Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Ε..Σ.Ν.Α. ΕΙ ΙΚΟΣ ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ : «ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ MΟΝΑ ΑΣ EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ AΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΦΥΛΗ), ΜΕ Σ ΙΤ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ Α ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1

2 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ Α ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός ιαβαθµιδικός Σύνδεσµος Νοµού Αττικής ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ηµόσιο ιεθνή ιαγωνισµό µε Ανταγωνιστικό ιάλογο µε σκοπό την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύµπραξης για το Έργο: «Μελέτη, χρηµατοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία της Mονάδας Eπεξεργασίας Αστικών Aπορριµµάτων στην Ολοκληρωµένη Εγκατάσταση ιαχείρισης Απορριµµάτων υτικής Αττικής (Φυλή), µε Σ ΙΤ» που θα διεξαχθεί σύµφωνα : µε το Ν. 3389/2005 «Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα» (ΦΕΚ Α 232/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», το Π.. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/ ) µε τίτλο «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 2

3 προµηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173/ ) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11 ης εκεµβρίου 2007 (L 335)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο ιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α 85/ ) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση -Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως ισχύει Το Π.. 774/1980 (ΦΕΚ Α 189/1980) «Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον "Οργανισµός Ελεγκτικού Συνεδρίου», ιδίως δε το άρθρο 19 αυτού, (προσυµβατικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, µετά και τις µεταβολές που επήλθαν µε το Ν. 2741/99 «περί προσυµβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (ΦΕΚ Α 199 / ), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 242 Α / ), το Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ 329 Α / ) και το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α / ) και το άρθρο 25 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α 267/ ) και το άρθρο 77 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α ). και καλεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας κάθε ενδιαφερόµενο να υποβάλλει φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την Α Φάση του Ανταγωνιστικού ιαλόγου (Προεπιλογή) για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύµπραξης του ανωτέρω Έργου. 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Άρθρο 1: Εισαγωγή - Αντικείµενο και διάρκεια της Σύµπραξης Άρθρο 2: Ορισµοί Άρθρο 3: Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση Άρθρο 4: ιαδικασία επιλογής ΙΦΣ Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης Εφαρµοστέα Νοµοθεσία Άρθρο 5: Γλώσσα της διαδικασίας Άρθρο 6: Ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση και επανάληψη του ιαγωνισµού ή µαταίωση των αποτελεσµάτων του Άρθρο 7: Τεκµήριο από τη συµµετοχή στη διαδικασία Άρθρο 8: Γραφείο εδοµένων Άρθρο 9: Αναθέτουσα Αρχή Άρθρο 10: Παραλαβή Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Παροχή διευκρινίσεων Άρθρο 11: Πληροφορίες για τη Β Φάση του ιαγωνισµού ( ιεξαγωγή ιαλόγου-υποβολή Προσφορών-Ανάθεση) Άρθρο 12: Χρόνος και τρόπος υποβολής φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος Άρθρο 13: ικαιούµενοι συµµετοχής στο ιαγωνισµό Άρθρο 14: Μεταβολές στη σύνθεση Υποψηφίων / ιαγωνιζοµένων Άρθρο 15: Περιεχόµενο «Υποφακέλου ικαιολογητικών Συµµετοχής» Άρθρο 16: Λόγοι Αποκλεισµού Έλεγχος στοιχείων προσωπικής κατάστασης Άρθρο 17: Κριτήρια Προεπιλογής Άρθρο 18: Περιεχόµενο Υποφακέλου «Ουσιαστικών Προσόντων» Άρθρο 19: Εγγύηση συµµετοχής στη διαδικασία Άρθρο 20: Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού

5 21. Άρθρο 21: Έλεγχος, Αξιολόγηση και Βαθµολόγηση Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Άρθρο 22: ιευκρινίσεις επί υποβληθέντων εγγράφων - Κοινοποίηση Εγγράφων της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού και της Αναθέτουσας Αρχής Άρθρο 23: Προδικαστικές προσφυγές - ικαστική προστασία Άρθρο 24: Προσδιορισµός Προεπιλεγέντων Άρθρο 25: Γενικές ιατάξεις Άρθρο 26: ηµοσιότητα - ηµοσιεύσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

6 1. Άρθρο 1: Εισαγωγή - Αντικείµενο και διάρκεια της Σύµπραξης 1.1 Το αντικείµενο της παρούσας Σύµπραξης αφορά στη µελέτη, χρηµατοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία της Mονάδας Eπεξεργασίας Αποβλήτων στην Ολοκληρωµένη Εγκατάσταση ιαχείρισης Απορριµµάτων (ΟΕ Α) υτικής Αττικής (Φυλή), στην περιοχή της Φυλής, µε Σύµπραξη ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ ΙΤ) (η «Σύµπραξη» ή το «Έργο»). Συνοπτική περιγραφή του Έργου επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτηµα Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 3389/2005, ο Ειδικός ιαβαθµιδικός Σύνδεσµος Νοµού Αττικής (Ε..Σ.Ν.Α.) υπέβαλε στην Ειδική Γραµµατεία Συµπράξεων ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (Ε.Γ.Σ..Ι.Τ.) πρόταση για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη, χρηµατοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία της Mονάδας Eπεξεργασίας Αστικών Aπορριµµάτων στην Ολοκληρωµένη Εγκατάσταση ιαχείρισης Απορριµµάτων», η οποία εντάχθηκε στον προβλεπόµενο από το Ν. 3389/2005 Κατάλογο Προτεινοµένων Συµπράξεων. H ιυπουργική Επιτροπή Συµπράξεων ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (.Ε.Σ..Ι.Τ.) µε την από απόφασή της ενέκρινε, µετά από πρόταση της Ε.Γ.Σ..Ι.Τ., την υπαγωγή της Σύµπραξης στις διατάξεις του Ν. 3389/ Η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλει, µετά την έναρξη λειτουργίας του Έργου στην Ανώνυµη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού που υποχρεούται κατά τον Ν. 3389/2005 να συστήσει ο Ιδιωτικός Φορέας Σύµπραξης που θα επιλεγεί µε βάση την παρούσα διαδικασία, περιοδικές πληρωµές διαθεσιµότητας µέχρι τη λήξη της Σύµβασης Σύµπραξης. 1.4 Οι πληρωµές διαθεσιµότητας θα είναι συνδεδεµένες µε βάση την ποσότητα των απορριµµάτων που θα διαχειρίζεται ο Ιδιωτικός Φορέας Σύµπραξης καθώς και µε βάση την τήρηση των κριτηρίων διαθεσιµότητας και των προδιαγραφών λειτουργίας, που θα περιλαµβάνονται στα τεύχη της Β Φάσης, καθώς και την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. Κατά τη Β Φάση του ιαγωνισµού θα προσδιορισθούν αναλυτικότερα τα παραπάνω, περιλαµβανοµένου και του τρόπου και της συχνότητας καταβολής των πληρωµών διαθεσιµότητας, καθώς και όλες οι 6

7 αναγκαίες λεπτοµέρειες που αφορούν στην εκτέλεση του Έργου (προδιαγραφές κατασκευής, λειτουργίας και αποτελέσµατος, µέγιστος χρόνος κατασκευής, υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων κ.τ.λ.). 1.5 Σε σχέση µε το ανωτέρω Έργο, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύµπραξης (µε την Ανώνυµη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού που θα συστήσει) θα αναλάβει: τη σύνταξη του συνόλου των απαραίτητων µελετών που θα υποβληθούν κατά την εκτέλεση της Σύµβασης Σύµπραξης, καθώς και το σύνολο των ενεργειών και δράσεων για τη σύνταξη των εγγράφων που απαιτούνται για να διασφαλισθεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειοδοτήσεων και των εγκρίσεων που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις για την κατασκευή, πλήρη αποπεράτωση, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία του Έργου, το σύνολο των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, τεχνικής διαχείρισης και λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ). Η κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων θα πρέπει, ως συνολικό αποτέλεσµα, αποδεδειγµένα να καλύπτει τους στόχους που τάσσουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις προδιαγραφές αποτελέσµατος που θα καθορισθούν µέσω του ανταγωνιστικού διαλόγου κατά την Β Φάση του ιαγωνισµού. Η συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία καθ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης Σύµπραξης συνίσταται, ιδίως, στην καθηµερινή λειτουργία του συνόλου των εγκαταστάσεων µε ίδια µέσα, τη συνήθη, προληπτική και διορθωτική συντήρηση, τη βαριά συντήρηση και την περιοδική αντικατάσταση / ανανέωση τµηµάτων, στοιχείων και εξαρτηµάτων του εξοπλισµού (lifecycle cost) του συνόλου των εγκαταστάσεων, την καθηµερινή διαθεσιµότητα των εγκαταστάσεων και συστηµάτων του Έργου, των κτιριακών υποδοµών και του περιβάλλοντος χώρου, όπως αυτά θα αναφέρονται αναλυτικά στη Β Φάση του ιαγωνισµού, ούτως ώστε το Έργο να είναι απολύτως κατάλληλο και διαθέσιµο, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις διαθεσιµότητας, τις προδιαγραφές και τους στόχους της ελληνικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα οριστούν στη Β Φάση του ιαγωνισµού, τη χρηµατοδότηση του Έργου µε ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια (µε την επιφύλαξη του άρθρου 3), 7

8 1.5.4 την ασφάλιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστηµάτων των υποδοµών που αποτελούν αντικείµενο της Σύµβασης Σύµπραξης, τόσο κατά την περίοδο µελέτης και κατασκευής του Έργου, όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας του, την εµπορική εκµετάλλευση των παραγόµενων προϊόντων (π.χ. ενέργεια, ανακυκλώσιµα υλικά, βιοαέριο, RDF, SRF κλπ) κατά τη διάρκεια του Ανταγωνιστικού ιαλόγου θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η δυνατότητα να περιληφθεί στο αντικείµενο του Έργου και η κοµποστοποίηση προδιαλεγµένου οργανικού υλικού. 1.6 Κατά την παρούσα φάση η συνολική ετήσια ποσότητα των προς διαχείριση απορριµµάτων έχει ενδεικτικά εκτιµηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή κατά µέγιστο σε τόνους. Ωστόσο, η ακριβής ποσότητα θα προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια του Ανταγωνιστικού ιαλόγου. Ως εκ τούτου, η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος της περαιτέρω εξειδίκευσης και του ακριβούς προσδιορισµού του φυσικού αντικειµένου της παρούσας Σύµπραξης κατά το στάδιο του διαλόγου (Β.Ι Φάση του ιαγωνισµού), υπό την έννοια της αύξησης ή µείωσης αυτού, ώστε να προσαρµοσθεί ει δυνατόν καλύτερα στις ανάγκες της καλυπτόµενης περιοχής. ιευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν προκρίνει τη χρήση συγκεκριµένης τεχνολογίας επεξεργασίας. 1.7 Η συνολική συµβατική χρονική διάρκεια της Σύµπραξης έχει ενδεικτικά εκτιµηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σε είκοσι επτά (27) έτη από τη θέση σε ισχύ της Σύµβασης Σύµπραξης. Η ακριβής συνολική συµβατική χρονική διάρκεια της Σύµβασης θα καθορισθεί ειδικότερα στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ανταγωνιστικού ιαλόγου και θα προσδιορισθεί ρητά στην Πρόσκληση Υποβολής εσµευτικών Προσφορών. 2. Άρθρο 2: Ορισµοί 2.1 Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη σηµασία: «Αναθέτουσα Αρχή» Είναι ο Ειδικός ιαβαθµιδικός Σύνδεσµος Νοµού Αττικής (Ε..Σ.Ν.Α.), ο οποίος συγκροτήθηκε µε βάση την Υπουργική Απόφαση 52546/

9 «Ανταγωνιστικός ιάλογος» Είναι η διαγωνιστική διαδικασία, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του ν. 3389/2005 και τα άρθρα 2 παρ. 11γ και 23 του Π 60/2007 (άρθρο 29 της Οδηγίας 2004/18), που θα ακολουθηθεί στον παρόντα διαγωνισµό. «Αντίκλητος» Είναι το πρόσωπο που θα ορισθεί ως υπεύθυνος επικοινωνίας, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παράγραφο της παρούσας. «Ανώνυµη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού ή ΑΕΕΣ» Είναι η ανώνυµη εταιρεία, που θα συστήσει ο ΙΦΣ αποκλειστικά και µόνο για τους σκοπούς της Σύµβασης Σύµπραξης, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ 4 του Ν. 3389/2005, η οποία θα εδρεύει στην Ελλάδα και θα διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 και συµπληρωµατικά του Ν. 3389/2005, όπως ισχύουν. Ιδρυτής - αρχικός µέτοχος της ΑΕΕΣ θα είναι αποκλειστικά ο ΙΦΣ και, σε περίπτωση υποψήφιας Ένωσης Προσώπων, τα Μέλη αυτής κατά το λόγο (ποσοστό) συµµετοχής τους στην Ένωση, για την οποία θα ισχύουν, µεταξύ άλλων, όσα αναφέρονται στις διατάξεις του Ν. 3389/2005. «Αποτελέσµατα προ Φόρων» Είναι τα αποτελέσµατα προ φόρων, όπως προκύπτουν από τις Οικονοµικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων. «Γραφείο εδοµένων» (Data Room) Είναι ο ειδικός χώρος που θα διαµορφωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στην Αττική ή οπουδήποτε τυχόν αλλού ορισθεί κατά τη Β Φάση του ιαγωνισµού, όπου οι ιαγωνιζόµενοι θα δύνανται να µελετήσουν έγγραφα, στοιχεία και πληροφοριακό υλικό που σχετίζεται µε την Αναθέτουσα Αρχή και το αντικείµενο της Σύµπραξης. «εσµευτική Προσφορά» ή «Προσφορά» Είναι η προσφορά, που θα υποβάλουν οι ιαγωνιζόµενοι προς την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο του παρόντος ιαγωνισµού κατά τα οριζόµενα στην Πρόσκληση Υποβολής εσµευτικής Προσφοράς. «ιαγωνισµός» 9

10 Είναι η διαδικασία του Ανταγωνιστικού ιαλόγου που ξεκίνησε µε την υπ αριθµό δηµοσίευση της προκήρυξης σύµβασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 29 Νοεµβρίου 2012 και σκοπό έχει τη σύναψη της Σύµβασης Σύµπραξης. «ιαγωνιζόµενος» Είναι κάθε Προεπιλεγείς, ο οποίος θα κληθεί και θα παραλάβει την Πρόσκληση Υποβολής εσµευτικών Προσφορών κατά το Στάδιο ΙΙ της Β Φάσης του παρόντος ιαγωνισµού. «ιαδικασία Προεπιλογής» Είναι η διαδικασία που ακολουθείται κατά την παρούσα Α Φάση του ιαγωνισµού. «Εκπρόσωπος Υποψηφίου» Είναι το πρόσωπο που ορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο στοιχείο (v) της παρούσας Πρόσκλησης ή, σε περίπτωση υποψήφιας Ένωσης Προσώπων, το πρόσωπο που ορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο υπό στοιχείο (vi). «Ενδιαφερόµενος» Είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται να λάβει µέρος στον παρόντα ιαγωνισµό. «Ένωση Προσώπων» Είναι περισσότερα του ενός φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που υποβάλλουν από κοινού φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή Προσφορά, ανεξαρτήτως του εάν έχουν περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή (π.χ. κοινοπραξία) ή όχι. «Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού» Είναι η Επιτροπή, που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή για τον έλεγχο των στοιχείων των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των εσµευτικών Προσφορών, καθώς και την αξιολόγησή τους, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα αναφέρονται στο άρθρο 20 της παρούσας, καθώς και όσα θα αναφέρονται στην Πρόσκληση Συµµετοχής σε ιάλογο και στην Πρόσκληση Υποβολής εσµευτικής Προσφοράς κατά τη Β Φάση του ιαγωνισµού. «Έργο Παραχώρησης» 10

11 Είναι, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 3, 4 του π.δ. 60/2007, η δηµόσια σύµβαση έργου ή υπηρεσιών, που συνάπτεται από αναθέτουσα αρχή του άρθρου 2 παρ. 9 του αυτού ως άνω π.δ. και για την οποία το συµβατικό αντάλλαγµα συνίσταται είτε αποκλειστικά στην εκχώρηση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης του έργου στον ανάδοχο, είτε στο δικαίωµα αυτό σε συνδυασµό µε καταβολή αµοιβής. «Έργο Σ ΙΤ» Είναι κάθε έργο που: (α) ανατίθεται ή εκτελείται στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3389/2005, όπως ισχύει, ή (β) ανατίθεται ή εκτελείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί συµπράξεων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ), ή κρατών που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες ή συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. ή έχουν κυρώσει τη Συµφωνία για τις ηµόσιες Συµβάσεις (Σ..Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), και παρουσιάζει τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά µε τα έργα Σ ΙΤ του Ν. 3389/2005 ή, όπου δεν υφίσταται τέτοια νοµοθεσία, και σε κάθε µία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, εκτελείται από ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι αναλαµβάνουν τη χρηµατοδότηση - µέσω ιδίων και δανειακών κεφαλαίων - εν όλω ή εν µέρει της κατασκευής του έργου και ουσιώδες µέρος των κινδύνων που συνδέονται µε τη χρηµατοδότηση, την κατασκευή και τη διαθεσιµότητα, καθώς και λοιπών συναφών κινδύνων, έναντι ανταλλάγµατος που καταβάλλεται τµηµατικά από το ηµόσιο ή άλλο ηµόσιο Φορέα (πληρωµές διαθεσιµότητας). «Ίδια Κεφάλαια» Είναι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, αφαιρουµένων τυχόν δικαιωµάτων µειοψηφίας και επιχορηγήσεων, όπως προκύπτουν από τις Οικονοµικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων. «Ιδιωτικός Φορέας Σύµπραξης» ή «ΙΦΣ» Είναι ο ιαγωνιζόµενος, στον οποίο τελικά θα κατακυρωθούν τα αποτελέσµατα του ιαγωνισµού µετά το πέρας της Β Φάσης, και ο οποίος θα κληθεί να συστήσει την ΑΕΕΣ που θα υπογράψει τη Σύµβαση Σύµπραξης. 11

12 «Μέλη Υποψηφίου ή Μέλη Ένωσης Προσώπων» Είναι, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που απαρτίζουν τον Υποψήφιο κατά συγκεκριµένο ποσοστό συµµετοχής, και, τα οποία, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αναφέρονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υποψηφίου. «Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων» ή «ΜΕΑ» Είναι η µονάδα επεξεργασίας σύµµεικτων αστικών στερεών αποβλήτων, η οποία αποτελείται από το σύνολο των συστηµάτων, του εξοπλισµού (ενδεικτικά αναφέρονται τα συστήµατα µηχανικής διαλογής, σύστηµα κοµποστοποίησης, σύστηµα αποτέφρωσης, συστήµατα προεπεξεργασίας και αντιρρύπανσης, ενεργειακής αξιοποίησης κλπ) των κτιριακών εγκαταστάσεων και των έργων υποδοµής όπου εφαρµόζονται, αυτοτελώς ή συνδυαστικά, µηχανικές, φυσικές, θερµικές, χηµικές ή βιολογικές επεξεργασίες που µεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά των στερεών αποβλήτων. Σκοπός της µονάδας αυτής αποτελεί η ελαχιστοποίηση του όγκου ή/και του βάρους ή/και της βιοαποδοµησιµότητας των προς ταφή απορριµµάτων, ο περιορισµός των επικίνδυνων ουσιών αυτών, η συνεισφορά στην ανάκτηση υλικών ή/και ενέργειας και η µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διάθεση των επεξεργασµένων αστικών στερεών αποβλήτων. Η ΜΕΑ δύναται να έχει και πρόσθετη δυναµικότητα για επεξεργασία και λοιπών αποβλήτων εκτός σύµµεικτων αστικών στερεών αποβλήτων, όπως προδιαλεγµένο υλικό από διαλογή στην πηγή, απόβλητα από κτηνοτροφεία, σφαγεία κλπ. «Οικονοµικές Καταστάσεις» Είναι οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ή, σε περίπτωση που δεν υφίσταται υποχρέωση σύνταξης ενοποιηµένων, οι απλές (εταιρικές) οικονοµικές καταστάσεις, όπως αυτές δηµοσιεύονται, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα λογιστικά πρότυπα που επιβάλλει η νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης του προσώπου που τις υποβάλλει, είναι ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή και έχουν δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης του προσώπου που τις υποβάλλει. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται σύµφωνα µε το νόµο υποχρέωση δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων, υποβάλλεται επιπλέον των µη δηµοσιευµένων Οικονοµικών Καταστάσεων και 12

13 σχετική Υπεύθυνη ήλωση περί µη υποχρέωσης δηµοσίευσης, καθώς και όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύµφωνα µε την παρούσα. Σε περίπτωση που οι Οικονοµικές Καταστάσεις τηρούνται σε νόµισµα διαφορετικό του Ευρώ ( ), τότε, όπου σύµφωνα µε την παρούσα, απαιτείται µετατροπή σε Ευρώ στοιχείων των Οικονοµικών αυτών Καταστάσεων, θα πρέπει να χρησιµοποιείται και να δηλώνεται η συναλλαγµατική ισοτιµία, κατά την τελευταία ηµέρα κάθε χρήσης, όπως αυτή δηµοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σε περίπτωση αλλοδαπού Υποψήφιου ή Μέλους, οι Οικονοµικές Καταστάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση των απαιτούµενων από την παρούσα στοιχείων των Οικονοµικών Καταστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 5.2 της παρούσας. «Οικονοµικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων» Είναι οι Οικονοµικές Καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων συναπτών οικονοµικών ετών (οι ενοποιηµένες ή, σε περίπτωση που δεν υφίσταται υποχρέωση σύνταξης ενοποιηµένων, οι απλές (εταιρικές) οικονοµικές καταστάσεις), τα οποία έχουν λήξει προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση που οι Οικονοµικές Καταστάσεις ενός οικονοµικού έτους δεν έχουν δηµοσιευθεί, υποβάλλεται Υπεύθυνη ήλωση µε τους λόγους της µη δηµοσίευσης και οι ελεγµένες µη δηµοσιευµένες Οικονοµικές Καταστάσεις µε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύµφωνα µε την παρούσα. Επίσης, σε περίπτωση που το τελευταίο οικονοµικό έτος έχει λήξει προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν έχουν καταρτισθεί ή/και ελεγχθεί οι Οικονοµικές Καταστάσεις της τελευταίας χρήσης έως την υποβολή του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υποβάλλεται Υπεύθυνη ήλωση για τους λόγους που δεν κατέστη δυνατή η κατάρτιση ή/και ο έλεγχος και οι Οικονοµικές Καταστάσεις των αµέσως προηγούµενων τριών (3) συναπτών οικονοµικών ετών. Σε περίπτωση επιχειρήσεων που λειτουργούν για λιγότερο από τρία (3) έτη, θα προσκοµίζονται οι Οικονοµικές Καταστάσεις των ετών που έχουν λήξει προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα λαµβάνονται υπόψη τα ζητούµενα από την παρούσα οικονοµικά στοιχεία για τα έτη που αυτές λειτουργούν. 13

14 «Περιληπτική Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος» Είναι η «προκήρυξη σύµβασης» (περίληψη της παρούσας Πρόσκλησης), η οποία απεστάλη στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ( ). «Προεπιλεγείς» Είναι κάθε Υποψήφιος, ο οποίος θα έχει προεπιλεγεί µετά την ολοκλήρωση της παρούσας Α Φάσης του ιαγωνισµού και θα κληθεί να συµµετάσχει στο Στάδιο Ι της Β Φάσης του ιαγωνισµού. «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» Είναι το παρόν έγγραφο. «Πρόσκληση Συµµετοχής σε ιάλογο (ΠΣ )» Είναι η πρόσκληση που θα αποστείλει η Αναθέτουσα Αρχή στους Προεπιλεγέντες για την συµµετοχή τους στο Στάδιο Ι της Β Φάσης του Ανταγωνιστικού ιάλογου και η οποία θα περιλαµβάνει τους λεπτοµερείς όρους διενέργειας του διαλόγου που θα διεξάγει η Αναθέτουσα Αρχή µε τους Προεπιλεγέντες. «Πρόσκληση Υποβολής εσµευτικής Προσφοράς (ΠΥ Π)» Είναι η πρόσκληση υποβολής προσφορών που θα αποστείλει η Αναθέτουσα Αρχή στους ιαγωνιζόµενους, και η οποία θα περιλαµβάνει τους όρους και τις απαιτήσεις για την σύνταξη και υποβολή των δεσµευτικών προσφορών κατά το Στάδιο ΙΙ της Β Φάσης του Ανταγωνιστικού ιάλογου, και θα συνοδεύεται από το Σχέδιο Σύµβασης Σύµπραξης και λοιπά τεύχη και παραρτήµατα. «Σύµβαση Μακροχρόνιας Μίσθωσης µε Ανάληψη Έργου» Είναι η σύµβαση µίσθωσης µε παράλληλη ανάληψη από το µισθωτή υποχρέωσης εκτέλεσης έργου στο µίσθιο, η οποία έχει χρονική διάρκεια, τουλάχιστον, είκοσι (20) ετών. «Σύµβαση Σύµπραξης» 14

15 Είναι η έγγραφη σύµβαση από επαχθή αιτία, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3389/2005, που θα συναφθεί µεταξύ των δύο συµβαλλοµένων µερών, δηλαδή της Αναθέτουσας Αρχής και της ΑΕΕΣ, που θα συσταθεί από τον ΙΦΣ που θα επιλεγεί µετά το πέρας της Β Φάσης του ιαγωνισµού. «Σχέδιο Σύµβασης Σύµπραξης» Είναι το σχέδιο της Σύµβασης Σύµπραξης, το οποίο θα συνοδεύει τη Πρόσκληση Υποβολής εσµευτικής Προσφοράς για το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή θα δύναται να ζητήσει σχόλια και παρατηρήσεις από τους ιαγωνιζόµενους, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παρούσα. «Υπεύθυνη ήλωση» Είναι η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως το λεκτικό της έχει καθορισθεί µε την υπ αριθ. ΙΑ Π/Α1/18368 (ΦΕΚ Β 1276/ ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Σε περίπτωση δήλωσης που συντάσσεται υπό αλλοδαπό δίκαιο, δήλωση µε αντίστοιχο περιεχόµενο επί εγγράφου ανάλογης αποδεικτικής ισχύος, το οποίο έχει συνταχθεί ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο και επισυνάπτεται η σχετική εξουσιοδοτική πράξη (π.χ. πρακτικό.σ., συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο κ.α.). Η υπεύθυνη δήλωση που απαιτείται στις περιπτώσεις της παραγράφου της παρούσας θα φέρει επιπλέον βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 5.3 της παρούσας. «Υπόλειµµα» Είναι τα επεξεργασµένα στερεά απόβλητα που αποµένουν, µετά την ολοκλήρωση των διεργασιών ανάκτησης υλικών ή/και ενέργειας, τη µείωση του όγκου ή/και βάρους και των επικίνδυνων ουσιών των εισερχόµενων στερεών αποβλήτων κατά την επεξεργασία των στερεών αποβλήτων στη ΜΕΑ. Το υπόλειµµα οδηγείται προς διάθεση στο XYTY. «Υποψήφιος» 15

16 Είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή Ένωση Προσώπων, που έχει υποβάλει φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την Α Φάση του Ανταγωνιστικού ιαλόγου. «Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων» ή «ΧΥΤΑ ΧΥΤΥ» Είναι κάθε χώρος στον οποίο εκτελούνται εργασίες υγειονοµικής ταφής στερεών αποβλήτων ή επεξεργασµένων υπολειµµάτων επί ή εντός του εδάφους ή και υπογείως, και περιλαµβάνει κατ ελάχιστον τις ακόλουθες υποδοµές: έργα διαµόρφωσης και στεγανοποίησης λεκάνης απόθεσης, έργα συλλογής και διαχείρισης στραγγισµάτων, έργα διαχείρισης βιοαερίου, έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, έργα αντιπληµµυρικής προστασίας, κτιριακές εγκαταστάσεις (κτίριο διοίκησης, εγκαταστάσεις συντήρησης οχηµάτων - µηχανηµάτων, φυλάκιο εισόδου κλπ) και λοιπά έργα υποδοµής (ζυγιστήριο, έργα αντιπυρικής προστασίας κλπ.). «B Φάση του ιαγωνισµού» ή «Β Φάση» Είναι η φάση του ιαγωνισµού που έπεται της προεπιλογής των Υποψηφίων και διαρκεί µέχρι το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία διακρίνεται στα εξής δύο στάδια: Στάδιο Ι: ιενέργεια διαλόγου Στάδιο ΙΙ: Υποβολή εσµευτικών Προσφορών Ανάθεση (επιλογή ΙΦΣ) 2.2 Στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, εκτός εάν προκύπτει διαφορετική πρόθεση από τα συµφραζόµενα: οι επικεφαλίδες τίθενται µόνο για λόγους οργάνωσης της ύλης και δεν επηρεάζουν την ερµηνεία, οι ορισµοί που περιλαµβάνονται στο παρόν άρθρο 2 ή σε επιµέρους όρους της παρούσας ισχύουν για το σύνολό της, η χρήση του ενικού αριθµού θεωρείται ότι περιλαµβάνει και τον πληθυντικό αριθµό και αντίστροφα, ενώ η χρήση ενός γένους θεωρείται ότι περιλαµβάνει και το άλλο γένος, 16

17 2.2.4 η αναφορά σε ηµέρες θεωρείται ότι είναι σε ηµερολογιακές ηµέρες, εκτός εάν ρητά ορίζεται ότι πρόκειται για εργάσιµες ηµέρες και ο υπολογισµός των προθεσµιών που τίθενται θα γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας. 3. Άρθρο 3: Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση 3.1 Η Αναθέτουσα Αρχή θα συµµετέχει στην χρηµατοδότηση του κόστους κατασκευής, µε την καταβολή ποσού που θα ανέρχεται ποσοστιαία ενδεικτικά από 40% έως και 60% της κατασκευαστικής αξίας του Έργου, µέσω του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων (Π Ε), και το οποίο θα προέρχεται από κοινοτική ή/και εθνική χρηµατοδότηση. Η καταβολή της συνεισφοράς της Αναθέτουσας Αρχής θα γίνει τµηµατικά, ανάλογα µε την πρόοδο του Έργου, όπως θα προσδιορισθεί ειδικότερα στην Πρόσκληση Υποβολής εσµευτικών Προσφορών και στο Σχέδιο Σύµβασης Σύµπραξης. Σηµειώνεται ότι το ύψος της χρηµατοδοτικής συµβολής της Αναθέτουσας Αρχής θα προσδιορισθεί στο πλαίσιο του Ανταγωνιστικού ιαλόγου. Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά την έναρξη λειτουργίας θα καταβάλει στην ΑΕΕΣ πληρωµές διαθεσιµότητας, που έχουν ενδεικτικά εκτιµηθεί σε καθαρά παρούσα αξία και λαµβανοµένης υπόψη συµµετοχής της Αναθέτουσας Αρχής στη χρηµατοδότηση του κόστους κατασκευής του Έργου µε ενδεικτικό ποσοστό 50%, στο ποσό από ( ) έως ( ) πλέον Φ.Π.Α., σε τιµές , συµπεριλαµβανοµένου του κόστους ασφάλισης και αντικατάστασης του κύκλου ζωής των συστηµάτων και υποδοµών του Έργου, σύµφωνα µε όσα θα αναφέρονται ειδικότερα στο Σχέδιο Σύµβασης Σύµπραξης. Ο ακριβής προϋπολογισµός των πληρωµών διαθεσιµότητας που θα καταβληθούν στην ΑΕΕΣ θα καθορισθεί βάσει των αποτελεσµάτων του διαλόγου κατά τη Β.Ι Φάση του ιαγωνισµού και θα συµπεριληφθεί στην Πρόσκληση Υποβολής εσµευτικών Προσφορών. Επισηµαίνεται ότι πρόσφατα υπεγράφη η σύµβαση χρηµατοδότησης µεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη δηµιουργία Ταµείου Χαρτοφυλακίου JESSICA (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για Αειφόρες Επενδύσεις στα Αστικά Κέντρα - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) µέσω του οποίου δύνανται να 17

18 χρηµατοδοτηθούν δράσεις για την αστική ανάπλαση και την αποτελεσµατική διαχείριση αποβλήτων. Oι Ενδιαφερόµενοι µπορούν να εξετάσουν, µε δική τους ευθύνη, την πιθανότητα / εφικτότητα / επιλεξιµότητα παροχής µέρους της χρηµατοδότησης (ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια) της κατασκευής του Έργου από το εν λόγω Ταµείο Χαρτοφυλακίου ή άλλα ταµεία /χρηµατοδοτικά εργαλεία. 4. Άρθρο 4: ιαδικασία επιλογής ΙΦΣ Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης Εφαρµοστέα Νοµοθεσία 4.1 Η επιλογή ΙΦΣ θα γίνει µε την διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου του άρθρου 13 του Ν. 3389/2005 σε συνδυασµό µε το άρθρο 23 του Π.. 60/2007 (άρθρο 29 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), και θα διεξαχθεί σύµφωνα µε: τις διατάξεις του Ν. 3389/2005 «Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα» (ΦΕΚ Α 232/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» τις διατάξεις του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/ ) µε τίτλο «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173/ ) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11 ης εκεµβρίου 2007 (L 335)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική 18

19 της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α 85/ ) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση - Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως ισχύει Το Π.. 774/1980 (ΦΕΚ Α 189/1980) «Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον "Οργανισµός Ελεγκτικού Συνεδρίου», ιδίως δε το άρθρο 19 αυτού, (προσυµβατικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, µετά και τις µεταβολές που επήλθαν µε το Ν. 2741/99 «περί προσυµβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (ΦΕΚ Α 199 / ), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α 242 / ), το Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ Α 329/ ) και το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α 267 / ) και το άρθρο 25 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α 267/ ) και το άρθρο 77 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α ) και τους όρους των τευχών της Α και της Β Φάσης του ιαγωνισµού. 4.2 Η αναφορά σε οποιοδήποτε νόµο, διάταγµα, κανονισµό ή άλλου είδους νοµοθέτηµα ή σε οποιαδήποτε απόφαση κανονιστικού ή µη χαρακτήρα θεωρείται ότι γίνεται σε αυτόν το νόµο, διάταγµα, κανονισµό, νοµοθέτηµα ή απόφαση µε το περιεχόµενο που ισχύει κατά την ηµεροµηνία της παρούσας Πρόσκλησης. 4.3 Ειδικότερα, ο ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, ως ακολούθως: Α Φάση: Προεπιλογή Β Φάση: ιάλογος (Στάδιο Ι) και Υποβολή εσµευτικών Προσφορών- Ανάθεση (Στάδιο ΙΙ). 4.4 Στην Α Φάση οι Ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους και να καταθέσουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται ειδικότερα στα άρθρα 12, 15 και 18 της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 4.5 Με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία, η Αναθέτουσα Αρχή θα προεπιλέξει κατά την Α Φάση έξι (6) Υποψηφίους, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης επαρκούς 19

20 αριθµού κατάλληλων Υποψηφίων. 4.6 Η προεπιλογή των Υποψηφίων θα γίνει µε βάση όσα αναφέρονται στα άρθρα 13, 16, 17 και 21 της παρούσας. 4.7 Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης Σύµπραξης είναι εκείνο της «πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς», σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 3389/2005και το άρθρο 51 παρ. 1 α του Π.. 60/2007 (άρθρο 53 παρ. 1 α της Οδηγίας 2004/18). 5. Άρθρο 5: Γλώσσα της διαδικασίας 5.1 Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής θα είναι συντεταγµένο στην Ελληνική γλώσσα. 5.2 Όλα τα έγγραφα, που θα περιλαµβάνονται στο φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα υποβάλουν οι Υποψήφιοι, θα είναι συντεταγµένα στην ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στα ελληνικά. Για τις ανάγκες της παρούσας, ως επίσηµη µετάφραση θεωρείται εκείνη που γίνεται είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.. και 53 του Κώδικα περί ικηγόρων. 5.3 Όλα τα δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά, που αφορούν σε αλλοδαπά πρόσωπα και θα κατατεθούν από τους Υποψηφίους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα είτε από το αρµόδιο Προξενείο του οικείου κράτους του Υποψηφίου ή των Μελών αυτού, σε περίπτωση Ένωσης προσώπων, είτε µε την επίθεση της Επισηµείωσης ("Αροstile") σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Χάγης της , που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους και θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στα ελληνικά. ιευκρινίζεται ότι η διατύπωση αυτή εφαρµόζεται σε όσα έγγραφα και δικαιολογητικά θεωρούνται ως δηµόσια έγγραφα κατά το άρθρο 1 της ως άνω Συνθήκης και δη: (i) τα έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δηµόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του κράτους, (ii) τα διοικητικά έγγραφα, (iii) τα συµβολαιογραφικά έγγραφα και (iv) οι επίσηµες βεβαιώσεις, όπως βεβαιώσεις καταχώρησης, θεωρήσεις για βέβαιη χρονολογία και επικυρώσεις γνησίου υπογραφής που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο. 20

21 5.4 Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη - µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο των Υποψηφίων, θα µπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στα ελληνικά. 5.5 Οι τυχόν αντιρρήσεις (προσφυγές) κατά του κύρους της διαδικασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 23 της παρούσας, θα υποβάλλονται στα ελληνικά. 5.6 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και των Ενδιαφερόµενων, των Υποψηφίων, των Προεπιλεγέντων, των ιαγωνιζοµένων, του ΙΦΣ και της ΑΕΕΣ θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Επισηµαίνεται η υποχρέωση όλων των ανωτέρω να διευκολύνουν την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων τους µε την Αναθέτουσα Αρχή µε τον ορισµό και την παρουσία διερµηνέων µε δική τους ευθύνη και δαπάνη. 6. Άρθρο 6: Ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση και επανάληψη του ιαγωνισµού ή µαταίωση των αποτελεσµάτων του 6.1 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει τα χρονοδιαγράµµατα οποιασδήποτε φάσης του ιαγωνισµού κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των Ενδιαφεροµένων, των Υποψηφίων, των Προεπιλεγέντων, των ιαγωνιζοµένων ή/και τρίτων. Επίσης, διατηρεί το δικαίωµα, µετά από γνώµη της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού, να αναβάλει ή να ακυρώσει το ιαγωνισµό ή, ακόµη, να µην κατακυρώσει τα αποτελέσµατά του, εν γένει, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συµµετεχόντων στο ιαγωνισµό ή/και τρίτων µερών. 6.2 Ενδεικτικά, το αποτέλεσµα του ιαγωνισµού δύναται να ακυρωθεί ή µαταιωθεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που λαµβάνεται µετά από γνώµη της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού, στις παρακάτω περιπτώσεις: για παράτυπη διεξαγωγή της διαδικασίας, εφ όσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα του ιαγωνισµού, εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Προεπιλεγέντων ή των ιαγωνιζοµένων εις 21

22 βάρος του πραγµατικού ανταγωνισµού, εάν λήξει η ισχύς των προσφορών, όπου, τυχόν, προβλέπεται και δεν δοθούν οι απαιτούµενες παρατάσεις από τους ιαγωνιζόµενους, εάν το αποτέλεσµα του ιαγωνισµού κριθεί µη ικανοποιητικό ή οικονοµικά ασύµφορο, εάν η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αναθέτουσα Αρχή, ή εάν ανακληθεί η από Απόφαση Υπαγωγής της.ε.σ..ι.τ., µε την οποία η παρούσα Σύµπραξη υπήχθη στις διατάξεις του Ν. 3389/ Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού, να αποφασίσει παράλληλα µε την ακύρωση ή µαταίωση του ιαγωνισµού και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης του ιαγωνισµού, µε τροποποίηση ή µη των όρων του, ή να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, εφ όσον στην τελευταία αυτή περίπτωση πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 14 παρ. 1 (α) του Ν. 3389/2005 και των άρθρων 24 ή 25 του Π.. 60/2007 (άρθρων 30 ή 31 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ). 6.4 Εάν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, µπορεί να ακυρωθεί µερικά η διαδικασία του ιαγωνισµού ή/και να αναµορφωθεί ανάλογα το αποτέλεσµά του από την Αναθέτουσα Αρχή ή να αποφασισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η επανάληψή του από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το λάθος ή η παράλειψη, σε όλες τις περιπτώσεις µετά από γνώµη της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού. 6.5 Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η γνώµη της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού ή η απόκλιση της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής από τη γνώµη της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού, θα είναι αιτιολογηµένες. 6.6 Αν ο ιαγωνισµός ακυρωθεί, µαταιωθεί ή επαναληφθεί για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας, οι Ενδιαφερόµενοι, οι Υποψήφιοι, οι Προεπιλεγέντες ή οι ιαγωνιζόµενοι, καθώς και ο ΙΦΣ δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αποζηµίωσης. 6.7 Οι Ενδιαφερόµενοι, οι Υποψήφιοι, οι Προεπιλεγέντες και οι 22

23 ιαγωνιζόµενοι θα βαρύνονται µε όλα τα έξοδα συµµετοχής τους στις φάσεις του ιαγωνισµού χωρίς η Αναθέτουσα Αρχή να φέρει ουδεµία σχετική ευθύνη. 6.8 Η συµµετοχή στο ιαγωνισµό ενός και µόνο Υποψηφίου / Προεπιλεγέντος / ιαγωνιζοµένου δεν αποτελεί κώλυµα για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του ιαγωνισµού. 7. Άρθρο 7: Τεκµήριο από τη συµµετοχή στη διαδικασία 7.1 Η συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία συνιστά τεκµήριο ότι ο Υποψήφιος, αλλά και κάθε Μέλος του (σε περίπτωση υποψήφιας Ένωσης Προσώπων), έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας Προκήρυξης και των στοιχείων και εγγράφων, που τη συνοδεύουν, και της ισχύουσας νοµοθεσίας. 7.2 Η συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία συνιστά τεκµήριο ότι ο Υποψήφιος, αλλά και κάθε Μέλος του (σε περίπτωση υποψήφιας Ένωσης Προσώπων), αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας. 8. Άρθρο 8: Γραφείο εδοµένων 8.1 Κατά τη Β Φάση του ιαγωνισµού, θα λειτουργήσει από την Αναθέτουσα Αρχή στην Αττική ή οπουδήποτε αλλού, τυχόν, ορισθεί, Γραφείο εδοµένων, από το οποίο οι ιαγωνιζόµενοι θα µπορούν να συλλέγουν πρόσθετες πληροφορίες, κατόπιν σχετικής συνεννόησης µε την Αναθέτουσα Αρχή. Κατάλογος των στοιχείων που θα περιλαµβάνονται στο Γραφείο εδοµένων θα περιλαµβάνεται στη Πρόσκληση Συµµετοχής σε ιάλογο. Η Αναθέτουσα Αρχή θα δύναται να συµπληρώσει τον κατάλογο των στοιχείων του Γραφείου εδοµένων, ενηµερώνοντας σχετικά όλους τους ιαγωνιζόµενους. 8.2 Οι Ενδιαφερόµενοι ή οι Υποψήφιοι θα πρέπει, µε φροντίδα, µέσα και δαπάνες τους, να έχουν ή να αποκτήσουν πλήρη γνώση της ευρύτερης περιοχής, στην οποία θα υλοποιηθεί το Έργο, η δε υποβολή φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποδηλώνει ότι οι Ενδιαφερόµενοι έλαβαν πλήρη γνώση των συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων της περιοχής αυτής. 23

24 9. Άρθρο 9: Αναθέτουσα Αρχή 9.1 Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Ειδικός ιαβαθµιδικός Σύνδεσµος Νοµού Αττικής (Ε..Σ.Ν.Α.) 9.2 Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα: ιεύθυνση: Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90 Ταχ. Κωδ.: 11525, Αθήνα Τηλ.: Fax: Αρµόδιος Επικοινωνίας: Θεόδωρος Ζαρµπούτης ή Χριστίνα Σταθοπούλου 9.3 Για τις ανάγκες ελέγχου των στοιχείων των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την αξιολόγησή τους, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς και την πραγµατοποίηση των λοιπών ενεργειών που αναφέρονται στην παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 20 της παρούσας. 9.4 Η µεταβολή ή αλλαγή στη νοµική κατάσταση, στις αρµοδιότητες ή σύνθεση των αρχών, οργάνων ή υπηρεσιών, που αναφέρονται στην παρούσα ή η µεταστέγασή τους σε άλλη διεύθυνση, δεν επηρεάζει τη νοµιµότητα της παρούσας. Η Αναθέτουσα Αρχή θα ενηµερώσει σχετικά εγγράφως τους Ενδιαφερόµενους / Υποψηφίους / Προεπιλεγέντες / ιαγωνιζόµενους στις περιπτώσεις αυτές. 10. Άρθρο 10: Παραλαβή Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Παροχή διευκρινίσεων 10.1 Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής στην Αττική, στη διεύθυνση που αναφέρεται στην παράγραφο 9.2 ανωτέρω. Αρµόδιο για τη διανοµή και την παροχή σχετικών πληροφοριών και κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, είναι το πρόσωπο που ορίζεται ως αρµόδιος επικοινωνίας, επίσης, στην παράγραφο 9.2 ανωτέρω. 24

25 10.2 Οι Ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µέχρι και δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Αναθέτουσα Αρχή, ήτοι µέχρι την , µε την καταβολή ποσού τριακοσίων Ευρώ (300,00 ). Η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλει προσπάθεια να διαθέσει ανεπίσηµη µετάφραση του κειµένου της παρούσας Πρόσκλησης ή τµήµατος / περίληψης αυτής στην αγγλική γλώσσα, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα από ικανό αριθµό Ενδιαφεροµένων, άνευ προσθέτου αντιτίµου. Το µεταφρασµένο κείµενο θα διατίθεται προς διευκόλυνση και µόνο των αλλοδαπών Ενδιαφεροµένων και, σε κάθε περίπτωση, ισχύον είναι αποκλειστικά το ελληνικό κείµενο της Πρόσκλησης Για την παραλαβή της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα προσκοµίζεται σχετική απλή εξουσιοδότηση από το νόµιµο εκπρόσωπο του Ενδιαφεροµένου, στην οποία θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη και του Ενδιαφεροµένου, περιλαµβανοµένου του ονοµατεπωνύµου του παραλήπτη και, σε περίπτωση νοµικού προσώπου, της επωνυµίας του και του ονοµατεπωνύµου του νοµίµου εκπροσώπου του, καθώς και της πλήρους διεύθυνσης επικοινωνίας, τηλεφώνου και αριθµού φαξ Οι Ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν και ταχυδροµικώς την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, εφ όσον προηγουµένως έχουν προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα αναφερόµενα στην παρούσα δικαιολογητικά, έχουν καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά ποσά και επιπλέον τη δαπάνη για την ταχυδροµική αποστολή της. Η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων µε την ταχύτερη δυνατή υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, ή µέσω ιδιωτικών εταιριών ταχυµεταφορών κατ επιλογήν του Ενδιαφεροµένου, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή της σε αυτόν Οι Ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να λαµβάνουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά µε την παρούσα, υποβάλλοντας εγγράφως ερωτήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή και στη διεύθυνση επικοινωνίας που αναφέρεται στην παράγραφο 9.2 της παρούσας (µε επιστολή, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) το αργότερο µέχρι δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η Αναθέτουσα Αρχή θα αξιολογήσει τα αιτήµατα για 25

26 παροχή διευκρινίσεων ή προσθέτων πληροφοριών και θα απαντήσει σε αυτά εγγράφως Οι έγγραφες απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτήσεων των Ενδιαφεροµένων θα κοινοποιούνται σε όλους τους Ενδιαφεροµένους που παρέλαβαν την παρούσα, χωρίς να αναφέρεται ποιος εξ αυτών υπέβαλε την ερώτηση, µέχρι και έξι (6) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μετά από την παρέλευση της παραπάνω προθεσµίας, δεν θα γίνεται καµία διευκρίνιση όρου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή άλλη επικοινωνία Οι Ενδιαφερόµενοι ή οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 11. Άρθρο 11: Πληροφορίες για τη Β Φάση του ιαγωνισµού ( ιεξαγωγή ιαλόγου-υποβολή Προσφορών-Ανάθεση) 11.1 Η Β Φάση του ιαγωνισµού θα αποτελείται από δύο(2) στάδια: Στάδιο Ι: ιενέργεια διαλόγου Στάδιο ΙΙ: Υποβολή εσµευτικών Προσφορών Ανάθεση (επιλογή προσωρινού αναδόχου), στα οποία δικαιούνται να συµµετάσχουν µόνον οι Προεπιλεγέντες κατά την Α Φάση του Ανταγωνιστικού ιαλόγου Κατά το Στάδιο Ι της Β Φάσης του ιαγωνισµού θα αποσταλεί επιστολή από την Αναθέτουσα Αρχή στους Προεπιλεγέντες, µε την οποία θα κληθούν να παραλάβουν την Πρόσκληση Συµµετοχής σε ιάλογο. Στην Πρόσκληση Συµµετοχής σε ιάλογο θα καθορίζονται οι όροι σύµφωνα µε τους οποίους θα διεξαχθεί ο διάλογος, σκοπός του οποίου είναι η διερεύνηση και ο προσδιορισµός των µέσων που µπορούν να ικανοποιήσουν µε τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή θα διεξάγει διάλογο µε καθέναν από τους Προεπιλεγέντες σχετικά µε τις βασικές τεχνικές, 26

27 χρηµατοοικονοµικές και νοµικές παραµέτρους του Έργου. Ενδεικτικά ερωτήµατα και θέµατα του διαλόγου που θα τεθούν στους Προεπιλεγέντες θα αφορούν στην χρονική διάρκεια της σύµβασης σύµπραξης, στην απαιτούµενη δυναµικότητα των εγκαταστάσεων του Έργου, στη σύσταση των απορριµµάτων, στο αποδεκτό ποσοστό υπολείµµατος που θα οδηγείται σε ΧΥΤΥ, στις συµβατικές υποχρεώσεις και στην κατανοµή κινδύνων του ΙΦΣ και της Αναθέτουσας Αρχής, στις προδιαγραφές αποτελέσµατος / κατασκευής, στο µηχανισµό πληρωµών, τη χρηµατοδοτική δοµή κλπ. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του διαλόγου οι Προεπιλεγέντες θα καλούνται να καταθέτουν γραπτές απόψεις και παρατηρήσεις επί των εξεταζόµενων παραµέτρων του Έργου και ενδεχοµένως να παρουσιάζουν αυτές σε συναντήσεις µε τα αρµόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. Η συµµετοχή στο διάλογο θα αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την συµµετοχή του Προεπιλεγέντος ως ιαγωνιζόµενου στη Β.ΙΙ Φάση του ιαγωνισµού (Υποβολή εσµευτικών Προσφορών), σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στα τεύχη της Β Φάσης του ιαγωνισµού Σηµειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια του διαλόγου, η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει την ίση µεταχείριση όλων των ιαγωνιζοµένων µεριµνώντας, µεταξύ άλλων, για την παροχή της ίδιας επακριβώς πληροφόρησης στους ιαγωνιζόµενους. Οι προτάσεις, λύσεις και εν γένει εµπιστευτικές πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής από έναν ιαγωνιζόµενο είναι εµπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν στους άλλους ιαγωνιζόµενους χωρίς τη συναίνεσή του Η Αναθέτουσα Αρχή, αφού επιλέξει τη λύση ή τις λύσεις που ανταποκρίνονται κατά τον βέλτιστο τρόπο στις ανάγκες της, θα κηρύξει τη λήξη του διαλόγου (Φάση Β.Ι του ιαγωνισµού) και θα ενηµερώσει σχετικά τους ιαγωνιζόµενους Κατά το Στάδιο ΙI της Β Φάσης του ιαγωνισµού θα αποσταλεί επιστολή από την Αναθέτουσα Αρχή στους ιαγωνιζόµενους, µε την οποία θα κληθούν να παραλάβουν την Πρόσκληση Υποβολής εσµευτικής Προσφοράς µαζί µε τα λοιπά τεύχη και στοιχεία που θα τη συνοδεύουν. Μαζί µε τη Πρόσκληση Υποβολής εσµευτικής Προσφοράς, θα δοθούν στους ιαγωνιζόµενους, µεταξύ άλλων, οι ελάχιστες απαιτήσεις εκτροπής 27

28 και ποιότητας του Υπολείµµατος, οι τεχνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις, οι προδιαγραφές, οι απαιτήσεις διαθεσιµότητας των εγκαταστάσεων και των συστηµάτων των κτιρίων, κ.λ.π., καθώς και Σχέδιο της Σύµβασης Σύµπραξης, για το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει εγγράφως σχόλια και παρατηρήσεις από τους ιαγωνιζοµένους σύµφωνα και µε όσα θα ορίζονται ειδικότερα µε τη Πρόσκληση Υποβολής εσµευτικής Προσφοράς. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το τελικό κείµενο του Σχεδίου της Σύµβασης Σύµπραξης, όπως αυτό θα έχει διαµορφωθεί κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, θα διανεµηθεί στους ιαγωνιζόµενους, προκειµένου να υποβληθεί από αυτούς µονογεγραµµένο µαζί µε τη εσµευτική τους Προσφορά. Η εσµευτική Προσφορά πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της λύσης ή των λύσεων που προσδιορίσθηκαν µέσω της διαδικασίας του διαλόγου κατά τη Β.Ι Φάση του ιαγωνισµού Οι ιαγωνιζόµενοι θα υποβάλλουν τις εσµευτικές Προσφορές τους εντός προθεσµίας που θα καθορισθεί στην Πρόσκληση Υποβολής εσµευτικής Προσφοράς και η οποία θα είναι διαρκείας τουλάχιστον εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής στους ιαγωνιζόµενους της επιστολής του σηµείου της παρούσας Πρόσκλησης Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα, εφόσον το κρίνει σκόπιµο, να ζητά από τους ιαγωνιζόµενους να παράσχουν διευκρινίσεις σχετικά µε τις Προσφορές τους ή να τις συµπληρώνουν, εφόσον οι διευκρινίσεις ή συµπληρώσεις αυτές: - δεν επιφέρουν τροποποίηση των βασικών στοιχείων της Προσφοράς, - δεν προξενούν στρέβλωση του ανταγωνισµού και - δεν εισάγουν διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε ιαγωνιζόµενου Η ανάθεση της σύµβασης θα γίνει στον ιαγωνιζόµενο που υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη Προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή αξιολογεί τις Προσφορές µε βάση τα κριτήρια ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στα τεύχη Α και Β φάση του ιαγωνισµού µε βασικότερο κριτήριο το τέλος εισόδου (gate fee) και επιλέγει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη Προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 4.7 της 28

29 παρούσας Πρόσκλησης και τα ειδικότερα οριζόµενα στην Πρόσκληση Υποβολής εσµευτικών Προσφορών Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητά από τον ιαγωνιζόµενο που υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη Προσφορά είτε να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά µε την Προσφορά του είτε να τη συµπληρώσει, εφόσον η διευκρίνιση ή συµπλήρωση αυτή: - δεν επιφέρει τροποποίηση των βασικών στοιχείων της Προσφοράς του ιαγωνιζόµενου, - δεν προξενεί στρέβλωση του ανταγωνισµού και - δεν εισάγει διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε άλλου ιαγωνιζόµενου εδοµένου ότι η κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων του Έργου θα πρέπει αποδεδειγµένα να καλύπτουν τους στόχους που τίθενται από τις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εκάστοτε ισχύουν και τις προδιαγραφές αποτελέσµατος που θα προσδιορισθούν από την Αναθέτουσα Αρχή στην ΠΥ Π, οι ιαγωνιζόµενοι θα κληθούν προς τον σκοπό αυτό, κατά την υποβολή της εσµευτικής Προσφοράς τους, να υποβάλλουν στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι (α) Τουλάχιστον δύο (2) ίδιες / παρόµοιες µε την(ις) προτεινόµεν(ες) ΜΕΑ βρίσκονται σε λειτουργία σε χώρα / χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε δυναµικότητα άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) τόνων ανά έτος έκαστη, ανεξαρτήτως του φορέα που τις λειτουργεί, (β) Τουλάχιστον µία (1) εκ των δύο ως άνω ΜΕΑ βρίσκεται σε συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Τα στοιχεία αυτά θα εξειδικευθούν περαιτέρω στη Πρόσκληση Υποβολής εσµευτικής Προσφοράς στη Φάση Β.ΙΙ του ιαγωνισµού Κατά την υποβολή της εσµευτικής Προσφοράς στο Στάδιο ΙΙ της Β Φάσης του ιαγωνισµού, οι ιαγωνιζόµενοι θα κληθούν να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο ιαγωνισµό Περισσότερες πληροφορίες και λεπτοµέρειες σχετικά µε τη Β Φάση, καθώς και αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας υποβολής σχολίων και παρατηρήσεων από του ιαγωνιζόµενους επί του Σχεδίου της Σύµβασης Σύµπραξης, της αξιολόγησης των εσµευτικών Προσφορών και της ανάθεσης του Έργου, θα περιλαµβάνονται στη Πρόσκληση Υποβολής εσµευτικής Προσφοράς. 29

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΤΟΡΝΤΟΠΟΛΗ, ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ, Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Α ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Α ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Α ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό με Κλειστή Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών Λειτουργία ΧΥΤΑ 1ης ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ 1ης ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Πλ. Πύρρου 1- ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας : 452 21 Πληροφορίες : Α. Μαυριά-Ι. Τσεπέλης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 14/2/2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 2687

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 14/2/2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 2687 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 14/2/2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 2687 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ:6436/13/03.12 Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού για την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» Αριθ. Μελέτης: 4/ 2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ. προκηρύσσει. ανοικτό διεθνή διαγωνισµό µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ. προκηρύσσει. ανοικτό διεθνή διαγωνισµό µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την: Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ιεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85100 Τηλέφωνο : 2241364614-613/ Fax:22413 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια τριακοσίων είκοσι (320) πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής»

«Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια τριακοσίων είκοσι (320) πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής» ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: e mail: Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15342 ΑΘΗΝΑ Τμήμα Προμηθειών 210 210 @ert.gr Αθήνα, Αρ. Πρωτ.:.. 2015. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ( ) Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

: ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ. : Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. - Ενάριθμος 2012ΣΕ07580142 της ΣΑΕ 0758 / Ταμείο Συνοχής - Εθνικοί Πόροι και Ίδιοι Πόροι

: ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ. : Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. - Ενάριθμος 2012ΣΕ07580142 της ΣΑΕ 0758 / Ταμείο Συνοχής - Εθνικοί Πόροι και Ίδιοι Πόροι Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Κ.Α.Ε 9781 (Κωδικός Έργου 12042), Φορέας 071 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Κ.Α.Ε 9781 (Κωδικός Έργου 12042), Φορέας 071 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ANTIKEIMENO: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργικός σχεδιασµός για την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού για το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 19 χλµ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρµι Τηλ. 210 6603300, Fax.210 6603301-2 www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr Πικέρµι, 03/05/2012 Αριθµ. Πρωτοκ. 20-ΓΡΑ-226 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

: ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ. : Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. - Ενάριθμος 2012ΣΕ07580142 της ΣΑΕ 0758 / Ταμείο Συνοχής - Εθνικοί Πόροι και Ίδιοι Πόροι

: ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ. : Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. - Ενάριθμος 2012ΣΕ07580142 της ΣΑΕ 0758 / Ταμείο Συνοχής - Εθνικοί Πόροι και Ίδιοι Πόροι Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ταχ. /νση: Ξεροκαµάρες Ταχ. Κώδικας:723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες: Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα Τηλέφωνο: 2843340360 Fax: 2843025352 E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 964 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Ο Δήμος Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Ο Δήμος Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής 14PROC002130142 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ : Νέας Προποντίδας ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19607/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΗΜΟΣ ΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2695/24-2-2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΗΜΟΣ ΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2695/24-2-2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΗΜΟΣ ΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2695/24-2-2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ: α) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 1 - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 1 - ---------------- ----------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Α: 4ΑΘ07ΛΛ-2 Θεσσαλονίκη, 11/ 4/2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 41039/1515 ΤΤ Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργία και παραγωγή διαφηµιστικού υλικού για χρήση σε ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο και πολυµέσα για την Προβολή του Έργου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002678906 2015-04-01

15PROC002678906 2015-04-01 Θεσσαλονίκη 30.03..2015 Αρ. πρωτ. 19838 Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 56430, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη url: www.greekstatemuseum.com e-mail: info@greekstatemuseum.com

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα Προµηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τηλ.: 213 2072469 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091043 2015-09-25

15PROC003091043 2015-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8356/24-11-2009 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» (ανυψωτικό µηχάνηµα

Διαβάστε περισσότερα

E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 03/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 03/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Ξεροκαµάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες: Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα Τηλέφωνο: 2843340360

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ A Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα