Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57 Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, Αθήνα, τηλ , για την Αντιπροσώπευση (Distribution) των Αμοιβαίων Κεφαλαίων UBS (Lux) Strategy Fund, UBS (Lux) Strategy Sicav, UBS (Lux) Money Market Fund, UBS (Lux) Bond Fund, UBS (Lux) Equity Fund, UBS (Lux) Key Selection Sicav, UBS (Lux) Sicav 3 και των υπο-αμοιβαίων κεφαλαίων τους (sub-funds) στην Ελλάδα. Με την ίδια συμφωνία ορίζεται ως Φορέας Πληρωμών (Local Paying Agent) και δίκτυο προώθησης - διανομής (sub-distributor) η Τράπεζα Κύπρου ΛΤΔ (Λεωφ. Αλεξάνδρας 170, τηλ , στο δίκτυο της οποίας θα γίνονται δεκτές αιτήσεις εγγραφής των ενδιαφερομένων επενδυτών. Οι αιτήσεις αυτές θα διαβιβάζονται μέσω της Κύπρου ΑΕΔΑΚ στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, προς διεκπεραίωση σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και τον Κανονισμό του. Αιτήσεις για εξαγορά των μεριδίων ή μετατροπή τους από ένα αμοιβαίο κεφάλαιο σε άλλο, θα γίνονται επίσης δεκτές σε όλα τα υποκαταστήματα του δικτύου της Τράπεζας Κύπρου, οι οποίες και θα διαβιβάζοντα μέσω της Κύπρου ΑΕΔΑΚ προς το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Η Κύπρου ΑΕΔΑΚ (ο «Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα») αναλαμβάνει την ενημέρωση των υποψήφιων επενδυτών που απευθύνονται στο δίκτυο διανομής παρέχοντας πρόσβαση σε όλη την πληροφόρηση που προδιαγράφει το καταστατικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και η σχετική νομοθεσία. Η Κύπρου ΑΕΔΑΚ ως αντιπρόσωπος ΟΣΕΚΑ για την πώληση μεριδίων στην Ελλάδα: 1. θα έχει στην διάθεση των επενδυτών σε καθημερινή βάση τις τιμές διάθεσης και εξαγοράς των Μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που είναι διαθέσιμα για πώληση στην Ελλάδα και θα φροντίζει για την δημοσιεύση τους στο τύπο όπως απαιτείται σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και τις αποφάσεις της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2. θα δημοσιεύει και θα κοινοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθώς και στους επενδυτές μεταφράσεις στην ελληνική γλώσσα του ισχύοντος Ενημερωτικού Δελτίου, του Καταστατικού και των πιο πρόσφατων ελεγμένων ετήσιων απολογισμών και (εάν υπάρχουν) μη ελεγμένων εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων καθώς επίσης τα έγγραφα και τις πληροφορίες που δημοσιεύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στο κράτος έδρας του. 3. θα τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις που επιβάλλονται από την Ελληνική Νομοθεσία, τις σχετικές πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα της Τραπέζης της Ελλάδος και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Τράπεζα Κύπρου θα εκτελεί χρέη πληρώτριας τράπεζας, διενεργώντας ή λαμβάνοντας πληρωμές ποσών που οφείλονται σε σχέση με συναλλαγές μεριδίων που έγιναν μέσω του Αντιπροσώπου. Συνεπώς για τη διάθεση μεριδίων είναι απαραίτητη η καταβολή του αντιτίμου στους λογαριασμούς που τηρούνται για το σκοπό αυτό στην Τράπεζα Κύπρου. Ο Αντιπρόσωπος τηρεί τα στοιχεία των μεριδιούχων και ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό των μεριδιούχων, αποκλειστικά για ότι αφορά τις διαδικασίες τήρησης του σχετικού μητρώου μεριδιούχων. Η εγγραφή στο μητρώο μεριδιούχων πραγματοποιείται, σε δύο επίπεδα: σε επίπεδο Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο Αντιπρόσωπος αντιπροσωπεύει τους μεριδιούχους, σε επίπεδο του Αντιπροσώπου, τηρείται λεπτομερής κατάλογος μεριδιούχων. Για τις διαθέσεις και τις εξαγορές μεριδίων μέσω του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου θα ισχύει η σχετική προμηθειακή πολιτική, την οποία ο επενδυτής μπορεί να πληροφορηθεί μέσω του δικτύου διανομής. ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

58 Φορολογία στην Ελλάδα Οι ακόλουθες πληροφορίες βασίζονται στην ισχύουσα στην Ελλάδα νομοθεσία κατά την ημερομηνία του παρόντος Προσαρτήματος. Η φορολογική νομοθεσία και πρακτική δύνανται να μεταβάλλονται στο μέλλον. Το φορολογικό καθεστώς που ισχύει για τα κέρδη και τη πρόσθετη αξία που προκύπτει από συναλλαγές σε αμοιβαία κεφάλαια εξωτερικού, αυτό καθορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 6 3 (ι), 24 1(δ) και 54 4 του Ν. 2238/1994, όπως εκάστοτε ισχύει. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, τα εισοδήματα από Α/Κ (μερίσματα, υπεραξία πώλησης) που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα του ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν), απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος. Τα ανωτέρω δεν υπέχουν θέση νομικής ή φορολογικής συμβουλής, ο δε Αντιπρόσωπος δεν αναλαμβάνει να ενημερώνει τον επενδυτή σε περίπτωση τροποποίησης της σχετικής φορολογικής νομοθεσίας, και συνεπώς οι επενδυτές θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνουν συμβουλές για τη φορολογική μεταχείριση της επένδυσής τους. ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ