ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΙΑΤΡΕΙΩΝ CROMAR Secure OFFICE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΙΑΤΡΕΙΩΝ CROMAR Secure OFFICE"

Transcript

1 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΙΑΤΡΕΙΩΝ CROMAR Secure OFFICE ηλώνεται και συµφωνείται ότι η κάλυψη που παρέχεται µε το παρόν πολυασφαλιστήριο και σχετίζεται µε την ασφαλισµένη περιουσία που περιγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης, καλύπτει τους παρακάτω κινδύνους µε τους όρους και τις εξαιρέσεις που ισχύουν για κάθε έναν από αυτούς, εκτός εάν ρητώς εξαιρούνται ή τροποποιούνται στον Πίνακα Ασφάλισης. ΤΜΗΜΑ Α - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΚΕΡΑΥΝΟΣ Καλύπτεται απώλεια ή ζηµιά στα ασφαλισµένα αντικείµενα που προκλήθηκε άµεσα από πυρκαγιά ή/και κεραυνό. Ως πυρκαγιά, σύµφωνα µε το ασφαλιστήριο αυτό, θεωρείται µόνο η φωτιά η οποία προκλήθηκε χωρίς να προϋπάρχει συγκεκριµένη εστία ή η οποία έχει εγκαταλείψει την εστία της και επεκτείνεται από µόνη της στο χώρο. Επίσης η ανάφλεξη, δηλαδή καύση που να συνοδεύεται από φλόγα ή λαµπύρισµα του αντικειµένου (ανάλογα µε τη φύση του), το οποίο πήρε φωτιά, ενώ δεν προοριζόταν γι αυτό και γενικά πυρκαγιά που γίνεται παρά τη θέληση του Ασφαλισµένου ή του Λήπτη της Ασφάλισης συµπτωµατικά και τυχαία. Ως ζηµιές από κεραυνό θεωρούνται µόνο οι άµεσες και ορατές ζηµιές στα ασφαλισµένα αντικείµενα από πτώση κεραυνού. Επίσης σαν ζηµιές που προκλήθηκαν από πυρκαγιά, εξοµοιώνονται και οι απώλειες ή ζηµιές που θα υποστούν τα ασφαλισµένα αντικείµενα: από πυρκαγιά σε άλλη γειτονική οικοδοµή ή από µέτρα που λήφθηκαν για να περιοριστεί ή να σβηστεί η φωτιά, από οποιαδήποτε αιτία κατά τη µετακόµισή τους, που θα γίνει µε σκοπό να διασωθούν από την πυρκαγιά, από καπνούς πυρκαγιάς, αυτές που θα προκληθούν από την κατεδάφιση της ασφαλισµένης οικοδοµής, που θα γίνει µε σκοπό την περιστολή ή καταστολή της φωτιάς, από βραχυκύκλωµα ηλεκτρικών συσκευών και γενικά ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ζηµιά στα ασφαλισµένα αντικείµενα που προέρχεται από εκτόξευση νερού ή άλλες ενέργειες στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. από ζυµώσεις του ασφαλισµένου αντικειµένου, από εγγενές ή άλλο ελάττωµα που υπάρχει µέσα σ αυτό, από ελαττωµατική του κατασκευή ή επειδή υποβλήθηκε µε οποιοδήποτε τρόπο σε θέρµανση ή στέγνωµα, επίσης από αυτανάφλεξη των ασφαλισµένων αντικειµένων, από σεισµό, ηφαιστειακή έκρηξη ή άλλη παρόµοια ασυνήθιστη βίαια φυσική ή γεωλογική διαταραχή, από τυφώνα λαίλαπα, ανεµοστρόβιλο, κυκλώνα, ή από άλλη εξαιρετική ατµοσφαιρική διαταραχή, εκτός εάν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο µε πρόσθετη κάλυψη, στις περιπτώσεις που η ζηµιά προκληθεί κατά το διάστηµα που είναι αποθηκευµένα στο κτίριο, που ασφαλίζεται µε το παρόν ή βρίσκονται τα ασφαλισµένα αντικείµενα, βενζίνη, βενζινέλαιο, γκαζολίνη, ανθρακασβέστιο, νάφθα, ή άλλες παρόµοιες ύλες -εκτός εάν πρόκειται για εύλογη ποσότητα προς χρήση- πυρίτιδα, δυναµίτιδα, βαµβακοπυρίτιδα, νιτρογλυκερίνη ή άλλες παρόµοιες εκρηκτικές ή εµπρηστικές ύλες, εκτός εάν έχει επιτραπεί ρητά µε ειδικό όρο του ασφαλιστηρίου µια τέτοια αποθήκευση. Στην τελευταία όµως περίπτωση ο Ασφαλισµένος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις των νόµων γενικά, που προβλέπουν τον τρόπο και τα σχετικά προφυλακτικά µέτρα, για µια τέτοια αποθήκευση. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Ασφαλισµένος χάνει κάθε δικαίωµα από το ασφαλιστήριο (έκπτωση), από µόλυνση ή ρύπανση του εδάφους, υπεδάφους, υδάτων, ατµόσφαιρας και γενικότερα του περιβάλλοντος κατόπιν πυρκαγιάς και / ή άλλης αιτίας, καθώς και από µόλυνση ή ρύπανση από βιολογικές ή χηµικές ουσίες, ηλεκτρικές ή µηχανικές ζηµιές ή απορρυθµίσεις συνεπεία πτώσης κεραυνού αν δε συνυπάρχουν µε εµφανή σηµάδια ρηγµάτωσης ή καύσης στο ασφαλισµένο κτίριο ή κτίριο µέσα στο οποίο βρίσκεται το ασφαλισµένο περιεχόµενο, κλοπή ή εξαφάνιση των ασφαλισµένων αντικειµένων, είτε αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, είτε ύστερα από αυτήν, πυρκαγιά που προκαλείται από την απόπειρα κλοπής ή κακόβουλη ενέργεια τρίτου προσώπου (εάν δεν καλύπτεται µε άλλο όρο του παρόντος). ΕΥΡΕΙΑ ΕΚΡΗΞΗ Καλύπτονται απώλειες ή ζηµιές που θα προξενηθούν άµεσα ή έµµεσα στα ασφαλισµένα αντικείµενα από έκρηξη πάσης φύσεως (χηµική ή φυσική), έκρηξη λέβητα κεντρικής θέρµανσης, θερµοσίφωνα, φιαλών ή συσκευών υγραερίου, πετρελαιοµηχανής, ή αεροσυµπιεστή είτε αυτή συµβεί µέσα στους χώρους όπου βρίσκονται τα ασφαλιζόµενα αντικείµενα είτε έξω από αυτούς, έστω και αν δεν επακολούθησε πυρκαγιά. εκρηκτικές ύλες, θερµότητα ή ακτινοβολίες που προέρχονται από ραδιενέργεια ή πυρηνικά υλικά, ζηµιές που θα προκληθούν στον ίδιο το λέβητα κεντρικής θέρµανσης, θερµοσίφωνα, φιάλες ή συσκευές υγραερίου, πετρελαιοµηχανή, ή αεροσυµπιεστή που εξερράγη. 1

2 ΕΥΡΕΙΑ ΕΚΡΗΞΗ (συνέχεια) Για το σκοπό του παρόντος, έκρηξη θεωρείται η αιφνίδια έκλυση ενέργειας που συµβαίνει κατά τη βίαιη (απότοµη) εκτόνωση αερίων ή ατµών. Έκρηξη σε δοχεία πίεσης συµβαίνει όταν διαρραγεί το τοίχωµά τους και δηµιουργηθεί απότοµη εξίσωση των διαφορετικών πιέσεων εντός και εκτός αυτών. ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Καλύπτεται απώλεια ή ζηµιά στα ασφαλισµένα αντικείµενα, που θα προξενηθεί άµεσα από πτώση αεροπλάνου ή αεροπορικού µέσου ή αντικειµένων που πέφτουν από αυτά. ΕΞΟ Α ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ Καλύπτονται τα έξοδα για την αποκοµιδή συντριµµάτων, τον καθαρισµό της ασφαλισµένης επιχείρησης, καθώς και τα έξοδα κατεδάφισης, που γίνονται εύλογα από τον Ασφαλισµένο συνεπεία ζηµιάς, που θα προέλθει από καλυπτόµενο από το παρόν κίνδυνο. Το ανώτατο όριο ευθύνης των Ασφαλιστών είναι ίσο µε ποσοστό 5% των συνολικών ασφαλιζοµένων αξιών µε µέγιστο ποσό έως ανά συµβάν και συνολικά για την περίοδο ασφάλισης. ΚΑΠΝΟΣ Καλύπτεται απώλεια ή ζηµιά στα ασφαλισµένα αντικείµενα αµέσως προερχόµενη από άµεση επίδραση καπνού, αιθάλης, καπνεθάλης, που θα προκληθεί από γειτνιάζουσα εστία τυχαίας πυρκαγιάς, ανεξάρτητης της θέλησης του Ασφαλισµένου ή που θα διαφύγει αιφνιδιαστικά και αντικανονικά από εγκαταστάσεις θέρµανσης, ξήρανσης ή εστιάσεις, οι οποίες βρίσκονται εντός των ασφαλισµένων εγκαταστάσεων. ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΑΣΟΣ Καλύπτεται απώλεια ή ζηµιά στα ασφαλισµένα αντικείµενα που προέρχεται από πυρκαγιά τυχαία ή άλλη, σε δάση, δρυµώνες, λειµώνες, συστάδες δένδρων, θαµνώδεις εκτάσεις ή συνεπεία υλοτοµίας ή καύσης θαµνωδών εκτάσεων προς διάνοιξη ή εκχέρσωση γαιών διά του πυρός. ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Καλύπτεται απώλεια ή ζηµιά στα ασφαλισµένα αντικείµενα που θα προξενηθεί άµεσα από τυχαία και µη ηθεληµένη πρόσκρουση οχηµάτων. ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Καλύπτεται απώλεια ή ζηµιά, σε κάθε είδους µηχανές, συσκευές και εγκαταστάσεις που λειτουργούν µε ηλεκτρικό ρεύµα, από εστία φωτιάς, που δηµιουργήθηκε στο ασφαλισµένο αντικείµενο και η οποία προέρχεται από υπερφόρτωση, υπέρταση, βραχυκύκλωµα, σχηµατισµό τόξου, διαφυγή ηλεκτρικού ρεύµατος, υπερθέρµανση, κακή λειτουργία οργάνων µέτρησης, ρύθµισης ή ασφαλείας, που οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία περιλαµβανοµένου και του κεραυνού. Το ανώτατο όριο ευθύνης των Ασφαλιστών µε βάση την επέκταση αυτή είναι το ποσό των ανά συµβάν και συνολικά για την περίοδο ασφάλισης. ζηµιές που θα προξενηθούν από αεροπλάνο για την προσγείωση του οποίου εδόθη άδεια από τον Ασφαλισµένο. εξαιρούνται απώλειες ή ζηµιές που οφείλονται σε βιοµηχανικούς ρύπους ή ρύπους από το σύστηµα εξαγωγής καυσαερίων οχηµάτων ή µηχανηµάτων έργων ή κεντρικών θερµάνσεων κτιρίων, καθώς και οι ζηµιές που προκαλούνται από την έκλυση θερµότητας που παράγουν συσκευές ή µηχανήµατα, ζηµίες που προκαλούνται από καπνό που θα προέλθει από πυρκαγιά εκτός των ασφαλισµένων εγκαταστάσεων, εκτός εάν αυτή προήλθε από πυρκαγιά από δάσος, η οποία καλύπτεται µε το παρόν. ζηµιές που θα προξενηθούν από οχήµατα που ανήκουν ή βρίσκονται υπό την κατοχή του Ασφαλιζοµένου και/ή µελών της οικογένειάς του και/ή πρόσωπα που βρίσκονται σε υπαλληλική σχέση µε αυτόν. το ποσό των 150 κάθε ζηµιάς παραµένουν σε βάρος του Ασφαλισµένου. 2

3 ΖΗΜΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΙΑΡΡΗΞΗΣ Καλύπτεται οποιαδήποτε ζηµιά του ακινήτου προκαλούµενη από βίαιη είσοδο σε αυτό ή έξοδο από αυτό, µε σκοπό την κλοπή και µέχρι του ποσού των ανά συµβάν και συνολικά για την περίοδο ασφάλισης. ΚΛΟΠΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΙΑΡΡΗΞΕΩΣ και/ή ΛΗΣΤΕΙΑ Καλύπτεται απώλεια ή ζηµιά συνεπεία κλοπής των ασφαλισµένων αντικειµένων που βρίσκονται εντός της ασφαλισµένης επιχείρησης, ως αποτέλεσµα διάρρηξης, εισόδου του διαρρήκτη στο χώρο ή εξόδου του από το χώρο, µε δυναµικά µέσα και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν εµφανή σηµάδια παραβίασης στην είσοδο ή την έξοδο του χώρου ή και µετά από επίθεση ή χρήση βίας (ληστεία), υπό τον όρο ότι η επιχείρηση δεν παρέµεινε κλειστή πάνω από 30 ηµέρες. Η κάλυψη περιλαµβάνει και τις ζηµιές που προκαλούνται από κακόβουλη βλάβη του κλέφτη, δηλαδή ζηµιές του κλέφτη που δεν έχουν άµεση σχέση µε την κλοπή. Η κάλυψη παρέχεται σε Α κίνδυνο και µέχρι του ποσού των ανά συµβάν και συνολικά για την περίοδο ασφάλισης, εκτός εάν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά και αναφέρεται ειδικά, στον Πίνακα Ασφάλισης. Υποχρεώσεις του Ασφαλισµένου σε περίπτωση κλοπής: Σε περίπτωση απώλειας ή ζηµιάς από κλοπή ο Ασφαλισµένος είναι υποχρεωµένος: 1. Να ειδοποιήσει άµεσα την αρµόδια Αστυνοµική Αρχή και την Εταιρία. 2. Να καταθέσει µήνυση κατ αγνώστου ή ορισµένων προσώπων στις αρµόδιες Αρχές της περιφέρειάς του. 3. Να καταθέσει στην Αστυνοµία και στην Εταιρία -µε δικά του έξοδα- έγγραφη αναλυτική κατάσταση των κλαπέντων αντικειµένων, καθώς και τα ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά, λαµβάνοντας υπ όψη την αξία τους κατά το χρόνο που αυτά κλάπηκαν, καθώς επίσης και τις ζηµιές που υπέστησαν το κτίριο ή τα υπόλοιπα περιεχόµενα συνεπεία της κλοπής, να προσκοµίσει δε αντίγραφο από το Βιβλίο Αδικηµάτων και Συµβάντων της Αστυνοµίας. 4. Να κάνει όλες τις απαραίτητες δυνατές ενέργειες για την ανακάλυψη του ή των ενόχων και την ολική ή µερική ανάκτηση των κλαπέτων αντικειµένων. 5. Να θέσει στη διάθεση της εταιρίας όλα τα παραστατικά, αποδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες που τυχόν ζητηθούν για να αποδειχτεί το βάσιµο της απαίτησής του. Προϋποθέσεις κάλυψης κλοπής: Σε περίπτωση που έχουν δηλωθεί µέτρα προστασίας, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν επαρκώς όλους τους χώρους και να είναι σε κατάσταση αµέσου και καλής λειτουργίας. Σε αντίθετη περίπτωση, η κάλυψη κλοπής δεν παρέχεται. κάθε έµµεση ή αποθετική ζηµιά ή στέρηση κέρδους ή απώλεια τόκων, που τυχόν προκύψουν από την απώλεια στα ασφαλισµένα περιεχόµενα ή στο κτίριο, κλοπή ή απόπειρα κλοπής, που έγινε µε τη χρήση κλειδιού που χάθηκε ή κλάπηκε ή µε τη χρήση αντικλειδιού, περιουσία που βρίσκεται σε οποιοδήποτε ανοικτό χώρο ή αυλή, κλοπή ή απόπειρα κλοπής από ή σε συνεννόηση µε οποιοδήποτε µέλος του υπαλληλικού προσωπικού ή των συνεργατών του Ασφαλισµένου, στην περίπτωση που ο Ασφαλισµένος δεν εκπληρώσει κάποια από τις παραπάνω υποχρεώσεις του ή υποβάλλει ψευδή στοιχεία ζηµιάς σχετικά µε τις αξίες ή άλλο στοιχείο, χάνει τα δικαιώµατα του προς αποζηµίωση και καµία απαίτησή του δε µπορεί να ικανοποιηθεί, ποσοστό 10% κάθε ζηµιάς µε ελάχιστο το ποσό των 250 παραµένουν σε βάρος του Ασφαλισµένου, εκτός εάν πρόκειται για ισόγεια ή υπόγεια επιχείρηση, όπου 10% µε ελάχιστο το ποσό των 500 παραµένουν σε βάρος του Ασφαλισµένου. ΠΛΗΜΜΥΡΑ, ΘΥΕΛΛΑ, ΚΑΤΑΙΓΙ Α, ΧΙΟΝΙ, ΧΑΛΑΖΙ, ΠΑΓΕΤΟΣ Καλύπτονται απώλειες ή ζηµιές που θα προξενηθούν στα ασφαλισµένα αντικείµενα από πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι και παγετό. Η πληµµύρα για το σκοπό της παρούσας κάλυψης έχει την έννοια του κατακλυσµού από θαλάσσια ύδατα, τη -λόγω φυσικών αιτιώνυπερχείλιση ή παρέκκλιση από τα συνήθη κανάλια απορροής των φυσικών ή τεχνητών υδατορευµάτων, τη διάρρηξη ή υπερχείλιση του δηµοσίου δικτύου παροχής ύδατος και την οποιαδήποτε άλλη εισροή ή συσσώρευση υδάτων, προερχοµένων από χώρους εκτός των ασφαλισµένων κτιρίων ή κτιρίων που περιέχουν τα ασφαλισµένα αντικείµενα. ζηµιά όταν η επιχείρηση έχει παραµείνει κενή ή δεν έχει χρησιµοποιηθεί για περίοδο άνω των 30 συνεχόµενων ηµερών, ζηµιά από καθίζηση ή κατολίσθηση από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται, εκτός εάν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο µε ειδική αναφορά, ζηµιά από διείσδυση υδάτων µέσω οποιασδήποτε οροφής και ανοιγµάτων, θυρών και παραθύρων, τα οποία αφέθησαν ανοικτά, ζηµιά αντικειµένων τα οποία βρίσκονται στην ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα, 3

4 ΠΛΗΜΜΥΡΑ, ΘΥΕΛΛΑ, ΚΑΤΑΙΓΙ Α, ΧΙΟΝΙ, ΠΑΓΕΤΟΣ (συνέχεια) Ο χαρακτηρισµός των φυσικών φαινοµένων της θύελλας και καταιγίδας δίνονται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προϋποθέσεις: 1. Τα ασφαλισµένα αντικείµενα να είναι τοποθετηµένα όχι χαµηλότερα από το ελάχιστο όριο των 15 εκατοστών από το δάπεδο, 2. Ο Ασφαλισµένος να διατηρεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία και ιδιαίτερα τις οροφές και τα ανοίγµατα των κτιρίων σε καλή κατάσταση. ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Καλύπτεται απώλεια ή ζηµιά στα ασφαλισµένα αντικείµενα, αµέσως προερχόµενη από τυχαία διάρρηξη, διαρροή ή υπερχείλιση δεξαµενών ύδατος, σωληνώσεων και των εν γένει εγκαταστάσεων ύδρευσης, κεντρικής θέρµανσης, πυρόσβεσης, κλιµατισµού, sprinklers (εγκατάσταση αυτόµατης κατάσβεσης πυρκαγιάς). Προϋποθέσεις: 1. Τα ασφαλισµένα αντικείµενα να είναι τοποθετηµένα όχι χαµηλότερα από το ελάχιστο όριο των 15 εκατοστών από το δάπεδο. 2. Ο Ασφαλισµένος οφείλει να λάβει όλα εκείνα τα ενδεικνυόµενα και απαραίτητα µέτρα και να ενδιαφερθεί να κρατήσει την ασφαλισµένη ιδιοκτησία και το περιεχόµενό της, εάν ασφαλίζεται, σε καλή κατάσταση και συντήρηση. Eφόσον το απαιτήσουν οι περιστάσεις, θα πρέπει να ληφθούν τα πρόσθετα µέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ζηµιάς, εάν οποιοδήποτε ελάττωµα παρουσιασθεί στην ασφαλισµένη ιδιοκτησία. ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Καλύπτεται απώλεια ή ζηµιά στα ασφαλισµένα αντικείµενα, που προκαλείται άµεσα ή έµµεσα από τροµοκρατικές ενέργειες µεµονωµένες ή µη ή από τροµοκρατικές ενέργειες κατά τη διάρκεια στάσεων και απεργιών και που γίνονται από πρόσωπο ή πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασµό ή σε συσχέτιση µε οποιαδήποτε παράνοµη οργάνωση. Για το σκοπό του παρόντος Τροµοκρατία ή Τροµοκρατικές Ενέργειες, σηµαίνει ενέργειες µεµονωµένων ή οργανωµένων σε οµάδα ατόµων µε ή χωρίς χρήση (ή απειλή χρήσης) δύναµης ή βίας για πολιτικούς ή κοινωνικούς ή θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς ή εθνικιστικούς σκοπούς, που περιλαµβάνουν τον εκφοβισµό του κοινού ή ορισµένου κύκλου προσώπων ή τον επηρεασµό νόµιµης ή ντε φάκτο Αρχής, ανεξάρτητα από το εάν οι ενέργειες αυτές έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, οχλαγωγιών, απεργιών ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διατάραξης της δηµόσιας τάξης. Οι Ασφαλιστές διατηρούν το δικαίωµα ακύρωσης της παρούσας κάλυψης οποτεδήποτε για λόγους που αφορούν ενδεικτικά την πολιτική τους σε σχέση µε το συγκεκριµένο κίνδυνο ή από τεχνικές ανάγκες τους, καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόµο και το παρόν Ασφαλιστήριο. Η ακύρωση γίνεται µε σχετική γραπτή ειδοποίηση στο Λήπτη της Ασφάλισης στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του τελευταίου και τα αποτελέσµατα της ακύρωσης επέρχονται µετά την πάροδο ζηµιά σε µανδρότοιχους, περιφράξεις ή αυλόθυρες ή τέντες, ζηµιά από παλιρροϊκά κύµατα είτε επακόλουθα σεισµού (tsunami) είτε όχι, ζηµιά συνεπεία φθοράς, παλαιότητας, πληµµελούς συντήρησης ή κακοτεχνίας του κτιρίου και των µόνιµων εγκαταστάσεών του, ζηµιά σε αντικείµενα / εµπορεύµατα εντός υπογείου ή ηµιυπογείου εκτός εάν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά µε την Εταιρία, ποσοστό 10% κάθε ζηµιάς µε ελάχιστο το ποσό των 300 ή µε ελάχιστο το ποσό των 600 εφ όσον πρόκειται για υπόγεια, παραµένουν σε βάρος του Ασφαλισµένου. ζηµιά σε ασφαλιζόµενη ιδιοκτησία που έχει παραµείνει κενή ή δεν έχει χρησιµοποιηθεί για περίοδο άνω των 30 συνεχόµενων ηµερών, ζηµιά από εγκαταστάσεις αποχέτευσης γενικά, ζηµιά από καθίζηση ή κατολίσθηση εδάφους, εκτός εάν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο µε ειδική αναφορά, ζηµιά συνεπεία φθοράς, παλαιότητας, πληµµελούς συντήρησης ή κακοτεχνίας του κτιρίου και των µόνιµων εγκαταστάσεών του, ζηµιά σε αντικείµενα / εµπορεύµατα εντός υπογείου ή ηµιυπογείου εκτός εάν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά µε την Εταιρία, ποσοστό 10% κάθε ζηµιάς µε ελάχιστο το ποσό των 300 ή µε ελάχιστο το ποσό των 600 εφ όσον πρόκειται για υπόγεια, παραµένουν σε βάρος του Ασφαλισµένου. ζηµιές που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια πολέµου, εµφυλίου πολέµου, επανάστασης και λοιπών ανωµάλων καταστάσεων, για τις οποίες προβλέπεται εξαίρεση στους Γενικούς Όρους Περιουσίας. 4

5 ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (συνέχεια) τριάντα (30) ηµερών από τότε που θα περιέλθει στο Λήπτη της Ασφάλισης η σχετική ειδοποίηση. ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ Καλύπτεται απώλεια ή ζηµιά στα ασφαλισµένα αντικείµενα συνεπεία στάσεων, απεργιών, πολιτικών ταραχών και οχλαγωγιών και συγκεκριµένα από πράξεις προσώπου το οποίο έλαβε µέρος µαζί µε άλλους σε διατάραξη της δηµόσιας τάξης ή πράξεις νόµιµα εγκατεστηµένης Αρχής µε σκοπό την καταστολή ή την πρόληψη της διατάραξης ή τη µείωση των συνεπειών της ή ηθεληµένη πράξη απεργού ή ανταπεργήσαντα εργοδότη, που έγινε για την υποστήριξη της απεργίας ή για αντίσταση εναντίον ανταπεργήσαντος εργοδότη. ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Καλύπτεται απώλεια ή ζηµιά στα ασφαλισµένα αντικείµενα, που θα προξενηθεί άµεσα από κακόβουλη πράξη οποιουδήποτε προσώπου (είτε η πράξη αυτή ενεργείται κατά τη διάρκεια διατάραξης της δηµόσιας τάξης είτε όχι) ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ Καλύπτονται τα έξοδα που υποχρεώθηκε ο Ασφαλισµένος να καταβάλλει για την αποκατάσταση ζηµιάς των ασφαλισµένων αντικειµένων, που καλύπτονται από το παρόν Ασφαλιστήριο, σε αρχιτέκτονες, µηχανικούς κλπ., καθώς και σε ηµόσιες Αρχές. Tο ανώτατο όριο ευθύνης των Ασφαλιστών ανά περιστατικό είναι το ποσό των ανά συµβάν και συνολικά για την περίοδο ασφάλισης. ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Καλύπτονται τα έξοδα που θα πραγµατοποιηθούν και οι ζηµιές που θα προκληθούν στα ασφαλισµένα αντικείµενα από επέλευση καλυπτοµένου κινδύνου (βάσει επισήµων αποδείξεων και µε την έγκριση του πραγµατογνώµονα) συνεπεία: απώλεια ή ζηµιά συνεπεία ολικής ή µερικής παύσης της εργασίας, διακοπής ή παύσης οποιασδήποτε διαδικασίας ή λειτουργίας της κανονικής δραστηριότητας του Ασφαλισµένου στις ασφαλισµένες εγκαταστάσεις, απώλεια ή ζηµιά από µόνιµη ή πρόσκαιρη στέρηση της κυριότητας του Ασφαλισµένου επί των ασφαλισµένων αντικειµένων λόγω κατάσχεσης, επίταξης ή δήµευσης από οποιαδήποτε νόµιµα εγκατεστηµένη αρχή, απώλεια ή ζηµιά που προκαλείται από µόνιµη ή προσωρινή στέρηση της χρήσης από τον Ασφαλισµένο οποιουδήποτε ακινήτου, λόγω παράνοµης κατοχής του ακινήτου από οποιοδήποτε πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση όµως ότι οι Ασφαλιστές δεν απαλλάσσονται από τις παραπάνω περιπτώσεις έναντι του Ασφαλισµένου από ευθύνη για φυσική ζηµιά στα ασφαλισµένα αντικείµενα,που γίνεται πριν από τη στέρηση της κυριότητας ή χρήσης ή κατά τη διάρκεια της προσωρινής στέρησης της χρήσης, απώλεια εισοδήµατος, απώλεια λόγω καθυστέρησης, απώλεια αγοράς ή διάθεσης πραγµάτων, επακόλουθες ή έµµεσες απώλειες ή ζηµιές κάθε είδους ή περιγραφής, απώλειες ή ζηµιές που προκαλούνται κατά τη διάρκεια ή από απόπειρα κλοπής, ζηµιά που προκαλείται σε σχέση µε οποιοδήποτε κτίριο το οποίο είναι κενό ή δε χρησιµοποιείται εκτός εάν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά µε την Εταιρία. επιφανειακές ζηµιές που θα προκληθούν από αφισοκόλληση, βαφή ή γραφή συνθηµάτων, ζηµιές κατά τη διάρκεια που η ασφαλισµένη επιχείρηση παραµένει εκτός λειτουργίας ή κενή για συνεχόµενη περίοδο άνω των 30 ηµερών, ζηµίες που θα προκληθούν από τον Ασφαλισµένο, µέλη του υπαλληλικού προσωπικού του, φιλοξενούµενους ή νόµιµους χρήστες (π.χ. ενοικιαστές). 5

6 ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (συνέχεια) α) αναγκαστικής προσωρινής µεταστέγασης της επιχείρησης, λόγω της µη λειτουργικότητας της οικοδοµής που στεγαζόταν η επιχείρηση, β) µεταφοράς για εγκατάσταση του ασφαλισµένου περιεχοµένου σε άλλο χώρο και πιθανή επανεγκατάστασή του στον ίδιο χώρο που συνέβη η ζηµιά µετά από την αποκατάστασή του. Ανώτατο όριο ασφαλιστικής παροχής και συνολικά για την περίοδο ασφάλισης. ΘΡΑΥΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ Καλύπτονται οι ζηµιές και τα έξοδα εγκατάστασης, στα εξωτερικά / εσωτερικά τζάµια και καθρέπτες της επιχείρησης, από καλυπτοµένους κινδύνους και τυχαία θραύση. Tο ανώτατο όριο ευθύνης των Ασφαλιστών ανά περιστατικό είναι το ποσό των και συνολικά για την περίοδο ασφάλισης. ΘΡΑΥΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ Καλύπτονται οι ζηµιές σε εσωτερικές / εξωτερικές επιγραφές της επιχείρησης, από καλυπτοµένους κινδύνους και τυχαία θραύση. Tο ανώτατο όριο ευθύνης των Ασφαλιστών ανά περιστατικό είναι το ποσό των συνολικά για την περίοδο ασφάλισης. ΠΤΩΣΗ ΕΝ ΡΩΝ, ΚΛΑ ΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΩΝ Καλύπτεται ζηµιά που θα προξενηθεί στα ασφαλισµένα αντικείµενα από πτώση δένδρων ή κλαδιών δένδρων ή δηµοσίων στυλών ρεύµατος ή τηλεφώνου, καθώς και κεραιών ραδιοφώνου, τηλεόρασης ή καλώδια αυτών κλπ. µέχρι του ποσού των συνολικά για την περίοδο ασφάλισης. ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Καλύπτεται ζηµιά που θα επέλθει από κάθε κίνδυνο στον ηλεκτρονικό εξοπλισµό που βρίσκεται εντός της ασφαλισµένης επιχείρησης. Η αποζηµίωση καταβάλλεται και αφορά: - Σε τιµή αξίας αντικατάστασης µε καινούργιο, εφόσον έχει - αγοραστεί µέχρι 3 χρόνια από την ηµεροµηνία επέλευσης της ζηµιάς, η οποία ρητά δεν πρέπει να εµπίπτει στους όρους εγγύησης. - Σε τρέχουσα πραγµατική αξία σαν µεταχειρισµένου, εφόσον έχει αγοραστεί σε ηµεροµηνία προγενέστερη των 3 χρόνων και ρητά µέχρι και 5 χρόνια από την ηµεροµηνία επέλευσης το κόστος αποκατάστασης των τυχόν χαράξεων, σχεδίων ή εγγραφών επί των υαλοπινάκων, ζηµιές που οφείλονται σε εσφαλµένη τοποθέτηση, ζηµιές που προκαλούνται στους υαλοπίνακες πριν ή κατά την τοποθέτησή τους ή κατά τη µεταφορά τους ή κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στις πόρτες, τα παράθυρα ή στους ίδιους τους υαλοπίνακες, ζηµιά ή βλάβη των πλαισίων ή τα έξοδα για τη µετατόπιση ή επανεγκατάσταση πλαισίων, ραγίσµατα και χαράγµατα που δε συνιστούν θραύση, τα πρώτα 150 κάθε ζηµιάς παραµένουν σε βάρος του Ασφαλισµένου. το κόστος αποκατάστασης των τυχόν χαράξεων, ή ραγισµάτων επί των επιγραφών, οι ζηµιές που οφείλονται σε εσφαλµένη τοποθέτηση, οι ζηµιές που προκαλούνται στις επιγραφές πριν ή κατά την τοποθέτησή τους ή κατά τη µεταφορά τους ή κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας εγκατάστασής τους, τα πρώτα 150 κάθε ζηµιάς παραµένουν σε βάρος του Ασφαλισµένου. ζηµιές που θα προξενηθούν από κοπή δένδρων ή κλαδιών δένδρων εντός του χώρου που βρίσκεται η επιχείρηση, ζηµιές που θα προκληθούν σε φράκτες και αυλόπορτες, ζηµιές στις ίδιες τις κεραίες ραδιοφώνου, τηλεόρασης κλπ., ζηµιές από πτώση κεραιών, που οφείλονται σε κακή ή εσφαλµένη τοποθέτηση ή σύνδεση ή συντήρησή τους, συναρµολόγηση, στήριξη ή σε εργασίες τοποθέτησης, σύνδεσης, επισκευής κλπ. οι εν γένει φορητοί υπολογιστές (laptops, tablets κλπ.) και φορητός ηλεκτρονικός εξοπλισµός, τα πρώτα 150 κάθε υλικής ζηµιάς παραµένουν σε βάρος του Ασφαλισµένου. 6

7 ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (συνέχεια) της ζηµιάς, η οποία ρητά δεν πρέπει να εµπίπτει στους όρους εγγύησης. - Σε τρέχουσα πραγµατική αξία σα µεταχειρισµένου, εφόσον έχει αγοραστεί σε ηµεροµηνία προγενέστερη των 3 χρόνων και ρητά µέχρι και 5 χρόνια από την ηµεροµηνία επέλευσης της ζηµιάς. - Σε αντίστοιχα αντικείµενα από πλευράς δυναµικότητας, µεγέθους, προέλευσης, µάρκας, υφής. Προϋποθέσεις: Η πλήρης περιγραφή των στοιχείων του κάθε ασφαλισµένου αντικειµένου σύµφωνα µε σχετική λίστα που πρέπει να αποσταλεί στην Εταιρία, ήτοι (µοντέλο, serial number, ίντσες, ισχύς, µάρκα, καθώς και η ηµεροµηνία αγοράς του). Ανώτατο όριο ασφαλιστικής παροχής συνολικά για την περίοδο ασφάλισης. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΩ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ηλαδή κάλυψη του Ασφαλισµένου ή Λήπτη της Ασφάλισης για το ποσό της ζηµίας που τυχόν προκύψει από διακοπή ή παρεµπόδιση της λειτουργίας της ασφαλισµένης επιχείρησης, ως συνέπεια καταστροφής ή ζηµιάς των ασφαλισµένων περιουσιακών στοιχείων από την επέλευση καλυπτοµένου κινδύνου, που χρησιµοποιούνται από τον Ασφαλισµένο για την άσκηση της δραστηριότητάς του. ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 12 (δώδεκα) µήνες κατά ανώτατο όριο από την ηµεροµηνία της ζηµίας. ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ Όπως αναφέρονται στον Πίνακα Ασφάλισης. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΛΥΨΗΣ Η αδυναµία του Ασφαλισµένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, λόγω µείωσης του κύκλου εργασιών του, ήτοι: - Σταθερά έξοδα, νοούνται τα ενοίκια, τόκοι χρεωγράφων, µισθοί, ασφάλιστρα. - Έξοδα µείωσης του κόστους της ζηµιάς, τα οποία είναι απαραίτητα προκειµένου να εµποδιστούν ή µειωθούν οι συνέπειες από την επέλευση της ζηµιάς, µε την προσωρινή ενοικίαση χώρων και/ή µηχανών ή για την καταβολή προσθέτων εξόδων εργασίας. ιακοπή εργασιών µπορεί να συµβεί από την επέλευση ενός από τους καλυπτοµένους κινδύνους στους χώρους εντός των οποίων ασκείται η δραστηριότητα. Το συµβάν θα πρέπει να επέλθει οποτεδήποτε, αλλά µετά την εξόφληση των ασφαλίστρων και πριν την ηµεροµηνία λήξης της διάρκειας της ασφάλισης ή οποιασδήποτε περιόδου παράτασης λόγω ανανέωσης του ασφαλιστηρίου, µε εξόφληση του αντιστοιχούντος στην παράταση ασφαλίστρου και ρητή αποδοχή της παράτασης από τον Ασφαλιστή. ΟΡΙΣΜΟΙ 1. ΜΕΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του συντελεστή του Ακαθάριστου Κέρδους επί του ποσού κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών, κατά την περίοδο αποζηµίωσης, θα υποληφθεί του συνήθους κύκλου εργασιών εξ αιτίας της επελθούσης ζηµίας. Οι 2 πρώτες εργάσιµες ηµέρες από την επέλευση του κινδύνου για κάθε ζηµιά παραµένουν σε βάρος του Ασφαλισµένου. 7

8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΩ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (συνέχεια) 2. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: οι πρόσθετες δαπάνες οι οποίες διενεργήθηκαν αναγκαστικά εύλογα και αποκλειστικά για την αποφυγή ή περιορισµό της µείωσης του κύκλου εργασιών, ο οποίος δε θα λάµβανε χώρα χωρίς τη δαπάνη αυτή κατά την περίοδο αποζηµίωσης λόγω της επελθούσης ζηµίας, µείον οποιοδήποτε ποσό που έχει εξοικονοµηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου αποζηµίωσης και το οποίο έχει σχέση µε τα ασφαλιζόµενα σταθερά έξοδα της επιχείρησης, τα οποία δε θα υπάρχουν ή θα µειωθούν συνεπεία των υλικών ζηµιών. Αν Νόµος, ιάταγµα ή Κανονισµός, που προέρχεται από ηµοτική ή άλλη Αρχή και ρυθµίζει τη ρυµοτοµία ή την επισκευή, δόµηση και ανοικοδόµηση, εµποδίσει µε οποιοδήποτε τρόπο την επισκευή ή ανοικοδόµηση ή προκαλέσει την αναβολή ή αργοπορία των εργασιών για το σκοπό αυτό, ο Ασφαλιστής δεν ευθύνεται, ούτε έχει υποχρέωση για καταβολή αποζηµίωσης, γι αυτή την παρεµπόδιση ή χρονοτριβή. ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΠΟ: την προσπάθεια καταστολής της ζηµιάς, τα έξοδα φύλαξης, τα έξοδα άντλησης των υδάτων και κάθε άλλο αναγκαίο έξοδο που θα γίνει για ελαχιστοποίηση της ζηµιάς, µε την απαραίτητη προϋπόθεση να έχει εγκριθεί η αναγκαιότητά του από τους πραγµατογνώµονες και µε ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας το συνολικό ασφαλισµένο κεφάλαιο. ΟΡΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ δηλαδή ο Ασφαλιζόµενος δε θα θεωρείται συνασφαλιστής, εάν κατά το χρόνο της ζηµιάς η αξία των ασφαλιζοµένων αντικειµένων υπερβαίνει τις ασφαλιζόµενες αξίες κατά το ποσοστό που αναφέρεται στον πίνακα ασφάλισης. Εάν το υπερβάλον είναι ανώτερο από το αναφερόµενο ποσοστό, τότε ο Ασφαλιζόµενος θα θεωρείται συνασφαλιστής για το επιπλέον αυτού του ποσοστού. ΤΜΗΜΑ Β - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλισµένου όπως προβλέπεται από το Νόµο, για Σωµατικές Βλάβες, Θάνατο και Υλικές Ζηµιές προς τρίτους, από ατυχήµατα που θα προέλθουν αποκλειστικά και µόνο από την λειτουργία των χώρων που ασκεί τη δραστηριότητά του. ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ: Ως αναγράφονται στον Πίνακα Ασφάλισης. Στα καθοριζόµενα κατά περίπτωση ανώτατα όρια ευθύνης, όποιος και αν είναι ο αριθµός των ζηµιογόνων γεγονότων εντός της ασφαλιστικής περιόδου, περιλαµβάνονται: - Τα ποσά που καταβάλλει ο Ασφαλιστής ως αποζηµίωση σε τρίτους. - Τα ποσά της χρηµατικής αποζηµίωσης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης. - Οι τυχόν τόκοι υπερηµερίας. - Τα δικαστικά έξοδα και οι δαπάνες, τα οποία επιδικάστηκαν σε βάρος του Ασφαλισµένου. ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ: Όπως αναφέρονται στον Πίνακα Ασφάλισης. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ: Εντός Ελληνικής Επικράτειας. ΩΣΙ ΙΚΙΑ: Ελληνική / Ελληνικά ικαστήρια. ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Claims Made, ήτοι περιστατικά ζηµιών που θα συµβούν και για τα οποία οι απαιτήσεις θα εγερθούν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης ασφαλιστικής σύµβασης και θα αναγγελθούν µε γραπτή δήλωση στον Ασφαλιστή κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Εξαιρούνται γεγονότα ή περιστατικά που συνέβησαν πριν την έναρξη της παρούσης ασφαλιστικής κάλυψης, ακόµη και αν αυτά δεν ήταν εµφανή ή γνωστά στον Ασφαλισµένο. ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ: Οι Ασφαλιστές ουδεµία ευθύνη φέρουν ή έχουν υποχρέωση αποζηµίωσης, από το παρόν ασφαλιστήριο συµβόλαιο και ρητώς 8

9 απαλλάσσονται από αυτές στις εξής περιπτώσεις, (εκτός αν συµφωνηθεί ρητά η αναίρεση ή τροποποίηση εξαίρεσης µε ειδική συµφωνία στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο): 1. Από αναµενόµενα ζηµιογόνα γεγονότα, πράξεις ή παραλείψεις εκ προθέσεως ή δολίως είτε από το Συµβαλλόµενο/Ασφαλισµένο είτε από το ικαιούχο του Ασφαλίσµατος ή τα πρόσωπα που συνοικούν µαζί τους ή τους νοµίµους αντιπροσώπους τους, είτε από πρόσωπα που συνδέονται µε αυτόν µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή µε σύµβαση µίσθωσης έργου ή έχουν την ιδιότητα του προστηθέντος. Επίσης, κατά τη διάρκεια ή ως συνέπεια παράνοµης ή αξιόποινης πράξης που καταλογίζεται σε βάρος του Συµβαλλοµένου/Ασφαλισµένου ή/και των προστιθέντων του, ως ποινικό αδίκηµα ή αστική, παράνοµη και υπαίτια πράξη που έγινε µε δόλο. 2. Για ατυχήµατα ή ζηµίες που προξενούνται από ζώα, αυτοκίνητα, ποδήλατα, µοτοποδήλατα, κάθε είδους άλλα οχήµατα, ως και κάθε είδους σκάφη θαλάσσης και αέρος, ανελκυστήρες, αναβατήρες, ανυψωτήρες, αναβατόρια, γερανούς, εκσκαφείς, προωθητήρες γης, χωµατοσυλλέκτες, φορτωτές και εκτοξευτήρες σκυροδέµατος (µπετόν), που τελούν υπό την ιδιοκτησία ή από οποιαδήποτε σχέση, υπό την κατοχή ή τη χρήση του Συµβαλλοµένου/Ασφαλισµένου ή των προσώπων που αυτός έχει προστήσει, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη συµφωνία. 3. Από περιστατικά ή καταστάσεις, οποιασδήποτε φύσης που συνέβησαν ή υπήρχαν πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας ασφάλισης και ήταν γνωστά (ή έπρεπε να είναι γνωστά λόγω της φύσης αυτών) στο Συµβαλλόµενο ή/και στον Ασφαλισµένο. 4. Για ατυχήµατα ή ζηµιές από ελαττωµατική αποχέτευση, από αναθυµιάσεις, από µόλυνση του νερού ή του αέρα, από σκόνη, από όποια αιτία και αν αυτή προέρχεται και εν γένει ό,τι ορίζεται ως περιβαλλοντική ευθύνη. 5. Για ατυχήµατα ή ζηµιές που προκαλούνται από συµµετοχή σε αγώνες, αθλητικές συναντήσεις, στοιχήµατα, ράλλυ, διαγωνισµούς και συναγωνισµούς κάθε είδους ή κατά τη διάρκεια των δοκιµών αυτών, καθώς και ζηµιές από την κυριότητα, συντήρηση, εκµετάλλευση, χρήση ή λειτουργία αεροδροµίου, λιµένα, ναυπηγείου. 6. Για ζηµιές ή απώλειες σε οποιοδήποτε κτίριο, κτίσµα ή έδαφος, συνεπεία καθίζησης, κλονισµού, µετακίνησης ή εξασθένησης των υποστηριγµάτων ή των θεµελίων αυτών καθώς και ατυχήµατα ή ζηµιές που συµβαίνουν κατά τη διάρκεια πληµµυρών, καταιγίδων, θυελλών, σεισµών ή άλλων φυσικών φαινοµένων, που συνιστούν ανωτέρα βία. 7. Συνεπεία πυρκαγιάς, βραχυκυκλώµατος, έκρηξης, έκρηξης λεβήτων ή άλλων δοχείων πίεσης, διαρροής ή διάρρηξης σωληνώσεων υδραυλικής ή αποχετευτικής εγκατάστασης, από υγρασία ή διαφυγή ή εισροή υδάτων. 8. Από οποιασδήποτε φύσης συµβατικές δεσµεύσεις ή/και εγγυήσεις τις οποίες έχει αναλάβει ο Λήπτης της Ασφάλισης/Ασφαλισµένος και οι οποίες διευρύνουν τη νοµική του ευθύνη. Η παρούσα εξαίρεση δεν εφαρµόζεται σε περιπτώσεις όπου ο Ασφαλισµένος θα έφερε ευθύνη ανεξάρτητα από την ύπαρξη των ως άνω συµβατικών δεσµεύσεων. 9. Για ατυχήµατα ή ζηµιές που προέρχονται άµεσα ή έµµεσα συνεπεία πολέµου, εισβολής, πράξης αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξιών (είτε έχει κηρυχθεί πόλεµος είτε όχι), εµφυλίου πολέµου, στάσης, κινήµατος, επανάστασης, πραξικοπήµατος, ανταρσίας, τροµοκρατικών ενεργειών, απεργιών, ανταπεργιών, πολιτικών ταραχών και των σχετικών µε αυτά καθώς και από πυραύλους, βλήµατα, βόµβες ή άλλα εγκαταλελειµµένα πολεµικά υλικά, καθώς και κάθε πράξη καταστολής των παραπάνω, καθώς και για οποιαδήποτε νόµιµη ευθύνη, πάσης φύσεως, που προκαλείται άµεσα ή έµµεσα, είτε αποκλειστικά είτε µε τη συνδροµή και άλλων αιτίων ή που προέρχεται από ακτινοβολία ιόντων ή από µόλυνση λόγω ραδιενέργειας, από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιµο ή από οποιοδήποτε πυρηνικό απόβλητο ή κατάλοιπο της καύσης πυρηνικών καυσίµων. Υπό την έννοια της παρούσας εξαίρεσης και µόνο, η καύση περιλαµβάνει και κάθε αυτενεργό λειτουργία πυρηνικής σχέσης. 10. Από τη φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά ή παραλαβή πραγµάτων και γενικά αντικειµένων από κάθε είδους µεταφορικά µέσα, καθώς και ζηµιές σε αυτά τα ίδια τα µεταφερόµενα αντικείµενα. 11. Ως συνέπεια ή κατά τη διάρκεια µέθης ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών από το Συµβαλλόµενο/Ασφαλισµένο ή/και τους προστηθέντες του. 12. Απαιτήσεις από τον ίδιο το Συµβαλλόµενο/Ασφαλισµένο, σε νόµιµους εκπροσώπους ή οµόρρυθµους εταίρους ή διαχειριστές ή µετόχους του Συµβαλλόµενου/Ασφαλισµένου, στον ή στη σύζυγο και στους συγγενείς τους εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι τρίτου βαθµού, καθώς και σε άτοµα που κατοικούν µόνιµα κάτω από την ίδια στέγη. 13. Απαιτήσεις από πρόσωπα που τελούν σε εργασιακή σχέση µε το Συµβαλλόµενο/ Ασφαλισµένο κατά τη διάρκεια της εργασίας τους ή µε αφορµή αυτήν ή πρόσωπα τα οποία συνδέονται µε αυτόν µε σύµβαση µίσθωσης έργου ή έχουν την ιδιότητα του προστηθέντος, καθώς και κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, που µε οποιονδήποτε τρόπο ενεργεί για λογαριασµό του Ασφαλισµένου σε σχέση µε το ζηµιογόνο γεγονός, εκτός εάν συµφωνηθεί διαφορετικά, οπότε θα επεκτείνεται η Ασφαλιστική Σύµβαση µε τον Ειδικό Όρο Ευθύνης Εργοδότη. 14. Για ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας του Λήπτη της Ασφάλισης/ Ασφαλισµένου ή για ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας τρίτου που έχουν µισθωθεί ή ενοικιαστεί ή µε σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) έχουν παραχωρηθεί στον Λήπτη της Ασφάλισης/Ασφαλισµένο ή βρίσκονται κάτω από την κατοχή, έλεγχο, φύλαξη, φροντίδα ή εποπτεία του. 15. Από την παραγωγή, επεξεργασία, µεταφορά, αποθήκευση ή χρήση αµιάντου ή διοξειδίου του πυριτίου ή προϊόντων που περιέχουν αµίαντο ή διοξείδιο του πυριτίου ή την πραγµατική, πιθανή, επικληθείσα ή επαπειλούµενη δηµιουργία, ανάπτυξη, ύπαρξη, έκλυση ή διασπορά µυκητών, µούχλας, σπορίων ή µυκοτοξινών κάθε είδους ή κάθε πράξη που διενεργείται από οποιοδήποτε πρόσωπο προς αντιµετώπιση της πραγµατικής, πιθανής, επικληθείσας ή επαπειλούµενης δηµιουργίας, ανάπτυξης, ύπαρξης, έκλυσης ή διασποράς µυκητών, µούχλας, σπορίων ή µυκοτοξινών κάθε είδους, η οποία πράξη περιλαµβάνει τη διερεύνηση, εξέταση, ανίχνευση, καταγραφή, αντιµετώπιση, αποµάκρυνση ή αφαίρεση τέτοιων µυκητών, µούχλας, σπορίων ή µυκοτοξινών ή κάθε νοµοθετική διάταξη ή κυβερνητική ή κανονιστική διάταξη, απόφαση, εντολή ή διάταγµα που επιβάλλει την κινητοποίηση κάθε µέρους προς αντιµετώπιση της πραγµατικής, πιθανής, επικληθείσας ή επαπειλούµενης δηµιουργίας, ανάπτυξης, ύπαρξης, έκλυσης ή διασποράς µυκητών, µούχλας, σπορίων ή µυκοτοξινών κάθε είδους, η οποία πράξη περιλαµβάνει τη διερεύνηση, εξέταση, ανίχνευση, καταγραφή, αντιµετώπιση, αποµάκρυνση ή αφαίρεση τέτοιων µυκητών, µούχλας, σπορίων ή µυκοτοξινών. 16. Από AIDS, ηπατίτιδα, σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια, γρίπη των πουλερικών και λοιπές επιδηµίες. 17. Από και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών συντήρησης ή επισκευής υπαρχουσών, καθώς και ανέγερσης νέων οικοδοµικών εγκαταστάσεων. 18. Από την κατασκευή, παραγωγή, πώληση, αποθήκευση, γόµωση, επεξεργασία, διανοµή, µεταφορά ή χρήση πυροτεχνηµάτων, επικρουστήρων, πυροµαχικών, νιτρογλυκερίνης και κάθε είδους εκρηκτικών, χηµικών αερίων ή και αερίων υπό πίεση ή τοξικών 9

10 ουσιών. 19. Για τυχόν ζηµιές που α) θα προκληθούν στις εγκαταστάσεις των παροχών των Οργανισµών Κοινής Ωφελείας ( ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ ΑΠ κλπ.) και β) από τη λειτουργία, εγκατάσταση, τοποθέτηση και πτώση φωτεινών επιγραφών, διαφηµιστικών πινακίδων και κεραιών. 20. Για τυχόν ζηµιές που έχουν σχέση µε την επαγγελµατική ευθύνη του Λήπτη της Ασφάλισης/Ασφαλισµένου ή από οποιοδήποτε πρόσωπο συνδέεται µε αυτόν µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή µε σύµβαση έργου ή έχει την ιδιότητα του προστηθέντος του, για λάθη και παραλείψεις κυρίως από διάγνωση, συµβουλή, µελέτη, σχεδιασµό, καθορισµό προδιαγραφών ή οποιαδήποτε άλλη πληµµελή παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια και κατά την εκτέλεση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 21. εν καλύπτεται οποιαδήποτε καθαρώς οικονοµική ζηµία ή οικονοµική ζηµία για τη χρηµατική ικανοποίηση ηθικής βλάβης, η οποία δεν είναι αποτέλεσµα καλυπτοµένης Υλικής Ζηµίας σε περιουσιακά στοιχεία ή Σωµατικής Βλάβης/Θανάτου. 22. εν καλύπτονται απαιτήσεις για ζηµιά, η οποία προέρχεται ή είναι επακόλουθο ασθένειας ή άλλης -σωµατικής ή µη- διαταραχής σε ανθρώπους ή οφείλεται σε µείωση της αξίας περιουσιακών στοιχείων, συνεπεία Ηλεκτροµαγνητικού Πεδίου και/ή Ηλεκτροµαγνητικής Ακτινοβολίας οποιασδήποτε φύσης, περιλαµβανοµένης και της έκθεσης σε Ηλεκτροµαγνητικά Πεδία ή Ηλεκτροµαγνητική Ακτινοβολία από ηλεκτροφόρα καλώδια ή οποιασδήποτε φύσης ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές. 23. Κάθε είδους πρόστιµα και ποινές από ηµόσια ή άλλη Αρχή ή αποζηµιώσεις καταβλητέες για παραδειγµατισµό ή/και τιµωρία, εξαγορά ποινής. 24. Για τυχόν ζηµιές που προκαλούνται από πράξη ή παράλειψη, η οποία συνιστά δυσφήµιση (απλή ή συκοφαντική) ή έχει ως αποτέλεσµα την προσβολή προσωπικότητας ή την παραβίαση δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας. 25. Εξαιρούνται της παρούσας κάλυψης συµβάσεις µε παραίτηση των αναγωγικών δικαιωµάτων του Ασφαλισµένου. 26. εν καλύπτονται ζηµιές σε τρίτους από δηλητηρίαση, από τη φύση ή την κατάσταση ή την αλλοίωση κάθε είδους προϊόντων, τροφών ή ποτών, που παράγονται, πωλούνται ή κατά οποιονδήποτε τρόπο διατίθενται από το Συµβαλλόµενο/Ασφαλισµένο και τα πρόσωπα που αυτός έχει προστήσει ή για λογαριασµό αυτών. Επίσης, εξαιρούνται της παρούσας κάλυψης τρόφιµα και ποτά που προµηθεύτηκαν από/ή για λογαριασµό του Ασφαλισµένου στο υπαλληλικό προσωπικό του Ασφαλισµένου υπό τη µορφή οικειοθελούς παροχής / προνοµίου του προσωπικού (benefit). 27. εν καλύπτονται ζηµιές από αίτια για τα οποία ο Ασφαλισµένος είναι υποχρεωµένος από το Νόµο να καλύπτει από άλλη ή άλλες ασφαλίσεις ή µη υποχρεωτικές ασφαλίσεις που είναι αντικείµενο κάλυψης άλλου ασφαλιστηρίου όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, Ευθύνη µελών ιοικητικού Συµβουλίου, Ευθύνη Λαθών & Παραλείψεων κλπ., ή ζηµιές που οφείλονται σε µη τήρηση διατάξεων, νόµων, κανονισµών που σχετίζονται µε την ασφάλεια του κοινού. 28. εν καλύπτονται ζηµιές σε σοδειές, δάση, καλλιεργηµένες εκτάσεις και αρχαιολογικά ευρήµατα. 29. Απαιτήσεις οφειλόµενες σε αδυναµία αναγνώρισης ηµεροµηνίας από ηλεκτρονικά µηχανήµατα ή τη φθορά, διαγραφή, κλοπή αλλοίωση ή πρόσβαση ή έλλειψη πρόσβασης ή παρεµβολή σε ηλεκτρονικό τηρούµενο αρχείο του Ασφαλισµένου ή τρίτου, που προκλήθηκαν πλήρως ή µερικώς από οποιοδήποτε «ιό» (virus) ή σε µηχανολογική ή ηλεκτρική βλάβη / διακοπή/ δυσλειτουργία της ηλεκτρικής ισχύος ή βλάβη των τηλεπικοινωνιών ή του δορυφορικού συστήµατος ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι εταίρος, διευθυντής ή εργαζόµενος του Ασφαλισµένου. 30. εν καλύπτονται τυχόν ζηµιές σε τρίτους οι οποίες προκαλούνται από υπεργολάβους του Ασφαλισµένου και τυχόν προστηθέντες τους. 31. ιασταυρούµενη ευθύνη, ήτοι η αποζηµίωση απαιτήσεων ενός Ασφαλισµένου στο παρόν ασφαλιστήριο συµβόλαιο εναντίον άλλου Ασφαλισµένου στο αυτό ασφαλιστήριο. 32. Κυρώσεις, περιορισµοί, απαγορεύσεις βάσει αποφάσεων των Ηνωµένων Εθνών ή βάσει Νόµων & διατάξεων σχετικά µε οικονοµικές και εµπορικές κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους µέλους ή της Ελλάδος ή των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής. 33. Απαιτήσεις από ελαττωµατικά προϊόντα τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής ή της επεξεργασίας τους ή είναι προς πώληση, καθώς και µετά την παράδοσή τους σε τρίτους (αστική ευθύνη προϊόντος), εκτός αν συµφωνηθεί διαφορετικά και αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. ΗΛΩΣΕΙΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεώσεις του Ασφαλισµένου: Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να γνωστοποιεί άµεσα και εγγράφως στους Ασφαλιστές κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου: α) κάθε Απαίτηση που εγέρθηκε κατά του Ασφαλισµένου, β) την παραλαβή κοινοποίησης οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου περί της πρόθεσής του να εγείρει Απαίτηση κατά του Ασφαλισµένου λόγω οποιασδήποτε αµελούς πράξης, λάθους ή παράλειψης, γ) οποιαδήποτε περιστατικά τα οποία περιήλθαν σε γνώση του Ασφαλισµένου και τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν σε έγερση Απαίτησης κατά του Ασφαλισµένου, παρέχοντας πληροφορίες αναφορικά µε την πρόβλεψη της Απαίτησης, µε πλήρη στοιχεία αναφορικά µε τις ηµεροµηνίες και τα πρόσωπα που εµπλέκονται. Αν η γνωστοποίηση γίνει όπως απαιτείται υπό β) και γ) ανωτέρω, οποιαδήποτε Απαίτηση τυχόν εγερθεί αργότερα κατά του Ασφαλισµένου θα θεωρείται ότι εγέρθηκε εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου. Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να παρέχει στους Ασφαλιστές κάθε πληροφορία, συνδροµή και συνεργασία, η οποία ευλόγως αναζητείται από τους Ασφαλιστές, καθώς και να παραλείπει οποιαδήποτε ενέργεια ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη θέση των Ασφαλιστών ή τα µελλοντικά ή υφιστάµενα δικαιώµατά τους για επανείσπραξη. Οι Ασφαλιστές δικαιούνται να διενεργήσουν οποιαδήποτε έρευνα θεωρούν απαραίτητη, συµπεριλαµβανοµένης ιδίως οποιασδήποτε έρευνας αναφορικά µε τις δηλώσεις και πληροφορίες που αναγράφονται στην Αίτηση Ασφάλισης και αφορούν την κάλυψη. Τα δικαιώµατα του Ασφαλισµένου εκ του παρόντος δε θα θίγονται λόγω της άρνησής του να αποκαλύψει την ταυτότητα απόρρητης πηγής πληροφοριών. Η έγγραφη γνωστοποίηση σύµφωνα µε τον παρόντα όρο, θα παραδίδεται στα πρόσωπα κα τη διεύθυνση που ορίζονται στο παρόν Ασφαλιστήριο άµεσα και το αργότερο εντός 8 ηµερών από τη στιγµή που περιέρχεται κάποιο περιστατικό ζηµίας σε 10

11 γνώση του Λήπτη της Ασφάλισης. 11 ΚΡΟΜΑΡ Μεσίτες Ασφαλειών Ε.Π.Ε. Μη Αποδοχή αστικής ευθύνης: Ο Ασφαλισµένος δεσµεύεται να µην αποδέχεται την ευθύνη, να µην προβαίνει σε διακανονισµό οποιασδήποτε Απαίτησης, να µην επιβαρύνεται µε απάνες υπεράσπισης ή µε άλλο τρόπο αναλαµβάνει οποιαδήποτε συµβατική υποχρέωση σχετικά µε ή οµολογεί τυχόν ευθύνη σχετική µε το παρόν, δίχως την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση των Ασφαλιστών. Σε περίπτωση που δεν έχουν προηγουµένως συναινέσει, οι Ασφαλιστές απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής ασφαλίσµατος σε περίπτωση διακανονισµού Απαίτησης, επιβάρυνσης µε απάνες υπεράσπισης, ανάληψης υποχρέωσης ή αποδοχής της ευθύνης. Η αποδοχή της ευθύνης χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση των Ασφαλιστών θα αντιµετωπίζεται ως πρόκληση της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης µε δόλο και οι Ασφαλιστές θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής ασφαλίσµατος. Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται στην παροχή συναίνεσης σε διακανονισµό οποιασδήποτε Απαίτησης από τους Ασφαλιστές. Νόµιµη εκπροσώπηση: Οι Ασφαλιστές δικαιούνται, εντός των Ορίων Αποζηµίωσης, να διεξάγουν την υπεράσπιση του Ασφαλισµένου αναφορικά µε οποιαδήποτε Απαίτηση που εγέρθηκε για πρώτη φορά κατά του Ασφαλισµένου και/ή Εργαζοµένου κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου ή του χρόνου παράτασης της περιόδου αναγγελίας και η οποία καλύπτεται σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, ακόµη και αν κάποιος ή όλοι οι ισχυρισµοί -σχετικά µε την Απαίτηση- είναι αβάσιµοι, αναληθείς ή απατηλοί. Ο Ασφαλισµένος δεν απαιτείται να συµµετέχει σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου, εκτός αν νοµικός σύµβουλος, ο οποίος επιλέγεται από κοινού από τον Ασφαλισµένο και τους Ασφαλιστές, γνωµοδοτήσει υπέρ της συµµετοχής σε τέτοια διαδικασία. ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ Αµέσως µετά την αναγγελία του ατυχήµατος, ο Εξουσιοδοτηµένος Ανταποκριτής, εφόσον το ζητήσει, έχει στη δικαιοδοσία του το δικαίωµα να κλείνει συµβιβασµούς και να ρυθµίζει τη διευθέτηση κάθε δικαστικής υπόθεσης στο όνοµα του Ασφαλισµένου µε ποινή δε ακυρότητας του συµβολαίου και έκπτωση από τα δικαιώµατά του, ο Ασφαλισµένος, έχει την υποχρέωση να παρέχει την αναγκαία πληρεξουσιότητα, στο δικηγόρο που θα υποδείξει ο Εξουσιοδοτηµένος Ανταποκριτής. Εάν δε γίνει δυνατό να επιτευχθεί εξώδικος συµβιβασµός του Εξουσιοδοτηµένου Ανταποκριτή µε τον παθόντα και στην περίπτωση που θα ασκηθεί αγωγή, ο Ασφαλισµένος οφείλει να παραδώσει το ταχύτερο δυνατό στον Εξουσιοδοτηµένο Ανταποκριτή, επί αποδείξει, κάθε έγγραφο που θα κοινοποιηθεί σ αυτόν, δικαστικό ή εξώδικο. Να βοηθήσει επίσης τον Εξουσιοδοτηµένο Ανταποκριτή στην εξακρίβωση της ευθύνης του ατυχήµατος και της έκτασης των ζηµιών, να δώσει πλήρη τα στοιχεία των µαρτύρων και να φροντίσει για να έλθουν αυτοί στο ικαστήριο ή κατά τη διεξαγωγή των µαρτυρικών αποδείξεων. Εάν γίνει ποινική δίωξη σε βάρος του Ασφαλισµένου και πάλι αυτός οφείλει να ειδοποιήσει έγκαιρα τον Εξουσιοδοτηµένο Ανταποκριτή, ώστε αυτός, εάν το κρίνει σκόπιµο, να αναθέσει σε δικηγόρο δικής του επιλογής την υπεράσπιση του Ασφαλισµένου. Η µη τήρηση των παραπάνω έχει σαν συνέπεια την απαλλαγή των Ασφαλιστών, έναντι του Ασφαλισµένου, από κάθε υποχρέωση προς αποζηµίωση. Καµία παραδοχή ενοχής, προσφορά, υπόσχεση πληρωµής δε θα γίνει ή δοθεί από τον Ασφαλισµένο ή διά λογαριασµό του Ασφαλισµένου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας, η οποία είναι η µόνη αρµόδια να αναλάβει και να διαχειριστεί εις το όνοµα του Ασφαλισµένου την υπεράσπιση ή το διακανονισµό της οποιασδήποτε απαίτησης ή να προβεί σε έγερση απαιτήσεων ή/και δίωξη δια λογαριασµό και προς όφελος του Ασφαλισµένου για οποιαδήποτε απαίτηση ή ζηµιά. Η Εταιρία θα έχει τον πλήρη έλεγχο στην καθοδήγηση οποιασδήποτε διαδικασίας προς τον διακανονισµό οποιασδήποτε απαίτησης και ο Ασφαλισµένος έχει την υποχρέωση να παράσχει στην Εταιρία οποιαδήποτε πληροφορία και βοήθεια ευλόγως ζητηθεί. ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Kαλύπτεται η εκ του Νόµου προβλεπόµενη Αστική Ευθύνη του Εργοδότη έναντι του ασφαλισµένου προσωπικού στο ΙΚΑ ή σε άλλο ηµόσιο Κοινωνικό Φορέα Ασφάλισης, σύµφωνα µε τα άρθρα 657, 658 & 932 του Α.Κ., για τις πέραν του Ι.Κ.Α. ή άλλου δηµοσίου κοινωνικού φορέα υποχρεώσεις, σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος. H κάλυψη περιλαµβάνει τα ακόλουθα: Α) Τη διαφορά µεταξύ του ηµεροµισθίου που καταβάλλεται από το δηµόσιο οργανισµό ασφάλισης του Εργαζοµένου και εκείνου που πραγµατικά καταβαλλόταν, σύµφωνα µε τις επίσηµες µισθολογικές καταστάσεις του Ασφαλισµένου, κατά την ηµέρα του ατυχήµατος στον Εργαζόµενο, για όσες µέρες θα απέχει ο Εργαζόµενος από την εργασία του και για µέγιστο διάστηµα 45 (σαράντα πέντε) ηµερών. Β) Τα ποσά που ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει ως χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή/και ψυχικής οδύνης για σωµατική βλάβη/θάνατο που µπορεί να προκληθεί από και κατά τη διάρκεια της εργασίας του, καθώς και από και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης καθηκόντων που σχετίζονται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα του Ασφαλισµένου. Προϋποθέσεις ισχύος της κάλυψης είναι: - Ο Εργαζόµενος να απασχολείται από τον Ασφαλισµένο δυνάµει νόµιµης σύµβασης παροχής εξαρτηµένης εργασίας ή µε νόµιµη σύµβαση µίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών, στην περίπτωση που ο Ασφαλισµένος έχει επιφυλάξει για τον εαυτό του το δικαίωµα επίβλεψης και παροχής οδηγιών και, συνεπώς, θεωρείται Εργοδότης, - Ο Εργαζόµενος να είναι ασφαλισµένος στον αρµόδιο δηµόσιο οργανισµό ασφάλιλσης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, και - Ο Ασφαλισµένος να έχει τηρήσει πλήρως τα προβλεπόµενα από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας µέτρα ασφαλείας και προβλεπόµενες υποχρεώσεις σε περίπτωση ατυχήµατος, καθώς και σχετικά µε την αναγγελία στις αρµόδιες αρχές. Για την παρούσα κάλυψη συµφωνείται αφαιρετέα απαλλαγή των τριών (3) πρώτων εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος. Η κάλυψη που παρέχεται µε το παρόν παράρτηµα, ισχύει µε τον ρητό όρο ότι η Εταιρία θα υποχρεώνεται σε αποζηµίωση µόνο εφόσον διαπιστωθεί µε δικαστική απόφαση ευθύνη, που βαρύνει τον Ασφαλισµένο και τον υποχρεώνει σε καταβολή αποζηµίωσης. Η Εταιρία πάντως διατηρεί το δικαίωµα εξόφλησης αποζηµίωσης πριν από κάθε δικαστική προσφυγή ή απόφαση, µε εξώδικο

12 διακανονισµό. Εξαιρέσεις Συµφωνείται ότι µε το παρόν Ασφαλιστήριο ρητώς δεν καλύπτονται τα εξής: 1. Οποιαδήποτε ευθύνη του Ασφαλισµένου ή απαιτήσεις που τυχόν εγερθούν εναντίον του για ασθένεια ή θάνατο συνεπεία ασθένειας σε οποιονδήποτε υπάλληλο του Ασφαλισµένου, προερχόµενη από την ενασχόληση του υπαλλήλου στην υπηρεσία του Ασφαλισµένου ή οποιαδήποτε υποχρέωση του Ασφαλισµένου να αποζηµιώσει οποιονδήποτε συνεπεία ευθύνης που προέρχεται από αυτή την ασθένεια ή του θάνατο συνεπεία της ασθένειας του οποιουδήποτε υπαλλήλου του Ασφαλισµένου. 2. Οποιαδήποτε υποχρέωση υπεράσπισης οποιασδήποτε ζηµιάς ή αγωγής εναντίον του Ασφαλισµένου σχετικά µε τα όσα αναγράφονται στην ανωτέρω εξαίρεση, καθώς και τυχόν έξοδα για αυτήν την υπεράσπιση. 3. Παθήσεις κήλης, κιρσών, φυµατίωσης, καθώς και οποιαδήποτε ασθένεια ή πάθηση ακόµα και αν αυτές χαρακτηριστούν, δικαστικώς ή από τον οικείο οργανισµό ασφάλισης του παθόντος, ως ατυχήµατα κατά την εργασία ή συνεπεία αυτής. 4. Πάσης φύσεως παθήσεις από µεταλλεύµατα, χηµικές ή άλλες ουσίες που εκπέµπονται ή παράγονται σε οποιαδήποτε µορφή: - Από τη χρήση εν γένει εξοπλισµού για ηλεκτροσυγκόλληση ή οξυγονοκόλληση, - Από οποιαδήποτε άλλη ουσία που χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε εξοπλισµό για ηλεκτροσυγκόλληση ή οξυγονοκόλληση. ΤΜΗΜΑ Γ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΛΟΠΗ/ΛΗΣΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ & ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ηλαδή, ο Ασφαλιστής ευθύνεται για κάθε ζηµιά ή απώλεια χρηµάτων, επιταγών, γραµµατίων, αντιγράφων πώλησης µέσω πιστωτικών καρτών συνεπεία: α) Κλοπής µετά από διάρρηξη σε ώρες µη λειτουργίας της επιχείρησης, ρητά µόνο εφόσον φυλάσσονται εντός χρηµατοκιβωτίου & β) Ληστείας (µε χρήση όπλου ή απειλή όπλου ή µε χρήση βίας ή απειλής (η οποία µπορεί να αποδειχθεί), σε ώρες λειτουργίας της επιχείρησης. Προϋποθέσεις: 1. Το χρηµατοκιβώτιο να είναι πακτωµένο σε µη εµφανή χώρο ή να έχει ελάχιστο βάρος 300 κιλά, να είναι πάντοτε κλειδωµένο και τα κλειδιά να φυλάσσονται πάντα προσωπικά από τον Ασφαλισµένο ή υπεύθυνο υπάλληλο της επιχείρησης, εκτός του χώρου που βρίσκεται το χρηµατοκιβώτιο. 2. Ταµείο νοείται η ταµειακή µηχανή ή το µεταλλικό κυτίο, το οποίο θα πρέπει να φυλάσσεται σε µη εµφανές σηµείο του ασφαλισµένου χώρου και να διατηρείται πάντοτε κλειδωµένο. 3. Η επιχείρηση να µην παρέµεινε κλειστή πέραν των 30 συνεχόµενων ηµερών. 4. Να υπάρχουν φανερά ίχνη παραβίασης στο χρηµατοκιβώτιο ή θησαυροφυλάκιο από εργαλεία, εκρηκτικές ύλες, ηλεκτρισµό ή χηµικά. Υποχρεώσεις του Ασφαλισµένου: 1. Ο Ασφαλισµένος οφείλει να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας για τη φύλαξη των χρηµάτων. 2. Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισµένου κινδύνου θα πρέπει: - Να δηλώσει το συµβάν άµεσα στις Αστυνοµικές Αρχές. - Να υποβάλλει γραπτή αναγγελία του συµβάντος στον Ασφαλιστή άµεσα και το αργότερο εντός 8 ηµερών. - Να διατηρεί όλα τα νόµιµα αναγκαία περιστατικά για την απόδειξη ύπαρξης των απωλεσθέντων / ζηµιωθέντων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία θα υποβάλει στην Εταιρία εφόσον του ζητηθούν. - Προκειµένου περί κλοπής ή απώλειας µεταχρονολογηµένων επιταγών από το χρηµατοκιβώτιο µε διάρρηξη ή ληστεία από το ταµείο ή το χρηµατοκιβώτιο, ο Ασφαλισµένος οφείλει το αργότερο εντός 48 ωρών να φροντίσει µέσω του εκδότη των απωλεσθεισών επιταγών να ειδοποιήσει την Τράπεζα για την απώλειά τους. οποιαδήποτε ζηµιά στο χρηµατοκιβώτιο, απώλεια από το χρηµατοκιβώτιο µε τη χρησιµοποίηση των κλειδιών του χρηµατοκιβωτίου που ανήκει στον Ασφαλισµένο ή µε αντικλείδι εκτός κι αν αυτό αποκτηθεί µε απειλή ή βία. 12

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ CROMAR Secure Business ΠΛΗΡΕΣ

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ CROMAR Secure Business ΠΛΗΡΕΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ CROMAR Secure Business ΠΛΗΡΕΣ ηλώνεται και συµφωνείται ότι η κάλυψη που παρέχεται µε το ασφαλιστήριο συµβόλαιο Πυρός και σχετίζεται µε την ασφαλισµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ορισµοί «Ασφαλιστές»: οι Ασφαλιστές των Lloyd s που έχουν υπογράψει το παρόν Ασφαλιστήριο στο οποίο προσαρτώνται οι παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034) ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034) Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, σύμφωνα με τους Όρους / Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες αλλά κατά παρέκλιση κάθε αντιθέτου όρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ NEA ΚΑΤΟΙΚΙΑ PLUS / NEA ΚΑΤΟΙΚΙΑ PLUS ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ NEA ΚΑΤΟΙΚΙΑ PLUS / NEA ΚΑΤΟΙΚΙΑ PLUS ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ NEA ΚΑΤΟΙΚΙΑ PLUS / NEA ΚΑΤΟΙΚΙΑ PLUS ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η: ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΡΗΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου προγράμματος

Όροι ασφαλιστηρίου προγράμματος επιχείρηση Όροι ασφαλιστηρίου προγράμματος Επιχείρηση Τι πρέπει να γνωρίζετε Οκτώβριος 2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ περιεχόµενα ενότητες σελίδα ενότητες που περιλαµβάνουν Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Έκδοση 08/2009 Νο 8/9.23

ΑΚΥΡΟ. Έκδοση 08/2009 Νο 8/9.23 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - EURO ΓΡΑΦΕΙΟ - PLUS ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η: ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΡΗΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

HOME COMFORT - Πλήρες

HOME COMFORT - Πλήρες HOME COMFORT - Πλήρες ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του: Οι Γενικοí Όροι, οι Ειδικές ιατάξεις των καλύψεων, οι

Διαβάστε περισσότερα

ERGO ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/8.6.2011

ERGO ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/8.6.2011 ERGO ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/8.6.2011 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ο ασφαλισμένος ή λήπτης της ασφάλισης καλύπτεται από τους κινδύνους που περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ PLUS ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ PLUS ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ PLUS ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Έκδοση 09/2010 Νο 8/9.6 ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΛΕΞΕΙΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» ΟΠΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ, ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ FULL COVER / FULL COVER RESTAURANT- ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ FULL COVER / FULL COVER RESTAURANT- ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ FULL COVER / FULL COVER RESTAURANT- ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα

HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: Οι Γενικοí Όροι, οι Ειδικές Διατάξεις των καλύψεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Δεδομένου ότι ο Ασφαλισμένος που αναφέρεται στον πίνακα ασφάλισης υπέβαλε στην ΚΡΟΜΑΡ Μεσίτες Ασφαλειών Ε.Π.Ε., που ενεργεί ως ανταποκριτής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011 Οι όροι του παρόντος Ασφαλιστηρίου περιλαμβάνουν ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ (Ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικές Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες) και ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η 1η direct ασφάλιση ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 07/2013

Η 1η direct ασφάλιση ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 07/2013 Η 1η direct ασφάλιση ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 07/2013 INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Anytime για την ασφάλιση της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Κατοικιών. Προγράμματα OIKOS. Basic Extra Super Smart

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Κατοικιών. Προγράμματα OIKOS. Basic Extra Super Smart Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Κατοικιών Προγράμματα OIKOS Basic Extra Super Smart ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΙΑΝ.2008 1/29 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Περιουσίας (Κατοικιών)

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Περιουσίας (Κατοικιών) Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Περιουσίας (Κατοικιών) ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΥΓ 2012.doc 1/55 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Οι Γενικοί Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης μεταξύ των Ασφαλιστών και του Ασφαλιζομένου.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6 Περιεχόµενα Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1 Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2 Πίνακας Καλύψεων 3 Εξαιρέσεις 5 Ειδικοί Όροι 6 Γενικοί Όροι - Ειδικές ιατάξεις 9 Ανάλυση Ασφαλίστρων 23 Ενηµερωτικό Εντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ

ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ EPIXEIRISI (40sel)_Layout 1 28/02/2014 1:23 μ.μ. Page 1 ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με την προϋπόθεση ότι ο συμβαλλόμενος (ο οποίος είναι και Ασφαλιζόμενος, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά) έχει καταβάλλει τα οφειλόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβούντων Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ Το Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: Generali Hellas Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία Κεντρικά Γραφεία:

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Κύριας Κατοικίας ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Ασφάλιση Κύριας Κατοικίας ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Ασφάλιση Κύριας Κατοικίας ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ Η/ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Πυρκαγιά Κεραυνός Καπνός Έκρηξη (Συμπεριλαμβάνονται και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME

ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME Έκδοση 08.2012 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME H ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου προγράμματος

Όροι ασφαλιστηρίου προγράμματος κατοικία Όροι ασφαλιστηρίου προγράμματος Home4all Classic Τι πρέπει να γνωρίζετε Νοέμβριος 2014 Home4all Classic - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ περιεχόμενα ενότητες σελίδα ενότητες που περιλαμβάνουν Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το ασφαλιστήριο της επιχείρησής σας Business4all

Το ασφαλιστήριο της επιχείρησής σας Business4all Ασφάλιση επιχείρησης Το ασφαλιστήριο της επιχείρησής σας Business4all Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα 801 111 222 333 (από σταθερό με αστική χρέωση)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κεφάλαιο 1 -Ορισµοί Κεφάλαιο 2 Αντικείµενο και Έκταση της Ασφάλισης 1. Αντικείµενο της ασφάλισης 2. Ασφαλισµένη δραστηριότητα 3. Ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Λογιστών Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Οι παρακάτω Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου / Πιστοποιητικού Ασφάλισης και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Kyria KATOIKIA (40sel)_Layout 1 28/02/2014 1:33 μ.μ. Page 1 ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι

Διαβάστε περισσότερα