Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη"

Transcript

1 Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η πολυπολιτισµική βιβλιοθήκη - µια πύλη σε µία πολιτιστικά ποικιλόµορφη κοινωνία ανοιχτή στο διάλογο Translation in Greek: Antonia Arahova Librarian National Library of Greece Institute for Democracy Konstantinos Karamanlis Όλοι οι άνθρωποι ζουν σε µια όλο και περισσότερο ετερογενή κοινωνία. Υπάρχουν περισσότερες από διαφορετικές γλώσσες στον κόσµο. Το διεθνές ποσοστό µετανάστευσης αυξάνεται κάθε έτος µε συνέπεια έναν κατ αντιστοιχία κλιµακούµενο αριθµό ανθρώπων µε σύνθετες ταυτότητες. Η παγκοσµιοποίηση, η αυξανόµενη µετανάστευση, η ταχύτερη επικοινωνία, η ευκολία στις µετακινήσεις και άλλες δυναµικές του 21ου αιώνα έχουν µεγεθύνει την πολιτισµική ποικιλοµορφία σε πολλά έθνη όπου πιθανότητα να µην έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν ή να έχει διογκώσει την ήδη υπάρχουσα πολυπολιτισµική σύνθεση. Η «πολιτισµική ποικιλοµορφία» ή «πολυπολιτισµικότητα» αναφέρεται στην αρµονική συνύπαρξη και αλληλεπίδραση των διαφορετικών πολιτισµών, όπου «ο πολιτισµός πρέπει να θεωρηθεί ως το σύνολο διακριτών πνευµατικών, υλικών, διανοητικών και συναισθηµατικών χαρακτηριστικών γνωρισµάτων της κοινωνίας ή µιας κοινωνικής οµάδας, και ότι καλύπτει, εκτός από την τέχνη και τη λογοτεχνία, τον τρόπο ζωής, τους τρόπους συµβίωσης, τα συστήµατα αξιών, τις παραδόσεις και τα πιστεύω». 1 Η πολιτισµική ποικιλοµορφία ή πολυπολιτισµικότητα αποτελεί το θεµέλιο λίθο της συλλογικής µας δύναµης στις τοπικές µας κοινωνίες και στη διεθνή µας κοινότητα. Η πολιτιστική και γλωσσική ποικιλοµορφία συνιστά την κοινή κληρονοµιά της ανθρωπότητας και έχουµε χρέος να την υπηρετούµε και να τη συντηρούµε προς όφελος όλων. Είναι µια πηγή για την ανταλλαγή, την καινοτοµία, τη δηµιουργικότητα, και την ειρηνική συνύπαρξη µεταξύ των λαών. «Ο σεβασµός της ποικιλοµορφίας των πολιτισµών, η ανοχή, ο διάλογος και η συνεργασία, σε ένα κλίµα αµοιβαίας εµπιστοσύνης και κατανόησης ανήκουν στους βέλτιστους εγγυητές της διεθνούς ειρήνης και ασφαλείας». 2 Εποµένως, οι βιβλιοθήκες όλων των τύπων πρέπει να απεικονίζουν, να υποστηρίζουν και να προωθούν την πολιτιστική και γλωσσική ποικιλοµορφία σε διεθνή, εθνικά και τοπικά επίπεδα, και κατ επέκταση να εργάζονται µε στόχο το διαπολιτισµικό διάλογο και την ενεργό παρουσία του πολίτη. εδοµένου ότι οι βιβλιοθήκες εξυπηρετούν κοινότητες µε διαφορετικά ενδιαφέροντα, λειτουργούν ως µαθησιακά, πολιτιστικά κέντρα καθώς και ως κέντρα πληροφόρησης. Στην εξέταση της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλοµορφίας, οι υπηρεσίες των βιβλιοθηκών υπαγορεύονται από τη δέσµευσή τους στις αρχές των θεµελιωδών ελευθεριών και της δίκαιης πρόσβασης στην πληροφορία και τη γνώση για όλους, όσον αφορά την πολιτιστική ταυτότητα και τις αξίες. 1

2 Αρχές Κάθε άτοµο στη διεθνή µας κοινότητα έχει το δικαίωµα σε µια ευρεία κλίµακα βιβλιοθηκονοµικών υπηρεσιών πληροφόρησης. Στην εξέταση της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλοµορφίας, οι βιβλιοθήκες πρέπει: να εξυπηρετούν όλα τα µέλη της κοινότητας χωρίς διάκριση βασισµένη στην πολιτιστική και γλωσσική κληρονοµιά να παρέχουν πληροφόρηση στις προσήκουσες γλώσσες και γραφές να δίνουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσµα υλικών και υπηρεσιών που αντικατοπτρίζουν όλες τις κοινότητες και τις ανάγκες τους να απασχολούν προσωπικό που να απεικονίζει την ποικιλοµορφία της κοινότητας, το οποίο έχει εκπαιδευτεί ώστε να συνεργάζεται και να εξυπηρετεί τις διαφορετικές κοινότητες. Οι βιβλιοθηκονοµικές υπηρεσίες πληροφόρησης σε ένα πολιτιστικά και γλωσσολογικά διαφοροποιηµένο πλαίσιο περιλαµβάνουν και την παροχή υπηρεσιών σε όλους τους τύπους χρηστών των βιβλιοθηκών όπως επίσης και την παροχή βιβλιοθηκονοµικών υπηρεσιών οι οποίες στοχεύουν συγκεκριµένα τις πολιτιστικές και γλωσσικές οµάδες που διακρίνονται από ένα υποβαθµισµένο επίπεδο πρόσβασης σε ανάλογες υπηρεσίες. Ειδική προσοχή πρέπει να δοθεί στις κατηγορίες εκείνες του πληθυσµού που συχνά περιθωριοποιούνται στις πολιτιστικά διαφοροποιηµένες κοινωνίες: στις µειονότητες, στους αιτούντες άσυλο και στους πρόσφυγες, στους κάτοικους µε προσωρινή άδεια παραµονής, στους εργάτες µετανάστες, και στις εντόπιες πληθυσµιακές κοινότητες. Αποστολές των υπηρεσιών των πολυπολιτισµικών βιβλιοθηκών Σε µια πολιτισµικά διαφοροποιηµένη κοινωνία η προσοχή πρέπει να εστιάζεται στις ακόλουθες καίριες αποστολές, οι οποίες αφορούν στην πληροφόρηση, τη στοιχειώδη εκπαίδευση, την παιδεία και τον πολιτισµό: την προώθηση της συνειδητοποίησης της θετικής αξίας της πολιτισµικής ποικιλοµορφίας και την προαγωγή του πολιτιστικού διαλόγου, την ενθάρρυνση της γλωσσικής ποικιλοµορφίας και του σεβασµού της µητρικής γλώσσας, τη διευκόλυνση της αρµονικής συνύπαρξης διαφορετικών γλωσσών, συµπεριλαµβανοµένης της εκµάθησης ξένων γλωσσών από νεαρή ηλικία, την προστασία της γλωσσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς και την παροχή υποστήριξης στην έκφραση, τη δηµιουργία και τη διάδοσή της σε όλες τις συγγενικές γλώσσες, τη διασφάλιση της συντήρησης της προφορικής παράδοσης και της άυλης πολιτισµικής κληρονοµιάς, την παρότρυνση για συµπερίληψη και συµµετοχικότητα προσώπων και οµάδων µε διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο, 2

3 την ενίσχυση στην σύγχρονη ψηφιακή εποχή της βασικής εκπαίδευσης για την απόκτηση πληροφοριακών δεξιοτήτων καθώς και επαρκούς και άρτιας γνώσης των τεχνολογιών ενηµέρωσης και επικοινωνίας, την επιδίωξη της γλωσσικής ποικιλοµορφίας στον κυβερνοχώρο, την ενθάρρυνση της καθολικής πρόσβασης στον κυβερνοχώρο, την υποστήριξη της ανταλλαγής της γνώσης και των καλύτερων πρακτικών όσον αφορά τον πολιτιστικό πλουραλισµό. ιαχείριση και λειτουργία Η πολυπολιτισµική βιβλιοθήκη αναµένει από όλους τους τύπους βιβλιοθηκών να υιοθετήσουν µια ολοκληρωµένη και ενιαία προσέγγιση στο θέµα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Οι βασικές δραστηριότητες των βιβλιοθηκονοµικών υπηρεσιών πληροφόρησης για τις πολιτισµικά και γλωσσολογικά διαφοροποιηµένες κοινότητες είναι κεντρικές, όχι «ξεχωριστές» ή «πρόσθετες», και πρέπει πάντα να σχεδιάζονται µε σκοπό να ικανοποιήσουν τις τοπικές ή συγκεκριµένες ανάγκες. Η βιβλιοθήκη οφείλει να έχει µια πολιτική και ένα στρατηγικό σχέδιο, καθορίζοντας την αποστολή της, τους στόχους, τις προτεραιότητες και τις υπηρεσίες που σχετίζονται µε τη πολιτισµική ποικιλοµορφία. Το σχέδιο είναι απαραίτητο να βασίζεται σε µία διεξοδική και περιεκτική ανάλυση των αναγκών των χρηστών και των επαρκών πόρων. Οι δραστηριότητες των βιβλιοθηκών δεν πρέπει να αναπτύσσονται αποµονωµένα. Η συνεργασία µε συναφείς οµάδες χρηστών και ειδικούς επαγγελµατίες σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο πρέπει να ενθαρρύνεται. Καίριες ράσεις Η πολυπολιτισµική βιβλιοθήκη πρέπει: να αναπτύσσει πολιτισµικά διαφοροποιηµένες και πολύγλωσσες συλλογές και υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των ψηφιακών και πολυµεσικών πηγών, να διαθέτει πηγές που προορίζονται για τη συντήρηση της πολιτιστικής έκφρασης και κληρονοµιάς, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην προφορική, γηγενή και άυλη πολιτιστική κληρονοµιά, να συµπεριλαµβάνει στις δράσεις της προγράµµατα που υποστηρίζουν την εκπαίδευση των χρηστών, την εκµάθηση βασικών πληροφοριακών δεξιοτήτων, τις πηγές για νεοφερµένα µέλη της κοινότητας, την πολιτισµική κληρονοµιά και το διαπολιτισµικό διάλογο ως αναπόσπαστα τµήµατα των υπηρεσιών, να παρέχει πρόσβαση στις συλλογές της βιβλιοθήκης στις κατάλληλες γλώσσες µέσω των συστηµάτων οργάνωσης και πρόσβασης στην πληροφορία, 3

4 να αναπτύσσει υλικό προώθησης και προβολής των υπηρεσιών της στα κατάλληλα µέσα και στις προσήκουσες γλώσσες για να προσελκύσει στη βιβλιοθήκη διαφορετικές πληθυσµιακές οµάδες. Προσωπικό Το προσωπικό της βιβλιοθήκης είναι ο ενεργός µεσάζων µεταξύ των χρηστών και των πηγών. Είναι απαραίτητο να παρέχεται στο προσωπικό επαγγελµατική εκπαίδευση και συνεχιζόµενη κατάρτιση µε έµφαση στις υπηρεσίες προς τις πολυπολιτισµικές κοινότητες, στη διαπολιτισµική επικοινωνία και την ευαισθησία, στην αντι-διάκριση, στους πολιτισµούς και στις γλώσσες. Το προσωπικό µιας πολυπολιτισµικής βιβλιοθήκης πρέπει να αντανακλά το πολιτιστικό και γλωσσικό ίδιον της κοινότητας να εξασφαλίζει στα µέλη της την συναίσθηση της πολιτιστικής τους ταυτότητας, να αντικατοπτρίζει την ίδια την κοινότητα που η βιβλιοθήκη υπηρετεί, και να ενθαρρύνει την επικοινωνία. Χρηµατοδότηση, νοµοθεσία και δίκτυα Οι κυβερνήσεις και τα άλλα αρµόδια όργανα λήψης αποφάσεων ενθαρρύνονται να ιδρύουν και να χρηµατοδοτούν επαρκώς βιβλιοθήκες και συστήµατα βιβλιοθηκών προκειµένου µε τη σειρά τους να προσφέρουν δωρεάν βιβλιοθηκονοµικές υπηρεσίες πληροφόρησης στις πολιτισµικά πολυµορφικές κοινότητες. Οι υπηρεσίες της πολυπολιτισµικής βιβλιοθήκης είναι στην ουσία παγκόσµιες. Όλες οι βιβλιοθήκες που συµµετέχουν σε δραστηριότητες σε αυτόν τον τοµέα πρέπει να λαµβάνουν µέρος στα σχετικά τοπικά, εθνικά ή διεθνή δίκτυα όσον αφορά στη χάραξη πολιτικής. Έρευνα απαιτείται για να αποκτηθούν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα προκειµένου να ληφθούν µε βάση την πλήρη ενηµέρωση οι αποφάσεις για τις υπηρεσίες και να εξασφαλιστεί η κατάλληλη χρηµατοδότηση. Τα ερευνητικά πορίσµατα και οι βέλτιστες πρακτικές πρέπει να διαδοθούν ευρέως προκειµένου να καθοδηγούν τις αποτελεσµατικές υπηρεσίες µιας πολυπολιτισµικής βιβλιοθήκης. Εφαρµόζοντας τη ιακήρυξη Η διεθνής κοινότητα πρέπει να αναγνωρίσει και να υποστηρίξει τις βιβλιοθήκες και τις υπηρεσίες πληροφόρησης και τον καίριο ρόλο τους στην προώθηση και συντήρηση της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλοµορφίας. Οι ιθύνοντες για τη λήψη σχετικών αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα και η βιβλιοθηκονοµική κοινότητα στο σύνολό της σε όλο τον κόσµο καλείται µε το παρόν κείµενο να διαδώσει αυτή τη διακήρυξη και να υλοποιήσει τις αρχές και τις δράσεις που αναφέρονται εν τω παρόντι. Αυτή η ιακήρυξη συµπληρώνει τη ιακήρυξη των IFLA/UNESCO για τη ηµόσια Βιβλιοθήκη, τη ιακήρυξη των IFLA/UNESCO IFLA/UNESCO για τη Σχολική Βιβλιοθήκη και τη ιακήρυξη της IFLA για το ιαδίκτυο. Αυτή η ιακήρυξη 4

5 εγκρίθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο της IFLA τον Αύγουστο του 2006 και επικυρώθηκε τον Απρίλιο του 2008 από το ιακυβερνητικό Συµβούλιο για την Πληροφόρηση της UNESCO για όλο το πρόγραµµα µε τη σύσταση ότι υποβάλλεται στη 35η σύνοδο του Γενικού Συνεδρίου της UNESCO προς εξέταση. 1 UNESCO, Παγκόσµια ιακήρυξη για την Πολιτισµική Ποικιλοµορφία, αυτόθι 5

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION. No.Φ09222/5772

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION. No.Φ09222/5772 No.Φ09222/5772 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ UNESCO ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ Υιοθετήθηκε κατά την 31 η Σύνοδο της Γενικής Διάσκεψης της UNESCO ΠΑΡΙΣΙ, 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 Ο πολιτιστικός πλούτος του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμικές δεξιότητες για όλους: Προετοιμασία για τη ζωή μέσα σ έναν ετερογενή κόσμο.

Διαπολιτισμικές δεξιότητες για όλους: Προετοιμασία για τη ζωή μέσα σ έναν ετερογενή κόσμο. Διαπολιτισμικές δεξιότητες για όλους: Προετοιμασία για τη ζωή μέσα σ έναν ετερογενή κόσμο. Εισαγωγή Josef Huber, Επικεφαλής του προγράμματος Pestalozzi Το περιεχόμενο και η καθημερινή πραγματικότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ KΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006. σχετικά με τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης (2006/962/ΕΚ)

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ KΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006. σχετικά με τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης (2006/962/ΕΚ) L 394/10 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ KΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης (2006/962/ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

The IFLA Internet Manifesto. Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο

The IFLA Internet Manifesto. Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο The IFLA Internet Manifesto Translation in Greek Antonia Arahova Librarian National Library of Greece Institute for Democracy Konstantinos Karamanlis Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο [Ελληνική Μετάφραση]

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ευρωπαϊκός ιαπολιτισµικός Χώρος Εργασίας ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Ο Ευρωπαϊκός ιαπολιτισµικός Χώρος Εργασίας ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ο Ευρωπαϊκός ιαπολιτισµικός Χώρος Εργασίας ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Μια Συγκριτική ανάλυση των πρακτικών στους χώρους εργασίας στον τοµέα της εκπαίδευσης σε 10 Ευρωπαϊκές χώρες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... i Ευχαριστίες...

Διαβάστε περισσότερα

Ενα Ευρωπαϊκο Πλαισιο Αναφορας

Ενα Ευρωπαϊκο Πλαισιο Αναφορας ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Ενα Ευρωπαϊκο Πλαισιο Αναφορας Οι Βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση - ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς είναι ένα παράρτημα της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΣΑΦΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΜΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΣΑΦΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΜΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΣΑΦΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΜΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος του Συµβουλίου της Ευρώπης είναι η επίτευξη µεγαλύτερης ενότητας µεταξύ των µελών του,

Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος του Συµβουλίου της Ευρώπης είναι η επίτευξη µεγαλύτερης ενότητας µεταξύ των µελών του, (Greek version) Σύσταση CM/Rec(2011)6 της Επιτροπής Υπουργών στα κράτη µέλη για τον διαπολιτισµικό διάλογο και την εικόνα του άλλου στη διδασκαλία της ιστορίας (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 25.5.2000 COM(2000) 318 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ elearning Να σκεφτούµε την εκπαίδευση του αύριο ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1. Ο ΕΠΕΙΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Greek version ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 7η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. (ΚΙΕΒΟ, 10-11/3/05) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Οι Υπουργοί των κρατών που συµµετέχουν στην 7η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΣΗΜΕΡΑ ΑΘΗΝΑ 2008 H μελέτη αυτή συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Μέρος B - Δράση 1.3 Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Στόχοι Αυτή η επιμέρους Δράση υποστηρίζει τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή. Στόχος της είναι να ενθαρρύνει

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ράση 4.3 - Κατάρτιση και ικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων

ράση 4.3 - Κατάρτιση και ικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων Νέα Γενιά σε ράση - Οδηγός Προγράµµατος ράση 4.3 - Κατάρτιση και ικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων Στόχοι Αυτή η επιµέρους ράση υποστηρίζει την κατάρτιση όσων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Αυτοχθόνων Λαών

Διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Αυτοχθόνων Λαών Διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Αυτοχθόνων Λαών Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση µε το Ψήφισµα 61/295 της 13ης Σεπτεµβρίου 2007 Η Γενική Συνέλευση Καθοδηγούµενη από τους σκοπούς και

Διαβάστε περισσότερα

Λευκή Βίβλος για τον ιαπολιτισμικό ιάλογο

Λευκή Βίβλος για τον ιαπολιτισμικό ιάλογο Λευκή Βίβλος για τον ιαπολιτισμικό ιάλογο Φ09.22/4153 «Ζώντας μαζί ως ίσοι με αξιοπρέπεια» Προωθήθηκε από τους Υπουργούς Εξωτερικών του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά την 118 η Σύνοδό τους (Στρασβούργο, 7

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020

Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020 Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020 Ανακοινωθέν των ευρωπαίων Υπουργών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14.6.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 142/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακολουθών εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 4 Σεπτεµβρίου 2002 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 Σεπτεµβρίου 2002 2 Μετάφραση: Επιµέλεια: Σοφία Μάρη Χριστίνα Θεοχάρη 4

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Στην περίπτωση αντικρουόμενων νοημάτων μεταξύ γλωσσικών εκδόσεων, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Έκδοση 3: 19/12/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΜΕΡΟΣ A - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΟΡΑΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ

της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή SC/024 Στρατηγική της Λισαβόνας Βρυξέλλες, 14 εκεµβρίου 2005 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα Η πορεία προς την ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

πυραµίδας, από το γενικό προς το ειδικό. Η παρουσίαση των χωρών αρχίζει µε το προφίλ της κάθε χώρας και συνεχίζει µε την ανάλυση των θεσµικών

πυραµίδας, από το γενικό προς το ειδικό. Η παρουσίαση των χωρών αρχίζει µε το προφίλ της κάθε χώρας και συνεχίζει µε την ανάλυση των θεσµικών 1)Εισαγωγή. Το µεταναστευτικό φαινόµενο αποτελεί µια πραγµατικότητα για την Ελλάδα της τελευταίας εικοσαετίας. Μια πραγµατικότητα ζωντανή και συνεχώς µεταλλασσόµενη, η οποία έχει επηρεάσει τις δοµές της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΤΑΣ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΤΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΤΑΣ. H φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά, µε την ευρύτερη έννοια, ανήκει σε όλους. Όλοι έχουµε το δικαίωµα και την υποχρέωση να κατανοούµε, να εκτιµούµε και να διατηρούµε τις παγκόσµιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 31.5.2006 COM(2006) 251 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΤΙΦΛΙ ΑΣ

Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Σειρά: Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Τεύχος 2 Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

eeurope 2005: Κοινωνία της πληροφορίας για όλους

eeurope 2005: Κοινωνία της πληροφορίας για όλους EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.5.2002 COM(2002) 263 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα