ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ. Με εφαρμογή υψηλής πίεσης η κινητή φάση διέρχεται μέσα από τη στατική ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ (HPLC)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ. Με εφαρμογή υψηλής πίεσης η κινητή φάση διέρχεται μέσα από τη στατική ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ (HPLC)"

Transcript

1 ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ XΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗ ΦΑΣΗ: Υγρό ΣΤΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ: 1. Στερεά σωματίδια Χρωματογραφία υγρού-στερεού (Χρωματογραφία Προσρόφησης) 2. Υγρό που συγκρατείται πάνω σε μια αδρανή στερεά επιφάνεια Χρωματογραφία υγρού -υγρού (Χρωματογραφία Κατανομής) Με εφαρμογή υψηλής πίεσης η κινητή φάση διέρχεται μέσα από τη στατική ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ (HPLC) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΩΝ: 1. Προσρόφηση 2. Κατανομή 3. Ιονανταλλαγή 4. Μοριακός αποκλεισμός (στερεο-παρεμπόδιση) 1

2 ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΦΑΣΗΣ Απαέρωση διαλυτών: Συνεχής διοχέτευση αδρανούς αερίου (He) Διήθηση υπό κενό Χρήση ειδικών μεμβρανών Οι διαλύτες αναμιγνύονται στο θάλαμο αναμίξεως πριν την προώθηση προς την αντλία Ισοκρατική έκλουση (isocratic elution) Γιατοδιαχωρισμόχρησιμοποιείται διαλύτης σταθερής σύστασης Βαθμιδωτή έκλουση (gradient elution) Ο λόγος των διαλυτών μεταβάλλεται κατά το διαχωρισμό με προγραμματισμένο τρόπο (συνεχώς ή με σειρά βημάτων) Προκαλεί μεταβολή του παράγοντα κατακράτησης, k Βελτιώνει το χρόνο διαχωρισμού χωρίς μείωση της R S 2

3 ΑΝΤΛΙΑ Πρέπει να : Επιτυγχάνει υψηλή πίεση ( psi ή Atm) Είναι απαλλαγμένη από παλμούς ροής Επιτυγχάνει ταχύτητες ροής 0,1 5 ml/min με επαναληψιμότητα 0,5% ήκαλύτερη Αποτελείται από τμήματα ανθεκτικά στη διάβρωση Παλινδρομικές αντλίες Υψηλές πιέσεις Μικρό εσωτ. όγκο Βαθμιδωτή έκλουση Σταθερή ροή Παλμούς ροής Αντλίες εκτόπισης Μεγάλος θάλαμος τύπου σύριγγας Ροή ανεξάρτητη από οπισθοπίεση και ιξώδες διαλύτη Χωρίς παλμούς Δυσκολία κατά την αλλαγή διαλυτών Πνευματικές αντλίες Άντληση με πεπιεσμένο αέρα Απλές, φθηνές, χωρίς παλμούς Χαμηλή πίεση, ροή που εξαρτάται από το ιξώδες και την οπισθοπίεση της στήλης ΟΧΙ ΒΑΘΜΙΔΩΤΗ ΕΚΛΟΥΣΗ 3

4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗΛΕΣ Ευθύγραμμοι σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα μήκους cm και διαμέτρου 1 5 mm (4,6 mm) Υλικά στηρίξεως ή πληρώσεως της στήλης: Μικροπορώδη σωματίδια διαμέτρου 3-10 μm (5 μm): Αποτελούνται από SiO 2, αλουμίνα, πολυμερή στυρενίουδιβινυλοβενζολίου ή ιονανταλλακτικές ρητίνες Επικαλύπτονται με λεπτό οργανικό στρώμα, συνδεδεμένο μεφυσικόήχημικότρόπο Μακροπορώδη σωματίδια διαμέτρου 60 μm : SiO 2, αλουμίνα ή εμπορικά υλικά, χωρίς υγρό φορέα Υμενοειδή σφαιροειδή σωματίδια διαμέτρου μm: Σφαιρικά, μη πορώδη σωματίδια από πολυμερές ή γυαλί, στα οποία αποτίθεται λεπτό πορώδες στρώμα και λεπτή υγρή στατική φάση. Για προστήλες Προστήλες (προστατευτικές στήλες) Προστασία της αναλυτικής στήλης : Απομακρύνονται τα συστατικά του δείγματος που συνδέονται μη αντιστρεπτά με τη στατική φάση Αντικαθίσταται συχνά Θερμοστάτες στήλης Θερμοκρασίες μέχρι 100 C: Αύξηση της Θ μειώνει το χρόνο ανάσχεσης και αυξάνει τον αριθμό των θεωρητικών πλακών 4

5 Επίδραση της διαμέτρου και των ειδών σωματιδίων στο διαχωρισμό και στην πλήρωση στήλης Επίδραση της διαμέτρου και των ειδών σωματιδίων στο διαχωρισμό και στην πλήρωση στήλης 5

6 ΑΝΙXNEYTEΣ: Ιδανικά χαρακτηριστικά Ικανοποιητική ευαισθησία, χαμηλά όρια ανίχνευσης (ng μg) και χαμηλό θόρυβο Σταθερότητα και αναπαραγωγιμότητα Γραμμική απόκριση για μεγάλη περιοχή συγκεντρώσεων Να μην επηρεάζεται από μεταβολές θερμοκρασίας και ταχύτητας ροής της κινητής φάσης Μικρό χρόνο απόκρισης, ανεξάρτητος από την ταχύτητα ροής Να μην αποκρίνεται στην κινητή φάση Να έχει ομοιόμορφη απόκριση για όλες της ουσίες (γενικός ανιχνευτής) ή να έχει γνωστή εκλεκτικότητα απόκρισης (ειδικός ανιχνευτής) Ναέχειαμελητέονεκρόόγκοώστεναμησυμμετέχειστη διεύρυνση της ζώνης (κορυφής) κάθε συστατικού ΤΥΠΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ: Απόκριση σε μια βασική ιδιότητα της κινητής φάσης, η τιμή της οποίας μεταβάλλεται από την παρουσία του εκλουόμενου συστατικού (δείκτης διάθλασης, διηλεκτρική σταθερά, πυκνότητα) Απόκριση σε μια ιδιότητα του εκλουόμενου συστατικού, τηνοποίαναμηδιαθέτειηκινητήφάση(απορρόφηση, φθορισμός, ρεύμα διάχυσης) ΑΝΙXNEYTΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (UVD): Μέτρηση της απορροφήσεως στο UV ήστοορατό Η ευαισθησία του εξαρτάται από την μοριακή απορροφητικότητα των διαφόρων συστατικών Συγκεντρώσεις: από μg/l έως mg/l Σταθερού μήκους κύματος: Φωτόμετρα φίλτρου με λυχνία Hg Φίλτρα: 254, 334, 365 nm Μεταβαλλόμενου μήκους κύματος: Φασματοφωτόμετρα σάρωσης με οπτικό φράγμα Επιλέγονται διαφορετικά μήκη κύματος για κάθε κορυφή Πηγή: Λυχνία δευτερίου ή/και βολφραμίου Ανιχνευτής με συστοιχία διόδων (DAD): Πλήρες φάσμα Ταυτοποίηση κορυφών Κυψελίδα ροής Όγκος: 1-10 μl Μήκος: 2-10 mm 6

7 Ανιχνευτής με συστοιχία διόδων (DAD): ΑΝΙXNEYTΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ (FLD): Μέτρηση φθορισμού (σε γωνία 90 ) μετά από διέγερση Μεγάλη ευαισθησία: τουλάχιστον μια τάξη μεγέθους σε σχέση με τον UVD Πηγές: λυχνία Hg ή Xe με φίλτρα ή μονοχρωμάτορα Αντιδράσεις παραγωγοποίησης Εισαγωγή φθορίζουσας ομάδας στο μόριο Πριν της LC ή μετά από το διαχωρισμό (post-column derivatization) Σημαντικά: η απόδοση της αντίδρασης και η σταθερότητα των προϊόντων 7

8 ΑΝΙXNEYTΗΣ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ (Δ.Δ.): Μετράει τη διαφορά του δείκτη διάθλασης (Δ.Δ.) του καθαρού διαλύτη της κινητής φάσης και του Δ.Δ. του εκλούσματος Γενικός ανιχνευτής Δεν επηρεάζεται από τη ροή Επηρεάζεται σημαντικά από τη θερμοκρασία Δεν είναι ευαίσθητος (κύρια συστατικά, πχ σάκχαρα) ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΙXNEYTΗΣ: Αμπερομετρικοί ανιχνευτές (κυρίως) Αγωγιμομετρικοί Πολαρογραφίας Κουλομετρικοί Αμπερομετρικός ανιχνευτής σταθερού δυναμικού: Μετράει το ρεύμα κατά την αναγωγή ή οξείδωση κάποιας ουσίας Ανιχνεύει ηλεκτρενεργές ουσίες Πολύ ευαίσθητος Πολύ εκλεκτικός ΑΝΙXNEYTΗΣ ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΦΩΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΑΤΜΙΣΗ: Το υγρό έκλουσης εκνεφούται και σχηματίζει νέφος μικροσταγονιδίων. Η κινητή φάση εξατμίζεται και σχηματίζονται στερεά σωματίδια του αναλύτη Αυτά σκεδάζουν ακτινοβολία ακτίνας λέιζερ Αποκρίνεται σε όλα τα μη πτητικά μόρια περίπου το ίδιο Σημαντικός για μεγαλομόρια (φάρμακα) Απαραίτητα η κινητή φάση να είναι πτητική (όχι άλατα) Όριο ανίχνευσης περίπου 0,2 mg/l 8

9 ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Χρωματογραφία συνδεδεμένης φάσης Υπόστρωμα: πυριτία (silica) OH Si O OH Si O OH Si O OH Si Χρωματογραφία KANONIKHΣ ΦΑΣΗΣ Υγρή κινητή φάση: ΜΗ ΠΟΛΙΚΗ Κυκλοεξάνιο, κ-εξάνιο, τετραχλωράνθρακας, τολουόλιο, αιθέρας Υγρή στατική φάση: ΠΟΛΙΚΗ Συνδεδεμένα νιτρίλια ή αμίνες Χρωματογραφία ΑΝΤΙΣΤΡΟΦHΣ ΦΑΣΗΣ Σιλανοποίηση: CH 3 CH 3 Υγρή κινητή φάση: ΠΟΛΙΚΗ Μεθανόλη, ακετονιτρίλιο, τετραυδροφουράνιο, νερό, οξέα (οξικό οξύ, TFA), ρυθμιστικά διαλύματα (ph<7.5) Υγρή στατική φάση: ΜΗ ΠΟΛΙΚΗ Συνδεδεμένα οκτύλια (C8) ήδεκαοκτύλια(c18 ή ODS) Si OH + Cl Si CH 3 R Si O Si R CH 3 ΥΓΡΕΣ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ: ΠΟΛΙΚΕΣ: R= -(CH 2 ) 3 NH 2 ή -(CH 2 ) 3 N(CH 3 ) 2 R= διόλες ή -(CH 2 ) 3 CN ΜΗ ΠΟΛΙΚΕΣ: R= -(CH 2 ) 17 CH 3 OMΑΔΑ C18 R= -(CH 2 ) 7 CH 3 OMΑΔΑ C8 Κάλυψη ελεύθερων σιλανολίων: -SiOH + (CH 3 ) 3 SiCl -Si-O-Si(CH 3 ) 3 + HCl Ικανότητα κατακράτησης: C18 > C8 > C1 9

10 ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΛΙΚΗ στατική φάση ΜΗ ΠΟΛΙΚΗ στατική φάση LC ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ 1. ΜΗ ΠΟΛΙΚΟ 2. ΜΕΤΡΙΩΣ ΠΟΛΙΚΟ 3. ΠΟΛΙΚΟ LC ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΑΣΗΣ 1. ΠΟΛΙΚΟ 2. ΜΕΤΡΙΩΣ ΠΟΛΙΚΟ 3. ΜΗ ΠΟΛΙΚΟ Σε αντίθεση με την GC, στην LC η κινητή φάση αλληλεπιδρά με τα συστατικά του δείγματος και συμμετέχει στο διαχωρισμό Με συγκεκριμένη στήλη (στατική φάση), η επιλογή του/των διαλύτη/των είναι ο κρίσιμος παράγοντας για επιτυχή διαχωρισμό (ρύθμιση του k ) 10

11 ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Χρωματογραφία ζεύγους ιόντων (ion-pair LC) Προσδιορισμός ιοντικών ενώσεων με υγροχρωματογραφία αντίστροφης φάσης Η πολική κινητή φάση περιέχει και μια ιοντική ουσία η οποία παρέχει ένα αντισταθμιστικό ιόν αντίθετου φορτίου από τον αναλύτη. Το αντισταθμιστικό ιόν ενώνεται με το ιόν του αναλύτη και σχηματίζουν ουδέτερο ζεύγος ιόντων, το οποίο κατακρατείται από τη μη πολική στήλη : ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ Χρωματογραφία υγρού στερεού: Διαχωρισμός με βάση τις σχετικές δυνάμεις προσρόφησης των μορίων του δείγματος προς τις ομάδας ΟΗ του υποστρώματος Υλικά στηλών: Μακροπορώδη σωματίδια διαμέτρου 60 μm : SiO 2 ή αλουμίνα, χωρίς υγρό φορέα ΠΟΛΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Οι πολικές ουσίες κατακρατούνται ισχυρά Αναλύτης ΑΜΙΝΕΣ ΟΞΕΑ Αντισταθμιστικό ιόν C 12 H 25 SO - 3 ή ClO - 4 (C 4 H 9 ) 4 N + (C 8 H 17 ) 4 N + Si O H H 3 C O C CH 3 H 2 N R ΣΤΑΤΙΚΗΦΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΦΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΗΣ Σχετική κατακράτηση: Ολεφίνες < Αρωματικοί HC < Χλωρίδια < Αιθέρες < Νιτροενώσεις < Εστέρες Αλδεύδες Κετόνες < Αλκοόλες Αμίνες < Αμίδια < Καρβοξυλικά οξέα 11

12 ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ Μειονέκτημα: Μη γραμμικές ισόθερμες κυρίως για τις πολύ πολικές ενώσειςσευψηλέςσυγκεντρώσεις Οφείλεται στην ύπαρξη: Ισχυρά κέντρα προσρόφησης (δεσμοί Η, δίπολα) Κατακρατούν ισχυρά τις πιο πολικές ενώσεις του δείγματος Ασθενή κέντρα προσρόφησης (δυνάμεις Van der Walls) κατακρατούν ασθενώς τις λιγότερες πολικές ενώσεις του δείγματος Λύση: Προσθήκη μικρής ποσότητας νερού στην κινητή φάση, οπότε τα ισχυρά κέντρα προσρόφησης καταλαμβάνονται από το νερό και αυξάνει η γραμμική περιοχή προσρόφησης των οργανικών ουσιών EΦΑΡΜΟΓΗ: Διαχωρισμός ισομερών ενώσεων Br Br ή N N Br Br 12

(YΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ) ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (HIGH PERFORMANCE) LIQUID CHROMATOGRAPHY ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

(YΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ) ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (HIGH PERFORMANCE) LIQUID CHROMATOGRAPHY ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 (YΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ) ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (HIGH PERFORMANCE) LIQUID CHROMATOGRAPHY ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Ονομάζεται έτσι επειδή η κινητή φάση είναι υγρή. Η στατική φάση μπορεί να είναι στερεά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Θ. ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Θ. ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Θ. ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΒΗΧΙΚΩΝ-ΑΠΟΧΡΕΜΠΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ ΜΕ ΥΧΥΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους αναλυτικούς διαχωρισμούς

Εισαγωγή στους αναλυτικούς διαχωρισμούς Εισαγωγή στους αναλυτικούς διαχωρισμούς Διαχωρισμός: απομόνωση του αναλύτη από πιθανές παρεμποδίζουσες ουσίες καταβύθιση απόσταξη εκχύλιση Εισαγωγή στους αναλυτικούς διαχωρισμούς Κλασική εκχύλιση [S] οργ

Διαβάστε περισσότερα

«Πειράματα Ποσοτικοποίησης Παραγώγων των Ενώσεων α-dicarbonyl του Κρασιού»

«Πειράματα Ποσοτικοποίησης Παραγώγων των Ενώσεων α-dicarbonyl του Κρασιού» ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ Υπεύθυνος Καθηγητής: Χρυσανθόπουλος Αθανάσιος «Πειράματα Ποσοτικοποίησης Παραγώγων των Ενώσεων α-dicarbonyl του Κρασιού» Μπίτη Μαρία (ΑΜ858) Μυστηρίδου Εμμανουέλα (ΑΜ861)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι. (Συµπληρωµατικές σηµειώσεις σε θέµατα ιαχωρισµών) Α. Εκχύλιση κατ' αντιρροή. Β. Εκχύλιση στερεάς φάσης

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι. (Συµπληρωµατικές σηµειώσεις σε θέµατα ιαχωρισµών) Α. Εκχύλιση κατ' αντιρροή. Β. Εκχύλιση στερεάς φάσης ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι (Συµπληρωµατικές σηµειώσεις σε θέµατα ιαχωρισµών) Α. Εκχύλιση κατ' αντιρροή Β. Εκχύλιση στερεάς φάσης Αθήνα, Ιανουάριος 2005 A. ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΚΑΤ' ΑΝΤΙΡΡΟΗ - ΣΥΣΚΕΥΗ CRAIG A.1 Θεωρία Η εκχύλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ HPLC

ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ HPLC ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ HPLC ιδάσκουσα: Ε. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ Επικ. Καθηγήτρια ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προκατεργασία του δείγµατος είναι βασικό τµήµα της ανάλυσης µε HPLC, που αποσκοπεί στην παραλαβή ενός οµογενούς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΟΝΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΟΝΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ 1.1 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο όρος ιοντική χρωµατογραφία εισήχθη στη διεθνή βιβλιογραφία το 1975 από τον H. Small, µε σκοπό την περιγραφή µίας τεχνικής υγρής χρωµατογραφίας διαχωρισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ. Α. Μοριακή και Ατομική Φασματομετρία. Β. Τεχνικές Διαχωρισμού. Διδάσκων: Επικ. Καθ. Νικ. Θωμαΐδης

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ. Α. Μοριακή και Ατομική Φασματομετρία. Β. Τεχνικές Διαχωρισμού. Διδάσκων: Επικ. Καθ. Νικ. Θωμαΐδης ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ Α. Μοριακή και Ατομική Φασματομετρία Β. Τεχνικές Διαχωρισμού Διδάσκων: Επικ. Καθ. Νικ. Θωμαΐδης Διαλέξεις (ΦΜ3) - Δευτέρα 9 11 πμ : Τεχνικές Διαχωρισμού - Τετάρτη 11 πμ 1 μμ : Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (HPLC)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (HPLC) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (HPLC) ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΑΡΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Φοιτητής Τµήµατος Π.Σ.Ε. «Τεχνολογία Ιατρικών Συστηµάτων» Σχολή Τεχνολόγων Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Αεριοχρωµατογραφία (Gas Chromatography)

Αεριοχρωµατογραφία (Gas Chromatography) Αεριοχρωµατογραφία (Gas Chromatography) Αεριοχρωµατογραφία Η αεριοχρωµατογραφία ανήκει στις µεθόδους διαχωρισµού και εφαρµόζεται κυρίως σε αναλυτική κλίµακα (ποσότητες δειγµάτων µικρότερες των 10-6 g =

Διαβάστε περισσότερα

Χρωµατογραφία µοριακής διήθησης, αρχές και εφαρµογές

Χρωµατογραφία µοριακής διήθησης, αρχές και εφαρµογές Χρωµατογραφία µοριακής διήθησης, αρχές και εφαρµογές Γιώργος Μαργαρίτης Φοιτητής Φαρµακευτικού 2010 Γενικά για τη χρωµατογραφία Εισαγωγή Χρωµατογραφία ονοµάζουµε το σύνολο των τεχνικών που χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Έλεγχος και βελτίωση της ποιότητας ανακυκλωμένων λιπαντικών ελαίων

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Έλεγχος και βελτίωση της ποιότητας ανακυκλωμένων λιπαντικών ελαίων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έλεγχος και βελτίωση της ποιότητας ανακυκλωμένων λιπαντικών ελαίων Τυράκης Μιχάλης Εξεταστική επιτροπή: Πασαδάκης Νικόλαος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Με τον όρο αυτό ονοµάζουµε την τεχνική ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης ουσιών µε βάση το µήκος κύµατος και το ποσοστό απορρόφησης της ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Πειραματικός προσδιορισμός συντελεστών οκτανόλης νερού με χρήση υγρής μικροεκχύλισης» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΜΑΣΤΡΟΜΙΧΑΛΗ ΑΝΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Πειράματα Ποσοτικοποίησης Παραγώγων των Ενώσεων α-dicarbonyl του Κρασιού. Μπίτη Μαρία (ΑΜ858) Μυστηρίδου Εμμανουέλα (ΑΜ861)

Πειράματα Ποσοτικοποίησης Παραγώγων των Ενώσεων α-dicarbonyl του Κρασιού. Μπίτη Μαρία (ΑΜ858) Μυστηρίδου Εμμανουέλα (ΑΜ861) Πειράματα Ποσοτικοποίησης Παραγώγων των Ενώσεων α-dicarbonyl του Κρασιού Μπίτη Μαρία (ΑΜ858) Μυστηρίδου Εμμανουέλα (ΑΜ861) 1. Εισαγωγή Assaying α-dicarbonyl Compounds in Wine: A Complementary GC-MS, HPLC,

Διαβάστε περισσότερα

. Πείραμα: Μέτρηση του σημείου τήξεως μιας γνωστής ή άγνωστης καθαρής. Εργαστήριο Οργ. Χημείας 1 ου Εξαμήνου - Περιεχόμενα Μαθήματος

. Πείραμα: Μέτρηση του σημείου τήξεως μιας γνωστής ή άγνωστης καθαρής. Εργαστήριο Οργ. Χημείας 1 ου Εξαμήνου - Περιεχόμενα Μαθήματος Εργαστήριο Οργ. Χημείας 1 ου Εξαμήνου - Περιεχόμενα Μαθήματος Εισαγωγή στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας. Υάλινα σκεύη-θερμαντικά και ψυκτικά μέσα-γνωριμία με τις οργανικές ενώσεις Υγρά-στερεά; τήξη, βρασμός,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις. Χρωµατογραφικές Μεθόδους ιαχωρισµού

Εισαγωγή στις. Χρωµατογραφικές Μεθόδους ιαχωρισµού Εισαγωγή στις Χρωµατογραφικές Μεθόδους ιαχωρισµού Ε. Μπακέας 2013 1 Εισαγωγή Ο Ρώσος βοτανολόγος.s. Tswe χρησιµοποίησε για πρώτη φορά τη χρωµατογραφία για τον διαχωρισµό διαφόρων φυτικών χρωστικών µε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΙΠΟΥΣ ΣΤΟ ΤΥΡΙ Εισαγωγή Το λίπος είναι ένα συστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπό: Παύλου Κορδοπάτη & Βασιλικής Μαγκαφά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Υπό: Παύλου Κορδοπάτη & Βασιλικής Μαγκαφά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ) Υπό: Παύλου Κορδοπάτη & Βασιλικής Μαγκαφά ΠΑΤΡΑ 2005 - i - ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Οι οπτικές φασματοσκοπικές τεχνικές βασίζονται στα ακόλουθα φαινόμενα: (1) απορρόφηση (2) φθορισμός (3) φωσφορισμός (4) εκπομπή και (5) χημειοφωταύγεια Παρ ότι τα

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο της χημειοφωταύγειας

Το φαινόμενο της χημειοφωταύγειας Το φαινόμενο της χημειοφωταύγειας Πυγολαμπίδες, μέδουσες που λάμπουν και φωτεινές ράβδοι το ένα πετάει, το άλλο ζει στο βυθό των ωκεανών και το τελευταίο προσφέρει διασκέδαση στα νυχτερινά κέντρα. Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γενικά για τις Εργαστηριακές Ασκήσεις της Βιοχηµείας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γενικά για τις Εργαστηριακές Ασκήσεις της Βιοχηµείας Πρόλογος 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σ κοπός των εργαστηριακών ασκήσεων είναι η συµπλήρωση και η εδραίωση των γνώσεων που αποκτά ένας φοιτητής στο µάθηµα της Βιοχηµείας. Οι ασκήσεις γράφτηκαν για να καλύψουν τα σπουδαιότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Χημείας / Βιοχημείας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ IATΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Σ. Μπονάνου Τζεδάκη, A. Tσακάλωφ Λάρισα 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Εισαγωγή Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ. Α. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ. Α. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ > ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΟΡΦΟΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργαστηριακός Οδηγός Εργαστηριακές Τεχνικές Εργαστηριακές Ασκήσεις Δημήτρης Κομιώτης Καθηγητής Οργανικής Χημείας Σεπτέμβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

12. Διεργασίες επεξεργασίας νερού

12. Διεργασίες επεξεργασίας νερού Γενικά Τα φυσικά νερά, κυρίως τα επιφανειακά, δεν πληρούν ποτέ τις προδιαγραφές ποιότητας που τίθενται από τη νομοθεσία για το «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης». Θα πρέπει συνεπώς να απομακρυνθούν κάποια ανεπιθύμητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 16 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΙΟΝΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

ΚΕΦ. 16 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΙΟΝΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΕΦ. 16 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΙΟΝΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασίζεται στην αμφίδρομη ανταλλαγή ιόντων μεταξύ μιας εξωτερικής υγρής φάσης και ιοντικών θέσεων μιας στερεής αδιάλυτης φάσης, του ιονταλλάκτη. Αρχή Ιονανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΑΡΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣTΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 3 ου- 4 ου εξαμήνου. Ομάδα : Υποομάδα : Ημερομηνία:

ΕΡΓΑΣTΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 3 ου- 4 ου εξαμήνου. Ομάδα : Υποομάδα : Ημερομηνία: Αικατερίνη Κ. Μαρκοπούλου-Αλμπάνη Επικ. Καθηγήτρια Φαρμ. Ανάλυσης ΕΡΓΑΣTΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 3 ου- 4 ου εξαμήνου Ομάδα : Υποομάδα : Ημερομηνία: Ασκούμενοι Φοιτητές Ονοματεπώνυμο 1ος

Διαβάστε περισσότερα

BIOANAΛYTIKEΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

BIOANAΛYTIKEΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ-ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ BIANAΛYTIKEΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Bιοαναλυτικές τεχνικές, όλες οι τεχνικές ήδιαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την απομόνωση,

Διαβάστε περισσότερα