Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 1"

Transcript

1 7νο Παλειιήληνο Δηαγσληζκόο Young Bartenders 2014 Ζ Έλσζε Μπάξκελ Διιάδνο (ΔΜΔ) αλαθνηλώλεη ηε δηεμαγσγή ηνπ 7νπ Παλειιήληνπ Γηαγσληζκνύ Young Bartenders, ζηηο 18 Ννεκβξίνπ 2014 από ηηο 20:00 σο ηηο 23:00 ζην club 54 Dreamy Nights, ζηε Κέξθπξα, θαη πξνζθαιεί όινπο ηνπο λένπο θαη λέεο bartenders ηεο ρώξαο λα ζπκκεηάζρνπλ. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ bartenders από νιόθιεξε ηελ Διιάδα, ειηθίαο από ρξόλσλ (εκεξ. γέλλεζεο από έσο ) πνύ εξγάδνληαη ζε κπαξ είηε είλαη ζπνπδαζηέο ή απόθνηηνη ηνπξηζηηθώλ ζρνιώλ κε εθπαίδεπζε ζην κπαξ. Ο δηαγσληζκόο πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηελ αλάδεημε ησλ θαιύηεξσλ λέσλ bartenders ζηελ Διιάδα θαη αλακέλεηαη λα ζπγθεληξώζεη ηε λέα θαη πνιύ δπλακηθή γεληά επαγγεικαηηώλ. Οη δηαγσληδόκελνη ζα αμηνινγεζνύλ ηερληθά ζηελ παξαζθεπή ελόο θιαζζηθνύ θνθηέηι BACARDÍ 8 Años Old Cuban θαη γεπζηηθά ζε κία πξσηόηππε ζπληαγή κε βάζε ηα Bacardi Rums, Grey Goose Vodkas, Bombay Sapphire Gin. Σηο ηθαλόηεηεο, δεμηόηεηεο, γλώζεηο παξαζθεπήο θαη παξνπζίαζεο θνθηέηι θαη ηερληθήο θαηάξηηζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζα θξίλεη, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ΔΜΔ, εμεηδηθεπκέλε θξηηηθή επηηξνπή ε νπνία απαξηίδεηαη από ην Γ. ηεο Έλσζεο θαζώο θαη έκπεηξνπο γεπζηγλώζηεο. Οη ηξείο πξώηνη ληθεηέο ζα ιάβνπλ ζαλ έπαζιν ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε έλα ζεκηλάξην από ηηο ζρνιέο: Bar Academy, Bar Philosophy, The Blue Cup School of Coffee H είζνδνο γηα ην θνηλό, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνύ, ζα είλαη ειεύζεξε. Όζνη επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ ζπληαγή ηνπο, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 12/11/2014, ε ζπκπιήξσζε ηεο ζπληαγήο ζα γίλεη ειεθηξνληθά ζην link κε ηε ζπκπιήξσζε ζα ζηείινπλ θαη θσηνηππία ηεο αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηόηεηαο ζην ζην Πιεξνθνξίεο: Ησάλλεο Κόιηζηνο , Γεκήηξηνο Εάππαο Δηακνλή Γηα ηελ δηακνλή ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη επηζθεπηώλ, ε ΔΜΔ έρεη εμαζθαιίζεη γηα ηνπο δηαγσληδόκελνπο εθηόο ηεο πεξηθέξεηαο Κέξθπξαο, δσξεάλ δύν δηαλπθηεξεύζεηο ζε δίθιηλν ζην μελνδνρείν Κσλζηαληηλνύπνιηο, Πόιε Κέξθπξαο, Κ. Εαβηηζηάλνπ 11. Γηα ηελ δηεπθόιπλζε θξάηεζεο ησλ δίθιηλσλ νη δηαγσληδόκελνη ζα πξέπεη λα δειώζνπλ ζηελ αίηεζή ηνπο, ηνλ ζπγθάηνηθν πνπ επηζπκνύλ ζην δσκάηην. Όζνη δελ δειώζνπλ ζα ηνπνζεηεζνύλ αόξηζηα. Σν μελνδνρείν Σν μελνδνρείν "Κσλζηαληηλνύπνιηο είλαη έλα Παξαδνζηαθό θηίξην (από ην 1862) ζην Κέληξν ηεο Πόιεο κε Παλνξακηθή Θέα ηελ Θάιαζζα θαη ηα λεζηά Βίδνο & Λαδαξέην. Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 1

2 Γηαζέηεη Γσξεάλ WI-FI, Αζαλζέξ, ρώξν θύιαμεο απνζθεπώλ θαη Γεκνηηθό Παξθηλγθ αθξηβώο απέλαληη. Ζ Τπνδνρή, ε Καθεηέξηα (SnackBar) θαη ε Τπεξεζία Γσκαηίνπ (RoomService) ιεηηνπξγνύλ όιν ην 24σξν. ήκεξα ην "Κσλζηαληηλνύπνιηο" είλαη έλα μελνδνρείν παξαδνζηαθά αλαπαιαησκέλν κε ζεβαζκό ζηελ ηζηνξία θαη ηελ αξρηηεθηνληθή παξάδνζε ηεο Κέξθπξαο. Λεηηνπξγεί όιν ηνλ ρξόλν θαη δηαζέηεη 31δσκάηηα όια κε πιήξε εμνπιηζκό (A/C, T/V, αηνκηθό κπάλην,ηειέθσλν) κνηξαζκέλα ζηνπο 4 από ηνπ 5 νξόθνπο ηνπ. Υηίζηεθε θαηά ηε πεξίνδν ηεο Αγγινθξαηίαο ( ). Πξσηνιεηηνπξγεί ζαλ μελνδνρείν ύπλνπ κεηά θαγεηνύ ην 1878 από κηα νηθνγέλεηα Κσλζηαληηλνππνιηηώλ από όπνπ πήξε θαη ην όλνκα ηνπ. Λεηηνπξγεί ζπλερώο από ην 1878 κέρξη ην 1993 (όηαλ θαη έθιεηζε) γηα λα επαλαιεηηνπξγήζεη ηνλ Απξίιε ηνπ 1997, πιήξσο αλαθαηληζκέλν. Info: Κσλζηαληηλνύπνιηο Σν Club club 54 Dreamy Nights Δζλ.Αληηζηαζεσο 54, Κέξθπξα Έλαο ρώξνο πιήξσο δηακνξθσκέλνο, αλαθαηαζθεπαζκέλνο, πνπ μεθεύγεη από ηα ειιεληθά δεδνκέλα αγγίδεη ηα επίπεδα επξσπατθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη είλαη ηθαλόο λα αλεβάζεη ηε ζεξκνθξαζία ζηα ύςε. Μηα λέα πξόηαζε ζηε λπρηεξηλή δηαζθέδαζε πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηελ πςειή αηζζεηηθή, έηνηκε λα ηθαλνπνηήζεη θαη ηνπο πην απαηηεηηθνύο ζακώλεο! Σν 54 θαη ε νκάδα ηνπ κε πξσηόηππα ζεακαηηθά events, ππεξνρέο παξνπζίεο, επαγγεικαηίεο ρνξεπηέο - ρνξεύηξηεο, κε ηνπο θαιύηεξνπο DJ s ζηα decks πνπ ζα ζαο μεζεθώζνπλ κε ξπζκνύο Mainstream, Deep House, Hip hop, ειιεληθνύο, μέλνπο, αιιά θαη κε live εκθαλίζεηο επώλπκσλ θαιιηηερλώλ ζαο ππόζρεηαη αμέραζηεο βξαδηέο δηαζθέδαζεο. Info: ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δεπηέξα 17/11/2014 Άθημε δηαγσληδνκέλσλ ζην μελνδνρείν Κσλζηαληηλνύπνιηο Σξίηε 18/11/ :00 εκηλάξην Πξώηνπ επηπέδνπ ΔΜΔ Α κέξνο 14:00 Γεύκα 15:00 εκηλάξην Πξώηνπ επηπέδνπ ΔΜΔ Β κέξνο 18:30 Πξνζέιεπζε δηαγσληδνκέλσλ ζην club 54 20:00 Έλαξμε δηαγσληζκνύ. 22:00 Αλαθνίλσζε απνηειεζκάησλ, Απνλνκή. 23:00 Πάξηπ. Σεηάξηε 19/11/2014 Αλαρσξήζεηο Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 2

3 ΚΑΝΟΝΙΜΟ 7νπ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ YOUNG BARTENDERS Ο δηαγσληζκόο ηεξεί ηνπο θαλόλεο ηεο EME θαη ζθνπό έρεη ηελ αλαθήξπμε ησλ θαιύηεξσλ λέσλ bartenders ηεο ρώξαο. 2. ην δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο bartenders από νιόθιεξε ηελ Διιάδα, ειηθίαο από ρξόλσλ (εκεξ. γέλλεζεο από έσο ). 3. Ο δηαγσληζκόο πεξηιακβάλεη ηελ παξαζθεπή ελόο classic cocktail, ην BACARDÍ 8 Años Old Cuban (πξνθαζνξηζκέλε ζπληαγή, βιέπε παξαθάησ) θαη ηελ παξαζθεπή ελόο signature cocktail -πξσηόηππε ζπληαγή κε βάζε ηα Bacardi Rums, Grey Goose Vodkas, Bombay Sapphire Gin (βιέπε παξαθάησ ιίζηα κε ηα variants ηνπ Bacardi Rum) ζε ειεύζεξν ζηπι, Fancy category. 4. Σα πνηήξηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη : a. Γηα ην BACARDÍ 8 Años Old Cuban, ηύπνπ cocktail πεξηεθηηθόηεηαο 24cls (πξνθαζνξηζκέλε ζπληαγή, βιέπε παξαθάησ). b. Γηα ην signature cocktail -πξσηόηππε ζπληαγή, δηαηίζεληαη εθηόο από ην παξαπάλσ cocktail glass, πνηήξηα ηύπνπ Long Drinks πεξηεθηηθόηεηαο 30 cls. Δπίζεο νη δηαγσληδόκελνη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα παξαπάλσ πνηήξηα ή λα θέξνπλ ηα δηθά ηνπο πνηήξηα γηα ηνλ δηαγσληζκό. 5. Ζ αιθννιηθή βάζε ηνπ signature cocktail ζα πξέπεη λα είλαη ΜΟΝΟ κε Bacardi Rum, ( Superior, Gold, Black, 8 Anos, Oakheart, Flavors Limon, Razz,), ή Grey Goose Vodka, Grey Goose L Orange, Grey Goose Le Citron, Grey Goose La Poire, ή Bombay Sapphire Gin θαη ε πνζόηεηα δελ κπνξεί λα είλαη ιηγόηεξε από 3 cls. 6. Σα ζπζηαηηθά ηεο ζπληαγήο πξέπεη λα πξνέξρνληαη από ηα πξντόληα ηνπ ρνξεγνύ θαη ησλ ππνζηεξηθηώλ ηεο ΔΜΔ θαη δηαηίζεληαη δσξεάλ. Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη πξντόληα άιισλ εηαηξηώλ κε ρνξεγώλ-ππνζηεξηθηώλ ηεο ΔΜΔ, αξθεί ην είδνο απηώλ λα κελ ππάξρεη ζηε γθάκα ησλ πξντόλησλ ησλ ρνξεγώλ-ππνζηεξηθηώλ 7. Ζ ζπληαγή κπνξεί λα πεξηέρεη έσο θαη 6 (έμε) ζπζηαηηθά ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηαγόλσλ (drops, dashes, twist, zeste, θηι), ςεθαζκώλ (spray vapour, sprinkle), ή άιισλ πξντόλησλ κέζα ζην πνηό. 8. Ζ πνζόηεηα ησλ αιθννινύρσλ δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα 7cl.. 9. Δπηηξέπνληαη νη θξέζθνη ρπκνί θαη ηα θξέζθα θξνύηα σο ζπζηαηηθά ηα νπνία ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ κόλνη ηνπο νη δηαγσληδόκελνη. Οη θξέζθνη ρπκνί θξνύησλ ζα παξαζθεπάδνληαη ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο ζηνλ ρώξν πξνεηνηκαζίαο ή ζηελ ζθελή. 10. Γελ επηηξέπνληαη ηα δεζηά πνηά, νη ρξσζηηθέο νπζίεο (food-dyes) θαη πξντόληα ηδίαο παξαζθεπήο (home made) θαζώο θαη πξνπαξαζθεπαζκέλα (infusions, bitter θαη ζηξόπηα). Κάζε παξαζθεπή ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηα ζπζηαηηθά ηεο ζα ζπλππνινγίδνληαη ζε απηά (ηα 6) ηνπ έληππνπ ζπληαγήο. 11. Γηα ηελ παξαζθεπή ηεο signature ζπληαγήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηαδήπνηε κέζνδνο αλάκημεο (build, stir, shake, blend, rolling). 12. Οη πνζόηεηεο ησλ ζπζηαηηθώλ ηεο ζπληαγήο ζα εθθξάδνληαη ζε cl κε ππνδηαίξεζε ην 0,5 cl (1cl=10ml). Ζ ρξήζε ηεο κεδνύξαο θαηά ηελ παξαζθεπή είλαη ππνρξεσηηθή. Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 3

4 13. Υξνληθό όξην 9 (ελληά) ιεπηά ζπλνιηθά θαη γηα ηα 4 πνηά (1 Old Cuban + 3 signature). 14. Ζ γαξληηνύξα πξέπεη λα είλαη από θξνύηα ή ιαραληθά κόλν. Ζ πξνεηνηκαζία ηεο ζα γίλεηαη ζε εηδηθό ρώξν, κε ρξνληθό όξην δεθαπέληε (15) ιεπηώλ θαη δελ κπνξεί λα έξζεη έηνηκε. ε πεξίπησζε πνπ μεπεξάζεη ην ρξνληθό όξην ησλ 15 ιεπηώλ ζα ηνπ επηβάιιεηαη πνηλή 10 πόλησλ αλά 30 δεπηεξόιεπηα από ηνλ ππεύζπλν ηνπ ρξόλνπ, ε νπνία ζα αθαηξείηαη από ην γεληθό ζύλνιν ηεο βαζκνινγίαο ηεο γεπζηηθήο δνθηκήο ηνπ πνηνύ. Σα δηαζέζηκα πιηθά από ηελ ΔΜΔ ζα είλαη: ιεκόληα, πνξηνθάιηα, κνζρνιέκνλα(limes), θεξαζάθηα, δπόζκνο, θαιακάθηα, αλαδεπηήξεο, νδνληνγιπθίδεο. Οπνηαδήπνηε άιια θξνύηα ζα πξνζθνκηζηνύλ από ηνπο δηαγσληδόκελνπο. 15. Καξπθεύκαηα όπσο: αιάηη, πηπέξη, κνζρνθάξπδν, θ.η.ι ή ζπλνδεπηηθά (condiments) όπσο: δάραξε, θαθάν, ηξηκκέλε ζνθνιάηα θαη άιια πνπ είλαη δηεζλώο απνδεθηά, επηηξέπνληαη γηα ρξήζε ζην πνηό (ζπζηαηηθό), εθόζνλ παξαζθεπάδνληαη θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο. 16. Ζ γαξληηνύξα ζα ηνπνζεηείηαη ζηα πνηήξηα κόλν κεηά ηελ παξαζθεπή ησλ θνθηέηι ζηελ ζθελή. 17. Κάζε ζπληαγή ζα εγθξίλεηαη από ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ηεο ΔΜΔ πξηλ από ηνλ Γηαγσληζκό. Κάζε απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο ζα είλαη ηειηθή. 18. Οη δηαγσληδόκελνη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο εξγαιεία bar γηα ηελ παξαζθεπή ησλ πνηώλ. 19. Ζ απνθιεηζηηθόηεηα ησλ ζπληαγώλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ παξαρσξείηαη από απηνύο ζηελ Έλσζε Barmen Διιάδνο. 20. Γηα νπνηνδήπνηε ζέκα πξνθύςεη αξκόδηα είλαη ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ. Σξόπνο βαζκνιόγεζεο δηαγσληδνκέλσλ & αλαθήξπμε ληθεηώλ. 1. Ζ ζεηξά ηεο αθνινπζίαο ηνπ δηαγσληζκνύ ζα πξνθύςεη θαηόπηλ θιήξσζεο πξηλ από ηνλ δηαγσληζκό. Οη δηαγσληδόκελνη πνπ δελ ζα είλαη παξόληεο ζα απνθιείνληαη 2. Όινη νη δηαγσληδόκελνη ππνρξεσηηθά ζα θνξνύλ ην t-shirt ηνπ δηαγσληζκνύ. Απαγνξεύεηαη θάζε είδνπο πξνβνιή (κε δηαθξηηηθά ή αλαθνξά) πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ πέξαλ ησλ ρνξεγώλ θαη ππνζηεξηθηώλ ηνπ δηαγσληζκνύ. 3. Όινη νη bartenders ζα δηαγσληζηνύλ ζε έλα γύξν θαη ε βαζκνινγία ζα πξνθύςεη από ηελ ηερληθή αμηνιόγεζε παξαζθεπήο ηνπ Old Cuban θαη ηελ γεπζηγλσζία ηνπ signature θνθηέηι (ζε εκθάληζε, άξσκα, γεύζε). ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ρξεζηκνπνηείηαη ε θαιύηεξε βαζκνινγία ζηε ηερληθή αμηνιόγεζε, θαηόπηλ ζηελ γεληθή εληύπσζε, εάλ ππάξρεη αθόκε ηζνςεθία ρξεζηκνπνηείηαη ε θαιύηεξε βαζκνινγία ζηελ γεύζε. Σέινο, εάλ ππάξρεη θαη πάιη ηζνςεθία, γίλεηαη θιήξσζε γηα ηνπο ληθεηέο. 4. Κάζε δηαγσληδόκελνο ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 9 (ελληά) ιεπηά γηα λα παξαζθεπάζεη έλα (1) cocktail Old Cuban κε ηε πξνθαζνξηζκέλε ζπληαγή, γηα λα βαζκνινγεζεί από ηνπο Κξηηέο Σερληθήο Καηάξηηζεο (ζπλεκκέλα Γειηίν Αμηνιόγεζεο Σερληθήο) θαη ηξία (3) signature cocktails από ηε πξσηόηππε ζπληαγή ηνπ. Σα δύν (2) signature cocktails ζα αμηνινγεζνύλ από ηνπο θξηηέο γεύζεο(ζε άξσκα, ρξώκα, γεύζε) θαη ην έλα (1) ζα κείλεη ζην display ησλ cocktails γηα επίδεημε ζην θνηλό. Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 4

5 5. Νηθεηήο αλαθεξύζζεηαη ν δηαγσληδόκελνο πνπ ζα ζπγθεληξώζεη ηε κεγαιύηεξε βαζκνινγία αζξνηζηηθά, από ηηο βαζκνινγίεο, ηεο Σερληθήο θαηάξηηζεο θαη ηεο Γεπζηγλσζίαο (εκθάληζε, άξσκα, γεύζε). 6. Απνλέκνληαη ηξία (3) βξαβεία γηα ηνπο δηαγσληδόκελνπο πνπ ζα ζπγθεληξώζνπλ ηελ κεγαιύηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία 1νο ληθεηήο σο «Best Young Bartender 2014», 2νο ληθεηήο, 3νο ληθεηήο. Οη ηξείο πξώηνη ληθεηέο ζα ιάβνπλ ζαλ έπαζιν ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε έλα ζεκηλάξην bartending ή barista, θαηόπηλ ζπλελλόεζεο ζε κία από ηηο παξαθάησ ζρνιέο, κε αιθαβεηηθή ζεηξά: Bar Academy, Bar Philosophy, The Blue Cup School of Coffee. Κξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ηερληθήο θαηάξηηζεο. 1. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ (ΜΠΟΤΚΑΛΗΩΝ) : Πξνζέρνπκε ζηε παξνπζίαζε ησλ πξντόλησλ νη εηηθέηεο λα είλαη πξνο ην θνηλό. 2. ΥΔΗΡΗΜΟ ΠΑΓΟΤ & ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ ΣΟΤ ΜΠΑΡ : Πξνζέρνπκε ηνλ ρεηξηζκό ηνπ πάγνπ θαη ησλ εξγαιείσλ ηνπ κπάξ. 3. ΑΓΔΗΑΜΑ ΠΔΡΗΣΣΟΤ ΝΔΡΟΤ : Πξνζέρνπκε λα γίλεη άδεηαζκα ηνπ πεξηηηνύ λεξνύ από ηα shakers θαη ηα πνηήξηα κεηά από ην πάγσκα ηνπο. 4. ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΤΣΑΣΗΚΩΝ (ΣΑΞΗΜΟ) : Πξνζέρνπκε όηαλ κπαίλνπλ ηα ζπζηαηηθά ζην shaker, ηελ πνζόηεηα θαη ην ηπρόλ ζηάμηκν πξντόλησλ. 5. ΛΗΓΟΣΔΡΟ Ή ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΝΣΑΓΖ : Πξνζέρνπκε ηελ πνζόηεηα ηνπ πνηνύ +/- ζην ηειηθό γέκηζκα ησλ πνηεξηώλ. 6. ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΓΑΡΝΗΣΟΤΡΑ : Πξνζέρνπκε ηελ ηνπνζέηεζε ηεο γαξληηνύξαο, κε ιαβίδα, ρσξίο επαθή κε ηα ρέξηα. 7. ΓΔΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ: Πξνζέρνπκε ηελ γεληθή θξνληίδα θαη θαζαξηόηεηα θαηά ηελ παξαζθεπή ηνπ πνηνύ. 8. ΥΔΗΡΗΜΟ ΣΩΝ ΠΟΣΖΡΗΩΝ : Πξνζέρνπκε ηνλ ρεηξηζκό ησλ πνηεξηώλ θαη ηελ παξνπζίαζή ηνπο. 9. ΓΔΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ : Πξνζέρνπκε ηελ επηδεμηόηεηα θαη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ζηελ παξαζθεπή ηνπ πνηνύ. 10. ΟΡΗΟ ΥΡΟΝΟΤ : Πξνζέρνπκε ην ρξόλν πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα λα παξαζθεπαζηνύλ ηα πνηά. Κξηηήξηα βαζκνιόγεζεο γεύζεο signature cocktail ΔΜΦΑΝΗΖ ΑΡΩΜΑ ΓΔΤΖ Μέγηζην Διάρηζην ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΣΤΠΩΖ από 1 έσο 7 Δηαδηθαζία πκκεηνρήο Όζνη επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ ζπληαγή ηνπο, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 12/11/2014, ε ζπκπιήξσζε ηεο ζπληαγήο ζα γίλεη ειεθηξνληθά ζην link κε ηε ζπκπιήξσζε ζα ζηείινπλ θαη θσηνηππία ηεο αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηόηεηαο ή άιινπ δεκόζηνπ εγγξάθνπ όπνπ λα πηζηνπνηείηαη ε εκεξνκελία γέλλεζεο, ζην ζην Πιεξνθνξίεο: Γεκήηξηνο Εάππαο , Ησάλλεο Κόιηζηνο Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 5

6 Όιεο νη ζπληαγέο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζα αμηνινγεζνύλ από ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηεο ΔΜΔ κε βάζε ηε ζύλζεζή ηνπο πξηλ ηνλ δηαγσληζκό. Οη ζπληαγέο πνπ δελ πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο ζα αθπξώλνληαη απηνκάησο από ηελ δηαδηθαζία. Οη ηειηθνί ζπκκεηέρνληεο ζα αλαθνηλσζνύλ ζηνλ ηζηνρώξν θαη ζην Facebook event ηεο ΔΜΔ. BACARDÍ 8 Años Old Cuban πληαγε BACARDÍ Old Cuban 45ml BACARDI 8 Años 2 σταγόλες Angostura bitters 20ml υρέσθο τσκό lime 25ml σηρόπη δάταρες 6 υύιια κέλτας 60ml Martini Prosecco Μέζνδνο: muddle, shake & strain Πνηήξη: cocktail Σε έλα shaker, βάδετε τα υύιια κέλτας θαη προσζέτετε το τσκό lime θαη το σηρόπη. Πηέδετε το κείγκα απαιά κε mudler. Στε σσλέτεηα, ρίτλετε το ρούκη BACARDÍ 8 Años, το Angostura Bitters θαη πάγο. Χτσπάτε θαιά το shaker. Σοσρώλετε το κείγκα σε έλα ποτήρη cocktail θαη απογεκίδετε κε Martini Prosecco. Γαρλίρετε το ποτό κε υύιια κέλτας. Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 6

7 ΠΡΟΪΌΝΣΑ ΥΟΡΗΓΩΝ & ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΩΝ ΕΜΕ BACARDI Hellas Καιαβξύησλ 1-17ν ρικ Δζληθήο Οδνύ Αζελώλ-Λακίαο, Ν. Κεθηζηά ηει: url: (Τπνρξεσηηθά σο βάζε ζε θάζε ζπληαγή) Bacardi Superior Bacardi 8 Anos Bacardi Limon (Citrus) Bacardi Gold (Oro) Bacardi Oakheart Bacardi Black Bacardi Razz (Raspberry) Grey Goose Vodka Grey Goose L Orange Grey Goose Le Citron Grey Goose La Poire Bombay Sapphire Gin ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ BACARDI HELLAS Dewar s White Label Scotch Whisky Martini Bianco Martini Rosato Martini Extra Dry Martini Rosso Martini Asti (Spumante) Martini Prosecco (Spumante) Martini Rose (Spumante) Martini Brut (Spumante) Martini Moscato d Asti Eristoff Vodka Eristoff Red Eristoff Gold 42 Below Vodka Tequila Cazadores Blanco Tequila Cazadores Reposado Tequila Cazadores Anejo Noilly Prat Benedictine Molinari Sambuca Extra Molinari Caffé Liquore Limoncello di Capri Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 7

8 Υνξεγνί πξντόλησλ ΕΜΕ B-Ravi Smoothies / ABEK AE ΑΒΔΚ Πάξλεζνο 57 Μεηακόξθσζε Αηηηθήο, Σ.Κ θ.μαλνπζίδεο ηει , url: B-Ravi Smoothies Strawberry Peach Mango Exotic fruits Summer fruits Strawberry Vanilla Hazelnut Almond Caramel Banana Da Vinci Syrups Cherry Raspberry Blueberry Blackberry Orange Cinnamon Coconut Crème de Menthe Butter rum Cherry LE BON GOURMET (www.lebongourmet.gr) ηει θ.καςνθέθαινο, Rubyred : cranberry juice zucceroo : ρξσκαηηζηή θξπζηαιιηθή δάραξε ζε 19 ρξώκαηα απιά & θσζθνξηδέ. Maraschino : θόθθηλν (γεύζε θιαζηθή), θίηξηλν (γεύζε vanilla), πξάζηλν (γεύζε mint) Banana Puree Peach Puree Strawberry Puree Mango Puree Sour Apple Coco Real Finest call Sweet & Sour Grenadine Bar Syrup Passion Fruit Raspberry Puree Stirling syrups Vanilla Strawberry Coffee Royal Caramel Raspberry Irish Cream Hazelnut Lemon Rum Almond Banana B-52 Macadamia Nut Peach Amaretto Chocolate Thunder Coconut Napoleon Brandy White Lightning Orange Cinnamon Crème De Cacao Blackberry Peppermint Butterscotch Wildberry Vanilla 0% Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 8

9 Crème Brulee Rose Neo! Caramel 0% English Toffee Hazelnut 0% Sweetness Neo! Agave Neo! Αθνη Σζαθλάθε ΟΕ, ηει: , Fax: , θ.σζαθλάθεο, Premium Liqueurs Abricot du Roussillon Banane du Brésil Cassis de Bourgogne Curaçao Triple Sec Wild Elder Flower Ginger of the Indies Mûroise du Val de Loire Vanille de Madagascar Amaretto Apricot Blue Curacao Cherry Coffee Cognac & Almond Cognac & Caramel Creme de Banane Creme de Cacao Blanc Creme de Cacao Brun Creme de Menthe Verte Green Melon Classic Liqueurs Hazelnut Mandarine Maraschino Orange Curacao Parfait Amour Parfait Triple Sec Pineapple Pomegranate Rhubarb Triple Sec Watermelon William Pear Modern Liqueurs Specialties Bigalettes Caramel Toffee Lichi-Li Limon Giallo Mangue Tropic Manzana Verde Pampl-Hibiscus Menthe Pastille Mangalore Guignolet d Angers Guignolet Kirsch Verveine Thym Funkin puree Banana Blackcurrant Blueberry Green Apple Kiwi Lemon (pure pour) Lime (pure pour) Liquid Chocolate Lychee Mango Mixed berry Morello Cherry Passion Fruit Pineapple Pomegranite Raspberry Strawberry White Peach William Pear Mixer Fruit For Cocktail - Concentrated - Puree Mixes Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 9

10 Strawberry Peach Kiwi Coconuts Banana Maracuja Granadina Syrup Green Apple Tropical Papaya Melon Lime Forest Fruit Mango Raspberry Cranberry Pineapple Prickly Pear Passion Fruit Cherry Mango Carrot Syrups & Premixes Mint Syrup Sweet & Sour Mix Cane Sugar I.Q.F Καηεςπγκέλα Φξνύηα Ponthier Γαιιίαο Strawberries Cranberries Blackcurrants Redcurrants Wilamette Raspberries Morello Cherries Blackberries Redcurrants Mix Red Fruits Apricots Blueberries Chestnuts Rubarb 1/4 Figs-New Plums Ponthier Frozen Fruits Purees Apricot Pineapple Banana Blackcurrant Yellow Lemon Lime Coconut Exotic Prickly Pear-New Strawberry Wild Strawberry Raspberry Fig Guava Pomegranate-New Morello Cherry Redcurrant Kiwi Lychee Mandarin Mango Candied Chestnuts Mix Red Fruits Melon Blackberry Blueberry Orange Blood Orange Pink Grapefruit Papaya Passion Watermelon-New White Peach Ruby Peach-New Pear Green Apple TROPICAL FRUITS Παπαδνπνύινπ 2, Ρέληεο, Αζήλα. ηει: , , θ.αιεμάθεο (www.tropicalfruits.gr ) Καηεςπγκέλνο Πνπξέο - Πνιηόο Φξνύησλ Mantarina Blackberry Raspberry Coconut Melon Cantaloupe Exotic Mix 7 Fruits Red Fruitmix Τπάξρεη δπλαηόηεηα όινη νη πνπξέδεο λα είλαη ζε squeeze 350gr όπσο επίζεο θαη ηα θξνύηα πνιηνπνηεκέλα επίζεο ζε squeeze 350gr όια ζε ζεξκνθξαζία ζπληήξεζεο. Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 10

11 Καηεςπγκέλα IQF νιόθιεξα ή ηεκαρηζκέλα θξνύηα Mono Fruit Φξάνπια[ Οιόθιεξε Υσξίο Κνηζάλη] Λίηζη[ Οιόθιεξν Υσξίο Κνπθνύηζη] Πεπόλη Cantaloupe [ ε Μπαιίηζεο ] Πεπόλη Honeydew [ ε Μπαιίηζεο ] Αλαλάο Super Sweet [ ε Κύβνπο ] Αλαλάο Queen [ ε Κύβνπο ] Papaya [ ε Κύβνπο ] Κόθθηλα & Μαύξα Βαηόκνπξα [ Οιόθιεξα ] Mango [ ε Κύβνπο ] Blue Fig - Μπιε ύθν [ Κνύπα 1/2 ]. Mix Fruit Exotic 7fruit Salad [ Σεκαρηζκέλα & Βαθηηζκέλα ε Passion Fruit Juice ] Pomegranate Mix + Strawberry, Apple, Φξαγθνζηάθπιν Pineapple Mix + Mango, Papaya Strawberry Mix + Peach, Papaya Raspberry Mix + Mango, Blueberry, Apple Πνηνπνηία Σεληνύξα Κάζηξν Γ.Π. ΥΑΥΑΛΗ Έδξα: Ρσκαλόο Παηξώλ Σει : Κηλ: Τπεύζπλνο : Υάραιεο Παλαγηώηεο λικέρ Τεντοφρα Κάςτρο Μαςτίχα Κάςτρο Βφςςινο Κάςτρο Τεντοφρα με Βφςςινο Κάςτρο Καφζσ Κάςτρο Καρφδα Κάςτρο Βανίλια Κάςτρο Δυόςμοσ Κάςτρο Grapefruit Κάςτρο Φράουλα Κάςτρο Amaretto Κάςτρο Περγαμόντο Κάςτρο Μανταρίνι Κάςτρο Blue Curacao Κάςτρο Triple Sec Κάςτρο Μζλι Κάςτρο από 100% φυςικό εκχφλιςμα κανζλλασ, γαρφφαλλου κ.α. 100% φυςικό εκχφλιςμα Μαςτίχασ Χίου 100% φυςικό εκχφλιςμα άγριων βφςςινων 100% φυςικό εκχφλιςμα κανζλλασ, γαρφφαλλου και άγριων βφςςινων 100% φυςικό εκχφλιςμα κόκκων καφζ espresso 100% φυςικό εκχφλιςμα καρφδασ 100% φυςικό εκχφλιςμα βανίλιασ Μαδαγαςκάρθσ 100% φυςικό εκχφλιςμα φφλλων δυόςμου 100% φυςικό εκχφλιςμα γκρζιπφρουτ 100% φυςικό εκχφλιςμα από ώριμεσ φράουλεσ 100% φυςικό εκχφλιςμα πικραμφγδαλου 100% φυςικό εκχφλιςμα περγαμόντο 100% φυςικό εκχφλιςμα μανταρίνι 100% φυςικό εκχφλιςμα εςπεριδοειδών 100% φυςικό εκχφλιςμα εςπεριδοειδών 100% φυςικό εκχφλιςμα από μζλι κυμαρίςιο, άνκεων, ζλατου Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 11

12 CORFU BEER Έδξα: Αξίιιαο Κέξθπξα ηει: fax: ginger beer Special ionian pilsner 170 Χρόνια μετά θ ιςτορία ταξιδεφει ςτο μζλλον. Η 1842 είναι ζνα ποτό μπφρασ με τηίντηερ και φρζςκο φυςικό χυμό λεμόνι. Η απόλυτθ καλοκαιρινι πρόταςθ δροςιάσ από τθν Κερκυραϊκι Μικροηυκοποιϊα είναι κατάλλθλθ για ανκρώπουσ που δεν αγαπάνε το αλκοόλ κακώσ ζχει μόλισ 2%. Αυτι θ μπφρα είναι μία ιδιαίτερθ ανάμειξθ από κρικάρια και λυκίςκο. Παράγεται με καραμελωμζνεσ βφνεσ και μαγιζσ με φρουτώδθ αρώματα. Αν κα ζπρεπε να δοκιμάςετε μόνο μία μπφρα μασ τότε μία Corfu Special κα ιταν θ μπφρα που κα ςασ προτείναμε. Η Ionian Pilsner είναι φρζςκια αρωματικι μπφρα με απαλό χαρακτιρα και ευχάριςτθ πικράδα. Η ξανκιά μασ αναηωογονθτικι, ευκολόπιοτθ και απολαυςτικι μπφρα παραςκευάηεται με γερμανικοφσ λυκίςκουσ και ελαφρώσ καβουρδιςμζνο κρικάρι. Είναι ότι πρζπει για τα ηεςτά καλοκαιρινά βράδια τθσ Κζρκυρασ. Ionian epos Σφμφωνα με τον Όμθρο ςτο ζποσ τθσ "Οδφςειασ" ο βαςιλιάσ των Φαιάκων Αλκίνοοσ φφλαςςε ςε κρατιρεσ αςθμζνιουσ και χρυςοφσ κρίκινο οίνο χρόνια μετά.. Μπφρα διπλισ ηφμωςθσ με τθν προςκικθ αγνοφ μελιοφ ανκζων. Δίνοντασ με επιτυχία τουσ 7.5% αλκοόλ. Η φρζςκια Βαρελίςια μασ Lager με διακριτικο άρωμα,ντελικάτθ γεφςθ και ελαφρυ ςώμα. Μια Καλοκαιρινθ πρόταςθ δροςιάσ. Ionian gold Αφροηφμωτθ μπφρα παράγεται με ποικιλία καβουρδιςμζνθσ βφνθσ που δίνει τθν αίςκθςθ καφζ αλλά και γλυκόπικρθ επίγευςθ ςοκολάτασ. Bitter Ζνωςθ Μπάρμεν Ελλάδοσ (ΕΜΕ) 12

ΕΝΩΗ ΜΠΑΡΜΕΝ ΕΛΛΑΔΟ - HELLENIC BARMEN ASSOCIATION Member of International Bartenders Association ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΕΝΩΗ ΜΠΑΡΜΕΝ ΕΛΛΑΔΟ - HELLENIC BARMEN ASSOCIATION Member of International Bartenders Association ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 20 νο Παλειιήληνο Δηαγωληζκόο Classic Cocktail (fancy drink category) ην 20 ν Παλειιήλην Πξσηάζιεκα cocktail πνπ ζα δηνξγαλσζεί ζηελ 10ε HO.RE.CA, 6-9 Φεβξνπαξίνπ 2015 ζην Metropolitan Expo ζην

Διαβάστε περισσότερα

Διακεκριμένος Χορηγός Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ COCKTAIL (Υποχρεωτικά 2cl από κάποιο από τα προϊόντα που επιθυμείτε σαν βάση της συνταγής σας).

Διακεκριμένος Χορηγός Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ COCKTAIL (Υποχρεωτικά 2cl από κάποιο από τα προϊόντα που επιθυμείτε σαν βάση της συνταγής σας). Οι χορηγοί της ΕΜΕ για το 2015 και τα προϊόντα τους, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους Πανελλήνιους διαγωνισμούς 2015 Διακεκριμένος Χορηγός Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ COCKTAIL (Υποχρεωτικά 2cl από κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

Signature Cocktails. RED CARPET Vodka, Frangelico, Fresh Lime Juice, Blueberry Marmalade, Elderflower Syrup 15.00

Signature Cocktails. RED CARPET Vodka, Frangelico, Fresh Lime Juice, Blueberry Marmalade, Elderflower Syrup 15.00 Signature Cocktails RED CARPET Vodka, Frangelico, Fresh Lime Juice, Blueberry Marmalade, Elderflower Syrup RUM CRUSTA Dark Rum, Cointreau, Maraschino Liqueur, Fresh Lemon Juice, Angostura Bitters LAVENDER

Διαβάστε περισσότερα

Concentrate fruit puree mixes

Concentrate fruit puree mixes Concentrate fruit puree mixes Τι είναι οι συμπυκνωμένοι πουρέδες φρούτου Mixer και πως παράγονται; Τα φρούτα απλά, άλλαξαν μορφή και έγιναν φρούτα σε μπουκάλι. Οι συμπυκνωμένοι πουρέδες φρούτου Mixer,

Διαβάστε περισσότερα

PREMIUM VODKA / ΠΡΕΜΙΟΥΜ ΒΟΤΚΑ SMIRNOFF BLACK, BELVEDERE 9.00 MIX WITH ENERGY DRINK 10.00

PREMIUM VODKA / ΠΡΕΜΙΟΥΜ ΒΟΤΚΑ SMIRNOFF BLACK, BELVEDERE 9.00 MIX WITH ENERGY DRINK 10.00 WHITE SPIRITS /ΛΕΥΚΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (4 CL) PREMIUM VODKA / ΠΡΕΜΙΟΥΜ ΒΟΤΚΑ SMIRNOFF BLACK, BELVEDERE 9.00 MIX WITH ENERGY DRINK 10.00 DE LUXE VODKA / ΝΤΕ ΛΟΥΞ ΒΟΤΚΑ STOLICHNAYA ELIT, BELUGA, CIROC 12.00

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

PIRATE BAR EXCLUSIVE 9,00 EXOTICA

PIRATE BAR EXCLUSIVE 9,00 EXOTICA Cocktails & Drinks PIRATE BAR EXCLUSIVE 9,00 SPECIAL PIRATE ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟ ΡΟΥΜΙ, ΛΑΙΜ, ΧΥΜΟ ΑΝΑΝΑ, ΧΥΜΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΗ. DARK AND LIGHT RUM, LIME SQUEEZE, TOPPED OFF WITH PINEAPPLE JUICE, ORANGE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

SNACKS & SANDWICHES. Τραγανές Φτερούγες Κοτόπουλου* με Ανάμεικτη Σαλάτα Crispy Chicken* Wings with Mixed Salad

SNACKS & SANDWICHES. Τραγανές Φτερούγες Κοτόπουλου* με Ανάμεικτη Σαλάτα Crispy Chicken* Wings with Mixed Salad SNACKS & SANDWICHES Τραγανές Φτερούγες Κοτόπουλου* με Ανάμεικτη Σαλάτα Crispy Chicken* Wings with Mixed Salad 20.00 Μπιφτεκάκια Γαλοπούλας με Κρέμα Πάπρικας, ροσερή Σαλάτα Ανατολής & Τηγανητές Πατάτες

Διαβάστε περισσότερα

Live like there s no tomorrow Love like you ve never been hurt and Dance like no one is watching

Live like there s no tomorrow Love like you ve never been hurt and Dance like no one is watching Live like there s no tomorrow Love like you ve never been hurt and Dance like no one is watching - William Purkey - Café blu Celebrate life Καφέδες Ζεστοί Καφέδες Ελληνικός Καφές Διπλός Ελληνικός Καφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεύσεις. Τραγανές Φτερούγες Κοτόπουλου* με Ανάμεικτη Σαλάτα Crispy Chicken Wings* with Mixed Salad 20.00

Γεύσεις. Τραγανές Φτερούγες Κοτόπουλου* με Ανάμεικτη Σαλάτα Crispy Chicken Wings* with Mixed Salad 20.00 sunbed service Γεύσεις / Tastes Τραγανές Φτερούγες Κοτόπουλου* με Ανάμεικτη Σαλάτα Crispy Chicken Wings* with Mixed Salad 20.00 Μπιφτεκάκια Γαλοπούλας με Κρέμα Πάπρικας, Δροσερή Σαλάτα Ανατολής & Τηγανητές

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

BAR SNACKS & NIBBLES ASSORTED CANAPES

BAR SNACKS & NIBBLES ASSORTED CANAPES BAR SNACKS & NIBBLES ASSORTED CANAPES Salmon & cream cheese Σολομός με μαλακό τυρί Brie & walnut Μπρι με καρύδι Prosciutto & melon Προσιούτο με πεπόνι Chicken & mango chutney Κοτόπουλο με μάνγκο 4 canapés

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

...και για καφέ! ΚΑΘΕ ΩΡΑ, ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, ΟΛΗ ΜΕΡΑ... ΣΥΝΑΝΤΗΘEIΤΕ! COFFEE expensive suburb 9.2011.indd 1

...και για καφέ! ΚΑΘΕ ΩΡΑ, ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, ΟΛΗ ΜΕΡΑ... ΣΥΝΑΝΤΗΘEIΤΕ! COFFEE expensive suburb 9.2011.indd 1 ...και για καφέ! ΚΑΘΕ ΩΡΑ, ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, ΟΛΗ ΜΕΡΑ... ΣΥΝΑΝΤΗΘEIΤΕ! COFFEE expensive suburb 9.2011.indd 1 !)... μοναδικοί καφέδες & ροφήματα 2,70!) smart ΤΙΜΗ PRICE PALMIE FRAPPE Palmieccino σε ντελικάτη δόση.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Καφέδες - Ροφήματα. Coffee - Drinks 2,90. Espresso (Macchiato, Lungo, Stretto) Stretto) 3,50. Espresso Double (Macchiato, Lungo, Stretto)

Καφέδες - Ροφήματα. Coffee - Drinks 2,90. Espresso (Macchiato, Lungo, Stretto) Stretto) 3,50. Espresso Double (Macchiato, Lungo, Stretto) Καφέδες - Ροφήματα Espresso (Macchiato, Lungo, Stretto) Espresso Διπλό (Macchiato, Lungo, Stretto) Espresso Freddo Espresso Freddo Διπλό Cappuccino Cappuccino Διπλό Cappuccino Latte Cappuccino Freddo Cappuccino

Διαβάστε περισσότερα

Οι τιμές των προϊόντων μας The prices of our products

Οι τιμές των προϊόντων μας The prices of our products Οι τιμές των προϊόντων μας The prices of our products Παγωμένο γιαούρτι / κιλό Φυσική Σοκολάτα Μπισκότο Βανίλια Μαδαγασκάρης Φράουλα Καραμέλα Μάνγκο Frozen yogurt / kgr Natural Chocolate Bisquit Vanilla

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΦΕΤΑ / SUGAR DRAGEES

ΚΟΥΦΕΤΑ / SUGAR DRAGEES ΚΟΥΦΕΤΑ / SUGAR DRAGEES κουφέτα / sugar dragées Η παράδοση ήταν η αφετηρία μας... Η δημιουργικότητα και η φαντασία πυξίδα για την τελειότητα. Τα κουφέτα μας, μια παλέτα γεύσεων που χρωματίζουν τις αναμνήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

VODKAS. ΒΟΤΚΕΣ (Bottle 70cl) (35cl) (4cl) French. γαλλικές Grey Goose classic 150.00 8.00 Grey Goose Pear 9.00 Grey Goose Orange 9.

VODKAS. ΒΟΤΚΕΣ (Bottle 70cl) (35cl) (4cl) French. γαλλικές Grey Goose classic 150.00 8.00 Grey Goose Pear 9.00 Grey Goose Orange 9. VODKAS. ΒΟΤΚΕΣ (Bottle 70cl) (35cl) (4cl) French. γαλλικές Grey Goose classic 150.00 8.00 Grey Goose Pear 9.00 Grey Goose Orange 9.00 Polish. πολωνικές Belvedere 9.50 Zubrowka Bison 9.50 Swedish. σουηδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ

ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ Σηκή Παθέηνπ Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν 2-1- 3- ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΚΑΣ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΔΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 7ΗΜ/5ΝΤΥ θιηλν θιηλν θιηλν Le Relax Hotel & restaurant 3* ππωινο 01/05-31/10 1.085 63 107 0 Anse

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

EXOTIC ISLAND COCKTAILS

EXOTIC ISLAND COCKTAILS EXOTIC ISLAND COCKTAILS T.G.I. Friday s Recipe Guide Spicy Melon Cooler Tequila August Sun Oriental Noche Αλάτι στο μισό χείλος του ποτηριού 1 Μπουκέτο από φύλλα βασιλικού Μισό ντοματάκι Cherry με μια

Διαβάστε περισσότερα

Engl. Breakfast, earl grey, ceylan, πράσινο, καραμέλα, μαύρο, λεμόνι-κίτρο, 4 κόκκινα φρούτα, μέντα

Engl. Breakfast, earl grey, ceylan, πράσινο, καραμέλα, μαύρο, λεμόνι-κίτρο, 4 κόκκινα φρούτα, μέντα Ροφήματα Espresso Espresso διπλός Espresso macchiato Cappuccino Φίλτρου Caff latte Tea latte Nescaf Irish coffee Ελληνικός μονός Ελληνικός διπλός Espresso freddo Cappuccino freddo Φραπέ Ζεστή σοκολάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΑΜΟΥ MAΛΑΓΑΡΙ - 831 00 ΣΑΜΟΣ - ΕΛΛΑΣ Τ: (22730) 87511, 87542 F: (22730) 23907

ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΑΜΟΥ MAΛΑΓΑΡΙ - 831 00 ΣΑΜΟΣ - ΕΛΛΑΣ Τ: (22730) 87511, 87542 F: (22730) 23907 ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΑΜΟΥ MAΛΑΓΑΡΙ - 831 00 ΣΑΜΟΣ - ΕΛΛΑΣ Τ: (22730) 87511, 87542 F: (22730) 23907 email: info@samoswine.gr www.samoswine.com Γνωρίστε τον μαγευτικό κόσμο των cocktails της

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΟ σας παρουσιάζει τον εορταστικό κατάλογο 2011. Μια ολοκληρωμένη σειρά ποτών για να δημιουργήσετε μοναδικά δώρα για φίλους και συνεργάτες.

Η ΚΕΟ σας παρουσιάζει τον εορταστικό κατάλογο 2011. Μια ολοκληρωμένη σειρά ποτών για να δημιουργήσετε μοναδικά δώρα για φίλους και συνεργάτες. Η ΚΕΟ σας παρουσιάζει τον εορταστικό κατάλογο 2011. Μια ολοκληρωμένη σειρά ποτών για να δημιουργήσετε μοναδικά δώρα για φίλους και συνεργάτες. Εχουμε επιλέξει για σας μια μεγάλη γκάμα οίνων και οινοπνευματωδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

menu.06.11.indd 1 7/13/11 5:56:45 PM 2 menu.06.11.indd 2 7/13/11 5:56:47 PM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Καφέδες... 4 Ροφήματα... 5 Χυμοί... 6 Αναψυκτικά... 7 Μπίρες... 8 Κρασιά... 9-10 Σάντουιτς... 12 Σαλάτες... 13 Ομελέτες

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Καφέδες Coffees Εσπρέσσο Εσπρέσσο με παγωτό βανίλια 1,50 3,00 Eσπρέσσο μακιάτο Γαλλικός 2,00 2,00 Εσπρέσσο διπλό Νεσκαφέ 2,00 2,00

Καφέδες Coffees Εσπρέσσο Εσπρέσσο με παγωτό βανίλια 1,50 3,00 Eσπρέσσο μακιάτο Γαλλικός 2,00 2,00 Εσπρέσσο διπλό Νεσκαφέ 2,00 2,00 Καφέδες Coffees Εσπρέσσο 1,50 Espresso Eσπρέσσο μακιάτο 2,00 espresso machiatto Εσπρέσσο διπλό 2,00 Espresso double Εσπρέσσο διπλό κορέτο 4,00 Espresso double coretto Εσπρέσσο κρύος Φρέντο 2,50 Espresso

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. 6075 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ GOLDEN 2kg (2 x 1kg) ΠΛΑΚΑ 2 kg 10 τμχ. 6076 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 2kg (2 x 1kg) ΠΛΑΚΑ 2 kg 10 τμχ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. 6075 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ GOLDEN 2kg (2 x 1kg) ΠΛΑΚΑ 2 kg 10 τμχ. 6076 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 2kg (2 x 1kg) ΠΛΑΚΑ 2 kg 10 τμχ. ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΕΣ 6075 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ GOLDEN 2kg (2 1kg) ΠΛΑΚΑ 2 kg 10 τμχ. 6076 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 2kg (2 1kg) ΠΛΑΚΑ 2 kg 10 τμχ. 6077 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 2kg (2 1 kg) ΠΛΑΚΑ 2 kg 10 τμχ. 6093 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΛΕΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown)

ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown) ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown) Σηκή Παθέηνπ Επηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑ ΚΑΣ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΕΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 8ΗΜ/5ΝΤΥ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν Dhow palace 4*S πρωινο 01/05-31/10

Διαβάστε περισσότερα

American Buffet Breakfast. Continental Breakfast

American Buffet Breakfast. Continental Breakfast Αµερικάνικο πρόγευµα American Buffet Breakfast Παρακαλώ επιλέξτε από το µπουφέ Please choose from the large selection of items available from the buffet 35 Ευρωπαικό πρόγευµα Continental Breakfast Ποικιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΕΚΤΙΚΑ. Σολοµός µαρινάτος µε άνιθο (Gravlax), µε τον παραδοσιακό σκανδιναβικό τρόπο, πάνω σε φρυγανισµένα ψωµάκια 7 50

ΟΡΕΚΤΙΚΑ. Σολοµός µαρινάτος µε άνιθο (Gravlax), µε τον παραδοσιακό σκανδιναβικό τρόπο, πάνω σε φρυγανισµένα ψωµάκια 7 50 CAFE BOHEME M E N U ΟΡΕΚΤΙΚΑ Σολοµός µαρινάτος µε άνιθο (Gravlax), µε τον παραδοσιακό σκανδιναβικό τρόπο, πάνω σε φρυγανισµένα ψωµάκια 7 50 Ψητά λαχανικά µε καβουρδισµένο σουσάµι και ξύδι µπαλσάµικο 6

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΠΑΡΤΕΝΤΕΡΣ Κ.Ε.Μ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΠΑΡΤΕΝΤΕΡΣ (Ι.Β.Α.)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΠΑΡΤΕΝΤΕΡΣ Κ.Ε.Μ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΠΑΡΤΕΝΤΕΡΣ (Ι.Β.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7 ου ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΟΚΤΕΙΛ ΚΑΙ 6ου ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ FLAIR Η Κυπριακή Ένωση Mπάρτεντερς σε συνεργασία με τους χορηγούς της προκηρύσσουν τον7ο παγκύπριο διαγωνισμό κοκτέιλ και 6

Διαβάστε περισσότερα

dessert επιδόρπιο Did you know that... Γνωρίζετε ότι...

dessert επιδόρπιο Did you know that... Γνωρίζετε ότι... επιδόρπιο είναι ένα γλυκό γεύμα που είθισται να συμπληρώνει το δείπνο. Στην παγκόσμια κουλτούρα υπάρχει μία πολύ μεγάλη ποικιλία επιδορπίων που περιλαμβάνει κέικς, τάρτες, μπισκότα, ζελατίνες, γλυκά, παγωτά,

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Κιν. 6979006348 sales@candleshop.gr Copyright 2007 www.candleshop.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

MÖVENPICK THE ART OF SWISS ICE CREAM MÖVENPICK COLLECTION ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΟΙ 4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΕΥΣΕΩΝ ΑΡΩΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ Η ΓΛΟΥΤΕΝΗ

MÖVENPICK THE ART OF SWISS ICE CREAM MÖVENPICK COLLECTION ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΟΙ 4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΕΥΣΕΩΝ ΑΡΩΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ Η ΓΛΟΥΤΕΝΗ Collection 2 01 MÖVENPICK THE ART OF SWISS ICE CREAM 4 02 MÖVENPICK COLLECTION ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΟΙ 4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΕΥΣΕΩΝ ΑΡΩΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ Η ΓΛΟΥΤΕΝΗ 6 7 8 11 03 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 12 04

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ Όποι Σςμμεηοσήρ Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ θιήξσζε IKEA-FEELGOOD ENTERTAINMENT πνπ δηνξγαλώλνπλ ε εηαηξεία "HOUSE MARKET ANΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΕΩ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΙΑΗ" θαη ε εηαηξεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 9:00-19:00 ΓΛΥΚΑ ΣΕΡΒΙΡΟΝΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗΣ 20:00 ΚΑΦΕΣ ΣΕΡΒΙΡΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗΣ 21:00 ΜΕΤΑ ΤΗΣ 21:00 ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΒΡΑΔΙΝΟ ΜΕΝΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 9:00-19:00 ΓΛΥΚΑ ΣΕΡΒΙΡΟΝΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗΣ 20:00 ΚΑΦΕΣ ΣΕΡΒΙΡΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗΣ 21:00 ΜΕΤΑ ΤΗΣ 21:00 ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΒΡΑΔΙΝΟ ΜΕΝΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 9:00-19:00 ΓΛΥΚΑ ΣΕΡΒΙΡΟΝΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗΣ 20:00 ΚΑΦΕΣ ΣΕΡΒΙΡΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗΣ 21:00 ΜΕΤΑ ΤΗΣ 21:00 ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΒΡΑΔΙΝΟ ΜΕΝΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ KITCHEN IS OPEN FROM 9:00-19:00 SWEETS SERVED UNTIL 20:00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CHAMPAGNES & SPARKLING WINES

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CHAMPAGNES & SPARKLING WINES ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CHAMPAGNES & SPARKLING WINES Κωδικός είδους Περιγραφή είδους ΤΥΠΟΣ ΦΙΑΛΗΣ ΤΥΠΟΣ ή ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ STANDARD CHAMPAGNES MOET & CHANDON 000568 MOET & CHANDON BRUT IMPERIAL 0,2LT SPLIT Standard

Διαβάστε περισσότερα

Menu 1. Ψωμί & ντιπ ελιές ανάμικτες και αρωματικό λάδι Bread & dipping Olives, aromatic olive oil. Ανά 4 άτομα /per 4 persons

Menu 1. Ψωμί & ντιπ ελιές ανάμικτες και αρωματικό λάδι Bread & dipping Olives, aromatic olive oil. Ανά 4 άτομα /per 4 persons MENUS Menu 1 Ανά 4 άτομα /per 4 persons Κρασοτύρι σε χειροποίητο φύλλο βέργας με μέλι και σουσάμι, σερβιρισμένο με φρούτα του δάσους Krasotiri cheese in handmade dough pastry with honey & sesame, and forest

Διαβάστε περισσότερα