 40% των εξόδων παράστασης του οικείου ηµάρχου άνω των κατοίκων λαµβάνουν το 50% των εξόδων παράστασης του οικείου ηµάρχου Ειδική Άδεια αιρετών οργάνων ΟΤΑ Η ειδική άδεια χορηγείται στους αιρετούς από την υπηρεσία τους, εφόσον πρόκειται για υπαλλήλους φορέων του δηµόσιου τοµέα (ν.1256/82), ύστερα από αίτηση των δικαιούχων Οι Πρόεδροι ηµοτικών Συµβουλίων ήµων : µέχρι κατοίκων λαµβάνουν το 30% των εξόδων παράστασης του οικείου ηµάρχου µε πληθυσµό από το 40% των εξόδων παράστασης του οικείου ηµάρχου µε πληθυσµό άνω των κατοίκων το 50% των εξόδων παράστασης του οικείου ηµάρχου Η ειδική άδεια χορηγείται στους αιρετούς υποχρεωτικά από την υπηρεσία τους, εφόσον πρόκειται για υπαλλήλους του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί κατά την ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων τους, ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης, µε εξαίρεση τα µέλη.ε.π. Α.Ε.Ι. και Ε.Π. Σελίδα 5 από 20

6 Τ.Ε.Ι. και του ειδικού διδακτικού και επιστηµονικού προσωπικού αυτών για τους οποίους απαιτείται αίτηση Η ειδική άδεια δεν χορηγείται σε όσους υπαλλήλους έχουν εξέλθει από το δηµόσιο τοµέα µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της υποψηφιότητάς τους Οι ανωτέρω αιρετοί στους οποίους χορηγείται ειδική άδεια για όλο το διάστηµα της θητείας τους, υποχρεούνται να επιλέξουν είτε τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης είτε τα έξοδα παράστασης που δικαιούνται. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οι πράξεις των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ αποστέλλονται στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας µέσα σε 10 µέρες από τη συνεδρίαση για την νόµιµη έκδοσή τους Ο Γ.Γ. της Περιφέρειας παραπέµπει µέσα σε 15 µέρες από τη λήψη τους σε τριµελή Επιτροπή τις πράξεις που θεωρεί αιτιολογηµένα ότι δεν είναι νόµιµες Στο Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας αποστέλλονται για έλεγχο νοµιµότητας µόνο οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν ρυθµίσεις κανονιστικού περιεχοµένου, ανάθεση έργων, υπηρεσιών, µελετών και προµηθειών, αγορά και εκποίηση ακινήτων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, επιβολή φόρων, τελών, δικαιωµάτων, τη σύναψη κάθε µορφής συµβάσεων, περιλαµβανοµένων και των προγραµµατικών, τη σύναψη συµβάσεων διαδηµοτικής συνεργασίας, τη σύναψη δανείων, και τη διενέργεια τοπικού δηµοψηφίσµατος. Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας ελέγχει τη νοµιµότητά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την περιέλευσή τους και εκδίδει σχετική πράξη. Ο Γενικός Γραµµατέας µπορεί αυτεπάγγελτα, να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των ήµων, των Κοινοτήτων µέσα σε προθεσµία ενός µηνός αφ ότου η απόφαση έχει δηµοσιευθεί ή εκδοθεί Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, µπορεί να προσφύγει στο Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας και να προσβάλει τις αποφάσεις Σελίδα 6 από 20

7 των συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των ήµων των Κοινοτήτων και των νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Η προσφυγή µπορεί να στρέφεται και κατά παραλήψεως οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας των ανωτέρω οργάνων. Ο Γενικός Γραµµατέας αποφαίνεται επί της προσφυγής, εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός µηνός από την υποβολή της Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Η Επιτροπή, ασκώντας έλεγχο νοµιµότητας, αποφασίζει σε πρώτο βαθµό αιτιολογηµένα σε αποκλειστική προθεσµία 20 ηµερών από τη λήψη τους Κατά των αποφάσεων της Επιτροπής δεν χωρεί προσφυγή ενώπιον του καθ ύλην αρµόδιου Υπουργού Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νοµιµότητας, και εκδίδει απόφαση σε δεύτερο βαθµό επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται µόνο στα αρµόδια δικαστήρια Τα αιρετά όργανα των ήµων και Κοινοτήτων έχουν υποχρέωση συµµόρφωσης, χωρίς καθυστέρηση, προς τις αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας καθώς και της Ειδικής Επιτροπής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΟΤΑ Με απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του αριθµού των µελών του, είναι δυνατή η µείωση δηµοτικών φόρων ή τελών µέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%), ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτοµα µε αναπηρίες και πολύτεκνους ιευρύνονται και συµπληρώνονται οι Σελίδα 7 από 20

8 κατηγορίες των υποχρεωτικών καθώς και των προαιρετικών δαπανών των ΟΤΑ Επεκτείνεται η δυνατότητα παροχής χρηµατικών επιχορηγήσεων µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου σε τοπικά παραρτήµατα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, σε πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων στους οικείους ΟΤΑ και σε συλλόγους µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίοι παρέχουν βοήθεια και υποστήριξη κάθε µορφής σε παιδιά Επιτρέπεται πλέον η δυνατότητα παροχής σε πολυτέκνους ειδών διαβιώσεως και περίθαλψης και χρηµατικά βοηθήµατα Ενσωµατώνονται οι διατάξεις για τον προληπτικό έλεγχο των λογαριασµών των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης α βαθµού µε πληθυσµό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αναπροσαρµόζονται τα ποσά της πάγια προκαταβολής και κλιµακώνονται ανάλογα µε τον πληθυσµό των Ο.Τ.Α. Στους οφειλέτες των δήµων, των κοινοτήτων και των νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου παρέχονται διευκολύνσεις για την τµηµατική καταβολή των οφειλών τους, οι οποίες εξοµοιώνονται µε τη νοµοθεσία που ισχύει για τους οφειλέτες του δηµοσίου Η εξυπηρέτηση του δανείου επιτρέπεται πλέον, σε αντίθεση µε την ρητή απαγόρευση που προέβλεπε το Π 410/95, να γίνεται σε ποσοστό 50% από έσοδα που προέρχονται από εξειδικευµένες επιχορηγήσεις ή από τα Σελίδα 8 από 20

9 ανταποδοτικά τέλη ή από το τµήµα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) που προορίζονται για επενδυτικές δραστηριότητες των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Σ.Α.Τ.Α. Κατά το τελευταίο τρίµηνο του οικονοµικού έτους, επιτρέπεται να διατεθεί ποσοστό µέχρι 50% από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί για έργα που δεν έχουν εκτελεστεί και δεν µπορούν πια να εκτελεστούν στο διάστηµα που αποµένει για την πληρωµή υποχρεωτικών δαπανών. ΕΡΓΑ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Άµεση ανάθεση µε απόφαση δηµάρχου ή προέδρου της κοινότητας Οι προµήθειες υλικών και πάσης φύσεως εξοπλισµού, των ΟΤΑ, των Συνδέσµων τους και των Νοµικών τους Προσώπων και των ιδρυµάτων τους, που ενσωµατώνονται στα έργα τους, εκτελούνται σύµφωνα µε το π.δ. 28/80 και τον ΕΚΠΟΤΑ Παρέχεται η δυνατότητα στους δήµους και τις κοινότητες, προκειµένου να καλύψουν βραχυπρόθεσµες ανάγκες ρευστότητάς τους και για την χρηµατοδότηση των λειτουργικών τους δαπανών, να συνοµολογούν µε αναγνωρισµένα πιστωτικά ιδρύµατα ή χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς της Ελλάδας ή του εξωτερικού και µε κάθε είδος δηµόσιους οργανισµούς και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου δανεισµό Παρέχεται δυνατότητα στους ήµους σύναψης οµολογιακών δανείων Οι προµήθειες των ΟΤΑ διενεργούνται πλέον σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ Πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού του ήµου µπορούν να διατίθενται µε απόφαση του δηµάρχου για την πληρωµή και άµεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζηµιών σε δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης, άρδευσης, φωτισµού και σε δρόµους. Στις περιπτώσεις αυτές, εάν ο προϋπολογισµός του σχετικού έργου Σελίδα 9 από 20

10 δεν υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται κάθε φορά, βάσει της περίπτωσης γ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α ), όπως κάθε φορά ισχύει, µπορεί να γίνεται απευθείας ανάθεση µε απόφαση του δηµάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας. Στις περιπτώσεις που συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισµού γίνεται στην πρώτη, µετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ- ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Συµβάσεις ήµοι, Κοινότητες, Σύνδεσµοι, Νοµ/κές Αυτό/κήσεις και Ν.Π... της Αυτ/σης µπορούν να συνάπτουν µεταξύ τους συµβάσεις µε τις οποίες ανατίθεται η άσκηση αρµοδιοτήτων του ενός φορέα στον άλλον ήµοι, Κοινότητες, Σύνδεσµοι, Νοµ/κές Αυτ/σεις και Ν.Π... της Αυτ/σης µπορούν να αναθέτουν σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες την παροχή υπηρεσιών ή την εκτέλεση προγραµµάτων µε τη διενέργεια διαγωνισµών. ήµοι και Κοινότητες του ίδιου νοµού ή όµοροι ήµοι και Κοινότητες µπορούν να συνάπτουν µεταξύ τους συµβάσεις, µε τις οποίες αναλαµβάνουν την άσκηση αρµοδιότητας για λογαριασµό τους ή την υποστήριξη της άσκησής της. Στις συµβάσεις αυτές µπορεί να συµµετέχει και νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου του αναλαµβάνοντος την αρµοδιότητα ήµου ή Κοινότητας ή Σύνδεσµος. Οι συµβάσεις αυτές καλούνται «συµβάσεις διαδηµοτικής συνεργασίας». ήµοι, Κοινότητες, Σύνδεσµοι, Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού µπορούν να συνάπτουν µεταξύ τους συµβάσεις µόνο για την εκτέλεση έργων, προµηθειών και υπηρεσιών. Αντικείµενα των συµβάσεων µπορεί να είναι και η βεβαίωση και είσπραξη τελών, δικαιωµάτων, εισφορών και προστίµων. Σελίδα 10 από 20

11 ήµοι, Κοινότητες, σύνδεσµοι και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου αυτών, µπορούν να αναθέτουν µε τη διενέργεια διαγωνισµού σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή κοινοπραξίες, την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους, την εκτέλεση έργων, την παροχή υπηρεσιών προς τον αναθέτοντα φορέα ή προς τους δηµότες και την εφαρµογή προγραµµάτων. Η ανάθεση του έργου ή της υπηρεσίας συνοδεύεται, είτε µε την καταβολή αµοιβής (δηµόσια σύµβαση έργου ή υπηρεσίας), είτε µε την παραχώρηση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης του έργου ή της υπηρεσίας (παραχώρηση δηµόσιου έργου ή δηµόσιας υπηρεσίας), είτε µε το δικαίωµα εκµετάλλευσης του έργου ή της υπηρεσίας σε συνδυασµό µε την καταβολή αµοιβής. Προγραµµατικές Συµβάσεις Για τη µελέτη και εκτέλεση έργων ή προγραµµάτων ανάπτυξης µιας περιοχής και για την παροχή υπηρεσιών οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Σύνδεσµοι ήµων και Κοινοτήτων, η Κεντρική Ενωση ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας, οι Τοπικές Ενώσεις ήµων και Κοινοτήτων, οι ηµοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης και Αποχέτευσης και τα ηµοτικά και Κοινοτικά Ιδρύµατα µπορούν να συνάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις µε Για την εκτέλεση έργων και την παροχή υπηρεσιών, οι ήµοι και οι Κοινότητες µπορούν να συνάπτουν συµβάσεις µε νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού τοµέα, σύµφωνα µε τους όρους και τη διαδικασία του ν. 3389/2005 (Συµπράξεις δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα). Προγραµµατικές συµβάσεις µπορούν να συνάπτουν, εκτός από τους φορείς που περιλαµβάνονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του π.δ/τος 410/95, και τα Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, περιλαµβανοµένων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µπορεί να επιτρέπεται και η συµµετοχή τραπεζών και πιστωτικών ιδρυµάτων. Η σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων Σελίδα 11 από 20

12 φορείς του δηµοσίου τοµέα της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65). Στις προγραµµατικές συµβάσεις επιτρέπεται η συµµετοχή και επιχειρήσεων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Συνεταιρισµών, Επιµελητηρίων και Επιστηµονικών Φορέων ηµόσιου ικαίου Στις προγραµµατικές συµβάσεις απαραίτητα ορίζονται το έργο, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων, οι πόροι που θα διατεθούν, τα ποσά χρηµατοδότησης και το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των έργων ή των προγραµµάτων ή παροχής των υπηρεσιών. Με την ίδια σύµβαση ορίζεται επίσης ο συµβαλλόµενος φορέας στον οποίο ανατίθεται ή ο τρίτος στον οποίο µπορεί να ανατεθεί η διαχείριση, εκµετάλλευση και συντήρηση των έργων του προγράµµατος µετά την ολοκλήρωσή του. µεταξύ των φορέων για τους οποίους προβλέπεται η δυνατότητα από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 225 (Προγραµµατικές Συµβάσεις) και Κοινωφελών Ιδρυµάτων είναι δυνατή, µόνον, εφόσον αυτά διαθέτουν σχετική εµπειρία και το καταστατικό τους προβλέπει συνεργασία µε τους φορείς αυτούς. Ανάθεση άσκησης αρµοδιοτήτων σε άλλα Νοµικά Πρόσωπα ήµοι και Κοινότητες µπορούν κατ εξαίρεση να αναθέτουν για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα την άσκηση ορισµένης αρµοδιότητάς τους στο Κράτος ή στο Νοµικό Πρόσωπο (άρθρο 36 του Η διάταξη του άρθρου 36 του π.δ/τος 410/95 καταργείται Σελίδα 12 από 20

13 π.δ/τος 410/95) Ι ΡΥΜΑΤΑ- ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Νοµικά πρόσωπα τα οποία µετά την πάροδο διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή δύο έτη µετά τη δηµοσίευση της συστατικής τους πράξης δεν έχουν συντάξει προϋπολογισµό και απολογισµό για δύο διαδοχικά οικονοµικά έτη, καταργούνται.. Η σχετική πράξη κατάργησης εκδίδεται από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Νοµικές µορφές επιχειρήσεων ΟΤΑ α. Αµιγείς δηµοτικές και κοινοτικές επιχ/ήσεις β. Μη αµιγείς δηµοτικές και κοινοτικές επιχ/σεις γ. ιαδηµοτικές και κοινοτικές δ. Ανώνυµες - Συνεταιριστικές Α.Ε. - ηµοτικές εταιρείες λαϊκήςβάσης (Α.Ε.). - Α.Ε. (από φορείς τα Τ.Α.). Μικτές Α.Ε. Αλλάζουν ριζικά οι κατηγορίες των επιχειρήσεων, οι οποίες διακρίνονται σε: α. ηµοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις β. Ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ που διακρίνονται περαιτέρω σε i. Κοινές Ανώνυµες ii. Αναπτυξιακές Ανώνυµες Εταιρείες iii. ηµοτικές και Κοινοτικές Α.Ε. Οι Αστικές Εταιρείες επιτρέπεται να συσταθούν στο εξής εφ όσον προβλέπεται από ειδική διάταξη νόµου. Οι υφιστάµενες αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 9 του ν. 3274/2004 συνεχίζουν να λειτουργούν µέχρι τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη και τίθενται κανόνες λειτουργίας τους. Από την έναρξη ισχύος του νέου ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα δεν επιτρέπεται η σύσταση διαδηµοτικών ή διακοινοτικών επιχειρήσεων του άρθρου 285 του π.δ/τος 410/95. Υφιστάµενες Σελίδα 13 από 20

14 Αντικείµενο των επιχειρήσεων ΟΤΑ Η ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ α. Εκτέλεση έργων για την εξυπηρέτηση του κοινού και η οικονοµική εκµετάλλευση των έργων. β. Παραγωγή αγαθών και παροχή υπηρεσιών. γ. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την πραγµατοποίηση εσόδων. επιχειρήσεις αυτής της µορφής συνεχίζουν να λειτουργούν µέχρι τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη. Από την έναρξη ισχύος του νέου ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα δεν επιτρέπεται η σύσταση κατασκευαστικών επιχειρήσεων από ήµους ή Κοινότητες. ηµοτικές Επιχειρήσεις ειδικού σκοπού που συστήθηκαν µε ειδικό νόµο ( ΕΥΑ ραδιοφωνίας κλπ.) συνεχίζουν να λειτουργούν σύµφωνα µε το καθεστώς που τις διέπει 1. Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις έχουν ως αντικείµενο : την οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών συναφών ή συνδεόµενων µε τις αρµοδιότητες των ήµων και Κοινοτήτων που αναφέρονται στους τοµείς της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, παιδείας, πολιτισµού, αθλητισµού και περιβάλλοντος καθώς επίσης η οργάνωση δηµοτικής συγκοινωνίας και η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους, µε εξαίρεση την παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων και την αποκοµιδή των απορριµµάτων, τη δηµιουργία και συντήρηση πρασίνου και τη λειτουργία κοιµητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών. Επίσης, δεν µπορούν να έχουν ως αντικείµενο τις κρατικού χαρακτήρα αρµοδιότητες που η άσκησή τους έχει ανατεθεί στους ΟΤΑ. 2. Οι ανώνυµες εταιρίες των ΟΤΑ έχουν ως αντικείµενο : Σελίδα 14 από 20

15 Σύσταση ιοίκηση Με απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου (µετά από οικονοµοτεχνική µελέτη ) και πράξη του Γ. Γραµµατέα της Περιφέρειας που δηµοσιεύεται στην ΕτΚ. Το.Σ. αποτελείται από πέντε έως έντεκα µέλη, τα οποία ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από το την επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ ή της περιφερειακής διοίκησης της χώρας, την προώθηση της ανάπτυξης µε τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα ή την εφαρµογή σχετικών πολιτικών σε διαδηµοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο (Αναπτυξιακές Ανώνυµες Εταιρείες ΟΤΑ). Την αξιοποίηση της ακίνητης δηµοτικής ή κοινοτικής περιουσίας ή την εκµετάλλευση κοινοχρήστων χώρων ( ηµοτική ή Κοινοτική Ανώνυµη Εταιρεία). Οι ήµοι και οι Κοινότητες επιτρέπεται να συστήνουν ή να συµµετέχουν σε άλλες ανώνυµες εταιρείες, ανεξαρτήτως αντικειµένου, µε εξαίρεση τη συµµετοχή τους σε ποδοσφαιρικές, τραπεζικές και ασφαλιστικές ανώνυµες εταιρείες α. Κοινωφελείς δηµοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις Με απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου (µετά από οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας) και πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας που δηµοσιεύεται στην ΕτΚ. β. Ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ ήµοι ή Κοινότητες, µόνοι ή µε άλλους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή τρίτους, δύνανται να συνιστούν ανώνυµες εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν µε τις διατάξεις της εµπορικής και φορολογικής νοµοθεσίας. Συνιστώνται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, της οποίας προηγείται η εκπόνηση σχετικής οικονοµοτεχνικής µελέτης βιωσιµότητας Στις κοινωφελείς δηµοτικές και κοινοτικές : Σελίδα 15 από 20

16 δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο. Με απόφαση του.σ. της επιχ/σης προσλαµβάνεται διευθυντής της ή ορίζεται ως διευθυντής ένα από τα µέλη του. - Το.Σ. αποτελείται από επτά έως έντεκα µέλη, τα οποία ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο. - Η θητεία του.σ. ακολουθεί τη θητεία του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, η οποία προβλέπεται στη πράξη σύστασης. - υνατότητα αντικατάστασης µέλους του.σ. µε αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. - Ως διευθυντής δεν µπορεί να ορισθεί µέλος του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης ή του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου Εποπτεία επιχ/σεων Κανονισµοί Οι αποφάσεις του.σ. της επιχ/σης εγκρίνονται από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο, αν αυτές αφορούν: α) ψήφιση προϋπολογισµού, ισολογισµού και της έκθεσης πεπραγµένων, β) αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή επιβάρυνση αυτών µε εµπράγµατο δικαίωµα, γ) διάθεση των καθαρών κερδών και δ) επέκταση των εγκαταστάσεων της επιχ/σης. α.εσωτερικός κανονισµός υπηρεσιών β. Κανονισµός διαχείρισης γ. Κανονισµός προσωπικού Στις ανώνυµες δηµοτικές και κοινοτικές ισχύουν οι οικείες διατάξεις του ν. 2190/1920 Οι αποφάσεις του.σ. της κοινωφελούς επιχ/σης εγκρίνονται από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο, αν αυτές αφορούν: α) ψήφιση προϋπολογισµού, ισολογισµού και της έκθεσης πεπραγµένων, β) αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή επιβάρυνση αυτών µε εµπράγµατο δικαίωµα, γ) διάθεση των καθαρών κερδών ή διενέργεια επενδύσεων, δ) αύξηση κεφαλαίου της επιχείρησης, ε) συγχώνευση ή λύση της επιχείρησης, στ) σύναψη δανείων και ζ) έγκριση των κανονισµών της επιχ/σης. Οι κανονισµοί που συντάσσονται από το.σ. της επιχείρησης α. Εσωτερικός κανονισµός υπηρεσιών β. Κανονισµός οικονοµικής διαχείρισης γ. Κανονισµός ανάθεσης έργων, υπηρεσιών και προµηθειών Σελίδα 16 από 20

17 Προσωπικό Χρηµατοδότηση Η ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ Το τακτικό προσωπικό των δηµοτικών επιχειρήσεων προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τα κριτήρια του άρθρου 18 του Ν.2190/94 και όχι σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού τους ή τους όρους της οικείας προκήρυξης Η πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου χρόνου γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94 καθώς και των διατάξεων της παρ.15β του άρθρου 20 του Ν.2738/99 εν επιτρέπεται η επιχορήγηση από Ν.Α., δήµο ή κοινότητα, οποιασδήποτε επιχείρησης που αυτοί συνιστούν ή συµµετέχουν µε την επιφύλαξη του άρθρου 36 (Ανάθεση άσκησης αρµοδιοτήτων σε άλλα Ν.Π.) δ. Κανονισµός προσωπικού Προσλήψεις σύµφωνα µε τις διατάξεις για την πρόσληψη προσωπικού των ΟΤΑ µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, εκτός από το προσωπικό των ανωνύµων εταιριών που προσλαµβάνεται βάσει πρότυπου κανονισµού. Με απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, µε βάση τις υφιστάµενες ανάγκες του οικείου ΟΤΑ και των νοµικών του προσώπων, είναι δυνατόν να µεταφερθεί πλεονάζον προσωπικό των συγχωνευµένων επιχειρήσεων, χωρίς αίτησή του, σε αντίστοιχες υπηρεσίες αυτού ή των νοµικών του προσώπων. Το προσωπικό αυτό πρέπει να απασχολείται στις επιχειρήσεις µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. Το µεταφερόµενο προσωπικό σε δήµο ή κοινότητα ή σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου αυτών καταλαµβάνει κενές οργανικές θέσεις ή συνιστώµενες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντίστοιχης ή παρεµφερούς ειδικότητας, διέπεται δε ως προς τους όρους και το ύψος της αµοιβής της εργασίας του από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε για το προσωπικό των ΟΤΑ, λαµβανόµενης υπ όψιν της προϋπηρεσίας τους. Οι κοινωφελείς δηµοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από τον οικείο ΟΤΑ µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου υπό την προϋπόθεση να καταθέσει η επιχείρηση διετές Σελίδα 17 από 20

18 ιαχειριστικός έλεγχος Η ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ του π.δ/τος 410/95. Τακτικός διαχειριστικός έλεγχος από δύο ελεγκτές, οι οποίοι επιλέγονται ανάµεσα σε υπαλλήλους τραπεζών ή δηµοσίους υπαλλήλους Π.Ε. και διορίζονται από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο στην αρχή κάθε οικονοµικού έτους. Έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος µε απόφαση του Γ. Γραµµατέα της Περιφέρειας. πρόγραµµα δράσης (τα βασικά στοιχεία του οποίου θα καθορίζονται µε απόφαση του ΥΠΕΣ Α µετά από γνώµη της ΚΕ ΚΕ ). Οι ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ δεν επιχορηγούνται. Εξαίρεση αποτελούν οι ανώνυµες επιχειρήσεις που έχουν συστήσει οι ΟΤΑ νησιωτικών περιοχών για τη διεξαγωγή θαλασσίων συγκοινωνιών και µεταφορών. Τακτικός διαχειριστικός έλεγχος από δύο ελεγκτές, οι οποίοι επιλέγονται από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο στην αρχή κάθε οικονοµικού έτους. Ως ελεγκτές ορίζονται ορκωτοί ελεγκτές ή πρόσωπα που έχουν το δικαίωµα να οριστούν ελεγκτές σε ανώνυµη εταιρεία. (Υποχρεωτικός για επιχειρήσεις µε ετήσιο κύκλο εργασιών µεγαλύτερο από ευρώ). Έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος µε απόφαση του Γ. Γραµµατέα της Περιφέρειας. Λύση Με τη συµπλήρωση του χρόνου για τον οποίο έχουν συσταθεί. Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τη συστατική τους πράξη. Κοινωφελείς δηµοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις : Μετά από απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και πράξη του Γ. Γραµµατέα της Περιφέρειας (δηµοσίευση στην ΕτΚ). Υποχρεωτικά εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστηµα άνω των δύο (2) ετών. Ανώνυµες εταιρείες των ΟΤΑ : Υποχρεωτικά αν για τρεις συνεχείς εταιρικές χρήσεις είναι ζηµιογόνες. Έως τις , όσες επιχειρήσεις ΟΤΑ, τις οποίες είτε έχουν συστήσει οι ίδιοι είτε συµµετέχουν σε αυτές κατά πλειοψηφία φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν προσαρµόζουν το καταστατικό τους στις Σελίδα 18 από 20

19 διατάξεις του παρόντος νόµου, λύονται και τίθενται υπό εκκαθάριση Συγχώνευση Σύναψη συµβάσεων ανάθεσης έργων, υπηρεσιών και προµηθειών Το ιοικητικό Συµβούλιο της επιχείρησης αποφασίζει για τον τρόπο ανάθεσης των µελετών, εκτέλεσης των έργων και διενέργειας των προµηθειών. Με απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου επιτρέπεται η σύναψη σύµβασης, µε την οποία δήµος ή κοινότητα αναθέτει σε επιχείρηση οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης την εκτέλεση έργου, εργασίας ή µεταφοράς ή τη διενέργεια προµήθειας, αν ο προϋπολογισµός καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ. Συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων κοινωφελών επιχειρήσεων του ίδιου ήµου ή Κοινότητας µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. υνατότητα συγχώνευσης ανωνύµων εταιρειών ΟΤΑ σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις ν. 2190/1920. Η σύναψη συµβάσεων ανάθεσης των έργων, υπηρεσιών και προµηθειών των κοινωφελών επιχειρήσεων, καθώς και η σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου διενεργείται σύµφωνα µε τους αντίστοιχους κανόνες που ισχύουν για τους ΟΤΑ. Η σύναψη συµβάσεων ανάθεσης έργων, προµηθειών και υπηρεσιών από τις ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ διενεργείται βάσει κανονισµού, ο οποίος καταρτίζεται από το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας. Για τις αναθέσεις, των οποίων ο προϋπολογισµός υπερβαίνει τα όρια των αντιστοίχων ευρωπαϊκών οδηγιών, εφαρµόζονται οι διατάξεις αυτών. Με απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου επιτρέπεται η απ ευθείας ανάθεση σε κοινωφελείς επιχειρήσεις ή σε αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ ή σε επιχειρήσεις ΟΤΑ ειδικού σκοπού παροχής υπηρεσιών, συναφών ή συνδεόµενων µε το αντικείµενο της δραστηριότητάς τους, αν ο προϋπολογισµός του αντικειµένου της ανάθεσης δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ ( ), και υπό την προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Η συνολική αξία των αναθέσεων δήµου ή Σελίδα 19 από 20

20 κοινότητας προς µία επιχείρηση δεν µπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων ( ) ευρώ. Σελίδα 20 από 20

21 Σελίδα 21 από 20

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του νησιού της Ρόδου και σύσταση της ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου Καθορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου. Νομικό Πλαίσιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας O EMΠOPIKHΣ N ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.10819 Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 60

ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 60 Ελληνική ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74895 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν. 3852/2010) ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν. 3852/2010) ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν. 3852/2010) ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1. Ιδρύματα και ΝΠΔΔ των δήμων (άρθρα 102 και 103) Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Η εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών γίνεται την 1η Σεπτεμβρίου του έτους των εκλογών. Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών και πριν την εγκατάσταση, πραγματοποιείται η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σύνθεση : Συνεδρίαση της 11-12-2012 Πρόεδρος : Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ:4710 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Συγχώνευση νοµικών προσώπων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.1 Διοικητική Οργάνωση και Διαίρεση Το επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, με το οποίο πρόκειται να ασχοληθούμε στην παρούσα εργασία διακρίνεται στις εξής βαθμίδες:

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: "Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος"»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 12/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 121/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αποστολή και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚ/ΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74301 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των διδάκτρων του Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί Παλαιού Φαλήρου».

Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των διδάκτρων του Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί Παλαιού Φαλήρου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 171 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 9 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 26. 5. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθμ. πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 26. 5. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθμ. πρωτ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 26. 5. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθμ. πρωτ. : Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΘΕΜΑ: Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού της συγχωνευθείσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» Απόσπασμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» Απόσπασμα Από τα πρακτικά της 5 ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ έτους 2014 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΔ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΔ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΔ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις στα μικρά νησιά. Η παράγραφος 2 του άρθρου 254 ν. 3463/2006 (ΔΚΚ ) αναφέρεται στις δημοτικές

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η έννοια της αποκέντρωσης κατά το Σύνταγμα.

1. Η έννοια της αποκέντρωσης κατά το Σύνταγμα. Η παρούσα ενδεικτική απάντηση βασίζεται στην άριστη εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Α1, Χαραλαμπίας Μαλλιαρού. 1. Η έννοια της αποκέντρωσης κατά το Σύνταγμα. Σύμφωνα με το Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 2: «Οδηγός συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και πρότυποι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ- πηρεσίας Ν.Π...

Υποέργο 2: «Οδηγός συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και πρότυποι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ- πηρεσίας Ν.Π... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Οδηγοί συγχωνεύσεων των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου και των Επιχειρήσεων των ήµων Β έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ. 1. Γενικά. 2. Άσκηση αρµοδιοτήτων

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ. 1. Γενικά. 2. Άσκηση αρµοδιοτήτων ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1. Γενικά Η άσκηση των αρµοδιοτήτων του ήµου Καλαµάτας πραγµατοποιείται,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 224 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Προσαρμογή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Πολιτισμού Ιεράπετρας σε κοινωφελή επιχείρηση σύμφωνα με το ν.3463/2006. Βασικές Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης Άρθρο 1 Καθορισμός Δημοτικών Κοινοτήτων Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κω

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Αυγούστου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Αυγούστου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Αυγούστου 2012. Αριθμός Απόφασης 255/2012 Θέμα 2 ο : Έγκριση των ισολογισμών εκκαθάρισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη 20-01-2014 1 Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με «Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ N.3429/2005 (ΦΕΚ - 314 Α/27-12-2005): ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 14 ΗΣ /23-06-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 14 ΗΣ /23-06-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 27 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/νση: Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 541 10 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Αριθμ. Πρωτ: οικ.29827 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265 ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης για ένταξη του πλεονάζοντος προσωπικού της Επιχείρησης Δήμου Κερκυραίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη 301035: «Υποστήριξη των Δήμων και των Περιφερειών στην ε- φαρμογή των ρυθμίσεων του Νόμου 3852/2010 για τα Νομικά Πρόσωπα Δ.Δ. και Ι.Δ.

Πράξη 301035: «Υποστήριξη των Δήμων και των Περιφερειών στην ε- φαρμογή των ρυθμίσεων του Νόμου 3852/2010 για τα Νομικά Πρόσωπα Δ.Δ. και Ι.Δ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Οδηγοί συγχωνεύσεων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Επιχειρήσεων των Δήμων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 77 ΘΕΜΑ:. ιευκρινίσεις ζητηµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή του νέου θεσµικού πλαισίου για τις δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 77 ΘΕΜΑ:. ιευκρινίσεις ζητηµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή του νέου θεσµικού πλαισίου για τις δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠIΚΗΣ ΑΥT/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ Πληροφ.(Για τα Κεφάλαια 1-5): Μ. Μωϋσίδου (2103744027)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι,

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1210 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Στο Νόμο 4018/2011 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 215/30-9-2011), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Μελίσσια 24 Σεπτεµβρίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.:2240 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 37/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αλμωπίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ /ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Γ.Ε.ΜΗ. Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ III O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3. Μέλη της Κοινότητας 4. Μητρώον µελών της Κοινότητας ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες Λειτουργία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών με δημοκρατικές και διαφανείς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 13-01-2011 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ήµος Αµαρουσίου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 3029/2002)

ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 3029/2002) ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 3029/2002) ΑΡΘΡΟ 7 Σύσταση - Σκοπός Με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 εισάγεται το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία και ανάπτυξη της συμπληρωματικής-επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 169. Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης δανείων σε ΟΤΑ και σε άλλους φορείς από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 169. Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης δανείων σε ΟΤΑ και σε άλλους φορείς από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 169 Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης δανείων σε ΟΤΑ και σε άλλους φορείς από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ» ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.) 2200/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Τύπος Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Υπεύθυνες Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις

Κοινωνικά Υπεύθυνες Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Κοινωνικά Υπεύθυνες Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Θεσμικό Πλαίσιο Καλές Πρακτικές Γεωργίου Κωνσταντίνος, Φυσικός MSc Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Τι είναι Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις: Είναι οι Δημόσιες Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Από το πρακτικό 2/14-2-2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου. Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Πληρ : Γ. Βλέτσης Τηλ : 210 38.93.329 FAX : 210 38.17.151

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα