Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 1"

Transcript

1 7νο Παλειιήληνο Δηαγσληζκόο Young Bartenders 2014 Ζ Έλσζε Μπάξκελ Διιάδνο (ΔΜΔ) αλαθνηλώλεη ηε δηεμαγσγή ηνπ 7νπ Παλειιήληνπ Γηαγσληζκνύ Young Bartenders, ζηηο 18 Ννεκβξίνπ 2014 από ηηο 20:00 σο ηηο 23:00 ζην club 54 Dreamy Nights, ζηε Κέξθπξα, θαη πξνζθαιεί όινπο ηνπο λένπο θαη λέεο bartenders ηεο ρώξαο λα ζπκκεηάζρνπλ. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ bartenders από νιόθιεξε ηελ Διιάδα, ειηθίαο από ρξόλσλ (εκεξ. γέλλεζεο από έσο ) πνύ εξγάδνληαη ζε κπαξ είηε είλαη ζπνπδαζηέο ή απόθνηηνη ηνπξηζηηθώλ ζρνιώλ κε εθπαίδεπζε ζην κπαξ. Ο δηαγσληζκόο πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηελ αλάδεημε ησλ θαιύηεξσλ λέσλ bartenders ζηελ Διιάδα θαη αλακέλεηαη λα ζπγθεληξώζεη ηε λέα θαη πνιύ δπλακηθή γεληά επαγγεικαηηώλ. Οη δηαγσληδόκελνη ζα αμηνινγεζνύλ ηερληθά ζηελ παξαζθεπή ελόο θιαζζηθνύ θνθηέηι BACARDÍ 8 Años Old Cuban θαη γεπζηηθά ζε κία πξσηόηππε ζπληαγή κε βάζε ηα Bacardi Rums, Grey Goose Vodkas, Bombay Sapphire Gin. Σηο ηθαλόηεηεο, δεμηόηεηεο, γλώζεηο παξαζθεπήο θαη παξνπζίαζεο θνθηέηι θαη ηερληθήο θαηάξηηζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζα θξίλεη, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ΔΜΔ, εμεηδηθεπκέλε θξηηηθή επηηξνπή ε νπνία απαξηίδεηαη από ην Γ. ηεο Έλσζεο θαζώο θαη έκπεηξνπο γεπζηγλώζηεο. Οη ηξείο πξώηνη ληθεηέο ζα ιάβνπλ ζαλ έπαζιν ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε έλα ζεκηλάξην από ηηο ζρνιέο: Bar Academy, Bar Philosophy, The Blue Cup School of Coffee H είζνδνο γηα ην θνηλό, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνύ, ζα είλαη ειεύζεξε. Όζνη επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ ζπληαγή ηνπο, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 12/11/2014, ε ζπκπιήξσζε ηεο ζπληαγήο ζα γίλεη ειεθηξνληθά ζην link κε ηε ζπκπιήξσζε ζα ζηείινπλ θαη θσηνηππία ηεο αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηόηεηαο ζην ζην Πιεξνθνξίεο: Ησάλλεο Κόιηζηνο , Γεκήηξηνο Εάππαο Δηακνλή Γηα ηελ δηακνλή ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη επηζθεπηώλ, ε ΔΜΔ έρεη εμαζθαιίζεη γηα ηνπο δηαγσληδόκελνπο εθηόο ηεο πεξηθέξεηαο Κέξθπξαο, δσξεάλ δύν δηαλπθηεξεύζεηο ζε δίθιηλν ζην μελνδνρείν Κσλζηαληηλνύπνιηο, Πόιε Κέξθπξαο, Κ. Εαβηηζηάλνπ 11. Γηα ηελ δηεπθόιπλζε θξάηεζεο ησλ δίθιηλσλ νη δηαγσληδόκελνη ζα πξέπεη λα δειώζνπλ ζηελ αίηεζή ηνπο, ηνλ ζπγθάηνηθν πνπ επηζπκνύλ ζην δσκάηην. Όζνη δελ δειώζνπλ ζα ηνπνζεηεζνύλ αόξηζηα. Σν μελνδνρείν Σν μελνδνρείν "Κσλζηαληηλνύπνιηο είλαη έλα Παξαδνζηαθό θηίξην (από ην 1862) ζην Κέληξν ηεο Πόιεο κε Παλνξακηθή Θέα ηελ Θάιαζζα θαη ηα λεζηά Βίδνο & Λαδαξέην. Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 1

2 Γηαζέηεη Γσξεάλ WI-FI, Αζαλζέξ, ρώξν θύιαμεο απνζθεπώλ θαη Γεκνηηθό Παξθηλγθ αθξηβώο απέλαληη. Ζ Τπνδνρή, ε Καθεηέξηα (SnackBar) θαη ε Τπεξεζία Γσκαηίνπ (RoomService) ιεηηνπξγνύλ όιν ην 24σξν. ήκεξα ην "Κσλζηαληηλνύπνιηο" είλαη έλα μελνδνρείν παξαδνζηαθά αλαπαιαησκέλν κε ζεβαζκό ζηελ ηζηνξία θαη ηελ αξρηηεθηνληθή παξάδνζε ηεο Κέξθπξαο. Λεηηνπξγεί όιν ηνλ ρξόλν θαη δηαζέηεη 31δσκάηηα όια κε πιήξε εμνπιηζκό (A/C, T/V, αηνκηθό κπάλην,ηειέθσλν) κνηξαζκέλα ζηνπο 4 από ηνπ 5 νξόθνπο ηνπ. Υηίζηεθε θαηά ηε πεξίνδν ηεο Αγγινθξαηίαο ( ). Πξσηνιεηηνπξγεί ζαλ μελνδνρείν ύπλνπ κεηά θαγεηνύ ην 1878 από κηα νηθνγέλεηα Κσλζηαληηλνππνιηηώλ από όπνπ πήξε θαη ην όλνκα ηνπ. Λεηηνπξγεί ζπλερώο από ην 1878 κέρξη ην 1993 (όηαλ θαη έθιεηζε) γηα λα επαλαιεηηνπξγήζεη ηνλ Απξίιε ηνπ 1997, πιήξσο αλαθαηληζκέλν. Info: Κσλζηαληηλνύπνιηο Σν Club club 54 Dreamy Nights Δζλ.Αληηζηαζεσο 54, Κέξθπξα Έλαο ρώξνο πιήξσο δηακνξθσκέλνο, αλαθαηαζθεπαζκέλνο, πνπ μεθεύγεη από ηα ειιεληθά δεδνκέλα αγγίδεη ηα επίπεδα επξσπατθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη είλαη ηθαλόο λα αλεβάζεη ηε ζεξκνθξαζία ζηα ύςε. Μηα λέα πξόηαζε ζηε λπρηεξηλή δηαζθέδαζε πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηελ πςειή αηζζεηηθή, έηνηκε λα ηθαλνπνηήζεη θαη ηνπο πην απαηηεηηθνύο ζακώλεο! Σν 54 θαη ε νκάδα ηνπ κε πξσηόηππα ζεακαηηθά events, ππεξνρέο παξνπζίεο, επαγγεικαηίεο ρνξεπηέο - ρνξεύηξηεο, κε ηνπο θαιύηεξνπο DJ s ζηα decks πνπ ζα ζαο μεζεθώζνπλ κε ξπζκνύο Mainstream, Deep House, Hip hop, ειιεληθνύο, μέλνπο, αιιά θαη κε live εκθαλίζεηο επώλπκσλ θαιιηηερλώλ ζαο ππόζρεηαη αμέραζηεο βξαδηέο δηαζθέδαζεο. Info: ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δεπηέξα 17/11/2014 Άθημε δηαγσληδνκέλσλ ζην μελνδνρείν Κσλζηαληηλνύπνιηο Σξίηε 18/11/ :00 εκηλάξην Πξώηνπ επηπέδνπ ΔΜΔ Α κέξνο 14:00 Γεύκα 15:00 εκηλάξην Πξώηνπ επηπέδνπ ΔΜΔ Β κέξνο 18:30 Πξνζέιεπζε δηαγσληδνκέλσλ ζην club 54 20:00 Έλαξμε δηαγσληζκνύ. 22:00 Αλαθνίλσζε απνηειεζκάησλ, Απνλνκή. 23:00 Πάξηπ. Σεηάξηε 19/11/2014 Αλαρσξήζεηο Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 2

3 ΚΑΝΟΝΙΜΟ 7νπ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ YOUNG BARTENDERS Ο δηαγσληζκόο ηεξεί ηνπο θαλόλεο ηεο EME θαη ζθνπό έρεη ηελ αλαθήξπμε ησλ θαιύηεξσλ λέσλ bartenders ηεο ρώξαο. 2. ην δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο bartenders από νιόθιεξε ηελ Διιάδα, ειηθίαο από ρξόλσλ (εκεξ. γέλλεζεο από έσο ). 3. Ο δηαγσληζκόο πεξηιακβάλεη ηελ παξαζθεπή ελόο classic cocktail, ην BACARDÍ 8 Años Old Cuban (πξνθαζνξηζκέλε ζπληαγή, βιέπε παξαθάησ) θαη ηελ παξαζθεπή ελόο signature cocktail -πξσηόηππε ζπληαγή κε βάζε ηα Bacardi Rums, Grey Goose Vodkas, Bombay Sapphire Gin (βιέπε παξαθάησ ιίζηα κε ηα variants ηνπ Bacardi Rum) ζε ειεύζεξν ζηπι, Fancy category. 4. Σα πνηήξηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη : a. Γηα ην BACARDÍ 8 Años Old Cuban, ηύπνπ cocktail πεξηεθηηθόηεηαο 24cls (πξνθαζνξηζκέλε ζπληαγή, βιέπε παξαθάησ). b. Γηα ην signature cocktail -πξσηόηππε ζπληαγή, δηαηίζεληαη εθηόο από ην παξαπάλσ cocktail glass, πνηήξηα ηύπνπ Long Drinks πεξηεθηηθόηεηαο 30 cls. Δπίζεο νη δηαγσληδόκελνη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα παξαπάλσ πνηήξηα ή λα θέξνπλ ηα δηθά ηνπο πνηήξηα γηα ηνλ δηαγσληζκό. 5. Ζ αιθννιηθή βάζε ηνπ signature cocktail ζα πξέπεη λα είλαη ΜΟΝΟ κε Bacardi Rum, ( Superior, Gold, Black, 8 Anos, Oakheart, Flavors Limon, Razz,), ή Grey Goose Vodka, Grey Goose L Orange, Grey Goose Le Citron, Grey Goose La Poire, ή Bombay Sapphire Gin θαη ε πνζόηεηα δελ κπνξεί λα είλαη ιηγόηεξε από 3 cls. 6. Σα ζπζηαηηθά ηεο ζπληαγήο πξέπεη λα πξνέξρνληαη από ηα πξντόληα ηνπ ρνξεγνύ θαη ησλ ππνζηεξηθηώλ ηεο ΔΜΔ θαη δηαηίζεληαη δσξεάλ. Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη πξντόληα άιισλ εηαηξηώλ κε ρνξεγώλ-ππνζηεξηθηώλ ηεο ΔΜΔ, αξθεί ην είδνο απηώλ λα κελ ππάξρεη ζηε γθάκα ησλ πξντόλησλ ησλ ρνξεγώλ-ππνζηεξηθηώλ 7. Ζ ζπληαγή κπνξεί λα πεξηέρεη έσο θαη 6 (έμε) ζπζηαηηθά ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηαγόλσλ (drops, dashes, twist, zeste, θηι), ςεθαζκώλ (spray vapour, sprinkle), ή άιισλ πξντόλησλ κέζα ζην πνηό. 8. Ζ πνζόηεηα ησλ αιθννινύρσλ δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα 7cl.. 9. Δπηηξέπνληαη νη θξέζθνη ρπκνί θαη ηα θξέζθα θξνύηα σο ζπζηαηηθά ηα νπνία ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ κόλνη ηνπο νη δηαγσληδόκελνη. Οη θξέζθνη ρπκνί θξνύησλ ζα παξαζθεπάδνληαη ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο ζηνλ ρώξν πξνεηνηκαζίαο ή ζηελ ζθελή. 10. Γελ επηηξέπνληαη ηα δεζηά πνηά, νη ρξσζηηθέο νπζίεο (food-dyes) θαη πξντόληα ηδίαο παξαζθεπήο (home made) θαζώο θαη πξνπαξαζθεπαζκέλα (infusions, bitter θαη ζηξόπηα). Κάζε παξαζθεπή ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηα ζπζηαηηθά ηεο ζα ζπλππνινγίδνληαη ζε απηά (ηα 6) ηνπ έληππνπ ζπληαγήο. 11. Γηα ηελ παξαζθεπή ηεο signature ζπληαγήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηαδήπνηε κέζνδνο αλάκημεο (build, stir, shake, blend, rolling). 12. Οη πνζόηεηεο ησλ ζπζηαηηθώλ ηεο ζπληαγήο ζα εθθξάδνληαη ζε cl κε ππνδηαίξεζε ην 0,5 cl (1cl=10ml). Ζ ρξήζε ηεο κεδνύξαο θαηά ηελ παξαζθεπή είλαη ππνρξεσηηθή. Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 3

4 13. Υξνληθό όξην 9 (ελληά) ιεπηά ζπλνιηθά θαη γηα ηα 4 πνηά (1 Old Cuban + 3 signature). 14. Ζ γαξληηνύξα πξέπεη λα είλαη από θξνύηα ή ιαραληθά κόλν. Ζ πξνεηνηκαζία ηεο ζα γίλεηαη ζε εηδηθό ρώξν, κε ρξνληθό όξην δεθαπέληε (15) ιεπηώλ θαη δελ κπνξεί λα έξζεη έηνηκε. ε πεξίπησζε πνπ μεπεξάζεη ην ρξνληθό όξην ησλ 15 ιεπηώλ ζα ηνπ επηβάιιεηαη πνηλή 10 πόλησλ αλά 30 δεπηεξόιεπηα από ηνλ ππεύζπλν ηνπ ρξόλνπ, ε νπνία ζα αθαηξείηαη από ην γεληθό ζύλνιν ηεο βαζκνινγίαο ηεο γεπζηηθήο δνθηκήο ηνπ πνηνύ. Σα δηαζέζηκα πιηθά από ηελ ΔΜΔ ζα είλαη: ιεκόληα, πνξηνθάιηα, κνζρνιέκνλα(limes), θεξαζάθηα, δπόζκνο, θαιακάθηα, αλαδεπηήξεο, νδνληνγιπθίδεο. Οπνηαδήπνηε άιια θξνύηα ζα πξνζθνκηζηνύλ από ηνπο δηαγσληδόκελνπο. 15. Καξπθεύκαηα όπσο: αιάηη, πηπέξη, κνζρνθάξπδν, θ.η.ι ή ζπλνδεπηηθά (condiments) όπσο: δάραξε, θαθάν, ηξηκκέλε ζνθνιάηα θαη άιια πνπ είλαη δηεζλώο απνδεθηά, επηηξέπνληαη γηα ρξήζε ζην πνηό (ζπζηαηηθό), εθόζνλ παξαζθεπάδνληαη θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο. 16. Ζ γαξληηνύξα ζα ηνπνζεηείηαη ζηα πνηήξηα κόλν κεηά ηελ παξαζθεπή ησλ θνθηέηι ζηελ ζθελή. 17. Κάζε ζπληαγή ζα εγθξίλεηαη από ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ηεο ΔΜΔ πξηλ από ηνλ Γηαγσληζκό. Κάζε απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο ζα είλαη ηειηθή. 18. Οη δηαγσληδόκελνη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο εξγαιεία bar γηα ηελ παξαζθεπή ησλ πνηώλ. 19. Ζ απνθιεηζηηθόηεηα ησλ ζπληαγώλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ παξαρσξείηαη από απηνύο ζηελ Έλσζε Barmen Διιάδνο. 20. Γηα νπνηνδήπνηε ζέκα πξνθύςεη αξκόδηα είλαη ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ. Σξόπνο βαζκνιόγεζεο δηαγσληδνκέλσλ & αλαθήξπμε ληθεηώλ. 1. Ζ ζεηξά ηεο αθνινπζίαο ηνπ δηαγσληζκνύ ζα πξνθύςεη θαηόπηλ θιήξσζεο πξηλ από ηνλ δηαγσληζκό. Οη δηαγσληδόκελνη πνπ δελ ζα είλαη παξόληεο ζα απνθιείνληαη 2. Όινη νη δηαγσληδόκελνη ππνρξεσηηθά ζα θνξνύλ ην t-shirt ηνπ δηαγσληζκνύ. Απαγνξεύεηαη θάζε είδνπο πξνβνιή (κε δηαθξηηηθά ή αλαθνξά) πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ πέξαλ ησλ ρνξεγώλ θαη ππνζηεξηθηώλ ηνπ δηαγσληζκνύ. 3. Όινη νη bartenders ζα δηαγσληζηνύλ ζε έλα γύξν θαη ε βαζκνινγία ζα πξνθύςεη από ηελ ηερληθή αμηνιόγεζε παξαζθεπήο ηνπ Old Cuban θαη ηελ γεπζηγλσζία ηνπ signature θνθηέηι (ζε εκθάληζε, άξσκα, γεύζε). ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ρξεζηκνπνηείηαη ε θαιύηεξε βαζκνινγία ζηε ηερληθή αμηνιόγεζε, θαηόπηλ ζηελ γεληθή εληύπσζε, εάλ ππάξρεη αθόκε ηζνςεθία ρξεζηκνπνηείηαη ε θαιύηεξε βαζκνινγία ζηελ γεύζε. Σέινο, εάλ ππάξρεη θαη πάιη ηζνςεθία, γίλεηαη θιήξσζε γηα ηνπο ληθεηέο. 4. Κάζε δηαγσληδόκελνο ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 9 (ελληά) ιεπηά γηα λα παξαζθεπάζεη έλα (1) cocktail Old Cuban κε ηε πξνθαζνξηζκέλε ζπληαγή, γηα λα βαζκνινγεζεί από ηνπο Κξηηέο Σερληθήο Καηάξηηζεο (ζπλεκκέλα Γειηίν Αμηνιόγεζεο Σερληθήο) θαη ηξία (3) signature cocktails από ηε πξσηόηππε ζπληαγή ηνπ. Σα δύν (2) signature cocktails ζα αμηνινγεζνύλ από ηνπο θξηηέο γεύζεο(ζε άξσκα, ρξώκα, γεύζε) θαη ην έλα (1) ζα κείλεη ζην display ησλ cocktails γηα επίδεημε ζην θνηλό. Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 4

5 5. Νηθεηήο αλαθεξύζζεηαη ν δηαγσληδόκελνο πνπ ζα ζπγθεληξώζεη ηε κεγαιύηεξε βαζκνινγία αζξνηζηηθά, από ηηο βαζκνινγίεο, ηεο Σερληθήο θαηάξηηζεο θαη ηεο Γεπζηγλσζίαο (εκθάληζε, άξσκα, γεύζε). 6. Απνλέκνληαη ηξία (3) βξαβεία γηα ηνπο δηαγσληδόκελνπο πνπ ζα ζπγθεληξώζνπλ ηελ κεγαιύηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία 1νο ληθεηήο σο «Best Young Bartender 2014», 2νο ληθεηήο, 3νο ληθεηήο. Οη ηξείο πξώηνη ληθεηέο ζα ιάβνπλ ζαλ έπαζιν ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε έλα ζεκηλάξην bartending ή barista, θαηόπηλ ζπλελλόεζεο ζε κία από ηηο παξαθάησ ζρνιέο, κε αιθαβεηηθή ζεηξά: Bar Academy, Bar Philosophy, The Blue Cup School of Coffee. Κξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ηερληθήο θαηάξηηζεο. 1. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ (ΜΠΟΤΚΑΛΗΩΝ) : Πξνζέρνπκε ζηε παξνπζίαζε ησλ πξντόλησλ νη εηηθέηεο λα είλαη πξνο ην θνηλό. 2. ΥΔΗΡΗΜΟ ΠΑΓΟΤ & ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ ΣΟΤ ΜΠΑΡ : Πξνζέρνπκε ηνλ ρεηξηζκό ηνπ πάγνπ θαη ησλ εξγαιείσλ ηνπ κπάξ. 3. ΑΓΔΗΑΜΑ ΠΔΡΗΣΣΟΤ ΝΔΡΟΤ : Πξνζέρνπκε λα γίλεη άδεηαζκα ηνπ πεξηηηνύ λεξνύ από ηα shakers θαη ηα πνηήξηα κεηά από ην πάγσκα ηνπο. 4. ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΤΣΑΣΗΚΩΝ (ΣΑΞΗΜΟ) : Πξνζέρνπκε όηαλ κπαίλνπλ ηα ζπζηαηηθά ζην shaker, ηελ πνζόηεηα θαη ην ηπρόλ ζηάμηκν πξντόλησλ. 5. ΛΗΓΟΣΔΡΟ Ή ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΝΣΑΓΖ : Πξνζέρνπκε ηελ πνζόηεηα ηνπ πνηνύ +/- ζην ηειηθό γέκηζκα ησλ πνηεξηώλ. 6. ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΓΑΡΝΗΣΟΤΡΑ : Πξνζέρνπκε ηελ ηνπνζέηεζε ηεο γαξληηνύξαο, κε ιαβίδα, ρσξίο επαθή κε ηα ρέξηα. 7. ΓΔΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ: Πξνζέρνπκε ηελ γεληθή θξνληίδα θαη θαζαξηόηεηα θαηά ηελ παξαζθεπή ηνπ πνηνύ. 8. ΥΔΗΡΗΜΟ ΣΩΝ ΠΟΣΖΡΗΩΝ : Πξνζέρνπκε ηνλ ρεηξηζκό ησλ πνηεξηώλ θαη ηελ παξνπζίαζή ηνπο. 9. ΓΔΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ : Πξνζέρνπκε ηελ επηδεμηόηεηα θαη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ζηελ παξαζθεπή ηνπ πνηνύ. 10. ΟΡΗΟ ΥΡΟΝΟΤ : Πξνζέρνπκε ην ρξόλν πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα λα παξαζθεπαζηνύλ ηα πνηά. Κξηηήξηα βαζκνιόγεζεο γεύζεο signature cocktail ΔΜΦΑΝΗΖ ΑΡΩΜΑ ΓΔΤΖ Μέγηζην Διάρηζην ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΣΤΠΩΖ από 1 έσο 7 Δηαδηθαζία πκκεηνρήο Όζνη επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ ζπληαγή ηνπο, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 12/11/2014, ε ζπκπιήξσζε ηεο ζπληαγήο ζα γίλεη ειεθηξνληθά ζην link κε ηε ζπκπιήξσζε ζα ζηείινπλ θαη θσηνηππία ηεο αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηόηεηαο ή άιινπ δεκόζηνπ εγγξάθνπ όπνπ λα πηζηνπνηείηαη ε εκεξνκελία γέλλεζεο, ζην ζην Πιεξνθνξίεο: Γεκήηξηνο Εάππαο , Ησάλλεο Κόιηζηνο Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 5

6 Όιεο νη ζπληαγέο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζα αμηνινγεζνύλ από ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηεο ΔΜΔ κε βάζε ηε ζύλζεζή ηνπο πξηλ ηνλ δηαγσληζκό. Οη ζπληαγέο πνπ δελ πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο ζα αθπξώλνληαη απηνκάησο από ηελ δηαδηθαζία. Οη ηειηθνί ζπκκεηέρνληεο ζα αλαθνηλσζνύλ ζηνλ ηζηνρώξν θαη ζην Facebook event ηεο ΔΜΔ. BACARDÍ 8 Años Old Cuban πληαγε BACARDÍ Old Cuban 45ml BACARDI 8 Años 2 σταγόλες Angostura bitters 20ml υρέσθο τσκό lime 25ml σηρόπη δάταρες 6 υύιια κέλτας 60ml Martini Prosecco Μέζνδνο: muddle, shake & strain Πνηήξη: cocktail Σε έλα shaker, βάδετε τα υύιια κέλτας θαη προσζέτετε το τσκό lime θαη το σηρόπη. Πηέδετε το κείγκα απαιά κε mudler. Στε σσλέτεηα, ρίτλετε το ρούκη BACARDÍ 8 Años, το Angostura Bitters θαη πάγο. Χτσπάτε θαιά το shaker. Σοσρώλετε το κείγκα σε έλα ποτήρη cocktail θαη απογεκίδετε κε Martini Prosecco. Γαρλίρετε το ποτό κε υύιια κέλτας. Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 6

7 ΠΡΟΪΌΝΣΑ ΥΟΡΗΓΩΝ & ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΩΝ ΕΜΕ BACARDI Hellas Καιαβξύησλ 1-17ν ρικ Δζληθήο Οδνύ Αζελώλ-Λακίαο, Ν. Κεθηζηά ηει: url: (Τπνρξεσηηθά σο βάζε ζε θάζε ζπληαγή) Bacardi Superior Bacardi 8 Anos Bacardi Limon (Citrus) Bacardi Gold (Oro) Bacardi Oakheart Bacardi Black Bacardi Razz (Raspberry) Grey Goose Vodka Grey Goose L Orange Grey Goose Le Citron Grey Goose La Poire Bombay Sapphire Gin ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ BACARDI HELLAS Dewar s White Label Scotch Whisky Martini Bianco Martini Rosato Martini Extra Dry Martini Rosso Martini Asti (Spumante) Martini Prosecco (Spumante) Martini Rose (Spumante) Martini Brut (Spumante) Martini Moscato d Asti Eristoff Vodka Eristoff Red Eristoff Gold 42 Below Vodka Tequila Cazadores Blanco Tequila Cazadores Reposado Tequila Cazadores Anejo Noilly Prat Benedictine Molinari Sambuca Extra Molinari Caffé Liquore Limoncello di Capri Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 7

8 Υνξεγνί πξντόλησλ ΕΜΕ B-Ravi Smoothies / ABEK AE ΑΒΔΚ Πάξλεζνο 57 Μεηακόξθσζε Αηηηθήο, Σ.Κ θ.μαλνπζίδεο ηει , url: B-Ravi Smoothies Strawberry Peach Mango Exotic fruits Summer fruits Strawberry Vanilla Hazelnut Almond Caramel Banana Da Vinci Syrups Cherry Raspberry Blueberry Blackberry Orange Cinnamon Coconut Crème de Menthe Butter rum Cherry LE BON GOURMET (www.lebongourmet.gr) ηει θ.καςνθέθαινο, Rubyred : cranberry juice zucceroo : ρξσκαηηζηή θξπζηαιιηθή δάραξε ζε 19 ρξώκαηα απιά & θσζθνξηδέ. Maraschino : θόθθηλν (γεύζε θιαζηθή), θίηξηλν (γεύζε vanilla), πξάζηλν (γεύζε mint) Banana Puree Peach Puree Strawberry Puree Mango Puree Sour Apple Coco Real Finest call Sweet & Sour Grenadine Bar Syrup Passion Fruit Raspberry Puree Stirling syrups Vanilla Strawberry Coffee Royal Caramel Raspberry Irish Cream Hazelnut Lemon Rum Almond Banana B-52 Macadamia Nut Peach Amaretto Chocolate Thunder Coconut Napoleon Brandy White Lightning Orange Cinnamon Crème De Cacao Blackberry Peppermint Butterscotch Wildberry Vanilla 0% Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 8

9 Crème Brulee Rose Neo! Caramel 0% English Toffee Hazelnut 0% Sweetness Neo! Agave Neo! Αθνη Σζαθλάθε ΟΕ, ηει: , Fax: , θ.σζαθλάθεο, Premium Liqueurs Abricot du Roussillon Banane du Brésil Cassis de Bourgogne Curaçao Triple Sec Wild Elder Flower Ginger of the Indies Mûroise du Val de Loire Vanille de Madagascar Amaretto Apricot Blue Curacao Cherry Coffee Cognac & Almond Cognac & Caramel Creme de Banane Creme de Cacao Blanc Creme de Cacao Brun Creme de Menthe Verte Green Melon Classic Liqueurs Hazelnut Mandarine Maraschino Orange Curacao Parfait Amour Parfait Triple Sec Pineapple Pomegranate Rhubarb Triple Sec Watermelon William Pear Modern Liqueurs Specialties Bigalettes Caramel Toffee Lichi-Li Limon Giallo Mangue Tropic Manzana Verde Pampl-Hibiscus Menthe Pastille Mangalore Guignolet d Angers Guignolet Kirsch Verveine Thym Funkin puree Banana Blackcurrant Blueberry Green Apple Kiwi Lemon (pure pour) Lime (pure pour) Liquid Chocolate Lychee Mango Mixed berry Morello Cherry Passion Fruit Pineapple Pomegranite Raspberry Strawberry White Peach William Pear Mixer Fruit For Cocktail - Concentrated - Puree Mixes Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 9

10 Strawberry Peach Kiwi Coconuts Banana Maracuja Granadina Syrup Green Apple Tropical Papaya Melon Lime Forest Fruit Mango Raspberry Cranberry Pineapple Prickly Pear Passion Fruit Cherry Mango Carrot Syrups & Premixes Mint Syrup Sweet & Sour Mix Cane Sugar I.Q.F Καηεςπγκέλα Φξνύηα Ponthier Γαιιίαο Strawberries Cranberries Blackcurrants Redcurrants Wilamette Raspberries Morello Cherries Blackberries Redcurrants Mix Red Fruits Apricots Blueberries Chestnuts Rubarb 1/4 Figs-New Plums Ponthier Frozen Fruits Purees Apricot Pineapple Banana Blackcurrant Yellow Lemon Lime Coconut Exotic Prickly Pear-New Strawberry Wild Strawberry Raspberry Fig Guava Pomegranate-New Morello Cherry Redcurrant Kiwi Lychee Mandarin Mango Candied Chestnuts Mix Red Fruits Melon Blackberry Blueberry Orange Blood Orange Pink Grapefruit Papaya Passion Watermelon-New White Peach Ruby Peach-New Pear Green Apple TROPICAL FRUITS Παπαδνπνύινπ 2, Ρέληεο, Αζήλα. ηει: , , θ.αιεμάθεο (www.tropicalfruits.gr ) Καηεςπγκέλνο Πνπξέο - Πνιηόο Φξνύησλ Mantarina Blackberry Raspberry Coconut Melon Cantaloupe Exotic Mix 7 Fruits Red Fruitmix Τπάξρεη δπλαηόηεηα όινη νη πνπξέδεο λα είλαη ζε squeeze 350gr όπσο επίζεο θαη ηα θξνύηα πνιηνπνηεκέλα επίζεο ζε squeeze 350gr όια ζε ζεξκνθξαζία ζπληήξεζεο. Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 10

11 Καηεςπγκέλα IQF νιόθιεξα ή ηεκαρηζκέλα θξνύηα Mono Fruit Φξάνπια[ Οιόθιεξε Υσξίο Κνηζάλη] Λίηζη[ Οιόθιεξν Υσξίο Κνπθνύηζη] Πεπόλη Cantaloupe [ ε Μπαιίηζεο ] Πεπόλη Honeydew [ ε Μπαιίηζεο ] Αλαλάο Super Sweet [ ε Κύβνπο ] Αλαλάο Queen [ ε Κύβνπο ] Papaya [ ε Κύβνπο ] Κόθθηλα & Μαύξα Βαηόκνπξα [ Οιόθιεξα ] Mango [ ε Κύβνπο ] Blue Fig - Μπιε ύθν [ Κνύπα 1/2 ]. Mix Fruit Exotic 7fruit Salad [ Σεκαρηζκέλα & Βαθηηζκέλα ε Passion Fruit Juice ] Pomegranate Mix + Strawberry, Apple, Φξαγθνζηάθπιν Pineapple Mix + Mango, Papaya Strawberry Mix + Peach, Papaya Raspberry Mix + Mango, Blueberry, Apple Πνηνπνηία Σεληνύξα Κάζηξν Γ.Π. ΥΑΥΑΛΗ Έδξα: Ρσκαλόο Παηξώλ Σει : Κηλ: Τπεύζπλνο : Υάραιεο Παλαγηώηεο λικέρ Τεντοφρα Κάςτρο Μαςτίχα Κάςτρο Βφςςινο Κάςτρο Τεντοφρα με Βφςςινο Κάςτρο Καφζσ Κάςτρο Καρφδα Κάςτρο Βανίλια Κάςτρο Δυόςμοσ Κάςτρο Grapefruit Κάςτρο Φράουλα Κάςτρο Amaretto Κάςτρο Περγαμόντο Κάςτρο Μανταρίνι Κάςτρο Blue Curacao Κάςτρο Triple Sec Κάςτρο Μζλι Κάςτρο από 100% φυςικό εκχφλιςμα κανζλλασ, γαρφφαλλου κ.α. 100% φυςικό εκχφλιςμα Μαςτίχασ Χίου 100% φυςικό εκχφλιςμα άγριων βφςςινων 100% φυςικό εκχφλιςμα κανζλλασ, γαρφφαλλου και άγριων βφςςινων 100% φυςικό εκχφλιςμα κόκκων καφζ espresso 100% φυςικό εκχφλιςμα καρφδασ 100% φυςικό εκχφλιςμα βανίλιασ Μαδαγαςκάρθσ 100% φυςικό εκχφλιςμα φφλλων δυόςμου 100% φυςικό εκχφλιςμα γκρζιπφρουτ 100% φυςικό εκχφλιςμα από ώριμεσ φράουλεσ 100% φυςικό εκχφλιςμα πικραμφγδαλου 100% φυςικό εκχφλιςμα περγαμόντο 100% φυςικό εκχφλιςμα μανταρίνι 100% φυςικό εκχφλιςμα εςπεριδοειδών 100% φυςικό εκχφλιςμα εςπεριδοειδών 100% φυςικό εκχφλιςμα από μζλι κυμαρίςιο, άνκεων, ζλατου Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 11

12 CORFU BEER Έδξα: Αξίιιαο Κέξθπξα ηει: fax: ginger beer Special ionian pilsner 170 Χρόνια μετά θ ιςτορία ταξιδεφει ςτο μζλλον. Η 1842 είναι ζνα ποτό μπφρασ με τηίντηερ και φρζςκο φυςικό χυμό λεμόνι. Η απόλυτθ καλοκαιρινι πρόταςθ δροςιάσ από τθν Κερκυραϊκι Μικροηυκοποιϊα είναι κατάλλθλθ για ανκρώπουσ που δεν αγαπάνε το αλκοόλ κακώσ ζχει μόλισ 2%. Αυτι θ μπφρα είναι μία ιδιαίτερθ ανάμειξθ από κρικάρια και λυκίςκο. Παράγεται με καραμελωμζνεσ βφνεσ και μαγιζσ με φρουτώδθ αρώματα. Αν κα ζπρεπε να δοκιμάςετε μόνο μία μπφρα μασ τότε μία Corfu Special κα ιταν θ μπφρα που κα ςασ προτείναμε. Η Ionian Pilsner είναι φρζςκια αρωματικι μπφρα με απαλό χαρακτιρα και ευχάριςτθ πικράδα. Η ξανκιά μασ αναηωογονθτικι, ευκολόπιοτθ και απολαυςτικι μπφρα παραςκευάηεται με γερμανικοφσ λυκίςκουσ και ελαφρώσ καβουρδιςμζνο κρικάρι. Είναι ότι πρζπει για τα ηεςτά καλοκαιρινά βράδια τθσ Κζρκυρασ. Ionian epos Σφμφωνα με τον Όμθρο ςτο ζποσ τθσ "Οδφςειασ" ο βαςιλιάσ των Φαιάκων Αλκίνοοσ φφλαςςε ςε κρατιρεσ αςθμζνιουσ και χρυςοφσ κρίκινο οίνο χρόνια μετά.. Μπφρα διπλισ ηφμωςθσ με τθν προςκικθ αγνοφ μελιοφ ανκζων. Δίνοντασ με επιτυχία τουσ 7.5% αλκοόλ. Η φρζςκια Βαρελίςια μασ Lager με διακριτικο άρωμα,ντελικάτθ γεφςθ και ελαφρυ ςώμα. Μια Καλοκαιρινθ πρόταςθ δροςιάσ. Ionian gold Αφροηφμωτθ μπφρα παράγεται με ποικιλία καβουρδιςμζνθσ βφνθσ που δίνει τθν αίςκθςθ καφζ αλλά και γλυκόπικρθ επίγευςθ ςοκολάτασ. Bitter Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 12

ΕΝΩΗ ΜΠΑΡΜΕΝ ΕΛΛΑΔΟ - HELLENIC BARMEN ASSOCIATION Member of International Bartenders Association ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΕΝΩΗ ΜΠΑΡΜΕΝ ΕΛΛΑΔΟ - HELLENIC BARMEN ASSOCIATION Member of International Bartenders Association ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 20 νο Παλειιήληνο Δηαγωληζκόο Classic Cocktail (fancy drink category) ην 20 ν Παλειιήλην Πξσηάζιεκα cocktail πνπ ζα δηνξγαλσζεί ζηελ 10ε HO.RE.CA, 6-9 Φεβξνπαξίνπ 2015 ζην Metropolitan Expo ζην

Διαβάστε περισσότερα

Διακεκριμένος Χορηγός Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ COCKTAIL (Υποχρεωτικά 2cl από κάποιο από τα προϊόντα που επιθυμείτε σαν βάση της συνταγής σας).

Διακεκριμένος Χορηγός Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ COCKTAIL (Υποχρεωτικά 2cl από κάποιο από τα προϊόντα που επιθυμείτε σαν βάση της συνταγής σας). Οι χορηγοί της ΕΜΕ για το 2015 και τα προϊόντα τους, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους Πανελλήνιους διαγωνισμούς 2015 Διακεκριμένος Χορηγός Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ COCKTAIL (Υποχρεωτικά 2cl από κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

Διακεκριμένος Χορηγός

Διακεκριμένος Χορηγός Διακεκριμένος Χορηγός Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ COCKTAIL (Υποχρεωτικά 2cl από κάποιο από τα προϊόντα που επιθυμείτε σαν βάση της συνταγής σας). 5 */7*/12*& PRIVATE RESERVE Διακεκριμένος Χορηγός Τηλ: 210 81

Διαβάστε περισσότερα

Signature Cocktails. RED CARPET Vodka, Frangelico, Fresh Lime Juice, Blueberry Marmalade, Elderflower Syrup 15.00

Signature Cocktails. RED CARPET Vodka, Frangelico, Fresh Lime Juice, Blueberry Marmalade, Elderflower Syrup 15.00 Signature Cocktails RED CARPET Vodka, Frangelico, Fresh Lime Juice, Blueberry Marmalade, Elderflower Syrup RUM CRUSTA Dark Rum, Cointreau, Maraschino Liqueur, Fresh Lemon Juice, Angostura Bitters LAVENDER

Διαβάστε περισσότερα

Cocktail List / Επιλογή απο Κοκτέιλ

Cocktail List / Επιλογή απο Κοκτέιλ Above prices are inclusive of all Cocktail List / Επιλογή απο Κοκτέιλ A cocktail isn t just a drink It s a document of social history Carob Favourite Cocktails / Επιλεγμένα κοκτέιλ Sit back and relax It

Διαβάστε περισσότερα

Concentrate fruit puree mixes

Concentrate fruit puree mixes Concentrate fruit puree mixes Τι είναι οι συμπυκνωμένοι πουρέδες φρούτου Mixer και πως παράγονται; Τα φρούτα απλά, άλλαξαν μορφή και έγιναν φρούτα σε μπουκάλι. Οι συμπυκνωμένοι πουρέδες φρούτου Mixer,

Διαβάστε περισσότερα

PREMIUM VODKA / ΠΡΕΜΙΟΥΜ ΒΟΤΚΑ SMIRNOFF BLACK, BELVEDERE 9.00 MIX WITH ENERGY DRINK 10.00

PREMIUM VODKA / ΠΡΕΜΙΟΥΜ ΒΟΤΚΑ SMIRNOFF BLACK, BELVEDERE 9.00 MIX WITH ENERGY DRINK 10.00 WHITE SPIRITS /ΛΕΥΚΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (4 CL) PREMIUM VODKA / ΠΡΕΜΙΟΥΜ ΒΟΤΚΑ SMIRNOFF BLACK, BELVEDERE 9.00 MIX WITH ENERGY DRINK 10.00 DE LUXE VODKA / ΝΤΕ ΛΟΥΞ ΒΟΤΚΑ STOLICHNAYA ELIT, BELUGA, CIROC 12.00

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα αρωμάτων Επιτάχυνση στο σαπούνι ψυχρής μεθόδου Χρωματισμός Διάρκεια αρώματος 1 μήνα μετά adorable 1999 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ πολύ μικρή όχι λίγο african

Λίστα αρωμάτων Επιτάχυνση στο σαπούνι ψυχρής μεθόδου Χρωματισμός Διάρκεια αρώματος 1 μήνα μετά adorable 1999 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ πολύ μικρή όχι λίγο african Λίστα αρωμάτων Επιτάχυνση στο σαπούνι ψυχρής μεθόδου Χρωματισμός Διάρκεια αρώματος 1 μήνα μετά adorable 1999 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ πολύ μικρή όχι λίγο african όχι ναι πολύ age renew ναι όχι λίγο almond milk όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Fresh Vegetables / Φρέσκα Λαχανικά

Fresh Vegetables / Φρέσκα Λαχανικά Fresh Vegetables / Φρέσκα Λαχανικά Αβοκάντο Avocado Αγγουράκια κιλού Small cucumbers Αγγούρια Cucumber Αϊσμπερκ Iceberg Αλμύρα Άνηθος Dill Αντίδια Endives Δυόσμος Bunched Mint Εστραγκόν Estragon Καρότα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

PIRATE BAR EXCLUSIVE 9,00 EXOTICA

PIRATE BAR EXCLUSIVE 9,00 EXOTICA Cocktails & Drinks PIRATE BAR EXCLUSIVE 9,00 SPECIAL PIRATE ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟ ΡΟΥΜΙ, ΛΑΙΜ, ΧΥΜΟ ΑΝΑΝΑ, ΧΥΜΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΗ. DARK AND LIGHT RUM, LIME SQUEEZE, TOPPED OFF WITH PINEAPPLE JUICE, ORANGE

Διαβάστε περισσότερα

RUM CRUSTA Aged Rum, Grand Marnier, Maraschino Liqueur, Fresh Orange Juice, Angostura & Orange Bitters

RUM CRUSTA Aged Rum, Grand Marnier, Maraschino Liqueur, Fresh Orange Juice, Angostura & Orange Bitters Bar List COCKTAILS SIGNATURE COCKTAILS EL GRECO Ouzo, Cointreau, Elderflower Syrup, Fresh Lemon Juice, Soda, Peppermint Leaves ROSEMARY Campari, Aperol, Fresh Lemon Juice, Sugar Syrup, Rosemary Sprigs,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

SNACKS & SANDWICHES. Τραγανές Φτερούγες Κοτόπουλου* με Ανάμεικτη Σαλάτα Crispy Chicken* Wings with Mixed Salad

SNACKS & SANDWICHES. Τραγανές Φτερούγες Κοτόπουλου* με Ανάμεικτη Σαλάτα Crispy Chicken* Wings with Mixed Salad SNACKS & SANDWICHES Τραγανές Φτερούγες Κοτόπουλου* με Ανάμεικτη Σαλάτα Crispy Chicken* Wings with Mixed Salad 20.00 Μπιφτεκάκια Γαλοπούλας με Κρέμα Πάπρικας, ροσερή Σαλάτα Ανατολής & Τηγανητές Πατάτες

Διαβάστε περισσότερα

bakery selection something sweet κάτι γλυκό 5,50 φρεσκοψηµένα είδη Croissants κρουασάν Butter Bουτύρου Almond Aμυγδάλου Chocolate Σοκολάτας 2,90 3,20

bakery selection something sweet κάτι γλυκό 5,50 φρεσκοψηµένα είδη Croissants κρουασάν Butter Bουτύρου Almond Aμυγδάλου Chocolate Σοκολάτας 2,90 3,20 bakery selection φρεσκοψηµένα είδη Croissants κρουασάν Butter Bουτύρου Almond Aμυγδάλου Chocolate Σοκολάτας 2,90 3,20 Muffins μάφινς Chocolate Σοκολάτας Lemon Λεμόνι Triple berries Φρούτα του δάσους Scones

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Live like there s no tomorrow Love like you ve never been hurt and Dance like no one is watching

Live like there s no tomorrow Love like you ve never been hurt and Dance like no one is watching Live like there s no tomorrow Love like you ve never been hurt and Dance like no one is watching - William Purkey - Café blu Celebrate life Καφέδες Ζεστοί Καφέδες Ελληνικός Καφές Διπλός Ελληνικός Καφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΑΠΕ - FRAPE ΝΕΣ KACDE-NES COFFEE ΦΡΑΠΕ ΜΕ ΠΑΓΩΤΟ - FRAPPE WITH ICE CREAM ΦΡΑΠΕ ΜΕ BAILEYS - FRAPPE WITH BAILEYS

ΦΡΑΠΕ - FRAPE ΝΕΣ KACDE-NES COFFEE ΦΡΑΠΕ ΜΕ ΠΑΓΩΤΟ - FRAPPE WITH ICE CREAM ΦΡΑΠΕ ΜΕ BAILEYS - FRAPPE WITH BAILEYS ΚΑΦΕΣ - COFFEE ΦΡΑΠΕ - FRAPE ΝΕΣ KACDE-NES COFFEE ΦΡΑΠΕ ΜΕ ΠΑΓΩΤΟ - FRAPPE WITH ICE CREAM ΦΡΑΠΕ ΜΕ BAILEYS - FRAPPE WITH BAILEYS ΓΑΛΛΙΚΟΣ "DOUWE EGBERTS" - FILTER COFFEE ΔΙΠΛΟΣ ΓΑΛΛΙΚΟΣ - DOUBLE FILTER

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

BAR SNACKS & NIBBLES ASSORTED CANAPES

BAR SNACKS & NIBBLES ASSORTED CANAPES BAR SNACKS & NIBBLES ASSORTED CANAPES Salmon & cream cheese Σολομός με μαλακό τυρί Brie & walnut Μπρι με καρύδι Prosciutto & melon Προσιούτο με πεπόνι Chicken & mango chutney Κοτόπουλο με μάνγκο 4 canapés

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

www.karamanis.com.gr - email: info@karamanis.com.gr

www.karamanis.com.gr - email: info@karamanis.com.gr Η Κουφετοποιϊα Καραμάνης παράγει με τέχνη και μεράκι απο το 1968 κουφέτα που αγαπήσατε και προτιμάτε για τις πιο όμορφες στιγμές σας. Τιμώντας την εμπιστοσύνη και την αγάπη σας συνεχίζουμε την οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

Γεύσεις. Τραγανές Φτερούγες Κοτόπουλου* με Ανάμεικτη Σαλάτα Crispy Chicken Wings* with Mixed Salad 20.00

Γεύσεις. Τραγανές Φτερούγες Κοτόπουλου* με Ανάμεικτη Σαλάτα Crispy Chicken Wings* with Mixed Salad 20.00 sunbed service Γεύσεις / Tastes Τραγανές Φτερούγες Κοτόπουλου* με Ανάμεικτη Σαλάτα Crispy Chicken Wings* with Mixed Salad 20.00 Μπιφτεκάκια Γαλοπούλας με Κρέμα Πάπρικας, Δροσερή Σαλάτα Ανατολής & Τηγανητές

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

...και για καφέ! ΚΑΘΕ ΩΡΑ, ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, ΟΛΗ ΜΕΡΑ... ΣΥΝΑΝΤΗΘEIΤΕ! COFFEE expensive suburb 9.2011.indd 1

...και για καφέ! ΚΑΘΕ ΩΡΑ, ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, ΟΛΗ ΜΕΡΑ... ΣΥΝΑΝΤΗΘEIΤΕ! COFFEE expensive suburb 9.2011.indd 1 ...και για καφέ! ΚΑΘΕ ΩΡΑ, ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, ΟΛΗ ΜΕΡΑ... ΣΥΝΑΝΤΗΘEIΤΕ! COFFEE expensive suburb 9.2011.indd 1 !)... μοναδικοί καφέδες & ροφήματα 2,70!) smart ΤΙΜΗ PRICE PALMIE FRAPPE Palmieccino σε ντελικάτη δόση.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Καφέδες - Ροφήματα. Coffee - Drinks 2,90. Espresso (Macchiato, Lungo, Stretto) Stretto) 3,50. Espresso Double (Macchiato, Lungo, Stretto)

Καφέδες - Ροφήματα. Coffee - Drinks 2,90. Espresso (Macchiato, Lungo, Stretto) Stretto) 3,50. Espresso Double (Macchiato, Lungo, Stretto) Καφέδες - Ροφήματα Espresso (Macchiato, Lungo, Stretto) Espresso Διπλό (Macchiato, Lungo, Stretto) Espresso Freddo Espresso Freddo Διπλό Cappuccino Cappuccino Διπλό Cappuccino Latte Cappuccino Freddo Cappuccino

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Οι τιμές των προϊόντων μας The prices of our products

Οι τιμές των προϊόντων μας The prices of our products Οι τιμές των προϊόντων μας The prices of our products Παγωμένο γιαούρτι / κιλό Φυσική Σοκολάτα Μπισκότο Βανίλια Μαδαγασκάρης Φράουλα Καραμέλα Μάνγκο Frozen yogurt / kgr Natural Chocolate Bisquit Vanilla

Διαβάστε περισσότερα

BOCK BEER RESTAURANT BOCK BEER RESTAURANT DRAFT 0.33L 0.5L DRAFT 0.33L 0.5L LAGER LAGER PILS PILS

BOCK BEER RESTAURANT BOCK BEER RESTAURANT DRAFT 0.33L 0.5L DRAFT 0.33L 0.5L LAGER LAGER PILS PILS DRAFT 0.33L 0.5L CORSENDONK PREMIUM PILS 5.0% 4.5 5.5 Ελαφρώς θολό, χρυσό χρώμα Άρωμα μαγιάς, ψωμιού, δημητριακών και φρούτων Ελαφριά γεύση μαγιάς και βοτάνων. Ελαφρώς πικρή επίγευση HB HOFBRAU MUNCHEN

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΦΕΤΑ / SUGAR DRAGEES

ΚΟΥΦΕΤΑ / SUGAR DRAGEES ΚΟΥΦΕΤΑ / SUGAR DRAGEES κουφέτα / sugar dragées Η παράδοση ήταν η αφετηρία μας... Η δημιουργικότητα και η φαντασία πυξίδα για την τελειότητα. Τα κουφέτα μας, μια παλέτα γεύσεων που χρωματίζουν τις αναμνήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα