Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π"

Transcript

1 Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ Έμςανη μέαπ λειςξσογίαπ ρε στιρςάμεμξ κέλστξπ : υοόμξπ και μεςαρυημαςιρμξί ςξσ υώοξσ Α. ΙΞΥΠΙΞΥΚΑΣ, aμ. καθηγηςήπ Θ. ΛΑΠΖ, εκλεγμέμξπ λέκςξοαπ Δμδξςξμεακή ρσμεογαρία με ςα μαθήμαςα ςξσ 6ξσ εναμήμξσ: Σ σ μ θ ε ς ι κ ό θ έ μ α 6 Α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ Αμςικείμεμξ ξοίζει Χώοξ Γ. ΟΑΠΛΔΜΘΔΖΣ, καθηγηςήπ - Β. ΝΔΜΞΥ, καθηγήςοια - Γ. ΧΑΘΔΞΟΞΥΚΞΣ, λέκςχο Χ. ΙΑΠΑΔΖΛΑ, σπξφήτια διδάκςχο - Α. ΤΞΥΚΞΥΛΖΣ, σπξφήτιξπ διδάκςχο Δ. ΕΑΧΑΠΞΟΞΥΚΞΥ, μεςαπς. ρπξσδάρςοια 00 Δ ι δ ι κ ά θ έ μ α ς α Ο λ α ρ ς ι κ ή π 6 Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Ζ πλαρςική χπ αρςικόπ κξιμχμικόπ ενξπλιρμόπ ρςξ δημόριξ υώοξ. Γ. ΓΠΖΓΞΠΘΑΔΖΣ, επ. καθηγηςήπ, Γ. ΓΥΟΑΠΑΙΖΣ, επ. καθηγηςήπ Σ Δ Λ Θ Μ Α Π Θ Α - W O R K S H O P Κ. ΣΤΔΠΓΘΞΥ Μ. ΧΑΤΕΖΛΖΜΑ, Δ. CARCAMO

2 Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ Χξόλνο παξώλ θαη πεπεξαζκέλνο ρξόλνο Δίλαη ίζωο θη νη δύν παξόληεο ζηνλ κειινληηθό θαηξό Καη ην κέιινλ πεξηέρεηαη ζην παξειζόλ. Αλ όινο ν ρξόλνο είλαη αηώληα παξώλ Όινο ν ρξόλνο είλαη αλεμαγόξαζηνο. Απηό πνπ ζα κπνξνύζε λα έρεη γίλεη είλαη κία αθαίξεζε Πνπ παξακέλεη κία αηώληα δπλαηόηεηα Μόλν ζ έλαλ θόζκν δηαινγηζκνύ. Ό, ηη ζα κπνξνύζε λα έρεη γίλεη θη ό, ηη έγηλε Καηεπζύλνπλ ζ έλαλ ζθνπό πνπ είλαη πάληνηε παξώλ. Βήκαηα αληερνύλ ζηε κλήκε Κάηω ζην κνλνπάηη πνπ δελ πήξακε Πξνο ηε ζύξα ηνπ ξνδόθεπνπ Πνπ δελ αλνίμακε πνηέ. Τα ιόγηα κνπ αληερνύλ Έηζη, κέζα ζην λνπ ζνπ. Αιιά γηα πνην ζθνπό Ταξάδνπλ ηε ζθόλε ζ έλα βάδν κε ξνδνπέηαια Γελ μέξω Θ.Σ.ΔΛΙΟΤ: ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΟΥΑΡΤΕΤΑ, απόζπαζκα από ην πξώην κέξνο ηνπ πνηήκαηνο Burnt Norton

3 Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ α π ό ς ξ π ε ο ι ε υ ό μ ε μ ξ ρ ς ξ ό ο ι ξ Ο Δ Π Θ Ξ Χ Ζ Λ Δ Κ Δ Τ Ζ Σ Νεκιμώμςαπ απςό ςξμ αουαιξλξγικό υώοξ ςξσ Ιεοαμεικξύ, η πεοιξυή μελέςηπ εμςξπίζεςαι ρςξ όοιξ τοάυςη πξσ πεοικλείει ρήμεοα ςξμ αουαιξλξγικό υώοξ καθώπ και ρςημ εσούςεοη πεοιμεςοική ζώμη, όπχπ ασςή διαμξοτώμεςαι από ςξ παοαπάμχ όοιξ

4 Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ α π ό ς ξ ό ο ι ξ ρ ς ξ π ε ο ι ε υ ό μ ε μ ξ Α Β Γ Γ 03

5 Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ ς ξ ν ε δ ί π λ χ μ α ς ξ σ ξ ο ί ξ σ Ο Δ Π Θ Ξ Χ Ζ Λ Δ Κ Δ Τ Ζ Σ To εμδιατέοξμ ερςιάζεςαι ρςιπ διατξοεςικέπ πξιόςηςεπ πξσ εμςξπίζξμςαι ςόρξ εμςόπ ςξσ αουαιξλξγικξύ υώοξσ ςξσ Ιεοαμεικξύ, όρξ και ρςημ γειςμίαρη ςξσ με ςξ πεοιευόμεμξ ςηπ πόληπ: _ μία ρσοοατή από διατξοεςικέπ ατηγήρειπ πξιόςηςεπ πξσ ρσγκοξςξύμ ςξ αμάπςσγμα ασςξύ ςξσ ξοίξσ. 04 Α Β Γ Γ Δ Ε Ζ

6 Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ ς ξ ν ε δ ί π λ χ μ α ς ξ σ ξ ο ί ξ σ Ο Δ Π Θ Ξ Χ Ζ Λ Δ Κ Δ Τ Ζ Σ _ Ξ αουαιξλξγικόπ υώοξπ ςξσ Ιεοαμεικξύ ρσμιρςά έμαμ πσκμχςή ςηπ πόληπ. πεοιξυή αουαιξλξγικξύ εμδιατέοξμςξπ, υώοξπ ποαρίμξσ, υώοξπ ρςάρηπ και πεοιπάςξσ _ Δμςξπίζξμςαι δύξ επίπεδα: ςξ επίπεδξ ςηπ πόληπ και ςξ επίπεδξ ςξσ αουαιξλξγικξύ υώοξσ. Α Μ Τ Θ Ι Δ Θ Λ Δ Μ Ξ Λ Δ Κ Δ Τ Ζ Σ Αμςικείμεμξ ποξπ μελέςη ρσμιρςά ςξ όοιξ μεςανύ ςχμ δύξ ασςώμ επιπέδχμ, έμα όοιξ ςξ ξπξίξ είμαι κας αουήμ μια ςξμή: ςξμή ςόρξ ςηπ τσρικήπ ςξπξγοατίαπ όρξ και ςηπ ρσμέυειαπ ςξσ υοόμξσ. Α Β Γ Γ 05

7 Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ ε σ ο ε ς ή ο ι ξ K e y w o r d s / λ έ ν ε ι π π ο χ ς α ο υ ι κ ή π ρ η μ α ρ ί α π 1. όοιξ / ςξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ 2. ςξμή 3. ρσοοατή / απξκόλληρη 4. κλίμακα 5. ςξπίξ 6. αμςικείμεμξ υώοξπ 7. υοόμξπ 8. ατήγηρη Α Β Γ Γ 06

8 Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ ξ ξ ο ι ρ μ ό π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ 1 Ξ Π Θ Ξ 1 Λε ςξμ όοξ «όοιξ» ρςα Λαθημαςικά, μξείςαι η διαοκήπ ποξρέγγιρη εμόπ ρημείξσ ή, διατξοεςικά, η διαοκήπ μείχρη μιαπ απόρςαρηπ, υχοίπ όμχπ πξςέ ασςή μα μηδεμίζεςαι. Σσμήθχπ, η έμμξια ςξσ ξοίξσ υοηριμξπξιείςαι για μα πεοιγοατεί η ρσμπεοιτξοά μιαπ ρσμάοςηρηπ καθώπ ςξ όοιρμά ςηπ πληριάζει κάπξιξ ρημείξ ή καθώπ μεγαλώμει (αμςίρςξιυα μικοαίμει) απεοιόοιρςα. Ζ έμμξια ςξσ ξοίξσ ρσμάοςηρηπ πεοιλαμβάμει και ςημ έμμξια ςξσ ξοίξσ ακξλξσθίαπ όπξσ εκεί η έμμξια ςξσ ξοίξσ υοηριμξπξιείςαι για μα πεοιγοάφξσμε ςη ρσμπεοιτξοά ςηπ ακξλξσθίαπ καθώπ ξ δείκςηπ ςηπ ασνάμεςαι απεοιόοιρςα. 1. Από ςη Βικιπαίδεια: ρςξ λήμμα όοιξ Α Β Γ Γ 07

9 Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ ξ ξ ο ι ρ μ ό π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ 2 Ξ Π Θ Ξ 2 1. Ζ γοαμμή, ρσμήθ. μξηςή, πξσ υχοίζει δύξ ρσμευόμεμεπ επιτάμειεπ, εκςάρειπ κςλ. Γλχρρικά όοια, μέρα ρςα ξπξία μιλιέςαι μία γλώρρα ή διάλεκςξπ. 2. (μeτaυoρικά) α. Ζ διαυχοιρςική γοαμμή μεςανύ δύξ μεγεθώμ, καςαρςάρεχμ, ιδιξςήςχμ, δοαρςηοιξςήςχμ κςλ. β. ακοαίξ ρημείξ, ςξπικά ή μεςατξοικά: ςα όοια ςξσ δσμαςξύ / ςξσ πιθαμξύ / ςξσ ταμςαρςικξύ. (για υοξμικά μεγέθη): Τα όοια μιαπ ιρςξοικήπ πεοιόδξσ. γ. αμώςαςξ ή καςώςαςξ ρημείξ πξσ δεμ μπξοεί ή δεμ επιςοέπεςαι μα νεπεοαρςεί: Τα όοια ςηπ αμθοώπιμηπ μμήμηπ/αμςξυήπ/σπξμξμήπ. 3. (μητανική) ελαρςικόςηςαπ εμόπ ρώμαςξπ, πέοα από ςξ ξπξίξ ςξ ρσγκεκοιμέμξ ρώμα δεμ επαμέουεςαι ρςημ αουική ςξσ μξοτή. 2. Σςξ λενικό Ιξιμήπ Μεξελλημικήπ: ρςξ λήμμα όοιξ. Α Β Γ Γ 08

10 Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ [ Tοσ Φιούζ από τον Φήνσ] Πωο ήηαλ ινηπόλ, ηνλ ξώηεζα, λα ζπλαληάο ηνλ Έιηνη; Όηαλ έξηρλε πάλω ζνπ ην δηαπεξαζηηθό ηνπ βιέκκα, είπε, ήηαλ ζαλ λα ζηεθόκνπλ ζηελ πξνθπκαία θαη λα έβιεπεο ηελ πιώξε ηνπ Queen Mary λα ξρεηαη θαηαπάλω ζνπ Τώξα ζηέθνκαη εγώ ζηελ άθξε ηεο πξνθπκαίαο θαη ηνλ παξαηεξώ λα θωπειαηεί πξνο η αλνηρηά κέζα ζ έλα ζηελό κνλόμπιν, κε ηα καθξηά ηνπ καιιηά λ αζηξάθηνπλ ζην ζθνηάδη, λα θωπειαηεί κε δύλακε, αθίλεηνο ζην ίδην πάληα ζεκείν, Χακνγειώληαο κνπ κε λόεκα. 09 Χ. ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ: Διακοπές στην πραγματικότητα