ΤΕΕ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΕ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ"

Transcript

1 ΤΕΕ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ "δι,α πυρός και, σι,δήρου" Η δπμιουργlκπ συμβολπ του ΤΕΕ και των Ελλπνων Μπχανlκών

2 0,006 "\ 8Ι8ΛΙΟ8Η'ι.ι1 ΤΕΕ

3 Πρόλογος Γ ιατί στα 80 χρόνια από την ίδρυση του ΤΕΕ μια ειδική έκδοση: Γιατί οι γενlέζ των μηχανικών που τώρα είναι ενεργέζ -αλλό δεν θα είναι στα Ι 00 χρόνια του- είναι υπερήφανεζ για όσα χαρακτηριστικό αποτελούν και αναδεικνύουν τη αυνέχεlα στη δράση του ιστορικού και πιο πολυπληθούζ επιστημονικού φορέα τηζ Ελλάδαζ. Γιατί για Τlζ γενlέζ που τώρα και το θα είναι ενεργέζ, πολλά στη δράση τουζ ωζ παραγωγοί, επιστημονεζ και πολίτεζ οφείλονται στlζ παρεμβάσεlζ του ΤΕΕ. Αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουν, να το κρίνουν (αχl κατ' ανάγκην ενιαία, γιατί η δράση του ΤΕΕ χαρακτηρίζεται και από ταλαντεύσεlζ) και ανάλογα να δράσουν. Σκαπόζ τηζ έκδοσηζ είναι μία πρώτη καταγραφή τηζ παρουσίαζ του Επιμελητηρίου και των Ελλήνων μηχανικών σε αυτήν την ιστορική περίοδο. Επιθυμία είναι να αποδώσει έναν ελάχιστο φόρο τιμήζ στο συλλογικό μόχθο των χιλιάδων μηχανικών που με τη δουλειά και τη σκέψη τουζ συνέβαλαν στην οικονομική και τεχναλογlκή ανάmυξη τηζ Ελλάδαζ. Μπαρούμε να αναφερθούμε σε αρlσμένα χαρακτηριστικά μοντέλα διαμόρφωσηζ του επαγγέλματοζ, όπωζ το γαλλικό μοντέλο εκπαίδευσηζ των GI-andes Ecoles με Τlζ υψηλέζ θεωρητlκέζ απαlτήσεlζ στα μαθηματικά και τα ε λίτ σώματα των κρατικών μηχανικών. Το βρετανικό, που στηρίχτηκε μέχρι και το πρώτο τρίτο του 200υ αιώνα κατά κύριο λόγο στην πρακτική μαθητεία, στη δύναμη και το κύροζ των επαγγελματικών ενώσεων και την αναζήτηση τηζ τεχvoλoγlkήζ καινοτομίαζ. Το γερμανικό, που συνέδεσε την επιστήμη και το τεχνοκρατικό lδεώδεζ με την ε θνική ιδέα. Τα αμερικάνικο. παυ ωζ έμβλημά του προέβαλε τον πραγματισμό. Οι Ελληνεζ Μηχανικοί, όμωζ, ανεξάρτητα από Τlζ επιρραέζ παυ έχουν δεχθεί, είναι αξεδιάλυτα συνδεδεμένοι με την οικονομική και την τεχνολογική πορεία τηζ ώραζ. Η σχέση αυτή επιβεβαιώνεται από την εποχή των δρόμων του Καποδίστρια και του Όθωνα, των σιδηροδρόμων του Τρικούπη, των εγγειοβελτιωτικών έργων του Βενιζέλου, των ενεργειακών υποδομών του Καραμανλή, μέχρι την Απική και την Εγνατία οδό. Σε όλη αυτή τη διάρκεια παράγεται και αναδεlκvύεταl η ετερογένεια, αλλά και οι συνέχεlεζ που χαρακτηρίζουν το επάγγελμα. Ο χάρτηζ του επαγγέλματοζ γεμίζει από μία πανσπερμία προοώπων και ιδεών. Οι πρώτοι στρατιωτικοί μηχανlκοι των Σωμάτων του Καποδίστρια και του Όθωνα. Οι νομομηχανlκοί homes d' etat. οι αφοσιωμένοι στα ιδεώδη του κράτουζ έθνουζ. Οι ανώνυμοι τεχνίτεζ του Σχολείου των Τεχνών. Οι επώνυμοι αρχlτέκτονεζ του 190υ αιώνα. Ο Κλεάνθηζ, ο Καυταντζόγλου, ο Τσίλερ. που διαμόρφωοαν το νεοκλασικό αστικό ταπίο τηζ Αθήναζ, τηζ Ερμούποληζ και τηζ Πάτραζ το 190 αιώνα. Οι πρώτοι διπλωματούχοι μηχανικοί του Σχολείου των Βιομη άνων Τ ε νών, οι πρώτοι πολιτικοί μηχανlκοι με την κυριολεξία του όρου, που στελέχωσαν το Σώμα των Ελλήνων Πολιτικών Μη ανlκών στα τελη του 190υ aιωνα. Οι διπλωματού οι του Πολυτεχνείου τηζ Ζυρί ηζ, ο Οlκονομίδηζ, ο Ζαχαρίου, ο ατζηκυρlάκοζ, ο Βλαγκαληζ, α Στυλιανίδηζ, οι κήρυκεζ της ένωσηζ επιστήμηζ, τε νlκήζ και βιομη ανίαζ που εισήγαγαν τη δευτερη βιομηχα 1 κή επανάσταση στην Ελλάδα, lδρύονταζ την τσιμεντοβlομη ανία. τη χημική βιομηχανία και συμμετεχοντσζ αποφασιστικά στην ηλεκτρική βιομηχανία και Τlζ τηλεπικοινωνίεζ. Ο ΑγγελόπουλΟζ που ειοήγαγε Τlζ εφαρμογέζ του οπλlομένου σκυροδέματοζ. Ο Διαμαντίδηζ, ο Γκίνηζ, ο Πρωτοπαδάκηζ, ο ΘεοφανόπουλΟζ, ο Κιτσίκηζ, ο ΛαμπαδάΡIΟζ, ο ΓεωργlκόπουλΟζ, ο Οικονόμου, ο ΔημητρακόπουλΟζ, μηχανικοί που κατά περίmωοη πρωταγωνίστησαν στην ίδρυση του υπουργείου Συγκοινωνίαζ, στην μετάβαοη του Πολυτεχνείου σε ακαδημαϊκή βαθμίδα. στην ίδρυση του Επιμελητηρίου.

4 Ο Μεσοπό εμος αποτέλεσε την εποχή της επαγγελματικής και της θεαμlκής ωρίμανσης. Οι Μηχανικοί στο τέλος της περιόδου αποτελούσαν μία εξέχουσο κοινωνlκοεπαγγελματική κατηγορία. οργανωμένη οε ένα θεο ό κύρους. Το ΤΕΕ, όπως και το Πολυτε νείο, ήταν τα αδιαμφισβήτητα ούμβολα του ελληνικού ορθολογιομού. Η δ~όυοη των σ ετlκών ιδεών στην κοινωνία και την πολιτική, η υλική αποτύπωοή τους στις λειτουργίες της χώρας, ο ποτελούσε το διαρκώς ζητούμενο, Ο Μεσοπόλεμος, επισης, υπήρξε και η εποχή των μεγάλων ιδεολογικών αναζητήσεων. Οι μηχανικοί, ως συγκροτημένος επαγγελματικος ωρος, την πρώτη δεκαπενταετία της περιόδου θα ταυτιστούν ιδεολογικά με τον βενιζεικής έμπνευαης εκσυγχρονισμό, υπερααπίζοντας σταθερά την τεχνοκραnκή συνιστώσα του. Αργότερα, και ότσν θεωρήθηκε ότι η σχετική αποτελεσματικότητα του κοινοβουλευτισμού άρχισε να εξαντλείται, πολλοί θσ αναζητήαουν σε άλλου τύπου συνθέσεις την υλοποίηαη του τεχνοκρατικού ιδεώδους. Κάποιοι, όπως ο Α. Ρουαόπουλος. θα στραφουν στην ορθοδοξία της τεχνοκρατικής ιδεολογίας, προκρίνοντας ως διέξοδο στα αδιέξοδα της πολιτικης το (<τε νlκό κρατος» και την πολιτική πρωτοκαθεδρία των μηχανικών. Κάποιοι άλλοι. όπως ο Γ εωργικόπουος, θα προτιμησουν την υπαγωγή της τεχνολογίας στα ουσιοκρατικά ιδεώδη του έθνους και της φυλής. Στη πυι<νη δεκαετία του' 40 οι Μηχανικοί θα μεταφράαουν τους ηρωισμούς και τα ιδεολογικό πάθη σε μοντέλσ παραγωγιι<ής ανάmυξης της χώρας για τη μεταπολεμική περίοδο, χωρίς ποτέ να πάψουν να είναι αφοαlωμένσl στο τεχνοκρατικο ιδεώδες και τις ορθολογικές προκείμενες που το υποβάσταζαν, Κάποιοι, όπως ο Κιτσίκης, ο Δεαποτόπου ος και ο Μπατσης -ο τρίτος χωρίς να είναι τύποις μηχανικός υπήρξε στην πράξη ο κατ' εξοχήν μηχανικός- θα εμπνευστούν από το σοβιετικό μοντέλο ανάmυξης, Άλλοι, όπως ο Κουβέλης, ο Ραυτόπουλος ο Πεζόπουλος και ο Δοξιάδης θα υιοθετήσουν δυτικά μοντέλα. Στην τριακονταετια , μία περίοδο σημαντικής μεγέθυνσης του εθνικού πλούτου, σημαντικής ανόmυξης της βιομηχανίας και εντατικής αστικοποίησης, οι μηχανικοί θα πρωταγωνιστήσουν στην κατασκευή των σημαντικών υποδομών. στη στελέχωση των νέων βιομηχανιών. ενώ η πλειοψηφία τους θα ασχοληθεί με την αντιπαροη. το «εμβλημα» της μεταπολεμικής οικονομικής ανάmυξης της χώρας, Οι 2700 μηχανικοί στο τέλος της δεκαετίας του γίνονται το 1966, το 1980, χωρίς να σταματησουν οι σπουδες στις πολυτεχνικές σ ολές να είναι πρώτες στην επιλογή των υποψηφίων για τα ΑΕΙ, μσζί με αυτές των lατρικων και νομικων τμημάτων. Ο αριθμος των μη ανικών δημοαίων υπαλλήλων μειώνεται ποσοστιαία στο 20%, αυξάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι (ποσοστιαία. το 1982, τέασερlς φορές πάνω από τον αντίστοιχο αριθμό των Γερμανών μηχανικών), οι μlσθωτοl στον ιδιωτικό τομέα ανερχονταl στο 23%. Οι μη ανολόγοl, ηλεκτρολόγοι, χημικοί. ναυπηγοί και μεταλλειολόγοι μηχανικοί αυξάνονται εντυπωσιακά. Για πρώτη φορά το 1977 μία στους πέντε σπουδαστές είναι γυναίκα (κύρια στις σχολές αρχιτεκτόνων, χημικών και πολιτικών μηχανlκων). Οι διαδοχικές πετρελαϊκές tφίσεις στη δεκαετία του 1970 και η αλλαγή του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος μετά το 1980, αναδεικνύουν τις αδύναμες όψεις και δομές του ελληνικού παραγωγικού συστήματος, Η επιτάχυνση της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μεγαλώνει τις αποκλίσεις της ελληνικής οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα στο επίπεδο των επιδόσεων, της ανταγωνιστικότητας και της ικανότητας αντιμετώπισης των νέων προκλήσεων. ΟΙ ρσγδαίες αλλαγές στη διεθνή πολιτική σκηνή, που ουσιαστικά μετέβαλαν τον παγκόσμιο χάρτη, αλλά και τις προοmικές της παγκόσμιας οικονομίας και κοινωνίας, συμβάλλουν στην εφαρμογη μιας σειράς «σταθεροποιητικων» προγραμμάτων σκληρής οικονομικής πολιτικής, Αυτές τις ρονιές εντείνσνται οι διαφοροποιήσεις στη διαστρωμάτωση των Ελλήνων μηχανικών. Μεταξυ 1980 και 1995 έχουμε εκρηκτική αύξηση του αριθμού των μη ανlκών. Το 40% των νεοεισερχομένων στο επάγγελμα έ ει απουδάαει σε σ ολές του εξωτερικού, οι γυναίκες μη ανικοί είναι (το 1995) το 20% του συνόλου, οτις πολυτεχνlκες σ/ολές μία στους τρεις ειναl σπουδάστρια. Ο αριθμός των αυτοαπασχολουμενω μη ανlκών παραμενεl στο 50%, αλλα τωρα για πολλούς, ιδιαίτερα στους νέους και τις γυναίκες που ούτως ή άλλως έχουν δυαμενέστερους όρους εργασίας, εμφανίζεται αυτό ως υποχρεωτική επαγγελματική διέξοδος Τα φαινόμενα επαυγελματικης υποβάθμισης και αθέμιτου ανταγωνισμού πληθαίνουν, οι αμοιβές επιαήμως Kαθηλωνovταl και σε μεγάλα βαθμο παρατηρούνται εκmώσεις, οι συλλογικές συμβάαεις δεν τηρούνται, η «οιονεί» μιαθωτή ερ ασια (μισθωτοί που εργάζονται με δελτίο παροχής υπηρεοιών) παίρνει διαστόσεις.

5 ΤΟ ΤΕΕ παρεμβαίνει σε τρεις άξονες: ανάmυξη. επιστήμη. συνθήκες άσκησης του ρόλου του μηχανικού. Απαιτεί και, σε ορισμένες περιmώσεις, επιβάλλει προδιαγραφές. παρεμβαίνει ουσιαστικά στο ζήτημα του αθέμιτου αντογωνισμού, προωθώντας ένα αντικειμενικά σύστημα φορολόγησης, δεν θέτει ως στόχο τη μείωση του ποσοστού αύξησης των Μηχανικών, αλλά τάσσεται υπέρ μιας δημόσιας παιδείας που θα παράγει ικανούς επιστήμονες. Μετά το 1995 τα δημόσιο. περιλαμβανομένων και των Ολυμπιακών. έργα, με τη συγχρημοτοδότηση της Ε.Ε. γίνονται «η ατμομηχανή της οικονομίας» με αυνέπεια οι μηχανικοί. σύμφωνα με την έρευνα για την απαοχόληση το Σεmέμβρlο του 2003 που έκανε το ΤΕΕ, να εμφανίζονται ως οι πιο αισιόδοξοι εργαζόμενοι. Παράλληλα, θεσμοθετούνται μέτρα που έχουν ως ουνέπεια: αποδιοργάνωση της δημόαιας διοίκησης, απορύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού, μεγιστοποίηση των εταιρικών αχημάτων. συγκέντρωση έργων και μελετών. Από τη μια. λοιπόν. οι καλοί δείκτες απασχόλησης που καταγράφονται στατικά, μια συγκεκριμένη περίοδο. Από την άλλη, αρνητικές προοmlκές στις διατάξεις που νομοθετούνται και στην εισροή πόρων. Η επόμενη. από τωρα. δεκαετία θα αρχίσει με τον (καθοριστικό για το μέλλον) προσδιορισμό των επσγγελματικών ισοτιμιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα συνεχισθεί με την προσπάθεια έντονης αλλαγής των εργασιακών συνθηκών και σχέσεων. Η επόμενη δεκαετία επιβάλλει την ύπαρξη ενός έντονα παρεμβατικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Αυτή η έκδοση βεβαιώνει ότι μπορεί να υπάρξει αυτό το ΤΕΕ, στηριγμένο σε ρίζες 80 χρόνων, με λογικές συνέχειας και εσωτερικής δημοκρατίας. Η έκδοση επιτεύχθηκε σε πολύ μικρό χρόνο, χάρη στον ενθουσιασμό της συντακτικής επιτροπής. Στηρίζεται στη μελέτη του αρχειακού υλικού που διαφυλάσσεται κατά κύριο λόγο στο ΤΕΕ. Δεν αποτελεί ιστορική καταγραφή. Λάθη θα έχουν υπεισέλθει και παραλείψεις θα υπάρχουν. Θέλουμε να αποτελέσει ερέθισμα για την παραπέρα μελέτη της ιστορίας του ΤΕΕ. της ταυτότητας των Ελλήνων μηχανικών. Στα πλαίαια του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Κοινωνία της Πληροφορίας έχει κατατεθεί πρόταση για την ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου του ΤΕΕ και των αρχείων άλλων φορέων των μηχανικών. Αυτό το υλικό, στα πλαίσια της συνεργασίας του με το ΤΕΕ. θα είναι στη διάθεση του Τομέα Ανθρωπιστικών Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου του ΕΜΠ που έ ει ξεκινήσει μια συστηματική μελέτη των σπουδών και του επαγγέλματος των Μηχανικών από άποψη ιστορική, κοινωνιολογική, φιλοσοφική και ανθρωπολογική, διοργανώνοντας το 2004 συνέδριο με θέμα «Οι εθνικές ταυτότητες των μηανικών. Τ ο παρελθόν και το παρόν τους». Το ΤΕΕ έχει κάθε λόγο να ενθαρρύνει τέτοιες προσπάθειες, όπως και κάθε άλλης σχετικής ερευνητικής ομάδας. Δεν έ ου με, πάντως, ανά γ η των συμπερασμάτων της επιστημονικής έρευνας για να καταλήξουμε στη διαπίστωση ότι το ΤΕΕ έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών και των συνθηκών άσκησης του Ελληνα μηχανικού. Και ότι αυτή η συμβολή είναι ευθέως και θετικά ανάλογη του αριθμού των μηχανικών που δραστηριοποιούνται στα πλαίσιά του, κάθε χρονική περίοδο. Γιάννης Αλοβάνος Πρόεδρος ΤΕΕ

6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΑΔΑΣ. ΕΝΗΜΕΡΩΤιΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Καραγεώργη Σερβίας 4, Ι 0248, Αθήνα. Τηλ , Φαξ: Υπευθυνος κατά 10 Νόμο: Πρόεδροςτου ΤΕΕ Γιάννης Αλαβάνος Η παρουαα έκδοοη πραγματοποιήθηκετο Νοέμβριο του 2003 με την εξής σύνθεαη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Αλαβάνος Γιάννης, Πρόεδρος Δρακάκης Εμμανουήλ, Α 'Αντιπρόεδρος Κοτζαμπασάκης Αντώνιος, Β' Αντιπρόεδρος Μοροπούλου Αντωνία, Γενικός Γραμματέας Σεραφίδης Θεόδωρος, Αναπληρώτης Γενικός Γραμματέας ΔΡαΥκlώτης Θεόδωρος, Μέλος Δρακάκης Εμμανουήλ, Μέλος Θεοδωράκης Ιωάννης, Μέλος Ιωαννίδης Γεώργιος, Μέλος Κρεμαλής Κωνσταντίνος, Μέλος Ξαρχάκου Σταυρούλα, Μέλος Δρούλιας Ηρακλής, Μέλος Παπαδόπουλος Ιωάννης, Μέλος Σαββίδης Κωνστανταντίνος, Μέλος Σπίρτζης Χρήστος, Μέλος Δεσποτίδης Νικόλαος, Μέλος ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Συντονlοτής Ερευνας - Συγγραφής Αθανάσιος Κονταξής -Μηχανολόγος Μηχανικός, Δρ Τεχνικής Επικοινωνίας, Ερευνητική Ομάδα: Γεροστάθη Σταυρούλα Πτυχιούχος ΠΑΣΠΕ, Γλύστρας Τόλης Δημοσιογράφος Τζατζάνης Κώστας Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ΓραφείοΤοπικής Αυτοδιοίκησης ΤΕΕ Ποντlκάκου Κυράννη, Μεταλλειολόγος Μηχανικός, Σολωμού Αννα, Πολεοδόμος Μηχανικός και Τεκμηριωτής Τορολόπουλος Βασίλειος, επίτιμος Γενικός Διευθυντής ΤΕΕ Τοράκη Κατερίνα, Χημικός Μηχανικός, υπεύθυνη Μονάδας Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης του ΤΕΕ Χατζηνικολάου Φρατζέσκα Αρχιτέκτονας Μηχανικός Γραμματειακή Υπαοτήριξη: Άνθη Μαίρη Επιμέλεια έκδοαης - Διόρθωση: Μιχάλης Σιάχος Καλλιτεχνική επιμέλεια - Σχεδιασμός εξωφύλλου: Βιντζηλαίου Φλώρα, SmaΓt Grafίx Σ εδιασμός - Παραγωγή: ΜυιTIMEDIA Α.Ε. Εκτύπωση - Βιβλισδεσια: IrisAEBE Τιμή Τεύχους Ι λεmό

7 Πρόλογος. Δια πυρός και σιδήρου. Ειααγωγή. Η δεκαετία του Η ίδρυση του ΤΕΕ Η δεκαετία του 1930 Η καθιέρωση του ΤΕΕ Η δεκαετία του Η κατοχή, α εμφύλιας και η ανασυγκρότηση Η δεκαετία του Η περίοδας της ανασυγκρότηαης Δεκαετία Μεγάλες προσδοκίες. μεγάλα έργα, βίαιη ανακοπή Δεκαετία Τέλος δικτατορίας και δυνα μlκή της μεταπολίτευσης Η δεκαετία του 1980 και του 1990,.. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟφΟΡΗΣΗΣ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ... Το Σύγχρονο ΤΕΕ ",, "

8 "ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ" Διαλέξαμε αυτόν ακριβώς τον τίτλο για την έκδοαη που κρατάτε στα έρια οας. με αρκετές επιφυλάξεις. γιατί ξέρουμε ότι οι μηχανικοί είνοι μετριόφρονες και δεν τους αρέσουν τα μεγάλα λόγια. αλλά τα μεγάλα έργα. Καταλήξαμε. όμως. στο "Δια πυρός και σιδήρου". Γιατί η θερμότητα απαιτεί βαθιά γνώση για να την τιθααεύαεις και ακόμη περιασότερη για να παράγεις έργο. Γιατί ο σίδηρος απαιτεί μεγάλη ιαχύ για να τον διαμορφώσεις και μεγάλη μαστοριά για να δημιουργήαεις χρήσιμα εργαλεία, μηχανήματα ή φέροντα στοιχεία. Γιατί η ανάmυξη στην Ελλάδα. πραγματοποιήθηκε "δια πυρός και οιδήρου". Γιατί σε όλα αυτά. το ΤΕΕ και οι μηχανικοί είχαν και έχουν αποφααιστική αυμβολή. Γιατί η ανθρωπότητα κατά την εξεταζόμενη περίοδο πέρασε "δια πυρός και σιδήρου" Και τέλος. γιατί αρκετοί μηχανικοί πέρασον και οι ίδιοι "δια πυρός και αιδήρου". Αποφααίσαμε. λοιπόν. ότι δικαιούμαστε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον τίτλο. Η εμπειρία μας από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε ήταν πραγματικά συγκλονιστική. καθώς γνωρίσαμε σημαντικά γεγονότα. άξιους μηχανικούς. γνήοlους εκπροσώπους του πλέον παραγωγικού κλάδου της ελληνικής οικονομίας. έργα τα ο ποία συνέβαλαν αποφασιστικά στην πρόοδο αυτού του τόπου. Η εργασία μας βαοίστηκε κυρίως στις εκδόσεις του ΤΕΕ. στα πρακτικά των συνεδριάσεων των οργάνων του ΤΕΕ. αλλά και σε προσωπικές μαρτυρίες διαφόρων μηχανικών. Επίσης. πολύτιμο βοήθημά μας ήταν εργασία η οποία εκπονηθηκε από άλλη ομάδα. αρκετά χρόνια πριν. στο τέλος της δεκαετίας του ΟΙ περιοδικές εκδόσεις του ΤΕΕ αποτελούν ντοκουμέντα για την καταγραφή της ιστορίας των Ελλήνων μηχανικών. χω ρις. βέβαια. αυτό να σημαίνει ότι είναι η αποκλειστική ή απόλυτα αντικειμενική πηγή. Οι εκδόσεις του ΤΕΕ γενικά. απηχούν κύρια τις απόψεις της Δ.Ε. του Επι μελητηρίου και είναι λογικό να μην εκφράζουν πάντοτε τον προβληματιομό του συνόλου των μηχανικών. Με αυτήν την έwοια. η παρούαα έκδοαη δεν αποτελεί την ιστορία του ΤΕΕ. η οποία για να μελετηθεί απαιτεί ιστορική και ιστοριογραφική έρευνα σε διάφορες πηγές. περισαότερες μαρτυρίες μηχανικών και πολύ χρόνο. Θεωρουμε. ομως. ότι είναι μια θετική συμβολή στην καταγραφή σημαντικών γεγονότων του Τ εχνικού Κόσμου. η οποία μπορεί να αποτελέσει την αρχή για περαιτέρω έρευνα. Ο αναγνώστης θα παρατηρήσει ότι για τις περιόδους πριν τη δικτστορία υπάρχει εκτενέστερη αναφορά στη δράση του ΤΕΕ και στα πρόσωπα. ενώ οι αναφορές μας στις πρόσφατες δεκαετίες είναι αρκετά λιτή. Αυτή η προσέγγιση είναι νομίζουμε δικαιολογημένη, καθώς η ιστορία γενικά δεν μπορεί να αποτιμηθεί αν δεν εξεταστεί οε βάθος χρόνου. Επιπλέον. θεωρουμε 0 τι έχει μεγαλύτερη αξία η ανάδειξη γεγονότωνγια άγνωστες περιόδους.όπου δεν υπάρχουν "ζωντανές" μαρτυρίες. Η ουγχρονη ιστορία του ΤΕΕ. είναι η ιστορία που γνωρίζει από "πρώτο χέρι" η μεγάλη πλειοψηφίατων μηχανικών ή Ι ει έμμεαη γνώση από τους παλιότερους. Στη μελέτη μας αυτή θα συναντήσετε κάποιους "επώνυμους" ή ακόμη και λιγότερο γνωστούς μη ανικούς. Όμως οι μηχανικοί. "επώνυμοι" και "ανώνυμοι" οι οποίοι θα άξιζε να αναφερθούνείναι πάρα πολλοί. Ισως ο αριθμός τους και να ταυτίζεται και με τον αριθμό μητρώου του νεώτερου συναδέλφου. που πήρε πρόαφατα την κάρτα του από το ΤΕΕ ( ήταν ο τελευταίος αριθμός μητρώου που έδινε το ΤΕΕ όταν η έκδοση όδευε για το τυπογραφείο). Θεωρήστε αυτούς που παρουσιάζονται στην έκδοση απλά ως εκπροσώπους ενός κλάδου που τα έργα του. υλικά και πνευματικά. τον καθιστούν αναντικστάστατο παράγοντα προόδου για τη χώρα. Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε ότι η εργασία μας έγινε δυνατή άρη στη Βιβλιοθηκη και τη Μονάδα Τ εκμηρίωαης - Πληροφόρησης του ΤΕΕ. η οποία διαθέτει από το παρελθόν. συντηρεί. αλλά και αυλλέγεl και τεκμηριωνεl με ευλάβεια μοναδικά αρχεία και υλικό για τον Τ εχνικό Πολιτισμό της Ελλάδας. Ζητούμε την κατανόησή σας για τυχόν ατέλειες ή και λάθη. τσ οποίσ θα επισημάνεται στο περιεχόμενο της έκδοσης. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε όσοι ενδιαφέρονται να αυμβάλουν στη συζήτηση για την ιστορία του ΤΕΕ. να έχουν την ευκαιρία να το πράξουν. μέσα από ανοικτές συγκεντρώσεις. αλλά και σύγχρσνες μορφές "ηλεκτρονικής" συζήτησης. Επίαης. καλούμε όαους μηχανικσύς διαθέτουν στοιχεία. αρχεία ή φωτογραφικό υλικό που αφορούν στην lστορια του ΤΕΕ και των Ελλήνων μηχανικών. ή σημαντικά έργα. να επικοινωνήσουν με τη Μονάδα Τεκμηρίωσης - Πληροφόρησης του ΤΕΕ (υπεύθυνη Κατερίνα Τοράκη). Η ομόδα εργασίας

9 ΜΕ ΟΡΑΜΑ, ΣΕΜΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ελλάδα πέροσον κυριολεκτικά "διο πυρός KOI Οι μηχονlκοι στην. "οθω δ Γ η'τον αναγκασμένοι να αντιμετωπισουν πρωαl ηρου. κ., τοφανείς δυακο ίες... Η αλη καθυστέρηση στην ανάmυξη των υποδομων της χω- ~εγαπo συστααεως του ελληνικού κράτους, οι ανάγκες ανασυρα.,... κροτηοης και επιτάχυνσης των KατασKε~ων. επειτα απ.ο συνεε ς πο εμους '1 εθνικές τραγωδίες, τα δυσβατο ~αι ιδιαμo~φo α (1 φο το\, ε ηιrικου εδάφους. η παραδοσιακη διοικητικη α- (1 ε του r ου. ρατους και η αδυνα μια ταυ για μαυ, f'ροθεομο ο orιτυξιαkό προγρομματισμο, συνιστουσαν?- ε σ στατ ':J στοι εια του περιβάλλοντος επαγγελματικης 10 ο "ς τ ν ελ/ηνωlr μη ανlκών.. ιτες συνεβαλαν στη διαμορφωοη της κοινωνlε r κ ~ι τ ις εκτ μησης της αξίος του ουλλογlκού μόθ δ αμvρφωαα το κοινωνικο έργο του μηχανικού στη χώρα μι" ΔΑΣΚΑΛΟΙΚΑΙΜΑΘΗΤΕΣ Η κοινωνική ευαισθησία των μηχανικών που "αμιλεύτηκε" από τις δυσκολίες της δαυλειάς τους, διαπέρασε τα τείχη των πανεπιστημίων και σε συνδυασμό με τη θετική γνώση και σκέψη, δημιουργήθηκε το θεωρητικό υπόβαθρο της συλλογικής κοινωνικής συνείδησης των μηχανικών. Ακόμη. συνέβαλε στη διαμόρφωση δημοκρατικής συνείδησης στα πολυτεχνεία, τα οποια ανέκαθεν αποτελούσαν κέντρα δημοκρατικών αγώνων, με α τ ο uρυφωμσ την αντίσταση στον κατακτητή κατά τη διάρκεια της KJTO ής, αλλσ KOI το έπος του Πολυτεχνείου κστά τη διάρε α ης δ,κτατοριας. Επισης, αποτυπώθηκε μέαα από τις απόψει αι τη δρσση δεκάδων πανεπιστημιακών δασκάλων, όπως τω ~θι ητω του ΕΜΠ και προέδρων του ΤΕΕ. Ν. Κιτσίκη και Α. Ρο ασοπου ου, οι οποιοι μέσα από διαφορετικές πολιτικές S) οδρομεc εξεφρασαν το ανησυχο, δημιουργικό και δημοκρατ φροιrγ μα των μη ανlκων Ει οι apc' ηριστl α τα παρακατω αποσπόοματα: Α':ΊΟ ο '100ε5ρο του ~EE Ν. Κ,τσίκη, στην εναρκτήρια συνε- Ρ αο τ ι" θρυ ου γιο την εποχή που διοργανώθηκε- Συνεδριοl" α τα Ο,κονομ,κα θέματα των τεχνικών ζητημάτων', 'Το Τε Επιμελπτήριο υίς Ελλάδος αποτελουν οργάνωαιν της Γ ρα ω ι<r ζ τυξεως τω\ ιν1η α'.ικων δεν έχει μόνον, ως σκοπόν τη f'pou ιu η KOI 'τpoιπoσlσv των γεν/κων οικονομικων συμφερόντων ") ΕΜ'1" κου 'ΕΧνικου κοσμου. ιjλλα ως συγκροτούμενον μόνον εξ ε πστπμο ων φ οδοξεl να αποτελεση ένα τω κυρlωτέρων παραγόντων ε τr μυθμiσει 'ηγ δημοσlονομικης ΚQΙ τεχνικής πολιτικής της ωρας. Αποψη της Αθήνας με την πλατεία Συντάγματος. τα Ανάκτορο (οημερινή Βουλή) και ταν Λυκαβηπά. χωρίς την ύπορξη του Κολωνακίου..." Ετσξεν εσυτώ ως κυριώτστονπροορισμόντην προαγωγήντηςτεxνικγjς κινήσεως της χώρας και επιδιώκει την πραγμάτωοιντου σκοπου τουτου δια της διενέργειαςειδικώνμελετώνεπ" σnoυδαιoτάτωνθεμότω\ υ πό των πολυπληθώντου επιστημονικώνεπιτροπώνδιό της εκδόσεωςεπιστημoνιkών συγγραμμάτωνκαι τεχνικού περιοδικού. Τέλος διο της συγκλήσεως τεχνικών και οικονομικών συνεδρiων προς εξέταοιν των μεγάλωντεχνικών ζητημάτων. Εις το naoiaiov των τοιούτων επιδιώξεων εναρμονiζονται επομένως 0 πολύτως αι OpyovweEiQQl διαλέξεις κσι συζητήσεις με σκοπόν την δια φώτισιν των πολιτικών, των οικονομικών. των τεχνικών επιοτημόνω\. ως προς την σχεδόν ανεξερεύνητον ειαέτι OIKOνOμΙKΓj\' πλευρόν των υπό εκτέλεσιν μεγάλων τεχνικών έργων και λοιπων τεχνικων και βιομηχαl'l' κών πρσβλημάτων. Την ανάγκην της οικονομικής ερεύvης των τεχνικών ζητημάτων αvτελήφθησαν από μακρού τόσον το Τεχνlκόν Επιμελητηριον. όσον και ο Πολυτεχνικός Σύλλογος, όστις εσκέφθη μάλιστα την σύγκλισιν σιλεδρiου", Από το βιβλίο "Κατασκευάζειν και αίρειν" του καθηγητη του Ε ΜΠ Α. Ρουσσόπουλου. ο οποίος δlετέλεαε πρόεδρας του ΤΕΕ και βουλευτής "Και εσκέφθημεν... να θαuμάσωμεν τους ανθρωπους., Θα προηγούνται αl εργόταl. με γυμνούς τους μυωδεις βρα\lονας, ω πλισμένοι με ιαχυρό ιπύα και αξiνας. δια να διανοiγουν τη'. οδ.ο\. Θα έπωντσι οι οικοδόμοι, δια να ανεγεiρουν καταφυυια κατα παοης κα- Αθ ' ΚλΕάνθη Σάουμπερτ. Το ΕγΚΕκριμένο Σχέδιο των ηνων του._, ---' -.. r-.::.~... :.. ι-::;::::. ' -:;:::

10 Ο πρίιτανης ταυ ΕΜΠ Ν. Κιτσίκης, πρόεδρας ταυ ΤΕΕ ( ), γεραυσιαστής και βαυλευτής, α απαίας μέσα από τα αρόματό ταυ και τη δρόση ταυ καθιέρωσε τα ΤΕΕ στην ελληνική καινωνία και καταχύρωσε θεσμικά τα ράλα ταυ. Ο καθηγητής ταυ Ε Μ Π Α. Ραυσσόπαυλας, πρόεδρος του ΤΗ ( ) και βουλευτής, α οποίος συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάmυξη και αναζωογόνηση του ΤΗ μετά την κατοχή και τον εμφύλιο. κοκαιριας. δια να ζευυνύουν τους ποταμούς και \'α στεγάζουν ως ώρας τrις αναπαύαεως μας. Θα ακολουθουν οι μψανουργοι. με το ευφυές όμμα. δια να σφυprιλατoύν τεράστια μψανήματα ω οποία χρειάζονωι εις τrιv όλrιv μας προσπάθεια\. και αmόψα 0 Xrιματα δια να φέρουν τrιv θριαμβευτικήνπορειαν μας. Επινοψικοί και προσεκτικοί αι δαμασταί του ρεύματος του ΚεΡαυνου. θα συνδέουν τα εργοτάςια και τας πόλεις μας με τα rιλεκτpoφόpα δι: κτυά των. μεrαβιβάζοvrες προς όλας τας διευθύναεις. τrιv δύναμιν. το φώς. τrιv Oδrιγίαν ή τα χαρμόσυνα αwέλμαω. Γαλήνιοι. στοργικοι. οπλιαμένοι με τrιv σοφίαν τrις Γης. οι γεωργοί θα καλλιεργούν ως ευκραειςεκτάσεις του πλανήτου δια \'α διαφέφουν τας αφριγrιλάς ομάδας μας. Παρ' αυτούς δε όλοι οι ουσιαστικοί αυvrελεσταί της κοινωνικής τάςεως και της κοινωνικήςευrιμεpίας. Τέλος απλοί και θεrikoι: οι διανoηrιkώτεpoi ες rιμων. θα διευθύνουν την όλrιv αurήν προσπάθεια,'. θα αυνδαυλίζουν δε και θα κατευθύνουν τrιv ανθρωπίνrιv διάνοιαν προς τα ουσιαστικά τrις έργα και τον ουσιαστικόν τrις λογισμόν. και θα διανέμουν προς όλους τα κέρδη της... Επιμελειαθαι και προάγειν την κοινωνίαν είναι διοικείν. Και διοικεί\ είναι καωακευάζειν. Υλικώς και πνευμαrιkως... Κατασκευάζειν. άρα και χαίρειν. Κατασκευάζειν έστω και διασκεδάζειν. Καταακευάζειν θα είναι rι αυναίσθηαις της ανθρωπίνης ισχύος -λαμπρόν έργον του ανθρωπινου λογισμου. αίρειν θα είναι η αυναiσθηαις του παρ' αvθpώπω κάλλους --ανεκrι: μψον δώρον της ανθρωπiνης ποιήσεως."ζ. Ας δούμε. όμως. πώς εκφράστηκε αυτό το πνεύμο μέσα οπό έ να "μαθητή". ο οποίος αντιπροοωπείιεl τον ονώνυμο μηχανικό. τον μηχανικό της επαρχίας. τους μηχανικούς που στις δύσκολες επο ές που εξεrάζoυμε πέρασαν "δια πυρός και αιδήραυ" αε προαωπικό και επαγγελμστlκό επίπεδο: "Στο Πολυτεχνείο είχα καθηγψή τον Ρουσσόπουλο. ο οποiος δίδασκε ένα βιβ ίο με τιrλo "Κατασκευαζειν και αίρει'> ". Αυτή θεωρώ ότι πρέπει να ειναι rι φιλοσοφία τω κστασκευαστώ,>. να κστασκευάζεις ένα έργο και να το χαίρεσαι. Ιδιαίτερα θα ήθελα να τονισω τη χαρά που νιωθει Ο μη ανικός όων α vrιμεrωπiζεl μια τελειωμένη κατασκευή. προϊον της προσπάθειάς του rι της υπερνίκησης δυσχερών και κρισιμων φάσεων τrις κατασκευής. Οων βλέπει οι προβλέψεις του να υλοποιούvrαι. Π.χ. ότσν μεrά το τέvrωμα των καλωδίω\ προμασης βλέπει όυ ο μέχρι τότε βαρύς και α δρανής φορέας (wvraν[uei και ανασrιkώνεrαι από το καλουπι που τον υποβάσταζε, αφήνοvrας από κάτω του ένα κενό. ικανός πια να φέρει ω φορτία για ω οποία πpoopίζεrσι. Δεν θσ ςεχόσω ποτέ τrιv ΙKανOΠOίrιorι που ένιωσα οταν σε μια δυαkoλrι και κρίσιμη φάση στην τοςωτή γέφυρα Σουλόπουλου. τrι στιγμή που τα δύο τμήματα του μεrαλλιkoύ τοςωτού ικριωματος ενώθrικαν στη μεσαία άpθpωσrι. ένας συνάδελφος που περνούσε τυ 'αια και ειχε σταματήσει για να παρακολουθήαεl αυτrι τrιv ενδιαφέρουσα φάσrι. στο τέλος με πλησίασε για να με συγχαρεί και μου είπε απλα: Είσαι μηχανικόςl... Ο μψανικος σα σxεδιαστrjς αλ/ά και στη συνέχεια σαν Kστασκευαστrjς είναι παράγων σημαvr/κότατου κοινωνικού έργου... Αυτός ο τόσο σημανυκός ρόλος του μψανικού στο κοινω\'/κό συνολο. πρέπει να συνειδψoπoιrιθε" από τους iδιους τους μηχανικούς. ΟΧΙ για να διεκδικήσουν έναν ηγεμονικό ρόλο. που δεν οδηγε" πουθενά. αλλά στο ν' αναλογιστούν ποια είναι η ευθύνη που τους βαραίνει έyavri του κοινωνικού συνόλου και πόσο μπορούν νσ συμβάλουν με τις δυνατότητες και τις ικανότψες που τους παρέχει rι παιδεία τους και οι Υνωσεις τους. στην πρόοδο και στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Οι μηχανικοί -και απευθύνομαι κυρίως προς τους νέους μψανικους- ε γκαταλείποvrας ω epaνia των πολυτεχνείων και βγαιvοvrας στη\ κοινωνία. πρέπει να βγαινουν με οράματα. Να μην απογοψεύοvrαl από τις πρωτες δυσκολιες που. μοιραία πολλές φορές. θ' ανυμεrωπισoυν στα πρώω τους βήματα. Τις δυσκολίες αυτές γρήγορα θα ης υπερβούν. θα υς ςεπεράσουν και θα υς ςεχάσουν αν υς αvrιμεrωπiσουν με θαρρος. αύνεση. επιμονή. πείσμα. ίσως -ον pelaoτri- και με αυταπάpνrιoη. Οι δυσκολίες ηου αντιμετωη1ζoj'.n1 οι Έλληνες Μηχανικοί στα,έργα, ~ Οι μηχανικοί αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς δυσκολίες για την τιθάσευση ταυ ελληνικού τοπίου, του ΟΠΟΙου η αγριότητα από την αρχαιότητα είχε αποδοθεl σε μυθlκα τέρατα σαν τον Προκρούστη και τον Σκύρωνα. Όπως αναφέρει σε άρθρο του Ο καθηγητής του ΕΜΠ Θ. Δεσποτόποuλος4 στα ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. "αl πλεισταl των ο δών εις την Ελλάδα είναι χαραγμέναl επί βραχωδών ορέων. έ τι δε και αύται αl παραλιακαl οδοι βα,νουσl πολλάκις επι αποκρήμνων βράχων ως Π.Χ. η από Αθηνών εις Κορινθον. Η μορφή του εδόφους αναγκάζει τας οδούς μας να ενερχωνταl εις υ ψηλήν στάθμην. με εντόνους μάλιστα κλίσεις, οτέ δε να κατέρχωνται εις υψηλήν στάθμην...".

11 Ας α,ολογιστουν τη δεινή κατάσταοη που αντιμετώπιοε η δικη μου γενιά. Αποφοιτηοα το ότον το\ ουρονό της ζωής σκiαζαν το βαριά συ\ εφα του πολεμου. Ακολουθησε ο πόλεμος. η ΚατοΧή. η αντiσταση στο κατοκτητη. ο εμφυ \ιος. Δέκα ολόκληρα χρονια ουνεχών στερήοεω, μεφl πεινας και ε~όν[ωσης. με διώ~εlς από ντόπιους και ξένους. με ε~oplες σι βσσανισμούς που συνε,iστηων και μετά τη δεκαετιο. Δε/ω 0\01< ηρσ φονια. το καλύτερα και αποδοτικοτερα χρο\'ια της ζωης εν ς ανθρωπου χαμενο και α,ενερυα. ΔΕ\ ήμουν βέβαια ο μόνος. Ολοι της γε\ lας μου ει xa, την ιδια μοιρα. Και όμως δεν το βάλαμε κάτω. Οτον περαοε η μπορα. ξεκι\ ησσμε \ lα μια καινουρυια ζωή ξεκινώς σπο [Γ. στ;].τη και [Q ΥVΤpιμμlα με ζηλο. με πεισμσ και με ατοάν1 tjeλnon. f<,;t ρθ σ με σημερσ,.απο \αμβανουμε το αγαθα μιας ευημερiας που εc'ει οι εο δεν μγ'ο.οειτε να εκτιμησετε. Υιατί η αγαθή σας μοίρα δε σ (rnιφυ α~ε τu μετqο συγκρισης ο \Ι μό\'ο με την καταστροφή και!ί ερημωοπ της πολεμlκης δεκαετιας. αλ/α και της προπολεμικής α- μ κ κομοιριας. \,ση η μοιρα αυτου του τοπου δεν ήτοι' ανθηρή ούτε στο διι στημι> του μεοοπολεμου που δε\ ειχε προλάβει να ορθοποδησε υιπερα )πο μια αλ/η δειιή δεκαετια πολέμου και διχασμού. στα τε \ος του 1 i Ι 2 ως το μοιραίο 1922 της Μικρασιατικής Κατοστρο ;ρης... Προγραμματισμός κινήσεων με περιελίξεις ι') - cι ΠΡΩΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ,Οι '1ρωτοl Ελληνες μηχανικοι), μπορουν να αναζητηθούν 0.0 ε':ους αιωνες!'ριν Τα εργα τους εινοιιαάξια με αυτά των πνευματ κω ανθρωπω\ της αρχαιότητας. 000 και αν δεν έχουν r ρομ ηθει αν::! ογα. Το υψηλο επιπεδο γνωσης. πολιτισμού και!'poii ηματισμου -::rc αρχαιοτητας, συνοδευότον από σημαντικα τε ικα εργα και ανακαλιίψεις. Η δημιουργ κη τους ικανότητα αυνοδευτηκε από ιδανικές αρχlτε -ΤΟν ες λυσε ς και καταοκευες υψηλων προδιαγραφών και σε αρμο α με το περιβα ον Παραλληλα. επέδειξαν υψηλό επίπεδο Eueuvnc α!'ε αντl στη φυοη (π.χ κστά την κοπή ξύλων για τις KατασKΕUες τους) ΑΡ\ 1\1 Η ΔΟΥ Σ Ο Φίλων ο Βυζάντιος (γύρω στο SO π.χ.) συνέγραψε πλήθος βιβλίων, όπως Μοχλοί. Πνευματικά. Κλεψύδραι. Πολιορκητική. Πολεμικαί Μηχαναί. Οδοντωτοί τροχοί. Το έργο που άφησε ο Ηρων ο Αλεξανδρεύς. αποτελεί μέχρι σήμερα ανεξάντλητη πηγή ιδεών και αντικείμενο θαυμασμού. Μπρητική. Μηχανική Βαρούλκος. Πνευματικά. AυτoματoπolηtΙKή και άλλα σωζόμενα βιβλία του αναδεικνύουν την επιστημονική και τιχνlκη κατάρτιση του μεγάλου μηχανικού. "Διο γορ της ουμπλοκης οφος κοl πυρος κο/ υδοτος κοl γης κοl των τριών στο/χιιων η ΚΟι των τιοσορων συμπλικομινων πο/κιλσl δ/oθιocις ινιργούντο/. οι μιν ονογκοιτστος τω βιω τούτω χρι/ος ποραουοοl. 0/ δι [KπληκrlKOν τ/νο θσυμοσον επιδι/κνυμινο/". οναφερεl στην εισαγωγή των Πνιυματικων του. Ανκοι ο περιφημος ατμοστροβιλος του Ηρωνα σημερα μοιάζει με παlχνιδl, συνιστα μια διανοητική επονασταση. αφού αππέλεσε τον μονο προδρομο της οτμομηχονής για το επομινα χρονια. Ο Ηρωνας. με κατάλληλες περιελίξεις κατάφερε να πραγραμματίσει την κίνηση και επαναφαρά κάποιου "οχήματος". 'Έπε,ληθείαης γαρ της σπάρτου περί την εξελίκτρσν επί τι μέρος, πεpιrεθείαα περί τον Ξ τύλον τα εναντία επιλείσθω τη πρότερον περί την εξελίκτραν. Είτα αποδεδόσθω ομοίως εις την λείαν κρίκου σuνεχομένου ουτή. Πάλ,ν ούν κσταφερομένη η λείο aπειλήσει την πρώτην επείληαι, και το πληνθίον πορευθήαεται".6 Καταοκευαστlκές λεmομέρεlες που η χρηοιμότητα τους επεκτείνεται από την ανόγκη για αντιμετώπιαη της υγρααίας στα εργα, μέ.οι κατοσκευαστlκές αουμμετρίες για την επίτευξη βέλτιστης οmlκης συμμετρίας. εvτυπωolαζoυν τους οημερινους ε ρευνητές της ελληνικής αρχαιότητας. Αναφέραυμε ενδεικτικά τις καταακευές με στό ο την προστααία απά διάφορες μορφές υγρασίας (εσωτερική, εξωτερική, ανερχόμενη κ.λπ.). συμπυκνωση στμών στα λουτρά κλπ., μέσα από τη βέλτιστη εναλλαγή διαφορετικής κοκκομετρικής σύστασης υλικών. κατασκευής αυλακιών απορροής, οπών αποστράγγισης, κενών εξαεριαμαυ, μα- Αυτόματες πύαες ναού "Ναίσκου κατασκευή, ώστε θυσίας γενομένης τας θύρας αυτομάτως ανοίγεσθαι, σβεσθείσης δε της θυσίας γινομένης τας θύρας πάλιν κλείεσθαι". Ο Ηρων ο Αλεξανδρινός αξιοποιεί τη διαατολή του θερμαινόμενου αέρα κάτω από το βωμό και με την πίεση που δημιουργείται μεταφέρει u γρό σε ένα δοχείο. το oπoί~ πλέαν με το βάρος του και με ε να σύστημα τροχαλιών ανοίγει 8 τις πύλες ταυ ναου.

12 νωτικών υλικών (χύσιμσ μσλύβδσυ). ή και διεργασιών (θέρμαναη τοι ωμάτων για περιαρισμά υγρσπσίησης ατμών). Αυτσί σι πσλυταξιδεμένσι κσι κινητικότατοι πράγσνοί μας. α ντλούν την εμπειρία τους από την Εγγύς Ανατολή και χρησιμσποιούν μέχρι τον 60 αιώνα πχ πλήθος τε ολογιών. Στη ουνέεια. στοδιοκά εισάγουν την Επιστήμη. που αρ ίζει ΚΟι διαποτίζει την κληρονομημένη Τεχνολογία και οποδίδει πλούσισυς καρπσύς. Η εμπειρική τεχνική της μετρησεως των χωραφιών μετεξελίααεται στην επιστήμη της Γεωμετρίας. Ο μέγας μαθηματικός Θαλής ο Μιλήαιος. όντας παράλληλα και σπουδαίος μη ανικός "το Αλιν ποταμόν κατά τη διώρυγα εκτρεπάμενος εκ των αρχαίων ρεέθρων, Κροίσου στρατόν διεβίβααεν" (Ηρόδοτος). Στα μεταλλεία στο Λαύρια παρατηρούνται κατά τον 50 και 40 αιώνα π.. άνετες στοές εξορύξεως. δίδυμα φρεάτια για τη μηχανοποίηση της ανυψώσεων των φορτίων. οργανωμένη μηχανική εκκαμίνευση και τήξη. νέες τεχνικές εξοπλισμσύ των μεταλλευμάτων και μηχανοποίηση της κσπής νσμισμάτων. Σημαντικές κατασκευές στρατιωτικών μηχανών απoδεικvύoυν τη σύνθετη τε σλσγική πρσσέγγιση των Ελλήνων. Ο Θουκυδίδης. περιγράφοντας το πρώτο φλσγσβόλσ της ιστσρίσς, αναφέρει: "Κεραίαν μεγάλην δίχα πρίσαvτες. εκοίλσνοl' άπσσσν και ξυνήρμασον άπασαν πάλιν ακριβώς ώσπερ αυλόν. Και επ' άκραν λέβητά τε ήρτησαν αλύσεσι και ακροφύσιον απο της κεραίας σιδηρούν ες αυτόν!'εύοl' καθει το. και εσιδιδήρωτο Eni μέγα και ίου άλλου ξύλου. Προήγον δel' εκ πολλού αμάξαις τω rrixei. και οπότε είη εγγύς, φύσας μεγάλας εσθέvrες εις το προς εσυτων ακρο της κεραιας εφύσων. Η δε ffi-ori ιούσα στεγανώς ες τον λέβητα ({\ovτα άνθρακας τε ημμέ\'ους και θειον και πισσαν). φλόγα EnoiEI μεγάληl και ήψε ίου τεiχους''. Ο κυματοθραύστης της Σάμου. με βάθος 35 και μήκος 335 μέτρα. αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα της αρχαιότητας. ενώ τα έργο του Μεγαρέως Ευπαλίνου, η οήραγγα ύψους 2,5 μέτρων ΚΟι μήκους 835 μέτρων που κοτασκευάστηκε γύρω στο 500 π.. εντυπωοιάζεl ακόμη και για το σημερινά δεδσμένα. Το "αερότονο" του Κτησίβιου, ο οποίος είναι ευρύτερα γνωστός για τις αντλίες του. δεν πέταγε οπλώς πετρες. Ηταν η μηανή. που συνδυάζοντας ελστήριο και πεπιεσμένο αέρα προερχόμενο από μεταλλικό έμβολο και κύλινδρσ, δημιούργηαε το βασικό μηχανιαμό ο οποίος παράγει την ενέργεια των κινητήριων θερμικών μηχανών μέχρι και αήμερα. ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤιΟ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ Τα βυζαντινά μνημεία και οι εκκλησίες, με αποκορύφωμα την αρχιτεκτονική κληρονομιά του Αγίου Ορους. τα περίφημα γεφύρια, οι οδοί και τα υδραγωγεία αποτελούν δείγματα της αξιόλογης μελετητικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας στον ελλαδικό χώρο. που διατήρησε την τεχνολογική εμπειρία των Ελλήνων. Τ ην περίοδο της υποδούλωαης των Ελλήνων στους Τούρκους λιγοστά είναι τα αξιομνημόνευτα έργα, το κυριότερα των οποιων επικεντρώνονται σε οδούς και γεφύρια με στόχο την απρόσκοmη αύνδεση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τις περlφέρεlές της. Είναι ενδεiκτi~'ό ότι ακόμη και αυτό το Αδριάνειο Υδραγωγείο της Αθήνας αφέθηκε ασυντήρητο, με αποτέ εσμα αχρηστευθεί και να επαναλειτουργήσει πάλι το "το κατά την Ρωμαϊκην KUPiOPXiOI υφιστάμενον δiκτυοl οδων εχρηαιμοποιήθη και κατά τl)\ Βυζαl'ίινήν εποχή!, καταστραφέν λόγω ελ/ειψεως συvτηρήσεων. Κατά την τελευταιαν. τούτηl επο ήν ουδεμiα κα- Ανυψωτική μηχανή Η χρήση γερανών σε μεγάλα οικοδομικά έργα της ορχαιότητος τεκμηριώνεται από ιστορικές μαρτυρίες. απεικονίσεις και υλικά ευρήματα ή τεχνικές λεmομέρειες διαφόρων λίθων.? τασκευή οδωl εγένετο εν Ελλάδι... Η παρακμη της οδοποιιας υπηρξε γενικωτέρα. Ουδαμού της Ευρώπης εξετελέσθησαν κατα το! Λιlεσαιω να άξισ λόγου τελ νικά έργα. εxρησιμoπoιoυvτo δε δια τος συγκοινω νίας αι Ρωμαϊκαί αρτηρίαι μέψι της εκ παvτελoύς ελλειψεως συιτηρησεως κατοστροφής αυτωl...οτε... η Ελλάς απέκτησε τηl ανεξαρτησιαν της. ουδεμια σχεδο οδος και ουδέν τε IKOI ερυον υπηρ' ΕΙ εν τη.ωρα πλην ελαχίστων μικράς σημασιας γεφυρων " ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ Η κατάσταση στην αποία βρισκοτα η χωρα την περίαδο της α πελευθερωσης ήταν τραγική. Όπως αναφέρει σε άρθρο του ο Emile Boumouf. διευθυντής της γαλλικής Αρ αιολογικής Σχολής στην Αθήνα, "το 18~ 7 και το επόμενα ρόνια. διέσχισα με ίο αλογο ίλιες πεντακόσιες με ~iλιες οκτακόσιες λεύγες προς ολες ης κατευθυν αεις του βασιλεiου. Δεν εiδα ούτε ένα οικοδόμημα που να μου άφησε Η ορχιτικτονική του Αγιου Ορους οποτελει οπουδοιο ποροκοτοθηκη γιο τους Ελληνες μηχονικους.

13 (...) Την πρώιην συorημαιικήν κατασκευήν υπονόμου απ'. 858 ' '. αvrωμεν εν ε- ιει 1 υπο της υπο roν Ντανιέλ Γαλλικής απoσroλής Δ., 'δ ' ημοοιωνεργων κατα την καταακευηντης ο ου Σταδiου με αρχη'νπερ'., ". ΙΠΟυ απο Π)( οδου BOυKoυρεσrιoυ και περας εις το ύπαιθρον, ολίυον μα ' Π "ι' ο rην λο, τειαν Ομονοιας.... Τα κυριότερα έργα υποδομής της περιόδου της απελευθέ ', Γ 'λ/ ' ρωσης εγινσν κυριως απο α ους μηχονικους που κόλεσε ο Χα ϊλ Τ 'δ'θ Ρ σος ρ"κουπηι:;. ο oπ~ιoς ~' Ο ηκε σε ένα μεγάλο και μακρόπνοο σχεδι? KστασKευη~ οδων και σιδηρ?δρομικών γραμμών. Οι Ελλη. νες δlπ~σ στους ξεvoυ~ μηχανικους απέκτησαν μεγάλη εμπειρία και συνεβαλσν στη συνεχεια στην ανασυγκρότηαη της χώρος. Aξlσμνη~όνεuτσ είνσι τ~ έργσ των Ελλήνων μηχανικών. όπως πσρσυσισστηκαν στο Λευκωμα του ΤΕΕ "Πρώτοι Ελληνες ΤΕΧV, κοί Επιστήμονες Περιόδου Απελευθέρωοης'. ΕνδεΙΚ1ικά παρουσιάζουμε κόποιους χαρακrηριστιkoύς εκπροαώπους αυτής της περιόδου: Μαρινας Χαρμπαυρης, α ανθρωπας που σήκωσε το μεγαλύτφο βόρας ποτιστη ΓηlΟ Ο Μαρίνος Χορμπούρης, αξιωματικός του Σώματας Μηχανικών της Αικατφινης της Μεγαλης, το 1770 καταφερε να μπαφέρει βρόχο τανων σε αποσταση 20 χλμ. για να στηριχθεl το όγαλμα του Μεγόλαυ Ππρου. Το επιτιυγμα του, οσο και αν προκαλει εντύπωση, στηρίζπαι στη γνωστη ρήση ταυ Αρχιμηδη "ΔΟζ μοι πα στω και ταν γαν κινόσω" η αποία απατελεί υποθηκη για το συνολο των μηχανικών. "Εύχαμαι τα παρόδειγμα μου να ΕνθαρρυνΕι και να δωσει την κατόλληλη σιγουριό σε αuτoυζ παυ θα τολμησαυν να ανοίξουν νεαυζ δρόμουζ για την Τίχνη και θα ΕΠIΧΕιΡησουν αυτο παυ μοιαζει αδυνατον σταν μαρια όνθρωπα ", ανέφερε ο ίδιος. Μιχαήλ Κοκκίνης "Εις την εποποίίαν ίου ΜεσολΟΥΥiου. εκ παρολλήλου προς ro υψηλόν φρόνημα και ιην yεwαιoψυxίαν των υπεραoπισrών ιης πόλεως. σημαvtjκώταίον ρόλοι' έπαιζε και η τεχνική mισrήμη ιης εποχής. ΤΟ έργον της οχυρώσεως ιου ΜεσολσΥΥίου. ίο onoioν αvrέσrη oπoιελεσμσrιkώς εις τας σφοδρός mιθέσεις καθώς και εις τα μέσα και τας μεθοδους που εχρησιμοποiησαν τα πολιορκούντα αυτό ίουρκικό και oιyυπrιokσ στρσιεύμorα. εμελεrήθη και κατεσκευόσθη από ίον έλληνα μηχανικόν Μιχαήλ Πέrρoυ κοκκινη ", ο οποίος "έπεσεv ηρωϊκώς κατό την ιστορικής Εζοδονιης ΙΟηςΑπριλiου 1826" Η..ο σuvτpoφoι. μη μένωμεv ανωφελώς ενταύθα. αλλό συpθώμεv όπισθεv της εσκαμμένης ιόφρου. ήν νεωorί ο έμπειρος εχόραζε Κοκκινης. ίοιαύτη ώρα πόντοτε προσμένων να επέλθη. &είθεv δεν θα δυνηθούν υμός ν' αποδιώζουν" τn 'Το μιφπ ovοπμνηση. Δρομοl δεv υπήρχον πουθενό. εκrός από U"Ov "ου ;ι) ε την Αθrjl ο με ίο ΠειΡαιό. OUΤε εφυρια. Περνουοαμε τα ποτόμια από τα διαβorό τους ση-,jε J.,," Ε δει :tikg αναφέραυμε τις αποστάσεις των δισφόρων πόλεων απο την Αθηνσ σε ώρες. όπως δημοσιεύθηκσν το ότσν είαν γινει ηδη αρκετό έργσ υποδσμής Αγρίνισ 64 ωρες Θηβα 14 ωρες Καρδιτσσ 56 ωρες κόρινθος 16 ωρες Μεγσρσ 8 ωρει:;. και Πυργος 55 ωρες. EνδεΙI<ίΙK'1 ειναι, επισηι:;. η κστσσταση του συστήμστος αποχέτει.σης της Aerivoc:;: 'Άλλα και κατα την πρωτην από ιης απελευθε- "αι:.κ:.:ιπο ιιι.ι τr.upkw περιοδον, ουαιαorικως αι Αθήναι εorερού "f υπ φων, r" ακαθαριων μεv υδάτωl' ιων οικοδομώ απoxεrευoμι ω Εις rτoppoφηπkoυς βόθρους η φρέατα. ιων ομβρiων δε. διαοχιζ vtcc εrτιφr, ειαkιuc τι;,ς οδους. με τελικnς κorόληζιν εiτε απ' ευθείας. r μεσω τι.. ~ι, I<υριωrιρω 'ειμόρων. δηλαδή. ιου Κηφιοού κοι Ιλιοη v. ε rn /:! οσσαν.. MεTr.tu μl.ιj( των εrιι.ι 1838 και 1848 κorεσκευασθη η πρώτη υ '10 ΟΙ-. με ιαδρουην υπο τας οδους r ολοκοτρωl'η. Αιόλου. Ερμου. μι ΠΟλειξ εις τι) Κεραμεικο\ ΚΟI με κλσδον ιης υπό την οδον ΑΥ. Μάρ. με ι;,ποληζr. ταυτπς εις Τον Κερομεικον. Ε γένεro επiοης και ε rι:ρα υπυ ομος υπο την οδοl' Αδριανού. προς ro Θησείον.. '826. r του μηχανι- Φωτογραφία του οπα 27 Δεκεμβριαυ Ι σκαριφημοτο,, καύ Μιχοήλ Π, Κακκίνη (Εθνικαν, Ισταρικον 'Μ' αυσιιαν. Αθηνών) " Τα υπο,. ' ε ζητησιι τοτε ο σταιχ. Α. b, ( είνοι αυμπληρωματικα φγο που ειχ Κοκκίνης να εκτελεσταύν αλλό δεν fκ1ελέστηkαν. Σταμάτης Κλεάνθης... δ/εκρινα την δημιουρυική συμβολη εvoς ε"αιρ Ι ο-. '. >. της Eπανασrooεω<;. ερ ποιος εμφανiζεrαι νεcpoς orα Τη>' κηρυ"ι', _, δ Α ελε θερωσιl επιοτημω l λοχίιης υπό rσν Υψηλάντην-. μεrα ε Iηl' π υ Α' θ υ' ε-. \ δ ίας rωl ηιωl.. - αpxιτέκrων που έγινε Ο θεμελιωτης ιης πο, ε~ ομ να ευρείας πvoης σχέδιο, ισ οποίοι τψ προωριζε (...). ' C άου Μακεδοl ας. ο ο-

14 Παναγιώτης Παπα-Ναούμ Ο πρώτος μελετητής των αποξηραντικών έργων Κωπα'ιδος Μέγαρο Αγγλικής ΠΡΕσβΕίας στην οδό Δραγατσανίου - ΠλαΤΕία Κλαυθμώνος. Αρχιτέκτων Σταμ. ΚλΕόνθης. ΚαΤΕδαφίστηΚΕ... "(...) ειδικευμένος στη γεφυροποιία και την οχυρωματικη. Ο Παναγιώτης Παπα-Ναούμ. είναι μια γνήσια μορφή ανήσυχου και δημιουργικού Ελληνα. που εκπατρίζεται νωρίς. για να εξελιχθή σ' έναν εξαιρετο επιστήμονα και να διακριθή σε μακρινούς τόπους... Στην νέσ πρωτεύουσα φτάνει το 1835 και μας δίνει μια περιγραφή του "μεγάλου χωριού": ''Αι Αθήναι παριστανον και εκεινην την εποχήν το σθλιέστατοi' της ανατολης ωριδιον. αι οικιαι αυτων πενι.φαι και ετοιμόρροποι έφαινον την παρά του χρόνου και ιων ιελευ roιων δεσποτών των προσγενηθεισαν ouroic; καταστροφήν Αι αι'yιjια ι των στεναι. λοζαι ρυπαραi και δυσοειδεiς απετρεπον τον περιηγητήν να κινήroι επ' αυτων προς ro ιερα και Kaτηρειπωμένα ιης αρχαιόιητος λειψανα και προς το φωτοβόλον εκεiνον της πνευματικής μεγαλουργιας διόκον. τουτέστιν ιην ΑκΡοπολ/ν". (..) μόλις τελειωνει τις σπουδές του (στη Γερμανια) την ανοιζη του κατεβαινει στην Ελλάδα. με το επώνυμο πια Κλεάνθης. παιρνοντας μαζι του και έναν Πρώσσο φιλο και συνάδελφό του. τον Εδουάρδο Σάουμπερτ. με τον πόθο δε να προσφέρη. xwpic; μισθο. τις υπηρεσιες του στην ΠαrpΙδα. που έβγαινε ιότε πάμmωχη και Kατεσrpαμμενη από τον επαναστατικο πόλεμο... ". Λύσανδρος Καυταντζόγλου Ο Καυταντζόγλου δημιουργηαε και κόαμηαε με κτήρια και μνημεία μια πόλη -την Αθήνα- που αήμερα ουοιαστικά δεν υπάρχει. Την "εξαφάνιαε" η "επιδρομή". από όλα τα αημεία του ορίζοντα. των μαγνητιαμένων από τις ανέσεις των καλωδίων και σωλήνων. ε κατομμυρίων νέων κατοίκων της... Προικισμένος με απέραντη σρχιτεκτονική κσl καλλιτεχνική μόρφωση και μεγάλο δημιουργικό ταλέντο. έλαβε ενεργότατο μέρος στη ζωή του κσιρού του. για να περάσει ατην lατορία σαν ο πρώτος Έλληνας πρύτανης του σρτισύατατου τότε "Τεχνικού Σχολείου". ταυ μετέπειτα Μετσοβίου Πολυτεχνείου. κσι ένας από τσυς κορυφαίους αρχιτέκτονες του καιρού του. Ηταν οlκοδάμος ταυ Πολυτεχνείου. του ναού του Αγίου Κωνσταντίνου Ομονοία<;. της Αγίας Ειρήνης. του Οφθαλμιατρείου. του Αγίου Διονυσίου Καθολικών. του Αγίου Ανδρέου Πατρών. του ελληνικού ναού της Μασααλίας. "(...) Επιτέλους παίρνει σπ' το Υπουργείο των Εσωτερlκων το διορισμό του, τον lούνιο του με τον επίζηλο βαθμό "τou γεωμέτρου πρώτης τάξεως (...). Αργότερα. το 1836 τον τοποθετούν στην Αμφισσα. Εκεl θα εκτελέση ένα αξιόλογο τεχνικο έργο. μέσα ατο οποίον περι αμβόνεταl η εργασία του ατην lτέα για τη αχεδιαγράφηση μιας νέας αναμορφωμένης πόλεως. Το πολεοδομικό σχέδιο της lτέας είναι απ' τα σρτιώτερα των νέων ελληνικών πόλεων (...). Μια σημαντική συμβολή του Παναγιώτη Παπά-ΝαΟύμ ειναl η μελέτη του γισ την σποξήρανση και αξιοποίηση της Λίμνης ΚωπαΊ"δας. που μάατιζε τότε με την ελονοσία της όλους τους γύρω αγροτικους πληθυαμούς. Ακριβώ<;. η εργαοία του αυτή θα αξύνη περιοσότερο τις σχέσεις του με τους Βαυαρούς Όπως γράφει ο ίδιο<;. "ε"οl μάθει. πσρά rινoς φι710υ μου Γερμαιοιι. ΤσιΥκλερ καλουμένου και αζιωμστικού του μηχανικού εν Ελλάδι. ότι οι Βαυαροι: εις το αποζηράνσεως ιης Κωπαίδος λiμvης κεφάλαιον. εστήριζον ελπiδος ΠOλυφέρνOUς. Πρώτον ότι εζ αυτώl ιω υπο ιου δημοαιου γενησομένων εζόδων καιό ιας εργασιας ωυ μεγάλου εκεινου επιχειρηματος. η ωφέλειά ιων δεν θα ήτο ευκαroφράνητος. και δεύτερον. η βραδυτέρα παραγωγή εκ των καλλιεργηθησομένων γαιων rης Κωπαίδος θα ε πλήραυ ro θυλάκιό ιων "... Ο Βαυαρός τεχνικός Λούφτ. υπολοχαγός του Μηχανικού. εκδηλώνει έναν ύπουλο αντογωνlομό προς τις απόψεις του Ναούμ. Το 1838 αρχίζουν μερικές περlορισμενες εργασίες αποξηράνσεως της Λίμνης. ενώ με προχειρότητα οι δαπάνες προϋπολογίζονται Το ΑρσάΚΕΙΟ στα τέλη του 190υ αιώνα. χωρίς τα μαγαζιά και ΤΙζ γύρω πολυκατοικίεζ.

15 Ι Το ηοαεοδομlκό ηρόβαημο των Αθηνών... οηό τον 190 οlώνο! ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΕ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 200υ ΑΙΩΝΑ Η χώρα. τηζ οποίαζ τα αύνορα αυτή την εποχή βρίακονται λίγο πιο πάνω από τα όρια τηζ Θεσααλίαζ. προσπαθεί να βρει τον βηματιαμό τηζ μέαο από θυελλώδειζ αντlπαροθέοειζ. πολιτικεζ κινήματα και οlκονομικέζ... δυακολίεζ. ενώ είναι υ- 11'. Ι "'1..11.'...,,~ lν'1'''''.' ι..., ποχρεωμένη να δι ε- ι.. "<'ι",ο; ι,,"""~, ",'Ο,."" ξάγεl τον Μακεδονικό n "".""" ρ,ι"ι",.." Αγώνα και να υποστεί "-'(I~'-III"'1l ω,ι:::,\\1-,π"""iiι.'1 μεγάλες οικονομικές -'~I'υ\ \1\ 1110\1.11\,..". 11\ Η! 4\1.1tJ'~ 110, Ι.ΙΠΙ"'Ι\ 11'\11 ~I_ θυσίες για την ΕVίσχυ- Λ! 1"11\1'\.1\1. 11,1\1)(11\ _'..11 nlll\ Πολλοι κατηγορουν τους μηχανικούς για την κατάσταση την οποια παραυσιάζει η Αθήνα. Ομως. οι μηχανικοί και οι φαρείς ταυς απά τον 190 αιώνα υποστήριζαν με λόγια και πραξεις την αναγκη χωραταξικού σχεδιασμού. Είναι χαρακτηριστική η αμιλία του Ηλια Αγγελόπουλου. εκ των ιδρυτών ταυ Ελληνικου Πολυτεχνικού Συλλόγου και πρώτου προεδρου του ΤΕΕ 19: "Από του 1887 κοι, κοτόπιν εν τω Πολυτεχνικώ Συλλόγω, προ ολιγων δε έτι ετών εν τη Λέοχη Επιστημόνων, συνεζητήθη το σχεδιον πόλεως των Αθηνών. Μετοκλήθησσν δε προς τούτο επι γεννοίο ομοιβή κοι ξένοι διοκεκριμμένοι ειδικοί ορχιτέκτονες. Υ πο πόντων δε ονεξσιρέτως συνεφωνηθη ότι επιβάλλετσι η τσχει ο περι του προκτέου οπόφοσις όπως διομορφωθή εγκσίρως, προ της εξοπλώσεως της πόλεως κοι του σχημοτισμού πέριξ συτης συνοικιομών, σχέδιον ρυμοτομίσς άξιον της ωρσιοτέρος των ευρωποικών πολεων οπό σπόψεως φυσικών κσλλονών κοι 0 ντοξίος νο περιβάλη τους ορχοίους της ελληνικής τέχνης θησουρούς. Ποίον όμως υπήρξεν το θετικόν οποτέλεσμο της ευγενούς τούτης υπέρ της πόλεως μερίμνης των οσχοληθέντων περί του ζητήμοτος τούτου; Μηδέν! Ουχί βεβοίως εξ ελλείψεως χρημότων." μονο στιζ δραχμέζ Αντίθετα. οι επιστημονικότερεζ εκτιμrαειc, ταυ Ναουμ ανεβαζουν ΤΙ( δαπάνεζ αποξηράναεωζ αε 7 ε κατομμυρια δραχμεζ. Η μοφαια πια αυγκραυαη επέρχεται και α Ναουμ. αν και αρμοδιοζ. μποίνεl στο περιθώριο απ' την καμαρίλα το Οθωνα. Τα επιχεφημστό του τα υποβάλλει απ' ευθείαζ στον BααιλJα Αλλα δεν βρίακει τη δικαιωαή του απ' την εξαυαία. που ο ντι να τοι. αναγνωριαη μια φωτlαμένη επιστημανική διάναια. του ε r ιβαλλε, κι ενα προστιμο 50 δραχμών Εξακα αυθαuv αλλαι παραγκωνιαμοι και διώξει ζ... Και το αυμφωνα με το Υήφιαμα τηζ Εθνοαυνελεύαεωζ 'περί ετερα θόων ο εκλεκτοζ αυτόζ Ελληναζ απολύεται απ την υπηρεαία... Ξανaγυρilει στη ΛεΙψια αη τηζ εθνlκήζ άμυνας. Οι κυβερνήσεις 1\I'Γ'1Ι ~\~I:υ~ Ι h II!Iq",. \1'111 \ 111\.'"11\ \ '1T\l\ \1\ ". 1111' διαδέχονται η μία την ~Τιl~IΙ \1\ ri\i"llιιltl\ J,.\ \1'1 άλλη. Η ανάmυξη τηζ μεταποίηαηζ τηζ αγρατικήζ παραγωγήζ, που αυ μβαδίζει με την α νάmυξη τηζ βιομηχανίαζ. μετακιναύν μέραζ του αγρατικαυ πληθυαμαυ στα αστικά κεντρα. Ξεσπαύν ΚΙνηταπαιήαεlζ των εργαζομένων και των α γροτών. αl οπαίεζ α- ντιμετωπίζανται ακληρότητα. με οπωζ 1 1\.'1 1I~" Ι'ΙΠ,.," Τι'ι\!\'III>fU\ ΔιοφημίΟΕις που ΟΠΕικονίζουντο ΕΠίΠΕδο ΤΕΧνολογικής ονόmυξης της Εποχής: "Εικών του πρώτου Εν Ελλόδι ΚΟΤΟΟΧΕυοσθίντος ψυκlιkoύ πύργου Εν τω φγοοτοσίω Αν. Ετ. Ζυμών Αρτοποιίας Εν Ν Φολήρω. ολικού ύψους μέτρων. Πύργοι ΨύξΕως ΕΚ μπετόν ορμί. διο την ψύξιν υδότων οικονομικότεροι των σuνηθως ΕΚ ξύλου πύργων" στην περίmωαη ταυ Κιλελέρ. ενώ ανεβαίνει η KOινωνlκr αυνειδητοποίηαη. Ιδρύεται το Εργατικό Κέντρο Αθηνών. λίγο αργότερα ιδρύεται το Εργατικό Σοαιαλιστικόκόμμα (ΣΕΚΕ). το μετέπειτα ΚΚΕ. Η μετανάστευαηπροζ την Αμερική την πρώτη δεκαετία του 200υ αιώνα παίρνει το χαρακτήρα μαζικήζ εξόδου. ενω παράλληλα αυξάνεται και ο πληθυαμός τηζ Αθήναζ, ο οπαίοζ στο τέλοζ του 19 Ι 3 ξεπερνάει Τlζ από που ή ταν το Ο ΕλευθέΡΙΟζ ΒενlζέλΟζ ειαέρχεται δυναμικά στην παλιτική ακηνή, η Ελλάδα αυμμετέχει στουζ Βαλκανlκούζ Πολέμαυζ και μετά τα τέλοζ τουζ επεκτείνει το αύνορά τηζ. Τ ο Ι 900 παραδίδεταιτο κτίρια ταυ Εθνικού Θεάτρου και θ~μελιώνεται η Σχολή Ευελπίδων η οπαία ανοικαδαμείταιμε ταχυτοταυζ ρυθμούζ και παραδίδεται για χρήαη μετά από 2 ρονια. Και τα δύα έργα είναι σχέδια του Ερνέστα Τ αίλερ. Επiαηζ. κστοακευάζεται η αιδηραδρομική γραμμή αύνδεαηζ τηζ πρωτευαυααζ με το βόρειο άκρα τηζ χώραζ. η οποία παραδιδεταl το Είναι η επο ή παυ κάναυν την εμφάνιαή τουζ στην Αθηνα τα πρώτα αυτοκίνητα., Τα επί δημαρχίαζ Σπύραυ Μερκουρη. ξεκινάει η ααφα, - τόστρωαη τηζ Αθήναζ από την οδό Αιόλαυ και κ?τοστρεφετα l το αλαύλλιο τηζ πλατείαζ Ομανοίαζ. ενώ εγκαινιαζεται ο ναοζ του Αγίου Κωνσταντιναυ.

16 ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΕ Συνήθως οι συ ογικοί κλσδlκοί φορείς δημιουργσύντσl με κύριο σκοπό την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών τους κσl την επίλυση των εργσσισκων κσl επαγγελματικών τους προβλημάτων. Όμως. η δημιουργίσ συλλογικών οργανώσεων των μηχανικών προέκυψε κυρίως σπό τις ανάγκες της ίδιας της ονάmυξης της επιστημης και της τεχνσλογίας. από την πολυπλοκότητα των έργων και από τη γενικότερη σνάmυξη της χώρας. η οποίσ έθετε επί τάπητος την αντιμετώπιση όλο και πιο σύνθετων τεχνlκώ. ανσmυξιακών και κοινωνικών ζητημάτων. Οι δύο αυτοί πσράγοντες που οδήγησαν τους μηχανικούς στη δημιουργία συλλογlκων οργσνωσεων από τα τέλη ήδη του 190υ αιώνσ. επηρέασσν κστα υτικά τον χαρσκτήρα όχι μόνο αυτών των οργσνώσεων. σλλά σποτελουν το "προπα- Ιδρύεται το ΕΜΠ τορικό αμάρτημα" της κοινωνικής ευθύνης. το οποίο κστευθύνεl τη δράση των μη ανlκων και του ΤΕΕ μέχρι σήμερα. Οι κυριότερες σπό τις εν λόγω οργανώσεις ήταν ο Ελληνικός Παλυτεχνlκός Σύλλογος που ιδρύθηκε το ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μηχανικών. η Ενωσις των Ελλήνων Επιστημόνων Μηχανικών και η Ενωσις Μηχανικών του Πολυτεχνείου. "η οποια ιδρύθηκε το 1908 με πρόεδρο τον Ι Θεοφανόπουλο και με βααlκή επιδίωε,η την εe,εuρεαη ερυααιας ατους σ ποφοιτους του ΕΜΠ οι οποίοι αν και λιυοl δεν εύρ'οκαν εύκολα δοlj λειό εε,αιτίας του χαμηλού επιπέδου ανόmυε,ης της <ωρας. (...)01 παραπάνω ΟΡΥανωαεις αποτέλεσαν την Γενικήν Ενωσl Ελλήνων Ε πι στημόνων Μη ανlκων"2ο. Στους κόλπους του Πολυτε ικου Συλλόγου. ο οποιος lδρυθηκε το 1899 με σκοπό να "Υινει αιτία. να προαυαυη αφ ενος ff1 επ/στήμην και να εuερyετηση αφ ετερου τον τοπον"21. ανέmυξαν δράση μια σειρά επιφανείς μηχανικοί. όπως ο πρωτος εκλε - Το πρώτο προεδρείο του ΠοΑυτεχνικού ΣυΑΑόγου Στο πρώτο προεδρείο του Πολυτεχνικού Συλλόγου συμμετεlχαν: Α. Κορδέλλας. πρόεδρος Ν. Τ ριονταφυλίδης. Αντιπρόεδρος Ι. lσηγόνης. Κοσμήτωρ Π. Πρωτοπαπαδάκης, Γεν. Γ ρομματέας Ν. Παντζείρης. Ταμίας Δ. Πετρόπουλος. Ειδ. Γραμματέας Πρόεδρος Μηχονικού Τ μήματος. Ι. Μαρκόπουλος Το ΕΜΠ επιτέλεσε σπουδαίο έργο. στην ανάmυξη της χώρας με την εκποίδευση Ελλήνων μηχανικών. Με το νόμο ΑΦΜΑ της 27ης Μαίου 1887 lδρύετοι η σχολή "Βιομηχάνων Τεχνών". Σύμφωνα με το διότογμο λειτουργίας της. "η σχολή ΒlομηΧόνων Τεχνών οποτελείταl οπό 3 ειδικευμένες σχολές και έχει σκοπό την επιστημονική εκποίδευση των Πολιτικών Μηχανικών KOI Μηχανολόγων. πορόμοια με εκείνη των οποφοίτων α πό ανώτοτες σχολές της Ευρώπης. κοθώς επίσης KOI την εκποίδευση τοπογράφων και εργοδηγών". Οι πρώτοι 13 πολιτικοί μηχονlκοί οποφοίτησον το Μετά το η σχολή πολιτικών μηχονlκών λειτούργησε ως σχολή πενταετούς φοίτησης. Γ ραμμοτεύς. Δ. Αραβοντινός Πρόεδρος Μηχανουργικού Τ μηματος. Ν. 8λογκαλης Γραμματεύς,Δ.Βλάγκαλης Πρόεδρος Αρχιτεκτονικού Τ μήμοτος. Γ ρομματεύς. Ν. Γ εννημοτάς Πρόεδρος Βιομηχονlκης Χημείος. Λ. Αραπίδης Γ ρομματεύς. Γ. Ματθαιόπουλος Πρόεδρος Φυσlκομαθημοτικού, Κ. Στεφάνου Γ ρομματεύς. Κ. Σαμιος

17 ΑΡΧΙΜΗΔΗΕ ~YITPAωιο\ liei)io~ik()\ Διώρυγα της Κορίνθου: Αγώνας για τη διάνοιξη και τη συντήρηση Η επίσημη έναρξη του έργου διάνοιξης του Ισθμαύ της Κορίνθου έγινε στις ενώ τα εγκαίνια λειταυργίας πραγματοποιήθηκαν μετά οπό 11 χρόνια, στις ~t...1.ι.1.()μενόν ΑΠΑΞ. ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ: \'110 I'Q,l F ΔΗΝΙΚ)' Ι.')Λ ίffxniko'" ΣΤΔΔ ΙΌΤ HALΛ ι. ΙIΙI'I.1..\Ε:Ι\ ArrEAonOTAOT ΝΟΜΟ... χ_iο<:;ι.,. ~\I~I~, ~r:ιlι ~~,I;.~~.'~\::::;;~~,:~n~::, ~:ι;i;:~;::,11.;' τω,ιι.,τα..n,1 \Ι":\η,,ν.tιl,!"')',Ο\ ""!'Υ" ",Ι, n...:1..;...'ι,α,. Ι... τil( Ί,ιιll"χ'\\ιι",= χ',.., i,,( ".1\ τώ,,ι,.1'" l"i""i,n:" ι;,. -.11\~' ;..1(1, (., E.t~,\;,1 Ιι" ''II.U\ ""Ι'''~'''ΙΩ '11';,;.' -:'\Ι(ll (..:;;~~;r"':i~:[~~~'~.i~n:,~;;'f;;~~it~;.~':;;~~~~: "",r -.1n""",,,,,,,";,,, J.nι',,.,ι..., j,"~,..t1\..., ~η\ - λ "ι....:.... ί!' ων -llnn'th"'\ "\1'(,.ι,ί.{ ΑΘΜΝΗII ISW Το περιοδικο "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ",το οποίο εκδίδετο οπο τον Ελληνικό Πολυτεχνικό Σύλλογο - Ι τεύχος lονουόριος ~~~ αυτοκίνητο στην Αθήνα "_W~"".J "Τ ην εποχήν εκείνην δεν υπήρχε σχεδόν κοθόλου βενζινοκίνητος τροχος. Η βενζίνη άλλωστε ήτο είδος το οποίον επωλείτο εις το φαρμακεια δια το καθαρισμα των λεκέδων". Τ ο πρωτο αυτοκίνητο εφτασε στη χώρα μας το ένα επιβατικό 'Τ Kάρvτνερ" που ξεσήκωνε κόσμο με το θόρυβο που έκανε. Το 1899 εμφανίζεται το αυτοκίνητο του _ ΤΟ Ι;;\Τ-\ι\ι\Ηι\ΟΝ ΕΛΑΙΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΝΕΟΝ ΦΟΡΔ M.O~flΠΛOϊΛ ΡΚΤΙΚ.. ΔΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ "Α " ΔΙΑ ΤΟ θεροσ Κωστα Χρηστομάνου. το οποίο ξεκινούσε εύκολα. ολλά δυσκολευότον να... σταμοτήσεl! Τ ο 1900 ΟΙ Αθηναίοι θαύμοσαν το ηλεκτροκίνητο όχημα της Ηλεκτρικής Εταιρείας. ενώ το 190 Ι κυκλοφορησε το πρώτα αυτοκίνητο - ταξί κάποιου Μωραιτίνη. Τ ο 1909 τα αυτοκινητα της Αθήνας είχαν φτάσει τα 37, το 1915 τα 203. το 1925 τα 900 και το 1936 τα Κατά τη διάρκεια της κατασκευής χρεοκόπησε η γαλλική ε ταιρεία η οποία είχε αναλάβει το έργο, το οποίο αποπερατώθηκε από την ελληνική ''Εταιρία της Διώρυγος της Κορίνθου" υπό τον Ανδρέα Συγγρό. με κατασκευαστή την εργοληπτική εταιρεία Α. Μάτσα. Από τότε. απαιτήθηκαν αρκετές εργολαβίες για τη συντήρηση και διατήρηση του έργου σε λειτουργία. με αποκορύφωμα τα έργα διάρκειας πέντε χρόνων που απαιτήθηκαν μετά τη κατοχή, λόγω των δολιοφθορών που προκάλεσαν οι αποχωρούντες Γερμανοί. μένος πρόεδρος του ΤΕΕ Η. Αγγελόπουλος, ο Φωκίων Νέγρης κλπ. Ο Σύνδεομος ανέπτυξε πλούοια δρόση κυρίως μέσα από τη διοργόνωση εκδηλώσεων και ουζητήαεων. Είναι χαροκτηρlστlκό ότι στα τέλη του 190υ αιώνα διοργανώθηκαν με πρωτοβουλία του συνδέσμου ουζητήσεις για την πολεοδομική ανάπτυξη της Αθήνας με την πρόσκληοη επιφανών αρχιτεκτόνων - πολεοδόμων από το εξωτερικό. Ο ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ "ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ"22 Στις συζητήσεις των μηχανικών της επο. ης τέθηκα τα "ωροταξικό κοl περlβoλλovτikό θέματα της Αθήνας, ωρίς όμως να βρουν "ευήκοα ώτα". Οπως αναφέρεται στο περιοδικό 'Έργα",..ο κ.. Γ Βρυζάκης. αvτlπρόεδρoς, ετόνισε τη αναγκην των εξυγιαvτikω εργων δια της ονοικοδομήσεως επί των αοκεπων γηπεδων και της πυκνώοεως των πνευμόνων της πολεως δια διαφόρων αλσυλλίων και δασυλλίων.. Ο Αρ. Ρωτος πρωf)l επιθεωρητής Δημοσίων ΕρΥω, ο"εφερε: Τηl βάσιν ποντός σλεδιου πόλεως οποτελούοιν οι εξωτερικοι ουτrjς συυκαl-

18 CCMPA6NIE DES TELEPHONEg' THoMsoN HOUSTON '\~Ω~\")ΙOΣ ΕΤ"ΙΡI.I ΜΕ I\E'M".IIO~ φρ ~II(""." "'ΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ THΛEΦQNA ΚΑΙ THΛEΦQNΙKAI εrκaτaπaσeισ Ο τπαέγραφος και τα πρώτα 90 τπαέφωνα τπς χώρας Το 1859 εγκοινιάζετοl η λεlτουργίο του πρώτου τηλέγροφου μετοξύ Αθηνών κοι Πειροιά κοι lδρύοντοι το πρώτο τηλεγροφείο Αθηνών. Πειροιά. Σύρου. Αιγίου κοι Ποτρών, Η Υπηρεσίο της Τηλεφωνίος θεσμοθετήθηκε με νόμο οπό το ολλό το πρώτο τηλέφωνο στη χώρο μος άρχισον νο λειτουργούν στο τέλος του λίγους μήνες πριν την ονοβίωση των Ολυμπιοκών Αγώνων. όπου όλη η χώρο προσποθούσε νο οντοποκριθεί στοιχειωδώς στη μεγάλη διοργάνωση. Δύο τηλεφωνικά κέντρο. της Αθηνος με 60 συνδρομητές κοι του Πειροιά με 30, οποτελούσον το πρώτο δίκτυο. μοσιων έργων και σχεδίων πόλεων, ων η πρωτοβουλία ανήκει αποκλειστικως εις ra δημοτικάς αρχάς και εις τους ενδιαφερομένους πολιτας. Η εις ~ας υπό των αμ~σως ενδιαφερομένων πολιτών εκλευομένας δημοτικας αpxα~, ~εταβφασις της περί του σχεδiου του ιδίου OiKOU μεριμ~ης, αποτελει αλ!'ωστε τον ουσιωδέστερον παράγοντα της επαυυέλομενης απoκεvτpωσεως, θετικώς και λελογισμένως βεβαιως". ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Όταν π ποαιτεία τιμούσε λ~ίιπpo%oηoi "ΗΛΕΚΤΡΟΝ" ΑΝαΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕκτρικαΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕαΝ ε\oyap~oy.ω l~ - λ Θ Η Ν λ Ι - ΤΗ.\. χεον,~2 ΟΙ ιiltεu&οv6μενοl ει~ τοος διαφιμη~\ιοl)ς tto.pq)ta.aouvtcli vci d,ναφiριιιaι τά,!ργλ Διοφήμιση Εποχής. νωνιαι. εν στενή προοαρμογή προς το εσωτερικόν δiκτυον αυτών... (...) Οιαιδήποτε θυσίαι είναι δισ τούτο επιβεβλημέναι ίνα αι ακταί αύται (Νότια της Αττικής ακτές του Σαρωνικού) και μετά του αλιπέδου του ορμου Φαλήρου επανέλθωσιν εις την υπηρεσίαν των κατοίκων εης περιοχής Αθηνών οργανούμεναι καταλ/ήλως εις ιδίαν περιφέρειαν την περιφέρειαν αναψυχής ακτών. Ετέρας φύσεως περιφέρειαν αναψυχής δύνανται να αποτελέσωσι τα Τουρκοβούνια. Αναδααούμενα θα παρέχωσιν εις χρόνον ενός απλού περιπάτου δια τους κατοίκους των Αθηνων... Ο κ. Αγαπητός απαντών ως προς μεν τον καταρτισμόν ενός fvaiou μεγάλου αχεδίου ολοκλήρου της περιοχής. ο από ετων εί ε προτείνει. ε πεξηγε" ότι δεν πρόκειται περί οικοδομήσεως εις όλον τον χώρον. αλλά περί καraρτισμού πλήρους δικτύου των γενικών αρτηριών τόσον σιδηροδρομικών, τροχιοδρομικών και οδικών, μεταξύ όλων των σημείων ον αποκαλεί συγκρότημα της πρωτευούσης, εις τρόπον ώστε, εκτός του γενικού τούτου σκελετού να yivnat η ενδεχομένη ανέγερσις ενός νέου συνοικισμού ή πόλεως "δορυφόρου "", (...) Δεν δυνανται αφ ενός να νοηθώσιν Αθήναι άνευ Ιλιασού. ούτινος α ντιθέτως η διαακευή δύναraι να αποτελέαη εξαiρετον και εερπvόν καλλώπισμα της πόλεως. (...) Εις ουδεμάν απολύτως προηγμένην χωραν υφίσταται ανάμιξις δη- τους σπουδαίους μπχανικούς ",~ υ~ ο ''Απεβίωσε προ ημερών Ι 1'\'..1'1' ~-- ;~~~~.~ :; : :_.::::=:.: :-_" "=~_~_- ~ -._~ ~ εις εκ των ορχσιοτέρων _ κοι πλέον επιλέκτων μη- :-...::.-... _-.. - ::=.:...=.=: ='_.":;:.. χονικών της Ελλάδος. Το όνομά του είνοι συνδεδεμένον με την ιστορίον κοι εξέλιξιν των Ελληνικών Σιδηροδρόμων διο την 0 νάδειξιν των οπο/ων 0 φιέρωσε τεσσοράκοντο έτη εκ της ζωής του. Κοτήγετο εκ Φονορίου της Κωνστοντινουπόλεωςκοι εγεννήθη εν Οδησσω τω Ι 855. Τος εγκυκλοπαιδικάς του aπoυδάς ετέλεαεν εν Βιέννη εκ δε του noaurεxvriou της Ζυρίζης έλαβε τω 1878 το διπλωμα του πολιτικού μηχανικού, (...) Το 1895 διεδέχθη τον αποχωρούντα αρχηγόν της γαλ/ικής τεχνικής αποστολής κ. Κελ/ενέκ ανολαβών την διεύθυνσιν της γραμμής έργων των αιδηροδρόμων Πελοποννησου. Κατσ την ΠεΡiοδο ν της αυγχωνεύαεως των κυριωτέρων δικτύων της Ελλάδος διετέλεαεν αρχιμηχανικός γραμμής όλων των κρατικών δικτύων. Η Πολιτεία εις αναυνώρισιν των πολ/απλών υπηρεαιών ειχε τιμησει αυτόν απο καιρού δια του χρυσού Στουρού του Σωτήρος".

Σε ύψη ρεκόρ η ανεργία των διπλωματούχων μηχανικών

Σε ύψη ρεκόρ η ανεργία των διπλωματούχων μηχανικών TEE ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Δελτίο Τύπου 28 Σεπτεμβρίου 2009 Σε ύψη ρεκόρ η ανεργία των διπλωματούχων μηχανικών Γενικώς δηλώνουν ικανοποιημένοι από την εργασία και τις αμοιβές τους, απαισιόδοξοι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκου Κενεβέζου, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην τελετή αποφοίτησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας 1 ο Ετήσιο Συνέδριο για την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες στην Παιδεία και την Εκπαίδευση Συνεδρίαση Ολομέλειας με θέμα: «Η Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα» Ομιλία

Διαβάστε περισσότερα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Συνοπτική Περιγραφή Η ευρεία επαγγελματική κατηγορία Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Σπουδές στην Αρχιτεκτονική»

«Οι Σπουδές στην Αρχιτεκτονική» ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ «Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αρχιτεκτόνων Καθηγητής Μιχαήλ Ε. Νομικός «Οι Σπουδές στην Αρχιτεκτονική» Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών Ενεργειακών Επιθεωρητών Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών Ενεργειακών Επιθεωρητών Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/04/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: 1997 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πρεβελάκη & Γρεβενών 712 02 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ.: 2810 342520 τηλ/τυπία: 2810-281128 Ηλ. δ/νση: teetak@tee.gr Ιστοσελίδα: www.teetak.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Η συμβολή του ΕΜΠ στον εξηλεκτρισμό της χώρας: - Στην εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Προς Καθηγητή B. Παπάζογλου Ειδικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Κοινοποίηση [όπως πίνακας αποδεκτών] Θέμα : Σχέδια Π.Δ. για τα Τεχνικά Επαγγέλματα

Προς Καθηγητή B. Παπάζογλου Ειδικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Κοινοποίηση [όπως πίνακας αποδεκτών] Θέμα : Σχέδια Π.Δ. για τα Τεχνικά Επαγγέλματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γραφείο Προέδρου Καθηγητής Κ. Κυπαρισσίδης Τηλ.: 2310 99 6211 Fax: 2310 99 6198 e-mail: cypress@eng.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Ας έλθομε στο Ερέχθειον και στο προκείμενο βιβλίο.

Ας έλθομε στο Ερέχθειον και στο προκείμενο βιβλίο. Ομιλία του προέδρου της ΕΣΜΑ, Ομοτ. Καθ. ΕΜΠ Χαράλαμπου Μπούρα στην παρουσίαση της απόδοσης του έργου αποκατάστασης του Ερεχθείου 1979-1987. Μουσείο Ακρόπολης, 10.04.2013. Η Αποκατάσταση του Ερεχθείου,

Διαβάστε περισσότερα

Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b.

Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b. Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b. gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2015 ΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ 44 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΚ

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΚ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΚ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η (ΚΑΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα 11 Πέτρου Πατιά Γ1: Μοντέλα προπτυχιακών σπουδών των πολυτεχνικών σχολών της χώρας Πηγή: Ελληνικά Α.Ε.Ι. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Βόλος, Απρίλιος 2009 Y σ xy σ yy σ yy σ xy X Τι είναι ο Μηχανολόγος Μηχανικός; Οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

Ετυμολογικά είναι «αρχή και τεκτονική».

Ετυμολογικά είναι «αρχή και τεκτονική». Αρχιτεκτονική ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ : Κωνσταντίνος Κυπρής ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Ετυμολογικά είναι «αρχή και τεκτονική». Είναι η τέχνη και επιστήμη που αντικείμενό της είναι ο σχεδιασμός κτηρίων, κατασκευών και περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Νέες διαδρομές για νέους Μηχανικούς: Η επιχειρηματική δραστηριότητα

Νέες διαδρομές για νέους Μηχανικούς: Η επιχειρηματική δραστηριότητα Νέες διαδρομές για νέους Μηχανικούς: Η επιχειρηματική δραστηριότητα Γ. Λιάγκουρας, Επικ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου Μ. Μανδαράκα, Επικ. Καθηγήτρια ΕΜΠ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αρ. Πρωτοκόλλου 56/ 6-12-2010 Αθήνα 6-12-2010 ΑΠΌ: Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τ.Θ. 51807- Τ.Κ. 14502 ΠΡΟΣ:1) κ. Ιωάννη Ραγκούση Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Με την ψήφιση του Νόμου 4254/2014 επιχειρείται εξομοίωση μεταξύ ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας ιστορία νεότερη και σύγχρονη ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος και το έργο των Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων» Πέμπτη 09.06.2005

«Ο ρόλος και το έργο των Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων» Πέμπτη 09.06.2005 Καθ. Bασίλης Ασημακόπουλος Ειδικός Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας Χαιρετισμός στο πλαίσιο της Ημερίδας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ Κυρίες και Κύριοι, Είναι μοιραίο, όταν ακολουθείς ως ομιλητής τους συγκεκριμένους σπουδαίους προλαλήσαντες να πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Νέα Διεύθυνση : Νίκης 4, 10248 Αθήνα ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: 210 3291203 Αριθμ. Πρωτ.: 15472 Αθήνα, 3/06/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ), Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ), Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ), Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Το προφίλ του Τμήματος και των Αποφοίτων σε 10 Ερωτήσεις 1. Τί είδους Μηχανικός είναι ο Μηχανικός Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ http://1kesyp-a-athin.att.sch.gr ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κώστας Ν. Τσιαντής

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κώστας Ν. Τσιαντής Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κώστας Ν. Τσιαντής Πρόβλημα που τέθηκε από τους διοργανωτές της διημερίδας Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι Χημικοί Μηχανικοί του ΕΜΠ και η Αγορά Εργασίας

Οι Νέοι Χημικοί Μηχανικοί του ΕΜΠ και η Αγορά Εργασίας Οι Νέοι Χημικοί Μηχανικοί του ΕΜΠ και η Αγορά Εργασίας Γιάννης Καλογήρου Αιμιλία Πρωτόγερου Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Υποδοχή Πρωτοετών Χημικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ζωοδόχου Πηγής 8, Σαλαμίνα Τηλ: 210.46.51.576 7, 210.46.44.500 ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

Ζωοδόχου Πηγής 8, Σαλαμίνα Τηλ: 210.46.51.576 7, 210.46.44.500 ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Ζωοδόχου Πηγής 8, Σαλαμίνα Τηλ: 210.46.51.576 7, 210.46.44.500 ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1. Ελληνική Γλώσσα (9 ώρες) 2. Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Μπατζελή Πρόεδρος Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

Κατερίνα Μπατζελή Πρόεδρος Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Κατερίνα Μπατζελή Πρόεδρος Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη Νέα Ψηφιακή Εποχή» Ημερίδα Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού. Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.

Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού. Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Χαρακτηριστικά Μηχανολόγου Μηχανικού Εφευρετικός Επινοητικός Επιτήδειος Πολυμήχανος Καταρτισμένος Αποφασιστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κύριε Πρόεδρε, εκλεκτά μέλη της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας, αγαπητοί απόφοιτοι, κυρίες και κύριοι. Βρίσκομαι απόψε

Διαβάστε περισσότερα

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) ***

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) *** «...Η γλωσσομάθεια στις μέρες μας είναι απαραίτητη. Τα άτομα με επαρκή γνώση μιας ξένης γλώσσας έχουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματικότεροι στις σπουδές τους, αφού μπορούν ψάχνοντας σε ξένες βιβλιογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Προγραμματισμού Δράσης του Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε. για την διετία

Κατευθυντήριες γραμμές Προγραμματισμού Δράσης του Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε. για την διετία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- Τηλ. Φαξ: 2310265772 e-mail: info@sdatmbe.gr Κατευθυντήριες γραμμές Προγραμματισμού Δράσης του Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

11 0 ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Σχ. Έτος 2013-14 Τμήμα Α 1. Ερευνητική Εργασία. 1. Κριτήρια επιλογής θέματος

11 0 ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Σχ. Έτος 2013-14 Τμήμα Α 1. Ερευνητική Εργασία. 1. Κριτήρια επιλογής θέματος Ερευνητική Εργασία 11 0 ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Σχ. Έτος 013-1 Τμήμα Α 1 1. Κριτήρια επιλογής θέματος α. Εργασία πολλών συγγενικών προσώπων στη βεσο. β. Πληθώρα πληροφοριών για το συγκεκριμένο εργοστάσιο γ. Περιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Μάριος Τσέζος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

ΤΟ ΝΕΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Μάριος Τσέζος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΤΟ ΝΕΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Μάριος Τσέζος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Περιβαλλοντική Μηχανική και Γεωπεριβάλλον Αν αναρωτηθεί κανείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας. ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Λεμεσός, πόλη μας αγαπημένη. Η πόλη που γεννηθήκαμε, η πόλη που μεγαλώνουμε. Πόλη που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνιστική Περίοδος Πολιτισμός. Τάξη: Α4 Ονόματα μαθητών : Παρλιάρου Βάσω Σφήκας Ηλίας

Ελληνιστική Περίοδος Πολιτισμός. Τάξη: Α4 Ονόματα μαθητών : Παρλιάρου Βάσω Σφήκας Ηλίας Ελληνιστική Περίοδος Πολιτισμός Τάξη: Α4 Ονόματα μαθητών : Παρλιάρου Βάσω Σφήκας Ηλίας ελληνιστικός ονομάστηκε o πολιτισμός που προήλθε από τη σύνθεση ελληνικών και ανατολικών στοιχείων κατά τους τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού

Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού Ηράκλειο, Τρίτη 28/04/2009 Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού Κυρίες και κύριοι, Αισθάνομαι και αισθανόμαστε όλοι ιδιαίτερη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα της γυναίκας εν μέσω οικονομικής κρίσης

Εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα της γυναίκας εν μέσω οικονομικής κρίσης Αθήνα, 09/03/2011 ΑΡΘΡΟ της Αικ. Ζαφείρη Καμπίτση Επιτ. Γεν. Διευθυντού ΟΑΕΕ Τ. Προέδρου Δ.Σ ΤΑΠΟΤΕ ΘΕΜΑ : Εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα της γυναίκας εν μέσω οικονομικής κρίσης Ι. Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων επισυνάπτεται το απόσπασµα του Ν.4030/2011, που αναφέρεται στα Συµβούλια Αρχιτεκτονικής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων επισυνάπτεται το απόσπασµα του Ν.4030/2011, που αναφέρεται στα Συµβούλια Αρχιτεκτονικής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 1 Σπάρτη 4 ΕΚ. 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την 20480/360/18-10-2012 (Α Α: Β43ΚΟΡ1Φ-ΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7831 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1062 20 Σεπτεμβρίου 2013 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 16889 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5/11/ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 47272 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ. Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ.Κωδ. : 11523 FAX : Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

30 Νοεµβρίου εκλογές ΤΕΕ

30 Νοεµβρίου εκλογές ΤΕΕ 30 Νοεµβρίου εκλογές ΤΕΕ Στις εκλογές του ΤΕΕ, στην Επιστηµονική Επιτροπή Ειδικότητας Ηλεκτρονικών (ΕΕΕ) Μηχανικών, ένα νέο ψηφοδέλτιο διεκδικεί την ψήφο των Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. Τι συµβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Συνεδρίασης της Συγκλητικής Επιτροπής Πανεπιστημιακών Εγκαταστάσεων στις 22.02.2012

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Συνεδρίασης της Συγκλητικής Επιτροπής Πανεπιστημιακών Εγκαταστάσεων στις 22.02.2012 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Σ.Ε.Π.Ε) Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. 157 80, Αθήνα, 772 1734 Fax 772 2236 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΕΥ ΣΤΟ Ε.Μ.Π.* (Έρευνα, Ανάπτυξη και Εκπαίδευση)

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΕΥ ΣΤΟ Ε.Μ.Π.* (Έρευνα, Ανάπτυξη και Εκπαίδευση) Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΕΥ ΣΤΟ Ε.Μ.Π.* (Έρευνα, Ανάπτυξη και Εκπαίδευση) ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΑΦΕΣΤΑΣ Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Σχολή ΗΜΜΥ Διευθυντής ΕΠΙΣΕΥ ΕΠΙΣΕΥ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψήφια Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Εκλογές 2009. Νοµαρχιακή Σύµβουλος Αχαΐας. e-mail: info@georgakopoulou-basta.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψήφια Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Εκλογές 2009. Νοµαρχιακή Σύµβουλος Αχαΐας. e-mail: info@georgakopoulou-basta. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - 1 - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΥΜΟ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ήµητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι ΙΟΤΗΤΑ : Γενική Γραµµατέας Περιφέρειας Ηπείρου Υποψήφια Βουλευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Η επιστήμη και το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μαρία Στεφανίδου Επικ. Καθηγήτρια ΑΠΘ Διευθύντρια του Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Πειραιώς 211, Ταύρος Σάββατο, 23 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σύστημα

Εκπαιδευτικό Σύστημα Στη Β Λυκείου θα κληθείτε να επιλέξετε κατεύθυνση για τις από εδώ και πέρα σπουδές σας στο Λύκειο. Στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου υπάρχουν 3 κατευθύνσεις η Θεωρητική, Θετική και η Τεχνολογική κατεύθυνση.

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

170 χρόνια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

170 χρόνια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 170 χρόνια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Μ.Α.Μιμίκου, Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Σύντομη Ιστορική Διαδρομή Εισαγωγή Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: το πιο φημισμένο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Association of Chemical Engineers. Λεωφόρος Δημοκρατίας 42, 15452 Παλαιό Ψυχικό www.psxm.org.gr e-mail: sec.psxm@gmail.

Hellenic Association of Chemical Engineers. Λεωφόρος Δημοκρατίας 42, 15452 Παλαιό Ψυχικό www.psxm.org.gr e-mail: sec.psxm@gmail. Hellenic Association of Chemical Engineers Λεωφόρος Δημοκρατίας 42, 15452 Παλαιό Ψυχικό www.psxm.org.gr e-mail: sec.psxm@gmail.com Αριθμ. Πρωτ.: 15988 Αθήνα, 4/5/2015 ΠΡΟΣ: ΕΠΠΕΡΑΑ, Αεροπόρου Παπαναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 2 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 2 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 2 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ Στην εισήγηση που ακολουθεί θα συναντήσουμε πολλές φορές κάποιους όρους για τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ : 12-07-2012 ΕΚ ΟΣΗ : 3 Η Θέμα : Τομέας : Ιστορικό Εκλογής Μέλους ΕΠ του Τμήματος Επιστημών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχή Πρωτοετών Σπουδαστών στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Υποδοχή Πρωτοετών Σπουδαστών στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Υποδοχή Πρωτοετών Σπουδαστών στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Σχολής Καθηγητή Σ.Ε.Σιμόπουλο Χαιρετισμός από Διευθυντές Τομέων Ενημέρωση και πληροφόρηση για το Ιδρυμα και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚYΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΚYΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Πρόλογος Το παρόν βιβλίο εκδίδεται με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), ενώ σημαντική χρονική συγκυρία αποτελεί και η ανάληψη της Προεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ 1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ κ. ΖΑΧΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Τρίτη, 1 η Σεπτεμβρίου, 2015 και ώρα 15.00, Αμφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.:16968 Αθήνα, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.:16968 Αθήνα, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:16968 Αθήνα, 07.06.2007 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Το Τ.Ε.Ε. έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 2 του Ν.1486/1984

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 213.131.3636, 213.131.3605 FAX. 210.3389197 Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΕΧΝΗ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΕΧΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Η σειρά σεμιναρίων με θέμα ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΕΧΝΗ διοργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

«Τα ιστορικά-πολιτιστικά χαρακτηριστικά του Λαυρείου και προτάσεις για την ανάδειξή τους»

«Τα ιστορικά-πολιτιστικά χαρακτηριστικά του Λαυρείου και προτάσεις για την ανάδειξή τους» «Τα ιστορικά-πολιτιστικά χαρακτηριστικά του Λαυρείου και προτάσεις για την ανάδειξή τους» Γιώργος Ν. Δερμάτης, Δρ. Ιστορίας-Κώστας Γ. Μάνθος, MSc Αρχιτέκτων Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής Λαύρειο, 14 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: Αριθμ. Πρωτ.:37324 Αθήνα, 5 /10/2012

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: Αριθμ. Πρωτ.:37324 Αθήνα, 5 /10/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: 210 3291203 Αριθμ. Πρωτ.:37324 Αθήνα, 5 /10/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Πρακτικό 15/2011

ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Πρακτικό 15/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε) Πρακτικό 15/2011 Σήμερα, την 1 η Αυγούστου 2011, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

3/10/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ και Μηχανικοί: «Λέοντες αντί αμνών».

3/10/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ και Μηχανικοί: «Λέοντες αντί αμνών». www.dkmtkm.com/wordpress 3/10/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ και Μηχανικοί: «Λέοντες αντί αμνών». Την Παρασκευή 26/9 πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ με τη συμμετοχή του

Διαβάστε περισσότερα

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας.

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας. Ομιλία Αλεξάνδρας Πάλλη στην Ημερίδα της ΕΣΕΕ με θέμα: «Στηρίζουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, προωθούμε τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» 20 Νοεμβρίου 2013 Καλησπέρα σας. Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ημερολόγιο 2017 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του, για το έτος 2017. Η φετινή έκδοση με τοπία, όλα επιλεγμένα από την ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΕΡΜΟΥΠΟ- ΛΗ, δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ. κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ. κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion» 1 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion» Τίτλος: «Η ΔΕΗ κινητήρια δύναμη της Ηλεκτροκίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο. Πώς να ζήσετε 150 χρόνια µε Υγεία

Εισαγωγή. Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο. Πώς να ζήσετε 150 χρόνια µε Υγεία Εισαγωγή «Όποιος έχει υγεία, έχει ελπίδα. Και όποιος έχει ελπίδα, έχει τα πάντα.» Τόμας Κάρλαϊλ Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο Ο πατέρας μου είναι γιατρός, ένας από τους καλύτερους παθολόγους που

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Τ. - Ο.Τ.Ε. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ο. Τ. Ε.

Π.Ε.Τ. - Ο.Τ.Ε. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ο. Τ. Ε. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ο. Τ. Ε. Ένα ακόμα ετήσιο ημερολόγιο της ΠΕΤ-ΟΤΕ βρίσκεται στα χέρια όλων μας, ένα ημερολόγιο το οποίο κάθε χρόνο φροντίζουμε να έχει μια ξεχωριστή αίσθηση ούτως ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ενεργειακές επιθεωρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΥΔΩΝΑΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία : Αρ.Πρ. 49/2016. Προς: Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο Βερανζέρου 15, Τ.Κ Αθήνα Τηλ :

Ημερομηνία : Αρ.Πρ. 49/2016. Προς: Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο Βερανζέρου 15, Τ.Κ Αθήνα Τηλ : Ημερομηνία : 02-06-2016 Αρ.Πρ. 49/2016 `` Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο Βερανζέρου 15, Τ.Κ. 10677 Αθήνα Τηλ : 2130 410991 Email : info@pepteg.gr Προς: Τριμελή Γραμματεία Συνόδου Προέδρων και Αντιπροέδρων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

Οι πρώτοι ταχυδρόμοι

Οι πρώτοι ταχυδρόμοι Το ταχυδρομείο Οι πρώτοι ταχυδρόμοι Η ιστορία του ταχυδρομείου πάει πίσω στους αιώνες, αρχικά με τους αγγελιοφόρους να μεταφέρουν προφορικά μηνύματα και στη συνέχεια να παραδίδουν και υλικά αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚYΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ. Πρόλογος

ΚYΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ. Πρόλογος 1 Πρόλογος Το παρόν βιβλίο εκδίδεται με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), ενώ σημαντική χρονική συγκυρία αποτελεί και η ανάληψη της Προεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14031981 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 13032289 ΑΝΤΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14031982 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 14031958

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Προγραμματισμού Δράσης του Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε. για την διετία

Κατευθυντήριες γραμμές Προγραμματισμού Δράσης του Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε. για την διετία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 49 (ΤΕΕ/ΤΚΜ), ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ e-mail: info@sdatmbe.gr www.sdatmbe.gr Κατευθυντήριες γραμμές Προγραμματισμού Δράσης του Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές

Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές Το σύστημα Εξετάσεων Εισαγωγής που περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους σχεδιάστηκε ως μεταβατικό σύστημα, για να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Κουτεντάκης Φραγκίσκος - Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα