ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ

2 ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (εφεξής ΕΔΣΝΑ), αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που προβλέφθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 211 «Διαχείριση στερεών αποβλήτων της Μητροπολιτικής Περιφέρειας» του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α 87). Στην παρ. 1 του Ν. 3852/2010 αναφέρεται ότι «Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται ειδικός διαβαθμιδικός σύνδεσμος, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με έδρα την Αθήνα, στον οποίο μετέχουν η μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής και υποχρεωτικά όλοι οι δήμοι του Νομού Αττικής». Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο ο ΕΔΣΝΑ αποτελεί καθολικό διάδοχο του πρώην διαδημοτικού Συνδέσμου, του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.) και υπεισήλθε αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Το μόνιμο προσωπικό του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α., καθώς και εκείνο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατέστη αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας προσωπικό του διαβαθμιδικού συνδέσμου. Η ουσιώδης τροποποίηση που υπήρξε στη σύσταση του νέου Φορέα ήταν ότι μετατράπηκε από διαδημοτικό σε διαβαθμιδικό, εκπροσωπούνται δηλαδή πλέον σε αυτόν και α' και ο β' βαθμός αυτοδιοίκησης. Η συνύπαρξη αυτή αποτυπώνεται στη σύνθεση των συλλογικών του οργάνων, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής. Οι αρμοδιότητες, η διάρθρωση και λειτουργία των συλλογικών και μονομελών του οργάνων διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α' 85), σε συνδυασμό με αυτές του Ν. 3463/2006 «Περί Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α 114) και του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87). Τούτο αναφέρεται ρητά στις παρ.5β και 5γ του άρθρου 17 του Ν.4071/2012 όπου αναφέρεται ότι «Οι διατάξεις των άρθρων του παρόντος που αφορούν τη διοίκηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των οργάνων των περιφερειακών συνδέσμων ΦΟΔΣΑ, καθώς και ειδικές διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων περί ΦΟΔΣΑ, εφαρμόζονται αναλόγως και στο 2

3 σύνδεσμο του άρθρου 211 του ν. 3852/2010. Για τα λοιπά θέματα διοίκησης και λειτουργίας του, εφαρμόζονται οι σχετικές περί συνδέσμων διατάξεις του ΚΔΚ». Η σύσταση του ΕΔΣΝΑ πραγματοποιήθηκε με την έκδοση της προβλεπόμενης από το άρθρο 211 του Ν. 3852/2010 Υπουργικής Απόφασης και συγκεκριμένα με τη με αρ / απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών «Σύσταση Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής» (Β 2854). Στο άρθρο 1 Σύσταση Σκοπός της ΥΑ αναφέρεται ότι «Συνίσταται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) και έδρα την Αθήνα στον οποίο μετέχουν η μητροπολιτική Περιφέρεια της Αττικής και οι δήμοι που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παρ. 1 της παρούσας. Ο Σύνδεσμος αποτελεί το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) του νομού Αττικής». Ο Νέος Φορέας λαμβάνοντας υπ όψιν τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων πρέπει να οργανωθεί στην βάση ενός σύγχρονου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθύνσεις και την ανάγκη να υπηρετήσει τους σκοπούς του με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Αττικής. Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Ανάπτυξης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών έχουν εκπονήσει πρότυπα και οδηγούς για την υποστήριξη της κατάρτισης των ΟΕΥ των Δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών, τα οποία ελήφθησαν υπ όψιν για την κατάρτιση του προτεινόμενου Οργανισμού. ΜΕΡΟΣ Β ΣΚΟΠΟΙ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σύμφωνα με την παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α 87) και τη συστατική του ΕΔΣΝΑ Υπουργική Απόφαση: «Σκοπός του Συνδέσμου είναι η προσωρινή αποθήκευση, η επεξεργασία, η μεταφόρτωση, η ανακύκλωση και η εν γένει αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων, η λειτουργία σχετικών εγκαταστάσεων, η κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και η αποκατάσταση υφισταμένων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ) εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής». 3

4 Μέλη του Συνδέσμου είναι υποχρεωτικά όλοι οι δήμοι του Νομού Αττικής και η μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής. Ο ΕΔΣΝΑ επομένως επιτελεί έναν σπουδαίο και ζωτικής σημασίας ρόλο για τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των πολιτών του Νομού Αττικής, για την προστασία του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος, αλλά και για τη συμμόρφωση της χώρας μας με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Και τούτο διότι συγκεντρώνει το ήμισυ σχεδόν του πληθυσμού της χώρας και επομένως υποδέχεται στις εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, τελικής διάθεσης που λειτουργεί, τις μεγαλύτερες παραγόμενες ποσότητες αστικών στερεών αποβλήτων πανελλαδικά. Οι Δήμοι μέλη του ΕΔΣΝΑ είναι οι κάτωθι και έχουν τα παρακάτω δημογραφικά στοιχεία, σύμφωνα τα αποτελέσματα της απογραφής που διενήργησε το 2011 η Ελληνική Στατιστική Αρχή : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (Έδρα: Αθήναι,αι) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Έδρα: Αθήναι,αι) ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ (Έδρα: Βύρων,ο) ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Έδρα: Γαλάτσιον,το) ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ (Έδρα: Δάφνη,η) ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (Έδρα: Ζωγράφος,ο) ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (Έδρα: Ηλιούπολις,η) ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (Έδρα: Καισαριανή,η) ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ (Έδρα: Νέα Φιλαδέλφεια,η) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Έδρα: Αγία Παρασκευή,η) ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Έδρα: Αμαρούσιον,το) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (Έδρα: Βριλήσσια,τα) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Έδρα: Ηράκλειον,το) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Έδρα: Κηφισιά,η) ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ (Έδρα: Πεύκη,η) ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (Έδρα: Μεταμόρφωσις,η) ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Έδρα: Νέα Ιωνία,η) ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Έδρα: Χολαργός,ο) ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (Έδρα: Μελίσσια,τα) ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ (Έδρα: Ψυχικόν,το) ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (Έδρα: Χαλάνδριον,το) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (Έδρα: Αγία Βαρβάρα,η)

5 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Έδρα: Άγιοι Ανάργυροι,οι) ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ (Έδρα: Αιγάλεω,το) ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ (Έδρα: Ίλιον,το) ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Έδρα: Περιστέριον,το) ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (Έδρα: Πετρούπολις,η) ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Έδρα: Χαϊδάριον,το) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Έδρα: Άγιος Δημήτριος,ο) ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ (Έδρα: Καλαμάκιον,το) ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Έδρα: Γλυφάδα,η) ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Έδρα: Αργυρούπολις,η) ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Έδρα: Καλλιθέα,η) ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ (Έδρα: Μοσχάτον,το) ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (Έδρα: Νέα Σμύρνη,η) ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (Έδρα: Παλαιόν Φάληρον,το) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ (Έδρα: Αχαρναί,αι) ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Έδρα: Βούλα,η) ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Έδρα: Άγιος Στέφανος,ο) ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ (Έδρα: Κορωπίον,το) ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Έδρα: Λαύριον,το) ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (Έδρα: Μαραθών,ο) ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ (Έδρα: Μαρκόπουλον,το) ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ (Έδρα: Παιανία,η) ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Έδρα: Γέρακας,ο) ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ (Έδρα: Ραφήνα,η) ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (Έδρα: Καλύβια Θορικού,τα) ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (Έδρα: Σπάτα,τα) ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ (Έδρα: Ωρωπός,ο) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (Έδρα: Ασπρόπυργος,ο) ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Έδρα: Ελευσίς,η) ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (Έδρα: Μάνδρα,η) ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (Έδρα: Μέγαρα,τα) ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ (Έδρα: Άνω Λιόσια,τα) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (Έδρα: Κερατσίνιον,το) ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Έδρα: Κορυδαλλός,ο) ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ (Έδρα: Νίκαια,η) ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Έδρα: Πειραιεύς,ο) ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (Έδρα: Πέραμα,το) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ (Έδρα: Μεγαλοχώρι,το)

6 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ (Έδρα: Αίγινα,η) ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ (Έδρα : Κύθηρα,τα) ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ (Έδρα: Πόρος,ο) ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ (Έδρα: Σαλαμίς,η) ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ (Έδρα: Σπέτσαι,αι) ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ (Έδρα: Γαλατάς,ο) ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ (Έδρα: Ύδρα,η) Οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις, το πλαίσιο λειτουργίας του ΕΔΣΝΑ απορρέει από ένα πλέγμα νόμων και κατ εξουσιοδότηση ΚΥΑ και ΥΑ οι κυριότερες εκ των οποίων είναι : Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/ ) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» Ν. 3164/2003 (ΦΕΚ 176 Α ) «Μητρώα μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (άρθρο 33: ολοκλήρωση ΠΕΣΔΑ Αττικής) Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94 Α') «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» Ν. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α') «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α ) «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» 6

7 Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α ) Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572 B) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων» ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β ) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759 B) «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων» ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β )«Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991» ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β ) Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων ΚΥΑ 2527/2009 (ΦΕΚ 83 Β ) Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση της τιμολογιακής πολιτικής των ΦΟΔΣΑ ΚΥΑ /2012 (ΦΕΚ 1537 Β ) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων». Με δεδομένο ότι ο ΕΔΣΝΑ όπως ρητά αναφέρεται στη συστατική αυτού Υπουργική Απόφαση, είναι ο αρμόδιος ΦοΔΣΑ για την Αττική, ασκεί όσες αρμοδιότητες προβλέπονται από την με αρ. 2527/ Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση της τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ)» (Β 83). Σε αυτή αναφέρεται ότι οι ΦοΔΣΑ εξειδικεύουν και υλοποιούν τους στόχους και τις δράσεις των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων. Η αρμοδιότητα εκπόνησης και υλοποίησης του οικείου ΠΕΣΔΑ απορρέει και από το άρθρο 35 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α ) : «Το ΠΕΣΔΑ εκπονείται και υλοποιείται από τον οικείο περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.), κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 104 και του άρθρου 211 του ν. 3852/2010 (Α' 87). Αν δεν υφίσταται ή δεν 7

8 λειτουργεί περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α., το ΠΕΣΔΑ εκπονείται και υλοποιείται από την οικεία Περιφέρεια». Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΚΥΑ ΗΠ/50910/2727/ (ΦΕΚ 1909/ τεύχος Β'), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 57 του Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/ τεύχος Α') οι ΦοΔΣΑ, και κατά συνέπεια και ο ΕΔΣΝΑ, είναι αρμόδιοι για την Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλουν σχετική αίτηση, που συνοδεύεται από Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης των σχετικών χώρων, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας. Η σχετική άδεια χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Επίσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 2527/2009 ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής ασκούν τις αρμοδιότητες της Αναθέτουσας Αρχής για τις απαιτούμενες μελέτες (σχεδιασμού και αδειοδότησης των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων) και για τις αντίστοιχες υπηρεσίες που υπάγονται στο Ν.3316/2005. Επίσης, ασκούν τις αρμοδιότητες του Κυρίου του Έργου και της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση των έργων (δημοπράτηση και κατασκευή) που έχουν καθοριστεί από τον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), εντός των γεωγραφικών ορίων της περιοχής αρμοδιότητάς τους. Επίσης οι ΦΟΔΣΑ μπορούν να εκτελούν τη συλλογή και μεταφορά των στερεών αποβλήτων για λογαριασμό των υπόχρεων φορέων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 50910/2727/2003, μετά από σχετική ανάθεση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ομοίως μπορούν να εκτελούν τη συλλογή και μεταφορά των στερεών αποβλήτων για λογαριασμό άλλων νομικών προσώπων. Σήμερα ο ΕΔΣΝΑ για την εκπλήρωση των σκοπών του λειτουργεί : την Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Αττικής και τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Σχιστό. Το Διοικητήριο του Συνδέσμου στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο που βρίσκεται επί των οδών Άντερσεν και Μωραΐτη στην Αθήνα. Σημειώνεται ότι σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαγωνισμοί για την κατασκευή τεσσάρων νέων Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων σύμφωνα με τον οικείο ΠΕΣΔΑ Αττικής και τριών Μονάδων Κομποστοποίησης μέσω ΣΔΙΤ. Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των λειτουργούντων εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων : 8

9 1. Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Δυτικής Αττικής Στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Φυλής και Ασπροπύργου λαμβάνουν χώρα σήμερα όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για τη διαχείριση των απορριμμάτων του λεκανοπεδίου της Αττικής και των νησιών. Στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής λειτουργούν οι παρακάτω εγκαταστάσεις : 1.1. Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Φυλής Η διαχείριση και τελική διάθεση των απορριμμάτων της μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής γίνεται στον εγκεκριμένο από την εθνική νομοθεσία Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Φυλής, στη θέση «Σκαλιστήρι», έκτασης περίπου στρεμμάτων, που βρίσκεται μεταξύ των ορέων Πάρνηθα και Αιγάλεω. Στον ΧΥΤΑ γίνονται αποδεκτά μόνο μη επικίνδυνα αστικά και προσομοιάζοντα με αυτά στερεά απόβλητα και κανένα επικίνδυνο απόβλητο όπως περιγράφεται αναλυτικά στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ. Πρόκειται για μια σύγχρονη εργοστασιακή μονάδα επεξεργασίας και ανακύκλωσης συμμείκτων αστικών απορριμμάτων, που με τη λειτουργία του συμβάλλει στην επίτευξη μέρους των εθνικών στόχων για την ανακύκλωση. Είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη και η κατασκευή του πραγματοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Αποτεφρωτήρας Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων Πρόκειται για τη μόνη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης του συνόλου των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) στην Ελλάδα. Η σύγχρονη μονάδα αποτέφρωσης διαθέτει δυναμικότητα 30 τόνων ημερησίως και αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη λύση για την διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, καθώς η αποτελεσματική λειτουργία της επιτυγχάνεται με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον Μονάδες Επεξεργασίας Στραγγισμάτων Στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Φυλής λειτουργούν δυο Μονάδες Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (Μ.Ε.Σ), με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα του υπεδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα από διαφυγές. Η πρώτη και παλαιότερη Μ.Ε.Σ. Λιοσίων ανήκει στους μη ενεργούς πλέον ΧΥΤΑ Ι, ΧΥΤΑ ΙΙ & ΧΔΑ των Άνω Λιοσίων, και 9

10 η δεύτερη κατασκευάστηκε για να διαχειρίζεται τα στραγγίσματα του ΧΥΤΑ Φυλής Α & Β Φάσης Μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας από Βιοαέριο Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενέργειας του Β Κ.Π.Σ. και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του Γ Κ.Π.Σ., εκτελέστηκε μια σημαντική επένδυση συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από το βιοαέριο που παράγεται από τα αστικά απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Συγκεκριμένα κατασκευάστηκε σε δύο φάσεις ένας σταθμός συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιοαέριο. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του σταθμού ανέρχεται σε 23,5MW, γεγονός που καθιστά το έργο ένα από τα μεγαλύτερα του είδους. 2. Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Σχιστού Πρόκειται για στεγασμένη κλειστή εγκατάσταση στην οποία τα απορριμματοφόρα αυτοκίνητα μεταφέρουν και μεταφορτώνουν το περιεχόμενό τους σε αυτοκίνητα μεγαλύτερου ωφέλιμου φορτίου συνήθως με λόγο φορτίων 1:3 ή 1:4. Ο ΣΜΑ βρίσκεται επί της οδού Λ. Σχιστού Σκαραμαγκά και εκτείνεται σε έκταση τ.μ. Η εκπλήρωση των σκοπών, η λειτουργία των ανωτέρω εγκαταστάσεων, η κατανομή και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού γίνεται σήμερα με βάση τον από Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 617/Β/2002). Σύμφωνα με τον εν ισχύ ευρισκόμενο Οργανισμό, ο ΕΔΣΝΑ απαρτίζεται από ένα Αυτοτελές Τμήμα (Ευθύνης Προέδρου) και έξι επιμέρους Διευθύνσεις ήτοι: α) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, β) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, γ) Διεύθυνση Τελικής Διάθεσης Απορριμμάτων και Αποκαταστάσεων, δ) Διεύθυνση Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Προδιαλογής Υλικών, ε) Διεύθυνση Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Διαχείρισης Ειδικών Αποβλήτων, στ) Διεύθυνση Συντονισμού, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. 10

11 ΜΕΡΟΣ Γ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ο καθορισμός των βασικών αρχών και των προτεραιοτήτων του νέου Οργανισμού ορίζεται από τις υποχρεώσεις και αρμοδιότητες του Φορέα να διαχειρίζεται σύννομα, αποτελεσματικά, ορθολογικά και κυρίως με σεβασμό στο περιβάλλον τα παραγόμενα αστικά στερεά απόβλητα του Νομού Αττικής. Η διάρθρωση των υπηρεσιών του νέου Οργανισμού του ΕΔΣΝΑ οφείλει να λαμβάνει υπ όψιν της τα παραπάνω, τον εγκεκριμένο και εν ισχύ ευρισκόμενο ΠΕΣΔΑ Αττικής, σε συνδυασμό με τις σχετικές προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας περί διάρθρωσης και οργάνωσης των υπηρεσιών των ΦοΔΣΑ. Σύμφωνα με την με αρ. 2527/ ΚΥΑ «Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση της τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ)» (Β 83), οι ΦΟΔΣΑ, είτε ως Σύνδεσμοι, είτε ως Ανώνυμες Εταιρίες ΟΤΑ, έχουν υποχρέωση κατάρτισης οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας ή εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών, με τους οποίους κατανέμονται οι αρμοδιότητες σε κάθε υπηρεσιακή μονάδα. Ανάλογα με το μέγεθός τους και τις υπηρεσιακές τους ανάγκες διαρθρώνονται σε Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία ή Συνεργεία. Σε κάθε ΦΟΔΣΑ επιτελούνται κατ ελάχιστον οι παρακάτω λειτουργίες: α) λειτουργίες προγραμματισμού β) λειτουργίες οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης γ) τεχνικές λειτουργίες δ) νομική υποστήριξη η οποία θα μπορεί να παρέχεται από αντίστοιχη υπηρεσία του ΦΟΔΣΑ ή από τρίτο. Σύμφωνα με τις παρ.1-4 του άρθρου 10 του Ν.3584/2007, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 38 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α'): «1.Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή Τμήματα, και Αυτοτελή Γραφεία, οι αρμοδιότητες τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Επίσης, ορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων. 2.Με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζονται οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων, Κοινοτήτων, 11

12 Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ιδρυμάτων και Συνδέσμων Δήμων και Δήμων και Κοινοτήτων, αντίστοιχα. Η απόφαση εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3.Η σύσταση θέσεων προσωπικού με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και με την προϋπόθεση ότι για τη σύσταση κάθε νέας οργανικής θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων νέων θέσεων πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί δύο. 4.Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, σε Δήμους που έχουν πληθυσμό κατοίκους και άνω καθώς και σε Συνδέσμους με συνολικό πληθυσμό των μελών τους πάνω από κατοίκους μπορεί να συσταθεί μία Γενική Διεύθυνση. Ειδικά στο Δήμο Αθηναίων μπορεί να συσταθούν μέχρι τρεις Γενικές Διευθύνσεις, για δε τους Δήμους Πειραιώς, Νικαίας, Περιστερίου, Καλλιθέας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ηρακλείου Κρήτης, Πάτρας, Βόλου και Ιωαννίνων, μέχρι δύο Γενικές Διευθύνσεις». Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 αρμόδιο για την ψήφιση του ΟΕΥ όργανο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Λαμβάνοντας υπ όψιν όλα τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ με την με αρ. 151/2012 απόφασή της, ανέθεσε τη σύνταξη σχεδίου του νέου ΟΕΥ σε τριμελή Επιτροπή. Μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν με απόφαση του Πρόεδρου του ΕΔΣΝΑ το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής κ. Αναστάσιος Ζαννιάς, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας και ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Προδιαλογής Υλικών κ. Θεόδωρος Ζαρμπούτης. Το σχέδιο του Οργανισμού παρουσιάστηκε σε διαδοχικές συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, τέθηκε σε διαδικτυακή διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ενώ είχε ζητηθεί με επιστολή του Προέδρου του Συνδέσμου προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να διατυπώσουν ενόψει της σύνταξής του, τις προτάσεις τους. 12

13 Λαμβάνοντας υπ όψιν τα ανωτέρω στάδια, τη διαμειφθείσα διαβούλευση και τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν η τριμελής Επιτροπή εισηγήθηκε το σχέδιο του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. Ο νέος Οργανισμός παρουσιάζει σημαντικές καινοτομίες, διαρθρωτικές αλλαγές στην οργανωτική του δομή και παράλληλα ενσωματώνει τις αλλαγές που εν τω μεταξύ έχουν προκύψει στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Επίσης μέσω αυτού αναδεικνύονται σε επίπεδο συμβολισμού και ουσίας νέες έννοιες που δεν υπήρχαν στον προηγούμενο ΟΕΥ, όπως η Διαφάνεια, η Πρόληψη, η Επαναχρησιμοποίηση, η Ανακύκλωση, η Προστασία του Περιβάλλοντος. Οι αλλαγές που έγιναν σε σχέση με τον σημερινό ΟΕΥ βασίστηκαν σε ορισμένες αρχές και προτεραιότητες. Αυτές ήταν οι παρακάτω: 1. Στην επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής λειτουργικότητας και αποδοτικότητας των οργανικών του μονάδων και της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης του έμψυχου δυναμικού του. Για τον σκοπό αυτό οι οργανικές μονάδες διαρθρώνονται οριζόντια και θεματικά σε αντίθεση με τη σημερινή καθετοποιημένη δομή. Αποτέλεσμα αυτού είναι σήμερα από τις 6 Διευθύνσεις και τα 24 Τμήματα να διαμορφώνεται σχήμα 9 Διευθύνσεων και 21 Τμημάτων. 2. Στην ενσωμάτωση των νέων διατάξεων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων και ιδίως του Ν. 4042/2012 που περιέχει τις οδηγίες 98 και 99/08 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό δημιουργούνται Διευθύνσεις Πρόληψης και Επαναχρησιμοποίησης όπως και Ανακύκλωσης. 3. Στην ανάγκη της βέλτιστης διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων σε συνδυασμό με την πάγια αρχή αυτή της προστασία του περιβάλλοντος. Για τον σκοπό αυτό δημιουργείται ξεχωριστή Διεύθυνση Περιβάλλοντος που είναι αρμόδια για όλα τα περιβαλλοντικά θέματα και Διεύθυνση με αντικείμενο τον Προγραμματισμό αλλά και την Έρευνα και την Καινοτομία. 4. Στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού συντονισμού των συναρμόδιων υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα. 13

14 5. Στον νέο ΟΕΥ δεν συμπεριελήφθησαν οι νέες ΟΕΔΑ και οι νέες Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων των οποίων οι διαγωνισμοί είναι σε εξέλιξη για να μην δημιουργηθούν οργανικές μονάδες, Διευθύνσεις και Τμήματα άνευ αντικειμένου. Οι θύλακες υποδοχής των νέων υποδομών ωστόσο υπάρχουν αφού η οριζόντια και θεματική κατανομή των οργανικών μονάδων του προτεινόμενου ΟΕΥ επιτρέπει την ένταξη τους σε κάποια από αυτές. ΜΕΡΟΣ Δ ΤΟ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας αποτελείται από ένα (1) Αυτοτελές Τμήμα, εννιά (9) Διευθύνσεις και είκοσι (20) Τμήματα. Ειδικότερα : 1. Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο Οι υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο είναι, ο Γενικός Γραμματέας, το Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου, η Νομική Υπηρεσία και ο Ειδικός Συνεργάτης. Η σύσταση θέσης Γενικού Γραμματέα κρίθηκε άκρως απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Συνδέσμου και προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρο του Ν. 3584/2007. Στο Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου παραμένουν οι αρμοδιότητες που είχε μέχρι σήμερα και επιπλέον συστήνεται Γραφείο Πληροφορικής και Στατιστικής το οποίο αναλαμβάνει κάθε συναφές με την πληροφορική αντικείμενο. Για τη στελέχωση της Νομικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου που επίσης κρίνεται άκρως απαραίτητη προβλέφθηκε μία θέση δικηγόρου (είναι ο αριθμός που επιτρέπει η νομοθεσία σύμφωνα με τον Ν. 3854/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Επίσης στον Σύνδεσμο προβλέπεται μία θέση Ειδικού Συνεργάτη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3854/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Απαρτίζεται από 2 τμήματα, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης και το Τμήμα Διαφάνειας, Διοίκησης και Αρχείου. Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης έχει τα θέματα Προσωπικού και Επιμόρφωσης των εργαζομένων του Συνδέσμου. Το Τμήμα Διαφάνειας, Διοίκησης και Αρχείου αναλαμβάνει κάθε είδους ενέργεια και διαδικασία που διασφαλίζει τη διαφάνεια, διαχειρίζεται το κεντρικό και εμπιστευτικό πρωτόκολλο του ΕΔΣΝΑ και φέρει την ευθύνη της εποπτείας, διάσωσης, συντήρησης, ταξινόμησης του αρχειακού υλικού του ΕΔΣΝΑ. 14

15 3. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών εξακολουθούν να απαρτίζουν 4 τμήματα όσα και σήμερα. Επιπλέον εντάσσονται στις αρμοδιότητές της η εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος και η έκδοση της μισθοδοσίας λόγω της ένταξης του ΕΔΣΝΑ στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών. Απαρτίζεται από τα Τμήματα Οικονομικού Προγραμματισμού και Εσόδων, Λογιστηρίου Ελέγχου και Εφαρμογής Διπλογραφικού Συστήματος, Ταμειακής Υπηρεσίας, Προμηθειών και Περιουσίας. 4. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Έρευνας, Καινοτομίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η συγκεκριμένη Διεύθυνση αναλαμβάνει τον κρίσιμο ρόλο του Προγραμματισμού των πολιτικών διαχείρισης των απορριμμάτων, συγκεντρώνοντας για τον σκοπό αυτό τις επιμέρους προτάσεις των Δ/νσεων του ΕΔΣΝΑ. Επιπλέον αναλαμβάνει την ευθύνη διερεύνησης των διεθνών πρακτικών και εφαρμοσμένων τεχνολογιών διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων καταθέτοντας προς το σκοπό αυτό προτάσεις προς τη Διοίκηση του Συνδέσμου, όπως επίσης και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από τα οποία θα μπορούσε να αντλήσει πόρους ο Σύνδεσμος. Αποτελείται από δύο τμήματα, το Τμήμα Προγραμματισμού και το Τμήμα Έρευνας, Καινοτομίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 5. Διεύθυνση Ποιότητας, Πρόληψης, Επαναχρησιμοποίησης Πρόκειται για νεοσύστατη Διεύθυνση που απαρτίζεται από 2 Τμήματα, το Τμήμα Πρόληψης και Επαναχρησιμοποίησης και το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας. Το πρώτο Τμήμα είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων για την πρόληψη και επαναχρησιμοποίηση απορριμμάτων σύμφωνα με την πυραμίδα ιεράρχησης των δράσεων διαχείρισης απορριμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο δεύτερο τμήμα εντάσσονται αρμοδιότητες πιστοποίησης του Συνδέσμου σε διάφορα πρότυπα. 6. Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πρόκειται για νεοσύστατη Διεύθυνση που έρχεται να καλύψει το κενό που έχει διαπιστωθεί στην ενιαία αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων του Συνδέσμου. Ένας Φορέας Διαχείρισης Απορριμμάτων όπως ο ΕΔΣΝΑ, που είναι εξ αντικειμένου ο μεγαλύτερος της χώρας, και διαθέτει μεγάλες εργοστασιακές μονάδες είναι απαραίτητο να έχει ξεχωριστή Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Η συγκεκριμένη Διεύθυνση απαρτίζεται από 2 Τμήματα και ειδικότερα από το 15

16 Τμήμα Προστασίας του Περιβάλλοντος και από το Τμήμα Αποκαταστάσεων και Μεταφροντίδας. Το Τμήμα Προστασίας του Περιβάλλοντος είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση του ΠΕΣΔΑ, συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, παρακολουθεί όλες τις απαιτούμενες αναλύσεις και μετρήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας των εγκαταστάσεων του ΕΔΣΝΑ υποδεικνύοντας όταν χρειάζεται τις αναγκαίες παρεμβάσεις στις επιμέρους Διευθύνσεις που εξακολουθούν ωστόσο να έχουν την ευθύνη τήρησης των ΑΕΠΟ. Επίσης το συγκεκριμένο Τμήμα έχει την ευθύνη λειτουργίας του Χημείου στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής. Το Τμήμα Αποκαταστάσεων και Μεταφροντίδας είναι αρμόδιο για την Παρακολούθηση και Μεταφροντίδα μη λειτουργούντων Χώρων Υγειονομικής Ταφής και για την Αποκατάσταση και Μεταφροντίδα Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων. 7. Διεύθυνση Ανακύκλωσης Πρόκειται επίσης για νεοσύστατη διεύθυνση και έννοια που εντάσσεται στον Οργανισμό του ΕΔΣΝΑ. Η Διεύθυνση Ανακύκλωσης απαρτίζεται από 2 τμήματα. Το τμήμα Μηχανικής Ανακύκλωσης και Επεξεργασίας και το Τμήμα Διαλογής στην Πηγή. Το πρώτο Τμήμα έχει τη διαχείριση του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής. Το δεύτερο φέρει την ευθύνη ανάπτυξης των προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή του Συνδέσμου. 8. Διεύθυνση Διάθεσης Υπολειμμάτων Αποβλήτων Στις αρμοδιότητες της συγκεκριμένης Διεύθυνσης εντάσσεται η τελική διάθεση των αποβλήτων, η διαχείριση του ημερήσιου μετώπου στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής και των εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων και Παραγωγής Βιοαερίου. Απαρτίζεται από 2 Τμήματα, το Τμήμα Τελικής Διάθεσης Αποβλήτων Δυτικής Αττικής και το αντίστοιχο της Ανατολικής. 9. Διεύθυνση Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Η συγκεκριμένη Διεύθυνση συγκεντρώνει την αρμοδιότητα λειτουργίας των Κεντρικών Σταθμών Μεταφόρτωσης του ΕΔΣΝΑ και των Τοπικών Σταθμών Μεταφόρτωσης, τόσο των υφιστάμενων όσο και όσων πρόκειται να δημιουργηθούν. Χωρίζεται κατ αναλογία σε 2 Τμήματα, στους Κεντρικούς και Τοπικούς ΣΜΑ. 16

17 10. Διεύθυνση Θερμικής Επεξεργασίας Αποβλήτων (Υγειονομικών) Πρόκειται για τη Διεύθυνση που φέρει την ευθύνη λειτουργίας του Αποτεφρωτήρα Νοσοκομειακών Απορριμμάτων που λειτουργεί ο ΕΔΣΝΑ στην ΟΕΔΑ Φυλής. Λόγω της μοναδικότητας, της φύσης και της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου της που ξεφεύγει από τη διαχείριση των μη επικίνδυνων αστικών στερεών αποβλήτων, κρίθηκε σκόπιμη η αναγωγή της από το επίπεδο του Τμήματος που ήταν σήμερα, σε Διεύθυνση με δύο επιμέρους Τμήματα. Ένα Τμήμα Λειτουργίας και ένα Τμήμα Μελετών, Έρευνας και Ανάπτυξης. Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης του Συνδέσμου και για την επίτευξη των στόχων του, στο Άρθρο 13 προβλέπεται ότι είναι δυνατός ο ορισμός με απόφαση Προέδρου, επιτροπών ή ομάδων εργασίας για την επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν περισσότερες από μία Διευθύνσεις του Συνδέσμου, όπως επί παραδείγματι στα ζητήματα επικαιροποίησης / αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων, τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, εκπόνησης Επιχειρησιακού Σχεδίου 4ετους διάρκειας. Στο οργανόγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται πιο αναλυτικά οι σχέσεις των τμημάτων και των διευθύνσεων του ΕΔΣΝΑ: 17

18 Πρόεδρος ΕΔΣΝΑ Γενικός Γραμματέας Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου Νομική Υπηρεσία Ειδικός Συνεργάτης Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δ/νση Ποιότητας, Πρόληψης, Επαναχρησιμοποίησης Δ/νση Προγραμματισμού, Έρευνας, Καινοτομίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δ/νση Περιβάλλοντος Δ/νση Ανακύκλωσης Δ/νση Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δ/νση Διάθεσης Αποβλήτων - Υπολειμμάτων Δ/νση Θερμικής Επεξεργασίας Αποβλήτων (Υγειονομικών) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης Τμήμα Οικονομικού Προγραμματισμού και Εσόδων Τμήμα Πρόληψης και Επαναχρησιμοποίησης Τμήμα Προγραμματισμού Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος Τμήμα Μηχανικής Ανακύκλωσης και Επεξεργασίας Τμήμα Κεντρικών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Τμήμα Τελικής Διάθεσης Αποβλήτων Δυτικής Αττικής Τμήμα Λειτουργίας Τμήμα Διαφάνειας, Διοίκησης και Αρχείου Τμήμα Λογιστηρίου, Ελέγχου και Εφαρμογής Διπλογραφικού Συστήματος Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας Τμήμα Έρευνας και Καινοτομίας Τμήμα Αποκαταστάσεων και Μεταφροντίδας Τμήμα Διαλογής στην Πηγή Τμήμα Τοπικών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Τμήμα Τελικής Διάθεσης Αποβλήτων Ανατολικής Αττικής Τμήμα Μελετών, Έρευνας και Ανάπτυξης Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας 18

19 ΜΕΡΟΣ Ε Θέσεις Προσωπικού Νομοθετικό Πλαίσιο Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΕΕΤΑΑ, οι ΟΕΥ θα πρέπει να προβλέπουν θέσεις προσωπικού που εντάσσονται στις εξής κατηγορίες: Α) Ειδικές θέσεις Β) Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού Γ) Προσωρινές θέσεις μόνιμου προσωπικού Δ) Θέσεις προσωπικού με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου - ΙΔΑΧ (Οργανικές και Προσωποπαγείς) Ε) Θέσεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Οργανικές Θέσεις με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου Στο σημείο αυτό προβλέπονται οργανικές θέσεις για το μόνιμο προσωπικό του Συνδέσμου. Οι οργανικές θέσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: Α. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). Β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). Γ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). Δ. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ). Στην ενότητα αυτή έχουν ενταχθεί όλες οι καλυμμένες οργανικές θέσεις, οι θέσεις που προβλέπονται από την με αρ. 1/331Μ/2009 προκήρυξη του ΕΔΣΝΑ, οι διατηρούμενες σύμφωνα με την με αρ / ΚΥΑ (άρθρο 33 του Ν. 4024/2011), ενώ συστάθηκε περιορισμένος αριθμός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών. Κλαδολόγιο / Προσοντολόγιο Οι κλάδοι - ειδικότητες και τα προσόντα του προσωπικού περιγράφονται στο Π.Δ. 37α/1987, στο ΠΔ 22/90 και στο Π.Δ. 50/2001, όπως εκάστοτε ισχύουν. Ενημερωμένη έκδοση του Π.Δ. 50/2001 (Κωδικοποίηση Προσοντολογίου - 10/7/06) είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση HYPERLINK "http://www.gspa.gr/" /Δημόσια Διοίκηση/ Οργάνωση / Νέο Προσοντολόγιο. Οι κλάδοι / ειδικότητες των προτύπων σχεδίων ΟΕΥ είναι ενδεικτικοί και αποτελούν ένα παράδειγμα συμπλήρωσης των σχετικών άρθρων. Σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 και τις τροποποιήσεις του, ο Σύνδεσμος μπορεί να προβλέψει όποιες ειδικότητες παρέχει το εκπαιδευτικό σύστημα, με σκοπό την κάλυψη συγκεκριμένων υπηρεσιακών του αναγκών. 19

20 Οι νέες οργανικές θέσεις ΠΕ και ΤΕ που θα προβλεφθούν θα πρέπει να εξειδικεύονται, δηλ. να προβλέπονται συγκεκριμένες ειδικότητες και όχι γενικοί κλάδοι. Προσωρινές θέσεις με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου Στις θέσεις αυτές θα ενταχθεί το μόνιμο προσωπικό που ήταν ήδη ενταγμένο σε προσωρινές / προσωποπαγείς θέσεις στον υφιστάμενο ΟΕΥ. Οι προσωρινές / προσωποπαγείς θέσεις κενούμενες με οποιονδήποτε τρόπο, καταργούνται. Το προσωπικό έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με το προσωπικό που είναι ενταγμένο σε οργανικές θέσεις. Θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) Οι θέσεις ΙΔΑΧ διακρίνονται σε οργανικές και προσωρινές / προσωποπαγείς. Οργανικές θέσεις ΙΔΑΧ : Σύμφωνα με το Άρθρο 178 του Ν. 3584/07, οργανικές θέσεις προβλέπονται μόνο για Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό και για μουσικούς πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Προσωρινές θέσεις ΙΔΑΧ : Όλες οι θέσεις ΙΔΑΧ του προσωπικού του Συνδέσμου, θα προβλεφθούν στον ΟΕΥ ως προσωρινές / προσωποπαγείς, οι οποίες καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Το προσωπικό έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με το προσωπικό που είναι ενταγμένο σε οργανικές θέσεις. Θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Στον ΟΕΥ προβλέπεται ο αριθμός των απασχολουμένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που θα απασχολεί ο Σύνδεσμος για: την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών (Άρθρο 205 του Ν /07) την κάλυψη αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι στον ΕΔΣΝΑ απασχολείται σημαντικός αριθμός προσωπικού με συμβάσεις έργου δυνάμει δικαστικών αποφάσεων. Σε περίπτωση που το προσωπικό αυτό κερδίσει τις δικαστικές αγωγές θα καταλάβει προσωποπαγείς θέσεις. Προσόντα Προϊσταμένων Στον ΟΕΥ προβλέπονται οι κλάδοι των κατηγοριών ΠΕ, TE και ΔΕ, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το 20

21 αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων. Οι συνολικές ανά κατηγορία θέσεις, σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι οι κάτωθι: Σχέση εργασίας Κατηγορία Αριθμός Υπηρετούντων Οργανικές Θέσεις Δημοσίου Δικαίου Προσωρινές θέσεις δημοσίου δικαίου Διατηρούμενες σύμφωνα με την με αρ / ΚΥΑ Θέσεις σύμφωνα με την με αρ. 1/331Μ/2009 προκήρυξη Νέες Θέσεις Σύνολο ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ Οργανικές ΙΔΑΧ Προσωποπαγείς ΠΕ, ΤΕ, ΙΔΑΧ ΔΕ, ΥΕ Σύνολα ΜΕΡΟΣ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Ε.Υ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και «Κοινοτικών Υπαλλήλων» ορίζονται τα εξής: «3. Η σύσταση θέσεων προσωπικού με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και με την προϋπόθεση ότι για τη σύσταση κάθε νέας οργανικής θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων νέων θέσεων πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί δύο.» Προκειμένου να εφαρμοστεί η προηγούμενη διάταξη για τον υπολογισμό των νέων οργανικών θέσεων ακολουθούνται οι εξής ενέργειες : 21

22 α) υπολογίζεται ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των ετών 2010 και 2011 (ο απολογισμός του 2012 δεν έχει ακόμη εγκριθεί από το Δ.Σ.) ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΕΤΟΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΣΟΔΩΝ , , ,14 50 % ,11 β) Υπολογίζονται οι ετήσιες δαπάνες μισθοδοσίας της κάθε κατηγορίας θέσεων με βάση τους βασικούς μισθούς στο καταληκτικό κλιμάκιο. Οι μισθοί αυτοί παρουσιάζονται στο επόμενο πίνακα ΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ Κατηγορία Βασικός μισθός καταληκτικού κλιμακίου ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ Το ετήσιο κόστος κάθε μιας θέσης υπολογίζεται ως εξής : 12 μισθοί χ 2 χ βασικός μισθός καταληκτικού κλιμακίου Δηλαδή για κάθε κατηγορία : ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ Κατηγορία Ετήσιο κόστος νέας θέσης ΠΕ 12 χ 2 χ ΤΕ 12 χ 2 χ ΔΕ 12 χ 2 χ ΥΕ 0 0 γ) Υπολογίζεται το συνολικό κόστος των προτεινόμενων νέων θέσεων το οποίο θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο του 50 % του μέσου όρου των τακτικών εσόδων 2010 και

23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV Κατηγορία Νέες Οργανικές θέσεις Συνολικό κόστος ΠΕ 6 Χ ΤΕ 2 Χ ΔΕ 5 Χ ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ Επομένως το 50 % του μέσου όρου των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του Συνόλου του παραπάνω ΠΙΝΑΚΑ IV. Ήτοι σύνολο κόστους νέων θέσεων : ,00 < ,11 Όπως φαίνεται το σύνολο της ετήσιας δαπάνης των νέων θέσεων πολλαπλασιαζόμενο επί δύο δεν υπερβαίνει το 50 % του μέσου όρου των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών, επομένως τηρείται η απαραίτητη οικονομική συνθήκη για τη σύσταση των νέων οργανικών θέσεων. Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε για την έγκριση του σχεδίου του νέου ΟΕΥ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΝΝΙΑΣ, ΜΕΛΟΣ Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΝΤΟΡΑΣ, Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΡΜΠΟΥΤΗΣ, ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 23

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Π.Ε. Α Αθήνας 1 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής 1 ο Νέας Φιλαδέλφειας 2 ο Νέας Φιλαδέλφειας 3 ο Νέας Φιλαδέλφειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Αποστολές έως 5 κιλά (40cm x 25cm x 25cm) 5 Αποστολές από 5 έως 10 κιλά 7 Αποστολές από 10 έως 15 κιλά 10 Αποστολές από 15 έως 20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3262 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ41.1/12198 Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήρι ξης της Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 10431 ΑΘΗΝΑ 11141 ΑΘΗΝΑ 11635 ΑΘΗΝΑ 10432

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναπλήρωση διδακτικών ωρών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ» Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής

ΘΕΜΑ: «Αναπλήρωση διδακτικών ωρών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ» Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ.Ε. ----- Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Έλεγχος πλευρών της λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών ΣΣΕΔ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Θέμα: Έλεγχος πλευρών της λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών ΣΣΕΔ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Προς τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης Αθήνα, 14 Ιουνίου 2013 α.π. ΕΟΑΝ 1045/14.6.2013 υπόψη: κ. Ι. Αγαπητίδη, προέδρου του Δ.Σ. των μελών του Δ.Σ. Θέμα: Έλεγχος πλευρών της λειτουργίας του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Η βάση υπολογισμού της χιλιομετρικής απόστασης των περιφερειών Εφετείων Αθήνας-Πειραιά ορίζεται το Εφετείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Aθήνα, 21/04/2015 Αρ. πρωτ. 2950 Προς: (Όπως ο Πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 1. Πώς είναι η νέα άδεια οδήγησης ; Η νέα άδεια οδήγησης είναι ένα έντυπο σε μορφή πλαστικής κάρτας. Είναι έντυπο ασφαλείας και δεν μπορεί να πλαστογραφηθεί. Κάθε έντυπο νέας άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 28-3-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 8345 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠ. ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 19180/16 Σχετ.: /15, 22636/15, /15 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 19180/16 Σχετ.: /15, 22636/15, /15 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο Fax Πληροφορίες Πολυτεχνείου 4, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1ος ΤΟΜΕΑΣ Αγκίστρι Κ. Ψ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αίγινα Δ/νση: Μπουμπουλίνας και Νοταρά 16, Τ.Κ. 18535 Αμπελάκια Τηλ.: 210-4170500, 4118748 Αντικύθηρα Δραπετσώνα Παιδοψυχιατρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 7 ης, 10 ης Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 7 ης, 10 ης Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με το ποσό των περίπου 9 εκατ. ευρώ θα χρηµατοδοτηθούν 150 Δήµοι της χώρας, για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Τη σχετική απόφαση έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/03/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Αθήνα, 27/03/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Αθήνα, 27/03/2013 Αριθµ. Πρωτ. ΙΠΑΑ/1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΛΠ16ΣΙ-99Τ Πειραιάς, 3 Ιουλίου 2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεων ανασφαλίστων.»

Θέμα: «Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεων ανασφαλίστων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ κ. Κ.ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Τηλέφωνα : 213 2065116, 213 2065421 Τηλεομοιότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Προτερ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 38560 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Πληροφορίες: Φ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικά τμήματα που θα μεταδώσουν αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών μέσω του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων (SRT)

Εκλογικά τμήματα που θα μεταδώσουν αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών μέσω του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων (SRT) Εκλογικά τμήματα που θα μεταδώσουν αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών μέσω του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων (SRT) Νομαρχία Αθηνών Αγίας Βαρβάρας Αγίας Βαρβάρας 1011 Ε.Τ. Δήμου Αγίας Βαρβάρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 01-06-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2580 ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115

Διαβάστε περισσότερα

2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1

2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1 2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1 Ο συνολικός αριθμός των Δήμων, Κοινοτήτων, Τ.Ε.Δ.Κ & Δ.Ε.Υ.Α που εκπροσωπούνται στο Δίκτυο ανέρχονται σε 472. Ο συνολικός αριθμός των κατοίκων που καλύπτονται από τους προαναφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα.

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Ιούνιος 2008 Λίγα λόγια για την ΕΕΑΑ Ιστορικό Αύγουστος 2001: Ψήφιση του Νόμου 2939/01 Φεβρ. 2003: Έγκριση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν (Αλφαβητική Αναζήτηση Τόπου Επίδοσης) ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Κ.Υ.Α. Αριθ. 21798/2016) Καθορισμός Αμοιβών Δικαστικών Επιμελητών ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: 4ΑΜΔΝ-ΥΘ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 32754 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου 200 204. Ο εκλογέας όταν προσέλθει στο εκλογικό του τµήµα ψηφίζει πρώτα για τις περιφερειακές εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 12/06/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/2409 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Αθήνα, 12/06/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/2409 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Αθήνα, 12/06/2013 Αριθµ. Πρωτ. ΙΠΑΑ/2409 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 1. Εισαγωγή Ο Καλλικράτης δεν αποτελεί απλά ένα νομοθέτημα που εκσυγχρονίζει τη διοικητική οργάνωση του Κράτους. Αποτελεί πολύ περισσότερο ένα νομοθέτημα, με το οποίο επιδιώκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Καρδίτσα 20/8/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Καρδίτσα 20/8/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Καρδίτσα 20/8/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Αντιδημάρχου Ταχ. Δ/νση: Αρτεσιανού 1 ΠΡΟΣ Ταχ. Κώδικας: 43100 URL: http://www.karditsa-city.gr E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθαρισμός ρεμάτων και μεταφορά φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Δ.Ε. Κασσάνδρας CPV 90511100-3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ»

ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧ7Χ-Α4Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΧ7Χ-Α4Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/48/13861 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.12. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74802 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα, κλειστά θα είναι: Παιδικοί σταθμοί: Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Α ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συγκεκριμένα, κλειστά θα είναι: Παιδικοί σταθμοί: Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Α ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Α ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Προς τους Συντάκτες Αυτοδιοίκησης Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σύμφωνα με την ενημέρωση των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Ευάγγελος Καπετάνιος «Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74570 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

www.indubio.gr - Για τον Ασκούμενο και Νέο Δικηγόρο ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

www.indubio.gr - Για τον Ασκούμενο και Νέο Δικηγόρο ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ YΠΟΔ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 4 ΤΚ 0562 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 2103236931 ΑΞ-ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2103227091 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ FAX 2103314534 ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2014-15

Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2014-15 α/α Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 0- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νομός Δήμος Φορέας Θέσεις Π.Φ.Α. Ι.Δ.Ο.Χ. Αιγαίου Λέσβου Λέσβου Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Δήμου Λέσβου Αιγαίου Δωδεκανήσου Λέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΑΝΟΥ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΑΝΟΥ 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΑΝΟΥ 2010 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 15/10/2010 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΜΑΔΥΤΟΥ 30 15/10/2010 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ 14ο ΓΥΜΝ. ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ ΑΝ. ΖΙΝΝΗ 28 15/10/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΑΔΑ: 4ΑΛ3Κ-Ε ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 7950 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» 2-6-2010 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ Ιωάννη Μαχαίρα Προϊσταμένου στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Άρθρο 1 : Διάρθρωση Υπηρεσιών ΜΕΡΟΣ 2 : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 230/93 Καθορισµός του απαιτουµένου αριθµού θέσεων στάθµευσης αυτοκινήτων αναλόγως των χρήσεων και του µεγέθους των κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών. (ΦΕΚ 94/Α/15-06-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

υποβοήθηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων σε Δράσεις της που αφορούν την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης»

υποβοήθηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων σε Δράσεις της που αφορούν την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25/01/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Αρ.πρωτ.οικ.: 155065 Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ.Δ/νση:Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 ΤΚ : 11526, Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΠΡΩΣΥΝΑΤ)

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΠΡΩΣΥΝΑΤ) ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΠΡΩΣΥΝΑΤ) Παρατηρήσεις και σχόλια στο τοπικό σχέδιο διαχείρισης (ΤΣΔ) αποβλήτων του δήμου Ηλιούπολης Τα τοπικά σχέδια διαχείρισης (ΤΣΔ) αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση: 38η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθμός Απόφασης : 483/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Συνεδρίαση: 38η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθμός Απόφασης : 483/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν. Πειραιάς, 10/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν.» CPV: 79211000-6

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 15/11/2012 Αρ. πρωτ.: 17550

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 15/11/2012 Αρ. πρωτ.: 17550 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΔΑ Β4ΣΨ9-ΔΣΒ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 15/11/2012 Αρ. πρωτ. 17550 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07.04.2011 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ Αριθ. Πρωτ.: 29172/ΓΠ7970 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ Θέμα: Κατάργηση του ΚΑΠΗ Δήμου Αρτέμιδας Με τις παρ.3,

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙ: Αθηναίων, Βύρωνα, Γαλατσίου, Δάφνης & Υμηττού, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής, Ν. Φιλαδέλφειας & Ν. Χαλκηδόνας

ΔΗΜΟΙ: Αθηναίων, Βύρωνα, Γαλατσίου, Δάφνης & Υμηττού, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής, Ν. Φιλαδέλφειας & Ν. Χαλκηδόνας ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΙ: Αθηναίων, Βύρωνα, Γαλατσίου, Δάφνης & Υμηττού, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής, Ν. Φιλαδέλφειας & Ν. Χαλκηδόνας 1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: α) Ο Νόμος 3852 (ΦΕΚ 87/ Τ.Α / 7-6-2010) «Περί Νέας Αρχιτεκτονικής της. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Σχετ.: α) Ο Νόμος 3852 (ΦΕΚ 87/ Τ.Α / 7-6-2010) «Περί Νέας Αρχιτεκτονικής της. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ASSOCIATION OF PUBLIC HEALTH INSPECTORS Γλάδστωνος 10 Αθήνα 10677 Τ.Θ. 4074 ΑΘΗΝΑ 10210 ΤΗΛ: 2103302069 2103300567 2102611780 FAX: 2102611780 2106040353. E-mail edye@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τιμές Ζώνης IOS APPLICATION

Τιμές Ζώνης IOS APPLICATION Τιμές Ζώνης IOS APPLICATION Η εφαρμογή Η εφαρμογή Τιμές Ζώνης γεννήθηκε στην mobile εποχή, μια εποχή που (δυνητικά) όλοι οι άνθρωποι έχουν στα χέρια τους ένα πανίσχυρο υπολογιστή, τον έχουν πάντα μαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Το αριθ. Ε40/277/4-8-03 Γενικό Έγγραφό µας

ΣΧΕΤ. : Το αριθ. Ε40/277/4-8-03 Γενικό Έγγραφό µας Σύσταση Υγειονοµικών Περιφερειών (.Υ.ΠΕ.), κατάργηση Περ/κών Συστηµάτων Υγείας & Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π.), µετατροπή των Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Αθήνα, 21/4/2016 Αρ. Πρωτ.: Φ.12 /933 /68384 /Δ1

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Αθήνα, 21/4/2016 Αρ. Πρωτ.: Φ.12 /933 /68384 /Δ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε., ΤΜΗΜΑΤΑ Γ & Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 10-10-2013 Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης ΕΕΤΑΑ ΣΚΟΠΟΣ Αποτύπωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74608 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στόχος του Προγράμματος Στόχος του Προγράμματος Εξυγίανσης είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος των υπερχρεωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Προημερίδα HELECO 2011 22/03/2010 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2013-2014.

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2013-2014. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX Ελληνική ΑΔΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.4568 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Δ/ΝΣΗ : ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΈΡΚΥΡΑ, 17 12-2014 Τ.Κ. : 49 100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. : 26610-39606/31696 ΦΑΞ : 26610-42335 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος ».

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διαγωνισμού, για την

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διαγωνισμού, για την ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Δ.Ε.Α.Μ./Φ.802/1006/124412

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4024/2011 Ν. 4057/2012 πειθαρχικό δίκαιο Ν. 4093/2012 Ν. 4172/2013 Ν. 4178/2013 Ο.Ε.Υ. δημόσιων φορέων

Ν. 4024/2011 Ν. 4057/2012 πειθαρχικό δίκαιο Ν. 4093/2012 Ν. 4172/2013 Ν. 4178/2013 Ο.Ε.Υ. δημόσιων φορέων Αξιολόγηση -αναδιοργάνωση δομών Δήμων Τάσος Σαπουνάκης Οικονομολόγος, Σύμβουλος τοπικής αυτοδιοίκησης Θεσμικό πλαίσιο Ν. 4024/2011 Ν. 4057/2012 πειθαρχικό δίκαιο Ν. 4093/2012 Ν. 4172/2013 Ν. 4178/2013

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη κατάσταση - βασικές προτάσεις για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής

Υφιστάμενη κατάσταση - βασικές προτάσεις για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής Υφιστάμενη κατάσταση - βασικές προτάσεις για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής Α. Το πλαίσιο Με το ν. 4042/2012 επιχειρήθηκε η ενοποίηση της νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων (εξαιρούνται ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ»

ΘΕΜΑ: «Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιος Περιφερειάρχης και Αντιπεριφερειάρχες ΑΤΤΙΚΗΣ

Υποψήφιος Περιφερειάρχης και Αντιπεριφερειάρχες ΑΤΤΙΚΗΣ Περιφερειάρχης και Αντιπεριφερειάρχες ΑΤΤΙΚΗΣ Περιφέρεια ΟΝΟΜΑ Ι ΙΟΤΗΤΑ Περιφερειάρχης Αττικής Κεντρικού Τοµέα Αθηνών Νοτίου Τοµέα Αθηνών Υποψήφια Βορείου Τοµέα Αθηνών υτικού Τοµέα Αθηνών Πειραιά Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την απόδοση δαπανών μετακίνησης αιμοκαθαρόμενων ασφαλισμένων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την απόδοση δαπανών μετακίνησης αιμοκαθαρόμενων ασφαλισμένων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ι. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» / Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ / ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. ΙΙ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3. ΙΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 5. IV. ΔΟΜΗ /

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα