Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 1"

Transcript

1 7νο Παλειιήληνο Δηαγσληζκόο Young Bartenders 2014 Ζ Έλσζε Μπάξκελ Διιάδνο (ΔΜΔ) αλαθνηλώλεη ηε δηεμαγσγή ηνπ 7νπ Παλειιήληνπ Γηαγσληζκνύ Young Bartenders, ζηηο 18 Ννεκβξίνπ 2014 από ηηο 20:00 σο ηηο 23:00 ζην club 54 Dreamy Nights, ζηε Κέξθπξα, θαη πξνζθαιεί όινπο ηνπο λένπο θαη λέεο bartenders ηεο ρώξαο λα ζπκκεηάζρνπλ. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ bartenders από νιόθιεξε ηελ Διιάδα, ειηθίαο από ρξόλσλ (εκεξ. γέλλεζεο από έσο ) πνύ εξγάδνληαη ζε κπαξ είηε είλαη ζπνπδαζηέο ή απόθνηηνη ηνπξηζηηθώλ ζρνιώλ κε εθπαίδεπζε ζην κπαξ. Ο δηαγσληζκόο πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηελ αλάδεημε ησλ θαιύηεξσλ λέσλ bartenders ζηελ Διιάδα θαη αλακέλεηαη λα ζπγθεληξώζεη ηε λέα θαη πνιύ δπλακηθή γεληά επαγγεικαηηώλ. Οη δηαγσληδόκελνη ζα αμηνινγεζνύλ ηερληθά ζηελ παξαζθεπή ελόο θιαζζηθνύ θνθηέηι BACARDÍ 8 Años Old Cuban θαη γεπζηηθά ζε κία πξσηόηππε ζπληαγή κε βάζε ηα Bacardi Rums, Grey Goose Vodkas, Bombay Sapphire Gin. Σηο ηθαλόηεηεο, δεμηόηεηεο, γλώζεηο παξαζθεπήο θαη παξνπζίαζεο θνθηέηι θαη ηερληθήο θαηάξηηζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζα θξίλεη, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ΔΜΔ, εμεηδηθεπκέλε θξηηηθή επηηξνπή ε νπνία απαξηίδεηαη από ην Γ. ηεο Έλσζεο θαζώο θαη έκπεηξνπο γεπζηγλώζηεο. Οη ηξείο πξώηνη ληθεηέο ζα ιάβνπλ ζαλ έπαζιν ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε έλα ζεκηλάξην από ηηο ζρνιέο: Bar Academy, Bar Philosophy, The Blue Cup School of Coffee H είζνδνο γηα ην θνηλό, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνύ, ζα είλαη ειεύζεξε. Όζνη επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ ζπληαγή ηνπο, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 12/11/2014, ε ζπκπιήξσζε ηεο ζπληαγήο ζα γίλεη ειεθηξνληθά ζην link κε ηε ζπκπιήξσζε ζα ζηείινπλ θαη θσηνηππία ηεο αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηόηεηαο ζην ζην Πιεξνθνξίεο: Ησάλλεο Κόιηζηνο , Γεκήηξηνο Εάππαο Δηακνλή Γηα ηελ δηακνλή ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη επηζθεπηώλ, ε ΔΜΔ έρεη εμαζθαιίζεη γηα ηνπο δηαγσληδόκελνπο εθηόο ηεο πεξηθέξεηαο Κέξθπξαο, δσξεάλ δύν δηαλπθηεξεύζεηο ζε δίθιηλν ζην μελνδνρείν Κσλζηαληηλνύπνιηο, Πόιε Κέξθπξαο, Κ. Εαβηηζηάλνπ 11. Γηα ηελ δηεπθόιπλζε θξάηεζεο ησλ δίθιηλσλ νη δηαγσληδόκελνη ζα πξέπεη λα δειώζνπλ ζηελ αίηεζή ηνπο, ηνλ ζπγθάηνηθν πνπ επηζπκνύλ ζην δσκάηην. Όζνη δελ δειώζνπλ ζα ηνπνζεηεζνύλ αόξηζηα. Σν μελνδνρείν Σν μελνδνρείν "Κσλζηαληηλνύπνιηο είλαη έλα Παξαδνζηαθό θηίξην (από ην 1862) ζην Κέληξν ηεο Πόιεο κε Παλνξακηθή Θέα ηελ Θάιαζζα θαη ηα λεζηά Βίδνο & Λαδαξέην. Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 1

2 Γηαζέηεη Γσξεάλ WI-FI, Αζαλζέξ, ρώξν θύιαμεο απνζθεπώλ θαη Γεκνηηθό Παξθηλγθ αθξηβώο απέλαληη. Ζ Τπνδνρή, ε Καθεηέξηα (SnackBar) θαη ε Τπεξεζία Γσκαηίνπ (RoomService) ιεηηνπξγνύλ όιν ην 24σξν. ήκεξα ην "Κσλζηαληηλνύπνιηο" είλαη έλα μελνδνρείν παξαδνζηαθά αλαπαιαησκέλν κε ζεβαζκό ζηελ ηζηνξία θαη ηελ αξρηηεθηνληθή παξάδνζε ηεο Κέξθπξαο. Λεηηνπξγεί όιν ηνλ ρξόλν θαη δηαζέηεη 31δσκάηηα όια κε πιήξε εμνπιηζκό (A/C, T/V, αηνκηθό κπάλην,ηειέθσλν) κνηξαζκέλα ζηνπο 4 από ηνπ 5 νξόθνπο ηνπ. Υηίζηεθε θαηά ηε πεξίνδν ηεο Αγγινθξαηίαο ( ). Πξσηνιεηηνπξγεί ζαλ μελνδνρείν ύπλνπ κεηά θαγεηνύ ην 1878 από κηα νηθνγέλεηα Κσλζηαληηλνππνιηηώλ από όπνπ πήξε θαη ην όλνκα ηνπ. Λεηηνπξγεί ζπλερώο από ην 1878 κέρξη ην 1993 (όηαλ θαη έθιεηζε) γηα λα επαλαιεηηνπξγήζεη ηνλ Απξίιε ηνπ 1997, πιήξσο αλαθαηληζκέλν. Info: Κσλζηαληηλνύπνιηο Σν Club club 54 Dreamy Nights Δζλ.Αληηζηαζεσο 54, Κέξθπξα Έλαο ρώξνο πιήξσο δηακνξθσκέλνο, αλαθαηαζθεπαζκέλνο, πνπ μεθεύγεη από ηα ειιεληθά δεδνκέλα αγγίδεη ηα επίπεδα επξσπατθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη είλαη ηθαλόο λα αλεβάζεη ηε ζεξκνθξαζία ζηα ύςε. Μηα λέα πξόηαζε ζηε λπρηεξηλή δηαζθέδαζε πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηελ πςειή αηζζεηηθή, έηνηκε λα ηθαλνπνηήζεη θαη ηνπο πην απαηηεηηθνύο ζακώλεο! Σν 54 θαη ε νκάδα ηνπ κε πξσηόηππα ζεακαηηθά events, ππεξνρέο παξνπζίεο, επαγγεικαηίεο ρνξεπηέο - ρνξεύηξηεο, κε ηνπο θαιύηεξνπο DJ s ζηα decks πνπ ζα ζαο μεζεθώζνπλ κε ξπζκνύο Mainstream, Deep House, Hip hop, ειιεληθνύο, μέλνπο, αιιά θαη κε live εκθαλίζεηο επώλπκσλ θαιιηηερλώλ ζαο ππόζρεηαη αμέραζηεο βξαδηέο δηαζθέδαζεο. Info: ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δεπηέξα 17/11/2014 Άθημε δηαγσληδνκέλσλ ζην μελνδνρείν Κσλζηαληηλνύπνιηο Σξίηε 18/11/ :00 εκηλάξην Πξώηνπ επηπέδνπ ΔΜΔ Α κέξνο 14:00 Γεύκα 15:00 εκηλάξην Πξώηνπ επηπέδνπ ΔΜΔ Β κέξνο 18:30 Πξνζέιεπζε δηαγσληδνκέλσλ ζην club 54 20:00 Έλαξμε δηαγσληζκνύ. 22:00 Αλαθνίλσζε απνηειεζκάησλ, Απνλνκή. 23:00 Πάξηπ. Σεηάξηε 19/11/2014 Αλαρσξήζεηο Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 2

3 ΚΑΝΟΝΙΜΟ 7νπ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ YOUNG BARTENDERS Ο δηαγσληζκόο ηεξεί ηνπο θαλόλεο ηεο EME θαη ζθνπό έρεη ηελ αλαθήξπμε ησλ θαιύηεξσλ λέσλ bartenders ηεο ρώξαο. 2. ην δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο bartenders από νιόθιεξε ηελ Διιάδα, ειηθίαο από ρξόλσλ (εκεξ. γέλλεζεο από έσο ). 3. Ο δηαγσληζκόο πεξηιακβάλεη ηελ παξαζθεπή ελόο classic cocktail, ην BACARDÍ 8 Años Old Cuban (πξνθαζνξηζκέλε ζπληαγή, βιέπε παξαθάησ) θαη ηελ παξαζθεπή ελόο signature cocktail -πξσηόηππε ζπληαγή κε βάζε ηα Bacardi Rums, Grey Goose Vodkas, Bombay Sapphire Gin (βιέπε παξαθάησ ιίζηα κε ηα variants ηνπ Bacardi Rum) ζε ειεύζεξν ζηπι, Fancy category. 4. Σα πνηήξηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη : a. Γηα ην BACARDÍ 8 Años Old Cuban, ηύπνπ cocktail πεξηεθηηθόηεηαο 24cls (πξνθαζνξηζκέλε ζπληαγή, βιέπε παξαθάησ). b. Γηα ην signature cocktail -πξσηόηππε ζπληαγή, δηαηίζεληαη εθηόο από ην παξαπάλσ cocktail glass, πνηήξηα ηύπνπ Long Drinks πεξηεθηηθόηεηαο 30 cls. Δπίζεο νη δηαγσληδόκελνη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα παξαπάλσ πνηήξηα ή λα θέξνπλ ηα δηθά ηνπο πνηήξηα γηα ηνλ δηαγσληζκό. 5. Ζ αιθννιηθή βάζε ηνπ signature cocktail ζα πξέπεη λα είλαη ΜΟΝΟ κε Bacardi Rum, ( Superior, Gold, Black, 8 Anos, Oakheart, Flavors Limon, Razz,), ή Grey Goose Vodka, Grey Goose L Orange, Grey Goose Le Citron, Grey Goose La Poire, ή Bombay Sapphire Gin θαη ε πνζόηεηα δελ κπνξεί λα είλαη ιηγόηεξε από 3 cls. 6. Σα ζπζηαηηθά ηεο ζπληαγήο πξέπεη λα πξνέξρνληαη από ηα πξντόληα ηνπ ρνξεγνύ θαη ησλ ππνζηεξηθηώλ ηεο ΔΜΔ θαη δηαηίζεληαη δσξεάλ. Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη πξντόληα άιισλ εηαηξηώλ κε ρνξεγώλ-ππνζηεξηθηώλ ηεο ΔΜΔ, αξθεί ην είδνο απηώλ λα κελ ππάξρεη ζηε γθάκα ησλ πξντόλησλ ησλ ρνξεγώλ-ππνζηεξηθηώλ 7. Ζ ζπληαγή κπνξεί λα πεξηέρεη έσο θαη 6 (έμε) ζπζηαηηθά ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηαγόλσλ (drops, dashes, twist, zeste, θηι), ςεθαζκώλ (spray vapour, sprinkle), ή άιισλ πξντόλησλ κέζα ζην πνηό. 8. Ζ πνζόηεηα ησλ αιθννινύρσλ δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα 7cl.. 9. Δπηηξέπνληαη νη θξέζθνη ρπκνί θαη ηα θξέζθα θξνύηα σο ζπζηαηηθά ηα νπνία ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ κόλνη ηνπο νη δηαγσληδόκελνη. Οη θξέζθνη ρπκνί θξνύησλ ζα παξαζθεπάδνληαη ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο ζηνλ ρώξν πξνεηνηκαζίαο ή ζηελ ζθελή. 10. Γελ επηηξέπνληαη ηα δεζηά πνηά, νη ρξσζηηθέο νπζίεο (food-dyes) θαη πξντόληα ηδίαο παξαζθεπήο (home made) θαζώο θαη πξνπαξαζθεπαζκέλα (infusions, bitter θαη ζηξόπηα). Κάζε παξαζθεπή ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηα ζπζηαηηθά ηεο ζα ζπλππνινγίδνληαη ζε απηά (ηα 6) ηνπ έληππνπ ζπληαγήο. 11. Γηα ηελ παξαζθεπή ηεο signature ζπληαγήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηαδήπνηε κέζνδνο αλάκημεο (build, stir, shake, blend, rolling). 12. Οη πνζόηεηεο ησλ ζπζηαηηθώλ ηεο ζπληαγήο ζα εθθξάδνληαη ζε cl κε ππνδηαίξεζε ην 0,5 cl (1cl=10ml). Ζ ρξήζε ηεο κεδνύξαο θαηά ηελ παξαζθεπή είλαη ππνρξεσηηθή. Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 3

4 13. Υξνληθό όξην 9 (ελληά) ιεπηά ζπλνιηθά θαη γηα ηα 4 πνηά (1 Old Cuban + 3 signature). 14. Ζ γαξληηνύξα πξέπεη λα είλαη από θξνύηα ή ιαραληθά κόλν. Ζ πξνεηνηκαζία ηεο ζα γίλεηαη ζε εηδηθό ρώξν, κε ρξνληθό όξην δεθαπέληε (15) ιεπηώλ θαη δελ κπνξεί λα έξζεη έηνηκε. ε πεξίπησζε πνπ μεπεξάζεη ην ρξνληθό όξην ησλ 15 ιεπηώλ ζα ηνπ επηβάιιεηαη πνηλή 10 πόλησλ αλά 30 δεπηεξόιεπηα από ηνλ ππεύζπλν ηνπ ρξόλνπ, ε νπνία ζα αθαηξείηαη από ην γεληθό ζύλνιν ηεο βαζκνινγίαο ηεο γεπζηηθήο δνθηκήο ηνπ πνηνύ. Σα δηαζέζηκα πιηθά από ηελ ΔΜΔ ζα είλαη: ιεκόληα, πνξηνθάιηα, κνζρνιέκνλα(limes), θεξαζάθηα, δπόζκνο, θαιακάθηα, αλαδεπηήξεο, νδνληνγιπθίδεο. Οπνηαδήπνηε άιια θξνύηα ζα πξνζθνκηζηνύλ από ηνπο δηαγσληδόκελνπο. 15. Καξπθεύκαηα όπσο: αιάηη, πηπέξη, κνζρνθάξπδν, θ.η.ι ή ζπλνδεπηηθά (condiments) όπσο: δάραξε, θαθάν, ηξηκκέλε ζνθνιάηα θαη άιια πνπ είλαη δηεζλώο απνδεθηά, επηηξέπνληαη γηα ρξήζε ζην πνηό (ζπζηαηηθό), εθόζνλ παξαζθεπάδνληαη θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο. 16. Ζ γαξληηνύξα ζα ηνπνζεηείηαη ζηα πνηήξηα κόλν κεηά ηελ παξαζθεπή ησλ θνθηέηι ζηελ ζθελή. 17. Κάζε ζπληαγή ζα εγθξίλεηαη από ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ηεο ΔΜΔ πξηλ από ηνλ Γηαγσληζκό. Κάζε απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο ζα είλαη ηειηθή. 18. Οη δηαγσληδόκελνη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο εξγαιεία bar γηα ηελ παξαζθεπή ησλ πνηώλ. 19. Ζ απνθιεηζηηθόηεηα ησλ ζπληαγώλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ παξαρσξείηαη από απηνύο ζηελ Έλσζε Barmen Διιάδνο. 20. Γηα νπνηνδήπνηε ζέκα πξνθύςεη αξκόδηα είλαη ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ. Σξόπνο βαζκνιόγεζεο δηαγσληδνκέλσλ & αλαθήξπμε ληθεηώλ. 1. Ζ ζεηξά ηεο αθνινπζίαο ηνπ δηαγσληζκνύ ζα πξνθύςεη θαηόπηλ θιήξσζεο πξηλ από ηνλ δηαγσληζκό. Οη δηαγσληδόκελνη πνπ δελ ζα είλαη παξόληεο ζα απνθιείνληαη 2. Όινη νη δηαγσληδόκελνη ππνρξεσηηθά ζα θνξνύλ ην t-shirt ηνπ δηαγσληζκνύ. Απαγνξεύεηαη θάζε είδνπο πξνβνιή (κε δηαθξηηηθά ή αλαθνξά) πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ πέξαλ ησλ ρνξεγώλ θαη ππνζηεξηθηώλ ηνπ δηαγσληζκνύ. 3. Όινη νη bartenders ζα δηαγσληζηνύλ ζε έλα γύξν θαη ε βαζκνινγία ζα πξνθύςεη από ηελ ηερληθή αμηνιόγεζε παξαζθεπήο ηνπ Old Cuban θαη ηελ γεπζηγλσζία ηνπ signature θνθηέηι (ζε εκθάληζε, άξσκα, γεύζε). ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ρξεζηκνπνηείηαη ε θαιύηεξε βαζκνινγία ζηε ηερληθή αμηνιόγεζε, θαηόπηλ ζηελ γεληθή εληύπσζε, εάλ ππάξρεη αθόκε ηζνςεθία ρξεζηκνπνηείηαη ε θαιύηεξε βαζκνινγία ζηελ γεύζε. Σέινο, εάλ ππάξρεη θαη πάιη ηζνςεθία, γίλεηαη θιήξσζε γηα ηνπο ληθεηέο. 4. Κάζε δηαγσληδόκελνο ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 9 (ελληά) ιεπηά γηα λα παξαζθεπάζεη έλα (1) cocktail Old Cuban κε ηε πξνθαζνξηζκέλε ζπληαγή, γηα λα βαζκνινγεζεί από ηνπο Κξηηέο Σερληθήο Καηάξηηζεο (ζπλεκκέλα Γειηίν Αμηνιόγεζεο Σερληθήο) θαη ηξία (3) signature cocktails από ηε πξσηόηππε ζπληαγή ηνπ. Σα δύν (2) signature cocktails ζα αμηνινγεζνύλ από ηνπο θξηηέο γεύζεο(ζε άξσκα, ρξώκα, γεύζε) θαη ην έλα (1) ζα κείλεη ζην display ησλ cocktails γηα επίδεημε ζην θνηλό. Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 4

5 5. Νηθεηήο αλαθεξύζζεηαη ν δηαγσληδόκελνο πνπ ζα ζπγθεληξώζεη ηε κεγαιύηεξε βαζκνινγία αζξνηζηηθά, από ηηο βαζκνινγίεο, ηεο Σερληθήο θαηάξηηζεο θαη ηεο Γεπζηγλσζίαο (εκθάληζε, άξσκα, γεύζε). 6. Απνλέκνληαη ηξία (3) βξαβεία γηα ηνπο δηαγσληδόκελνπο πνπ ζα ζπγθεληξώζνπλ ηελ κεγαιύηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία 1νο ληθεηήο σο «Best Young Bartender 2014», 2νο ληθεηήο, 3νο ληθεηήο. Οη ηξείο πξώηνη ληθεηέο ζα ιάβνπλ ζαλ έπαζιν ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε έλα ζεκηλάξην bartending ή barista, θαηόπηλ ζπλελλόεζεο ζε κία από ηηο παξαθάησ ζρνιέο, κε αιθαβεηηθή ζεηξά: Bar Academy, Bar Philosophy, The Blue Cup School of Coffee. Κξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ηερληθήο θαηάξηηζεο. 1. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ (ΜΠΟΤΚΑΛΗΩΝ) : Πξνζέρνπκε ζηε παξνπζίαζε ησλ πξντόλησλ νη εηηθέηεο λα είλαη πξνο ην θνηλό. 2. ΥΔΗΡΗΜΟ ΠΑΓΟΤ & ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ ΣΟΤ ΜΠΑΡ : Πξνζέρνπκε ηνλ ρεηξηζκό ηνπ πάγνπ θαη ησλ εξγαιείσλ ηνπ κπάξ. 3. ΑΓΔΗΑΜΑ ΠΔΡΗΣΣΟΤ ΝΔΡΟΤ : Πξνζέρνπκε λα γίλεη άδεηαζκα ηνπ πεξηηηνύ λεξνύ από ηα shakers θαη ηα πνηήξηα κεηά από ην πάγσκα ηνπο. 4. ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΤΣΑΣΗΚΩΝ (ΣΑΞΗΜΟ) : Πξνζέρνπκε όηαλ κπαίλνπλ ηα ζπζηαηηθά ζην shaker, ηελ πνζόηεηα θαη ην ηπρόλ ζηάμηκν πξντόλησλ. 5. ΛΗΓΟΣΔΡΟ Ή ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΝΣΑΓΖ : Πξνζέρνπκε ηελ πνζόηεηα ηνπ πνηνύ +/- ζην ηειηθό γέκηζκα ησλ πνηεξηώλ. 6. ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΓΑΡΝΗΣΟΤΡΑ : Πξνζέρνπκε ηελ ηνπνζέηεζε ηεο γαξληηνύξαο, κε ιαβίδα, ρσξίο επαθή κε ηα ρέξηα. 7. ΓΔΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ: Πξνζέρνπκε ηελ γεληθή θξνληίδα θαη θαζαξηόηεηα θαηά ηελ παξαζθεπή ηνπ πνηνύ. 8. ΥΔΗΡΗΜΟ ΣΩΝ ΠΟΣΖΡΗΩΝ : Πξνζέρνπκε ηνλ ρεηξηζκό ησλ πνηεξηώλ θαη ηελ παξνπζίαζή ηνπο. 9. ΓΔΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ : Πξνζέρνπκε ηελ επηδεμηόηεηα θαη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ζηελ παξαζθεπή ηνπ πνηνύ. 10. ΟΡΗΟ ΥΡΟΝΟΤ : Πξνζέρνπκε ην ρξόλν πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα λα παξαζθεπαζηνύλ ηα πνηά. Κξηηήξηα βαζκνιόγεζεο γεύζεο signature cocktail ΔΜΦΑΝΗΖ ΑΡΩΜΑ ΓΔΤΖ Μέγηζην Διάρηζην ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΣΤΠΩΖ από 1 έσο 7 Δηαδηθαζία πκκεηνρήο Όζνη επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ ζπληαγή ηνπο, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 12/11/2014, ε ζπκπιήξσζε ηεο ζπληαγήο ζα γίλεη ειεθηξνληθά ζην link κε ηε ζπκπιήξσζε ζα ζηείινπλ θαη θσηνηππία ηεο αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηόηεηαο ή άιινπ δεκόζηνπ εγγξάθνπ όπνπ λα πηζηνπνηείηαη ε εκεξνκελία γέλλεζεο, ζην ζην Πιεξνθνξίεο: Γεκήηξηνο Εάππαο , Ησάλλεο Κόιηζηνο Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 5

6 Όιεο νη ζπληαγέο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζα αμηνινγεζνύλ από ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηεο ΔΜΔ κε βάζε ηε ζύλζεζή ηνπο πξηλ ηνλ δηαγσληζκό. Οη ζπληαγέο πνπ δελ πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο ζα αθπξώλνληαη απηνκάησο από ηελ δηαδηθαζία. Οη ηειηθνί ζπκκεηέρνληεο ζα αλαθνηλσζνύλ ζηνλ ηζηνρώξν θαη ζην Facebook event ηεο ΔΜΔ. BACARDÍ 8 Años Old Cuban πληαγε BACARDÍ Old Cuban 45ml BACARDI 8 Años 2 σταγόλες Angostura bitters 20ml υρέσθο τσκό lime 25ml σηρόπη δάταρες 6 υύιια κέλτας 60ml Martini Prosecco Μέζνδνο: muddle, shake & strain Πνηήξη: cocktail Σε έλα shaker, βάδετε τα υύιια κέλτας θαη προσζέτετε το τσκό lime θαη το σηρόπη. Πηέδετε το κείγκα απαιά κε mudler. Στε σσλέτεηα, ρίτλετε το ρούκη BACARDÍ 8 Años, το Angostura Bitters θαη πάγο. Χτσπάτε θαιά το shaker. Σοσρώλετε το κείγκα σε έλα ποτήρη cocktail θαη απογεκίδετε κε Martini Prosecco. Γαρλίρετε το ποτό κε υύιια κέλτας. Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 6

7 ΠΡΟΪΌΝΣΑ ΥΟΡΗΓΩΝ & ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΩΝ ΕΜΕ BACARDI Hellas Καιαβξύησλ 1-17ν ρικ Δζληθήο Οδνύ Αζελώλ-Λακίαο, Ν. Κεθηζηά ηει: url: (Τπνρξεσηηθά σο βάζε ζε θάζε ζπληαγή) Bacardi Superior Bacardi 8 Anos Bacardi Limon (Citrus) Bacardi Gold (Oro) Bacardi Oakheart Bacardi Black Bacardi Razz (Raspberry) Grey Goose Vodka Grey Goose L Orange Grey Goose Le Citron Grey Goose La Poire Bombay Sapphire Gin ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ BACARDI HELLAS Dewar s White Label Scotch Whisky Martini Bianco Martini Rosato Martini Extra Dry Martini Rosso Martini Asti (Spumante) Martini Prosecco (Spumante) Martini Rose (Spumante) Martini Brut (Spumante) Martini Moscato d Asti Eristoff Vodka Eristoff Red Eristoff Gold 42 Below Vodka Tequila Cazadores Blanco Tequila Cazadores Reposado Tequila Cazadores Anejo Noilly Prat Benedictine Molinari Sambuca Extra Molinari Caffé Liquore Limoncello di Capri Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 7

8 Υνξεγνί πξντόλησλ ΕΜΕ B-Ravi Smoothies / ABEK AE ΑΒΔΚ Πάξλεζνο 57 Μεηακόξθσζε Αηηηθήο, Σ.Κ θ.μαλνπζίδεο ηει , url: B-Ravi Smoothies Strawberry Peach Mango Exotic fruits Summer fruits Strawberry Vanilla Hazelnut Almond Caramel Banana Da Vinci Syrups Cherry Raspberry Blueberry Blackberry Orange Cinnamon Coconut Crème de Menthe Butter rum Cherry LE BON GOURMET (www.lebongourmet.gr) ηει θ.καςνθέθαινο, Rubyred : cranberry juice zucceroo : ρξσκαηηζηή θξπζηαιιηθή δάραξε ζε 19 ρξώκαηα απιά & θσζθνξηδέ. Maraschino : θόθθηλν (γεύζε θιαζηθή), θίηξηλν (γεύζε vanilla), πξάζηλν (γεύζε mint) Banana Puree Peach Puree Strawberry Puree Mango Puree Sour Apple Coco Real Finest call Sweet & Sour Grenadine Bar Syrup Passion Fruit Raspberry Puree Stirling syrups Vanilla Strawberry Coffee Royal Caramel Raspberry Irish Cream Hazelnut Lemon Rum Almond Banana B-52 Macadamia Nut Peach Amaretto Chocolate Thunder Coconut Napoleon Brandy White Lightning Orange Cinnamon Crème De Cacao Blackberry Peppermint Butterscotch Wildberry Vanilla 0% Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 8

9 Crème Brulee Rose Neo! Caramel 0% English Toffee Hazelnut 0% Sweetness Neo! Agave Neo! Αθνη Σζαθλάθε ΟΕ, ηει: , Fax: , θ.σζαθλάθεο, Premium Liqueurs Abricot du Roussillon Banane du Brésil Cassis de Bourgogne Curaçao Triple Sec Wild Elder Flower Ginger of the Indies Mûroise du Val de Loire Vanille de Madagascar Amaretto Apricot Blue Curacao Cherry Coffee Cognac & Almond Cognac & Caramel Creme de Banane Creme de Cacao Blanc Creme de Cacao Brun Creme de Menthe Verte Green Melon Classic Liqueurs Hazelnut Mandarine Maraschino Orange Curacao Parfait Amour Parfait Triple Sec Pineapple Pomegranate Rhubarb Triple Sec Watermelon William Pear Modern Liqueurs Specialties Bigalettes Caramel Toffee Lichi-Li Limon Giallo Mangue Tropic Manzana Verde Pampl-Hibiscus Menthe Pastille Mangalore Guignolet d Angers Guignolet Kirsch Verveine Thym Funkin puree Banana Blackcurrant Blueberry Green Apple Kiwi Lemon (pure pour) Lime (pure pour) Liquid Chocolate Lychee Mango Mixed berry Morello Cherry Passion Fruit Pineapple Pomegranite Raspberry Strawberry White Peach William Pear Mixer Fruit For Cocktail - Concentrated - Puree Mixes Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 9

10 Strawberry Peach Kiwi Coconuts Banana Maracuja Granadina Syrup Green Apple Tropical Papaya Melon Lime Forest Fruit Mango Raspberry Cranberry Pineapple Prickly Pear Passion Fruit Cherry Mango Carrot Syrups & Premixes Mint Syrup Sweet & Sour Mix Cane Sugar I.Q.F Καηεςπγκέλα Φξνύηα Ponthier Γαιιίαο Strawberries Cranberries Blackcurrants Redcurrants Wilamette Raspberries Morello Cherries Blackberries Redcurrants Mix Red Fruits Apricots Blueberries Chestnuts Rubarb 1/4 Figs-New Plums Ponthier Frozen Fruits Purees Apricot Pineapple Banana Blackcurrant Yellow Lemon Lime Coconut Exotic Prickly Pear-New Strawberry Wild Strawberry Raspberry Fig Guava Pomegranate-New Morello Cherry Redcurrant Kiwi Lychee Mandarin Mango Candied Chestnuts Mix Red Fruits Melon Blackberry Blueberry Orange Blood Orange Pink Grapefruit Papaya Passion Watermelon-New White Peach Ruby Peach-New Pear Green Apple TROPICAL FRUITS Παπαδνπνύινπ 2, Ρέληεο, Αζήλα. ηει: , , θ.αιεμάθεο (www.tropicalfruits.gr ) Καηεςπγκέλνο Πνπξέο - Πνιηόο Φξνύησλ Mantarina Blackberry Raspberry Coconut Melon Cantaloupe Exotic Mix 7 Fruits Red Fruitmix Τπάξρεη δπλαηόηεηα όινη νη πνπξέδεο λα είλαη ζε squeeze 350gr όπσο επίζεο θαη ηα θξνύηα πνιηνπνηεκέλα επίζεο ζε squeeze 350gr όια ζε ζεξκνθξαζία ζπληήξεζεο. Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 10

11 Καηεςπγκέλα IQF νιόθιεξα ή ηεκαρηζκέλα θξνύηα Mono Fruit Φξάνπια[ Οιόθιεξε Υσξίο Κνηζάλη] Λίηζη[ Οιόθιεξν Υσξίο Κνπθνύηζη] Πεπόλη Cantaloupe [ ε Μπαιίηζεο ] Πεπόλη Honeydew [ ε Μπαιίηζεο ] Αλαλάο Super Sweet [ ε Κύβνπο ] Αλαλάο Queen [ ε Κύβνπο ] Papaya [ ε Κύβνπο ] Κόθθηλα & Μαύξα Βαηόκνπξα [ Οιόθιεξα ] Mango [ ε Κύβνπο ] Blue Fig - Μπιε ύθν [ Κνύπα 1/2 ]. Mix Fruit Exotic 7fruit Salad [ Σεκαρηζκέλα & Βαθηηζκέλα ε Passion Fruit Juice ] Pomegranate Mix + Strawberry, Apple, Φξαγθνζηάθπιν Pineapple Mix + Mango, Papaya Strawberry Mix + Peach, Papaya Raspberry Mix + Mango, Blueberry, Apple Πνηνπνηία Σεληνύξα Κάζηξν Γ.Π. ΥΑΥΑΛΗ Έδξα: Ρσκαλόο Παηξώλ Σει : Κηλ: Τπεύζπλνο : Υάραιεο Παλαγηώηεο λικέρ Τεντοφρα Κάςτρο Μαςτίχα Κάςτρο Βφςςινο Κάςτρο Τεντοφρα με Βφςςινο Κάςτρο Καφζσ Κάςτρο Καρφδα Κάςτρο Βανίλια Κάςτρο Δυόςμοσ Κάςτρο Grapefruit Κάςτρο Φράουλα Κάςτρο Amaretto Κάςτρο Περγαμόντο Κάςτρο Μανταρίνι Κάςτρο Blue Curacao Κάςτρο Triple Sec Κάςτρο Μζλι Κάςτρο από 100% φυςικό εκχφλιςμα κανζλλασ, γαρφφαλλου κ.α. 100% φυςικό εκχφλιςμα Μαςτίχασ Χίου 100% φυςικό εκχφλιςμα άγριων βφςςινων 100% φυςικό εκχφλιςμα κανζλλασ, γαρφφαλλου και άγριων βφςςινων 100% φυςικό εκχφλιςμα κόκκων καφζ espresso 100% φυςικό εκχφλιςμα καρφδασ 100% φυςικό εκχφλιςμα βανίλιασ Μαδαγαςκάρθσ 100% φυςικό εκχφλιςμα φφλλων δυόςμου 100% φυςικό εκχφλιςμα γκρζιπφρουτ 100% φυςικό εκχφλιςμα από ώριμεσ φράουλεσ 100% φυςικό εκχφλιςμα πικραμφγδαλου 100% φυςικό εκχφλιςμα περγαμόντο 100% φυςικό εκχφλιςμα μανταρίνι 100% φυςικό εκχφλιςμα εςπεριδοειδών 100% φυςικό εκχφλιςμα εςπεριδοειδών 100% φυςικό εκχφλιςμα από μζλι κυμαρίςιο, άνκεων, ζλατου Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 11

12 CORFU BEER Έδξα: Αξίιιαο Κέξθπξα ηει: fax: ginger beer Special ionian pilsner 170 Χρόνια μετά θ ιςτορία ταξιδεφει ςτο μζλλον. Η 1842 είναι ζνα ποτό μπφρασ με τηίντηερ και φρζςκο φυςικό χυμό λεμόνι. Η απόλυτθ καλοκαιρινι πρόταςθ δροςιάσ από τθν Κερκυραϊκι Μικροηυκοποιϊα είναι κατάλλθλθ για ανκρώπουσ που δεν αγαπάνε το αλκοόλ κακώσ ζχει μόλισ 2%. Αυτι θ μπφρα είναι μία ιδιαίτερθ ανάμειξθ από κρικάρια και λυκίςκο. Παράγεται με καραμελωμζνεσ βφνεσ και μαγιζσ με φρουτώδθ αρώματα. Αν κα ζπρεπε να δοκιμάςετε μόνο μία μπφρα μασ τότε μία Corfu Special κα ιταν θ μπφρα που κα ςασ προτείναμε. Η Ionian Pilsner είναι φρζςκια αρωματικι μπφρα με απαλό χαρακτιρα και ευχάριςτθ πικράδα. Η ξανκιά μασ αναηωογονθτικι, ευκολόπιοτθ και απολαυςτικι μπφρα παραςκευάηεται με γερμανικοφσ λυκίςκουσ και ελαφρώσ καβουρδιςμζνο κρικάρι. Είναι ότι πρζπει για τα ηεςτά καλοκαιρινά βράδια τθσ Κζρκυρασ. Ionian epos Σφμφωνα με τον Όμθρο ςτο ζποσ τθσ "Οδφςειασ" ο βαςιλιάσ των Φαιάκων Αλκίνοοσ φφλαςςε ςε κρατιρεσ αςθμζνιουσ και χρυςοφσ κρίκινο οίνο χρόνια μετά.. Μπφρα διπλισ ηφμωςθσ με τθν προςκικθ αγνοφ μελιοφ ανκζων. Δίνοντασ με επιτυχία τουσ 7.5% αλκοόλ. Η φρζςκια Βαρελίςια μασ Lager με διακριτικο άρωμα,ντελικάτθ γεφςθ και ελαφρυ ςώμα. Μια Καλοκαιρινθ πρόταςθ δροςιάσ. Ionian gold Αφροηφμωτθ μπφρα παράγεται με ποικιλία καβουρδιςμζνθσ βφνθσ που δίνει τθν αίςκθςθ καφζ αλλά και γλυκόπικρθ επίγευςθ ςοκολάτασ. Bitter Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 12

ΕΝΩΗ ΜΠΑΡΜΕΝ ΕΛΛΑΔΟ - HELLENIC BARMEN ASSOCIATION Member of International Bartenders Association ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΕΝΩΗ ΜΠΑΡΜΕΝ ΕΛΛΑΔΟ - HELLENIC BARMEN ASSOCIATION Member of International Bartenders Association ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 20 νο Παλειιήληνο Δηαγωληζκόο Classic Cocktail (fancy drink category) ην 20 ν Παλειιήλην Πξσηάζιεκα cocktail πνπ ζα δηνξγαλσζεί ζηελ 10ε HO.RE.CA, 6-9 Φεβξνπαξίνπ 2015 ζην Metropolitan Expo ζην

Διαβάστε περισσότερα

Διακεκριμένος Χορηγός Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ COCKTAIL (Υποχρεωτικά 2cl από κάποιο από τα προϊόντα που επιθυμείτε σαν βάση της συνταγής σας).

Διακεκριμένος Χορηγός Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ COCKTAIL (Υποχρεωτικά 2cl από κάποιο από τα προϊόντα που επιθυμείτε σαν βάση της συνταγής σας). Οι χορηγοί της ΕΜΕ για το 2015 και τα προϊόντα τους, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους Πανελλήνιους διαγωνισμούς 2015 Διακεκριμένος Χορηγός Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ COCKTAIL (Υποχρεωτικά 2cl από κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

Διακεκριμένος Χορηγός Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ COCKTAIL (Υποχρεωτικά 2cl από κάποιο από τα προϊόντα που επιθυμείτε σαν βάση της συνταγής σας).

Διακεκριμένος Χορηγός Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ COCKTAIL (Υποχρεωτικά 2cl από κάποιο από τα προϊόντα που επιθυμείτε σαν βάση της συνταγής σας). Οι χορηγοί της ΕΜΕ για το 2015 και τα προϊόντα τους, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους Πανελλήνιους διαγωνισμούς 2015 Διακεκριμένος Χορηγός Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ COCKTAIL (Υποχρεωτικά 2cl από κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs)

1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs) ΑΡΘΡΟ 1: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs) 1.2 Πεξηγξαθή παηδηάο Γηνξγάλσζε εθδήισζεο κε ηε κνξθή θππέιινπ. Τα απηνθίλεηα πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζα είλαη ρσξηζκέλα ζε νκάδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΤΓΜΑΥΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΤΓΜΑΥΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΤΓΜΑΥΗΑ A.I.B.A. ΓΗΔΘΝΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΤΓΜΑΥΗΑ Σερληθνί θαλόλεο θαη θαλόλεο αγώλα Δλεξγνί από 30 Ηαλνπαξίνπ 2010 Σελ. 1 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΟΡΗΜΟΗ... 3 ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΓΩΝΩΝ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!»

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ «Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Signature Cocktails. RED CARPET Vodka, Frangelico, Fresh Lime Juice, Blueberry Marmalade, Elderflower Syrup 15.00

Signature Cocktails. RED CARPET Vodka, Frangelico, Fresh Lime Juice, Blueberry Marmalade, Elderflower Syrup 15.00 Signature Cocktails RED CARPET Vodka, Frangelico, Fresh Lime Juice, Blueberry Marmalade, Elderflower Syrup RUM CRUSTA Dark Rum, Cointreau, Maraschino Liqueur, Fresh Lemon Juice, Angostura Bitters LAVENDER

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΣΙΤΙΣΗ ΕΝΟΙΚΨΝ ΔΟΜΨΝ ΤΟΥ Θ.Χ.Π.Φ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΩΡΔ ΠΑΡΑΓΟΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΦΑΓΖΣΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΣΙΤΙΣΗ ΕΝΟΙΚΨΝ ΔΟΜΨΝ ΤΟΥ Θ.Χ.Π.Φ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΩΡΔ ΠΑΡΑΓΟΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΑΓΑ: ΧΦΣΒ46907Σ-ΘΑΞ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ «ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ» Υαληά, 23-09-2014 Σατ. Γιεύθσνζη : Μοσρνιές Κσδφνίας Σατ. Κφδ. : 73300 Αξ. πξση. 17735 Πληροθορίες : ΝΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

PIRATE BAR EXCLUSIVE 9,00 EXOTICA

PIRATE BAR EXCLUSIVE 9,00 EXOTICA Cocktails & Drinks PIRATE BAR EXCLUSIVE 9,00 SPECIAL PIRATE ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟ ΡΟΥΜΙ, ΛΑΙΜ, ΧΥΜΟ ΑΝΑΝΑ, ΧΥΜΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΗ. DARK AND LIGHT RUM, LIME SQUEEZE, TOPPED OFF WITH PINEAPPLE JUICE, ORANGE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO» Η Αλώλπκε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία Πεηξειαηνεηδώλ κε ηελ επσλπκία «ΔΚΟ ΑΒΔΔ» πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

BAR SNACKS & NIBBLES ASSORTED CANAPES

BAR SNACKS & NIBBLES ASSORTED CANAPES BAR SNACKS & NIBBLES ASSORTED CANAPES Salmon & cream cheese Σολομός με μαλακό τυρί Brie & walnut Μπρι με καρύδι Prosciutto & melon Προσιούτο με πεπόνι Chicken & mango chutney Κοτόπουλο με μάνγκο 4 canapés

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΜΔΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΜΔΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΜΔΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΔΠΗΛΔΓΟΜΔΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΚΛΑΓΟ: ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΧΝ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο 2 Δλόηεηα 1 ΔΗΑΓΧΓΖ, ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ 1. Μελ ηξώηε θαηά ηε παξάζεζε. 2. Μελ θαπλίδεηε θαηά ηε παξάζεζε. 3. Μελ βήρεηε,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΗΘΟ ΔΠΗΣΔΙΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΔΦΟΓΗΑΚΟΤ ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ

ΓΔΛΗΘΟ ΔΠΗΣΔΙΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΔΦΟΓΗΑΚΟΤ ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ ΓΔΛΗΘΟ ΔΠΗΣΔΙΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΔΦΟΓΗΑΚΟΤ ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΡΤΕΗΟΤ ΚΑΘΡΟΠΔΡΚΟΤ (PARBOILED) ΠΓΔ-P-381 ΔΘΓΟΖ: 7ε ΑΡ. ΘΩΓΗΘΟΤ: 8945-02-007-181208 ΑΘΖΛΑ ΛΟΔΚΒΡΗΟ 2008 ΠΗΛΑΘΑ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΩΛ - ΓΗΟΡΘΩΔΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ακβροζία θξέζθηα δξνζεξή ζαιάηα κε ζπαλάθη, ξόθα, ςηινθνκκέλεο θέηεο καληηαξηώλ, 7,50

Ακβροζία θξέζθηα δξνζεξή ζαιάηα κε ζπαλάθη, ξόθα, ςηινθνκκέλεο θέηεο καληηαξηώλ, 7,50 ΟΡΕΚΣΘΚΑ Φάβα κε θαξακεισκέλν θξεκκύδη, ιηαζηή ληνκάηα & θάππαξε 5,00 Λοσθοσκάδες ηπξηνύ κε πηθάληηθε καξκειάδα ληνκάηαο 6,00 Μειηηδαλοζαιάηα θαπληζηή κε καζηίρα & γηανύξηη 6,50 Κεθαιοηύρη ηεγαληηό κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ)

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ) ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ TI «ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΧΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ/ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΚΔΘΔΑ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ, ΓΗΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ» ΑΡ.ΠΡΧΣ. : 4814 Αζήλα,14.11.13 ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη)

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΔΤΓΖΛΟΤ Υ. ΔΣΟ 2012-2013, β ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΣΑΞΖ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΑΠΟ ΣΟ ΑΜΠΕΛΘ ΣΟ ΚΡΑΘ ΚΑΘ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ» «Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΜΔΛΖ ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΡΗΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νηνκαηηληα-Pesto 9,50 Λόιεο, iceberg,ξνθα, θηηξηλε πηπεξηα, θινπδεο παξκεδαλαο, κε ληνκαηηληα καξηλαξηζκελα κε pesto βαζηιηθνπ. Ρόθα παξκεδάλα 9,50

Νηνκαηηληα-Pesto 9,50 Λόιεο, iceberg,ξνθα, θηηξηλε πηπεξηα, θινπδεο παξκεδαλαο, κε ληνκαηηληα καξηλαξηζκελα κε pesto βαζηιηθνπ. Ρόθα παξκεδάλα 9,50 αιάηεο EUR ( ) Εύζνο 8,50 Άζπξν θαη θόθθηλν ιάραλν ςηινθνκκέλν, κπέηθνλ, θνπθνπλάξη, μηλόκειν, παηάηα, ζάιηζα γηανπξηηνύ κε ρνξζξάληηο Νηνκαηηληα-Pesto 9,50 Λόιεο, iceberg,ξνθα, θηηξηλε πηπεξηα, θινπδεο

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΜΔΛΔΣΗ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΑΛΜΧΠΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ 13-08-2013 ΜΔΛΔΣΗ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ» ΑΤΓΟΤΣΟ 2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΩΠΗΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο. Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ»

Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο. Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ» Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ» VS ΦΟΙΤΗΤΗΣ Α.Μ. ωτηρόπουλος Γιώργος 8060129 Επιβλέπον Καθηγητής Δρ.. Δημητριάδης Τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Νηνκαηηληα-Pesto 9,50 Λόιεο, iceberg,ξνθα, θηηξηλε πηπεξηα, θινπδεο παξκεδαλαο, κε ληνκαηηληα καξηλαξηζκελα κε pesto βαζηιηθνπ. Ρόθα παξκεδάλα 9,50

Νηνκαηηληα-Pesto 9,50 Λόιεο, iceberg,ξνθα, θηηξηλε πηπεξηα, θινπδεο παξκεδαλαο, κε ληνκαηηληα καξηλαξηζκελα κε pesto βαζηιηθνπ. Ρόθα παξκεδάλα 9,50 Σαλάτες EUR ( ) Εύζνο 8,50 Άζπξν θαη θόθθηλν ιάραλν ςηινθνκκέλν, κπέηθνλ, θνπθνπλάξη, μηλόκειν, παηάηα, ζάιηζα γηανπξηηνύ κε ρνξζξάληηο Νηνκαηηληα-Pesto 9,50 Λόιεο, iceberg,ξνθα, θηηξηλε πηπεξηα, θινπδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΜΔΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΜΔΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΜΔΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΔΠΗΛΔΓΟΜΔΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΚΛΑΓΟ: ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΩΝ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Cocktail List / Επιλογή απο Κοκτέιλ

Cocktail List / Επιλογή απο Κοκτέιλ Above prices are inclusive of all Cocktail List / Επιλογή απο Κοκτέιλ A cocktail isn t just a drink It s a document of social history Carob Favourite Cocktails / Επιλεγμένα κοκτέιλ Sit back and relax It

Διαβάστε περισσότερα