Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1"

Transcript

1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius έχουν ως στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης μέσω της προώθησης κοινών δραστηριοτήτων συνεργασίας μεταξύ των σχολείων της Ευρώπης. Τα σχέδια (projects) δίνουν την ευκαιρία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς από διαφορετικές χώρες να συνεργαστούν σε ένα ή περισσότερα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Οι σχολικές συμπράξεις βοηθούν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν και να βελτιώσουν τις ικανότητές τους όχι μόνο στο θέμα ή στο αντικείμενο του σχεδίου, αλλά και σε ζητήματα ομαδικής εργασίας, κοινωνικών σχέσεων, προγραμματισμού και ανάληψης δραστηριοτήτων και χρήσης τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ). Η συμμετοχή σε μια σύμπραξη με σχολεία από διαφορετικές χώρες παρέχει επίσης την ευκαιρία στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να εξασκηθούν σε ξένες γλώσσες και να αυξήσουν τα κίνητρά τους όσον αφορά στην εκμάθηση γλωσσών. Οι πολυμερείς σχολικές συμπράξεις πρέπει να περιλαμβάνουν σχολεία από 3 τουλάχιστον συμμετέχουσες χώρες. Ένα από τα σχολεία αναλαμβάνει το ρόλο του συντονιστή. Συνιστάται να δηλωθούν στο στάδιο υποβολής των αιτήσεων οι εταίροι που προθυμοποιούνται να αναλάβουν το ρόλο του αναπληρωτή συντονιστή, σε περίπτωση απόρριψης του αρχικού συντονιστή κατά τη διαδικασία επιλογής. Παραδείγματα δραστηριοτήτων που μπορούν να διεξαχθούν στο πλαίσιο των Πολυμερών Εκπαιδευτικών συμπράξεων Comenius: Συναντήσεις για το σχέδιο μεταξύ όλων των ιδρυμάτων που εμπλέκονται στη σύμπραξη Ανταλλαγές προσωπικού και μαθητών που εμπλέκονται σε δραστηριότητες (π.χ. ανταλλαγές εκπαιδευτικών, επισκέψεις μελέτης, ανταλλαγές μαθητών) Ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών με σχολεία εταίρους στο εξωτερικό Θεματικές εργασίες, έρευνα Σύνταξη, δημοσίευση και διάδοση υλικού σχετικά με τις δραστηριότητες συνεργασίας Παραγωγή τεχνικών αντικειμένων, σχεδίων, καλλιτεχνικών αντικειμένων Παραστάσεις (π.χ. θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις) Οργάνωση εκθέσεων, παραγωγή και διάδοση ενημερωτικού υλικού Γλωσσική προετοιμασία των εκπαιδευτικών και των μαθητών για να διασφαλιστεί ότι κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις των γλωσσών εργασίας της σύμπραξης ή εκμάθηση γλωσσών των χωρών/ ιδρυμάτων των εταίρων. Συνεργασία με άλλα σχέδια αντίστοιχης θεματικής περιοχής (π.χ. μέσω των Πολυμερών Σχεδίων Comenius και των Πολυμερών Δικτύων Comenius), συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας σε εκδηλώσεις δικτύου συναφούς θεματικής. Δραστηριότητες αυτο-αξιολόγησης Διάδοση της εμπειρίας από την υλοποίηση του σχεδίου και τα αποτελέσματα του Κατά την επιλογή του θέματος της πολυμερούς σχολικής σύμπραξης, τα σχολεία ενθαρρύνονται να επιλέγουν οποιοδήποτε θέμα κοινού ενδιαφέροντος και σημασίας για τα συμμετέχοντα ιδρύματα, καθώς θα αποτελέσει κινητήρια δύναμη για συνεργασία και μάθηση στο πλαίσιο του σχεδίου. Οι δραστηριότητες της σύμπραξης θα πρέπει να ενσωματωθούν στις κανονικές σχολικές δραστηριότητες και να συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών των συμμετεχόντων μαθητών. Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εμπλέκονται σε όλα τα στάδια του σχεδίου, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της αξιολόγησης των δραστηριοτήτων. Ορισμένες πολυμερείς σχολικές συμπράξεις εστιάζουν σε παιδαγωγικά ή διαχειριστικά ζητήματα. Παρέχουν στους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των σχολείων την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και πληροφορίες με συναδέλφους από άλλες χώρες, να αναπτύξουν από κοινού μεθόδους και προσεγγίσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, καθώς και να ελέγξουν και να θέσουν σε εφαρμογή νέες οργανωτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, τα σχέδια συχνά απαιτούν τη συνεργασία με φορείς από την τοπική κοινότητα όπου εντάσσονται τα σχολεία, όπως τοπικές αρχές, κοινωνικές υπηρεσίες, σωματεία- ενώσεις και επιχειρήσεις. Ποιοι μπορούν να Το προσωπικό και οι μαθητές των συμμετεχόντων σχολείων καθώς και έμμεσα η τοπική κοινότητα. (επ)ωφεληθούν Ποιοι μπορούν να Σχολεία (ιδρύματα που προσφέρουν γενική, επαγγελματική, τεχνική εκπαίδευση από την υποβάλουν αίτηση προσχολική έως και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση). ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε την αντίστοιχη Εθνική Μονάδα για το ενδεχόμενο ύπαρξης εθνικών προτεραιοτήτων. Δεν υπάρχουν ευρωπαϊκές προτεραιότητες για τις Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις Comenius. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Αποκεντρωμένη δράση. Οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται στην Εθνική Μονάδα του αιτούντος. ΑΙΤΗΣΗΣ Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τον δικτυακό τόπο της αντίστοιχης ΕΜ. Διαδικασία Επιλογής: ΕΜ1 Προθεσμία (-ες) 21 Φεβρουαρίου 2013 Υποβολής: Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

2 Διάρκεια Ελάχιστη Διάρκεια: 2 έτη Μέγιστη Διάρκεια: 2 έτη Σχόλια για τη κανένα διάρκεια: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε το Μέρος I αυτού του Οδηγού, Κεφάλαιο 4 Χρηματοοικονομικές Διατάξεις. Πίνακας (-ες) Πίνακας 4 υφιστάμενων επιχορηγήσεων: Μέγιστο ποσό Δεν ισχύει επιχορήγησης σε ευρώ: Σχόλια για τη Η επιχορήγηση για τις Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις παρέχεται με τη μορφή προκαθορισμένων χρηματοδότηση: κατ' αποκοπή ποσών που εξαρτώνται από τον προγραμματισμένο αριθμό δραστηριοτήτων κινητικότητας των ιδρυμάτων που υποβάλουν αίτηση. Με τον όρο κινητικότητα εννοούμε τις ατομικές μετακινήσεις του προσωπικού και των μαθητών στο εξωτερικό για να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες της σύμπραξης σε χώρες των εταίρων τους. Κάθε ίδρυμα που συμμετέχει σε μία σύμπραξη μπορεί να υποβάλει αίτηση επιχορήγησης, ανάλογα με τις δυνατότητές του να στείλει μαθητές και μέλη του προσωπικού στο εξωτερικό και το βαθμό συμμετοχής του στις δραστηριότητες της σύμπραξης. Εάν οι δραστηριότητες κινητικότητας ενός ιδρύματος περιλαμβάνουν προσωπικό ή μαθητές με ειδικές ανάγκες, ή ταξίδια από ή προς τις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη, οι δραστηριότητες κινητικότητάς του κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της σύμπραξης μπορεί να μειωθούν έως και 50% σε σχέση με τον ελάχιστο αριθμό κινητικότητας για το εν λόγω ποσό επιχορήγησης κατόπιν αιτήματος προς την ΕΜ και σχετικής έγκρισης. Παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε το Κεφάλαιο σχετικά με τις Χρηματοοικονομικές Διατάξεις των Συμπράξεων του Μέρους Ι του Οδηγού. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε το Μέρος I αυτού του οδηγού, κεφάλαιο Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Κριτήρια επιλεξιμότητας Γενικοί κανόνες επιλεξιμότητας: Τα γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας για αιτήσεις του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης περιγράφονται συνοπτικά στο Μέρος I του Οδηγού αυτού, Κεφάλαιο 3. Συμμετέχουσες χώρες: παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο Μέρος I αυτού του Οδηγού, παράγραφος «Ποιες χώρες συμμετέχουν στο Πρόγραμμα;» Ειδικοί κανόνες επιλεξιμότητας: Τα σχολεία που συμμετέχουν στις Συμπράξεις πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα. - Τα σχολεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Comenius πρέπει να βρίσκονται σε μια χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα διά Βίου Μάθησης και να ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες ιδρυμάτων που καθορίζονται από τις σχετικές Εθνικές αρχές στη λίστα επιλέξιμων σχολικών κατηγοριών (σύνδεσμος: - Οι Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστον 3 συμμετέχοντες διαφορετικών χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης, ενώ τουλάχιστον μία από αυτές πρέπει να είναι Κράτος-Μέλος της ΕΕ. Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Μονάδα στην οποία υποβάλλετε την αίτηση για να ενημερωθείτε για τυχόν επιπρόσθετες εθνικές προϋποθέσεις. Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη σας τις ειδικές περιπτώσεις που παρατίθενται πιο κάτω: 1) Σχολεία υπό την εποπτεία των Εθνικών Αρχών μιας άλλης χώρας (π.χ. lycée français, Γερμανικά σχολεία, UK Forces schools) Οι Εθνικές Αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία του διοικητικού και οικονομικού καθεστώτος καθώς και του προγράμματος σπουδών του εν λόγω σχολείου, θα αποφασίζουν ποια ιδρύματα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν: - Η συμμετοχή των «εθνικών σχολείων» που βρίσκονται σε διαφορετική χώρα θα υποστηρίζεται από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Comenius της εποπτεύουσας χώρας (= «χώρα προέλευσης») - Τα εθνικά αυτά σχολεία μπορούν να συμμετέχουν σε κάθε είδους δραστηριότητα του Προγράμματος Comenius και ισχύουν γι αυτά οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν για κάθε άλλο επιλέξιμο σχολείο της εποπτεύουσας χώρας. - Δοθείσης της ιδιαιτερότητας των σχολείων αυτών, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ένας κατάλληλος συνδυασμός χωρών, πολιτισμικών στοιχείων και γλωσσών στις Συμπράξεις τους. - Επομένως, σε περίπτωση που συμμετέχει ένα τέτοιο σχολείο στην πολυμερή Σύμπραξη: πρέπει να υπάρχουν επιπλέον εταίροι από δύο τουλάχιστον συμμετέχουσες χώρες πέραν της εποπτεύουσας χώρας και της χώρας υποδοχής του σχολείου. 2) Εξειδικευμένα σχολεία Η απόφαση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Comenius άλλων «εθνικών σχολείων», όπως τα μειονοτικά σχολεία, τα ιδιωτικά σχολεία για τους απόδημους, κτλ. επαφίεται στη δικαιοδοσία των Εθνικών Αρχών της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένο το ίδρυμα Σε περίπτωση πολυμερούς σύμπραξης Comenius, ισχύουν οι υφιστάμενοι κανόνες, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή σχολείων από 2 τουλάχιστον άλλες χώρες πέραν της χώρας στην οποία βρίσκεται το εξειδικευμένο σχολείο. Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 2

3 Ελάχιστος αριθμός Χωρών: Ελάχιστος αριθμός Εταίρων: Σχόλια για τους συμμετέχοντες: Κριτήρια απονομής επιχορήγησης 3) Ευρωπαϊκά Σχολεία Τα Ευρωπαϊκά σχολεία έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Comenius. Πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ΕΜ της χώρας στην οποία βρίσκονται και θα υπόκεινται στην ίδια διαδικασία επιλογής με τα τοπικά σχολεία. Στην περίπτωση του Βελγίου, οι τρεις ΕΜ θα πρέπει να προβούν στους απαραίτητους διακανονισμούς. Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία υπόκεινται στους ίδιους κανόνες του Προγράμματος Comenius με κάθε άλλο επιλέξιμο σχολείο στη χώρα όπου βρίσκονται. Ωστόσο, η συμμετοχή των Ευρωπαϊκών Σχολείων είτε υπό το ρόλο συντονιστή είτε του εταίρου θα περιορίζεται σε ένα Ευρωπαϊκό Σχολείο ανά Σύμπραξη. 3 3 κανένα 1. Ποιότητα του προγράμματος εργασίας Οι στόχοι της σύμπραξης είναι σαφείς, ρεαλιστικοί και άπτονται του σχετικού Θέματος. Το πρόγραμμα εργασιών είναι κατάλληλο για την επίτευξη των στόχων και για τον τύπο της συγκεκριμένης σύμπραξης ενώ ορίζει και κατανέμει τις εργασίες μεταξύ των εταίρων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να επιτευχθούν τα αποτελέσματα. Οι δραστηριότητες των εταίρων κατανέμονται ομοιόμορφα σε όλη τη διάρκεια της σύμπραξης. 2. Ποιότητα της σύμπραξης Μεταξύ των εταίρων υπάρχει μια ισορροπία όσον αφορά στη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν. Έχουν σχεδιασθεί τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργασίας. Το προσωπικό και οι μαθητές θα συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του σχεδίου. Το σχέδιο θα ενσωματωθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα και τις εν εξελίξει δραστηριότητες των συμμετεχόντων ιδρυμάτων. 3. Αντίκτυπος και Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία Ο αντίκτυπος και τα οφέλη της ευρωπαϊκής συνεργασίας για τα συμμετέχοντα ιδρύματα είναι σαφή και καθορισμένα και το σχέδιο εντάσσεται στις δραστηριότητες των συμμετεχόντων ιδρυμάτων. Στην αίτηση πρέπει να φαίνεται ότι τα συμμετέχοντα σχολεία θα συνεργαστούν στενά και θα επιτύχουν αποτελέσματα που δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν σε καθαρά εθνικό επίπεδο. 4. Διάδοση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες διάδοσης και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων είναι ουσιώδεις και σαφώς καθορισμένες. Καλύπτουν τους συμμετέχοντες οργανισμούς και, εάν είναι δυνατόν, την ευρύτερη κοινότητα. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Πιθανή ημερομηνία αποστολής των προπαρασκευαστικών πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής Πιθανή ημερομηνία αποστολής σύμβασης στους δικαιούχους Πιθανή ημερομηνία έναρξης της δράσης Ιούλιος Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 3

4 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Διμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Διμερείς Σχολικές Συμπράξεις, προσανατολισμένες στην εκμάθηση ξένης γλώσσας, εμπλέκουν δύο σχολεία από διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα διά Βίου Μάθησης και στοχεύουν στην ενθάρρυνση των μαθητών να χρησιμοποιούν ευρωπαϊκές γλώσσες παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να εξασκήσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες και να εξοικειωθούν με τη γλώσσα μιας χώρας εταίρου. Οι μαθητές που εμπλέκονται σε διμερείς συμπράξεις αναμένεται να αποκτήσουν τουλάχιστον βασική γνώση της γλώσσας που ομιλείται στο εταιρικό ίδρυμα. Συνήθως οι μαθητές χρησιμοποιούν μια τρίτη γλώσσα ως γλώσσα εργασίας και επικοινωνίας. Κατά τη διάρκεια του σχεδίου, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί των δύο χωρών συνεργάζονται πάνω σε ένα κοινό θέμα και παράγουν ένα κοινό τελικό προϊόν. Κάθε συμμετέχον ίδρυμα πρέπει να πραγματοποιήσει μια ανταλλαγή τάξης με το εταιρικό ίδρυμα για τουλάχιστον 10 ημέρες. Η τάξη θα απαρτίζεται από μαθητές 12 ετών και άνω. Κατά τη διάρκεια των ανταλλαγών τάξεων, οι μαθητές εργάζονται μαζί στο σχολείο και φιλοξενούνται από τις οικογένειες των μαθητών της άλλης χώρας. Η συνεργασία δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στις ανταλλαγές. Αντίθετα, οι δραστηριότητες θα πρέπει να καλύπτουν ολόκληρη την περίοδο του σχεδίου. Ποιοι μπορούν να (επ)ωφεληθούν Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Οι σχολικές συμπράξεις Comenius έχουν ως στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης μέσω της προώθησης δραστηριοτήτων συνεργασίας μεταξύ των σχολείων της Ευρώπης. Τα σχέδια δίνουν την ευκαιρία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς από διαφορετικές χώρες να συνεργαστούν σε ένα ή περισσότερα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Οι σχολικές συμπράξεις βοηθούν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν και να βελτιώσουν τις ικανότητές τους όχι μόνο στο θέμα ή στο αντικείμενο του σχεδίου, αλλά και σε ζητήματα ομαδικής εργασίας, κοινωνικών σχέσεων, προγραμματισμού και ανάληψης δραστηριοτήτων και χρήσης τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ). Η συμμετοχή σε μια σύμπραξη με σχολεία από διαφορετικές χώρες παρέχει επίσης την ευκαιρία στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να εξασκηθούν σε ξένες γλώσσες και να αυξήσουν τα κίνητρά τους όσον αφορά την εκμάθηση γλωσσών. Η αμοιβαία ανταλλαγή τάξεων είναι υποχρεωτική σε τέτοιου είδους σχέδια. Παραδείγματα άλλων δραστηριοτήτων που μπορούν να διεξαχθούν στο πλαίσιο των Διμερών Σχολικών Συμπράξεων Comenius: Συναντήσεις στο πλαίσιο του σχεδίου μεταξύ των ιδρυμάτων που εμπλέκονται στη σύμπραξη Ανταλλαγές προσωπικού που εμπλέκονται σε δραστηριότητες (π.χ. ανταλλαγές εκπαιδευτικών και επισκέψεις μελέτης) Ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών με το σχολείο εταίρο στο εξωτερικό Θεματικές εργασίες, έρευνα Σύνταξη, δημοσίευση και διάδοση υλικού σχετικά με τις δραστηριότητες της συνεργασίας Παραγωγή τεχνικών αντικειμένων, σχεδίων, καλλιτεχνικών αντικειμένων Παραστάσεις (π.χ. θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις) Οργάνωση εκθέσεων, παραγωγή και διάδοση ενημερωτικού υλικού Γλωσσική προετοιμασία των εκπαιδευτικών και των μαθητών για να διασφαλιστεί ότι κατέχουν τουλάχιστον τη βασική γνώση της γλώσσας που ομιλείται στο εταιρικό ίδρυμα Συνεργασία με άλλα σχέδια αντίστοιχης θεματικής περιοχής (π.χ. μέσω των Πολυμερών Σχεδίων Comenius και των Πολυμερών Δικτύων Comenius), συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας σε εκδηλώσεις του δικτύου συναφούς θεματικής περιοχής Δραστηριότητες αυτο-αξιολόγησης Διάδοση ενημερωτικού υλικού σχετικά με την εμπειρία από το σχέδιο και τα αποτελέσματα του Κατά την επιλογή του θέματος της διμερούς σχολικής σύμπραξης, τα σχολεία ενθαρρύνονται να επιλέγουν οποιοδήποτε θέμα κοινού ενδιαφέροντος και σημασίας για τα συμμετέχοντα ιδρύματα, καθώς θα αποτελέσει κινητήρια δύναμη για συνεργασία και μάθηση στο πλαίσιο του σχεδίου. Οι δραστηριότητες της σύμπραξης θα πρέπει να ενσωματωθούν στις κανονικές σχολικές δραστηριότητες και να περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών των συμμετεχόντων μαθητών. Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εμπλέκονται σε όλα τα στάδια του σχεδίου, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της αξιολόγησης των δραστηριοτήτων. Εάν η γλώσσα του σχολείου εταίρου δεν υπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών των συμμετεχόντων μαθητών, το σχολείο πρέπει να διοργανώσει μαθήματα γλωσσικής προετοιμασίας ελάχιστης διάρκειας 20 ωρών. Το προσωπικό και οι μαθητές των συμμετεχόντων σχολείων καθώς και η τοπική κοινότητα. Σχολεία (ιδρύματα που προσφέρουν γενική, επαγγελματική ή τεχνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ειδικά στην περίπτωση των διμερών συμπράξεων, μη σχολικά ιδρύματα που προσφέρουν προγράμματα μαθητείας). Παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε την αντίστοιχη Εθνική Μονάδα για το ενδεχόμενο ύπαρξης εθνικών προτεραιοτήτων. Δεν υπάρχουν ευρωπαϊκές προτεραιότητες για τις Διμερείς Σχολικές Συμπράξεις Comenius. Αποκεντρωμένη δράση. Οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται στην Εθνική Μονάδα του αιτούντος. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τον δικτυακό τόπο της αντίστοιχης ΕΜ. Fiche N /File Nr 7: COM-Part - p. 1

5 Διαδικασία Επιλογής: Προθεσμία (-ες) Υποβολής: ΕΜ1 21 Φεβρουαρίου 2013 Διάρκεια Ελάχιστη Διάρκεια: 2 έτη Μέγιστη Διάρκεια: 2 έτη Σχόλια για τη κανένα διάρκεια: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε το Μέρος I αυτού του Οδηγού, Κεφάλαιο 4 Χρηματοοικονομικές Διατάξεις. Πίνακας (-ες) Πίνακας 4 υφιστάμενων επιχορηγήσεων: Μέγιστο ποσό Δεν ισχύει επιχορήγησης σε ευρώ: Σχόλια για τη Η επιχορήγηση για τις Διμερείς Σχολικές Συμπράξεις παρέχεται με τη μορφή προκαθορισμένων χρηματοδότηση: κατ' αποκοπή ποσών που εξαρτώνται από τον προγραμματισμένο αριθμό δραστηριοτήτων κινητικότητας των ιδρυμάτων που υποβάλουν αίτηση. Με τον όρο κινητικότητα εννοούμε τις ατομικές μετακινήσεις του προσωπικού και των μαθητών στο εξωτερικό για να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες της σύμπραξης στη χώρα του εταίρου τους. Τα ιδρύματα που εμπλέκονται σε μια σύμπραξη μπορούν να αιτηθούν για διαφορετικά ποσά, ανάλογα με τις δυνατότητές τους να στέλνουν μαθητές και μέλη του προσωπικού στο εξωτερικό. Εάν οι δραστηριότητες κινητικότητας ενός ιδρύματος περιλαμβάνουν προσωπικό ή μαθητές με ειδικές ανάγκες, ή ταξίδια από ή προς τις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη, οι δραστηριότητες κινητικότητάς του κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της σύμπραξης μπορεί να μειωθούν έως και 50% σε σχέση με τον ελάχιστο αριθμό κινητικότητας για το εν λόγω ποσό επιχορήγησης κατόπιν αιτήματος προς την ΕΜ και σχετικής έγκρισης. Η απαιτούμενη ελάχιστη διάρκεια της ανταλλαγής τάξεων μπορεί να μειωθεί στην περίπτωση τάξεων μαθητών με ειδικές ανάγκες, αν αυτό κρίνεται συμβατό με τους στόχους της διμερούς σύμπραξης. Παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε το Κεφάλαιο με τις Χρηματοοικονομικές Διατάξεις των Συμπράξεων στον Οδηγό. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε το Μέρος I αυτού του οδηγού, κεφάλαιο Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Κριτήρια επιλεξιμότητας Γενικοί κανόνες επιλεξιμότητας: Τα γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας για αιτήσεις του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης περιγράφονται συνοπτικά στο Μέρος I του Οδηγού αυτού, Κεφάλαιο 3. Συμμετέχουσες χώρες: παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο Μέρος Ι αυτού του Οδηγού, παράγραφος «Ποιες χώρες συμμετέχουν στο Πρόγραμμα;» Ειδικοί κανόνες επιλεξιμότητας: Τα σχολεία που συμμετέχουν στις Συμπράξεις πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα. - Τα σχολεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Comenius πρέπει να βρίσκονται σε μια χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα διά Βίου Μάθησης και να ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες ιδρυμάτων που καθορίζονται από τις σχετικές Εθνικές Αρχές στον κατάλογο επιλέξιμων σχολικών κατηγοριών (http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/eligible_en.htm). - Οι Διμερείς Εκπαιδευτικές Συμπράξεις πρέπει να απαρτίζονται από 2 εταίρους από διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης, και έχουν διαφορετική γλώσσα διδασκαλίας ενώ τουλάχιστον ένας από τους εταίρους πρέπει να είναι σε Κράτος-Μέλος της ΕΕ - Η ανταλλαγή τάξης κάθε εταίρου σε μια Διμερή Σύμπραξη Comenius πρέπει να εμπλέκει μια ομάδα τουλάχιστον 10 μαθητών για ανταλλαγές ομάδων μικρού αριθμού μαθητών, ή τουλάχιστον 20 μαθητών για ανταλλαγές ομάδων μεγάλου αριθμού μαθητών, όπως αναφέρεται στον Οδηγό LLP για το 2013 Μέρος Ι, και πρέπει να είναι ελάχιστης διάρκειας 10 ημερών. Οι ομάδες δεν μπορούν να χωριστούν. Το μέγεθος της ομάδας υπαγορεύει τη μέγιστη επιχορήγηση υπό τη μορφή εφάπαξ ποσού ανά εταίρο, όπως ορίζεται στον Οδηγό LLP για το Η διάρκεια της ανταλλαγής τάξεων μπορεί να μειωθεί στην περίπτωση τάξεων μαθητών με ειδικές ανάγκες, αν αυτό κρίνεται συμβατό με τους στόχους της διμερούς σύμπραξης. - Τη στιγμή της ανταλλαγής τάξεων, οι συμμετέχοντες μαθητές πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 ετών. Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Μονάδα στην οποία υποβάλλετε την αίτηση για να ενημερωθείτε για τυχόν επιπρόσθετες εθνικές προϋποθέσεις. Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη σας τις ειδικές περιπτώσεις που παρατίθενται πιο κάτω: 1) Σχολεία υπό την εποπτεία των εθνικών αρχών μιας άλλης χώρας (π.χ. το lyc ée français, τα Γερμανικά σχολεία, Στρατιωτικές Σχολές του Ηνωμένου Βασιλείου) Οι Εθνικές Αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία του διοικητικού και οικονομικού καθεστώτος καθώς και του προγράμματος σπουδών του εν λόγω σχολείου, θα αποφασίζουν ποια ιδρύματα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν: - Η συμμετοχή των «εθνικών σχολείων» που βρίσκονται σε διαφορετική χώρα θα υποστηρίζεται Fiche N /File Nr 7: COM-Part - p. 2

6 από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Comenius της εποπτεύουσας χώρας (= «χώρα προέλευσης») - Τα εθνικά αυτά σχολεία μπορούν να συμμετέχουν σε κάθε είδους δραστηριότητα του Προγράμματος Comenius και ισχύουν γι αυτά οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν για κάθε άλλο επιλέξιμο σχολείο της εποπτεύουσας χώρας. - Στην περίπτωση συμμετοχής τέτοιων σχολείων σε μια Διμερή Σύμπραξη Comenius, το ίδρυμα εταίρος πρέπει να προέρχεται από χώρα διαφορετική από τη χώρα υποδοχής και την εποπτεύουσα χώρα. 2) Εξειδικευμένα σχολεία Η απόφαση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Comenius άλλων «εθνικών σχολείων», όπως είναι τα σχολεία των μειονοτήτων, τα ιδιωτικά σχολεία για τους απόδημους, κτλ. επαφίεται στη δικαιοδοσία των Εθνικών Αρχών της χώρας στην οποία βρίσκονται τα προαναφερθέντα ίδρυμα. Στην περίπτωση διμερούς σύμπραξης, ισχύουν οι υφιστάμενοι κανόνες, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει σχολείο εταίρος από διαφορετική χώρα σε σχέση με τη χώρα που βρίσκεται το εξειδικευμένο σχολείο. Ανάλογα με το ειδικό γλωσσικό καθεστώς που ενδέχεται να υπάρχει σε τέτοια σχολεία, η ΕΜ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι γλώσσες στόχος των δύο σχολείων σε τέτοιες διμερείς συμπράξεις είναι διαφορετικές. Ελάχιστος αριθμός Χωρών: Ελάχιστος αριθμός Εταίρων: Σχόλια για τους συμμετέχοντες: Κριτήρια απονομής επιχορήγησης 3) Ευρωπαϊκά Σχολεία Τα Ευρωπαϊκά σχολεία έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Comenius Πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ΕΜ της χώρας στην οποία βρίσκονται και θα υπόκεινται στην ίδια διαδικασία επιλογής με τα τοπικά σχολεία. Στην περίπτωση του Βελγίου, οι τρεις ΕΜ θα πρέπει να προβούν στους απαραίτητους διακανονισμούς. Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία υπόκεινται στους ίδιους κανόνες του Προγράμματος Comenius με κάθε άλλο επιλέξιμο σχολείο στη χώρα όπου βρίσκονται. Ωστόσο, η συμμετοχή των Ευρωπαϊκών Σχολείων είτε υπό το ρόλο συντονιστή είτε του εταίρου θα περιορίζεται σε ένα Ευρωπαϊκό Σχολείο ανά Σύμπραξη. 2 2 Σε μια διμερή σύμπραξη, δεν μπορούν να συμμετέχουν άνω των δύο ιδρυμάτων. 1. Ποιότητα του προγράμματος εργασίας Οι στόχοι της σύμπραξης είναι σαφείς, ρεαλιστικοί και άπτονται του σχετικού θέματος. Το πρόγραμμα εργασιών είναι κατάλληλο για την επίτευξη των στόχων και για τον τύπο της συγκεκριμένης σύμπραξης ενώ ορίζει και κατανέμει τις εργασίες μεταξύ των εταίρων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν επιτευχθούν τα αποτελέσματα. Λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα όσον αφορά τη γλωσσική προετοιμασία και συνεργασία κατά την ανταλλαγή τάξεων. 2. Ποιότητα της σύμπραξης Μεταξύ των δύο εταίρων υπάρχει μια ισορροπία όσον αφορά στη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν. Έχουν σχεδιασθεί τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργασίας. Το προσωπικό και οι μαθητές θα συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της σύμπραξης. Το σχέδιο θα ενσωματωθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα και τις εν εξελίξει δραστηριότητες των συμμετεχόντων ιδρυμάτων. 3. Αντίκτυπος και Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία Ο αντίκτυπος και τα οφέλη της ευρωπαϊκής συνεργασίας για τα συμμετέχοντα ιδρύματα είναι σαφή και καθορισμένα και το σχέδιο εντάσσεται στις δραστηριότητες των συμμετεχόντων ιδρυμάτων. Στην αίτηση πρέπει να φαίνεται ότι τα συμμετέχοντα σχολεία θα συνεργαστούν στενά και θα επιτύχουν αποτελέσματα που δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν σε καθαρά εθνικό επίπεδο. 4. Διάδοση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων είναι ουσιώδεις και σαφώς καθορισμένες. Καλύπτουν τους συμμετέχοντες οργανισμούς και, εάν είναι δυνατόν, την ευρύτερη κοινότητα. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Πιθανή ημερομηνία αποστολής των προπαρασκευαστικών πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής Πιθανή ημερομηνία αποστολής σύμβασης στους δικαιούχους Πιθανή ημερομηνία έναρξης της δράσης Ιούλιος Fiche N /File Nr 7: COM-Part - p. 3

Fiche N /File Nr 1 : COM-Mob - p. 1

Fiche N /File Nr 1 : COM-Mob - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Προπαρασκευαστικές Επισκέψεις COMENIUS Η δράση έχει ως στόχο να βοηθήσει τα επιλέξιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Οδηγός 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Οδηγός 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ 2013 ΜΕΡΟΣIΙΒ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Οδηγός 2013 Μέρος II β Επεξηγήσεις ανά δράση http://ec.europa.eu/llp 1 Σύνοψη (ενεργοί δεσμοί στην οθόνη) 1. Προπαρασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά προγράμματα COMENIUS

Ευρωπαϊκά προγράμματα COMENIUS Ευρωπαϊκά προγράμματα COMENIUS 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ COMENIUS ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ομάδα εκπαιδευτικών που θα πραγματοποιήσει το πρόγραμμα (2 ώρες μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Τα επιθυµητά χαρακτηριστικά του ΙΡ είναι τα εξής:

Τα επιθυµητά χαρακτηριστικά του ΙΡ είναι τα εξής: Πρόγραµµα Υπο-πρόγραµµα Κατηγορία ράσης ράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ERASMUS ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Σε Εντατικά Προγράµµατα ERASMUS Τα Εντατικά Προγράµµατα (IP) είναι σύντοµης διάρκειας προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ 2011 LLP Ο ΗΓΟΣ 2011 ΜΕΡΟΣ II Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ 2011 Μέρος II β Επεξηγήσεις ανά δράση http://ec.europa.eu/llp 1 http://ec.europa.eu/llp 1 Σύνοψη (ενεργοί δεσµοί στην οθόνη) 1. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Στρατηγικές Συμπράξεις Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μαρία Αδαμοπούλου Τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα ERASMUS+ Πρόγραμμα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΕΑΕΚ Μέτρο 2.2, Ενέργεια 2.2.2, Κατηγορία Πράξεων 2.2.2.α ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ 2016 1 Στόχοι Αύξηση της ποιότητας της κινητικότητας στην ΕΕΚ Στήριξη της διεθνοποίησης των οργανισμών ΕΕΚ Εκσυγχρονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository. COMENIUS Regio

Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository. COMENIUS Regio Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository COMENIUS Regio Φλώρινα, 2013 COMENIUS Regio - Σκοπός Ενισχύουν την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης μέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

Τι θα πρέπει να γνωρίζει ένας εκπαιδευτικός που δεν έχει ασχοληθεί µέχρι σήµερα µε το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση

Τι θα πρέπει να γνωρίζει ένας εκπαιδευτικός που δεν έχει ασχοληθεί µέχρι σήµερα µε το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση Τι θα πρέπει να γνωρίζει ένας εκπαιδευτικός που δεν έχει ασχοληθεί µέχρι σήµερα µε το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση Ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα είναι µια συλλογική προσπάθεια που έχει συγκεκριµένους στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ - 2017 Ελίζα Πατσαλίδου KA1 VET & ADULT Τηλ: 22448892 email: epatsalidou@llp.org.cy 1 Στόχοι Αύξηση της ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 13 : ERA-Cer - p. 1

Fiche N /File Nr 13 : ERA-Cer - p. 1 Πρόγραµµα Υπο-πρόγραµµα Κατηγορία ράσης ράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ERASMUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Πανεπιστηµιακός Χάρτης ERASMUS Ο Πανεπιστηµιακός Χάρτης Erasmus (EUC) παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΜΑΡΘΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Θεσσαλονίκη, 26/9/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ 2010 LLP Ο ΗΓΟΣ 2010 ΜΕΡΟΣ IIA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ 2010 Μέρος ΙΙ α: Τομεακά προγράμματα και Δράσεις http://ec.europa.eu/llp 1 LLP Ο ΗΓΟΣ 2010 ΜΕΡΟΣ IIA ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Γραφείο Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κοζάνη, 20/9/2016 Αρ. Πρωτ. 761 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΜΙΚΑΕΛΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ Αθήνα, 22/9/2014 Βασική Δράση 2 Συνεργασία για την καινοτομία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Στρατηγικές Συμπράξεις Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μαρία Αδαμοπούλου, Σταυρούλα Πατούχα, Ελένη Καϊμακούδη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης

ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης Πλαίσιο της Δράσης Καβάλα, 30/03/2016 Σοφία Πουλιδάκη, Στέλεχος ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης

ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης Πλαίσιο της Δράσης Αθήνα, 09/12/2016 Σοφία Πουλιδάκη, Στέλεχος ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 17 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ERASMUS+: Αλλαγές στη διαχείριση της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Πάντειο Πανεπιστήμιο Ευφροσύνη Παπασταματίου 13 Ιουνίου 2014 Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες Jean Monnet

Δραστηριότητες Jean Monnet Δραστηριότητες Jean Monnet Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης

ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης Βασική Δράση 1 - Δυνατότητες για επιμόρφωση στη Σχολική Εκπαίδευση Χίος, 05/04/2016 Κων/νος Μαγγιώρος, Στέλεχος ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης

Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2010-D-531-el-5 Πρωτότυπο : FR Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης Εγκριθέν από το Ανώτατο Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ. Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ. Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους -Ανταλλαγές νέων -Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία -Κινητικότητα ατόμων που δουλεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ - ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+

ΣΗΜΕΙΑ - ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΣΗΜΕΙΑ - ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ Ημερίδα Ενημέρωσης για το πρόγραμμα Erasmus+ ΑΘΗΝΑ, Ξενοδοχείο Royal Olympic 18-12-2013 Ελευθερία Καμενοπούλου Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμμάτων ΕΕ A. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αθήνα, 9/12/2016 Πατούχα Σταυρούλα, Υπεύθυνη Σχεδίων ΚΑ2 Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Οδηγός 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Οδηγός 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Οδηγός 2013 Μέρος II α Τομεακά προγράμματα και ράσεις 1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ... 3 Ποιοι είναι οι στόχοι τους;... 3 COMENIUS... 4 Ποιοι είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS+/Ανώτατη Εκπαίδευση: Όμιλοι Κινητικότητας

ERASMUS+/Ανώτατη Εκπαίδευση: Όμιλοι Κινητικότητας ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+/Ανώτατη Εκπαίδευση: Όμιλοι Κινητικότητας Kαλαμάτα, 12 Σεπτεμβρίου 2014 Μαυρογιώργου Ελίνα Υπεύθυνη για την πρακτική άσκηση & τις Στρατηγικές Συμπράξεις ΟΜΙΛΟΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας 2009 1 LEONARDO DA VINCI Το Πρόγραμμα Leonardo

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Θεσσαλονίκη Ευφροσύνη Παπασταματίου 17 Φεβρουαρίου 2014 Υπεύθυνη για την Ανώτατη Εκπαίδευση ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ράση 4.3 - Κατάρτιση και ικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων

ράση 4.3 - Κατάρτιση και ικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων Νέα Γενιά σε ράση - Οδηγός Προγράµµατος ράση 4.3 - Κατάρτιση και ικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων Στόχοι Αυτή η επιµέρους ράση υποστηρίζει την κατάρτιση όσων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS/ STAFF TRAINING Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS/ STAFF TRAINING Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS/ STAFF TRAINING 2011-12 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Σύµφωνα µε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Εθνικής Μονάδας (Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών) έχουν τεθεί τα παρακάτω κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κινητικότητα προσωπικού: περίοδοι διδασκαλίας: η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο εκπαιδευτικό προσωπικό των

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για τον εμπλουτισμό της συζήτησης στις Εθνικές Συναντήσεις Εργασίας (3 η Ενότητα Εργασίας)

Σημείωμα για τον εμπλουτισμό της συζήτησης στις Εθνικές Συναντήσεις Εργασίας (3 η Ενότητα Εργασίας) Σημείωμα για τον εμπλουτισμό της συζήτησης στις Εθνικές Συναντήσεις Εργασίας (3 η Ενότητα Εργασίας) Εισαγωγή Όπως αναφέρεται στην Περιγραφή του έργου, ο Martin Lindner (επικεφαλής της 3 ης ΕΕ) θα κινήσει

Διαβάστε περισσότερα

Μαριάννα Καβουνίδου Γεωπόνος - MEd

Μαριάννα Καβουνίδου Γεωπόνος - MEd Μαριάννα Καβουνίδου Γεωπόνος - MEd Βασική Δράση 1- Κινητικότητα Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης / Επιμόρφωση Προσωπικού Βασική Δράση 2 - Συμπράξεις Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Διαδικασία Επιλογής Εξερχόμενων Φοιτητών Χειμερ. Εντατικών Γλωσσικών Μαθημάτων (Ιαν. Φεβρ. 2014)

Θέμα: Διαδικασία Επιλογής Εξερχόμενων Φοιτητών Χειμερ. Εντατικών Γλωσσικών Μαθημάτων (Ιαν. Φεβρ. 2014) Προς: Ακαδημαϊκούς Υπευθύνους Erasmus Γραμματείες Τμημάτων Κοιν.: Πρόεδρο ΔΕ Αντιπρόεδρο ΔΕ Γραμματέα ΑΣΠΑΙΤΕ Αριθ. Πρωτ. ΕΡ/2892/07.10.13 Θέμα: Διαδικασία Επιλογής Εξερχόμενων Φοιτητών Χειμερ. Εντατικών

Διαβάστε περισσότερα

Renewable Energy Sources Compass. Δ. Σκούφη Προϊσταμένη 1 ου Γραφείου Δ.Ε. Γ Αθήνας

Renewable Energy Sources Compass. Δ. Σκούφη Προϊσταμένη 1 ου Γραφείου Δ.Ε. Γ Αθήνας Renewable Energy Sources Compass Δ. Σκούφη Προϊσταμένη 1 ου Γραφείου Δ.Ε. Γ Αθήνας Εισαγωγή Προπαρασκευαστικό στάδιο Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα RES Compass, πραγματοποιήθηκαν διάφορες προπαρασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακός χάρτης για τα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης

Πανεπιστημιακός χάρτης για τα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Ημερίδα διαχείρισης για το Πρόγραμμα ERASMUS Aθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2013 «Οδηγίες για το νέο Χάρτη ERASMUS» Ελίνα Μαυρογιώργου, IKY-Erasmus Πανεπιστημιακός χάρτης για τα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία με ποσοστό 50% και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με ποσοστό 50%στα πλαίσια του Μέτρου 2.1. «Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη Δράση 13 Εταίρος που υλοποιεί τη δράση Επιλογή των ωφελουμένων για

Διαβάστε περισσότερα

Info Day - Erasmus+ Τομέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Info Day - Erasmus+ Τομέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων Info Day - Erasmus+ Τομέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ξεφυλλίζοντας τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+ για τις Στρατηγικές Συμπράξεις/ΚΑ2 Κελαϊδή Γεωργία, Υπεύθυνη Διαχείρισης Σχεδίων ΚΑ1/ΚΑ2 Στρατηγικές Συμπράξεις/ΚΑ2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙ ΠΑΡΑΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΙΕΥΤΙΟΥ : ριτήριο : εδομένα A. ΙΑΤΙΕΣ ΙΑΝΟΤΗΤΕΣ ιαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών, ενέργειες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Η εισήγηση πλαισίων διασφάλισης ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (VET) αποτελεί προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια. Οι πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατά τα πρώιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Βοηθός ΤΠ (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) 31/12/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Βοηθός ΤΠ (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) 31/12/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AST 3 Τύπος σύμβασης Κωδικός αναφοράς Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό για το διάστημα 2014-2020. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τη συνένωση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης Ψηφιακά μέσα - Εκμάθηση μέσα από video. σχολείο.

Μελέτη περίπτωσης Ψηφιακά μέσα - Εκμάθηση μέσα από video. σχολείο. Σελίδα 1 Μελέτη περίπτωσης Ψηφιακά μέσα - Εκμάθηση μέσα από video μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Όλοι οι μαθητές (αγόρια και κορίτσια) ηλικίας 17 και 18 Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα Το Κυπριακό Σημείο Επαφής «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ικανοτήτων στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Ανάπτυξη Ικανοτήτων στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ανάπτυξη Ικανοτήτων στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης 1 Βασική Δράση 2: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Ανώτατη Εκπαίδευση. Higher Education Strategic Partnerships. Στρατηγικές Συνεργασίες. Date: in 12 pts

Erasmus+ Ανώτατη Εκπαίδευση. Higher Education Strategic Partnerships. Στρατηγικές Συνεργασίες. Date: in 12 pts Ανώτατη Εκπαίδευση Erasmus+ Higher Education Strategic Partnerships Στρατηγικές Συνεργασίες Education and Culture Higher education - Erasmus European Commission, DG EAC Θεσσαλονίκη 9.12.2013 Ελίνα Μαυρογιώργου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Ειδικός ΤΠ (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Ειδικός ΤΠ (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 6 Τύπος σύμβασης Κωδικός αναφοράς Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Δράση 2 / Key Action 2 «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και Στρατηγικές Συμπράξεις: Μια ευκαιρία για στρατηγικές συνεργασίες»

Βασική Δράση 2 / Key Action 2 «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και Στρατηγικές Συμπράξεις: Μια ευκαιρία για στρατηγικές συνεργασίες» Βασική Δράση 2 / Key Action 2 «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και Στρατηγικές Συμπράξεις: Μια ευκαιρία για στρατηγικές συνεργασίες» Ελίνα Δαγρέ, Project Manager KA2-VET Καβάλα, 30 Μαρτίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Επισκέψεις Μελέτης 2012

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Επισκέψεις Μελέτης 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ημερίδα Ενημέρωσης για το. Πρόγραμμα Erasmus+»

«Ημερίδα Ενημέρωσης για το. Πρόγραμμα Erasmus+» «Ημερίδα Ενημέρωσης για το Η Εκπαίδευση ενηλίκων στα βήματα... Πρόγραμμα Erasmus+» Καβάλα, 30.03.2016...... του προγράμματος Erasmus+ Γιώρμαρη Φραγκουλοπούλου, Συντονίστρια Τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Info

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) Οδηγίες για τον νέο Χάρτη & για την υπογραφή διμερών συμφωνιών

Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) Οδηγίες για τον νέο Χάρτη & για την υπογραφή διμερών συμφωνιών Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) Οδηγίες για τον νέο Χάρτη & για την υπογραφή διμερών συμφωνιών Ελίνα Μαυρογιώργου, ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα -Erasmus ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΚΟ ΚΑΙ ΠΡΩΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΥΝΟΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΚΟ ΚΑΙ ΠΡΩΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΥΝΟΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αθήνα 22 Σεπτεμβρίου 2014 Σύνολο: 9 σελίδες ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΚΟ ΚΑΙ ΠΡΩΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΥΝΟΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Μέρος B - Δράση 1.3 Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Στόχοι Αυτή η επιμέρους Δράση υποστηρίζει τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή. Στόχος της είναι να ενθαρρύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 1.1 - Ανταλλαγές νέων µε χώρες του Προγράµµατος ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος 2007 R1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους » EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Φιλοθέη, 23-8-2011 Αριθ. Πρωτ. : 234 Ανδρέα Μεταξά 7 Τ.Κ. 15237 Φιλοθέη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr Αθήνα, 24.03.2015 Αριθ. Πρωτ.:894 Πληροφορίες: Γ. Γιούρντας, Ν. Υφαντόπουλος Τηλ. 210 3314837 e-mail: mail@ipem-doe.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στις Επιμορφωτικές Πρωτοβουλίες του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά www.ouc.ac.cy ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus Mundus Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Erasmus Mundus Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Erasmus Mundus Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Αθήνα, 9/12/2016, Divani Caravel Hotel Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Διεθνείς Δράσεις Erasmus+ IKY/ Εθνική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Παιδαγωγικά παιχνίδια Ελεύθερος συνειρμός Το παιχνίδι ρόλων Οραματισμός Ζωγραφική / Σχέδιο Εργασία σε μικρές ομάδες Επισκέπτες ομιλητές Χρήση Βίντεο Ανάθεση εργασιών Τα παιδαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με την ως άνω Πρόσκληση, σας κοινοποιούμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με την ως άνω Πρόσκληση, σας κοινοποιούμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ANAΠTYΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

SAME WORLD Μοιραζόμαστε σχολικές πρακτικές για την αειφορία

SAME WORLD Μοιραζόμαστε σχολικές πρακτικές για την αειφορία SAME WORLD Μοιραζόμαστε σχολικές πρακτικές για την αειφορία Κλιματική Αλλαγή Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη Περιβαλλοντική Μετανάστευση Φεβρουάριος - Ιούλιος 2017 1ος Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Καλών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικές Πληροφορίες

A. Γενικές Πληροφορίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ A. Γενικές Πληροφορίες Εάν συγκροτείτε Κοινοπραξία, φροντίστε τούτο να καταδεικνύεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 2 - Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος 2007 R1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός αριθµός: 2) Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 5.1 Συναντήσεις νέων και αρμοδίων της πολιτικής για τη νεολαία

Δράση 5.1 Συναντήσεις νέων και αρμοδίων της πολιτικής για τη νεολαία Δράση 5.1 Συναντήσεις νέων και αρμοδίων της πολιτικής για τη νεολαία Στόχοι Αυτή η επιμέρους Δράση υποστηρίζει τη συνεργασία, τα σεμινάρια και το Διαρθρωμένο Διάλογο μεταξύ των νέων, όσων δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+/KA1 Η Κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Erasmus+/KA1 Η Κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Erasmus+/KA1 Η Κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2015 Αλίκη Φιλανδριανού Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Erasmus+ Προϋπολογισμός: 14,7 δις για 7 χρόνια Ξεχωριστές δραστηριότητες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός αριθµός: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 3.1.1 Ανταλλαγές νέων µε χώρες γειτονικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος 2007 R1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος Βόλος Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Μέρος Πρώτο: Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus+... 3 Εισαγωγή... 3 Σκοπός του Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

είναι ανοιχτό για ιδρύματα και οργανώσεις από τον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας ή του αθλητισμού.

είναι ανοιχτό για ιδρύματα και οργανώσεις από τον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας ή του αθλητισμού. Το νέο πρόγραμμα ERASMUS + : θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2014, είναι ανοιχτό για ιδρύματα και οργανώσεις από τον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας ή του αθλητισμού. Οι

Διαβάστε περισσότερα

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs Ερωτηματολόγιο Διαχείρισης Δημιουργικότητας και Καινοτομίας Χρήσιμοι ορισμοί της Δημιουργικότητας: Η δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Ημερίδα Ενημέρωσης για το. Πρόγραμμα Erasmus+»

«Ημερίδα Ενημέρωσης για το. Πρόγραμμα Erasmus+» «Ημερίδα Ενημέρωσης για το Η Εκπαίδευση ενηλίκων στα βήματα... Πρόγραμμα Erasmus+» Χίος 05.04.2016...του προγράμματος Erasmus+ Γεωργία Κελαϊδή, Υπεύθυνη Διαχείρισης Σχεδίων ΚΑ1/ΚΑ2, Εκπαίδευση Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου. Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία. της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου. Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία. της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020 Εισαγωγή H παρούσα Έκθεση αφορά στην αποτύπωση της συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ CREATIVE PRIMARY SCHOOL PARTNERSHIPS WITH VISUAL ARTISTS (CREARTE) ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Απρίλιος 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης αιτούντων Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης αιτούντων Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης αιτούντων Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομική Διαχείριση Σχεδίων Στρατηγικών Συμπράξεων ΚΑ2»

«Οικονομική Διαχείριση Σχεδίων Στρατηγικών Συμπράξεων ΚΑ2» «Οικονομική Διαχείριση Σχεδίων Στρατηγικών Συμπράξεων ΚΑ2» Τσίκλη Αγάπη, Υπεύθυνη σχεδίων Μεταφοράς Καινοτομίας TOI/LdV και σχεδίων Στρατηγικών Συμπράξεων KA2/VET SECTOR/ ERAMUS+ Χαρακτηριστικά Χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

«Ημερίδα Ενημέρωσης για το. Πρόγραμμα Erasmus+» Αθήνα

«Ημερίδα Ενημέρωσης για το. Πρόγραμμα Erasmus+» Αθήνα «Ημερίδα Ενημέρωσης για το Η Εκπαίδευση ενηλίκων στα βήματα του προγράμματος Erasmus+ Πρόγραμμα Erasmus+» Αθήνα 09.12.2016 Aνάπτυξη δεξιοτήτων προσωπικού ΕΕ μέσα από τα σχέδια της ΒΔ1/ΚΑ1 Γιώρμαρη Φραγκουλοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα