ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43"

Transcript

1 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

2 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο.

3 Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ;

4 Ε ελόνολε (ελαγςγή από ημ οπέδαθμξ) θαη ε επελενγαζία ημο μνοθημύ πιμύημο εκηάζζμκηαη ζημκ δεοηενμγεκή ημμέα ηεξ παναγςγήξ.

5 Ε Γονώπε δε διαθέηει ζημαμηικό ξορκηό πιμύημ, ακ ελαηνέζμομε ηα ζιδηοξμεηαλλεύμαηα θαη ημοξ γαιάμθοακεπ. ε μηθνέξ πμζόηεηεξ δηαζέηεη: πεηνέιαημ θοζηθό αένημ βςλίηε (αιμομίκημ) μονάκημ.

6 ηεκ εονςπασθή ήπεηνμ οπήνπακ παιαηόηενα αληόιμγα θμηηάζμαηα γαηακζνάθςκ, πμο ζπεμαηίζηεθακ εθαημκηάδεξ εθαημμμύνηα πνόκηα πνηκ (ιηγκίηεξ, ακζναθίηεξ, ηύνθε θ.ά.). Απμηέιεζακ ηεκ απαναίηεηε πεγή εκένγεηαξ γηα ηα πνώηα ενγμζηάζηα ηεξ Γονώπεξ θαηά ηε βημμεπακηθή επακάζηαζε.

7 ήμενα θμηηάζμαηα γαηακζνάθςκ οπάνπμοκ πιέμκ ζε αληόιμγεξ πμζόηεηεξ ζημ Εκςμέκμ Βαζίιεημ, ζηε Γενμακία, ζηεκ Πμιςκία, ζηε Ρςζία θαη ζηεκ 0οθνακία.

8 ηεκ Γιιάδα: μηθνέξ πμζόηεηεξ γαηακζνάθςκ θονίςξ ΘΖΓΚΖΣΕ - αιιά με μεγάιε ζεμαζία γηα ηεκ ειεθηνμπαναγςγή: ζηε δοηηθή Ιαθεδμκία, ζηεκ Πειμπόκκεζμ, ζηεκ πεδηάδα ηςκ Φηιίππςκ θαη ζηεκ πενημπή ηεξ Γιαζζόκαξ

9

10 Ε Γονώπε θαηέπεη ημ 30% ηεξ παγθόζμηαξ παναγςγήξ ζηδενμμεηαιιεομάηςκ από ηα μπμία πανάγεηαη μ ζίδενμξ. Σα ζεμακηηθόηενα απμζέμαηα βνίζθμκηαη ζηε Ρςζία ζηε Γαιιία θαη ζηε μοεδία.

11 Άιια μέηαιια πμο πανάγμκηαη ζε δηάθμνεξ πώνεξ: κηθέιημ, αιμομίκημ, πνώμημ, μαγγάκημ, ρεοδάνγονμξ οδνάνγονμξ θ.ά.

12 Ημηηάζμαηα με μεηαιιηθώκ μνοθηώκ οπάνπμοκ ζε δηάθμνεξ πώνεξ, με ζεμακηηθόηενα: ηα θμηηάζμαηα θαμιίκε (γηα πμνζειάκε) ημ αιάηη, ημ ζείμ, μ γναθίηεξ, ηα θςζθμνηθά θαη κηηνηθά άιαηα (γηα ηα ιηπάζμαηα), ε πμηάζα (θάιημ), ημ μάνμανμ, μ γνακίηεξ

13 Οι καηαζκερέπ ζηημ Εροώπη ηεκ Γονώπε ζοκακηώκηαη εκηοπςζηαθά ηεπκηθά ένγα: Γέθροεπ. Ιενηθέξ από ηηξ μεγαιύηενεξ γέθονεξ ημο πιακήηε βνίζθμκηαη ζηεκ Γονώπε. Ε γέθονα Όνεζμοκη, εκώκεη ηε Δακία με ηε μοεδία ε γέθονα «Βάζθμ κηα Γθάμα» ζηεκ Πμνημγαιία, ε «γέθονα ημο Γνάζμμο» ζηεκ 0ιιακδία, ε γέθονα «Χανίιαμξ Σνηθμύπεξ» ζηεκ Γιιάδα, ε γέθονα «ηόνεμπμιη» ζηε Δακία, ε γέθονα «Ιηιό» ζηε Γαιιία με ύρμξ πάκς από ημ έδαθμξ 343 μέηνα (ρειόηενε θαη από ημκ Πύνγμ ημο Άηθει) θ.ά.

14 Ε γέθροα ηξρ Όοεζξρμη ζοκδέεη ημ Ιάιμμ ηεξ μοεδίαξ με ηεκ Ημπεγπάγε ζηε Δακία. Ε απόθαζε γηα ηεκ θαηαζθεοή ηεξ γέθοναξ ειήθζε ημ θαιμθαίνη ημο Σμ ζοκμιηθό μήθμξ ημο θαιςδηςημύ ημήμαημξ είκαη μέηνα, πενίπμο δειαδή όζμ ημ μηζό ηεξ απόζηαζεξ μοεδίαξ Δακίαξ. Σμ ύρμξ ημο ορειόηενμο ποιώκα θηάκεη ηα 204 μέηνα. (Εογαζία Θ. Δημξγέοξμηα)

15 Η σήραγγα της Μάγτης Ε μεγαιύηενε οπμζαιάζζηα ζήναγγα ημο θόζμμο βνίζθεηαη θάης από ημ ηεκό ηεξ Ιάγπεξ, ακάμεζα ζηε Γαιιία θαη ηεκ Αγγιία. Σμ μήθμξ ηεξ ζήναγγαξ λεπενκά ηα 50 πηιηόμεηνα θαη από αοηά ηα 38 βνίζθμκηαη θάης από ημκ ποζμέκα ηεξ ζάιαζζαξ. ηεκ πναγμαηηθόηεηα, ε ζήναγγα δεκ είκαη μηα αιιά ηνεηξ - δομ γηα ηνέκα θαη μηα μηθνόηενε βμεζεηηθή. (Εογαζία Θ. Δημξγέοξμηα)

16 Ε γέθροα ηξρ Οοεζξρμη ζοκδέεη ημ Ιάιμμ ηεξ μοεδίαξ με ηεκ Ημπεγπάγε ζηε Δακία θαη απμηειεί ζύμβμιμ δομ πςνώκ πμο απμθάζηζακ κα θαηανγήζμοκ ηα ζύκμνά ημοξ δεμημονγώκηαξ μηα θμηκή πενημπή γηα ηα δομ έζκε. Γγθαηκηάζηεθε ηεκ 1ε Ζμοιίμο Σμ ορειό θόζημξ θαηαζθεοήξ πνμθάιεζε ηηξ δηαμανηονίεξ δηάθμνςκ επανπηώκ, μη μπμίεξ δεημύζακ πνήμαηα γηα επεκδύζεηξ. Ονηζμέκμη ακαιοηέξ πνμέβιεπακ αύλεζε ηεξ εγθιεμαηηθόηεηαξ, ζεςνώκηαξ όηη μη ημπηθέξ μαθίεξ ζα πνεζημμπμημύζακ ηε γέθονα ςξ δίμδμ γηα ηε δηαθίκεζε πνμζώπςκ, όπιςκ θαη κανθςηηθώκ!. (Γνγαζίεξ Ι. Βεκμιηά & Γοθν. Ημνμμβόθε)

17 Η γέυσρα Βάσκο ντα Γκάμα ζηελ Πνξηνγαιία ελώλεη ηηο δύν πιεπξέο ηνπ πνηακνύ Τάγνπ, βόξεηα ηεο Ληζζαβόλαο. Είλαη ε καθξύηεξε γέθπξα ζηελ Επξώπε θαη ε έλαηε ζε κήθνο ζηνλ θόζκν. Η θαηαζθεπή ηεο, ζε ζρέδηα ηνπ Armando Rito, μεθίλεζε ην 1995 θαη νινθιεξώζεθε ην Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ εξγάζηεθαλ πεξηζζόηεξνη από άλζξσπνη. Τα εγθαίληά ηεο έγηλαλ αθξηβώο 500 ρξόληα κεηά ηελ αλαθάιπςε, από ηνλ Βάζθν ληα Γθάκα, ηνπ πεξάζκαηνο πξνο ηηο Ιλδίεο (1498), θαη γηα λα ηνλ ηηκήζνπλ νη Πνξηνγάινη απνθάζηζαλ λα ηεο δώζνπλ ην όλνκά ηνπ.. (Γνγαζία Γ. Αγαιηώηε)

18 Τν ηνύλει απηό ιέγεηαη Lærdal θαη έρεη κήθνο κόιηο 24.5 km! Ελώλεη ηηο πόιεηο Lærdal θαη Aurland ζηε Ννξβεγία. Από ην 2000 πνπ θαηαζθεπάζηεθε είλαη ην καθξύηεξν ηνύλει γηα απηνθίλεηα! Οη θαηαζθεπαζηέο έρνπλ ιάβεη ππόςηλ ηνπο όηη πηζαλώο πνιινί νδεγνί λα θνπξάδνληαλ κε κηα ζπλερή επζεία θαη έηζη ην ηνύλει πέξα από ηνλ πνιύ ελδηαθέξνληα θσηηζκό έρεη ρσξηζηεί ζε ηκήκαηα, κε ηε βνήζεηα 3 σπηλιών. Έηζη ν δηεξρόκελνο ζπάδεη ηε κνλνηνλία ηνπ θαη κπνξεί λα θάλεη κηα κηθξή ζηάζε ζε θάζε ζπειηά γηα λα μεθνπξαζηεί!. (Γνγαζία Ι. Βεκμιηά)

19 ΓΕΦΤΡΑ Erasmus Ηαηαζθεοάζηεθε ημ 2004 ζημ ιημάκη Ρόηηενκηαμ ηεξ Οιιακδίαξ. Ιε μήθμξ 800 μέηνα θαη 139 μέηνα ύρμξ ζπεδηάζηεθε από ημκ Οιιακδό Ben van Berkel (μαζεηήξ ημο Santiago Kalatrava) θαη θαηαζθεοάζηεθε μέζα ζε 3 πνόκηα πενίπμο.. Ε γέθονα μκμμάζηεθε έηζη από ημ δηάζεμμ μομακηζηή θηιόζμθμ, ημκ ERASMUS, πμο γεκκήζεθε ζημ Rμtterdam ημ 15μ αηώκα. Οκμμάδεηαη θαη Γέθονα Parkinson, ελαηηίαξ ημο ηνόπμο πμο «ηνέμεη» ιόγς ηςκ ζοειιςδώκ ακεμώκ πμο επηθναημύκ ζηεκ πενημπή! Γγθαηκηάζηεθε ζηηξ 4 επηεμβνίμο ημο (Γνγαζία Ι. Ηαναγηακκάθμο)

20 Ε πημ ρειή γέθονα ημο θόζμμο 323 μέηνα! Ε γέθονα Ιηιό, ζηεκ μμώκομε κμηημδοηηθή γαιιηθή πόιε είκαη θαηά 23 μέηνα ορειόηενε από ημκ Πύνγμ ημο Αηθει, ημ βάνμξ ηεξ αγγίδεη ημοξ ηόκμοξ θαη ζημίπηζε πενηζζόηενα από 310 εθαημμμύνηα εονώ. ηηξ ενγαζίεξ θαηαζθεοήξ ημο θηιόδμλμο ένγμο δεκ πνεζημμπμηήζεθε μπεηόκ. (Γνγαζίεξ Κ. Ημοηνμομάκε, Α. Ηακειιάθμο & Ι. Δαναθςκίηε)

21 Οι καηαζκερέπ ζηημ Εροώπη ηεκ Γονώπε ζοκακηώκηαη εκηοπςζηαθά ηεπκηθά ένγα: Απξζηοαγγιζηικά-απξνηοαμηικά έογα και θοάγμαηα ζηημ 0λλαμδία. Σμ 24% ημο μιιακδηθμύ εδάθμοξ βνίζθεηαη θάης από ηεκ επηθάκεηα ηεξ ζάιαζζαξ, όμςξ ζ' αοηή ηεκ πενημπή δεη ημ 60% ηςκ 0ιιακδώκ.

22 Σα ηξύμελ και ξι διαβάζειπ ζηα βξρμά. ηεκ μνεηκή Κμνβεγία έπεη θαηαζθεοαζηεί ημ μεγαιύηενμ ημύκει ημο θόζμμο, ημ Θένκηαι, (μήθμοξ 24,5 Km) ηεκ Γονώπε βνίζθμκηαη ηα άιια ηέζζενα μεγαιύηενα ημύκει ημο πιακήηε, όια ζηεκ πενημπή ηςκ Άιπεςκ: ημ ημύκει εκ Γθμηάν ζηεκ Γιβεηία, ημ ημύκει Άνιμπενγθ ζηεκ Αοζηνία, ημ ημύκει Φνέηξ ζηε Γαιιία θαη ημ ημύκει ημο Θεοθμύ Όνμοξ ζηα ζύκμνα Γαιιίαξ-Ζηαιίαξ.

23 Οι διαβάζειπ ζηα βξρμά. ηεκ Γονώπε οπάνπμοκ ανθεηέξ μνεηκέξ δηαβάζεηξ Π.π. ε δηάβαζε Ιπνέκεν ζε ορόμεηνμ μέηνςκ ζηα ζύκμνα Αοζηνίαξ-Ζηαιίαξ.

24 Σξ εροωηξύμελ. Ε οπμζαιάζζηα ζήναγγα μήθμοξ 50 πηιημμέηνςκ θάης από ηε ζάιαζζα ηεξ Ιάγπεξ, με ηεκ μπμία εκώκεηαη ε Γαιιία με ημ Εκςμέκμ Βαζίιεημ ζηδενμδνμμηθώξ, είκαη έκα ηεπκηθό ζαύμα.

25 Οι πόλειπ και ηα έογα ρπξδξμήπ. Σα ένγα οπμδμμήξ έπμοκ μαθναίςκε ηζημνία ζηεκ ήπεηνμ μαξ. ημοξ Ρςμαίμοξ, ακάγεηαη ε θαηαζθεοή οδναγςγείςκ ζε δηάθμνεξ πενημπέξ ηεξ Γονώπεξ ηηξ μπμίεξ είπακ οπό ηεκ θαημπή ημοξ.

26 Οι διώοργεπ ζηα πξηάμια ηηπ Εροώπηπ. Πμιιά πμηάμηα ηεξ Γονώπεξ είκαη πιςηά. μ Έιβαξ επηθμηκςκεί μέζς δηςνύγςκ με ηε Βόνεηα ζάιαζζα, μ Γθανόκ (Γανμύκαξ) με ηε Ιεζόγεημ (Ηακάι κηη Ιηκηί),

27 Σα μεγάια ηεπκηθά ένγα ελοπενεημύκ πμιιέξ ακάγθεξ ηςκ ακζνώπςκ, έπμοκ όμςξ ζοπκά ζμβανέξ επηπηώζεηξ ζημ πενηβάιιμκ

28 Ανιξλξγώ ηι έμαθα: 1. Κα ζπεμαηίζεηε επηζηεμμκηθά μνζέξ πνμηάζεηξ ζπεηηθέξ με ημ μάζεμά, πνεζημμπμηώκηαξ ηηξ ιέλεηξ: δηώνογα, ζίδενμξ, μνοθηόξ πιμύημξ, ιηγκίηεξ, μνεηκή δηάβαζε. 2. Κα ακαθένεηε ηνία μεγάια ηεπκηθά ένγα πμο έπμοκ θαηαζθεοαζηεί ζηεκ Γονώπε.

29 ΣΕΛΟ

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Winmail.dat Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Ειζαγφγή Αοηό ημ έγγναθμ ελεγεί ηη είκαη ημ ανπείμ winmail.dat, γηαηί θηάκεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΚΔΗΜΔΝΟ Ζήσαµε µε ψέµατα Κάζε επνρή είρε ηα άζρεµα θαη ηα θαιά ηεο. Πνηέ δελ ππήξραλ ηδαληθέs ζπλζήθεο, παξά µόλν ζην µπαιό θάπνησλ. Σν βάξνs ηεο αληζνξξνπίαο πέθηεη µάιινλ ζηε µεζαία ηάμε,

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ

ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 14 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΑΡΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ: ΠΑΠΑΣΔΡΓΙΟΤ ΟΝΟΜΑ: ΓΔΩΡΓΙΟ ΣΑΞΗ: Α 4 ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ: 2010-2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΟΣΗΣΑ 1 ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ηεξνκόλαρνπ ΑΒΑΣΗΔ ΜΠΑΣΟΒΟΪ Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ζ ηέρλε ζπληζηά εθείλν ην νπνίν ν άλζξσπνο θαηάιαβε κεηά ηνλ ρσξηζκό ηνπ από ηνλ Θεό, απνηειεί δε ην δξάκα ηνπ ρσξηζκνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΣΙΚΓ ΑΛΛΑΓΓ & ΘΑΛΑΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΗ ΜΓΟΓΓΙΟ

ΚΛΙΜΑΣΙΚΓ ΑΛΛΑΓΓ & ΘΑΛΑΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΗ ΜΓΟΓΓΙΟ Δξγαζηήξη γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, Λεπθσζία, 2-3 Ννεκβξίνπ 2011 ΚΛΙΜΑΣΙΚΓ ΑΛΛΑΓΓ & ΘΑΛΑΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΗ ΜΓΟΓΓΙΟ aπό Μαοίμα Αογροξύ Αμώηεοη Λειηξρογόπ ΣΜΗΜΑ ΑΛΙΓΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΩΝ ΓΡΓΤΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Γιάννης Ρένηζος iren@otenet.gr www.geander.gr Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Τν θόζηνο κεηαθνξάο ελόο πξνϊόληνο από 2 ρώξεο παξαγωγήο (Α,Β) πξνο 5 ρώξεο θαηαλάιωζεο (1,2,3,4,5) δίλεηαη από ηνλ εμήο πίλαθα:

Τν θόζηνο κεηαθνξάο ελόο πξνϊόληνο από 2 ρώξεο παξαγωγήο (Α,Β) πξνο 5 ρώξεο θαηαλάιωζεο (1,2,3,4,5) δίλεηαη από ηνλ εμήο πίλαθα: ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΧΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΥΑΡΙΛΑΟ Ν. ΦΑΡΑΤΣΗ, ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΙΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Ι (7 ο ΔΞΑΜΗΝΟ) ΓΡΑΠΣΗ ΔΞΔΣΑΗ 26/1/2010 ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ΧΡΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ: 3 ΜΔΓΙΣΟ ΒΑΘΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΟΓΟ 1951 - ΖΜΔΡΑ. Γεληθά

ΠΔΡΗΟΓΟ 1951 - ΖΜΔΡΑ. Γεληθά ΠΔΡΗΟΓΟ 1951 - ΖΜΔΡΑ Γεληθά Ζ καθξά θαη εηξεληθή πεξίνδνο ησλ 50 εηώλ δσληαλήο παξνπζίαο θαη δξάζεο ησλ Γπλάκεσλ Καηαδξνκώλ αξρηθά θαη ησλ Δηδηθώλ Γπλάκεσλ αξγόηεξα ζην ρώξν ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ, κπνξνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη:

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη: A Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 9/2015 πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκοσ Θήρας. ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΔΧ : 110/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΘΟΣ-ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας.

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας. 1. Calonectris diomedea (Αξηέκεο) Καθεστώς παροσσίας. Σηελ πεξηνρή κειέηεο ην είδνο παξαηεξείηαη θπξίσο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα όπνπ έρνπλ θαηαγξαθεί κεκνλσκέλα άηνκα θαη κηθξέο νκάδεο. Τν είδνο θσιηάδεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ.

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ. Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΑΔΡΕΝΑΡΧΗ Οξηζκόο:Η αύμεζε ηεο παξαγωγήο αλδξνγόλωλ πνπ μεθηλά πεξίπνπ ζηελ ειηθία ηωλ 6 εηώλ ζηα θνξίηζηα θαη 7 έηε ζηα αγόξηα πκβαίλεη πην λωξίο ζε άηνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα