Η ΠΡΩΤΗ ΕΝΤΥΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (1800)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΡΩΤΗ ΕΝΤΥΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (1800)"

Transcript

1 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Η ΠΡΩΤΗ ΕΝΤΥΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (1800) Στή μνήμη τοϋ Νικόδημον, φτωχού τουρκόφωνου παραμυθά στό Νέβσεχίρ καί τελευταίας χαρούμενης άνάμνησης τοϋ πατέρα μου Μολονότι στή μακρόχρονη γνωριμία του μεσαιωνικού καί τού νέου ελληνισμού μέ τά τουρκ(ομαν)ικά φύλα1 δέν έπαψαν οί μεταξύ τους γραμματειακές σχέσεις, μολονότι λογοτεχνικό, «προλογοτεχνικό» καί «παραλογοτεχνικό», λαϊκό ή «ανώνυμο» (έμμετρο ή πεζό, κυρίως αφηγηματικό) υλικό κυκλοφορούσε προφορικά άνάμεσα στούς ελληνόγλωσσους καί τουρκόγλωσσους πληθυσμούς τής Εγγύς καί Μέσης Ανατολής, τής Μικρός Ασίας καί κατόπιν τών Βαλκανίων σέ όλόκληρη τήν περίοδο τής στενότερης επαφής τους (11ος αί. κ.έ.),2 μολονότι χειρόγραφο υλικό τουρκικών μεταφράσεων έργων τής ελληνικής γραμματείας, καί νεοελληνικών μεταφράσεων έργων τής τουρκικής γραμματείας είναι γνωστό, αν καί σχεδόν άδιερεύνητο,3 μολονότι οί «γραικοτουρκικές» (καραμανλίδικες) έντυπες μεταφράσεις (άπό τά ελληνικά στά τουρκικά, αλλά σ ελληνικό αλφάβητο) ξεκινούν, γιά τά μή λογοτε 1. Βλ., πρόχειρα, για τή μεσαιωνική περίοδο, τή βιβλιογραφία τοϋ G. Moravcsik, Byzantinoturcica, Βερολίνο Δέν υπάρχει, γιά τήν ώρα, ανάλογη γενική βιβλιογραφία γιά τή νεοελληνική περίοδο. 2. Οί μαρτυρίες άφθονοϋν ιδιαίτερα γιά τή λαϊκή άφήγηση (παραμύθια, άνέκδοτα, ιστορικές καί θρησκευτικές παραδόσεις κτλ.), καί δέν προέρχονται μόνο άπό άνατολίτες καί δυτικούς περιηγητές ή νεοελληνική δραστηριότητα στήν πρόσληψη περσοαραβικής, αρχικά, καί τουρκικής, κατόπιν, προϊσλαμικής, είτε ίσλαμικής ύλης έπεκτείνεται, έπίσης, στόν τομέα τών μεταφράσεων, παραφράσεων καί διασκευών θρησκευτικής γραμματείας γιά έλληνόγλωσσους μουσουλμάνους, ιδιαίτερα τής Βαλκανικής ("Ηπειρος, Αλβανία κ.ά.), πού μόλις τώρα αρχίζουν να μελετιούνται σοβαρά, ιδιαίτερα άπό γλωσσολόγους. 3. Δέν έχει γίνει άκόμα προσπάθεια βιβλιογραφικής καταγραφής ούτε, φυσικά, ποσοτικής ή ποιοτικής αποτίμησής του. Γιά τή νεοελληνική δραστηριότητα ως τά τέλη τοϋ 18ου αί., ό έρευνητής μπορεί να ξεκινήσει άπό τις παλαιότερες, καί μή ειδικές, βιβλιογραφικές καί βιοεργογραφικές προσπάθειες τών Γ. Ζαβίρα, Νέα 'Ελλάς ή 'Ελληνικόν Θέατρου (1804), καί K. Ν. Σάθα, Βιογραφίαι των εν τοϊς γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων... (1868), άλλά χρειάζεται να έξετάσει, τουλάχιστον, όλους τούς δημοσιευμένους ως σήμερα Καταλόγους (νεο)ελληνικών χειρογράφων, όπου δέν λείπουν οί ένδείξεις μεταφράσεων άπό τά τουρκικά.

2 156 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ χνικά έργα, ήδη από το 1584 καί, αύτοτελώς, από το 1718,4 καί μολονότι οί πρώτες γνωστές χειρόγραφες ελληνικές μεταφράσεις τουρκικής «προλογοτεχνικής» ή «παραλογοτεχνικής» Όλης ανάγονται στό πρώτο, πιθανότατα μισό του 18ου αί.,5 δέν διαθέταμε ώς τώρα καμιάν ένδειξη για έντυπη μετάφραση τουρκικού λογοτεχνικού έργου πριν από τόν προχωρημένο 19ο αί.6 Επόμενο ήταν, λοιπόν, να θεωρείται γενικά άπό τή γραμματολογική έρευνα, πού εκτιμά κυρίως τήν «καθαυτό λογοτεχνία» καί τα έντυπα τεκμήριά της, απειροελάχιστη ή (ίσλαμική καί) τουρκική συμβολή στή νεοελληνική γραμματεία7 4. Βλ. S. Salaville - E. Daleggio, Karamanlidika..., τόμ. 1: , Αθήνα 1958, καί Έ. Μπαλτά, Karamanlidika. Additions ( )..., Αθήνα 1987 Karamanlidika. Nouvelles additions et compléments, 1, Αθήνα 1997 (όπου καί χρησιμότατη βιβλιογραφία για τή «γραικοτουρκική» γραμματεία). 5. Βλ., π.χ., τις πρώτες γνωστές χειρόγραφες μεταφράσεις ίστοριών-άνεκδότων του Νασρεντίν Χότζα (στα νεοελληνικά καί στα άρχαΐα έλληνικά), πού ενδέχεται να ανήκουν στις αρχές τού 18ου αί. καί να χρησιμοποιήθηκαν άκόμη καί στή νεοελληνική (φαναριώτικη) έκπαίδευση: Γ. Κεχαγιόγλου, «'Ένας Οθωμανός Αίσωπος στήν αύλή τών Μαυροκορδάτων καί τού Όθωνα: Οί πρώτες σωζόμενες έλληνικές μεταφράσεις τού Νασρεντίν Χότζα» Μολυβδοκονδυλοπελεκητής 4 (1993), σσ (καί συνοπτικότερη μορφή στον τόμο Όψεις τής λαϊκής καί τής λόγιας νεοελληνικής λογοτεχνίας. 5η Επιστημονική Συνάντηση άφιερωμένη στον Γιάννη Άποστολάκη, Θεσσαλονίκη, Μαΐου 1992 [ΕΕΦΣΠΘ. Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας, Παράρτημα άριθμ. 5], Θεσσαλονίκη 1994, σσ ). 6. Ή πρώτη, μή αυτοτελής συλλογή έντυπων μεταφράσεων πού συμπεριλαμβάνει τουρκική καί άραβική πεζή άφηγηματική ύλη είναι, σύμφωνα μέ τα γνωστά βιβλιογραφικά δεδομένα, οί Μύθοι, μυθιστορίαι καί διηγήματα ηθικά καί άστεΐατοϋ Δ. Κ. Χατζηασλάνη Βυζάντιου ( Αθήνα Ί839). 7. Για τις γενικότερες γραμμές του νεοελληνικού άνατολισμοϋ, καί γιά όρισμένα αίτια πού καθόρισαν ή έμπόδισαν τήν άνάπτυξή του βλ., έκτος άπό τή βιβλιογραφία τής σημ. 5, καί Anna Tabaki, «Un aspect des Lumières néohelléniques: L approche scientifique de l Orient. Le cas de Dimitrios Alexandridis», Έλληνικά 35 (1984), σσ , καθώς καί τις εργασίες μου: «Χίλιες καί Μία Νύχτες: Σταθμοί στις τύχες τού έργου καί ή μετάφραση τού Κώστα Τρικογλίδη», Διαβάζω 33 (1980), σσ «Ό βυζαντινός καί μεταβυζαντινός Συντίπας: Γιά μια νέα έκδοση», Graeco- Arabica 1 (1982), σσ «Οί έντυπες νεοελληνικές μεταφράσεις τού 18. αί.: Παρατηρήσεις καί άποτιμήσεις», Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 32/6 (1982), σσ «Δύο άβιβλιογράφητες έκδόσεις: Μυθολογικόν Συντίπα (1755) - Αραβικόν Μυθολογικόν (1846)», Έλληνικά 34 (1982-3) [1984], σσ «Άπό τήν Κεντρική Άσία ώς τήν Ανδαλουσία: Δείγματα τής λογοτεχνίας τού Αραβικού Μεσαίωνα στήν Ελλάδα τού Μεσοπολέμου, I (Συντίπας ή Οί Πανουργίες καί οί Μηχανορραφίες τών Γυναικών, μετάφρ. Κ. Τρικογλίδη, Αθήνα 1982), II (Γό Περιβόλι τής 'Αγάπης (Άγνωστου Άραβα ποιητή), μετάφρ. Κ. Τρικογλίδη, Αθήνα 1982)», Διαβάζω 73 (1983), σσ καί 74 (1983), σσ «Λεπτομέρειες στήν τοιχογραφία τού παλαιστινιακού άγώνα, μέσω μιας κυπριακής περιδιάβασης (Σύγχρονοι Παλαιστίνιοι πεζογράφοι, Έπιλογή-μετάφρ. Ντίνα Κατσούρη, Αθήνα 1983»), Διαβάζω 85 (1984), σσ L «Ή πρώτη έντυπη έλληνική μετάφραση τής διήγησης Alflayla wa-layla (Χίλιες καί Μία Νύχτες), Graeco-Arabica 3 (1984), σσ «Modem Greek Orientalism

3 Η ΠΡΩΤΗ ΕΝΤΥΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 157 καί άνύπαρκτη ή τουρκική συμμετοχή στήν προεπαναστατική λογοτεχνία.8 and Literary Responces to the Arabic East (18th Century-ca. 1830)», στον τόμο A. Moala (έπιμ.), Orient et Lumières. Colloque de Lattaquié 29 septembre - 2 octobre 1986, Γκρενόμπλ 1987, σσ ' «Modem Greek Orientalism: A Preliminary Survey of Literary Responses to the Arab World», Modern Greek Studies Yearbook 3 (1987) [1988], σσ «Translations of Eastern Novels and their Influence on Late Byzantine and Modem Greek Fiction (11th-18th Centuries)», στον τόμο R. Beaton (έπιμ.), The Greek Novel AD , Λονδίνο-Νέα Ύόρκτι-Sydney 1988, σσ «Νεοελληνικός Άνατολισμός: Συνέχεια καί άσυνέχεισ. στις γραμματειακές προσεγγίσεις τοϋ άραβικοΰ κόσμου», στον τόμο Μνήμη Λίνον Πολίτη, Θεσσαλονίκη 1988, σσ Τά Παραμύθια τής Χαλιμάς, τόμ. Α'-Δλ Αθήνα «The Discontinuity of Greek Literary Responses to the Arab World (18th - 20th Centuries)», Journal of Modern Greek Studies 1,1 (1989), σσ « : Γέννηση, άναβίωση, ανατροφοδότηση ή έπανεκτίμηση τής ελληνικής ερωτικής πλασματικής πεζογραφίας;», Σύγκριση/Comparaison 2-3 (1991), σσ «Νεοελληνική πεζογραφία μέ ανατολική προέλευση καί ή άναβίωση τής νεοελληνικής πεζογραφικής μυθοπλασίας στον 18ο αιώνα», Graeco- Arabica 5 (1993), σσ «Όψεις τοϋ νεοελληνικού άνατολισμοΰ : Ή συμβολή τών Κυπρίων λογοτεχνών τής Αίγυπτου», στον τόμο Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας [Κύπρου] (έπιμ.), Πρακτικά Συμποσίου Οί Κύπριοι λογοτέχνες τής Αίγύπτον (Λευκωσία, Απριλίου 1991), Λευκωσία 1993, σσ «Traduzioni neogreche del XVIII secolo: Titaliano come lingua veicolare» (μτφρ. A. Gentilini), στον τόμο M. Vitti (έπιμ.), Testi letterari italiani tradotti in greco (dal '500 ad oggi), Βιτέρμπο 1994, σσ «Νεοελληνική άφηγηματική λογοτεχνία καί ξένες παραδόσεις. Ή ποικιλία τών άνατολικών καί δυτικών συμβολών κατά τον 18ο αιώνα», στον τόμο Πρακτικά A ' Διεθνούς Συνεδρίου Συγκριτικής Γραμματολογίας. Σχέσεις τής ελληνικής μέ τις ξένες λογοτεχνίες, , Αθήνα 1995, σσ «Άβιβλιογράφητες εκδόσεις τοϋ Νασρεντίν Χότζα (Σμύρνη 1848, Αθήνα 1860, 1861)», Ελληνικά 45 (1995), σσ L «Ή σπασμωδική συγκριτική γραμματολογία τοϋ Νέου Ελληνισμού καί ή γραικοτουρκική διασκευή τοϋ Πολύπαθους τοϋ Γρ. Παλαιολόγου», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 11 ( ), σσ «Από τά Έρωτος άποτελέσματα τοϋ Ί. Καρατζά ως τόν Θέρσανδρο τοϋ Έ. Φραγκούδη: στις απαρχές τής Νεοελληνικής καί τής νεότερης Κυπριακής πεζογραφίας», Σημείο 4 (1996 [1997]), σσ «Οθωμανικά συμφραζόμενα τής ελληνικής έντυπης πεζογραφίας. Από τόν Γρηγόριο Παλαιολόγο ως τόν Εύαγγελινό Μισαηλίδη», στον τόμο Ν. Βαγενάς (έπιμ.), Από τόν Λέανδρο στόνλουκή Λάρα. Μελέτες γιά τήν πεζογραφία τής περιόδου , Ηράκλειο 1997, σσ Είναι ένδεικτικό ότι άκόμη καί μείζονα έμμετρα νεοελληνικά έργα μέ τουρκαλβανικό καί ίσλαμικό προσανατολισμό, όπως ή λεγάμενη «Άληπασιάδα» τοϋ Χατζησεχρέτη (άρχές τοϋ 19ου αί.) πού, ως προς τό μήκος της, μπορεί νά συγκριθει μόνο μέ τόν Έρωτόκριτο τοϋ καθολικού βενετοκρητικοϋ Βιτσέντσου Κορνάρου καί μέ τήν Όδύσεια τοϋ άθεου άραβοκρητικοϋ Νίκου Καζαντζάκη, έμειναν ως σήμερα άνέκδοτα στό σύνολό τους καί σχεδόν άσχολίαστα άπό τή νεότερη έρευνα, αν έξαιρέσουμε ευάριθμες έργασίες όρισμένων ξένων έρευνητών καί τήν ένθερμη προσοχή διεθνιστών πολιτών τού κόσμου, όπως ό υπερρεαλιστής Νίκος Έγγονόπουλος. 8. Ελάχιστες, π.χ., άπό τις πρόσφατες έργασίες γιά τά λεγόμενο «φαναριώτικα στιχουργήματα» (καί τις άνθολογίες τους, βλ. παρακάτω, σημ. 24, καί Μισμαγιά. Ανθολόγιο Φαναριώτικης ποίησης κατά τήν έκδοση Ζήση Δαούτη..., έπιμ. Ά. Φραντζή, Αθήνα 1993, καί τή σχετική βιβλιοκρισία μου στά Ελληνικά 43 (1993), σσ ) διερευνούν

4 158 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Το τεκμήριο πού περιγράφω συνοπτικά εδώ αλλάζει, νομίζω, τήν εικόνα των γνώσεών μας, τουλάχιστον σέ δ,τι αφορά τά χρονολογικά καθέκαστα. Άπό ανέκδοτο άρχειακό υλικό προκύπτει ότι στά 1800, δηλαδή τήν τελευταία χρονιά τού 18ου αί., καί τριανταεννέα ολόκληρα χρόνια πριν άπό τήν μή αυτοτελή, καί δχι καθαρά λογοτεχνική, άθηναϊκή έκδοση των Μύθων, μυθιστοριών καί διηγημάτων ηθικών καί άστείων τού Βυζάντιου, δηλαδή τού Κωνσταντινουπολίτη, άραβοθρεμμένου καί τουρκοθρεμμένου Δ. Κ. Χατζηασλάνη, τυπώθηκε, ή ήταν έτοιμη να τυπωθεί, ή πρώτη αυτοτελής μετάφραση έργου τής τουρκικής γραμματείας στά ελληνικά, καί μάλιστα στό παλαιότερο ενεργό κέντρο τής ελληνικής βιβλιοπαραγωγής, τή Βενετία, καί, πιθανότατα, στό σημαντικότατο τυπογραφείο τού Πάνου Θεοδοσίου. Πρόκειται γιά μιάν έγγραφη βεβαίωση τής βενετικής λογοκρισίας άπό , πού σώζεται στά Κρατικά Αρχεία τής Βενετίας, στή σειρά τών Αναμορφωτών τού Πανεπιστημίου τής Πάντοβας, υπογράφεται άπό τον γνωστό γιά τή λογοκριτική, τυπογραφική καί μεταφραστική δραστηριότητά του λόγιο ιερέα τής Βενετίας Ιωάννη Λίτινο* 10 9 καί αφορά δύο ελληνικές τήν αναμφισβήτητη, γιά όποιον δει συγκριτικά τό γνωστό υλικό, άμοιβαία σχέση τών νεοελληνικών μέ τά όθωμανικά (τουρκικά κ.ά.) λυρικά ποιήματα καί τραγούδια τής εποχής, ενώ έπιμένουν άπρόσφορα στή θεωρία τής δήθεν άμεσης έπίδρασής τους άπό τή γαλλική poésie fugitive. 9. Βλ. παραπάνω, σημ A.S.V., Riformatori dello Studio di Padova, φ. 333, άρ Αμέσως πριν (άρ. 591) ό ίδιος εντεταλμένος άναγνώστης, στά λατινικά καί μέ τήν ίδια ημερομηνία (Είδοί Σεπτεμβρίου^ τό έγγραφο συνοδεύεται καί άπό μεμονωμένες βεβαιώσεις τής βενετικής Συντεχνίας τών Βιβλιοπωλών καί Τυπογράφων, Ορισμένες άπό τις όποιες φέρουν τή χρονολογία ), προτείνει γιά έγκριση δεκατρείς λειτουργικές, θεολογικές, εγκυκλοπαιδικές, Ιστορικές καί λογοτεχνικές έκδόσεις τού τυπογραφείου Θεοδοσίου, ένδεκα άπό τις όποιες είναι, άπ όσο γνωρίζω, άβιβλιογράφητες. Οί περισσότερες άπαντοϋν, πάντως, σέ βιβλιοπωλικό κατάλογο του τυπογραφείου (1802 βλ. T. Ε. Σκλαβενίτης, «Βιβλιολογικά Α'», Μνήμων8 (1980-2), σσ ), πράγμα πού σημαίνει ότι έκδόθηκαν άνάμεσά τους, εκτός άπό τις καθαυτό λειτουργικές καί θεολογικές, είναι καί ό Νέος Παράδεισος, ό Χρονογράφος τού Ψευδοδωρόθεου κάτι πού έπιβεβαιώνει τήν υπόθεση του T. Ε. Σκλαβενίτη, δ.π., σ. 347, γιά λανθάνουσα έκδοση καί οί έξης λογοτεχνικές εκδόσεις: τρίτομη έκδοση τών Κωμωδιωντον Goldoni (πού πιθανόν αποτελεί έπανέκδοση τών βιενέζικων έκδόσεων τών Π. Ααμπανιτσιώτη καί Σπ. Βλαντή, βλ. A. Gentilini Grinzato, «In margine alla fortuna di Carlo Goldonii in Grecia», Studi Goldoniani 4 (1976), σσ στόν κατάλογο τού 1802 διευκρινίζεται ότι διατίθενται οί εξής κωμωδίες: Ή στοχαστική καί ώραία χήρα Ή άρετή τής Παμέλας- Αιχόνοιαι πενθεράς καί νύφης), έπανέκδοση τών βιενέζικων Έρωτος άποτελέσματα (πού δέν μνημονεύεται άπό τόν Μ. Vitti, /*** Κ***, Έρωτος άποτελέσματα..., Αθήνα Ί989, σ. 40) καί τής βιενέζικης τετράτομης Νέας Χαλιμάς (στόν κατάλογο τού 1802: Μυθολογικόν 'Αραβικόν, ήτοι έξακολονθησις τής Χαλιμάς εις τόμους 4 βλ. Τά Παραμύθια τής Χαλιμάς, δ.π., σημ. 7, τ. Β', σ. 9*, καί τ. Γ', σ. 9*). Γιά τόν ζακυνθινό Ί. Αϊτινό (ή Λιτίνο), πού πρέπει νά πέθανε άνάμεσα στά 1806 καί

5 Η ΠΡΩΤΗ ΕΝΤΥΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 159 άβιβλιογράφητες εντυπες μεταφράσεις: τή γνωστή άπό τις άρκετές, αλλά συνήθως μή αυτοτελείς, εκδόσεις της νεοελληνική μετάφραση (ή, καλύτερα, παράφραση) άπό τα γαλλικά του έργου τοΰ Marmontel Ή Βοσκοπούλα τών Άλπεων," καί μιαν άγνωστη νεοελληνική μετάφραση άπό τά τουρκικά, πού, κατά τή λατινική διατύπωση τοΰ εγγράφου, τιτλοφορείται Eventus Rhephae et Michrae (βλ. είκ. I): , καί ήταν «πρύτανης» τοΰ Ελληνικού Κολλεγίου στην Πάντοβα, «δημόσιος επιθεωρητής» (Pubblico Revisore, Revisore) των ελληνικών βιβλίων στή βενετική λογοκρισία άπό τό 1795 κ.έ., «βασιλικός/αΰτοκρατορικός λογοκριτής» ή «έπιθεωρητής» (Cencore Regio, Regio Revisore) στα χρόνια τής πρώτης αυστριακής Κατοχής ( ), άλλα καί λόγιος συγγραφέας (ό Καταρτζής, στον μεταφραστικό πρόλογό του στή μετάφραση των Πολιτικών τον G. Réal de Curban, βλ. Κ. Θ. Δημαράς, έπιμ., Δημήτριος Καταρτζής, Τά Ευρισκόμενα, Αθήνα 1970, σ. 315 σημ. 1, παινεύει τό έργο τοΰ «δασκάλου τής Μπάντοβας Λιτίνου» Ασφαλής όδηγία τής κατά Χριστόν ηθικής ζωής, ΙΙάντοβα Ί774,21784, για τήν καλή «ρωμαίικη» γλώσσα του στον Λίτινο άποδίδεται, έπίσης, άπό μερικούς, καί τό Σύνταγμα Γραφικής Θεολογίας, Βενετία, Θεοδοσίου, 1795) καί ό πρώτος "Ελληνας μεταφραστής τοΰ John Locke άπό τά ιταλικά (1796), βλ. Γ. Γ. Λαδάς-Α. Δ. Χατζηδήμος, Ελληνική Βιβλιογραφία των έτών , Αθήνα 1973, σ. 22 Θ. Ί. Παπαδόπουλος, 'Ελληνική βιβλιογραφία (1466 ci ), τόμ. 1, Αθήνα 1984, σ. 31 άρ. 355, 267 άρ. 3617, 3618, 3623 Γ. Βελουδής, Τό ελληνικό τυπογραφείο τών Γλυκήδων στή Βενετία ( )..., Αθήνα 1987, σσ. 82, 89, 143, 169 σημ. 182, καί PaschaÜs Μ. Kitromilides, «John Locke and the Greek Intellectual Tradition: An Episode in Locke's Reception in South-East Europe», στον τόμο G. A. J. Rogers (έπιμ.), Locke s Philosophy, Οξφόρδη 1994, σσ καί ιδίως σσ Γιά τή διαδικασία έγκρισης τών βενετικών εκδόσεων βλ. Γ. Βελουδής, δ.π., καί Γ. Σ. Πλουμίδης, Τό βενετικόν τυπογραφείον τοΰ Δημητρίου καί του Πάνου Θεοδοσίου ( ), Αθήνα 1969 βλ., έπίσης όρισμένες λεπτομέρειες πού περιγράφονται στό σημείωμά μου «Πρόσθετα στοιχεία γιά τήν έγκριση τής Ιστορίας χρονολογικής... τοΰ Αρχιμανδρίτη Κυπριανού άπό τή βενετική λογοκρισία» Μικροφιλολογικά 1 ( Άνοιξη 1997), σσ Γιά τις γνωστές προεπαναστατικές (καί χωρίς εξαίρεση κεντροευρωπα'ίκές) έντυπες ελληνικές έκδόσεις (Βιένη 1797, τμήμα τοΰ Ήθικοϋ Τρίποδος τον Ρήγα Πέστη 1811, αυτοτελής, μαζί μέ τό γαλλικό κείμενο Όφένη [= Βούδα] 1815, τμήμα τοΰ Ήθικοϋ Τρίποδος) τής μετάφρασης τοΰ διάσημου άπό τήν έκτη δεκαετία τοΰ 18ου al. κ.έ. γαλλικοΰ έργου («La Bergère des Alpes», μιας άπό τις Ιστορίες τών Contes moraux) βλ. Γ. Γ. Λαδάς- Α. Δ. Χατζηδήμος, δ.π., σημ. 10, σσ (άρ. 67) Θ. Ί. Παπαδόπουλος, 'Ελληνική Βιβλιογραφία ( 1466 ci.-1800), τόμ. 1. Αθήνα 1984, άρ Δ. Σ. Γκίνης-Β. Γ. Μέξας, 'Ελληνική Βιβλιογραφία, , τόμ. 1, Αθήνα 1939, σσ , 141 (άρ. 654, 877) Λ. Βρανούσης, «Ρήγας καί Marmontel», στον τόμο Έλληνογαλλικά. Αφιέρωμα στον Roger Milliex..., Αθήνα 1990, σσ (τό άλυτο, στό μελέτημα τοΰ Λ. Βρανούση, δ.π., σ. 152, σημ. 45, ζήτημα τής διάθεσης άντιτύπων τής έλληνικής μετάφρασης στή Βενετία πριν άπό τό 1812 λύνεται τώρα, μέ τή βάσιμη ένδειξη ότι υπήρχε βενετική έκδοση τοΰ 1800). 12. Δημοσιεύω τό κείμενο μαζί μέ δική μου μετάφραση. Σημειώνω δτι στό λατινικό πρωτότυπο άπαντά ή ιδιαίτερα σπάνια άναφορά στήν Ορθόδοξη Θρησκεία (ένώ στό άμέσως προηγούμενο έγγραφο τοΰ ίδιου λογοκριτή, δ.π., σημ. 10, περιλαμβάνεται ή τυπικότερη καί πολύ ευρύτερη άναφορά «...S(ancta) Religioni») καί ότι ό τίτλος τής μετάφρα

6 160 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Tester ac confirmo nihil contineri contrarium Orthodoxæ Religioni, bonis modbus ac Princi<pi>bus in hisce Librisi primi titulus est La pastorella delle Alpi e Gallico sermone in Græcum translati, alterius, Eventus Rhephae et Michrae e Turcarum idiomate in Græcum translati. Idus Sept(em)bris MD.CCC Venetiis. Joannes Litinus C(ensor). R(egius). [Μαρτυρώ καί βεβαιώνω ότι τίποτε τό αντίθετο προς την Ορθόδοξη Θρησκεία, τα χρηστά ήθη καί τούς Αρχοντες δέν περιέχεται σέ τούτα εδώ τά Βιβλία: τίτλος τού πρώτου, πού είναι μεταφρασμένο άπό τή Γαλλική γλώσσα στην Ελληνική, είναι Ή βοσκοπούλα τών Άλπεων τού δεύτερου, πού είναι μεταφρασμένο άπό τό Τουρκικό ιδίωμα στο Ελληνικό, [τίτλος είναι] Σνμβεβηκός/Συμβεβηκότα τοϋ Ρηφά,-έ, -ί/ρεφά,-έ,-ί καί τής Μιχρά,-έ,-ί. Στις είδούς τού Σεπτεμβρίου 1800 στή Βενετία. Ιωάννης Αϊτινός, Βασιλικός) Λ(ογοκριτής).] Δέν γνωρίζουμε αν τελικά οί δύο αυτές μεταφράσεις τυπώθηκαν καί κυκλοφόρησαν, κάτι πού είναι πολύ πιθανό, άν κρίνουμε άπό τήν τύχη τών περισσότερων άπό τά βιβλία πού εγκρίσεις τους σώζονται στά άρχεΐα τής βενετικής λογοκρισίας στήν περίπτωση αύτή, καί τά δύο βιβλία πρέπει νά κυκλοφόρησαν μέσα στό 1800, άν κρίνουμε άπό τό διάστημα πού χρειαζόταν συνήθως τήν εποχή αύτή γιά τήν εκτύπωση εντύπων μικρού ή μεσαίου μεγέθους.13 Τό βέβαιο είναι πώς μέ τή διπλή αύτή μαρτυρία δέν αποκτούμε μόνο έναν πρόσθετο δείκτη γιά τήν εύρύτερη άκτινοβολία ενός γνωστού έργου, τής έμμετρης έρωτικής-ποιμενικής μυθιστορίας («ήθικής διήγησης»: conte moral). Ή βοσκοπούλα τών Άλπεων (αφού μαθαίνουμε, χάρη στήν πιθανότατα δεύτερη αύτή, άβιβλιογράφητη ελληνική έκδοσή της, πώς εϊλκυσε όχι μόνον τά «νεοτερικότερα» εκδοτικά κέντρα τής Αύστροουγγαρίας, μά καί τήν «παραδοσιακότερη» Βενετία) αποκτούμε καί τήν πρώτη, γιά τήν ώρα, πληροφορία γιά μιά έντυπη νεοελληνική μετάφραση άπό τά τουρσης της Βοσκοπούλας τών Άλπεων δέν δίνεται στά λατινικά, άλλα στά ιταλικά (μάλλον γιατί ιταλική μετάφραση τοϋ έργου προϋπήρχε καί ήταν πασίγνωστη στή βενετική βιβλιαγορά) πάντως, πιθανότατα, ή νεοελληνική έκδοση δέν άποτελει καινούρια μεταφραστική προσπάθεια, άλλά βενετική άνατύπωση άπό τήν πρώτη, καί μή αυτοτελή βιενέζικη έκδοση τοΰ Ρήγα (βλ. παραπάνω, σημ. 11). 13. Άν, φυσικά, τά δύο έντυπα είναι παρόμοια ώς προς τόν όγκο. Ή Βοσκοπούλα τών Άλπεων κυμαίνεται, στις πρώτες βιβλιογραφημένες εκδόσεις της, άνάμεσα στις 60 καί τίς 80 σελίδες. Πάντως καί όγκωδέστερες έκδόσεις (τοϋ τυπογραφείου Θεοδοσίου) πού έγκρίνονται τήν ίδια ήμερομηνία πρέπει νά τυπώθηκαν μέσα στό 1800 (βλ. παραπάνω, σημ. 10).

7 Η ΠΡΩΤΗ ΕΝΤΥΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 161 κικά, για την όποια μπορούμε να διατυπώσουμε, έδώ, μερικές προκαταρκτικές προτάσεις καί εικασίες: Ή διατύπωση καί ή δομή τού τίτλου αυτού, πού ταιριάζει σέ λογοτεχνικό πιθανότατα έργο, οδηγεί στην υπόθεση πώς ή μετάφραση άφορά δχι μιαν αυτούσια λυρική σύνθεση (τού τύπου, π.χ., τού άνατολίτικου έπαινετικοΰ-πολεμικοΰ ή αναμνηστικού «κασιντέ» (kasïda, kaside), άλλά ένα αφηγηματικό σύνθεμα (τού τύπου, π.χ., τού πολύμορφου άνατολίτικου hikâya, hikäye): μιά συλλογή δύο Ιστοριών ή αφηγήσεων (τής μιας για τό πρώτο, καί τής άλλης για τό δεύτερο πρόσωπο τού τίτλου) είτε, τό πιθανότερο, μιαν ενιαία έρωτική-περιπετειώδη αφήγηση (για τα δύο πρόσωπα τού τίτλου) αν ισχύει ή δεύτερη περίπτωση, φαίνεται να ακολουθείται τό χνάρι τών τίτλων πού είχαν οί περισσότερες έρωτικές-περιπετειώδεις μυθιστορίες/μυθιστορήματα μέ αρχαία, μεσαιωνική καί νεότερη προέλευση, πού, γιά τον νέο ελληνισμό καί τούς λαούς τής νοτιοανατολικής Ευρώπης, είχαν ξανάρθει στή χειρόγραφη καί έντυπη μόδα από τήν τελευταία δεκαετία τού 18ου αί. κ.έ.,14 καί συνήθως πρόβαλλαν τά δύο κύρια ονόματα ενός ερωτικού ζευγαριού. Έτσι τό πιθανότερο είναι πώς οί δύο λατινικές γενικές Rhephœ, Michrae, άν δέν άποτελούν προσωποποιήσεις οθωμανικών προσηγορικών ονομάτων,15 αποδίδουν, κατά τή συνηθισμένη σειρά τών μυθιστορικών τίτλων, ένα αρσενικό καί ένα θηλυκό κύριο όνομα, ένώ ή πολύσημη πρώτη λέξη τού τίτλου, Eventus, πού μπορεί να είναι ονομαστική ενικού είτε πληθυντικού, αποδίδει μάλλον τή συνηθισμένη ως πρώτη λέξη τίτλων σέ πεζές, έρωτικές ή περιπετειώδεις αφηγήσεις τής εποχής (όπως, π.χ., στις ομώνυμες ιστορίες τού περίφημου, στα χρόνια αυτά, 'Αραβικού Μυθολογικού, κ.έ., καί τής συνέχειάς του, τής Νέας Χαλιμας, κ.έ.) ένδειξη Σνμβεβηκός/Σνμβεβηκότα (=Συμβάν/Συμβάντα/Ίστορία) αναμενόμενη, σέ μιά έρωτική ιστορία ή συλλογή ερωτικών ιστοριών, θά ήταν καί μιά 14. Γιά τήν τελευταία δεκαετία τού 18ου αί., καί πριν από τή φιλολογική προσπάθεια του Κοραή, βλ., πρόχειρα, τό άρθρο μου « : Γέννηση, άναβίωση, ανατροφοδότηση ή έπανεκτίμηση τής έλληνικής έρωτικής πλασματικής πεζογραφίας;», δ.π. (σημ. 7), όπου καί βιβλιογραφία. Τό έκλεκτικό, άλλά σοφό, συνταίριασμα τών προτιμήσεων τού νέου ελληνισμού τής έποχής γιά τό άρχαιοελληνικό, τό βυζαντινό/μεσαιωνικό, τό δυτικοευρωπαϊκό καί τό ανατολικό νοβελιστικό υλικό (μυθιστορία, μυθιστόρημα, διήγημα) μόλις τώρα άρχίζει να διερευνάται ουσιαστικότερα. Στή νεοελληνική παράδοση δέν έλειπαν, βέβαια, καί οί τίτλοι μέ ένα κύριο όνομα (συνήθως τού αρσενικού πρωταγωνιστή, στις ποιητικές καί πεζές μυθιστορίες, πρβ. Έρωτόκριτος κ.ά., ή τής θηλυκής πρωταγωνίστριας, στα θεατρικά έργα, πρβ. 'Εριοφίλη, Πανώρια κ.ά.), καί ανάλογη συνήθεια τείνει νά επικρατήσει άργότερα, στά χρόνια τού ρομαντισμού (Λέανδρος, Μεγακλής, Θέρσανδρος, Χαριτίνη, κ.ά.). Οί περιπτώσεις, όμως, αυτές δέν άποτελούν τόν κανόνα στήν παραγωγή τού 18ου αί. 15. Πρβ., π.χ., γιά τό πρώτο τά retali (άνεση, πολυτέλεια, καλοπέραση), refi (υψηλός, έξέχων, διάσημος), καί γιά τό δεύτερο τό mihir/mihri (ήλιος, αγάπη, άφοσίωση).

8 162 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ άλλη σημασία του Eventus : Αποτέλεσμα/ Αποτελέσματα (=Κατάληξη/Όλοκλήρωση), πού θά ήταν εξίσου ταιριαστή σ έναν τίτλο, ύστερα άπό τήν εκδοτική επιτυχία τής συλλογής πεζών ερωτικών διηγημάτων Έρωτος αποτελέσματα (1792 κ.έ.), αν καί ο διαφορετικός τρόπος λατινικής άπόδοσης τού τελευταίου αυτού τίτλου άπό τον ίδιο λογοκριτή σε άλλο, σύγχρονο έγγραφο (Cupidinis effectus) κάμνει τή δεύτερη αύτή δυνατότητα λιγότερο πιθανή.16 Άπό εδώ καί πέρα οί υποθέσεις μας δέν μπορούν παρά να κινηθούν σέ άκόμη πιό ολισθηρό έδαφος. Σέ ό,τι αφορά, π.χ., τή μορφή τού κειμένου (έμμετρο, πεζό, πεζό μέ ένθετα ή παρεμβαλλόμενα στιχουργήματα;) θά εικάζαμε ότι, άφού είναι δηλωμένη ή απευθείας ανατολική προέλευση, τό πιθανότερο είναι να μήν έχουμε αμιγή έμμετρη17 ή πεζή18 διήγηση, αλλά τό μικτό καί αγαπητό είδος πού γνωρίζουμε τήν εποχή αύτή (1790 κ.έ.) άπό μεταφρασμένα ή πρωτότυπα ομόλογα κατά τεκμήριο έργα, έντυπα (Σχολεϊον των ντελικάτων εραστών, Έρωτος άποτελέσματα) καί μή (ανώνυμη, αποσπασματικά παραδομένη φαναριώτικη ερωτική Ιστορία, πού ανακοινώθηκε πρόσφατα άπό τόν Δ. I. Πολέμη).19 Σέ ό,τι άφορά τό γραμματειακό είδος τού κειμένου θά εικάζαμε πώς τό πιθανότερο είναι νά ανήκει είτε στήν ιστορική ή «ψευδοϊστορική» καί ά- νεκδοτική διήγηση γιά τόν βίο καί τις περιπέτειες ύπαρκτών ή θεωρούμενων ως ύπαρκτών προσώπων, είτε στήν έξίσου συνηθισμένη, άμιγέστερα πλασματική (μυθιστορική) έρωτική-περιπετειώδη διήγηση 20 άλλωστε τά δύο 16. A.S.V., Riformatori dello Studio de Padova, φ. 333, άρ. 591, δ.π. (σημ. 10). Θυμίζω, έπίσης, πώς κύριο όνομα πρωταγωνιστή σέ γενική, συνοδευόμενο άπό ονομαστική πληθυντικού, άπαντά καί στον τίτλο τού πεζού, περιπετειώδους-δοκιμιακοΰ «μυθιστορήματος» Φίλοθέου πάρεργα ( ) τού Νικόλαου Μαυροκορδάτου, πούπρωτοτυπώνεται έπίσης τό 1800, στή Βιένη. 17. Όπως, π.χ., ΉΒοσκοπούλα των Άλπεων, έμμετρη έλληνική μετάφραση σέ τροχαϊκούς δεκαπεντασύλλαβους μέ ένθετα (φαναριώτικα) «τραγούδια» σέ ποικίλα μέτρα, πού άποδίδει άπευθείας άπό τά γαλλικά τήν πεζή «ήθική διήγηση» τού άβά Marmontel. 18. "Οπως, π.χ., τό 'Αραβικόν Μυθολογικόν καί ή Νέα Χαλιμά, πεζές έλληνικές μεταφράσεις, πού άποδίδουν, μέσω Ιταλικών ένδιαμέσων, τήν άποκλειστικά πεζή μορφή τών γαλλικών Mille et une nuits, Mille et un jours τών Galland καί Pétis de la Croix, οί όποιοι δέν διατήρησαν τή μικτή μορφή τών άραβικών καί άνατολικών προτύπων τους. 19. Γιά τήν πρόδρομη αύτή άνακοίνωση βλ. τόν τόμο Από τόν Λέανδρο στόνλουκή Λάρα..., δ.π. (σημ. 7), σσ («Ένα αισθηματικό άφήγημα τού 1793»). 20. Γιά τό συνήθως μικτό, μορφικά, είδος hikäya (καί κάποιες κατηγορίες του, π.χ. sergüze^.à.) βλ. τό σχετικό άρθρο στή νέα έκδοση τής Εγκυκλοπαίδειας τοϋ Ίσλάμ (Η. A. R. Gibb, κ.ά. καί, άργότερα, E. Bosworth κ.ά., έπιμ., The Encyclopaedia of Islam/ Encyclopédie de l'islam, Λέιντεν/Παρίσι 1960 κ.έ. [στό έξής: 2ΕΙ], τόμ. 3, άνατύπ. 1986, σσ ), καθώς καί τή βιβλιογραφία πού περιλαμβάνεται στα άρθρα μου «Ή σπασμωδική συγκριτική γραμματολογία τού Νέου Ελληνισμού...», «Άπό τά 'Ερωτος άποτελέσματα τού Ί. Καρατζά ως τόν Θέρσανδρο τοϋ Ε. Φραγκούδη...», «Οθωμανικά συμφραζόμενα τής έλληνικής έντυπης πεζογραφίας...», δ.π. (σημ. 7).

9 Η ΠΡΩΤΗ ΕΝΤΥΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 163 αυτά είδη συχνά άλληλεπηρεάζονται η καί συμφύρονται, όχι μόνο στην τουρκική ρεαλιστική ή ρομαντική λογοτεχνία των «βιογραφιών» γιά έραστέςποιητές («άσίκηδες», âshik, â ik), άλλα καί σέ άλλες μεσαιωνικές καί νεότερες γραμματείες, όπως ή ελληνική (ήδη από τήν εποχή τών λογοτεχνικών πραγματεύσεων γιά τον Μέγα Αλέξανδρο, τόν Βασίλειο Διγενή Άκριτη, τόν Άχιλλέα, τόν Βελισάριο κ.ά.). Τέλος, σέ ο,τι αφορά τα πρόσωπα τού τίτλου καί τό περιεχόμενο τής ενιαίας αφήγησης, ή τών δύο αφηγήσεων, πού πρέπει να περιλάμβανε ή μετάφραση, θά εικάζαμε τά έξης: Άν τά ονόματα αυτά δέν παραπέμπουν σέ πλασματικά ή καθαρά λογοτεχνικά πρόσωπα, ή άλήθεια είναι πώς στον όθωμανικό ιστορικό (καί γραμματειακό) χώρο πριν άπό τά τέλη τού 18ου αί. δέν είναι πολλά τά γνωστά πρόσωπα πού τά φέρουν, καί πού θά μπορούσαν νά διεκδικήσουν, μέ τήν προσωπικότητα ή τό έργο τους, τή μνημείωση σέ κείμενα κατά τεκμήριο λογοτεχνικά. Άπό τά πρόσωπα αυτά ξεχωρίζουν ό ποιητής καί μυστικιστής στοχαστής τού τέλους τού 14ου καί τών άρχών τού 15ου αί. Refî 1 (Ρεφιί) ή Rifa ï (Ριφάί) καί ή λυρική ποιήτρια τού τέλους τού 15ου αί. καί τών άρχών τού 16ου αί. Mihr-i Mäh/Mihr-u-Mäh, επονομαζόμενη καί Fahrünnisa, άλλά γνωστότερη ώς MihrT Hamm ή Mihrl Khätün/Hatun (Μιχρί Χατούν).21 Ό πρώτος, γιά τόν όποιο γνωρίζουμε λίγα στοιχεία, κυρίως άπό τις αύτοβιογραφικές παρεκβάσεις τών έργων του γιά τήν περίοδο τής μαθητείας του, τήν άποφασιστική συνάντησή του μέ τόν δάσκαλό του Nesïmï, καί τήν άποστολή του νά διαδώσει στά τουρκικά τήν (ίσλαμική) άλήθεια στούς κατοίκους τής Ρωμανίας (τής βυζαντινής Μικρας Ασίας), ήταν ό σημαντικότερος, ύστερα άπό τόν Nesïmï, φιλοσοφικός-θρησκευτικός ποιητής καί 21. Άλλα γνωστά όμώνυμα πρόσωπα, πού θά μπορούσαν νά είναι υποψήφια για τις διερευνήσεις μας, είναι: άφενός ό πολύ γνωστός, σύγχρονος μέ τή Mihrï Khätün, δθωμανός άνακρεοντικός καί βακχικός ποιητής Rewânï/Revani (βλ. 2ΕΙ, τόμ. 8, 1994, σσ ), πού θά μπορούσε κάλλιστα να συνδυαστεί μέ αυτήν, αν δέν ύπήρχε ή ήχητική διαφοροποίηση τού όνόματός του (σέ σχέση μέ τόν τύπο τής γενικής πού σημειώνει 6 Ί. Λίτινος: Rhephæ-Rhevanæ) άφετέρου, πρόσωπα πού δέν συνδέθηκαν, άπ δσο ξέρω, μέ θρύλους ή λογοτεχνικές άπηχήσεις, δπως ή κόρη τού Σουλεϊμάν τού Μεγαλοπρεπούς Mihr-u-mähfi Mihr-i Mäh Sultan (16ος αί., πέθ. στις ), πού ήταν διάσημη περισσότερο για τά θρησκευτικά της κτίσματα καί λιγότερο γιά τόν άτυχο γάμο της μέ τόν μεγάλο βεζίρη Rustem πασά, καί ό πολύ μεταγενέστερος, έλάσσων ποιητής τών άρχών τού 18ου αί. Ahmed Refî'â Efendi (βλ. τά όμώνυμα λήμματα στήν 2ΕΙ, στην El, Μ. Th. Houtsma κ.ά., έπιμ., E. J. Brill s First Encyclopaedia of Islam , άνατύπ. Λέιντεν-Νέα Ύόρκη- Κοπεγχάγη-Κολωνία 1987, τόμ. 5, σ. 485, καί στού Ε. J. W. Gibb, A History of Ottoman Poetry, άνατύπ. Λονδίνο 1965, τόμ. 4, σ. 211 κ.έ.). Φυσικά, τά όθωμανικά καί τά περίπου όμόηχα ή παραπλήσια άραβικά όνόματα καί έπώνυμα άφθονούν: Rafï\ RâfTï, Refet, Refi1, Refik, Rifa a, Rifâ T/Rifâ ï, RïfT κ.ά.

10 164 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ έκλαϊκευτής τής όσμανικής αίρεσης τών Χουρουφήδων (Hurüfl,-iyya) ή ό ποια, υστέρα άπό τήν καταδίωξή της από τούς σουνίτες, άσκησε ευρύτερη επίδραση μέσω τού κινήματος τών Μπεκτασήδων (τήν τολμηρή καί δαιδαλώδη συμβολική τών Χουρουφήδων γιά τα ονόματα, τα γράμματα καί τούς άριθμούς τήν ξανάφερνε πρόσφατα στό προσκήνιο τό μπορχεσικό μυθιστόρημα Τό μαύρο βιβλίο τού Orhan Pamuk).22 Γιά τή δεύτερη γνωρίζουμε περισσότερα βιογραφικά στοιχεία, καί τό έργο της έχει μελετηθεί περισσότερο.23 "Εζησε στα χρόνια τών διαδόχων τού Μεχμέτ Β ' καί στήν εποχή τών σημαντικών ποιητών Ahmed πασά, δεύτερου γιοΰ τού Βαγιαζίτ (πέθ. 1496), καί NedjätT (πέθ. 1509), ήταν μορφωμένη κόρη ενός καδή τής Αμάθειας καί στήν πόλη αύτή πέρασε όλα τά χρόνια της, μέσα σ ένα περιβάλλον πού εκτιμούσε καί καλλιεργούσε τή λυρική καί ερωτική ποίηση, καί δεν απέκλειε άπό αύτήν τις κοπέλες καί τις κυρίες τού γυναικωνίτη άν καί έγραψε ποιήματα παθιασμένης όσο καί κρυπτογραφημένης αγάπης καί κεραυνοβόλου έρωτα, κυρίως γιά τις φεγγαροφώτιστες νύχτες τών φλογερών της άναπολήσεων, καθώς καί γενναίους στίχους πού ύπερασπίζονται τις γυναίκες ή αφήνουν ελεύθερη καί άκαταπίεστη τήν έκφραση τής γυναικείας ψυχής, δέν έπαυε νά τονίζει τό αγνό καί ενάρετο αίσθημά τους, καί λέγεται πώς, παρόλο πού ήταν ώραία καί είχε ερωτικό ταμπεραμέντο, πέθανε, παρά τις ανατολίτικες συνήθειες, άνύμφευτη καί παρθένα, έχοντας ζήσει ζωή ηθικά άνεπίληπτη οί πλούσιες παραδόσεις πού άφορούν αύτή τή «Σαπφώ τών Όθωμανών» (καί συμπεριλαμβάνονται άκόμη καί στό πολύ γνωστό ταξιδιωτικό τού Ewliyâ Çelebi) άναφέρονται σέ πολλούς σφοδρούς έρωτές της (μέ τόν ïskender Çelebi, γιό τού περίφημου Sinän πασά, μέ τόν όνομαστό συμπολίτη της καί ποιητή Mü eyyed-zäde Abd al-rahmân Çelebi, μέ τόν έλάσσονα ποιητή Güwahï, κ.ά.), άλλά καί σέ αισθήματα πού ένέπνευσε σέ άλλους (όπως ό Ghiyäs-ud-Din ή Pa a Çelebi). Τά ποιήματά της εντυπώσιαζαν πολύ τούς συγχρόνους της, 22. Γιά τόν RefTì βλ. E. J. W. Gibb, δ.π. (σημ. 21), τόμ. 1, σσ. 336 κ.έ., 369 κ.έ/.w. Björkman, «Die klassisch-osmanische Literatur», στών L. Bazin κ.ά. (έπιμ.), Philologiae turcicae fundamenta, τόμ. 2, Aquis Mattiacis [Wiesbaden] 1964, σ. 424, καί τά όμώνυμα άρθρα στις εγκυκλοπαίδειες El, ό.π. (σημ. 21), τόμ. 3, σ Ε1, δ.π. (σημ. 20), τόμ. 8, σσ (άρθρα του W. Björkman), Türk Dili ve Edebiyah Ansiklopedisi..., τόμ. 7, Κωνσταντινούπολη 1990, σ Γιά τή MihrT Khätün (περ ϋστερα από τόν Μάρτιο τού 1512) βλ. Dora d Istria, La poésie des Ottomans, Παρίσι M877, σσ E. J. W. Gibb, δ.π. (σημ. 21), τόμ. 2, σσ W. Björkman, «Die klassisch-osmanische Literatur», δ.π. (σημ. 22), σσ A. Bombaci, Histoire de la littérature turque (μτφρ. I. Melikoff), Παρίσι 1988, σ. 277 τά όμώνυμα άρθρα στις έγκυκλοπαίδειες El, δ.π. (σημ. 21), τόμ. 3, σσ Ε1, δ.π. (σημ. 20), τόμ. 7, σσ (άρθρα τών Th. Menzel καί E. G. Ambros) Türk Ansiklopedisi..., τόμ. 24, Άγκυρα 1976, σσ Türk Dili ve Edebiyati Ansiklopedisi..., τόμ. 6, Κωνσταντινούπολη 1985, σσ Ά. Özkirtmli (έπιμ.), Türk Edebiyati Ansiklopedisi, τόμ. 3,σσ

11 Η ΠΡΩΤΗ ΕΝΤΥΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 165 αλλά καί τήν κατοπινή οθωμανική παράδοση, πού, όπως καί ή σύγχρονη ερευνά, τή θεωρεί μιαν άπό τις σημαντικότερες ποιήτριες τής τουρκικής γραμματείας: μολονότι παρουσιάζουν καί οφειλές σέ κάποιες ρητορικές συμβάσεις, διακρίνονται για τή φυσικότητα, τήν απλότητα καί τήν ειλικρίνεια, τήν αύθορμησία, τή φρεσκάδα καί τή δύναμή τους. 'Ωστόσο, αν τα πρόσωπα τής ελληνικής μετάφρασης ταυτίζονται μέ τούς δύο αύτούς ποιητές πού απέχουν έναν αιώνα μεταξύ τους, καί αν, βέβαια, έχουμε ενιαία διήγηση πού τούς εμπλέκει, καί όχι δύο ξεχωριστές ιστορίες, τότε μένει νά έξηγηθεΐ ή σύνδεσή τους. 'Οφείλεται, άραγε, σέ άγνωστη, σέ μάς, αναχρονιστική σύναψη, στήν όποια είχε ήδη προχωρήσει ή προγενέστερη προφορική ή χειρόγραφη οθωμανική παράδοση, σύναψη πού εύλογα θά ήταν γνωστή στούς μορφωμένους καί πολύγλωσσους Φαναριώτες τού Τουρκοκρατούμενου Ελληνισμού καί τών Παραδουνάβειων Ηγεμονιών, καλούς καί από πρώτο χέρι γνώστες τών άνατολικών λογοτεχνιών;24 Ή μήπως οφείλεται σέ νεότερη πρωτοβουλία σύνδεσης δύο «βίων», ενός ποιητή τής θείας καί μυστικής αγάπης καί μιας ποιήτριας τού ανθρώπινου καί διαχυτικού έρωτα, σέ ήθικοδιδακτική διήγηση ή διηγήσεις; Όπως καί νά έχει, μέσα στή δεκαετία πού γνώρισε τήν κορύφωση τών φαναριώτικων στιχουργημάτων καί ανθολογιών, τήν έντυπη επιτυχία τών έρωτικών-διδακτικών διηγημάτων τού Ρήγα καί τού Ιωάννη Καρατζά, καί τήν πολύτομη συνέχεια τών Παραμυθιών τής Χαλιμάς, μια συνδυαστική ή ταυτόχρονη προβολή δύο αίσθαντικών όσο καί «ήθικά άκαμπτων» ποιητικών παραδειγμάτων τής εγχώριας (μικρασιατικής, έστω καί οθωμανικής) παράδοσης θά ήταν κάτι απόλυτα νοητό. 'Ένας τέτοιος κοινός άξονας φαίνεται, άλλωστε, πώς θά ήταν αρκετός καί για τό ένδιαφέρον ενός επεκτατικού βενετικού τυπογραφείου τής εποχής, όπως είναι ό οίκος Θεοδοσίου στά ,25 πού ίσως δέν περιορίστηκε νά προχωρήσει σέ ανατύπωση βιενέζικων επιτυχιών, όπως οί κωμωδίες τού Goldoni, τα 'Έρωτος άποτελέσματα καί ή Νέα Χαλι- 24. Ανάμεσα στή νεότερη βιβλιογραφία βλ. καί τα άρθρα τών Ν. Σβορώνου, «Μια χειρόγραφη ανθολογία (μισμαγιά) μέ τραγούδια ελληνικά καί τουρκικά καί δύο εθνικά στιχουργήματα», στον τόμο Έλληνογαλλικά..., ο.π. (σημ. 11), σσ Μ. Kappler, «I Giovani Fanarioti e le anthologie di canzoni ottomane», Annali di Cà Foscari 30 3/S. O. 22 (1991), σσ Γιά τήν έξαιρετικά μεγάλη αύξηση τών εκδόσεων στά χρόνια αυτά καί γιά τή σύγχρονη προσπάθεια ανακαίνισης τού τυπογραφείου, πού είχε διακριθεΐ καί παλαιότερα γιά τό άνοιγμά του καί στο μή ελληνόγλωσσο βιβλίο (σλαβικό, άρμενικό, «γραικοτουρκικό» καί, σποραδικά, «γραικολατινικό» καί ιταλικό), βλ. Γ. Σ. Πλουμίδης, ο.π. (σημ. 10) σσ. 48, 93- πρβ., επίσης, τις εργασίες μου «Νέα στοιχεία γιά ελληνικά έντυπα τού 18. αιώνα: Ενδείξεις τοΰ βενετικού αρχειακού υλικού», 'Επιστημονική 'Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 22 (1984), σσ «Ξενόγλωσσες εκδόσεις ελληνικών τυπογραφείων τής Βενετίας. Συμπληρωματικά στοιχεία γιά τόν 18ο αιώνα», 'Ελληνικά 41 (1990), σσ

12 166 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ μά,26 άλλα σκέφτηκε καί να συνδέσει τήν αστική Άμάσεια μέ τις ποιμενικές "Αλπεις, έκδίδοντας ταυτόχρονα μια μετάφραση άπό τά τουρκικά καί τή μετάφραση τής γαλλικής Βοσκοπονλας των 'Αλπεων, ή όποια ήταν, σύμφωνα μέ τό προλογικό σημείωμα τού Ρήγα, συγγραφέα φλογερού μά καί ευαίσθητου ώς προς τήν ηθική διάσταση των μεταφρασμάτων του, «Ηθική διήγησις... εν ή ώς <είς> εσοπτρον είκονίζεται ή γυναικεία σωφροσύνη». Καί κάτι τελευταίο: "Αν καί ποιήματα τού Refi ï/rifa ï καί τής MihrT Khätün ή πληροφορίες γι αυτούς κυκλοφορούσαν μέσα στήν τουρκική χειρόγραφη παράδοση, σέ χειρόγραφες ποιητικές άνθολογίες (μισμαγιές: macmu a/mecmua) καί σέ άλλα έργα (τό παλαιότερο γνωστό χφ τού ταξιδιωτικού τού Ewliyâ Çelebi είναι, π.χ,, τού ), κανένα άπό τά έργα των δύο συγγραφέων καί καμιά διήγηση για κάποιον άπό αυτούς δέν είχε έκδοθει, ώς τό 1800, στο πρωτότυπο ή σέ άλλη γλώσσα. "Αν, λοιπόν, τά κύρια ονόματα τού τίτλου τής ελληνικής έκδοσης πού έπισημάναμε παραπάνω ταυτίζονται μέ τά δύο αύτά ιστορικά πρόσωπα, ή άβιβλιογράφητη αύτή καί λανθάνουσα σήμερα μετάφραση, πού πιθανότατα εμπεριείχε καί ποιητικό υλικό, ενδέχεται νά άποτελει όχι μόνον τήν πρώτη ελληνική έντυπη μετάφραση έργου/έργων τής τουρκικής λογοτεχνίας, άλλά καί τήν πρώτη έντυπη μετάφραση κειμένων τών συγκεκριμένων Οθωμανών ποιητών σέ παγκόσμια κλίμακα, πολύ πριν άπό άλλες μεταφράσεις τους ή άπό τις εκδόσεις έργων τους στο πρωτότυπο (1844 κ.έ.). Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 26. Βλ. παραπάνω, σημ. 10.

13 Είκ. 1: Ή έγγραφη βεβαίωση τής Βενετικής λογοκρισίας ( )

Τι είναι το αρχείο Γεωργακά;

Τι είναι το αρχείο Γεωργακά; Τι είναι το αρχείο Γεωργακά; 0 Είναι ένα λεξικογραφικό αρχείο δυόμιση εκατομμυρίων δελτίων, προϊόν συστηματικής και ακαταπόνητης αποδελτίωσης της νέας ελληνικής γλώσσας που πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα και συγγραφείς της νεοελληνικής λογοτεχνίας

Κείμενα και συγγραφείς της νεοελληνικής λογοτεχνίας Κείμενα και συγγραφείς της νεοελληνικής λογοτεχνίας 1830-1880 Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Παπαθεοδώρου 1 η ενότητα: «Εισαγωγή στα ρομαντικά χρόνια» Ρομαντισμός. Η ανάδυση του μυθιστορήματος. Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

13Κ7: Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος (Α Εξάμηνο) 13Κ31_15: Ηρόδοτος - Θουκυδίδης Ξενοφών (Δ Εξάμηνο)

13Κ7: Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος (Α Εξάμηνο) 13Κ31_15: Ηρόδοτος - Θουκυδίδης Ξενοφών (Δ Εξάμηνο) 2014-2015 2015-2016 13Κ1: Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία - Επισκόπηση της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας (Α 13Κ2_12: Επισκόπηση της Λατινικής Λογοτεχνίας (με διδασκαλία πεζών κειμένων) (Α 13Κ1: Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Τεύχος A A ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Τεύχος A A ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ { Κείμενα } Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Τεύχος A A ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Υπεύθυνος για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κώστας Μπαλάσκας, Σύμβουλος Π.Ι. Επιμέλεια έκδοσης: Πολυτίμη Γκέκα

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόριος Ξενόπουλος, απόπειρα παρουσίασης της ζωής και του έργου του.

Γρηγόριος Ξενόπουλος, απόπειρα παρουσίασης της ζωής και του έργου του. Γρηγόριος Ξενόπουλος, απόπειρα παρουσίασης της ζωής και του έργου του. Στοιχεία για τη ζωή του Ο Γ. Ξενόπουλος γεννήθηκε στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης το 1867 και πέθανε στην Αθήνα το 1951. Καταγόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής 1 Κεφάλαιο 8 Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής Ανάµεσα στους δασκάλους του Γένους ξεχωρίζουν για τη δράση τους ο λόγιος επαναστάτης Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής, ένας Έλληνας φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011-2012 09:00-12:00 12:00-15:00 Μεσαία 1ου ορόφου Μεσαία 1ου ορόφου ΔΕΥΤΕΡΑ, 03-09-2012 ΤΡΙΤΗ, 04-09-2012 ΤΕΤΑΡΤΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ 1. Πτωχοπρόδρομος - Το κείμενο έχει πολλές διαφορετικές γραφές στα χειρόγραφα που διασώζεται, λόγω του σχετικά δημώδους αλλά και σκωπτικού του χαρακτήρα. Δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 09:00-12:00 12:00-15:00 Μεσαία Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 11-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Τα πιο κάτω sites περιέχουν πηγές και τεκµήρια ιστορικά

Τα πιο κάτω sites περιέχουν πηγές και τεκµήρια ιστορικά 22. «Ο Νέος Ελληνισµός στην περίοδο της Τουρκοκρατίας» 29.11.2013 Διδάσκουσα: Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Kαθηγήτρια Ιστορίας του Νέου Ελληνισµού από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης ώς την Ελληνική Επανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ένα μουσείο για τον μαθητή και το σχολείο

Ένα μουσείο για τον μαθητή και το σχολείο ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ένα μουσείο για τον μαθητή και το σχολείο «Ένα λιθαράκι για το σχολείο του μουσείου μας» Το Μουσείο Ελληνικής Παιδείας ανήκει σε όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς της

Διαβάστε περισσότερα

Λόγος και χρόνος στη νεοελληνική γραμματεία (18 ος -19 ος αι.)

Λόγος και χρόνος στη νεοελληνική γραμματεία (18 ος -19 ος αι.) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ t ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΠΟΛΙΤΗ Λόγος και χρόνος στη νεοελληνική γραμματεία (18 ος -19 ος αι.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ρέθυμνο, 12-14 Απριλίου 2013 Φοιτητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 31-08-2015 ΤΡΙΤΗ, 01-09-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 02-09-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 03-09-2015 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 Μεσαία ΔΕΥΤΕΡΑ, 19-01-2015 ΤΡΙΤΗ, 20-01-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 21-01-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 22-01-2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23-01-2015 13Κ14_11:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 27-05-2004

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 27-05-2004 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 27-05-2004 1. Πράγματι, τα προαναφερθέντα αποτελούν κυρίαρχα χαρακτηριστικά της ποίησης του Ελύτη, που πιστοποιούνται σαφέστατα- και στο δοθέν ποίημα. Συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Λογοτεχνία. Β Λυκείου

Νεοελληνική Λογοτεχνία. Β Λυκείου Νεοελληνική Λογοτεχνία Β Λυκείου Γεώργιος Βιζυηνός (1849-1896) 1896) (Νέα Αθηναϊκή Σχολή) Έλληνας πεζογράφος, ποιητής και λόγιος. Θεωρείται από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της νεοελληνικής λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ A N A K O I N Ω Σ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ A N A K O I N Ω Σ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A N A K O I N Ω Σ Η Δεκτοί με κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Φιλολογίας γίνονται μόνο με εξετάσεις. Ο αριθμός των εισακτέων για το 2015-2016 ορίζεται στους 40

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ Τι είναι το έπος; Αρχικά η λέξη έπος σήμαινε «λόγος». Από τον 5ο αι. π.χ. όμως χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει το μεγάλο αφηγηματικό ποίημα σε δακτυλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΝΙΚΟ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΝΙΚΟ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΝΙΚΟ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ Τουρανάκου Κατερίνα Ψαλλίδα Δήμητρα Καλαμπαλίκης Παντελής Γεννάτος Άκης Χαλίδας Γιάννης ΝΙΚΟΣ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Η ΖΩΗ ΤΟΥ Ο Νίκος Εγγονόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Καλλιτεχνική επιμέλεια εξωφύλλου ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Σχεδιασμός & δημιουργία εξωφύλλου ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ [www.alpha2.gr] ISBN έντυπης έκδοσης: 978-960-7948-46-5 ISBN ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ Ο Σμυρναϊκός Μανές ή αλλιώς Μανέρως. Κατά τους Αρχαίους συγγραφείς ο Μανέρως ήταν θλιβερός ήχος και τον ονομάζανε Μανέρω ή Λίναιος θρήνος διότι κατά τα λεγόμενα με τον ήχο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Βαλκανικά σύμμεικτα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Υπεύθυνος: Μέλη: Καθ. Παρασκευή Νάσκου Περράκη Καθ. Φώτιος Σιώκης Καθ. Κυριάκος Κεντρωτής Λέκτ. Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά φύλλα εργασίας/ερωτήματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για διάφορα είδη πηγών.

Ενδεικτικά φύλλα εργασίας/ερωτήματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για διάφορα είδη πηγών. Ενδεικτικά φύλλα εργασίας/ερωτήματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για διάφορα είδη πηγών. ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ Γελοιογραφία από τον κυπριακό τύπο (Από το βιβλίο Γελοιο-γραφώντας την Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Σλαβικών Λαών

Ιστορία Σλαβικών Λαών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12 η :Μαυροβούνιο Αγγελική Δεληκάρη Λέκτορας Μεσαιωνικής Ιστορίας των Σλαβικών Λαών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας ΑΠΘ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Αθήνα, 22/7/2013 To Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.)

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) 1. Από τον Έρασμο στο Textus Receptus Πρώτη έκδοση του ελληνικού κειμένου της Αγ. Γραφής η πολύγλωσση Κομπλουτιανή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Βαρβάρα Ρούσσου Διεύθυνση : Πενταμόδι Ηρακλείου Κρήτης 70013 Διεύθυνση εργασίας : Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου e-mail : broussgr@yahoo.gr τηλεφ : 00306944880702

Διαβάστε περισσότερα

Η ευρετηρίαση περιοδικών στο ψηφιακό περιβάλλον Η περίπτωση του Μπουκέτου και της Υδρίας

Η ευρετηρίαση περιοδικών στο ψηφιακό περιβάλλον Η περίπτωση του Μπουκέτου και της Υδρίας Η ευρετηρίαση περιοδικών στο ψηφιακό περιβάλλον Η περίπτωση του Μπουκέτου και της Υδρίας Το έργο της ψηφιοποίησης και διάθεσης μέσω του Διαδικτύου περιοδικών του 19 ου και 20 ού αιώνα από τη Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα [1] Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα Παρουσίαση και ενδεικτικά παραδείγματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Συντάκτρια: Μαρία Αλεξίου (εκπαιδευτικός ΠΕ02, ΜΔΕ Θεωρητικής Γλωσσολογίας, συντονίστρια του ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για τον επικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: «Επιχειρηματικότητα» Εξάμηνο: 8 ο Κουτούγερα Άννα Λίτου Ζωή Διαδικτυακή, φιλολογικού περιεχομένου εφαρμογή για κινητά και ηλεκτρονικές ταμπλέτες (tablets).

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτική συνάντηση

Επιμορφωτική συνάντηση Επιμορφωτική συνάντηση Ψηφιακό υλικό (διαδραστικάσχολικά βιβλία, Ψηφίδες, Φωτόδεντρο) και διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Ευγενία Δανιηλίδου Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02 21 Οκτωβρίου2015 Διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Περιγραφή εργαστηρίου Οι ιστορίες είναι γεγονότα ζωής ή του μυαλού ή μήπως απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΝΕΣ ΝΕΦ 206. Νεοελληνική πεζογραφία (1914 σήμερα) Διδάσκων: Μιχ. Γ. Μπακογιάννης Εαρινό εξάμηνο 2010-2011 Ιστορία της νεοελληνικής πεζογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ Η ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ Η ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ Η ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Εισαγωγή - Η πιο παραμελημένη περίοδος της ιστορίας της Ελληνικής είναι η μεσαιωνική. Για λόγους καθαρά ιδεολογικούς και πολιτικούς, το

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς WWW.KINDYKIDS.GR Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του KindyKids.gr και διανέμεται δωρεάν. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Oνοματεπώνυμο: Αθανάσιος Μπλέσιος Βαθμίδα: Επίκουρος καθηγητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνικό θέατρο σε σύνδεση με τη λογοτεχνία Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του Μουσείου είναι η διαφύλαξη, μελέτη, προβολή και ανάδειξη της Ελληνικής Παιδείας και των αξιών που απορρέουν από αυτή και

Σκοπός του Μουσείου είναι η διαφύλαξη, μελέτη, προβολή και ανάδειξη της Ελληνικής Παιδείας και των αξιών που απορρέουν από αυτή και To Μουσείο Eλληνικής Παιδείας βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Καλαμπάκας, σε ένα χώρο περιπου1000τ.μ και έχει εκπαιδευτικό και πολιτιστικό προσανατολισμό. Φιλοξενεί συλλογές του συλλέκτη Παύλου Μπαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου Ημερομηνία 19/3/2015 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασίλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%ce%b1%cf%80%cf%8c- %CE%BE%CF%8D%CE%BB%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9- %CE%B1%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B9-

Διαβάστε περισσότερα

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188)

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. α) Ποιες σκέψεις διατυπώνει ο Μακρυγιάννης στο εξεταζόµενο

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Αραβικές επιδρομές εναντίον της Κύπρου ( μέσα του 7 ου μέσα του 10 ου αιώνα μ.χ.)

Αραβικές επιδρομές εναντίον της Κύπρου ( μέσα του 7 ου μέσα του 10 ου αιώνα μ.χ.) Τάξη: Β λυκείου Αριθμός μαθητών: 15 Καθηγήτρια : Νικολάου Ελένη ΛΕΜ Α3Β (φιλ) ΠΜΠ. 14532 Ημερομηνία: 29/12/2004 Αραβικές επιδρομές εναντίον της Κύπρου ( μέσα του 7 ου μέσα του 10 ου αιώνα μ.χ.) Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ----- ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΤΜΗΜΑ Ανδρέα Παπανδρέου Α 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 5η Ενότητα: Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγικά κείμενα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 5η Ενότητα: Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγικά κείμενα ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικά κείμενα 2. Βαθμοί επιθέτων και επιρρημάτων Η σύγκριση 3. Το β συνθετικό Λεξιλόγιο 4. Οργάνωση και συνοχή της περιγραφής και της αφήγησης 5. Δραστηριότητες παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου Εξάμηνο Α Μαθήματα Υποχρεωτικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σελ. 1 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου 1/9/2011 Πέμπτη 9:00 Γραφείο 2. Εισαγωγή στην Κωνσταντίνος 7/9/2011 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ 1. Από τη Γραμμική Β στην εισαγωγή του αλφαβήτου - Στον ελληνικό χώρο, υπήρχε ένα σύστημα γραφής μέχρι το 1200 π.χ. περίπου, η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ Εισαγωγικά: Τι είναι λογοτεχνικό αρχείο; Τι περιέχει το αρχείο ενός ποιητή; Ποιος είναι ο πονοκέφαλος ενός εκδότη; Τι ηθικά διλήμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το Τμήμα Φιλολογίας είναι μέρος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αποτελείται από τρεις τομείς: τον Τομέα Κλασικών Σπουδών, τον Τομέα Μεσαιωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ.Π. (Καθηγήτριες: Λαγκαδιανού, Τσάτση, Ξαγοράρη, Ράπτη, Παπαντωνοπούλου)

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ.Π. (Καθηγήτριες: Λαγκαδιανού, Τσάτση, Ξαγοράρη, Ράπτη, Παπαντωνοπούλου) ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ.Π. (Καθηγητές: Τσομπανέλλης, Μαγκούτη) Ως ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-21-23-24-25-29-30-31-32 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ.Π. (Καθηγήτριες: Παπαντωνοπούλου, Λαγκαδιανού,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2011 Καθηγήτρια Φιλόλογος. Καθηγήτρια Φιλόλογος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2011 Καθηγήτρια Φιλόλογος. Καθηγήτρια Φιλόλογος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικές πληροφορίες ATH-5760-THEOD-0 τηλ. επικοινωνίας: 2108210551 Επαγγελματική εμπειρία 2014-2015 Ιδιαίτερα μαθήματα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου Λυκείου / Νεοελληνική Γλώσσα Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014-15 Α ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. Πλάτων, Πολιτεία, βιβλία 1-4 και 7-10. 2. Ομήρου Ιλιάδα, ραψ. Α, Ι, Σ, Ω, Οδύσσεια, ραψ. α, ζ,

Διαβάστε περισσότερα

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Ρομαντισμός Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Τζον Κόνσταμπλ Το κάρο του σανού Ρομαντισμός Τέλη 18 ου αι. μέσα 19 ου αι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Ίδρυση Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών ιδρύθηκε το 1989. Δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του στο πρώτο έτος λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ: 1. 70001 Α Τουρκική Γλώσσα Ι 1 -

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Λογοτεχνίας

Διδακτική της Λογοτεχνίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική της Λογοτεχνίας Ενότητα 6: Κριτήρια επιλογής λογοτεχνικών κειμένων για το μάθημα της λογοτεχνίας Βενετία Αποστολίδου Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 17-10-2014 ΕΩΣ 31-10-2014 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν 1971-2013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Σταδίου 48, 5ος όροφος, γραφ. 17, 105 64 Αθήνα, τηλ. 210.32.15.100 Α.Φ.Μ.: 090045002, Δ.Ο.Υ.: Α Αθήνας Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΣΦEPOMENA MAΘHMATA ΓIA TO AKAΔHMAIKO ETOΣ 2015-2016 XEIMEPINO EΞAMHNO

ΠPOΣΦEPOMENA MAΘHMATA ΓIA TO AKAΔHMAIKO ETOΣ 2015-2016 XEIMEPINO EΞAMHNO ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN TMHMA IΣTOPIAΣ KAI APXAIOΛOΓIAΣ ΔIΔAΣKΩN: Eπ. Καθ. HΛΙΑΣ ΓIANNAKHΣ ΠPOΣΦEPOMENA MAΘHMATA ΓIA TO AKAΔHMAIKO ETOΣ 2015-2016 XEIMEPINO EΞAMHNO 1. Εισαγωγή στις Ελληνοαραβικές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 09-01-14 ΕΩΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 09-01-14 ΕΩΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 09-01-14 ΕΩΣ 20-01- 14 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση του μαθήματος είναι η διδασκαλία της ύλης χωρίς χάσματα και ασυνέχειες. Η αποσπασματικότητα δεν επιτρέπει στους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Τίτσα Πιπίνου: «Οι ζωές μας είναι πολλές φορές σαν τα ξενοδοχεία..»

Τίτσα Πιπίνου: «Οι ζωές μας είναι πολλές φορές σαν τα ξενοδοχεία..» Ημερομηνία 11/8/2016 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασόλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%cf%84%ce%af%cf%84%cf%83%ce%b1- %CF%80%CE%B9%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B9-

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κάποια από τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Οδ. Ελύτη ειναι: η ποιητική προσέγγιση του κόσµου µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κάποια από τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Οδ. Ελύτη ειναι: η ποιητική προσέγγιση του κόσµου µε τις αισθήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Κυπριακές και Μικρασιατικές σπουδές ως πεδίο συνάντησης των νεοελληνικών και των Οθωμανικών σπουδών

Οι Κυπριακές και Μικρασιατικές σπουδές ως πεδίο συνάντησης των νεοελληνικών και των Οθωμανικών σπουδών Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης Οι Κυπριακές και Μικρασιατικές σπουδές ως πεδίο συνάντησης των νεοελληνικών και των Οθωμανικών σπουδών Τα δύο ερευνητικά πεδία στα οποία θα αναφερθώ με άκρα συντομία, οι μικρασιατικές

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ (Θεωρία Σχολικού βιβλίου, σελ. 249-257) A.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ 1. Κρατώ σηµειώσεις κατά παράγραφο 1. Εντοπίζω τα κύρια συστατικά της παραγράφου 2. Παρουσιάζω παραλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

15/9/2009. 1880 ποίηση & πεζογραφία στρέφονται προς νέες κατευθύνσεις Νέα εκφραστικά μέσα

15/9/2009. 1880 ποίηση & πεζογραφία στρέφονται προς νέες κατευθύνσεις Νέα εκφραστικά μέσα Νέα Αθηναϊκή Σχολή Λογοτεχνία Β Λυκείου Εισαγωγή Επιμέλεια: Τ. Γιακουμάτου www.netschoolbook.gr 1880 ποίηση & πεζογραφία στρέφονται προς νέες κατευθύνσεις Νέα εκφραστικά μέσα Εσωτερική αναδιάρθρωση κράτους-στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. ΛΥΣΙΑΣ, Υπέρ Μαντιθέου: Εισαγωγή (σ.σ. 9-13, 15-20) Εισαγωγή (σ.σ. 79-80) Πρωτότυπο Κείμενο 1-3, 4-8, 9-13, 18-19, 20-21 2. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Υπέρ της Ροδίων

Διαβάστε περισσότερα

α) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

α) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 Απόφαση 9 ης /15.6.2016 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ. α) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

[Συνέντευξη-Διαγωνισμός] Η Μεταξία Κράλλη και το βιβλίο της «Κάποτε στη Σαλονίκη»

[Συνέντευξη-Διαγωνισμός] Η Μεταξία Κράλλη και το βιβλίο της «Κάποτε στη Σαλονίκη» [Συνέντευξη-Διαγωνισμός] Η Μεταξία Κράλλη και το βιβλίο της «Κάποτε στη Σαλονίκη» Από happytv - Τετάρτη 19/10/16 Η Μεταξία Κράλλη (ψευδώνυμο) γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιτσέντζου Κορνάρου: Ερωτόκριτος β. [Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός] (στίχοι 767-818) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 80-82)

Βιτσέντζου Κορνάρου: Ερωτόκριτος β. [Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός] (στίχοι 767-818) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 80-82) 1. KEIMENO Βιτσέντζου Κορνάρου: Ερωτόκριτος β. [Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός] (στίχοι 767-818) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 80-82) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Σε ποιο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τομέας Νεότερης Ιστορίας

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τομέας Νεότερης Ιστορίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τομέας Νεότερης Ιστορίας 15 η Θερινή Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας Ρέθυμνο, 19 21 Ιουλίου 2010 Αίθουσα 3 της Φιλοσοφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Μόνο με το αίσθημα μπορείς να διδάξεις. Αν καθήσεις στην έδρα η ποίηση θα φύγει από το παράθυρο. «Κώστας Μόντης» Βασικές αρχές: 1) Το λογοτεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του Σολωμού. Το μεταφυσικό στοιχείο εντοπίζεται λόγου χάρη στο στίχο 54 όπου ανιχνεύουμε

Διαβάστε περισσότερα

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r Ο Iliaz Bobaj γράφει για την Παναγιώτα Ζαλώνη Ο Νίκος Μπατσικανής, ο Χάρης Μελιτάς, η Παναγιώτα Ζαλώνη και η Αλεξάνδρα ΒαΐτσηΒάκρου. (Απόσπασμα) Η Ελληνίδα Ποιήτρια

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT- Ερευνητική Εργασία 2012-2013

PROJECT- Ερευνητική Εργασία 2012-2013 PROJECT- Ερευνητική Εργασία 2012-2013 «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ» ΤΟ ΞΕΝΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΕΥΡΩΠΗ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Οι αρχαιότερες γραπτές ιστορίες που ανακαλύφθηκαν ήταν στην Ανατολή και αποτελούνταν από μια συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ3: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ3: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΥ 12Κ5 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας 12Κ3 Εισαγωγή στην Αρχαία Ιστορία 12Κ4 Εισαγωγή στην Βυζαντινή Ιστορία (Α Εξάμηνο-Μάθημα Κορμού) 12Κ17 Ιστορία της Τέχνης: Μεσαίωνας,

Διαβάστε περισσότερα

ιοργάνωση από τα τρία ανθρωπιστικά Ινστιτούτα του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών:

ιοργάνωση από τα τρία ανθρωπιστικά Ινστιτούτα του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών: «Η ανακάλυψη της Ελλάδας» Στα Βήµατα του Παυσανία Έκθεση πολυτίµων χειρογράφων, βιβλίων και εικαστικού υλικού ιεθνές Συµπόσιο Επιµορφωτικές ιαλέξεις Virtual Exhibition On line Το έργο του Παυσανία Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) Μαρία Πολυδούρη ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Το ποίηµα υπερασπίζεται µια ορισµένη ποιητική επιλογή. Ποια είναι αυτή και σε ποιο είδος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ασηκρίτης Ξενογλωσσα Σημασία: Λατινικα Ο εξ απορρήτων γραμματεύς του παλατίου Εγκυκλοπαιδικά

ασηκρίτης Ξενογλωσσα Σημασία: Λατινικα Ο εξ απορρήτων γραμματεύς του παλατίου Εγκυκλοπαιδικά ασηκρίτης Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012 6:39 πμ Σημασία: Ο εξ απορρήτων γραμματεύς του παλατίου Εγκυκλοπαιδικά Eμφανίσθηκε στο Βυζάντιο μετά το 600 μ.χ. και εξελληνίσθηκε σε «σεκρετάριος». Κατά την Οθωμανική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος 5. Πρόλογος

Πρόλογος 5. Πρόλογος Πρόλογος 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό, μαζί με το ϖρώτο βιβλίο με τίτλο «Ανθολόγιο αρχαϊκής λυρικής ϖοίησης», χαιρετίζει την εϖιστροφή της αρχαίας λυρικής ϖοίησης στη Μέση Εκϖαίδευση. Γνωρίζουμε ότι το είδος

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (), που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., ανέρχονται σε 120. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά κατεύθυνση ως εξής: 1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ :

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ : 1. ΑΓΙΑΣΟΣ Τόμοι : 10,11 2. ΑΕΡΟΠΟΣ Τεύχη : 73, 78, 83 ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ : 3. ΑΘΗΝΑ Τόμοι : 1(1889), 2(1890), 3(1891), 4(1892), 5(1893), 7(1895), 8(1896), 11(1899), 16-17(1904-05), 18-19(1906-07),

Διαβάστε περισσότερα