Ανάλυση επικινδυνότητας οδηγών ΙΧ και δικύκλων στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάλυση επικινδυνότητας οδηγών ΙΧ και δικύκλων στην Ελλάδα"

Transcript

1 1 Ανάλυση επικινδυνότητας οδηγών ΙΧ και δικύκλων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ιωάννης Γκόλιας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ελεονώρα Παπαδηµητρίου Ερευνήτρια Ε.Μ.Π. Ιωάννα Σπυροπούλου Ερευνήτρια Ε.Μ.Π. Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την ανάλυση της επικινδυνότητας των οδηγών ΙΧ και δικύκλων που κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο της Ελλάδας. Για τον σκοπό αυτό, αξιοποιήθηκε η βάση δεδοµένων οδικών ατυχηµάτων της ΕΣΥΕ, για την ανάκτηση των απαραίτητων αναλυτικών στοιχείων οδικών ατυχηµάτων. Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκε πανελλαδική έρευνα πεδίου για τη συλλογή αναλυτικών στοιχείων έκθεσης στον κίνδυνο (διανυθέντα οχηµατοχιλιόµετρα) των οδηγών ΙΧ και δικύκλων στην Ελλάδα. Στη συνέχεια αναπτύχθηκε βάση δεδοµένων χαρακτηριστικών κυκλοφορίας, και υπολογίστηκε η έκθεση στον κίνδυνο των επιλεγµένων κατηγοριών οδηγών, συνδυαστικά ανά χαρακτηριστικά του οδηγού (φύλο, ηλικία, εµπειρία), του οχήµατος (τύπος, ηλικία) και του οδικού δικτύου (τύπος περιοχής). Τέλος, υπολογίστηκαν οι αντίστοιχοι αναλυτικοί δείκτες επικινδυνότητας, επιτρέποντας την εξαγωγή συµπερασµάτων και σε αρκετές περιπτώσεις ανατρέποντας τις γενικές εντυπώσεις που εσφαλµένα δηµιουργούνται από την εξέταση των απόλυτων αριθµών. Η παρούσα έρευνα καλύπτει ένα σηµαντικό κενό που υπάρχει στην ανάλυση των οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα και δίνει για πρώτη φορά µετά το 1985 τη δυνατότητα να υπολογιστούν οι τόσο απαραίτητοι δείκτες επικινδυνότητας. Παράλληλα, επιβεβαιώνει την ανάγκη προώθησης ενός εθνικού συστήµατος καταγραφής των χαρακτηριστικών έκθεσης στον κίνδυνο των χρηστών των συγκοινωνιακών συστηµάτων για τη διατύπωση και παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας µιας καλύτερα τεκµηριωµένης πολιτικής οδικής ασφάλειας.

2 2 1. Εισαγωγή Στην Ελλάδα το δυναµικό των βάσεων δεδοµένων οδικών ατυχηµάτων είναι σηµαντικό. Η εξέλιξη του εθνικού συστήµατος για την καταγραφή και ανάλυση των δεδοµένων των ατυχηµάτων, επιτρέπει σήµερα την εξαγωγή χρήσιµων αποτελεσµάτων σε µικροσκοπικό ή µακροσκοπικό επίπεδο. Ωστόσο, η απουσία συστήµατος καταγραφής και αποθήκευσης στοιχείων έκθεσης στον κίνδυνο σε οργανωµένες βάσεις δεδοµένων περιορίζει σηµαντικά τις δυνατότητες αξιοποίησης των στοιχείων οδικών ατυχηµάτων σε αξιόπιστες και χρήσιµες αναλύσεις οδικής ασφάλειας (Yannis [1]). Η αξιόπιστη ανάλυση των στοιχείων των οδικών ατυχηµάτων έχει να αντιµετωπίσει σήµερα στην Ελλάδα σειρά προβληµάτων που συσχετίζονται µε τη διαθεσιµότητα και την ποιότητα των απαραίτητων στοιχείων, τα οποία µπορούν να συνοψιστούν σε: περιορισµένη διαθεσιµότητα χρονική υστέρηση στη διαθεσιµότητα ανεπαρκής βαθµός λεπτοµέρειας χαµηλή αξιοπιστία ελλιπής καταγραφή ορισµένων µεταβλητών ασυµβατότητα στις διάφορες κατηγοριοποιήσεις Επισηµαίνεται ότι η πολυετής µελέτη των προβληµάτων των απαραίτητων στοιχείων για την ανάλυση των οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς ενισχύει τον γενικό κανόνα σύµφωνα µε τον οποίο, όσο πιο χρήσιµα είναι τα απαραίτητα στοιχεία τόσο πιο δυσεύρετα είναι (Golias, Yannis [2]). Η Ελλάδα ανήκει στις ευρωπαϊκές χώρες µε τη µικρότερη οργάνωση σε επίπεδο συλλογής στοιχείων έκθεσης στον κίνδυνο. Συγκεκριµένα, ορισµένες προσπάθειες που αφορούσαν σε συστήµατα καταγραφής χαρακτηριστικών κυκλοφορίας εγκαταλείφθηκαν, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχουν καθόλου διαθέσιµα πρόσφατα και αξιόπιστα στοιχεία οχηµατοχιλιοµέτρων. Παράλληλα, τα διαθέσιµα στοιχεία κυκλοφορούντων οχηµάτων ή/και αδειών οδήγησης, µπορούν να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά για τον υπολογισµό δεικτών επικινδυνότητας, ωστόσο δεν µπορούν να καλύψουν την ανάγκη για αναλυτικά εξατοµικευµένα στοιχεία οχηµατοχιλιοµέτρων. Η συλλογή των απαραίτητων εξατοµικευµένων στοιχείων κυκλοφορίας αποτελεί σύνθετη διαδικασία, η οποία θα έπρεπε να υποστηρίζεται από ένα κατάλληλο σύστηµα σε εθνικό επίπεδο (ΕΜΠ [3]). Με ανάλογο τρόπο µε εκείνον που συλλέγονται τα αντίστοιχα στοιχεία οδικών ατυχηµάτων της ΕΣΥΕ, θα µπορούσαν παράλληλα να συλλέγονται και στοιχεία οχηµατοχιλιοµέτρων (και επιβατοχιλιοµέτρων). Είναι προφανές ότι η οργάνωση, λειτουργία και συντήρηση ενός τέτοιου συστήµατος προϋποθέτει τη συνεργασία µεταξύ πολλών αρµόδιων φορέων. Παράλληλα, πρόκειται για χρονοβόρα διαδικασία, η οποία περιλαµβάνει και σηµαντικό οικονοµικό κόστος. Προκειµένου για την άµεση αντιµετώπιση του προβλήµατος της

3 3 έλλειψης στοιχείων έκθεσης στον κίνδυνο, η ενδεδειγµένη µέθοδος είναι η συλλογή στοιχείων µε έρευνα πεδίου. Η µέθοδος αυτή βασίζεται σε στοιχεία δειγµατοληψίας και µπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιµη για τη συλλογή εξατοµικευµένων στοιχείων κυκλοφορίας (FHWA [4]). Με βάση τα παραπάνω, βασικός στόχος της παρούσας έρευνας είναι ο υπολογισµός της επικινδυνότητας των οδηγών ΙΧ και δικύκλων στην Ελλάδα. Για τον σκοπό αυτό εφαρµόστηκε ειδική µεθοδολογία, µε βάση τη διεθνή εµπειρία, κατάλληλα προσαρµοσµένη στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της ανάλυσης αυτής στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα, µέσα στο πλαίσιο ερευνητικού έργου του Τοµέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για λογαριασµό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΕΜΠ [5]), πραγµατοποιήθηκε πανελλαδική έρευνα πεδίου, από την οποία υπολογίστηκε η έκθεση στον κίνδυνο διάφορων κατηγοριών οδηγών στην Ελλάδα (διανυθέντα οχηµατοχιλιόµετρα). Τα στοιχεία έκθεσης στον κίνδυνο συνδυάστηκαν µε τα αναλυτικά εξατοµικευµένα στοιχεία οδικών ατυχηµάτων της ΕΣΥΕ και υπολογίστηκαν οι αντίστοιχοι δείκτες επικινδυνότητας. 2. Μεθοδολογία 2.1. Αξιοποίηση βάσης δεδοµένων ΕΣΥΕ Η επίσηµη εθνική βάση δεδοµένων οδικών ατυχηµάτων της ΕΣΥΕ περιέχει λεπτοµερή εξατοµικευµένα στοιχεία όλων των παραµέτρων οδικής ασφάλειας (ατύχηµα, συµµετέχων, όχηµα) για την περίοδο Με χρήση της βάσης δεδοµένων της ΕΣΥΕ µπορούν να εξαχθούν στοιχεία οδικών ατυχηµάτων και παθόντων ανά οποιαδήποτε κατηγοριοποίηση, είτε µεµονωµένων µεταβλητών, είτε συνδυασµών πλήθους µεταβλητών που αφορούν στον οδηγό, στο όχηµα, στο ατύχηµα ή στο δίκτυο. Ωστόσο, η ανάλυση απόλυτων αριθµών αποτελεί τον απλούστερο τρόπο ανάλυσης των στοιχείων των οδικών ατυχηµάτων, δίνοντας απλά µια γενική εικόνα του προβλήµατος, χωρίς να λαµβάνονται καθόλου υπόψη στοιχεία κυκλοφορίας. Κατά συνέπεια, είναι δύσκολο να εξαχθεί κάποιο έγκυρο συµπέρασµα από συγκρίσεις απόλυτων αριθµών και τα στοιχεία αυτά πρέπει να χρησιµοποιούνται µε ιδιαίτερη προσοχή. (Golias, Yannis [2], ΕΜΠ [3]). Στον παρακάτω Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα ποσοστά νεκρών οδηγών ΙΧ και δικύκλων ανά ηλικία και τύπο οχήµατος για το έτος Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει αυξηµένη εµπλοκή των οδηγών ΙΧ και των οδηγών ηλικίας ετών σε θανατηφόρα οδικά ατυχήµατα. Ωστόσο, προκειµένου να εξαχθούν συµπεράσµατα για την επικινδυνότητα (πιθανότητα ατυχήµατος) µεταξύ των εξεταζόµενων κατηγοριών οδηγών, είναι απαραίτητος ο συνδυασµός των παραπάνω στοιχείων µε στοιχεία έκθεσης στον κίνδυνο (διανυθέντα οχηµατοχιλιόµετρα για αυτές τις κατηγορίες οδηγών).

4 4 Πίνακας 1. Συχνότητα νεκρών οδηγών ανά ηλικία και τύπο οχήµατος (2003) Ηλικία οδηγού ίκυκλο <50 κ.ε ίκυκλο >50 κ.ε Επιβατικό Σύνολο % 6.3% 1.0% 3.1% % 30.9% 19.5% 23.1% % 30.9% 24.6% 25.9% % 17.3% 18.9% 18.5% % 5.9% 16.0% 12.3% % 3.7% 10.7% 8.2% > % 5.1% 9.4% 8.9% Σύνολο 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% % 65.4% 19.2% 100.0% % 43.1% 52.3% 100.0% % 38.4% 58.9% 100.0% % 30.1% 63.5% 100.0% % 15.4% 80.8% 100.0% % 14.5% 81.2% 100.0% > % 18.7% 65.3% 100.0% Σύνολο 5.7% 32.2% 62.1% 100.0% Με χρήση της βάσης δεδοµένων της ΕΣΥΕ υπολογίστηκαν όλοι οι απαραίτητοι Πίνακες σε επίπεδο λεπτοµέρειας κατάλληλο για τις ανάγκες της ανάλυσης και συµβατό µε εκείνο των αντίστοιχων στοιχείων έκθεσης στον κίνδυνο, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω Πανελλαδική έρευνα πεδίου χαρακτηριστικών κυκλοφορίας Με βάση τις ιδιαιτερότητες της παρούσας έρευνας, επιλέχθηκε η µέθοδος των τηλεφωνικών συνεντεύξεων µε τυχαία δειγµατοληψία και προγραµµατισµό του ερωτηµατολογίου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (Computer Assisted Telephone Interview - CATI), η οποία επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη διεξαγωγή της έρευνας, χωρίς διαδικαστικές καθυστερήσεις και µε χαµηλότερο κόστος. Παράλληλα, διευκολύνει την πανελλαδική κάλυψη και την τυχαιότητα του δείγµατος. Ωστόσο, επιβάλλει τόσο κατάλληλη προετοιµασία της έρευνας για την έγκαιρη διαπίστωση των ιδιαιτεροτήτων της ανάλυσης, όσο και συστηµατικό έλεγχο των αποτελεσµάτων ως προς την επάρκεια και καταλληλότητα του δείγµατος, την αµεροληψία της καταγραφής και την ορθότητα των απαντήσεων (FHWA [6]). Σηµαντική παράµετρο της έρευνας πεδίου αποτελεί η γεωγραφική κάλυψη της έρευνας. Προκειµένου να καταγραφούν τα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά µε αντιπροσωπευτικό τρόπο πανελλαδικά, επιλέχθηκε

5 5 διαστρωµάτωση του δείγµατος µε βάση την παρακάτω ιεράρχηση ανά τύπο περιοχής: Αθήνα Θεσσαλονίκη Μεγάλα αστικά κέντρα Άλλα αστικά κέντρα Ηµιαστικές περιοχές Αγροτικές περιοχές Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών που πρέπει να πληρούν οι συµµετέχοντες στην έρευνα. Ειδικότερα, βασικές προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι συµµετέχοντες είναι να είναι άνω των 16 ετών (ελάχιστο όριο ηλικίας για χορήγηση άδειας οδήγησης δικύκλου <50κε) και να οδήγησαν ΙΧ ή δίκυκλο κατά την προηγούµενη ηµέρα της συνέντευξης. Εποµένως, τα εισαγωγικά ερωτήµατα πριν τη συνέντευξη αφορούν στο αν ο ερωτώµενος διαθέτει άδεια οδήγησης ΙΧ ή δικύκλου, αν έχει οδηγήσει κατά τους τελευταίους 12 µήνες και αν οδήγησε την προηγούµενη ηµέρα της συνέντευξης. Παράλληλα, υιοθετήθηκαν οι παρακάτω βασικοί ορισµοί: Εξεταζόµενες κατηγορίες οχηµάτων: µοτοποδήλατα (δίκυκλα µε κυβισµό µικρότερο των 50κε), µοτοσικλέτες (δίκυκλα µε κυβισµό µεγαλύτερο ή ίσο των 50κε), επιβατικά οχήµατα (ΙΧ αυτοκίνητα). Εξεταζόµενες ηµέρες: καθηµερινές (όλες οι ηµέρες πλην Σαββάτου, Κυριακής ή άλλης αργίας), Σαββατοκύριακο. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην εξαίρεση ηµερών µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως απεργίες, ακραία καιρικά φαινόµενα κλπ. Εξεταζόµενες συνθήκες φωτισµού: ηµέρα και νύχτα. Ως ηµέρα θεωρείται η περίοδος που αντιστοιχεί σε φως ηµέρας (από µισή ώρα πριν την ανατολή και έως µισή ώρα µετά τη δύση του ήλιου). Εξεταζόµενες µετακινήσεις: αστικές και υπεραστικές µετακινήσεις. Ως υπεραστικές µετακινήσεις ορίζονται οι µετακινήσεις άνω των 100 χιλιοµέτρων. Στην περίπτωση µετακινήσεων του ίδιου ατόµου µε περισσότερα από ένα µέσο (πχ. δίκυκλο και ΙΧ), επιλέγεται τυχαία ένα από τα δύο µέσα και καταγράφονται µετακινήσεις που πραγµατοποιήθηκαν µε το συγκεκριµένο µέσο. Επίσης, οι παράµετροι, οι οποίες εξετάστηκαν στην έρευνα πεδίου αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες: Γενικά χαρακτηριστικά οδηγού: φύλο, ηλικία, περιοχή του ερωτώµενου, τύπος άδειας οδήγησης, τύπος οχήµατος το οποίο οδήγησε την προηγούµενη µέρα της έρευνας. Χαρακτηριστικά µετακινήσεων: µετακινήσεις οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν την προηγούµενη µέρα της έρευνας, µετακινήσεις οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν το προηγούµενο Σαββατοκύριακο και υπεραστικές µετακινήσεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων µηνών. Για τις δύο πρώτες κατηγορίες µετακίνησης εξετάζονται οι εξής επιµέρους υποκατηγορίες:

6 6 µετακινήσεις εντός και εκτός κατοικηµένης περιοχής και µετακινήσεις σε αυτοκινητόδροµο, µετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ηµέρας ή της νύχτας και µετακινήσεις µε χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους. Για την κατηγορία των υπεραστικών µετακινήσεων εξετάζονται οι υποκατηγορίες: µετακινήσεις σε αυτοκινητόδροµο, µετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ηµέρας ή της νύχτας και µετακινήσεις µε χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους. Για τις παραπάνω κατηγορίες µετακινήσεων ο οδηγός απαντάει τον αντίστοιχο αριθµό των χιλιοµέτρων που διάνυσε. Ειδικά χαρακτηριστικά οδηγού: κατηγορία και έτος έκδοσης της άδειας οδήγησης. Ειδικά χαρακτηριστικά οχήµατος: χρονολογία πρώτης άδειας κυκλοφορίας, µάρκα, κυβισµός και χρώµα του οχήµατος, συνολικά χιλιόµετρα που έχουν διανυθεί µε το συγκεκριµένο όχηµα µε βάση την ένδειξη του οδοµετρητή του οχήµατος. Άλλα χαρακτηριστικά: αριθµός των ατυχηµάτων (µε τραυµατίες ή υλικές ζηµιές) στα οποία έχει εµπλακεί ο ερωτώµενος, κοινωνική τάξη εθνικότητα. Η τελική πανελλαδική έρευνα πεδίου πραγµατοποιήθηκε κατά την περίοδο Μαΐου - Ιουλίου 2004, µετά από δοκιµαστική έρευνα 200 ερωτηµατολογίων. Το συνολικό δείγµα αποτελείται από ερωτηµατολόγια κατάλληλα για πλήρη αξιοποίηση Ανάπτυξη βάσης δεδοµένων στοιχείων κυκλοφορίας Τα αποτελέσµατα της έρευνας πεδίου παρουσιάστηκαν αρχικά σε κωδικοποιηµένη µορφή µε βάση τα δεδοµένα εξόδου του συστήµατος CATI. Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων και αναπτύχθηκε βάση δεδοµένων µετά από τέσσερα βασικά στάδια: Αποκωδικοποίηση και προσαρµογή των παραµέτρων, όπου αναπροσαρµόζεται η µορφή των δεδοµένων. Η µορφή της νέας βάσης δεδοµένων αποτελείται από έναν πίνακα, κάθε σειρά του οποίου περιγράφει τα χαρακτηριστικά ενός διαφορετικού οδηγού, και κάθε στήλη διαφορετικές κατηγορίες ή υποκατηγορίες των παραµέτρων της έρευνας πεδίου. Αρχική επιλογή του δείγµατος, όπου εξετάζονται οι απαντήσεις που έχουν δοθεί σε σηµαντικές κατηγορίες της έρευνας πεδίου (ύπαρξη άδειας κατοχής διπλώµατος, αριθµός µετακινήσεων την προηγούµενη ηµέρα διεξαγωγής της έρευνας κλπ.) και αποκλείονται από το δείγµα οι συµµετέχοντες µε ελλιπή στοιχεία στις κατηγορίες αυτές. Έλεγχος επάρκειας και αξιοπιστίας του δείγµατος και διόρθωση τυχόν λαθών και τελική επιλογή του δείγµατος. Στις περιπτώσεις λαθών πραγµατοποιείται διόρθωση των στοιχείων όπου είναι εφικτή, ενώ σε αντίθετη περίπτωση τα στοιχεία αυτά αποκλείονται από τον πληθυσµό του δείγµατος.

7 7 Προσδιορισµός κατηγοριών για συγκεκριµένες παραµέτρους, όπου επιλέγονται οι κατηγοριοποιήσεις των µεταβλητών, ώστε αφενός αυτές να είναι προσαρµοσµένες στις ανάγκες της ανάλυσης και αφετέρου να υπάρχει επάρκεια δείγµατος στις επιµέρους κατηγορίες Υπολογισµός δεικτών επικινδυνότητας Τα κύρια στάδια υπολογισµού των δεικτών επικινδυνότητας ανά κατηγορία οδηγών είναι τα εξής: Υπολογισµός στοιχείων οδικών ατυχηµάτων: Υπολογίζεται ο ετήσιος συνολικός αριθµός νεκρών ανά εξεταζόµενη κατηγορία οδηγού µε υποβολή ερωτηµάτων στη βάση δεδοµένων της ΕΣΥΕ. Υπολογισµός στοιχείων οχηµατοχιλιοµέτρων: Υπολογίζεται ο µέσος ετήσιος αριθµός διανυθέντων οχηµατοχιλιοµέτρων ανά εξεταζόµενη κατηγορία οδηγού, µε βάση τα στοιχεία των ερωτηµατολογίων, δηλαδή ο ετήσιος αριθµός οχηµατοχιλιοµέτρων ανά οδηγό για κάθε κατηγορία µε επεξεργασία δείγµατος πληθυσµού οδηγών. Αναγωγή στοιχείων οχηµατοχιλιοµέτρων: Πραγµατοποιείται αναγωγή των µέσων ετήσιων οχηµατοχιλιοµέτρων ανά κατηγορία οδηγού στα συνολικά ετήσια οχηµατοχιλιόµετρα, τα οποία διανύονται από κάθε κατηγορία οδηγών. Η αναγωγή αυτή πραγµατοποιείται µε βάση τον συνολικό αριθµό των ενεργών οδηγών όπως αυτός προκύπτει από το αρχείο αδειών οδήγησης του ΥΜΕ. Επιπλέον, γίνεται η παραδοχή ότι η κατανοµή των συµµετεχόντων οδηγών στις διάφορες κατηγορίες οδηγών, όπως αυτή προέκυψε από την έρευνα πεδίου είναι τυπική και περιγράφει επαρκώς την κατανοµή του συνόλου των ενεργών οδηγών της Ελλάδας στις αντίστοιχες κατηγορίες. Εποµένως, για µια κατηγορία οδηγών Κ: Πλήθος Κ Σύνολο = Σύνολο έρευνας πεδίου * Μέσα ετήσια * οχ - χλµ Κ οδηγών οχ - χλµ Κ Σύνολο οδηγών έρευνας πεδίου Αναγωγή υπολογιζόµενων στοιχείων ατυχηµάτων: Επισηµαίνεται ότι το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία της ΕΣΥΕ είναι το 2003, ενώ για το 2004 είναι διαθέσιµος µόνο ο συνολικός αριθµός νεκρών. Η αναλογία νεκρών ανά κατηγορία για το έτος 2003 εφαρµόζεται στο συνολικό αριθµό νεκρών του 2004, αφού πραγµατοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι και εκτιµάται ο αριθµός νεκρών ανά κατηγορία για το Υπολογισµός δεικτών επικινδυνότητας: Στο τελευταίο στάδιο πραγµατοποιείται ο υπολογισµός των δεικτών επικινδυνότητας για κάθε εξεταζόµενη κατηγορία οδηγών, ως το πηλίκο του ετήσιου αριθµού των

8 8 νεκρών της εξεταζόµενης κατηγορίας οδηγών (για το 2004) προς τον αριθµό των συνολικών διανυθέντων οχηµατοχιλιοµέτρων (για το 2004) της συγκεκριµένης κατηγορίας. ( είκτης επικινδυνότητας Κ) = 3. Αποτελέσµατα (Αριθµός νεκρών οδηγών Κ) (Σύνολο Οχ - χλµ Κ) 3.1. Ανάλυση έκθεσης στον κίνδυνο οδηγών ΙΧ και δικύκλων Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά αποτελέσµατα από τον υπολογισµό των διανυθέντων οχηµατοχιλιοµέτρων, δίνοντας µια γενική εικόνα της έκθεσης στον κίνδυνο των οδηγών στην Ελλάδα για το Συγκεκριµένα, στον παρακάτω Πίνακα 2 παρουσιάζεται η έκθεση στον κίνδυνο των οδηγών ΙΧ και δικύκλων ανά ηλικία και τύπο οχήµατος. Οι οδηγοί ΙΧ διανύουν κατά µέσο όρο περίπου 15,000 χιλιόµετρα ετησίως, ενώ οι οδηγοί µοτοποδηλάτων και µοτοσυκλετών διανύουν κατά µέσο όρο περίπου 4,000 και 7,300 χιλιόµετρα αντίστοιχα ετησίως. Παράλληλα, οι νέοι οδηγοί (<25 ετών) καθώς και οι ηλικιωµένοι οδηγοί (>65 ετών) διανύουν λιγότερα οχηµατοχιλιόµετρα ετησίως σε σχέση µε τις ενδιάµεσες κατηγορίες ηλικίας. Πίνακας 2. Μέσος όρος ετήσιων διανυθέντων οχηµατοχιλιοµέτρων ανά ηλικία οδηγού και τύπο οχήµατος Ηλικία οδηγού ίκυκλο <50 κ.ε ίκυκλο >50 κ.ε Επιβατικό Μέση τιµή ,988 5, ,018 7,045 14,210 11, ,460 8,712 15,984 14, ,391 5,790 13,886 12, ,083 8,173 17,230 16, ,039 3,847 14,985 14,291 >65 2,354 7,450 11,155 10,703 Μέση τιµή 3,949 7,286 15,025 13,717 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 3, η έκθεση στον κίνδυνο των επιβατικών οχηµάτων δε διαφέρει σηµαντικά µεταξύ κατοικηµένων και µη κατοικηµένων περιοχών, ενώ αντίθετα τα δίκυκλα (ιδιαίτερα τα µοτοποδήλατα) εµφανίζουν πολύ χαµηλότερα οχηµατοχιλιόµετρα εκτός κατοικηµένης περιοχής σε σχέση µε εντός κατοικηµένης περιοχής.

9 9 Πίνακας 3. Μέσος όρος ετήσιων διανυθέντων οχηµατοχιλιοµέτρων ανά τύπο οχήµατος εντός / εκτός κατοικηµένης περιοχής Τύπος περιοχής ίκυκλο <50 κ.ε ίκυκλο >50 κ.ε Επιβατικό Μέση τιµή Εντός 3,644 5,940 7,024 6,739 Εκτός 561 1,345 7,971 6,968 Μέση τιµή 4,205 7,286 14,995 13,706 Όσον αφορά στην ηλικία των οχηµάτων, όπως αυτή εξετάζεται στον παρακάτω Πίνακα 4, στα επιβατικά οχήµατα και στις µοτοσυκλέτες παρατηρείται ότι περισσότερα µέσα ετήσια οχηµατοχιλιόµετρα αντιστοιχούν στα µικρότερης ηλικίας οχήµατα. Αντίθετα, η κατανοµή οχηµατοχιλιοµέτρων των µοτοποδηλάτων δεν παρουσιάζει σηµαντικές διακυµάνσεις ανά ηλικία οχήµατος. Πίνακας 4. Μέσος όρος ετήσιων διανυθέντων οχηµατοχιλιοµέτρων ανά τύπο και ηλικία οχήµατος Ηλικία οχήµατος ίκυκλο <50 κ.ε ίκυκλο >50 κ.ε Επιβατικό Μέση τιµή < 1 έτος 4,628 12,168 19,987 18, έτη 4,939 8,525 16,340 14, έτη 5,147 6,187 14,534 13, έτη 3,474 6,169 15,338 14,308 > 10 έτη 4,062 6,003 11,895 10,679 Μέση τιµή 4,333 7,381 15,096 13,840 Τέλος στον παρακάτω Πίνακα 5 παρουσιάζεται η κατανοµή των µέσων ετήσιων διανυθέντων οχηµατοχιλιοµέτρων των οδηγών ΙΧ και δικύκλων ανά εµπειρία (διάρκεια κατοχής διπλώµατος) του οδηγού. Παρατηρείται ότι οι νέοι σε εµπειρία οδηγοί (διάρκεια κατοχής διπλώµατος <5 ετών) διανύουν ελαφρώς λιγότερα οχηµατοχιλιόµετρα σε σχέση µε τους µεγαλύτερους σε εµπειρία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι νέοι σε εµπειρία οδηγοί µοτοποδηλάτων διανύουν κατά µέσο όρο περισσότερα οχηµατοχιλιόµετρα ετησίως σε σχέση µε τους πιο έµπειρους οδηγούς. Πίνακας 5. Μέσος όρος ετήσιων διανυθέντων οχηµατοχιλιοµέτρων ανά ηλικία οδηγού και διάρκεια κατοχής διπλώµατος ιάρκεια κατοχής διπλώµατος ίκυκλο <50 κ.ε ίκυκλο >50 κ.ε Επιβατικό Μέση τιµή < 1 έτος 6,288 7,238 13,566 11, έτη 3,878 7,976 13,806 11, έτη 4,738 8,186 14,404 12, έτη 3,242 6,763 14,687 13,297 > 10 έτη 3,196 6,919 15,670 14,709 Μέση τιµή 4,105 7,255 15,212 13,911

10 10 Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικοί δείκτες επικινδυνότητας των οδηγών ΙΧ και δικύκλων στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση εξετάζεται ο τύπος του οχήµατος σε συνδυασµό µε άλλες µεταβλητές Ανάλυση επικινδυνότητας οδηγών ΙΧ και δικύκλων Στον παρακάτω Πίνακα 6 παρουσιάζονται οι δείκτες επικινδυνότητας (αριθµός νεκρών οδηγών ανά σύνολο διανυθέντων οχηµατοχιλιοµέτρων) ανά τύπο οχήµατος και ηλικία οδηγού στην Ελλάδα για το έτος Συγκεκριµένα, τα δίκυκλα, και ιδιαίτερα οι µοτοσυκλέτες εµφανίζουν αυξηµένη επικινδυνότητα σε σχέση µε τα επιβατικά οχήµατα για όλες τις κατηγορίες ηλικίας, αποτέλεσµα το οποίο επιβεβαιώνεται γενικά από τη διεθνή βιβλιογραφία (Broughton [7], Horswill [8]). Παράλληλα, οι νέοι οδηγοί (<24 ετών) παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξηµένη επικινδυνότητα σε σχέση µε τις µεγαλύτερες ηλικίες, εξαιτίας πιθανόν της απειρίας ή/και της τάσης υιοθέτησης επικίνδυνης συµπεριφοράς (Yannis [9], Twisk [10]), ενώ αυξηµένη επικινδυνότητα εµφανίζουν και οι ηλικιωµένοι οδηγοί. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατηγορία των µοτοσυκλετών, η οποία εµφανίζει την υψηλότερη επικινδυνότητα, αλλά και την πιο αυξηµένη επικινδυνότητα των νέων και ηλικιωµένων οδηγών σε σχέση µε τους υπόλοιπους οδηγούς. Λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του Πίνακα 1 της παρούσας εργασίας, όπου τα στοιχεία έδειχναν αυξηµένη εµπλοκή των οδηγών επιβατικών οχηµάτων και των µεσαίων ηλικιών στα ατυχήµατα, γίνεται αντιληπτό ότι οι απόλυτοι αριθµοί µπορεί να οδηγήσουν σε εσφαλµένα συµπεράσµατα και µόνο ο συνδυασµός µε στοιχεία έκθεσης στον κίνδυνο µπορεί να δώσει την πραγµατική εικόνα αναφορικά µε την επικινδυνότητα των διαφόρων κατηγοριών οδηγών (Hakkert [11]). Πίνακας 6. είκτες επικινδυνότητας ανά τύπο οχήµατος και ηλικία οδηγού Ηλικία οδηγού ίκυκλο <50 κ.ε ίκυκλο >50 κ.ε Επιβατικό Μέση τιµή > Μέση τιµή Στη συνέχεια εξετάζεται η επιρροή του τύπου περιοχής στην επικινδυνότητα των οδηγών ΙΧ και δικύκλων. Από τον παρακάτω Πίνακα 7 προκύπτει ότι η επικινδυνότητα αυξάνεται σηµαντικά εκτός κατοικηµένης περιοχής, εξαιτίας προφανώς των υψηλότερων ταχυτήτων κίνησης των οχηµάτων. Παράλληλα,

11 11 τα δίκυκλα, και ιδιαίτερα οι µοτοσυκλέτες >50 κ.ε εµφανίζουν ιδιαίτερα αυξηµένη επικινδυνότητα σε σχέση µε τα ΙΧ, τόσο εντός όσο και εκτός κατοικηµένης περιοχής. Πίνακας 7. είκτες επικινδυνότητας ανά τύπο οχήµατος εντός/εκτός κατοικηµένης περιοχής Τύπος περιοχής ίκυκλο <50 κ.ε ίκυκλο >50 κ.ε Επιβατικό Μέση τιµή Εντός Εκτός Μέση τιµή Σηµειώνεται ότι ενδέχεται να παρατηρούνται µικρές διαφορές στη µέση τιµή µεταξύ των Πινάκων, οι οποίες οφείλονται σε µικρές διαφορές στο µέγεθος του διαθέσιµου δείγµατος της έρευνας πεδίου για διαφορετικούς συνδυασµούς µεταβλητών, αφού δεν απάντησαν όλοι οι οδηγοί σε όλες τις ερωτήσεις. Στον παρακάτω Πίνακα 8 εξετάζεται η επικινδυνότητα των οδηγών ΙΧ και δικύκλων σε σχέση µε την ηλικία του οχήµατος. Όσον αφορά στους οδηγούς ΙΧ, αυξηµένη επικινδυνότητα παρουσιάζουν οι οδηγοί οι οποίοι οδηγούν είτε πολύ καινούργια (<3 ετών), είτε πολύ παλαιά οχήµατα (>10 ετών), στην πρώτη περίπτωση πιθανότατα εξαιτίας της δυνατότητας καλύτερων επιδόσεων των νέων οχηµάτων (υψηλότερες ταχύτητες και επιταχύνσεις), και στη δεύτερη περίπτωση πιθανότατα εξαιτίας ανεπαρκούς συµπεριφοράς του οχήµατος (Broughton [7]). Όσον αφορά στα δίκυκλα, η επικινδυνότητα µειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία του οχήµατος (πιθανόν λόγω της αντίστοιχης µείωσης των επιδόσεων του οχήµατος ή του γεγονότος ότι καινούργια δίκυκλα οδηγούν συνήθως νεότεροι οδηγοί). Σηµειώνεται ότι και σε αυτήν την περίπτωση τα δίκυκλα εµφανίζουν πολύ υψηλότερους δείκτες επικινδυνότητας σε σχέση µε τα ΙΧ, ιδιαίτερα όσον αφορά στα καινούργια οχήµατα. Πίνακας 8. είκτες επικινδυνότητας ανά τύπο οχήµατος και ηλικία οχήµατος Ηλικία οχήµατος ίκυκλο <50 κ.ε ίκυκλο >50 κ.ε Επιβατικό Μέση τιµή < 1 έτος έτη έτη έτη > 10 έτη Μέση τιµή Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης επικινδυνότητας σε σχέση µε την εµπειρία του οδηγού. Στον παρακάτω

12 12 Πίνακα 9 φαίνεται ότι οι νέοι σε εµπειρία οδηγοί έχουν αυξηµένη επικινδυνότητα, τόσο στα δίκυκλα όσο και στα ΙΧ, πιθανότατα εξαιτίας ανεπαρκούς συµπεριφοράς στην οδήγηση (Ulleberg [12], Laapotti [13]). Παράλληλα, ελαφρώς αυξηµένη επικινδυνότητα παρουσιάζουν οι οδηγοί µοτοποδηλάτων µε διάρκεια κατοχής διπλώµατος µεγαλύτερη από 10 έτη, πιθανόν λόγω τάσης υποεκτίµησης του κινδύνου (Mannering [14]). Πίνακας 9. είκτες επικινδυνότητας ανά τύπο οχήµατος και διάρκεια κατοχής διπλώµατος ιάρκεια κατοχής διπλώµατος ίκυκλο <50 κ.ε ίκυκλο >50 κ.ε Επιβατικό Μέση τιµή < 1 έτος έτη έτη έτη > 10 έτη Μέση τιµή Τέλος, στον παρακάτω Πίνακα 10 εξετάζεται η επικινδυνότητα ανά φύλο του οδηγού. Παρατηρείται ότι οι άνδρες οδηγοί εµφανίζουν ιδιαίτερα αυξηµένη επικινδυνότητα από τις γυναίκες για όλες τις κατηγορίες οχήµατος. Παράλληλα, οι άνδρες οδηγοί δικύκλων εµφανίζουν ιδιαίτερα αυξηµένη επικινδυνότητα σε σχέση µε τους οδηγούς ΙΧ, ενώ οι γυναίκες οδηγοί δικύκλων εµφανίζουν ελαφρώς αυξηµένη επικινδυνότητα σε σχέση µε τις οδηγούς ΙΧ. Πίνακας 10. είκτες επικινδυνότητας ανά τύπο οχήµατος, ηλικία οδηγού και φύλο οδηγού Φύλο οδηγού ίκυκλο <50 κ.ε ίκυκλο >50 κ.ε Επιβατικό Μέση τιµή Άνδρας Γυναίκα Μέση τιµή Συµπεράσµατα Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας φαίνεται να συµφωνούν µε τις αντίστοιχες τάσεις από άλλες έρευνες διεθνώς και επιτρέπουν την ποσοτικοποίηση των τάσεων αυτών και για τους Έλληνες οδηγούς. Τα βασικά συµπεράσµατα από την παρούσα ανάλυση επικινδυνότητας µπορούν να συνοψιστούν ως εξής: Στην Ελλάδα οι οδηγοί δικύκλων παρουσιάζουν αυξηµένη επικινδυνότητα σε σχέση µε τους οδηγούς ΙΧ, ενώ η διαφορά είναι ιδιαίτερα έντονη όσον αφορά στους οδηγούς δικύκλων >50 κ.ε. (έως και 10 φορές πιο επικίνδυνοι).

13 13 Οµοίως, στην Ελλάδα οι νέοι οδηγοί (<25 ετών) παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξηµένη επικινδυνότητα σε σχέση µε τους µεγαλύτερης ηλικίας οδηγούς. Αυξηµένη επικινδυνότητα παρουσιάζουν επίσης οι ηλικιωµένοι οδηγοί (>55 ετών). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο συνδυασµός νέων οδηγών και δικυκλιστών αντιστοιχεί σε πολύ υψηλούς δείκτες επικινδυνότητας (έως και 25 φορές πιο επικίνδυνοι). Η επικινδυνότητα τόσο των νέων οδηγών όσο και των οδηγών δικύκλων είναι αυξηµένη εντός κατοικηµένης περιοχής σε σχέση µε τους οδηγούς ΙΧ, πιθανότατα εξαιτίας του χαµηλού ποσοστού υπεραστικών µετακινήσεων που αντιστοιχούν στις συγκεκριµένες κατηγορίες οδηγών. Ο συνδυασµός νέων σε εµπειρία οδηγών και δικυκλιστών αντιστοιχεί επίσης σε πολύ αυξηµένους δείκτες επικινδυνότητας. Αυξηµένη επικινδυνότητα εµφανίζουν τόσο οι δικυκλιστές όσο και οι οδηγοί ΙΧ που οδηγούν οχήµατα ηλικίας <3 ετών. Οι άνδρες οδηγοί εµφανίζουν ιδιαίτερα αυξηµένη επικινδυνότητα σε σχέση µε τις γυναίκες, ιδιαίτερα όταν οδηγούν δίκυκλα. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα είναι δυνατό να εντοπιστούν ορισµένες ευάλωτες κατηγορίες οδηγών, οι οποίες εµφανίζουν αυξηµένη επικινδυνότητα και µπορούν να συνοψιστούν σε νέους σε ηλικία και σε εµπειρία οδηγούς, ηλικιωµένους οδηγούς, δικυκλιστές (και ιδιαίτερα µοτοσυκλετιστές). Ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η ανάλυση επικινδυνότητας οδηγών µε συνδυασµούς των παραπάνω χαρακτηριστικών, κάτι το οποίο δεν ήταν δυνατό στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας για λόγους επάρκειας δείγµατος στις αναλυτικότερες κατηγοριοποιήσεις. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα της έρευνας µπορούν να αξιοποιηθούν για τον καταρχήν καθορισµό και την ιεράρχηση µέτρων και επεµβάσεων µε στόχο τη µείωση της επικινδυνότητας των παραπάνω ευάλωτων κατηγοριών οδηγών. Παράλληλα, αναδεικνύεται η ανάγκη δηµιουργίας οργανωµένου συστήµατος συλλογής στοιχείων κυκλοφορίας σε εθνικό επίπεδο, για τη συγκέντρωση επίκαιρων και αξιόπιστων στοιχείων έκθεσης στον κίνδυνο (Yannis [1]). Η πανελλαδική έρευνα πεδίου που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας απέδωσε τα πολύ χρήσιµα στοιχεία οχηµατοχιλιοµέτρων των εξεταζόµενων κατηγοριών οδηγών στο επιθυµητό επίπεδο λεπτοµέρειας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ωστόσο, είναι απαραίτητη η µελέτη και προώθηση ενός εθνικού συστήµατος τακτικής συλλογής στοιχείων έκθεσης στον κίνδυνο αντίστοιχου εκείνου της ΕΣΥΕ για τα στοιχεία των ατυχηµάτων (ΕΜΠ [5]). Η αξία ενός τέτοιου συστήµατος γίνεται εµφανής µέσα από τα αποτελέσµατα της παρούσας ανάλυσης επικινδυνότητας,, καθότι οι δείκτες επικινδυνότητας επέτρεψαν την εξαγωγή αξιόπιστων συµπερασµάτων για τις εξεταζόµενες κατηγορίες οδηγών, σε αρκετές περιπτώσεις ανατρέποντας τις γενικές εντυπώσεις που εσφαλµένα δηµιουργούνται από την εξέταση των απόλυτων αριθµών. Η επέκταση των αναλύσεων που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας στη διερεύνηση και άλλων παραµέτρων

14 14 οδικής ασφάλειας θα έδινε σηµαντική ώθηση στη διατύπωση και παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας µιας πολιτικής οδικής ασφάλειας καλύτερα τεκµηριωµένης και προσαρµοσµένης σε κάθε περίπτωση στο επιθυµητό επίπεδο εξατοµίκευσης. Βιβλιογραφία [1] Yannis, G. Traffic and accident analysis priorities and data availability in European countries. Proceedings of the international seminar "Road traffic and accident data needs for the new century". OECD, Vienna, September [2] Golias, J, Yannis, G. Dealing with lack of exposure data in road accident analysis. Proceedings of the 12 th international conference "Traffic Safety on three Continents". Federation of European Road Safety Institutes, Transportation Research Board, Moscow, September [3] ΕΜΠ - Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής. Ανάπτυξη Συστήµατος Στατιστικής Επεξεργασίας Στοιχείων Οδικής Ασφάλειας. Τελική Έκθεση. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Αθήνα, [4] FHWA, United States Department of Transportation - Federal Highway Administration. Sources of Exposure Data for Safety Analysis. Publication No FHWA-RD , [5] ΕΜΠ - Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής. ιερεύνηση Επικινδυνότητας Κατηγοριών Οδηγών µε Αυξηµένη Εµπλοκή σε Ατυχήµατα.. Τελική Έκθεση. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Αθήνα, Σεπτέµβριος [6] FHWA, United States Department of Transportation - Federal Highway Administration. FHWA Study Tour for National Travel Surveys. Publication No FHWA-PL [7] Broughton, J. The variation of motorcyclists' accident risk with age, experience and motorcycle engine capacity. TRRL, Safety 91, Papers on Vehicle Safety, Traffic Safety and Road User Safety Research, Crowthorne, [8] Horswill, M.S. Helman, S. A behavioral comparison between motorcyclists and a matched group of non-motorcycling car drivers: factors influencing accident risk., Accident Analysis & Prevention, Volume 35, Issue 4, pp , July [9] Yannis, G, Golias, J, Papadimitriou, E. Driver age and vehicle engine size effects on fault and severity in young motorcyclists accidents. Accident Analysis and Prevention 37 (2005) [10] Twisk, D.A.M. Young driver accidents in Europe, magnitude and nature. Proceedings of the 1st annual international symposium of the Youth Enhancement Society, Los Angeles, June 1995.

15 15 [11] Hakkert, A.S, Braimaister, L. The uses of exposure and risk in road safety studies. SWOV Institute for Road Safety Research, R , The Netherlands, [12] Ulleberg, P, Rundmo, T. Personality, attitudes and risk perception as predictors of risky driving behaviour among young drivers. Safety Science, Volume 41, Issue 5, pp , June [13] Laapotti, S, Keskinen, E, Hatakka, M, Katila, A. Novice drivers' accidents and violations - a failure on higher or lower hierarchical levels of driving behaviour. Accident Analysis & Prevention, Volume 33, Issue 6, pp , November [14] Mannering, F.L, Grodsky, L.L. Statistical analysis of motorcyclists' perceived accident risk. Accident Analysis & Prevention, Volume 27, Issue 1, pp 21-31, February 1995.

16 16 English summary Accident risk analysis of passenger car drivers and two-wheeler riders in Greece This paper aims to investigate the accident risk of passenger car drivers and two-wheeler riders in Greece, through the calculation of the related accident risk rates. A methodology was developed on that purpose, based on the international experience, and further adapted to address the needs and particularities of the analysis in Greece. The necessary detailed road accidents data for the calculation of accident risk rates were extracted from the National Road Accident Database of the National Statistical Service of Greece. Moreover, a nationwide survey was carried out, in order to collect traffic data for passenger car drivers and two-wheeler riders in Greece. The survey aimed at the collection of analytical exposure data (vehicle-kilometers of travel) for selected driver categories, to be combined with the related road accidents data in accident risk rates. The survey was carried out by telephone interviews on a nationwide representative sample of drivers through an extensive yet comprehensive questionnaire. Questionnaire responses were coded and stored in a traffic database that was developed on that purpose and a series of reliability and statistical accuracy tests were conducted. On the basis of the survey results, the exposure of passenger car drivers and two-wheeler riders in Greece was estimated in relation to various driver (gender, age, driving experience), vehicle (vehicle type, vehicle age) and road network (area type) characteristics and interesting results were obtained. Furthermore, the related accident risk rates were calculated, allowing for conclusions to be drawn for the examined driver categories, which contradict in several cases the general impressions created when examining absolute numbers of road accidents. In particular, it was found that young drivers (<25 years old) and elderly (>65 years old) are at increased risk. Moreover, two-wheeler riders, especially motorcycle riders (engine size >50 cc) are at increased risk in relation to passenger car drivers. It is interesting to note that the young riders of two-wheelers present very high accident risk rates. Additionally, accident risk is increased outside urban areas for all road users. As driving experience increases and/or vehicle age decreases, accident risk decreases. Finally, male drivers present significantly higher risk compared to female drivers. The present research deals with important issues that up to recently limited the reliability of road accident analysis in Greece, allowing for useful accident risk rates to be estimated for the first time since Additionally, the results confirm the need for planning and establishment of a national system for the systematic collection of exposure data for road users in Greece, in order to determine and assess a more efficient road safety policy.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΙΧ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΙΧ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος Ενηµερωτική συγκέντρωση για θέµατα Ασφάλισης Κλάδου Αυτοκινήτων και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχηµάτων 2 Φεβρουαρίου 2006, Αθήνα ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΙΧ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα

υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα Γ. Γιαννής Ι. Γκόλιας Ε. Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η επιρροή της κυκλοφορίας των βαρέων οχηµάτων στα οδικά ατυχήµατα στην Ελλάδα

Η επιρροή της κυκλοφορίας των βαρέων οχηµάτων στα οδικά ατυχήµατα στην Ελλάδα Η επιρροή της κυκλοφορίας των βαρέων οχηµάτων στα οδικά ατυχήµατα στην Ελλάδα Ι.Γκόλιας Γ.Γιαννής Ε.Παπαδηµητρίου ΕΜΠ - Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ Ελληνική Λέσχη Περιήγησης και Αυτοκινήτου (ΕΛΠΑ) Εταιρεία Υποστήριξης Θυµάτων Τροχαίων Ατυχηµάτων (ΕΥΘΥΤΑ) Συµπόσιο Οδική Ασφάλεια και Τουρισµός 12 Μαΐου 2000 Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ SUNFLOWER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ SUNFLOWER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αθήνα, 5-6 Νοεµβρίου 2009 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ SUNFLOWER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Γιώργος Γιαννής Πέτρος Ευγενικός Ελεονώρα Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα

ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα Γ. Γιαννής, Λέκτορας ΕΜΠ Ι. Γκόλιας, Καθηγητής ΕΜΠ Ε. Παπαδηµητρίου, Πολιτικός Μηχανικός - Ερευνήτρια ΕΜΠ Λέξεις κλειδιά: βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 5-6 Νοεµβρίου 2009 ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Γ. Γιαννής, Α. Λαΐου, Σ. Βαρδάκη, Α. ραγοµάνοβιτς, Ε. Παπαδηµητρίου, Γ. Κανελλαΐδης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Σεµινάριο Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2001 Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

«Συγκριτική διερεύνηση των παραµέτρων που επηρεάζουν την επικινδυνότητα στους Ελληνικούς αυτοκινητοδρόµους»

«Συγκριτική διερεύνηση των παραµέτρων που επηρεάζουν την επικινδυνότητα στους Ελληνικούς αυτοκινητοδρόµους» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ «Συγκριτική διερεύνηση των παραµέτρων που επηρεάζουν την επικινδυνότητα στους Ελληνικούς αυτοκινητοδρόµους»

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φρόσω Γ. Κοντοδήµα και Ξένια Γ. Καρεκλά

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Πολυ-επίπεδη στατιστική ανάλυση της πιθανότητας και της σοβαρότητας ατυχήματος αξιοποιώντας κυκλοφοριακά και μετεωρολογικά δεδομένα υψηλής ευκρίνειας

Πολυ-επίπεδη στατιστική ανάλυση της πιθανότητας και της σοβαρότητας ατυχήματος αξιοποιώντας κυκλοφοριακά και μετεωρολογικά δεδομένα υψηλής ευκρίνειας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής Πολυ-επίπεδη στατιστική ανάλυση της πιθανότητας και της σοβαρότητας ατυχήματος αξιοποιώντας κυκλοφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

Μακροσκοπική διερεύνηση της επιρροής της αστυνόµευσης στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας

Μακροσκοπική διερεύνηση της επιρροής της αστυνόµευσης στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Μακροσκοπική διερεύνηση της επιρροής της αστυνόµευσης στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας Ιωάννης Κ. Αγαπάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΠΙΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ζ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ζ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του ορίου ηλικίας των βαρέων φορτηγών θα οδηγήσει σε άμεση και δραστική μείωση του αριθμού ατυχημάτων και νεκρών στην Ελλάδα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του ορίου ηλικίας των βαρέων φορτηγών θα οδηγήσει σε άμεση και δραστική μείωση του αριθμού ατυχημάτων και νεκρών στην Ελλάδα Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 7 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αποδεικνύει ότι τα βαρέα οχήματα: εμπλέκονται σε ατυχήματα που προκαλούν το % των νεκρών στο σύνολο των τροχαίων ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ Ο -Β-10: Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ Ο -Β-10: Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ Ο υπολογισµός του δείκτη αφορά στη διαχρονική συγκέντρωση και αξιοποίηση στοιχείων ατυχηµάτων για την εκπόνηση µελετών αξιολόγησης του επιπέδου οδικής ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών 2ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 26 & 27 Φεβρουαρίου 2004 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Ημερίδα για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Ματθαίος Καρλαύτης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική Κρίση και Οδικά Ατυχήµατα

Οικονοµική Κρίση και Οδικά Ατυχήµατα ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΗµερΙδα ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΕΝΟΤΗΤΑΣ Οικονοµική Κρίση και Οδικά Ατυχήµατα Ιωάννης Χανδάνος, Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής

Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Με την επίσημη υποστήριξη: Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Διημερίδα ITS Hellas «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή του Τύπου Σύγκρουσης Οχημάτων στη Σοβαρότητα Οδικών Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Επιρροή του Τύπου Σύγκρουσης Οχημάτων στη Σοβαρότητα Οδικών Ατυχημάτων στην Ελλάδα Επιρροή του Τύπου Σύγκρουσης Οχημάτων στη Σοβαρότητα Οδικών Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Παναγιώτης Παπαντωνίου, Όλγα Ρεϊτζοπούλου Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, Εθνικό Μετσοβιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Προκλήσεις στην Ασφάλεια των Μοτοσυκλετιστών στην Ευρώπη

Σύγχρονες Προκλήσεις στην Ασφάλεια των Μοτοσυκλετιστών στην Ευρώπη Σύγχρονες Προκλήσεις στην Ασφάλεια των Μοτοσυκλετιστών στην Ευρώπη 14ο Σεμινάριο Οδικής Ασφάλειας Μοτοσυκλέτες: Οδηγούμε, δεν παίζουμε με τη ζωή μας Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας Κύπρου 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός του βαθµού ελλιπούς καταγραφής των παθόντων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα

Υπολογισµός του βαθµού ελλιπούς καταγραφής των παθόντων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα Υπολογισµός του βαθµού ελλιπούς καταγραφής των παθόντων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα Γ.Γιαννής, N. εσσύπρης, Π.Ευγενικός, A.Χαζίρης, Η. Σκαλκίδης, Ε.Πετρίδου Βόλος, 27-28 Σεπτεµβρίου, 2010 Στόχος 1. Εκτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Τα δηµογραφικά δεδοµένα τα οποία προέρχονται από τις απογραφές πληθυσµού, τις καταγραφές της φυσικής και µεταναστευτικής κίνησης του πληθυσµού

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002 Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 21-22 Φεβρουαρίου 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια των έργων υποδομής στην Ελλάδα

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια των έργων υποδομής στην Ελλάδα Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας Αθήνα, 9-10 Φεβρουαρίου 2012 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια των έργων υποδομής στην Ελλάδα Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού

Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού «Πρώτη Προτεραιότητα: Οδική Ασφάλεια» Κρήτη, 9-18 Νοεμβρίου 2013 Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αλεξάνδρα Λαΐου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οικονομετρική διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής

Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κυκλοφορική ροή (traffic flow) αφορά στην κίνηση οχημάτων ή πεζών σε μια οδό και προσδιορίζεται από μεγέθη κυκλοφορικής ροής (traffic flow variables)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παράµετροι Επιρροής της Πρόθεσης των Ελλήνων Οδηγών Για την Αποφυγή Οδικών Ατυχηµάτων

Παράµετροι Επιρροής της Πρόθεσης των Ελλήνων Οδηγών Για την Αποφυγή Οδικών Ατυχηµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Παράµετροι Επιρροής της Πρόθεσης των Ελλήνων Οδηγών Για την Αποφυγή Οδικών Ατυχηµάτων Αποστολία Σαλάτα,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προτιμήσεων για τη Χρήση Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων στην Αθήνα

Ανάλυση Προτιμήσεων για τη Χρήση Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων στην Αθήνα Ανάλυση Προτιμήσεων για τη Χρήση Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων στην Αθήνα Γιώργος Γιαννής, Παναγιώτης Παπαντωνίου, Ελεονώρα Παπαδημητρίου, Αθηνά Τσολάκη Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΜΕ Ι Ηµερίδα «Ασφάλεια στο δρόµο, ασφάλεια στη ζωή» Αθήνα, 6 Απριλίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Γ. Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή διατριβή ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο οι παρακάτω. που αποδέχεται ο πεζός και στην επιλογή του να διασχίσει ή όχι την οδό

Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο οι παρακάτω. που αποδέχεται ο πεζός και στην επιλογή του να διασχίσει ή όχι την οδό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟ ΕΧΕΤΑΙ Ο ΠΕΖΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΙΑΣΧΙΣΕΙ ΑΣΤΙΚΗ Ο Ο ΕΚΤΟΣ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας Βόλος - Μάιος 1998 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Γιώργος Γιαννής Ιωάννης Γκόλιας Συνεργάτης-Ερευνητής Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη προσέγγιση ανάλυσης επικινδυνότητας του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής της πόλης του Βόλου

Ολοκληρωµένη προσέγγιση ανάλυσης επικινδυνότητας του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής της πόλης του Βόλου 1 Ολοκληρωµένη προσέγγιση ανάλυσης επικινδυνότητας του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής της πόλης του Βόλου Ευτυχία Ναθαναήλ Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός, Λέκτορας Παν. Θεσσαλίας Χρήστος Νανούρης Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία.

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡMΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεωργία Χ. Κιάκου ΑΜ : 718 Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Οδικής Ασφάλειας στην πόλη της Βέροιας

Χαρακτηριστικά Οδικής Ασφάλειας στην πόλη της Βέροιας Χαρακτηριστικά Οδικής Ασφάλειας στην πόλη της Βέροιας Road Safety Characteristics in the City of Veroia ΜΠΑΣΜΠΑΣ, Σ. Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Α.Π.Θ. ΜΠΑΡΑΚΛΙΑΝΟΣ, Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Πηπρηαθή εξγαζία ΣΟ ΑΓΥΟ ΠΟΤ ΒΙΧΝΟΤΝ ΓΟΝΔΙ ΣΗΝ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΑΤΣΙΣΙΚΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ 2-18 ΔΣΧΝ Φξεηδεξίθε Νενθιένπο Λεκεζόο, 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδοµής ΚΑΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδοµής ΚΑΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδοµής ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Ο ΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΗΣ Ε ΗΛΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΗΣ Ε ΗΛΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΗΣ Ε ΗΛΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο ΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ;

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ; 28 1 2006 1 RESOURCES SCIENCE Vol. 28 No. 1 Jan. 2006 :1007-7588(2006) 01-0002 - 07 20 1 1 2 (11 100101 ; 21 101149) : 1978 1978 2001 ; 2010 ; ; ; : ; ; 24718kg 1) 1990 26211kg 260kg 1995 2001 238kg( 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ Βασιλική Αλκιβιαδου

Διαβάστε περισσότερα

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ: Συγκριτική ανάλυση των παραγόντων επιρροής

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ: Συγκριτική ανάλυση των παραγόντων επιρροής 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας www.nrso.ntua.gr/roadsafety2015 roadsafety2015@gmail.com Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ: Συγκριτική ανάλυση των παραγόντων επιρροής Γιώργος Γιαννής 1, Δημοσθένης

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½

þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½ þÿ ż½±Ã Å. ÀÌȵ¹Â ¼± Äν º Likaki, Ioannis

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη (Executive Summary)

Περίληψη (Executive Summary) 1 Περίληψη (Executive Summary) Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την "Αγοραστική/ καταναλωτική συμπεριφορά. Η περίπτωση των Σπετσών" Κύριος σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα.

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα. Το θέµα στο οποίο θα αναφερθούµε σήµερα, είναι τα τροχαία ατυχήµατα, τα αίτια που τα προκαλούν, οι συνέπειες από αυτά και οι προτάσεις της Τροχαίας για τη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων. Πριν µπούµε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. &

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΔΙΣΗ «ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ» ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ

ΒΑΔΙΣΗ «ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ» ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ 27 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ A096 ΒΑΔΙΣΗ «ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ» ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ Νίκος Ανδρονάς 1, Ίων Μπεράτης 1, Διονυσία Κονταξοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ. Ναταλία Βρακά

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ. Ναταλία Βρακά ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ναταλία Βρακά Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Φίλιππος Λουκά Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Δημήτρης Μαργαρίτης ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ Email: dmarg@certh.gr Web: www.hit.certh.gr Ευάγγελος Μπεκιάρης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΟΔΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ANALYSIS OF PEDESTRIAN CROSSING BEHAVIOUR IN URBAN AREAS

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΟΔΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ANALYSIS OF PEDESTRIAN CROSSING BEHAVIOUR IN URBAN AREAS ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΟΔΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ANALYSIS OF PEDESTRIAN CROSSING BEHAVIOUR IN URBAN AREAS Ελεονώρα Παπαδημητρίου Δρ. Συγκοινωνιολόγος nopapadi@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η συμβολή των Τοπικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΡΟΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΤΗΖΩΗ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ» Ο Ευρωπαϊκός κώδικας κατά των ατυχηµάτων και δυνατότητες πρόληψης των ατυχηµάτων σε δικυκλιστές στο αστικό περιβάλλον Ιωάννης Ματσούκης Ιατρός, Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών Και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Νεκρός Μη νεκρός ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Συνάντηση Αποτίµησης ενόψει της Παγκόσµιας ιάσκεψης για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη Κηφισιά, 15 Μαρτίου 2002 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ Παναγιώτα Κουρίδου Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Αθήνα, Μάιος 2014

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Αθήνα, Μάιος 2014 Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Αθήνα, Μάιος 2014 1. Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Το 2012, ο ετήσιος αριθµός των νεκρών στα οδικά ατυχήµατα ανερχόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Ιωάννης Δημητρόπουλος Βίλυ Βεγήρη Στέλιος Καζάκος 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Ενδεικτικές Κατηγορίες είκτη Ικανοποίησης

Πίνακας 1: Ενδεικτικές Κατηγορίες είκτη Ικανοποίησης ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΙΚΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ EPSI RATING (Extended Performance Satisfaction Index) EPSI HELLAS Επιστηµονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Εγκαταστάσεις Δρόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Εγκαταστάσεις Δρόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Εγκαταστάσεις Δρόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Νικηφόρος

Διαβάστε περισσότερα