Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1"

Transcript

1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius έχουν ως στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης μέσω της προώθησης κοινών δραστηριοτήτων συνεργασίας μεταξύ των σχολείων της Ευρώπης. Τα σχέδια (projects) δίνουν την ευκαιρία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς από διαφορετικές χώρες να συνεργαστούν σε ένα ή περισσότερα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Οι σχολικές συμπράξεις βοηθούν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν και να βελτιώσουν τις ικανότητές τους όχι μόνο στο θέμα ή στο αντικείμενο του σχεδίου, αλλά και σε ζητήματα ομαδικής εργασίας, κοινωνικών σχέσεων, προγραμματισμού και ανάληψης δραστηριοτήτων και χρήσης τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ). Η συμμετοχή σε μια σύμπραξη με σχολεία από διαφορετικές χώρες παρέχει επίσης την ευκαιρία στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να εξασκηθούν σε ξένες γλώσσες και να αυξήσουν τα κίνητρά τους όσον αφορά στην εκμάθηση γλωσσών. Οι πολυμερείς σχολικές συμπράξεις πρέπει να περιλαμβάνουν σχολεία από 3 τουλάχιστον συμμετέχουσες χώρες. Ένα από τα σχολεία αναλαμβάνει το ρόλο του συντονιστή. Συνιστάται να δηλωθούν στο στάδιο υποβολής των αιτήσεων οι εταίροι που προθυμοποιούνται να αναλάβουν το ρόλο του αναπληρωτή συντονιστή, σε περίπτωση απόρριψης του αρχικού συντονιστή κατά τη διαδικασία επιλογής. Παραδείγματα δραστηριοτήτων που μπορούν να διεξαχθούν στο πλαίσιο των Πολυμερών Εκπαιδευτικών συμπράξεων Comenius: Συναντήσεις για το σχέδιο μεταξύ όλων των ιδρυμάτων που εμπλέκονται στη σύμπραξη Ανταλλαγές προσωπικού και μαθητών που εμπλέκονται σε δραστηριότητες (π.χ. ανταλλαγές εκπαιδευτικών, επισκέψεις μελέτης, ανταλλαγές μαθητών) Ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών με σχολεία εταίρους στο εξωτερικό Θεματικές εργασίες, έρευνα Σύνταξη, δημοσίευση και διάδοση υλικού σχετικά με τις δραστηριότητες συνεργασίας Παραγωγή τεχνικών αντικειμένων, σχεδίων, καλλιτεχνικών αντικειμένων Παραστάσεις (π.χ. θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις) Οργάνωση εκθέσεων, παραγωγή και διάδοση ενημερωτικού υλικού Γλωσσική προετοιμασία των εκπαιδευτικών και των μαθητών για να διασφαλιστεί ότι κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις των γλωσσών εργασίας της σύμπραξης ή εκμάθηση γλωσσών των χωρών/ ιδρυμάτων των εταίρων. Συνεργασία με άλλα σχέδια αντίστοιχης θεματικής περιοχής (π.χ. μέσω των Πολυμερών Σχεδίων Comenius και των Πολυμερών Δικτύων Comenius), συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας σε εκδηλώσεις δικτύου συναφούς θεματικής. Δραστηριότητες αυτο-αξιολόγησης Διάδοση της εμπειρίας από την υλοποίηση του σχεδίου και τα αποτελέσματα του Κατά την επιλογή του θέματος της πολυμερούς σχολικής σύμπραξης, τα σχολεία ενθαρρύνονται να επιλέγουν οποιοδήποτε θέμα κοινού ενδιαφέροντος και σημασίας για τα συμμετέχοντα ιδρύματα, καθώς θα αποτελέσει κινητήρια δύναμη για συνεργασία και μάθηση στο πλαίσιο του σχεδίου. Οι δραστηριότητες της σύμπραξης θα πρέπει να ενσωματωθούν στις κανονικές σχολικές δραστηριότητες και να συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών των συμμετεχόντων μαθητών. Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εμπλέκονται σε όλα τα στάδια του σχεδίου, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της αξιολόγησης των δραστηριοτήτων. Ορισμένες πολυμερείς σχολικές συμπράξεις εστιάζουν σε παιδαγωγικά ή διαχειριστικά ζητήματα. Παρέχουν στους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των σχολείων την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και πληροφορίες με συναδέλφους από άλλες χώρες, να αναπτύξουν από κοινού μεθόδους και προσεγγίσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, καθώς και να ελέγξουν και να θέσουν σε εφαρμογή νέες οργανωτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, τα σχέδια συχνά απαιτούν τη συνεργασία με φορείς από την τοπική κοινότητα όπου εντάσσονται τα σχολεία, όπως τοπικές αρχές, κοινωνικές υπηρεσίες, σωματεία- ενώσεις και επιχειρήσεις. Ποιοι μπορούν να Το προσωπικό και οι μαθητές των συμμετεχόντων σχολείων καθώς και έμμεσα η τοπική κοινότητα. (επ)ωφεληθούν Ποιοι μπορούν να Σχολεία (ιδρύματα που προσφέρουν γενική, επαγγελματική, τεχνική εκπαίδευση από την υποβάλουν αίτηση προσχολική έως και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση). ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε την αντίστοιχη Εθνική Μονάδα για το ενδεχόμενο ύπαρξης εθνικών προτεραιοτήτων. Δεν υπάρχουν ευρωπαϊκές προτεραιότητες για τις Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις Comenius. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Αποκεντρωμένη δράση. Οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται στην Εθνική Μονάδα του αιτούντος. ΑΙΤΗΣΗΣ Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τον δικτυακό τόπο της αντίστοιχης ΕΜ. Διαδικασία Επιλογής: ΕΜ1 Προθεσμία (-ες) 21 Φεβρουαρίου 2013 Υποβολής: Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

2 Διάρκεια Ελάχιστη Διάρκεια: 2 έτη Μέγιστη Διάρκεια: 2 έτη Σχόλια για τη κανένα διάρκεια: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε το Μέρος I αυτού του Οδηγού, Κεφάλαιο 4 Χρηματοοικονομικές Διατάξεις. Πίνακας (-ες) Πίνακας 4 υφιστάμενων επιχορηγήσεων: Μέγιστο ποσό Δεν ισχύει επιχορήγησης σε ευρώ: Σχόλια για τη Η επιχορήγηση για τις Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις παρέχεται με τη μορφή προκαθορισμένων χρηματοδότηση: κατ' αποκοπή ποσών που εξαρτώνται από τον προγραμματισμένο αριθμό δραστηριοτήτων κινητικότητας των ιδρυμάτων που υποβάλουν αίτηση. Με τον όρο κινητικότητα εννοούμε τις ατομικές μετακινήσεις του προσωπικού και των μαθητών στο εξωτερικό για να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες της σύμπραξης σε χώρες των εταίρων τους. Κάθε ίδρυμα που συμμετέχει σε μία σύμπραξη μπορεί να υποβάλει αίτηση επιχορήγησης, ανάλογα με τις δυνατότητές του να στείλει μαθητές και μέλη του προσωπικού στο εξωτερικό και το βαθμό συμμετοχής του στις δραστηριότητες της σύμπραξης. Εάν οι δραστηριότητες κινητικότητας ενός ιδρύματος περιλαμβάνουν προσωπικό ή μαθητές με ειδικές ανάγκες, ή ταξίδια από ή προς τις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη, οι δραστηριότητες κινητικότητάς του κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της σύμπραξης μπορεί να μειωθούν έως και 50% σε σχέση με τον ελάχιστο αριθμό κινητικότητας για το εν λόγω ποσό επιχορήγησης κατόπιν αιτήματος προς την ΕΜ και σχετικής έγκρισης. Παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε το Κεφάλαιο σχετικά με τις Χρηματοοικονομικές Διατάξεις των Συμπράξεων του Μέρους Ι του Οδηγού. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε το Μέρος I αυτού του οδηγού, κεφάλαιο Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Κριτήρια επιλεξιμότητας Γενικοί κανόνες επιλεξιμότητας: Τα γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας για αιτήσεις του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης περιγράφονται συνοπτικά στο Μέρος I του Οδηγού αυτού, Κεφάλαιο 3. Συμμετέχουσες χώρες: παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο Μέρος I αυτού του Οδηγού, παράγραφος «Ποιες χώρες συμμετέχουν στο Πρόγραμμα;» Ειδικοί κανόνες επιλεξιμότητας: Τα σχολεία που συμμετέχουν στις Συμπράξεις πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα. - Τα σχολεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Comenius πρέπει να βρίσκονται σε μια χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα διά Βίου Μάθησης και να ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες ιδρυμάτων που καθορίζονται από τις σχετικές Εθνικές αρχές στη λίστα επιλέξιμων σχολικών κατηγοριών (σύνδεσμος: - Οι Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστον 3 συμμετέχοντες διαφορετικών χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης, ενώ τουλάχιστον μία από αυτές πρέπει να είναι Κράτος-Μέλος της ΕΕ. Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Μονάδα στην οποία υποβάλλετε την αίτηση για να ενημερωθείτε για τυχόν επιπρόσθετες εθνικές προϋποθέσεις. Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη σας τις ειδικές περιπτώσεις που παρατίθενται πιο κάτω: 1) Σχολεία υπό την εποπτεία των Εθνικών Αρχών μιας άλλης χώρας (π.χ. lycée français, Γερμανικά σχολεία, UK Forces schools) Οι Εθνικές Αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία του διοικητικού και οικονομικού καθεστώτος καθώς και του προγράμματος σπουδών του εν λόγω σχολείου, θα αποφασίζουν ποια ιδρύματα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν: - Η συμμετοχή των «εθνικών σχολείων» που βρίσκονται σε διαφορετική χώρα θα υποστηρίζεται από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Comenius της εποπτεύουσας χώρας (= «χώρα προέλευσης») - Τα εθνικά αυτά σχολεία μπορούν να συμμετέχουν σε κάθε είδους δραστηριότητα του Προγράμματος Comenius και ισχύουν γι αυτά οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν για κάθε άλλο επιλέξιμο σχολείο της εποπτεύουσας χώρας. - Δοθείσης της ιδιαιτερότητας των σχολείων αυτών, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ένας κατάλληλος συνδυασμός χωρών, πολιτισμικών στοιχείων και γλωσσών στις Συμπράξεις τους. - Επομένως, σε περίπτωση που συμμετέχει ένα τέτοιο σχολείο στην πολυμερή Σύμπραξη: πρέπει να υπάρχουν επιπλέον εταίροι από δύο τουλάχιστον συμμετέχουσες χώρες πέραν της εποπτεύουσας χώρας και της χώρας υποδοχής του σχολείου. 2) Εξειδικευμένα σχολεία Η απόφαση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Comenius άλλων «εθνικών σχολείων», όπως τα μειονοτικά σχολεία, τα ιδιωτικά σχολεία για τους απόδημους, κτλ. επαφίεται στη δικαιοδοσία των Εθνικών Αρχών της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένο το ίδρυμα Σε περίπτωση πολυμερούς σύμπραξης Comenius, ισχύουν οι υφιστάμενοι κανόνες, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή σχολείων από 2 τουλάχιστον άλλες χώρες πέραν της χώρας στην οποία βρίσκεται το εξειδικευμένο σχολείο. Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 2

3 Ελάχιστος αριθμός Χωρών: Ελάχιστος αριθμός Εταίρων: Σχόλια για τους συμμετέχοντες: Κριτήρια απονομής επιχορήγησης 3) Ευρωπαϊκά Σχολεία Τα Ευρωπαϊκά σχολεία έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Comenius. Πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ΕΜ της χώρας στην οποία βρίσκονται και θα υπόκεινται στην ίδια διαδικασία επιλογής με τα τοπικά σχολεία. Στην περίπτωση του Βελγίου, οι τρεις ΕΜ θα πρέπει να προβούν στους απαραίτητους διακανονισμούς. Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία υπόκεινται στους ίδιους κανόνες του Προγράμματος Comenius με κάθε άλλο επιλέξιμο σχολείο στη χώρα όπου βρίσκονται. Ωστόσο, η συμμετοχή των Ευρωπαϊκών Σχολείων είτε υπό το ρόλο συντονιστή είτε του εταίρου θα περιορίζεται σε ένα Ευρωπαϊκό Σχολείο ανά Σύμπραξη. 3 3 κανένα 1. Ποιότητα του προγράμματος εργασίας Οι στόχοι της σύμπραξης είναι σαφείς, ρεαλιστικοί και άπτονται του σχετικού Θέματος. Το πρόγραμμα εργασιών είναι κατάλληλο για την επίτευξη των στόχων και για τον τύπο της συγκεκριμένης σύμπραξης ενώ ορίζει και κατανέμει τις εργασίες μεταξύ των εταίρων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να επιτευχθούν τα αποτελέσματα. Οι δραστηριότητες των εταίρων κατανέμονται ομοιόμορφα σε όλη τη διάρκεια της σύμπραξης. 2. Ποιότητα της σύμπραξης Μεταξύ των εταίρων υπάρχει μια ισορροπία όσον αφορά στη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν. Έχουν σχεδιασθεί τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργασίας. Το προσωπικό και οι μαθητές θα συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του σχεδίου. Το σχέδιο θα ενσωματωθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα και τις εν εξελίξει δραστηριότητες των συμμετεχόντων ιδρυμάτων. 3. Αντίκτυπος και Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία Ο αντίκτυπος και τα οφέλη της ευρωπαϊκής συνεργασίας για τα συμμετέχοντα ιδρύματα είναι σαφή και καθορισμένα και το σχέδιο εντάσσεται στις δραστηριότητες των συμμετεχόντων ιδρυμάτων. Στην αίτηση πρέπει να φαίνεται ότι τα συμμετέχοντα σχολεία θα συνεργαστούν στενά και θα επιτύχουν αποτελέσματα που δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν σε καθαρά εθνικό επίπεδο. 4. Διάδοση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες διάδοσης και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων είναι ουσιώδεις και σαφώς καθορισμένες. Καλύπτουν τους συμμετέχοντες οργανισμούς και, εάν είναι δυνατόν, την ευρύτερη κοινότητα. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Πιθανή ημερομηνία αποστολής των προπαρασκευαστικών πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής Πιθανή ημερομηνία αποστολής σύμβασης στους δικαιούχους Πιθανή ημερομηνία έναρξης της δράσης Ιούλιος Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 3

4 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Διμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Διμερείς Σχολικές Συμπράξεις, προσανατολισμένες στην εκμάθηση ξένης γλώσσας, εμπλέκουν δύο σχολεία από διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα διά Βίου Μάθησης και στοχεύουν στην ενθάρρυνση των μαθητών να χρησιμοποιούν ευρωπαϊκές γλώσσες παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να εξασκήσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες και να εξοικειωθούν με τη γλώσσα μιας χώρας εταίρου. Οι μαθητές που εμπλέκονται σε διμερείς συμπράξεις αναμένεται να αποκτήσουν τουλάχιστον βασική γνώση της γλώσσας που ομιλείται στο εταιρικό ίδρυμα. Συνήθως οι μαθητές χρησιμοποιούν μια τρίτη γλώσσα ως γλώσσα εργασίας και επικοινωνίας. Κατά τη διάρκεια του σχεδίου, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί των δύο χωρών συνεργάζονται πάνω σε ένα κοινό θέμα και παράγουν ένα κοινό τελικό προϊόν. Κάθε συμμετέχον ίδρυμα πρέπει να πραγματοποιήσει μια ανταλλαγή τάξης με το εταιρικό ίδρυμα για τουλάχιστον 10 ημέρες. Η τάξη θα απαρτίζεται από μαθητές 12 ετών και άνω. Κατά τη διάρκεια των ανταλλαγών τάξεων, οι μαθητές εργάζονται μαζί στο σχολείο και φιλοξενούνται από τις οικογένειες των μαθητών της άλλης χώρας. Η συνεργασία δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στις ανταλλαγές. Αντίθετα, οι δραστηριότητες θα πρέπει να καλύπτουν ολόκληρη την περίοδο του σχεδίου. Ποιοι μπορούν να (επ)ωφεληθούν Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Οι σχολικές συμπράξεις Comenius έχουν ως στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης μέσω της προώθησης δραστηριοτήτων συνεργασίας μεταξύ των σχολείων της Ευρώπης. Τα σχέδια δίνουν την ευκαιρία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς από διαφορετικές χώρες να συνεργαστούν σε ένα ή περισσότερα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Οι σχολικές συμπράξεις βοηθούν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν και να βελτιώσουν τις ικανότητές τους όχι μόνο στο θέμα ή στο αντικείμενο του σχεδίου, αλλά και σε ζητήματα ομαδικής εργασίας, κοινωνικών σχέσεων, προγραμματισμού και ανάληψης δραστηριοτήτων και χρήσης τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ). Η συμμετοχή σε μια σύμπραξη με σχολεία από διαφορετικές χώρες παρέχει επίσης την ευκαιρία στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να εξασκηθούν σε ξένες γλώσσες και να αυξήσουν τα κίνητρά τους όσον αφορά την εκμάθηση γλωσσών. Η αμοιβαία ανταλλαγή τάξεων είναι υποχρεωτική σε τέτοιου είδους σχέδια. Παραδείγματα άλλων δραστηριοτήτων που μπορούν να διεξαχθούν στο πλαίσιο των Διμερών Σχολικών Συμπράξεων Comenius: Συναντήσεις στο πλαίσιο του σχεδίου μεταξύ των ιδρυμάτων που εμπλέκονται στη σύμπραξη Ανταλλαγές προσωπικού που εμπλέκονται σε δραστηριότητες (π.χ. ανταλλαγές εκπαιδευτικών και επισκέψεις μελέτης) Ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών με το σχολείο εταίρο στο εξωτερικό Θεματικές εργασίες, έρευνα Σύνταξη, δημοσίευση και διάδοση υλικού σχετικά με τις δραστηριότητες της συνεργασίας Παραγωγή τεχνικών αντικειμένων, σχεδίων, καλλιτεχνικών αντικειμένων Παραστάσεις (π.χ. θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις) Οργάνωση εκθέσεων, παραγωγή και διάδοση ενημερωτικού υλικού Γλωσσική προετοιμασία των εκπαιδευτικών και των μαθητών για να διασφαλιστεί ότι κατέχουν τουλάχιστον τη βασική γνώση της γλώσσας που ομιλείται στο εταιρικό ίδρυμα Συνεργασία με άλλα σχέδια αντίστοιχης θεματικής περιοχής (π.χ. μέσω των Πολυμερών Σχεδίων Comenius και των Πολυμερών Δικτύων Comenius), συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας σε εκδηλώσεις του δικτύου συναφούς θεματικής περιοχής Δραστηριότητες αυτο-αξιολόγησης Διάδοση ενημερωτικού υλικού σχετικά με την εμπειρία από το σχέδιο και τα αποτελέσματα του Κατά την επιλογή του θέματος της διμερούς σχολικής σύμπραξης, τα σχολεία ενθαρρύνονται να επιλέγουν οποιοδήποτε θέμα κοινού ενδιαφέροντος και σημασίας για τα συμμετέχοντα ιδρύματα, καθώς θα αποτελέσει κινητήρια δύναμη για συνεργασία και μάθηση στο πλαίσιο του σχεδίου. Οι δραστηριότητες της σύμπραξης θα πρέπει να ενσωματωθούν στις κανονικές σχολικές δραστηριότητες και να περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών των συμμετεχόντων μαθητών. Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εμπλέκονται σε όλα τα στάδια του σχεδίου, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της αξιολόγησης των δραστηριοτήτων. Εάν η γλώσσα του σχολείου εταίρου δεν υπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών των συμμετεχόντων μαθητών, το σχολείο πρέπει να διοργανώσει μαθήματα γλωσσικής προετοιμασίας ελάχιστης διάρκειας 20 ωρών. Το προσωπικό και οι μαθητές των συμμετεχόντων σχολείων καθώς και η τοπική κοινότητα. Σχολεία (ιδρύματα που προσφέρουν γενική, επαγγελματική ή τεχνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ειδικά στην περίπτωση των διμερών συμπράξεων, μη σχολικά ιδρύματα που προσφέρουν προγράμματα μαθητείας). Παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε την αντίστοιχη Εθνική Μονάδα για το ενδεχόμενο ύπαρξης εθνικών προτεραιοτήτων. Δεν υπάρχουν ευρωπαϊκές προτεραιότητες για τις Διμερείς Σχολικές Συμπράξεις Comenius. Αποκεντρωμένη δράση. Οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται στην Εθνική Μονάδα του αιτούντος. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τον δικτυακό τόπο της αντίστοιχης ΕΜ. Fiche N /File Nr 7: COM-Part - p. 1

5 Διαδικασία Επιλογής: Προθεσμία (-ες) Υποβολής: ΕΜ1 21 Φεβρουαρίου 2013 Διάρκεια Ελάχιστη Διάρκεια: 2 έτη Μέγιστη Διάρκεια: 2 έτη Σχόλια για τη κανένα διάρκεια: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε το Μέρος I αυτού του Οδηγού, Κεφάλαιο 4 Χρηματοοικονομικές Διατάξεις. Πίνακας (-ες) Πίνακας 4 υφιστάμενων επιχορηγήσεων: Μέγιστο ποσό Δεν ισχύει επιχορήγησης σε ευρώ: Σχόλια για τη Η επιχορήγηση για τις Διμερείς Σχολικές Συμπράξεις παρέχεται με τη μορφή προκαθορισμένων χρηματοδότηση: κατ' αποκοπή ποσών που εξαρτώνται από τον προγραμματισμένο αριθμό δραστηριοτήτων κινητικότητας των ιδρυμάτων που υποβάλουν αίτηση. Με τον όρο κινητικότητα εννοούμε τις ατομικές μετακινήσεις του προσωπικού και των μαθητών στο εξωτερικό για να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες της σύμπραξης στη χώρα του εταίρου τους. Τα ιδρύματα που εμπλέκονται σε μια σύμπραξη μπορούν να αιτηθούν για διαφορετικά ποσά, ανάλογα με τις δυνατότητές τους να στέλνουν μαθητές και μέλη του προσωπικού στο εξωτερικό. Εάν οι δραστηριότητες κινητικότητας ενός ιδρύματος περιλαμβάνουν προσωπικό ή μαθητές με ειδικές ανάγκες, ή ταξίδια από ή προς τις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη, οι δραστηριότητες κινητικότητάς του κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της σύμπραξης μπορεί να μειωθούν έως και 50% σε σχέση με τον ελάχιστο αριθμό κινητικότητας για το εν λόγω ποσό επιχορήγησης κατόπιν αιτήματος προς την ΕΜ και σχετικής έγκρισης. Η απαιτούμενη ελάχιστη διάρκεια της ανταλλαγής τάξεων μπορεί να μειωθεί στην περίπτωση τάξεων μαθητών με ειδικές ανάγκες, αν αυτό κρίνεται συμβατό με τους στόχους της διμερούς σύμπραξης. Παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε το Κεφάλαιο με τις Χρηματοοικονομικές Διατάξεις των Συμπράξεων στον Οδηγό. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε το Μέρος I αυτού του οδηγού, κεφάλαιο Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Κριτήρια επιλεξιμότητας Γενικοί κανόνες επιλεξιμότητας: Τα γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας για αιτήσεις του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης περιγράφονται συνοπτικά στο Μέρος I του Οδηγού αυτού, Κεφάλαιο 3. Συμμετέχουσες χώρες: παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο Μέρος Ι αυτού του Οδηγού, παράγραφος «Ποιες χώρες συμμετέχουν στο Πρόγραμμα;» Ειδικοί κανόνες επιλεξιμότητας: Τα σχολεία που συμμετέχουν στις Συμπράξεις πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα. - Τα σχολεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Comenius πρέπει να βρίσκονται σε μια χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα διά Βίου Μάθησης και να ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες ιδρυμάτων που καθορίζονται από τις σχετικές Εθνικές Αρχές στον κατάλογο επιλέξιμων σχολικών κατηγοριών ( - Οι Διμερείς Εκπαιδευτικές Συμπράξεις πρέπει να απαρτίζονται από 2 εταίρους από διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης, και έχουν διαφορετική γλώσσα διδασκαλίας ενώ τουλάχιστον ένας από τους εταίρους πρέπει να είναι σε Κράτος-Μέλος της ΕΕ - Η ανταλλαγή τάξης κάθε εταίρου σε μια Διμερή Σύμπραξη Comenius πρέπει να εμπλέκει μια ομάδα τουλάχιστον 10 μαθητών για ανταλλαγές ομάδων μικρού αριθμού μαθητών, ή τουλάχιστον 20 μαθητών για ανταλλαγές ομάδων μεγάλου αριθμού μαθητών, όπως αναφέρεται στον Οδηγό LLP για το 2013 Μέρος Ι, και πρέπει να είναι ελάχιστης διάρκειας 10 ημερών. Οι ομάδες δεν μπορούν να χωριστούν. Το μέγεθος της ομάδας υπαγορεύει τη μέγιστη επιχορήγηση υπό τη μορφή εφάπαξ ποσού ανά εταίρο, όπως ορίζεται στον Οδηγό LLP για το Η διάρκεια της ανταλλαγής τάξεων μπορεί να μειωθεί στην περίπτωση τάξεων μαθητών με ειδικές ανάγκες, αν αυτό κρίνεται συμβατό με τους στόχους της διμερούς σύμπραξης. - Τη στιγμή της ανταλλαγής τάξεων, οι συμμετέχοντες μαθητές πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 ετών. Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Μονάδα στην οποία υποβάλλετε την αίτηση για να ενημερωθείτε για τυχόν επιπρόσθετες εθνικές προϋποθέσεις. Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη σας τις ειδικές περιπτώσεις που παρατίθενται πιο κάτω: 1) Σχολεία υπό την εποπτεία των εθνικών αρχών μιας άλλης χώρας (π.χ. το lyc ée français, τα Γερμανικά σχολεία, Στρατιωτικές Σχολές του Ηνωμένου Βασιλείου) Οι Εθνικές Αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία του διοικητικού και οικονομικού καθεστώτος καθώς και του προγράμματος σπουδών του εν λόγω σχολείου, θα αποφασίζουν ποια ιδρύματα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν: - Η συμμετοχή των «εθνικών σχολείων» που βρίσκονται σε διαφορετική χώρα θα υποστηρίζεται Fiche N /File Nr 7: COM-Part - p. 2

6 από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Comenius της εποπτεύουσας χώρας (= «χώρα προέλευσης») - Τα εθνικά αυτά σχολεία μπορούν να συμμετέχουν σε κάθε είδους δραστηριότητα του Προγράμματος Comenius και ισχύουν γι αυτά οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν για κάθε άλλο επιλέξιμο σχολείο της εποπτεύουσας χώρας. - Στην περίπτωση συμμετοχής τέτοιων σχολείων σε μια Διμερή Σύμπραξη Comenius, το ίδρυμα εταίρος πρέπει να προέρχεται από χώρα διαφορετική από τη χώρα υποδοχής και την εποπτεύουσα χώρα. 2) Εξειδικευμένα σχολεία Η απόφαση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Comenius άλλων «εθνικών σχολείων», όπως είναι τα σχολεία των μειονοτήτων, τα ιδιωτικά σχολεία για τους απόδημους, κτλ. επαφίεται στη δικαιοδοσία των Εθνικών Αρχών της χώρας στην οποία βρίσκονται τα προαναφερθέντα ίδρυμα. Στην περίπτωση διμερούς σύμπραξης, ισχύουν οι υφιστάμενοι κανόνες, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει σχολείο εταίρος από διαφορετική χώρα σε σχέση με τη χώρα που βρίσκεται το εξειδικευμένο σχολείο. Ανάλογα με το ειδικό γλωσσικό καθεστώς που ενδέχεται να υπάρχει σε τέτοια σχολεία, η ΕΜ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι γλώσσες στόχος των δύο σχολείων σε τέτοιες διμερείς συμπράξεις είναι διαφορετικές. Ελάχιστος αριθμός Χωρών: Ελάχιστος αριθμός Εταίρων: Σχόλια για τους συμμετέχοντες: Κριτήρια απονομής επιχορήγησης 3) Ευρωπαϊκά Σχολεία Τα Ευρωπαϊκά σχολεία έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Comenius Πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ΕΜ της χώρας στην οποία βρίσκονται και θα υπόκεινται στην ίδια διαδικασία επιλογής με τα τοπικά σχολεία. Στην περίπτωση του Βελγίου, οι τρεις ΕΜ θα πρέπει να προβούν στους απαραίτητους διακανονισμούς. Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία υπόκεινται στους ίδιους κανόνες του Προγράμματος Comenius με κάθε άλλο επιλέξιμο σχολείο στη χώρα όπου βρίσκονται. Ωστόσο, η συμμετοχή των Ευρωπαϊκών Σχολείων είτε υπό το ρόλο συντονιστή είτε του εταίρου θα περιορίζεται σε ένα Ευρωπαϊκό Σχολείο ανά Σύμπραξη. 2 2 Σε μια διμερή σύμπραξη, δεν μπορούν να συμμετέχουν άνω των δύο ιδρυμάτων. 1. Ποιότητα του προγράμματος εργασίας Οι στόχοι της σύμπραξης είναι σαφείς, ρεαλιστικοί και άπτονται του σχετικού θέματος. Το πρόγραμμα εργασιών είναι κατάλληλο για την επίτευξη των στόχων και για τον τύπο της συγκεκριμένης σύμπραξης ενώ ορίζει και κατανέμει τις εργασίες μεταξύ των εταίρων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν επιτευχθούν τα αποτελέσματα. Λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα όσον αφορά τη γλωσσική προετοιμασία και συνεργασία κατά την ανταλλαγή τάξεων. 2. Ποιότητα της σύμπραξης Μεταξύ των δύο εταίρων υπάρχει μια ισορροπία όσον αφορά στη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν. Έχουν σχεδιασθεί τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργασίας. Το προσωπικό και οι μαθητές θα συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της σύμπραξης. Το σχέδιο θα ενσωματωθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα και τις εν εξελίξει δραστηριότητες των συμμετεχόντων ιδρυμάτων. 3. Αντίκτυπος και Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία Ο αντίκτυπος και τα οφέλη της ευρωπαϊκής συνεργασίας για τα συμμετέχοντα ιδρύματα είναι σαφή και καθορισμένα και το σχέδιο εντάσσεται στις δραστηριότητες των συμμετεχόντων ιδρυμάτων. Στην αίτηση πρέπει να φαίνεται ότι τα συμμετέχοντα σχολεία θα συνεργαστούν στενά και θα επιτύχουν αποτελέσματα που δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν σε καθαρά εθνικό επίπεδο. 4. Διάδοση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων είναι ουσιώδεις και σαφώς καθορισμένες. Καλύπτουν τους συμμετέχοντες οργανισμούς και, εάν είναι δυνατόν, την ευρύτερη κοινότητα. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Πιθανή ημερομηνία αποστολής των προπαρασκευαστικών πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής Πιθανή ημερομηνία αποστολής σύμβασης στους δικαιούχους Πιθανή ημερομηνία έναρξης της δράσης Ιούλιος Fiche N /File Nr 7: COM-Part - p. 3

Fiche N /File Nr 1 : COM-Pv - p. 1

Fiche N /File Nr 1 : COM-Pv - p. 1 Πρόγραμμα Υπο-πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Προπαρασκευαστικές Επισκέψεις COMENIUS Η δράση έχει ως στόχο να βοηθήσει τα επιλέξιμα

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 1 : COM-Mob - p. 1

Fiche N /File Nr 1 : COM-Mob - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Προπαρασκευαστικές Επισκέψεις COMENIUS Η δράση έχει ως στόχο να βοηθήσει τα επιλέξιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕυρωπαϊκάΠρογράμματαΔιαΒίου ΜάθησηςκαιΠροσχολικήΕκπαίδευση. Ευσταθία Χριστοπούλου Σχολική Σύμβουλος 40 ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

ΕυρωπαϊκάΠρογράμματαΔιαΒίου ΜάθησηςκαιΠροσχολικήΕκπαίδευση. Ευσταθία Χριστοπούλου Σχολική Σύμβουλος 40 ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής ΕυρωπαϊκάΠρογράμματαΔιαΒίου ΜάθησηςκαιΠροσχολικήΕκπαίδευση Ευσταθία Χριστοπούλου Σχολική Σύμβουλος 40 ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Περίτίνοςπρόκειται Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα αριστείας Jean Monnet

Κέντρα αριστείας Jean Monnet Κέντρα αριστείας Jean Monnet Τι είναι τα κέντρα αριστείας Jean Monnet; Τα κέντρα αριστείας Jean Monnet αποτελούν εστίες εξειδικευμένων ικανοτήτων και γνώσεων σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Οδηγός 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Οδηγός 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ 2013 ΜΕΡΟΣIΙΒ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Οδηγός 2013 Μέρος II β Επεξηγήσεις ανά δράση http://ec.europa.eu/llp 1 Σύνοψη (ενεργοί δεσμοί στην οθόνη) 1. Προπαρασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Jean Monnet (πολιτικός διάλογος με τον ακαδημαϊκό κόσμο)

Δίκτυα Jean Monnet (πολιτικός διάλογος με τον ακαδημαϊκό κόσμο) Δίκτυα Jean Monnet (πολιτικός διάλογος με τον ακαδημαϊκό κόσμο) Τι είναι τα δίκτυα Jean Monnet; Τα δίκτυα Jean Monnet ενθαρρύνουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ διεθνών παραγόντων (ΑΕΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά προγράμματα COMENIUS

Ευρωπαϊκά προγράμματα COMENIUS Ευρωπαϊκά προγράμματα COMENIUS 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ COMENIUS ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ομάδα εκπαιδευτικών που θα πραγματοποιήσει το πρόγραμμα (2 ώρες μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ 2011 LLP Ο ΗΓΟΣ 2011 ΜΕΡΟΣ II Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ 2011 Μέρος II β Επεξηγήσεις ανά δράση http://ec.europa.eu/llp 1 http://ec.europa.eu/llp 1 Σύνοψη (ενεργοί δεσµοί στην οθόνη) 1. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα επιθυµητά χαρακτηριστικά του ΙΡ είναι τα εξής:

Τα επιθυµητά χαρακτηριστικά του ΙΡ είναι τα εξής: Πρόγραµµα Υπο-πρόγραµµα Κατηγορία ράσης ράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ERASMUS ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Σε Εντατικά Προγράµµατα ERASMUS Τα Εντατικά Προγράµµατα (IP) είναι σύντοµης διάρκειας προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΟ ΤΥΠΟΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ

ΔΥΟ ΤΥΠΟΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ Βασική Δράση 2/ Στρατηγικές συμπράξεις στο τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης (ΚΑ2) Σχέδια συνεργασίας για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών ΔΥΟ ΤΥΠΟΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ 1. Στρατηγικές συμπράξεις που

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο κινητικότητας για προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης

Σχέδιο κινητικότητας για προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης Σχέδιο κινητικότητας για προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης Μέσω των σχεδίων κινητικότητας, τα σχολεία έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στους εκπαιδευτικούς και στο λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό τους ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Στρατηγικές Συμπράξεις Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μαρία Αδαμοπούλου Τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

KA2 Σχολική Εκπαίδευση

KA2 Σχολική Εκπαίδευση KA2 Σχολική Εκπαίδευση Εισηγήτρια: Βασιλική Τσελά, Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Λάρισας Δράσεις Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης Δράση ΚΑ2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Τι θα πρέπει να γνωρίζει ένας εκπαιδευτικός που δεν έχει ασχοληθεί µέχρι σήµερα µε το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση

Τι θα πρέπει να γνωρίζει ένας εκπαιδευτικός που δεν έχει ασχοληθεί µέχρι σήµερα µε το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση Τι θα πρέπει να γνωρίζει ένας εκπαιδευτικός που δεν έχει ασχοληθεί µέχρι σήµερα µε το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση Ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα είναι µια συλλογική προσπάθεια που έχει συγκεκριµένους στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository. COMENIUS Regio

Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository. COMENIUS Regio Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository COMENIUS Regio Φλώρινα, 2013 COMENIUS Regio - Σκοπός Ενισχύουν την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης μέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Δράση 2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Βασική Δράση 2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Βασική Δράση 2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Η Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) του Προγράμματος Erasmus+ στοχεύει στην ανάπτυξη, μεταφορά ή/και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η διάρθρωση του προγράμματος Erasmus+;

Ποια είναι η διάρθρωση του προγράμματος Erasmus+; Ποια είναι η διάρθρωση του προγράμματος Erasmus+; Για την επίτευξη των στόχων του, το πρόγραμμα Erasmus+ υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις: Βασική Δράση 1 Κινητικότητα των ατόμων Κινητικότητα εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα ERASMUS+ Πρόγραμμα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΕΑΕΚ Μέτρο 2.2, Ενέργεια 2.2.2, Κατηγορία Πράξεων 2.2.2.α ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus Το Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία και Αθλητισμό. Ανδρούλα Παπαναστασίου Διευθύντρια ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης

Erasmus Το Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία και Αθλητισμό. Ανδρούλα Παπαναστασίου Διευθύντρια ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Erasmus+ 2014-2020 Το Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία και Αθλητισμό Ανδρούλα Παπαναστασίου Διευθύντρια ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ΒΔ1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Δομή του Προγράμματος ΒΔ2

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο κινητικότητας για εκπαιδευόμενους και προσωπικό ΕΕΚ

Σχέδιο κινητικότητας για εκπαιδευόμενους και προσωπικό ΕΕΚ Σχέδιο κινητικότητας για εκπαιδευόμενους και προσωπικό ΕΕΚ 1. Επιχορήγηση για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών Η επιχορήγηση για την οργανωτική υποστήριξη αποτελεί μια συμβολή σε τυχόν έξοδα των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ 2016 1 Στόχοι Αύξηση της ποιότητας της κινητικότητας στην ΕΕΚ Στήριξη της διεθνοποίησης των οργανισμών ΕΕΚ Εκσυγχρονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης

ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης Πλαίσιο της Δράσης Καβάλα, 30/03/2016 Σοφία Πουλιδάκη, Στέλεχος ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες δραστηριότητες υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης;

Ποιες δραστηριότητες υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης; Έδρες Jean Monnet Τι είναι οι έδρες Jean Monnet; Οι έδρες Jean Monnet είναι έδρες διδασκαλίας που απευθύνονται σε καθηγητές πανεπιστημίου με ειδίκευση στον τομέα των σπουδών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ιά Βίου Μάθησης Ανοίγει δρόµους Erasmus+ Aλλάζει ζωές

ιά Βίου Μάθησης Ανοίγει δρόµους Erasmus+ Aλλάζει ζωές ιά Βίου Μάθησης Ανοίγει δρόµους Erasmus+ Aλλάζει ζωές Erasmus+ 3 Â Â Το Erasmus+ είναι το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καλύπτει την περίοδο από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2020. Το Πρόγραμμα αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης

ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης Πλαίσιο της Δράσης Αθήνα, 09/12/2016 Σοφία Πουλιδάκη, Στέλεχος ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Σύστασης του Συμβουλίου. για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σχετικά με τη διδασκαλία και την εκμάθηση γλωσσών

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Σύστασης του Συμβουλίου. για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σχετικά με τη διδασκαλία και την εκμάθηση γλωσσών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.5.2018 COM(2018) 272 final/2 ANNEX CORRIGENDUM This document corrects the document COM(2018) 272 final. Concerns correction of date for all linguistic versions. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 13 : ERA-Cer - p. 1

Fiche N /File Nr 13 : ERA-Cer - p. 1 Πρόγραµµα Υπο-πρόγραµµα Κατηγορία ράσης ράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ERASMUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Πανεπιστηµιακός Χάρτης ERASMUS Ο Πανεπιστηµιακός Χάρτης Erasmus (EUC) παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Erasmus Mundus

Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Erasmus Mundus Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Erasmus Mundus 1. Προϋποθέσεις για τον σχεδιασμό Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Erasmus Mundus Ένα Erasmus Mundus Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΚΜΠ)

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες δραστηριότητες υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης; Οι Ενότητες Jean Monnet πρέπει να λαμβάνουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

Ποιες δραστηριότητες υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης; Οι Ενότητες Jean Monnet πρέπει να λαμβάνουν μία από τις ακόλουθες μορφές: Ενότητες Jean Monnet Τι είναι οι ενότητες Jean Monnet; Οι Ενότητες Jean Monnet είναι προγράμματα διδασκαλίας (ή μαθήματα) σύντομης διάρκειας στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών, τα οποία λαμβάνουν χώρα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης

ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης Βασική Δράση 1 - Δυνατότητες για επιμόρφωση στη Σχολική Εκπαίδευση Χίος, 05/04/2016 Κων/νος Μαγγιώρος, Στέλεχος ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες δραστηριότητες υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης; Οι Ενότητες Jean Monnet πρέπει να λαμβάνουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

Ποιες δραστηριότητες υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης; Οι Ενότητες Jean Monnet πρέπει να λαμβάνουν μία από τις ακόλουθες μορφές: Ενότητες Jean Monnet Τι είναι οι ενότητες Jean Monnet; Οι Ενότητες Jean Monnet είναι προγράμματα διδασκαλίας (ή μαθήματα) σύντομης διάρκειας στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών, τα οποία λαμβάνουν χώρα σε

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + Στρατηγικές Συμπράξεις για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Erasmus + Στρατηγικές Συμπράξεις για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Erasmus + Στρατηγικές Συμπράξεις για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2017-1-RO01-KA202-037308 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΜΑΡΘΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Θεσσαλονίκη, 26/9/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες Jean Monnet

Δραστηριότητες Jean Monnet Δραστηριότητες Jean Monnet Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ - 2017 Ελίζα Πατσαλίδου KA1 VET & ADULT Τηλ: 22448892 email: epatsalidou@llp.org.cy 1 Στόχοι Αύξηση της ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Γραφείο Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κοζάνη, 20/9/2016 Αρ. Πρωτ. 761 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο κινητικότητας για προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης

Σχέδιο κινητικότητας για προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης Σχέδιο κινητικότητας για προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης Το συγκεκριμένο σχέδιο κινητικότητας μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις εξής δραστηριότητες: Κινητικότητα προσωπικού: ανάθεση καθηκόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ 2010 LLP Ο ΗΓΟΣ 2010 ΜΕΡΟΣ IIA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ 2010 Μέρος ΙΙ α: Τομεακά προγράμματα και Δράσεις http://ec.europa.eu/llp 1 LLP Ο ΗΓΟΣ 2010 ΜΕΡΟΣ IIA ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Στρατηγικές Συμπράξεις Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μαρία Αδαμοπούλου, Σταυρούλα Πατούχα, Ελένη Καϊμακούδη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΕΠ. Erasmus+ Aλλάζει ζωές. Ανοίγει δρόµους. ιά Βίου Μάθησης

Ι ΕΠ. Erasmus+ Aλλάζει ζωές. Ανοίγει δρόµους. ιά Βίου Μάθησης Ανοίγει δρόµους Erasmus+ Aλλάζει ζωές Ι ΕΠ ιά Βίου Μάθησης Erasmus+ 3 Â Â Το Erasmus+ είναι το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καλύπτει την περίοδο από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2020. Το Πρόγραμμα αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία με ποσοστό 50% και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με ποσοστό 50%στα πλαίσια του Μέτρου 2.1. «Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων

Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Περιγραφή Η μαθησιακή κινητικότητα ατόμων αποτελεί τη βασική δράση του Προγράμματος Erasmus+, σκοπός της οποίας είναι να παρέχει ατομικές ευκαιρίες εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΜΙΚΑΕΛΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ Αθήνα, 22/9/2014 Βασική Δράση 2 Συνεργασία για την καινοτομία

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» ( ) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προτάσεων:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» ( ) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προτάσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προτάσεων: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EACEA/34/2018: Υποστήριξη για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας 2019 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Συμπράξεις. ERASMUS +/Ανώτατη Εκπαίδευση. Aθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2018

Στρατηγικές Συμπράξεις. ERASMUS +/Ανώτατη Εκπαίδευση. Aθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2018 Στρατηγικές Συμπράξεις ERASMUS +/Ανώτατη Εκπαίδευση Aθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2018 Ελίνα Μαυρογιώργου, Υπεύθυνη σχεδίων ΚΑ2/ΗΕ Αλίκη Φιλανδριανού, Υπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης ΚΑ2/ΗΕ Γενικά Σχέδια πολυμερή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ. Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ. Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους -Ανταλλαγές νέων -Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία -Κινητικότητα ατόμων που δουλεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ - ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+

ΣΗΜΕΙΑ - ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΣΗΜΕΙΑ - ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ Ημερίδα Ενημέρωσης για το πρόγραμμα Erasmus+ ΑΘΗΝΑ, Ξενοδοχείο Royal Olympic 18-12-2013 Ελευθερία Καμενοπούλου Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμμάτων ΕΕ A. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό για το διάστημα 2014-2020. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τη συνένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική εκδήλωση: «Επιδιώκοντας την Αριστεία στην κινητικότητα ERASMUS» ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Θεματική εκδήλωση: «Επιδιώκοντας την Αριστεία στην κινητικότητα ERASMUS» ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Θεματική εκδήλωση: «Επιδιώκοντας την Αριστεία στην κινητικότητα ERASMUS» ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΙΚΥ Ν. ΙΩΝΙΑ, Ευφροσύνη Παπασταματίου 29 Νοεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ » ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7,8,9

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ » ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7,8,9 ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7,8,9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 Οδηγός για την υποβολή των Σχεδίων Δράσης «Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Β Πληροφορίες για τις Δράσεις που καλύπτει ο παρών Οδηγός

Μέρος Β Πληροφορίες για τις Δράσεις που καλύπτει ο παρών Οδηγός Μέρος Β Πληροφορίες για τις Δράσεις που καλύπτει ο παρών Οδηγός Σε αυτό το μέρος οι αναγνώστες θα βρουν τις παρακάτω πληροφορίες για όλες τις δράσεις και τις δραστηριότητες που καλύπτονται από τον οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS+/Ανώτατη Εκπαίδευση: Όμιλοι Κινητικότητας

ERASMUS+/Ανώτατη Εκπαίδευση: Όμιλοι Κινητικότητας ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+/Ανώτατη Εκπαίδευση: Όμιλοι Κινητικότητας Kαλαμάτα, 12 Σεπτεμβρίου 2014 Μαυρογιώργου Ελίνα Υπεύθυνη για την πρακτική άσκηση & τις Στρατηγικές Συμπράξεις ΟΜΙΛΟΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αθήνα, 9/12/2016 Πατούχα Σταυρούλα, Υπεύθυνη Σχεδίων ΚΑ2 Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 17 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ERASMUS+: Αλλαγές στη διαχείριση της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Πάντειο Πανεπιστήμιο Ευφροσύνη Παπασταματίου 13 Ιουνίου 2014 Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα διαλόγου για νέους

Προγράμματα διαλόγου για νέους Προγράμματα διαλόγου για νέους Ποιος είναι ο στόχος αυτής της δράσης; Η δράση αυτή προωθεί την ενεργό συμμετοχή των νέων στον δημοκρατικό βίο και ενθαρρύνει τη συζήτηση γύρω από ζητήματα και προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ERASMUS+/ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ERASMUS+/ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ERASMUS+/ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1 ΚΑΛΑΜΑΤΑ Φρόσω Παπασταματίου 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Συντονίστρια του τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης

Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2010-D-531-el-5 Πρωτότυπο : FR Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης Εγκριθέν από το Ανώτατο Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας 2009 1 LEONARDO DA VINCI Το Πρόγραμμα Leonardo

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Οδηγός 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Οδηγός 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Οδηγός 2013 Μέρος II α Τομεακά προγράμματα και ράσεις 1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ... 3 Ποιοι είναι οι στόχοι τους;... 3 COMENIUS... 4 Ποιοι είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κινητικότητα προσωπικού: περίοδοι διδασκαλίας: η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο εκπαιδευτικό προσωπικό των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Βοηθός ΤΠ (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) 31/12/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Βοηθός ΤΠ (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) 31/12/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AST 3 Τύπος σύμβασης Κωδικός αναφοράς Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός

Διαβάστε περισσότερα

Renewable Energy Sources Compass. Δ. Σκούφη Προϊσταμένη 1 ου Γραφείου Δ.Ε. Γ Αθήνας

Renewable Energy Sources Compass. Δ. Σκούφη Προϊσταμένη 1 ου Γραφείου Δ.Ε. Γ Αθήνας Renewable Energy Sources Compass Δ. Σκούφη Προϊσταμένη 1 ου Γραφείου Δ.Ε. Γ Αθήνας Εισαγωγή Προπαρασκευαστικό στάδιο Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα RES Compass, πραγματοποιήθηκαν διάφορες προπαρασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ EAC/S15/2018. Ανταλλαγές και κινητικότητα στον αθλητισμό

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ EAC/S15/2018. Ανταλλαγές και κινητικότητα στον αθλητισμό ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ EAC/S15/2018 Ανταλλαγές και κινητικότητα στον αθλητισμό Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην υλοποίηση της προπαρασκευαστικής ενέργειας με τίτλο «Ανταλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα Το Κυπριακό Σημείο Επαφής «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικό Πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης

Θεματικό Πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης Θεματικό Πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης Τομέας/Δείκτης: Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών Δείκτης 3.1 Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ"

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+/KA1 Η Κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Erasmus+/KA1 Η Κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Erasmus+/KA1 Η Κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2016 Αλίκη Φιλανδριανού Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Erasmus+ 3 Βασικές Δράσεις 1. Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων 2. Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη Δράση 13 Εταίρος που υλοποιεί τη δράση Επιλογή των ωφελουμένων για

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για τον εμπλουτισμό της συζήτησης στις Εθνικές Συναντήσεις Εργασίας (3 η Ενότητα Εργασίας)

Σημείωμα για τον εμπλουτισμό της συζήτησης στις Εθνικές Συναντήσεις Εργασίας (3 η Ενότητα Εργασίας) Σημείωμα για τον εμπλουτισμό της συζήτησης στις Εθνικές Συναντήσεις Εργασίας (3 η Ενότητα Εργασίας) Εισαγωγή Όπως αναφέρεται στην Περιγραφή του έργου, ο Martin Lindner (επικεφαλής της 3 ης ΕΕ) θα κινήσει

Διαβάστε περισσότερα

«Ημερίδα Ενημέρωσης για το. Πρόγραμμα Erasmus+»

«Ημερίδα Ενημέρωσης για το. Πρόγραμμα Erasmus+» «Ημερίδα Ενημέρωσης για το Η Εκπαίδευση ενηλίκων στα βήματα... Πρόγραμμα Erasmus+» Καβάλα, 30.03.2016...... του προγράμματος Erasmus+ Γιώρμαρη Φραγκουλοπούλου, Συντονίστρια Τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Info

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS/ STAFF TRAINING Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS/ STAFF TRAINING Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS/ STAFF TRAINING 2011-12 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Σύµφωνα µε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Εθνικής Μονάδας (Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών) έχουν τεθεί τα παρακάτω κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Σχολείων Μαθηματικοί. Δρ. Κωνσταντίνος Παπαγιάννης Σύμβουλος Μαθηματικών Μέσης Εκπαίδευσης

Δίκτυα Σχολείων Μαθηματικοί. Δρ. Κωνσταντίνος Παπαγιάννης Σύμβουλος Μαθηματικών Μέσης Εκπαίδευσης Δίκτυα Σχολείων Μαθηματικοί Δρ. Κωνσταντίνος Παπαγιάννης Σύμβουλος Μαθηματικών Μέσης Εκπαίδευσης Σκοπός Α. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και στήριξη στη σχολική μονάδα Β. Ανατροφοδότηση και Αξιολόγηση εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Θεσσαλονίκη Ευφροσύνη Παπασταματίου 17 Φεβρουαρίου 2014 Υπεύθυνη για την Ανώτατη Εκπαίδευση ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ EAC/S14/2018. Προώθηση ευρωπαϊκών αξιών μέσω του αθλητισμού σε επίπεδο δήμων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ EAC/S14/2018. Προώθηση ευρωπαϊκών αξιών μέσω του αθλητισμού σε επίπεδο δήμων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ EAC/S14/2018 Προώθηση ευρωπαϊκών αξιών μέσω του αθλητισμού σε επίπεδο δήμων Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην υλοποίηση της προπαρασκευαστικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο κινητικότητας προσωπικού οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων

Σχέδιο κινητικότητας προσωπικού οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων Σχέδιο κινητικότητας προσωπικού οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων Το συγκεκριμένο σχέδιο κινητικότητας μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις εξής δραστηριότητες: Κινητικότητα προσωπικού: ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Μαριάννα Καβουνίδου Γεωπόνος - MEd

Μαριάννα Καβουνίδου Γεωπόνος - MEd Μαριάννα Καβουνίδου Γεωπόνος - MEd Βασική Δράση 1- Κινητικότητα Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης / Επιμόρφωση Προσωπικού Βασική Δράση 2 - Συμπράξεις Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 1.1 - Ανταλλαγές νέων µε χώρες του Προγράµµατος ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος 2007 R1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 31/12/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 31/12/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 6 Τύπος σύμβασης Κωδικός Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Info Day - Erasmus+ Τομέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Info Day - Erasmus+ Τομέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων Info Day - Erasmus+ Τομέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ξεφυλλίζοντας τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+ για τις Στρατηγικές Συμπράξεις/ΚΑ2 Κελαϊδή Γεωργία, Υπεύθυνη Διαχείρισης Σχεδίων ΚΑ1/ΚΑ2 Στρατηγικές Συμπράξεις/ΚΑ2

Διαβάστε περισσότερα

ράση 4.3 - Κατάρτιση και ικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων

ράση 4.3 - Κατάρτιση και ικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων Νέα Γενιά σε ράση - Οδηγός Προγράµµατος ράση 4.3 - Κατάρτιση και ικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων Στόχοι Αυτή η επιµέρους ράση υποστηρίζει την κατάρτιση όσων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακός χάρτης για τα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης

Πανεπιστημιακός χάρτης για τα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Ημερίδα διαχείρισης για το Πρόγραμμα ERASMUS Aθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2013 «Οδηγίες για το νέο Χάρτη ERASMUS» Ελίνα Μαυρογιώργου, IKY-Erasmus Πανεπιστημιακός χάρτης για τα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση του ERASMUS+

Συνοπτική παρουσίαση του ERASMUS+ Συνοπτική παρουσίαση του ERASMUS+ Κιλκίς, 23 Αυγούστου 2017 www.epimorfotiki.gr ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ERASMUS+ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Αποκεντρωμένες Δράσεις ΚΑ1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων ΚΑ2 Συνεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙ ΠΑΡΑΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΙΕΥΤΙΟΥ : ριτήριο : εδομένα A. ΙΑΤΙΕΣ ΙΑΝΟΤΗΤΕΣ ιαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών, ενέργειες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Γενικές πληροφορίες Οι «Δημιουργικές Συνεργασίες με Καλλιτέχνες» στοχεύουν στην επαφή και εξοικείωση των παιδιών με τους καλλιτέχνες της Κύπρου. Παράλληλα στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ EAC/S20/2019. Ο αθλητισμός ως μέσο για την ενσωμάτωση και την κοινωνική ένταξη των προσφύγων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ EAC/S20/2019. Ο αθλητισμός ως μέσο για την ενσωμάτωση και την κοινωνική ένταξη των προσφύγων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ EAC/S20/2019 Ο αθλητισμός ως μέσο για την ενσωμάτωση και την κοινωνική ένταξη των προσφύγων Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει στόχο την υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ικανοτήτων στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Ανάπτυξη Ικανοτήτων στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ανάπτυξη Ικανοτήτων στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης 1 Βασική Δράση 2: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα