ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) [τέως Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)] Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ. οικ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 45 η Συνεδρίαση Ημερομηνία Συνεδρίασης: Αριθ. Θέματος Ημερήσιας Διάταξης: 4 Θέμα 4: «Εξέταση αίτησης ανανέωσης έγκρισης του ΣΣΕΔ «ΣΥΔΕΣΥΣ - Α.Ε.» - Ακρόαση - Λήψη απόφασης» Λαμβάνοντας υπόψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ. 1) Τις διατάξεις του ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων Προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει (ΦΕΚ 179 Α ) 2) Τις διατάξεις του ν. 3854/2010 «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 94 Α ). 3) Την διάταξη του άρθρου 46 του ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 24 Α ). 4) Τις διατάξεις των άρθρων 6, 14, 15, 16, και 17 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» συμπληρωματικά εφαρμοζόμενες. 5) Tις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 τoυ π.δ. 99/2008 «Συγκρότηση, διάρθρωση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών 1

2 και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Οργανισμού» (ΦΕΚ 154 Α ). 6) Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α υπ αριθ /2057/Ε103/2010 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών κ.τ.λ.»( ΦΕΚ 1625 Β ). 7) Tις διατάξεις της Υ.Α. υπ` αριθ /2009 «Κανονισμός για τη διαδικασία ανανέωσης των εγκρίσεων συστημάτων ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 769 Β ). 8) Την Υ.Α. υπ` αριθμ / «Έγκριση του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών «ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ» (ΦΕΚ Β 1124/ ) και τον εγκεκριμένο φάκελο που την συνοδεύει. 9) Την από Ιανουαρίου 2009 Έκθεση Ελέγχου του Γραφείου Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Γ.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) της Δ/νσης Περ/κού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ. 10) Την υπ` αριθ. πρωτ. οικ / απόφαση της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος Δ/νση Περ/κού Σχεδιασμού / Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων του ΥΠΕΧΩΔΕ «Ειδικοί όροι για την έκδοση πιστοποιητικού εναλλακτικής διαχείρισης (ΠΕΔ) στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών «ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ». 11) Την από αίτηση του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών «ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε.» περί ανανέωσης της έγκρισής του και την από Ιανουαρίου 2012 υποβληθείσα στον ΕΟΑΝ αναθεωρημένη μελέτη του. 12) Την από υποβληθείσα στον ΕΟΑΝ έκθεση ελέγχου «Περιγραφή Διαδικασιών και Διαπιστώσεις για το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Ανώνυμη Εταιρεία (στο εξής ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ.) προς αξιολόγηση από τον ΕΟΑΝ» της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών «Deloitte ΑΕ σε συνδυασμό με την υπ` αριθ. 30 ης Συνεδρίασης Απόφαση Δ.Σ. / ΕΟΑΝ περί ανάθεσης του ελέγχου αυτού στην προαναφερόμενη εταιρεία (αρ. πρ. 558/ ) 13) Την υπ αριθ. πρωτ. 1076/ κλήση του Προέδρου Δ.Σ. του ΕΟΑΝ προς το ΣΣΕΔ «ΣΥΔΕΣΥΣ - Α.Ε.» για να παρευρεθεί με εκπροσώπους του στην ορισθείσα για τις συνεδρίαση Δ.Σ. προς ακρόασή του για να υποβάλει τις απόψεις του επί της από αίτησης ανανέωσης της έγκρισής του και επί των πορισμάτων του παραπάνω ελέγχου του. 14) Το υπ` αριθ. πρωτ. 1087/ έγγραφο αίτημα του ΣΣΕΔ «ΣΥΔΕΣΥΣ - Α.Ε.» περί ολιγοήμερης αναβολής της ακρόασής του, που έγινε δεκτό κατά την 44 η / συνεδρίαση Δ.Σ. κατά την οποία ανεβλήθη η ακρόαση και η λήψη απόφασης επί της ως άνω αίτησής του για τις ) Το υπόμνημα απόψεων του ΣΣΕΔ «ΣΥΔΕΣΥΣ - Α.Ε.» που υπέβαλε στο Δ.Σ. του ΕΟΑΝ πριν την προκείμενη συνεδρίαση επί των θεμάτων που 2

3 περιλαμβάνονται στην ανωτέρω κλήση του, καθώς και την προφορική ακρόαση και λεπτομερή ανάπτυξη των απόψεών του ενώπιον του Δ.Σ. κατά την προκείμενη συνεδρίασή του, όπως αυτές καταγράφτηκαν στα οικεία πρακτικά. 16) Την Εισήγηση βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΕΟΑΝ για την εξεταζόμενη αίτηση ανανέωσης έγκρισης (απορριπτική). Με την εξεταζόμενη αίτηση ζητείται η χορήγηση ανανέωσης της έγκρισης του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών «ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. ΑΕ», η οποία είχε χορηγηθεί με την προαναφερόμενη με τον αριθμό 8 απόφαση με 6ετή ισχύ από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ. Η αίτηση αυτή υπεβλήθη αρμόδια και νομότυπα, συνοδεύεται δε από φάκελο με την προβλεπόμενη αναθεωρημένη μελέτη, γι` αυτό και πρέπει να εξεταστεί κατ` ουσία σύμφωνα με τον νόμο εφόσον τηρήθηκε η προθεσμία και η διαδικασία που προβλέπει ο σχετικός κανονισμός της Υ.Α. αριθ /2009 (ΦΕΚ 769 Β ). Διότι η ανανέωση της έγκρισης όπως και η έγκριση των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης εμπίπτει στην κατά τα άρθρα 7, 17 και 24 ν. 2939/2001 και 11 παρ.5 της Κ.Υ.Α. αριθ / 2057 / Ε103 / 2010 ρυθμιστική αρμοδιότητα του Ε.Ο.ΑΝ. τέως Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. ως φορέα στον οποίο ανατέθηκε η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και ειδικότερα ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της πολιτικής για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων χάριν της κατ` άρθρο 24 παρ. 1 Συντ. επιβαλλόμενης προστασίας του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. Γ, Α εδ. 2 και Β του ν. 2939/2001, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 3 και 6 εδ. α της Κ.Υ.Α. αριθ / 2057 / Ε103 / 2010 (ΦΕΚ 1625 Β ), η οποία εκδόθηκε κατ` εξουσιοδότηση του άρθρου 17 παρ. 4 του ν. 2939/2001 όπως ισχύει, και τις διατάξεις της Υ.Α. υπ` αριθ /2009 «Κανονισμός για τη διαδικασία ανανέωσης των εγκρίσεων συστημάτων ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης κ.τ.λ.», η ανανέωση της έγκρισης κάθε συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης χορηγείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) μόνον εφόσον συντρέχουν και πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 1) Η επιχείρηση που αποτελεί σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης να μην έχει κηρυχθεί σε πτώχευση και να μην βρίσκεται σε κατάσταση εκκαθάρισης ή παύσης πληρωμών και οι μετέχοντες σε αυτό διαχειριστές να μην έχουν καταδικαστεί για φορολογικές ή οικονομικές παραβάσεις ή για παραβάσεις των διατάξεων περί ανταγωνισμού ή αισχροκέρδειας, σε περίπτωση δε που το σύστημα 3

4 έχει τη νομική μορφή Α.Ε. να μην έχουν καταδικαστεί στα προαναφερόμενα αδικήματα τα μέλη της διοίκησής του, οι διευθύνοντες σύμβουλοί του και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη του, και 2) Να βεβαιώνεται με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Ε.Ο.ΑΝ. ότι το σύστημα ανταποκρίνεται στους όρους του νόμου και στα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης, και συγκεκριμένα ότι τήρησε τόσο τους όρους χορήγησης της έγκρισής του και των προβλεπομένων στον εγκεκριμένο φάκελό του για την προηγούμενη περίοδο, καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ν. 2939/2001, τα συναφή προεδρικά διατάγματα και την λοιπή περιβαλλοντική νομοθεσία, όσο και τους ειδικούς όρους εφόσον του έχουν επιβληθεί, ότι λειτουργεί με συνθήκες που να μην εισάγουν διακρίσεις, καθώς επίσης ότι λειτουργεί και σχεδιάζεται να λειτουργήσει κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται εμπόδια στο εμπόριο ή στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό σύμφωνα με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, και ότι λαμβάνει κατά κύριο λόγο υπόψη τις απαιτήσεις σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας, ασφάλειας και υγιεινής των καταναλωτών, καθώς και προστασίας των δικαιωμάτων βιομηχανικού και εμπορικού απορρήτου. Τυχόν μη συμμόρφωση του συστήματος με την ως άνω υπ` αριθμό 2 προϋπόθεση καθιστά αλυσιτελή την εξέταση του αναθεωρημένου φακέλου που προβλέπει το άρθρο 3 παρ. 1β του ανωτέρω κανονισμού, αφού η έλλειψη της προϋπόθεσης αυτής κωλύει την αποδοχή του αιτήματος ανανέωσης της χορηγηθείσας έγκρισης. Στην περίπτωση του αιτούντος συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης «ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε.» η αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΑΝ με την προβλεπόμενη από τον σχετικό κανονισμό εισήγησή της, η οποία υπογράφεται από τον Γενικό Διευθυντή του Ε.Ο.ΑΝ., εκθέτει αναλυτικά προς το Δ.Σ. και βεβαιώνει, ότι το σύστημα αυτό δεν τήρησε τους όρους χορήγησης της έγκρισής του, τις διατάξεις του ν. 2939/2001, της ΚΥΑ / 2010 και τους ειδικούς όρους που του είχαν επιβληθεί από το Γ.Ε.Δ.Σ.Α.Π., καθώς και ότι εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβλημα της τήρησης των όρων και στον αναθεωρημένο φάκελο που συνοδεύει την αίτηση ανανέωσης της έγκρισής του, για τους λόγους δε αυτούς εισηγήθηκε την απόρριψη της εξεταζόμενης αίτησης. Από την προαναφερόμενη με τον αριθμό 8 απόφαση έγκρισης του συστήματος αυτού και από τον εγκεκριμένο φάκελο που την συνόδευε, από την προαναφερόμενη με τον αριθμό 10 απόφαση επιβολής σε αυτό ειδικών όρων, τους οποίους κατ` ουσίαν αποδέχτηκε κατά δήλωση των παρασταθέντων κατά την προκείμενη 4

5 συνεδρίαση εκπροσώπων του, από τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου της αρμόδιας υπηρεσίας με βάση τις οποίες επέβαλε τους ειδικούς όρους, από την προαναφερόμενη με τον αριθμό 12 έκθεση πρόσφατου ελέγχου από την Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών «Deloitte ΑΕ, αλλά και από τις προφορικές και γραπτές απόψεις που υπέβαλε το σύστημα στο Δ.Σ. του ΕΟΑΝ πριν και κατά την προκείμενη συνεδρίαση, προκύπτουν τα ακόλουθα: 1. Σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης του εν λόγω συστήματος, σε συνδυασμό με τους όρους του εγκεκριμένου φακέλου του, καθώς και με τις διατάξεις του ν. 2939/2001 όπως ισχύει, το σύστημα αυτό είχε αναλάβει την υποχρέωση να οργανώσει και να υλοποιήσει τις εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης των συσσωρευτών (συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία και ανακύκλωση) μέσω των επιχειρήσεων που κατά τον νόμο πραγματοποιούν τις εν λόγω εργασίες, με την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία αδειοδοτήσεις για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων. Εντούτοις, διαπιστώθηκε από τους προαναφερόμενους ελέγχους ότι το σύστημα συνεργαζόταν με επιχειρήσεις που πραγματοποιούσαν κατ` ανάθεσή του τέτοιες εργασίες χωρίς να διαθέτουν τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, όπως οι εταιρείες ΒΑΤΑΝΟDE, ΑΙΚ. ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ - Ε.Ε., κ.τ.λ, Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι δεν ανταποκρίνεται στους όρους του νόμου και πιο συγκεκριμένα ότι δεν λαμβάνει υπόψη κατά κύριο λόγο τις απαιτήσεις σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας ασφάλειας και υγιεινής των καταναλωτών, όπως έχει υποχρέωση από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. Α εδ. 2 του ν. 2939/2001και το άρθρο 10 της ΚΥΑ / Την έλλειψη των προβλεπομένων από τον νόμο αδειών στους ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενους συνεργάτες του δεν αρνείται το εν λόγω σύστημα με το υποβληθέν υπόμνημα των απόψεών του, ισχυριζόμενο απλώς ότι παρά την έλλειψη δεν έχει συμβεί κανένα ατύχημα και δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος για το περιβάλλον, ισχυρισμός που βέβαια δεν είναι επαρκής και δεν αναιρεί την παράβαση των όρων του νόμου από μέρους του, καθώς και της σχετικής υποχρέωσης που είχε αναλάβει. 2. Από το ρυθμιστικό πλαίσιο του βασικού ν. 2939/2001, όπως αυτός συμπληρώθηκε και αποσαφηνίστηκε με τον ν. 3854/2010, ιδίως από την επί του άρθρου 2 Αιτιολογική Έκθεση του τελευταίου, συνάγεται ότι το εν λόγω σύστημα, όπως και όλα τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα συγκείμενο στην μη επιδίωξη και στην μη διανομή μερίσματος (κερδών) στους μετόχους του, αφού σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο αυτό έχει σαν μοναδικό σκοπό να οργανώνει απλώς τις εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης με τις χρηματικές 5

6 εισφορές που εισπράττει από τους συμμετέχοντες σε αυτό διαχειριστές / παραγωγούς, οι οποίες προορίζονται αποκλειστικά για την κάλυψη του κόστους της εναλλακτικής διαχείρισης, όπως ρητά ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 7 του ν. 2939/2001 όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 3854/2010 και του άρθρου 12 παρ. 1 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. Εντούτοις διαπιστώθηκε από τους προαναφερόμενους ελέγχους, ότι με τις ανωτέρω εισπραττόμενες χρηματικές εισφορές, ασκούσε επιχειρηματική δραστηριότητα με σκοπό το κέρδος κατά τρόπο αθέμιτα ανταγωνιστικό έναντι των ομοειδών επαγγελματιών και επιχειρήσεων του κλάδου (συλλέκτες, ανακυκλωτές κ.τ.λ.), κατά αθέμιτη εκμετάλλευση τόσο της δεσπόζουσας θεσμικής θέσης που είχε στην αγορά ως συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, καθόσον διαπιστώθηκε και μέσω της ιστοσελίδας του ότι δέσμευε υπέρ αυτού τα σημεία συλλογής χρησιμοποιημένων συσσωρευτών με συμβάσεις προνομιακής προμήθειας συσσωρευτών προς αυτό, πρακτική που εκτός των άλλων προκαλούσε αδυναμία εξεύρεσης πρώτης ύλης στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, όσο και της προνομιακής χρηματικής επάρκειας που διέθετε λόγω των εισπραττόμενων ως άνω κοινωνικών πόρων (εισφορών), καθότι η επάρκειά του αυτή του επέτρεπε να προσφέρει στην αγορά τις πλέον συμφέρουσες τιμές, δημιουργώντας έτσι εμπόδια στο εμπόριο και στρεβλώσεις στον υγιή ανταγωνισμό. Ενώ επίσης διαπιστώθηκε από τους ελέγχους αυτούς ότι δεν τηρούσε ούτε τους όρους των άρθρων 7 παρ. Α εδ. 2 του ν. 2939/2001 και 10 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. καθότι εισήγαγε διακρίσεις τόσο στην επιλεκτική επιδίωξη είσπραξης ή μη είσπραξης των χρηματικών εισφορών υπέρ ορισμένων οφειλετών / υποχρέων παραγωγών και σε βάρος άλλων (το ίδιο με τις απόψεις του αποδέχεται «σχετική ελαστικότητα»), όσο και κατά την απευθείας αδιαφανή και επιλεκτική ανάθεση των εργασιών συλλογής μεταφοράς των αποβλήτων σε ορισμένους κατά προτίμηση επαγγελματίες, χωρίς σταθερά και νόμιμα κριτήρια, όπως το της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς, και χωρίς σαφείς διαδικασίες (το ίδιο με τις απόψεις του παραδέχεται ότι απλώς έκανε «επιλογή» συνεργατών με τα δικά του κριτήρια εμπιστοσύνης που «δεν υπόκειται σε τυπικές διαδικασίες» όπως ανέφερε). Οι διαπιστώσεις αυτές σε συνδυασμό με την αδυναμία επαλήθευσης πολλών δαπανών του συστήματος με αντίστοιχα παραστατικά, που διαπίστωσε ο πρόσφατος έλεγχος, καθώς και με την παρατηρηθείσα διόγκωση του διοικητικού κόστους καταδεικνύουν αδιαφάνεια και άτακτη οικονομική διαχείριση κοινωνικών πόρων (χρηματικών εισφορών) και υποδηλώνουν ότι το σύστημα αυτό δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ν. 2939/2001 και τη συναφή νομοθεσία. 6

7 3. Επιπλέον διαπιστώθηκε από τον έλεγχο αυτό ότι το εν λόγω σύστημα δεν τήρησε ούτε τους ειδικούς όρους που του είχαν επιβληθεί με την προαναφερόμενη με τον αριθμό 10 απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 3 και 24 παρ του ν. 2939/2001 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του τότε ισχύοντος π.δ. 115/2004 που ήδη καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από την προαναφερόμενη με τον αριθμό 6 Κ.Υ.Α. (άρθρα 13 παρ. 3, 23). Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε και έγινε αποδεκτό και από το ίδιο το σύστημα αυτό κατά την ακρόασή του, ότι είχε αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα συμμετέχοντας ενεργά στις εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης όχι μόνο εκεί όπου δεν δραστηριοποιούνταν οι ανακυκλωτές συνεργάτες του (νησιωτικές, απομακρυσμένες), όπως του είχε επιβληθεί να περιοριστεί με τους ειδικούς όρους αυτούς. Αλλά, αντίθετα, είχε αναπτύξει πλήρη και ενεργή επιχειρηματική δραστηριότητα σε όλη την ενδοχώρα και στα αστικά κέντρα (Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης κ.τ.λ.), όπου σύμφωνα με τους επιβληθέντες σε αυτό ειδικούς όρους αυτούς θα έπρεπε η δραστηριότητά του να είναι συμπληρωματική εκείνης των συλλεκτών ανακυκλωτών συνεργατών του συστήματος και να περιορίζεται μόνο στην απογραφή της διακίνησης/ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών που πραγματοποιούσαν οι συνεργάτες του αυτοί βάσει των προβλεπομένων εντύπων αναγνώρισης. 4. Επισημαίνεται ότι δεν κρίθηκαν επαρκείς ούτε ορθές ούτε νόμιμες οι επί των ανωτέρω ειδικών όρων απόψεις του συστήματος, ότι ήταν αναρμόδιο το διοικητικό όργανο που επέβαλε τους ειδικούς όρους αυτούς και γι` αυτό ήσαν κατά την άποψή του ανυπόστατοι χωρίς δεσμευτική ισχύ. Καθότι η επιβολή των ειδικών όρων ανήκε μεν και ανήκει πλέον στην κατ` άρθρ. 9 παρ. 3 ν. 2939/2001 αρμοδιότητα του ΕΟΑΝ, σύμφωνα όμως με το άρθρο 24 παρ του ν. 2939/2001, μέχρι την έναρξη της λειτουργίας του τότε ονομαζόμενου Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. και ήδη μετονομασθέντος δυνάμει του άρθρου 46 του ν. 4042/2012 σε Ε.Ο.ΑΝ., η οποία έναρξη της λειτουργίας του έλαβε χώρα με τον από διορισμό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου του (Υ.Α / ΦΕΚ 185/ ), μεταβατικά αρμόδια για την έκδοση της προαναφερόμενης με τον αριθμό 10 απόφασης επιβολής των ειδικών όρων αυτών, στις που εκδόθηκε αυτή, ήταν ακριβώς η Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία νόμιμα και αρμόδια κατά τον χρόνο αυτόν εξέδωσε την απόφαση επιβολής των. Η απόφαση δε αυτή δεν ήταν ατελέσφορη ή ημιτελής κατά την τηρηθείσα διαδικασία επειδή δεν τροποποιήθηκε ανάλογα η απόφαση έγκρισης του συστήματος με το νέο επιχειρησιακό σχέδιο που υπέβαλε κατόπιν αυτών, όπως υποστήριξε κατά την ακρόασή του το εν λόγω σύστημα, αλλ` αντίθετα εξ αρχής από την έκδοσή της ήταν σε πλήρη ισχύ και υποχρέωνε το 7

8 σύστημα σε πλήρη εφαρμογή και τήρησή της άνευ ετέρου, καθότι από καμία διάταξη νόμου δεν προβλέπεται και δεν τίθεται η ανάλογη τροποποίηση της έγκρισης του συστήματος ως προϋπόθεση της εξ αρχής ισχύος της. Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και επειδή τόσο τα προαναφερθέντα στοιχεία όσο και οι διεξοδικές απόψεις που υπέβαλε προφορικά και γραπτά κατά την προκείμενη συνεδρίαση το εν λόγω σύστημα κρίθηκε ότι αρκούσαν για τον σχηματισμό πλήρους πεποίθησης, ώστε να μην απαιτούνται περαιτέρω στοιχεία, το διοικητικό συμβούλιο διαπίστωσε εν τέλει ότι στην περίπτωση της εξεταζόμενης αίτησης δεν συντρέχουν και δεν πληρούνται οι κατά το νόμο προϋποθέσεις για την χορήγηση ανανέωσης της έγκρισης του αιτούντος συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών, ήτοι διαπίστωσε συγκεκριμένα ότι το εν λόγω σύστημα δεν ανταποκρίνεται στους όρους του Ν. 2939/ όπως ισχύει - και της Κ.Υ.Α. αριθ / 2057 / Ε103 / 2010 ούτε στις υποχρεώσεις εναλλακτικής διαχείρισης που απορρέουν από τον νόμο για την προηγούμενη περίοδο, καθότι, όπως βεβαιώνεται και από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΑΝ, δεν τήρησε τους όρους χορήγησης της έγκρισής του ως συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών, ούτε τους ειδικούς όρους που του επιβλήθηκαν στη συνέχεια από την αρμόδια υπηρεσία. Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Την απόρριψη της από αίτησης του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών «ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε.» περί ανανέωσης της έγκρισής του. Η απόφαση αυτή είναι άμεσα εκτελεστή. Παραγγέλλεται η ανάρτηση της παρούσης στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και η κοινοποίηση αυτής στο ως άνω συλλογικό σύστημα με κάθε πρόσφορο μέσο, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ιωάννης Αγαπητίδης 8

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, Νοέµβριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Μετά από σχετική παραγγελία του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ Αθήνα, Νοεμβρίου 2008 1) ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ Η.Π. & ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. & Ε.Ε Πληροφορίες: Β. Ραυτοπούλου Τηλ: 2131515659 2) ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 2010 1) ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. & Ε.Ε Β.Ραυτοπούλου 2) ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 2010 1) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ.. & Ε.Ε Β. Ραυτοπούλου 2) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα,..., μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, αφενός: Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. & Ε.Ε ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. & Ε.Ε Β. Ραυτοπούλου ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ: Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΤΗΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:10556/731426 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. Στην Αθήνα σήμερα,. μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, αφενός: Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα,..., μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, αφενός: Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού για τις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του ΑΠΘ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού για τις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση σχεδίου νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων»

Αιτιολογική έκθεση σχεδίου νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων» Αιτιολογική έκθεση σχεδίου νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποιήσεις του ν. 2939/2001 και άλλες ρυθμίσεις για τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 63/14 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 63/14 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 69ΠΓ46906Ψ-2Μ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Νίκαια,22-8-14 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. Πρωτ.: 40733/4-9-14 "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" Αριθμός Διακήρυξης: 6 Χανιά, 15/7/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αριθμός Διακήρυξης: 6 Χανιά, 15/7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΨΑΘΑΚΗ Π. ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦ: 28210-22308 ΑΡΙΘ. FAX : 28210-22329 Αριθμός Διακήρυξης: 6 Χανιά, 15/7/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ύδρα : 7/5/2013 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ : 1363 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ύδρα : 7/5/2013 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ : 1363 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ύδρα : 7/5/2013 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ : 1363 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Συλλογής και μεταφοράς στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ «Υποδομές εξοπλισμών στο ΤΕΙ Πελοποννήσου» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ»

ΠΡΑΞΗ «Υποδομές εξοπλισμών στο ΤΕΙ Πελοποννήσου» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ: ΑΔΑ (περίληψης): Ψ0Ι846914Ο-ΦΑΚ ΑΔΑΜ: 15PROC002883862 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 8 Μαΐου 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1108 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002905997 2015-07-10

15PROC002905997 2015-07-10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία,Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα, Τ 2106988500 /F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού, Τ. 2106988521, 2106988570,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ. ΤΗΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 6677 / 711343 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘ. 003/2012 ΕΝΙΑΙΟΥ ANOIKTOY TAKTIKOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘ. 003/2012 ΕΝΙΑΙΟΥ ANOIKTOY TAKTIKOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Μ.Κωστενιάν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Χαμηλότερη τιμή ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 11-9-2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα:11,30 π.μ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Χαμηλότερη τιμή ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 11-9-2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα:11,30 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5H ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ TAX/KH Δ/ΝΣΗ : ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ 34100-ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ AΡΙΘΜ: 8408/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ε. Ο. ΑΝ. Α Α: Β4Ω846Ψ8ΟΖ-ΧΑΥ Ταχ. /νση: Πατησίων 147, ΤΚ 11251 Αθήνα Πληροφορίες: Τρ. Χαριτοπούλου Α. Αρφανάκου Τηλ: 210-8642255 210-8654950 Φαξ: 210-8627444 E-mail: a.arfanakou@prv.ypeka.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 12-5-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 1154 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Διεύθυνση: Β.Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34 Γλυφάδα Τηλέφωνο:210-9602130

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1625 11 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41624/2057/Ε103 Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχεί ριση των

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία,Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα, Τ 2106988500 /F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού, Τ. 2106988521, 2106988570,

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Σταματάκη Αρ. Πρωτ: 3110 Τηλέφωνο: 2810 279062, 279070, 279078 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2810 279071 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: amh@culture.

Ε. Σταματάκη Αρ. Πρωτ: 3110 Τηλέφωνο: 2810 279062, 279070, 279078 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2810 279071 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: amh@culture. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002590510 2015-02-20

15PROC002590510 2015-02-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία,Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα, Τ 2106988500 /F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού Πληροφορίες: Σ. Πολιτικού, Τ. 2106988570, e-mail:s.politikou@asylo.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 25.02.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 263

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 25.02.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 263 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ Ταχ.Δ/νση: Θέσπιδος 8

Διαβάστε περισσότερα