Κείμενα της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία και τη φροντίδα των ανηλίκων. Περιεχόμενα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κείμενα της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία και τη φροντίδα των ανηλίκων. Περιεχόμενα"

Transcript

1 Κείμενα της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία και τη φροντίδα των ανηλίκων Η Επιτροπή Υπουργών έχει συσταθεί κατ' εφαρμογήν των άρθρων 13 έως 21 του Καταστατικού του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μεταξύ άλλων έχει την αρμοδιότητα, μετά από σύσταση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ή αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία, να εξετάζει τις ενέργειες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων της σύναψης συμβάσεων ή συμφωνιών καθώς και της υιοθέτησης κοινής πολιτικής από τις κυβερνήσεις για συγκεκριμένα θέματα. Οι αποφάσεις της κοινοποιούνται στα κράτη μέλη από το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ανάλογα με την περίπτωση, οι αποφάσεις της Επιτροπής περιβάλλονται τον τύπο των συστάσεων προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών από τις οποίες μπορεί να αιτείται να ενημερωθεί για τις δράσεις που ανέλαβαν. Απόδοση στην ελληνική και επιμέλεια: Έρικα Καλαντζή Σύσταση CM/Rec (2007) 9 Σύσταση CM / Rec (2008) 4 Περιεχόμενα Για τον προγραμματισμό της ζωής των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών Για την υποστήριξη της ένταξης των παιδιών των μεταναστών και των παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο 1

2 Σύσταση CM/Rec (2007) 9 της Επιτροπής Υπουργών στα κράτη μέλη για τον προγραμματισμό της ζωής των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών 1 Η Επιτροπή Υπουργών, Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 (β) του Καταστατικού του Συμβουλίου της Ευρώπης, Εκτιμώντας ότι σκοπός του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι η επίτευξη μεγαλύτερης ενότητας μεταξύ των κρατών μελών, Υπενθυμίζοντας τη Σύμβαση του 1950 για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και τα Πρωτόκολλά της 2, Υπενθυμίζοντας τον Αναθεωρημένο Κοινωνικό Χάρτη του , Υπενθυμίζοντας τη Σύμβαση του 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων 4, Υπενθυμίζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1989 για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τα δύο συναφή Προαιρετικά Πρωτόκολλα 5, Υπενθυμίζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων και το συ - ναφές Πρωτόκολλο του 1967 Υπενθυμίζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 2000 για το Διασυνοριακό Οργανωμένο Έγκλημα και τα δύο συναφή Πρωτόκολλα 6, Λαμβάνοντας υπόψη το Γενικό Σχόλιο Νο. 6 (2005) της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώμα - τα του Παιδιού για τη Μεταχείριση των Ασυνόδευτων και των Χωρισμένων από τις Οικογένειές τους Παιδιών που βρίσκονται εκτός της χώρας καταγωγής τους, Λαμβάνοντας υπόψη τις Κατευθυντήριες Αρχές για τα Ασυνόδευτα και τα Χωρισμένα από τις Οικογένειές τους Παιδιά 7 που υιοθέτησαν το 2004 η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το Ταμείο του ΟΗΕ για τα Παιδιά, η Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης, οργανώσεις Σώστε τα Παιδιά του Ηνωμένου Βασιλείου και World Vision (Παγκόσμιο Όραμα), Λαμβάνοντας υπόψη τις Κατευθυντήριες Αρχές που υιοθέτησε το 1997 η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στα ασυνόδευτα παιδιά αιτούντες άσυλο 8 και τις Κατευθυντήριες αρχές που υιοθέτησε το 2006 για τη Διαδικασία Καθορισμού του Βέλτιστου Συμφέροντος του Παιδιού 9 Λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της 1 Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις κατά την 1002 η συνάντηση των Αναπληρωτών τους. 2 Έχει κυρωθεί από την Ελλάδα με το Ν.Δ. 53/2974 (ΦΕΚ 256, τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2400/1996 (ΦΕΚ 96, τ. Α ). 3 Η Ελλάδα έχει υπογράψει χωρίς να κυρώσει τον Αναθεωρημένο Κοινωνικό Χάρτη. Βλέπε 4 Η Ελλάδα έχει υπογράψει χωρίς να κυρώσει τη Σύμβαση. Βλέπε 5 Με το Ν. 3080/1992 κυρώθηκε το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σε σχέση με την ανάμιξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη (ΦΕΚ 312, τ. Α ) και με το Ν. 3625/2007 κυρώθηκε το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία (ΦΕΚ 290, τ. Α ). 6 Η Ελλάδα έχει υπογράψει αλλά δεν έχει κυρώσει αυτά τα διεθνή κείμενα. Για την ελληνική απόδοση των Πρωτοκόλλων της Σύμβασης βλέπε σελίδες 97 και 105 της Συλλογής Κειμένων για τη Διάσωση της Ζωής στη θάλασσα σε 7 Inter-agency Guiding Principles on Unaccompanied and Separated Children. 8 Βλέπε σε ελληνική απόδοση σε: 9 UNHCR, Guidelines on Formal Determination of the Best Interests of the Child, provisional release, May

3 Ευρώπης, και ιδίως τη Σύσταση 1596 (2003) για την Κατάσταση των Νεαρών Μεταναστών στην Ευρώπη 10 και τη Σύσταση 1703 (2005) για την Προστασία και Πρόνοια για τα Ασυνόδευτα Παιδιά Αιτούντες Άσυλο 11, Λαμβάνοντας υπόψη τις Είκοσι Κατευθυντήριες Αρχές για την Απέλαση των Αλλοδαπών που υιοθέτησε το 2005 η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, Λαμβάνοντας υπόψη τη Διακήρυξη Βέλτιστων Πρακτικών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τα Ασυνόδευτα Παιδιά που υιοθέτησαν το 2004 η Διεθνής Ομοσπονδία της οργάνωσης «Σώστε τα Παιδιά» και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 12, Λαμβάνοντας υπόψη το έργο της Περιφερειακής Διάσκεψης του Συμβουλίου της Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε στη Μάλαγα της Ισπανίας στις 27 και 28 Οκτωβρίου 2005 για τη «Μετανάστευση των ασυνόδευτων παιδιών: ενεργώντας προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού» και ειδικότερα τα συμπεράσματα που υιοθέτησε, Λαμβάνοντας υπόψη ότι στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης ή στα σύνορά τους αυξάνεται ο αριθμός των ασυνόδευτων παιδιών που είναι μόνα, σε καταστάσεις που τα καθιστούν ευάλωτα, μακριά από το οικογενειακό τους περιβάλλον, χωρισμένα από τους γονείς τους ή τις οικογένειές τους και εκτεθειμένα σε πολλαπλούς κινδύνους, Θεωρώντας ότι οι μεταναστευτικές πολιτικές εν γένει και ειδικότερα όσες αφορούν στα ασυνόδευτα παιδιά απαιτούν σειρά μέτρων που υπερβαίνουν τους συνοριακούς ελέγχους και τη δράση για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, Υπογραμμίζοντας ότι είναι αναγκαία η βελτίωση της διαχείρισης της μετανάστευσης των ασυνόδευτων παιδιών προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα κράτη μέλη τις δυσκολίες που χαρακτηρίζουν τις συνθήκες υποδοχής τους, Εκτιμώντας την ανάγκη μείωσης των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται οι ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες και ιδιαίτερα η υγεία τους, η ανάπτυξή τους ακόμα και η ίδια η ζωή τους, Εκτιμώντας ότι είναι απαραίτητο να υποστηριχθούν οι προσπάθειες που καταβάλουν οι χώρες καταγωγής στους τομείς της ενημέρωσης για τους κινδύνους, τις δυσκολίες και την ευάλωτη κατάσταση των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών και της πρόληψης της μετανάστευσής τους, Εκτιμώντας ότι το βέλτιστο συμφέρον των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα σε όλες τις αποφάσεις που τους αφορούν και ότι κάθε δράση που αναλαμβάνεται πρέπει να προστατεύει τα δικαιώματά τους και την ασφάλειά τους και να προάγει την προσωπική τους ανάπτυξη, Υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να αξιολογούνται στο πλαίσιο εξατομικευμένης, πολυσχιδούς και συμμετοχικής προσέγγισης οι διαφορετικές και ανομοιογενείς καταστάσεις που βιώνουν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες λόγω της καταγωγής τους, του φύλου τους, του προσωπικού ιστορικού τους, της πολιτισμικής ιδιαιτερότητάς τους, του νομικού καθεστώτος τους ή οιουδήποτε άλλου κριτηρίου, Πεπεισμένη ότι τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς και τα κράτη που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης μπορούν, με την ενίσχυση της συνεργασίας τους, να συμβάλλουν στην ανεύρεση διαρκών και βιώσιμων λύσεων για τους ασυνόδευτους ανήλικους μετανάστες ώστε με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη σχετική διαδικασία να σχεδιαστεί και να εξασφαλιστεί το μέλλον τους, Συστήνει στις κυβερνήσεις των κρατών μελών: 10 Βλέπε σε /www.unhcr.gr/immigration.htm. 11 Βλέπε σε /www.unhcr.gr/immigration.htm. 12 Βλέπε επίσης τις κατευθυντήριες αρχές για τα ασυνόδευτα παιδιά αιτούντες άσυλο, όπως υιοθετήθηκαν από το Συνήγορο του Πολίτη και το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Αθήνα σε 3

4 α. να αναλάβουν πρωτοβουλίες ώστε η πολιτική τους, η νομοθεσία τους και η πρακτική τους να διέπονται από τις αρχές και τα μέτρα που παρατίθενται σε παράρτημα στην παρούσα σύσταση, β. να προάγουν την υλοποίηση αυτών των αρχών και μέτρων στις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες που άμεσα ή έμμεσα εμπλέκονται στη διαμόρφωση και στην εφαρμογή των εθνικών πολιτικών για τους ασυνόδευτους ανήλικους μετανάστες, γ. να κυρώσουν το συντομότερο, εάν δεν το έχουν ήδη πράξει, τη Σύμβαση του 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων, Παράρτημα στη Σύσταση CM/Rec (2007) 9 Ι. Έννοιες Σχεδιασμός του μέλλοντος των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών 1. Ο σχεδιασμός του μέλλοντος των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών αποσκοπεί στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν και να ενισχύσουν τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες ώστε να καταστούν ανεξάρτητοι, υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες. Για το σκοπό αυτό, ο σχεδιασμός του μέλλοντος των προαναφερόμενων παιδιών, απόλυτα σύμφωνος με το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, όπως ορίζεται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στοχεύει στην κοινωνική ένταξη των ανηλίκων, στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, στην πολιτισμική ανάπτυξη, στη στέγαση, στην υγεία, στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση. 2. Ο σχεδιασμός του μέλλοντος των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών είναι εξατομικευμένο εργαλείο, που στηρίζεται στην αμοιβαία και ορισμένου χρόνου δέσμευση των ενδιαφερόμενων ανήλικων και των αρμόδιων αρχών. Καθορίζει το μέλλον του παιδιού, προάγει το βέλτιστο συμφέρον του χωρίς διακρίσεις και παρέχει μακροχρόνιες λύσεις ικανοποιώντας τις ανάγκες του ανήλικου καθώς και των ενδιαφερόμενων μερών. 3. Ο προαναφερόμενος σχεδιασμός αποτελεί διαρκή λύση τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τους ανήλικους, προκειμένου για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης των ασυνόδευτων ανήλικων. Επομένως, πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα μιας ολοκληρωμένης πολιτικής παρέχοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα αφενός να ικανοποιούν τις ανάγκες των ασυνόδευτων ανήλικων και αφετέρου να αντιμετωπίζουν τις πάσης φύσης δυσκολίες που συνεπάγεται η μετανάστευσή τους. Ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες 4. Η παρούσα σύσταση εφαρμόζεται μόνο στους ασυνόδευτους ανήλικους μετανάστες που βρίσκονται εκτός της χώρας καταγωγής τους, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους, από τους λόγους για τους οποίους μετανάστευσαν και από τις ανάγκες διεθνούς προστασίας τους. Η έκφραση «ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες» περιλαμβάνει τα παιδιά που είναι χωρισμένα από τις οικογένειές τους καθώς και όσα εγκαταλείφθηκαν μετά την είσοδό τους στην επικράτεια των κρατών μελών. 5. Ασυνόδευτοι ανήλικοι είναι παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών που έχουν αποχωριστεί και από τους δύο γονείς τους και άλλους συγγενείς τους και δεν συνοδεύονται από τον κατά το νόμο ή το έθιμο υπεύθυνο για την επιμέλειά τους ενήλικα. 6. Χωρισμένα από τις οικογένειές τους παιδιά είναι τα ηλικίας κάτω των 18 ετών που έχουν αποχωριστεί και από τους δύο γονείς τους ή από τον προηγούμενο υπεύθυνο, κατά το νόμο ή το έθιμο, για τη φροντίδα τους, αλλά όχι κατ ανάγκη από άλλους συγγενείς. Επομένως, μπορεί να συνοδεύονται από άλλα ενήλικα μέλη της οικογένειας. 4

5 ΙΙ. Σχεδιασμός του μέλλοντος των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών: αναπόσπαστο εργαλείο ολοκληρωμένης πολιτικής 7. Κάθε σχεδιασμός πρέπει στηρίζεται σε σφαιρική, ολοκληρωμένη και άρα πολυσχιδή προσέγγιση. 8. Με βάση την ολιστική προσέγγιση, ο σχεδιασμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ειδικότερη κατάσταση του ενδιαφερόμενου παιδιού. Είναι αναγκαίο να συνεκτιμώνται διάφορα στοιχεία και ειδικότερα: i. τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ανήλικου: ηλικία, φύλο, ταυτότητα, νομικό καθεστώς, πολιτισμική καταγωγή, επίπεδο εκπαίδευσης, πνευματική ανάπτυξη και ωριμότητα, πιθανά τραυματικά βιώματα, κατάσταση της υγείας, επαγγελματική εμπειρία και δεξιότητες, ii. το δρομολόγιο της μετανάστευσης που ακολούθησε ο ανήλικος: παράγοντες που επηρέασαν την αναχώρησή τους, τις συνθήκες του ταξιδιού, τη διάρκεια και τις συνθήκες διαμονής στις χώρες διέλευσης και στην Ευρώπη, iii. το οικογενειακό περιβάλλον του ανήλικου και ειδικότερα η φύση των οικογενειακών του σχέσεων, iv. οι προσδοκίες, οι επιθυμίες και οι αντιλήψεις του ανήλικου, v. η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα καταγωγής του: το πολιτικό, νομοθετικό, κοινωνικοοικονομικό, εκπαιδευτικό και πολιτισμικό πλαίσιο, η κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου (λαμβάνοντας υπόψη τις διακρίσεις λόγω εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας και φύλου και άλλους πιθανούς κινδύνους), η διαθεσιμότητα φροντίδας και στήριξης, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών υποδοχής, vi. οι ειδικότερες εγγυήσεις που απολαμβάνουν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι αιτούντες άσυλο, ειδικότερα όσον αφορά στην αρχή της μη επαναπροώθησης και στον εντοπισμό διαρκών και βιώσιμων λύσεων, vii. η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα υποδοχής: το πολιτικό, νομοθετικό και κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, η διαθεσιμότητα ευκαιριών για τον ανήλικο, συμπεριλαμβανομένων του επιπέδου και του βαθμού της διαθέσιμης στήριξης, η δυνατότητα παραμονής στη χώρα υποδοχής, οι ευκαιρίες ένταξης στη χώρα υποδοχής. 9. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες θα πρέπει να απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που προστατεύουν τα διεθνή και ευρωπαϊκά κείμενα, και ιδίως η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που αποτελούν προαπαιτούμενο για την υλοποίηση των δράσεων που περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του μέλλοντός τους. Προκειμένου να διασφαλισθεί η πραγματική πρόσβαση σε αυτά τα δικαιώματα τα κράτη μέλη οφείλουν να υιοθετήσουν μέτρα πολιτικής, νομοθετικής, προνοιακής, υγειονομικής, εκπαιδευτικής, οικονομικής και πολιτισμικής φύσης, 10. Ο συντονισμός της πολιτικής και της πρακτικής αποτελεί προτεραιότητα για την ολοκληρωμένη υλοποίηση των δράσεων που περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του μέλλοντος των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών. Σε αυτό το πλαίσιο τα κράτη μέλη οφείλουν να αναλάβουν τις παρακάτω πρωτοβουλίες: i. να ιδρύσουν και / ή να στηρίξουν σε εθνικό επίπεδο δομές συντονισμού των διαφορετικών υπηρεσιών που ασχολούνται με τους ασυνόδευτους ανήλικους μετανάστες και, ανάλογα με την περίπτωση, να εξασφαλίσουν την αναγκαία υλικο-τεχνική υποδομή, το ανθρώπινο δυναμικό και τους οικονομικούς πόρους για την ίδρυση παρόμοιων εθνικών οργάνων, ii. να δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών με τη συμμετοχή όχι μόνον των χωρών καταγωγής, διέλευσης και υποδοχής αλλά και των αρμόδιων διεθνών οργανισμών και των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, iii. να ενισχύσουν τη συνεργασία με τα κράτη που δεν είναι μέλη στο Συμβούλιο της Ευ- 5

6 ρώπης και αποτελούν τις κυριότερες χώρες καταγωγής των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών προκειμένου να αναπτυχθούν βιώσιμες σχέσεις εμπιστοσύνης στηριγμένες στο σαφή καθορισμό των αντίστοιχων ευθυνών κατά την υλοποίηση των δράσεων που περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του μέλλοντος των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών. 11. Διμερείς συμφωνίες πρέπει να ορίζουν τις ελάχιστες συνθήκες στις οποίες οι ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες μπορούν να πραγματώνουν τα σχέδιά τους για το μέλλον στις χώρες καταγωγής τους και να προβλέπουν ανταλλαγές των κοινωνικών λειτουργών που είναι εξειδικευμένοι στη φροντίδα των ανηλίκων, 12. Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, τα κράτη μέλη οφείλουν να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες για τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες. 13. Εκτός από τα εθνικά σχήματα συνεργασίας με τις χώρες καταγωγής είναι αναγκαία η υποστήριξη και η περαιτέρω ανάπτυξη ανταλλαγών μεταξύ των τοπικών αρχών ή των εκπροσώπων των μη κυβερνητικών οργανώσεων που εμπλέκονται άμεσα στην παροχή φροντίδας στους ασυνόδευτους ανήλικους. 14. Παράλληλα με τις χώρες καταγωγής, τα κράτη μέλη οφείλουν να προάγουν την ενημέρωση της κοινής γνώμης και τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τους κινδύνους που ενέχει η μετανάστευση των παιδιών, ειδικότερα για τους κινδύνους των δικτύων που εμπλέκονται στην παράνομη μετανάστευση, στην εκμετάλλευση των παιδιών και στο οργανωμένο έγκλημα. ΙΙΙ. Σχεδιασμός του μέλλοντος των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών: αμοιβαία δέσμευση 15. Ο σχεδιασμός του μέλλοντος των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών πρέπει να επισημοποιείται με έγγραφη συμφωνία που ορίζει τις αντίστοιχες δεσμεύσεις των μερών και να υπογράφεται από τα μέρη και / ή από τον υπεύθυνο για τη φροντίδα του ασυνόδευτου ανήλικου μετανάστη. 16. Ο προαναφερόμενος σχεδιασμός πρέπει να περιλαμβάνει εξατομικευμένους και εξελικτικούς στόχους που ο ανήλικος δεσμεύεται να σεβαστεί, ρυθμίσεις παρακολούθησης της υλοποίησής τους και τακτική αξιολόγηση με βάση τις ανταλλαγές απόψεων μεταξύ του ανήλικου και των αρμόδιων αρχών. Πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα και οι προσδοκίες του ασυνόδευτου ανήλικου μετανάστη καθώς και οι ευκαιρίες που του παρέχονται στη χώρα υποδοχής και στη χώρα καταγωγής. 17. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του μέλλοντος των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να εγγυηθούν ένα προστατευτικό πλαίσιο που εξασφαλίζει την πραγμάτωση των προαναφερόμενων στόχων και περιλαμβάνει την πρόσβαση: - σε κατάλληλη στέγαση, - σε εξειδικευμένη υποστήριξη που παρέχεται από κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό, - στον ορισμό κατάλληλα καταρτισμένου επιτρόπου και/ή νόμιμου εκπροσώπου του ανηλίκου, - στη σαφή και ολοκληρωμένη ενημέρωση του ανήλικου για την κατάστασή του σε γλώσσα που κατανοεί, - σε βασικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της διατροφής, της ιατρικής φροντίδας και της εκπαίδευσης. 18. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να αναλύουν το συντομότερο δυνατό την οικογενειακή κατάσταση του ασυνόδευτου ανήλικου μετανάστη και να αναζητούν κατά προτεραιότητα τους γονείς του ή τον κατά το νόμο ή το έθιμο υπεύθυνο για τη φροντίδα του, για να υπάρξουν, ανάλογα με την περίπτωση και με σεβασμό πάντα στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, άμεσες ή έμμεσες επαφές με στόχο την πιθανή οικογενειακή συνένωση. 6

7 19. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να διασφαλίσουν τη χρηματοδότηση όλων των ενεργειών για τον εντοπισμό, τη στέγαση, την αξιολόγηση της κατάστασης και την προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών, 20. Ο σχεδιασμός του μέλλοντος των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών πρέπει να δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες που εξασφαλίζουν τον ειλικρινή διάλογο μεταξύ των αρμόδιων αρχών με τους ασυνόδευτους ανήλικους μετανάστες, ώστε οι τελευταίοι να τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται, και εγγυώνται τη συμμετοχή και την εμπλοκή τους σε όλα τα στάδια της εφαρμογής αυτού του εργαλείου προστασίας των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών. IV. Συνθήκες αναγκαίες για την υλοποίηση των δράσεων του σχεδιασμού του μέλλοντος των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών 21. Τα κράτη μέλη οφείλουν να καθορίσουν τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει κάθε εταίρος, ειδικότερα οι εθνικές και τοπικές αρχές, οι υπηρεσίες πρόνοιας, οι εκπαιδευτικοί, οι οικογένειες και οι νομικοί εκπρόσωποι, κατά την υλοποίηση και την παρακολούθηση των δράσεων του σχεδιασμού του μέλλοντος των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών και να διασφαλίσουν το συντονισμό τους. Ειδικότερα, οφείλουν να προβλέψουν την κατάλληλη χρηματοδότηση και τον καταμερισμό των σχετικών πόρων. 22. Τα κράτη μέλη οφείλουν να υιοθετήσουν ή να ενισχύσουν τις διαδικασίες που εγγυώνται τον εντοπισμό και την καταγραφή των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών και την έκδοση των αναγκαίων εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την περίπτωση, των ταξιδιωτικών εγγράφων. 23. Ειδική προσοχή εφιστάται στις περιπτώσεις των ασυνόδευτων ανήλικων που αιτούνται άσυλο. Οι διαδικασίες ασύλου δεν πρέπει να επηρεάζουν την αποτελεσματική και πραγματική προετοιμασία και υλοποίηση των δράσεων του σχεδιασμού του μέλλοντος αυτών των ανηλίκων, που έχουν ανάγκη ενισχυμένη προστασία, ειδικότερα όσον αφορά στην αρχή της μη επαναπροώθησης. 24. Ανάλογα με τους ειδικότερους στόχους, οι δράσεις του σχεδιασμού του μέλλοντος των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών μπορεί να υλοποιηθούν στη χώρα υποδοχής ή εναλλακτικά στη χώρα υποδοχής και στη χώρα καταγωγής τους, ή στη χώρα καταγωγής τους. Σε ειδικότερες περιπτώσεις, και ιδιαιτέρως στην περίπτωση της οικογενειακής συνένωσης με γονείς που διαμένουν νόμιμα σε τρίτη χώρα, οι προαναφερόμενες δράσεις πρέπει να υλοποιούνται σε αυτήν τη χώρα. Σε αυτήν την τελευταία περίπτωση εκτός από τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 28 και 29 τα κράτη μέλη υποχρεούνται να διευκολύνουν την αναχώρηση του ανήλικου και την υλοποίηση των προαναφερόμενων δράσεων σ αυτήν τη χώρα. Σχεδιασμός του μέλλοντος του ασυνόδευτου ανήλικου μετανάστη στη χώρα υποδοχής 25. Όταν οι σχετικές δράσεις υλοποιούνται στη χώρα υποδοχής τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν την πρόσβαση του ασυνόδευτου ανήλικου μετανάστη σε τάξεις εκμάθησης της γλώσσας της χώρας υποδοχής, στην εκπαίδευση και / ή στην κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση σε βάση ισότιμη με τους πολίτες τους. Επίσης, πρέπει να παρέχουν στον ανήλικο τη δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας. 26. Όταν ενηλικιωθεί ο ενδιαφερόμενος ανήλικος δικαιούνται άδεια προσωρινής διαμονής στη χώρα υποδοχής έως την ολοκλήρωση των δράσεων του σχεδιασμού του μέλλοντος που τον αφορούν εφόσον έχει επιδείξει προσήλωση στην εκπαιδευτική του πορεία και στην επαγγελματική κατάρτιση καθώς και τη βούληση ένταξης στη χώρα υποδοχής. 7

8 Σχεδιασμός του μέλλοντος του ασυνόδευτου ανήλικου μετανάστη στη χώρα υποδοχής και στη χώρα καταγωγής 27. Όταν οι δράσεις του σχεδιασμού του μέλλοντος του ασυνόδευτου ανήλικου μετανάστη αρχίζουν να υλοποιούνται στη χώρα υποδοχής και συνεχίζονται στη χώρα καταγωγής τα κράτη μέλη οφείλουν να υιοθετήσουν κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια και η επιτυχής έκβασή τους. Σχεδιασμός του μέλλοντος του ασυνόδευτου ανήλικου μετανάστη στη χώρα καταγωγής 28. Όταν οι δράσεις του σχεδιασμού του μέλλοντος του ασυνόδευτου ανήλικου μετανάστη υλοποιούνται στη χώρα καταγωγής τα κράτη μέλη οφείλουν να ορίσουν τα κριτήρια που εγγυώνται την επιτυχία τους. Μεταξύ άλλων, τα ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται είναι: i. η αξιολόγηση των αναγκών ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο ωριμότητας του ανήλικου, ii. η υποδοχή, η προστασία και η κατάλληλη φροντίδα και υποστήριξη στη χώρα καταγωγής, είτε από τους γονείς είτε από τον υπεύθυνο για τη φροντίδα και / ή άλλο νόμιμο εκπρόσωπο ή κυβερνητικές ή μη αρχές, με σεβασμό πάντα στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, iii. η συμμετοχή των τοπικών αρχών στην υλοποίηση των δράσεων του προαναφερόμενου σχεδιασμού στη χώρα καταγωγής, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων προστασίας του ανηλίκου, των κοινωνικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης και η επιλογή των τοπικών οργάνων (για παράδειγμα μη κυβερνητικών οργανώσεων) ικανών να παρέμβουν στην εφαρμογή και στην παρακολούθηση του σχεδιασμού, iv. η χρηματοδότηση, στο μέτρο του εφικτού, δράσεων κατάρτισης του εξειδικευμένου προσωπικού ή των τοπικών δομών που διασφαλίζουν την παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδιασμού του μέλλοντος των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών. 29. Στην περίπτωση που οι ανήλικοι επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους τα κράτη μέλη οφείλουν να αναζητούν τη συνδρομή μη κυβερνητικών οργανώσεων ή των αρμόδιων διεθνών οργανισμών σε αυτόν τον τομέα, όπως είναι η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το Ταμείο του ΟΗΕ για τα Παιδιά και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, ανάλογα με τις ειδικότερες αρμοδιότητές τους. V. Επικοινωνιακή στρατηγική και παρακολούθηση της σύστασης 30. Τα κράτη μέλη οφείλουν να υιοθετήσουν συγκεκριμένα μέτρα για τον εντοπισμό και την ενημέρωση των επαγγελματιών που απασχολούνται σε υπηρεσίες και δομές αρμόδιες για την υποδοχή, την πρόνοια, την προστασία και την παρακολούθηση των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί με εκστρατείες ενημέρωσης, με μαθήματα κατάρτισης, με διασκέψεις και σεμινάρια, με δίκτυα ανταλλαγής εμπειριών (εταιρικές σχέσεις) ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο μπορεί να βελτιώσει τις γνώσεις για το σχεδιασμό του μέλλοντος των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών και την τεχνογνωσία τους για την υλοποίησή του. Τα κράτη μέλη οφείλουν να ενημερώνουν τις δομές και τα θεσμικά όργανα των χωρών καταγωγής και διέλευσης για τις αρχές της παρούσας σύστασης. 31. Με σκοπό την προαγωγή του σχεδιασμού του μέλλοντος των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών τα κράτη μέλη οφείλουν να διαδώσουν ευρέως τις αρχές της παρούσας σύστασης, ειδικότερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις μη κυβερνητικές οργανώσεις και σε άλλους φορείς. Στόχος είναι να ενημερωθεί η κοινή γνώμη για τη μετανάστευση και την αναπόφευκτη παρουσία ασυνόδευτων ανήλικων στα κράτη μέλη, για την ευάλωτη θέση τους και για τους κινδύνους που ενέχει η επισφαλής κατάστασή τους καθώς και για την ανάγκη των αρμόδιων αρχών να αναλάβουν τη φροντίδα τους μέσω του σχεδιασμού του μέλλοντός τους. 8

9 32. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να υιοθετήσουν δείκτες για την αξιολόγηση του προγραμματισμού, της εφαρμογής και της αποτίμησης των δράσεων που περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του μέλλοντος των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών. 33. Στο μέτρο του εφικτού, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να καταγράφουν τα μέτρα που υιοθετούν για την υλοποίηση της σύστασης στις εθνικές εκθέσεις που υποβάλουν για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 9

10 Σύσταση CM / Rec (2008) 4 13 της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη για την υποστήριξη της ένταξης των παιδιών των μεταναστών και των παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο Η Επιτροπή Υπουργών, Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 15 (β) του Καταστατικού του Συμβουλίου της Ευρώπης, Λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι η επίτευξη μεγαλύτερης ενότητας μεταξύ των μελών του και ότι ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί, ιδίως, με την κοινή δράση και την υιοθέτηση κοινών πολιτικών στους τομείς της μετανάστευσης και της νεολαίας, Υπενθυμίζοντας τη Σύμβαση του 1950 για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ETS αριθ. 5) και τα συναφή Πρωτόκολλά της, Υπενθυμίζοντας τον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του 1996 (ETS αριθ. 163), Υπενθυμίζοντας τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Υπενθυμίζοντας το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες: μάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση και το Ευρωπαϊκό Γλωσσικό Χαρτοφυλάκιο και τη σημασία τους για την ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας και του διαπολιτισμικού διαλόγου, Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη των μεταναστών και των προσώπων με μεταναστευτικό υπόβαθρο αποτελεί τον πυλώνα της κοινωνικής συνοχής των ευρωπαϊκών κοινωνιών, Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη είναι μια αμφίδρομη διαδικασία που βασίζεται στην αμοιβαία βούληση για προσαρμογή τόσο των μεταναστών όσο και της κοινωνίας υποδοχής, Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της διασφάλισης ισότιμης και αποτελεσματικής πρόσβασης σε ευκαιρίες εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή, την κοινωνική προέλευση και την περιοχή της κατοικίας, Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη είναι επείγουσα η ανάγκη για την ενίσχυση της ένταξης των παιδιών των μεταναστών και των παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στο σχολείο και στην κοινωνία, Λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, ότι είναι σημαντική για τη διευκόλυνση της κοινωνικοποίησης και την εκμάθηση της γλώσσας η πρόσβαση των παιδιών των μεταναστών και των παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στα προσχολικά ιδρύματα, Λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, ότι πολλά νεοαφικνούμενα παιδιά μετανάστες έχουν περιορισμένη γνώση της γλώσσας διδασκαλίας καθώς και διαφορετική εκπαιδευτική εμπειρία που μπορεί να παρακωλύουν την πρόοδό τους στο σχολείο, και επίσης ότι ορισμένα παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο αρχίζουν να φοιτούν στο σχολείο χωρίς να έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας διδασκαλίας, Λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, ότι σε πολλά κράτη μέλη περισσότερο τα παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο εγκαταλείπουν το σχολείο πρόωρα χωρίς απολυτήριο ή άλλο αναγνωρισμένο σχετικό πιστοποιητικό, Λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, ότι πολλοί νέοι μετανάστες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επιτυχή μετάβαση από το σχολείο στην αγορά εργασίας, Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι υψίστης σημασίας για την επιτυχή ένταξη των παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στο σχολείο οι διαπολιτισμικές ικανότητες των εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών που απασχολούνται με παιδιά στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και η ικανότητά τους να διαχειρίζονται τη διαφορετικότητα στην τάξη, 13 Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις κατά την 1018η συνεδρίαση των αντιπροσώπων τους. 10

11 Λαμβάνοντας υπόψη ότι προάγουν την κοινωνική συνοχή ο σεβασμός και η προαγωγή της πολιτισμικής, θρησκευτικής και γλωσσικής διαφορετικότητας της κοινωνίας στα σχολεία, Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ενθαρρύνονται και να υποστηρίζονται αφενός ο γονικός ρόλος των μεταναστών γονέων ή των γονέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο και αφετέρου οι προσπάθειές τους που αποβλέπουν στη διευκόλυνση της ένταξης των παιδιών τους και ότι είναι αναγκαία η συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών τους, Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάλληλη πληροφόρηση των μεταναστών γονέων ή των γονέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο για το εκπαιδευτικό σύστημα είναι ζωτικής σημασίας ως μέσο στήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των σχολικών επιδόσων των παιδιών τους, Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί σθεναρά η ενεργός συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των ενώσεων των μεταναστών στη διαδικασία της ένταξης των παιδιών μεταναστών, Λαμβάνοντας υπόψη γενικότερα ότι οι μετανάστες και τα πρόσωπα με μεταναστευτικό υπόβαθρο θα πρέπει να συμμετέχουν στο σχεδιασμό, στην υιοθέτηση και στην εφαρμογή αποφάσεων και πολιτικών που αφορούν στην ευημερία τους και στην ένταξη τους, Υπενθυμίζοντας τη σημασία των αρχών των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, καθώς και των διαπολιτισμικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών που είναι υπεύθυνοι για την ευημερία των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων του προσωπικού φροντίδας της υγείας και των κοινωνικών λειτουργών, Συστήνει στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, κατ' εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών που παρατίθενται στη συνέχεια, να υιοθετήσουν σε πολιτικό και πρακτικό επίπεδο μέτρα για τη βελτίωση της ένταξης των νεοφικνούμενων παιδιών μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα, για την παροχή των αναγκαίων γλωσσικών γνώσεων προσχολικού επιπέδου σε αυτά τα παιδιά, για την προετοιμασία της επιτυχούς μετάβασης των παιδιών των μεταναστών ή των παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο από το σχολείο στην αγορά εργασίας και για την αντιμετώπιση των δυσκολιών όσων ζουν σε γκετοποιημένες και υποβαθμισμένες γειτονιές. Όσον αφορά στη διάδοση και στην παρακολούθηση της παρούσας σύστασης, Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να μεταφράσουν την παρούσα σύσταση στις επίσημες γλώσσες τους ώστε να διασφαλισθεί η πλήρης κατανόηση των συνεπειών της από τους αρμόδιους φορείς. Σε κάθε περίπτωση τα κράτη μέλη οφείλουν να επιστήσουν την προσοχή των ενδιαφερομένων δημόσιων και ιδιωτικών αρχών στις αρχές της παρούσας σύστασης με τα κατάλληλα εθνικά μέσα ενημέρωσης, Τα κράτη μέλη οφείλουν να καθορίσουν δείκτες για την επαλήθευση της τήρησης των αρχών της παρούσας σύστασης και την εφαρμογή των διατάξεών της. Παράρτημα στη Σύσταση CM / Rec (2008) 4 για την ενίσχυση της ένταξης των παιδιών των μεταναστών και των παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο Α. Η εκμάθηση ξένων γλωσσών 1. Για τη διευκόλυνση και την ενίσχυση της γλωσσολογικής ανάπτυξης των παιδιών των μεταναστών, τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόσουν μέτρα προσαρμοσμένα στην ιδιαίτερη κατάστασή τους. Γενικός στόχος των μέτρων αυτών είναι η παροχή βοήθειας στα παιδιά αυτά ώστε να αποκτήσουν την απαιτούμενη επάρκεια στη γλώσσα διδασκαλίας. Εφόσον είναι εφικτό, τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν την εκμάθηση και τη διατήρηση της μητρικής τους γλώσσας. 11

12 2. Τα κράτη μέλη πρέπει να υιοθετήσουν τα μέτρα που είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες εκμάθησης των συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων παιδιών μεταναστών που ζουν στην επικράτειά τους και ιδίως τα μέτρα που εκτίθενται στη συνέχεια. Ανάλογα με την περίπτωση, τα μέτρα αυτά πρέπει να εφαρμόζονται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. i. Στα προσχολικά, σχολικά και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να διατίθενται οι αναγκαίοι πόροι ώστε όταν τα νεο-αφικνούμενα παιδιά ή τα παιδιά που έχουν γεννηθεί στη χώρα υποδοχής από πρόσφατα αφιχθέντες γονείς γνωρίζουν ανεπαρκώς τη γλώσσα διδασκαλίας να τους παρέχουν υποστηρικτικά μαθήματα για την εκμάθηση της γλώσσας. ii Οργανωτική και οικονομική στήριξη πρέπει να παρέχεται στις πρωτοβουλίες των μεταναστών και των ενώσεών τους, ώστε να βοηθηθούν τα νεο-αφικνούμενα παιδιά μετανάστες στην εκμάθηση της γλώσσας διδασκαλίας και στην απόκτηση των αναγκαίων δεξιοτήτων έκφρασης στο σχολείο. iii. Επιβάλλεται η ανάπτυξη μεθόδων για την αποτελεσματική και επαρκή διάγνωση των γλωσσικών δεξιοτήτων των παιδιών μεταναστών σε προσχολικό επίπεδο σύμφωνα με τα εκπαιδευτικά πρότυπα της χώρας υποδοχής. iv. Είναι απαραίτητη η ανάπτυξη αποτελεσματικών μέσων για την αξιολόγηση της ικανότητας γραφής και ανάγνωσης των νεο-αφικνούμενων παιδιών μεταναστών ώστε να τους παρασχεθούν προγράμματα εκμάθησης της γλώσσας προσαρμοσμένα στις ειδικότερες ανάγκες τους, συμπεριλαμβανομένων των εξατομικευμένων προγραμμάτων γλωσσικής υποστήριξης. v. Απαιτείται η υποστήριξη των προσχολικών ιδρυμάτων για την κατάλληλη αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων των παιδιών κατά την εγγραφή τους και για την εφαρμογή κατάλληλων υποστηρικτικών προγραμμάτων καθώς και προγραμμάτων εκμάθησης της γλώσσας προσαρμοσμένων στις ανάγκες των παιδιών που τα χρειάζονται. vi. Όταν δεν υπάρχουν προσχολικά ιδρύματα στη χώρα υποδοχής ή στην περιοχή όπου διαμένει η οικογένεια, οι εργαζόμενοι σε φορείς φροντίδας της υγείας, οι κοινωνικοί λειτουργοί ή άλλοι επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με την οικογένεια πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες που διασφαλίζουν την έγκαιρη αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων των παιδιών της προσχολικής ηλικίας και, όπου είναι αναγκαίο, την υιοθέτηση των κατάλληλων υποστηρικτικών μέτρων. vii. Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ παιδιών διαφορετικών προελεύσεων, τόσο των μεταναστών όσο και της κοινωνίας υποδοχής, θα πρέπει να οργανώνονται συλλογικές δραστηριότητες αναψυχής και αθλητισμού σε συνεργασία με τους μετανάστες και τις ενώσεις τους. Είναι απαραίτητη η συμμετοχή παιδιών διαφορετικών ηλικιών σε αυτές τις δραστηριότητες (για παράδειγμα, εαρινές / χειμερινές κατασκηνώσεις, αθλητικοί αγώνες, ψυχαγωγικές δραστηριότητες), που θα πρέπει να πραγματοποιούνται εντός και εκτός του σχολείου. Είναι αναγκαίο να ενθαρρύνεται η συμμετοχή των γονέων αυτών των παιδιών και, εφόσον είναι εφικτό, να τους παρέχεται βοήθεια για την οργάνωσή τους. Ειδικότερα, πρέπει να υποστηρίζεται σθεναρά η συμμετοχή των νεο-αφιχθέντων παιδιών μεταναστών σε αυτές τις δραστηριότητες. viii. Για τα παιδιά με ηλικία αποφοίτησης από το σχολείο επιβάλλεται η οργάνωση προγραμμάτων για την ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων που απαιτούν η επαγγελματική κατάρτιση και σταδιοδρομία. Το περιεχόμενο αυτών των προγραμμάτων θα πρέπει να διασφαλίζει την επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ώστε οι απόφοιτοι μετανάστες να μην αντιμετωπίζουν εμπόδια κατά την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Για το σκοπό αυτό, τα προγράμματα γλωσσικής κατάρτισης θα πρέπει να οργανώνονται σε συνεργασία με τους εργοδότες και τα συνδικάτα. 12

13 Β. Πρόσληψη και ανάπτυξη του προσωπικού 3. Για να προαχθεί η διαφορετικότητα στα σχολεία, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την ενθάρρυνση της εισαγωγής προσώπων με μεταναστευτικό υπόβαθρο στο εκπαιδευτικό λειτούργημα. Πρέπει να προσλαμβάνονται και να ενθαρρύνονται ενεργά να εργαστούν στα σχολεία δάσκαλοι με μεταναστευτικό υπόβαθρο, συμπεριλαμβανομένων πρόσφατων μεταναστών. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να εξεταστούν αφενός η υιοθέτηση απλοποιημένης και ταχύρρυθμης διαδικασίας για την αναγνώριση αλλοδαπών πτυχίων διδασκαλίας και αφετέρου η οργάνωση ειδικών μαθημάτων κατάρτισης για τους κατόχους παρόμοιων πτυχίων. 4. Οι καθηγητές, οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι εργαζόμενοι στον τομέα της φροντίδας της υγείας που απασχολούνται με παιδιά μετανάστες και με παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο πρέπει να έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν και να ικανοποιούν με τον κατάλληλο τρόπο τις ανάγκες των παιδιών αυτών. Θα πρέπει επίσης να έχουν την ικανότητα να εργάζονται αποτελεσματικά σε πλουραλιστικό εθνοτικό, πολιτισμικό, θρησκευτικό και γλωσσικό περιβάλλον. Τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν τα μέτρα που αναφέρονται στη συνέχεια για να διασφαλίσουν τις απαραίτητες δεξιότητες στους προαναφερόμενους επαγγελματίες. Τα μέτρα αυτά πρέπει να υλοποιούνται, κατά περίπτωση, από τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές σε συνεργασία με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις ενώσεις των μεταναστών. i. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας επαγγελματικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών, των κοινωνικών λειτουργών, των εργαζομένων στον τομέα της φροντίδας της υγείας και άλλων επαγγελματιών που απασχολούνται με παιδιά μεταναστών ή με παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο πρέπει να παρέχονται δυνατότητες μάθησης για την ανάπτυξη και τον έλεγχο των απαιτούμενων ειδικότερων δεξιοτήτων. Πρόκειται για διαπολιτισμικές δεξιότητες, για την ικανότητα διαχείρισης πολιτισμικών διαφορών στην τάξη, για την ικανότητα ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων, για την ικανότητα διάγνωσης και διάκρισης των γλωσσολογικών προβλημάτων από τις μαθησιακές ελλείψεις και για την ικανότητα ανάπτυξης διδακτικών εργαλείων και στρατηγικών μάθησης που στοχεύουν στην υποστήριξη των παιδιών των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι αυτή της πλειοψηφίας της κοινωνίας και / ή της χώρας υποδοχής. ii. Η ανάπτυξη στρατηγικών και δεξιοτήτων στον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και εργασίας με παιδιά των οποίων η γλώσσα διδασκαλίας δεν είναι η μητρική πρέπει να είναι ενταχθεί και να είναι υποχρεωτική σε όλα τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και/ή βασικής εκπαίδευσης, κυρίως για το προσωπικό που απασχολείται με παιδιά προσχολικής ηλικίας. iii. Στους επαγγελματίες που δεν απέκτησαν στη βασική εκπαίδευση διαπολιτισμικές δεξιότητες ούτε διδάχτηκαν για τη διαχείριση των πολιτισμικών διαφορών ή της πολυγλωσσίας θα πρέπει να παρέχεται ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση ώστε να ενημερωθούν για τις απαραίτητες πρακτικές δεξιότητες και διδακτικά εργαλεία. Οι επαγγελματίες των οποίων η βασική εκπαίδευση περιλάμβανε παρόμοιες ενότητες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις παρακολουθώντας μετεκπαιδευτικά και / ή ανώτερου επιπέδου μαθήματα. iv. Υπηρεσίες εποπτείας και συμβουλευτικής, εντός ή εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος, θα πρέπει να διατίθενται στους επαγγελματίες που απασχολούνται σε αυτόν τον τομέα ώστε να διασφαλιστεί η παροχή συνδρομής και υποστήριξης για την ανάπτυξη γενικών στρατηγικών και / ή τη μεταχείριση εξατομικευμένων περιπτώσεων. Γ. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατική συμμετοχή του πολίτη και η διαφορετικότητα 5. Για να διευκολυνθεί η ένταξη των παιδιών των μεταναστών ή των παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο τόσο στη σχολική ζωή όσο και στην κοινωνία τα κράτη μέλη πρέπει να μερι- 13

14 μνούν ώστε οι εθνικές εκπαιδευτικές και σχολικές αρχές να προάγουν στο σχολείο το περιβάλλον της φιλοξενίας, της ανοχής και του σεβασμού της διαφορετικότητας. Επίσης, είναι αναγκαίο να εγγυώνται τις απαραίτητες συνθήκες που επιτρέπουν σε αυτά τα παιδιά να αναπτύξουν θετική εικόνα για τον εαυτό τους και να αναγνωρίζονται με θετικό τρόπο στην κοινωνία υποδοχής. Είναι απαραίτητο να υιοθετηθούν μέτρα ανάλογα των συνθηκών που επικρατούν σε κάθε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων όσων αναφέρονται στη συνέχεια. i. Για να παρασχεθεί βοήθεια στα παιδιά να εξοικειωθούν με κάθε σχολικό μάθημα τα σχολικά προγράμματα πρέπει να αντανακλούν τη θρησκευτική, εθνική και πολιτισμική ποικιλομορφία της κοινωνίας και να περιλαμβάνουν θέματα όπως είναι η ιστορία της μετανάστευσης και η υποδοχή των μεταναστών καθώς και τα οφέλη της μετανάστευσης και της διαπολιτισμικής γνώσης. ii. Τα σχολικά προγράμματα πρέπει να περιλαμβάνουν εκπαίδευση για τη δημοκρατική συμμετοχή του πολίτη, τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις διαπολιτισμικές δεξιότητες. iii. Το διδακτικό υλικό (συμπεριλαμβανομένων του κειμένου και των εικόνων των βιβλίων) θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη διαφορετικότητα της κοινωνίας και να επιβεβαιώνει ότι οι μετανάστες και οι μειονότητες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. iv. Στο μέτρο του δυνατού, οι καθημερινές πρακτικές ρυθμίσεις στο σχολείο θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτες, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών με διαφορετικό πολιτισμικό και θρησκευτικό υπόβαθρο. v. Από καιρού σε καιρό θα πρέπει να οργανώνονται ενημερωτικές εκστρατείες που προάγουν θετικά παραδείγματα ένταξης για τα παιδιά με αναφορά στις προσωπικότητες με μεταναστευτικό υπόβαθρο. vi. Σε συνεργασία με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι απαραίτητο να προσκαλούν τα σχολεία σημαντικές προσωπικότητες με μεταναστευτικό υπόβαθρο από το χώρο της πολιτικής, της τέχνης, του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας για να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που διοργανώνονται για τα παιδιά των μεταναστών. Δ. Η ένταξη στη σχολική ζωή 6. Τα κράτη μέλη πρέπει να υιοθετήσουν μέτρα για την πλήρη και συντομότερη δυνατό ένταξη των νεο-αφικνούμενων παιδιών των μεταναστών στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Απαιτείται να υιοθετήσουν μέτρα κατάλληλα για τις συνθήκες που επικρατούν στις χώρες τους, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης του πληθυσμού των μεταναστών. Ανάλογα με την περίπτωση, οι αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές και / ή τοπικές αρχές πρέπει να διαθέτουν κυβερνητική χρηματοδότηση προκειμένου να συνδράμουν τα σχολεία και τις εκπαιδευτικές αρχές στην υλοποίηση των μέτρων. Τα μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στη συνέχεια και, κατά περίπτωση, μπορούν να προσαρμόζονται στις ανάγκες των παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο. 7. Στόχος των μέτρων που αναφέρονται στο παρόν τμήμα είναι να διασφαλιστεί ότι τα σχολεία εντοπίζουν και αντιμετωπίζουν το ταχύτερο δυνατό τις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες κάθε παιδιού, ότι το παιδί κατανοεί και προσαρμόζεται το συντομότερο δυνατό στο σχολικό περιβάλλον και πολιτισμό και ότι μπορεί να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες της σχολικής ζωής ισότιμα με τα άλλα παιδιά. i. Τα σχολεία θα πρέπει να καθοδηγούν τα παιδιά μετανάστες στις σπουδές τους, να τα βοηθούν να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες και ικανότητες μάθησης και να αποτρέπουν την εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών. ii. Ελλείψει υφισταμένου γενικού πλαισίου εξατομικευμένης αντιμετώπισης-μεταχείρισης των παιδιών για τον εντοπισμό των προτερημάτων και των δυνατοτήτων τους και για την ανάπτυ- 14

15 ξη προγραμμάτων υποστήριξης προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε παιδιού οι εκπαιδευτικές αρχές οφείλουν να αναθέσουν αυτό το έργο για τα παιδιά μετανάστες σε τοπικά σχολεία, ειδικότερα για να διασφαλίσουν ότι αυτά τα παιδιά αποκτούν το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης και επάρκειας σε συγκεκριμένα θέματα. iii. Η μορφή και οι μέθοδοι διδασκαλίας θα πρέπει να προσαρμόζονται στις προσωπικές ανάγκες και στις μαθησιακές εμπειρίες των νεο-αφικνούμενων παιδιών μεταναστών. iv. Τα σχολεία θα πρέπει να εξετάσουν τη δυνατότητα συνεργασίας με πανεπιστημιακούς και / ή εκπαιδευτικούς ινστιτούτων κατάρτισης ώστε να παρέχουν στα παιδιά μετανάστες την αναγκαία συνδρομή και υποστήριξη για τα δύσκολα μαθήματα. Επίσης, μπορούν να εξετάσουν τη δυνατότητα συνεργασίας με φοιτητές αυτών των ιδρυμάτων ώστε να στηρίξουν με εθελοντική εργασία τα παιδιά μετανάστες στην παρακολούθηση του σχολικού προγράμματος. v. Οι εκπαιδευτικές αρχές θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο ρυθμίσεων ώστε στα πρώτα στάδια της σχολικής τους σταδιοδρομίας και μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα τα παιδιά μετανάστες να διδάσκονται κάποια από τα μαθήματα στη μητρική τους γλώσσα, καθώς αυτό το μέτρο μπορεί να τα βοηθήσει να αναπτύξουν τις αναγκαίες γνωστικές και σχολικές δεξιότητες για την εποικοδομητική συνέχιση των σπουδών τους στη γλώσσα διδασκαλίας. vi. Οι εκπαιδευτικές αρχές και τα σχολεία μπορούν να αναπτύξουν και να διευκολύνουν διάφορες μεθόδους βοήθειας και υποστήριξης των νεο-αφικνούμενων παιδιών μεταναστών από τους συμμαθητές τους (για παράδειγμα, με προγράμματα ομαδικής μάθησης ή αλληλοβοήθειας). vii. Ελλείψει υφισταμένου γενικού συστήματος παρακολούθησης της προόδου των παιδιών στο σχολείο, οι εκπαιδευτικές αρχές και τα σχολεία οφείλουν να καθιερώσουν σύστημα συνεχούς παρακολούθησης της προόδου των παιδιών μεταναστών (ειδικά των νεο-αφικνούμενων), ώστε να τα αποτρέψουν από την εγκατάλειψη του σχολείου και να υποστηρίξουν την κοινωνική τους ένταξη. 8. Για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα παιδιά μετανάστες αποφοιτούν από το σχολείο με πιστοποίηση των τυπικών προσόντων (για παράδειγμα, δίπλωμα, πιστοποιητικό) και ότι έχουν πραγματική ευκαιρία να εξασφαλίσουν στη συνέχεια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία οι εκπαιδευτικές αρχές, σε συνεργασία με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις ενώσεις μεταναστών, θα πρέπει να ενθαρρύνουν την επιστροφή στο σχολείο των παιδιών που έχουν εγκαταλείψει τις σπουδές τους. Ανάλογα με την περίπτωση, τούτο μπορεί να επιτευχθεί με τη στενότερη συνεργασία με τους γονείς του παιδιού και με ευέλικτους τρόπους μάθησης (για παράδειγμα, με τη μερική παρακολούθηση του σχολείου). Ε. Η κοινωνία των πολιτών, οι μετανάστες και οι ενώσεις των μεταναστών 9. Η κοινωνία των πολιτών και, ειδικότερα, οι ενώσεις των μεταναστών θα πρέπει να ενθαρρυνθούν ενεργά να στηρίξουν την ένταξη των παιδιών μεταναστών τόσο στη σχολική ζωή όσο και στην κοινωνία γενικότερα. Για το σκοπό αυτό τα κράτη μέλη πρέπει να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν τα μέτρα που κρίνουν κατάλληλα συμπεριλαμβανομένων όσων αναφέρονται στη συνέχεια. Εφόσον είναι αναγκαίο, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους. i. Θα πρέπει να οργανώνονται τακτικές μορφές διαβούλευσης και συμμετοχής (για παράδειγμα, συμβούλια και στρογγυλές τράπεζες) για την ανάπτυξη και τη διατήρηση της συνεργασίας μεταξύ των σχολείων, των αρμόδιων αρχών (κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας) και της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών και των ενώσεών τους. ii. Οι μετανάστες και οι ενώσεις τους πρέπει να ενθαρρύνονται να οργανώνουν τις ακόλουθες δραστηριότητες σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τα σχολεία: 15

16 - μαθήματα γλωσσών για παιδιά της προσχολικής ηλικίας, - συμμετοχή παιδιών μεταναστών ως συμβούλων σε προγράμματα καθοδήγησης των νεοαφικνούμενων παιδιών μεταναστών, - προετοιμασία για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας των παιδιών σε ηλικία αποφοίτησης, - εκστρατείες ενημέρωσης και πολιτιστικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή όλων των παιδιών (τόσο μεταναστών όσο και μη μεταναστών) με στόχο την προώθηση της συνειδητοποίησης της πολιτισμικής, θρησκευτικής και γλωσσικής διαφορετικότητας. 10. Στους μετανάστες και στις ενώσεις τους πρέπει να διατίθενται σχολικές αίθουσες, εκτός των σχολικών ωρών (βραδινές ώρες και σαββατοκύριακα), για να οργανώνουν συλλογικές κοινωνικές, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες με τη συμμετοχή παιδιών μεταναστών. ΣΤ. Στήριξη των γονέων των παιδιών μεταναστών 11. Για τη διευκόλυνση της ένταξης των παιδιών των μεταναστών στη σχολική ζωή και στην κοινωνία γενικότερα, τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν μέτρα για τη στήριξη και την ενίσχυση του γονικού ρόλου των μεταναστών γονέων και των γονέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Οφείλουν να υιοθετήσουν μέτρα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις χώρες τους και στην κατάσταση των μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων όσων αναφέρονται στη συνέχεια. Η γενική πολιτική των κρατών μελών θα πρέπει να επικεντρώνεται στην προαγωγή της οικονομικής ανεξαρτησίας των μεταναστών γονέων με τα κατάλληλα μέτρα κοινωνικής ένταξης, απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης. i. Προσχολικοί θεσμοί, σε συνεργασία με τους μετανάστες και τις ενώσεις τους, θα πρέπει να διοργανώνουν σε τακτική βάση κοινές δραστηριότητες για τους γονείς και τα παιδιά με σκοπό να ενθαρρύνουν τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας στην εκμάθηση της γλώσσας με το παιχνίδι και δημιουργικές δραστηριότητες. ii. Επιβάλλεται η ανάπτυξη της συνεργασίας των γονέων με τα σχολεία, συμπεριλαμβανομένων των κοινών σχολικών δραστηριοτήτων, στις οποίες συμμετέχουν γονείς και παιδιά (τόσο παιδιά μετανάστες όσο και παιδιά χωρίς μεταναστευτικό υπόβαθρο), με επίκεντρο την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων και των πολιτιστικών ανταλλαγών (για παράδειγμα, ημερήσιες εκδρομές, πολιτιστικές εκδηλώσεις και αθλητικές δραστηριότητες). iii. Για να ενισχυθεί η ικανότητα των μεταναστών γονέων να συνδράμουν τα παιδιά τους στην εκπαίδευση, στην ανάπτυξη και στην ένταξη τα σχολεία θα πρέπει να τους παρέχουν συμβουλές και καθοδήγηση είτε σε εξατομικευμένη είτε σε ομαδική βάση και, εφόσον είναι εφικτό, κατάρτιση. Για τις γονικές και εκπαιδευτικές πολιτικές κατά την παροχή καθοδηγητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των μεταναστών γονέων. Οι τοπικές αρχές μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο οργάνωσης ομάδων γονέων (με τη συμμετοχή τόσο μεταναστών γονέων όσο και γονέων που δεν έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο) για να συζητούν τις γονικές και εκπαιδευτικές πολιτικές καθώς και άλλα θέματα που αφορούν στην ανατροφή και στην ευημερία των παιδιών τους. iv. Στους μετανάστες γονείς πρέπει να παρέχεται η ευκαιρία εκμάθησης της γλώσσας διδασκαλίας των παιδιών τους. v. Οι μετανάστες γονείς πρέπει να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά μαζί με τα παιδιά τους στις σχολικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. vi. Οι μετανάστες γονείς θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στους μόνιμους και τακτικούς μηχανισμούς επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των σχολείων, των γονέων και των τοπικών κοινοτήτων (για παράδειγμα στα συμβούλια και στις τακτικές διαβουλεύσεις). 16

17 vii. Οι εκπαιδευτικές αρχές και τα σχολεία θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες στους μετανάστες γονείς, κυρίως στους νεο-αφικνούμενους, για το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων της οργάνωσής του, των ευκαιριών της προσχολικής εκπαίδευσης, των προϋποθέσεων εγγραφής, των σχολικών προγραμμάτων, των εξετάσεων καθώς και των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των γονέων και των παιδιών. Επιβάλλεται να εξεταστεί η δυνατότητα αξιοποίησης διαφόρων μέσων παροχής των προαναφερόμενων πληροφοριών που στοχεύουν στην ενημέρωση των μεταναστών γονέων, όπως για παράδειγμα οι συναντήσεις γονέων, η διανομή φυλλαδίων και εντύπων και η δημιουργία σχετικών μαγνητοσκοπημένων ταινιών / DVD. Οι μετανάστες και οι ενώσεις τους πρέπει να ενθαρρύνονται να διαδίδουν αυτές τις πληροφορίες. Οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται με τρόπο εύκολα κατανοητό για τους γονείς. viii. Οι αρμόδιες εθνικές, τοπικές ή / και περιφερειακές αρχές θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες στους νεο-αφικνούμενους μετανάστες γονείς για τη δυνατότητα συμμετοχής τους στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή καθώς και για τις ευκαιρίες που τους παρέχονται ώστε να καταστούν οικονομικά ανεξάρτητοι. Ζ. Η διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολείο στην αγορά εργασίας 12. Για να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από το σχολείο στην αγορά εργασίας και η ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων του παιδιού αλλά και για να αποτραπεί η ανεργία τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόσουν μέτρα για τα παιδιά των μεταναστών και τα παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο που ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και για τους νέους που αναζητούν εργασία ή έχουν ενταχθεί πρόσφατα στην αγορά εργασίας. Τα μέτρα αυτά, προσαρμοσμένα στις συνθήκες που επικρατούν στα κράτη μέλη, επιβάλλεται να περιλαμβάνουν και όσα αναφέρονται στη συνέχεια. i. Για την είσοδο και την επιτυχή ένταξή τους στην αγορά εργασίας οι νεαροί μετανάστες έχουν δικαίωμα στην ενημέρωση και στην πρόσβαση σε υπηρεσίες συμβουλευτικής και καθοδήγησης που τους παρέχουν οι εκπαιδευτικές αρχές και οι αρχές απασχόλησης με σκοπό την υποστήριξή τους για την ανάπτυξη των αναγκαίων δεξιοτήτων διαχείρισης της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. ii. Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού και ενημέρωσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες για τα συστήματα μαθητείας και τα προγράμματα παρακολούθησης. Αυτές οι υπηρεσίες μπορεί να παρέχονται από μόνιμο μέλος του προσωπικού με ειδικές αρμοδιότητες συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού ειδικά για τα παιδιά που μειονεκτούν, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών μεταναστών, καθώς και από κέντρα επαγγελματικής εξέλιξης για τους νέους στα οποία συμμετέχουν από κοινού εκπρόσωποι των αρμόδιων για την εκπαίδευση και την απασχόληση αρχών. iii. Οι εκπαιδευτικές αρχές και τα σχολεία οφείλουν να εξετάσουν, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα ευέλικτων ρυθμίσεων φοίτησης (για παράδειγμα, απογευματινά μαθήματα ή μερική παρακολούθηση του σχολείου ή σχήματα συνδυασμού φοίτησης και εργασίας). iv. Οι δημόσιες αρχές οφείλουν να ενθαρρύνουν τους εργοδότες, ιδίως σε περιοχές και/ή τομείς όπου η πρόσληψη πραγματοποιείται με άτυπα δίκτυα, να οργανώνουν προγράμματα ενημέρωσης για την είσοδο στην αγορά εργασίας ώστε να διευκολύνεται η γνωριμία με τους μαθητές και η αξιολόγηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους. v. Τα προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού για τα νεο-αφικνούμενα παιδιά μετανάστες στην ηλικία της αποφοίτησης από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πρέπει να ενθαρρύνονται και να στηρίζονται, για παράδειγμα με οικονομικά κίνητρα, με τη συμμετοχή εξειδικευμένου προσωπικού και με την πρόσληψη συνταξιούχων και / ή ανώτερων στελεχών ώστε να ενεργούν ως καθοδηγητές. 17

18 vi. Απαιτείται η άμεση σνεργασία των δημόσιων αρχών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων με τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα για την ευαισθητοποίηση των εργοδοτών όσον αφορά στις συνέπειες της διακριτικής μεταχείρισης στις διαδικασίες πρόσληψης των παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο που εγκαταλείπουν το σχολείο και στην ανάγκη υιοθέτησης των κατάλληλων μέτρων. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στην εξασφάλιση της πραγματικής πρόσβασής τους σε θέσεις μαθητείας και σε άλλα προγράμματα κατάρτισης στους χώρους εργασίας. Η. Παιδιά που ζουν σε γκετοποιημένες και υποβαθμισμένες περιοχές 13. Τα ειδικά προβλήματα των παιδιών των μεταναστών και των παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο που ζουν σε γκετοποιημένες και υποβαθμισμένες περιοχές πρέπει να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο μιας συνεκτικής και ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης των προβλημάτων αυτών των περιοχών. Οι τοπικές αρχές οφείλουν να υιοθετήσουν μέτρα για να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη των παιδιών σε ασφαλές και ελκυστικό περιβάλλον. 14. Τα σχολεία στις γκετοποιημένες και υποβαθμισμένες περιοχές πρέπει να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση ώστε να προσελκύσουν τα παιδιά και τους γονείς διαφορετικής κοινωνικής και εθνοτικής προέλευσης και να αντιστρέψουν τη διαδικασία της περιθωριοποίησης και της υστέρησης. Επομένως, οι αρμόδιες κρατικές αρχές (σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) καθώς και η τοπική κοινωνία οφείλουν να παρέχουν σε αυτά τα σχολεία την αναγκαία στήριξη. 15. Τα μέτρα που αναφέρονται στα κεφάλαια Α έως Ζ του παρόντος παραρτήματος έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα παιδιά των μεταναστών και για τα παιδιά με μεταναστευτικό υπόθαθρο που ζουν σε γκετοποιημένες και υποβαθμισμένες περιοχές. Ωστόσο, τα κράτη μέλη πρέπει να εξετάσουν τη δυνατότητα προσαρμογής και συμπλήρωσης αυτών των μέτρων, όπου είναι αναγκαίο, για να συνδράμουν αυτά τα παιδιά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυσχερειών του περιβάλλοντος διαβίωσής τους. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη οφείλουν να εξετάσουν τη δυνατότητα εφαρμογής των μέτρων που αναφέρονται στη συνέχεια. i. Επιβάλλεται η υιοθέτηση ενισχυτικών μέτρων για την εκμάθηση της γλώσσας στα σχολεία αυτών των περιοχών. Επίσης, οι τοπικές ενώσεις καθώς και οι οργανώσεις των εθελοντών και των μεταναστών πρέπει να ενθαρρύνονται να παρέχουν συμπληρωματικές εξωσχολικές γλωσσολογικές δραστηριότητες. ii. Οι αρμόδιες αρχές με την υποστήριξη και τη συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των ενώσεων των μεταναστών πρέπει να οργανώνουν προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού, που εργάζεται με τα παιδιά αυτών των περιοχών, καθώς και των ίδιων των παιδιών στην ειρηνική και μη βίαιη επίλυση των συγκρούσεων. iii. Οι τοπικές αρχές οφείλουν να ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των παιδιών στα τοπικά συμβούλια νεολαίας. iv. Οι τοπικές αρχές πρέπει να ενθαρρύνουν τα σχολεία να προάγουν τις σχέσεις μεταξύ των παιδιών διαφορετικής κοινωνικής και εθνοτικής προέλευσης και διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών. v. Οι τοπικές αρχές πρέπει να εξασφαλίζουν στα παιδιά τους αναγκαίους χώρους εκμάθησης και ψυχαγωγίας τόσο στο σπίτι όσο και εκτός σπιτιού. Σε αυτό το πλαίσιο οφείλουν να δημιουργήσουν και να συντηρούν τις κατάλληλες παιδικές χαρές και αθλητικές εγκαταστάσεις και να οργανώνουν κοινοτικές εκδηλώσεις για τα παιδιά. vi. Οι τοπικές αρχές πρέπει να ενθαρρύνουν τους εργοδότες εκτός των γκετοποιημένων και υποβαθμισμένων περιοχών να προσλαμβάνουν νέους από αυτές τις περιοχές και, ενδεχομένως, να εξετάσουν τη δυνατότητα εξασφάλισης θέσεων μαθητείας γι' αυτούς. 18

19 vii. Οι εθνικές και τοπικές αρχές οφείλουν να παρέχουν τους αναγκαίους πόρους που διευκολύνουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης για το προσωπικό που απασχολείται σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία και ιδρύματα προσχολικής ηλικίας που λειτουργούν στις γκετοποιημένες και υποβαθμισμένες περιοχές. 19

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση INFO KIT Μέρος 1 Μάης 2011 Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό προορίζεται για τους εθελοντές και τους φορείς που συμμετέχουν στην ΕΕΥ. Δίνει σαφείς πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η πολυπολιτισµική βιβλιοθήκη - µια πύλη σε µία πολιτιστικά ποικιλόµορφη κοινωνία ανοιχτή στο διάλογο Translation in Greek: Antonia Arahova Librarian

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά Υιοθετήθηκε στο 17 ο Ετήσιο Συνέδριο του ENOC στις 27.9.2013 στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο δεικτών. Δημιουργήθηκε από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Στο πλαίσιο του έργου DARE-Net Desegregation and Action for Roma in Education Network

Σύνολο δεικτών. Δημιουργήθηκε από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Στο πλαίσιο του έργου DARE-Net Desegregation and Action for Roma in Education Network ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Πτολεμαίων 29Α, 6 ος όροφος, 54630 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Περίληψη Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Το προοίμιο της Σύμβασης Υπενθυμίζει τις Βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών και τις σχετικές με τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας του Δήμου με τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για την Ίδρυση και Λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ.

1. Το Υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας του Δήμου με τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για την Ίδρυση και Λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ. Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 Αρ. Πρωτ.: 602/10/21977 Ανοιχτή Πρόσκληση προς τους Δήμους της Επικράτειας στο πλαίσιο των Πράξεων: «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Τομείς Προτεραιότητας του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Νεολαία, 2012-2013

Ελληνική. 2. Τομείς Προτεραιότητας του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Νεολαία, 2012-2013 Ελληνική Αθήνα, 28 Αυγούστου 2012 Α.Π. 32742 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων *

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Η Εκτελεστική Επιτροπή, Η κατάσταση προστασίας των προσφύγων α) Καλωσορίζει τα κράτη που, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε.

ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε. ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Συνθήκη Αμστερνταμ 1997 Τάμπερε 1999 Πρόγραμμα Χάγης 2004-2010 Συνθήκη Λισσαβώνας Χάρτης Θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC 16371/1/13 REV1

PUBLIC 16371/1/13 REV1 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,2Δεκεμβρίου2013 (OR.fr) PUBLIC 16371/1/13 REV1 LIMITE ASIM98 TU10 ΣΗΜΕΙΩΜΑΣΗΜΕΙΟΥ«Ι/A» Αποστολέας: ΓενικήΓραμματείατουΣυμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπήτων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΜΑΡΘΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Θεσσαλονίκη, 26/9/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2012

ΔΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2012 ΔΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2012 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΑ 1.1/12 Πληροφόρηση-Εξυπηρέτηση πολιτών τρίτων χωρών (π.τ.χ.) Έργο 1.1.α/12: Γραφεία παροχής υποστήριξης κατά των διακρίσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ NOMOΣ: 3520/2006 ΦΕΚ: Α 274/22.12.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την Ανακοίνωση Υπ.Εξωτ. Φ.0544/Μ.5848/ΑΣ.46/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 50 θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου 8 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος Support to Refugees in

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα Αναγνωριση Ποιοτητα Κινητικοτητα Εκπαιδευση Προτυπα Απασχολησιµοτητα Ανάπτυξη της Αγοράς Εργασίας Σχετικά Προσόντα και κατάρτιση Η VSPORT + Έργο Ο βασικός στόχος του VSPORT είναι να αναπτυχθεί ένα διατομεακό

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013

ΔΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013 ΔΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΑ 1.1/13 Πληροφόρηση-Εξυπηρέτηση πολιτών τρίτων χωρών (π.τ.χ.) νομίμως διαμενόντων στη χώρα Έργο 1.1.α/13: Πρόγραμμα προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013.

Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013. Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013. Βασιλική Τσεκούρα, Διευθύντρια Κατάρτισης του ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ, Υπεύθυνη Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Πρόγραμμα: «Διαδράσεις Πολιτισμού» Προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM Χρηματοδότηση Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία *

Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία * Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία * Η Εκτελεστική Επιτροπή, α) Υπογραμμίζει με ανησυχία τις διαστάσεις και την πολυπλοκότητα του σύγχρονου προσφυγικού προβλήματος, του πιθανού κινδύνου εμφάνισης νέων προσφυγικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013

ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013 ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΡΑΣΗ ΕΡΓΑ Έργο 1.1.α/13: Πρόγραµµα προληπτικής ιατρικής και παροχής στοχευµένων υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας µέσω ενεργειών οµάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ 6 (2005) 1. Μεταχείριση των ασυνόδευτων και των χωρισμένων από την οικογένειά τους παιδιών που βρίσκονται εκτός της χώρας καταγωγής τους

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ 6 (2005) 1. Μεταχείριση των ασυνόδευτων και των χωρισμένων από την οικογένειά τους παιδιών που βρίσκονται εκτός της χώρας καταγωγής τους ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 39 η Σύνοδος 17 Μαΐου 3 Ιουνίου 2005 ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ 6 (2005) 1 Μεταχείριση των ασυνόδευτων και των χωρισμένων από την οικογένειά τους παιδιών που βρίσκονται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUI) με θέμα Μετανάστευση και κοινωνική ένταξη στις πρωτεύουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2015 Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Νομικά και οικονομικά θέματα. Επιμέλεια. Miguel Santos. Συγγραφείς Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA

Οδηγός Εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Νομικά και οικονομικά θέματα. Επιμέλεια. Miguel Santos. Συγγραφείς Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Νομικά και οικονομικά θέματα Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εκπαιδευτική ενότητα Νομικά και οικονομικά θέματα Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. Φύλλου 3 17 Μαρτίου 2015 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11 Για την ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24.2.2014 Προς -Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη -Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕ.Π.Σ.ΣΥ.) Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕ.Π.Σ.ΣΥ.) Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα: Κονίτσης 33, 15125 Μαρούσι Τηλ. 210-8063665, 6129290, Fax 210-8062113, e-mail: info@ergastirio.eu Site: www.ergastirio.eu ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική EXPOSEC 2015 5-6 Μαΐου 2015 Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική Δρ Ελένη-Ανδριανή Σαμπατάκου Εργαστήριο για τη Μελέτη της Μετανάστευσης και της Διασποράς Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Η δυνατότητα για εργασιακή απασχόληση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες κοινωνικής καταξίωσης και αποδοχής του ατόμου από το κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης

Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2010-D-531-el-5 Πρωτότυπο : FR Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης Εγκριθέν από το Ανώτατο Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές''

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' ''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' Άρης Περουλάκης Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα Τμήμα Επικοινωνίας / Εταιρικών

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Α-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2006-2010 Ο Δήμος Συκεών επιδιώκοντας να συμβάλει στην ισότιμη κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών 1.Γενικά Οι εισηγητές-μέλη του Μητρώου του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικής υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Αθηνών)

Συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Αθηνών) Συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Αθηνών) Από το 2011 η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου συνεργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη:

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη: Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario): Επαρχιακό Πρόγραμμα Προτεινόμενων Υποψήφιων Μεταναστών (Provincial Nominee Programme) Πληροφορίες σχετικά με τους Φοιτητές εξωτερικού Οι μετανάστες φέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τις Γυναίκες Πρόσφυγες

Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τις Γυναίκες Πρόσφυγες Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τις Γυναίκες Πρόσφυγες Εκτελεστική Επιτροπή του Προγράμματος του Ύπατου Αρμοστή Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για του Πρόσφυγες για

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti Οδηγός εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενότητα κατάρτισης για γονείς και

Διαβάστε περισσότερα