ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΙ ΑΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙ ΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΝΙΚΙΑΣ ΑΕ» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑ ΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΗΤΙΚΗΣ» με δ.τ. «ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙ ΚΗ ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ Α.Ε.» Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της τροποποίησης του κα ταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΡΙΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕ ΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΕΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ZEGE Α.Ε.» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Β. ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΠΟΘΗ ΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με δ.τ. «Β. ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΑΕ» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Α.Λ.Μ.Α. Α.Τ.Ε.Β.Ε.» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΕΝΙ Α.Β.Ε.Ε.» Προσκλήσεις Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑ ΛΑΚΤΟΣ ΜΕΒΓΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε»σε έκτακτη Γενική Συνέλευση Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΙΜΑΛΕΒΗΤΕΧΝΙΚΗ KLT Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΠΑΚ ΑΒΕΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΣΙΕΡΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕ ΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΙ ΕΡΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΟΙ ΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Γ. ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΕΛΕΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥ ΣΑΜΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SIMI Α.Ε.» την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΚΤΗ ΧΑΝΙΚΙΑΝ Α.Ε.» την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΚΤΗ ΧΑΝΙΚΙΑΝ Α.Ε.» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Τροποποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυ μία «IN ΠΑΡΤ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥ ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙ ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΙΑΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΝΙΚΙΑΣ ΑΕ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτι κό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του κατα στατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙ ΚΙΑΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΝΙΚΙΑΣ ΑΕ» και με αριθμό Μητρώου 58370/01/Β/05/124. Η εν λόγω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο λούθως: Άρθρο 5 1ε. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε στις 16 Νοεμβρίου 2007, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά ευρώ διακόσιες χιλιάδες ( ,00) με την έκδοση διακοσίων χιλι άδων ( ) μετοχών, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ ( 1,00) η κάθε μια. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχε ται σε ευρώ ένα εκατομμύριο εκατόν εξήντα χιλιάδες ( ,00) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο εκατόν εξήντα χιλιάδες ( ) μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ ( 1,00) η κάθε μία. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2007 (2) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥ ΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΗΤΙ ΚΗΣ» με δ.τ. «ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτι κό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του κα ταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΥΤ ΤΑΡΟΓΕΝΗΤΙΚΗΣ» με δ.τ. «ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 57845/01/Β/04/550. Η εν λόγω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο λούθως: Άρθρο 5 Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας εκ που διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 20 μετά την αύξηση του κατά με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 20 η καθεμία σύμφωνα με απόφαση της από Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανέρχεται σήμερα στο ποσό των και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 20 η κάθε μία. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2007 (3) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΕ ΟΔΩΡΟΥ ΚΡΙΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ /07 από φασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΡΙΤΑ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και με αριθμό Μητρώου 2891/01/Β/86/2890, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Η εν λόγω εγκριθείσα τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακολούθως: Άρθρο 4 1) Διάρκεια της εταιρείας ορίζεται τριακονταετής αρχομένη από της νομίμου συστάσεως αυτής δια της δημοσιεύσεως εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως του παρόντος καταστατικού και της εγκρινούσης τούτο οικείας αποφάσεως. Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετό χων παρατάθηκε η διάρκεια της εταιρείας για τριάντα ακόμη έτη. 2) Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων δικαιούται να αποφασίση προ της λήξεως της άνω οριζόμενης διαρ κείας και δια της κατωτέρω εν άρθρω 35 του παρόντος οριζόμενης απαρτίας και πλειοψηφίας, την παράτασιν ταύτης δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2007

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 (4) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΕΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙ ΑΔΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ZEGE Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτι κό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του κα ταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΕΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ZEGE Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 48607/01/Β/01/211. Η εν λόγω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο λούθως: Άρθρο 2 Ο σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η εκπόνηση, σχεδιασμός και η εκτέλεση, είτε με απευ θείας ανάθεση είτε κατόπιν διαγωνισμού, αρχιτεκτονικών, τοπογραφικών, στατικών, αντισεισμικών, εδαφολογικών και μηχανολογικών μελετών τεχνικών, οικοδομικών και κτιριολογικών έργων κάθε είδους μορφής και φύσεως. β) Η επίβλεψη της εφαρμογής αυτών, είτε από μόνη την εταιρεία, είτε μέσω εργολάβων και υπεργολάβων ή άλλων προσώπων, είτε σε συνεργασία με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. γ) Η διεξαγωγή γενικά της επιχείρησης του αρχτε κτονικού και τεχνικού συμβούλου, επιχειρήσεων, οργα νισμών, εταιρειών του Δημοσίου και τρίτων ιδιωτών. δ) Η διεξαγωγή και η διενέργεια κάθε παρόμοιας με τους σκοπούς της εταιρείας εργασίας και πράξεως, που είναι συναφής και εξυπηρετική των σκοπών της εταιρείας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. ε) Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής μελετητικές ή μη στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που επιδιώκουν σκοπούς συναφείς προς τους σκοπούς της εταιρείας. στ) Αγορά, εκμίσθωση, πώληση και εν γένει εκμετάλ λευση ακινήτων. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2007 (5) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Β. ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡ ΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με δ.τ. «Β. ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΑΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ. 4012/2007 απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «Β. ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙ ΛΙΑΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με δ.τ. «Β. ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΑΕ» και Αρ. Μ.Α.Ε /03/Β/90/042, σύμφωνα με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει σε περίληψη ως εξής: Άρθρο 5 Αρχικά το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε δρχ. και διαιρείτο σε μετοχές ονο μαστικής αξίας δρχ. η κάθε μία. Με διαδοχικές αυξήσεις το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε και διαιρείτο σε μετοχές, ονομα στικής αξίας 7,69 η μία. Με τη Γενική Συνέλευση της αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά με καταβολή με τρητών και με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 7,69 η κάθε μία. Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε και διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 7,69 η κάθε μία. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ελευσίνα, 7 Δεκεμβρίου 2007 Η Διευθύντρια Ε. ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ (6) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΜΑ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Α.Λ.Μ.Α. Α.Τ.Ε.Β.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, η με αριθμό πρωτ. ΤΜΕΜ/2678/ αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 1/ απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Α.Λ.Μ.Α. Α.Τ.Ε.Β.Ε.» και Αρ. Μ.Α.Ε /67/Β/07/009, με τη οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της. Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, σε περίληψη, έχει ως εξής: Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Ανώνυμης Εται ρείας ορίστηκε στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 ).

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Με την από 1/ απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του με τοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας κατά ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000,00 ), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα (30,00 ) ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκα τόν πενήντα χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες ονομαστικές μετοχές (5.000), ονομα στικής αξίας εκάστης τριάντα ευρώ (30,00 ). Κομοτηνή, 6 Δεκεμβρίου 2007 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΝΗΣ (7) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΕΝΙ Α.Β.Ε.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, η με αριθμό πρωτ. ΤΜΕΜ/2598/ αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 12/ απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΣΕΝΙ Α.Β.Ε.Ε.» και Αρ. Μ.Α.Ε /67/Β/98/009, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της. Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2ακαι7β παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, σε περίληψη, έχει ως εξής: Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των τριάντα εκατομμυρίων δρχ. ( δρχ). Μετά από διαδοχικές αυξήσεις το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των πεντακοσίων σα ράντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών του ευρώ ( ,65 ). Με την από 12/ απόφαση της έκτακτης Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσια είκοσι ευρώ (35.220,006), με την έκδοση χιλίων διακοσίων (1.200) νέων μετοχών, ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων για 10 έτη, αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών του ευρώ (29,35 ). Μετά τα ανωτέρω, το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών του ευρώ ( ,65 ) και διαιρείται σε δέκα εννιά χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα εννέα (19.699) μετοχές, ονομαστικές και μη μεταβιβά σιμες για 10 έτη, αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών του ευρώ (29,3 5 ), η κάθε μία. Κομοτηνή, 21 Νοεμβρίου 2007 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (8) Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑ ΚΤΟΣ ΜΕΒΓΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΜΕ ΒΓΑΛ Α.Ε» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕΒΓΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Αρ. Μ.Α.Ε. 8549/62/Β/86/384) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕΒΓΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με την από απόφαση του καλεί τους μετόχους της Ανώνυ μης Εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕΒΓΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε έκτακτη Γενική Συ νέλευση την , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρείας, επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 23, στη Νέα Μενεμένη Θεσσαλονίκης, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έκδοση ενός ή περισσοτέρων ομολογιακών δανεί ων μέχρι του ποσού των είκοσι πέντε εκατομμυρίων ( ,00) ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 έως την Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων των ομολογιακών δανείων. 3. Διάφορες ανακοινώσεις, προτάσεις και άλλα θέματα. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρους στην έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποια δήποτε άλλη τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενι κή Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγ γραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέ ντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις ανωτέρω διατάξεις, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέ λευση μόνο μετά από άδειά της. Κουφάλια, 5 Δεκεμβρίου 2007 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. (Υπογραφή) (9) Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΙΜΑΛΕΒΗΤΕΧΝΙΚΗ KLT Α.Ε. ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝ ΣΗΣ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. ΚΛΙΜΑΛΕΒΗΤΕΧΝΙΚΗ KLT Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗ ΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Αρ. Μ.Α.Ε /62/Β/91/0042) Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του κατα στατικού της εταιρείας και μετά από απόφαση του Δι

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 οικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την , ημέρα Παρασκευή και ώρα στα γραφεία της εταιρείας στη Λεωφόρο Κ. Καραμανλή 152, στη Θεσσαλονίκη με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής: Έγκριση για σύμβαση της εταιρείας με μέλη του διοι κητικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 του ν. 2190/1920. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους καθώς και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα στην εταιρεία ή σε μία από τις αναγνωρισμένες τράπεζες και να φέρουν τις σχετικές αποδείξεις στα γραφεία πέντε (5) μέρες τουλάχιστον πριν από τη μέρα της συνέλευσης. Θεσσαλονίκη, 4 Δεκεμβρίου 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο (10) Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΠΑΚ ΑΒΕΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΒΙΠΑΚ ΑΒΕΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (Αρ. M.A.E /62/B/86/1429) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΒΙΠΑΚ ΑΒΕΕ ΒΙΟΤΕ ΧΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέ λευση την , ημέρα Δευτέρα και ώρα π.μ., στην έδρα της εταιρείας στην Αγία Παρασκευή Θεσσα λονίκης με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της εταιρι κής χρήσης από έως και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων μετά των επ αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της ανωτέρω χρή σης. 3. Λοιπές ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην τα κτική Γενική Συνέλευση παρακαλούνται να συμμορφω θούν με τις αντίστοιχες διατάξεις του καταστατικού. Θεσσαλονίκη, 1 Οκτωβρίου 2007 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (11) επωνυμία «ΣΙΕΡΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥ ΣΙΑΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΙΕΡΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΕΡΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥ ΣΙΑΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΙΕΡΡΑ ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» και με αριθμό Μητρώου 64377/01/ Β/07/629, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ευρώ. Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2007 (12) επωνυμία «Γ. ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟ ΔΕΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Γ. ΚΑΛΑΝΤΖΟ ΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το υπ αριθμ. 4/ πρακτικό του Διοικητικού Συμ βουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Γ. ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και αριθ μό Μητρώου 63876/24/Β/07/09 με τα οποία εκλέχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο, έγινε η συγκρότηση του σε σώμα και η εκπροσώπηση όπως πιο κάτω: 1. Φώτιος Φόρτης του Αθανασίου, Οικονομολόγος, κάτοικος Κορίνθου Γ. Παπανδρέου 17, Ελληνικής ιθα γένειας που γεννήθηκε το 1952 στην Κόρινθο, με Α.Δ.Τ. ΑΒ /2007 Τ.Α. Κορινθίας Α.Φ.Μ , Πρό εδρος. 2. Ιωάννης Λαρσινός του Ηλία, Οικονομολόγος, κάτοι κος Κορίνθου Πυλαρινού 32, Ελληνικής ιθαγένειας, που γεννήθηκε το 1960 στην Αθήνα, με Α.Δ.Τ. Λ A.T. Κορινθίας, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος. 3. Χρήστος Λαρσινός του Ηλία, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Κορίνθου Πυλαρινού 32, Ελληνικής ιθαγένειας που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957, με Α.Δ.Τ. Σ A.T. Κορινθίας, μέλος. Το άνω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εται ρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους Από το ίδιο πρακτικό του Δ.Σ. προκύπτει ότι την εται ρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους, χωριστά ο καθένας, ο Ιωάννης Λαρσινός του Ηλία και ο Χρήστος Λαρσινός του Ηλία. Με το ίδιο πρακτικό του Δ.Σ. παρέχεται ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας η ειδική εντολή, εξουσιοδότηση στους: 1. Χατζηγιαννίδη Δημήτριο του Ιωάννου, κάτοικο κάτω Άσσου Κορινθίας,, κάτοχο της υπ αριθμ. Α.Δ.Τ. Ι /1977 του Ι παρ. Ασφαλείας Πειραιώς με Α.Φ.Μ , όπως έχει την δυνατότητα να θέτει την υπο γραφή του για τα παρακάτω θέματα και εργασίες της «Γ. ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με σκοπό την καλύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτής: α) Οπισθογραφεί επιταγές τρίτων, κομίστρια των οποίων είναι η εταιρεία «Γ. ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΟΙ ΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ β) Θέτει την υπογραφή του επί των επιταγών της Εται ρείας αυτής, αποκλειστικά και μόνο για πληρωμή οφει λών ή λογαριασμών της αυτής εταιρείας προς Δημόσι ους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (Ο.Τ.Ε. Δ.Ε.Η. κ.λπ.) ή προς τη Δ.Ο.Υ., ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. γ) Θέτει την υπογραφή του επί των επιταγών της αυτής εταιρείας με σκοπό αποκλειστικά και μόνο τη μεταφορά κεφαλαίων από ένα τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας αυτής σε άλλον της ίδιας εταιρείας η εί σπραξη ανάλυψη μετρητών στο ταμείο από τραπεζικό λ/σμό της εταιρείας. δ) Υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας αυτής: φορτωτικά έγγραφα αφορώντα σε εισαγωγές προϊό ντων αγορασθέντων από την εταιρεία αυτή, έντυπα της επιθεώρησης εργασίας, του ΙΚΑ, και λοιπών ασφα λιστικών ταμείων, παραλαβή νομικών και φορολογικών εγγράφων. 2. Σαζακλή Σταμάτιο του Εμμανουήλ κάτοικο Κορίνθου οδός Μικράς Ασίας 28, κάτοχο της υπ αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΕ /2007 του A.T. Κορίνθου με Α.Φ.Μ , όπως έχει την δυνατότητα να θέτει την υπογραφή του για τα παρακάτω θέματα και εργασίες της «Γ. ΚΑΛΑΝΤΖΟ ΠΟΥΛΟΣ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με σκοπό την καλύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών: α) για την έκδοση και παραλαβή αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας, την μεταβίβαση και οριστική διαγραφή των ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων της εταιρείας στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών οποιασδήποτε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της επικράτειας. β) για την έκδοση και παραλαβή αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας, την μεταβίβαση και οριστική διαγραφή των ιδιόκτητων Μηχανημάτων Έργου της εταιρείας στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών οποιασδήποτε Νομαρ χιακής Αυτοδιοίκησης της επικράτειας. Κόρινθος, 30 Νοεμβρίου 2007 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΣΙΝΗΣ (13) επωνυμία «ΕΛΕΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΣΑΜΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SIMI Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΣΑΜΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SIMI Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 25588/24/Β/92/01: α) το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία που λήγει στις β) το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβου λίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εται ρείας ως εξής: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: 1 ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο: τον Δη μήτριο Βιλαώρη του Κωνσταντίνου, επιχειρηματίας, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Ψυχι κού Λουτρακίου Κορινθίας, τέρμα δεκάτης ογδόης, Τ.Κ , Ελληνικής υπηκοότητας, κατόχου του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΕ , εκδοθέντος την από το Α.Τ. Λουτρακίου, 2 ως Αντιπρόεδρο και Εντεταλμένο Σύμβουλο: τον Μασούρη Νικόλαο του Ιωάννη, επιχειρηματίας, γεννη θείς στο Κιάτο Κορινθίας το έτος 1976, κάτοικος Ζευ γολατιού Κορινθίας, περιοχή Αγ. Γεώργιος, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Π , εκδοθέντος την από το Α.Τ. Ζευγολατιού. 3 ως μέλος: τον Σωτήριο Νικολάου του Αθανασίου, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στο Κιάτο το 1975, κά τοικος Ζευγολατιού Κορινθία, με Α.Δ.Τ. Χ από το Α.Τ. Βραχάτι Κορινθίας. 4 ως μέλος: τον Κωνσταντίνο Βιλαώρη του Δημητρί ου, ελεύθερος επαγγελματίας γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1984, κάτοικος Ψυχικού Λουτρακίου Κορινθίας, τέρμα δεκάτης ογδόης, τ.κ , Ελληνικής υπηκο ότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Φ , εκδοθέντος την από το Α.Τ. Λουτρακίου, κάτοικο Λουτρακίου Κορινθίας με Α.Δ.Τ. Φ ως μέλος τον: Βασίλειο Βιλαώρη του Δημητρίου, ελεύθερος επαγγελματίας, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1987, κάτοικος Ψυχικού Λουτρακίου Κορινθίας, τέρ μα δεκάτης ογδόης, τ.κ , Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ , εκδοθέντος την από το Α.Τ. Λουτρακίου. Εκπροσώπηση: Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της οι κατωτέρω: Ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος: Δημήτρι ος Βιλαώρης του Κωνσταντίνου και ο αντιπρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος: Μασούρης Νικόλαος του Ιωάννη, ενεργούντες είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά. Κόρινθος, 6 Δεκεμβρίου 2007 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΣΙΝΗΣ (14) επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧ/ ΣΕΙΣ ΑΚΤΗ ΧΑΝΙΚΙΑΝ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων και το 224/ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΚΤΗ ΧΑΝΙΚΙΑΝ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 10092/24/Β/86/22, με την οποία εκλέ χθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο, έγινε η συγκρότηση του σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης ως εξής: 1. Κάρολος Γρηγ. Χανικιάν, αρχιτέκτων που γεννήθηκε το 1962 στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας και κατοι κεί στην Αγία Παρασκευή Αιαρος 9 με Α.Δ.Τ. Ρ , μέλος του Δ.Σ. 2. Νέλλη Χαι Χανικιάν, που γεννήθηκε το 1938 στον Πειραιά Αττικής και κατοικεί στην Αθήνα Σικύνου 6 με Α.Δ.Τ. Θ Διευθύνων σύμβουλος του Δ.Σ. 3. Νίκη Χανικιάν, επιχειρηματίας που γεννήθηκε το 1945 στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας και κατοικεί στην Αθήνα Μπούσγου 13 με Α.Δ.Τ. Θ , Πρόεδρος του Δ.Σ. Η θητεία του ανωτέρου Δ.Σ. είναι μέχρι Από το ίδιο πρακτικό του Δ.Σ. προκύπτει ότι την εται ρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους, όταν αυτή τίθεται κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας οι: Κάρολος Γρηγορίου Χανικιάν. Νίκη συζ. Θεοδώρου Χανικιάν. Νέλλη συζ. Ουσίκ Χανικιάν. Κόρινθος, 10 Δεκεμβρίου 2007 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΣΙΝΗΣ (15) επω νυμία «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας η από απόφα ση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 49129/24/Β/01/12 με το οποίο έγινε αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και έγινε η συγκρότηση του σε σώμα και η εκπροσώπηση της εταιρείας όπως πιο κάτω και για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. Α. Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου: 1. Καρανίκης Ηλίας του Κυριάκου και της Κωνστα ντίνας, επιχειρηματίας κάτοικος Ζευγολατιού Κορινθί ας Α.Δ.Τ. ΑΑ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Καρανίκης Χαράλαμπος του Κυριάκου και της Κων σταντίνας, επιχειρηματίας κάτοικος Ζευγολατιού Κοριν θίας Α.Δ.Τ. Μ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Καρανίκης Σάββας του Κυριάκου και της Κωνστα ντίνας, επιχειρηματίας κάτοικος Ζευγολατιού Κορινθίας Α.Δ.Τ. Ν Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Ανδρέου Δημήτρης του Βασιλείου και της Μαρίας Πολιτικός Μηχανικός οδός Κολοκοτρώνη 18 Κόρινθος Α.Δ.Τ. Χ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Ευθυμίου Κωνσταντίνα του Ευαγγέλου, καθηγήτρια Πανεπιστημίου με Α.Δ.Τ. ΑΑ κάτοικος Ζευγολα τιού Κορινθίας οδός Νικηταρά 9, Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κόρινθος, 7 Δεκεμβρίου 2007 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΤΣΙΝΗΣ (16) επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧ/ ΣΕΙΣ ΑΚΤΗ ΧΑΝΙΚΙΑΝ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το 221/ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΤΗ ΧΑΝΙΚΙΑΝ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 10092/24/Β/86/22: 1. Η έκθεση διαχείρησης του Δ.Σ., η έκθεση των ελε γκτών και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της πρακτικό της Γ.Σ. της 44/ περί εκλογής ελεγκτών χρήσης όπως πιο κάτω: Τακτικοί: Α. Γεώργιος Στ. Νικηφοράκης λογιστής, πτυχιούχος ΑΣΟΕ που γεννήθηκε το 1947 στην Αγία Γαλήνη Ρεθύ μνου Κρήτης κάτοικος Αθηνών Αμφικράτους 23 με αριθ μό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος , Έλληνας υπήκοος. Β. Παναγιώτης Β. Μητρόπουλος λογιστής, πτυχιούχος Α.Β.Σ. Πειραιώς που γεννήθηκε στη Βάστα Αρκαδίας κάτοικος Αθηνών Λυσικράτους 19 και αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος , Έλληνας υπήκοος. Αναπληρωματικοί: Α. Ραγκούσης Ευθ. Γεώργιος λογιστής, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε. που γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα κάτοικος Αγίων Αναργύρων οδός Αγ. Δημητρίου 31 με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος , Έλληνας υπήκοος. Β. Ανδριάνας Κ. Ιωάννης λογιστής, πτυχιούχος Α.Β.Σ. Πειραιώς που γεννήθηκε το 1958 στην Αθήνα κάτοικος Κηφησίας Αρτέμιδος 8 και αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος , Έλληνας υπήκοος. Κόρινθος, 10 Δεκεμβρίου 2007 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΣΙΝΗΣ

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (17) Τροποποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυ μία «IN ΠΑΡΤ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Δυνάμει του υπ αριθμ / συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικολάου Αρ βανιτάκη, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθ μούς Γενικό 20693/2007 και Ειδικό 5750 στις ο Σπυρίδων Βαρυτιμίδης του Παναγιώτου, ως μοναδικός εταίρος και διαχειριστής της Μονοπρόσωπης Εταιρεί ας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «IN ΠΑΡΤ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»: Α) Αύξησε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσόν των εκατόν έντεκα χιλιάδων ( ,00) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε απ αυτόν ολόκληρο στα ταμεία της πιο πάνω εταιρείας, έτσι ώστε το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται σε ευρώ εκατόν εβδομήντα ένα χιλιάδων ( ,00). Το νέο αυτό κεφάλαιο της αυξή σεως από ( ,00) ευρώ, διαιρείται σε τρεις χιλιάδες επτακόσια (3.700) νέα εταιρικά μερίδια ευρώ τριάντα (30) το καθένα. Τα νέα εταιρικά μερίδια ανελήφθησαν από τον εταίρο Σπυρίδωνα Βαρυτιμίδη, ήτοι αυτός ανέλαβε τρεις χιλιάδες επτακόσια (3.700) νέα εταιρικά μερίδια και η εταιρική του μερίδα αποτελείται πλέον από πέντε χιλιάδες επτακόσια (5.700) εταιρικά μερίδια (παλαιά νέα = 5.700) συνολικής αξίας ευρώ εκατόν εβδομήντα ενός χιλιάδων ( ) και τροπο ποίησε αναλόγως το άρθρο 5 που αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας και Β) Διηύρυνε και επέκτεινε τον σκοπό της εταιρείας, δηλαδή στο άρθρο 3 προστέθηκε η παράγραφος: Η εισαγωγή και εμπορία καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Η εισαγωγή και εμπορία μηχανολογικού εξοπλισμού συνεργείων αυτοκινήτων και ηλεκτρονικών διαγνωστι κών εξαρτημάτων και η ενοικίαση αυτοκινήτων και μο τοσυκλεττών. και τροποποίησε αναλόγως το άρθρο 3 που αφορά τον σκοπό της εταιρείας και Γ) Κωδικοποίησε το καταστατικό της εταιρείας, το οποίο έκτοτε θα έχει ως εξής: 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Επωνυμία της εταιρείας είναι: «IN ΠΑΡΤ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΝΗΣ» με δ.τ. «IN PART Μ. ΕΠΕ». 2. ΕΔΡΑ. Η έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθη ναίων, γραφείο δε αυτής επί της οδού Μαραθωνομάχων αριθμός 17 Ακαδημία Πλάτωνος. 3. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι η εισαγωγή, ανακατασκευή και εμπορία καινούριων και μεταχειρι σμένων ανταλλακτικών και μηχανών επιβατικών αυτο κινήτων, σε λιανική και χονδρική πώληση, η εισαγωγή, ανακατασκευή και επανεξαγωγή των ανωτέρω, αντι προσώπευση οίκων της αλλοδαπής και ημεδαπής και γενικώς κάθε εμπορική, εισαγωγική και κατασκευαστική πράξη που έχει σχέση με τα ανωτέρω. Η εισαγωγή και εμπορία καινούργιων και μεταχειρι σμένων αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Η εισαγωγή και εμπορία μηχανολογικού εξοπλισμού συνεργείων αυτοκινήτων και ηλεκτρονικών διαγνωστι κών εξαρτημάτων και η ενοικίαση αυτοκινήτων και μο τοσυκλεττών. 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσιπε νταετής (25 ετής) αρχομένη από της ημέρας της δημο σιεύσεως του αρχικού καταστατικού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης και λήγουσα ακριβώς την 13ην Μαρτίου ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εκατόν εβδομήντα ενός χιλιάδων ( ) το οποίο διαιρείται σε πέντε χιλιάδες επτακόσια (5.700) εταιρικά μερίδια εκάστου ευρώ (30) τριάντα και ως εκ τούτου ο άνω μοναδικός εταίρος της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας μετέχει της εταιρείας με πέντε χιλιάδες επτακόσια (5.700) εταιρικά μερίδια συνο λικής αξίας εκατόν εβδομήντα ενός χιλιάδων ( ) ευρώ. 6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει με το παρόν από τη σύσταση της εταιρείας ο μοναδικός εταίρος Σπυρίδων Βαρυτιμίδης, ο οποίος διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις και εκ προσωπεί την εταιρεία. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2007 Η Συμβολαιογράφος ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 5256 18 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 168 9 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3851 1 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9528 13 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εται νυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2616 7 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εται ρειών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12341 23 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 15 2 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12367 13 Νοεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 150 12 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3663 21 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13509 5 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9037 24 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13172 11 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14891 30 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9896 12 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7912 16 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9904 28 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2894 15 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11596 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7300 9 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7936 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 15048 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3008 28 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14467 17 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 11715 9 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 70 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7522 11 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 4578 11 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα