ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ Μίνα Μπακαβέλου Τεχν. Γεωπόνος, MSc.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 Μίνα Μπακαβέλου Τεχν. Γεωπόνος, MSc."

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕ ΑΦΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ Μίνα Μπακαβέλου Τεχν. Γεωπόνος, MSc.

2 Περιεχόµενα Μέρος Α : Γενικές πληροφορίες γιατο πρόγραµµα Μέρος Β : Πρόσκληση και ιαδικασία υποβολής πρότασης Μέρος Γ : Βασικές αρχές εκτέλεσης του έργου

3 ΜέροςΑ : ΓενικέςΠληροφορίες Πληροφορίεςγια τοπρόγραµµα Αποτελεί συνέχεια του Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA Ελλάδα-Κύπρος Κοινή προσέγγιση σε προβλήµατα και ευκαιρίες, ανάµεσα στα δύο κράτη, αξιοποιώντας την αποκτηθείσα εµπειρία και στοχεύοντας στην ενίσχυση και την αναβάθµιση της συνεργασίας. Ανάδειξη της περιοχής ως πόλο αειφόρου ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο της ΝΑ Μεσογείου στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

4 ΕπιλέξιµεςΠεριοχές Ελλάδα Περιφέρεια Κρήτης (Νοµός Ηρακλείου, Νοµός Λασιθίου, Νοµός Ρεθύµνου, Νοµός Χανίων) Περιφέρεια Β. Αιγαίου (Νοµός Λέσβου, Νοµός Σάµου, Νοµός Χίου) Τµήµα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου (Νοµός ωδεκανήσου) Κύπρος Όληηχώρα

5 ΒασικέςΠροτεραιότητες / Στρατηγικοί Στόχοιτου τουπρογράµµατος 1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 2. Προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. 3. Ενίσχυση της ασφάλειας και βελτίωση της προσβασιµότητας σε δίκτυα και υπηρεσίες.

6 Για την επίτευξη των στόχων σχεδιάστηκαν οι παρακάτω Άξονες Προτεραιότητας: Άξονας Προτεραιότητας 1: Ανταγωνιστικότητα (Προϋπολογισµός ) Άξονας Προτεραιότητας 2: Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον (Προϋπολογισµός ) Άξονας Προτεραιότητας 3: Προσβασιµότητα και Ασφάλεια Περιοχής (Προϋπολογισµός ) Άξονας Προτεραιότητας 4: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής (Προϋπολογισµός )

7 Άξονας 1 Ανταγωνιστικότητα Γενικός Στόχος: Ηενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην περιοχή συνεργασίας, µε κατεύθυνση στην υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας. Ειδικοί Στόχοι: Α) Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας. Β) Ενίσχυση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας. Γ) Ενίσχυση Ανθρώπινου υναµικού.

8 ΕνδεικτικέςΠαρεµβάσεις Επιχειρηµατικότητα ράσεις βελτίωσης εξωστρέφειας επιχειρήσεων και επιχειρηµατικών φορέων (προβολή, δικτύωση, προώθηση). Ενίσχυση δράσεων υιοθέτησης νέων τεχνολογιών. ράσεις διαφοροποίησης, προβολής και προώθησης τοπικών προϊόντων. Έρευνα, Τεχνολογία, Καινοτοµία Προώθηση και ενίσχυση συνεργασίας πανεπιστηµιακών και ερευνητικών ινστιτούτων. Ενίσχυση δραστηριότητας έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Ανθρώπινο υναµικό ράσεις κατάρτισης στελεχών δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. Συνεργασίες Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων (κοινά µεταπτυχιακά προγράµµατα, ανταλλαγή φοιτητών, κλπ.). * Οι παρεµβάσεις που αφορούν στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού λειτουργούν υποστηρικτικά µε συµπληρωµατικό χαρακτήρα στις άλλες παρεµβάσεις του άξονα προτεραιότητας

9 ΑναµενόµεναΑποτελέσµατα Αποτελέσµατα Ηενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στην κατεύθυνση διαφοροποίησης του προϊόντος και βελτίωσης της εξωστρέφειας. Ηενίσχυση των εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Ο εκσυγχρονισµός της λειτουργίας των επιχειρήσεων και των επιχειρηµατικών φορέων µέσω της χρησιµοποίησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ηπροώθηση τοπικών προϊόντων. Ηδιατήρηση, ενίσχυση και ενδυνάµωση του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού της περιοχής συνεργασίας. Ηενίσχυση του ρόλου των Πανεπιστηµιακών και Ερευνητικών Ιδρυµάτων. Ηαύξηση της δια βίου συµµετοχής στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση. Η διατήρηση υφιστάµενων εταιρικών σχέσεων και δεσµών. Ηενίσχυση της απασχόλησης.

10 Άξονας 2 Φυσικόκαι καιπολιτιστικόπεριβάλλονπεριβάλλον Γενικός Στόχος: Ηπροστασία του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού πόρου για την τόνωση της διασυνοριακής ελκυστικότητας. Ειδικοί Στόχοι: Α) Αξιοποίηση και διαχείριση φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Β) Πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων.

11 ΕνδεικτικέςΠαρεµβάσεις Περιβαλλοντική προστασία και πρόληψη κινδύνων ράσεις προστασίας, ανάδειξης και ορθολογιστικής διαχείρισης τόπων φυσικών πόρων και ευαίσθητων περιοχών. ράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, προβολής, δικτύωσης. ράσεις πρόληψης, ελέγχου και διαχείρισης φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων (θαλάσσια ρύπανση, πυρκαγιές, σεισµούς, κλπ). Πολιτισµός ράσεις τουριστικής αξιοποίησης του πολιτιστικού προϊόντος της περιοχής συνεργασίας και βελτίωσης των τουριστικών υπηρεσιών. ράσεις για την ενίσχυση του σύγχρονου πολιτισµού και των πολιτιστικών εκδηλώσεων υψηλής ποιότητας. ράσεις συνδυασµένης προβολής και δικτύωσης, διασφάλισης συνθηκών εύκολης πρόσβασης και επισκεψιµότητας και οργάνωσης θεµατικών διαδροµών, µε σκοπό την αξιοποίηση της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς. Ανθρώπινο υναµικό ράσεις κατάρτισης στελεχών δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. * Οι παρεµβάσεις που αφορούν στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού λειτουργούν υποστηρικτικά µε συµπληρωµατικό χαρακτήρα στις άλλες παρεµβάσεις του άξονα προτεραιότητας

12 ΑναµενόµεναΑποτελέσµατα Αποτελέσµατα Προστασία του περιβάλλοντος. Ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Πρόληψη / Μείωση της ρύπανσης και τωνεν γένει κινδύνων. Αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου. Ανάδειξη και αναβάθµιση του πολιτιστικού προϊόντος. Αξιοποίηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος του σηµαντικότατου πολιτιστικού αποθέµατος της περιοχής συνεργασίας. Βελτίωση τουριστικού προϊόντος.

13 Άξονας 3 Προσβασιµότητακαι καιασφάλεια Περιοχής Γενικός Στόχος: Ηβελτίωση της γενικής προσπελασιµότητας της επιλέξιµης περιοχής και η προώθηση της τοπικής ανάπτυξης. Ειδικοί Στόχοι: Α) Ενίσχυση ασφάλειας περιοχής. Β) Βελτίωση των συστηµάτων µεταφορών και επικοινωνιών. Γ) Βελτίωση της πρόσβασης σε δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνίας.

14 ΕνδεικτικέςΠαρεµβάσεις Ασφάλεια περιοχής Ανάπτυξη συστηµάτων επιτήρησης θαλάσσιου και εναέριου χώρου. Βελτίωση ασφάλειας στις πύλες εισόδου. Μεταφορές και Επικοινωνία Χρήση Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας στις µεταφορές. Ανάπτυξη και διαχείριση εφαρµογών πρόσβασης σε δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνιών στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης του πολίτη. Ανθρώπινο υναµικό ράσεις κατάρτισης στελεχών δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. * Οι παρεµβάσεις που αφορούν στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού λειτουργούν υποστηρικτικά µε συµπληρωµατικό χαρακτήρα στις άλλες παρεµβάσεις του άξονα προτεραιότητας

15 ΑναµενόµεναΑποτελέσµατα Αποτελέσµατα Εµπέδωση περαιτέρω του αισθήµατος ασφαλείας των κατοίκων των παραµεθορίων περιοχών και κατ επέκταση των κατοίκων των υπολοίπων χωρών της Ε.Ε. Στήριξη τουριστικού προϊόντος. Οικονοµική ανακούφιση της χώρας από τις δαπάνες επαναπροώθησης παρανόµων µεταναστών και διαφυγόντες δασµούς πουθα θατης δώσει την ευκαιρία να χρηµατοδοτήσει άλλους τοµείς της οικονοµίας, ώστε να εξαλειφθούν οι διαπεριφερειακές κοινοτικές ανισότητες. Πρόληψη του λαθρεµπορίου ναρκωτικών και όπλων που έχουν τεράστιο κοινωνικό κόστος και αποµακρύνουν τον πληθυσµό από την ενεργή αναπτυξιακή διαδικασία.

16 Συµβολή στην καλύτερη υλοποίηση της διασυνοριακής συνεργασίας µετις όµορες χώρες στους τοµείς πρόληψης του λαθρεµπορίου και παράνοµης µετανάστευσης. ιασφάλιση των θαλάσσιων συνόρων από παράνοµη µετανάστευση, λαθρεµπόριο, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, παράνοµη αλιεία και προαγωγή της ασφάλειας της διεθνούς ναυτιλίας. Χωρική Συνοχή. Βελτίωση παρεχόµενων υπηρεσιών προς τον πολίτη.

17 Άξονας 4 ΤεχνικήΥποστήριξη Προβλέπονται οι δράσεις τεχνικής υποστήριξης ώστε να διευκολύνουν την οργανωτική και διοικητική αποτελεσµατικότητα του Προγράµµατος (διαχείριση, λειτουργία, παρακολούθηση και έλεγχος των δράσεων του ΕΠ και των έργων, συµµετοχή σε ηµερίδες- σεµινάρια, διασφάλιση ευρείας δηµοσιότητας και πληροφόρησης, κλπ).

18 ΧρηµατοδότησηΠρογράµµατος Συνολικός Προϋπολογισµός για την περίοδο : ΕΤΠΑ 80%: Εθνική Συµµετοχή 20%: η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων ( εκέµβριος 2009) Προϋπολογισµός: : 23,75 εκ. Άξονας 1: 7,5 εκ. Άξονας 2: 6,25 εκ. Άξονας 3: 10,00 εκ.

19 οµές ιαχείρισης και Υλοποίησης του Προγράµµατος ιαχειριστική Αρχή ( Α),υπεύθυνη γιατη διαχείριση και υλοποίηση τουεπ ΕΠ. Αρχή Πιστοποίησης, υπεύθυνη για την πιστοποίηση δαπανών και αιτήσεων πληρωµής πριν διαβιβασθούν στην ΕΕ. Λαµβάνει το ΕΤΠΑ καιτο διαβιβάζει στον Επικεφαλής Εταίρο. Αρχή Ελέγχου, υπεύθυνη για την επαλήθευση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου. Κοινή Τεχνική Γραµµατεία (ΚΤΓ), υποστηρίζει την Α Α, την Επιτροπή Παρακολούθησης και την Επιτροπή Επιλογής Πράξεων στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Γραφείο Πληροφόρησης (Λευκωσία),για την υποστήριξη των δικαιούχων της Κύπρου κατά την προετοιµασία των προτάσεων και κατά τη διάρκεια υλοποίησης των έργων, την υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης και δηµοσιότητας σε συνεργασία µετην ΚΤΓ τουεπ ΕΠ. Επιτροπή Παρακολούθησης, υπεύθυνη γιατη διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των παρεµβάσεων µε σκοπό την επίτευξη αποτελεσµατικότητας και ποιότητας στην υλοποίηση τουεπ ΕΠ. Επιτροπή Επιλογής Πράξεων, επιλέγει τις προς χρηµατοδότηση πράξεις.

20 ΜέροςΒ : Πρόσκλησηκαι και ιαδικασίαυποβολής ΥποβολήςΠρότασης Ανάπτυξη ιδέας/πρότασης πρότασης. ιαδικασία υποβολής. Κύρια χαρακτηριστικά έργων. Συµπλήρωση εντύπου αίτησης. ιαδικασία Αξιολόγησης.

21 Ανάπτυξηιδέας / πρότασης (1) Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του έργου, ηοποία θα πρέπει να µετεξελιχθεί σε συγκεκριµένους στόχους και δραστηριότητες. Συνδυασµός προτεραιοτήτων του προγράµµατος µετις υπάρχουσες ανάγκες των επιλέξιµων περιοχών. Για τον εντοπισµό των αναγκών καιτο σχεδιασµό µιας πρότασης ενός έργου βασικές πηγές είναι οι ακόλουθες: -Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, -Στρατηγικά Έγγραφα (π.χ. Εθνικά/ Περιφερειακά Σχέδια Ανάπτυξης, Τοπικές πολιτικές, Κατευθυντήριες Γραµµές, Ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης αναγκών στις επιλέξιµες περιοχές, κα), -Συµµετοχή των τελικών χρηστών και ωφελουµένων, καθώς ο ρόλος τους είναι κρίσιµος στην εφαρµογή των αποτελεσµάτων του έργου.

22 Ανάπτυξηιδέας / πρότασης (2) Περιεχόµενο έργου ιασυνοριακή διάσταση του έργου (ιδέες και ενέργειες µε διασυνοριακό χαρακτήρα). Πνεύµα συνεργασίας : κοινή ανάπτυξη, κοινή υλοποίηση, κοινή στελέχωση, κοινή χρηµατοδότηση (τουλάχιστον 2). Κοινή επίλυση προβληµάτων. Συµπλήρωση και όχι επικάλυψη άλλων έργων, τα οποία εκτελούνται στην περιοχή συνεργασίας. Απτοί στόχοι, µετρήσιµοι ποσοτικά και ρεαλιστικοί. Ακριβής διατύπωση των στόχων µέσα από ένα λεπτοµερές σχέδιο δράσης. Ανάδειξη της προστιθέµενης αξίας του έργου

23 ιαδικασίαυποβολής Έγγραφα Πρόσκλησης Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων. Οδηγός Προγράµµατος. Αίτηση Υποβολής Πρότασης. ήλωση Εταιρικής Συνεργασίας. Βεβαίωση Μη Παραγωγής Εσόδων. Βεβαίωση συγχρηµατοδότησης Μη διπλής χρηµατοδότησης. Αιτιολόγηση δαπανών Π/Υ. Νοµιµοποιητικά έγγραφα των φορέων.

24 Κύριαχαρακτηριστικά χαρακτηριστικάέργων Α. Εταιρικό Σχήµα Εξεύρεση κατάλληλων εταίρων Το έργο θα πρέπει να αποτελεί συνδυασµό των αναγκών και της συνεισφοράς όλων των εµπλεκόµενων εταίρων. Σύνθεση εταιρικών σχηµάτων Ελάχιστος αριθµός εταίρων : 2. Μέγιστος αριθµός εταίρων : 5. (τουλάχιστον 1 εταίρος από κάθε χώρα). Επιλεξιµότητα εταίρων Α. εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δηµόσιες αρχές. Β. οργανισµοί/φορείς δηµοσίου δικαίου (οδηγία 2004/18/ΕΚ ΕΚ, άρθρο 1). Γ. Μη κερδοσκοπικοί οργανισµοί ιδιωτικού δικαίου -ναµην έχουν εµπορικό ή βιοµηχανικό χαρακτήρα, -ναµη διανέµουν κέρδη, -να λειτουργούν τουλάχιστον 1 χρόνο πριν την πρόσκληση.

25 Επιπλέον, οι φορείς θα πρέπει: ναµην ενεργούν ως ενδιάµεσοι φορείς ΑΛΛΑ να είναι άµεσα υπεύθυνοι για την εκπόνηση και διαχείριση του έργου, να είναι εγκατεστηµένοι στην περιοχή συνεργασίας του προγράµµατος. Στην αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να ισχύουν: -να είναι εθνική αρχήή -να διαθέτουν τοπικά/περιφερειακά περιφερειακά θυγατρικά/υποκαταστήµατα υποκαταστήµατα στην περιοχή συνεργασίας.

26 Β. Αρχή του Επικεφαλής Εταίρου (Άρθρο 20, Καν.1080/2006) Σκοπός της Αρχής του Επικεφαλής Εταίρου είναι η εξασφάλιση της αρµονικής συνεργασίας µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων φορέων, ενσωµατώνοντάς την στη δοµή της εταιρικής σχέσης. Γιανα µπορέσει ένας φορέας να γίνει ο επικεφαλής εταίρος θα πρέπει: -να είναι νοµικό πρόσωπο, -να τηρεί ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασµό γιατο έργο, -να δύναται νοµικά να µεταφέρει κονδύλια σε ξένες χώρες, -να έχει αποδεδειγµένα την τεχνική και οικονοµική ικανότητα διαχείρισης του έργου,

27 Γ. Αρµοδιότητες (1) Επικεφαλής εταίρος Υπογραφή Σύµβασης Χρηµατοδότησης µετη τη Α Έχει την ευθύνη για την υλοποίηση ολόκληρου του έργου Μεταφέρει τη συνεισφορά του ΕΤΠΑ στους υπόλοιπους εταίρους Μεριµνά ώστε οι δαπάνες να έχουν γίνει για την υλοποίηση του έργου καινα αντιστοιχούν στις εγκεκριµένες δραστηριότητες Μεριµνά για την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Καταχωρεί και φυλάσσει όλατα σχετικά µετο έργο έγγραφα (πρωτότυπα και αντίγραφα) Αιτείται την αποζηµίωση των δαπανών µέσω των αναφορών προόδου Παρέχει στη Α κάθε σχετικό µε τους δείκτες παρακολούθησης στοιχείο Ενεργεί ως σηµείο επαφής µε τους φορείς του προγράµµατος σε θέµατα παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και γενικών πληροφοριών Ρυθµίζει τις σχέσεις τουµε τους εταίρους µέσω της Συµφωνίας Εταιρικής Συνεργασίας

28 Γ. Αρµοδιότητες (2) Εταίροι Εξασφάλιση της υλοποίησης των δραστηριοτήτων που έχουν αναλάβει Συνεργασία µε άλλους εταίρους στην εκτέλεση του έργου, την υποβολή εκθέσεων και την παρακολούθηση του έργου. Κατάρτιση και υποβολή στον Επικεφαλής Εταίρο αναφορές προόδου και οικονοµικές εκθέσεις, µετα απαραίτητα δικαιολογητικά/παραστατικά παραστατικά. Ανάληψη ευθύνης σε περιπτώσεις παρατυπίας στις δαπάνες και επιστροφή στον Επικεφαλής εταίρο τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

29 . Προϋπολογισµός, διάρκεια έργου και κατηγορίες δαπανών Ελάχιστος Π/Υεταίρου : Τα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστηµα 2 ετών από την υπογραφή της Σύµβασης Χρηµατοδότησης. Επιλέξιµες Κατηγορίες απανών: - απάνες Προσωπικού -Γενικά Έξοδα (π.χ. διοικητικές δαπάνες) - απάνες Μετακίνησης και ιαµονής -Εξωτερικοί εµπειρογνώµονες και υπηρεσίες -Εξοπλισµός -Επενδύσεις/Υποδοµές (εφόσον αποδεικνύεται ηδιασυνοριακή τους διάσταση) -Λοιπά (π.χ. χρηµατοοικονοµικά έξοδα, τραπεζικά έξοδα, κλπ)

30 Συµπλήρωσηεντύπου εντύπουαίτησης Θα πρέπει να υπογραφεί καινα υποβληθεί από τον Επικεφαλής Εταίρο. Αποτελείται από 7 τµήµατα, τα οποία περιγράφουν λεπτοµερώς την πρόταση του έργου (ταυτότητα έργου, λεπτοµερής περιγραφή, εταιρικό σχήµα, προϋπολογισµός, χρονοδιάγραµµα, δείκτες παρακολούθησης - εκροών και αποτελέσµατος, λίστα ελέγχου). Οι πληροφορίες πουθα δοθούν θα πρέπει να είναι ακριβείς και ορθές.

31 ιαδικασίααξιολόγησης Μετά την υποβολή της πρότασης, κάθε αίτηση υπόκειται σε διαδικασία αξιολόγησης δύο σταδίων από την Κοινή Τεχνική Γραµµατεία. 1 ο στάδιο: -Συµµόρφωση προς τις διοικητικές απαιτήσεις (δηλ. ανηαίτηση αίτηση υποβλήθηκε εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας, αν είναι πλήρης, κλπ). -Κριτήρια επιλεξιµότητας (π.χ. σύνθεση διασυνοριακής εταιρικής σχέσης, γενική συµβατότητα µε τους στόχους του Προγράµµατος, κλπ). 2 ο στάδιο: -Ποιοτική Αξιολόγηση µέσω βασικών κριτηρίων (περιεχοµένου και υλοποίησης) και συστήµατος βαθµολόγησης. Γιανα λάβει χρηµατοδότηση απότο Πρόγραµµα, το έργο θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει ίση ή µεγαλύτερη από την ελάχιστη βαθµολογία που ορίζεται γιατη χρηµατοδότηση του έργου (40 βαθµοί)

32 ΜέροςΓ : ΒασικέςΑρχές Εκτέλεσηςτου τουέργου Συµφωνία Εταιρικής Συνεργασίας. Σύµβαση Χρηµατοδότησης. Αναφορές Προόδου. Πληρωµές. Τροποποιήσεις.

33 Συµφωνία Εταιρικής Συνεργασίας Υπογράφεται ανάµεσα στον Επικεφαλής Εταίρο και τους υπόλοιπους εταίρους. Ορίζει τους κανόνες υλοποίησης. Ορίζει τις σχέσεις και τις υποχρεώσεις των εταίρων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή της Σύµβασης Χρηµατοδότησης.

34 Σύµβαση Χρηµατοδότησης Υπογράφεται µεταξύ της Α Ακαι του Επικεφαλής Εταίρου του έργου. Θέτει τους όρους χρηµατοδότησης και τις υποχρεώσεις της Α Ακαι του Επικεφαλής Εταίρου.

35 Αναφορές Προόδου Ο Επικεφαλής Εταίρος συλλέγει τα στοιχεία των δαπανών που πραγµατοποίησαν όλοι οι εταίροι (περιλαµβανοµένου και του ιδίου), τα οποία συνοδεύονται από τις υπογραµµένες σχετικές επαληθεύσεις από τον αρµόδιο εξακριβωτή της κάθε χώρας. Περιγράφει την εξέλιξη στην υλοποίηση του έργου σε φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο κάθε 3 µήνες, σύµφωνα πάντα µετο εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα του έργου.

36 Πληρωµές ΕΤΠΑ Οι αιτήσεις πληρωµής για δαπάνες του έργου που έχουν πραγµατοποιηθεί προκύπτουν από τις αναφορές προόδου της αντίστοιχης περιόδου αναφοράς. ΗΑρχή Πιστοποίησης µεταφέρει τη συνεισφορά του ΕΤΠΑ στον τραπεζικό λογαριασµό που έχει υποδείξει ο Επικεφαλής Εταίρος στην Αίτηση Υποβολής και στη συνέχεια ο Επικεφαλής Εταίρος διαβιβάζει το ποσό στους εταίρους του έργου. Εθνική Συµµετοχή Έλληνες εταίροι (µέσω του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων) Κύπριοι εταίροι (ανάλογα τη νοµική σύσταση) -φορέας δηµοσίου -> καταβολή απότο Κράτος, αφού ληφθεί σχετική πρόνοια στονπ/υτου τουφορέα -φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης ή οργανισµός δηµοσίου δικαίου -> καταβολή από ιδίους πόρους -ιδιωτικός οργανισµός -> καταβολή υπό µορφή χορηγίας από δηµόσιο φορέα ή φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης ή οργανισµό δηµοσίου δικαίου

37 Τροποποιήσεις Α. Τροποποιήσεις έργου Αλλαγές στο σχέδιο του έργου. Απαίτηση ειδικής έγκρισης απότη τη Αήτην Επιτροπή Επιλογής Πράξεων. (π.χ. τροποποίηση Π/Υ, ανακατανοµή πόρων µεταξύ των εταίρων, ανακατανοµή µεταξύ κατηγοριών του Π/Υ, αίτηµα παράτασης, εταιρική σύνθεση). Β. Αλλαγές σε διοικητικές πληροφορίες Αλλαγές σε στοιχεία επικοινωνίας. Ενηµέρωση της Α Ακαι της ΚΤΓ. (π.χ. αλλαγή διεύθυνσης, αλλαγή τραπεζικού λογαριασµού).

38 Ευχαριστώγια γιατηνπροσοχήσαςσας Μίνα Μπακαβέλου Τεχν. Γεωπόνος, MSc. Τηλ.: Φαξ :

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ Η έκδοση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ. Γραφείο Προγραμματισμού Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 19. CLLD/LEADER

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 19. CLLD/LEADER 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 19. CLLD/LEADER 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η Άρθρα 32-35 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2006 L 210/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ1. 5 ΕΙΣΑΓΩΓΉ 2. ΓΕΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ - ΠΛΑΊΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. και

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. και ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 / 10 /2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 1911 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2010 CCI: 2007CB163PO058

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2010 CCI: 2007CB163PO058 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2010 CCI: 2007CB163PO058 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪ ΗΣ

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪ ΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 11084/1164/1-10-10 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μητροπόλεως 3, 5ος όροφος, 105 57 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ΤΠΕ - e-health. 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ΤΠΕ - e-health. 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020 Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ΤΠΕ - e-health 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020 Στόχος της ΥΠΕ Κρήτης η διαμόρφωση περιφερειακής στρατηγικής ανάπτυξης τεχνολογιών πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 5.4 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΡΑΣΗ 2 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕ ΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθ. 9939/2008

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθ. 9939/2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009- ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009- ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009- ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ

ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ Ι. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) Το Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΪΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης

ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ1. 5 ΕΙΣΑΓΩΓΉ 2. ΓΕΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ - ΠΛΑΊΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα