ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα"

Transcript

1 υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα Γ. Γιαννής, Λέκτορας ΕΜΠ Ι. Γκόλιας, Καθηγητής ΕΜΠ Ε. Παπαδηµητρίου, Πολιτικός Μηχανικός - Ερευνήτρια ΕΜΠ Λέξεις κλειδιά: βάσεις δεδοµένων, οδικά ατυχήµατα, έκθεση στον κίνδυνο, διαθεσιµότητα, ποιότητα στοιχείων ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η παρούσα εργασία αφορά στην αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των αδυναµιών της ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα. Στόχος της εργασίας είναι αφενός η δηµιουργία µιας πλήρους εικόνας αναφορικά µε τους εµπλεκόµενους φορείς στη συλλογή, κωδικοποίηση, αποθήκευση, επεξεργασία και δηµοσίευση των στοιχείων οδικών ατυχηµάτων, και αφετέρου η αξιολόγηση της διαθεσιµότητας των απαραίτητων στοιχείων έκθεσης στον κίνδυνο και της ποιότητας των υφιστάµενων στοιχείων, για τη διεξαγωγή αξιόπιστων αναλύσεων οδικής ασφάλειας. Τα αποτελέσµατα της εργασίας αυτής µπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιµα στις αναλύσεις των πραγµατικών αιτιών των οδικών ατυχηµάτων και τον αντίστοιχο καθορισµό των απαραίτητων επεµβάσεων στο οδικό δίκτυο της χώρας για τη µείωσή τους. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο οδικό δίκτυο της Ελλάδας κάθε χρόνο λαµβάνουν χώρα πάνω από ατυχήµατα µε πάνω από νεκρούς και τραυµατίες. Παράλληλα, ένας σηµαντικός αριθµός φορέων εµπλέκεται στην συλλογή των στοιχείων, ενώ διαφορετικοί φορείς έχουν αναπτύξει διαφορετικά συστήµατα για την καταγραφή, κωδικοποίηση, αποθήκευση και δηµοσίευση των στοιχείων. Η ανάλυση των στοιχείων των οδικών ατυχηµάτων αποτελεί βασική προτεραιότητα κάθε προγράµµατος για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας αφού επιτρέπει τον προσδιορισµό των αιτιών και των µέτρων αντιµετώπισής τους. Ωστόσο, είναι απαραίτητο οι πηγές των στοιχείων να είναι σαφείς και αξιόπιστες, και οι µέθοδοι ανάλυσεις κατάλληλες. Ειδικότερα, είναι απαραίτητο οι διάφοροι φορείς και ερευνητές που πραγµατοποιούν αναλύσεις οδικής ασφάλειας να διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαθεσιµότητα και την ποιότητα των στοιχείων, και τους διαθέσιµους τρόπους ανάλυσης. Ο Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής του ΕΜΠ, µέσα από την εικοσαετή ερευνητική εµπειρία στην οδική ασφάλεια, έχει συγκεντρώσει όλες εκείνες τις πληροφορίες που µπορούν να φανούν χρήσιµες στους χρήστες των δεδοµένων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα. 1

2 Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η περιγραφή και ανάλυση της ελληνικής πραγµατικότητας όσον αφορά στις δυνατότητες και αδυναµίες αξιοποίησης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων σε αξιόπιστες αναλύσεις οδικής ασφάλειας. Ειδικότερα, επιδιώκεται αφενός η ανάδειξη των σηµαντικών προσπαθειών βελτίωσης της πληρότητας και αξιοπιστίας των δεδοµένων οδικών ατυχηµάτων, των επιµέρους ελλείψεων και προβληµάτων που περιορίζουν την πλήρη αξιοποίηση των στοιχείων, και των ενεργειών που είναι απαραίτητο να προωθηθούν για την αποτελεσµατική αντιµετώπισή των προβληµάτων αυτών. Για το σκοπό αυτό, επιλέχθηκε µια µεθοδολογία αναλυτικής ανασκόπησης και σύνθεσης της υφιστάµενης κατάστασης στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα, αρχικά πραγµατοποιήθηκε διεξοδική διερεύνηση των υφιστάµενων σχετικών βάσεων δεδοµένων στην Ελλάδα, και λεπτοµερής καταγραφή των χαρακτηριστικών τους. Παράλληλα, αναλύθυκε η διεθνής βιβλιογραφία όσον αφορά στις υφιστάµενες µεθόδους αξιοποίησης στοιχείων οδικής ασφάλειας, και πραγµατοποιήθηκε σύνθεση των απαιτήσεων σε δεδοµένα για αξιόπιστες αναλύσεις οδικών ατυχηµάτων. Με βάση τα παραπάνω, δηµιουργήθηκε µια πλήρης εικόνα αναφορικά µε τις δυνατότητες και αδυναµίες της ανάλυσης στην Ελλάδα. Ειδικότερα, το πρώτο µέρος της παρούσας εργασίας αφορά στην καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης όσον αφορά στις βάσεις δεδοµένων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα. Παρουσιάζονται οι διαδικασίες συλλογής, κωδικοποίησης και αποθήκευσης των στοιχείων σε βάσεις δεδοµένων από τους αντίστοιχους φορείς. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βάσεις δεδοµένων µε άλλα στοιχεία που σχετίζονται µε την οδική ασφάλεια και αφορούν σε κυκλοφορούντα οχήµατα, σε άδειες οδήγησης και σε διανυθέντα οχηµατοχιλιόµετρα. Στο δεύτερο µέρος της παρούσας εργασίας αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα της παραπάνω αναλυτικής καταγραφής προκειµένου να εκτιµηθούν οι δυνατότητες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα. Αρχικά περιγράφονται οι βασικότερες µέθοδοι ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων µε βάση τη διεθνή βιβλιογραφία. Στη συνέχεια., επιχειρείται µια συνολική εκτίµηση των υφιστάµενων δυνατοτήτων ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων. Τα απαραίτητα στοιχεία κατηγοριοποιούνται µε βάση τη διαθεσιµότητα, σε διαθέσιµα και πρόσθετα απαιτούµενα στοιχεία. Τα διαθέσιµα στοιχεία κατηγοριοποιούνται µε βάση την ποιότητα, σε στοιχεία κατάλληλα για απευθείας χρήση και σε στοιχεία για χρήση µετά από πρόσθετη επεξεργασία.. Η ανάλυση ολοκληρώνεται µε τη διατύπωση προτάσεων που αφορούν τόσο στη βελτίωση της αξιοπιστίας των υφιστάµενων στοιχείων έκθεσης στον κίνδυνο, όσο και στους τρόπους συλλογής των πρόσθετων απαιτούµενων στοιχείων. 2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2.1. Οι βάσεις δεδοµένων στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα Η βάση δεδοµένων της ΕΣΥΕ Η επίσηµη εθνική βάση δεδοµένων οδικών ατυχηµάτων της ΕΣΥΕ περιέχει λεπτοµερή εξατοµικευµένα στοιχεία όλων των παραµέτρων οδικής ασφάλειας (ατύχηµα, οδηγός, όχηµα) για την περίοδο Τα δεδοµένα κωδικοποιούνται και εισάγονται στη βάση δεδοµένων από τα ελτία Οδικού Τροχαίου Ατυχήµατος ( ΟΤΑ), το οποίο συµπληρώνεται από την Τροχαία σε κάθε περίπτωση οδικού ατυχήµατος µε παθόντες. Το νέο, αναµορφωµένο ΟΤΑ που ισχύει µέχρι σήµερα, έχει διαµορφωθεί και εφαρµόζεται από το 1996 µε τη συνεργασία σειράς αρµοδίων φορέων και υπηρεσιών, ενώ το προηγούµενο ίσχυε από το 1985 µέχρι το Τα στοιχεία του ΟΤΑ, αναφέρονται στη στιγµή που συνέβη το ατύχηµα και σε αυτήν πρέπει να προσδιορίζονται ο χαρακτήρας και ο τύπος του ατυχήµατος, οι αποφασιστικοί ελιγµοί, οι συνθήκες του ατυχήµατος 2

3 κλπ. Τα στοιχεία όµως που αφορούν τις συνέπειες του ατυχήµατος (νεκροί και βαριά τραυµατίες) συµπληρώνονται οριστικά µετά το τέλος της 30ης ηµέρας από το ατύχηµα. Αφού καταγραφούν όλα τα στοιχεία στο ΟΤΑ, υφίστανται µια δευτερογενή επεξεργασία - κωδικοποίηση µε βάση την οποία όλες οι µεταβλητές εισάγονται στη βάση δεδοµένων της ΕΣΥΕ σε τέσσερα επιµέρους αρχεία. Το πρώτο αρχείο αφορά στα στοιχείων του ατυχήµατος, το δεύτερο αρχείο αφορά στα στοιχεία του οχήµατος, το τρίτο αρχείο αφορά στις πληροφορίες για τα εµπλεκόµενα πρόσωπα και το τελευταίο αρχείο αποτελείται από δεδοµένα σχετικά µε τον εξοπλισµό ασφαλείας του οχήµατος. Αναφορικά µε στοιχεία που αφορούν σε οχήµατα, στη βάση δεδοµένων της ΕΣΥΕ περιλαµβάνονται πληροφορίες για πλήθος µεταβλητών όπως ο τύπος, η χρήση και η ηλικία του οχήµατος, η κατηγορία άδειας οδήγησης, ο µηχανολογικός έλεγχος κλπ. για κάθε όχηµα που ενεπλάκη σε ατύχηµα. Επίσης, καταγράφονται για κάθε όχηµα λεπτοµερή στοιχεία για τον τύπο εξοπλισµού ασφαλείας. Αναφορικά µε στοιχεία που αφορούν σε πρόσωπα (οδηγούς, επιβαίνοντες, πεζούς) στη βάση δεδοµένων της ΕΣΥΕ περιλαµβάνονται λεπτοµερή εξατοµικευµένα στοιχεία που αφορούν στο φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα, τη διάρκεια κατοχής διπλώµατος, το λόγο µετακίνησης και τη σοβαρότητα τραυµατισµού του οδηγού. Επίσης, προβλέπεται να καταγράφονται λεπτοµερή στοιχεία για τη χρήση εξοπλισµού ασφαλείας και τα αποτελέσµατα αλκοτέστ, τα οποία όµως στην πράξη καταγράφονται ελλιπώς. Αναφορικά µε στοιχεία που αφορούν σε ατυχήµατα, στη βάση δεδοµένων της ΕΣΥΕ περιλαµβάνονται λεπτοµερή εξατοµικευµένα στοιχεία που αφορούν στον τόπο του ατυχήµατος (τύπος δικτύου, τύπος περιοχής, χιλιοµετρική θέση), στον τύπο του ατυχήµατος και στις συνθήκες του ατυχήµατος (µήνας, ηµέρα, ώρα, καιρικές συνθήκες, συνθήκες φωτισµού, κατάσταση οδοστρώµατος). Συγκεντρωτικές στατιστικές των οδικών ατυχηµάτων, οι οποίες προκύπτουν µετά από επεξεργασία των πρωτογενών στοιχείων, δηµοσιεύονται από την ΕΣΥΕ σε στατιστικά ελτία και Επετηρίδες. Παράλληλα αποστέλλονται σε µορφή πινάκων και µαγνητικών µέσων, µηνιαία και ετήσια, στις αρµόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat, CARE, κ.λπ.) και ιεθνών Οργανισµών (ΟΗΕ, ΟΟΣΑ, IRTAD, κ.λπ.) Η βάση δεδοµένων οδικών ατυχηµάτων της ιεύθυνσης Τροχαίας του Υ Τ Το Υπουργείο ηµόσιας Τάξης (Υ Τ) έχει αυξηµένες αρµοδιότητες αναφορικά µε το θέµα της οδικής ασφάλειας, καθώς οι υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτό είναι οι πρώτες που επεµβαίνουν στον τόπο του ατυχήµατος. Το σχετικό δελτίο που συµπληρώνεται από τους τροχονόµους ονοµάζεται "Σηµατική Αναφορά Τροχαίου Ατυχήµατος" και καλύπτει αποκλειστικά τις ανάγκες αρχειοθέτησης και ενηµέρωσης της Υπηρεσίας Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνοµίας. Τα στοιχεία που καταγράφονται σε αυτό είναι ο τόπος και ο χρόνος του ατυχήµατος, ο αριθµός των οχηµάτων που ενεπλάκησαν, οι ταυτότητες των θυµάτων και τα αίτια του ατυχήµατος. Τα τελευταία χρόνια, ξεκίνησε µια προσπάθεια από την Τροχαία µηχανογράφησης των στοιχείων ατυχηµάτων µε τη χρησιµοποίηση ενός νέου δελτίου το οποίο ονοµάζεται "Αναφορά Τροχαίου Ατυχήµατος". Το δελτίο αυτό περιλαµβάνει πληροφορίες που υπάρχουν και στο ΟΤΑ µε λιγότερες λεπτοµέρειες αλλά και κάποιες διαφοροποιήσεις που εξυπηρετούν τους σκοπούς ανάλυσης και αρχειοθέτησης της Αστυνοµίας. Το δελτίο της Αναφοράς Τροχαίου Ατυχήµατος χωρίζεται σε τρεις ενότητες και η αντίστοιχη βάση δεδοµένων που έχει δηµιουργηθεί αποτελείται από τρία επιµέρους αρχεία. Το πρώτο αρχείο αφορά σε στοιχεία που περιγράφουν το ατύχηµα, στο δεύτερο αρχείο περιλαµβάνονται τα στοιχεία των εµπλεκόµενων οχηµάτων και το τρίτο αρχείο αφορά στα στοιχεία των εµπλεκόµενων ατόµων. Σηµειώνεται ότι ένα εντελώς νέο και πρόσθετο στοιχείο που καταγράφεται στη βάση δεδοµένων του Υ Τ είναι η κατάσταση του οχήµατος. Πρόκειται για µια προσπάθεια καταγραφής 3

4 της υπαιτιότητας του οχήµατος στην εµπλοκή στο ατύχηµα. Η προσπάθεια αυτή όµως είναι πιθανό να οδηγήσει σε εσφαλµένες εκτιµήσεις όταν υπάρχει έλλειψη ειδικών εµπειρογνωµόνων που µπορούν να εκτιµήσουν επιτόπου την ύπαρξη ή όχι βλάβης στο όχηµα Η βάση δεδοµένων οδικών ατυχηµάτων του ΥΠΕΧΩ Ε Για τους σκοπούς αρχειοθέτησης και ανάλυσης των στοιχείων ατυχηµάτων από το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ..Ε., συµπληρωνόταν από τους Αστυνοµικούς της Τροχαίας το ελτίο Απογραφής Ατυχήµατος. Το ελτίο αυτό ξεκίνησε να ισχύει από το Από το 1997 και εξής, δεν αποστέλλεται πλέον το παραπάνω δελτίο στο ΥΠΕΧΩ Ε, και η ενηµέρωση του υπουργείου για τα οδικά ατυχήµατα γίνεται µέσω των ΟΤΑ. Αποστέλλεται λοιπόν αντίγραφο των ΟΤΑ από τα οποία το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ..Ε. καταγράφει και κωδικοποιεί τα στοιχεία του ενδιαφέροντός του. Με βάση αυτό το ελτίο Απογραφής Ατυχήµατος έχει δηµιουργηθεί στο ΥΠΕΧΩ Ε το αντίστοιχο αρχείο δεδοµένων. Στο αρχείο αυτό περιλαµβάνονται η ηµεροµηνία και η ώρα του ατυχήµατος, και η χιλιοµετρική θέση της οδού όπου συνέβη το ατύχηµα µε βάση όµως τους χιλιοµετρικούς δείκτες του ΥΠΕΧΩ Ε. Επίσης περιλαµβάνεται και ο αριθµός των παθόντων (νεκρών και τραυµατιών), οι καιρικές συνθήκες, ο φωτισµός, η ύπαρξη και λειτουργία σηµατοδότη, ο αριθµός και το είδος των οχηµάτων που ενεπλάκησαν στο ατύχηµα και το είδος του ατυχήµατος (YΠΕΧΩ Ε, 1995) Το Αρχείο φυσικής κίνησης πληθυσµού της ΕΣΥΕ Το Τµήµα Φυσικής Κίνησης Πληθυσµού της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας διατηρεί αρχείο µε τα στοιχεία των θανάτων στην Ελλάδα, στο οποίο περιλαµβάνεται αναφορά και στην αιτία που προκάλεσε το θάνατο. Ανάµεσα στις αιτίες πρόκλησης του θανάτου υπάρχει συγκεκριµένη τιµή που αφορά στα οδικά ατυχήµατα. Το Τµήµα Φυσικής Κίνησης Πληθυσµού συγκεντρώνει δεδοµένα από τα Ληξιαρχεία και τα Νοσοκοµεία, έχοντας έτσι αναλυτικές πληροφορίες για τον χρόνο του θανάτου, καθώς επίσης και για το αίτιο που προκάλεσε το θάνατο. Είναι αξιοσηµείωτο ότι ο συνολικός αριθµός των θανόντων στα οδικά τροχαία ατυχήµατα που εµφανίζεται στο αρχείο αυτό είναι πάντοτε µεγαλύτερος από εκείνους τους αριθµούς που εµφανίζονται στις βάσεις δεδοµένων της ΕΣΥΕ και του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης αφού στα δύο αυτά αρχεία ως νεκροί των οδικών ατυχηµάτων θεωρούνται µόνο όσοι απεβίωσαν µέσα σε 30 ηµέρες από την ηµέρα του ατυχήµατος (24 ώρες πριν το 1996) Τα Αρχεία νοσηλευθέντων των Νοσοκοµείων Κατά την εισαγωγή τραυµατία ή νεκρού στο νοσοκοµείο συµπληρώνεται έντυπο στο οποίο αναφέρεται το αίτιο της εισαγωγής. Μέσω της διαδικασίας αυτής, διατηρείται σε κάθε νοσοκοµείο αρχείο νοσηλευθέντων, το οποίο παρέχει και πληροφορίες για τον αριθµό των παθόντων των οδικών ατυχηµάτων. Τα αρχεία νοσηλευθέντων αυτά, παρόλο που παρουσιάζουν το µικρότερο βαθµό ελλιπούς καταγραφής (για τους νεκρούς και τους βαριά τραυµατίες), έχουν ορισµένα µειονεκτήµατα τα οποία εµποδίζουν την αξιοποίησή τους για την ανάλυση των ατυχηµάτων. Καταρχήν, ως επί το πλείστον, δεν είναι µηχανογραφηµένα, γεγονός που καθιστά δυσχερή την επεξεργασία τους. Επίσης, το κάθε νοσοκοµείο διατηρεί το δικό του αρχείο και δεν τηρείται κεντρικό αρχείο σε επίπεδο χώρας. Ωστόσο, ορισµένα συγκεντρωτικά στοιχεία (π.χ. αριθµός θανάτων ανά αιτία θανάτου) είναι ιδιαίτερα χρήσιµα για την εξαγωγή του συνολικού αριθµού νεκρών των οδικών ατυχηµάτων, µέσω του αρχείου της Φυσικής Κίνησης Πληθυσµού της ΕΣΥΕ. Η σύνδεση των αρχείων νοσηλευθέντων των νοσοκοµείων µε τα άλλα αρχεία οδικών ατυχηµάτων (ΕΣΥΕ, Υ Τ, κλπ.) µπορεί να 4

5 αποτελέσει µία πολύ καλή ευκαιρία για τη βελτίωση της ελλιπούς καταγραφής των παθόντων προσώπων των οδικών ατυχηµάτων Η βάση δεδοµένων των Νοσοκοµείων Τα τελευταία χρόνια µια σηµαντική προσπάθεια πραγµατοποιείται από το Κέντρο Έρευνας Πρόληψης Παιδικού Ατυχήµατος (ΚΕΠΠΑ) µε τη λειτουργία βάσης δεδοµένων παθόντων ατυχηµάτων. Η βάση δεδοµένων είναι αποτέλεσµα της καταγραφής των σχετικών περιστατικών που εµφανίζονται στα εξωτερικά ιατρεία επιλεγµένων Νοσοκοµείων, τα οποία καλύπτουν επαρκώς και αντιπροσωπευτικά σηµαντικές περιοχές της χώρας. Συγκεκριµένα, πρόκειται για τα νοσοκοµεία Παίδων "Αγλαΐα Κυριακού", το οποίο καλύπτει το 10% του παιδικού πληθυσµού της Ελλάδας, Ασκληπιείο Βούλας, Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Βόλου και Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Κέρκυρας. Τα στοιχεία καταγράφονται σε ειδικό έντυπο, το οποίο συµπληρώνεται µετά από προσωπική συνέντευξη στον τραυµατία ή / και στο συνοδό του, σε συνδυασµό µε στοιχεία από το αρχείο του νοσοκοµείου. Συγκεκριµένα, καταγράφονται αναλυτικά στοιχεία του παθόντα, αλλά και αρκετά στοιχεία του ατυχήµατος. Σήµερα η βάση δεδοµένων περιέχει αναλυτικά εξατοµικευµένα στοιχεία ατυχηµάτων για την περίοδο που αφορούν κατά µέσο όρο σε ατυχήµατα και νεκρούς το χρόνο στα 4 παραπάνω νοσοκοµεία. Στα στοιχεία αυτά περιλαµβάνονται και οι παθόντες οδικών ατυχηµάτων. Εποµένως, πρόκειται για µια ιδιαίτερα αξιόπιστη πηγή δεδοµένων οδικών ατυχηµάτων τα οποία θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν όχι µόνο σε αναλύσεις οδικής ασφάλειας, αλλά και στον προσδιορισµό του βαθµού ελλιπούς καταγραφής των οδικών ατυχηµάτων από την Τροχαία, ο οποίος αποτελεί µια από τις βασικότερες αδυναµίες της ανάλυσης οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα Βάση δεδοµένων οδικών ατυχηµάτων της ΥΣΑΕ Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) είναι το αναγνωρισµένο επαγγελµατικό σωµατείο όλων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Η ΕΑΕΕ µέσω της Υπηρεσίας Στατιστικών Ασφαλιστικών Εταιριών (ΥΣΑΕ), συγκεντρώνει πληροφορίες για τα οδικά ατυχήµατα που δηλώνονται. Η Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιριών (ΥΣΑΕ) ιδρύθηκε το 1978 από τις Ενώσεις των Ασφαλιστικών Εταιριών και λειτουργεί µε δαπάνες των µελών που ανήκουν στον Κλάδο Αυτοκινήτων. Η ΥΣΑΕ είναι η µοναδική πηγή που καταγράφει όχι µόνο τα ατυχήµατα µε παθόντες αλλά και εκείνα µε υλικές ζηµιές µόνο. Επισηµαίνεται ότι καταγράφει µόνο εκείνα τα ατυχήµατα µε υλικές ζηµιές που δηλώνονται, ενώ συχνά υπάρχουν και διπλοεγγραφές. Οι βασικές µεταβλητές και οι αντίστοιχες τιµές που περιλαµβάνονται στη βάση δεδοµένων περιλαµβάνουν στοιχεία του δηλούντος οδηγού (φύλο, ηµεροµηνία γέννησης, στοιχεία άδειας οδήγησης), του ατυχήµατος (τόπος, ηµεροµηνία, ώρα) και της ζηµιάς (ζηµιωθέν όχηµα, τραυµατίας (τρίτος), τραυµατίας (επιβαίνων), επί πραγµάτων, πυρός, κλοπή). Αναφορικά µε την πληρότητα των στοιχείων αυτών, έχουν διαπιστωθεί ελλείψεις στην καταγραφή ορισµένων πεδίων (Γωνιάδης, 1996). Ωστόσο, παρόλα τα προβλήµατα που µπορεί να παρουσιάζει το συγκεκριµένο αρχείο, αποτελεί τη µόνη πηγή πληροφοριών σχετικά µε τα οδικά ατυχήµατα µε υλικές ζηµιές. 5

6 Συλλογή Τµήµατα Ασφαλιστικές στοιχείων Τροχαίας Νοσοκοµεία εταιρίες ελτίο ΟΤΑ ελτίο Αναφορά Σηµατική Έντυπο Έντυπο Ερωτηµατολόγιο ήλωση καταγραφής απογραφής τροχαίου αναφορά Νοσηλευθέντος ατυχήµατος ατυχήµατος ατυχήµατος τροχαίου (έως 1997) ατυχήµατος Β Β Β Αρχείο Β Αρχείο Β Β Βάση οδικών οδικών οδικών οδικών Φυσικής νοσηλευθέντων ατυχηµάτων οδικών εδοµένων ατυχηµάτων ατυχηµάτων ατυχηµάτων ατυχηµάτων κίνησης (σε κάθε ΚΕΠΠΑ ατυχηµάτων ΕΣΥΕ ΥΠΕΧΩ Ε Υ Τ Υ Τ πληθυσµού νοσοκοµείο) (4 νοσοκοµεία) ΥΣΑΕ ΕΣΥΕ ηµοσίευση 6 Επετηρίδα Επετηρίδα Επετηρίδα ηµοσιεύµατα Υ Τ ΕΣΥΕ ΥΣΑΕ Εικόνα 1. Οι βάσεις δεδοµένων στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα 2.2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βάση δεδοµένων κυκλοφορούντων οχηµάτων του ΥΜΕ Στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών τηρείται µητρώο των οχηµάτων που κυκλοφορούν στη χώρα µας. Τα στοιχεία αυτά θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν µε κατάλληλο τρόπο για τον υπολογισµό δεικτών ατυχηµάτων (πχ. αριθµός νεκρών / ατυχηµάτων ανά οχήµατα ανά τύπο οχήµατος). Η βάση δεδοµένων αυτή περιέχει λεπτοµερείς πληροφορίες για τα τεχνικά στοιχεία των οχηµάτων και τα χαρακτηριστικά των αδειών κυκλοφορίας. Οι βασικότερες µεταβλητές που περιγράφουν το κάθε όχηµα αφορούν σε τεχνικά χαρακτηριστικά των οχηµάτων (τύπο, χρήση, καινούργιο / µεταχειρισµένο, αριθµό πλαισίου, εργοστάσιο κατασκευής, τύπο καυσίµου, κυλινδρισµό, φορολογήσιµη ισχύ, αριθµό επιβατών, απόβαρο). Στην περίπτωση των επαγγελµατικών βαρέων οχηµάτων µε ή χωρίς ρυµουλκούµενο καταγράφονται πρόσθετα στοιχεία (µήκος, πλάτος, ύψος οχήµατος, µικτό βάρος, απόσταση και αριθµός αξόνων / τροχών, έλξη, κωδικός επαγγέλµατος, έδρα). Επιπλέον, το κάθε όχηµα περιγράφεται µε βάση τα χαρακτηριστικά της άδειας κυκλοφορίας (αριθµός κυκλοφορίας, ηµεροµηνία χορήγησης της άδειας, ηµεροµηνία 1ης άδειας, ηµεροµηνία τελευταίας µεταβολής, αριθµός συνιδιοκτητών). Είναι προφανές ότι τα παραπάνω στοιχεία κυκλοφορούντων οχηµάτων θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν σε στατιστικές αναλύσεις οδικών ατυχηµάτων παρέχοντας ιδιαίτερα χρήσιµους δείκτες. Το γεγονός ότι πρόκειται για εξατοµικευµένα στοιχεία µε ικανοποιητικό επίπεδο λεπτοµέρειας στην κατηγοριοποίηση των στοιχείων αυξάνει σηµαντικά τις δυνατότητες της ανάλυσης. Ωστόσο, υπάρχουν ορισµένες παράµετροι που περιορίζουν τις δυνατότητες της αξιόπιστης ανάλυσης των οδικών ατυχηµάτων και πλήρους αξιοποίησης των στοιχείων κυκλοφορούντων οχηµάτων µε την υφιστάµενη µορφή τους. Συγκεκριµένα, παρατηρείται ελλιπής καταγραφή των αποσύρσεων των οχηµάτων. Το αρχείο ενηµερώνεται σχετικά µε τον αριθµό 6

7 αποσύρσεων οχηµάτων κατά τα τελευταία έτη, ενώ παλιότερα στη βάση δεδοµένων εισάγονταν µόνο οι νέες κυκλοφορίες. Παράλληλα, δεν υπάρχουν καθόλου πληροφορίες για τον αριθµό οχηµάτων τα οποία δεν έχουν αποσυρθεί επισήµως, αλλά δεν κυκλοφορούν πλέον (εγκαταλειµµένα οχήµατα κλπ.) (ΕΜΠ, 2003). Τέλος, στη βάση δεδοµένων δεν περιλαµβάνονται στοιχεία που αφορούν στα µοτοποδήλατα, τα οποία αποτελούν αρµοδιότητα του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης Η βάση δεδοµένων αδειών οδήγησης του ΥΜΕ Στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών διατηρείται αρχείο αδειών οδήγησης µε λεπτοµερή στοιχεία που αφορούν τόσο στα χαρακτηριστικά της άδειας οδήγησης όσο και στα χαρακτηριστικά του οδηγού. Τα στοιχεία αυτά θα µπορούσαν υπό ορισµένες προϋποθέσεις να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο αναλύσεων οδικών ατυχηµάτων για τον προσδιορισµό δεικτών επικινδυνότητας (πχ. αριθµός νεκρών οδηγών ανά κυκλοφορούντες οδηγούς). Αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά των αδειών οδήγησης, τα κωδικοποιηµένα στοιχεία αφορούν σε αριθµό άδειας, υπηρεσία έκδοσης, πολλαπλότητα άδειας, ηµεροµηνία έκδοσης, ηµεροµηνία µεταβολής, κατηγορία άδειας, είδος αυτοκινήτου / µοτοσυκλέτας. Αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά του οδηγού, καταγράφονται στοιχεία που αφορούν σε ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, ηµεροµηνία / τόπο γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, φύλο, επάγγελµα. Ο ικανοποιητικός βαθµός στον οποίο τα στοιχεία είναι εξατοµικευµένα επιτρέπει τη διεξαγωγή αναλύσεων για τον υπολογισµό δεικτών επικινδυνότητας για διαφορετική κατηγοριοποίηση οδηγών. Ωστόσο, στη βάση δεδοµένων καταγράφονται αποκλειστικά ο αριθµός νέων αδειών κυκλοφορίας που χορηγούνται, χωρίς να πραγµατοποιείται καµιά διαγραφή (πχ. των θανόντων οδηγών), µε αποτέλεσµα ο καταγεγραµµένος αριθµός αδειών οδήγησης να διαφέρει σηµαντικά από τον πραγµατικό αριθµό αδειών οδήγησης που αντιστοιχούν στον πληθυσµό των οδηγών (ΕΜΠ, 2003). Επισηµαίνεται επίσης ότι στη βάση δεδοµένων του ΥΜΕ δεν περιλαµβάνονται στοιχεία που αφορούν στα µοτοποδήλατα, καθότι οι αντίστοιχες άδειες οδήγησης χορηγούνται µέσω συστήµατος του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης Στοιχεία οχηµατοχιλιοµέτρων και κυκλοφοριακών φόρτων Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν σήµερα στοιχεία αναφορικά µε τον αριθµό των ετησίως διανυόµενων οχηµατοχιλιοµέτρων, ένα µέγεθος απαραίτητο για την εξαγωγή των πολύ χρήσιµων δεικτών επικινδυνότητας. Επιµέρους έρευνες των Ελληνικών Πανεπιστηµίων (SWOV, 2002) έχουν κατά καιρούς προσδιορίσει στοιχεία οχηµατοχιλιοµέτρων, τα οποία όµως δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να υποκαταστήσουν την απαραίτητη συστηµατική και αναλυτική καταγραφή των οχηµατοχιλιοµέτρων στη χώρα. Ορισµένα παλαιότερα στοιχεία για τα ετησίως διανυόµενα οχηµατοχιλιόµετρα σε τµήµατα του εθνικού υπεραστικού οδικού δικτύου της χώρας, µπορούν επίσης να εξαχθούν από ορισµένες µελέτες και µετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων του ΥΠΕΧΩ Ε, όπως η µελέτη "Louis Berger", η µελέτη " οξιάδη", τα στοιχεία των διοδίων, κλπ. Ειδικότερα, στο ΥΠΕΧΩ Ε υπάρχουν στοιχεία που αφορούν στην Ετήσια Μέση Ηµερήσια Κυκλοφορία (ΕΜΗΚ) του κύριου υπεραστικού οδικού δικτύου όλης της χώρας. Η καταγραφή των φόρτων αυτών από το ΥΠΕΧΩ Ε γινόταν κάθε χρόνο από το 1979 µέχρι το 1989 µε επιλεγµένους σταθµούς µέτρησης κυκλοφοριακών φόρτων σύµφωνα µε το εθνικό σύστηµα κυκλοφοριακών µετρήσεων που περιγράφεται στην έκθεση No 18 της Louis Berger. Η έκθεση αυτή είναι µια από τις 28 εκθέσεις που ετοίµασε η ως άνω εταιρεία Συµβούλων στα πλαίσια της σύµβασης "Μελέτη Οργάνωσης για τη Συντήρηση και το Σχεδιασµό των Οδών" που υπέγραψε το 1976 µε το τότε Υπουργείο ηµοσίων Έργων. Οι µετρήσεις γίνονταν µε µηχανήµατα και παρατηρητές στους κλάδους όλων των κύριων κόµβων του εθνικού και του κύριου επαρχιακού δικτύου και σε 7

8 επιλεγµένες θέσεις του εθνικού δικτύου. ιακρίνονταν τρεις κατηγορίες σταθµών µέτρησης: όνιµοι σταθµοί (8), σταθµοί ελέγχου (58) και σταθµοί κάλυψης (836). Το 1993 εκπονήθηκε από το Γραφείο οξιάδη για λογαριασµό του ΥΠΕΧΩ Ε η µελέτη Νέα Εθνική Έρευνα Προέλευσης - Προορισµού (Ν.Ε.Ε.Π.Π.). Από τη µελέτη αυτή υπολογίστηκε η ΕΜΗΚ (Ετήσια Μέση Ηµερήσια Κυκλοφορία), µε µια διαδικασία παρόµοια µε εκείνη των σταθµών κάλυψης. Πιο συγκεκριµένα, είχε δηµιουργηθεί σχεσιακή βάση δεδοµένων η οποία περιελάµβανε τα πεδία: νοµός, κωδικός οδού, χιλιοµετρική θέση, αύξων αριθµός σταθµού, κλάδος διασταύρωσης, έτος, αριθµός οχηµάτων ανά κατηγορία. Η εκτίµηση της ΕΜΗΚ γίνεται µε αναγωγή των µετρήσεων βάσει της διακύµανσης της κυκλοφορίας στο σταθµό ελέγχου στην περιοχή του οποίου ανήκει ο σταθµός κάλυψης, για κάθε κλάδο του σταθµού και φυσικά για κάθε έτος ξεχωριστά. υστυχώς από το 1993 και µετά δεν υπάρχουν µετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου. Ωστόσο, µε ορισµένες νέες ή υπό εκπόνηση µελέτες, θα είναι διαθέσιµα ορισµένα στοιχεία οχηµατοχιλιοµέτρων στο άµεσο µέλλον. Παράλληλα, από το 2002 έχει τεθεί σε εφαρµογή η µηχανογράφηση των διελεύσεων από σταθµούς διοδίων, διευκολύνοντας την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό οχηµατοχιλιοµέτρων ανά τύπο δικτύου, ανά ώρα και ανά κατεύθυνση. Σηµειώνεται ωστόσο ότι τα στοιχεία αυτά δε δηµοσιεύονται, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η άµεση αξιοποίησή τους. Επισηµαίνεται ότι υπάρχουν και άλλες µελέτες µε ενδιαφέροντα επιµέρους στοιχεία, οι οποίες δυστυχώς δεν είναι καταγεγραµµένες σε εθνικό επίπεδο µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η αξιοποίησή τους τόσο από το σύνολο των υπηρεσιών της Πολιτείας, όσο και από κάθε ενδιαφερόµενο. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα στοιχεία που συγκεντρώνουν διάφοροι φορείς και οργανισµοί στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους δεν είναι δυνατό να αξιοποιηθούν σε µακροσκοπικές αναλύσεις οδικής ασφάλειας, αφού αφορούν σε περιορισµένες ειδικές κατηγορίες χρηστών, οχηµάτων και δικτύων. 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 3.1. Μέθοδοι ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων Τον απλούστερο τρόπο ανάλυσης των στοιχείων των οδικών ατυχηµάτων αποτελεί η ανάλυση απόλυτων αριθµών, δηλαδή της συχνότητας των ατυχηµάτων και των αντίστοιχων θυµάτων τους. Η ανάλυση των απόλυτων αριθµών είναι δυνατό να αφορά σε κάθε επίπεδο λεπτοµέρειας και συνδυασµού παραµέτρων ατυχηµάτων. Οι απόλυτοι αριθµοί δίνουν απλά µια γενική εικόνα του προβλήµατος, χωρίς να λαµβάνονται καθόλου υπόψη στοιχεία κυκλοφορίας. Κατά συνέπεια, είναι δύσκολο να εξαχθεί κάποιο έγκυρο συµπέρασµα από συγκρίσεις απόλυτων αριθµών και τα στοιχεία αυτά πρέπει να χρησιµοποιούνται µε ιδιαίτερη προσοχή. Η ανάλυση των ποσοστών καθιστά τις συγκρίσεις ευκολότερες απ' ότι η σύγκριση των απόλυτων αριθµών, αλλά εξακολουθεί να έχει περιορισµένη εφαρµογή αφού η µη συσχέτιση µε στοιχεία κυκλοφορίας περιορίζει την εξαγωγή συµπερασµάτων (ΕΜΠ, 2003, Golias, Yannis, 2001). Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που δηµιουργούνται εξαιτίας της µη συγκρισιµότητας των απόλυτων αριθµών και ποσοστών και τη διεξαγωγή αξιόπιστων αναλύσεων οδικής ασφάλειας, ενδείκνυται η χρήση δεικτών οδικών ατυχηµάτων. Οι δείκτες αυτοί µπορεί να αφορούν είτε σε δείκτες σοβαρότητας είτε σε δείκτες επικινδυνότητας και αποδίδουν µε πληρέστερο και αντικειµενικότερο τρόπο τις παραµέτρους οδικής ασφάλειας, αφού επιτρέπουν την πραγµατοποίηση συγκρίσεων. Επισηµαίνεται ότι είναι απαραίτητη η εξέταση αναλυτικών δεικτών, οι οποίοι να συνδυάζουν στοιχεία οδηγών, οχηµάτων και οδικού δικτύου. 8

9 ΕΙ ΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ανά ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Τύπος οχήµατος Ηλικία οχήµατος (Αριθµοί, ποσοστά)... Νεκροί, ατυχήµατα, οχηµατοχιλιόµετρα, ή / και κυκλοφορούντα οχήµατα / οδηγοί,. Πληθυσµός κλπ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ο ΗΓΩΝ Φύλο ιάρκεια κατοχής διπλώµατος ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ Συνδυαστικά Ηλικία Κατηγορία άδειας οδήγησης Νεκροί ανά ατυχήµατα ανά Εθνικότητα Χρήση εξοπλισµού ασφαλείας... ή / και ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑ Νεκροί ανά οχηµατοχιλιόµετρα ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Νεκροί ανά κυκλοφορούντα οχήµατα Έτος Εντός / εκτός κατοικ. περιοχής Νεκροί ανά κυκλοφορούντες οδηγούς Μήνας Τύπος οδού Νεκροί ανά πληθυσµό Ηµέρα Τύπος ατυχήµατος... Εικόνα 2. Απαιτούµενες στατιστικές για αξιόπιστες αναλύσεις οδικής ασφάλειας Οι δείκτες σοβαρότητας αφορούν στην περιγραφή των συνεπειών του ατυχήµατος και όχι στην πιθανότητα ατυχήµατος (για παράδειγµα λόγος νεκρών προς 100 τραυµατίες ή λόγος νεκρών προς ατυχήµατα). Οι δείκτες αυτοί παρέχουν αξιόπιστα αποτελέσµατα και εάν συνδυαστούν µε απόλυτους αριθµούς µπορούν να οδηγήσουν στον αξιόπιστο προσδιορισµό των προτεραιοτήτων επεµβάσεων (ανά τύπο δικτύου, χρήστη οδού και οχήµατος). Τονίζεται ωστόσο ότι από τους δείκτες αυτούς δεν είναι δυνατό να εξαχθεί καµία πληροφορία για την επικινδυνότητα (πιθανότητα ατυχήµατος). Οι δείκτες επικινδυνότητας είναι σαφώς ο καταλληλότερος τρόπος ανάλυσης της πιθανότητας εµπλοκής ή πρόκλησης ατυχήµατος, προϋποθέτουν όµως τη διαθεσιµότητα στοιχείων κυκλοφορίας. Οι αντιπροσωπευτικότεροι δείκτες ατυχηµάτων είναι εκείνοι που συσχετίζουν τα ατυχήµατα και τα θύµατά τους µε τα διανυθέντα οχηµατοχιλιόµετρα και επιβατοχιλιόµετρα (έκθεση στον κίνδυνο). Πολλές φορές όµως ή έλλειψη επαρκών στοιχείων για τα οχηµατοχιλιόµετρα και επιβατοχιλιόµετρα οδηγεί στη χρήση εναλλακτικών δεικτών, όπως ατυχήµατα και νεκροί ανά κάτοικο ή ανά όχηµα ή ανά οδηγό. Μπορεί δηλαδή να αξιοποιούνται στοιχεία κυκλοφορούντων οχηµάτων ή ενεργών οδηγών ή πληθυσµού Σύνθεση διαθεσιµότητας και ποιότητας των στοιχείων στην Ελλάδα Με βάση την ανασκόπηση των χαρακτηριστικών οδικών ατυχηµάτων και των µεθόδων καταγραφής και ανάλυσης των σχετικών στοιχείων, προκύπτουν χρήσιµα συµπεράσµατα για τις παραµέτρους, στις οποίες πρέπει να επικεντρώνονται οι αναλύσεις οδικής ασφάλειας. Συγκεκριµένα, στον παραπάνω Πίνακα παρουσιάζονται οι απαραίτητες στατιστικές για την εξαγωγή αξιόπιστων συµπερασµάτων. Ωστόσο, πρέπει να επισηµανθεί ότι ο παραπάνω κατάλογος στοιχείων αναφέρεται στην ιδανική περίπτωση πληρότητας και διαθεσιµότητας όλων των στοιχείων. Στην πραγµατικότητα, αρκετά από τα παραπάνω στοιχεία είτε δεν είναι διαθέσιµα, είτε είναι διαθέσιµα σε ακατάλληλη µορφή. 9

10 Στον παρακάτω Πίνακα (Εικόνα 3), παρουσιάζονται αναλυτικά τόσο τα διαθέσιµα στοιχεία, όσο και οι πρόσθετες ανάγκες σε απαιτούµενα στοιχεία, και οι αντίστοιχοι προτεινόµενοι τρόποι συλλογής ή περαιτέρω βελτίωσης της ποιότητας των στοιχείων. Στη συνέχεια, συνοψίζονται τα βασικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από τη σύνθεση της υφιστάµενης κατάστασης στην Ελλάδα. Απαιτούµενα Οµαδοποιηµένα ιαθέσιµα Μη διαθέσιµα - Σηµερινές δυνατότητες Στοιχεία ανά από Τρόποι συλλογής ανάλυσης Ατυχήµατα Τύπος οχήµατος ΕΣΥΕ Παθόντες Ηλικία οχήµατος ΕΣΥΕ Έτος, µήνας, ηµέρα, ώρα ΕΣΥΕ Τύπος περιοχής ΕΣΥΕ Απευθείας χρήση Φύλο, Ηλικία, Εθνικότητα ΕΣΥΕ ιάρκεια κατοχής διπλώµατος ΕΣΥΕ Κατηγορία διπλώµατος ΕΣΥΕ Χρήση ζώνης / κράνους ΕΣΥΕ Επήρεια αλκοόλ ΕΣΥΕ Τύπος οδού ΕΣΥΕ Οχηµατοχιλιόµετρα Τύπος οχήµατος Ηλικία οχήµατος Έτος, µήνας, ηµέρα, ώρα Τύπος περιοχής Εθνικό σύστηµα Φύλο, Ηλικία Έρευνες πεδίου Εθνικότητα ιάρκεια κατοχής διπλώµατος Κατηγορία διπλώµατος Χρήση ζώνης / κράνους Επήρεια αλκοόλ Τύπος οδού Κυκλοφορούντα Τύπος οχήµατος ΥΜΕ Χρήση Οχήµατα Ηλικία οχήµατος ΥΜΕ διορθωτικών Έτος ΥΜΕ συντελεστών Άδειες Φύλο, Ηλικία ΥΜΕ Οδήγησης Εθνικότητα ΥΜΕ Χρήση ιάρκεια κατοχής διπλώµατος ΥΜΕ διορθωτικών Κατηγορία άδειας οδήγησης ΥΜΕ συντελεστών Έτος ΥΜΕ Οδικό δίκτυο Τύπος περιοχής Εθνικό σύστηµα Τύπος οδού Έρευνες πεδίου Έτος Πληθυσµός Φύλο, Ηλικία ΕΣΥΕ Έτος ΕΣΥΕ Απευθείας χρήση Εικόνα 3. Ανάλυση διαθεσιµότητας και ποιότητας των στοιχείων οδικών ατυχηµάτων και έκθεσης στον κίνδυνο στην Ελλάδα 10

11 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 4.1. Συµπεράσµατα Από την έρευνα καταγραφής της υφιστάµενης κατάστασης που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του παρόντος έργου, είναι σαφές ότι σήµερα στην Ελλάδα το δυναµικό των βάσεων δεδοµένων οδικών ατυχηµάτων είναι σηµαντικό. Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες διερεύνησης των ατυχηµάτων σε εθνικό επίπεδο, δεδοµένου ότι η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων πραγµατοποιείται ήδη εδώ και δεκαετίες. Η εξέλιξη του εθνικού συστήµατος για την καταγραφή και ανάλυση των δεδοµένων των ατυχηµάτων, επιτρέπει σήµερα την εξαγωγή χρήσιµων αποτελεσµάτων σε µικροσκοπικό ή µακροσκοπικό επίπεδο. Ωστόσο, η απουσία συστήµατος καταγραφής και αποθήκευσης στοιχείων έκθεσης στον κίνδυνο σε οργανωµένες βάσεις δεδοµένων περιορίζει σηµαντικά τις δυνατότητες αξιοποίησης των στοιχείων οδικών ατυχηµάτων σε αξιόπιστες και χρήσιµες αναλύσεις οδικής ασφάλειας (Γιαννής, 2000). Σηµειώνεται επίσης ότι οι βάσεις δεδοµένων στην Ελλάδα δεν είναι συνδεδεµένες µεταξύ τους και δεν υπάρχει συστηµατική συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων φορέων που διατηρούν τις βάσεις δεδοµένων για τη διασταύρωση των στοιχείων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να εµφανίζονται διαφορές στο σύνολο τόσο των ατυχηµάτων όσο και των νεκρών ανάµεσα στις βάσεις δεδοµένων, ακόµη και σε περιπτώσεις που η υπηρεσία που συλλέγει τα στοιχεία είναι η ίδια. Παράλληλα, η αξιόπιστη ανάλυση των στοιχείων των οδικών ατυχηµάτων έχει να αντιµετωπίσει σήµερα στην Ελλάδα σειρά προβληµάτων που σχετίζονται µε τη διαθεσιµότητα και την ποιότητα των απαραίτητων στοιχείων που αφορούν στα ατυχήµατα. Πρώτο βασικό πρόβληµα των στοιχείων είναι η χρονική υστέρηση στη διαθεσιµότητα. Το πρόβληµα αυτό αφορά στις εγγενείς δυσκολίες συντονισµού σειράς υπηρεσιών και διαδικασιών από την καταγραφή των στοιχείων στον τόπο του ατυχήµατος έως τη δηµοσιοποίηση και διάθεσή τους µέσα από τις βάσεις δεδοµένων, µε αποτέλεσµα τα λεπτοµερή στοιχεία να µην είναι διαθέσιµα για ανάλυση νωρίτερα από τρία χρόνια (κατά µέσο όρο) µετά το τέλος της περιόδου αναφοράς (ΕΜΠ, 2001). Επίσης, τα απαιτούµενα στοιχεία για την ανάλυση των ατυχηµάτων δεν είναι πάντα διαθέσιµα (Γιαννής, 2000). Συχνά ο βαθµός λεπτοµέρειας των διαθέσιµων στοιχείων δεν είναι επαρκής για τις ανάγκες της ανάλυσης των ατυχηµάτων. Το πρόβληµα αυτό αφορά κυρίως στα στοιχεία κυκλοφορίας και λιγότερο στα στοιχεία ατυχηµάτων. Για παράδειγµα, οι υφιστάµενες µετρήσεις κυκλοφορίας στους αυτοκινητοδρόµους δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τα χαρακτηριστικά του οδηγού ή τον τύπο οχήµατος, τα οποία είναι απαραίτητα στην ανάλυση των χαρακτηριστικών των ατυχηµάτων, ενώ τα αποτελέσµατα πρόσφατης ευρωπαϊκής έρευνας υπεραστικών µετακινήσεων δεν είναι προς το παρόν διαθέσιµα. Το πρόβληµα της χαµηλής αξιοπιστίας αφορά µόνο σε ορισµένες κατηγορίες παραµέτρων των ατυχηµάτων (οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ακριβής θέση ατυχήµατος), αλλά και το σύνολο των στοιχείων κυκλοφορίας. Βέβαια, η αξιοπιστία των στοιχείων κυκλοφορίας είναι διεθνώς περιορισµένη, δεδοµένου ότι τα υπάρχοντα στοιχεία στηρίζονται σε έρευνες και µετρήσεις, οι οποίες είναι δύσκολο να είναι πάντα αντιπροσωπευτικές όλων των διαφορετικών κατηγοριών οδών, οδηγών και οχηµάτων (Yannis et al., 1996). Τα στοιχεία των ατυχηµάτων που καταγράφονται από την Τροχαία δεν αφορούν στο σύνολο των ατυχηµάτων, αφού ούτε τα ατυχήµατα µε µόνο υλικές ζηµιές καταγράφονται, ούτε σηµαντικός αριθµός ατυχηµάτων µε ελαφρούς τραυµατισµούς καταγράφεται (κυρίως ατυχήµατα ενός 11

12 οχήµατος). Τα προβλήµατα ελλιπούς καταγραφής των στοιχείων κυκλοφορίας είναι εντονότερα, αφού από τη φύση τους οι έρευνες και µετρήσεις είναι δειγµατοληπτικές, ενώ η αναγωγή τους στο σύνολο του πληθυσµού είναι ιδιαίτερα δύσκολη (Hvoslef, 1994). Τέλος, τα συλλεγόµενα στοιχεία παρουσιάζουν συχνά ασυµβατότητα στις διάφορες κατηγοριοποιήσεις µε αποτέλεσµα να περιορίζονται οι δυνατότητες συνδυασµού των στοιχείων. Για παράδειγµα, τα στοιχεία ατυχηµάτων δικύκλων δεν µπορούν να συνδυαστούν µε τα στοιχεία του στόλου των δικύκλων αφού η κατηγοριοποίηση των δικύκλων είναι διαφορετική σε κάθε περίπτωση. Οµοίως, η αντιστοίχηση των στοιχείων των ατυχηµάτων και της κυκλοφορίας στους διαφορετικούς τύπους και τµήµατα του οδικού δικτύου της χώρας δεν είναι πάντοτε εφικτή (NTUA, DTPE, 1996). Ειδικότερα όσον αφορά στα στοιχεία κυκλοφορίας, σηµειώνεται ότι οι όποιες προσπάθειες συλλογής στοιχείων ήταν ως σήµερα αποσπασµατικές, µε αποτέλεσµα την περιορισµένη δυνατότητα αξιοποίησης του συνόλου των στοιχείων. Οι βασικές αδυναµίες των έως τώρα προσπαθειών εντοπίζονται στην ελλιπή καταγραφή βασικών µεταβλητών. Όπως προαναφέρθηκε, στις παλαιότερες µελέτες δεν εµπεριέχονται καθόλου πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των οδηγών (φύλο, ηλικία, εµπειρία κλπ.), καθότι τα στοιχεία προέρχονται αποκλειστικά από κυκλοφοριακές µετρήσεις. Επίσης, τα πιο πρόσφατα στοιχεία αφορούν στην κυκλοφορία σε επιλεγµένους άξονες, αποκλείοντας το µεγαλύτερο µέρος των αστικών και επαρχιακών δικτύων. Με τις πρόσφατες ή υπό εκπόνηση µελέτες που περιλαµβάνουν καταγραφή χαρακτηριστικών κυκλοφορίας θα είναι δυνατή η βελτίωση των διαθέσιµων στοιχείων κυκλοφορίας, εφόσον αυτές προβλέπουν τόσο την καταγραφή περισσότερων µεταβλητών όσο και τη συλλογή διαχρονικών στοιχείων. Ωστόσο, η ανάγκη για εξατοµικευµένα στοιχεία κυκλοφορίας, δυσχεραίνει σηµαντικά την προώθηση οργανωµένης διαδικασίας συλλογής (Golias, Yannis, 2001) Προτάσεις Η συλλογή των απαραίτητων εξατοµικευµένων στοιχείων κυκλοφορίας αποτελεί σύνθετη διαδικασία, η οποία θα έπρεπε να υποστηρίζεται από ένα κατάλληλο σύστηµα σε εθνικό επίπεδο (ΕΜΠ, 2003, Γκόλιας, Χανδάνος, 1994). Με ανάλογο τρόπο µε αυτόν που συλλέγονται τα αντίστοιχα στοιχεία οδικών ατυχηµάτων της ΕΣΥΕ, θα µπορούσαν παράλληλα να συλλέγονται και στοιχεία οχηµατοχιλιοµέτρων (και επιβατοχιλιοµέτρων). Είναι προφανές ότι η οργάνωση, λειτουργία και συντήρηση ενός τέτοιου συστήµατος προϋποθέτει τη συνεργασία µεταξύ πολλών αρµόδιων φορέων. Παράλληλα, πρόκειται για χρονοβόρα διαδικασία, η οποία περιλαµβάνει και σηµαντικό οικονοµικό κόστος. Προκειµένου για την άµεση αντιµετώπιση του προβλήµατος της έλλειψης στοιχείων έκθεσης στον κίνδυνο, η ενδεδειγµένη µέθοδος είναι η συλλογή στοιχείων µε έρευνες πεδίου σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Η µέθοδος αυτή βασίζεται σε στοιχεία δειγµατοληψίας και µπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιµη για τη συλλογή εξατοµικευµένων στοιχείων κυκλοφορίας. Καταρχήν απαιτείται η χρήση κατάλληλα διαµορφωµένου ερωτηµατολογίου µε βάση το οποίο θα καταγράφονται τα χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Το ερωτηµατολόγιο θα πρέπει να συντάσσεται λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των αναλύσεων οδικών ατυχηµάτων (λεπτοµερή και εξατοµικευµένα στοιχεία) και να επικαιροποιείται τακτικά, ώστε τα αποτελέσµατα της έρευνας να είναι κατάλληλα προς χρήση στις επιθυµητές αναλύσεις (ΕΜΠ, 2003). Ο σχεδιασµός της έρευνας θα πρέπει να εξασφαλίζει επάρκεια ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων του δείγµατος, στατιστικά κατάλληλη για την ασφαλή συναγωγή συµπερασµάτων που να αφορούν στο σύνολο της χώρας (δείγµα διαστρωµατωµένο κατά ηλικία και τύπο οχήµατος, εντός / εκτός κατοικηµένης περιοχής, αστικό / υπεραστικό δίκτυο, φύλο και ηλικία οδηγού κλπ.). Ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση αυτή πρέπει να δίνεται σε παράγοντες όπως η επάρκεια και 12

13 αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος, ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων της έρευνας. Μετά το τέλος της κάθε πανελλαδικής έρευνας θα πρέπει να ακολουθεί η κατάλληλη επεξεργασία των ερωτηµατολογίων, η οποία περιλαµβάνει τον έλεγχο της αξιοπιστίας των στοιχείων και στη συνέχεια τη µεταφορά τους σε κατάλληλους πίνακες. Εποµένως, µε την οργάνωση και διεξαγωγή κατάλληλων ερευνών πεδίου σε τακτά χρονικά διαστήµατα θα εξασφαλίζεται η διαθεσιµότητα αναλυτικών, αξιόπιστων και επίκαιρων στοιχείων έκθεσης στον κίνδυνο σε εθνικό επίπεδο, αυξάνοντας σηµαντικά τις δυνατότητες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων. εδοµένης της εξαιρετικής χρησιµότητας ενός εθνικού συστήµατος συλλογής εξατοµικευµένων στοιχείων οχηµατοχιλιοµέτρων, κρίνεται απαραίτητη η επιδίωξη της υλοποίησής του και η προώθηση των απαραίτητων ενεργειών από όλους τους αρµόδιους φορείς, ώστε µακροπρόθεσµα το σύστηµα αυτό να υλοποιηθεί. Παράλληλα, µια σειρά ενεργειών που αφορούν στην προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων θα αναβάθµιζαν σηµαντικά τις δυνατότητες αξιοποίησης των στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα. Είναι απαραίτητο να επιδιωχθεί η σύνδεση των βάσεων δεδοµένων σχετικών µε την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα, µε στόχο τη δηµιουργία ενός πληροφοριακού συστήµατος οδικής ασφάλειας, για την υποστήριξη αποφάσεων. Συγκεκριµένα, ιδιαίτερα χρήσιµη θα ήταν η σύνδεση µε βάσεις δεδοµένων οχηµατοχιλιοµέτρων, κυκλοφορούντων οχηµάτων και οδηγών, παραβάσεων κλπ. Μια τέτοια διαδικασία θα είχε ως αποτέλεσµα όχι µόνο την εξαγωγή πιο εξειδικευµένων στατιστικών από το σύστηµα, αλλά και την υποστήριξη της συνεργασίας και του συντονισµού µεταξύ όλων των αρµόδιων φορέων αναφορικά µε την παρακολούθηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα (Frantzeskakis et al. 2000). Μακροπρόθεσµα, το σύστηµα αυτό θα µπορούσε να µετεξελιχθεί σε ένα σύστηµα υποστήριξης αποφάσεων (DSS - decision support system) στον τοµέα της οδικής ασφάλειας. Ένα τέτοιο σύστηµα, εκτός από τα στοιχεία οδικών ατυχηµάτων και τις συνδέσεις µε άλλες βάσεις δεδοµένων, περιλαµβάνει και λεπτοµερή δεδοµένα γνώσεων (knowledge data), τα οποία αφορούν στο χρόνο και στο είδος τυχόν επεµβάσεων ή και άλλων γεγονότων µε επιρροή στην οδική ασφάλεια, µε στόχο την παρακολούθηση των µεταβολών και την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των µέτρων. Επίσης, µπορεί να περιλαµβάνει και στοιχεία αναλύσεων σε βάθος (in-depth analysis), τα οποία αφορούν στα αίτια πρόκλησης ατυχηµάτων, στα αίτια των τραυµατισµών, στο κόστος των ατυχηµάτων κλπ. Η λειτουργία ενός τέτοιου συστήµατος θα υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων των αρµόδιων φορέων µε τα κατάλληλα αποτελέσµατα, για τον καθορισµό πολιτικής στο βραχυπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο µέλλον. 13

14 ΑΝΑΦΟΡΕΣ Frantzeskakis, J., Yannis, G., Handanos, J The potential of accident analysis systems for the evaluation of road safety measures in Europe. Proceedings of the XIII ICTCT Workshop "Evaluation, validation, implementation of measures to improve transport safety", Corfu, October 2000, pp Golias, J., Yannis, G, Dealing with lack of exposure data in road accident analysis. Proceedings of the 12th international conference "Traffic Safety on three Continents", Federation of European Road Safety Institutes, Transportation Research Board, Moscow, September Hvoslef, H Under-reporting of traffic accidents to the police. IRTAD, Bergisch Gladbach. NTUA - National Technical University of Athens / DTPE Overview of international road accident data files. NTUA/DTPE, Athens. SWOV Institute for Road Safety Research The uses of exposure and risk in road safety studies. R , Prof. dr. A.S. Hakkert & dr. L. Braimaister, The Netherlands. Yannis, G, Golias, J., Frantzeskakis, J Report on national road accident analyses in the EU countries. Journal of International Association for Traffic and Safety Sciences (IATSS), special feature on traffic accident analysis and traffic safety policies, Vol.20, No.2, 1996, pp Γιαννής, Γ Ανάλυση χαρακτηριστικών των ατυχηµάτων µε χρήση βάσης δεδοµένων οδικών ατυχηµάτων. Πρακτικά Συνεδρίου "Τεχνολογικές εξελίξεις στην ενεργητική και παθητική ασφάλεια του οδηγού και των επιβατών του αυτοκινήτου", Εταιρεία Υποστήριξης Θυµάτων Τροχαίων Ατυχηµάτων, Πρέβεζα, Μάιος Γκολιας. Ι., Χανδανος, Ι Επισκόπηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Υποστήριξης Οδικής Ασφάλειας (ΠΣΥΟΑ) - Aναγκαιότητα και προϋποθέσεις εφαρµογής ενός ΠΣΥΟΑ στην Ελλάδα. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, ΕΜΠ Α.Π.Θ., ΤΕΕ, ΥΠΕΧΩ Ε, Θεσσαλονίκη Μαρτίου Γωνιαδης, Γ Αξιοποίηση στοιχείων ασφαλιστικών εταιρειών. ιπλωµατική Εργασία στον Τοµέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής ΕΜΠ. ΕΜΠ - Τοµέας Μεταφορών Και Συγκοινωνιακής Υποδοµής Ανάπτυξη Συστήµατος Στατιστικής Επεξεργασίας Στοιχείων Οδικής Ασφάλειας. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Αθήνα. Υπουργειο Περιβαλλοντος, Χωροταξιας Και ηµοσιων Εργων, Λευκή βίβλος για την οδική ασφάλεια. ΥΠΕΧΩ Ε, Αθήνα. 14

ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ζ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ζ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Ημερίδα για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Ματθαίος Καρλαύτης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΜΕ Ι Ηµερίδα «Ασφάλεια στο δρόµο, ασφάλεια στη ζωή» Αθήνα, 6 Απριλίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Γ. Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ Ελληνική Λέσχη Περιήγησης και Αυτοκινήτου (ΕΛΠΑ) Εταιρεία Υποστήριξης Θυµάτων Τροχαίων Ατυχηµάτων (ΕΥΘΥΤΑ) Συµπόσιο Οδική Ασφάλεια και Τουρισµός 12 Μαΐου 2000 Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1 ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το θέµα στο οποίο θα αναφερθούµε σήµερα, είναι τα τροχαία ατυχήµατα, τα αίτια που τα προκαλούν, οι συνέπειες από αυτά και οι προτάσεις της Τροχαίας για τη µείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση επικινδυνότητας οδηγών ΙΧ και δικύκλων στην Ελλάδα

Ανάλυση επικινδυνότητας οδηγών ΙΧ και δικύκλων στην Ελλάδα 1 Ανάλυση επικινδυνότητας οδηγών ΙΧ και δικύκλων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ιωάννης Γκόλιας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ελεονώρα Παπαδηµητρίου Ερευνήτρια Ε.Μ.Π. Ιωάννα Σπυροπούλου Ερευνήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, 2011-2020

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, 2011-2020 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, 2011-2020 Αθήνα, Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συμπόσιο To E.M.Π. στην πρωτοπορία της έρευνας και της τεχνολογίας Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2007 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ. Κανελλαΐδης, Ι. Γκόλιας, Γ. Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Παρουσίαση για το ISO 39001:2012 (Road Traffic Safety)...Making our world safer

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 Η Πολιτική της ΕΕ για την Οδική Ασφάλεια Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011 Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υπόβαθρο και Παρουσίαση του έργου eκληση Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ομή της παρουσίασης Στόχοι της εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ : ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ» Τ.Ε.Κ.Μ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ατζέμη Μαρία Τοπ. Μηχανικός, MSC PM ιευθύντρια Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Τα δηµογραφικά δεδοµένα τα οποία προέρχονται από τις απογραφές πληθυσµού, τις καταγραφές της φυσικής και µεταναστευτικής κίνησης του πληθυσµού

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γιώργος Μιχαήλ Κλήµης, ΜΒΑ, PhD ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ι.Ο.Α.Σ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. 1 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Το συνολικό δείγµα απαριθµεί 918 ερωτηµατολόγια που

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στα πλαίσια της βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς Οδική Ασφάλεια & Υπεύθυνη Κατανάλωση Αλκοόλ στην Ελλάδα «Οδική Ασφάλεια & Αλκοόλ - Δράσεις του Ι.Ο.ΑΣ.» Β. Δανέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρος.Σ. Αίγλη Ζαππείου,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικό Προφίλ. ραστηριότητες. Στόχος. Νέες ράσεις. e-mail: info@youngsafedrivers.com web site: www.youngsafedrivers.com

Κοινωνικό Προφίλ. ραστηριότητες. Στόχος. Νέες ράσεις. e-mail: info@youngsafedrivers.com web site: www.youngsafedrivers.com Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς Αστική µη κερδοσκοπική εταιρία 2011 Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς All Rights Reserved Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Κυκλοφοριακή Αγωγή Πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιαθεµατική προσέγγιση ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 1) Γενικά Στοιχεία άσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

EKAB Κρήτης ηµή µ τρη ρ ς Β ο Β υρ υ β ρ α β χ α άκ ά η κ ς,, Εθ Ε νι ν κό κ Κ έν έ τ ν ρο ρ Άµε µ σ ε η σ ς Β ο Β ήθει ε ας α

EKAB Κρήτης ηµή µ τρη ρ ς Β ο Β υρ υ β ρ α β χ α άκ ά η κ ς,, Εθ Ε νι ν κό κ Κ έν έ τ ν ρο ρ Άµε µ σ ε η σ ς Β ο Β ήθει ε ας α Τροχαία ατυχήµατα σε τουριστικές περιοχές Κρήτη (1995-2005) ηµήτρης Βουρβαχάκης, MD Αναισθησιολόγος, ΕΚΑΒ Κρήτη: ονειρικός προορισµός Μόνιµος πληθυσµός ~600000 (2001) 8-µηνη τουριστική περίοδος 1000000

Διαβάστε περισσότερα

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Α. Κιµούνδρης Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ Φ. Κεχαγιά ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, υποψήφια διδάκτορας Α. Σατραζέµης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Γραμματεία Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 19/03/2014 Πόσα παιδιά (

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας και ο ανθρώπινος παράγοντας: H συμβολή του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΑΠΘ

Το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας και ο ανθρώπινος παράγοντας: H συμβολή του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΑΠΘ ομή ΗΜΕΡΙ Α Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας και ο ανθρώπινος παράγοντας: H συμβολή του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΑΠΘ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΩΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΤΙΣ ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Απόφαση Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών και ηµόσιας Τάξης υπ' αριθ. 67754/8530 της 6.11/3.12.2002 (ΦΕΚ-1510, τ. Β'), Σύστηµα ελέγχου συµπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 2 9 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 0 7 Η Μ Ε Ρ Ι Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Ηµερίδα για την Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ στη XIO: Βραχυπρόθεσµες παρεµβάσεις χαµηλού κόστους στο Εθνικό Επαρχιακό Οδικό ίκτυο της Xίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΕΕ (1990-2011)

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΕΕ (1990-2011) Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΕΕ (1990-2011) Η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα για τη χώρα μας, καθώς μας αφορά όλους είτε είμαστε οδηγοί, συνοδηγοί ή απλά κυκλοφορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Θέσεις Προτάσεις του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας για τη διαµόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας 2010-2020 «Για να κάνουµε τους Ελληνικούς δρόµους ασφαλέστερους, να σώσουµε ζωές» Το Τεχνικό Επιµελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Α3/165/251 Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Γιώργος Γιαννής, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ, geyannis@central.ntua.gr Ματθαίος Καρλαύτης, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ, mgk@central.ntua.gr Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό L 298/29 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1982/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Οκτωβρίου 2003 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ.

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012 & ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Β. Ψαριανός, Καθ. ΕΜΠ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Β. Ψαριανός, Καθ. ΕΜΠ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Β. Ψαριανός, Καθ. ΕΜΠ Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Οδική Ασφάλεια και ΕΚΑΒ Μετά το Ατύχημα ΤΙ; Αθήνα, 28.9.06 1 ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. .ΠολιτείαΠολιτεία ΚΤΕΟ. και... και. Οδική Ασφάλεια & Περιβάλλον. Αθήνα, 19/ 03/ 2010 Κωνσταντίνος Βήκας

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. .ΠολιτείαΠολιτεία ΚΤΕΟ. και... και. Οδική Ασφάλεια & Περιβάλλον. Αθήνα, 19/ 03/ 2010 Κωνσταντίνος Βήκας Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ ΚΤΕΟ και... και.πολιτείαπολιτεία.. Οδική Ασφάλεια & Περιβάλλον Ημερίδα - Οδική Ασφάλεια: Πολιτικές & Εξελίξεις Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς Σ.Ε.Σ Αθήνα, 19/ 03/ 2010 Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα ΥΜΕ 2009

Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα ΥΜΕ 2009 Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα ΥΜΕ 2009 Παρουσίαση Αρµοδιοτήτων και ράσεων του Τµήµατος Οδικής Ασφάλειας του ΥΜΕ Ευαγγελία Τσάγκα Γενική ιευθύντρια Μεταφορών 1 Πρωταρχικό µέληµα του ΥΜΕ αποτελεί η προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ Βασιζόµενοι στις πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις των προηγούµενων οµιλητών είναι εύκολο να αντιληφθούµε πόσο ουσιαστική και επιτακτική είναι η ανάγκη της δηµιουργίας ενός µητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. M. Φαράντου Ε.Α.Ε.Ε.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. M. Φαράντου Ε.Α.Ε.Ε. ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/5/26.01.2011 2011 ΤτΕ περί Διαδικασίας διακανονισμού ζημιών & καταβολής αποζημιώσεων από σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης από τη χρήση οχημάτων & συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 «Περιοδική έρευνα πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ΜΜ εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ κωδικός ΟΠΣ: 296250

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η εταιρεία μας στελεχώνεται από πραγματογνώμονες, μηχανολόγους, πολιτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση οδικής ασφάλειας για το ιευρωπαϊκό Οδικό ίκτυο της Ελλάδας

Αποτίµηση οδικής ασφάλειας για το ιευρωπαϊκό Οδικό ίκτυο της Ελλάδας Αποτίµηση οδικής ασφάλειας για το ιευρωπαϊκό Οδικό ίκτυο της Ελλάδας Road Safety Assessment - Greek TEN-Road ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος, MSc, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Γιάννης Σταθόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός Κεντρικός Συντονιστής Υγείας Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων Τράπεζα της Ελλάδος ιεύθυνση Οικονοµικών Αναλύσεων και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων ec.realeae@bankofgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Καλλιρρόης 89, 117 45, Αθήνα Τηλ.: 210 9238170 210 9238800 Fax: 210 9235959 www.spme.gr ASSOCIATION OF CIVIL ENGINEERS OF GREECE 89, Kallirois str., 117 45, Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Παράπονα & Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη σ.1.5 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Διαδικασίας αυτής είναι: Ο καθορισμός της μεθόδου αντιμετώπισης και διαχείρισης των παραπόνων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΖΗ Πρωτοβουλία Πολιτών για τα ικαιώµατα των Πεζών

ΠΕΖΗ Πρωτοβουλία Πολιτών για τα ικαιώµατα των Πεζών ΠΕΖΗ Πρωτοβουλία Πολιτών για τα ικαιώµατα των Πεζών www.pezh.gr Τ.Θ. 3188 Αθήνα 10210 τηλ. 2109223905-2106531610 - φαξ: 2109223905 «Ασφάλεια στο δρόµο, ασφάλεια στη ζωή» Ηµερίδα στο Πλαίσιο του Παγκόσµιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

AIG Ασφάλεια Οχήματος

AIG Ασφάλεια Οχήματος AIG Ασφάλεια Οχήματος Γιατί να ασφαλίσω το αυτοκίνητό μου στην AIG; Εμπιστευτείτε την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας στην AIG, μια εταιρία με ηγετική θέση στη διεθνή αγορά Γενικών Ασφαλίσεων, με περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΡΟΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΤΗΖΩΗ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ» Ο Ευρωπαϊκός κώδικας κατά των ατυχηµάτων και δυνατότητες πρόληψης των ατυχηµάτων σε δικυκλιστές στο αστικό περιβάλλον Ιωάννης Ματσούκης Ιατρός, Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 1. Κατηγοριοποίηση Οχημάτων για την Εφαρμογή των Μέτρων Η εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προϋποθέτει την κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα και εκτίµηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους: Τα επίπεδα παρέµβασης της Κοινωνικής Εργασίας»

Ελλάδα και εκτίµηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους: Τα επίπεδα παρέµβασης της Κοινωνικής Εργασίας» Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: «Περιγραφή του συστήµατος εκπαίδευσης των δασκάλων οδήγησης στην Ελλάδα και εκτίµηση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή,, αποθήκευση, ανανέωση και παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων

Συλλογή,, αποθήκευση, ανανέωση και παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων Συλλογή,, αποθήκευση, ανανέωση και παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων 1. Αναζήτηση των κατάλληλων δεδοµένων. 2. Έλεγχος µεταβλητών και κωδικών για συµβατότητα. 3. Αποθήκευση σε ηλεκτρονική µορφή (αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της Ηλικίας στα Τροχαία Ατυχήματα και στην Σοβαρότητά τους

Ο Ρόλος της Ηλικίας στα Τροχαία Ατυχήματα και στην Σοβαρότητά τους Ο Ρόλος της Ηλικίας στα Τροχαία Ατυχήματα και στην Σοβαρότητά τους Ευαγγελία Μαντζούφα, ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, evaggelia91@hotmail.com Γιάννης Τυρινόπουλος, ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, yannist@teiath.gr Περίληψη Σκοπός της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Από τον Φεβρουάριο του 2006, που ιδρύθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΣΕ 5.29.19 Χαιρετισμός Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων, κ. Ευθύμιου Φλουρέντζου, στο 14 ο Σεμινάριο Οδικής Ασφάλειας, με θέμα «Μοτοσικλέτα - Οδηγούμε, δεν παίζουμε με τη ζωή μας» Ξενοδοχείο «HILTON»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος 1 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος Ο οδηγός ενός λεωφορείου, ως επαγγελματίας οδηγός, ως οδηγός που επί οκτώ (8) ώρες ημερησίως βρίσκεται στο δρόμο οδηγώντας το λεωφορείο ή και το Ι.Χ. αυτοκίνητό

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Παράρτημα 2 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Δεκτά αποδεικτικά μέσα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011

Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011 Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011 2 Φορολογικό Πιστοποιητικό Η διαδικασία, ο τρόπος και ο τύπος του φορολογικού πιστοποιητικού καθορίστηκαν µε την υπουργική απόφαση ΠΟΛ 1159/22.7.2011. Με τον ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στον σύγχρονο τρόπο ζωής οι μετακινήσεις γίνονται κυρίως με αυτοκίνητο. Στην Ε.Ε αντιστοιχούν 488 αυτοκίνητα ανά 1000 κατοίκους. Ο κάτοικος της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειαστοδρόµο, ασφάλειαστηζωή αφιέρωµα στους νέους

Ασφάλειαστοδρόµο, ασφάλειαστηζωή αφιέρωµα στους νέους Ασφάλειαστοδρόµο, ασφάλειαστηζωή αφιέρωµα στους νέους Καλές πρακτικές για ασφαλείς µετακινήσεις Ευη Μπλάνα Γραµµατεία ιυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 1 6 Απριλίου 2012 Τροχαία ατυχήµατα και νέοι

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves )

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves ) Το Time MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό ενός ολοκληρωµένου συστήµατος, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Γραφείου Προσωπικού µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Euro-SDMX δοµή µεταδεδοµένων (ESMS)

Euro-SDMX δοµή µεταδεδοµένων (ESMS) Euro-SDMX δοµή µεταδεδοµένων (ESMS) Χώρα: Ελλάδα Ονοµασία: Έρευνα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστηµιακός Τοµέας) Ατοµικό Στατιστικό ελτίο Φοιτητή - Σπουδαστή Έναρξη Ακαδηµαϊκού Έτους ΕΛΣΤΑΤ µεταδεδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012 Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών Πειραιάς 18.12.2012 Στατιστικές Χρήσης Χρόνου Έλλειψη σχετικών στατιστικών Διενέργεια Έρευνας Χρήσης Χρόνου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Προς τον/την κ. του ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ FAX e mail ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 6 Μαΐου 2006 Α/Α Απόφαση ΔΣ 1 ΒΕ 1 24/2/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ημερομηνία Κεφάλαιο Περιεχόμενο Κεφάλαιο 4, παράγραφος 3 προστίθεται το εξής : «Στο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών

Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών ιπλωµατική Εργασία ηµήτριος Β. Μπιλιώνης

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις

Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις Παναγιώτης Βίγλας, Οδοντίατρος, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα