ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ

2 ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (εφεξής ΕΔΣΝΑ), αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που προβλέφθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 211 «Διαχείριση στερεών αποβλήτων της Μητροπολιτικής Περιφέρειας» του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α 87). Στην παρ. 1 του Ν. 3852/2010 αναφέρεται ότι «Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται ειδικός διαβαθμιδικός σύνδεσμος, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με έδρα την Αθήνα, στον οποίο μετέχουν η μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής και υποχρεωτικά όλοι οι δήμοι του Νομού Αττικής». Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο ο ΕΔΣΝΑ αποτελεί καθολικό διάδοχο του πρώην διαδημοτικού Συνδέσμου, του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.) και υπεισήλθε αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Το μόνιμο προσωπικό του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α., καθώς και εκείνο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατέστη αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας προσωπικό του διαβαθμιδικού συνδέσμου. Η ουσιώδης τροποποίηση που υπήρξε στη σύσταση του νέου Φορέα ήταν ότι μετατράπηκε από διαδημοτικό σε διαβαθμιδικό, εκπροσωπούνται δηλαδή πλέον σε αυτόν και α' και ο β' βαθμός αυτοδιοίκησης. Η συνύπαρξη αυτή αποτυπώνεται στη σύνθεση των συλλογικών του οργάνων, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής. Οι αρμοδιότητες, η διάρθρωση και λειτουργία των συλλογικών και μονομελών του οργάνων διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α' 85), σε συνδυασμό με αυτές του Ν. 3463/2006 «Περί Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α 114) και του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87). Τούτο αναφέρεται ρητά στις παρ.5β και 5γ του άρθρου 17 του Ν.4071/2012 όπου αναφέρεται ότι «Οι διατάξεις των άρθρων του παρόντος που αφορούν τη διοίκηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των οργάνων των περιφερειακών συνδέσμων ΦΟΔΣΑ, καθώς και ειδικές διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων περί ΦΟΔΣΑ, εφαρμόζονται αναλόγως και στο 2

3 σύνδεσμο του άρθρου 211 του ν. 3852/2010. Για τα λοιπά θέματα διοίκησης και λειτουργίας του, εφαρμόζονται οι σχετικές περί συνδέσμων διατάξεις του ΚΔΚ». Η σύσταση του ΕΔΣΝΑ πραγματοποιήθηκε με την έκδοση της προβλεπόμενης από το άρθρο 211 του Ν. 3852/2010 Υπουργικής Απόφασης και συγκεκριμένα με τη με αρ / απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών «Σύσταση Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής» (Β 2854). Στο άρθρο 1 Σύσταση Σκοπός της ΥΑ αναφέρεται ότι «Συνίσταται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) και έδρα την Αθήνα στον οποίο μετέχουν η μητροπολιτική Περιφέρεια της Αττικής και οι δήμοι που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παρ. 1 της παρούσας. Ο Σύνδεσμος αποτελεί το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) του νομού Αττικής». Ο Νέος Φορέας λαμβάνοντας υπ όψιν τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων πρέπει να οργανωθεί στην βάση ενός σύγχρονου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθύνσεις και την ανάγκη να υπηρετήσει τους σκοπούς του με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Αττικής. Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Ανάπτυξης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών έχουν εκπονήσει πρότυπα και οδηγούς για την υποστήριξη της κατάρτισης των ΟΕΥ των Δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών, τα οποία ελήφθησαν υπ όψιν για την κατάρτιση του προτεινόμενου Οργανισμού. ΜΕΡΟΣ Β ΣΚΟΠΟΙ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σύμφωνα με την παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α 87) και τη συστατική του ΕΔΣΝΑ Υπουργική Απόφαση: «Σκοπός του Συνδέσμου είναι η προσωρινή αποθήκευση, η επεξεργασία, η μεταφόρτωση, η ανακύκλωση και η εν γένει αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων, η λειτουργία σχετικών εγκαταστάσεων, η κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και η αποκατάσταση υφισταμένων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ) εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής». 3

4 Μέλη του Συνδέσμου είναι υποχρεωτικά όλοι οι δήμοι του Νομού Αττικής και η μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής. Ο ΕΔΣΝΑ επομένως επιτελεί έναν σπουδαίο και ζωτικής σημασίας ρόλο για τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των πολιτών του Νομού Αττικής, για την προστασία του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος, αλλά και για τη συμμόρφωση της χώρας μας με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Και τούτο διότι συγκεντρώνει το ήμισυ σχεδόν του πληθυσμού της χώρας και επομένως υποδέχεται στις εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, τελικής διάθεσης που λειτουργεί, τις μεγαλύτερες παραγόμενες ποσότητες αστικών στερεών αποβλήτων πανελλαδικά. Οι Δήμοι μέλη του ΕΔΣΝΑ είναι οι κάτωθι και έχουν τα παρακάτω δημογραφικά στοιχεία, σύμφωνα τα αποτελέσματα της απογραφής που διενήργησε το 2011 η Ελληνική Στατιστική Αρχή : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (Έδρα: Αθήναι,αι) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Έδρα: Αθήναι,αι) ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ (Έδρα: Βύρων,ο) ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Έδρα: Γαλάτσιον,το) ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ (Έδρα: Δάφνη,η) ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (Έδρα: Ζωγράφος,ο) ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (Έδρα: Ηλιούπολις,η) ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (Έδρα: Καισαριανή,η) ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ (Έδρα: Νέα Φιλαδέλφεια,η) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Έδρα: Αγία Παρασκευή,η) ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Έδρα: Αμαρούσιον,το) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (Έδρα: Βριλήσσια,τα) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Έδρα: Ηράκλειον,το) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Έδρα: Κηφισιά,η) ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ (Έδρα: Πεύκη,η) ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (Έδρα: Μεταμόρφωσις,η) ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Έδρα: Νέα Ιωνία,η) ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Έδρα: Χολαργός,ο) ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (Έδρα: Μελίσσια,τα) ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ (Έδρα: Ψυχικόν,το) ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (Έδρα: Χαλάνδριον,το) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (Έδρα: Αγία Βαρβάρα,η)

5 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Έδρα: Άγιοι Ανάργυροι,οι) ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ (Έδρα: Αιγάλεω,το) ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ (Έδρα: Ίλιον,το) ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Έδρα: Περιστέριον,το) ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (Έδρα: Πετρούπολις,η) ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Έδρα: Χαϊδάριον,το) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Έδρα: Άγιος Δημήτριος,ο) ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ (Έδρα: Καλαμάκιον,το) ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Έδρα: Γλυφάδα,η) ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Έδρα: Αργυρούπολις,η) ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Έδρα: Καλλιθέα,η) ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ (Έδρα: Μοσχάτον,το) ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (Έδρα: Νέα Σμύρνη,η) ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (Έδρα: Παλαιόν Φάληρον,το) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ (Έδρα: Αχαρναί,αι) ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Έδρα: Βούλα,η) ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Έδρα: Άγιος Στέφανος,ο) ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ (Έδρα: Κορωπίον,το) ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Έδρα: Λαύριον,το) ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (Έδρα: Μαραθών,ο) ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ (Έδρα: Μαρκόπουλον,το) ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ (Έδρα: Παιανία,η) ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Έδρα: Γέρακας,ο) ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ (Έδρα: Ραφήνα,η) ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (Έδρα: Καλύβια Θορικού,τα) ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (Έδρα: Σπάτα,τα) ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ (Έδρα: Ωρωπός,ο) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (Έδρα: Ασπρόπυργος,ο) ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Έδρα: Ελευσίς,η) ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (Έδρα: Μάνδρα,η) ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (Έδρα: Μέγαρα,τα) ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ (Έδρα: Άνω Λιόσια,τα) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (Έδρα: Κερατσίνιον,το) ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Έδρα: Κορυδαλλός,ο) ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ (Έδρα: Νίκαια,η) ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Έδρα: Πειραιεύς,ο) ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (Έδρα: Πέραμα,το) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ (Έδρα: Μεγαλοχώρι,το)

6 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ (Έδρα: Αίγινα,η) ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ (Έδρα : Κύθηρα,τα) ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ (Έδρα: Πόρος,ο) ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ (Έδρα: Σαλαμίς,η) ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ (Έδρα: Σπέτσαι,αι) ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ (Έδρα: Γαλατάς,ο) ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ (Έδρα: Ύδρα,η) Οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις, το πλαίσιο λειτουργίας του ΕΔΣΝΑ απορρέει από ένα πλέγμα νόμων και κατ εξουσιοδότηση ΚΥΑ και ΥΑ οι κυριότερες εκ των οποίων είναι : Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/ ) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» Ν. 3164/2003 (ΦΕΚ 176 Α ) «Μητρώα μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (άρθρο 33: ολοκλήρωση ΠΕΣΔΑ Αττικής) Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94 Α') «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» Ν. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α') «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α ) «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» 6

7 Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α ) Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572 B) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων» ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β ) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759 B) «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων» ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β )«Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991» ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β ) Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων ΚΥΑ 2527/2009 (ΦΕΚ 83 Β ) Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση της τιμολογιακής πολιτικής των ΦΟΔΣΑ ΚΥΑ /2012 (ΦΕΚ 1537 Β ) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων». Με δεδομένο ότι ο ΕΔΣΝΑ όπως ρητά αναφέρεται στη συστατική αυτού Υπουργική Απόφαση, είναι ο αρμόδιος ΦοΔΣΑ για την Αττική, ασκεί όσες αρμοδιότητες προβλέπονται από την με αρ. 2527/ Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση της τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ)» (Β 83). Σε αυτή αναφέρεται ότι οι ΦοΔΣΑ εξειδικεύουν και υλοποιούν τους στόχους και τις δράσεις των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων. Η αρμοδιότητα εκπόνησης και υλοποίησης του οικείου ΠΕΣΔΑ απορρέει και από το άρθρο 35 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α ) : «Το ΠΕΣΔΑ εκπονείται και υλοποιείται από τον οικείο περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.), κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 104 και του άρθρου 211 του ν. 3852/2010 (Α' 87). Αν δεν υφίσταται ή δεν 7

8 λειτουργεί περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α., το ΠΕΣΔΑ εκπονείται και υλοποιείται από την οικεία Περιφέρεια». Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΚΥΑ ΗΠ/50910/2727/ (ΦΕΚ 1909/ τεύχος Β'), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 57 του Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/ τεύχος Α') οι ΦοΔΣΑ, και κατά συνέπεια και ο ΕΔΣΝΑ, είναι αρμόδιοι για την Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλουν σχετική αίτηση, που συνοδεύεται από Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης των σχετικών χώρων, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας. Η σχετική άδεια χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Επίσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 2527/2009 ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής ασκούν τις αρμοδιότητες της Αναθέτουσας Αρχής για τις απαιτούμενες μελέτες (σχεδιασμού και αδειοδότησης των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων) και για τις αντίστοιχες υπηρεσίες που υπάγονται στο Ν.3316/2005. Επίσης, ασκούν τις αρμοδιότητες του Κυρίου του Έργου και της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση των έργων (δημοπράτηση και κατασκευή) που έχουν καθοριστεί από τον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), εντός των γεωγραφικών ορίων της περιοχής αρμοδιότητάς τους. Επίσης οι ΦΟΔΣΑ μπορούν να εκτελούν τη συλλογή και μεταφορά των στερεών αποβλήτων για λογαριασμό των υπόχρεων φορέων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 50910/2727/2003, μετά από σχετική ανάθεση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ομοίως μπορούν να εκτελούν τη συλλογή και μεταφορά των στερεών αποβλήτων για λογαριασμό άλλων νομικών προσώπων. Σήμερα ο ΕΔΣΝΑ για την εκπλήρωση των σκοπών του λειτουργεί : την Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Αττικής και τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Σχιστό. Το Διοικητήριο του Συνδέσμου στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο που βρίσκεται επί των οδών Άντερσεν και Μωραΐτη στην Αθήνα. Σημειώνεται ότι σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαγωνισμοί για την κατασκευή τεσσάρων νέων Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων σύμφωνα με τον οικείο ΠΕΣΔΑ Αττικής και τριών Μονάδων Κομποστοποίησης μέσω ΣΔΙΤ. Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των λειτουργούντων εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων : 8

9 1. Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Δυτικής Αττικής Στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Φυλής και Ασπροπύργου λαμβάνουν χώρα σήμερα όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για τη διαχείριση των απορριμμάτων του λεκανοπεδίου της Αττικής και των νησιών. Στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής λειτουργούν οι παρακάτω εγκαταστάσεις : 1.1. Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Φυλής Η διαχείριση και τελική διάθεση των απορριμμάτων της μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής γίνεται στον εγκεκριμένο από την εθνική νομοθεσία Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Φυλής, στη θέση «Σκαλιστήρι», έκτασης περίπου στρεμμάτων, που βρίσκεται μεταξύ των ορέων Πάρνηθα και Αιγάλεω. Στον ΧΥΤΑ γίνονται αποδεκτά μόνο μη επικίνδυνα αστικά και προσομοιάζοντα με αυτά στερεά απόβλητα και κανένα επικίνδυνο απόβλητο όπως περιγράφεται αναλυτικά στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ. Πρόκειται για μια σύγχρονη εργοστασιακή μονάδα επεξεργασίας και ανακύκλωσης συμμείκτων αστικών απορριμμάτων, που με τη λειτουργία του συμβάλλει στην επίτευξη μέρους των εθνικών στόχων για την ανακύκλωση. Είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη και η κατασκευή του πραγματοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Αποτεφρωτήρας Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων Πρόκειται για τη μόνη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης του συνόλου των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) στην Ελλάδα. Η σύγχρονη μονάδα αποτέφρωσης διαθέτει δυναμικότητα 30 τόνων ημερησίως και αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη λύση για την διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, καθώς η αποτελεσματική λειτουργία της επιτυγχάνεται με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον Μονάδες Επεξεργασίας Στραγγισμάτων Στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Φυλής λειτουργούν δυο Μονάδες Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (Μ.Ε.Σ), με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα του υπεδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα από διαφυγές. Η πρώτη και παλαιότερη Μ.Ε.Σ. Λιοσίων ανήκει στους μη ενεργούς πλέον ΧΥΤΑ Ι, ΧΥΤΑ ΙΙ & ΧΔΑ των Άνω Λιοσίων, και 9

10 η δεύτερη κατασκευάστηκε για να διαχειρίζεται τα στραγγίσματα του ΧΥΤΑ Φυλής Α & Β Φάσης Μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας από Βιοαέριο Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενέργειας του Β Κ.Π.Σ. και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του Γ Κ.Π.Σ., εκτελέστηκε μια σημαντική επένδυση συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από το βιοαέριο που παράγεται από τα αστικά απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Συγκεκριμένα κατασκευάστηκε σε δύο φάσεις ένας σταθμός συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιοαέριο. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του σταθμού ανέρχεται σε 23,5MW, γεγονός που καθιστά το έργο ένα από τα μεγαλύτερα του είδους. 2. Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Σχιστού Πρόκειται για στεγασμένη κλειστή εγκατάσταση στην οποία τα απορριμματοφόρα αυτοκίνητα μεταφέρουν και μεταφορτώνουν το περιεχόμενό τους σε αυτοκίνητα μεγαλύτερου ωφέλιμου φορτίου συνήθως με λόγο φορτίων 1:3 ή 1:4. Ο ΣΜΑ βρίσκεται επί της οδού Λ. Σχιστού Σκαραμαγκά και εκτείνεται σε έκταση τ.μ. Η εκπλήρωση των σκοπών, η λειτουργία των ανωτέρω εγκαταστάσεων, η κατανομή και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού γίνεται σήμερα με βάση τον από Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 617/Β/2002). Σύμφωνα με τον εν ισχύ ευρισκόμενο Οργανισμό, ο ΕΔΣΝΑ απαρτίζεται από ένα Αυτοτελές Τμήμα (Ευθύνης Προέδρου) και έξι επιμέρους Διευθύνσεις ήτοι: α) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, β) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, γ) Διεύθυνση Τελικής Διάθεσης Απορριμμάτων και Αποκαταστάσεων, δ) Διεύθυνση Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Προδιαλογής Υλικών, ε) Διεύθυνση Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Διαχείρισης Ειδικών Αποβλήτων, στ) Διεύθυνση Συντονισμού, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. 10

11 ΜΕΡΟΣ Γ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ο καθορισμός των βασικών αρχών και των προτεραιοτήτων του νέου Οργανισμού ορίζεται από τις υποχρεώσεις και αρμοδιότητες του Φορέα να διαχειρίζεται σύννομα, αποτελεσματικά, ορθολογικά και κυρίως με σεβασμό στο περιβάλλον τα παραγόμενα αστικά στερεά απόβλητα του Νομού Αττικής. Η διάρθρωση των υπηρεσιών του νέου Οργανισμού του ΕΔΣΝΑ οφείλει να λαμβάνει υπ όψιν της τα παραπάνω, τον εγκεκριμένο και εν ισχύ ευρισκόμενο ΠΕΣΔΑ Αττικής, σε συνδυασμό με τις σχετικές προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας περί διάρθρωσης και οργάνωσης των υπηρεσιών των ΦοΔΣΑ. Σύμφωνα με την με αρ. 2527/ ΚΥΑ «Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση της τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ)» (Β 83), οι ΦΟΔΣΑ, είτε ως Σύνδεσμοι, είτε ως Ανώνυμες Εταιρίες ΟΤΑ, έχουν υποχρέωση κατάρτισης οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας ή εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών, με τους οποίους κατανέμονται οι αρμοδιότητες σε κάθε υπηρεσιακή μονάδα. Ανάλογα με το μέγεθός τους και τις υπηρεσιακές τους ανάγκες διαρθρώνονται σε Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία ή Συνεργεία. Σε κάθε ΦΟΔΣΑ επιτελούνται κατ ελάχιστον οι παρακάτω λειτουργίες: α) λειτουργίες προγραμματισμού β) λειτουργίες οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης γ) τεχνικές λειτουργίες δ) νομική υποστήριξη η οποία θα μπορεί να παρέχεται από αντίστοιχη υπηρεσία του ΦΟΔΣΑ ή από τρίτο. Σύμφωνα με τις παρ.1-4 του άρθρου 10 του Ν.3584/2007, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 38 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α'): «1.Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή Τμήματα, και Αυτοτελή Γραφεία, οι αρμοδιότητες τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Επίσης, ορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων. 2.Με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζονται οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων, Κοινοτήτων, 11

12 Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ιδρυμάτων και Συνδέσμων Δήμων και Δήμων και Κοινοτήτων, αντίστοιχα. Η απόφαση εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3.Η σύσταση θέσεων προσωπικού με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και με την προϋπόθεση ότι για τη σύσταση κάθε νέας οργανικής θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων νέων θέσεων πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί δύο. 4.Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, σε Δήμους που έχουν πληθυσμό κατοίκους και άνω καθώς και σε Συνδέσμους με συνολικό πληθυσμό των μελών τους πάνω από κατοίκους μπορεί να συσταθεί μία Γενική Διεύθυνση. Ειδικά στο Δήμο Αθηναίων μπορεί να συσταθούν μέχρι τρεις Γενικές Διευθύνσεις, για δε τους Δήμους Πειραιώς, Νικαίας, Περιστερίου, Καλλιθέας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ηρακλείου Κρήτης, Πάτρας, Βόλου και Ιωαννίνων, μέχρι δύο Γενικές Διευθύνσεις». Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 αρμόδιο για την ψήφιση του ΟΕΥ όργανο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Λαμβάνοντας υπ όψιν όλα τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ με την με αρ. 151/2012 απόφασή της, ανέθεσε τη σύνταξη σχεδίου του νέου ΟΕΥ σε τριμελή Επιτροπή. Μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν με απόφαση του Πρόεδρου του ΕΔΣΝΑ το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής κ. Αναστάσιος Ζαννιάς, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας και ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Προδιαλογής Υλικών κ. Θεόδωρος Ζαρμπούτης. Το σχέδιο του Οργανισμού παρουσιάστηκε σε διαδοχικές συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, τέθηκε σε διαδικτυακή διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ενώ είχε ζητηθεί με επιστολή του Προέδρου του Συνδέσμου προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να διατυπώσουν ενόψει της σύνταξής του, τις προτάσεις τους. 12

13 Λαμβάνοντας υπ όψιν τα ανωτέρω στάδια, τη διαμειφθείσα διαβούλευση και τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν η τριμελής Επιτροπή εισηγήθηκε το σχέδιο του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. Ο νέος Οργανισμός παρουσιάζει σημαντικές καινοτομίες, διαρθρωτικές αλλαγές στην οργανωτική του δομή και παράλληλα ενσωματώνει τις αλλαγές που εν τω μεταξύ έχουν προκύψει στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Επίσης μέσω αυτού αναδεικνύονται σε επίπεδο συμβολισμού και ουσίας νέες έννοιες που δεν υπήρχαν στον προηγούμενο ΟΕΥ, όπως η Διαφάνεια, η Πρόληψη, η Επαναχρησιμοποίηση, η Ανακύκλωση, η Προστασία του Περιβάλλοντος. Οι αλλαγές που έγιναν σε σχέση με τον σημερινό ΟΕΥ βασίστηκαν σε ορισμένες αρχές και προτεραιότητες. Αυτές ήταν οι παρακάτω: 1. Στην επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής λειτουργικότητας και αποδοτικότητας των οργανικών του μονάδων και της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης του έμψυχου δυναμικού του. Για τον σκοπό αυτό οι οργανικές μονάδες διαρθρώνονται οριζόντια και θεματικά σε αντίθεση με τη σημερινή καθετοποιημένη δομή. Αποτέλεσμα αυτού είναι σήμερα από τις 6 Διευθύνσεις και τα 24 Τμήματα να διαμορφώνεται σχήμα 9 Διευθύνσεων και 21 Τμημάτων. 2. Στην ενσωμάτωση των νέων διατάξεων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων και ιδίως του Ν. 4042/2012 που περιέχει τις οδηγίες 98 και 99/08 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό δημιουργούνται Διευθύνσεις Πρόληψης και Επαναχρησιμοποίησης όπως και Ανακύκλωσης. 3. Στην ανάγκη της βέλτιστης διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων σε συνδυασμό με την πάγια αρχή αυτή της προστασία του περιβάλλοντος. Για τον σκοπό αυτό δημιουργείται ξεχωριστή Διεύθυνση Περιβάλλοντος που είναι αρμόδια για όλα τα περιβαλλοντικά θέματα και Διεύθυνση με αντικείμενο τον Προγραμματισμό αλλά και την Έρευνα και την Καινοτομία. 4. Στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού συντονισμού των συναρμόδιων υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα. 13

14 5. Στον νέο ΟΕΥ δεν συμπεριελήφθησαν οι νέες ΟΕΔΑ και οι νέες Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων των οποίων οι διαγωνισμοί είναι σε εξέλιξη για να μην δημιουργηθούν οργανικές μονάδες, Διευθύνσεις και Τμήματα άνευ αντικειμένου. Οι θύλακες υποδοχής των νέων υποδομών ωστόσο υπάρχουν αφού η οριζόντια και θεματική κατανομή των οργανικών μονάδων του προτεινόμενου ΟΕΥ επιτρέπει την ένταξη τους σε κάποια από αυτές. ΜΕΡΟΣ Δ ΤΟ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας αποτελείται από ένα (1) Αυτοτελές Τμήμα, εννιά (9) Διευθύνσεις και είκοσι (20) Τμήματα. Ειδικότερα : 1. Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο Οι υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο είναι, ο Γενικός Γραμματέας, το Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου, η Νομική Υπηρεσία και ο Ειδικός Συνεργάτης. Η σύσταση θέσης Γενικού Γραμματέα κρίθηκε άκρως απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Συνδέσμου και προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρο του Ν. 3584/2007. Στο Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου παραμένουν οι αρμοδιότητες που είχε μέχρι σήμερα και επιπλέον συστήνεται Γραφείο Πληροφορικής και Στατιστικής το οποίο αναλαμβάνει κάθε συναφές με την πληροφορική αντικείμενο. Για τη στελέχωση της Νομικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου που επίσης κρίνεται άκρως απαραίτητη προβλέφθηκε μία θέση δικηγόρου (είναι ο αριθμός που επιτρέπει η νομοθεσία σύμφωνα με τον Ν. 3854/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Επίσης στον Σύνδεσμο προβλέπεται μία θέση Ειδικού Συνεργάτη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3854/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Απαρτίζεται από 2 τμήματα, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης και το Τμήμα Διαφάνειας, Διοίκησης και Αρχείου. Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης έχει τα θέματα Προσωπικού και Επιμόρφωσης των εργαζομένων του Συνδέσμου. Το Τμήμα Διαφάνειας, Διοίκησης και Αρχείου αναλαμβάνει κάθε είδους ενέργεια και διαδικασία που διασφαλίζει τη διαφάνεια, διαχειρίζεται το κεντρικό και εμπιστευτικό πρωτόκολλο του ΕΔΣΝΑ και φέρει την ευθύνη της εποπτείας, διάσωσης, συντήρησης, ταξινόμησης του αρχειακού υλικού του ΕΔΣΝΑ. 14

15 3. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών εξακολουθούν να απαρτίζουν 4 τμήματα όσα και σήμερα. Επιπλέον εντάσσονται στις αρμοδιότητές της η εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος και η έκδοση της μισθοδοσίας λόγω της ένταξης του ΕΔΣΝΑ στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών. Απαρτίζεται από τα Τμήματα Οικονομικού Προγραμματισμού και Εσόδων, Λογιστηρίου Ελέγχου και Εφαρμογής Διπλογραφικού Συστήματος, Ταμειακής Υπηρεσίας, Προμηθειών και Περιουσίας. 4. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Έρευνας, Καινοτομίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η συγκεκριμένη Διεύθυνση αναλαμβάνει τον κρίσιμο ρόλο του Προγραμματισμού των πολιτικών διαχείρισης των απορριμμάτων, συγκεντρώνοντας για τον σκοπό αυτό τις επιμέρους προτάσεις των Δ/νσεων του ΕΔΣΝΑ. Επιπλέον αναλαμβάνει την ευθύνη διερεύνησης των διεθνών πρακτικών και εφαρμοσμένων τεχνολογιών διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων καταθέτοντας προς το σκοπό αυτό προτάσεις προς τη Διοίκηση του Συνδέσμου, όπως επίσης και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από τα οποία θα μπορούσε να αντλήσει πόρους ο Σύνδεσμος. Αποτελείται από δύο τμήματα, το Τμήμα Προγραμματισμού και το Τμήμα Έρευνας, Καινοτομίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 5. Διεύθυνση Ποιότητας, Πρόληψης, Επαναχρησιμοποίησης Πρόκειται για νεοσύστατη Διεύθυνση που απαρτίζεται από 2 Τμήματα, το Τμήμα Πρόληψης και Επαναχρησιμοποίησης και το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας. Το πρώτο Τμήμα είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων για την πρόληψη και επαναχρησιμοποίηση απορριμμάτων σύμφωνα με την πυραμίδα ιεράρχησης των δράσεων διαχείρισης απορριμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο δεύτερο τμήμα εντάσσονται αρμοδιότητες πιστοποίησης του Συνδέσμου σε διάφορα πρότυπα. 6. Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πρόκειται για νεοσύστατη Διεύθυνση που έρχεται να καλύψει το κενό που έχει διαπιστωθεί στην ενιαία αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων του Συνδέσμου. Ένας Φορέας Διαχείρισης Απορριμμάτων όπως ο ΕΔΣΝΑ, που είναι εξ αντικειμένου ο μεγαλύτερος της χώρας, και διαθέτει μεγάλες εργοστασιακές μονάδες είναι απαραίτητο να έχει ξεχωριστή Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Η συγκεκριμένη Διεύθυνση απαρτίζεται από 2 Τμήματα και ειδικότερα από το 15

16 Τμήμα Προστασίας του Περιβάλλοντος και από το Τμήμα Αποκαταστάσεων και Μεταφροντίδας. Το Τμήμα Προστασίας του Περιβάλλοντος είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση του ΠΕΣΔΑ, συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, παρακολουθεί όλες τις απαιτούμενες αναλύσεις και μετρήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας των εγκαταστάσεων του ΕΔΣΝΑ υποδεικνύοντας όταν χρειάζεται τις αναγκαίες παρεμβάσεις στις επιμέρους Διευθύνσεις που εξακολουθούν ωστόσο να έχουν την ευθύνη τήρησης των ΑΕΠΟ. Επίσης το συγκεκριμένο Τμήμα έχει την ευθύνη λειτουργίας του Χημείου στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής. Το Τμήμα Αποκαταστάσεων και Μεταφροντίδας είναι αρμόδιο για την Παρακολούθηση και Μεταφροντίδα μη λειτουργούντων Χώρων Υγειονομικής Ταφής και για την Αποκατάσταση και Μεταφροντίδα Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων. 7. Διεύθυνση Ανακύκλωσης Πρόκειται επίσης για νεοσύστατη διεύθυνση και έννοια που εντάσσεται στον Οργανισμό του ΕΔΣΝΑ. Η Διεύθυνση Ανακύκλωσης απαρτίζεται από 2 τμήματα. Το τμήμα Μηχανικής Ανακύκλωσης και Επεξεργασίας και το Τμήμα Διαλογής στην Πηγή. Το πρώτο Τμήμα έχει τη διαχείριση του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής. Το δεύτερο φέρει την ευθύνη ανάπτυξης των προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή του Συνδέσμου. 8. Διεύθυνση Διάθεσης Υπολειμμάτων Αποβλήτων Στις αρμοδιότητες της συγκεκριμένης Διεύθυνσης εντάσσεται η τελική διάθεση των αποβλήτων, η διαχείριση του ημερήσιου μετώπου στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής και των εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων και Παραγωγής Βιοαερίου. Απαρτίζεται από 2 Τμήματα, το Τμήμα Τελικής Διάθεσης Αποβλήτων Δυτικής Αττικής και το αντίστοιχο της Ανατολικής. 9. Διεύθυνση Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Η συγκεκριμένη Διεύθυνση συγκεντρώνει την αρμοδιότητα λειτουργίας των Κεντρικών Σταθμών Μεταφόρτωσης του ΕΔΣΝΑ και των Τοπικών Σταθμών Μεταφόρτωσης, τόσο των υφιστάμενων όσο και όσων πρόκειται να δημιουργηθούν. Χωρίζεται κατ αναλογία σε 2 Τμήματα, στους Κεντρικούς και Τοπικούς ΣΜΑ. 16

17 10. Διεύθυνση Θερμικής Επεξεργασίας Αποβλήτων (Υγειονομικών) Πρόκειται για τη Διεύθυνση που φέρει την ευθύνη λειτουργίας του Αποτεφρωτήρα Νοσοκομειακών Απορριμμάτων που λειτουργεί ο ΕΔΣΝΑ στην ΟΕΔΑ Φυλής. Λόγω της μοναδικότητας, της φύσης και της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου της που ξεφεύγει από τη διαχείριση των μη επικίνδυνων αστικών στερεών αποβλήτων, κρίθηκε σκόπιμη η αναγωγή της από το επίπεδο του Τμήματος που ήταν σήμερα, σε Διεύθυνση με δύο επιμέρους Τμήματα. Ένα Τμήμα Λειτουργίας και ένα Τμήμα Μελετών, Έρευνας και Ανάπτυξης. Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης του Συνδέσμου και για την επίτευξη των στόχων του, στο Άρθρο 13 προβλέπεται ότι είναι δυνατός ο ορισμός με απόφαση Προέδρου, επιτροπών ή ομάδων εργασίας για την επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν περισσότερες από μία Διευθύνσεις του Συνδέσμου, όπως επί παραδείγματι στα ζητήματα επικαιροποίησης / αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων, τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, εκπόνησης Επιχειρησιακού Σχεδίου 4ετους διάρκειας. Στο οργανόγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται πιο αναλυτικά οι σχέσεις των τμημάτων και των διευθύνσεων του ΕΔΣΝΑ: 17

18 Πρόεδρος ΕΔΣΝΑ Γενικός Γραμματέας Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου Νομική Υπηρεσία Ειδικός Συνεργάτης Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δ/νση Ποιότητας, Πρόληψης, Επαναχρησιμοποίησης Δ/νση Προγραμματισμού, Έρευνας, Καινοτομίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δ/νση Περιβάλλοντος Δ/νση Ανακύκλωσης Δ/νση Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δ/νση Διάθεσης Αποβλήτων - Υπολειμμάτων Δ/νση Θερμικής Επεξεργασίας Αποβλήτων (Υγειονομικών) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης Τμήμα Οικονομικού Προγραμματισμού και Εσόδων Τμήμα Πρόληψης και Επαναχρησιμοποίησης Τμήμα Προγραμματισμού Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος Τμήμα Μηχανικής Ανακύκλωσης και Επεξεργασίας Τμήμα Κεντρικών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Τμήμα Τελικής Διάθεσης Αποβλήτων Δυτικής Αττικής Τμήμα Λειτουργίας Τμήμα Διαφάνειας, Διοίκησης και Αρχείου Τμήμα Λογιστηρίου, Ελέγχου και Εφαρμογής Διπλογραφικού Συστήματος Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας Τμήμα Έρευνας και Καινοτομίας Τμήμα Αποκαταστάσεων και Μεταφροντίδας Τμήμα Διαλογής στην Πηγή Τμήμα Τοπικών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Τμήμα Τελικής Διάθεσης Αποβλήτων Ανατολικής Αττικής Τμήμα Μελετών, Έρευνας και Ανάπτυξης Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας 18

19 ΜΕΡΟΣ Ε Θέσεις Προσωπικού Νομοθετικό Πλαίσιο Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΕΕΤΑΑ, οι ΟΕΥ θα πρέπει να προβλέπουν θέσεις προσωπικού που εντάσσονται στις εξής κατηγορίες: Α) Ειδικές θέσεις Β) Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού Γ) Προσωρινές θέσεις μόνιμου προσωπικού Δ) Θέσεις προσωπικού με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου - ΙΔΑΧ (Οργανικές και Προσωποπαγείς) Ε) Θέσεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Οργανικές Θέσεις με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου Στο σημείο αυτό προβλέπονται οργανικές θέσεις για το μόνιμο προσωπικό του Συνδέσμου. Οι οργανικές θέσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: Α. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). Β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). Γ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). Δ. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ). Στην ενότητα αυτή έχουν ενταχθεί όλες οι καλυμμένες οργανικές θέσεις, οι θέσεις που προβλέπονται από την με αρ. 1/331Μ/2009 προκήρυξη του ΕΔΣΝΑ, οι διατηρούμενες σύμφωνα με την με αρ / ΚΥΑ (άρθρο 33 του Ν. 4024/2011), ενώ συστάθηκε περιορισμένος αριθμός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών. Κλαδολόγιο / Προσοντολόγιο Οι κλάδοι - ειδικότητες και τα προσόντα του προσωπικού περιγράφονται στο Π.Δ. 37α/1987, στο ΠΔ 22/90 και στο Π.Δ. 50/2001, όπως εκάστοτε ισχύουν. Ενημερωμένη έκδοση του Π.Δ. 50/2001 (Κωδικοποίηση Προσοντολογίου - 10/7/06) είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση HYPERLINK "http://www.gspa.gr/" /Δημόσια Διοίκηση/ Οργάνωση / Νέο Προσοντολόγιο. Οι κλάδοι / ειδικότητες των προτύπων σχεδίων ΟΕΥ είναι ενδεικτικοί και αποτελούν ένα παράδειγμα συμπλήρωσης των σχετικών άρθρων. Σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 και τις τροποποιήσεις του, ο Σύνδεσμος μπορεί να προβλέψει όποιες ειδικότητες παρέχει το εκπαιδευτικό σύστημα, με σκοπό την κάλυψη συγκεκριμένων υπηρεσιακών του αναγκών. 19

20 Οι νέες οργανικές θέσεις ΠΕ και ΤΕ που θα προβλεφθούν θα πρέπει να εξειδικεύονται, δηλ. να προβλέπονται συγκεκριμένες ειδικότητες και όχι γενικοί κλάδοι. Προσωρινές θέσεις με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου Στις θέσεις αυτές θα ενταχθεί το μόνιμο προσωπικό που ήταν ήδη ενταγμένο σε προσωρινές / προσωποπαγείς θέσεις στον υφιστάμενο ΟΕΥ. Οι προσωρινές / προσωποπαγείς θέσεις κενούμενες με οποιονδήποτε τρόπο, καταργούνται. Το προσωπικό έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με το προσωπικό που είναι ενταγμένο σε οργανικές θέσεις. Θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) Οι θέσεις ΙΔΑΧ διακρίνονται σε οργανικές και προσωρινές / προσωποπαγείς. Οργανικές θέσεις ΙΔΑΧ : Σύμφωνα με το Άρθρο 178 του Ν. 3584/07, οργανικές θέσεις προβλέπονται μόνο για Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό και για μουσικούς πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Προσωρινές θέσεις ΙΔΑΧ : Όλες οι θέσεις ΙΔΑΧ του προσωπικού του Συνδέσμου, θα προβλεφθούν στον ΟΕΥ ως προσωρινές / προσωποπαγείς, οι οποίες καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Το προσωπικό έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με το προσωπικό που είναι ενταγμένο σε οργανικές θέσεις. Θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Στον ΟΕΥ προβλέπεται ο αριθμός των απασχολουμένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που θα απασχολεί ο Σύνδεσμος για: την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών (Άρθρο 205 του Ν /07) την κάλυψη αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι στον ΕΔΣΝΑ απασχολείται σημαντικός αριθμός προσωπικού με συμβάσεις έργου δυνάμει δικαστικών αποφάσεων. Σε περίπτωση που το προσωπικό αυτό κερδίσει τις δικαστικές αγωγές θα καταλάβει προσωποπαγείς θέσεις. Προσόντα Προϊσταμένων Στον ΟΕΥ προβλέπονται οι κλάδοι των κατηγοριών ΠΕ, TE και ΔΕ, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το 20

21 αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων. Οι συνολικές ανά κατηγορία θέσεις, σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι οι κάτωθι: Σχέση εργασίας Κατηγορία Αριθμός Υπηρετούντων Οργανικές Θέσεις Δημοσίου Δικαίου Προσωρινές θέσεις δημοσίου δικαίου Διατηρούμενες σύμφωνα με την με αρ / ΚΥΑ Θέσεις σύμφωνα με την με αρ. 1/331Μ/2009 προκήρυξη Νέες Θέσεις Σύνολο ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ Οργανικές ΙΔΑΧ Προσωποπαγείς ΠΕ, ΤΕ, ΙΔΑΧ ΔΕ, ΥΕ Σύνολα ΜΕΡΟΣ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Ε.Υ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και «Κοινοτικών Υπαλλήλων» ορίζονται τα εξής: «3. Η σύσταση θέσεων προσωπικού με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και με την προϋπόθεση ότι για τη σύσταση κάθε νέας οργανικής θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων νέων θέσεων πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί δύο.» Προκειμένου να εφαρμοστεί η προηγούμενη διάταξη για τον υπολογισμό των νέων οργανικών θέσεων ακολουθούνται οι εξής ενέργειες : 21

22 α) υπολογίζεται ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των ετών 2010 και 2011 (ο απολογισμός του 2012 δεν έχει ακόμη εγκριθεί από το Δ.Σ.) ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΕΤΟΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΣΟΔΩΝ , , ,14 50 % ,11 β) Υπολογίζονται οι ετήσιες δαπάνες μισθοδοσίας της κάθε κατηγορίας θέσεων με βάση τους βασικούς μισθούς στο καταληκτικό κλιμάκιο. Οι μισθοί αυτοί παρουσιάζονται στο επόμενο πίνακα ΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ Κατηγορία Βασικός μισθός καταληκτικού κλιμακίου ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ Το ετήσιο κόστος κάθε μιας θέσης υπολογίζεται ως εξής : 12 μισθοί χ 2 χ βασικός μισθός καταληκτικού κλιμακίου Δηλαδή για κάθε κατηγορία : ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ Κατηγορία Ετήσιο κόστος νέας θέσης ΠΕ 12 χ 2 χ ΤΕ 12 χ 2 χ ΔΕ 12 χ 2 χ ΥΕ 0 0 γ) Υπολογίζεται το συνολικό κόστος των προτεινόμενων νέων θέσεων το οποίο θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο του 50 % του μέσου όρου των τακτικών εσόδων 2010 και

23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV Κατηγορία Νέες Οργανικές θέσεις Συνολικό κόστος ΠΕ 6 Χ ΤΕ 2 Χ ΔΕ 5 Χ ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ Επομένως το 50 % του μέσου όρου των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του Συνόλου του παραπάνω ΠΙΝΑΚΑ IV. Ήτοι σύνολο κόστους νέων θέσεων : ,00 < ,11 Όπως φαίνεται το σύνολο της ετήσιας δαπάνης των νέων θέσεων πολλαπλασιαζόμενο επί δύο δεν υπερβαίνει το 50 % του μέσου όρου των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών, επομένως τηρείται η απαραίτητη οικονομική συνθήκη για τη σύσταση των νέων οργανικών θέσεων. Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε για την έγκριση του σχεδίου του νέου ΟΕΥ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΝΝΙΑΣ, ΜΕΛΟΣ Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΝΤΟΡΑΣ, Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΡΜΠΟΥΤΗΣ, ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 23

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 στ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7-6- 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)

10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 10.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) είναι τυπικά οι αρμόδιοι φορείς της αυτοδιοίκησης για την εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ Ιούνιος 2015 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Οκτώβριος 2015 Δήμος Αλίμου Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 Κεφάλαιο Α: Προπαρασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΗΜΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ... 2 ΜΈΡΟΣ Α : ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΏΝ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ... 3 Εισαγωγή... 3 Σύντοµη περιγραφή υφιστάµενων δοµών...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής Ελληνική ΑΔΑ: 45ΒΝΝ-8Ρ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 44403 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Μία Εναλλακτική στη Διαχείριση των Απορριμμάτων για την Περιφέρεια Αττικής και ο Ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Μία Εναλλακτική στη Διαχείριση των Απορριμμάτων για την Περιφέρεια Αττικής και ο Ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αρχιτεκτονική Σχεδιασμός του Χώρου Κατεύθυνση: Πολεοδομία Χωροταξία Περιβαλλοντικές Συνιστώσες του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Τ.Σ.Δ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΠΕΤ/ΠΟΛΗΣ 2 Πίνακας περιεχομένων... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1 Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ για την

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ για την ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ για την Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Διοίκησης της Εκπαίδευσης: «Πρώτα ο Μαθητής» - «Πρώτα η Σχολική Μονάδα» Νέα Διοίκηση για το Νέο Σχολείο Αρθρο 1 Περιφερειακές υπηρεσίες του

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Διονύσου

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Διονύσου Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Διονύσου Σεπτέμβριος 2015 Προοίμιο Η ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων ενσωματώνει πρακτικές και μέτρα που προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΩΡΩΠΟΥ 156, 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΑΪΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7/372/2006 ΤΗΣ Ε.Κ.

ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΩΡΩΠΟΥ 156, 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΑΪΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7/372/2006 ΤΗΣ Ε.Κ. ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΩΡΩΠΟΥ 156, 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΑΪΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7/372/2006 ΤΗΣ Ε.Κ. ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΩΡΩΠΟΥ 156, 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΑΪΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός. & Ετήσιο Δελτίο

Ετήσιος Απολογισμός. & Ετήσιο Δελτίο Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο 2012 2013 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2012 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...σελ. 5 Ιστορικό - Σύσταση Εταιρικοί Σκοποί - Δραστηριότητες Εταιρείας Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 1

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 1 ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 1 οικο νομία Κάθε χρόνο πιο επικίνδυνα και ακριβά, 4,9 δις ευρώ το χρόνο μας κοστίζουν σε πρόστιμα οι 395 παράνομες χωματερές ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση σχεδίου νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων»

Αιτιολογική έκθεση σχεδίου νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων» Αιτιολογική έκθεση σχεδίου νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποιήσεις του ν. 2939/2001 και άλλες ρυθμίσεις για τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων Σεπτέμβριος 2015 Προγραμματική σύμβαση Δήμου Αμαρουσίου-ΕΜΠ Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 1.1. Γενικά... 7 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Π. Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Σεπτέμβριος 2015 Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81 Α /4-4-05) Eθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.

Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81 Α /4-4-05) Eθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις. Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81 Α /4-4-05) Eθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ2010. I. Παρουσίαση της Εταιρείας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ2010. I. Παρουσίαση της Εταιρείας Σ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Παρουσίαση της Εταιρείας Σελίδα Α. Ιστορικό - Σύσταση Β. Εταιρικοί Σκοποί - Δραστηριότητες Εταιρείας Γ. Προοπτικές ΕΥΔΑΠ Δ. Περιοχή Αρμοδιότητας Ε. Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε «Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε ΑΘΗΝΑ 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Γενικά Στοιχεία... 4 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ... 6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ OKTΩΒΡΙΟΣ 2015 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Οκτώβριος 2015 ΣΥΝΤΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔΑΠ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2009

ΕΥΔΑΠ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2009 2009 Α.Ε. Έδρα: Ωρωπού 156, 11146 Γαλάτσι Μάϊος 2010 02 03 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 04 Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α. Ιστορικό Σύσταση Β. Εταιρικοί Σκοποί Δραστηριότητες Εταιρείας Γ. Προοπτικές Δ. Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης Σ ΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 1.1 Σκοπιμότητα και στόχοι... 8 1.2 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Απαντήσεων Διευκρινήσεων

Παροχή Απαντήσεων Διευκρινήσεων ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Θέμα: Παροχή Απαντήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 267/ 2011

Αρ. Απόφασης: 267/ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Σύστημα Προμηθειών Υγείας- Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί 1. Στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, με την επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. i. Γενικά

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. i. Γενικά ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ : ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ και ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΟΤΑ Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Θέμα 1 ο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/ 12 ΜΑΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 8/12-5-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 12 η του μηνός ΜΑΪΟΥ του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν. 3852/2010) ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν. 3852/2010) ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν. 3852/2010) ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1. Ιδρύματα και ΝΠΔΔ των δήμων (άρθρα 102 και 103) Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα